Sunteți pe pagina 1din 132
‘ _ nase 4 vilet Vila re Nene eae) i ‘ \ TEHNOLOGIA | LUCRARILOR © Etaicee Ne MINISTERUL EDUCATIE! $1 INVATAMINTULUI ing. CONSTANTIU POPESCU Ing. MIHA! HUHULESCU profesor Ing. DRAGOS SIMULESCU profesor TEHNOLOGIA LUCRARILOR ELECTROTEHNICE Manual pentru clasa a IX-a, licee industriale si de matemat tu profilurile de electrotehnicd, matematicé-fizicé si aeronauticé {meserii din domeniul nuclear, metrologic, meteorologie si electrotehnica) EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA, BUCURESTI CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Patorit’ calitatilor deosebite ale energiei electrice in ce priveste produ- cerea, transportul si distribufia, cit si multipielor posibilitati de utilizare a acesteia, ea este indispensabili dezvoltarii economice si civilizatiei moder- ne, revolutiel tehnico-stiintifice contemporane, imbunatifirii nivelului de trai al oamenilor, In toate domeniiie vietii economice si sociale, electri- citatea produce profunde transformari pe linia progresului si civilizafici, prin modificarea proceselor tehnologice, mecanizarea si automatizarea iu toate domeniile activitatii omenesti, in sistemul de informare, tehnicd de calcul, iluminat etc. Din aceast& cauzi, electrificarea si industria electrotehnicd au cunoscut in tara noastra, o dezvoltarc impetuoasd. Directivele Congresului al XTII-lea al Partidului Comunist Roman prevad, printre sarcinile de bazi ale dez- volt&tii economico-sociale in cincinalut 1986-1990 si printre orientarile de perspectiva pin’ in anul 2 000, dezvoltarea in continuare a producerii de energie electric’ si_a industriel electrotehnice. fn Raportul prezentat de tovarigul Nicolae Ceausescu la Conferinta National a partidului din 14—16 decembrie 1987 s-a subliniat c& este necesar s& fie luate masuri hotarite in vederea folosirii rationale, stiinti- fice, a materiilor prime si materialelor,, si se respecte neabitut normele de consumuri materiale si energetice, si se actioneze in directia elaborarii de noi tehnologii si mAsuri care s& conducé la reducerea mai accentuata a acestora". In Expunerea tovarisului Nicolae Ceausescu la Plenara C.C. al P.C.R., a organismelor democrajiei muncitoresti revolutionare si a organizafiilor de masa si obstesti din 28—30 noiembrie 1988, s-a ardtat ci in urma- torul decenix, in’ centrul preocuparilor va sta dezvoltarea intensiva a intregii activitafi industriale, infaptuirea programelor de organizare stiin- fifick si modernizare a productici si a muncii, pe baza celor mai noi cu- ceriri ale stiinfel si tehnicii, ceea ce va insemna ci, pe baza consumuiui accluiasi volum de materi prime si de energie, va trebui si se asigure, pe calea valorificirii superioare a acestora, 0 erestere de cca. 40-50%, a valorii producfiel marf%, iar in unele sectoare chiar mai mult. Producerea energiei electrice se realizeazi_ in centrale electrice, prin transformarea unei alte forme de energie (energia chimic& a combustibililor, energia potenfialé a apelor, cnergia atomicd, energia eolian’ etc.). De ia centrale, energia electrica este transportata pe linii clectrice pind in apropie- tea marilor consumatori (otase, platforme industriale etc.), de unde este distribuité la stafii de transformare situate cit mai aproape de ceutrele de greutate ale consumatorilor. De la aceste stafii se alimenteazi posturile de transformare, unde se gisesc racordutile la tablourile de alimentare a receptoarelor. fn fuactie de rolul pe care il indeplinesc intz-un sistem energetic, insta- lafiile electrice sint: instalafii de producere a energici electrice, instalatii de transport al energici clectrice, instalatii de distribufie a energiei electrice si instalafiile electrice de ulilizare (la consumator). Caracteristicile de bazi ale unei instalafli clectrice sint: puterea in- stalafiei, sistemul de curent si lensiunea nominald.