Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

UTILITATI Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. Adresa postala: str. N. Titulescu nr. 33, Localitatea: Bacau, Cod postal: 6000049, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel. +40 232405619, In atentia: Loredana Temneanu, Email: dana.balauca@eon-energie.ro, Fax: +40 232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE


SC EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Adresa postala: Str Ciurchi nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Loredana Temneanu, Tel. +40 232405634, In atentia: Loredana Temneanu, Email: loredana.temneanu@eon-romania.ro, Fax: +40 232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA
SC EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Adresa postala: Str Ciurchi nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Loredana Temneanu, Tel. +40 232405634, In atentia: Loredana Temneanu, Email: loredana.temneanu@eon-romania.ro, Fax: +40 232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA


SC EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Adresa postala: Str Ciurchi nr. 146-150, parter, Registratura, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 232405298, In atentia: Loredana Temneanu, Email: loredana.temneanu@eon-romania.ro, Fax: +40 232405299

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Societate pe actiuni

Activitate (Activitati)
- Electricitate

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-01-2012 16:56

Pagina 1/8

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Amplificare statie de transformare 110/20/6 kV Breazu etapa aII-a

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: depozitul E.ON Moldova Distributie SA din Iasi si amplasamentul lucrarii Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Punerea in functiune a obiectivului de investitii "Amplificare statie de transformare 110/20/6 kV Breazu etapa aII-a" prin atribuirea unui contract de furnizare produse, prestari servicii si executie lucrari

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


31213000-2 Echipament de distributie (Rev.2) 31681410-0 Materiale electrice (Rev.2) 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- elaborare documentatie tehnico economica Amplificare statie de transformare Breazu faza PTh +CS care sa contina schemele circuitelor primare, detalii de montaj a echipamentelor primare, schemele circuitelor secundare si ale protectiilor aferente, conform lucrarii 18/2011faza SF - executia lucrarilor Amplificare statie de transformare Breazuconform documentatie PTh+CS intocmite si aprobate in Comisia Tehnico Economica EON MOLDOVA Distributie SA Valoarea estimata fara TVA: 3,440,442.54 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


160 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da 65000RON(pt IMM 32500 RON). Valab Gar Part curge de la data limita de depunere a ofertelor si este val cel putin 90 zile de la data limita de dep oferte. Mod de constituire: conform art. 86 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD filiala Bacau, care se prezinta n original, n cuantumul si pentru perioada mai sus. Nu se accepta constituirea garantiei de participare prin depunere numerar la casieria autoritatii contr.Se va prezenta si decl pe proprie raspundere privind incadrarea in cat IMM(daca este cazul),in original.In conf. cu art 278prim-(1) din OUG34/2006,in mas in care CNSC respinge o contestatie,AC va retine contestatarului din garantia de particip in rap cu val estim a ct urmat suma:7220,45 leifara TVA(calculat conform litera b).

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-01-2012 16:56 Pagina 2/8

Fisa de date
10%(5% pt IMM) din val ctr fara TVA. Modul de constituire: instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive conform H.G. nr. 1045/2011.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Legislatia publicata pe site-ul www.anrmap.ro. Ordinele Presedintelui ANRMAP: nr 509/14.09.2011; nr 302/01.06.2011; 313/29.06.2011; 314/12.10.2010; Legea 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor cu modificarile si completarile ulterioare; Legislatia prevazuta in caietul de sarcini la punctele 4.2, 4.3, 6.1, 6.2.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12A; 2- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12B; 3-Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea n prevederile art. 69indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Prezentare Formular 13 A Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General: Sorin-Sebastian POTANC; - Director General Adjunct: Catalin DRAGOI; - Director General Adjunct: Livioara SUJDEA Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Stelian Buliga, Loredana Temneanu; Sergiu Gavriloaie; MArius Ciobanu; Dughiri Corneliu, Strugaru Catalin;Nicoleta Apostol;Niculina Darie ;Gheorghe Melinte; Bilinschi Liviu;Mitica Andrei 4. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta- Prezentare Formular 13 B; 5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale- (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul)- (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este de 25 a fiecarei luni, conf Prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organisme competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


1-Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator - Persoane juridice romne:Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului original/copie legalizata /copie lizibila, certificata conform cu originalul, cu cel mult 3 luni nainte de data deschiderii candidaturilor/ofertelor. Persoane juridice straine:Documente care dovedesc o forma de nregistrare ca persoana juridica, n conformitate cu prevederile legale din tara n care candidatul este stabilit n original/copie legalizata /copie lizibila, certificata conform cu originalul. 2-Atestate ANRE:-atestat de tip E1 si E2, conform art 12 din ordinul ANRE nr 54/2005. Conform L13/2007 si Ord ANRE nr.24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, persoane juridice romne si straine (ofertant, asociati, subcontractanti) care executa lucrari si presteaza servicii n instalatiile electrice.n cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita daca unul din asociati respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Fisa de informatii generale Modalitatea de indeplinire Se va completa formularul F3 cuprins in Sectiunea III. Candidatii au obligatia sa prezinte fisa de informatii generale care va contine toate informatiile despre firma (denumire, cod fiscal, adresa, tel/fax etc) inclusiv contul societatii si banca la care este deschis. Completare formular F3 cuprins in Sectiunea III. Autoritatea Contractanta solicita ca Candidatul sa prezinte situatia privind cifra de afaceri realizata n ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010). Valoarea cifrei de afaceri se va actualiza la cursul mediu euro BNR stabilit pentru fiecare an in parte.

Informatii privind cifra de afaceri (CA)pe ultimii 3 ani (2008,2009,2010)

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-01-2012 16:56

Pagina 3/8

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Lista de prod si lucrari similare, care va cuprinde prod si lucrari de natura celor descrise n Caietul de Sarcini. Aceasta lista poate fi insotita de cel putin un document sau de un numar maxim de 5 documente (contracte, procese verbale de receptie, etc) prin care sa se confirme furniz acestor echipam si executarea lucrarilor, in valoare de cel putin: Valoare estimata pentru echipamente si materiale: Vem = 1.926.824LEI + Valoare estimata pentru lucrari constructii montaj (C+M) = 1.513.618,54 LEI ). Prod si lucr cuprinse n aceasta lista vor fi nsotite de certif de buna executie ,emise de benef prod si lucr respective si vor preciza cel putin urmat aspecte: - modul de ndeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv ; - daca pe parcursul furniz prod si exec lucr au fost nregistrate : neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucr, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului Modalitatea de indeplinire Prezentare formular 12D

Declaratie care contine informatii privind personalul tehnic de specialitate, Prezentare formular 12 H pregatirea profesionala si calificarea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de ndeplinirea contractului si decl ref la efectivele medii anuale ale person angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 aniFormatia minima de lucru pentru exec lucr va fi cea prevazuta in Metodologia priv org si normarea muncii in activ de ing tehnol elab de Min Muncii si Prot Sociale descrisa la cap 7.1 din caietul de sarcini. Pentru aceste cerinte, furniz va completa o declaratie pe proprie raspundere Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilaje, Prezentare formular 12 E echipamente tehnice, mijloace de transport, laboratoare si alte mijloace fixe pe care angajatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.Pentru resursele tehnice nchiriate ofertantul cstigator va transmite achizitorului n 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului procedurii, copii ale contractelor sau conventiilor de nchiriere si contracte de colaborare, de comodat sau oricare alte forme de punere la dispozitie. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Daca operatorul Prezentare formular F7 economic nu are subcontractanti, se va completa formularul cu datele de identificare si cu textul: Nu exista subcontractanti n situatia n care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de furniz, are obligatia de a preciza : 1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din totalul prod furniz/lucr ex 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la ncheierea contractului (n situatia n care este desemnat cstigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele ncheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie n concordanta cu oferta si care se vor constitui n anexa la contract. 5.Odata cu prezentarea contractului, subcontractantul are obligatia de a prezenta Formularul F7 completat Informatii privind asociatii (daca este cazul) Prezentare formular F6 si a propriului dosar de calificare de n Formularul F6 se va specifica liderul asociatiei. Criteriile de calificare ref catre asociat la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (nregistrare), la stand de asig a calitatii si stand de protectie a mediului trebuie prez de fiecare asociat n parte. Situatia ec-fin si capac tehnica si/sau profes se demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Conform L13/2007 si Ord. ANRE NR. 24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, pers jurid romne si straine (ofertanti, asociati, subcontractanti) care exec lucra si presteaza servicii n instalatiile electrice.n cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privitoare la atestarea ANRE este considerata ndeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontr detine atestat

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii privind asigurarea calitatii n conformitate cu standardele europene relevante - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite n alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi n masura n care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare. Modalitatea de indeplinire ISO 9001:2008

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-01-2012 16:56

Pagina 4/8

Fisa de date
Informatii privind asigurarea protectiei mediului - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite n alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi n masura n care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, caz n care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare; SR EN ISO 14001:2005

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Negociere

Au fost deja selectati candidati: Nu

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Intre 3 si 25 agenti economici Toti candidatii care indeplinesc conditiile de calificare vor fi considerati calificati pentru etapa a II-a de negociere.

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului


Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate Nu

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: - criteriile mentionate in continuare - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv Criterii 1 Pretul ofertei Pondere 70.00% Punctaj maxim 70.00

Descriere: Componenta financiara. Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare (70 puncte). Pentru alt pret Pn = ( pret minim / pret ofertat ) x punctajul maxim alocat 2 Termen de livrare 15.00% 15.00

Descriere: Componenta Tehnica.Ofertele cu durata de executie mai mica de 120 de zile nu se puncteaza suplimentar iar cele cu durata de executie mai mare de 160 de zile se descalifica. Pentru alt termen, punctajul este: Punctaj P(n) = [1(termen ofertat(n) 120) / (160-120)] X 15 3 Termenul de garantie 15.00% 15.00

Descriere: Componenta tehnica. Durata maxima a termenului de garantie se va stabili in functie de actele normative in vigoare. Ofertele cu termenul de garantie mai mic de 24 de luni vor fi descalificate, iar cele mai mari de 60 de luni nu se vor puncta suplimentar. Punctaj P(n) = [1-(60 termen ofertat(n)) / 36] X 15. Nu se accepta termene de garantie mai mici de 24 de luni de la PIF.
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 30.00 Ponderea componentei tehnice: 30.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-01-2012 16:56 Pagina 5/8

Fisa de date
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel nct aceasta sa raspunda n totalitate cerintelor din Caietul de Sarcini. PROPUNEREA TEHNICA se va elabora in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, si va cuprinde: - un memoriu tehnic in care sa se prezinte modul cum sunt indeplinite cerintele din caietul de sarcini; - documentatiile tehnice/fisele tehnice ale materialelor si echipamentelor ofertate si care trebuie sa fie confirmate de furnizor; se vor mentiona detalii legate de producator pentru echipamentele ofertate. - Declaratie pe propria raspundere referitoare la Informatii privind dotarea cu prescriptii, instructiuni si fise tehnologice necesare executarii lucrarilor(Formular 12 G); - Declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic are capacitatea tehnica si organizatorica pentru executarea lucrarii ofertate, pe durata derularii contractului(formular 12 F) -Declaratie privind respectarea cond de munca si de protectie a muncii - chestionar formular F5). Nesatisfacerea lor poate duce la descalificarea ofertei (oferta neconforma). Ofertantul va detalia oferta la solicitarea achizitorului pentru orice cerinta/conditie impusa prin Caietul de Sarcini Dosarul privind sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii adaptat la lucrarile ofertate (inclusiv Programul de control, calitate, verificari si inspectii, aferente lucrarilor conform reglementarilor n vigoare si a standardelor SR EN ISO 9001/2008 si SR EN ISO 14001/2005). Pentru subcontractanti : 1. Subcontractantii vor pune la dispozitie lista resurselor materiale si umane pentru partea lor de implicare n contractul care urmeaza sa fie ndeplinit; Se vor respecta toate cerintele si conditiile impuse prin Caietul de Sarcini

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Toate materialele si echipamentele conform Studiu de Fezabilitate nr 18/2011Amplificare statia de transformare 110/20/6 kV Breazu Etapa II pus la dispozitie de catre Achizitor, vor fi incluse in devizele oferta, in conditiile incadrarii in pretul de referinta din Anexa 1. In oferta se vor include si materialele utilizate (altele decat cele din Anexa1), la preturi negociate cu furnizorii proprii, manopera de montaj, utilajele si transportul la locul de executie a lucrarii statia Breazu Iasi. Pretul ofertei va rezulta din insumarea: - costurilor de pr, - costurilor de realizare a lucrarilor C+M; - costurilor de procurare a materialelor si echipamentelor prevazute in SF. Costurile de procurare a materialelor si echipamentelor conform Anexei 2 vor fi evidentiate separat si se vor incadra in valoarea de referinta. Oferta financiara va fi formata din : - Formularul C1A (Formularul de oferta va cuprinde date despre durata contractului si perioada de valabilitate a ofertei; - Formularul C1B - Deviz General; - Devizul Obiectului; - formular C2 Centralizatorul financiar al obiectelor; - formular C3 Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari; - formular C5 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari; - formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;- formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru; - formular C8 Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii; - formular C9 Lista cuprinzand costurile privind transporturile; -formular C11 Lista utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj. - Graficul de executie a lucrarii. Pretul din propunerea financiara se exprima in lei si euro. Echivalenta leu/euro se va stabili prin raportare la data publicarii anuntului de participare. Termenul de plata solicitat si agreat este de minim 45 zile de la inregistrarea facturii la beneficiar. Nu se acorda avans. Formularul de Contract - completat OBLIGATORIU cu datele de identificare si nsusit de catre Candidat prin semnaturi/declaratie de insusire a Eventualele divergente la clauzele contractului vor fi prezentate separat de catre Candidat. Oferta va cuprinde detaliat angajamentele referitoare la livrare in locatiile solicitate, angajamente privind inlocuirea produselor defecte . Propunerile tehnice, cele financiare vor fi prezentate obligatoriu si in format electronic (CD).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-01-2012 16:56

Pagina 6/8

Fisa de date
Adresa la care se depune oferta este E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA - IASI, str Ciurchi nr 146-150, cod postal 700359 - la REGISTRATURA. Oferta va fi prezentata dupa cum urmeaza: - documentele de calificare - un exemplar in original. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita documentele originale (atestate, certificate etc). Toate documentele intocmite/emise de catre candidat cu scopul participarii la procedura de atribuire a prezentului contract de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori (daca este cazul). Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare vor fi introduse in plicuri distincte , marcate cu denumirea si adresa candidatului. Ofertantul trebuie sa sigileze exemplarul original (documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara) si exemplarul copie in format electronoic (documentele de calificare, propunerea tehnica si financiara) n plicuri separate,marcnd corespunzator plicurile cu ORIGINAL si, respectiv, COPIE. Plicurile se vor introduce ntr-un plic exterior,nchis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATAconform Anunt de Participare . Ofertantii vor anexa un opis al documentelor prezentate. Paginile vor fi numerotate si semnate de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Oferta va fi nsotita de urmatoarele documente (care nu se introduc in plic/colet): - scrisoarea de naintare ntocmita n conformitate cu Formularul FA, care se va nregistra la sediul autoritatii contractante nainte de ora limita de depunere a ofertelor; n scrisoarea de naintare a ofertei se va preciza daca este cazul denumirea tuturor participantilor la procedura ( n cazul participarii la procedura n asociatie sau cu subcontractanti). - mputernicirea scrisa, prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica; - dovada platii garantiei de participare constituita n conformitate cu pct. III.1.3. Neprezentarea dovezii platii garantiei de participare duce la respingerea ofertei n cadrul sedintei de deschidere n conformitate cu HG 925/2006 art. 33 alin. 3 lit. b, cu modificarile si completarile ulterioare; - documentele care fac dovada ncadrarii n categoria IMM n conformitate cu Legea 346/2004, actualizata la data prezentei. Aceste documente nu se vor introduce in plic/colet Candidatul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o nsotesc, in original si un exemplar in copie a acestora. Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila, vor avea toate paginile numerotate si vor fi semnate pagina cu pagina de reprezentantul autorizat/reprezentantii autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in procedura. Candidatul are obligatia de a anexa un opis al documentelor prezentate. Candidatul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate marcand corespunzator plicurile cu ORIGINAL si, respectiv COPIE. Documentele de calificare, oferta tehnica si cea financiara vor fi prezentate in plicuri separate, sigilate, marcate corespunzator cu DOCUMENTE DE CALIFICARE (ORIGINAL), OFERTA FINANCIARA (ORIGINAL) si OFERTA TEHNICA (ORIGINAL). Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, nchis si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa Candidatului. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE .. ORA ... Documente care insotesc oferta: 1. Scrisoarea de inaintare va fi atasata plicului exterior si va fi stampilata cu data si ora depunerii ofertei (formularul A). 2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (formularul 12C). 3. Garantia de participare constituita conform punctului VI.3 (model scrisoare garantie de participare - formular 11) Data limita de depunere a ofertelor Data, ora si locul deschiderii ofertelor se vor mentiona in ANUNTUL DE PARTICIPARE PUBLICAT PE www.e-licitatie.ro. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei - Modificarea sau retragerea ofertei este posibila cu conditia realizarii acestor demersuri printr-o solicitare scrisa a acesteia inainte de termenul limita prevazut pentru depunerea ofertei. In cazul in care acestea sunt depuse dupa data si ora limita sau sunt depuse la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare, ofertele vor fi considerate intarziate si vor fi returnate nedeschise. Deschiderea documentelor de calificare (eligibilitate) se va preciza in anuntul de participare si va avea loc in data de .. ORA , la sediul autoritatii contractante E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA - IASI, str Ciurchi nr 146-150, cod postal 700359. Deschiderea ofertelor (oferta tehnica si oferta financiara) va avea loc dupa stabilirea candidatilor calificati, la sediul autoritatii contractante E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA - IASI, str Ciurchi nr 146-150, cod postal 700359. Data deschiderii ofertelor candidatilor calificati va fi comunicata respectivilor candidati prin fax/e-mail. Vor fi deschise doar ofertele tehnico-economice depuse de catre CANDIDATII CARE INDEPLINESC CONDITIILE DE CALIFICARE. Ofertele tehnico - economice depuse de catre candidatii care nu indeplinesc conditiile de calificare, vor fi returnate sigilate.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-01-2012 16:56

Pagina 7/8

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


Fisa curenta reprezinta o copie a fisei cu numarul 8627/02.12.2011. Autoritatea Contractanta a ales ca mod de atribuire a contractului sectorial negocierea cu publicare a unui anunt de participare in conformitate cu art 251 aliniat 1) din OUG nr. 34/2006. La data stabilita prin anuntul de participare de depunere a ofertelor, se vor depune atat documentele de calificare, cat si ofertele tehnico - economice. In cadrul sedintei de deschidere, se vor deschide doar documentele de calificare depuse de candidati. In urma evaluarii documentelor de calificare si a stabilirii candidatilor care indeplinesc conditiile de calificare, se vor deschide ofertele tehnico-financiare doar candidatilor care indeplinesc conditiile de calificare. Ofertele tehnico-economice depuse de catre candidatii care nu indeplinesc conditiile de calificare, vor fi returnate acestora sigilate. Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Persoana vatamata poate sesiza CNSC in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al aut.contr.considerat nelegal. Daca cererea priveste doc.atrib.,data luarii la cunostinta este data publicarii ei in SEAP.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
E. ON Moldova Distributie SA Adresa postala: Str Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405048, Email: ioana.stupcanu@eon-romania.ro, Fax: +40 232405048

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-01-2012 16:56

Pagina 8/8