Sunteți pe pagina 1din 5

Object snap – se referă la o funcţie prin care cursorul în cruce este obligat să sară exact la un

anumit punct sau la un obiect existent. Unul din avantajele principale ale utilizării acestei metode
este acela că nu trebuie să alegem cu exactitate un punct.

Modurile object snap se pot selecta şi din meniul cursor, ţinând apăsată tasta SHIFT în timp ce se
utilizează butonul din dreapta al mousului. Meniul cursor apare în poziţia în care se găseşte
cursorul în cruce.

ENDpoint – selectează punctul final al unui obiect;

MIDpoint – selectează mijlocul unei drepte sau arc de cerc;

INTersection – cursorul sare în punctul de intersecţie a două obiecte; Acest mod permite fixarea
şi pe un punct de intersecţie imaginar ( în cazul in care intersecţia ar exista dacă obiectele ar fi
extinse )

PERpendicular – se utilizează atunci când este necesar să se traseze o dreaptă perpendiculară pe


obiectul selectat;

TANgent – se localizează punctele de tangenţă pe arce sau pe cercuri ;

NEArest – se poate fixa cursorul pe o dreaptă, un cerc, arc sau alt obiect care este cel mai
apropiat de centrul cutiei cursorului;

FROm – aceasta permite să se utilizeze orice poziţie de pe ecran ca bază pentru introducerea
coordonatelor relative;

Sistemul de coordonate

Sistem de coordonate utilizator – UCS – pictograma indică originea sistemului de axe.

Introducerea coordonatelor absolute: sistemul de coordonate absolute localizează toate punctele


în funcţie de originea care se presupune a fi : 0,0,0 .

Introducerea coordonatelor relative: coordonatele relative se utilizează pentru a localiza punctele


în funcţie de punctul anterior şi nu de origine. Coordonatele relative sunt introduse precedate de
@, de ex. @6,3 .

Introducerea coordonatelor polare: coordonatele polare pot fi definite ca distanţa şi unghiul faţă
de un punct specificat. În mod prestabilit programul măsoară unghiurile în sens invers al acelor
de ceasornic, cu unghiul 0 în lungul axei x.

Introducerea coordonatelor polare absolute: pentru a desemna o coordonată polară absolută se


introduce mai întâi distanţa şi apoi unghiul. Toate coordonatele polare absolute se măsoară din
punctul de origine.
Introducerea coordonatelor polare relative: aceste coordonate se măsoară în funcţie de ultimul
punct introdus sub forma unei distanţe şi a unui unghi. Pentru a se specifica coordonata polară se
precede distanţa şi unghiul de simbolul @.

Desenarea liniilor

Line : comanda poate fi accesată cu pictograma Line din bara cu instrumente Draw, cu comanda
Line din meniu sau de la tastatură.

După apelarea comenzii apare următorul dialog:

_line Specify first point:


Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]:

Opţiunea c :( close ) se închide poligonul


u : ( undo ) înlătură linia desenată anterior.

Desenarea figurilor geometrice fundamentale

Desenarea dreptunghiurilor

Comanda Rectangle : prin această comandă se creează un dreptunghi, şi este necesar să se


selecteze primul colţ şi colţul opus. Programul îl consideră ca fiind un singur obiect, numit
polilinie. Pentru a se modifica el trebuie descompus cu comanda Explode sau cu
Modify→Polyline .

Desenarea cercurilor

Comanda Circle :

Programul oferă următoarele posibilităţi de desenare a unui cerc:


Center, Radius ( centru, rază ): se specifică întâi centru şi apoi raza cercului;
Center, Diameter ( centru, diametru): se specifică întâi centru şi apoi diametrul cercului;
2 Points ( 2 puncte ): se specifică cele două puncte care definesc diametrul cercului;
3 Points ( 3 puncte ):se definesc trei puncte de pe circumferinţa cercului;
Tangent, Tangent, Radius ( tangentă, tangentă, rază ): se specifică două obiecte care vor fi
tangente la cerc şi raza cercului;
Tangent, Tangent, Tangent ( tangentă, tangentă, tangentă ): se specifică trei obiecte care vor fi
tangente la cerc;

Desenarea arcelor

Comanda Arc :

Programul oferă următoarele posibilităţi de desenare a unui arc de cerc:


3 Points : se desenează un arc de cerc prin trei puncte, care trebuie introduse în ordine, atât în
sensul acelor de ceasornic cât şi invers;
Start, Center, End : în momentul în care se selectează punctul de început şi centrul se selectează
raza. Punctul de sfârşit furnizează lungimea arcului de cerc.
Start, Center, Angle : se selectează punctul de început şi centrul care vor defini raza arcului.
Unghiul pozitiv va desena un cerc în sens trigonometric şi invers.
Start, Center, Length : Cuvântul length se referă la lungimea corzii. O coardă este un segment de
dreaptă care uneşte două puncte pe un arc.
Start, End, Angle : Unghiul inclus se referă la unghiul ocupat de arc.
Start, End, Radius : Se introduce valoarea razei arcului definit de inceputul şi sfârşitul său.
Start, End, Direction : Direcţia se referă la direcţia de rotaţie a arcului, în grade. Distanţa dintre
punctul de început şi de sfârşit al arcului şi numărul de grade determină poziţia şi mărimea
acestuia.
Center, Start, End : Este o variantă pentru Start, Center, End utilizată atunci când este mai uşor să
se descrie arcul începând cu poziţia punctului de centru.
Center, Start, Angle : Este o variantă pentru Start, Center, Angle utilizată atunci când este mai
uşor să se descrie arcul începând cu poziţia punctului de centru.
Center, Start, Length : Este o variantă pentru Start, Center, Length utilizată atunci când este mai
uşor să se descrie arcul începând cu poziţia punctului de centru.
Continue : Se poate continua un arc din cel desenat anterior. Atunci când folosiţi această metodă,
fiecare arc tangent la arcul anterior. Punctul de început şi direcţia sunt identice cu punctul de
sfârşit şi direcţia arcului sau dreptei anterioare.

Desenarea poligoanelor

Poligomul este o figură închisă mărginită de trei sau mai multe segmente de dreaptă. Se pot
desena poligoane de tip regulat. Un poligon desenat este o polilinie închisă şi de aceea este
considerat un obiect. El nu se poate modifica decât după descompunerea în părţi componente.
Comanda poligon permite crearea unei figuri cu până la 1024 de laturi.

Comanda Polygon :

Pentru cazul în care se specifică centrul cercului în care este înscris poligonul instrucţiunile sunt:

_polygon Enter number of sides <4>: 4


Specify center of polygon or [Edge]:
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i
Specify radius of circle:

Pentru cazul în care un colţ al acestuia trece print-un punct oarecare instrucţiunile sunt:

_polygon Enter number of sides <4>:


Specify center of polygon or [Edge]: e
Specify first endpoint of edge:
Specify second endpoint of edge:

Utilizarea poliliniilor

Poliliniile sunt cele mai versatile obiecte din AutoCAD. Ele pot înlocui obiectele de bază ( linii,
arce, etc ).
Comanda Pline :
Pentru o polilinie formată din trei linii instrucţiunile sunt:

_pline
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:c

Opţiunile comenzii Pline

Close – această opţiune închide automat polilinia, conectând ultimul punct de capăt selectat, la
primul punct, apoi se închide comanda.
Halfwidth – se specifică jumătatea din grosimea totală a poliniei ( dacă nu se specifică o valoare
aceasta este 0). Programul cere să se specifice jumătate din grosimea de început şi de sfârşit.
Length – se specifică lungimea următorului segment de dreaptă şi îl desenează pe aceeaşi
direcţie cu cel anterior.
Undo – se şterge ultimul segment desenat.
Width – se permite să desenaţi polilinii late. Practic opţiunile halfwidth şi width au acelaşi efect.
Diferenţa constă în faptul că în ultimul caz nu se dublează valoarea introdusă.
Arc –

Comanda de desenare a unei polilinii sub formă de Arc este:

_pline
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

Opţiunile sunt:

CEnter – se creează un segment de arc pentru o polilinie prin precizarea centrului;


Direction – se permite modificarea direcţiei spre care va porni arcul, prin selectarea unui punct
pe direcţia dorită;
Radius – se desenează un arc prin precizarea razei acestuia;
Second pt – se desenează un arc prin trei puncte;

Desenarea poliliniilor de contur

Este un instrument care permite să se creeze o regiune închisă sau o polilinie, dintr/un număr de
obiecte separate. Una dintre utilizările comenzii este idendificarea unei zone delimitate de
obiecte neregulate, inclusiv curbe. După identicare, polilinia rezultată poate fi afişată sau poate
sta la baza calculului ariei sau perimetrului, cu comanda Tools→Inquiry→Area .
Comanda Boundary
Comenzile pentru desenarea unei regiuni şi calculul ariei şi a perimetrului sunt:

_boundary
Select internal point: Selecting everything...
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data...
Analyzing internal islands...
Select internal point:
1 loop extracted.
1 Region created.
BOUNDARY created 1 region
Command:
AREA
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o
Select objects:
Area = 4849.4631, Perimeter = 269.5126