ROCT - Centrala Rețelei Firmelor de

Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România
Strada Corbului nr. 7C, 300239, Timişoara, România
Telefon/Fax: 004-0256-270.238
email: firma.de.exercitiu@roct.ro
web: www.roct.ro

CERERE DE ELIBERARE A CAZIERULUI FISCAL
(Se completează de reprezentantul firmei de exerciţiu)
Subsemnata/Subsemnatul....................................................................................................
elevă/elev în clasa........................................profilul..............……………..............................
Şcoala...........................................................,.......................... nr. matricol..........................,
solicit

eliberarea

cazierului

fiscal

pentru

a-mi

servi

la

înfiinţarea

firmei de

exerciţiu ................................................................................................................................
..............

Profesor coordonator (1):

Reprezentant:

(Nume şi semnătura)

(Nume şi semnătură)

.........................................

..........................................

Data:.........................................
(1)Profesorul coordonator certifică realitatea datelor înscrise de solicitant