Sunteți pe pagina 1din 33

';"

F"q?3q:

Descrierea CIP a BiblioteciiNationale a Rominiei RUSU,TOANA Atlas de embriologle Excelenta, / asist. univ.dr. loanaRusu.- Bucuregti: - 20L2 20L,J, 4 vol. Is BN 978-973-881,40-L-1, - ISBN 978-973-881,40-4-2 Partea2. - Bucuregti: ArTech,2OL2. 61 1 . 0 1 3

ATLAS de EMBRIOLOGIE
- partea a ll-a As. univ. dr. loana Rusu
ISBNgeneral 978-973-88140-1-1 ISBNspecific acestui volum 978-973-88L4O-+2 @ 2OL2 - EDITURA ArTech

I
'tzut
'..2.: ',, /
2.. '::

:v

at , ';,. . ,. ?<,..A2,.".

t,

tzn *a*Z
Sec{iune sagitald (ugor oblicd deoarece trece prin cupa opticd) 1- orozencefal: 2 proeminentd cardiacd; 3 cupaopticd; 4 a r c b r a n h ial; l - pungaRathke; 5 diverticul hipofizar primitiv; 6 faringe 7 rombencefal. 4Adas de Ernbriologie - partea a II-a Detaliu al regiunii ventrale de fuzionare a primelor arcuri branhiale: 1 2 3 4 5 6 7 ansacardiacd; stomodeum; limba- 2/S ant - fuziunea ventromediald a arcului branhial l: foramen caecum; -fuziunea copula ventromediald a celor doudarcuri lll; branhiale primitiv; faringe ducttireoglos.

Mugurifaciali

u,,,.. ;;,:tr

'' i'

';.,.,.!9,'. :..,.-,.,
:....:'

,jt ,,,tu;=?
Sec{iune sagitale extremitatea cefalicd embrionard: 1 2 3 4 5 6 7 cavitatepericardicd; ventricul orimitiv: ectoderm; prozencefal; mugure frontonazal; bulbc a r d i ac; stomodeum; Sec{iune fiontald - cavitate bucalS primitivd 1- telencefal; 2 cupaopticd; 3 mugure maxilar; 4 mu g u re ma n d ib u la r; 5 mugure nazalmedial; 6 mugure nazallateral; parEa a II-a - AAac de Embriologie Il

Sectiune frontald - cavitate bucald primitivi: 1 glob ocular(in evolulie); 2 mugure nazallateral; 3 fose nazaieprimitive; 4 cavitatebucaldprimitivd; 5 mdduva spindrii: 6 sept nazal; 7 mugure nazalmedial; 8 mugure maxilar; 9 limb a ; 10 corpvertebral.

parfaa

a II-a - Aflas de Embriologie

lS

Embrion - secliune sa$itald: 1 fose nazaleprimitive; - procesPalatin 2 palal primitiv me d ia n ; 3 limb a ; 4 ventricul; fetal; 5 pldmdn primitiva; bucald 6 cavitate 7 faringe; 8 epiglota; 9 la rin g e ; 1-0 esofag; tiroidian; 11- primordiu 12 coloanavertebrald; s P ind r i i ; 1 3 md d u v a

16 Nas

de Embrialagie

- partea

a II-a

Sectiune transversald !a nivelul bifurcatiei divertieulului larigotraheal (trahee): 1 2 3 4 5 6 t u b ne u r a l; formatiuni vasculare; ansacardiacd; vezicula cerebrald; notocord; pulmonai'i; muguri

Detaliu - secliune transversald ce permite evidenlierea mugurilor pulmonari: 1- tub neural; 2 notocord; 3 trahee; p u lmo n a ri; 4 mu g u ri 5 ansacardiacd;

parEa

a II-a - Atlas de Embriologie

?g

Sec{iune transversald - cavitate toracicd: 1 2 3 4 5 6 mdduva soindrii: corpvertebral; aorta; pldmdn fetat; atriudrept; esofag; 7 atriu st6ng; 8 valvuleatrio-ventriculare; 9 ventricul st6ng; 10 coaste;

parfEa a II-a -Aflas

de Embriologte

3l

Detaliu - sec{iune transversald cord sePtat: 1 atriudrepU 2 sePtsecund; 3 valvuleatrio-ventriculare; drePt; 4 ventricul fetal; 5 PlSmdn 6 cavitatePleurala; 7 atriu stdng; 8 sept Prim; 9 sePtintermedium; 10 valvuleatrio-ventriculare; stdng; 11 ventricul 12 cavitatePericardicd; 13 sePtinterventricular;

3?Afiasde

Errtllttologile - parEa

aII'a

Sec{iune frontali la nivelul extremitd{ii cefalice embrionare 1 mugure nazallateral; 2 mugure maxilar; 3 lim b a ; 4 cartilaj Meckelinsecliune; 5 fose nazaleprimitive; 6 cupaoptic6; 7 seot nazal: - provenit 8 procespalatinlateral din mugurii maxilari; 9 cavitatebucaldprimitivd; I4Mas de Embriologie - parFa a II-a Secliune sagitald la nivelul extremitd{ii cefalice: 1 cavitatebucalS; 2 epiglota; 3 fose nazalei 4 palatprimitiv median; 5 limb a ; - partea 6 mandibula ventrald a cartilajului Me c k e l;

?"

Sectiunefrontaldembrionextremitatea cefalicd superiol;restul colpului embrionar - inferior.

Secliune frontald extremitatea cefalicd - detaiiu 1. prozencefal; 2. notocord; 3 aortedorsale; 4 faringeprimitiv; 5 arc b ra n h ial; l 6 pungabranhiald endodermald l; 7 arc b ra n h iall; l parEa a II-a -A|/as de Embridofie7

1'4

t @

3
Sec{iune fiontald embrion 1- ansacardiacd; 2 extremitate cefalicd; 3 parteainferioar5 a corpului embrionar; Detaliu - extremitate cefalica 1- arc branhial (faringian ) l; punga 2 branhiala ectobranhiald l; 3 ansacardiacd; 4 vezicule telencefalice: 5 aortedorsale; 6 notocord; 7 faringeprimitiv; 8 arc aorticl; 9 sinuscervical;

/i

i.

f,f {3i a |';


9

EAflas

de Embriologie

- pardea a II-a

Sec{iune fiontald prin extremitatea cefalicd 1 2 3 4 5 6 7 rtezicula cerebrala; notccord; aortadorsalS; aortadorsala a r c br a n h iall; primitiv; faringe a r c br a n h iall: l

Secliune oblicd la nivelul extremitdlii cefalice: 1 2 3 4 5 6 7 telencefal; aoriedorsale; primitiv; faringe a rc b ra n h ial; l a rc u ri a o rt ic e l, ll s i lll; notocord; ansacardiacd; parHea a II-a - Nas de Embriologie I

Sec{iune frontald - ansa cardiacd, arc branhial I 1 2 3 4 5 6 IOA|/as prozencefal; faringeprimitiv; aortadorsald; (faringian) arc branhial l; ansacardiacd; tub neural; de Embriologie - parfEa a II-a

Secliune frontali - extremitatea cefalicd detaliu: 1 2 3 4 5 6 prozencefal; aorledorsale; arc aorticl; faringeprimitiv; a rc b ra n h ial; l ansacardiacd;

Secliune sagitald - extremitatea cefalicd gi regiunea cervical5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 prozencefal; gauaturceascd a osuluisfenoid; rd d d c in a limb ii; epiglota; cavitatea bucald; proces palatin median; limb a ; - mandibula; cartilaj Meckel regiune mandibularS;

palfua

a II-a - A|/as de Embridogle

17

Sectiune sagitald embrion: 1 faringe; 2 esofag; veftebrala; 3 coloana 4 fose nazale) 5 palat; 6 limb a ; 7 laringe; 8 epiglota; in evolutie; 9 lob tiroidian fetal; 10 pldmdn

lE Af/as de Embriologle

- parfe,a a II'a

Secliune frontald - cavitate bucald definitivd - palat; lobi tiroidieni; 1 fose nazale; 2 palat:. 3 cavitatebucald; glanda 4 mugure submandibulard; 5 laringe; 6 sept nazai; 7 globocular; glandaparotidd; 8 mugure 9 limb a ; 1 0 lo b it iro id ie n i; glenoidal 11 spatiularticular ai articu latieiscapulo-humerale;

?tr Mas

de Enbriologle

- parEa

a II-a

Sec{iune fiontali - regiunea posterioard a cavitd{ii nazale: 1 fose nazale: - globocular; 2 cristaiin 3 sept nazal: 4 palat; 5 mandibula - partea ventrald a cartilaju lu i Me c k e l; 6 lo bt iro id ia n ; 7 caphumeral; 8 straturile cupeioptice- retina; 9 plicipalpebrale fuzionate; 10 cavitatebucaiS; 1 1 limb a ; t2 laringe; 1 3 t imu s ; 14 esofag;

10 Ii

12
13

partea

a II-a - Mas

de funbriologie

?I

Sec{iune fiontald - cavitate bucald primitivd 1 cornetnazal- mugurenazallateral; 2 mugure maxilar; 3 cartilajul hioidian; 4 adituslaringis - caecumlaringial; 5 faringe; 6 m.constrictor al faringelui; 7 md d u v a s p in d rii; 8 sept nazal; 9 limb a ; 10 cavitatebucaldprimitivS; 11 cartilaj - cartilaj Meckel al arcului b ra n h ial; l 12 regiune - muguri mandibulard mandibulari fuzionati : 13 proeminenld aritenoidd; 1,4 ganglion cervical superior(simpatic); 15 corpvertebral; 1 6 g a n g lio n s p in a l;

par@a

a II-a -Atlas

de EnbriologlelS

Secliune frontalS extremitatea cefalicd embrionard - cavitate bucali primitivd 1 vezicule telencefalice; 2 sept nazal: 3 fose nazaleprimitive; 4 limb a ; 5 cavitatebucaldprimitivd; (proeminenla) 6 muguri mandibulari fuzionali; 7 car1.ilaj Meckeiin secliune; 8 epiteliul - placoda senzorial olfactiv olfactivd; (proeminenla) 9 mugure nazallateral; 10 gani olfactiv - formatprin addncirea placodelor - rdm6ne olfactive in parteasuperioard a foselornazale prirnitive; 11 mugure(proeminen\a) nazal me d ia l; (proeminenta) 12 mugure maxilar;

l? A|Jas de Embfiologle

- parEa

a II-a

--

Detaliu - diverticul laringo-traheal9i ansacardiaci: 1- diverticul laringo-traheal; 2 cavitatepericardic5; 3 atriudreot: 4 atriu stdng; 5 sept prim;

Sec{iune transversald la nivelul mugurilor pulmonari: 1 2 3 4 5 6 t u b n e u ra l; cavitatepericardicd; a n s ac a rd ia c d ; notocord; esofag; p u lmo n a ri; mu g u ri

?BAtilas de Embriologie - parHa a II-a

5 6 7 8

Secliune transversali -regiune superioard proenteron: 1- tub neural; 2 notocord; 3 aoftedorsale; 4 proenteron; 5 diverticul - diverticul laringotraheal respirator; 6 ansacardiacd; 7 plicapleuropericardicd; 8 vezicula cerebrald:

Sec{iune transversald - diverticul laringotraheal: 1 2 3 4 tub neural; notocord; ectoderm; diverticul laringo-traheal;

parfea

a II-a -,4flas

de Embriologie

Detaliu - lob titoidian embrionar: 1- capsula tiroidiana; - viitori foliculi fragmentate 2 cordoane celulare i id ia n ; - i celule ale primo rd iu lu t iro tir o id ie n endociermale 3 mezenchim;

Detaliu timus - diferentiere fatd de lobul tiroidian: l. c a p s u la t imic d : - orig. 2. foliculi timici- celulereticulo-epiteliale endodermala; 3 . c o rp u s c u Ha l s s a ll; 4. sept conjunctiv; 5 . lo b u lt imic ;

?EAflas

de Embrtdogie

- Frea

a II-a

Sec{iune timus fetal: 1- capsuia - mezenchimul dinjurul primordiului timic; 2 zonacorticald lobulard; 3 zonamedulard; 4 lobultimic; 5 sept conjunctiv;

Detaliu - structura internd timus:


1- celuiereticulo-epiteliale _ orig.endodermala _ pungainternd branhiatd lil: 2 corpuscul timic- Hassall:

parEa

a II-a -A''as

de Entbriologie

?S

SectiunetransversalS extremitatea cefalici: 1 ductnazolacrimal: 2 cavitatenazald; (inevolutie); 3 globocular


4 m.drept internal globului ocular; 5 a rip ile mic ia le s f e n o id u lu i ; 6 punte(trunchi cerebral); 7 cornet nazal: 8 lamaperpendiculard a cartilajului etmoid; 9 ganglion trigeminal; 10 n.trigemen; 11 cerebel( intraventricular); 12 ventriculul lV;

Z4Nas

de Embriologie

- parea

a II-a

;:t't

rt

Detaliu cavitate bucald definitivd - palat: 1- mugurenazalmedial;2 sept nazal;3 fose nazale;4 cavitatebucald;5 cornetnazalmijlociu; 6 meat inferior; 7 cornetnazalinferior; 8 palatloculde fuziune palatine a proceselor laterale; 9 l i m ba

Detaliu cavitate bucald definitivd - organ vomelonazal: 1 n.vomeronazal;2 sept nazal;3 organvomeronazal;4 cavitatebucald;5 cavitate nazald;6 cartilaj paraseptal;7 palat;9 limba parE,a a II-a - A|/as de Embriologie E

Secliune embrion gi anexe fetale: 1-.fose nazale; palatine 2. procese laterale fuzionate; 3. cavitatebucalS; 4 . limb a ; 5 . lo bt iro id i a n ; 6. stern; 7. caphumeral; 8. trahee; 9. corpvertebral: 10. mdduva spindrii; - chorion 11. placenta frondosum; 12. cavitateuterindrestantS; 13. cavitate amnioticS; - caftilai 14. mandibula Meckel; 15. esofag;

L2 13

AAas de Embriologle

- partea a II-a

?. 'fe,afa.::
' '' t: "t' {* . ";j

a,s ";
:t

v:
t,

Detaliu ansa cardiaci - sectiune sa$itald: 1 ventricul orimitiv: 2 atriuorimitiv: 3 b u lbca r diac; 4 stomodeum; - sept spiral; endocardice 5 pernite 3O Aflas de Embriolagie - ParE,a a II'a
I

a rc b ra n h ial; l pericardiaca; I cavitate (Ean$branhial6 l; ectodermala 8 punga


o

ATLAS de EMBRIOLOGIE
r partea a ll-a r
pentru studenliianuluiI semestrul ll As. univ.dr. loanaRusu
- Edituta ArTech^.

,&i
,4.
,t. '...1.;.;,. '. . ,*:'z

%
I i -.

'\f

Sec{iune sagitale - faringe primitiv gi regiunea branhiald 1 2 3 4 5 6 proeminentd cardiacd; prozencefal; stomodeum; - arcbranhial - proeminente limba linguale laterale l; primitiv; faringe rombencefal;

Secliune sagitald embrionard 1 2 3 4 5 6 7 ectoderm; prozencefal; vezicula oticd; somite; a rc u ri b ra n h ia le l, ll g i lll; proeminentd cardiacd; ficat primitiv; parEa a II-a - Aflas de Embfiologie 3

10 TI
Sec{iune parasagitald eviden{iind regiunea branhiali 1 primapungdbranhiald - ectobranhialS; externa 2 ansacardiacd; 3 siiiuscervical; 4 faringeprimitiv; 5 a r c b r an h ia|l - viitorcorpal limbii; 6 epiteliu ectodermal modificat ce va formaadenohipofiza; 7 diverticul hipofizar sau pungaRathke; 8 pungabranhiald internd endodermald l; 9 a r c b ran h ialll ; 1- 0 a r c br a n h ialll l ; tI arc branhial lV

Sectiune sagitald - la nivelul regiunii branhiale - locul de fuziune ventromedial at arcurilor branhiale 1 ansacardiacd; (qan$branhiald 2 punga ectodermald l; primordiul 3 tiroidian 4 proeminente - corpullimbii!inguale laterale fuzionarea arcului branhial l: primitiv; 5 faringe - a rc b ra n h ialll; 6 c o p u la l 7 e min e n t d h ip o b ra n h ia-ld a rc b ra n h i allV ; partea a II-a - AtCaede Ernbriologie E

&
Sectiune parasagitald - extremitate cefalicd detaliu 1 2 3 4 5 6 7 8 prozencefal; ectoderm; mugure frontonazal; stom o d e u m ; epiteliu ectodermal ce va formaadenohipofiza; - pungaRathke; divefticul hipofizar faringeprimitir,; (faringian) arc branhial l; Sec{iune parasagitald regiune branhiald detaliu 1 2 3 4 5 6 7 primitiv; faringe stomodeum; a rc b ra n h ial; l punga e n d o b ra n h ial; ld punga (EanU ectobranhial i; a rc b ra n h iall; l a rc b ra n h ialll l - a b ias c h it a t ;

6 Aflas de Embrialogie - parEa a II-a