Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT PRIVIND ACORDAREA UNEI BURSE PRIVATE NR. __________/____________ I. PRILE Art. 1 Prezentul contract se ncheie intre: 1.

Societatea Comerciala ., cu sediul in ...., CUI ., numar inregistrare ORC .., reprezentata prin in calitatea de ., pe de o parte si 2. Domnul/Doamna/Domnioara student() /masterand() /doctorand() n anul,n anul univesitar . n cadrul Faculatii.. din cadrul Universitii Transilvania din Braov, nvmnt de zi /FR /, nscut() n anul .., luna ., ziua , n localitatea , fiul lui i al ., cu domiciliul/resedinta n Romnia, str. ____________________, nr._____, bl.________, sc. _____, ap. _____ judeul ________________, cod potal ________, telefon _______________, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al B.I. /C.I. seria _____, nr. _________, eliberat de ________________, la data de ____________, pe de alta parte, n calitate de Beneficiar al unei burse private. II. OBIECT: Art. 2 Obiectul prezentului contract l constituie acordarea unei burse private n condiiile Legii nr. 376/2004 si ale instructiunilor de aplicare a acesteia conform OMEC nr.5371/2004. III. TERMENUL CONTRACTULUI Art. 3 Prezentul contract se incheie pentru un termen de _____, incepand cu data ncheierii prezentului contract. IV. OBLIGATIILE PARTILOR Art. 4 Persoana juridica de drept privat identificat la art.1 pct.1 din contract se obliga sa asigure finantarea bursei in cuantum de _______ lunar, pe o perioada de ___ luni, incepand cu luna_______ anul _____. Plata bursei private se face de ctre persoana juridica de drept privata mentionata n contul Universitii Transilvania din Braov, pe numele i pe seama studentului/ei beneficiare, cont IBAN deschis la . Art. 5 Beneficiarul se oblig sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

a) cu privire la studii: beneficiarul bursei private are obligatia de a se prezenta la cursuri i s promoveze examenele si colocviile de evaluare din cursul anului , an universitar 2012/2013. b) s profeseze, prin angajare, pentru o perioad de ________, n specialitatea pentru care s-a pregtit, pe un post corespunzator studiilor absolvite, la persoana juridic de drept privat ce acord bursa privat; c) s restituie n termen de 3 luni de la notificare, n baza prezentului contract i a angajamentului asumat (conform anexei la prezentul contract), sumele primite cu titlu de burs, indexate cu indicele de inflaie, pentru neexecutare total sau parial a obligaiilor; d) sa prezinte prezentul contract, spre avizare, unitatii sau institutiei de invatamant la care studiaza (facultatea unde este inmatriculat/a va face, prin semnatura decanului si secretarei sef de facultate, mentiune pe contract cu privire la forma de nvmnt urmat de beneficiarul bursei private, durata normal a studiilor i anul de studii in care se afl beneficiarul bursei private). Prezentul contract se ncheie in 4 exemplare originale, unul persoana juridic de drept privat care acorda bursa, unul pentru beneficiarul bursei, unul pentru instituia sau unitatea de nvmnt unde acesta din urm studiaz si unul pentru organul fiscal .

SC REPREZENTANT LEGAL

BENFICIARUL BURSEI PRIVATE STUDENT,

Avizat, Universitatea Transilvania din Braov RECTOR, Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN Contabil Sef, Ec. Iuliana-Elena BANCIU Comp. Juridic, Jr. Adrian C. MANEA

Facultatea de .. Decan, Prof.univ.dr

Angajament de plata la Contractul privind acordarea bursei private nr. _____________ / _______________

Subsemnatul _________________________________________, nascut in anul ______, luna _____________, ziua ____, in localitatea________________, fiul /fica lui _____________ si al ____________, cetatean roman cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, localitatea ____________________, str.______________________________, nr. _______, bl. ________, sc. _____,ap. ______, judetul _____________, cod postal __________, telefon___________, posesor al B.I / C.I. seria ___________, nr. ____________,eliberat de Politia __________________ la data de ________________.

In temeiul art. 5 lit. c) din contractul privind acordarea bursei private nr. __________ / ____________, ma angajez sa restitui sumele primite cu titlu de bursa in baza art. 2 din contractul mentionat, indexate cu indicele de inflatie, in termen de 3 luni de la data la care am primit notificarea persoanei juridice de drept privat care a acordat bursa.

DATA ..........................

BENEFICIARUL BURSEI ...................................................