Sunteți pe pagina 1din 8

SCGI Mobil

$RL 250 735

Ioc. Cristian,iutl Brasov

;dn,E$n{g;.,2,/..v'i,&'7'-^z>'
judr,Brasov himmia com.Cristian,

Iunie 2007
NiCOLAT i 15.02i$84
si gecii:irl' ge3i'ra;cd

I
-{

SC GEOIMOB SRL

x
I I 1 1 1 I I I I I I 1 I I I I
I
Denumirealucrarii: Amplasament: Faza: Beneficiar:

STUDIUGI]OTEHMC pod Nr ? Construire


jud Brasoy loc.Cristian, Studiu gootehnic Primariacom. Cristian,jud. Brasov

INTR.ODUCERE
A. Incadraretema: Prezenfulstudiu se intocmestela cererea benefir;iaruiui mai sus pentru geotehnice a stabili conditiile mentionat, , precumsi a recomandarilor ce se impun pentru lucrarile ce seproiecteaza si urnreaza sase execute De amplasamentul dat. Amplasamentul se afla pe malurile Raului Cihimbaselcom Cristian. (anexa: Plansituatie Indice 51 ) Scopulcercetarilor: Dupa cerintele beneficiarului prezenta documentatie af,e ca scop determinmea urmatoarelorconditii geologice: -stabilireaconditiilor generalegeomorfologice. -incadrarea perimetrului din punct devedereclimatic si ai eradului de seismicitate, -determinareanaturii litologice a stratelor geologice si de umplutura artificiala, -aprecierea parametrilor fizico-mecanicia.pameurturilor investigate, -determinarea nivelului apelor sublerane, -semnalarea rmor eventualeconditii naturalem6i soecialecar s-af putea intalni in timpul executarii lucrarilor si carear putr:aaveainfluenta neeativa asuprastabilitatii terenului si sigurante,i in exploata.e.

B.

I -;

I
I I

Stabilireacategorieigeotehnice conform indicatiiv GT035/2002 Clasilicarea dupa: 1 . Tipul terenului -terenuri bune 2 . Apa subterana: - fara epuismente 3 . Clasade importanta( canf.HG766ll997) -constructieobisnuita( iII) A Yecitlo,tati'. -risc inexistent 5. Seismic:
- zolaa,,D"

Punctaj
a

I
I

I
J

1 1

I
I

Total punctaj - Cotform punctajului: Categoria geotehnica este:

1 ( c,urisc geotehnic redus)

I
l

- Conform categorieigotehnice: Metoda de cercetares-a alesprin sondajedeschist: executate in pamanhri STAS 1242t3-76. D. Metodede cercetare: - recunoastereaprealabila a amplasamentului, - cercetareadocumentatiilorspecifice existente, - prospectareaterenului - cercetaf,ea geologicatehnicaa zonei amplasamentului prin: -sondajedeschise execuiate in ptLmanturi STItS 1242/3-76. E. Volumul si natura ceroetarilorefectuate: Cercetarile geotehnice s-au efectuat in mai multe faze, dupa cum uflneaza: 1. Fazade teren constand din: - recunoasterea geologicasi genmorfologica. a amplasamentului si a zonei limitrofe acesfuia; - prospectareaterenului; - executarea sondajelorde cercr:tare ; 2.Faza de birou constand din;' - elaborarea studiului geotehnio propriu-zis.

I
I

I I I t I
i

T t

t
il

T T

I I
I

I
I
I I
_;
I

F. Incadrareaamplasamentului: 1. Geografic Amplasamentul studiat se afla in com Cristian pe cursul R.aului in zonastrazii51. Ghimbasel, 2; Geologic In perioada erei Mezozoice intreaga reg;iune era acoperita de ape formand un mediu oceanic.Regiunea o putem amplasala limita dintre litosfera oceanicasi ceacontinental4caracteizataprin apeputm adancisi calde.In acest mediu in Jurasicsedepunprin precipitare sedimente oletip calcare(vezi culmile montane Piatra Craiului, Magura , etc). prin miscarile placilor tectonice (cretacic)pezona de limita dinhe cele doua litosferese Droduc continentale, ridicari ( ce duc la formarea M-tilor CrupaQsi scufundari (formarea depreiunilor Tarii Barsei,a Brasovului,etc. ) Pana la sfar:situlpliocenului deoresirmea functioneaza ca o mare interioara in care se acumuleza masive depozite sedimentare detritice,de la grosierela ftre, specificezonelorde seli piemont marin si campiemarina. Retragerea apelo,r si ridicarea. catenelor muntoase de la sfarsitul Pliocenului remodeleaza relieii.rl piemontului marin dand nastere colinelor submontaneaflate acum pe perimitrul d.epresiunii si peneplenizand campia marina cu sedimenteletransportateformand astfeT zona depresionara intramontana. Com. Cristian se afla pe zona derlunca si teraseleraului Ghimbasel, afluent de dreaolaal Raului Barsa.

TI.DATE GENERALE A. Geomorfologie Geomorfologic suprafata care face obiectul acestui studiu este malul drept si stangpe terasaRaului Ghimbasel.Suprafataestecvasiorizontala cu o usoara cadere generala Nord-Estica (-2 gradel B Structurageologica -Litologie Pe un frrndamentdetritic cristalin ce apa.rein albia raului au fost deouse -depozitede terasa- fonnate din bolovanisurisi formatiuni sedimentare pietrisuri de provenientacristalina si sedimentara (calcare),nisipuri spalate. Pesteacestea s-a format un strat de bolovanisuri si pietrisuri de provenienta cristalina si sedimentara (calcare)cu umplututa de pamanturi nisipoase prafoase,argile si sol vegetal pe margine apei si umpluturacontrolatade terasamenl Acestefomtatiuni sunt compactizate, stabilizate,usor erodabilela apa. -stratificatia formatiunilor de suprafata esteorizontalasi se observi o sortmea elementeior detritice pe vertic,lla(dimensi'nilecresc odatacu

'l

I I I

adancimea im umplutura de pamalrt scade procentual cu adancimea). depozitelorare dimensiunim-ehrice. Ctrosimea

J
I -I I I
I I I I I I I
I

C. Hidrogeologie .Nivelul hidtostatic estecontrolatrle nivelul ap,;iraului' de inghettxte de 1,1m. adancimea ConformSTAS 6054-77, D. Seismolggie Conform Normativului Pn017992 perimelrul se incadreazain zona seismicade calcul,,D" caracteizatapr:incoeficienluiKs : 0,16 si o perioada de colt Tc-1,00 crn/sec.

E. Meteorologie -Ploi maximeSTAS 9470-73 Amplasamentul se afla in zona,,I 9" -Incarcaridatede zapada STAS 10101/21-02 Amplasamentulseaflain zona,,B" -lncarcari datedevantSTAS 10101/20-90 Amplasamentulse afla in zona,,A" F. Fenomenologie Nu exista pericolul de intalnire a golurilor sublerane si doar conductede alimentare, canalizari. Fenomenele carepot afectasunt: - erodarea malurilor si fundamentuiuipicio afelordepod.

III. CONSTATARILECERCETARILOR GEOLOGICE In urma efectuarii observatiilorpe amplasament s-auintalnit urmatoarele formatiunigeologice: OrizontA : 0,00-0,30m sol vegetalcu radacini deplante OrizontB : 0,30-1,10rn argilegalbuicompacie. Orizont C : l,l0-2,60m bolovanisuri, pietrisurisi nisipuri de provenienta cristalina si sedimentaracu umplutu:a de pamanturi nisipoase slab argiloase,in straturi alternante, compactate, erodabile,levigabile. Orizont D : 2,60-6,00mbolovarisuri, pietrisuri, nisipuri, tasate natural, spalate,necoezive.

I I I

I J
J
.{ i t

Alte observatii; -eroziuaea puternicaa apei estepe malul stang,fc,rmand maluri abrupte (- 60 gade) -malul stangformeazadouaterasetinere, in treptt:,inundabile. NB profilului vezi anexacu fisele de skatificatie. Pentrudetalierea

-JiI
t
Il

IV. CONCLUZII SI RECOMAhIDARI estestabil din prmctrle vederegravitational. Tererul amplasamentului o adancimede flmdrne de -2,00n1 de la nivelul aoei Serecomanda (OrizonlD). conventionalaa terenului de fundareconforrn STAS3300/2/85 Presirmea este: fara corectii de adancime (C) Pconv:4.10 kPa Orizont
l

_l

it t!

Orizont (D)

Pconv - 4130 kla

proiectarea de diguri de protectiea malurilor cel putin Serecomanda 10m amontesi aval depod intrucat terenul esteusorcrodabil in specialmalul stang. Prima terasaamalului drept estelevigabila dea:idpra cotei apei. La executarea sapafurilor sevor prevedea epuismente. Executarea sapafurilor pentru roalizarea fundatiilor se va face cu respectarea masurilor din 'NormativrLrl pentru r:xecu.tarealucrmilor de teresamentepentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale indicativ C169-88'l Daca tumarea betonului nu se face imediat drrpa sapmeasanturilor de fundare acestea se vor opri la o cota mLai ridicatade cea finala cu 0.2m. iar ultima sapare seva executainainte de tunnarea betonulur. NOTA. Conform Normativului privind disciplina in timpul executariisapaturilor pentru fundatii inginerul geologva fi soiircitat in santirr pentrureceptionarea terrenului de fundare. Nereceptionarea terenuluide firndaredegreveaza ingi*erul geologde orice raspr"mdere

+ J

.
b

ZilEOr4lx\ ".)\
'

,"

i-6 -"Y{
i

&,u"*o9

,rs,u,j u toii:i i irsz\ "s o i,i ^ "

Tii??i?:rvrvrcorAE

ANE)(E PodNr 2. str 51^ com.Cristian Fisade stratificatie

Strat Nr
1

Descriere litoloeica
sol vegelal cu radacirri de plante

Cirosime NH strat(cm) Gm)


30 80

obs

2
J

argile galbui compacte.

bolovanisuri, pietrisurisi nisipudde provenienta cristalina si sedimentara cu umpluhra depamanturi nisipoase slab argiloase, in stratwialtemante, corupactate, erodabile, levigabile bolovanisuri, piehisuri, nisipuri, tasate natural,spalatF, necoezive.

260

3,00

340

Continua in adancime

ffi M
$

t-, . r , . . . . , ' , . ., ' t


,-- . .. .
r'jn,l

'lt,'

'.-;,1. d,

el
$i
il|

ff

' j3,:fu"""
' { a

- \-ra,

:cts#i
i;i!,, Ef,AJ{

fi fli fi
I
ii

A45t1

J:
'1: