Sunteți pe pagina 1din 1

SALVE CLUB

COD AGENT

ANEXA 2 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII Nr. ............................


Partile contractante (SC SALVE CLUB SRL, in calitate de Beneficiar si DL./ Dna, .............................................................................................., in calitate de Prestator/Organizator), in baza art. 9.1 din Contractul de prestari servicii nr. ............................. (Orice modificare sau completare a clauzelor prezentului contract se va face in scris, cu acordul ambelor parti, si va imbraca forma unui act aditional) au decis, de comun acord, incheierea prezentului act aditional cu urmatorul continut: Art. 1. La Cap. III art. 3.1 - Obligatiile Prestatorului se adauga: k) sa respecte regulamentul intern si Procedurile emise de catre Beneficiar si aduce la cunostiinta Prestatorului in orice forma scrisa (e-mail). Art. 2. La Cap. IV Plata si modalitatile de plata, art. 4.2. se modifica astfel: Art. 4.2 In schimbul activitatii prestate de catre Prestatorul/Organizator, Beneficiarul va plati un comision in valoare de 10 RON brut/participant inscris ca direct in structura proprie. In zonele de interes major, Beneficiarul va desemna Prestatori Coordonatori de zona care vor coordona activitatea Organiztorilor din zona respectiva. Pentru a obtine calitatea de Prestator Coordonator, Organizatorul trebuie sa atinga targetul de 20 de participanti inscrisi ca directi in structura proprie. Pentru toti participantii la seminar instruiti (indiferent daca sunt din structura proprie sau alta) Prestatorul Coordonator va primi un comision in valoare de 20 RON brut/participant instruit. Calitatea de Prestator Coordonator trebuie sa fie confirmata in scris de catre Beneficiar (e-mail) in urma cererii formulate de catre Prestator dupa atingerea targetului mentionat mai sus. Beneficiarul va confirma calitatea de Prestator Coordonator doar in zonele si in cazurile in care acesta considera necesar, nefiind conditionat doar de atingerea targetului mentionat mai sus. Plata fa fi efectuata catre Prestator in zilele de 1 si 15 ale fiecarei luni pentru participantii care au achitat taxa de seminar pana la acea data si pentru care Beneficiarul a primit documentatia necesara cu maxim 2 zile inainte de data efectuarii platii. Art. 3. Restul clauzelor raman in continuare neschimbate si valabile. Prezentul act aditional a fost semnat astazi .................. in doua exemplare originale, cate una pentru fiecare parte.

PRESTATOR/ORGANIZATOR,

BENEFICIAR,

Nume:

SC SALVE CLUB SRL

Semnatura: