Sunteți pe pagina 1din 17

Licitatie Publica - Achizitie de servicii de colectare a deseurilor menajere solide la obiectivele Universitatii din Craiova Atribuirea Contractului Valoarea

Contractului: 340.000 RON Castigatorul Licitatiei: SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL Anunt de atribuire numarul 132319/28.12.2012 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: UNIVERSITATEA CRAIOVA Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, Directia Achizitii Publice, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Gabriel Perieteanu, Email: demetra@administrativ.ucv.ro, Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Universitate Activitate (activitati) - Educatie Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante Nu Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta Achizitie de servicii de colectare a deseurilor menajere solide la obiectivele Universitatii din Craiova II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Servicii 16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare Locul principal de prestare: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, OBIECTIVELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Codul NUTS: RO411 - Dolj II.1.3) Anuntul implica II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Achizitie de servicii de colectare a deseurilor la obiectivele din Municipiul Craiova ale Universitatii din Craiova II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 90511100-3 - Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2) II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor) II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor 340, 000RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Negociere fara anunt de participare Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica Nu IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI Contract nr: 10972 Denumirea: Achizitie de servicii de colectare a deseurilor la obiectivele Universitatii din Craiova V.1) Data atribuirii contractului 27.12.2012 V.2) Numarul de oferte primite 1 Numarul de oferte admisibile 1 V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL Adresa postala: STR. BRESTEI, NR. 129A, JUDETUL DOLJ, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251412628, Fax: +40 251417967 V.4) Informatii privind valoarea contractului Estimarea initiala a valorii contractului Valoarea: 340000.00 Moneda: RON Fara TVA Valoarea totala finala a contractului Valoarea: 340000.00 Moneda: RON Fara TVA V.5) Contractul ar putea fi subcontractat Nu SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare Nu VI.2) Alte informatii Finantare din venituri proprii ale Universitatii din Craiova VI.3) Cai de atac VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac Tribunalul Dolj Sectia Comerciala Adresa postala: Str. Brestei, nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Fax: +40 251419851 Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.3.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006 VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Universitatea din Craiova - Serviciul Contencios Adresa postala: Str. Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251415899, Fax: +40 251415899 VI.4) Data expedierii prezentului anunt 27.12.2012 11:34

Licitatie Publica - Achizitie pe loturi de piese de schimb pentru autovehicule marca DAF, RENAULT, RABA Atribuirea Contractului Valoarea Contractului: 500.903 RON Castigatorul Licitatiei: EVW HOLDING S.R.L. Anunt de atribuire numarul 135418/06.09.2012 Informatii anunt de participare asociat 128286 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: S.C. SALUBRITATE CRAIOVA Adresa postala: STR. Brestei nr. 129A cod postal 200207, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUPU, Tel. +40 51414660, Email: salub_craiova@yahoo.com, Fax: +40 417967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Agentie/birou regional sau local Activitate (activitati) Altele: servicii de salubrizare a localitatii Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante Nu Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta Achizitie pe loturi de piese de schimb pentru autovehicule marca DAF, RENAULT, RABA II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: CRAIOVA, STR. fLUTURI NR 48(54) Codul NUTS: RO411 - Dolj II.1.3) Anuntul implica Incheierea unui acord-cadru II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se doreste achizitia de diverse piese de schimb pentru autovehicule, pe loturi, dupa cum urmeaza: LOTUL 1 - piese de schimb pentru autovehicule marca de fabricatie DAF, LOTUL 2 - - piese de schimb pentru autovehicule marca de fabricatie RENAULT, LOTUL 3 -- piese de schimb pentru autovehicule marca de fabricatie RABA II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 34310000-3 - Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2) 31610000-5-Echipament electric pentru motoare si vehicule (Rev.2) 34320000-6-Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2) II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Da II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor) II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor 500, 903.44RON SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica Da IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Da Anunt de participare Numarul anuntului in JO: 2012/S91-150528din09.05.2012 SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI Contract nr: 35 Denumirea: Achizitie piese de schimb pentru autovehicule marca DAF V.1) Data atribuirii contractului 20.07.2012 V.2) Numarul de oferte primite 4 Numarul de oferte admisibile 4 V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul EVW HOLDING S.R.L. Adresa postala: Str.Principala , Nr. 1333, Com. Gilau ., Localitatea: Gilau, Cod postal: 407310, Romania, Tel. +40 372200000, Email: anamaria.gocan@evwholding.ro, Fax: +40 372200002, Adresa internet (URL): http: //www.evwholding.ro V.4) Informatii privind valoarea contractului Estimarea initiala a valorii contractului Valoarea: 357195.00 Moneda: RON Fara TVA Valoarea totala finala a contractului Valoarea: 232990.00 Moneda: RON Fara TVA V.5) Contractul ar putea fi subcontractat Nu V.6) Lista de Loturi 1

Contract nr: 31 Denumirea: Achizitie piese de schimb pentru autovehicule marca RENAULT V.1) Data atribuirii contractului 20.07.2012 V.2) Numarul de oferte primite 4 Numarul de oferte admisibile 4 V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul SC MOTORSPEED SRL Adresa postala: Str. Alexandru Buia, Bl.146B. Sc.1, Ap.7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200596, Romania, Tel. +40 0769050874, Email: motorspeed_craiova@yahoo.com, Fax: +40 0351448273 V.4) Informatii privind valoarea contractului Estimarea initiala a valorii contractului Valoarea: 460389.00 Moneda: RON Fara TVA Valoarea totala finala a contractului Valoarea: 211900.00 Moneda: RON Fara TVA V.5) Contractul ar putea fi subcontractat Nu V.6) Lista de Loturi 2 Contract nr: 33 Denumirea: Achizitie piese de schimb pentru autovehicule marca RABA V.1) Data atribuirii contractului 20.07.2012 V.2) Numarul de oferte primite 3 Numarul de oferte admisibile 2 V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul BEDA IMPEX S.R.L. Adresa postala: str. A.I. Cuza nr 54, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130022, Romania, Tel. 0245/213143, Email: bedaimpex@gmail.com, Fax: 0245/220707 V.4) Informatii privind valoarea contractului Estimarea initiala a valorii contractului Valoarea: 116591.00 Moneda: RON Fara TVA Valoarea totala finala a contractului Valoarea: 56013.44 Moneda: RON Fara TVA V.5) Contractul ar putea fi subcontractat Nu V.6) Lista de Loturi 3 SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare Nu VI.2) Alte informatii finantare contracte din surse proprii VI.3) Cai de atac VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Compartiment Juridic din cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. Adresa postala: str. Brestei, nr. 129A, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 0251414660, Email: salub_craiova@yahoo.com, Fax: +40 0251417967 VI.4) Data expedierii prezentului anunt 03.09.2012 15:21 ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri. Disclaimer MediaNet Design 2006

Licitatie Publica - Activitati specifice de deszapezire in iarna 2012-2013, efectuate cu vehicule industriale cu sofer si camioane cu sofer Anunt de participare numarul 138970/19.09.2012 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: S.C. SALUBRITATE CRAIOVA Adresa postala: STR. Brestei nr. 129A cod postal 200207, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUPU, Tel. +40 0251414660, Email: salub_craiova@yahoo.com, Fax: +40 0251417967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Agentie/birou regional sau local Activitate (activitati) Altele: Servicii de salubrizare Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante Nu Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta Activitati specifice de deszapezire in iarna 2012-2013, efectuate cu vehicule industriale cu sofer si camioane cu sofer II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Servicii 16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare Locul principal de prestare: Arterele de circulatie si trotuarele din municipiul Craiova Codul NUTS: RO411 - Dolj II.1.3) Anuntul implica Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu Acord-cadru cu un singur agent economic Durata acordului-cadru: 3 luni Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 250, 000 si 3, 150, 000RON Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se accepta un singur contract subsecvent II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Inchiriere vehicule industriale cu sofer si camioane cu sofer pentru activitati specifice de deszapezire in iarna 2012-2013, un numar minim de 44 autovehicule si maxim 68, functie de necesitati. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2) 60181000-0-Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2) 60182000-7-Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Da II.1.8) Impartire in loturi Nu II.1.9) Vor fi acceptate variante Nu II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul Inchiriere vehicule industriale cu sofer si camioane cu sofer, un numar minim de 44 autovehicule si maxim 68 pentru activitati specifice de deszapezire in iarna 2012-2013 si anume: minim 14 buc maxim 16 buc de vehicule pentru impins zapada si imprastiat material antiderapant, minim 27 buc si maxim 42 buc de vehicule multifunctionale si minim 3 buc si maxim 10 buc de vehicule pentru transport zapada, material antiderapant(sare, nisip, cloruri) si tractare. Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 250, 000 si 3, 150, 000RON II.2.2) Optiuni Nu II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 3 luni incepand de la data atribuirii contractului Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) Conditii referitoare la contract III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate In valoare de 45.000 lei, care va fi valabila 60 zile cu incepere de la data limita de depunere a ofertei. Forma de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art. 86, alin 1 din HG 925/2006. Contul bancar pentru depunerea garantiei de participare: RO98RNCB0134024343310039. Ofertantul pierde garantia de participare daca: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; Daca ofertantul va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantumul ce va fi retinut din garantia de participare, conform art.278^1/OUG 34/2006 , este de 6930 lei. Garantia de buna executie, va fi de 5% din valoarea maxima a acordului cadru si se va constitui, conf. art.90 din HG925/2006 printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de

asigurari, sauprin retineri succesive, din facturi partiale, cu obligativitatea ca in maxim 7 zile de la semnarea acordului cadru ofertantul castigator sa constituie la Trezoreria Statului un cont in cuantumde 0, 5% dinvaloarea estimata totala a contractului, cont ce va fi alimentat lunar pana laconcurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Bugetul Local III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.2) Conditii de participare III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1) Se completeaza formularul: declaratie privind neicadrarea in prevederile art. 180 din OUG34/2006 a operatorului economic formular 1 din SECTIUNEA FORMULARE.2) Se completeaza formularul: declaratie privind neicadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c) si lit d) din OUG34/2006 a operatorului economic formular 2 din SECTIUNEA FORMULARE.3) Se completeaza formularul: Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, formular 4 din SECTIUNEA FORMULARE.4) Se completeaza formularul: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, formular 5 din SECTIUNEA FORMULARE.5) Se completeaza formularul: declaratie privind neincadraea in prevederile art. 69?1 , privind conflictul de interese, formular 3 din SECTIUNEA FORMULARE.Persoanele cu functie de conducere din cadrul autoritatii contractante si care au legatura directa cu derularea contractului de furnizare: Ionel PETRE ?administrator, Flavius Adrian SIROP -director executiv, Florea Ovidel-responsabil Activiate salubrizare stradala, Lupu Mihaela-Compart. Achizitii publice, Daladimos Raluca -consilier juridic, Duta Lavinia -Serviciul contabilitate.6) Confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat (certificat atestare fiscala) si 7) la bugetul local (certificat fiscal privind impozitele si taxele locale), certificate valabile la data licitatiei din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. NOTA 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate de catre toti membrii din asociatie. NOTA2: In cazul in care pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana(tert sustinator) este obligatoriu a se prezenta toate formularele mentioante semnate de reprezentantul legal al tertului sustinator. 8)- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" 9)- Licenta de transport pentru autovehiculele ofertate, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". NOTA 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate de catre toti membrii din asociatie.

NOTA 2: Pentru persoane fizice/jurice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional ? copii traduse in limba romana legalizate.NOTA 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurtii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.ATENTIE: Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane(tertul sustinator) III.2.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 9) Fisa cu informatii generale din care rezulta media cifrei de afaceri globale a ofertantului din ultimii 3 ani si care trebuie sa fie in valoare de minim 6.000.000 lei. 10) Ofertantul va prezenta copie "conform cu originalul "de pe certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea ceritei de calificare si anume: Bilanturi contabile/Rapoarte de audit/rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani(2009, 2010, 2011) NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. NOTA: Daca un grup de operatori depun o oferta comuna, cerinta de calificare se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. TERT SUSTINATOR: 1.Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva(art. 186 din OUG34/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare si art. 111din HG925/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare). 2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, conform modelului anexat in sectiunea FORMULARE. III.2.3) Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII, daca este cazul "Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora". INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA: Mai multi operatori economici au dreptuld e a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. TERT SUSTINATOR: Capacitatea tehica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva(art. 186 din OUG34/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare si art. 111din HG925/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare). 2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta formularul aferent din sectiunea FORMULARE si anexa acestuia prin care acesta confirma faptul ca pune la dispozitie ofertanului resursele tehnice invocate.

11) Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 (trei)ani, din care sa se confirme ca s-au prestat servicii specifice in valoare de minim 3.000.000 lei in ultimii 3 ani si lista contractelor de servicii similare. 12) Recomandare sau orice alt document edificator in acest sens de la cel putin un beneficiar de servicii similare 13) Informatii privind dotarea cu autovehiculele si camioanele industriale cu sofer solicitate a fi inchiriate pentru activitati specifice de deszapezire, numarul minim si maxim solicitat in caietul de sarcini. 14) Documente care atesta forma de proprietate/inchiriere/asociere a vehiculelor si camioanelor cu sofer ce vor fi implicate in derularea contractului. 15) Declaratie cu personalul care va duce la indeplinire contractul de prestari-servicii, inclusiv personalul de conducere III.2.4) Contracte rezervate Nu III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2012 14:00 Documente de plata: NU IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 31.10.2012 10:00 IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 31.10.2012 10:30 Locul: Sediul Autoritatii contractante, Craiova, str. Brestei, nr. 129A Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Comisia de evalaure, reprezentantii legali ai ofertantilor si reprezentantii UCVAP daca este cazul. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul este periodic Nu VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare Nu Tip de finantare: Fonduri bugetare VI.3) Alte informatii In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiare prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Acesta avand obligatia refacerii ofertei, conform ultimei oferte financiare. VI.4) Cai de atac VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro Organism competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta a oricarui act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art. 256/2 din O.U.G. nr. 34/2006. VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. Adresa postala: STR. BRESTEI, NR. 129A, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 0251414660, Email: salub_craiova@yahoo.com, Fax: +40 0251417967 VI.5) Data expedierii prezentului anunt 17.09.2012 13:48 ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri. Disclaimer MediaNet Design 2006

Licitatie Publica - Benzina sub forma de BCF, echivalent a 23000 litri

Atribuirea Contractului Valoarea Contractului: 77.303 RON Castigatorul Licitatiei: ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L Anunt de atribuire numarul 94229/08.04.2010 Informatii anunt de participare asociat 81580 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE CRAIOVA Adresa postala: STR. MIHAI VITEAZU, NR.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200759, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUPU, Tel.0251414660, Email: salub_craiova@yahoo.com, Fax: 0251417967, Adresa profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) Altele: salubrizare Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante Nu Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta Benzina sub forma de BCF, echivalent a 23000 litri II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: Craiova, Str. Fluturi, nr.54(48) Codul NUTS: RO411 - Dolj II.1.3) Anuntul implica II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor achizitie benzina sub forma de BCF, echivalent a 23000 litri II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2) II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor) II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor 77, 303RON SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica Da IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 04 IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI Contract nr: 18 Denumirea: Achizitie benzina, 23000 litri, sub forma de BCF V.1) Data atribuirii contractului 3/18/2010 V.2) Numarul de oferte primite 2 V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L Adresa postala: Str. macul Rosu nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011028, Romania, Tel.021/2067500, Email: DownstreamLicitatii@rompetrol.com, Fax: 021/2060065, Adresa internet (URL): www.rompetrol.com V.4) Informatii privind valoarea contractului Estimarea initiala a valorii contractului Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA Valoarea totala finala a contractului Valoarea: 77303.00 Moneda: RON Fara TVA V.5) Contractul ar putea fi subcontractat Nu SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare Nu VI.2) Alte informatii VI.3) Cai de atac VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac Curtea de Apel Adresa postala: B-dul Nicolae Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Email: cacraiova@just.ro, Fax: 0251415600, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere Curtea de Apel Adresa postala: B-dul Nicolae Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Email: cacraiova@just.ro, Fax: 0251415600 VI.3.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Oficiul Juridic al S.P. Salubritate Craiova Adresa postala: Str. M. Viteazu, nr.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200759, Romania, Tel.0251414660, Email: salub_craiova@yahoo.com, Fax: 0251417967 VI.4) Data expedierii prezentului anunt 08.04.2010 10:40 ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti

primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri

SC Salubritate SRL Craiova a decis s achiziioneze nisip i clorur de calciu nc din luna august. S-au deschis licitaii pentru aceste dou produse iar n cea de-a doua sptmn a lunii septembrie, SC Salubritate SRL a decis s achiziioneze i sare industrial. Este vorba de 2.750 tone ce vor fi furnizate prin ncheierea unui contract de achiziii. SC Salubritate Craiova SRL dorete achiziionarea a 2.750 tone de sare industrial, granulaie 0-4 mm, necesar pentru deszpezirea localitii pe timpul iernii. Valoarea estimat a contractului este de 550.000 RON. Au renunat la Delta ACM Strategia de achiziionare a materialelor de deszpezire nc din var vine cu puin nainte ca societatea de salubritate craiovean s renune la contractul cu SC Delta ACM 93 SRL pe care firma l avea n desfurare pentru deszpezirea n municipiul Craiova. Din acordul-cadru pe patru ani cu Delta ACM 93 rmsese de executat iarna 2012-2013. Dar pentru aceste servicii, societatea de salubritate va urma s deruleze procedurile legale pentru organizarea unei licitaii n vederea nchirierii de utilaje care s presteze activiti specifice de deszpezire. Pli nejustificate Pe 15 august, Lupa v prezenta rezultatul controlul Camerei de Conturi Dolj efectuat la SC Salubritate Craiova SRL. Conform documentului, cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonarea i plata cheltuielilor cu bunurile i serviciile a rezultat c, la nivelul UATM Craiova, inclusiv la SC Salubritate SRL Craiova, s-au efectuat pli fr justificare legal, n sum total estimat de 4.109.852,22 lei. Banii au mers ctre SC Delta ACM 93 Bucureti, dup cum urmeaz: n anul 2010, Primria Craiova a virat ctre SC Salubritate Craiova suma de 954.335,28 lei, n baza contractului cadru ncheiat ntre cele dou societi pentru perioada decembrie 2009 martie 2010; n anul 2011, s-au pltit 1.869.420,36 lei, din care 1.491.929,24 lei

au ajuns la aceeai societate, SC Delta ACM 93 Bucureti, sume pltite n mod nejustificat de UATM Craiova, pentru perioada decembrie 2010-2011. n anul 2012, Primria a mai scos de la buget nc 1.257.354,02 lei pentru a-i vira ctre SC Salubritate Craiova care trebuia s i onoreze contractul cu SC Delta ACM 93 Bucureti. Ne aprm de ploi Primria municipiului Craiova dorete s ia msurile necesare pentru a interveni i n perioada de toamn cnd sunt ateptate precipitaii. Astfel, municipalitatea craiovean a scos la licitaie servicii de intervenii la inundaii, ce se refer la evacuarea apelor reziduale. Valoare estimat a contractului este deLicitatie Publica - Motorina EURO 5 - acord cadru 12 luni pentru minim 300.000 litri si maxim 550.000 litri Atribuirea Contractului Valoarea Contractului: 2.519.999 RON Castigatorul Licitatiei: OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. Anunt de atribuire numarul 134589/07.07.2012 Informatii anunt de participare asociat 126269 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: S.C. SALUBRITATE CRAIOVA Adresa postala: STR. Brestei nr. 129A, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii din cadrul S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., Tel. +40 0251414660, In atentia: MIHAELA LUPU, Email: salub_craiova@yahoo.com, Fax: +40 0251417967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Agentie/birou regional sau local Activitate (activitati) Altele: Servicii de salubrizare a localitatii Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante Nu Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta Motorina EURO 5 - acord cadru 12 luni pentru minim 300.000 litrisi maxim 550.000 litri II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: Craiova, s tr. Fluturi nr. 54(48) Codul NUTS: RO411 - Dolj

II.1.3) Anuntul implica Incheierea unui acord-cadru II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Acord-cadru pe 12 luni cu 2 contracte subsecvente si anume: -contr.subsecvent 1 pana la 31.12.2012, pentruminim 170.000 litri si maxim 310.000 litri-contr. subsecvent 2pana la 20.05.2013, pentru minim 130.000 litri si maxim 240.000 litri II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 09134200-9 - Motorina (Rev.2) II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Da II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor) II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor 2, 519, 999RON SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica Da IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Da Anunt de participare Numarul anuntului in JO: 2012/S70-116358din11.04.2012 SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI Contract nr: 3710 Denumirea: Achizitie motorina EURO 5 V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2012 V.2) Numarul de oferte primite 2 Numarul de oferte admisibile 2 V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. Adresa postala: Str. Atomistilor, Nr.14, Localitatea: Magurele, Cod postal: 77125, Romania, Tel. 021/3102523, Email: alina.dusceag@oscars.ro, Fax: 021/3104189, Adresa internet (URL): www.oscars.ro V.4) Informatii privind valoarea contractului Valoarea totala finala a contractului Valoarea: 2519999.00 Moneda: RON Fara TVA V.5) Contractul ar putea fi subcontractat Nu SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare Nu VI.2) Alte informatii

Daca dupa derularea etapei de licitatie electronica 2 sau mai multe oferte au acelasi pret, autoritatea contractanta, in vederea departajarii ofertelor, va solicita depunerea de noi oferte in plic inchis. VI.3) Cai de atac VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.3.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. Adresa postala: Str. Brestei, nr. 129A, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 0251414660, Email: salub_craiova@yahoo.com, Fax: +40 0251417967 VI.4) Data expedierii prezentului anunt 04.07.2012 15:07 ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri. Disclaimer MediaNet Design 2006 100,806.45 RON.