Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii

Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică

Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

A. MECANICĂ

Se consideră acceleraţia gravitaţională

g = 10m/s

2

.

SUBIECTUL I – Varianta 001

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

1.

a. F

2.

a.

3.

variaţiei energiei cinetice a punctului material este:

a.

unei forţe F , orientată sub un unghi α faţă de orizontală, ca în figură. Coeficientul de frecare la alunecare

4.

Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia matematică a teoremei

Notaţiile fiind cele folosite în manualele de fizică, relaţia corectă este:

f

N

= µ

b. F

f

=

N / µ

c.

F

f

N

= µ

2

Unitatea de măsură a puterii mecanice în SI poate fi scrisă în forma:

kg

E

m

2

c

= L

s

1

total

b.

b.

kg

E

c

m

2

= L

s

3

total

c. kg

c.

E

m

c

s

3

= −L

total

d. F

f

d. kg

d.

E

c

= µ

N

m

2

= −L

 

(2p)

s

(5p)

total

(3p)

Un corp de masă m se deplasează cu viteză constantă pe o suprafaţă orizontală cu frecare, sub acţiunea

are expresia:

a.

F cos

α

µ F sin

=

mg

α

F sin

α

µ F cos

=

mg

+

α

F sin

α

µ F cos

=

mg

α

F cos

α

µ F sin

=

mg

+

α

b.

c.

d.

α F cos α µ F sin = mg + α b. c. d. (2p) 5

(2p)

5.

vitezei iniţiale. Într-un interval de timp t = 2s , variaţia vitezei corpului este v = 6m/s . Valoarea forţei F este:

a.

(3p)

Asupra unui corp de masa m = 0,3 kg acţionează o forţă rezultantă constantă F , pe direcţia şi în sensul

0,3 N

b. 0,6 N

c. 0,9 N

d. 1,2 N