Sunteți pe pagina 1din 21

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

CADRUL LEGISLATIVNORMATIV SI STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE NEREZIDENTILOR VENITURI IMPOZABILE OBTINUTE IN ROMANIA

Stagiar: Ana Maria Lebada Experti Contabili Anul III

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Bucuresti 2013

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti , Impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

1. Contribuabili. Sfera de cuprindere Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit si sunt denumiti in contribuabili. Sfera de cuprindere a impozitului Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit in continuare impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din Romania. Venituri impozabile obtinute din Romania: Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt: dividende de la o persoana juridica romana; dobanzi de la un rezident; dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent; redevente de la un rezident; redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent; comisioane de la un rezident; comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent; venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane; venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane; venituri din servicii prestate in Romania, etc.

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri. Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute: 5% pentru veniturile din dobanzile la depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit autorizate si situate in Romania; 20% pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc; 16% in cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Romania. Venitul brut este venitul care ar fi fost platit unui nerezident, daca impozitul nu ar fi fost retinut din venitul platit nerezidentului. Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut este impozit final. Scutiri Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri: dobanda pentru depunerile la vedere in cont curent de la banci sau alte institutii de credit din Romania; dobanda la instrumentele/creditele externe, titlurile de creanta reprezentand credite externe, contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligatiuni, precum si dobanda aferenta emisiunilor de titluri de stat pe piata interna si externa de capital, cu conditia ca aceste instrumente/titluri sa fie emise si/sau garantate de Guvernul Romaniei, consiliile locale, Banca Nationala a Romaniei, de banci care actioneaza in calitate de agent al Guvernului roman. dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de o persoana juridica romana, daca instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare recunoscuta si dobanda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta;

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

premiile unei persoane fizice nerezidente obtinute din Romania, ca urmare a participarii la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice; premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice, etc;

2. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica asupra acelui venit. In situatia in care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala. Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidentii romani, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme. Declaratii anuale privind retinerea la sursa Platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din Romania trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul. Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti Orice nerezident poate depune o cerere la autoritatea fiscala competenta prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat de el insusi sau de o alta persoana, in numele sau. Autoritatea fiscala competenta are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti. Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare sunt stabilite prin norme. 3. Impozitul pe reprezentante Contribuabili Orice persoana juridica straina, care are o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit anual.

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Stabilirea impozitului Suma de plata Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat. In cazul unei persoane juridice straine, care in cursul unui an fiscal infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in Romania, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei in anul fiscal respectiv. Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, in doua transe egale, pana la datele de 20 iunie si 20 decembrie. Orice persoana juridica straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune o declaratie anuala la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere. Orice persoana juridica straina, care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la autoritatea fiscala competenta, in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata. Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia in vigoare din Romania. 4. Noile Reglementari: De la 1 februarie 2013 se aplica noile reglementari in ceea ce priveste impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romania. Impunerea veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti este tratata in Codul fiscal , in principal, la Titlul V. Modificarile aprobate prin OUG 8/2012 privind impunerea nerezidentilor, aplicabile de la 01.02.2013, se refera la: - reformularea prevederilor privind veniturile din servicii, in sensul comasarii dispozitiilor lit. i) si k); - abrogarea prevederilor referitoare la cota de impunere de 10% aplicata asupra veniturilor din dobanzi obtinute de persoanele juridice rezidente in Comunitatea Europeana, atunci cand nu prezentau certificatul de rezidenta fiscala; - introducerea unei prevederi referitoare la cota de impunere a veniturilor prevazute la art. 115 lit. a) - g), k) si l), atunci cand veniturile sunt realizate de persoane rezidente in state cu care Romania nu are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri sau conventii in care nu este prevazut schimbul de informatii.

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Conform noilor reglementari ale art. 115, alin. (1) lit. k, veniturile din prestari de servicii prestate atat in Romania cat si in afara ei sunt impozitate prin retinere la sursa, incepand cu data de 1 februarie 2013. In vederea impozitarii acestor venituri, intervin doua intrebari importante: - daca veniturile sunt realizate prin intermediul unui sediu permanent, - daca da, care sunt profiturile pentru care sediul permanent trebuie sa plateasca impozit. Daca veniturile sunt realizate in afara unui sediu permanent, cota de impunere este de 16% si se aplica atunci cand: - nu sunt incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, - beneficiarul de venit nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala. Rezulta ca pentru a nu impozita in Romania veniturile de natura prestarilor de servicii, realizate de o persoana nerezidenta si aplicarea prevederilor Conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv ale art. 7 "Profiturile intreprinderii" persoana nerezidenta trebuie sa prezinte certificatul de rezidenta fiscala la data primirii venitului. Daca la data platii venitului, persoana fizica sau juridica straina nu prezinta documentul, societatea din Romania trebuie sa retina impozitul, sa-l declare si sa-l plateasca la bugetul de stat. Atunci cand primeste certificatul de rezidenta fiscala, in limita perioadei legale de prescriptie, societatea din Romania solicita organului fiscal restituirea impozitului, la cererea persoanei straine. Pentru impozitele retinute la sursa, platitorii de venit trebuie sa depuna o declaratie informativa la organul fiscal competent pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat (de ex., in anul 2013 pentru anul 2012).

In general, entitatile straine sunt supuse impozitarii pentru veniturile obtinute in Romania. Masura in care entitatile straine sunt supuse impozitarii in Romania depinde de activitatile desfasurate de acestea in sau in legatura cu Romania. Entitatile straine se supun impozitarii daca infiinteaza o sucursala, un sediu permanent ori o reprezentanta sau daca intra in sfera de aplicare a impozitului cu retinere la sursa aplicat veniturilor realizate in Romania.

Sucursala unei entitati straine


Sucursala trebuie inregistrata la autoritatile fiscale romane. Inregistrarea, depunerea declaratiilor si efectuarea platilor urmeaza cerintele aplicabile societatilor romanesti. Se considera ca sucursala are personalitatea juridica a societatii-mama, deci nu constituie o entitate juridica separata (nu are capital social propriu, nume distinct etc.). Obiectul de activitate al sucursalei nu poate fi mai extins decat cel al societatii-mama.

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Repartizarea de fonduri catre statul in care este localizat sediul principal nu este considerata repartizare de dividende, deci nu exista obligatii de impozitare prin retinere la sursa. Ca si in cazul societatilor cu raspundere limitata, profiturile se transfera la finele anului, dupa aprobarea de catre sediul principal a situatiilor financiare ale sucursalei.

Sediul permanent

Sediul permanent nu este persoana juridica, dar este supus impozitarii in Romania. Astfel, sediul permanent se defineste ca locul de desfasurare a intregii activitati a unei societati nerezidente sau a unei parti a acesteia, in mod direct sau printr-un agent dependent. Odata cu infiintarea unui sediu permanent, Romania are dreptul sa impoziteze profitul societatii straine obtinut din activitatea desfasurata in Romania. Legislatia romaneasca prevede in mod explicit doi factori generatori ai unui sediu permanent: Baza fixa - trebuie sa existe un loc de desfasurare a activitatii (sediu, utilaje sau echipamente), cu un anumit grad de permanenta; Agenti cu statut dependent, care sa isi desfasoare activitatea in statul in care este localizata societatea in cauza. Inregistrarea, depunerea declaratiilor si efectuarea platilor urmeaza cerintele aplicabile societatilor romanesti.

Reprezentantele

Reprezentantele pot desfasura exclusiv activitati auxiliare sau pregatitoare. Reprezentantele nu pot efectua tranzactii in nume propriu si nu se pot angaja in activitati comerciale. Pentru reprezentante exista un impozit fix de 4.000 euro pe anul fiscal, platibil in lei la cursul de schimb valabil la data platii. Impozitul se plateste in doua transe egale pana la datele de 25 iunie si respectiv 25 decembrie. In cazul in care o reprezentanta este infiintata sau inchisa in timpul anului, impozitul datorat pentru anul respectiv este calculat proportional pentru lunile din respectivul an fiscal in care reprezentanta este operationala.

Impozitul cu retinere la sursa

Societatile nerezidente sunt obligate la plata impozitului cu retinere la sursa la cota de 16% pentru alte venituri obtinute in Romania, cum ar fi: dobanzi redevente dividende venituri din servicii prestate in Romania venituri obtinute din servicii de management si consultanta, indiferent de locul in care sunt prestate serviciile comisioane venituri realizate din lichidarea unei persoane juridice romanesti. Exista insa anumite prevederi specifice si exceptii, cum ar fi:

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

De la data aderarii Romaniei la UE (1 ianuarie 2007), se aplica prevederile Directivei privind regimul fiscal comun aplicabil societatilor-mama si filialelor. Astfel, dividendele platite de o societate romaneasca unei societati rezidente in unul dintre statele member UE sau SEE sunt scutite de la plata impozitului cu retinere la sursa daca beneficiarul dividendelor detine minim 10% din actiunile societatii romanesti pe o perioada neintrerupta de cel putin doi ani, care se incheie la data platii dividendelor. De la 1 ianuarie 2010, regimul impunerii veniturilor de natura dividendelor si dobanzilor obtinute din Romania de catre fondurile de pensii din SEE a fost aliniat cu cel aplicabil fondurilor de pensii din Romania. Astfel, dobanzile si dividendele platite catre fonduri de pensii din SEE sunt scutite de impozitul cu retinere la sursa. Romania a pus in aplicare prevederile Directivei privind dobanda si redeventele. Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2011, pentru dobanzile si redeventele platite de o societate romaneasca unei societati rezidente intr-un stat membru UE sau SEE se va acorda scutire de la plata impozitului cu retinere la sursa, in conditiile in care societatea nerezidenta-beneficiar efectiv detine cel putin 25% din capitalul social al societatii romanesti pe o perioada neintrerupta de cel putin doi ani, care se incheie la data platii dobanzii/redeventelor. Pentru a putea aplica legislatia europeana, nerezidentii au obligatia sa prezinte platitorului certificatul de rezidenta fiscala si o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de detinere prevazute de directivele europene.

Pentru impozitele retinute la sursa, platitorii de venit trebuie sa depuna o declaratie informativa la organul fiscal competent pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat (de ex., in anul 2013 pentru anul 2012). Formatul declaratiei informative este cel prevazut de art. 119 din codul fiscal si pct. 15 indice 1 din normele metodologice aprobate prin HG 44/2004 , cu modificarile ulterioare. Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu retinere la sursa/ venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti, trebuie sa contina informatii referitoare la platitorul de venit (in speta este vorba de persoana juridica care a distribuit si a facut plata dividendelor) si la nerezidentul care a obtinut venitul. Persoanele nerezidente trebuie sa obtina cod de identificare fiscala, conform prevederilor Codului de procedura fiscala , aprobat prin OG 92/2003 , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, care dispun urmatoarele (art. 72 si urmatoarele): - orice persoana fizica sau juridica are obligatia sa se inregistreze fiscal, ocazie cu care primeste si un cod de identificare fiscala, care este: a) codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica; b) codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale, pentru comercianti, persoane fizice si juridice, precum si pentru alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului; c) codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal, pentru persoanele fizice care

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptiile expres prevazute; d) codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale, pentru persoanele fizice, altele decat cele prevazute mai sus la lit. c); e) numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal, pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal. Pentru persoanele fizice nerezidente care realizeaza numai venituri care se impun la sursa, iar impozitul retinut este final, platitorul de venit poate solicita, prin exceptie, inregistrarea fiscala si atribuirea codului de identificare fiscala. Solicitarea se face in scris. Obtinerea codului de identificare fiscala se face pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depusa la organul fiscal in termen de 30 de zile de la data infiintarii sau eliberarii documentelor de functionare, dupa caz. Documentele care trebuie depuse o data cu Declaratia de inregistrare fiscala sunt: - copia de pe pasaport sau de pe alt document de identificare eliberat de organele abilitate potrivit legii; - copie dupa contractul de inchiriere sau proprietate al spatiului de domiciliu in Romania, daca este cazul sau sediul social; - copie dupa contractul de prestari servicii, conform prevederilor Codului Civil , incheiat cu persoana juridica rezidenta in Romania; - copie dupa permisul de lunga sedere in Romania, daca este cazul; - in cazul in care cererea se depune de un imputernicit, se anexeaza si copia dupa imputernicire in forma autentica, la organul fiscal. Modificarile fiscale aprobate prin OUG 8/2013 cu privire la impunerea veniturilor realizate de nerezidenti din Romania nu au atras si schimbari de natura contabila sau al definitiei prestarilor de servicii. Ca si pana acum prestarile de servicii se inregistreaza pe conturi de cheltuieli, deductibile sau nu in functie de natura serviciului (cheltuieli de transport - inclusiv schimbatul cauciucurilor, spalatul masinii etc. deductibile pe baza de documente, diurna limitata la de 2,5 ori suma acordata institutiilor publice, asigurarea este deductibila in functie de natura ei etc.). Cheltuielile ocazionale au fost intotdeauna recunoscute la calculul impozitului pe profit sau pe venit in cuantumul inregistrarii tarifelor respective, daca au avut la baza un document justificativ. "Profiturile intreprinderii" care fac obiectul art. 7 din Conventia model cu privire la impozitul pe venit si impozitele pe capital (si implicit al conventiilor de evitare al dublei impuneri), care sunt transpuse si in legislatia nationala la art. 115 din Codul fiscal , se refera la veniturile realizate din servicii profesionale sau al altor activitati cu caracter independent, desfasurate in

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

baza contractelor sau a unor conventii incheiate intre parti.

Veniturile care nu intra in sfera impozitului cu retinere la sursa

Urmatoarele categorii de venituri obtinute in Romania de nerezidenti sunt scutite de plata impozitului cu retinere la sursa: Obligatiunile emise si/sau garantate de Guvernul Romaniei Veniturile din transporturi internationale si servicii auxiliare Premiile platite din fonduri publice Venituri obtinute din asocieri constituite in Romania de catre o societate nerezidenta. Aceste venituri se supun regulilor privind impozitul pe profit.

Castigurile de capital

Castigurile de capital realizate de nerezidenti din vanzarea de proprietati imobiliare aflate in Romania sau din vanzarea de actiuni detinute la societati romanesti sunt impozitate in Romania la cota de 16%. Totusi, in anumite conditii se aplica prevederile mai favorabile ale conventiilor de evitare a dublei impuneri. Urmatoarele venituri nu sunt impozabile in Romania: Veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fara personalitate juridica din transferul titlurilor de valoare, respectiv al titlurilor de participare detinute direct sau indirect intr-o persoana juridica romana; Veniturile obtinute de nerezidenti pe piete de capital straine din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani. De regula, fuziunile, divizarile, transferurile de active si schimburile de actiuni intre o societate romaneasca si o societate rezidenta in alt stat membru UE sunt, in anumite conditii, neutre din punct de vedere fiscal si nu atrag impozit pe castigurile de capital.

Conventii pentru eliminarea dublei impuneri


Se poate aplica impozitul cu retinere la sursa, in cotele stabilite prin conventii de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania si statul de rezidenta al beneficiarului platii. Certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa precizeze ca beneficiarul strain a fost resident fiscal in anul sau anii in care a realizat venituri in Romania. Certificatul de rezidenta fiscala valabil pentru anul aferent platilor este valabil si pentru primele 60 de zile al anului urmator, in cazul in care respectivele conditii de rezidenta nu s-au modificat. In caz contrar se aplica impozitele locale cu retinere la sursa si se poate solicita o decontare/ rambursare, daca acest certificat se prezinta in perioada de prescriptie de cinci ani.

OG 8/2013, actul normativ care modificat Codul fiscal la finalul lunii ianuarie, a schimbat semnificativ prevederile legale privind impozitarea veniturilor obtinute in Romania de nerezidenti. Astfel, de la 1 februarie 2013, aria de impozitare a nerezidentilor s-a largit, obligatia de impozitare fiind extinsa si asupra acelor venituri din prestari servicii efectuate in afara Romaniei.

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Totodata, OG 8/2013 a introdus in legislatie si cota de impunere de 50% aferenta veniturilor platite catre state cu care Romania nu are incheiat instrument juridic in vederea schimbului de informatii, aspect ce a complicat si mai mult regulile de impozitare a veniturilor obtinute de nerezidenti. Desi HG 84/2013 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Codului fiscal publicata pe 6 martie 2013 a incercat sa clarifice modificarile aduse de OG 8, constatam ca in continuare practica naste multiple intrebari cu privire la impozitarea nerezidentilor. Din acest motiv, in cele ce urmeaza va prezentam o schema logica care are drept scop facilitarea intelegerii noilor prevederi si aplicarea corecta a acestora. In acest articol va prezentam schema logica pentru aplicarea impozitului pe veniturile nerezidentilor (IVR) in cazul serviciilor prestate de nerezidenti catre rezidenti:

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Potrivit Codului fiscal aplicabil in 2013 impozitarea veniturilor obtinute de nerezidenti in Romania se face conform urmatoarelor prevederi : Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni, se aplic asupra veniturilor brute impozabile obinute din Romnia.

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

1. Impozitul datorat de nerezideni pentru veniturile impozabile obinute din Romnia se calculeaz, se reine i se pltete la bugetul de stat de ctre pltitorii de venituri. 2. Impozitul datorat se calculeaz prin aplicarea urmtoarelor cote asupra veniturilor brute: 25% pentru veniturile obinute din jocuri de noroc, prevzute la art. 115 alin. (1) lit. p); 50% pentru veniturile prevzute la art. 115 alin. (1) lit. a) g), k) i l), dac veniturile sunt pltite ntr-un stat cu care Romnia nu are ncheiat un instrument juridic n baza cruia s se realizeze schimbul de informaii; 16% n cazul oricror altor venituri impozabile obinute din Romnia, aa cum sunt enumerate la Art 115. 3. Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie reinut se calculeaz dup cum urmeaz: pentru veniturile ce reprezint remuneraii primite de nerezideni care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraie al unei persoane juridice romne, potrivit art. 57; pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurrilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70. 4. Impozitul se calculeaz, respectiv se reine n momentul plii venitului i se pltete la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a pltit venitul. Impozitul se calculeaz, se reine i se pltete, n lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieei valutare comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil n ziua reinerii impozitului pentru nerezideni. n cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost pltite acionarilor sau asociailor pn la sfritul anului n care s-au aprobat situaiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declar i se pltete pn la data de 25 ianuarie a anului urmtor. 5. Pentru veniturile sub form de dobnzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit i alte instrumente de economisire la bnci i la alte instituii de credit autorizate i situate n Romnia, impozitul se calculeaz i se reine de ctre pltitorii de astfel de venituri la momentul nregistrrii n contul curent sau n contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rscumprrii, n cazul certificatelor de depozit i al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobnzi se face lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare nregistrrii/rscumprrii. 6. Rennoirea depozitelor/instrumentelor de economisire va fi asimilat cu constituirea unui nou depozit/achiziionarea unui nou instrument de economisire. 7. Impozitul asupra dobnzilor capitalizate se calculeaz de pltitorul acestor venituri n momentul nregistrrii n contul curent sau n contul de depozit al titularului, respectiv n momentul rscumprrii n cazul unor instrumente de economisire sau n momentul n care dobnda se transform n mprumut ori n capital, dup caz. 8. Modul de determinare i/sau de declarare a veniturilor obinute din transferul titlurilor de participare la o persoan juridic romn va fi stabilit prin norme. 9. Pentru orice venit impozitul ce trebuie reinut, n conformitate cu prezentul capitol, este impozit final. Sunt scutite de impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni veniturile prezentate in Art 117 .

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conveniilor de evitare a dublei impuneri i a legislaiei Uniunii Europene (art 118 ) (1) n nelesul art. 116, dac un contribuabil este rezident al unei ri cu care Romnia a ncheiat o convenie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplic venitului impozabil obinut de ctre acel contribuabil din Romnia nu poate depi cota de impozit prevzut n convenie care se aplic asupra acelui venit. n situaia n care sunt cote diferite de impozitare n legislaia intern sau n conveniile de evitare a dublei impuneri, se aplic cotele de impozitare mai favorabile. (2) Pentru aplicarea prevederilor conveniei de evitare a dublei impuneri i a legislaiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligaia de a prezenta pltitorului de venit, n momentul realizrii venitului, certificatul de reziden fiscal eliberat de ctre autoritatea competent din statul su de reziden, precum i, dup caz, o declaraie pe propria rspundere n care se indic ndeplinirea condiiei de beneficiar n situaia aplicrii legislaiei Uniunii Europene. Dac certificatul de reziden fiscal, respectiv declaraia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezint n acest termen, se aplic prevederile t itlului V. n momentul prezentrii certificatului de reziden fiscal i, dup caz, a declaraiei prin care se indic calitatea de beneficiar se aplic prevederile conveniei de evitare a dublei impuneri sau ale legislaiei Uniunii Europene i se face regularizarea impozitului n cadrul termenului legal de prescripie. (3) n cazul n care s-au fcut reineri de impozit ce depesc cotele din conveniile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislaia Uniunii Europene, suma impozitului reinut n pl us poate fi restituit la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente. Pentru restituirea impozitului reinut n plus din veniturile pltite de un rezident romn persoanelor nerezidente, acestea depun o cerere de restituire a impozitului pltit n plus la pltitorul de venit rezident romn n termenul legal de prescripie, stabilit prin legislaia statului romn. Restituirea impozitului reinut n plus fa de sarcina fiscal rezultat din aplicarea prevederilor conveniilor de evitare a dublei impuneri, respectiv a legislaiei Uniunii Europene coroborat cu legislaia intern, dup caz, se efectueaz independent de situaia obligaiilor fiscale ale contribuabilului rezident romn, pltitor al venitului ctre nerezident, obligat potrivit legii s fac stopajul la surs. Declaraii anuale privind reinerea la surs ( art 119) 1. Pltitorii de venituri cu regim de reinere la surs a impozitelor, cu excepia pltitorilor de venituri din salarii, au obligaia s depun o declaraie privind calcularea i reinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pn n ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. 2. Dup data aderrii Romniei la Uniunea European, pltitorii de venituri sub forma dobnzilor au obligaia s depun o declaraie informativ referitoare la plile de astfel de venituri fcute ctre persoane fizice rezidente n statele membre ale Uniunii Europene. Declaraia se depune pn la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului curent, pentru informaii referitoare la plile de dobnzi fcute n cursul anului precedent. Certificatele de atestare a impozitului pltit de nerezideni :

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

1. Orice nerezident poate depune, personal sau printr-un mputernicit, o cerere la autoritatea fiscal competent, prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului pltit ctre bugetul de stat de el nsui sau de o alt persoan, n numele su 2. Autoritatea fiscal competent are obligaia de a elibera certificatul de atestare a impozitului pltit de nerezideni. 3. Forma cererii i a certificatului de atestare a impozitului pltit de nerezident, precum i condiiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme.

Studii de caz:
Studiu de caz 1.Care sunt inregistrarile contabile in cazul in care am un furnizor extern, din SUA, care a trimis certificatul de rezidenta si care factureaza redevente conform vanzarii. Daca invoice-ul este de 1000 USD, impozit de 100 USD si 900 USD datorie catre furnizor.

Raspuns:
Retinerea la sursa a impozitului pe veniturile nerezidentilor se efectueaza la momentul efectuarii platilor catre nerezident. Impozitul se calculeaza in lei, la cursul BNR valabil la data efectuarii platii catre nerezident si se achita la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare retinerii, declarandu-se in Declaratia 100 tot pana la aceeasi data. Retinerea impozitului se contabilizeaza astfel la momentul efectuarii platii. Inregistrarile contabile sunt: 612 = 401 1000 USD 401 = % 1000 USD 446 100 USD 5124 900 USD Plata impozitului la bugetul de stat: 446 = 5121 100 USD

***

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Studiu de caz 2: In randurile urmatoare, vom analiza cazul unei societati care primeste in fiecare luna o factura de la o societate dintr-o alta tara membra UE. Factura este emisa pentru refacturarea cheltuielilor de management de la societatea-mama catre filiale. Vom stabili in ce masura societatea din Romania este obligata sa calculeze impozit pe veniturile persoanelor nerezidente si daca va trebui inregistrat contractul la administratia financiara. Raspuns: Cu privire la inregistrarea contractului incheiat cu societatea germana vor fi avute in vedere prevederile art. 8 alin. (7) indice 1 din Codul fiscal si OPANAF 1400/2012 care aproba procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente. Astfel obligatia prevazuta de cod vizeaza vizeaza obligatia de inregistrare a contractelor in care persoana juridica romana este beneficiara ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei. In aceste conditii obligatia de inregistrare a contractului este generata de executarea activitatilor pe teritoriul Romaniei, astfel ca urmeaza sa fie analizate activitatile concrete pe care le presteaza societatea mama. In masura in care acestea nu cuprind activitati care presupun desfasurarea acestora pe teritoriul Romaniei, ci doar, spre exemplu, managementul resurselor logistice, asigurate centralizat, nu va fi necesara inregistrarea contractului. In ceea ce priveste impozitarea venitului realizat de catre nerezident acesta va face obiectul impunerii in Romania, societatea romana va retine la sursa impozitul determinat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut realizat. Prin prezentarea certificatului de rezidenta fiscala nerezidentul va putea face aplicabile prevederile conventiei pentru evitarea dublei impuneri dintre Germania si Romania ratificata prin Legea 29/2002 , astfel ca veniturile obtinute din Romania vor fi impuse potrivit art. 7 din Conventie numai daca sunt realizate prin intermediul unui sediu permanent. Cum aceasta conditie nu este indeplinita venitul platit societatii germane nu va face obiectul nici unei retineri in Romania, nefiind supus impozitului pe veniturile nerezidentilor.

Studiu de caz 3: Societatea A din Olanda presteaza servicii de management (serviciile sunt strict servicii de management, neexistand nici un transfer de drept de proprietate intelectuala know-how) catre societatea B din Romania. Societatea A pune la dispozitia societatii B certificatul sau de rezidenta fiscala din care rezulta ca este rezidenta fiscal in Olanda. Care este tratamentul din punctul de vedere al impozitului cu retinere la sursa in acest caz pentru platile efectuate de B catre A?

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Raspuns: Potrivit legislatiei fiscale (art. 115 din Codul Fiscal), sunt venituri impozabile in Romania veniturile obtinute de nerezidenti din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu. Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, respectiv de catre societatea B. Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra veniturilor brute. Totusi, potrivit articolului 118, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventie care se aplica asupra acelui venit. In situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Astfel, potrivit Conventiei de Evitare a Dublei Impuneri (CEDI) incheiata intre Romania si Olanda, veniturile obtinute din servicii de management platite din Romania catre Olanda se incadreaza la articolul 7 - Profiturile intreprinderii, nefiind impozitate in Romania. Pentru a putea aplica prevederile CEDI, potrivit articolului 118 (2), nerezidentul (societatea A din Olanda) are obligatia de a prezenta platitorului de venit (societatii B din Romania), in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Avand in vedere ca societatea B detine certificatul de rezidenta al prestatorului de servicii, se vor aplica prevederile mai favorabile, in acest caz cele ale CEDI. *** Studiu de caz 4: Societatea A - persoana juridica romana acorda un imprumut societatii B persoana juridica romana. Cele doua societati sunt persoane afiliate. Dobanda practicata pentru acest imprumut este de 0%. Avand in vedere legislatia romaneasca de preturi de transfer, ce riscuri exista pentru aceasta tranzactie? Raspuns: Potrivit articolului 11 din Codul Fiscal, in cadrul unei tranzactii intre persoane romane si persoane nerezidente afiliate, precum si intre persoane romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. De asemenea, punctul 22 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal specifica faptul ca reconsiderarea evidentelor, realizata de autoritatea fiscala in scopul reflectarii pretului de piata al bunurilor si serviciilor, se efectueaza si la cealalta persoana afiliata implicata. ***

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Studiu de caz 5: Societatea A din Romania incheie un contract cu societatea B din Austria pentru furnizarea unor servicii de consultanta informatica, care constau in adaptarea unor rapoarte locale la noile prevederi legale. Serviciile se presteaza in Austria si dezvoltarea are loc pe serverele companiei - mama a societatii A, iar A are acces la rapoartele sale. Este A obligata la calculul si retinerea impozitului pe venitul nerezidentilor (B ii furnizeaza certificat de rezidenta fiscala si este companie de software)? Raspuns: Conform Codului Fiscal, veniturile obtinute de nerezidenti ca urmare a prestarii serviciilor de consultanta din orice domeniu sunt subiect al impozitului prin retinere la sursa, indiferent de locul prestarii lor. Prin urmare, A este obligat la retinerea si plata impozitului prin retinere la sursa. Daca B va pune la dispozitie societatii romanesti A un certificat de rezidenta valid, atunci A ar putea aplica prevederile Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri incheiat intre Romania si Austria. Totusi, va rugam sa efectuati o analiza a serviciilor primite de societatea A pentru a stabili natura acestora. In cazul in care natura serviciilor nu este consultanta, trebuie aplicate prevederile legale corespunzatoare. *** Studiu de caz 6: Societatea A din Romania achizitioneaza servicii de la o societate B din Germania care constau in furnizarea trimestriala a unui raport privind evolutia pietei pe care activeaza A. Exista un contract intre parti si B pune la dipozitia lui A certificatul de rezidenta fiscala valid. B este o companie specializata in furnizarea de astfel de rapoarte. Este A obligata la retinerea si plata impozitului pe venitul nerezidentilor? Raspuns: Pentru a determina daca serviciile primite de societatea A din Romania de la societatea B din Germania sunt subiect de impozit prin retinere la sursa, trebuie determinata natura serviciilor in cauza. In acest sens, ar trebui analizate prevederile contractuale cat si ce se realizeaza efectiv de catre prestator. In cazul in care acestea ar consta strict in furnizarea unor studii de piata, ar trebui determinat locul unde sunt prestate serviciile de studiu al pietei, in functie de acest aspect societatea A fiind sau nu obligata la calculul, declararea si plata impozitului prin retinere la sursa. Avand in vedere ca societatea A detine un certificat de rezidenta valid, se pot aplica prevederile Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri, daca apare o obligatie privind impozitul prin retinere la sursa. *** Studiu de caz 7: Va rog sa ne clarificati daca o societate ce are ca obiect de activitate crearea de website-uri trebuie sa achite impozit pe veniturile nerezidentilor pentru sumele achitate unor furnizori din SUA, ca urmare a operatiunilor de genul: gazduire server, cumparare de domenii, descarcare de programe, descarcare de fotografii pe care le

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

utilizeaza la crearea de website-uri, reviste in format electronic, alte servicii prestate exclusiv pe cale electronica. Raspuns: Pentru a determina daca serviciile primite de la societatea din SUA sunt subiect de impozit prin retinere la sursa, trebuie determinata natura serviciilor in cauza. In acest sens, ar trebui analizate prevederile contractuale, cat si ce se realizeaza efectiv de catre prestator. De asemenea, trebuie determinat locul unde sunt prestate serviciile, in functie de acest lucru, societatea Dvs. fiind obligata sau nu la calculul, declararea si plata impozitului prin retinere la sursa. In cazul in care serviciile de mai sus sunt prestate in SUA, veniturile obtinute de furnizorul din SUA nu vor fi subiect de impozit cu retinere la sursa in Romania, insa trebuie analizat in detaliu pentru fiecare tip de serviciu in parte locul prestarii. Totodata, fiind vorba de servicii pe cale electronica, trebuie analizat daca vreunul dina ceste servicii reprezinta in fapt acordarea unui drept de proprietate intelectuala pentru care se efectueaza plata unei redevente, caz in care nu conteaza locul unde sunt prestate serviciile si vor fi subiect de impozit cu retinere la sursa. In cazul in care platile vor face subiectul impozitului prin retinere la sursa pe veniturile nerezidentilor, daca societatea Dvs. detine un certificat de rezidenta fiscala valid al furnizorului din SUA, se pot aplica prevederile mai favorabile ale Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri. *** Studiu de caz 8: In cazul unor servicii de consultanta prestate de catre o persoana fizica nerezidenta in Romania (asociat al unui SRL) pentru SRLul respectiv si platite de catre acesta prestatorului, se aplica sau nu notiunea de pret de transfer (cf. OMF 222/2008)? Raspuns: Conform prevederilor Codului Fiscal, o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, direct sau indirect, minimum 25% din titlurile de participare ale persoanei juridice sau daca aceasta controleaza efectiv persoana juridica. Prin urmare, in cazul Dvs., daca persoana fizica nerezidenta detine mai mult de 25% din titlurile de participare ale SRL-ului sau daca o controleaza, atunci serviciile de consultanta prestate de persoana fizica catre SRL vor fi subiect al reglementarilor privind preturile de transfer. *** Studiu de caz 9: O societate comerciala are profit si, in urma AGA, decide distribuirea sumei de 100.000 RON pe dividende. Actionarul principal este o firma din Franta. Cum sunt impozitate aceste dividende? Mai sunt impozitate sau putem aplica art. 20 din Codul Fiscal? Intra cumva si in sfera impozitului pe nerezidenti? As dori sa stiu mai multe aspecte despre impozitul pe dividende. Raspuns:

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

In primul rand dorim sa va atragem atentia ca art. 20 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal ("Codul Fiscal") face referire la veniturile din dividende obtinute de la persoane juridice romne, care sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit. Conform situatiei descrise de dumneavoastra, societatea din Romania doreste sa distribuie dividende unei societati nerezidente, stabilita din Franta. Prin urmare vor fi aplicabile prevederile de la Titlul V din Codul Fiscal - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania. Conform art. 115, alin. 1), lit. a) din Codul Fiscal, dividendele primite de un nerezident de la o societate rezidenta in Romania sunt impozabile in Romania. Conform art. 116, alin. 1) din Codul Fiscal, impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri. Conform art. 116, alin. 2), lit. d) din Codul Fiscal, impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra veniturilor brute. Totusi, veniturile din dividendele primite de catre societatea din Franta de la societatea din Romania, pot fi scutite de impozit cu retinere la sursa daca sunt indeplinite cumulativ conditiile de la art. 117, lit. h) din Codul Fiscal. Daca nu sunt indeplinite conditiile de la art. 117, lit. h) din Codul Fiscal, conform art. 118 din Codul Fiscal, daca societatea din Franta pune la dispozitia societatii din Romania un certificat de rezidenta fiscala din Franta, se vor aplica prevederile mai favorabile din Conventia de Evitare a Dublei Impuneri incheiata intre Romania si Franta, conform carora, cota de impozitare pentru veniturile din dividende este de 10%. Daca societatea din Franta nu pune la dispozitia societatii din Romania un certificat de rezidenta fiscala, se va aplica un impozit cu retinere la sursa de 16% asupra veniturilor din dividende. Prevederi referitoare la declararea impozitului cu retinere la sursa se regasesc la art. 119 din Codul Fiscal. Conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Franta poate fi consultata pe siteul ANAF la adresa: *** Studiu de caz 10: Avem certificatele de rezidenta fiscala emise de o firma din Olanda. Situatia se prezinta astfel: am primit factura de la nerezidentul din Olanda in luna iunie, iar certificatul de rezidenta fiscala pentru anul 2012 va fi primit ulterior primirii facturii, sa zicem, in luna august. In acest caz, imi revine obligatia de a calcula si vira impozit pe nerezidenta la bugetul statului? Sau in baza certificatului pe care il voi primi, pot sa nu calculez si sa aplic CEDI cu Olanda? Mentionez ca, conform conventiei, ne incadram la profiturile intreprinderii. Raspuns: Conform Codului Fiscal, aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri se poate realiza doar cu conditia ca, la momentul realizarii venitului (i.e. a platii venitului de catre societatea din Romania catre societatea din Olanda), nerezidentul sa prezinte platitorului de venit un certificat de rezidenta fiscala valid. Daca nerezidentul nu prezinta certificatul la momentul realizarii venitului, atunci platitorul de venit are obligatia de a retine impozit de

Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

16%, urmand ca ulterior, in momentul primirii certificatului valid, nerezidentul sa poata solicita restituirea sumei de impozit platite in plus. Va atentionam asupra faptului ca, daca la momentul realizarii venitului (i.e. momentul platii) nu aveti certificat de rezidenta fiscala valid si nu retineti impozit de 16% conform prevederilor Codului Fiscal, in cazul unui control fiscal exista riscul ca autoritatile fiscale sa ceara plata acestui impozit ce va fi calculat prin metoda sutei marite, lucru care va avea impact si asupra calculului de impozit de profit. *** Studiu de caz 11: O societate a incheiat un contract cu o persoana fizica nerezidenta, dar din spatiul UE, pentru prestari de servicii cuprinse in sfera "drepturi de proprietate intelectuala''. In acest moment nu avem certificat de rezidenta fiscala de la ei. Ce obligatii declarative si de plata avem fata de unitatea fiscala? Raspuns: Conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal, intrucat nu aveti certificat de rezidenta fiscala de la furnizor, aveti obligatia de a retine impozit in procent de 16% din valoarea serviciilor mentionata pe factura. Impozitul se calculeaza, respectiv se retine, in momentul platii venitului si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. Obligatii declarative: - obligatia de a inregistra contractul de prestari servicii la organele fiscale competente; - obligatia de completare si depunere a declaratiei cod 100 - "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", rubrica Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice; - obligatia de depunere a Declaratiei Informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti. Declaratia se depune anual, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Va atragem atentia asupra faptului ca in cursul anului 2012 au fost aduse modificari ale acestei declaratii, existand posibilitatea ca Dvs. sa fiti nevoita sa solicitati organelor fiscale atribuirea unui cod de identificare fiscala in Romania a beneficiarului de venit nerezident.