Sunteți pe pagina 1din 11

Economia Bazată pe Cunoaștere

Economia Bazată pe Cunoaștere

Proiect didactic

I. Date de identificare

Data:

Clasa a III-a Profesor pentru învățământul primar: Iştoc Romeo

II. Construcţia

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii Disciplina : Științe ale naturii Unitatea de învățare: Corpul omenesc și menținerea sănătății Subiectul: Corpul meu

Tipul lecţiei: transmitere/ însușire de noi cunoștințe Timp: 2 x 45 min. Scopul: înţelegerea termenilor şi conceptelor specifice corpului uman Obiective operaţionale:

O

1 – să identifice toate părțile corpului uman pe planșa demonstrativă, fără ajutor din partea învțătorului

O

2 – să colecteze datele cerute în jurnal privind componentele corpului omenesc, utilizând resursele digitale puse la dispoziție de către învățător

O

3 – să noteze în propriul jurnal informațiile obținute despre corpul omenesc, cu ajutorul colegilor din echipă

O

4 – să enumere organele interne, fără ajutorul învățătorului

O

5 – să rezolve rebusul cu îndrumări din partea învățătorului

O

6 – să rezolve corect testul online (cel puțin 8 din 15 întrebări), cu îndrumare din partea învățătorului

O

7 – să deseneze individual părțile corpului uman folosind aplicația online, fără ajutor din partea învățătorului

O

8 – să aranjeze părțile corpului uman, lipindu-le pe foaia pusă la dispoziție, cu ajutor din partea colegilor din echipă

Interdisciplinaritate:

Matematică Notează datele despre propriul corp (înălțime, greutate) în tabele

Economia Bazată pe Cunoaștere

Economia Bazată pe Cunoaștere

Limba română Citește și transcrie scurte texte despre corpul omenesc

Educație civică Prezintă asemănări/ deosebiri între oameni, discută despre părțile componente ale corpului omenesc și rolul acestora, discută despre persoane cu nevoi speciale Educație plastică Desenează Corpul omenesc Educație tehnologică Decupează și lipește părțile componente ale corpului omenesc Strategii didactice:

- inductive, deductive, analogice, mixte

Forme de organizare

- activitate frontală, individuală, pe grupe

Metode și procedee:

- conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, instruirea asistată de calculator, metoda ciorchinelui, metoda Știu/ Vreau să știu/ Am învățat, brainstorming, observarea dirijată

Forme de evaluare:

- observarea sistematică a elevilor, evaluare orală, evaluare scrisă, autoevaluarea, jurnalul

reflexiv, jurnalul cu dublă intrare, sondajul, portofoliul Material didactic:

- Jurnalul elevilor, cântar, metru, planșă demonstrativă ”Corpul meu”, laptop, videoproiector, ecran de proiecție, fișe de lucru, markere, plicuri etc. Manualul utilizat: Științe ale naturii, manual pentru clasa a III-a, autori Anina Badescu, Editura Aramis Bibliografie:

Tomescu, Viorica, Popa, Florentina, Alexandru, Gheorghe… - „Metodica predării geografiei şi ştiinţelor naturii în ciclul primar”, Ed. Gheeorghe Alexandru, Craiova,

2001;

Carmen, Tică – Științe și cunoașterea mediului. Didactica științelor și a cunoașterii mediului în învățământul primar și preșcolar, PIR, 2007 Resurse OER și WEB 2.0:

Economia Bazată pe Cunoaștere

Economia Bazată pe Cunoaștere
       

Strategii didactice

Ob.

 

Mod de

 

op.

 

Secvenţele lecţiei / Conţinutul învăţării

Timp

Metode şi

organizare/

Material didactic/ Resurse WEB 2.0/ Resurse OER

 

procedee

Forme de

evaluare

 
   

1.

Moment organizatoric

1

min.

Conversaţia

   

Pregătirea tuturor lucrurilor necesare unei bune desfăşurări a

 

lecţiei.

   

1.

Verificarea temei

3

min.

Conversaţia

Observarea

 

Se realizează atât calitativ cât şi cantitativ.

 

sistematică a

 

elevilor

   

2.

Captarea atenţiei

 

7

Conversaţia

Activitate

Cartonaşe cu chipuri triste, vesele.

Joc „Astăzi mă simt

 

min.

Jocul didactic

frontală

Desenează expresia cea mai potrivită pentru starea emoţională pe care o simţi acum.

 
 
 

Joc de spargere a gheţii: „Om la om” Desfăşurare joc: Se formează perechi. Un jucător rămâne singur, de obicei conducătorul de joc. Acesta strigă: „Umăr la umăr”, „Braţ la braţ”, „Cap la genunchi”, „Nas la nas” etc. Jucătorii respectă indicaţiile. După câteva ture, animatorul strigă „Om la om”. Atunci fiecare jucător îşi caută repede alt partener. Cine râmăne fără partener, coordonează jocul.

Leția este dirijată cu ajutorul unei prezentări online, unde sunt trecute toate momentele lecției și este proiectată pe ecran cu ajutorul videoproiectorului.

Observarea

Activitate

Ecran de proiecție, videoproiector.

dirijată

frontală

Observarea

 

sistematică a

elevilor

Economia Bazată pe Cunoaștere

Economia Bazată pe Cunoaștere
       
       

Introducerea în activitate este făcută prin intermediul unui film online, despre corpul omenesc:

Conversația

Explicația

în activitate este făcută prin intermediul unui film online, despre corpul omenesc: Conversația Explicația

3.

Anunţarea temei şi a obiectivelor

5 min.

Conversaţia Explicaţia Metoda Știu/ Vreau să știu/ Am învățat

Activitate

Se anunţă titlul lecţiei şi obiectivele urmărite pe parcursul acesteia. Se prezintă portofoliul care trebuie realizat pe grupe (Jurnalul grupei) și se explică sarcinile care trebuie realizate pe parcursul lecției.

frontală

(Jurnalul grupei) și se explică sarcinile care trebuie realizate pe parcursul lecției. frontală SUJqdzNwRFA3OE0

Economia Bazată pe Cunoaștere

Economia Bazată pe Cunoaștere
 

4.

Dirijarea învăţării

40 min.

Conversaţia Explicaţia Metoda Știu/ Vreau să știu/ Am învățat Problematizarea

Activitate

Puzzle grupa 1

Are loc împărțirea pe 3 grupe prin intermediul unui puzzle

individuală

rezolvat individual de fiecare elev.

00

Puzzle grupa 2

 

41

Puzzle grupa 3

86

gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3882682&k=114851 86 Sarcina nr. 1 din portofoliu: Conversația Activitate

Sarcina nr. 1 din portofoliu:

Conversația

Activitate

Cântar, metru, fișe de lucru, jurnalul elevilor

ntărirea și măsurarea elevilor pentru a completa tabelul din portofoliul grupei. Completarea tabelului de către elevi.

Explicația

individuală

Exercițiul

Observarea

sistematică a

SUJqdzNwRFA3OE0
 

elevilor

O

1

Prezentare Corpul omenesc online și cu ajutorul planșei

Conversația

Activitate

O

3

demonstrative

Explicația

frontală

Planșă demonstrativă

 

Observația

Observarea

sistematică a

Economia Bazată pe Cunoaștere

Economia Bazată pe Cunoaștere
     

elevilor

      elevilor
SUJqdzNwRFA3OE0

O

2

Sarcina nr. 2 din portofoliu:

Conversația

Activitate pe grupe Evaluare scrisă Portofoliul Temă de lucru în clasă

O

3

Completarea „Ciorchinelui” pe calculator de către fiecare grupă.

Explicația

 

Metoda

 

Ciorchinelui”

Problematizarea

Instruirea

asistată de

calculator

 
S2ZNWFo0dHV5Nms https://docs.google.com/open?id=0B4AQB_xUq4Wa

Dezbatere: Care parte a corpului este mai importantă? Asemănări și deosebiri între oameni.

Brainstorming

Activitate

frontală

 

Evaluare orală

Observarea

sistematică a

elevilor

Economia Bazată pe Cunoaștere

Economia Bazată pe Cunoaștere

O

2

Sarcina nr. 3 din portofoliu:

Conversația

 
https://docs.google.com/open?id=0B4AQB_xUq4Wa

O

3

Răspunde la cele 2 întrebări (pe calculator) ajutându-se de manualul de Științe ale naturii – pagina 40.

Explicația

Activitate pe grupe Evaluare scrisă Portofoliul Temă de lucru în clasă

 

Exercițiul

 

Instruirea

asistată de

calculator

 
SUJqdzNwRFA3OE0 https://docs.google.com/open?id=0B4AQB_xUq4Wad

O

2

Sarcina nr. 4 din portofoliu:

Conversația Explicația Exercițiul Instruirea asistată de calculator Metoda Știu/ Vreau să știu/ Am învățat Metoda „Ciorchinelui”

Activitate pe grupe Temă de lucru în clasă

O

3

Completarea diagramei pe calculator

 
 
HVMV1E2cjZkb0k https://docs.google.com/open?id=0B4AQB_xUq4Wa

O

2

Sarcina nr. 5 din portofoliu:

Conversația

Activitate pe grupe Temă de lucru în clasă Portofoliul

O

3

Accesează prezentarea online si transcrie poezii/ ghicitori despre corpul omenesc.

Explicația

 

Exercițiul

 

Problematizarea

Instruirea

asistată de

 

calculator

Economia Bazată pe Cunoaștere

Economia Bazată pe Cunoaștere
         
         

O

4

5.

Fixarea cunoştinţelor

15

min.

Conversația

Activitate

O

5

Rezolvarea unui rebus online, pe www.kubbu.com

 

Explicația

frontală

O 5 Rezolvarea unui rebus online, pe www.kubbu.com   Explicația frontală
 

Exercițiul

Evaluare

Problematizarea

scrisă online

Instruirea

Autoevaluarea

asistată de

calculator

O

4

Desenează corpul omenesc și denumește părțile componente.

Conversația

O

7

Explicația

Activitate individuală Temă de lucru în clasă Observarea sistematică a elevilor

http://www.desenatori.ro/deseneaza.htm
 

Instruirea

asistată de

calculator

 

6.

Asigurarea retenției și a transferului

15

min.

Conversația

Activitate

O

4

Test online în www.kubbu.com

 

Explicația

individuală

O

6

Instruirea

Evaluare

 

asistată de

scrisă online

calculator

Autoevaluarea

Metoda Știu/

Jurnalul cu

Economia Bazată pe Cunoaștere

Economia Bazată pe Cunoaștere
     

Vreau să știu/ Am învățat

dublă intrare

      Vreau să știu/ Am învățat dublă intrare

O

4

Sarcina nr. 6 din portofoliu:

Conversația

Activitate pe grupe Temă de lucru în clasă Observarea sistematică a elevilor

O

8

Decupează și lipește părțile corpului omenesc.

Explicația

SUJqdzNwRFA3OE0
 

7.

Temă pentru acasă

1

min

Conversaţia

Temă pentru

 

Pentru completarea portofoliului li se cere elevilor să deseneze corpul uman și să descrie 3 activități care pot fi realizate cu ajutorul membrelor superioare și inferioare. (Poate fi alcătuită și o compunere)

 

acasă

 

8.

Aprecieri generale şi individuale

4

min

Conversaţia

Jurnalul

Sondaj adresat elevilor. Se împart elevilor diplome cu punctajul obținut la testul

 

Instruirea

reflexiv

asistată de

Sondajul

online.

calculator

Economia Bazată pe Cunoaștere

Economia Bazată pe Cunoaștere
Economia Bazată pe Cunoaștere Pagina 11 din 11