Sunteți pe pagina 1din 56

1

Rugăciuni către Tatăl Ceresc


1. a) Rugăciune de cinstire a Bunului Dumnezeu – Atotţiitorul (17)
Iubi-Te-voi Doamne, virtutea mea! Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi Izbăvitorul meu,
Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul, Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi
Sprijinitorul meu! Lăudând voi chema pe Domnul şi de vrăjmaşii mei mă voi izbăvi! Să tremure de faţa
Lui tot Pământul! Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit, pentru că a întărit lumea care nu se va
clinti! Judeca-va popoare întru dreptate! Să se veselească Cerurile şi să se bucure Pământul, să se zguduie
marea şi toate cele ce sunt întru ea! Să se bucure câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele! Atunci se vor
bucura toţi copacii pădurii, de faţa Domnului, că vine, vine să judece Pământul! Judeca-va lumea întru
dreptate şi popoarele întru Adevărul Său! Amin!

1. b) Rugăciune de cinstire a Bunului Dumnezeu – Atotţiitorul (137)


Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele şi înaintea Îngerilor Îţi
voi cânta. Închina-mă-voi în locaşul Tău cel sfânt şi voi lăuda Numele Tău, pentru mila Ta şi adevărul Tău;
că ai mărit peste tot Numele cel sfânt al Tău. În orice zi Te voi chema, degrabă mă auzi! Sporeşte în
sufletul meu puterea. Să Te laude pe Tine, Doamne, toţi împăraţii pământului, când vor auzi toate graiurile
gurii Tale, şi să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului. Că înalt este Domnul şi spre cele
smerite priveşte şi pe cele înalte de departe le cunoaşte. De ajung la necaz, viază-mă! Împotriva vrăjmaşilor
mei ai întins mâna Ta şi m-a izbăvit dreapta Ta. Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila Ta este în
veac; lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Amin!
1. c) Rugăciune de cinstire a Bunului Dumnezeu – Atotţiitorul (146)
Lăudaţi pe Domnul toate neamurile! Lăudaţi-L pe El toate popoarele; că s-a întărit mila Lui peste
noi şi adevărul Domnului rămâne în veac! Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru
plăcută Îi este cântarea. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna şi pe cei risipiţi ai lui Israel; Cel ce
vindecă pe cei zdrobiţi cu inima şi leagă rănile lor, Cel ce numără mulţimea stelelor şi dă tuturor numele
lor. Mare este Domnul nostru şi mare este tăria Lui şi priceperea Lui nu are hotar! Domnul înalţă pe cei
blânzi şi smereşte pe cei păcătoşi până la pământ. Cântaţi Domnului cu cântare de laudă; cântaţi
Dumnezeului nostru în alăută; Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce găteşte pământului ploaie, Celui
ce răsare în munţi iarbă şi verdeaţă spre slujba oamenilor; Celui ce dă animalelor hrana lor şi puilor de
corb, care Îl cheamă pe El. Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoinţa Lui.
Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila Lui. Amin!

2. a) Rugăciune către Tatăl Ceresc - de Slavă şi Mulţumire


Dumnezeule Atoatefăcător Tată Ceresc, slavă, laudă şi mulţumire Îţi aducem pentru frumuseţea
şi perfecţiunea cu care pe toate le-ai făcut, văzute şi nevăzute, ştiute şi neştiute! Slăvim şi lăudăm
Atotputernicia Ta, cu care desăvârşit pe toate le-ai întocmit! Slăvim şi lăudăm Înţelepciunea cu care pe toate
le stăpâneşti! Slăvim şi lăudăm Măiestria cu care toate fiinţează, ca şi cum una ar fi! Îţi mulţumim Ţie,
Doamne, pentru Bunătatea cu care pe toate le acoperi! Îţi mulţumim pentru Mărinimia şi Frumuseţea
darurilor Tale, care se revarsă asupra noastră în fiecare clipă! Îţi mulţumim pentru Milostivirea şi
Îndurarea Ta faţă de tot ce este viaţă pe Pământ! Îţi mulţumim Doamne că ne păzeşti de tot răul! Îţi
mulţumim Doamne că Binecuvintezi puterea noastră cea bună, să putem pentru Tine şi Tu pentru noi! Îţi
mulţumim Doamne că ne ajuţi când greşim, şi cu dragoste părintească ne aduci din căile rătăcite pe calea
Ta, atunci când ne rugăm Ţie! Îţi mulţumim Doamne pentru toate Binecuvântările Tale Cereşti! Îţi
mulţumim Doamne pentru toate Darurile Tale Sfinte care întreţin viaţa! Îţi mulţumim Doamne pentru
pâinea cea de toate zilele şi pentru tot Cuvântul Tău, hrana sufletelor noastre! Îţi mulţumim Doamne că ne-
ai făcut după chipul şi asemănarea Ta! Ca un Bun şi Îndurat iartă-ne Doamne, pentru tot ce am stricat şi am
nesocotit cu ştiinţă şi cu neştiinţă, şi ca pe nişte copii ai Tăi ajută-ne să ne curăţim de tot întunericul din noi,
şi adu-ne iar pe calea Ta cea mântuitoare, ca acum şi în fiecare clipă a vieţii noastre de aici şi din
veşnicie să trăim în Lumina, în Pacea şi în Iubirea Ta, acolo unde străluceşte Lumina Feţei Tale! Te iubim,
Doamne şi Îţi aducem Ţie slavă, laudă şi mulţumire pentru toate! Amin!
2. b) Rugăciune către Tatăl Ceresc - de Mulţumire

2
Doamne, Tată Ceresc Îţi mulţumim că ne-ai dat viaţa şi toate darurile care o însoţesc! Îţi mulţumim
că ne ajuţi de fiecare dată când Te rugăm! Îţi mulţumim pentru toate binecuvântările Tale sfinte şi Îţi
aducem în dar smerenia noastră, toate faptele bune, iubirea noastră sfântă pentru Tine şi pentru semenii
noştri! Tată Ceresc, Te rugăm primeşte această puţină rugăciune a noastră şi iartă-ne greşelile făcute de noi
în orice fel, cu ştiinţă sau cu neştiinţă, de la suflarea vieţii asupra noastră şi până acum! Îţi mulţumim că ne
smereşti şi că ne înmulţeşti răbdarea şi iubirea sfântă! Îţi mulţumim că ne ajuti să devenim bineplăcuţi Ţie,
prin toate faptele, gândurile şi vorbele noastre! Luminează-ne Doamne, atât pe noi, cât şi pe cei adormiţi,
de la Adam şi Eva şi până acum! Îţi mulţumim pentru toate darurile pe care cu atâta dărnicie şi bucurie ni le
oferi, în fiecare clipă a vieţii noastre! Îţi mulţumim că eşti atât de Iubitor, atât de Bun, atât de Milostiv, atât de
Iertător! Doamne facă-se Voia Ta în veci peste noi toţi! Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie alături
de Tine! Amin!

2. c) Rugăciune către Tatăl Ceresc - de Mulţumire


Doamne, Tată Ceresc Îţi mulţumim pentru viaţă şi pentru că ne-ai adus în lumea aceasta ca într-
un Rai Preasfânt! Îţi mulţumim pentru toate darurile pe care cu dărnicie, în fiecare clipă, le reverşi asupra
noastră, a familiilor noastre, a celor dragi nouă, asupra pământului întreg! Îţi mulţumim pentru Pământ şi
pentru Soare, pentru zi şi pentru noapte, pentru simţurile noastre şi pentru sănătate, pentru apă, aer, hrană,
îmbrăcăminte, adăpost, pentru familiile noastre, pentru prieteni şi pentru duşmani! Îţi mulţumim pentru
toate frumuseţile şi spendorile lumii acesteia, a căror desăvârşire fac să se oprească respiraţia şi umplu
ochii de lacrimi de fericire! Îţi mulţumim pentru toate suferinţele pe care le îngădui, ca noi să ne
răscumpărăm păcatele şi greşelile noastre! Îţi mulţumim pentru toate încercările pe care Tu le permiţi, ca
să ne întărim şi să mai urcăm, cu fiecare dintre ele, o treaptă spre Împărăţia Ta! Îţi mulţumim pentru toate
şi Te rugăm Doamne, dă-ne puterea să le trecem cu bine pe toate, să nu ne plângem, să nu ne văităm, să nu
cârtim! Iartă-ne Doamne pentru multele noastre păcate! Îţi mulţumim că ne ajuţi să ne smerim, să devenim
bineplăcuţi Ţie! Îţi mulţumim că ne iubeşti, cu iubirea Ta Dumnezeiască, frumoasă, perfectă, pe care
dorim să o creştem şi noi în inimile noastre! Te iubim, Îţi mulţumim şi Te slăvim Tată Ceresc, acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Amin!
3. Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentru iertare de păcate

Doamne, Tată Ceresc, Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire Te rugăm iartă-ne toate
greşelile noastre făcute cu fapta, cu gândul, cu cuvântul, cu simţurile noastre, sau în orice alt fel, ştiut sau
neştiut de noi, de la zidirea noastră şi până acum! Iartă-ne Doamne puţina noastră credinţă! Iartă-ne Doamne
că nu ştim să-Ţi mulţumim pentru toată dragostea cu care reverşi asupra noastră, în fiecare clipă, toate
darurile Tale sfinte, toate binecuvântările Tale Dumnezeieşti! Iartă-ne Doamne că suntem mereu
nemulţumiţi de cum arătăm, de cele pe care le avem, de purtarea celorlalţi faţă de noi, de încercările vieţii!
Iartă-ne Doamne că ne plângem că e prea frig sau prea cald, ne plângem de ploi şi de secetă, de vânturi şi de
tot şi de toate şi prin asta ne facem rău nouă, dar şi celorlalţi! Iartă-ne Doamne că suntem nemulţumiţi şi
nerecunoscători, mândri şi cârtitori, răi şi răuvoitori, mici şi păcătoşi, leneşi şi cu atâtea defecte cu care
singuri ne-am împodobit şi pentru care suferim boli şi încercări, care să ne ridice din moartea sufletelor
noastre! Cum ne mai suporţi Doamne? Şi mai ales, cum de ne mai iubeşti? Pentru că ne-ai zidit, ne-ai dat
viaţă, ne-ai binecuvântat şi ne-ai adus în această lume ca într-un Rai Preasfânt, noi Te slăvim Doamne, Îţi
mulţumim pentru îndelunga Ta răbdare şi pentru frumuseţea iubirii Tale, Te iubim şi noi cu inimile noastre
înnegrite de rău, cu sufletele noastre murdare, diforme şi sleite de patimi şi închinându-ne Ţie Doamne,
Te rugăm iartă-ne, luminează-ne, întăreşte-ne şi ajută-ne să devenim copiii Tăi, asemenea Ţie! Amin!
4. Rugăciune către Dumnezeu pentru iertare
Doamne iartă-mă pe mine păcătoasa, că mult Ţi-am greşit! Nu sunt vrednică să-mi ridic fruntea
spre Cer din cauza păcatelor cu care Te-am supărat toată viaţa mea! Te rog să mă ierţi că mult Ţi-am
greşit şi Te-am supărat, dar nu Te-am abandonat, Doamne! Mă rog şi pentru copiii mei, pe care Tu,
Doamne, mi i-ai dăruit, dar din neştiinţă şi din necredinţă de Tine s-au depărtat! Cum ai lucrat peste mine
lucrează şi peste ei! Îndură-Te şi izbăveşte-i de cel viclean, care mereu ne inspiră la rele! Te iubesc şi-Ţi
mulţumesc pentru tot ce-mi dai, Doamne, şi Te rog să fii cu mine în întreaga mea viaţă de aici şi din
veşnicie! Te rog, Doamne, iartă-ne pe toţi şi revarsă-Ţi mila şi spre cei care nu ştiu de Tine! Ajută-mă să-
mi văd greşelile şi să nu le mai săvârşesc, deoarece doresc să devin un vas curat prin care Tu să poţi lucra
şi să se împlinească Voia Ta în tot şi în toate. Iartă-mă Doamne că eu Te iubesc! Ştiu că nu sunt vrednică

3
să priveşti spre mine păcătoasa, dar doresc să mă schimb şi să trăiesc alături de Tine acum şi în fiecare
clipă a vieţii mele şi numai Ţie să-Ţi slujesc. Te rog, iartă-mă, ajută-mă şi nu mă părăsi, Doamne! Vino
Doamne şi curăţeşte-mă, binecuvintează-mă şi te sălăşluieşte întru mine! Amin!
5. Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentru iluminare
Tată Ceresc, Dumnezeule Atotfăcător, Te rugăm binecuvintează-ne pe noi şi tot lucrul mâinilor
noastre! Întăreşte-ne în credinţă şi smereşte-ne cugetele! Dă-ne răbdare şi cele bune şi de folos sufletelor
noastre! Luminează-ne pe noi păcătoşii spre a face Voia Ta Sfântă! Te rugăm, Tată Ceresc, luminează-ne
vieţile, să alegem calea Ta! Luminează-ne minţile, să fim mai înţelepţi! Luminează-ne inimile, să-Ţi faci în
ele sălaş sfânt! Luminează-ne sufletele, să devenim copiii Tăi, asemenea Ţie! Îţi mulţumim că ne-ai dat
viată, că ne iubeşti, că ne veghezi permanent cu Dragostea, cu Mila şi cu Îndurarea Ta! Cu cinstire
creştinească şi cu multă iubire să mulţumim Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh pentru protecţia, luminarea
sfântă şi pentru toate darurile din fiecare clipă a vieţii noastre. Slavă Ţie Doamne! Amin!
6. a) Rugăciune către Tatăl Ceresc pentru vindecare
Doamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit şi închinat, Tată Ceresc, cu lacrimi Te rugăm iartă-ne
toate păcatele făcute în această viaţă! Te rugăm, vindecă-ne de tot răul care ne îmbolnăveşte pe noi (nume),
pe cei dragi nouă şi pe toţi cei care Ţi se roagă şi Îţi cer vindecare, că la Tine Doamne ne este toată
speranţa! Te rugăm vindecă-ne de bolile sufletului, ale trupului, ale minţii! Alungă de la noi toate relele şi
pe toţi vrăjmaşii noştri, pe cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi! Te rugăm vindecă-ne pe noi, păcătoşii, spre a face
Voia Ta cea Sfântă. Te rugăm binecuvintează-ne, întăreşte-ne în credinţă, smereşte-ne şi dă-ne cele bune
şi de folos sufletelor, minţilor şi trupurilor noastre! Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, noi Te slăvim, Te
iubim şi Îţi mulţumim pentru tot ce ne dai clipă de clipă, acum şi în vecii vecilor. Amin!
6. b) Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentru vindecare
Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvintează-ne, întăreşte-ne în credinţă şi ajută-ne în
neputinţele noastre! Te rugăm vindecă sufletele noastre păcătoase şi bolnave ca în toate să facem Voia Ta
cea Sfântă! Tată Ceresc, dacă ne este de folos vindecă-ne pe noi (nume) pe cei dragi nouă şi pe toţi
oamenii, de bolile sufletului, ale trupului, ale minţii! Alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii
noştri văzuţi şi nevăzuţi, ca neîncetat să Te slăvim, să Te iubim şi să-Ţi mulţumim pentru toate! Amin!
7. +Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentru cei adormiţi
Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Te rugăm primeşte rugăciunile noastre pentru toţi adormiţii de
la Adam şi Eva şi până acum, pentru copiii morţi nebotezaţi, pentru cei avortaţi din neamurile noastre şi din
toată lumea, pentru cei furaţi de diavol, care s-au sinucis păcătuind împotriva Vieţii şi a Sfântului Duh şi
pentru cei pentru care nu s-a rugat nimeni niciodată, dar şi rugăciunile noastre pentru adormiţii (pomelnic) şi
ajută-i Doamne după mare mila Ta. Scoate-i de la rău pe cei care se chinuiesc şi mângâie-i Doamne, că toţi
sunt creaţia mâinilor Tale, iar celor care sunt cu Tine, dă-le Doamne bucurie veşnică. Părinte Veşnic, Îţi
oferim Preţiosul Sânge al Divinului Tău Fiu, Iisus Hristos, în unire cu Sfânta Liturghie celebrată astăzi pe
întregul pământ, pentru toate sufletele sfinte din purgatoriu, pentru păcătoşii de pretutindeni, pentru
păcătoşii din Biserica Universală, pentru păcătoşii din apropierea mea şi din familia mea. Ne rugăm Maicii
Domnului, Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti şi tuturor Sfinţilor să ducă rugăciunile noastre la Preabunul
Dumnezeu, ca să se milostivească de cei adormiţi şi de noi toţi. Mulţumim Maicii Domnului şi Celor din
Cereasca Împărăţie pentru tot ajutorul! Mulţumim Preasfintei şi de Viaţă Făcătoarei Treimi, Căreia I se cuvine
toată slava, lauda, mulţumirea şi cinstirea acum şi în vecii vecilor! Amin! ♫Cu Sfinţii odihneşte Hristoase, sufletele
adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit! Amin! }

8. Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl


Dumnezeule Atotcreator, Atotputernic, Preaînţelept, Îţi mulţumim Ţie că ne-ai adus pe noi din
nefiinţă şi ne-ai cinstit cu Chipul Tău cel Preascump şi ne-ai dăruit nouă nu numai a Te cunoaşte pe Tine
şi a Te iubi, dar ne-ai învrednicit ca şi Tată a Te numi! Dumnezeule al Milostivirii şi al Îndurărilor, Îţi
mulţumim Ţie că nu ne-ai lăsat în mijlocul păcatului şi în umbra morţii pe noi, cei care am călcat Porunca
Ta! Dumnezeule al Dragostei şi al Puterilor, ai trimis pe Pământ pentru mântuirea noastră pe Unul-
Născut Fiul Tău, prin care şi veacurile s-au făcut, ca prin întruparea Lui şi prin Sfintele şi înfricoşătoarele
Lui Patimi să ne izbăvim de chinuirea celui viclean şi rău şi din stricăciunea morţii. După Sfânta Înălţare
la Cer a Preascumpului nostru Mântuitor L-ai trimis pe Preasfântul Duh peste aleşii Lui, ucenici şi
Apostoli, ca prin puterea propovăduirii lor, cea de Dumnezeu insuflată, pe toată lumea s-o lumineze cu

4
lumina cea curată a Sfintei Evanghelii. Îţi mulţumim Ţie, Iubitorule de oameni, Stăpâne, şi Te rugăm
ascultă rugăciunea smerită a păcătoşilor Tăi fii, că aşa precum ne-ai zidit pe noi prin bunătatea Ta şi ne-ai
răscumpărat pe noi prin îndurarea Ta, aşa mântuieşte-ne pe noi după milostivirea Ta
nemăsurată! Alergăm la Tine Dumnezeule Multmilostiv şi Te rugăm să curăţeşti greşelile noastre, să ierţi
nelegiuirile noastre şi să Te milostiveşti de noi Îndelung-Răbdătorule! Păzeşte mintea, ştiinţa şi inima
noastră de răutăţile lumii! Izbăveşte-ne pe noi şi ne mântuieşte de viforul învăluitor al patimilor şi al
căderilor în păcatele cele ştiute şi neştiute. Adu-ne pe noi la limanul cel lin al credinţei, al dragostei şi al
nădejdii vieţii celei veşnice. Întru Mila Ta adu-Ţi aminte de noi, Doamne! Mântuieşte-ne şi
învredniceşte-ne pe noi să Te iubim pe Tine să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Tale Sfinte. Că bun şi
iubitor de oameni Dumnezeul nostru eşti şi Ţie slavă, mulţumire şi închinăciune Îţi înălţăm, împreună cu
Preasfântul Tău Fiu şi cu şi Bunul şi de-Viaţă-Făcătorul Tău Duh Sfânt, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin!
9. a) Rugăciune către Tatăl Ceresc pentru ajutorare

Doamne Dumnezeule Atoatefăcător, Tată Ceresc, miluieşte-ne pe noi după Mare Mila Ta şi
după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre! Iartă-ne Doamne, greşelile noastre multe,
cercetează şi vindecă neputinţele noastre! Adu-ne întotdeauna pe calea Ta, Doamne, că suntem slabi
duhovniceşte şi de nu vei vrea Tu să ne ajuţi şi să ne îndrumi; şi de nu vei ţine mâna Ta asupra noastră
vom cădea în plasele stăpânitorului acestei lumi deşarte! Pentru Jertfa de Iubire a Domnului nostru Iisus
Hristos pentru răscumpărarea noastră din păcat, iartă Doamne păcatele noastre şi adu-ne să trăim veşnic
în Sfânta Împărăţie a Ta! Ne închinăm Ţie, Te slăvim, Te preamărim şi Îţi mulţumim pentru toate, Doamne!
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
9. b) Rugăciune către Tatăl Ceresc pentru ajutorare
Tată Ceresc, primeşte această smerită rugăciune a noastră şi Te rugăm iartă greşelile noastre făcute
cu simţurile, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, cu voia sau fără voia noastră, cu ştiinţă sau cu neştiinţă, de la
naşterea noastră şi până în prezent! Ajută-ne Doamne să devenim mai smeriţi, mai răbdători şi din inimile
noastre să se reverse iubirea pentru Tine! Ajută-ne Doamne să devenim plăcuţi Ţie prin toate faptele,
gândurile şi vorbele noastre! Luminează-ne Doamne, atât pe noi cât şi pe cei adormiţi! Doamne, Îţi mulţumim
pentru toate şi Voia Ta să fie în veci peste noi toţi! Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie, alături de Tine,
în Iubirea Ta Sfântă! Amin!
10. Rugăciune către Dumnezeu (zilnică)
Doamne, unim rugăciunea noastră cu rugăciunile Maicii Domnului, ale Tuturor Sfinţilor şi ale
tuturor oamenilor care se roagă în această zi. Dumnezeul nostru, Te iubim, credem în Tine, Te lăudăm,
Te preamărim şi Îţi mulţumim pentru toate! Îţi cerem iertare şi pentru cei care nu Te iubesc, nu cred în
Tine, nu Te laudă, nu Te preamăresc şi nu Îţi mulţumesc! Pe aceştia Ţi-i încredinţăm Ţie, Doamne, ca să
trezeşti inimile lor adormite de întunericul păcatelor şi să îi scapi din plasa ispititorului. Îi facem şi pe ei
părtaşi la rugăciunea noastră. Tată Ceresc, Îţi închinăm toate faptele noastre bune, munca noastră,
suferinţele noastre şi ale tuturor oamenilor din această zi, fiecare după numele său, prin mijlocirea Maicii
Domnului, în unire cu Jertfa Preasfântă a Fiului Tău Preaiubit, spre iertarea păcatelor noastre şi spre
sfinţirea inimilor noastre! (În zilele de post adăugăm: Îţi închinăm şi postul nostru, ca jertfă de ispăşire!)
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, păcătoşii! Binecuvântat, slăvit şi
lăudat să fii Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai mântuit prin Preasfânt Sângele Tău! Pentru noi şi pentru
neamul omenesc ne umilim noi înaintea Ta, Doamne, să fii iertător nouă şi lui, ca un Mântuitor venit de la
Tatăl pe pământ, pentru om! Maica Domnului, Măicuţa noastră, Maica Ajutorului Dumnezeiesc, acoperă-
ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ şi primeşte-ne în adăpostul Inimii Tale de Mamă fără
de prihană! Toţi Sfinţii Îngeri şi Arhangheli, apăraţi-ne! Toţi Sfinţii din Cer, rugaţi-vă pentru noi! Amin!
11. Rugăciune către Preasfânta Treime

5
O, Preasfântă Treime, a cărei putere nu a fost şi nu va fi niciodată egalată, Te implorăm,
revarsă asupra lumii întregi forţa Iubirii Tale, ca să îndepărteze de la copiii Lui Dumnezeu toată lucrarea
malefică, toată puterea răului, care încearcă să-i atragă în vâltoarea morţii, a fricii şi a distrugerii! O,
Preasfântă Treime, Tu, care veghezi asupra fiecăruia, cu o iubire atât de tandră, dar în acelaşi timp cu
Atotputernicia cu care ai făcut lumea, revarsă Forţele Tale Atotputernice asupra lumii întregi, asupra
Pământului, asupra României, asupra Bucureştiului, asupra fiecărei localităţi şi ţări de pe glob, asupra
fiecăruia dintre noi, în parte! Oferă-ne Pacea, păzeşte în noi Iubirea! Amin!
12. Rugăciune către Preasfânta Treime
Preasfântă şi de Viaţă Făcătoare Treime, Stăpânire de-o-fiinţă, pricinuitoare a tot binele, cum
Îţi vom răsplăti Ţie pentru toate câte ne-ai dat nouă, păcătoşilor? Pe toate mai înainte de a ne naşte noi în
lume le-ai rânduit şi toate cele bune fiecăruia din noi în toate zilele le dăruieşti. Se cuvine pentru atâtea
binefaceri şi îndurări, să-Ţi mulţumim Ţie nu numai cu cuvintele, ci mai ales cu faptele, păzind şi
împlinind Sfintele Tale Porunci. Cu patimile noastre şi cu obiceiurile cele rele, în nenumărate păcate şi
fărădelegi ne-am aruncat şi ca cei care suntem întinaţi, nu numai că nu îndrăznim a ne arăta înaintea
Preasfintei Tale Feţe cea Întreit Strălucitoare, ci nici Preasfânt Numele Tău a-L chema nu îndrăznim. Ai
binevoit Tu spre a noastră mângâiere să ne vesteşti că pe cei drepţi şi curaţi îi iubeşti, iar pe păcătoşii care
se pocăiesc îi mântuieşti şi cu milostivire îi primeşti. Preasfântă Treime, caută din înălţimea Slavei Tale
asupra noastră şi primeşte bunăvoinţa noastră în loc de fapte bune, şi ne dă nouă duhul pocăinţei
adevărate, ca îndepărtând tot păcatul, întru cuvioşie şi dreptate să petrecem până la sfârşitul vieţii noastre,
făcând Voia Ta cea Sfântă şi slăvind cu cuget curat şi cu fapte bune Preasfânt Numele Tău. Amin!
13. Rugăciune către Preasfânta Treime
Ne închinăm Ţie, Preasfântă Treime, Care eşti O Fiinţă de-Viaţă-Făcătoare, nedespărţită şi
Atoatefăcătoare: Părinte Atoateziditor, Fiule Mântuitor şi Duhule Sfânt de-Viaţă-Dătător! Credem întru
Tine, Te mărturisim şi Te slăvim! Îţi mulţumim Ţie pentru tot ce ne dăruieşti clipă de clipă, ştiut sau
neştiut de noi! Te lăudăm şi Te cinstim, Te preaînălţăm şi Te rugăm: Miluieşte-ne pe noi, păcătoşii robii
Tăi, şi ajută-ne să Îţi slujim cu adevărat Ţie, acum şi pururea, pentru Numele Tău cel Sfânt! Amin!
14. Rugăciune către Preasfânta Treime

Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Care L-ai trimis în lume pe Fiul Tău să răscumpere păcatele
oamenilor prin Preasfânt Sângele Său, să aducă oamenilor învăţătură sfântă şi cerească prin Sfânta
Evanghelie, şi Care, împreună cu Duhul Sfânt, neîncetat priveşti spre noi, binecuvintează-ne, Doamne,
întăreşte-ne credinţa, luminează-ne şi sfinţeşte-ne sufletele, să facem în toate doar Voia Ta cea Sfântă,
atât noi cât şi urmaşii noştri! Doamne, întăreşte ţara noastră, poporul nostru fă-l ascultător, întăreşte inimile
fiilor şi fiicelor noastre, spre a Te asculta pe Tine, că Tu eşti Dumnezeul Măririlor şi Ţie Slavă-Ţi înălţăm,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Dumnezeirii Veşnice şi Atotputernice, totdeauna, acum şi pururea şi în
vecii vecilor! Amin!
15. Rugăciune către Preasfântă Treime
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Atotputernic, primeşte lauda noastră creştinească adusă cu
smerenie Ţie, Maicii Domnului, Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti, Îngerilor de Lumină, Sfinţilor şi
tuturor celor care întreţin şi apără viaţa de pe Pământ şi ne miluieşte pe noi! Îl slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi
pe Sfântul Duh! Mulţumim Doamne pentru viaţă, pentru toate darurile care susţin viaţa şi pentru toată
Iubirea Ta Sfântă! Mulţumim tuturor Celor din Sfânta Împărăţie a Cerurilor pentru grija, iubirea şi ajutorul
lor sfânt! Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!
16. Rugăciunea de umilinţă a regelui Manase către Dumnezeu
Doamne, Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, ai lui Isaac şi al lui Iacov, şi al
seminţiei celei drepte a lor, Cel care ai făcut cerul şi pământul cu toată podoaba lor, Care ai legat marea
cu cuvântul poruncii Tale, Care ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit cu Numele Tău cel înfricoşător şi
slăvit, înaintea Căruia toate se tem şi tremură din pricina atotputerniciei Tale, pentru că nimeni nu poate
să stea înaintea strălucirii slavei Tale şi nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoşi! Însă
nemăsurată şi neajunsă este şi mila făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul Cel Preaînalt, Bun,
Îndelungrăbdător şi Multmilostiv, Căruia Îi pare rău de răutăţile oamenilor.
Tu, Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce Ţi-au greşit şi
după mulţimea îndurărilor Tale ai hotărât pocăinţă păcătoşilor spre mântuire. Aşadar Tu, Doamne,

6
Dumnezeul celor drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi Iacov, care nu Ţi-
au greşit Ţie, ci ai pus pocăinţă mie păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decât nisipul mării.
Multe sunt fărădelegile mele şi nu sunt vrednic a căuta şi a privi înălţimea cerului din pricina mulţimii
nedreptăţilor mele. Strâns sunt eu cu multe cătuşe de fier, încât nu pot să-mi ridic capul meu şi nu am nici
loc de odihnă, pentru că Te-am mâniat şi am făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit Voia Ta, nici n-am păzit
Poruncile Tale, ci am pus urâciuni şi am înmulţit smintelile. Dar acum îmi plec genunchii inimii mele,
rugând bunătatea Ta. Am păcătuit, Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele eu le cunosc. Însă cer,
rugându-Te: Iartă-mă Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde în fărădelegile mele şi nici nu mă osândi la
întuneric sub pământ, căci Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor care se pocăiesc. Arată-Ţi peste mine
bunătatea Ta, mântuindu-mă pe mine nevrednicul, după mare mila Ta. Şi Te voi preaslăvi în toate zilele
vieţii mele. Căci pe Tine Te slăvesc toate Puterile Cereşti şi a Ta este Slava în vecii vecilor! Amin!

Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos


1.a) Rugăciune de cinstire a Domnul Iisus Hristos (150)
Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui! Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui! Lăudaţi-L pe El întru
puterile Lui! Lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui! Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă! Lăudaţi-L pe El
în psaltire şi în alăută! Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă! Lăudaţi-L pe El în strune şi organe! Lăudaţi-L
pe El în chimvale bine răsunătoare! Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare! Toată suflarea să laude pe Domnul!
1. b) Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - de Slavă şi de Mulţumire
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preasfânt, Preaplin de Iubire, Multîndurător, Multiertător,
Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Slăvit să fii în Ceruri şi pe Pământ! Slăvit să fii
în veci de toată Creaţia văzută şi nevăzută! Slăvit să fii de toţi românii de aici şi de pretutindeni! Slăvit să
fii de toţi binecredincioşii creştini din toată lumea! Slăvit să fii de cei care Te-au căutat şi Te-au găsit!
Doamne Iisuse Hristoase Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru Iubirea Ta Sfântă pentru noi, păcătoşii! Te slăvim
şi Îţi mulţumim pentru Jertfa Ta de iubire pentru noi oamenii! Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru tot Ajutorul
Tău Sfânt, pentru viaţa trecătoare şi pentru cea veşnică! Te slăvim şi Îţi mulţumim că ne ierţi păcatele şi ne
chemi să fim copiii Tăi asemenea Ţie! Cu inimile smerite slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh! Amin!
2. a) Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - de Mulţumire
Doamne Iisuse Hristoase, Îţi mulţumim că eşti Dumnezeul nostru Multrăbdător, Multîndurător,
Multiertător, Preasfânt şi Preaplin de Iubire! Îţi mulţumim că prin Jertfa Ta de Iubire pentru noi oamenii,

7
prin Patimile Tale, prin Moartea şi prin Învierea Ta ne-ai mântuit din moarte, ne-ai răscumpărat păcatele
şi ne-ai dăruit viaţa veşnică! Îţi mulţumim, Doamne, că ne iubeşti atât de mult! Îţi mulţumim, Doamne, că
ne chemi la şcoală cerească, că ne-ai dat pildă de smerenie, de răbdare, de iubire, de iertare, de rugăciune
vie! Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate binecuvântările Tale, pentru viaţa de aici şi mai ales pentru cea
de după moarte, pe care Tu ne chemi să o cucerim aici printr-o viaţă smerită, cucernică, cu adevărat
creştină, plină de iubire, de fapte bune şi de milostivire! Îţi mulţumim, Doamne, că ne aperi de cel viclean şi
rău şi că ne înveţi să învingem răul printr-o viaţă curată, cum ne-ai arătat Tu, acum două mii de ani, că ar
trebui să fie viaţa omului pe Pământ! Îţi mulţumim că îi ajuţi şi pe cei care au trecut la cele veşnice, atât pe cei
care sunt cu Tine, cât şi pe cei care se chinuiesc după viaţa plină de păcatele nemărturisite şi fără pocăinţă! Îţi
mulţumim că eşti tot timpul cu noi! Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău sfânt! Te iubim Doamne, Te slăvim şi
Îţi mulţumim pentru toate! Amin!
2. b) Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - de Mulţumire
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase nu vom şti niciodată să-Ţi mulţumim pentru marea Ta
iubire de oameni, care Te-a făcut să Te întrupezi cu adevărată fire omenească, pentru răscumpărarea
păcatelor noastre. Ca acestea să dobândească ispăşire, Tu, Doamne Iisuse, ai hotărât să iei păcatele noastre
asupra Ta, să fii responsabil de ele, să primeşti vinovăţia în locul nostru! Tu să devii “păcatul” “unicul
păcătos!” Tu Sfinţenia Absolută, Iubirea, Nevinovăţia, Puritatea, Adevărul, Dreptatea, Umilinţa, să
devii păcatul, murdăria, prostia, necurăţia, blasfemia, minciuna, orgoliul, zgârcenia şi toate păcatele! Doi
torenţi, porniţi unul de la începutul lumii şi celălalt de la sfârşitul ei, cu şuvoaiele întunecate, noroioase, urât
mirositoare, ducând toate păcatele de la Adam până la antiHrist, păcatele cu gândul, cu pofta, cu fapta, cu
cuvântul, toate păcatele s-au prăvălit asupra Ta, Doamne, un ocean de murdării şi Tu ai devenit sălaşul lor!
Doamne, Te-ai răstignit şi i-ai mântuit pe toţi păcătoşii de la Adam până la sfârşitul lumii! Între ei eram şi
eu, cu toate păcatele mele, ingrat, arogant, încăpăţânat, fără pocăinţă, gata să alunec din nou şi Tu nu m-ai
lepădat! Cum nu ne înghite Pământul pentru că zi de zi punem alte păcate pe umerii Tăi, Tu Victimă Sfântă
a Dreptăţii Divine pentru cei vinovaţi?
Primeşte mulţumiri Doamne Iisuse, că în Ghetsimani ne-ai dat pilda şi harul rugăciunii: umilită,
adevărată, perfectă - în genunchi, resemnată, fiebinte, statornică, îndelungată - rugăciunea Ta durează
mai mult de trei ore, în pofida oboselii, dezgustului, tristeţii interioare, şi dezinteresată ai spus: Fie
Doamne Voia Ta, şi nu a mea! întru toate conformă Voinţei Lui Dumnezeu. Ne-ai învăţat că toate
ale noastre trebuie aşezate la picioarele Bunului Dumnezeu, Tatăl nostru. Văzându-Te îngenunchiat în
faţa Lui, cu fruntea la pământ cerşind cu lacrimi şi sudori de sânge iertare, oare e cu putinţă ca Părintele
Tău să nu mă ierte pentru meritele Tale, pe mine, pe care Tu mă înveţi să suport povara vieţii, să mă rog
pentru duşmani şi prin Sfânta Împărtăşanie verşi în sufletul meu forţele mântuitoare din agonia Ta? Ne-ai
învăţat să ne îndreptăm spre Tine, să priveghem, să ne rugăm, să nu Te lăsăm singur, să Te iubim, să
jerfim distracţiile noastre, să lăsăm deoparte somnul, indiferenţa, egoismul; să fim ai Tăi, să veghem cu
Tine, să ne rugăm cu Tine. Noi suntem cei aleşi! Noi suntem prietenii! Noi suntem acei ucenici preascumpi
ai Tăi: Petru, Iacob şi Ioan! Noi suntem cei care am stat la masă cu Tine Doamne, care am făcut atâtea
făgăduinţe şi jurăminte că Te vom iubi - şi NOI DORMIM!!! E cumplit să iubeşti intens până la moarte şi să nu
Te poţi face iubit de cei pentru care mori! Pentru atâta prisos de dragoste, Doamne, eşti răspătit cu josnicii
şi ingratitudini, mai dureroase chiar decât Patimile de pe Golgota! Să căutăm în inimile noastre glasul
Domnului: strigăt de poruncă, suspin de rugăciune, cuvânt de dojană şi întotdeauna glas de iubire:
Privegheaţi şi vă rugaţi! Domnul în agonie veghează şi se roagă neîntrerupt pentru noi, pe toate altarele
unde Îl ţintuieşte pe veci nemărginita Lui Iubire. Să nu fim noi cei indiferenţi care-L resping, care luaţi de
valurile vieţii L-au uitat! Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, ÎŢI
MULŢUMIM din inimile noastre plecate, cu toată dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta!
Slavă Ţie Dumnezeul nostru Preasfânt, Multîndurător, Multiertător şi Preaplin de Iubire! Amin!
3. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - pentru întărirea Dragostei Sfinte
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui Ceresc, Te rugăm ai grijă de poporul român şi de noi
păcătoşii şi adu-ne pe calea cea bună, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, care Te iubeşte nespus
de mult. Înmulţeşte în inimile noastre iubirea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele nostru. Dumnezeu
Tatăl şi-a pus în gând să mântuiască neamul omenesc, când a promis că va trimite un Mântuitor
Binecuvântat şi Prealăudat, Care din Dragoste Sfântă, se va sălăşlui în pântecele unei Fecioare cu nume
împărătesc Maria. Noi cu toţii ne rugăm ca Iubirea Dumnezeiască dintre Domnul Iisus şi Sfânta Fecioară
Maria, Maica Sfântă, să ne transforme în vase curate, pline de iubire, de lumină sfântă şi să ne ridice pe

8
culmile înalte ale sfinţeniei cereşti! Doamne Iisuse, având Dragoste Sfântă şi Dumnezeiască nu i-ai
prăpădit pe oamenii răi, sfătuiţi în ascuns de duhurile rele, care Te-au prins, Te-au bătut, Te-au supus la
chinuri grele, apoi Te-au răstignit pe cruce, împreună cu făcătorii de rele, ci Te-ai rugat Tatălui Ceresc
spunând: Iartă-le lor aceasta Tată Ceresc, că ei nu ştiu ce fac! Înţelegând multa Ta Iubire de oameni, Te
rugăm nu ne lăsa pe noi în patimi sau pe căile pierzaniei, ci ne îndreaptă pe calea cea bună, umple inimile
noastre de iubire şi ne ocroteşte spre Slava Numelui Tău Sfânt. Din inimile noastre plecate, cu toată
dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta, Îţi mulţumim pentru toate darurile vieţii şi
pentru milostivirea Ta, Doamne Iisuse Hristose, Mântuitorul nostru! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru! Amin!
4. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - pentru Milostivire
Ai milă Dumnezeul meu de cei care Te blesteamă, iartă-i că nu ştiu ce fac! Ai milă Dumnezeul meu
de scandalul lumii, elibereaz-o de spiritul satanei! Ai milă Dumnezeul meu de cei care Te evită, dă-le lor
gustul pentru Sfânta Euharistie! Ai milă Dumnezeul meu de cei care vor veni să se căiască la picioarele
Sfintei Tale Cruci, ca ei să găsească acolo Pacea şi Bucuria în Dumnezeu, Mântuitorul nostru! Ai milă
Dumnezeul meu, fă ca Împărăţia Ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp pentru asta, că timpul se
apropie! Vino, Doamne Iisuse şi revarsă asupra lumii întregi comorile nesfârşitei Tale Milostiviri! Te
rugăm Doamne, trimite iubire sfântă în inimile celor din familiile noastre: părinţi, copii, nepoţi, fraţi,
surori, rude, prieteni, cunoscuţi, dar şi în inimile duşmanilor noştri şi în inimile tuturor oamenilor, ca toţi
să se întoarcă la Tine, să trăim într-o ţară binecuvântată de Tine, să devenim toţi copiii Tăi, asemenea Ţie.
Îţi mulţumim Doamne, că ne asculţi rugăciunile! Îţi mulţumim Doamne, că eşti cu noi şi ne atragi cu
dradostea Ta! Îţi mulţumim Doamne, pentru toate darurile Tale sfinte ştiute şi neştiute de noi! Slavă Ţie
Doamne Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
5. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - pentru Binecuvântare Cerească
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Binecuvântătorul Sfinţilor din toate veacurile, Te rugăm,
binecuvintează-ne şi dăruieşte-ne duhul dreptei credinţe, al înţelepciunii şi al smereniei! Binecuvintează-ne
Doamne, şi statorniceşte-Te în inimile noastre şi aprinde-le cu iubirea Ta! Binecuvintează-ne Doamne, şi dă-
ne Harul rugăciunii inimii şi apără-ne de tot ce vine de la rău! Binecuvintează Doamne poporul nostru care
Te-a iubit în toate veacurile! Binecuvintează-i Doamne pe urmaşii noştri care vor fi în viitor, până la a
doua venire a Ta! Binecuvintează-i Doamne pe toţi creştinii de acum şi din viitor şi le dă lor liniştire şi
refugiu sub Sfânt Acoperământul Tău! Binecuvintează Doamne ţara noastră, pe conducătorii ei, armata,
instituţiile, intreprinderile şi populaţia ei şi tot ce se va face în ţara aceasta! Îţi Mulţumim Doamne pentru
toate darurile Tale Dumnezeieşti şi pentru tot ajutorul Tău Sfânt! Slavă Ţie, Doamne Dumnezeul nostru!
Amin!
6. a) Rugăciune către Domnul Iisus - pentru primirea Luminii Sfinte
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Mântuitor, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Te rugăm
coboară peste noi Razele Tale de Lumină Sfântă şi luminează-ne, înţelepţeşte-ne, însănătoşeşte-ne, întăreşte-
ne, binecuvintează-ne pe noi şi pe cei care Te iubesc pe Tine. Coboară peste toţi iubitorii de Dumnezeu
Lumina Ta Sfântă, Harul Tău Atotputernic şi izgoneşte din noi, din preajma noastră, din familiile noastre şi din
toată lumea, tot răul şi pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi şi pune în loc Lumină, Iubire şi Pace, ca în toate să
facem Voia Ta! Îmbracă-ne Doamne în Lumina Preasfintei Treimi! Alungă întunericul din minţile, inimile,
sufletele şi trupurile noastre şi pune în loc Lumina Ta Sfinţitoare şi curăţitoare! Îţi mulţumim pentru iubirea
Ta Doamne şi pentru toate darurile şi milele Tale! Amin!
6. b) Rugăciune către Domnul Iisus - pentru luminare şi curăţire de păcate
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Prealuminat întăreşte-ne în credinţă, luminează-ne cugetele
pervertite de cel rău, curăţeşte-ne de păcate şi de tot întunericul din noi şi izbăveşte-ne de tot ce vine de la
rău! Nu ne lăsa să ne afundăm în întunericul păcatelor şi al fărădelegilor, ci iartă-ne Doamne şi îndreaptă-ne
paşii spre calea cea bună a Sfântului Adevăr, ca după o viaţă de fapte bune, să ajungem şi noi să vedem
Lumina Sfântului Tron Divin şi să rămânem în apropierea ei! Luminează-ne inimile, sufletele şi minţile!
Luminează-ne familiile, copiii şi pe toţi cei dragi ai noştri! Luminează lumea întreagă, că în această lume
trăim şi noi! Luminează-ne vieţile noastre şi tot ce nu este luminat de Tine, Doamne! Binecuvintează-ne să
facem cele bine plăcute Ţie! Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm luminează-ne, să alegem calea Ta şi pune
focul iubirii Tale sfinte în inimile noastre! Ocroteşte-ne de tot răul! Fă-ne smeriţi şi răbdători, înţelepţi şi
plini de iubire şi dă-ne ajutorul necesar mântuirii sufletelor noastre, ca în veşnicie să trăim în Iubirea Ta

9
Sfântă unde Slavă să-Ţi cântăm împreună cu Îngerii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Îţi
mulţumim pentru tot ajutorul şi pentru toate milele Tale ştiute şi neştiute! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!
7. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru protecţie
Doamne Iisuse Hristoase, Marele nostru Protector, Mântuitorul sufletelor noastre, întăreşte-ne în
credinţă şi protejează-ne pe noi toţi de tot răul care vrea să ne cuprindă! Protejează poporul român, pe
creştinii de pretutindeni şi pe toţi oamenii, de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, de ispitirile şi de acţiunile celor
întunecaţi! Protejează-ne de toate relele care se vor abate asupra Pământului, din cauza păcatelor
oamenilor! Protejează-ne de vicii şi de vicioşi! Protejează-ne de gândurile, de vorbele şi de acţiunile celor
pizmaşi, invidioşi şi rău-voitori! Încă ne rugăm pentru iertarea păcatelor şi protejarea tuturor urmaşilor
noştri, a părinţilor noştri, a rudelor noastre şi a tuturor oamenilor. Te rugăm, Doamne Dumnezeule,
protejează ţara noastră, pe creştinii şi pe Sfinţii viitorului şi pe toţi cei care vor face Voia Ta Sfântă. Îţi
mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Doamne Iisuse, pentru Jerfa Ta de iubire pentru noi, zidirea Ta cea
căzută în păcate. Îţi mulţumim că ne ajuţi şi ne iubeşti atât de mult! Îţi mulţumim pentru toate binecuvântările,
comunicările şi darurile Tale sfinte! Slavă Ţie Doamne, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
8. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru ieşirea din necazuri
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, nu suntem vrednici de Milele Tale, dar Te rugăm
să primeşti şi puţina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei şi să alungi de
la noi tulburarea care ne-a cuprins. Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastră şi au intrat ape
până la sufletele noastre, dar întru Tine este toată nădejdea noastră! Tu cunoşti pricina răului care ne
apasă. La Tine perii capetelor noastre sunt număraţi. La Tine scăpăm şi pe Tine Te rugăm să depărtezi de
la noi orice rău pierzător de suflet şi să ne ajuţi să biruim toate ispitele care ne învăluie! Tu eşti Întărirea,
Scăparea şi Izbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule şi Ţie Slavă şi mulţumire pentru toate Îţi înălţăm,
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
9. a) Rugăciune către Domnul Iisus - pentru tămăduire
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Mântuitor, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre
miluieşte-ne după Mare Mila Ta! Te rugăm ajută-ne şi tămăduieşte-ne de bolile sufleteşti şi trupeşti, mentale
şi spirituale! Îndrumă-ne pe calea cea bună, aşa cum i-ai îndrumat pe toţi Sfinţii din toate veacurile! Doamne
Dumnezeule Darnic, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Care pe mulţi i-ai tămăduit, i-ai ocrotit dăruindu-le
învăţătura sfântă, precum şi multe alte daruri sfinte, dă-ne un strop din Harul Tău, aşa cum ai dat Sfinţilor,
care Te-au ascultat! Tămăduieşte-ne, învaţă-ne şi ajută-ne să rămânem pe calea cea bună! Doamne,
milostiveşte-Te spre robii Tăi (nume) şi dă-ne nouă, celor dragi nouă şi tuturor oamenilor, tămăduire şi tot
ce este de folos sufletelor, spiritelor, minţilor şi trupurilor noastre, ca lucrând bine şi cu spor să ajungem
în Împărăţia Cerurilor! Doamne, Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul tuturor celor care aleargă la
Tine, ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să nu ne laşi în suferinţă sufletească şi trupească dacă
aceasta nu ne este de folos pentru mântuirea noastră. Îţi mulţumim, Doamne pentru tot ce ne este dat
nouă să ducem prin Voia Ta! Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
9. b) Rugăciune către Domnul Iisus - pentru ridicarea din boală
Doamne Iisuse Hristoase, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, să chemi
la pocăinţă pe cei păcătoşi şi ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră, din adâncul inimii Te
rugăm să primeşti smerita noastră rugăciune pentru cei încercaţi de boală şi să-i mântuieşti, Doamne,
precum ştii, ca un Bun şi Iubitor de oameni şi să rânduieşti totul spre folosul lor! Neputincioşi suntem şi
nu îi putem ajuta, de nu ne vei lumina cu Harul Tău! Dacă, pentru păcatele lor voieşti să îi pedepseşti
precum se cade, tămăduindu-i cu ierburile amare ale durerii, fie Doamne Voia Ta! Noi cădem înaintea Ta
şi Te rugăm să Te înduri de robii Tăi (nume), potolindu-le fierbinţeala, alinându-le suferinţa, ridicându-i din
patul durerii. Să le fie această încercare prin care trec spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi
spre iertarea păcatelor. Dacă le este de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie Doamne Voia Ta!
Dăruieşte-le lor răbdare şi linişte, alungând de la ei toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheaţi
de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-i, Iubitorule de oameni, ca văzând ei Mila Ta, să
cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăinţă şi de mulţumire, să se învrednicească să audă Glasul Tău
Sfânt: Iertate îţi sunt păcatele! Slavă şi mulţumire Îţi aducem, Doamne, pentru ajutor şi pentru toate milele Tale!
Amin!
10. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru înfrumuseţare sufletească şi trupească

10
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru şi al lumii, Te rugăm adu-ne la
starea noastră cea dintâi, cea făcută de Tine şi înfrumuseţează-ne sufleteşte şi trupeşte, spiritual şi moral,
întăreşte-ne virtuţile şi calităţile sufleteşti şi trupeşti, precum şi toate simţurile noastre! Te rugăm Doamne
dă-ne gânduri bune care să oglindească frumuseţea noastră interioară şi dă-ne toate ajutoarele de care avem
nevoie, sufleteşti şi trupeşti, materiale şi spirituale, ca lucrând cu ele să împlinim Voia şi Poruncile Tale,
atât noi cât şi urmaşii noştri. Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale ştiute şi
neştiute de noi! Amin!
11. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru liniştire sufletească
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Mântuitor, Protectorul şi Binefăcătorul întregii lumi, Te
rugăm linişteşte-ne sufletele zbuciumate, ca rugăciunile noastre să ne înfierbânte inimile! Te rugăm
linişteşte vieţile noastre agitate, să ne bucurăm de ele în pace! Te rugăm linişteşte minţile noastre pervertite,
gândurile rele şi luminează-ne, înţelepţeşte-ne, smereşte-ne, întăreşte-ne, dă-ne pace sufletească, răbdare şi
ne îndeamnă pe toţi pe calea mântuirii şi a sfintei conlucrări cereşti! Doamne dăruieşte-ne liniştea Ta
Dumnezeiască, Pacea Ta ca acoperământ pentru vremuri grele! Doamne Iisuse Hristoase, cu genunchii
plecaţi ne închinăm Ţie, Îţi mulţumim pentru toate şi Te slăvim în inimile noastre: Slăvit să fii în veci,
Doamne Dumnezeul nostru! Amin!
12. a) Rugăciune către Domnul Iisus - pentru iertare (avort)
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Cel care din iubire de noi oamenii şi pentru a
noastră mântuire Te-ai îmbrăcat în trup, Te-ai răstignit şi ai murit, şi prin Crucea Ta ai înnoit firea noastră
cea stricată, primeşte pocăinţa mea pentru toate păcatele mele! Iară-mă, Doamne, că am omorât pruncii
nenăscuţi, dăruiţi de Tine! Am păcătuit, Doamne, la Cer şi înaintea Ta, cu cuvântul, cu fapta, cu sufletul,
cu trupul şi cu cugetul minţii mele! Am călcat rânduielile Tale, am omorât pruncii mei, copiii dăruiţi de
Tine, Dumnezeul meu, şi nu am ascultat Poruncile Tale şi am mâniat Bunătatea Ta! A Ta este zidirea şi nu
deznădăjduiesc pentru mântuirea mea şi la nemărginita Ta Milostivire îndrăznind, alerg şi mă rog Ţie
Doamne! Întru pocăinţă dă-mi inimă înfrântă, primeşte-mă când mă rog şi dă-mi gând bun, dă-mi lacrimi
şi umilinţă, Doamne, dă-mi Harul Tău să pun început bun! Iartă-mă Doamne pe mine ucigaşa de copii
nenăscuţi! Miluieşte-mă, Dumnezeule, pe mine cea căzută şi pomeneşte-mă pe mine, păcătoasa roaba Ta,
întru Împărăţia Ta! Te rog ai grijă cum ştii Tu Doamne, de copiii mei avortaţi şi miluieşte-i! Iartă-mă
Doamne, cu umilinţă şi cu pocăinţă mă rog! Iartă-i Doamne şi pe copiii mei care, din cauza mea nu au văzut
lumina zilei, nu s-au bucurat de viaţa aceasta, atât de dragă mie! Doamne Dumnezeule, Îţi mulţumesc pentru
toate darurile Tale sfinte ştiute şi neştiute! Te slăvesc şi Te iubesc Dumnezeule Preasfânt, Multmilostiv şi
Preaplin de Iubire! Amin!
12. b) Rugăciunea către Domnul Iisus - pentru iertarea păcatelor
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preamilostiv, Răscumpărătorul celor păcătoşi, pentru
mântuirea neamului omenesc ai lăsat Cerurile, Te-ai sălăşluit în valea aceasta mult păcătoasă a plângerii, ai
primit pe Dumnezeieştii Tăi umeri neputinţele noastre şi ai purtat durerile noastre! Sfinte Pătimitorule, ai
fost rănit şi chinuit pentru păcatele şi fărădelegile noastre şi de aceea, Iubitorule de oameni, înălţăm către
Tine rugăciuni smerite. Primeşte-le Preabunule Doamne, vezi neputinţele noastre şi păcatele noastre nu le
pomeni! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase! Cel care prin Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută,
înnoieşte-ne Mântuitorul nostru şi pe noi, cei ce ne aflăm întru stricăciunea păcatelor şi mângâie inimile
noastre cu bucuria desăvârşitei Tale iertări! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase! Cu tânguiri şi cu lacrimi de
pocăinţă fără de măsură cădem la picioarele milostivirii Tale Dumnezeieşti. Iartă-ne, Doamne Iisuse
Hristoase! Dumnezeul nostru, cu Harul Tău Dumnezeiesc curăţeşte-ne pe noi toţi de toate nedreptăţile şi
fărădelegile vieţii noastre, ca întru sfinţenia iubirii Tale de oameni, să-Ţi mulţumim pentru toate milele
Tale. Să lăudăm, să preamărim, să cinstim Numele Preasfânt al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
12. c) Rugăciune către Domnul Iisus - pentru iertarea păcatelor

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul sufletului meu, Ziditorul şi Izbăvitorul meu, iată că s-a
sfârşit ziua şi nu ştiu câte zile îmi mai rămân de trăit! Ştiu cu adevărat că mă apropii de ceasul cel de pe
urmă şi nu numai că nu îndreptez păcatele mele trecute, ci încă pururea adaug nemulţumiri şi păcate peste
păcate. Mă întristez că Te-am supărat cu păcatele zilei de astăzi şi cu acelea ale vieţii mele trecute şi Te rog
iartă-mă! Îmi pare rău, din suflet, şi mă lepăd de ele, mă pocăiesc sincer şi Te rog iartă-mă, că eşti Preabun

11
şi Vrednic a fi Veşnic Iubit! Fericit aş fi fost eu de nu aş fi păcătuit şi de nu Te-aş fi întristat cu păcatele mele,
dar nădăjduiesc la ajutorul Tău Dumnezeiesc. De acum înainte hotărăsc să nu mai greşesc, să-mi controlez
gândurile, vorbele, faptele şi să fac în toate Voia Ta şi nu poftele mele! Iartă-mă că mult am greşit! Fie-Ţi
milă de sufletul meu păcătos care Te roagă pentru iertare şi pentru răsplătirile cele după vrednicie ale
Sfântului Tău Sânge! Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, nădăjduiesc să mă ierţi şi să mă
primeşti iarăşi întru darul Tău! Ajutat de Tine, promit să fug de toate ispitele rele care pot să mă îndemne să
păcătuiesc! Promit să mă mărturisesc, să mă împărtăşesc cât mai des şi vreau mai bine să mor decât să mai fac
vreun păcat! Îţi mulţumesc Doamne Dumnezeul meu pentru viaţă şi pentru toate darurile Tale Sfinte!
Slăvit să fii în veci! Amin!
12. d) Rugăciune către Domnul Iisus - pentru iertare
Doamne, nu mă lipsi pe mine de Binele cel Ceresc, izbăveşte-mă de muncile de veci şi de am
greşit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul, Te rog iartă-mă! Mântuieşte-mă de toată neştiinţa, uitarea,
neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită şi izbăveşte-mă de toată ispitirea, luminându-mi inima
întunecată de pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greşit, iar Tu ca un Dumnezeu Îndurător iartă-mă şi
miluieşte-mă văzând neputinţa sufletului meu! Trimite-mi Mila Ta în ajutor, ca să Preaslăvesc Preasfânt
Numele Tău! Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în Cartea Vieţii şi dăruieşte-mi sfârşit
bun! Doamne Dumnezeul meu, măcar că nu am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi după darul Tău să
pun început bun, stropeşte-mi inima cu roua darului Tău şi pomeneşte-mă pe mine păcătosul, ruşinatul şi
necuratul rob al Tău întru Împărăţia Ta! Slavă Ţie, Doamne Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
12. e) Rugăciune pentru iertarea de păcate
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, cu umilinţă Te rugăm Iartă-ne Doamne,
toate câte am greşit cu fapta, cu gândul, cu cuvântul, cu simţurile noastre, sau în orice alt fel ştiut sau neştiut
de noi, de la suflarea vieţii asupra noastră şi până acum! Iartă-ne Doamne, puţina noastră credinţă! Iartă-ne
Doamne, că nu ştim să-Ţi mulţumim pentru toată dragostea cu care reverşi asupra noastră, în fiecare clipă,
toate Darurile Tale Sfinte, toate Binecuvântările Tale Dumnezeieşti! Iartă-ne Doamne, că suntem tot timpul
nemulţumiţi de cum arărăm, de cele pe care le avem, de purtarea celorlalţi faţă de noi, de încercările
vieţii! Iartă-ne Doamne, că ne plângem că e prea frig sau prea cald, ne plângem de ploi şi de secetă, de
vânturi şi de tot şi de toate şi prin asta ne facem rău nouă, dar şi celorlalţi! Iartă-ne Doamne, că suntem
cârtitori, nemulţumiţi, răi şi răuvoitori, mici şi păcătoşi, leneşi şi cu atâtea defecte cu care singuri ne-am
împodobit şi pentru care suferim boli şi încercări, care să ne ridice din moartea sufletelor noastre! Cum ne
mai suporţi Doamne? Şi mai ales, cum de ne mai iubeşti? Pentru că ne-ai dat viaţă, ne-ai binecuvântat şi ne-
ai adus în această lume, ca într-un Rai Preasfânt, noi Te slăvim Doamne, Îţi mulţumim pentru îndelunga
Ta răbdare şi pentru frumuseţea Iubirii Tale Dumnezeieşti! Te iubim şi noi cu inimile noastre înegrite de
rău, cu sufletele noastre murdare, diforme şi sleite de patimi şi închinându-ne Ţie, Doamne, Te rugăm
întăreşte-ne credinţa şi umple-ne inimile cu iubirea, cu lumina şi cu pacea Ta şi ajută-ne să devenim
copiii Tăi asemenea Ţie! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!
12. f) Rugăciunea celui căzut în păcat
Doamne Dumnezeul meu, nu ştiu să mă rog Ţie, nu ştiu să cer ajutorul Tău, dar Te rog îndură-Te
de mine şi vezi căderea mea! Şi precum părinţii înţeleg cererile pruncilor lor, chiar de aceştia nu ştiu să le
aşeze în cuvinte, tot aşa Te rog şi pe Tine ascultă nu cuvintele buzelor, ci cuvintele inimii mele. Ridică-
mă degrabă, Dumnezeule, să nu fiu înghiţit de păcat! Ridică-mă degrabă, Doamne, Cel ce eşti Izvorul a
tot Binele şi a toată Virtutea! Vino în întâmpinarea mea, Doamne, precum tatăl în întâmpinarea fiului
risipitor! Eu sunt fiul cel risipitor, Doamne! şi vreau să pun început bun mântuirii mele. Iartă-mă Doamne
şi ajută-mă pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfântului meu Înger Păzitor şi ale
Tuturor Sfinţilor Tăi! Eu mă închin Ţie, Doamne, Te slăvesc şi Te laud, Te cânt şi Te preaînalţ şi Îţi
mulţumesc pentru toate binecuvântările şi darurile Tale sfinte, văzute şi nevăzute, ştiute şi neştiute! Slavă
Ţie, Doamne, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
13. a) Rugăciune către Domnul Iisus - pentru milostivire
Doamne Dumnezeule Multmilostiv şi Preaplin de Iubire, Îţi mulţumim că asculţi această rugăminte
a noastră pentru cei aflaţi în suferinţă! Plini de pocăinţă pentru nesfârşitele noastre păcate Te rugăm,
Doamne, îndură-Te de noi, cei mici, neajutoraţi şi slabi, iartă-ne păcatele şi păzeşte-ne de ispititor! Prin
smerenie, post, rugăciune, prin faptele, gândurile şi vorbele noastre bune, cerem ajutor Maicii Sfinte,
Sfântului Înger Păzitor, să mijlocească la Tine, Doamne, să rămânem sănătoşi pe calea îngustă care duce

12
spre Împărăţia Ta! Îţi mulţumim, Doamne pentru viaţă, pentru îndurarea Ta şi pentru toate Darurile Tale
Sfinte! Te iubim, Te slăvim şi Te preacinstim Doamne Dumnezeule! Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie! Amin!
13. b) Rugăciune către Domnul Iisus pentru milostivire
Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă, nu mă lăsa şi nu mă duce pe mine în ispită. Dă-mi cuget bun,
să-mi mărturisec toate păcatele, dă-mi lacrimi şi aducere aminte de moarte. Doamne dă-mi smerenie,
umilinţă, curăţie, ascultare, dă-mi răbdare, voie nebiruită, blândeţe şi sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi
frica Ta în inima mea! Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să fac în toate
Voia Ta! Apără-mă de oamenii gâlcevitori, de cei vicleni şi răi, de patimile trupeşti şi de toate lucrurile
necuviincioase. Doamne ştiu că faci precum vrei. Să fie şi întru mine, păcătosul, Voia Ta, că binecuvântat
eşti în veci! Amin!
13. c) Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos pentru milostivire
Doamne iartă-ne şi miluieşte-ne că suntem păcătoşi! Corabia vieţii noastre se nevoieşte în
mijlocul valurilor vieţii şi al ispitelor şi este aproape de pierire, dar Tu, ca un Dumnezeu Milostiv, cu
puterea Ta nemărginită opreşte furtuna necazurilor care vrea să ne ducă în adâncul relelor! Linişteşte
marea vieţii şi vântul năpastelor, că toate Te ascultă, Doamne! Mântuieşte-ne, Mântuitorule, după Mare
Mila Ta şi nu după faptele noastre, că noi în Tine ne-am pus toată nădejdea şi ne încredinţăm Voii Tale!
Credem că mila Ta e nesfârşită, Te rugăm să faci cu noi precum voieşti, şi Îţi mulţumim şi Te slăvim
Doamne în vecii vecilor! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale Sfinţilor
Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
13. d) Rugăciune către Domnul Iisus pentru milostivire
Doamne, vremuri grele de încercare a credinţei stau în faţa sufletului meu! Te rog, Doamne, ajută-
mă Tu şi întăreşte-mă, că eu Te iubesc, Doamne, şi cu Tine vreau să fiu acum şi de-a pururi! Lângă Tine, în
Iubirea şi în Lumina Ta vreau, Doamne, să mă odihnesc şi pentru aceasta ajută-mă să trec cu bine toate
încercările pe care Tu le permiţi! Doamne, dă-mi putere ca oricât de grele vor fi încercările mele, eu să nu
cârtesc şi să nu mă abat de la drumul care duce la Tine! Întăreşte-mă, Doamne, în credinţă, înmulţeşte-mi
iubirea pentru Tine şi pentru semenii mei, smereşte-mă, să fiu bineplăcut Ţie! Doamne îndură-Te de noi
păcătoşii, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Îţi mulţumesc Doamne că nu mă părăseşti şi prin învăţătura Ta
îmi arăţi calea cea adevărată spre viaţa veşnică! Îţi mulţumesc Doamne pentru toate binecuvântările şi
darurile Tale Preasfinte! Slavă Ţie, Doamne, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
13. e) Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos pentru milostivire
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, îmi recunosc şi îmi mărturisesc toate păcatele pe care le-am făcut
în toată vremea şi în tot locul! Am greşit umblând după voile păcătoase ale trupului! Te-am mâniat! Te-am
scârbit! Te-am întristat! Cu bunătatea Ta mi-ai întins de multe ori Sfântul Trup şi Scump Sângele Tău,
voind să Te uneşti cu mine, dar eu am căzut robindu-mă iarăşi păcatului. Nădăjduiesc în Mila şi în
Bunătatea Ta, care primeşte pe tot sufletul cel necăjit şi întristat! Prin glasul proorocului David Tu ai spus
că: Inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi! Adevărate sunt cuvintele Tale, că nu ai depărtat pe
cei care au venit la Tine cu umilinţă şi cu pocăinţă. De aceea gândindu-mă la Înfricoşata Judecată şi
văzându-mă lipsit de fapte bune şi fără răspuns, îmi plec genunchii rugându-Te să mă ierţi, să mă primeşti
şi să nu îmi spui că nu mă cunoşti, că amar îmi va fi mie depărtându-mă pentru veşnicie de la faţa Ta cea
plină de strălucire, ca să merg în întunericul cel mai de jos. Te rog dă-mi putere în credinţă, înţelepciune,
nădejde şi dragoste, împreună cu toate virtuţiile creştineşti! Întăreşte-mă şi scapă-mă de boli, de necazuri, de
vrăjmaşi şi pentru rugăciunile Maicii Tale Preacurate, ale Sfinţilor Îngeri şi ale Tuturor Sfinţilor
mântuieşte-mă de veşnica osândă şi mă fă părtaş Împărăţiei Tale, ca acolo în veşnicie, să văd şi să mă
bucur de Slava Ta, Doamne! Amin!
14. Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos - Îndelung Răbdătorul
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Îndelung Răbdător şi Multmilostiv, primeşte-ne pe noi
păcătoşii, sub pavăza Ta Dumnezeiască şi îndrumă-ne pe calea cea bună a vieţii, ajutându-ne să facem Voia
Ta Sfântă! Dacă greşim arată-ne nouă răul pe care l-am făcut şi ne îndeamnă la pocăinţă! Dacă ne-am rătăcit
de pe calea cea adevărată adu-ne din nou la turma Ta cea duhovnicească! Dacă ne-am înşelat arată-ne
adevărul pe care trebuie să-l urmăm! Dacă vin ispititorii ori înşelătorii ajută-ne nouă, că în lumea aceasta
încâlcită greu se mai poate deosebi cel viclean de cel curat sau drept! Te rugăm călăuzeşte-ne Doamne,
spre Împărăţia Ta de Lumină! Pentru noi şi pentru tot neamul omenesc ne umilim noi, Doamne, înaintea Ta,

13
ca să fii iertător nouă şi lor, ca un Mântuitor venit de la Tatăl pe pământ pentru om! Îţi mulţumim Doamne
Iisuse Hristoase, pentru Jerfa Ta de Iubire pentru noi păcătoşii, pentru Sfânta Împărtăşanie prin care Tu
Însuţi vii şi reverşi în sufletele noastre forţa Ta Mântuitoare şi pentru darurile vieţii care curg asupra
noastră clipă de clipă! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

15. Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră,
nerăbdând să vezi neamul omenesc muncit de cel viclean. Te rugăm să împlineşti toată dreptatea şi să
speli păcatele lumii şi, ca un Miel al Lui Dumnezeu, luându-le asupra Ta, să ne mântuieşti cu Preascump
Sângele Tău! Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis Cerul cel închis de Adam, şi
Duhul Sfânt a venit peste Tine, ca un porumbel şi Tu ai Luminat şi ai Îndumnezeit firea noastră.
Dumnezeu Tatăl Ţi-a vestit Bunăvoirea Sa, că ai împlinit Voia Lui şi ca un Om ai primit păcatele lumii şi
ai pătimit, după cum Tu Însuţi ai grăit: Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi pun sufletul ca iarăşi
să-L primesc! Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre! Să se veselească acum Cerul şi Pământul şi
toată lumea să se bucure, apele să se curăţească, că prin Dumnezeiescul Botez, s-a sfinţit firea lor! Să se
bucure toţi oamenii, că firea lor capătă starea cea dintâi şi să cânte cu bucurie Osana! Doamne, învredniceşte-
ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine şi să trăim în veacul de acum în curăţie, în
dreptate şi cucernicie, aşteptând arătarea Slavei Tale! Mântuieşte-ne Doamne cu Mare Mila Ta, ca
îndreptaţi cu Harul Tău, să fim moştenitori ai vieţii veşnice, în Împărăţia Ta! Învredniceşte-ne să slăvim,
împreună cu toţi Sfinţii, Preasfânt Numele Tău, cu Părintele Tău Fără-de-Început şi cu Bunul şi de Viaţă
Făcătorul Tău Duh, acum şi în vecii vecilor! Amin!
16. Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul Lui Dumnezeu, Te-ai născut nestricat cu trupul din
Preasfânta Fecioară Maria şi în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru Întâmpinarea întregii lumi, Te-ai
arătat ca Prunc, purtat în braţele Dreptului Simeon pentru mântuirea tuturor celor din Adam! Slăvim
nespusă coborârea Ta şi marea Ta iubire de oameni, că prin venirea Ta ai dăruit bucurie cerească neamului
omenesc căzut de demult în păcat. Pe toţi, care prăznuim Dumnezeiasca Ta Întâmpinare, învredniceşte-ne
ca împreună cu fecioarele înţelepte să Te Întâmpinăm pe Tine, Mirele nostru Ceresc, cu candelele credinţei
şi curăţiei aprinse, să privim cu ochii credinţei Dumnezeiasca Ta Faţă, să Te purtăm în inimi, în toate
zilele vieţii noastre, să ne fii nouă Dumnezeu şi noi să fim poporul Tău. Iar în slăvita şi înfricoşata zi a
venirii Tale, când toţi Sfinţii vor ieşi în văzduh pentru Marea Ta Întâmpinare, învredniceşte-ne şi pe noi
să Te vedem şi astfel pururea cu Tine să fim! Slavă milostivirii Tale! Slavă Împărăţiei Tale! Slavă purtării
Tale de grijă, Unule iubitorule de oameni, că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava împreună, cu Cel Fără-
de-Început al Tău Părinte şi cu Preasfântul, Bunul şi de-Viaţă-Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor! Amin!
17. Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti întru cele înalte cu Tatăl şi eşti purtat pe
aripi de Heruvimi şi cântat de Serafimi, în zilele venirii Tale în trup, ai binevoit pentru a noastră mântuire
a intra, pe mânzul asinei, în Sfânta Cetate a Ierusalimului, mai înainte cu şase zile de Patima cea de
bunăvoie. Atunci oamenii, care şedeau în umbra morţii, cu stâlpări de finic Te-au întâmpinat, mărturisindu-
Te pe Tine ca Fiu al lui David. Şi noi, cu stâlpări şi ramuri de copaci în mâini, ne închinăm Ţie slăvindu-
Te Mântuitorule, Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat! Precum popoarele
şi copiii care Ţi-au cântat Osana! învredniceşte-ne şi pe noi să Te slăvim în Psalmi şi în cântări
duhovniceşti, cu suflete curate şi cu buze neîntinate! Ajută-ne să ne împărtăşim de bucuria Sfintei Tale
Învieri, să cântăm şi să proslăvim Dumnezeirea Ta, împreună cu Tatăl Cel Fără-de-Început şi cu
Preasfântul şi de-Viaţă-Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii, vecilor! Amin!
18. Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Făcătorul Cerului şi al Pământului, Mântuitorul
lumii, cu smerenie plecăm genunchii inimilor noastre înaintea măririi Slavei Tale şi Îţi aducem
mulţumire, Doamne, Împărate al tuturor! Ca un Om ai binevoit a purta toate ostenelile, nevoile, ispitele şi
chinurile, să fii nouă pildă întru toate! Tu ai purtat toate întristările şi necazurile fiind nouă ajutor,
împreună Pătimitor şi Mântuitor. Întrutot Îndurate Stăpâne, ştim că pentru mântuirea noastră Crucea şi
Patimile ai răbdat, ca pe noi să ne răscumperi din robia cumplită a vrăjmaşului. Ce dar Îţi vom aduce Ţie,

14
Iubitorule de oameni, pentru toate câte ai pătimit pentru noi, păcătoşii? Sufletele, trupurile şi toate cele
bune de la Tine sunt şi noi ai Tăi suntem! La milostivirea Ta nemăsurată nădăjduim, Milostive şi Îndurate
Doamne! Lăudăm îndelungata Ta răbdare, mărim milostivirea Ta cea multă, închinându-ne Preacuratelor
şi Sfintelor Tale Patimi şi cu toată dragostea sărutăm urmele paşilor Tăi, strigând: Miluieşte-ne pe noi,
robii Tăi, şi fă să nu fie fără de roade întru noi Crucea Ta cea Sfântă! Împărtăşindu-ne aici cu credinţă
Sfintelor Tale Patimi, să ne învrednicim a vedea în Ceruri Slava Împărăţiei Tale, în vecii vecilor! Amin!
19. Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Te-ai pogorât din înălţimile cereşti pentru a noastră
mântuire şi ne-ai hrănit cu lumină duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale Sfintei Tale
Învieri. După patruzeci de zile Te-ai Înălţat cu Slavă la Ceruri şi stai de-a dreapta Tatălui. Învredniceşte-ne
să cugetăm la Sfânta Înălţare a Ta, să lepădăm grijile trupeşti şi cele lumeşti şi să ne amintim că în Ceruri
este sălaşul nostru, iar pe Pământ suntem doar călători, plecaţi din casa părintească. Te rugăm, Doamne,
să ne scoţi din robia lumii acesteia păcătoase! Învredniceşte-ne să cugetăm la cele înalte, să-Ţi slujim şi să
lucrăm cele bune până când vom trece în pace Vămile Văzduhului, ca să dobândim cereştile Tale locaşuri
unde împreună cu Sfinţii Arhangheli, cu Sfinţii Îngeri şi cu Toţi Sfinţii, să preaslăvim Preasfânt Numele
Tău, al Tatălui şi al Sfântului Duh în vecii vecilor! Amin!
20. Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr şi lacrimi de întristare şi
de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primeşte rugăciunile mele! Cu Patimile Tale, vindecă patimile
mele! Cu Rănile Tale tămăduieşte rănile mele! Cu Sângele Tău, curăţeşte sângele meu şi amestecă în
trupul meu mireasma Trupului Tău de Viaţă Făcător! Fierea cu care vrăjmaşii Te-au adăpat, să îndulcească
amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să tragă la Tine mintea mea cea
trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalţe capul meu cel pălmuit de
potrivnici. Preasfintele Tale Mâini, pironite de cei fărădelege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din
prăpastia pierzării, precum a făgăduit Preasfântă Gura Ta. Faţa Ta, cea batjocorită cu pălmuiri şi cu
scuipări, să umple de strălucire faţa mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe Care L-ai încredinţat
Tatălui când erai pe Cruce, să mă povăţuiască spre Tine, prin Harul Tău. Nu am inimă plină de durere să Te
caut. Nu am pocăinţă, nici umilinţă care întorc pe fii la moştenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare,
Stăpâne! S-a întunecat mintea mea cu cele lumeşti şi nu poate să caute spre Tine cu durere! S-a răcit
inima mea de atâtea ispite şi nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine! Ci Tu,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul Bunătăţilor, dăruieşte-mi pocăinţă neştirbită şi inimă
îndurerată, să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; că fără de Tine mă voi înstrăina de tot Binele. Dă-mi
aşadar, Bunule, Harul Tău! Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani şi mai înainte de veci, să
înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăseşti! Am ieşit de la Tine,
ieşi în căutarea mea! Du-mă la păşunea Ta duhovnicească! Numără-mă între oile turmei Tale preaalese!
Hrăneşte-mă împreună cu ele din verdeaţa Dumnezeieştilor Tale Taine! Că inima lor curată este sălaşul
Tău şi se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea şi odihna celor care
s-au ostenit pentru Tine în necazuri şi în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învredniceşte şi pe
mine, păcătosul, cu Harul şi cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin!
21. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos, pentru o moarte bună
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul Îndurării, îngenunchez înaintea Ta cu inima înfrântă şi
zdrobită şi Îţi încredintez ceasul cel din urmă al vieţii mele şi ceea ce urmează după aceea. + Când
picioarele mele slăbite mă vor face să înţeleg că această corabie a vieţii mele se apropie de ţinta
călătoriei: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! + Când ochii mei slăbiţi şi tulburaţi de apropierea morţii,
vor privi stăruitor către Tine: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! + Când mâinile mele tremurânde şi
amorţite, nu vor mai putea ţine bine crucea Ta şi fără voia mea o voi lăsa să cadă peste patul durerii mele:
Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! + Când obrazul meu palid şi buzele mele uscate vor produce teamă şi
compătimire celor din jurul meu, vestind apropierea sfârşitului zilelor mele: Doamne Iisuse Hristoase, ai
milă de mine! + Când urechile mele nu vor mai auzi vorbele oamenilor, ci vor asculta glasul Tău care va rosti
Judecata de care va depinde soarta mea: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! + Când gândurile mele
vor fi întunecate de frica morţii, când sufletul meu se va lupta cu duhul întunericului, care va vrea să-mi
acopere ochii inimii, pentru a pierde Îndurarea Ta şi astfel să mă arunce în chinurile deznădejdii: Doamne
Iisuse Hristoase, ai milă de mine! + Când inima mea obosită abia va mai bate, luptându-se cu vrăjmaşii

15
mântuirii mele: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! + Când voi vărsa lacrimile cele din urmă, semn al
nimicniciei mele, primeşte-le ca pe o jertfă de pocăinţă şi în clipele acelea: Doamne Iisuse Hristoase, ai
milă de mine! + Când cei din jurul meu, simţind sfârşitul vieţii mele Te vor chema în ajutor pentru mine:
Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! + Când simţurile mele nu vor înţelege ce se petrece în jurul meu şi
voi fi în chinurile morţii: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! + Când sufletul meu îşi va lua rămas bun
de la lumea aceasta şi va lăsa trupul meu fără de viaţă, primeşte întoarcerea fiinţei mele la Tine ca pe o
jertfă ce Ţi se cuvine şi Te rog: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! + Când, în sfârşit, sufletul meu se
va înfăţişa înaintea Ta şi va vedea pentru prima dată strălucirea negrăită a Dumnezeirii Tale, nu-l îndepărta
de la faţa Ta! Binevoieşte a mă primi în locaşurile Tale cele Cereşti, ca în veci să-Ţi cânt şi să Te slăvesc:
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, ai milă de mine! Amin! [♫+ Cu Sfinţii Odihneşte Hristoase, sufletele
adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit! ]
22 Rugăciune către Dumnezeu-Fiul
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Unule-Născut, Fiul şi Cuvântul Lui Dumnezeu, Care
pentru mântuirea noastră Te-ai întrupat şi moarte ai pătimit, iar acum şezi de-a dreapta Tatălui şi toată
lumea o cârmuieşti, Te rugăm nu ne uita pe noi, cei care suntem jos! Chiar dacă suntem întinaţi şi păcătoşi,
credem în Tine, Mântuitorule şi Dumnezeul nostru şi pe alt mijlocitor şi nădejde a mântuirii nu ştim!
Preabunule Mântuitor, dă-ne nouă ca totdeauna să ne aducem aminte de câte chinuri ale sufletului şi ale
trupului Tău a fost trebuinţă ca să împaci dreptatea cea veşnică a Părintelui Tău, pentru păcatele noastre.
Te-ai pogorât de pe cruce până la iad, cu preacurat sufletul Tău, să ne izbăveşti pe noi de puterea chinuirii
iadului. Amintindu-ne de aceasta vrem să ne păzim de poftele şi de păcatele care au fost pricină de Sfintele
şi înfricoşătoarele Tale Patimi şi de Moartea Ta şi iubim dreptatea şi virtutea, care sunt mai plăcute Ţie
decât tot darul cel adus de noi. Cel ispitit după toate, Preabunule, singur ştii cât este de mare slăbiciunea
duhului şi a trupului nostru şi cât de puternic şi viclean este vrăjmaşul nostru, care umblă ca un leu,
căutând pe cine să înghită. Pentru aceasta Te rugăm nu ne lipsi pe noi de ajutorul Tău atotputernic! Fii de-
a pururea cu noi, păzindu-ne, acoperindu-ne, povăţuindu-ne, întărindu-ne, bucurând şi veselind duhul
nostru. Iar noi alergând la sânul dragostei şi al îndurării Tale, toată viaţa noastră cea vremelnică şi veşnică
Ţie ţi-o dăm, Mântuitorului şi Dumnezeului nostru şi din adâncul sufletului Te rugăm să ne ajuţi să ne
mântuim sufletele. Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îţi mulţumim pentru Jertfa Ta de iubire pentru noi,
pentru Sfintele Tale Patimi şi pentru tot chinul îndurat din iubire de oameni, pentru mântuirea sufletelor
noastre! Slăvit să fii în veci împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh! Amin!
23. Rugăciune dăruită de părintele Argatu
Despre picăturile de sânge vărsate de Domnul Iisus Hristos când suia muntele calvarului, spre Golgota
(Copie a unei scrisori găsită la Sfântul Mormânt din Ierusalim, păstrată într-o casă de bani, de argint)
Creştinii David, Sfintele Elisabeta, Maftiolita şi Brigitta, voind să afle câte ceva despre Patimile Domnului
Iisus, El le-a răspuns: Să ştiţi că soldaţi înarmaţi au fost în număr de 150; cei care M-au purtat legat au
fost în număr de 83; pumni în spate am primit 180; lovituri în picioare 80. M-au târât cu funia de păr de
23 de ori; cuie şi înţepături am primit 180, lovituri în piept 6666, în cap am primit 110. Mi-au străpuns
inima şi M-au ridicat de păr la ora 2; am suspinat de 12 ori; înţepături şi spini în cap 100; am fost tras de
barbă de 23 de ori. Cei care M-au ucis au fost 3 oameni îmbrânciţi şi biciuiţi spre calvar; rănit la cap de
100 de ori; picături de sânge spre calvar 5475, păzit de 31 de oameni.
Cei care vor citi zilnic - putere şi glorie vor avea; dacă va citi cineva timp de 15 ani zilnic, pentru
atingerea picăturilor de sânge pe care le-am vărsat i se vor ierta 5 iertări: întâi o iertare deplină a tuturor
păcatelor grele, o iertare a păcatelor mai mici şi va scăpa de pedepsele şi de muncile iadului. Dacă va muri
înainte de 15 ani, i se socotesc -15 îndepliniţi- la moarte. Să fie considerat ca şi când şi-ar fi vărsat sîngele pentru
Sfânta Credinţă. Eu Însumi voi coborî şi-i voi lua sufletul lui şi al rudelor sale până la al IV-lea neam. Acela care
poartă la sine cu smerenie această epistolă pentru credinţă, nu va muri de moarte năpraznică sau neaşteptată şi va
fi ferit de duşmanii nevăzuţi ai pustietăţii şi de răul viitor, de martori mincinoşi şi sângeroşi, de toţi cei care vin
asupra lui, se va uşura şi se va mântui; în casa în care se va găsi această epistolă nu va fi trudit şi nici lucrurile
rele nu vor sta în casa sa. Cu 40 de zile înainte de a muri, cel care va avea această epistolă va vedea pe Preasfânta
Fecioară Maria, precum şi pe Sfântul Grigorie.
24. Rugăciune către Domnul Iisus (făcută de Arsenie
Boca)

16
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi,
că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine. Doamne
Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău Nume să-mi lucreze în minte mai repede decât
fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul. Doamne, Cela
ce vii în taină între oameni, ai milă de noi! că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină
pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună s-au făcut
temniţă, în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi
şi dosădiţi până la pământ. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi! Pune foc temniţei în
care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor
noastre! Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi! Vino şi Te sălăşluieşte întru noi,
împreună cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău Cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când
graiul şi mintea noastră rămân pe jos neputincioase. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de
noi! că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te
depărtăm prin micimile noastre, ci luminează Lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să
trăim în veac prin viaţa Ta, Lumina şi Bucuria noastră, Slavă Ţie! Amin!
25. Rugăciune către Dumnezeu pentru Sfânta Cruce
Doamne, înainte de a-mi trimite Crucea pe care o duc, Tu ai privit-o cu Preafrumoşii Tăi Ochi, ai
examinat-o cu Raţiunea Ta Dumnezeiască, ai verificat-o cu Dreptatea Ta Neajunsă, ai încălzit-o în Inima Ta
Plină de Iubire, ai cântărit-o în Mâinile Tale Pline de Afecţiune, ca nu cumva să fie mai grea decât să o pot eu
duce. Şi, după ce ai măsurat curajul meu, Doamne, ai binecuvântat-o şi mi-ai pus-o pe umeri. Deci, o pot
duce! Ajută-mă Doamne, să o pot ţine bine şi să urc cu ea de pe Golgota spre Înviere! Amin!
26. Rugăciunea la rana umărului Lui Iisus
Doamne Iisuse Hristoase, Mielul Cel Blând al Lui Dumnezeu, care ai purtat până la Calvar povara
Crucii, eu, sărman păcătos, ador şi cinstesc Rana Ta Preasfântă, care s-a deschis lăsând să se vadă trei oase,
provocându-Ţi o mare durere. În virtutea meritelor Sfintei Tale Răni, Te implor, Iisuse, ai milă de mine, iartă-
mi păcatele de moarte şi cele lesne iertătoare, fii alături de mine în ceasul morţii şi du-mă în Patria Ta fericită.
Amin!
27. Rugăciune
Sufletul Lui Hristos sfinţeşte-mă! Trupul Lui Hristos mântuieşte-mă! Sângele Lui Hristos aprinde-
mă de dragoste! Apa coastei Lui Hristos spală-mă! Patima Lui Hristos întăreşte-mă! O, Bune Iisuse ascultă-
mă! În rănile Tale ascunde-mă! Nu lăsa să mă despart de Tine! De duşmanul cel rău mă apară! În ceasul
morţii mele cheamă-mă, şi porunceşte să vin la Tine, ca să Te laud cu Sfinţii Tăi, în vecii vecilor! Amin!
Rugăciuni date de Domnul Iisus
28. Doamne, mă aşez acum înaintea Ta cu viaţa mea de azi. Curăţă-mă de tot ce am greşit în ziua
aceasta şi binecuvintează puterea mea cea bună ca să pot pentru Tine, iar Tu pentru mine, şi mă numără cu
cei mântuiţi, Mântuitorul meu! Amin!
29. Pentru noi şi pentru tot neamul omenesc ne umilim noi, Doamne, înaintea Ta, ca să fii
iertător nouă şi lor, ca un Mântuitor venit de la Tatăl pe pământ pentru om! Amin!
30. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul! O, Doamne,
iartă mulţimea cea fără de număr a păcatelor mele, curăţeşte-mă cu puterea Ta, hrăneşte-mă cu pâinea Ta,
pătrunde cu suflarea Ta cea vie cămara înăbuşitoare a inimii mele şi mă voi vindeca şi voi fi viu! Amin!
31. Doamne, eu sunt cel ce Te-am răstignit, că Tu ai stat în răstignire pentru păcatele mele.
Doamne, eu sunt cel ce Ţi-am făcut tot răul, dar iartă-mă Tu, Cel ce m-ai născut, ca să mă ai de fiu al Tău.
Amin! Ajută-mi, Doamne, în necredinţă, ajută-mi să cred, că eu cred. Amin!

32. Înapoia mea, satană, ieşi de la mine că eşti diavol şi mă tragi la întuneric, nu te primesc, duh
străin de Dumnezeu şi de povaţa lui Dumnezeu! Amin!

33. Adu-Ţi aminte, Doamne, de milele Tale, că din veac sunt, şi nu pomeni păcatele mele cele cu
ştiinţă şi cu neştiinţă lucrate, şi pentru numele Tău mare pomeneşte-mă Tu după bunătatea Ta şi curăţă
păcatul meu, că mult este. Caută spre mine, că părăsit şi sărac sunt, iar necazurile inimii mele s-au înmulţit,
dar vezi smerenia mea şi mă iartă, Doamne, şi păzeşte sufletul meu, că în Tine nădăjduiesc eu! Amin!

17
34. Adu-Ţi aminte, Doamne, de milele Tale, că din veac sunt, şi nu pomeni păcatele mele cele cu
ştiinţă şi cu neştiinţă lucrate, şi pentru numele Tău mare pomeneşte-mă Tu după bunătatea Ta şi curăţă
păcatul meu, că mult este. Caută spre mine, că părăsit şi sărac sunt, iar necazurile inimii mele s-au înmulţit,
dar vezi smerenia mea şi mă iartă, Doamne, şi păzeşte sufletul meu, că în Tine nădăjduiesc eu! Amin!
35. Doamne, Doamne, ce să fac ca să am viaţă veşnică? Doamne, Doamne, cum să mă port, cum
să trăiesc mai frumos şi mai sfânt înaintea Ta, ca să-Ţi vindec rănile şi lacrimile pe care Ţi le-am făcut cu
multele mele greşeli, cu multele mele beteşuguri? Ajută-mă, Doamne, să-Ţi simt lipsa atunci când
purtarea mea şi necurăţia inimii mele Te goneşte din mine, şi mă ajută să Te chem iar, să-Ţi deschid iar şi
să vii iar în viaţa mea, ca s-o conduci pe Voia Ta. Amin!
36. Toate le putem, o, Atotputernice Doamne, prin Tine şi prin puterea Ta dăinuitoare în noi. Nu
putem nimic de la noi înşine, afară doar de păcat. Fără Tine suntem flămânzi, fără Tine suntem goi, Părinte.
Suntem slabi şi neînarmaţi fără Tine, Conducătorul nostru în luptă. Cu Tine avem toate şi putem toate, o,
Mântuitorul nostru nebiruit. Cu mulţumită pentru toate ne rugăm Ţie nu ne trece cu vederea, nu-Ţi
întoarce ajutorul de la noi cât vom trăi! Ţie se cuvine slava, o, Doamne, Iisuse, împreună cu Tatăl şi cu
Duhul Sfânt, Treimea Cea de o fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
37. Doamne Dumnezeul meu eu cu Tine sunt şi Ţie vreau să-Ţi slujesc! Iisuse, ajută-mă,
întăreşte-mă, călăuzeşte-mă în fiecare clipă! Iisuse fii cu mine! Cu tine am putere şi tărie, cu Tine veşnic
vreau să petrec şi în Împărăţia Ta vreau să ajung! Amin! [ Rugaţi-vă continuu în orice loc v-aţi afla! Cereţi
protecţie, cereţi să primiţi daruri şi calităţi sfinte, cu care să puteţi lucra mai târziu, precum au fost apostolii
Mei! - Domnul Iisus]

38. Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Vino!


Fiilor, fiilor, aşa scrie în Scripturi: Da, vin curând! iar mireasa zice:
Amin! Amin! Vino Doamne Iisuse! Eu sunt Steaua strălucitoare a dimineţii
veşnice, iar Duhul şi mireasa zic: Vino! Şi cel ce aude să zică: Vino!
1. Vino Doamne Iisuse! Vino!
2. Vino! şi împlineşte-Ţi făgăduinţele pentru timpurile fericite despre care
Duhul scrie în Scripturi!
3. Vino Doamne! Vino Cer şi Pământ nou! Vino!
4. Vino! cu Slava Ta peste noi, Cetate Sfântă de Nou Ierusalim!
5. Vino! cu găteala miresei şi împodobeşte mireasa pentru Mire!
6. Vino Doamne! Vino şi glăsuieşte din Tron, întinde-Ţi cortul nunţii şi
acoperă-Ţi mireasa şi rămâi pe veci cu ea, Mire şi Dumnezeu!
7. Vino! şi să piară cele dintâi! Lacrima şi moartea şi durerea şterge-le şi
rosteşte Scripturile care spun: Iată, noi le fac pe toate!
8. Vino Doamne! Vino! căci Adevărate sunt Cuvintele Tale.
9. Vino Doamne!
10. Vino! şi împlineşte-le pe toate cele rostite de Tine şi să se audă glasul Tău care va spune: Făcutu-sa! Amin!
11. O! Vino Doamne! şi pregăteşte slava tainei muntelui cel înalt, care poartă pe el Cetatea cea Sfântă,
Ierusalimul cel Ceresc venit de la Tine pe Pământ, făgăduit dintru început, căci Tu eşti Alfa şi Omega.
12. Vino! şi întăreşte-Ţi mireasa şi s-o vesteşti că vii.
13. Vino Doamne, Atotţiitorule şi Mielule!
14. Vino! şi luminează Cetatea Ta cu mărirea Ta, că Tu eşti făclia ei.
15. Vino Doamne Iisuse! şi luminează neamurile întru lumina cetăţii Tale ca să Te mărească pe Tine
împăraţii pământului.
16. O! Vino! şi ia noaptea de peste zi şi deschide calea zilei şi bucură totul de Slava Ta.
17. Vino Doamne! şi cuvintează cuvânt de viaţă peste moarte, ca să dispară duhul pângăririi şi al
minciunii şi să se deschidă Calea Vieţii şi să primească pe cei ce sunt ai ei.
18. Vino Doamne! Cel ce eşti Izvorul Râului Vieţii, care curge din Tronul Tău.
19. O! Dumnezeule şi Mielule care dai roade Pomului Vieţii, roadă veşnică spre tămăduirea făpturii, vino
cu Îngerii şi cu Sfinţii care vor sluji Tronului Tău şi care au Numele Tău pe frunţile lor.

18
20. O! Vino Doamne! că Tu eşti Duhul proorocilor, care au vestit făgăduinţa timpului fericit al Împărăţiei
Tinereţii Veşnice şi a Vieţii Veşnice.
21. Vino Mire Iubit! că Duhul Tău a spus: Iată vin curând şi fericiţi sunt cei ce spală veşmintele lor ca să
aibă intrare pe porţi spre Pomul Vieţii.
22. Vino Stea Strălucitoare a dimineţii celei veşnice, căci Duhul şi mireasa zic: Vino!
23. Doamne, pleacă Cerurile şi Te coboară şi vino să ne mântuieşti pe noi, căci Duhul şi mireasa zic:
Vino!
24. Vino! şi slobozeşte glas din Tronul Tău, zicând celor ce Te iubesc: Lăudaţi pe Domnul vostru, voi cei
ce slujiţi Lui, cei ce vă temeţi de El!
25. Vino! şi toţi să glăsuiască înaintea Ta: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Domnul nostru este Împărat şi Mire cu
mireasă învăluită în veşmânt de in curat, viaţă sfinţită înaintea Mirelui.
26. Vino Doamne!
27. Vino Mire iubit!
28. Vino! că Tu ai rostit către slujitorul Tău şi ai zis: Scrie: Fericiţi chemaţii nunţii Mielului!
29. Şi iar ai zis: Scrie, că acestea sunt Cuvintele Adevărului!
30. Vino Doamne Iisuse! şi ascunde durerea de la faţa celor ce vor fi aşezaţi la masa Ta de nuntă.
31. Vino! şi ne fă părtaşi la mila Ta, la masa Ta de milă, la masa Ta de nuntă, căci Duhul şi mireasa zic:
Vino!
32. Vino Doamne, că dinaintea Ta se dau toate în lături ca să vii!
33. Cerul şi Pământul se trag în lături ca să Te arăţi venind, ca să fii văzut venind şi să Te sălăşluieşti
lângă mireasă, întru taina muntelui cel înalt al Tău. Amin! 21 aprilie 1998
39. Cele 15 Rugăciuni revelate Sfintei Brigitta
Sfânta Brigitta L-a rugat multă vreme pe Domnul să-i spună câte lovituri a primit în timpul
amarelor Sale suferinţe. Într-o zi Mântuitorul i-a apărut şi i-a zis: “Am primit în Trupul Meu 5480 de
lovituri; dacă vrei să le cinsteşti, să spui de 15 ori Tatăl nostru şi de 15 ori Bucură-te Marie, în fiecare
zi, timp de un an. După ce s-a încheiat acest an, tu ai cinstit fiecare dintre aceste 5480 de lovituri” (apoi a
învăţat-o cele 15 rugăciuni meditative corespunzătoare).
Mântuitorul i-a mai spus: Cel care va spune aceste rugăciuni în fiecare zi timp de un an: 1.va
scoate din purgatoriu 15 suflete dintre rudele sale; 2. dintre rudele sale, 15 drepţi vor obţine harul
statorniciei; 3. dintre rudele sale, 15 păcătoşi se vor converti; 4. cu 15 zile înainte de moarte îi voi oferi
Trupul Meu preţios, pentru ca prin El să fie ferit de foamea veşnică; 5. îi voi da să bea din Sângele Meu,
pentru a-l feri de setea veşnică; 6. cel care va face rugăciunile va atinge cele dintâi trepte ale desăvârşirii; 7.
cu 15 zile înainte de moarte va fi cuprins de o mare căinţă şi o mare cunoaştere a păcatelor sale; 8. Eu aşez
semnul Crucii Mele triumfătoare între el şi duşmanul cel rău, pentru a fi ocrotit de capcanele sale; 9. înainte
de moartea sa, voi veni cu Credincioasa, Multiubita Mea Mamă şi îi voi primi cu milă sufletul, ducându-l în
bucuriile veşnice; 10. în Cer va primi o cunoaştere deosebită a Dumnezeirii Mele, pe care o împărtăşesc doar
acelora care spun aceste rugăciuni; 11. chiar dacă cineva ar fi trăit 30 de ani în păcat de moarte, deîndată ce
face aceste rugăciuni sau îşi propune să le facă, Domnul îi va ierta toate păcatele şi îl va apăra de toate
ispitele rele. El îi va ocroti cele cinci simţuri, îl va feri de moartea grabnică şi neprevăzută şi sufletul său de
osânda veşnică; 12. tot ce va cere de la Domnul şi de la Sfânta Fecioară, îi va fi dăruit; 13. cine învaţă şi pe
alţii aceste rugăciuni, bucuria şi meritele aceluia vor ţine în veci; 14. în locul în care se spun aceste
rugăciuni, Dumnezeu este prezent cu Harul Său.
Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta!
Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă
greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de
cel viclean! Amin!
Bucură-Te Marie, Cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi
Binecuvântat este Rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Maria, Maică a Lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi
păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Rugăciune: Sfântă Brigitta, slujitoare credincioasă a Lui Iisus Răstignit, doresc din toată inima să
parcurg aceste rugăciuni izvorâte din Divina Sa îndurare. Mă încredinţez cu totul Iubirii Sale şi te rog să
mijloceşti pentru mine, ca să pot împlini această devoţiune, spre mântuirea mea şi pentru venirea
Împărăţiei lui Dumnezeu în toate inimile. Amin!

19
1. Patimile Lui Hristos pe Muntele Măslinilor, până la încoronarea cu spini
O Iisuse, desfătarea tuturor acelora care Te iubesc, Tu Prieten şi Mântuitor al păcătoşilor! Adu-Ţi
aminte de adânca tulburare pe care ai suferit-o, atunci când s-a apropiat timpul hotărât încă din veşnicie
al Sfintelor Tale Patimi, când ai spălat picioarele Apostolilor Tăi, le-ai oferit Trupul şi Sângele Tău drept
hrană, I-ai mângâiat cu blândeţe şi ai mărturisit apoi în plinătatea tristeţii: Sufletul Meu e cuprins de o
întristare de moarte! Adu-Ţi aminte de tot chinul şi strâmtorarea suferite înainte de moartea Ta pe Cruce,
când după ce Te-ai rugat de trei ori în sudoare însângerată de frică, ai fost trădat de apostolul Tău, ai fost
prins de poporul Tău, învinuit prin minciună, condamnat pe nedrept de judecătorii Tăi, prigonit deşi erai
nevinovat, în oraşul ales aflat în mare sărbătoare, jefuit de hainele Tale, bătut cu pumnii, legat de o
coloană şi biciuit, încoronat cu spini şi batjocorit în nenumărate alte feluri. Prin aceste Patimi, dăruieşte-
mi o Doamne Dumnezeul meu, căinţă adevărată, ispăşire vrednică şi iertarea tuturor păcatelor mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
2. Batjocorirea Lui Hristos
O Iisuse, bucuria Îngerilor! Adu-Ţi aminte de mâhnirea suferită atunci când toţi duşmanii Tăi Te-
au înconjurat ca nişte lei turbaţi, Te-au bătut cu pumnii şi Te-au scuipat în faţă. Prin aceste chinuri şi prin
ocările nelegiuite cu care Te-au încolţit duşmanii tăi, mântuieşte-mă de toţi duşmanii mei văzuţi şi
nevăzuţi. Ajută-mă să ajung, prin ocrotirea Ta, la mântuirea veşnică.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
3. Răstignirea Lui Hristos pe Cruce
O Iisuse, Creatorul acestei lumi, care cuprinzi în nemărginirea Ta Cerul şi Pământul! Adu-Ţi
aminte de amarnicele dureri suferite atunci când călăii cei cruzi Ţi-au străpuns mâinile şi picioarele cu
cuie ascuţite răstignindu-Te pe Cruce. Adunând durere peste durere, ei Ţi-au întins membrele în lungul şi
în latul Crucii cu atâta violenţă, încât au fost smulse din încheieturi. Prin acest chin amarnic de pe Cruce,
Te rog să-mi dăruieşti o sfântă frică şi iubire pentru Numele Tău cel Sfânt.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
4. Rugăciunea Lui Hristos pentru cei care L-au răstignit
O Iisuse, Tămăduitorule Ceresc! Adu-Ţi aminte de slăbiciunea morţii şi de durerile pe care,
înălţat pe lemnul Crucii, le-ai suferit în toate mădularele Tale rănite şi sfâşiate, astfel că nici o durere nu
s-a asemănat cu a Ta. Din creştetul capului până în tălpile picioarelor nu se putea găsi nimic nevătămat la
Tine, dar fără să iei în seamă aceste chinuri, Tu Te-ai rugat pentru duşmanii Tăi: Tată, iartă-i că nu ştiu
ce fac! În îndurarea Ta, îngăduie ca amintirea cumplitelor Tale Patimi să-mi slujească la deplina iertare a
tuturor păcatelor şi rătăcirilor mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
5. Îndurarea Lui Hristos faţă de păcătosul în căinţă
O Iisuse, oglinda limpezimii eterne! Adu-Ţi aminte de acea mâhnire care Ţi-a strâns Inima atunci
când, în lumina întregii Tale înţelepciuni, ai văzut viitorul fericit al aleşilor care vor afla mântuirea prin
meritele Patimilor Tale, dar şi osânda atâtor nelegiuiţi, care din vina lor se vor prăbuşi în veşnica
pierzanie. Prin adâncul de nepătruns al Îndurării Tale, în care ai simţit o milă atât de profundă pentru noi
păcătoşii şi rătăciţii, milă pe care ai arătat-o şi tâlharului de lângă Tine, atunci când i-ai spus: Astăzi vei fi
cu Mine în Rai! Te rog să-mi arăţi şi mie îndurare în ceasul morţii.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
6. Testamentul Lui Hristos pe Cruce
O Iisuse, Rege şi Prieten al sufletului, care singur eşti vrednic de toată iubirea şi de tot dorul!
Adu-Ţi aminte de durerea simţită atunci când, părăsit de toţi prietenii Tăi, atârnai pe Cruce, în goliciune
şi mizerie, negăsind nici o mângâiere în afară de iubita Ta Mamă, care, în amărăciunea sufletului Său, Îţi
stătea alături în sfântă fidelitate. Tu ai încredinţat-o Apostolului Tău şi i l-ai dat pe el ca fiu în locul Tău,
spunând: Femeie, iată fiul tău!, iar Apostolului Iată Mama Ta! Pentru sabia durerii care I-a străpuns
atunci sufletul, Te rog, o bune Iisuse, să-mi dăruieşti în toate strâmtorările trupului şi ale sufletului, mai
ales în ceasul morţii, îndurarea şi mângâierea Ta.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
7. Setea Lui Hristos
O Iisuse, Izvor al bunătăţii nesecate, care ai spus: “Mi-e sete!” dintr-o adâncă dorinţă după
mântuirea neamului omenesc, aprinde în inimile noastre dorul după toate practicile adevăratei virtuţi.
Stinge în noi pe deplin toate poftele simţurilor, toate plăcerile rele şi toată setea de desfătare.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…

20
8. Băutura Lui Hristos
O Iisuse, bucuria de nestins a sufletelor dăruite Ţie! Prin amărăciunea oţetului cu fiere pe care l-ai
gustat pentru mine, dă-mi Harul să Te primesc cu vrednicie în ceasul morţii, spre mântuirea şi
mângâierea sufletului meu.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
9. Strigătul înfricoşat al Lui Hristos pe Cruce
O Dumnezeule, care eşti putere stăpânitoare şi bucurie a sufletului! Adu-Ţi aminte de chinul şi
strâmtorarea suferite atunci când, apropiindu-se cumplita Ta moarte, ai strigat cu glas puternic:
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? Prin această spaimă a părăsirii aparente,
prin care ne-ai mântuit de părăsirea eternă, Te rog Doamne, Dumnezeul nostru, să nu mă părăseşti
niciodată în strâmtorările mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
10. Multele răni ale Lui Hristos
O Iisuse, început şi sfârşit, putere şi viaţă! Adu-Ţi aminte că Tu Te-ai cufundat pentru noi din
creştet şi până în tălpi în marea suferinţelor. Prin mărimea şi adâncimea rănilor Tale dureroase, învaţă-mă
pe mine cel cufundat în păcat, să urmez cu adevărată ascultare plină de iubire Poruncile Tale.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
11. Adâncile răni ale Lui Hristos
O Iisuse, abis de îndurare! Pentru adâncimea rănilor Tale, care Ţi-au pătruns până la măduva
oaselor, Te rog să mă scoţi din abisul păcatelor mele. Ascunde sufletul meu în sfintele Tale răni, din faţa
mâniei Tale, ca să nu fiu găsit de dreptatea Ta şi pedepsit.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
12. Sângerândele răni ale Lui Hristos
O Iisuse, imagine strălucitoare a Adevărului, semn al unităţii şi legătură a iubirii! Adu-Ţi aminte
de nenumăratele răni care Ţi-au acoperit tot trupul şi l-au înroşit cu Sângele Tău Sfânt. Adu-Ţi aminte de
suferinţele de neînchipuit pe care le-ai îndurat pentru noi în acest Trup Preasfânt. Ce ai fi putut să faci
mai mult decât ai făcut? Te rog o bune Iisuse, să scrii cu preţiosul Tău Sânge toate aceste răni în inima
mea, ca să citesc mereu în ea Patima şi Moartea Ta şi să-Ţi rămân recunoscător şi credincios până la sfârşit.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
13. Cea din urmă spaimă a Lui Hristos
O Iisuse, Rege nemuritor şi neînvins! Adu-Ţi aminte de durerile suferite atunci când Te-au părăsit cu
desăvârşire toate puterile trupului şi ai spus cu capul aplecat: S-a săvârşit! Prin această spaimă de moarte,
îndură-Te de mine în ceasul din urmă, când sufletul meu va fi strâmtorat, iar spiritul meu aplecat în umilinţă.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
14. Moartea Lui Hristos
O Iisuse, Unule Născut al Preamăritului Tată, Chipul şi asemănarea înţelepciunii Sale! Adu-Ţi
aminte de acea dăruire plină de duioşie cu care ai strigat: Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez Sufletul!
Apoi, cu Trupul sfâşiat, cu Inima zdrobită, ai desăvârşit îndurarea Ta asupra noastră şi astfel Ţi-ai dat
Sufletul. Prin această moarte preţioasă, Te rog pe Tine Iisuse, ascultător până la moarte, întăreşte-mă în
lupta împotriva satanei, a lumii şi a cărnii. Ajută-mă să mor pentru lume şi să trăiesc pentru Tine.
Primeşte sufletul meu cu iubire îndurătoare, atunci când, în ceasul morţii, se va întoarce din pelerinajul său.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
15. Cea din urmă şi deplină sângerare a Lui Hristos
O Iisuse, viţă adevărată şi roditoare în care suntem sădiţi! Adu-Ţi aminte de acea revărsare
deplină a Sângelui Tău, pe care l-ai vărsat asemenea mustului din strugurele zdrobit. Din Coasta Ta
deschisă de lance, ai lăsat să izvorască Sânge şi Apă cu atâta abundenţă, încât nu a mai rămas nici o
picătură, în timp ce Trupul Tău Cel Sfânt atârna sus pe Cruce. Prin această vărsare a Sângelui Tău,
întăreşte-mi sufletul în ultima luptă a morţii şi lasă-l să apară înaintea Ta, curăţit de toate petele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
Rugăciune de încheiere: Primeşte Iisuse această rugăciune, în acea iubire imensă cu care ai îndurat
pentru noi toate rănile Sfântului Tău Trup. Îndură-Te de mine şi de toţi cei împovăraţi de păcat. Dăruieşte
tuturor sufletelor credincioase, atât celor din viaţă, cât şi celor adormite, îndurare, iertare şi viaţă veşnică.
Amin!
40. Cele 7 Rugăciuni revelate Sfintei Brigitta

21
Divinul Mântuitor i-a mai descoperit Sfintei Brigitta următoarea făgăduinţă: Să ştiţi că acelora
care timp de 12 ani vor spune 7 Tatăl nostru şi 7 Bucură-Te Marie în cinstea Preţiosului Sânge în fiecare zi,
le voi acorda 5 Haruri: 1. nu vor ajunge în purgatoriu; 2. îi voi lua în numărul martirilor, ca şi cum şi-ar fi
vărsat sângele pentru credinţă; 3. voi păstra trei suflete, la alegere dintre rudele lor, în Harul Sfinţilor; 4.
sufletele rudelor lor directe până la al 4-lea grad nu vor ajunge în iad; 5. cu o lună înainte de moarte vor fi
anunţaţi; 6. dacă cel care le spune moare cumva înainte de împlinirea celor 12 ani, eu voi considera că
aceste condiţii necesare au fost deja împlinite.
Rugăciune de început O, Iisuse, doresc să spun acum de şapte ori Tatăl nostru, în unire cu acea
iubire prin care ai sfinţit această rugăciune în Inima Ta Dumnezeiască. Îmbunătăţeşte-o şi desăvârşeşte-o
într-atât încât să aducă Preasfintei Treimi tot atâta cinstire şi bucurie, câtă I-ai adus Tu pe Pământ prin
această rugăciune. Fie ca ea să se reverse asupra Sfintei Tale firi omeneşti, spre glorificarea dureroaselor
Tale răni şi a Preţiosului Sânge, pe care l-ai vărsat prin ele.
1. Circumciziunea
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi ofer
cele dintâi răni, cele dintâi dureri şi cea dintâi vărsare de sânge a Lui Iisus, ca ispăşire pentru păcatele
tinereţii, ale mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva celor dintâi păcate de moarte, mai ales
între rudele mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
2. Patimile de pe Muntele Măslinilor
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer cumplitele suferinţe ale Inimii Lui Iisus de pe Muntele Măslinilor şi fiecare picătură a sudorii Sale
însângerate, ca ispăşire pentru păcatele inimii mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva acestor
păcate şi pentru înmulţirea iubirii de Dumnezeu şi de aproapele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
3. Biciuirea
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer miile de răni, cumplitele dureri şi Preţiosul Sânge al Lui Iisus din urma biciuirii, ca ispăşire pentru
păcatele trupeşti ale mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva acestor păcate şi pentru păstrarea
nevinovăţiei, mai ales între rudele mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
4. Încununarea cu spini
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer rănile, durerile şi Preţiosul Sânge al Lui Iisus din urma încununării cu spini, ca ispăşire pentru
păcatele spiritului, ale mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva acestor păcate şi pentru
răspândirea Împărăţiei Lui Hristos pe Pământ.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
5. Purtarea Crucii
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer Patimile Lui Iisus de pe drumul Crucii, mai ales sfânta Sa rană de pe umăr şi Preţiosul Sânge care a
curs din ea, ca ispăşire pentru răzvrătirea împotriva Crucii, a mea şi a tuturor oamenilor, pentru orice
nemulţumire împotriva sfintelor Tale orânduiri şi pentru toate celelalte păcate ale limbii, ca pavăză
împotriva acestor păcate şi pentru o adevărată dragoste de Cruce.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
6. Răstignirea
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer pe Dumnezeiescul Tău Fiu de pe Cruce, Răstignirea şi Înălţarea Sa pe lemnul Crucii, rănile Sale de la
mâini şi de la picioare şi cele trei izvoare de Sânge Sfânt izvorâte din ele pentru noi, sărăcia Sa extremă,
ascultarea Sa desăvârşită, toate chinurile Sale trupeşti şi sufleteşti, Preţioasa Sa Moarte şi reînnoirea Sa
nesângeroasă la toate Sfintele Liturghii de pe Pământ, ca ispăşire pentru toate încălcările sfintelor voturi şi
regulamente călugăreşti, ca ispăşire pentru păcatele mele şi ale lumii, pentru bolnavi şi muribunzi, pentru
sfinţirea preoţilor şi a laicilor, pentru intenţiile Sfântului Părinte, pentru restabilirea familiilor creştine,
pentru putere în credinţă, pentru patria noastră şi pentru unirea popoarelor în Hristos şi în biserica Sa, cât
şi pentru poporul evreu.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
7. Deschiderea Sfintei Coaste

22
Părinte Veşnic, pentru nevoile Sfintei Biserici şi ca ispăşire pentru păcatele tuturor oamenilor,
primeşte Preţiosul Sânge şi Apa care au curs din rana Divinei Inimi a Lui Iisus. Iartă-ne şi îndură-Te de
noi toţi! Sânge al Lui Hristos, cel din urmă Sfânt conţinut al Inimii Sale Preasfinte, spală-mă de toată
vina pentru păcatele mele şi ale altora! Apa coastei Lui Hristos, spală-mă de toate pedepsele pentru
păcatele mele şi stinge, pentru mine şi pentru toate sufletele sărmane, flăcările purgatoriului.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
41. Rugăciunea Sfintei Gertrude cea Mare, dictată de Domnul nostru Iisus Hristos, cu promisiunea
eliberării a 1000 de suflete din Purgatoriu, cu fiecare repetare:
Părinte Veşnic, Îţi ofer Preapreţiosul Sânge al Divinului Tău Fiu, Iisus Hristos, în unire cu Sfânta
Liturghie celebrată astăzi pe întregul Pământ, pentru toate sufletele sfinte din purgatoriu, pentru păcătoşii
de pretutindeni, pentru păcătoşii din Biserica Universală, pentru păcătoşii din apropierea mea şi din
familia mea. Amin!
Iisuse, Maria, vă iubesc, salvaţi sufletele! - cu fiecare repetare salvezi un suflet din iad

42. Calea Sfintei Cruci - Calea vindecării şi a pocăinţei

Mi s-a revelat cum să mă eliberez de toate lucrurile rele care mi-au venit de la alţii sau pe care eu însămi le-
am făcut şi cum să mă las pătrunsă de toate momentele bune şi de toate harurile din trecut, din prezent şi din
viitor.
Staţiunea 1: Iisus este osândit la moarte
Iisus: Dă-Mi Mie fiecare ocazie când ai condamnat pe alţii şi fiecare ocazie când ai fost condamnat pe
nedrept şi rămâi acum în prezenţa Mea, liniştită fără să te plângi! Îţi voi da (ca recompensă) toate
ocaziile în care tu ai suportat, în tăcere şi cu răbdare, acuzele şi nedreptatea. Îţi voi da forţa şi ajutorul
ca, de acum înainte, să suporţi acuzele şi nedreptatea, în tăcere. Împreună, vom rămâne unul lângă
altul pentru a te elibera de această povară şi pentru mântuirea sufletelor. Dacă vei cădea, în neputinţa ta,
EU voi fi lângă tine, ca să port ceea ce tu nu poţi purta, iar Mama Mea te va ridica prin spovadă, şi vom
reîncepe.
Staţiunea a 2-a: Iisus ia Crucea pe umeri
Iisus: Dă-Mi Mie inocenţa ta crucificată, toate rănile din trecut şi din prezent! Dă-Mi singurătatea şi
durerea ta! Dă-Mi puritatea ta pierdută, speranţele tale spulberate şi visele tale năruite! Dă-Mi Mie
crucile tale şi voi lua asupra Mea cu bucurie, povara lor, EU Însumi. EU îţi voi da toate ocaziile când ai
purtat crucea cu curaj –da!- în ciuda slăbiciunii tale, tu ai făcut aceasta pentru sufletele pe care le iubesc.
Îţi voi reda inocenţa, voi vindeca rănile trecutului tău şi ale prezentului tău. Îţi voi reda inocenţa şi
puritatea. Voi pune în inima ta un nou vis – visul unei ere de Iubire, de Lumină, de Frumuseţe şi de
Inocenţă renăscută- reînviată în Învierea Mea. Iată moştenirea ta, căci tu eşti copilul Meu, un copil al
Lui Dumnezeu! Sunt neputincios! Am nevoie de ajutorul tău, ca să mă ajuţi să port această Cruce a
Inocenţei Crucificate în cei care te înconjoară şi de asemenea, în tine însăţi. Împreună vom câştiga
victoria. EU sunt cu tine!
Staţiunea a 3-a: Iisus cade sub povara Crucii pentru întâia oară
Iisus: Dă-Mi Mie toate eşecurile şi căderile tale, când tu te-ai îndepărtat de Mine, când M-ai zdrobit sub
povara păcatelor tale, ai măcinat Viaţa Mea Divină în tine şi în alţii! Lasă-Mă să îţi dau în schimb
recunoştinţa Mea pentru fiecare ocazie când ai reuşit să te ridici şi să-ţi continui drumul. Dă-mi voie să-ţi
mulţumesc că te-ai întors la Mine, cu umilinţă, la spovadă sau prin părerea de rău din inima ta. Mă bucur
cu tine de fiecare dată când faci un nou început pe drumul tău spre Cer.
Staţiunea a 4-a: Iisus O întâlneşte pe Mama Sa Preaîndurerată
Iisus: Mame şi taţi, daţi-Mi Mie chinul şi durerea voastră provocate de faptul că nu vă puteţi ajuta copiii
voştri aflaţi în suferinţă, datorită păcatului şi răului care au pus stăpânire pe ei. Copii, daţi-Mi Mie
neliniştea pe care o trăiţi când trebuie să urmaţi nişte căi pe care părinţii voştri nu le înţeleg pe deplin, iar
voi nu puteţi să le explicaţi. Plasaţi-vă privirea iubitoare dintre Mama Mea imaculată şi Mine, şi
totul va fi bine. VĂ DAU PE MAMA MEA, ca să fie MAMA VOASTRĂ! CALEA MEA, ca să fie
Calea voastră! Veniţi, urmaţi-Mă pe acest DRUM AL DRAGOSTEI!
Staţiunea a 5-a: Simon din Cirene Îl ajută pe Iisus să ducă Crucea
Iisus: Dă-Mi Mie toate ocaziile când nu ai ajutat pe alţii, deşi puteai să faci aceasta! Dă-Mi Mie toate
ocaziile când tu ai făcut povara altuia mai grea, în loc să o uşurezi, când ai refuzat Crucea sau ai purtat-o

23
fără tragere de inimă. Dă-Mi Mie povara eşecului tău! În schimb Îmi voi aminti de toate ocaziile când ai
ajutat pe cineva, când ai purtat cu bucurie povara durerii altuia. Te voi ghida şi te voi ajuta să faci bine în
viitor şi să fii mai generos, pentru că ceea ce faci tu altuia, MIE Îmi faci.
Staţiunea a 6-a: Veronica şterge faţa Lui Iisus cu năframa ei
Iisus: Dă-Mi Mie tot acel respect uman care te-a făcut “să-ţi ţii rangul” şi să nu dai mărturie publică
printr-un act de caritate, pentru că te-ai gândit mai întâi la ce ar putea spune ceilalţi despre tine! Dă-Mi
Mie ocaziile când indiferenţa ta faţă de suferinţele fizice sau morale ale altora te-au făcut să nu intervii, ci
doar să priveşti. Dă-Mi Mie indiferenţa ta, teama ta, lipsa de compasiune şi îţi voi da curaj, tandreţe,
gesturi de iubire, duioase şi discrete. Există atâtea persoane care au nevoie de a fi consolate! Tu şi cu
Mine, împreună, vom consola pe copiii Mei iubiţi.
Staţiunea a 7-a: Iisus cade a doua oară sub povara Crucii.
Iisus: Copilul Meu, dă-Mi Mie greutatea păcatelor tale! Ele apasă asupra ta atât de mult, te zdrobesc şi ai
impresia că nu ai forţa de a te ridica şi chiar atunci când reuşeşti să te ridici, eşti prea slabă şi cazi din
nou; atunci, rămâi în durere şi suferinţă. Vin să te ridic din nou, ca să iau acea teribilă povară care te
apasă până la disperare. Dă-Mi Mie păcatele tale - nu are importanţă urâciunea lor! EU vin, nu ca să te
condamn, ci pentru ca să iert totul! Vino la Mine la Spovadă! Să nu te tulbure gândul că nu te-ai mai
spovedit de mult timp, poate de ani de zile, nici faptul că nu ştii cu ce să începi. Vino la preot, explică-i
dificultăţile tale şi cere-i să te ajute să te spovedeşti. Vino la Mine, la Spovadă, adeseori!
Staţiunea a 8-a: Iisus mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng
Iisus: Dă-Mi Mie toate situaţiile în care ai neglijat rugăciunea pentru nevoile tale şi ale copiilor tăi sau nu
te-ai mai rugat, spunându-ţi “nimeni nu aude, nimeni nu ascultă rugăciunile mele! Dumnezeu nu
răspunde la rugăciunile mele, Lui Dumnezeu nu-i pasă de mine, nici de copiii mei!” Dă-mi Mie toate
rugăciunile la care nu am răspuns după felul tău de a gândi şi toate rugăciunile la care ţi-am răspuns după
felul Meu de a gândi, dar pe care tu l-ai respins. Îţi voi da, în schimb, fiecare rugăciune la care am
răspuns astfel încât să te conduc la Sfinţenie; câteodată, acest dar ia chipul suferinţei, al unei pierderi sau
al unei dureri, pentru ca sufletul tău să crească în curaj, în dragoste, în abnegaţie; alteori rugăciunea ta îţi
va aduce numai bucurie, pace şi iubire. Nu există nici o rugăciune a copiilor Mei care să nu primească un
răspuns, pentru că EU vă iubesc! Toată Creaţia vă spune, în toate zilele: “Te iubesc!” Adu-ţi aminte de
Mine, căci EU nu te uit niciodată, nici măcar o singură clipă!
Staţiunea a 9-a: Iisus cade a treia oară sub povara Crucii
Iisus: Dă-Mi Mie toate situaţiile când nu mai poţi avansa, căci EU înţeleg bine ceea ce simţi! EU
acţionez din iubire pentru tine. Dă-Mi Mie durerea ta şi crede în Puterea Numelui Meu! Cheamă
Numele Meu: Iisus! Vă iubesc aşa de mult şi ştiu pe fiecare, după numele său. V-O dau pe Mama Mea,
a cărei inimă, atât de duioasă, Mi-a dat curajul să mă ridic şi să continui!
Staţiunea a 10-a: Iisus este dezbrăcat de hainele Sale
Iisus: Dă-Mi Mie toate bunurile pe care ţi le-am dat de la început, dar de care îţi este atât de greu să te
desparţi! Dă-Mi Mie bunurile tale cele mai preţioase şi îţi voi da liberatea, lumina, bucuria şi iubirea!
Dă-Mi înapoi tot ce ţi-am dat, iar EU în schimb te voi copleşi cu şi o mai mare abundenţă! De ce te temi,
copilul Meu, EU sunt Dumnezeul tău şi pot să am grijă de tine! Dă-Mi Mie lipsa ta de generozitate şi îţi
voi da generozitatea mea!
Staţiunea a 11-a: Iisus este răstignit pe Cruce!
Iisus: Dă-Mi Mie toate situaţiile în care nu ai vrut să fii răstignit pe Cruce din iubire faţă de ceilalţi! Dă-
Mi Mie teama ta de Cruce - ori de câte ori te temi pentru tine sau pentru alţii! Iar EU îţi voi da curajul să
te oferi victimă de ispăşire şi de iubire. Nu te teme de nimic! EU sunt cu tine, şi priveşte: Mama Ta
Cerească este cu Noi!
Staţiunea a 12-a: Iisus moare pe Cruce
Iisus: Dă-Mi Mie teama ta de suferinţă şi de moarte, iar EU voi învinge moartea, te voi elibera de
suferinţa ta! Tu nu eşti niciodată singur, nici măcar un singur moment! Dă-Mi Mie strigătul tău de
spaimă şi îţi voi da strigătul Victoriei! “Facă-Se Voia Ta!” Crede în Numele Meu şi cheamă Numele
Meu: “Iisus!” Nu trebuie decât să-Mi ceri să-Mi aduc aminte de tine şi vei trăi împreună cu Mine!
Staţiunea a 13-a: Iisus este dat jos de pe Cruce şi aşezat în braţele Mamei Sale
Iisus: Dă-Mi Mie inocenţa ta crucificată! Odihneşte-te în braţele iubirii Materne, pe care o nutresc pentru
tine! Cheamă pe Mama Ta Cerească! Braţele Ei primesc trupurile, spiritul şi sufletele voastre rănite! Tu

24
eşti în aceeaşi măsură copilul Ei, ca EU Însumi! Lacrimile Ei mijlocesc pentru tine! Iubeşte-O! O, ce
mult te iubeşte Ea pe tine!
Staţiunea a 14-a: Trupul Lui Iisus este pus în mormânt
Iisus: La această staţiune odihneşte-te în tăcere şi în linişte! Dă-Mi Mie durerea ta, iar EU îţi voi da
Pacea Mea şi Învierea în Glorie!

Rugăciuni către Sfântul Duh


1. a) Rugăciune de cinstire a Sfântului Duh (147+148)
Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că a întărit stâlpii porţilor tale, a
binecuvântat pe fiii tăi, în tine. Cel ce pune la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat, Cel ce
trimite cuvântul Său pământului; repede aleargă cuvântul Lui; Cel ce dă zăpada ca lâna, Cel ce presară
negura ca cenuşa, Cel ce aruncă gheaţa Lui, ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l va suferi? Va trimite
cuvântul Lui şi le va topi; va sufla Duhul Lui şi vor curge apele. Cel ce vesteşte cuvântul Său lui Iacob,
îndreptările şi judecăţile Sale lui Israel. N-a făcut aşa oricărui neam şi judecările Sale nu le-a arătat lor.
Lăudaţi pe Domnul din ceruri! Lăudaţi-L pe El întru cele înalte! Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L
pe El toate puterile Lui! Lăudaţi-L pe El soarele şi luna! Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina! Lăudaţi-L
pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude Numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut,
El a poruncit şi s-au zidit. Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece.
Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa,
viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii. Fiarele şi
toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare; împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile
şi toţi judecătorii pământului; tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude Numele Domnului, că numai
Numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Amin!
1. b) Rugăciune către Sfântul Duh - de mulţumire
Doamne, Dumnezeule Duhule Sfânt Îţi mulţumim că eşti Mângâietor, de-Viaţă-Făcător, Dătătorul
tuturor bunătăţilor! Te chemăm Doamne, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, curăţeşte inimile noastre şi fă-
Ţi lăcaş în ele! Îţi mulţumim Doamne, pentru toate darurile Tale sfinte! Îţi mulţumim pentru viaţă şi pentru
toate darurile care întreţin viaţa! Îţi mulţumim că ne iubeşti, că ne aperi de cel viclean şi rău! Îţi mulţumim
că ne luminezi cu lumina Ta necreată şi ne descoperi din tainele Tale, Doamne! Îţi mulţumim că eşti cu

25
noi şi în noi şi ne dai putere să le ducem pe toate, bune şi mai puţin bune! Îţi mulţumim pentru puterea de
viaţă pe care o sufli asupra noastră! Şi noi Te iubim Doamne, Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!
2. Rugăciune către Sfântul Duh - pentru lucrare sfântă

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le


împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru mine! Vino, Duhule
Sfânt! Vino cu puterea Ta biruitoare împotriva vrăjmaşului meu şi al Tău! Vino Duhule Sfânt cu puterea
Ta şi curăţeşte trupul meu de tot întunericul, de toate întinăciunile şi de toate duhurile rele, care caută să
aducă stricăciune trupului şi sufletului meu! Vino Duhule Sfânt şi fă-Ţi sălaş binecubântat în sufletul şi-n
trupul meu şi rămâi cu mine, Ocrotitor şi Apărător al meu în toate zilele vieţii mele! Vino cuprinde şi
pătrunde, înfăşoară şi îmbracă, inundă şi umple sufletul şi trupul meu cu strălucirea Ta, cu prezenţa Ta!
Vino alungă, risipeşte şi îndepărtează pe tot potrivnicul Tău şi al meu! Amin!
3. a) Rugăciune pentru pogorârea Sfântului Duh

Duhule Sfânt, Dumnezeule Viu, Veşnic, Atotfăcător şi Iubitor de oameni, vino şi nu ne lăsa pe
noi păcătoşii să cădem în prăpastia păcatelor, ci scapă-ne de tot ce ne îndepărtează de Tine! Vino Duhule
Sfânt şi întăreşte-ne credinţa, smereşte-ne şi cu răbdare îndreaptă-ne pe calea cea bună a învăţăturii Sfintei
Evanghelii, propovăduită de Domnul nostru Iisus Hristos! Te rugăm vino, fă-ţi lăcaş sfânt în inimile
noastre şi înmulţeşte în ele iubirea sfântă pentru Tine! Vino, Doamne, binecuvintează puterea cea bună
din noi şi acoperă-ne cu Harul Tău, ca înţelepţindu-ne să lucrăm cele bune în tot restul vieţii! Vino,
Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi, ca înarmaţi cu Puterea Ta Sfântă şi cu minunata învăţătură
cerească să mergem pe calea mântuirii, înfăptuind în toate Voia Ta! Vino Doamne, în inimile noastre că
Te iubim, Te slăvim, Te preacinstim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!
3. b) Rugăciune pentru pogorârea Sfântului Duh

Duhule Sfânt, Cel care umpli întreaga lume şi dăruieşti viaţă tuturor, îndepărtându-Te de oamenii
cei întinaţi, cu umilinţă mă rog Ţie: Nu Te mânia de necurăţia sufletului meu, ci vino, smereşte-mă şi Te
sălăşluieşte întru mine şi mă curăţeşte de toată întinarea păcatului! Vino ca prin ajutorul Tău, să petrec
cealaltă vreme a vieţii mele, întru pocăinţă şi în lucrarea faptelor bune şi aşa să Te Preamăresc împreună cu
Tatăl şi cu Fiul, în vecii vecilor! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim
pentru toate! Amin!
4. a) Rugăciune către Sfântul Duh - pentru iluminare
Duhule Sfânt, Dumnezeule Atotputernic luminează-ne sufletele şi minţile, smereşte învârtoşarea
inimilor noastre, curăţeşte-ne de toată întinăciunea păcatelor şi întăreşte-ne pe noi în lucrarea a tot binele!
Luminătorul Universului, al Sfinţilor Îngeri şi al Sfintelor Puteri Cereşti, Care străluceşti cu strălucire
minunată şi neînchipuit de mare, îndreaptă-Ţi razele către noi, cei care strigăm: Luminează-ne pe noi,
Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Fie ca Lumina şi Puterea Ta, Duhule Sfânt, să ne
însoţească oriunde şi oricând, acum şi întotdeauna, ca luminaţi şi sfinţiţi să ajungem în Sfânta Împărăţie a
Cerurilor. Te iubim Duhule Sfânt şi Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale sfinte, văzute şi nevăzute,
ştiute şi neştiute! Slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt în vecii vecilor! Amin!
4. b) Rugăciune către Sfântul Duh - pentru iluminare
Doamne Dumnezeule, Duhule Sfânt, ajută-ne după Mare Mila Ta! Luminează pe cei care cu
dragoste sfântă Ţi se închină! Trimite, Doamne, Razele Tale de Lumină Sfântă peste toţi oamenii şi peste
familia mea, ca toţi să facem Voia Ta cea Sfântă, să învingem patimile şi ispitele noastre, să ne curăţim
sufletele de păcate, să ne smerim şi să ne întoarcem la Tatăl Nostru Cel Ceresc, acasă în Împărăţia
Cerurilor! Îţi mulţumim, Doamne, pentru fiecare dar al Tău! Îţi mulţumim, Doamne, şi pentru cei care
uită să-Ţi mulţumească! Ne rugăm Doamne şi pentru cei care nu au timp să se roage, sau nu au
descoperit încă puterea şi bucuria rugăciunii! Ajută-i, Doamne, pe cei singuri, pe cei bolnavi, pe cei în
suferinţă! Dă-le Doamne Iubire Sfântă celor prinşi de ură! Dă-le Doamne mărinimie celor zgârciţi!
Sfinţeşte-le gura celor care folosesc cuvinte rele! Smereşte-i, Doamne şi întoarce-i pe toţi supuşii Tăi la
credinţa adevărată, să fie iar Raiul pe Pământ! Ajută-ne Doamne! Amin!
5. Rugăciune către Duhul Sfânt pentru protecţie

Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt coboară Lumina Ta Sfântă, Protectoare, asupra mea, asupra
casei mele, asupra familiei mele, asupra întregului meu popor, ca prin protecţia Ta să plece ispititorii şi

26
viclenii vrăjmaşi care s-au depărtat de Tine şi au căzut din Binele cel făgăduit. Ocroteşte-mă Doamne că eu
doresc să fiu cu Tine şi nădăjduiesc în ajutorul Tău! Păzeşte-mă şi izbăveşte-mă de toate duhurile rele!
Doamne protejează-mă şi izgoneşte vrăjmaşii din casa mea şi din familia mea, din viaţa mea, din lăuntrul
fiinţei mele, că mă predau Ţie. Facă-se în toate Voia Ta, Doamne cu mine şi cu noi toţi! Amin!
6. Rugăciune către Sfântul Duh - pentru vindecare

Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt, Atotvindecătorule, tămăduieşte neputinţele noastre, ajută-


ne şi întăreşte-ne în lucrarea binelui! Vindecă pe toţi aceşti ai noştri: părinţi, copii, nepoţi, fraţi, surori,
rude, prieteni, cunoscuţi (nume) şi mai ales necunoscuţi, bolnavi cu boli grave sau foarte grave,
transmisibile sau netransmisibile, care Ţi se roagă Ţie, Doamne, şi mai ales pe cei care nu Ţi se roagă, că
nu ştiu să se roage, nu pot sau nu cred. Vindecă-i Doamne de boli, după Marea Milă a Ta! Scoate-ne pe toţi
din rău şi ne călăuzeşte la bine, că noi cu smerenie şi cu dragoste Îţi mulţumim pentru toate! Doamne
Dumnezeule Cel Mare, Care ai cea mai mare ştiinţă şi putere, vindecă-i, dacă aceasta le este de folos, pe
toţi aceşti robi ai Tăi, de bolile lor ştiute şi neştiute de ei! Vindecă-i Te rugăm, de reaua lucrare a duhurilor
rele, de vrăji, de farmece, de relele descântece făcute de necredincioşi, de fermecători, de vrăjitori, de
vrăjitoare şi de toţi cei care lucrează cu răul! Fie ca prin lucrarea Razelor Tale Sfinte şi prin Puterea Ta
cea Mare, bolile acestora să fie vindecate spre Slava Numelui Tău Sfânt, pentru a se putea vedea Puterea
Ta cea Mare şi binefăcătoare asupra acestor suferinzi; iar vrăjitorii, descântătorii, fermecătorii, răii să nu
aibă parte de lucrarea lor cea rea! Duhule Sfânt, sfarmă, distruge, risipeşte şi spulberă tot răul care vine
de la lucrătorii răului, de la toate duhurile rele ori de la forţele oarbe care se nasc în Univers şi pot acţiona
asupra noastră! Transformă tot întunericul din noi şi din jurul nostru în lumină sfântă, vindecătoare!
Dăruieşte-ne toată iubirea după care tânjeşte sufletul fiecăruia dintre noi! Ocroteşte-ne şi întăreşte-ne cu
Puterea Ta nemăsurată, atât pe noi, cât şi pe urmaşii noştri! Ocroteşte România şi românii de peste tot
Pământul! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!
7. Rugăciune către Sfântul Duh pentru milostivire

Slăvit să fii Doamne Duhule Sfânt, Dumnezeule Atotfăcător, Atotputernic, Care i-ai luminat pe
prooroci, i-ai înţelepţit pe Sfinţii Apostoli şi i-ai întărit pe toţi Sfinţii de-a lungul veacurilor! Te rugăm
Doamne luminează-ne minţile şi înţelepţeşte-ne dăruindu-ne cunoaşterea cea de la Tine! Te rugăm
Doamne curăţeşte-ne sufletele de toată întinarea şi întăreşte-ne credinţa! Te rugăm Doamne dăruieşte-ne tot
ce este de folos pentru a lucra şi a împlini Voia Ta cea Sfântă şi Dumnezeiască! Te rugăm Doamne fii cu noi
şi cu toţi urmaşii noştri până la sfârşitul veacurilor şi alungă-i pe duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, cu Puterea
Ta cea Mare! Te rugăm Doamne ai milă de toţi creştinii, nu lăsa să fie dezbinare între ei, uneşte-i pe toţi
sub aceeaşi oblăduire, într-o Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică, binecuvântată de Tine! Te
rugăm Doamne Milostiv fii nouă tuturor, celor care vrem să mergem pe calea cea dreaptă şi sfântă, a
virtuţilor şi a îndemnurilor Dumnezeieşti, date de toţi Sfinţii Tăi! Te rugăm Doamne Milostiv fii cu toţi cei
care vor să facă Binele şi nu îi lăsa pe ei să se rătăcească, nu îi lăsa pe pe mâna celor răi! Te rugăm
Doamne pe toţi îndrumă-i pe Calea cea Sfântă şi Luminoasă spre Împărăţia Ta! Slavă Ţie Doamne
Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
8. Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care din Tatăl purcezi şi întru Fiul
pururea Te odihneşti, Izvor al darurilor Dumnezeieşti pe care le împarţi precum voieşti, prin care şi noi
ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua Sfântului nostru Botez, Te rugăm caută spre rugăciunea robilor Tăi şi
vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, să ne putem face locaş al Preasfintei Treimi.
Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor, ci tămăduieşte-le cu ungerea Ta
atotvindecătoare! Luminează mintea noastră, să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor care sunt în lume
şi să cunoaştem ce e rău şi ce e bine. Îndreptează şi înnoieşte inima noastră, să nu izvorască gânduri rele şi pofte
necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge patimile, prin care se întunecă în noi chipul cel Preascump al Lui
Dumnezeu. Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert, goneşte-l de la noi! Dă-
ne nouă duhul dragostei, al răbdării, al blândeţii, al dreptăţii, al înţelepciunii, al smereniei şi al milostivirii,
ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci; şi
ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi a intra
în Ierusalimul Ceresc; iar acolo închinându-ne Ţie, Tatălui şi Fiului, să cântăm în vecii vecilor: Treime
Sfântă, Slavă Ţie! Amin!
9. Rugăciune către Sfântul Duh - pentru cei adormiţi

27
Doamne Duhule Sfânt, Dumnezeule de Viaţă Făcător, Te rugăm cercetează-i pe cei din neam
adormiţi: părinţii şi fraţii noştri (numele) dar şi pe cei pentru care nu s-a rugat sau nu se mai roagă nimeni
şi pe cei uitaţi la veşnicile chinuri şi luminează-i, scoate-i de la rău, curăţeşte-i şi dăruieşte-le lor haina
albă a neprihănirii. Iartă-i Doamne şi odihneşte-i unde drepţii se odihnesc, ca împreună cu Sfinţii să-Ţi
mulţumească şi să Te slăvească în veci. Facă-se Voia Ta Doamne! Amin! [♫+Cu Sfinţii odihneşte Hristoase,
sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit!]
10. Rugăciune către Sfântul Duh
O, Duhule Sfânt, Creator, din Cer coboară peste noi Invocaţi Duhul Sfânt! Pelerinii români
Revarsă Harul Sfinţitor, transformă-ne-n fiinţe noi! aflaţi la Medjugorje cu ocazia Sărbătorii
Tu eşti numit Mângâietor şi Darul Domnului Preasfânt, Sfintei Cruci, au primit prin vizionara
Iubire, Foc şi Viu Izvor şi Alinare pe Pământ. Marija, un mesaj prin care Preasfânta
Trimis de Tatăl Iubitor, Tu şapte daruri împărţeşti; Fecioară cere românilor să invoce des
Cu grai ales şi curgător pe cine vrei îl dăruieşti. pe Duhul Sfânt. Pentru a răspunde
Aprinde-n simţuri vii lumini, ca dragostea să-şi facă loc, îndemnului Preacuratei, să ne rugăm cât
Ai neputinţei noastre spini să-i arzi în al iubirii foc. mai des această frumoasă invocaţie,
Alungă grabnic pe duşman, să fie pace între noi; folosită în biserică pentru Coborârea
Condu-ne sigur la liman feriţi de-al relelor puhoi. Duhului Sfânt.
Pe Tatăl fă-ni-L cunoscut, la fel pe Fiul Său Iubit;
Tu care fără început, din ei purcezi necontenit.
Să fie Tatăl Preamărit, precum în Cer şi pe Pământ;
La fel şi Fiul Său Iubit, de-asemenea şi Duhul Sfânt. Amin!
11. Rugăciune de slavă către Sfântul Duh
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
1. Duhule Sfânt coboară din înălţimea Slavei Tale şi ridică-Ţi un cort în inima mea!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
2. Duhule Sfânt, Care eşti de O fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul, învaţă-mă să trăiesc
permanent în prezenţa Lui Dumnezeu!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
3. Duhule Sfânt, Care eşti de O fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul, învaţă-mă să trăiesc după Voinţa Celui Preaînalt!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
4. Duhule Sfânt, Care locuieşti în inima Fiului, învaţă-mă să Te cunosc şi să Te iubesc! Slavă Ţie
Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
5. Duhule Sfânt, Care Te îngrijeşti de Slava Tatălui, învaţă-mă să trăiesc în dăruire faţă de Dumnezeu şi
în deplină încredere în El! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
6. Duhule Sfânt, Care eşti simbolizat prin limbile de foc, aprinde în inima mea Focul Iubirii Tale! Slavă
Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
7. Duhule Sfânt, Porumbel Tainic, învaţă-mă să înţeleg Sfânta Scriptură!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
8. Duhule Sfânt, Care n-ai nici înfăţişare, nici nume, învaţă-mă să mă rog bine!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
9. Duhule Sfânt, Care vorbeşti prin gura profeţilor, învaţă-mă să trăiesc în pacea sufletului şi în echilibrul
spiritului! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
10. Duhule Sfânt, Foc de Iubire Arzătoare, învaţă-mă să trăiesc înţelept şi răbdător!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
11. Duhule Sfânt, Dătătorul Tuturor Darurilor, învaţă-mă să trăiesc în smerenie şi în modestie!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
12. Duhule Sfânt, Visterie Abundentă-de-Har, învaţă-mă să înţeleg valoarea suferinţelor!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
13. Duhule Sfânt, Vistiernic Nemărginit de Har, învaţă-mă să folosesc corect timpul preţios!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
14. Duhule Sfânt, Vistiernic de Har inepuizabil, fereşte-mă de mândrie şi de lipsa de iubire!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!

28
15. Duhule Sfânt, a Cărui bogăţie nimeni nu o poate aprecia, învaţă-mă să alung imaginile şi gândurile
inutile! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
16. Duhule Sfânt, Dătătorule de Daruri, învaţă-mă să evit activităţile şi vorbele inutile!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
17. Duhule Sfânt, din a Cărui plinătate am luat noi toţi, învaţă-mă să pot să tac şi să vorbesc la timpul
potrivit! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
18. Duhule Sfânt, Iubire Veşnică, învaţă-mă să dau celorlalţi un exemplu bun!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
19. Duhule Sfânt, Bunătate Veşnică, dă-mi perseverenţa în bine până la sfârşit!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
20. Duhule Sfânt, Învăţătorule Bun, învaţă-mă să mă port corect cu oamenii!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
21. Duhule Sfânt, Prieten Drag al sufletelor, învaţă-mă să nu judec pe nimeni şi să nu-mi amintesc răul făcut
mie! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
22. Duhule Sfânt, Lumină-Care-Fericeşti-Sufletele, învaţă-mă să văd nevoile altora şi să nu omit faptele
bune! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
23. Duhule Sfânt, Lumină Veşnică, ajută-mă să-mi văd greşelile!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
24. Duhule Sfânt, Care înfăptuieşti minuni în suflete, condu-mă prin vigilenţă la întelepciune!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
25. Duhule Sfânt, în faţa Căruia nimic nu este ascuns, învaţă-mă să scap de urmăriri diabolice!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
26. Duhule Sfânt, Care cunoşti viitorul creaţiei Tale, ajută-mă să scap de supunerea faţă de trup şi de cel
rău! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
27. Duhule Sfânt, Care cunoşti viitorul meu, încredintez ocrotirii Tale familia, prietenii şi pe toţi oamenii!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
28. Duhule Sfânt, cu ajutorul Tău Dumnezeiesc, învaţă-mă să trăiesc spre Slava şi Lauda Lui Dumnezeu, spre
binele şi bucuria Maicii Domnului, ca să pot muri ca slugă aleasă!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie! Amin!

Promisiunile Lui Dumnezeu Tatăl pentru toţi cei care vor spune această rugăciune cu evlavie,
măcar de trei ori pe săptămână 1.Te voi smulge din mâna duşmanilor tăi! 2.Voi îndepărta obstacolele care te
împiedică în drumul tău, spre perfecţiune! 3.Îţi voi mai da un Sfânt Înger, care prin inspiraţii, te va feri de
ademenirile păcatului! 4.Vei persista pe drumul virtuţii! 5.Vei primi puterea să te eliberezi de obiceiurile tale
păcătoase! 6.Îţi voi întări credinţa, speranţa şi iubirea! 7.Te voi elibera de griji materiale! 8.Familia ta va trăi în
pace şi iubire reciprocă! 9.Cine vrea să-şi ajute aproapele, va spune această rugăciune, măcar 6 luni, zilnic! 10.Îţi
vei recunoaşte slăbiciunile!
Promisiunile Duhului Sfânt Această rugăciune se va răspândi! Cine o va da mai departe are parte de rugăciunea
celorlalţi! Harurile obţinute se vor transmite altora, dar acest lucru trebuie spus Duhului Sfânt!

29
Rugăciuni către Maica Domnului
1. a) Rugăciune către Maica Domnului - de laudă sfântă
Lăudaţi, dreptcredincioşilor, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe Preacurata Fecioară
Maria, pe Doamna şi Stăpâna noastră! Lăudaţi pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului, pe Preamilostiva
noastră Mamă! Lăudaţi pe Puternica noastră Apărătoare, pe Grabnic-Ajutătoarea plină de osârdie! Lăudaţi
înaltele Ei fapte bune, minunile cele mari! Lăudaţi-O Cetele Patriarhilor şi Proorocilor! Lăudaţi-O Sfinţilor
Apostoli şi voi Sfinţilor toţi! Lăudaţi-O Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori! Lăudaţi-O fecioare şi cei care
trăiţi în curăţie! Lăudaţi-O Pustnicilor şi Monahilor! Lăudaţi-O pruncilor şi toate sufletele neprihănite, care
sunteţi cetăţeni cereşti! Toată suflarea să laude pe Cea Plină de Har, pe Pururea Fecioara Maria!
1. b) Rugăciune către Maica Domnului - de laudă sfântă
Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Lăudată şi
Preamărită să fii de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi Sfinţii,
pe care Tu cu iubire i-ai ajutat, i-ai îndrumat şi i-ai binecuvântat! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi cei
spre care priveşti cu milă şi cu iubire sfântă! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi cei pe care i-ai vindecat
şi i-ai ajutat şi care mii de mulţumiri Ţi-au înălţat! Lăudată şi Preamărită să fii întotdeauna, Maică
Multmilostivă şi Grabnic Ajutătoare! Lăudată şi Preamărită să fii de cei din Sfântul Tău Sobor şi de toţi
Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor, care-L slăvesc pe Dumnezeu, întotdeauna acum şi pururea şi-n vecii
vecilor! Maică Sfântă Te iubim şi Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău Sfânt! Amin!
1. c) Rugăciune către Maica Domnului - de mulţumire
Preasfântă Fecioară, Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îţi mulţumim că ne eşti şi nouă
Mamă Bună, Iubitoare şi Grabnic Ajutătoare! Îţi mulţumim pentru toate iconele Tale făcătoare de minuni
şi pentru tot Harul care se revarsă prin ele! Îţi mulţumim Măicuţă pentru toate comunicările Tale sfinte,
pentru sănătate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare faţă de noi toţi! Îţi mulţumim că nu ne
laşi pradă celui rău, ci ne aperi şi ne acoperi cu Acoperământul Tău Sfânt! Iartă-ne Măicuţă pentru multele
noastre păcate şi Te rugăm ajută-ne să ne pocăim pentru toate greşelile noastre din această viaţă! Îţi
mulţumim că Te rogi pentru noi şi că duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, să ne ajute să trecem
din viaţa aceasta la viaţa veşnică! Îţi mulţumim Măicuţă că Te rogi pentru întoarcerea la credinţă a celor
din familiile noastre, dar şi a celor care-L caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit! Îţi mulţumim Măicuţă
pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă şi pentru tot ajutorul Tău! Şi noi Te iubim, Te preamărim şi
Îţi mulţumim pentru toate! Amin!
2. Rugăciune către Maica Domnului - pentru împăcarea celor învrăjbiţi
O, Maică a Lui Dumnezeu Preasfântă, Multiubitoare, Multpătimitoare primeşte suspinele noastre mult
îndurerate şi ne păzeşte sub Acoperământul Tău, că eşti solire caldă la Bunul Dumnezeu. O, Maică
Prealăudată, Care Te-ai istovit de amărăciune stând lângă crucea Fiului şi Dumnezeului Tău, ascultă
suspinele şi lacrimile noastre şi ne izbăveşte de mâhniri, de boli şi de moartea cea veşnică pe toţi cei care

30
nădăjduim la nespusa Ta milostivire. Ajută-ne Maică Sfântă să nu ne facem duşmani, iar pe cei pe care-i
avem Te rugăm iartă-i şi domoleşte-le îndârjirea, că şi noi îi iertăm şi ne rugăm pentru binele şi luminarea
lor şi a familiilor lor. Tu Maică, îndrăznire având către Cel Născut din Tine, ajută-ne şi ne mântuieşte
cu rugăciunile Tale, ca fără de oprelişti să ajungem în Împărăţia Cerurilor, unde împreună cu Toţi
Sfinţii să-I cântăm Slavă Lui Dumnezeu Cel în Treime Sfântă Slăvit acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru toate milele Tale! Amin!
3. Rugăciune către Maica Domnului - pentru înmulţirea iubirii sfinte
Preasfântă, Preaminunată Fecioară Maria, Care ai devenit Maica Dumnezeului nostru, Domnul
Iisus Hristos şi ne-ai fost dată şi nouă ca Mamă Sfântă, Te rugăm ajută poporul nostru şi pe toţi cei care
Te laudă şi Te preacinstesc! Deschide-ne inimile şi pune în ele iubirea sfântă pentru Dumnezeu, pentru toţi
Cei din Sfânta Împărăţie Cerească şi pentru aproapele nostru şi înmulţeşte această iubire! Ajută-ne
Măicuţă Sfântă să topim ghiaţa din inimile noastre! Ajută-ne să sfărâmăm împietrirea inimilor noastre, ca
din ele să se reverse nesfârşit, necontenit, necondiţionat iubirea pentru Dumnezeu! Dăruieşte-le celor dragi
nouă şi celor care au mai multă nevoie, toată iubirea sfântă după care tânjeşte sufletul dornic de Dumnezeu!
Luminează-ne şi ajută-ne ca tot ce facem să fie din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru semenii noştri!
Ajută-ne, Te rugăm, să ne mântuim sufletele! Vino în inimile noastre, Măicuţă Multiubitoare, să se
înmulţească acolo iubirea sfântă şi să ne rugăm cu inimile înfierbântate de dragostea Ta! Te iubim, Te
preamărim şi Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru mijlocirea Ta la Dumnezeu, pentru toate milele Tale şi
pentru tot ajutorul Tău sfânt! Amin!
4. Rugăciune către Maica Domnului - pentru iluminare
O, Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria, Te rugăm luminează-ne, dă-ne înţelepciune cerească şi
ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi şi de lucrările lor pierzătoare de suflete! Întăreşte-ne credinţa! Vindecă
neputinţele noastre! Ajută-ne nouă şi celor care cu dragoste sfântă Îl slăvesc pe Dumnezeu să ne mântuim
sufletele! Preacurată Maică a Domnului Iisus Hristos, Preabinecuvântată Apărătoare a noastră priveşte
spre robii Lui Dumnezeu de pe acest pământ românesc! Luminează-ne minţile, inimile şi sufletele!
Luminează-ne viaţa noastră şi calea către Împărăţia Lui Dumnezeu! Luminează-ne cugetele noastre şi toate
drumurile vieţii! Ajută-ne şi îndrumă-ne pe calea cea bună, binecuvântată de Fiul Tău, Domnul nostru
Iisus Hristos! Ascultă rugăminţile robilor Tăi şi ale mele, că sunt păcătos, dar am nădejdea că mă vei
lumina, că mă vei ajuta aşa cum ştii, cum poţi sau cum vrei. Noi slăvim pe Tatăl Ceresc, pe Fiul Tău, pe
Duhul Sfânt, Te lăudăm pe Tine şi pe Toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, pe toţi Sfinţii, acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Maică Sfântă Îţi mulţumim că eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre şi că
ne ajuţi în toate! Amin!
5. a) Rugăciune către Maica Domnului - pentru vindecare de boli
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Te rugăm ascultă rugăciunile noastre (nume) şi dacă e Voia
Domnului, vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi cei bolnavi din lumea asta bolnavă, de boli
grele, transmisibile sau netransmisibile, de bolile noastre ştiute şi neştiute de noi. Cercetează-i şi ridică-i din
boală pe toţi cei care cu plâns mult, cu căinţă şi cu umilinţă Te roagă pentru vindecare! Fie ca toţi creştinii
să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc!
Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu
eşti scară la Cerul Sfânt pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în toate cererile cele îndreptăţite! Amin!
5. b) Rugăciune către Maica Domnului - pentru vindecare de boli
O, Preacurată Maică a Lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinele noastre cele pline de
durere înaintea Icoanei Tale făcătoare de minuni! Întoarce-Ţi privirea spre copiii Tăi bolnavi de boli
netămăduite, care cad înaintea Ta cu credinţă şi acoperă-ne Fecioară, cu Omoforul Tău cel vindecător
(nume)! Acolo unde nădejdea se subţiază, Mila Ta să fie nădejde neîndoielnică! Unde grijile amare ne
copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă! Unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară Lumina
Necreată a Lui Dumnezeu! Mângâie-i pe cei fricoşi! Întăreşte-i pe cei slabi! Varsă blândeţe şi lumină peste
inimile amărâte! Vindecă poporul Tău cel bolnav! Atotmilostivă Stăpână binecuvântează minţile şi inimile
doctorilor, să fie instrumente ale Atotputernicului Doctor Iisus Hristos, Mântuitorul! Ne rugăm înaintea
Icoanei Tale ca Puterea Ta să trăiască în noi, Stăpână Doamnă! Întinde mâinile Tale pline de vindecări,
Bucuria celor întristaţi, Mângâierea celor îndureraţi, ca primind ajutorul Tău cel minunat, mulţumind, să
slăvim şi să lăudăm Treimea Cea de Viaţă Făcătoare şi Nedespărţită, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt,
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

31
6. Rugăciune către Maica Domnului pentru - izbăvirea din necazuri
O, Maica Lui Dumnezeu, Ajutătoarea şi Apărătoarea noastră, Te rugăm să fii Izbăvitoarea noastră că
la Tine nădăjduim şi cu toată inima Te chemăm: Milostiveşte-Te şi ajută-ne! Fie-Ţi milă de noi şi izbăveşte-
ne din dureri şi din necazuri! Apleacă urechea Ta şi primeşte rugăciunile noastre cele cu durere şi cu lacrimi
şi precum vei vrea, linişteşte-ne şi bucură-ne pe noi! cei care Îl iubim pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru! Îţi
mulţumim Maică Sfântă pentru tot ajurorul Tău! Amin!
7. a) Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii Domnului
Preacurată Maică a Domnului Puterilor celor de Sus, Împărăteasa Cerului şi a Pământului,
Apărătoarea şi tăria noastră, primeşte această cântare de laudă şi de mulţumire de la noi, păcătoşii robi ai
Tăi! Înalţă rugăciunile noastre la Tronul Lui Dumnezeu şi Fiul Tău, să fie Milostiv cu noi! Să adauge
Harul Său tuturor celor care cinstesc preacinstitul Tău nume şi cu credinţă şi cu dragoste se închină
icoanei Tale făcătoare de minuni! Ţie toate sunt cu putinţă de la Dânsul şi pentru aceasta năzuim la Tine,
Grabnica Ajutătoare noastră. Auzi-ne pe noi, cei care ne rugăm Ţie! Ocroteşte-ne cu puternicul Tău
Acoperământ! Cere de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să dea păstorilor noştri sfintenie, ca să privegheze
şi să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de oraşe putere şi înţelepciune; judecătorilor dreptate şi
necăutare la faţă; învăţătorilor smerită înţelepciune şi minte; soţilor dragoste şi înţelegere; fiilor ascultare,
asupriţilor răbdare, asupritorilor frică de Dumnezeu; celor scârbiţi răbdare şi bucurie duhovnicească;
benchetuitorilor înfrânare şi nouă tuturor, duhul înţelepciunii, al cucerniciei, al milostivirii, al răbdării, al
blândeţii, al smereniei, al iubirii sfinte, al curăţiei, al dreptăţii. Preasfântă Doamnă milostiveşte-Te asupra
noastră şi a întregului Tău popor! Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni ajută-I, pe
prunci păzeşte-i şi pe noi pe toţi apără-ne şi ne ocroteşte cu milostivirea Ta! Pe toţi scoate-ne din păcate
şi luminează ochii inimilor noastre spre căutarea mântuirii! Milostivă fii pentru noi aici, în aceasta viaţă,
iar la Înfricoşata Judecată roagă-Te pentru noi, către Fiul Tău şi Dumnezeul nostru! Tu eşti slava celor
cereşti şi nădejdea oamenilor şi după Dumnezeu, eşti Nădejdea şi Apărătoarea noastră, a tuturor celor
care ne rugăm Ţie cu credinţă! Preabună Stăpână ne rugăm Ţie! Maică Sfântă, Ajutătoarea noastră, Ţie
ne încredinţăm pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
7. b) Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii Domnului
Împărăteasa mea Preabună, nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor, ajutătoarea
străinilor, bucuria scârbiţilor şi acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vevi-mi necazul; ajută-mă ca pe
un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin! Necazul meu îl ştii, dezleagă-l precum voieşti, că n-am alt
ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă Mângâietoare bună, ci numai pe Tine, Maica
Lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor! Amin!
7. c) Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii Domnului
Preacurată Doamnă, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară care poţi face tot binele, primeşte
şi de la noi aceste cinstite daruri care se cuvin numai Ţie, Cea care eşti Aleasă din toate neamurile şi Te-ai
arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti. Prin Tine L-am cunoscut pe Dumnezeu şi ne-
am învrednicit Sfântului Său Trup şi Preacuratului Său Sânge. Pentru aceasta Fericită eşti între toate
neamurile, Ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât
Serafimii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară întru tot lăudată, nu înceta a Te ruga pentru noi
păcătoşii robii Tăi, să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi
de toată lovirea înveninată a celui viclean şi rău. Păzeşte-ne până în sfârşit cu rugăciunile Tale neosândiţi,
ca prin paza şi cu ajutorul Tău fiind mântuiţi, Slavă, Lauda, Mulţumire şi închinăciune pentru toate să
înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
7. d) Rugăciune la Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului
Acoperă-ne pe noi, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor şi a greutăţilor noastre şi mai ales în ziua
cea mare şi grea, când sufletul se va despărţi de trup! De faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi
de toate duhurile rele din văzduh, cele de sub Cer. În ziua Înfricoşatei Judecăţi să ne acoperi pe noi cu
Sfântul Tău Acoperământ! Cu aceste puternice rugăciuni, bine primite de Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu, Fecioara Maria, cu rugăciunile Sfintelor Puteri Cereşti şi ale Tuturor Sfinţilor, Doamne
miluieşte-ne pe noi! Amin!
8. a) Rugăciune către Maica Domnului pentru milostivire
O, Dumnezeiască Pruncă, Te-ai născut din părinţi drepţi şi fără prihană, spre bucuria şi mântuirea
a toată lumea! Preasfântă Fecioară nu ne lăsa pe noi, care întru întristări şi scârbe ne aflăm din cauza

32
păcatelor noastre! Cu darul preasfintelor Tale rugăciuni, ajută-ne nouă şi ne învaţă a ne ruga Lui Dumnezeu
din inimă, cu adevărată pocăinţă, să ne curăţim de întinăciunea păcatelor noastre. Maica Luminii,
mijloceşte la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea minţilor şi a inimilor noastre! Du-ne pe noi la
Lumina Bucuriei care de-a pururea este strălucitoare celor drepţi şi Sfinţi în Împărăţia Lui Dumnezeu.
Umbreşte-ne pe noi de acea fierbinţeală a poftelor trupeşti şi de aprinderea mâniei şi a iuţimii! Te rugăm,
luminează-ne cu darul Tău, să nu uităm că şi noi suntem biserici ale Lui Dumnezeu şi să nu întristăm cu
păcatele noastre Duhul Lui Dumnezeu, Care locuieşte în noi. Tu, noian al darurilor duhovniceşti, ajută-ne
să dobândim şi noi nevrednicii, darul Lui Dumnezeu în veacul de acum şi în cel viitor. Tu, sălaş al Duhului
Sfânt, mijloceşte cu darul Tău la Dumnezeu, ca inimă curată să zidească în noi şi cu duh drept să
înnoiască cele dinlăuntru ale noastre. Maica Îndurării şi a Mângâierii, Te rugăm cu adâncă umilinţă a
inimii, să stai lângă noi în ceasul cel de pe urmă al vieţii noastre, să ne ajuţi şi să ne mângâi sufletele în
vremea despărţirii de acest trup stricăcios şi de veacul acesta trecător şi să călătoreşti cu noi până ce vom
trece Vămile Văzduhului şi toată puterea întunericului de sub cer şi să intrăm pe porţile sfinte ale
Împărăţiei Cerurilor. Pe Tine, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, Care pururea stai de-a dreapta Sfintei
Treimi şi Care ai născut pe Ziditorul Serafimilor şi i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi, Te rugăm să
stai aproape de sufletele noastre în Ziua cea mare şi Înfricoşătoare a Judecăţii de Apoi şi să îmblânzeşti
mânia cea sfântă şi dreaptă a Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să miluiască şi să
mântuiască sufletele noastre. Amin!
8. b) Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru milostivire
Preacurată Doamnă, Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, Care poţi face tot binele, primeşte
de la noi păcătoşii robii Tăi, aceste daruri care se cuvin numai Ţie, Care eşti Aleasă din toate neamurile şi
Te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti; că pentru Tine a fost cu noi Domnul
Puterilor. Prin Tine am cunoscut pe Fiul Lui Dumnezeu, şi ne-am învrednicit de Sfântul Lui Trup şi de
Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceea Fericită eşti între toate neamurile, că eşti de Dumnezeu Fericită, mai
luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii! Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare,
Fecioară întru tot cântată, nu înceta a Te ruga pentru noi, păcătoşii robii Tăi, să ne izbăvim de tot sfatul
celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a
diavolului! Până la sfârşit, cu rugăciunile Tale, păzeşte-ne pe noi neosândiţi! Ca întru ocrotirea şi cu ajutorul
Tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune, pentru toate să înălţăm Unuia în Treime
Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
8. c) Rugăciune către Maica Domnului, pentru ajutor şi milostivire
O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, mai presus decât Heruvimii şi mai cinstită decât
Serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, Te rugăm dă-ne mângâiere celor care suntem în necazuri, că Tu
eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre. Ca Maică a Lui Dumnezeu şi Maică a Milostivirii, stând
înaintea prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă. Nimeni, din cei ce se roagă Ţie cu credinţă,
nu este ruşinat. Auzi-ne şi acum în ziua necazului nostru, pe noi cei care cădem înaintea icoanei Tale şi cu
lacrimi ne rugăm Ţie! Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile care vin asupra noastră, şi prin puternica
Ta mijlocire nu ne lipsi pe noi de veşnica şi nesfârşita bucurie întru Împărăţia Fiului Tău! Împărăteasa
mea Preabună, nădejdea şi mângâierea mea, Te rog să mă întăreşti în credinţă, că eu Te iubesc, Îţi
mulţumesc pentru tot ajutorul Tău cel sfânt şi Te preamăresc acum şi în vecii vecilor. Amin!
Doamne în Tine îmi pun toată nădejdea! Tu cunoşti toată pricina răului care mă bântuie. La Tine perii
capului meu sunt număraţi. La Tine alerg şi pe Tine Te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de
suflet şi să-mi ajuţi să biruiesc toate ispitele care mă învăluie. Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul meu,
Hristoase Dumnezeule şi Ţie mărire-Ţi înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor! Amin!
8. d) Rugăciune către Maica Domnului pentru milostivire
Preasfânta Fecioară, primeşte această rugăciune de la robii Tăi şi roagă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul
nostru, ca celor ce se închină cu credinţă şi cu umilinţă înaintea icoanelor Tale să le dăruiască bucurie
neaşteptată după trebuinţa fiecăruia. Păzeşte în bunătate pe cei ce până la sfârşitul lor vieţuiesc în dreapta
credinţă! Pe cei răi fă-i buni! Pe cei rătăciţi întoarce-i pe calea cea dreaptă! Căsniciile în dragoste şi unire
le păzeşte! Pe soţii care se află în duşmănie şi despărţire împacă-i, uneşte-i unul cu altul şi pune-le lor
dragoste nestricată! Maicilor născătoare de fii dăruieşte-le grabnică dezlegare! Pe prunci creşte-i! Pe
tineri înţelepţeşte-i şi deschide-le mintea spre primirea învăţăturilor folositoare, povăţuieşte-i spre frica

33
de Dumnezeu! Pe cei de un sânge, prin pace şi dragoste izbăveşte-i de ceartă şi de vrăjmăşii! Fii toiag
bătrâneţilor! De moartea cea fără de pocăinţă pe toţi izbăveşte-ne şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit
creştinesc vieţii noastre, fără durere, în pace şi răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată a Lui Hristos! Pe cei
mutaţi din viaţă, în credinţă şi pocăinţă, fă-i să locuiască împreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii! Roagă-L
pe Fiul Tău, pentru cei ce s-au sfârşit de moarte năpraznică, să le fie Milostiv! Pentru cei răposaţi, pentru
care nu se roagă nimeni, Singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în Cer şi pe Pământ, să Te
cunoască ca pe O sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc şi cunoscându-te, să Te slăvească pe Tine
şi prin Tine pe Fiul Tău, cu Cel Fără-de-Început al Său Părinte şi cu Preasfântul şi de-Viaţă-Făcătorul Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
9. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru smerenie

Preasfântă Fecioară, Floarea Smereniei, a Bunătăţii şi a Dragostei curate, ştim că nu avem Fericirea
inimii curate, pentru a-L vedea pe Dumnezeu, şi nici Fericirea celor smeriţi, pentru a fi mângâiaţi de Harul
necreat şi nici de celelalte Fericiri, propovăduite de Fiul Tău, nu ne-am apropiat. Singuri suntem vinovaţi
de nefericirea noastră şi strigăm către Tine, Maică şi Învăţătoare a noastră, să ne ajuţi să urcăm pe cele
nouă trepte ale Fericirilor către Fiul Tău Dumnezeiesc, de care nu vrem să ne lipsim nici aici, nici în
veşnicie. Cere pentru noi Mila Lui Dumnezeu şi puterea de a ne recunoaşte şi a ne spovedi cu sinceritate
păcatele, cele de voie şi pe cele fără de voie, ca să ne putem împărtăşi cu Sfintele Taine, cele dăruite nouă
spre viaţa veşnică! Nu ne uita, Maică a creştinilor, Maica noastră, Bucuria noastră în întristări şi
Sprijinitoarea noastră în necazuri, şi dă-ne curajul mărturisirii dreptei-credinţe prin fapte bune, în toate
zilele vieţii noastre! Îţi mulţumim pentru ajutorul văzut şi nevăzut, Preasfântă Maică a Împăratului făpturii!
Îţi mulţumim cu smerenie, înaintea icoanei Tale, în fiecare zi a vieţii noastre, cu gândul plin de iubire şi
de recunoştinţă! Amin!
10. Rugăciune către Maica Domnului pentru sporirea minţii
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casă pe care Înţelepciunea Lui Dumnezeu Şi-a zidit-o Sieşi,
dătătoarea darurilor duhovniceşti, cu smerenie ne închinăm în faţa Preacinstitei Tale icoane. Te rugăm,
Maică Prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii şi înduplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să ne dea
nouă tuturor duhul chibzuinţei, al evlaviei, al smereniei, al blândeţii, al răbdării, al curăţiei şi al adevărului.
Împacă-i pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare şi pune între ei o puternică legătură de iubire! Pe cei
rătăciţi întoarce-i spre lumina adevărului Lui Hristos şi povăţuieşte-i cu frica de Dumnezeu la înfrânare!
Dă-le înţelepciunie de Sus şi cunoştinţe folositoare sufletelor celor care le cer! Luminează-ne cu bucuria
cea nepieritoare! Văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a Lui Dumnezeu în lume şi în
viaţa noastră să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de grijile lumeşti şi să ne ridicăm minţile
şi inimile spre Cer! Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău sfânt Maică Multmilostivă şi Te dorim în inimile
noastre! Slavă Ţie Doamne, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
11. a) Rugăciune către Maica Domnului pentru ajutorare
O, Preabună Apărătoare a neamului creştinesc, Maica Lui Hristos, Dumnezeul nostru, revarsă
asupra noastră milele şi darurile Lui, ca să nu ne înfricoşăm de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, că celor ce
nădăjduiesc la Tine le-ai zis: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră! Păzeşte de eresuri şi dezbinări
adevărata şi Sfânta Biserică Dreptmăritoare! Pune început de pocăinţă poporului nostru, ca să trăim în
bunăcuviinţă şi curăţenie. Păzeşte-ne de ispitirile lui antiHrist, de cutremur, de foc, de foame, de molimă şi
de orice rău care vrea să ne cuprindă! Preacurată, spre Tine nădăjduim, roagă-Te pentru noi Bunului
Dumnezeu, să nu ne lipsească pe noi de apărare şi să ne învrednicească a fi părtaşi Împărăţiei Sale.
Atotputernicului Dumnezeu i se cuvine toată slava, stăpânirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh. în vecii vecilor! Amin!
11. b) Rugăciune către Maica Domnului pentru ajutorare
Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Cea care eşti singură Preacurată cu sufletul şi cu
trupul şi mai presus de toată curăţia şi întreaga înţelepciune şi feciorie; Cea care singură Te-ai făcut lăcaş a
tot darul Preasfântului Duh şi covârşeşti cu curăţia şi cu sfinţenia sufletului şi a trupului Puterile cele
Nematerialnice, caută şi spre mine întinatul şi curăţeşte-mi mintea pătimşă, îndreaptă-mi gândurile rătăcite
şi orbite şi povăţuieşte-mi simţirile mele! Scapă-mă de obiceiul urât care ziua şi noaptea mă tiranizează, al
gândurilor necurate şi al patimilor. Opreşte-mă să mai păcătuiesc! Dăruieşte-mi trezire şi socoteală
desluşitoare întunecatei mele minţi, spre îndreptarea greşelilor şi a căderilor mele. Ca izbăvindu-mă de
întunericul păcatului să mă învrednicesc a Te slăvi şi a Te lăuda cu îndrăzneală, pe Tine Cea singură

34
adevărată Maică a Adevăratei Lumini a Lui Hristos Dumnezeul nostru. Că Tu singură, împreună cu
Dânsul şi printr-Însul eşti Binecuvântată şi Preamărită de toată zidirea cea văzută şi nevăzută, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!
11. c) Rugăciune către Preacurata Născătoare de Dumnezeu pentru ajutorare
O, Preamilostivă şi Sfântă Maică nu mă lepăda pe mine, păcătosul, ci primeşte această puţină
rugăciune a mea şi o du Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, Care S-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea
tuturor păcătoşilor, S-a răstignit şi S-a îngropat şi a Înviat a treia zi. Deşi sunt păcătos cred, Maică Sfântă,
că Iubitorul de oameni, prin nemăsurata Lui milostivire, mă va primi şi mă va milui dacă mă voi pocăi
sincer şi din toată inima! Pe Tine Mijlocitoare bună Te avem şi Te rog milostiveşte-Te şi spre mine,
Doamna mea, că toate le poţi câte le voieşti, iar pe cele pe care le ceri de la Fiul Tău, Domnul Ţi le dă, că
pe Tine Te-a făcut Mijlocitoare creştinilor. Pe Tine bine Te cuvântăm, Te lăudăm şi Ţie Îţi mulţumim
pentru tot ajutorul Tău, Preasfântă Fecioară Maria! Amin!
12. Rugăciune către Maica Domnului - pentru cei adormiţi
O, Preasfântă Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, către Tine, Preacurată, năzuim. Tu eşti Cetate
Tare, Mijlocitoarea şi Acoperământul tuturor celor care aleargă la Tine, cu credinţă şi nădejde. Ceea ce
eşti Binecuvântată, Te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi şi soleşte întotdeauna pentru
adormiţii robii Tăi. Tu pururea mijloceşti pentru cei care Te cinstesc pe Tine, cu dreaptă credinţă şi care
aleargă sub Acoperământul Tău şi se roagă cu credinţă pentru cei bolnavi, năpăstuiţi şi întristaţi. Însă
mijlocirea Ta şi rugăciunea, ne este şi mai trebuincioasă după moartea noastră. După Dumnezeu, la Tine
avem nădejde tare, că nimeni din cei care se roagă Ţie, nu iese fără ajutor, ci numai cu bucurie,
mângâiere şi îndulcire. Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Fiul Tău şi Dumnezeul
nostru, să dăruiască celor adormiţi, iertarea păcatelor (pomelnic). Roagă-Te, Născătoare de Dumnezeu,
că mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului, fiindcă Domnul primeşte de la Tine tot
cuvântul despre iertare. Deci şi acum primeşte ale noastre rugăciuni, ce le aducem Ţie, Preasfântă
Fecioară, din toată inima şi din tot sufletul nostru, pentru sufletele adormiţilor robilor Tăi. Te rugăm,
Stăpână, să le ajuţi cu îndrăznirea cea de Maică, ce o ai către Domnul. Ceea ce eşti plină de dar, ajută-le
să se îndrepteze înaintea Celui ce şade pe Tronul Slavei, ca să nu fie ruşinaţi în faţa Îngerilor şi a Tuturor
Sfinţilor, în faţa lumii celei de Sus şi a celei de jos. O, Preasfântă Doamnă, Împărăteasă şi Stăpână, Tu
eşti podul care duci la Cer pe cei de pe Pământ, Tu eşti deschizătoarea uşilor Raiului. Pe Tine Te cinstim
şi Fiului Tău, Slavă înălţăm împreună şi Părintelui Celui Fără-de-Început şi Duhului Sfânt, Dumnezeului
nostru în vecii vecilor. Amin! +Cu Sfinţii Odihneşte Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi,
unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit!
13. Rugăciune către Puterile Cereşti şi Sfinţii din Soborul Maicii Domnului
O, Fericiţilor Sfinţi şi Puteri Cereşti din Soborul Maicii Domnlui, împreună cu Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, rugaţi-vă Preasfintei Treimi ca să ne ierte de păcate,
să ne mântuiască şi să ne dăruiască cele bune şi de folos sufletelor noastre şi mai ales să ne întărească
iubirea către Dumnezeu şi către aproapele nostru. Vă rugăm ajutaţi-ne pe noi şi pe urmaşii noştri,
povăţuindu-ne cu tot ceea ce ne este nouă de folos, în viaţa aceasta cât şi în viaţa veşnică. Rugaţi-vă Lui
Dumnezeu pentru noi, pentru urmaşii noştri, pentru creştinii şi pentru Sfinţii viitorului, pentru ca toţi să
păşească pe calea cea bună înfăptuind Voia Lui Dumnezeu. Mulţumim Celor din Sfântul Sobor al Maicii
Domnului şi Preasfintei Fecioare Maria că ne ascultă rugăminţile şi ne ajută după vrednicia şi credinţa
noastră. Amin!
14. Rugăciune către Maica Domnului
O, fericită şi preablândă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Marie, nemărginit ocean de bunătate,
Fiică a Marelui Rege, Regina Îngerilor, Mama tuturor credincioşilor, mă arunc în braţele îndurării Tale,
încredinţându-Ţi astăzi şi pentru toate zilele vieţii mele trupul şi sufletul meu, toate faptele, gândurile,
dorinţele, cuvintele şi hotărârile mele, viaţa mea întreagă şi clipa din urmă, pentru ca, prin rugăciunile
Tale, toate să fie îndreptate spre bine, după Voinţa Preaiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Fii
pentru mine, Preasfânta mea Stăpână, ajutor şi mângâiere în faţa vicleniilor şi curselor străvechiului vrăjmaş
şi ale tuturor duşmanilor mei. Binevoieşte a-mi dobândi de la Fiul Tău iubit, Domnul nostru Iisus Hristos,
Harul de a mă împotrivi cu tărie ispitelor lumii, ale trupului şi ale celui viclean şi rău şi de a păstra necontenit
hotărârea fermă de a mă feri de păcat şi de a rămâne statornic în slujirea Ta şi a Fiului Tău Preaiubit.

35
Te mai implor, Preasfânta mea Stăpână, să-mi dobândeşti adevărata ascultare şi smerenie a inimii.
Să recunosc sincer că sunt un biet păcătos slab, o făptură care nu este în stare să facă binele şi nici măcar
să reziste la necontenitele atacuri ale duşmanului, fără Harul şi ajutorul Creatorului meu şi fără sfintele Tale
rugăciuni. Dobândeşte-mi, Te rog, Preablânda mea Stăpână, o statornică puritate a sufletului şi a simţurilor,
ca să pot sluji în curăţia inimii şi a trupului pe Fiul Tău Preaiubit şi pe Tine. Dobândeşte-mi de la Fiul
Tău sărăcia de bunăvoie, împreună cu răbdarea şi liniştea sufletească, aşa încât să-mi pot îndeplini
îndatoririle stării mele şi să pot lucra la mântuirea mea şi a aproapelui meu. Preablândă Stăpână, Te rog
dobândeşte-mi dragoste adevărată; să-L iubesc pe Fiul Tău Preasfânt, Domnul nostru Iisus Hristos, din
toată inima şi, după El, pe Tine, mai presus de toate; să-L iubesc pe aproapele pentru Dumnezeu şi în
Dumnezeu şi astfel să mă bucur de binele lui, să mă întristez de răul lui, să nu dispreţuiesc şi să nu judec
cu temeritate pe nimeni şi să nu mă socotesc mai presus de nimeni.
Regina Cerului, fă ca inima mea să fie mereu pătrunsă şi de frică şi de iubire pentru Fiul Tău
Preabun. Să aduc pururi mulţumire pentru binefacerile nemărginite cu care am fost copleşit, nu pentru
meritele mele, ci din bunătatea Lui. Să-mi mărturisesc sincer păcatele şi să fac cu adevărat pocăinţă pentru
ele, ca să mă învrednicesc de Harul şi de îndurarea Lui. Te mai rog şi ca, la sfârşitul vieţii, Tu, Mamă
neasemuită, Poarta Cerului şi Mijlocitoarea păcătoşilor, să nu îngădui ca eu, nevrednicul Tău slujitor, să
mă abat de la sfânta credinţă. Vino atunci cu toată iubirea şi cu toată îndurarea Ta să mă ajuţi şi să mă
aperi de duhurile rele! Să-mi pun speranţa în Patima slăvită a Fiului Tău binecuvântat şi în mijlocirea Ta,
şi nimic să nu-mi poată smulge această speranţă. Dobândeşte-mi de la Fiul Tău iertarea păcatelor. Dă-mi
să mor în iubirea Ta şi a Lui şi călăuzeşte-mă pe drumul mântuirii veşnice! Amin! (Sfântul Toma d'Aquino)
15. Rugăciune către Maica Domnului
Fecioară puternică şi Mamă Preamilostivă, Regină a Cerului şi scăparea păcătoşilor, ne încredinţăm
Inimii Tale Neprihănite! Îţi închinăm făptura noastră şi întreaga noastră viaţă, tot ce avem, tot ce iubim şi
tot ce suntem. Ale Tale să fie trupurile noastre, inimile şi sufletele noastre, sălaşurile noastre, familiile şi
neamul nostru. Voim ca tot ceea ce este în noi şi în jurul nostru să-Ţi aparţină şi să se împărtăşească din
binecuvântările Tale de Mamă. Amin!
16. Rugăciune către Maica Domnului
O, Preasfântă Fecioară, Care străluceşti prin curăţie Cerească, Ajutătoare bună a lumii, dintru
Tine a strălucit Soarele Dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru! Te fericim şi Te proslăvim, că Tu eşti
Cortul Lui Dumnezeu şi prin Tine S-a sălăşluit între noi, ca să fim poporul Lui! Tu eşti Uşa Cerească prin
care iar ni s-au deschis uşile Raiului! Tu eşti Scară Cerească prin care Dumnezeu S-a pogorât pe Pământ!
Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veşnic al gheenei!
Dăruieşte-ne şi nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiţi în inimile noastre, pe Fiul Tău
şi Dumnezeul nostru, să fim părtaşi pururea Preacuratului Său Trup şi Sânge! Ajută-ne să ne păzim în
frica Lui Dumnezeu şi să nu întinăm Biserica trupului nostru! Maica Lui Dumnezeu, Întâmpinând
totdeauna pe Fiul Tău în inimile şi în sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să
dobândim şi acea Întâmpinare a Domnului nostru, împreună cu Sfinţii, ca să-L slăvim şi să-L cântăm pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
17. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te, Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu
Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui, Tău că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. O, Preasfântă Doamnă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, primeşte
rugăciunea noastră şi ne păzeşte de moarte năpraznică şi ne dăruieşte pocăinţă înaintea sfârşitului nostru.
Amin!
18. Bucură-Te Marie Cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi
Binecuvântat este Rodul trupului Tău, Iisus! Sfântă Maria, Maica Lui Dumnezeu roagă-Te pentru noi
păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre şi acoperă cu Harurile Duhului Sfânt omenirea întreagă, prin
acţiunea flăcării de iubire a inimii Tale îndurerate şi neprihănite! Amin!
19. O, Marie, zămislită fără de păcat, roagă-Te pentru noi care alergăm la Tine şi pentru cei care nu
aleargă, mai ales pentru duşmanii Bisericii şi pentru toţi cei încredinţaţi Ţie prin mila Lui Dumnezeu! Amin!
20. Bucură-Te Regină, Maica Milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră: bucură-Te! Către Tine
strigăm surghiuniţii fii ai Evei! Către Tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi! Aşadar,
Mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii Tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-L nouă pe
Iisus, Binecuvântatul Rod al trupului Tău, o, Milostivă, o, Blândă, o, Dulce Fecioară Marie! Adu-ţi aminte,

36
Preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel care a alergat sub ocrotirea Ta, cel
care a cerut ajutorul şi mijlocirea Ta! Însufleţit de această încredere alerg la Tine, o, Maică, Fecioara
fecioarelor! La Tine vin şi stau gemând înaintea Ta ca un păcătos! Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele
mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă! Amin!
21. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea Fericită şi
Preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru! Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără
de asemănare decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim!
22. Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ţie Născătoare
de Dumnezeu, noi robii Tăi. Şi, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm
Ţie: Bucură-te Mireasă, Pururea Fecioară!
23. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu
pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului
creştinesc!
24. Brâul Maicii Domnului
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,
Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul
pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre! Preasfântă Fecioară
Maria, roagă-Te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre, că sub îndurările
Tale scăpăm şi noi! Nu trece cu vederea rugăciunile noastre şi scapă-ne de primejdii, Una
Curată şi Binecuvântată! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, apără, mântuieşte şi
păzeşte pe robii Tăi (nume) de tot răul şi necazul, de boli şi dureri, de farmece, vrăjitorii şi
blesteme, ca întregi şi sănătoşi să fie robii Tăi! Amin! Ca şi cu o comoară luminată,
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, cu preacinstitul Tău brâu se încununează şi se
luminează robii Tăi şi bucurându-se în taină se veselesc, Stăpână, strigând Ţie:
Bucură-Te, prin care răsare bucuria!
Bucură-Te, coroană cinstită şi cununa Dumnezeieştilor măriri!
Bucură-Te, Ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii!
Bucură-Te, prin care piere blestemul!
Bucură-Te, pântecele Întrupării Dumnezeieşti!
Bucură-Te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!
Bucură-Te, muncirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi!
Bucură-Te, Ceea ce ne curăţi de păcate şi de lucruri spurcate!
Bucură-Te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de duhuri rele!
Bucură-Te, căderea celor vicleni şi răi!
Bucură-Te, uşa mântuirii!
Bucură-Te, prin care cad vrăjmaşii!
Bucură-Te, mântuirea sufletului meu!
Bucură-Te, dătătoarea Darului Cel Dumnezeiesc!
Bucură-Te, lauda cea de cinste a preoţilor cuvioşi!
Bucură-Te, cămaşa nunţii celei fără de sămânţă!
Bucură-Te, Mireasă, pururea Fecioară!
Preamărită, scăpându-i pe robii Tăi de toate primejdiile cu Dumnezeieştile lucrări şi nebiruiţi de
vrăjmaşi păzindu-i, aceştia către Tine strigă cu credinţă: Tăria, puterea şi cuvioasa noastră bucurie este Fiul
Tău şi Domnul, ca un Bun şi Milostiv! Cu brâul Tău, ca şi cu o cinstită coroană, pe robii Tăi luminaţi cu bună
credinţă, încununaţi fiind cu Dumnezeiasca Ta mărire, Te rugăm Doamne să-i mântuieşti, ca un Milostiv!
Încinge-i pe robii Tăi şi întăreşte-i asupra vrăjmaşilor; să lupte nebiruit împotriva patimilor care-i
muncesc şi nepătimire biruitoare dăruieşte-le, ca pururea să Te mărească pe Tine şi pe Fiul Tău şi să
strige: Iisuse, ca un Milostiv, mântuieşte-ne pe noi, păcătoşii! Naştere fără stricăciuni şi fericire numai Tu ai avut,
Fecioară Binecuvântată şi încingere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul Tău cel sfânt, care până acum a
rămas nestricat, Dumnezeiască Mireasă, prin care robii Tăi iau de la Dumnezeul nostru mare milă.
Cei între Sfinţii noştri, mari dascăli şi Ierarhi ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan
Gură de Aur, Atanasie şi Chiril, toţi Sfinţii Apostoli, întâiul mucenic Ştefan, Sfinţii mucenici Gheorghe,

37
Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Dumitru şi toţi Sfinţii mucenici şi Sfintele muceniţe, Sfântul Ioan
Botezătorul, Proorocul şi Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos, Sfinţii prooroci Moise, Avraam, Ilie,
Elisei şi toţi Sfinţii, rugaţi-vă Domnului pentru viaţa, pacea, sănătatea, buna norocire, iertarea păcatelor
robilor Lui Dumnezeu (nume), pentru apărarea şi mântuirea lor; şi să-i păzească de tot răul şi necazul, de boli
şi de dureri, de toate farmecele şi vrăjitoriile. Atingându-şi inimile cu călduroasă credinţă de brâul Fecioarei,
încingându-se cu putere nebiruită împotriva patimilor necurate şi a vrăjmaşilor fără de trupuri, în veci
rămân nevătămaţi.
Brâul Tău cu cinste să-l purtăm întru bucuria inimii, că este spre ajutorul tuturor credincioşilor.
Brâul Tău, care s-a atins de preacinstitul Tău trup, Născătoare de Dumnezeu, dă vindecare celor bolnavi, dă
întărire celor care alunecă în păcate, îmbărbătare celor leneşi, cârmuire celor ce înoată, întoarcere celor
rătăciţi. Preacurată Fecioară, este cu adevărat Dar Dumnezeiesc precinstitul Tău brâu tuturor celor care îl
poartă cu credinţă şi-l sărută cu dragoste în veci.
Sfinţilor tămăduitori fără-de-arginţi şi făcători de minuni, Pantelimon şi Ermolae, Cosma şi
Damian, Chir şi Ioan, Samson şi Diomid, Mohie şi Aniochit, Talaleu şi Trifon, toţi Sfinţii Mucenici,
Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana, Sfinte Părinte Nicolae, împreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur, rugati-vă
Domnului pentru viaţa, sănătatea, buna norocire şi iertarea păcatelor robilor Săi (nume) şi ca Bunul Dumnezeu să-
i păzească de tot răul şi întregi şi sănătoşi să petreacă în veci. Sfinţilor Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan,
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfinţilor Serafimi şi Heruvimi, cu cei 318 Sfinţi Părinţi de la Niceea
şi toţi Sfinţii pomeniţi în Sfânta Biserică, rugaţi-vă Domnului pentru sănătatea, viaţa, pacea, buna
norocire şi iertarea păcatelor robilor Lui Dumnezeu (nume); şi ca Dumnezeu să-i apere şi să-i mântuiască
de necazuri, de tot răul, de boli şi dureri, de tot blestemul, de toate vrăjitoriile şi întru-totul sănătoşi şi
întregi să fie în veci! Amin!
Te blestem pe tine, diavole, cu puterea Sfintei Cruci, cu Fecioara Mamă şi Sfânta Treime, cu
toate fecioarele martire şi cu toţi Sfinţii Îngeri, şezători pe cele nouă tronuri, în jurul tronului Tatălui
Ceresc şi cu toţi Sfinţii pomeniţi în acest brâu, să nu ai nici o putere asupra robilor Lui Dumnezeu (nume),
cu nici un fel din vicleniile tale, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin! De înşelătoria
dragostei, a patimilor şi de vrăjmaşul care-i ispiteşte cu greutatea păcatelor şi cu cumplita lene, Te rugăm
Multmilostivă Fecioară Maria, de robire să-i mântuieşti pe robii Tăi (nume) care cu credinţă aleargă la Tine,
că eşti Grabnic Apărătoare şi Ajutătoare şi rugăciunile Tale sunt bineprimite la Preasfânta Treime! Amin!
Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! (de 3 ori)
Mărire Ţie Apărătoare Doamnă, şi mulţumiri pentru biruinţă Îţi aducem Ţie, robii Tăi! Ca Ceea
ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm: Bucură-Te Mireasă, Pururea
Fecioară, acum şi în vecii vecilor! Preacinstitul Tău brâu, ce a cuprins pântecele Tău cel de Dumnezeu
primitor, este tărire nebiruită şi visterie de bunătăţi neîmpuţinată. Stăpână, primeşte rugăciunile noastre şi
ne mântuieşte de toată nevoia şi întristarea! Nădejdea mea este Tatăl! Scăparea mea este Fiul!
Acoperământul meu este Sfântul Duh! Preasfântă Treime Slavă şi Mărire Ţie! Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh! Amin!
25. VisulMaicii Domnului
înainte de răstignirea Domnul nostru lisus Hristos
Pe muntele Eleonului dormind Preasfânta Fecioară Născătoare de
Dumnezeu, când a fost în cetatea Betleemului, a venit acolo Domnul
nostru lisus Hristos şi a întrebat-O: Maica Mea Preasfântă dormi? Iar
Ea a zis: Fiul Meu Preadulce, Preafrumoase Iisuse, am fost adormită
şi iată că am visat straşnic vis pentru Tine. Şi a zis Domnul: Spune,
Maica Mea, visul ce-ai văzut! Şi Ea a zis: Fiul Meu, Preadulce! Am
văzut pe Petru în Roma şi pe Pavel în Damasc, iar pe Tine Te-am văzut
în cetatea Ierusalimului, răstignit pe cruce între doi tâlhari.
Cărturarii, fariseii şi necredincioşii, defăimându-Te foarte, Te-au
batjocorit şi desculţ Te-au judecat şi cu fiere Te-au hrănit şl cu oţet Te-au adăpat, cu trestie şi cu toiag peste
cap Te-au bătut şi în sfântul obraz Te-au scuipat şi cunună de spini pe capul Tău au pus şi unul dintre ostaşi
cu suliţa în coastă Te-a împuns, din care îndată a ieşit sânge şi apă. Soarele s-a întunecat şi luna în roşeaţă
s-a schimbat! Catapeteasma bisericii, de sus până jos, în două s-a despicat! Întuneric mare s-a făcut peste tot
Pământul, de la al şaselea până la al nouălea ceas! Iosif şi cu Nicodim mi se părea că Te pogoară de pe
cruce şi cu giulgiu curat Te-au înfăşurat şi în mormânt nou Te-au pus. Şi în iad Te-ai pogorât şi uşile cele de
aramă le-ai sfărâmat şi zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit, pe Adam şi pe Eva scoţându-i afară; şi înviind a

38
treia zi, Te-ai înălţat la Ceruri şi Te-ai aşezat de-a dreapta Tatălui. Iar Domnul a zis: Maica Mea Preasfântă,
adevărat vis ai visat! Toate acestea Eu voi să le pătimesc pentru neamul omenesc. Şi de va scrie cineva visul
Tău şi în casă îl va ţine sau la sine îl va purta, de acea casă diavolul nu se va apropia şi pe duhul cel rău îl va
izgoni. Şi Îngerul Lui Dumnezeu va sta totdeauna lângă dânsul de-a dreapta şi de năvălirile şi supărările de
la oamenii cei răi va fi mântuit. La drum de va călători şi de va avea acest vis pe lângă dânsul, acel om nu se
va teme de grindină, de tunet, de fulgere şi de toată moartea grabnică va fi ferit. Arhanghelul Mihail va fi
lângă dânsul îndreptând calea lui ori încotro va merge. La Dreapta Judecată va afla milă şi la ieşirea sa din
viaţă Mă voi arăta acelui om dimpreună cu Tine, Maica Mea, şi Îngerul Meu va lua sufletul lui, ducându-l
întru Împărăţia Cerurilor, veselindu-se acolo cu toţi Drepţii, care din veac bine au plăcut Mie!

Rugăciunile începătoare

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale Sfinţilor Părinţilor noştri Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul
Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea
şi mântuieşte Bunule sufletele noastre! Amin!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! ( de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Doamne curăţeşte păcatele noastre! Stăpâne iartă fărădelegile
noastre! Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău! Amin!
Doamne miluieşte! (de3ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta, precum în Cer
aşa şi pe Pământ! Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean şi rău!
Amin! Că a Ta este Mărirea şi Puterea şi Slava: a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor!Amin!
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! .

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această


rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh! Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit! Nu Te mânia pe noi foarte, nici
pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu
eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale, şi Numele Tău chemăm. Şi acum
şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de

39
Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu
eşti mântuirea neamului creştinesc. Amin!
Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul Cerului şi al Pământului, văzutelor tuturor
şi nevăzutelor! Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tătal S-a născut,
mai înainte de toţi vecii! Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut,
Cel de O fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a
pogorât din Ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit
pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat, şi a Înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a suit la
Ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu
va avea sfârşit! Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de-Viaţă-Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună
cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci! Întru-una Sfântă Sobornicească şi
Apostolească Biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veacului
ce va să fie. Amin!
Psalmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru
dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul
prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare. Făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din
veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de
demult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile
mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce faţa
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi
este nădejdea! Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! Scapă-mă de vrăjmaşii mei,
că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă
povăţuiască la pământul dreptăţii! Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru dreptatea Ta scoate
din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu,
că eu sunt robul Tău! Slavă…Şi acum…Amin!
Psalmul 50 Miluieşte-mă Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge
fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte! Că fărădelegea mea
eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea! Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa
încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu! Că iată întru fărădelegi m-am zămislit
şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi
albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la
păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept
înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua
de la mine! Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fărădelege
căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele! Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi
gura mea va vesti lauda Ta! Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat! Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui
Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi! Fă bine, Doamne, întru
bunăvoirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi
arderile de tot! Atunci vor pune pe altarul Tău jertfă! Slavă…Şi acum…Amin!
[♫Mântuieşte Doamne poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta! Biruinţă binecredincioşilor creştini
asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu crucea Ta păzeşte pe poporul Tău! (de 3 ori)]
O, Preasfântă Treime, a cărei putere nu a fost şi nu va fi niciodată egalată, Te implorăm, revarsă
asupra lumii întregi forţa Iubirii Tale, ca să îndepărteze de la copiii Lui Dumnezeu toată lucrarea
malefică, toată puterea răului, care încearcă să-i atragă în vâltoarea morţii, a fricii şi a distrugerii! O,
Preasfântă Treime, Tu, care veghezi asupra fiecăruia, cu o iubire atât de tandră, dar în acelaşi timp cu
Atotputernicia cu care ai făcut lumea, revarsă Forţele Tale Atotputernice asupra lumii întregi, asupra
Pământului, asupra României, asupra Bucureştiului, asupra fiecărei localităţi şi ţări de pe glob, asupra
fiecăruia dintre noi, în parte! Oferă-ne Pacea, păzeşte în noi Iubirea! Amin!
Doamne, unim rugăciunea noastră cu rugăciunile Maicii Domnului, ale Tuturor Sfinţilor şi ale
tuturor oamenilor care se roagă în această zi. Dumnezeul nostru, Te iubim, credem în Tine, Te lăudăm,
Te preamărim şi Îţi mulţumim pentru toate! Îţi cerem iertare şi pentru cei care nu Te iubesc, nu cred în
Tine, nu Te laudă, nu Te preamăresc şi nu Îţi mulţumesc! Pe aceştia Ţi-i încredinţăm Ţie, Doamne, ca să
trezeşti inimile lor adormite de întunericul păcatelor şi să îi scapi din plasa ispititorului. Îi facem şi pe ei

40
părtaşi la rugăciunea noastră. Tată Ceresc, Îţi închinăm toate faptele noastre bune, munca noastră,
suferinţele noastre şi ale tuturor oamenilor din această zi, fiecare după numele său, prin mijlocirea Maicii
Domnului, în unire cu Jertfa Preasfântă a Fiului Tău Preaiubit, spre iertarea păcatelor noastre şi spre
sfinţirea inimilor noastre! (În zilele de post adăugăm: Îţi închinăm şi postul nostru, ca jertfă de ispăşire!)
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, păcătoşii! Binecuvântat, slăvit şi
lăudat să fii Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai mântuit prin Preasfânt Sângele Tău! Pentru noi şi pentru
neamul omenesc ne umilim noi înaintea Ta, Doamne, să fii iertător nouă şi lui, ca un Mântuitor venit de
la Tatăl pe pământ, pentru om! Maica Domnului, Măicuţa noastră, Maica Ajutorului Dumnezeiesc,
acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ şi primeşte-ne în adăpostul Inimii Tale de
Mamă fără de prihană! Toţi Sfinţii Îngeri şi Arhangheli, apăraţi-ne! Toţi Sfinţii din Cer, rugaţi-vă pentru
noi! Amin!
Alte rugăciuni

1.a) Rugăciune către Sfintele Puteri Cereşti


Sfinţilor Serafimi vă rugăm ajutaţi-ne să aprindem, să încălzim şi să Îndumnezeim iubirea pentru
Dumnezeu în inimile noastre! Sfinţilor Heruvimi vă rugăm înţelepţiţi-ne, ajutaţi-ne, luminaţi-ne sufletele
cu Duhul Cunoaşterii cea de Sus! Sfintelor Scaune Cereşti vă rugăm dăruiţi-ne Duhul Dreptei Judecăţi pentru
noi şi mai ales pentru cei care stăpânesc peste oameni şi-i înţelepţesc! Sfintelor Domnii dăruiţi-ne nouă
oamenilor, puterea stăpânirii şi a înţeleptei folosiri a celor încredinţate vieţii noastre, în această lume! Sfintelor
Puteri Cereşti vă rugăm ajutaţi-ne în toate lucrările noastre şi daţi-ne mărire de suflet în ispite şi în puteri,
ajutaţi-ne să lucrăm pentru câştigarea Împărăţiei Cerurilor! Sfintelor Stăpânii care aveţi puteri peste
lucrurile diavoleşti, vă rugăm luminaţi-ne, protejaţi-ne şi ajutaţi-ne să ieşim biruitori în lupta cu cel rău,
pentru câştigarea Împărăţiei Cerurilor, care se câstigă cu biruinţă asupra oamenilor şi a gândurilor vrăjmaşe
lor!
Sfintelor Începătorii, care rânduiţi Îngerii cei mai de jos, pentru slujiri poruncite de Dumnezeu peste
neamuri şi ţinuturi, vă rugăm ridicaţi-i pe trepte de cinste pe cei destoinici între oameni şi povăţuiţi-i spre
cinstirea de Dumnezeu şi spre necăutarea câştigului lor! Sfinţilor Arhangheli, care vestiţi tainele Lui
Dumnezeu, prorociile, Voia Domnului, înmulţiţi în oameni credinţa şi înţelegerea Voii Lui Dumnezeu şi
ajutaţi-ne cum puteţi şi cât puteţi, să ieşim biruitori în lupta cu cei răi! Sfinţilor Îngeri de Lumină, Ocrotitori,
Inspiratori, Păzitori, pe voi pe toţi, vă rugăm să ne iertaţi că prin păcatele noastre adesea vă îngreunăm
lucrarea voastră în raport cu noi! Vă rugăm să ne ridicaţi atunci când cădem sub povara păcatelor! Ne
rugăm Lui Dumnezeu să dăruiască putere multă, Haruri Sfinte şi mari daruri Sfinţilor: Serafimi, Heruvimi,
Arhangheli, Sfintelor: Scaune Cereşti, Domnii, Stăpânii, Începătorii şi Tuturor Sfinţilor Îngeri pentru tot
ajutorul lor cel sfânt! Amin!
1.b) Rugăciune către Sfinţii Arhangheli - de mulţumire
Sfinţilor Arhangheli vă mulţumim că sunteţi alături de noi la greu şi ne ajutaţi în lupta împotriva
răului şi duceţi rugăciunile noastre la Preabunul Dumnezeu! Mai Marilor Voievozi ai Oştirilor Cereşti, vă
mulţumim că ne acoperiţi cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti şi ne păziţi pe noi cei
care cădem cu dinadinsul! Preaputernicilor Voievozi Cereşti, care staţi împreună cu toate Sfintele Puteri
Cereşti aproape de Tronul Preasfintei Treimi, vă rugăm să primiţi mulţumirile noastre pentru tot ajutorul
vostru şi al Oştirilor voastre Cereşti şi să ne ajutaţi să biruim în lupta noastră continuă împotriva răului!
Ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dea daruri sfinte, ca pentru Voievozii Cereşti, binecuvântare sfântă,
Har şi putere Dumnezeiască multă, ca întotdeauna să ieşiţi biruitori în lupta cu întunericul! Amin!
1.c) Rugăciune către Sfinţii Arhangheli - de mulţumire
Sfinţilor Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafaell, Varahil, Evgudiil, Uriil şi Salatiil şi toţi câţi sunteţi în
Împărăţia Cerurilor, sub directa comandă a Dumnezeirii, împreună cu toate Oştirile voastre, rugaţi-vă
pentru noi, apăraţi-ne, ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne de toate bolile noastre, inspiraţi-ne la tot lucrul cel bun şi
bineplăcut Domnului Dumnezeu. Iar după o viaţă plină de fapte bune, mijlociţi să ajungem şi noi în
Sfânta Împărăţie a Cerurilor, unde să avem un loc veşnic şi împreună cu voi, cu Sfintele Oştiri Cereşti, cu
Maica Domnului şi cu toţi Sfinţii să cântăm: Slavă întru Cei de Sus, Lui Dumnezeu! Amin!
1.d) Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafail – Ocrotitorul

41
Sfinte Arhanghel Rafail auzi glasurile noastre îndelung rugătoare, înduplecă-te de noi, cercetează-
ne şi ajută-ne cu mulţimea harurilor anume încredinţate Ţie. Pune rugăciunile noastre dinaintea
Domnului Iisus Hristos, Domnul Vieţii şi al Învierii, mijloceşte pentru noi, ca Mila Lui să se pogoare
asupra noastră în tot ceasul, împlinind trebuinţele noastre sufleteşti şi trupeşti după Voia Lui, iar nu după
cugetul nostru cel întinat. Fie ca tot sufletul creştin aflat în boală sau în neputinţă, tulburat în casa sau în
patul lui, călător pe uscat, pe apă sau prin văzduh, fiecare după nevoia pe care o poartă, să capete, prin
îngereasca ta mijlocire, îndreptarea şi ocrotirea Domnului Dumnezeu, în ceasul de faţă şi în toată vremea
vieţii lui, precum şi răspuns bun la Judecata cea înfricoşatoare, când şi tu de faţă vei fi, cu Oştirile cele
Cereşti. Sfinte Arhanghel Rafail îţi mulţumim pentru ajutorul tău şi te rugăm nu ne măsura cu asprime
puţina credinţă şi nedesăvârşirea cuvintelor, ci împlineşte tu, cele de trebuinţă nouă, ca un ales între aleşi,
şi neamului omenesc fii pururea sprijinitor. Pe Milostivul Dumnezeu roagă-L, cu întreg Soborul Puterilor
Cereşti celor fără de trup, ca mai presus de toate să ne dea nouă harul iubirii sfinte, harul smereniei şi al
milostivirii şi buze vrednice a slăvi, dimpreună cu corurile îngereşti, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh,
Treimea Cea-de-O-Fiinţă şi Nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
1.e) Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafail – Paznicul Cununiilor
Sfinte Arhanghel Rafail, Biruitorul răului şi Paznicul Cununiilor, aripa ta ocrotitoare întinde-o peste
mine şi peste casa mea. Pune pe fugă răul care-mi dă târcoale, iar pe cele bune înlesneşte-mi-le, ca unul
ce ai putere dinaintea Lui Dumnezeu şi iubitoare milă pentru tot sufletul aflat în nevoie. Sfinte Arhanghel
Rafail care porţi rugăciunile dinaintea Tronului Slavei, ţie îţi mulţumesc pentru tot ajutorul tău sfânt. Te
rog poartă şi rugăciunea aceasta a mea şi mijloceşte pentru mine la Hristos, Domnul Îndurărilor, ca să mă
scape de necaz, de tulburare, de îndoială, de deznădejde, de toată slăbiciunea şi de toată neputinţa cea
dinlăuntru sau cea din afară; să mă unească într-un duh de iubire şi de pace cu toţi cei apropiaţi mie şi
binecuvântarea Lui să fie peste casa mea, în ceasul acesta şi în toate zilele vieţii mele. Aşa, Sfinte
Voievod al Puterilor Cereşti, de veghea ta nu mă lipsi şi de la mine nu te depărta şi fii înţelegător
nevredniciei mele, călăuzindu-mă spre îndreptare, dimpreună cu toţi ai mei, ca bucurându-se inima mea
întru cele de Sus, cu Îngerii să cânte: Sfânt! Sfânt! Sfânt e Domnul Savaot! Amin!
2. a) Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor - de mulţumire
Sfânte Înger Păzitor, care eşti cu mine de la Sfântul Botez, îţi mulţumesc că eşti cel mai apropiat
prieten dat mie de Bunul Dumnezeu! Îţi mulţumesc că mă păzeşti, mă ocroteşti şi mă povăţuieşti tot
timpul să urmez calea spre Împărăţia Cerurilor, pe care ne-a arătat-o Domnul Iisus! Îţi mulţumesc că eşti
cu mine ziua şi noaptea, în tot locul şi în tot timpul, la necaz şi la bucurie! Îţi mulţumesc că duci
rugăciunile mele şi mijloceşti pentru mine la Bunul Dumnezeu! Îţi mulţumesc pentru tot ajutorul tău şi mă
rog Lui Dumnezeu să îţi răsplătească Dumnezeieşte pentru aceasta! Amin!

2. b) Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor


O, Îngeraşul meu cel bun, Îngeraş al vieţii mele, ridică-mă din păcat, că sunt slab, sunt om
neputincios, iar tu îmi eşti ajutor, ocrotitor şi îngrijitor! Ajută-mă să nu pier, că păcatul mă biruieşte!
Ridică-mă de sub el pe mine cel căzut, cel urmărit de pieire şi dă-mi mereu mâna, pentru Numele cel Mare
al Lui Iisus Hristos, care iartă păcatele lumii, după Mare Mila Sa, când omul se umileşte pentru
neputinţa sa! Amin!
2. c) Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor (a Sfântului Macarie cel
Mare)
Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de la mine pentru
necurăţia mea; nu da loc celui viclean ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întăreşte mâna
mea cea ticăloasă şi mă îndreptează la calea mântuirii. Sfinte Înger al Lui Dumnezeu iartă-mi toate cu câte
te-am scârbit în toate zilele vieţii mele şi orice am greşit întru această zi. Acoperă-mă întru această noapte
şi mă păzeşte de toată ispita şi cursa potrivnicului, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu şi te
roagă pentru mine către Domnul, să mă întărească întru iubirea Sa şi vrednic să mă arate pe mine, robul
bunătăţii Sale. Amin!
2. d) Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor
Îngerul meu Păzitor, mila Lui Dumnezeu m-a încredinţat în mâinile tale spre a veghea totdeauna
lângă mine şi a mă feri de orice primejdie sufletească şi trupească. Îţi multumesc din inimă pentru
credincioasa ta pază! Nu înceta, te rog, nici pe viitor să mă ajuţi cu milă şi îndepărtează de la mine orice

42
rău, mai cu seama păcatul. Întinde mâna ta ca să nu cad. Când orbit de mincinoasa faţă a lumii voi fi
ispitit să merg pe calea cea rea, tu îndreaptă-mă pe calea cea bună. Ajută-mă să sufăr cu statornicie şi cu
răbdare toate necazurile acestei vieţi. Păzitorul meu, apără-mă în ceasul morţii de duşmanul cel viclean,
ca să nu cad în cursele lui şi du-mi, te rog, sufletul în lăcaşul ceresc, ca să-l pot vedea pe Dumnezeu şi să
mă bucur împreună cu tine de fericirea cerească în toţi vecii vecilor. Amin!

2. e) Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor

Îngerul cel Preasfânt al Lui Hristos, către tine cad şi mă rog, Păzitorul meu cel Sfânt, care eşti dat mie
de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului şi păcătosului meu trup. Eu cu lenea mea şi cu obiceiurile cele
rele am mâniat preacurată lumina ta şi te-am izgonit de la mine cu toate lucrurile cele de ruşine: cu
minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de fraţi şi cu ţinerea
de minte a răului, cu iubirea de argint, cu necurăţia, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saţ,
cu beţia, cu multa vorbire, cu obiceiurile şi cu gândurile cele rele şi viclene, şi cu îndrăznirea spre păcate,
având deosebită voire spre toată pofta cea rea, trupească. O! Reaua mea voire, pe care nici dobitoacele cele
necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauţi spre mine, cel căzut în păcate? Sau cu ce ochi,
Îngerul Lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am împleticit aşa de rău în lucruri întinate? Sau cum
voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele şi viclene, în care cad în toate zilele şi
nopţile şi în tot ceasul! De aceea cad înaintea ta şi mă rog, Păzitorul meu cel Sfânt, milostiveşte-te spre
mine păcătosul robul tău. Fii mie ajutor şi sprijinitor asupra pizmaşului cel rău, cu sfintele tale rugăciuni
şi Împărăţiei Lui Dumnezeu mă fă părtaş cu toţi Sfinţii, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

2. f) Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor


Sfinte Înger, Pǎzitorul şi Acoperitorul meu cel bun, cu smerenie stau înaintea ta şi te rog să mă auzi
pe mine, păcătosul orb al Lui Dumnezeu, care cu plâns mult şi cu lacrimi amare strig: Iartă-mă pentru
fărădelegile şi nedreptăţile cu care eu, te mânii în toată ziua şi în tot ceasul, săvârşind fapte murdare! Fii mie
milostiv şi nu te depărta de mine, nevrednicul, până va veni vremea sfârşitului meu. Trezeşte-mă din
somnul păcatului şi ajută-mă cu rugăciunile tale să-mi petrec fără prihană cealaltă vreme a vieţii mele şi
să fac roade vrednice de pocăinţă. Păzeşte-mă de căderile în păcate de moarte, ca să nu se bucure vrăjmaşul
de pierzarea mea. Ştiu cu adevărat că nu este nimeni ca tine, Sfinte Înger, Prieten, Înaintestătător, Apărător
şi Biruitor şi îţi mulţumesc pentru tot ajutorul tău! Stând în faţa Tronului Dumnezeiesc, roagă-te pentru
mine, nevrednicul şi păcătosul ca Preamilostivul Dumnezeu să-mi ierte păcatele, pe care le-am făcut în
viaţa mea cu fapta, cu cuvântul, cu gândul şi cu toate simţurile mele şi cu judecăţile pe care le ştie să mă
mântuiască. Să mă pedepsească aici după negrăita Sa Milă, dar să nu mă vădească la Dreapta Judecată şi
să nu mă dea chinurilor veşnice. Să mă învrednicească să primesc Dumnezeiasca Împărtăşanie, iar la
înfricoşatul ceas al morţii, să fii lângă mine, Bunul meu Pǎzitor, alungându-i pe întunecaţii demoni, care
vor veni să înfricoşeze cutremuratul meu suflet. Apără-mă de cursele lor, când va fi să trec prin Vămile
Văzduhului pentru ca, păzit de tine, fără durere să ajung în Raiul cel dorit de mine, unde feţele Sfinţilor şi
ale Cereştilor Puteri laudă Preacinstitul şi Preaslăvitul Nume în Treime Slăvit al Lui Dumnezeu, al
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Căruia I se cuvine cinstea şi închinăciunea, în vecii vecilor. Amin!
3. a) Rugăciune către Toţi Sfinţii
Preafericiţilor Părinţi, împlinitorii Voii Lui Dumnezeu, Sfinţilor Toţi, cei care aţi câştigat moştenirea
veşnicelor bunătăţi, primiţi acestă rugăminte a noastră şi prin rugăciunile voastre cele bine plăcute şi
primite de Dumnezeu, cereţi pentru noi iertarea păcatelor şi izbăvirea de chinurile veşnice! Vă rugăm
îndrumaţi-ne pe calea spre Împărăţia Cerurilor şi ajutaţi-ne să ieşim biruitori în lupta cu răul şi cu ispitele!
Ajutaţi-ne să ne mântuim sufletele, să fim tari în credinţă, să ne smerim şi să ne înălţăm sufletele la
rugăciune! Întăriţi-ne să devenim curaţi şi plăcuţi Bunului Dumnezeu. Vă mulţumim Sfinţilor Părinţi, că
sunteţi aducători de pace sufletească, de binecuvântări, de sănătate, de daruri sfinte şi sunteţi grabnic
ajutători atunci când vă cerem ajutorul! Vă mulţumim Sfinţilor Părinţi, că prin icoanele şi Moaştele voastre
Sfinte sunteţi făcători de minuni, pentru cei credincioşi! Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă sporească
Harurile şi darurile sfinte, să vă binecuvinteze şi să vă răsplătească Dumnezeieşte! Amin!
3. b) Rugăciune către Toţi Sfinţii
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, a Sfintei Virginia trâmbiţa
Domnului, cu puterea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci, a Sfinţilor Arhangheli: Mihail, Gavril, Rafail,

43
Uriil, Evogudiil, Jurul, Selafil, Jugudil, Varahil; cele 9 formaţiuni de Sf. Îngeri, Sf. Evanghelişti: Matei,
Marcu, Luca şi Ioan, Sf. Apostoli: Petru, Pavel, Ioan, Andrei, Iacov, Bartolomeu, Toma, Iuda Tadeul, Simion
Cananeanul, Matei, Filip, Iacov, Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, Sf. Părinţi Ioachim şi
Ana, Sf. Prooroci şi Părinţi ai noştri: Adam, Eva, Abel, Set, Noe, Isaia, David, Isac, Iacov, Ezechil, Ioil,
Daniil, Ieremia, Zaharia, Elisabeta, Sf. Ilie, Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, Sf. Nicolae, făcătorul de
minuni, Sf. Antonie cel Mare, Sf. Spiridon al Trimitundei, Sf. Calinic de la Cernica, Sf. Mucenic Gheorghe,
purtătorul de biruinţă, Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Sf. Dimitrie Basarabov, Sf. Mina, Sf. Întâi Mucenic
Ştefan, Sf. Elefterie, Sf. Eftimie, Sf. Haralambie, Sf. doctori fără-de-arginţi: Cosma, Damian, Chir, Ioan,
Pantelimon, Ermolae, Samson, Diomid, Mochie, Anichit, Talaleu şi Trifon, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava,
Sf. Visarion, Sf. Sofronie, Sf. Oprea, Sf. Ioan Valahul, Sf. Alexandru, Sf. Stelian, Sf. Fanurie, Sf. Nicodim
cel Sfinţit, Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, Sf. Simion Stâlpnicul, Sf. Serafim de Sarov, Sf. 318 Părinţi de la
Niceea, Sf. Muceniţe: Parascheva, Ecaterina, Irina, Filofteea, Varvara, Pelaghia, Tatiana, Eugenia, Maria-
Magdalena, Maria-Egipreanca, a tuturor mucenicilor, muceniţelor, pătimitorilor pentru Hristos, a tuturor
proorocilor şi proorociţelor Domnului, Sf. Îngeri, Îngeraşi şi Îngerei, a Sf. Înger Păzitor al sufletului şi
trupului nostru, a Sfinţilor pe care îi prăznuim azi (nume), pe voi pe toţi, Sfinţi ai Cerului Sfânt, în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh vă chemăm în toate cursele noastre, cu toată puterea ce o aveţi în Cer şi
pe Pământ, să goniţi pe satan, pe îngerii lui, toată lucrarea diavolească din calea noastră, din viaţa noastră şi
din inimile noastre ale credincioşilor Lui Dumnezeu! Îţi mulţumim Doamne pentru Lucrarea Sfinţilor de
peste tot pământul şi din sufletele noastre! Mulţumim tuturor Sfinţilor pentru tot ajutorul lor sfânt! Amin!
4. a) Rugăciune către Sfânta Cruce
Mă închin Crucii Tale Hristoase şi zic: Slavă ei pentru dragostea Ta! Bucură-te preacinstită Cruce a
Lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus ţintuit! Bucură-te, pom preamărit,
că Tu ai ţinut Rodul Vieţii care ne-a mântuit din moartea păcatului! Bucură-te toiagul cel tare, care ai
sfărâmat uşile iadului! Bucură-te cheie împărătească care ai deschis uşa Raiului! Mă bucur şi eu, că-i văd
pe vrăjmaşii Tăi biruiţi de puterea Ta, pe prietenii Tăi că împărăţesc în Ceruri, iar creştinii care ţi se
închină sunt înarmaţi cu puterea Ta! Iartă-mi păcatele şi primeşte-mă prin pocăinţă în Rai, Dumnezeule
Multmilostiv! Asemenea fă cu toţi creştinii vii şi adormiţi, precum se roagă Ţie în toate zilele Sfânta
Biserică şi le iartă lor toate păcatele şi-i învredniceşte pe ei de Împărăţia Ta, să vadă Lumina Ta şi să
mărească Slava Ta! Îţi mulţumim Doamne că prin Patimile Tale şi prin Moartea Ta pe Cruce ne-ai dat
nouă Viaţa Veşnică! Amin!
4. b) Rugăciune către Sfânta Cruce
Doamne Dumnezeule Atotputernic, care ai suferit pentru păcatele mele, vino în ajutorul meu!Sfântă
Cruce a Lui Iisus Hristos îndepărtează de la mine orice armă îndreptată asupra mea şi revarsă asupra mea şi
a lumii întregi tot Binele! Sfântă Cruce a Lui Iisus Hristos ajută-ne pe noi creştinii să ne mântuim sufletele
şi îndepărtează de la mine şi de la toţi binecredincioşii atingerea morţii şi orice frică şi deznădejde! Sfântă
Cruce a Lui Iisus Hristos păzeşte-mă de orice vătămare trupească, sufletească şi mentală şi de orice vine de
la rău şi fii întreaga mea nădejde de mântuire! Doamne Dumnezeule ajută-mă să mă umplu de iubire
pentru Tine! Ajută-mă Doamne să te iubesc nesfârşit, necontenit, necondiţionat! Sfântă Cruce a Lui Iisus
Hristos fă ca duhul rău să fugă de la mine, din preajma mea, din familia mea şi din toţi iubitorii de
Dumnezeu, şi apără-ne de orice lucrare a răului acum şi în vecii vecilor! Harul Domnului nostru Iisus
Hristos să fie peste noi toţi! Amin!
5. Rugăciune către Dumnezeu pentru dobândirea Harului Smereniei Sfinte
Doamne Dumnezeule Atoateţiitor, ne aplecăm cu sfială şi Te rugăm Domne: priveşte spre noi cu
îndurare şi iartă-ne păcatele! Te rugăm Doamne dăruieşte-ne harul smereniei sfinte, al milostivirii, al iubirii
de oameni şi mai ales înmulţeşte, Doamne, în inimile noastre iubirea pentru Tine şi pentru aproapele
nostru! Smereşte Doamne minţile noastre trufaşe! Smereşte Doamne cugetele noastre pătimaşe! Smereşte
Doamne sufletele noastre, în care dă să se încuibeze mândria şi trufia! Smereşte Doamne cerbicia noastră,
care face să fiarbă sângele şi nu ne lasă să primim cu dragoste îndreptările fraţilor noştri! Întăreşte-ne
Doamne în credinţă! Luminează după Voia Ta pe cei care nu vor să ştie sau nu pricep sfintele adevăruri
cereşti! Îţi mulţumim Doamne că nu ne laşi să ne pierdem sufletele! Te iubim, Doamne, Te slăvim şi Te
preacinstim acum şi în vecii vecilor! Amin!
6. Rugăciune pentru Ţara Sfântă Ortodoxă România

44
Doamne Dumnezeule Preamilostiv nu ne lăsa pe noi românii să ne pierdem şi nu lăsa ca România,
să fie distrusă sau împărţită, după bunul plac al celor mândri, răi şi lacomi! Pentru rugăciunile Preasfintei
Fecioare Maria, ale tuturor Sfinţilor şi ale Sfintelor Puteri Cereşti, Doamne îndură-Te de noi! Doamne
Dumnezeule Iubitor de oameni, Te rugăm apără ţara noastră de toţi răufăcătorii, de toţi cei care vor să ne
exploateze crunt, precum şi de potopul care va fi să vină, pentru păcatele noastre, cele multe! Te rugăm
Doamne apără-ne de cutremure devastatoare, de vijelii aducătoare de moarte! Apără-ne de ploi rele
aducătoare de grindină, de fulgere, de trăznete ucigătoare, de vijelii, de geruri năpraznice! Apără-ne de
secetă şi de inundaţii de orice fel! Apără-ne de radiaţiile ucigătoare de pe Pământ şi din afara Pământului!
Apără-ne de molime şi de boli grele fără leac! Te rugăm Doamne, apără-ne de orice rău îngrozitor care
ameninţă viaţa pe Pământ şi ajută-ne nouă tuturor acum şi în veci! Îţi mulţumim Doamne pentru viaţă şi
pentru tot belşugul de daruri pe care îl reverşi asupra noastră în fiecare clipă! Te rugăm Doamne ca în tot şi
în toate să fie Voia Ta, iar nouă să ne dai Doamne, puterea şi întărirea să le ducem pe toate câte vor fi să fie
prin Voia Ta! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!

7. Rugăciune către Sfânta Mare Proorociţă Virginia


O preamilostivă şi multîndurătoare maică Virginia, te rugăm alină suferinţele şi durerile noastre,
apără-ne de ispitele vrăjmaşului şi de atacurile lui asupra noastră. Vin vremuri grele! Roagă-te neîncetat
pentru noi ca Domnul să reverse peste noi milă unul pentru altul, iubire şi multă credinţă, ca să fim vii
întru El şi El să fie viu întru noi. Aşteptăm izbânda mântuirii şi ne temem, fiindcă suntem atât de vinovaţi
Cerului. Dă-ne iubire în inimi, să creştem în virtuţi mântuitoare, în smerenie şi în umilinţă. Aminteşte-ţi
de cei slabi, de cei ispitiţi, de cei rătăciţi şi căzuţi de la pieptul Domnului, de cei bolnavi, de cei
împovăraţi şi roagă-L pe Domnul pentru ajutor, că nici un păcat nu poate depăşi mila şi bunătatea Sa.
Cere la Tatăl, cu lacrimi, mântuirea noastră şi a neamului nostru, ca împreună cu Sfânta Fecioară, cu tine
şi cu toţi Sfinţii să cântăm laude şi osanale Preasfintei Treimi. Amin!
8. Rugăciune către Preacuviosul Părinte Arsenie
Preacuvioase Părinte Arsenie întindem către tine candela sufletelor noastre şi te rugăm să o umpli
cu Cereasca Lumină a Lui Dumnezeu. Învaţă-ne rugăciunea cea Neîncetată, dăruieşte-ne liniştire şi bună
aşezare, că Rugăciunea nu poate izvorî dintr-un suflet tuburat. Roagă-te Lui Dumnezeu să rămână în
sufletele celor care L-au aflat, iar pe cei care încă rătăcesc, ajută-I tu să Îl găsească pe Domnul. Roagă-te
pentru noi ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu şi să ne dăruiască Domnul, Harul
şi Mila Sa, pace în noi şi în jurul nostru; să stingă dezbinarea din Biserici şi pe cea dintre noi şi din noi,
că din golirea de Dumnezeu vine umplerea de sine. Roagă-l pe Dumnezeu să ne primească în locaşurile
Sale, alături de tine. Păzeşte-ne de vămile cele înfricoşate, ca să ajungem în Lumina cea Neînserată a
Domnului. Ajută-ne ca moartea să nu ne apară înfricoşătoare, ci ca o mutare de la viaţa stricăcioasă la
Veşnicia cea nestricăcioasă. Roagă-L pe Dumnezeu să ne mai dea timp de pocăinţă, timp de bună rodire
şi de bună chivernisire a vremii şi a rodurilor, iar la capătul vieţii noastre mulţumindu-I pentru toate să-L
lăudăm pe Domnul şi cu Îngerii să cântăm Slavă întru cei de Sus Lui Dumnezeu…şi Sfânt, e Domnul
Savaot, pline Cerul şi Pământul de Mărirea Sa…totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Dacă am uitat ceva, iartă-ne şi fă ca Rugăciunea să se roage în noi, chiar şi stunci când, noi nevrednicii,
uităm de El şi rătăcim întru zădărniciile firii noastre pământeşti. Îţi mulţumim Sfinte Arsenie pentru tot
ajutorul tău. Amin!
9. Rugăciune către Sfântul Ierarh Vasile pentru apărarea de cel rău
Sfânte Ierarh Vasile revarsă lumină spre noi, păcătoşii, întăreşte-ne cu puterea care îţi este dată de
la Dumnezeu. Izbăveşte-ne de toţi vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi şi nu-i lăsa să mai chinuiască omenirea.
Tu, grabnicul şi fierbintele nostru ajutător, îndreaptă-ţi mila ta spre noi şi izgoneşte duhurile rele din
inimile, din sufletele, din minţile şi din casele noastre. Sfinte Vasile dezleagă toate legăturile, descântecele şi
farmecele care au căzut din moşi strămoşi asupra caselor şi a familiilor noastre. Fii bun şi îndurător faţă de
copiii noştri, care s-au depărtat de la Legea cea Sfântă! Ajută-i, întăteşte-i şi Voia Tatălui Ceresc să se
săvârşească peste noi, în vecii vecilor! Amin!
Doamne dezleagă-i pe toţi aceia ale căror legături au fost făcute cu mortul şi aruncate odată cu el
în mormânt. Rupe, sfarmă, distruge tot ce nu este făcut cu Voia Ta, Doamne, că la Tine este Puterea, nu la cei
răi! Izbăveşte-ne din zi în noapte de cei care au căzut din Binele făgăduit şi s-au depărtat de Dumnezeu,
apucând pe calea pierzaniei. Nu-i lăsa Doamne, că sunt fiii Tăi şi au mare nevoie de Tine, Mântuitorul

45
nostru, şi de toţi cei din Împărăţia Cerurilor. Mântuieşte Doamne, poporul român, ajută-l să facă Voia Ta
Preasfântă, pentru că este zidirea Ta şi alături de Tine va lucra la Planul cel Sfânt, Pregătitor pentru omenire.
Amin!
10. a) Rugăciune către Dumnezeu de protecţie împotriva celui rău

Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mârşavului şi vicleanului antiHrist, timpul căruia se apropie,


şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să
mărturisesc numele Tău cel Sfânt, să nu mă dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine,
Mântuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfânta Ta Biserică! Doamne dă-mi rogu-Te, ziua şi noaptea,
plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin!
10. b) Rugăciune către Dumnezeu pentru dezlegarea de toată lucrarea rea
Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Sfânt şi Slăvit eşti! Cel ce locuieşti în Lumina
cea nepătrunsă şi neapropiată, primeşte rugăciunile noastre, ale smeriţilor Tăi robi şi depărtează demonii şi
stinge viclenia lor de la robii Tăi! Dezleagă toată zidirea de toate legăturile diavoleşti! Dezleagă-i pe robii Tăi
(nume), împreună cu toate ale casei lor, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor
potrivnice! Prin pomenirea Preasfântului Tău Nume, Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, împiedică,
dezleagă şi distruge toate lucrările şi legăturile răului; dezleagă farmecele, magia, vrăjile şi toate lucrările
sataniceşti!
Doamne Atotstăpânitorule, auzi-ne pe noi nevrednicii Tăi slujitori şi dezleagă pe robii Tăi (nume) de
toate legăturile satanei! Dezleagă-i dacă sunt legaţi în Cer sau pe Pământ, cu piele de animale, sau cu fier, sau
cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, de pasăre, de peşte, sau prin necurăţie, sau în alt
chip, sau dacă duhul rău a venit asupra lor din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a
venit prin unghii de om, de animal, prin gheare de pasăre, prin şerpi (vii sau morţi), sau prin lăgătură făcută cu
mortul, sau dacă răul a venit prin străpungere de ace, Doamne, cu Puterea Ta cea mare, toate legăturile cu
răul dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, pentru Numele Tău Sfânt!
Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfărâmă, distruge, acum,
lucrările magiei, iar pe robii Tăi (nume) păzeşte-i cu toţi ai casei lor, de toate uneltirile diavoleşti! Zdrobeşte cu
puterea Cinstitei şi de-Viaţă-făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor! Pustieşte, distruge, depărtează pentru
totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robii Tăi! Doamne, pe păcătoţii robii Tăi
(nume), cu toţi ai casei lor, dezleagă-i de demonul de amiază, de cel de noapte,de cel din zori-de zi, de tot
blestemul, de toată boala, mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, neînţelepciunea, nemilostivirea, trufia,
mândria, cruzimea, lenea, nedreptatea, farmecele, lăcomia, neputinţa, prostia, şi de toate rătăcirile şi
greşelile, ştiute şi neştiute, de tot ce vine de la rău, pentru Sfânt Numele Tău, că Binecuvântat eşti,
Doamne, în veci! Amin!
11. Rugăciune de mulţumire către Dumnezeu, Maica Domnului, Sfintele Puteri şi toţi
Sfinţii
1.Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Ţie, Doamne, Dumnezeule Atoatefăcător, Care ne-
ai adus din nefiinţă şi ne-ai binecuvântat cu chipul şi cu asemănarea Ta şi ne-ai dat Pământul cu toate ale
sale, să ne fie loc de vieţuire până la mutarea noastră la cele veşnice! Îţi mulţumim Doamne pentru tot belşugul
de daruri care în fiecare clipă se revarsă asupra vieţii noastre! Îţi mulţumim Doamne că pentru multele
noastre păcate nu ne-ai pierdut cu mânia Ta, ci, ca un Îndurat, vrei ca tot omul să se întoarcă din căile rătăcite,
să facă Voia Ta şi să fie viu! Îţi mulţumim Doamne că ne veghezi cu dragostea Ta, şi deşi permiţi încercările,
ispitirile şi durerile care ne călesc, ne dai putere să le trecem pe toate, ne aperi de cel rău, ne mângâi cu
Îndurarea Ta şi ne bucuri cu Iubirea Ta! Amin!
2.Îţi mulţumim Doamne că ne-ai dat-O pe Maica Domnului să ne fie Mamă Bună, Călăuzitoare în
viaţă şi grabnic Ajutătoare, atunci când cu lacrimi de pocăinţă Îi cerem ajutorul! Îţi mulţumim Maică Sfântă
pentru tot ajutorul şi pentru toate darurile Tale sfinte! Îţi mulţumim Maică Preacurată că eşti scară la Cer
pentru noi toţi credincioşii! Îţi mulţumim Maică Binecuvântată că eşti Mijlocitoare la Bunul Dumnezeu şi în
genunchi, cu lacrimi, Te rogi pentru noi toţi, vii şi adormiţi, că pentru rugăciunile Tale mai ţine Dumnezeu
lumea! Îţi mulţumim Maică Preaminunată că ne vindeci de boli, ne aperi de tot răul pe noi şi pe cei pentru care
ne rugăm Ţie! Îţi mulţumim Maică Prealuminată pentru toate minunile Tale, pentru toate comunicările şi
apariţiile Tale sfinte, pentru toate icoanele Tale făcătoare de minuni! Mărire, laudă şi mulţumire Ţie, Maică de
Dumnezeu Născătoare, Fecioară Preacurată! Amin!

46
3.Îţi mulţumim Doamne că pentru a nu cădea cu totul sub stăpânirea celui rău ne-ai dat Sfinţi Îngeri
de Lumină: Păzitori, Ocrotitori, Îndrumători, Călăuzitori pe drumurile vieţii, pentru noi, pentru Biserici şi
locaşuri de închinare creştină, pentru sate, oraşe, ţări şi pentru tot Pământul! Vă mulţumim Sfinţilor Îngeri
Păzitori, care sunteţi cu noi de la Sfântul Botez, că duceţi rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu! Vă
mulţumim Sfinţilor Îngeri Păzitori că vă rugaţi pentru noi şi sunteţi cu noi în tot timpul şi în tot locul şi ne
păziţi de cel rău şi de lucrările lui pierzătoare de suflet! Ne rugăm şi noi Lui Dumnezeu să vă întărească
şi să vă răsplătească cu Haruri şi cu Daruri Sfinte! Amin!
4.Îţi mulţumim Doamne că ne-ai dat Sfinţi şi Sfinte, care prin vieţile lor curate şi bineplăcute Ţie să ne
fie şi nouă pilde şi Călăuze Luminoase către Împărăţia Cerurilor. Mulţumim tuturor Sfinţilor, care acum se
roagă pentru noi în Ceruri şi mijlocesc la Bunul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, celor care cu
umilinţă şi cu pocăinţă cer acest lucru! Mulţumim tuturor Sfinţilor, că prin icoanele şi Moaştele lor Sfinte sunt
făcători de minuni şi ajutători pentru credincioşii care, în necazuri şi în nevoinţe, aleargă cu dragoste şi le cer
ajutorul! Ne rugăm Bunului Dumnezeu să dăruiască Sfinţilor întărire în toată lucrarea lor bună, Haruri şi
Daruri Sfinte, şi să îi răsplătească Dumnezeieşte pentru aceasta! Amin!
5.Îţi mulţumim Doamne pentru Sfinţii: Serafimi, Heruvimi, Arhangheli, pentru Sfintele: Începătorii,
Domnii, Stăpânii, Scaune Cereşti, Puteri Cereşti şi Îngereşti care sunt în slujba Pământului şi a vieţii pe
Pământ şi care ne apără de tot răul ce vrea să ne cuprindă. Ne rugăm Ţie, Doamne, pentru binecuvântarea,
protejarea, şi întărirea tuturor Forţelor Binelui care sunt în slujba Păcii, a Luminii, a Iubirii şi a Vieţii pe
Pământ! Amin!
6.Ţie Doamne Îţi cerem iertare pentru toate păcatele noastre şi ne rugăm ca acum şi în fiecare clipă a
vieţii noastre aici şi în veşnicie să fim cu Tine în Iubirea, în Lumina şi în Pacea Ta! Îţi mulţumim Doamne
că acum Te cobori pe Pământ Cuvântul Lui Dumnezeu, ne chemi la Şcoala Ta Cerească şi ne dai Învăţătură
Dumnezeiască pentru învierea şi pentru mântuirea noastră! Doamne Îţi mulţumim pentru toate şi Te iubim, că
Tu ne-ai creat şi ne acoperi cu toate Bunătăţile Tale. Ţie Slavă Îţi aducem acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin!
12. Poruncile Să-L iubeşti pe Dumnezeu cu toată fiinţa ta, din toate puterile tale, mai presus de
orice! Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi! 1. Să n-ai alţi dumnezei afară de Mine! 2. Să nu-ţi
faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt Sus în Ceruri sau jos pe Pământ sau în ape sau
sub pământ! 3. Să nu iei în deşert Numele Domnului! 4. Ţine ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a
poruncit Domnul Dumnezeul tău! 5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul
Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău! 6. Să nu
ucizi! 7. Să nu preacurveşti! 8. Să nu furi! 9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! 10. Să nu
pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău! Amin!
13. Fericirile Când vei veni în Împărăţia Ta pomeneşte-ne pe noi, Doamne! 1. Fericiţi cei săraci
cu duhul, că acelora este Împărăţia Cerurilor! 2. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia! 3. Fericiţi
cei blânzi, că aceia vor moşteni Pământul! 4. Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi pentru dreptate, că aceia se
vor sătura! 5. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui! 6. Fericiţi cei curaţi cu inima, ca aceia vor vedea
pe Dumnezeu! 7. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii Lui Dumnezeu se vor chema! 8. Fericiţi cei
prigoniţi pentru dreptate, ca acelora este Împărăţia Cerurilor! 9. Fericiţi veţi fi, când vă vor ocărî pe voi şi
vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind pentru Mine! Bucuraţi-vă şi vă
veseliţi, că plata voastră multă este în Ceruri! Amin!
14. Rugăciune dată de Domnul Iisus Hristos
Adu-Ţi aminte, Doamne, de milele Tale, că din veac sunt, şi nu pomeni păcatele mele cele cu
ştiinţă şi cu neştiinţă lucrate, şi pentru numele Tău mare pomeneşte-mă Tu după bunătatea Ta şi curăţă
păcatul meu, că mult este. Caută spre mine, că părăsit şi sărac sunt, iar necazurile inimii mele s-au
înmulţit, dar vezi smerenia mea şi mă iartă, Doamne, şi păzeşte sufletul meu, că în Tine nădăjduiesc eu!
15. Rugăciune completă

Doamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit, miluieşte cu Mila Ta cea fără de sfârşit pe bolnavi, pe
văduve, pe orfani, pe săraci, pe cei întemniţaţi, pe cei flămânzi, pe cei însetaţi, pe cei goi, pe cei călători, pe
cei străini, pe cei năpăstuiţi, pe cei ocărâţi, pe cei prigoniţi din pricina Ta, pe cei rătăciţi, pe cei căzuţi, pe cei
părăsiţi, pe cei învăluiţi în primejdii, pe cei ce Te caută şi pe cei ce Te-au găsit, pe cei împietriţi, pe cei
nepricepuţi, pe cei neputincioşi, pe cei uitaţi, pe cei robiţi, pe cei lipsiţi de răbdare, pe cei deznădăjdiţi, pe cei
ce plâng, pe cei osteniţi, pe cei ce au luat jugul Tău asupra lor, pe cei pierduţi, pe cei împovăraţi, pe cei

47
zdrobiţi cu inima, pe cei atacaţi sau stăpâniţi de cei răi, pe cei ce sunt pe patul de moarte şi pe cei ce se
însănătoşesc, pe cei legaţi, pe cei descumpăniţi, pe cei aflaţi în îndoială, pe cei ce pun acum început bun
vieţii lor, pe cei ce se pocăiesc în ceasul acesta, pe cei ce nu pot împărtăşi durerile străine, pe cei ce iubesc
şi pe cei ce nu iubesc zidirea Ta, pe cei ce nu au îndrăzneală în rugăciune, pe cei ispitiţi, pe cei purtători
de chinuri, pe cei zămisliţi în fărădelegi şi născuţi în păcate, pe cei obosiţi de mâhnire şi de întristare, pe cei
din ceasul nedumeririlor, pe cei osândiţi, pe cei goi de fapte bune, pe robii Tăi cei tăinuiţi în mijlocul
lumii, pe cei izgoniţi, pe părinţii fără de copii, pe cei ce duc lupta cea bună, pe cei învrăjbiţi, pe cei
dispreţuiţi, pe cei ce sunt pe calea înfrânării, pe cei cotropiţi, pe cei asupriţi în judecăţi, pe cei ce sunt căzuţi
în datorii grele, pe cei ce vin la Tine în întîiul şi în al unsprezecelea ceas, pe cei ce tocmai o veste rea au
primit, pe cei prădaţi, pe cei ce iau cununi de martiri, pe cei neînţelepţi, pe cei împovăraţi de griji şi de
păcate, pe cei ce-şi poartă crucea, pe cei ce se căiesc acum în faţa Ta, pe cei ce slăbesc în credinţă, pe cei
încercaţi, pe cei întemniţaţi, pe cei ce sunt la judecată, pe cei ce muncesc, pe cei ce învaţă, pe cei supăraţi
de farmece sau cuprinşi de năluciri, pe cei înviforaţi, pe cei ce înfruntă vremuri de batjocorire a credinţei,
pe cei din primejdii, pe cei din nevoi, pe cei din războaie, pe cele ce nasc, pe cei ce cântă şi Te preaînalţă
întru toţi vecii, pe cei ce sunt în ceasul rugăciunii şi în zi de postire, pe cei săraci cu duhul, pe cei ce
flămânzesc şi însetează de dreptate şi pe cei pentru dreptate prigoniţi, pe cei pe care nu-i iubeşte nimeni,
pe cei ce ne urăsc pe noi, pe cei rătăciţi de la dreapta credinţă, pe cei ce nu Te-au cunoscut încă.
Asemenea Doamne, miluieşte-i şi pe cei care-i cercetează şi-i miluiesc pe aceştia toţi. Întăreşte-i,
vindecă-i, ridică-i, ocroteşte-i cu Puterea Ta, luminează-i cu Lumina Sfintei Treimi, binecuvintează-i şi
pomeneşte-i în Împărăţia Ta, ca să se slăvească prin Numele Tău cel Sfânt. Miluieşte-i, binecuvintează-i şi-i
pomeneşte întru Împărăţia Ta şi pe vrăjmaşii noştri şi îmbunează inima lor, ca să nu răpim prin răutatea
noastră prilejul mântuirii lor. Doamne miluieşte-ne şi ne binecuvintează pe noi, că a Ta este Împărăţia şi
Puterea şi Slava, a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
16. Rugăciunea Lumânărilor Aprinse

Alice Chirilă, studentă la Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, cunoaşte efectele benefice ale
Rugăciunii Lumânărilor Aprinse. Am avut o problemă de sănătate cumplită: nişte bube urâte îmi
acoperiseră corpul. Şi-am rezolvat! A fost un coşmar. Colegii îmi ziceau Buboasa, nu se uita nimeni la
mine, toţi fugeau când mă apropiam, se temeau să nu se ia şi la ei. Medicii mi-au tot prescris tratamente,
am dat cu diverse preparate şi alifii aduse chiar din Germania. N-au avut nici un efect, încât zicea mama
că sunt fermecată. Mi-a dat cineva Rugăciunea şi, urmând indicaţiile legate de ea, am avut surpriza să
văd că bubele se usucă. Sunt, însă, câteva condiţii de respectat, în care la loc de frunte se află legătura
cu un preot. Împreună cu el, trebuie aleasă o zi în care se ţine post, curăţenie trupească şi sufletească.
Rugăciunea se face în genunchi. Se iau 40 de lumânări - dar numai de la biserică, nu din magazine, ca
acelea nu au efect - pe care le aprinzi. Lumânările trebuie să ardă complet. Pentru fiecare lumânare, se
zice de patru ori Tatăl nostru. Deci, pentru 40 de lumânări se zice Tatăl Nostru de 160 de ori.
Credinciosul trebuie să se apuce de operaţie înainte de miezul nopţii, în aşa fel încât să nu treacă cu
rugăciunile în ziua următoare. La sfârşit, când ceara lumânărilor s-a topit, se spune Rugăciunea
Lumânărilor Aprinse. Separat, şi numai o singură dată. Dacă preotul e anunţat, face şi el rugăciunea în
biserică, pomeneşte pomelnicul celui care se roagă şi toate cererile şi necazurile lui. După această
noapte, se ţin post şi curăţenie - şapte zile. În fiecare zi se aprind câte şase lumânări şi pentru fiecare
lumânare aprinsă se spune de patru ori "Tatăl Nostru". La sfârşit, se citeşte Rugăciunea Lumânărilor
Aprinse. Tot o singură dată. Preotul se roagă şi el la biserică. După cele şapte zile, timp de şase
săptămâni, miercurea şi vinerea se aprinde câte o lumânare şi se spune de patru ori Tatăl Nostru. Apoi
iarăşi, o singură dată, se spune Rugăciunea Lumânărilor Aprinse. Resturile lumânărilor arse în toată
această perioadă se aduc la biserică, unde oficiază preotul care dă ajutor. Toţi cei care fac asta trebuie
să aibă credinţă şi să participe la cât mai multe Sfinte Masluri. Eu vă spun că Rugăciunea Lumânărilor
Aprinse este cel mai bun medicament. Ritualul se poate face şi fără preot, dar e mai bine să facă şi el
rugăciuni, că se îndeplineşte mai repede ceea ce-ţi doreşti.
Textul rugăciunii: Doamne, aşa de repede, precum arde lumânarea mea luată din sfânta
biserică, tot aşa să-mi ajute Dumnezeu, Maica Precista şi Toţi Sfinţii, ca să piară tot atât de repede
toate făcăturile, spurcăciunile, toate relele şi patimile, blestemele şi lucrurile diavoleşti, farmecele,
descântecele, meşteşugurile şi uneltele diavoleşti de la locul unde stau, de la casa mea, din familia
mea, de la cei bântuiţi de patimi (băutură, cafea, tutun, curvie, jocuri de noroc, neascultare şi
nesupunere, înjurăturile de cele sfinte), din capul meu, din trupul meu, din sufletul meu, din familia

48
mea. Doamne, ajuta-mă să-mi recapăt sănătatea, liniştea, sporul şi prosperitatea casei, a serviciului, a
locului unde lucrez, să fiu binevăzut, să am spor în casă, în vite, în păsări, să fiu ferit de accidente şi
de relele întâmplări, eu şi casa mea, familia şi colaboratorii de la muncă. Doamne, să se depărteze
vrăjmaşii şi să se îmblânzească, să am soartă bună de la Dumnezeu, să mi se dezlege cununiile şi
făcăturile, să fiu ferit de argintul viu şi lucrurile vrăjitoreşti să nu aibă putere asupra mea. Doamne,
fereşte casa mea de ură şi invidie, de certuri, de bătăi, de boli molipsitoare, de beţii, de anturaj prost.
Doamne, fereşte familia mea şi sufletele noastre de toate încercările şi răutăţile şi dă-ne, Doamne,
sănătate, împliniri, realizări şi viaţă fără de primejdii. Doamne, întăreşte-mă şi păstrează-mi credinţa
strămoşilor, credinţa creştinilor. Doamne, ocroteşte-i pe părinţii mei, pe fraţii mei, pe surorile mele
(numele), dezleagă blestemele viilor şi ale morţilor căzute asupra noastră, şi luminează mintea şi
soarta copiilor noştri, dă-le spor la învăţătură şi reuşită în viaţă. Doamne, veghează şi întăreşte
tineretul şi copiii celor de-un neam şi de o credinţă cu noi. Doamne, ai grijă de toţi copiii şi
înţelepţeşte-i şi pe copiii mei (numele). Doamne, dă-ne pâinea cea de toate zilele şi liniştea Ta cea
sfântă! Doamne, să se împlinească toate rugăciunile noastre! Doamne, ajută-ne! Doamne, iartă-ne!
Doamne, miluieşte-ne! Doamne, fie-Ţi milă de noi! Doamne al Puterilor, fii cu noi! Amin!"
Părintele Alexandru Ştefan Săvulescu de la Biserica Maica Precista din Ploieşti, un preot - după
cum spun credincioşii - cu har şi dăruire spre cele sfinte, spune: Am auzit că există această rugăciune.
Toate rugăciunile, spuse sau citite, sunt până la urmă făcătoare de minuni. Dacă ai gânduri bune şi
alese, nu se poate să nu se îndeplinească. Cu sufletul urgisit pus în palmă, cu credinţa de mântuire în
gând, oricine se roagă este primit în dreapta Tatălui Ceresc şi ajutat. Nu există oameni cu adevărat răi,
cum nu există nici dintre aceia în totalitate buni. Dar oricine se roagă este ascultat. Se spune că puterile
Rugăciunii Lumânărilor Aprinse sunt cu atât mai mari cu cât cel care deţine Rugăciunea o împarte cât
mai multor oameni. Şi, pe rând, suflete chinuite se liniştesc, nenorociri sunt îndepărtate, boli incurabile
îşi găsesc leacul. Trebuie doar să crezi în Rugăciunea Lumânărilor Aprinse. Să-ţi pui nădejdea că
ajunge la Dumnezeu şi că necazurile tale sunt ascultate, înainte de a fi prea târziu. Să-L simţi pe
Atotputernicul că te ascultă atunci când te rogi. Să crezi în grabnicul Său ajutor. Cei care au scăpat de
necazuri şi greutăţi, mulţumită acestei rugăciuni, aşa spun. Şi în Prahova ei sunt destui. O dăruim acum
mai departe celor care cred, care speră, care o aşteaptă şi au nevoie de ea.
Nina Marcu - precizare: Cele 40 de lumânări se aleg şi se ard într-o noapte, înainte de miezul nopţii, ca
să nu se treacă în ziua următoare. Se spune Tatăl nostru, de 4 ori pentru fiecare lumânare arsă. La sfârşit,
se spune Rugăciunea Lumânărilor Aprinse o singură dată. Apoi, după această noapte se ţine post şi
curăţenie trupească şapte zile, aprinzându-se în fiecare zi câte şase lumânări, care nu au legătură cu cele
40. Sunt încă 42 de lumânări, dar cele 40 au fost arse atunci, în prima noapte. Se spune şi în aceste şapte
zile Tatăl Nostru şi Rugăciunea Lumânărilor Aprinse, dar cele 40, au ars deja. Acestea 42 nu au
legătură cu cele 40. După cele şapte zile, se mai aprinde timp de şase săptămâni miercurea şi vinerea câte o
lumânare. La fel se spune Tatăl nostru şi Rugăciunea Lumânărilor Aprinse. Lumânările care se aprind
miercurea şi vinerea, ca şi cele 42, nu fac parte dintre cele 40. Acelea se aprind o dată toate. Asta înseamnă
că e nevoie de mai multe lumânări, ca să fie continuat ritualul aproape două luni. Că numai aşa are efect!

17. Dumnezeieştile vedenii arătate maicii Elena, în timpul Sfintei


Liturghii şi ale tuturor slujbelor săvârşite de către cucernicii preoţi în
Sfânta Biserică
Ei (preoţii), au primit dar de la bunul Dumnezeu de a deschide Împărăţia Cerurilor şi de a lega şi
dezlega neputinţele noastre şi păcatele pământeşti, astfel Măicuţei Elena, i s-a spus: În Sfânta Biserică, în
timpul Sfintei Liturghii, coboară Sfinţii Îngeri şi Sfintele Duhuri Cereşti învrednicite să transforme, prin
lucrări tainice pâinea şi vinul în Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului Iisus Hristos.
Să luăm aminte la vorbirea măicuţei:
La începutul Utreniei, vede cum intră în Sfântul Altar doi Sfinţi Îngeri, dând ajutor preotului să
îmbrace Sfintele Veşminte (totul în mod nevăzut). Sfânta Biserică apare în acel moment, mult mărită,
dispărând zidurile şi căpătând o formă spirituală. Văd cu ochii spirituali (sufleteşti) atunci când părintele
citeşte prima Evanghelie a Utreniei. Biserica se luminează, ca şi cum ar răsări un soare.
Când preotul iese cu Sfânta Evanghelie să o pună în mijlocul Sfintei Biserici, văd deasupra mâinilor
lui, două mânuţe mici ţinând de Sfânta Evanghelie. Preotul face trei închinăciuni, moment în care apare
Sfântul Înger Păzitor al preotului; acesta, cînd sărută Evanghelia îi aminteşte preotului despre înscrierea

49
biletului de călătorie veşnică. Când preotul intră în Sfântul Altar, Îngerii fac înscrierea veşnică. Acelaşi
lucru îl fac şi Îngerii mirenilor, când sărută Sfânta Evanghelie.
Când dăm liturghie (pomelnic, prescure şi lumânare aprinsă şi le primeşte preotul în Sfântul Altar),
un Sfânt Înger, face înscrierea biletului, respectiv Sfânta Proscomidie, scoţând numele celor pomeniţi, se
formează o steluţă urmată de o panglică, ce alunecă spre Cer. Lumânarea este pusă în sfeşnicul Bisericii
din Cer şi banii care se dăruiesc, prin mijlocirea Sfântului Înger, urcă spre Cer, tot într-o aură şi se pun în
visteria templului Lui Dumnezeu, cum au fost primiţi cei doi bănuţi ai văduvei, fiind socotiţi bani de la
Sfânta Liturghie. Acestea toate se petrec în timpul ecteniilor ce se rostesc până începe Sfânta Liturghie.
Când preotul iese în mijlocul Bisericii (în timpul Sfintei Liturghii) cu Evanghelia, văd Sfânta
Evanghelie mare şi luminoasă, ţinută de două mâini mari, mâinile Domnului Iisus Hristos, (care nu mai
sunt mici ca la început), din care se revarsă raze de lumină.
Când preotul intră în Altar cu Sfânta Evanghelie şi rosteşte cuvintele: Slavă Celui ce ne-a arătat
Lumina! după care invocă Duhul Sfânt cu mâinile ridicate în sus, o mare lumină se revarsă. Apoi, pe
masa Sfântului Altar, se coboară trei scări formate dintr-un material alb şi luminos, ca un nor. După
coborârea scărilor, preotul rosteşte ecteniile.
În vederea începerii Sfintei Liturghii, coboară de Sus darul preotului, care are forma unor cununii
din care ţâşnesc raze de lumină. Acest dar, este ţinut de doi sau trei Îngeri, după vrednicia preotului şi se
aşează deasupra capului, cu un cot mai sus de creştet. Dacă preotul este mai puţin vrednic, darul este ţinut
de doi Îngeri într-o parte a capului şi mai sus (mai ales cei dornici de înavuţire şi la cei învrăjbiţi, dar şi la
cei cu gânduri împărţite). După începerea Sfintei Liturghii, preotul nu mai are voie să părăsească Sfântul
Altar, chiar de i-ar arde casa, decât numai la cerinţele Sfintei Liturghii. La preoţii nevrednici care
fumează şi sunt bărbieriţi, cei doi Îngeri care ţin de dar, sunt foarte trişti (căci în barbă le stă toată puterea
de dar). La preoţii vrednici, darul stă mai aproape de cap şi este ţinut de patru Sfinţi Îngeri. În timpul
mişcărilor făcute de preot în Altar, darul se menţine deasupra capului, cu deosebire la Sfântul Arhiereu, la
care darul este ţinut de o ceată mare de Sfinţi Îngeri.
Când preotul iese cu Sfânta Evanghelie, la tămâiat şi când iese cu Sfintele Daruri, darul este ţinut
deasupra uşilor Împărăteşti de către Sfinţii Îngeri. Darul preoţesc a fost dat prin Sfântul Altar şi în Altar
rămâne până când se va ridica Harul.
Când preotul intră cu Sfintele Daruri în Altar, iar se aşează darul deasupra capului preotului şi
acest dar îi dă puterea să nu ostenească, ţinere de minte şi tot ceea ce trebuie pentru desăvârşirea Sfintei
Liturghii.
Şi mai văd visteria inimii fiecăruia şi căsuţa sufletului fiecăruia de la Arhiereu, preot, călugăr,
până la ultimul mirean. Visteria inimii o văd ca valurile unei ape când luminată, când întunecată, după cum
îi este gândul şi spunându-i de către Sfântul Înger la ce se gândeşte, adică la bine sau la rău. Căsuţa
sufletului o văd deasupra inimii, cum sunt chivoturile de la masa Sfântului Altar, biruinţa în mijlocul
Bisericii; văd sufletul ca o păsărică şi căsuţa este cu patru luminiţe aprinse în patru părţi, în formă de cruce,
ce sunt ca patru lumânări aprinse. La unii, văd patru lumânări aprinse, la alţii văd trei, la alţii două sau
una, iar la alţii întuneric şi lumânările aici se vor aprinde, aici se vor stinge, după cum îi frământă inima.
După aceea, văd cum pe scara din dreapta, coboară cele Şapte Sfinte Taine, bărbaţi ca diaconii, cu
stihar, care sunt de aceeaşi vârstă şi neînchipuit de frumoşi, toţi fac câte trei închinăciuni în faţa mesei din
Sfântul Altar, la dreapta, la spate şi la stânga, în total 12 metanii şi se aşează în spatele Sfintei Cruci din
Altar. Aceşti şapte bărbaţi, sunt cele Şapte Sfinte Taine ale Sfintei Biserici.
Apoi, prin partea dreaptă, coboară 12 cete de câte 12 Îngeri fiecare cu câte două aripi, îmbrăcaţi în
roz, toţi fac metanii în cele patru părţi ale mesei din Sfântul Altar şi trec fiecare la misiunea sa. O parte dă
cădelniţa la preot, o parte scrie pe fiecare ce vine la Biserică, o parte trece cu cântăreţii la strană, dar stau
mai sus de strană.
Când se rostesc ecteniile ce se fac înainte de ieşirea cu Sfânta Evanghelie, văd că pe scara din mijloc
se coboară Duhul Sfânt, în formă de porumbel, cu nişte ochi ca de om, ce varsă raze de lumină
orbitoare. La preoţii cu barbă şi vrednici se aşează pe umărul drept, iar la cei nevrednici stă mai sus, tot
mai sus, în partea dreaptă foarte întristat.
Când se începe citirea Sfintei Evanghelii, Sfânta Biserică se luminează foarte mult.
Văd că pe scara din mijloc se coboară Domnul Iisus Hristos, ca un copil mic, până în dreptul
Sfintei Cruci, de pe masa Sfântului Altar şi o ia către Sfânta Proscomidie şi nu-L mai văd până când iese cu
Sfintele Daruri.

50
La ieşirea cu Sfânta Evanghelie, cele patru cete de Sfinţi Îngeri, vin în jurul preotului şi pe Evanghelie
văd mâinile Domnului Iisus Hristos, vărsând raze deasupra preotului. Cele Şapte Sfinte Taine, stau în
genunchi precum şi lumea, până când preotul intră în Sfântul Altar şi rosteşte: Veniţi să ne închinăm şi să
cădem la Hristos! Apoi Îngerii se apropie de preot şi cântă răspunsurile la Sfânta Liturghie, împreună cu strana.
După citirea Ecteniilor, preotul dă binecuvântarea, făcând trei metanii mari, călugăreşti. Stând în
spatele Sfintei Cruci până la pământ, cum fac călugării, fără să îndoaie genunchii. După aceste trei
închinăciuni, se luminează tare la faţă şi se aşează în genunchi. Şi nevrednica de mine, după Sfintele
Puteri, stau ghemuită şi nu mă scol până se citeşte Sfânta Evanghelie.
Când începe cântăreţul să citească Apostol, văd că pe strana din dreapta, se coboară cei 12
Apostoli, îmbrăcaţi ca pe vremuri. Şi Sfinţiile lor fac tot trei metanii ca şi Sfintele Taine, dar călugăreşti,
tot în 4 părţi ale Sfântului Altar, stând tot în genunchi, când se citeşte Sfânta Evanghelie.
Când preotul citeşte, zice: Câţi sunteţi chemaţi..., văd cum Sfinţii Îngeri dau afară pe cei
necredincioşi din Biserică. Toţi cei care sunt necredincioşi, sunt frământaţi de grijile pământeşti, legaţi de
plăcerile lumeşti, fumători, jucători sau cu cravata la gât (cravata simbolizează ştreangul lui Iuda), alţii
poartă barbă şi nu le este îngăduit şi nici femeilor cu capul descoperit. Uneori nu îi dă afară, dar îi
înconjoară Îngerul cu un nor negru şi nu mai văd în Biserică decât o mână de oameni. Apar apoi, după ce
preotul termină această Evanghelie.
Când se cântă: Ca pe Împăratul tuturor să-L primim..., Sfânta Biserică se luminează foarte tare, ca
un soare puternic. Pe scara din mijloc a Altarului, se coboară Sfinţii Serafimi în 12 cete, cu câte 6 aripi,
câte 12 în fiecare ceată, formează deasupra Altarului o Strană Cerească şi cântă această cântare toţi în
genunchi. După această cântare, sunt acoperiţi cu un nor negru necredincioşii din Biserică şi nu mai văd
decât o mână de oameni.
Când se cântă: Toată grija cea lumească să o lepădăm..., coboară în centrul Bisericii pe scara
coborâtă din Altar, 12 cete de Heruvimi, şase cu câte 6 aripi şi şase cu câte 4 aripi.
Când preotul cere iertare şi face plecăciune în faţa Porţilor Împărăteşti, fac plecăciuni cu preotul
şi Sfinţii Serafimi şi trec cu preotul Sfânta Procomidie.
Văd pe Domnul Iisus Hristos, ca un Prunc Născut, în Sfântul Potir şi cu Sfintele Sale
brate întinse în formă de cruce. Când preotul ia Sfântul Potir, Îngerii, Serafimii, pun toţi mâinile pe el,
peste mâinile preotului. Nu se vede decât faţa preotului. Din Potir, Domnul Iisus revarsă o mare
strălucire. Când iese cu Sfântul Potir în mijlocul Bisericii, Domnul Iisus stă cu braţele întinse şi
priveşte lumea din Biserică, care este în genunchi.
Când se citeşte pomelnicul cu enoriaşii cei vii şi apoi cei morţi, dacă lumea stă nepăsătoare,
vorbeşte, stă pe scaune, Domnul Iisus se întristează şi în unele Biserici, îl văd cum se întoarce cu
spatele la oameni şi faţa la Altar. Când preotul termină pomelnicele, se întoarce cu faţa la oameni, dar
foarte trist. Am văzut că în unele Biserici, preotul atinge cu Sfântul Potir, capetele oamenilor. Văd că din
Sfântul Potir dispare Domnul Iisus şi mare tristeţe şi supărare fac acei preoţi Domnului Iisus. Mare
greşeală fac acei preoţi şi aspru vor fi judecaţi pentru această înrdăzneală a lor. Acestea sunt Sfinte Vase
şi nu trebuie atinse de muritorii Pământului, care sunt plini de toate păcatele, pe care nici preoţii nu le
cunosc.
Când preotul intră în Sfântul Altar cu Sfintele Vase, atunci Sfinţii Îngeri înconjoară pe Domnul
Iisus şi fac plecăciuni până la pământ, în jurul Sfintei Mese. După ce se fac aceste plecăciuni, nu-L mai
văd pe Domnul Iisus în Sfântul Potir, până se zice: Luaţi, mâncaţi..., când apare din nou, în acel moment
cele 12 cete de Sfinţi Îngeri, fac rugăciuni până la pământ, cu semnul Sfintei Cruci.
Mai văd că în timpul Ecteniilor până la Crez Sfinţii Apostoli îşi iau drumul lor pe scara pe care au venit.
Atunci când preotul zice: Uşile, uşile... şi strana zice Crezul, văd cum Sfinţii Îngeri, cei cu două
aripi, stau în genunchi, Sfinţii Serafimi fac plecăciuni şi fac semnul Sfintei Cruci cu capul şi cu corpul la
fel ca preoţii. În acest moment, cele Şapte Sfinte Taine dispar şi apar iarăşi la Sfânta Împărtăşanie, apoi
pleacă pe scara pe care au venit, fie mulţuimiţi sau nu, după cum este vrednicia preotului. Dacă preotul
este vrednic, pleacă mulţumiţi şi veseli, dar vai de preotul bărbierit, cel fumător, cel ce dă la rele, care
merge la petreceri, care nu ţine Sfintele Posturi de peste an. Atunci, cele Şapte Sfinte Taine, pleacă
întristate sau dacă este vrednic, cum spuneam, pleacă mulţumite şi vesele.
În momentul în care preotul zice: Sus să avem inimile şi corul răspunde Avem către Domnul,
atunci cele 12 cete de Sfinţi Serafimi, se formează în cete, aşa cum au venit şi îşi iau drumul către Cer, pe
scara din mijloc pe care au venit. Sfinţii Îngeri, cei cu câte 2 aripi, se ridică din genunchi, apoi merg prin

51
Biserică, pe deasupra tuturor celor aflaţi în Sfânta Biserică, în acel moment, şi scriu pentru fiecare
persoană, un sfânt bileţel, cu purtarea lui în Biserică. Vai... de femeile rujate şi descoperite pe cap, că
atunci dispare chipul de pe icoană şi apare după aceia. Vai... de bărbaţii care nu au semnul bărbăţiei,
mustaţa, că nici de aceştia nu se pot apropia Sfinţii Îngeri, nescriindu-le biletul, ca şi când nu ar fi fost în
Biserică, în acea zi. La mirenii care poartă barbă, Sfântul Înger nu se poate apropia, întrucât, barba este
un semn pe care numai preoţii o pot purta, de asemenea, călugării şi pusnicii. Îmi mai spune Sfântul
Înger, că: pe bilet le-am scris purtarea necuviincioasă.
Când preotul zice: Cântare de biruinţă cântând... şi apoi Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul meu,
în acel moment, ca un mare cutremur se face în Biserică şi în zbor văd pe Domnul Iisus cu
capul mic în Sfântul Potir, Care face 4 plecăciuni în cele 4 părţi, în formă de cruce,
frângându-se de la mijloc, umplându-se Sfântul Potir cu Sângele, apoi se ridică o mare
strălucire pe scara din mijloc, cu Sfintele Puteri Cereşti. La capătul scării, Îl primeşte
Maica Sfântă, Îl ia în braţe până la terminarea cântatului şi toţi stau un genunchi.
Când strana cântă: Pe Tine Te lăudăm..., coboară din Cer, ca nişte nori luminoşi şi umple toată
Biserica în nori, sunt foarte mulţi Sfinţi Îngei, nu se pot număra.
La cuvântul preotului: Mai ales pentru Sfânta Preacurată şi Preabinecuvântată, Stăpâna
noastră, de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioara Maria, văd cum se coboară Măicuţa
Domnului pe scara din mijloc, înconjurată de o mare ceată de Sfinţi Îngeri. În momentul în care se cântă
AXIONUL, văd cum fac plecăciune Sfinţii Îngeri şi Maica Domnului. După terminarea AXIONULUI, eu
cad într-un somn, încât trebuie neapărat să mă sprijin de cineva şi aşezată pe un scaun. Capul şi de la brâu
în sus, îmi amorţeşte. Mi s-a spus, că este somnul Vedeniilor. Când sunt în acest somn, mi se arată Sfinţii,
dar foarte repede, aşa, ca într-un film, iar Maica Domnului şi Sfinţii Îngeri, pregătesc coroniţa pentru cei
ce sunt în Biserică.
Când corul cântă: Tatăl Nostru, văd foarte clar cum Maica Domnului şi Sfinţii Îngeri, ţinând câte
o coroniţă din flori, după anotimp şi după praznic, le pune pe capetele oamenilor, în Biserică.
Când se rosteşte: Capetele voastre Domnului să le plecaţi..., celor care stau în genunchi şi sunt cu
toată fiinţa şi cu sufletul la Sfânta Liturghie, li se pune coroniţa, iar la ceilalţi, nu.
Când preotul începe predica, eu văd de ce duh este stăpânit şi cum este frământat de diferite
gânduri care-l muncesc, îi văd şi căsuţa sufletului, dacă este luminată sau întunecată. Văd de asemenea, şi
Sfântul Înger al fiecărui creştin, cu biletul de călătorie al vieţii veşnice care a fost completat cu tot ce a
făcut de când a venit la Sfânta Biserică.
Miruirea este ştampila ce se pune pe biletul fiecăruia, dar trebuie neapărat să prinzi
scoaterea Sfintei Evanghelii.
La Sfintele Praznice Împărăteşti: Sf. Vasile, Sf. Ioan, Sf. Gheorghe, Sf. Apostoli Petru şi
Pavel, etc. iau parte şi Sfinţii respectivi, iar la Sfânta Liturghie, de Crăciun , Sfântul Altar se
transformă într-o peşteră, exact ca staulul din Betleem, iar Domnul Iisus, în chip de prunc aşezat în fân,
în ieslea vitelor şi învelit în scutece. Văd cum Sfinţii Îngeri în văzduh, cântă nespus de frumos. I s-a spus
măicuţei că nu este bine să se împărtăşească în ziua de Crăciun, că atunci Domnul vine şi nu se jertfeşte.
La Sfânta Bobotează, în Sfânta Biserică se vede râul Iordanului, dar cu totul schimbat, cu
treptele de marmută şi prin văzduh Sfinţii Îngeri fără de număr, cântând cântări de Slavă Lui Dumnezeu.
Cerul pare deschis şi văd cum Duhul Sfânt se pogoară, iar Sfinţii Îngeri înmuindu-şi aripile în apă
stropesc cu apă mai întâi pe preot şi apoi pe toţi creştinii.
De Buna Vestire, văd un Sfânt Altar nespus de frumos şi pe Maica Domnului, stând în
genunchi, într-o frumuseţe nemaivăzută, iar pe Sfântul Arhanghel Gavriil, rostind cuvintele de la Sfânta
Evanghelie de la Luca.
De Florii, văd popor mult adunat în templul din Ierusalim şi pe Domnul nostru Iisus Hristos,
pe mânzul asinic şi lumea toată punând crengi verzi în calea Lui.
Începând cu Săptămâna Mare văd toate momentele ce s-au petrecut atunci. Sfânta
Împărtăşanie din Joia Mare, este valabilă un an de zile şi este foarte bine să se dea de pomană în această zi
mare, întrucât este foarte bine primită. În Vinerea Mare să se dea 24 de lumânări, pentru cele 24 de
Vămi din văzduh, de asemenea, tot 24 de lumânări, pentru cei sinucigaşi. Pentru cei nespovediţi şi
neîmpărtăşiţi să se plătească, în numele a 9 oameni, o Sfântă Liturghie a câte 3 prescuri şi astfel le-a
câştigat spovedania şi împărtăşania, de asemenea, le-a câştigat luminarea prin Marele Duh al Bunului
Dumnezeu. Fiecare om trebuie să aibă cel puţin 24 de spovedanii, ca să poată trece cele 24 de Vămi.

52
După ce Domnul Iisus, a distrus iadul cu puterea Sfintei Cruci, astăzi se ţine o frumoasă datină
creştinească, ca la Sfintele Paşti să iasă preotul de trei ori cu Sfânta Cruce în uşa Bisericii. Foarte bine fac
acei preoţi! Maicii Elena i s-a spus că la anul 5.555 Domnul Iisus Hristos a distrus Iadul şi a scos
sufletele din robia satanică; tot atunci au fost scoşi şi Adam şi Eva. Maicii i s-a spus că a doua înşelare a
fost şi mai grea, nu ca cea din Rai. Atunci ne-a blestemat Dumnezeu. Iată, a doua înşelare: După ce
Bunul Dumnezeu a scos pe Adam şi Eva din Rai, satan li s-a arătat cu o cărămidă în mână, a iscălit
numele lui Adam pe cărămidă şi a zis: „Acum mă duc să pun piatra fundamentală a împărăţiei mele şi
nimeni să nu o poată strica, decât cu preţ de sânge” şi după aceia, satan s-a făcut nevăzut. Dumnezeu s-a
arătat şi i-a zis lui Adam: Te-a înşelat Eva pentru a doua oară. Blestemat este pământul din pricina ta, spini
şi pălămidă să crească pe ogoarele voastre, Eva în dureri să facă copii, iar tu Adame, cu sudoarea frunţii să-
i creşti. Necazul să se ţină de tine, până vei intra în Pământul din care ai fost făcut.
Fericiţi cei ce mor în ziua de Paşti şi până în Dumnica Tomii ! că în această perioadă
Vămile sunt desfiinţate, iadul închis, iar Raiul este deschis pentru toţi, inclusiv şi pentru cei păcătoşi;
aceasta este o garanţie din partea Lui Dumnezeu, cu ocazia Învierii. Din momentul în care preotul zice:
Veniţi de luaţi Lumină! deodată Sfânta Biserică ia legătura cu Cerul şi toate Sfintele Puteri Cereşti, iau
parte la săvârşirea Sfintei Liturghii. Ceea ce s-a petrecut acum 2.000 de ani, se petrece acum, în Sfânta
Biserică Ortodoxă, din acest moment nimeni nu mai stă în genunchi, până în duminica Tomii.
La cununii: văd de asemenea, că se petrec lucrări tainice. Atunci când preotul pune pe capul
tinerilor coroanele, văd cum un Sfânt Înger îi încinge pe tineri cu un brâu, făcând din ei un singur trup.
Dar..., după ce ies din Biserică şi se începe petrecerea nunţii cu jocuri şi beţii, satana se amestecă
printre ei, tăind legăturile făcute de Înger şi din luminaţi... încep să se întunece treptat.
La botez: văd cum se coboară Duhul Sfânt la Sfânta Slujbă a părintelui şi sfinţeşte apa şi-i
dăruieşte pruncului un Sfânt Înger Păzitor.
La înmormântare: atunci depinde de starea omului; dacă a trăit în toate cele rele, vede pe
satana, care îi ia sufletul şi Sfântul Înger Păzitor plânge în urma lui. Când se face pomana de 6 săptămâni,
Sfântul Înger îi spune măicuţei ce trebuie făcut, ca să-l scape din mâna lui satan. Vede cum sufletul se
prezintă la toate parastasele. La glasul preotului, satana este obligat să-l aducă la parastas, dar nu-l lasă
să-şi ia darul, când se face legănarea la Veşnica pomenire! şi Aleluia! Atunci Sfântul Înger îi spune maicii
ce-i trebuie şi, prin marele dar al părintelui, îl poate scăpa din mâinile satanei. Dar trebuie să ştie ce să facă!
La spovedanie: dacă cei ce spovedesc sunt vrednici şi mireanul este vrednic, vede deasupra
potirului pe Domnul Iisus, iar în dreapta Sfântul Înger Păzitor. La cel nevrednic i se întunecă faţa şi dispare
Domnul Iisus, iar Sfântul Înger se înalţă Sus... La cei vrednici, Sfântul Înger îi pune pe cap şi o flacără,
ca două lumini unite, se luminează mâna părintelui şi faţa celui ce se împărtăşeşte; la cei nevrednici, când
apare flacăra, o ia Sfântul Înger în palmă şi o aruncă în Sus, luând vinul şi apa, ca o osândă.
Vedeniile măicuţei Elena pe care le-aţi lecturat, au avut următoarele
repercursiuni asupra Maicii Elena : prima vedenie a avut-o Maica Elena, într-o Biserică din
Bucureşti, situată în Calea 13 Septembrie, unde oficia părintele Spiridon Andreescu şi a fost în data de 14
septembrie 1941. Întrucât Maica Elena nu a vrut să spună nimănui ce a văzut în Sfânta Biserică, a rămas
mută timp de 9 zile. La a II-a atenţionare a fost răpită timp de 30 de minute. A III-a oară a fost înţepenită
timp de 5 zile, fără a mai fi nevoie de nimic. A IV-a oară a rămas oarbă 9 zile. Pe urmă timp de 15 zile nu
a putut mânca nimic, fiind zi şi noapte în vedenii. Apoi în anul 1951 a fost răpită cu tot cu trup, timp de 3
zile dintr-o Biserică de pe Valea Jiului, unde se afla, şi a fost dusă de către Sfântul Arhanghel Gavriil în
Grădina Raiului. Toate aceste dramatice încercări, au încetat în momentul în care a început să spună ceea
ce a văzut.
Aceste mărturii deosebite, se află în arhiva mânăstirii din Calea 13 Septembrie Bucureşti şi
au fost confirmate în decursul acestor zeci de ani, de către o mulţime de preoţi vrednici şi de către
o mulţime de mireni vrednici, trăind şi ei aceleaşi momente, ca şi Maica Elena.
Cunoaşteţi cu toţii, că în momentul în care pe Pământ se săvârşeşte Sfânta Liturghie, în acelaşi
moment, are loc şi în Cer aceeaşi Sfântă Liturghie, săvârşită de către Sfintele Puteri Cereşti. Dacă
pământenii ar putea vedea cum se desfăşoară o asemenea Dumnezeiască Sfântă Liturghie, ar îngheţa
instantaneu şi ar rămâne muţi şi fără puterea de a se mişca sau scoate nici măcar un singur sunet.
Smerenia, evlavia, dragostea şi Puterea Duhului Sfânt, care se revarsă în timpul Sfintei Liturghii
Cereşti, întrece capacitatea minţii noastre de a ne putea imagina aşa ceva. Cântecele absolut divine care
se aud în Ceruri la adresa Tatălui Ceresc, prin înalta lor vibraţie, nu ar putea fi suportate de o fiinţă umană.

53
Câteodată, auzim glasuri de copii (spunem noi), cântând cântece de slavă în Biserici, care sunt închise sau
în care la acea oră, nu slujeşte nimeni. Ele sunt mici fragmente care ni se dau nouă, pământenilor spre
luare aminte, spre înţelegere şi pentru a privi cu cea mai mare seriozitate Sfânta Slujbă a Sfintei Liturghii.
Să ne bucurăm, dragi creştini, de Dumnezeiasca Sfântă Liturghie, atâta timp cât trăim pe acest
Pământ, întrucât ea este Salvarea şi Mântuirea noastră. Mergeţi în fiecare duminică la Sfânta Biserică şi
participaţi cu toată fiinţa la Sfânta Liturghie, căci aşa cum spuneau Sfinţii Părinţi: Ea este singura care
mai ţine Pământul şi viaţa pe Pământ!
Vă rog să luptaţi cu toată puterea fiinţei voastre de creştini ortodocşi pentru ca SFÂNTA
LITURGHIE să nu fie NICIODATĂ, SUB NICIUN MOTIV INTERZISĂ, aşa cum se pregăteşte în aceste
timpuri pe care le trăim. Odată cu interzicerea săvârşirii Sfintei Liturghii pe Pământ ... va
dispărea şi VIAŢA. Salvaţi cea mai scumpă avere a noastră, a creştinilor, căci de 2.000 de ani, Sfinta
Lumină nu se aprinde decât la NOI, LA ORTODOCŞI!
La nici o altă religie de pe Pământ, Dumnezeirea nu îşi manifestă Divinitatea într-un mod atât de
vizibil şi evident - decât numai la Creştinii ortodocşi. Orice alt cuvânt este de prisos. Rugaţi-vă neîncetat
pentru salvarea voastră şi a familiilor voastre! Aşa să ne ajute Dumnezeu! Amin!

Efectele miraculoase ale semnului crucii şi ale rugăciunii


Oamenii de ştiinţă ruşi au dovedit experimental proprietăţile miraculoase ale semnului crucii şi
ale rugăciunii: Am stabilit că vechiul obicei, al facerii semnului crucii deasupra mâncării şi a băuturii,
înainte de masă, are un profund sens mistic. În spatele lui este un folos practic: mâncarea este purificată
efectiv instantaneu! Este un mare miracol, ce se întâmplă fizic în fiecare zi! a declarat fizicianul Angelina
Malakhovskaya, citată de publicaţia Zhizn (agenţia Interfax).
Malakhovskaya a studiat puterea semnului crucii timp de aproximativ zece ani. A făcut numeroase
experimenţe, ce au demonstrat în mod verificat, rezultatele făcute apoi publice. Ea a descoperit în special
proprietăţile bacteriale unice ale apei după ce este binecuvântată cu o rugăciune ortodoxă şi cu semnul
crucii. Studiul a mai observat un nou şi necunoscut efect al Cuvântului Lui Dumnezeu, de transformare a
structurii apei, în special densitatea ei optică, în spaţiul spectral ultra-violet, scrie Interfax, Oamenii de
ştiinţă au studiat impactul rugăciunii Tatăl nostru şi al semnului crucii asupra bacteriilor patogenice.
Mostre de apă din diferite surse - fântâni, râuri, lacuri - au fost folosite în cercetare. Toate mostrele
conţineau anumite bacterii. S-a observat că dacă se rosteşte rugăciunea domnească Tatăl nostru şi se face
semnul crucii asupra apei, numărul de bacterii dăunătoare scade de şapte, zece, sute, chiar mii de ori.
Experimentele au fost făcute astfel încât să se excludă posibilul impact al sugestiei mentale. Rugăciunea a
fost spusă atât de credincioşi, cât şi de necredincioşi, iar numărul bacteriilor, indiferent de mediu, a
scăzut faţă de mostrele de referinţă.
Oamenii de ştiinţă au mai dovedit efectul benefic al rugăciunii şi al semnului crucii asupra
oamenilor. La toţi participanţii la teste, presiunea sângelui s-a stabilizat, iar parametrii s-au îmbunătăţit.
În mod uimitor, parametrii s-au modificat în direcţia necesară vindecării: la oamenii hipotensivi
presiunea sângelui a crescut, iar la hipertensivi a scăzut. S-a mai observat că dacă semnul crucii este făcut
neîngrijit, şi fără să atingă punctele corespunzătoare - centrul frunţii, centrul plexului solar (buricul) şi
umerii - rezultatele pozitive ale testelor sunt mai slabe, sau chiar absente.

54
O lecţie de smerenie

1 2

3 4

Dacă - atât cât ne permite cunoaşterea


noastră limitată - Soarele este un fir de praf la
nivelul Creaţiei şi dacă Pământul este mai mic decât

55
firul de praf pe care-l reprezintă Soarele, atunci cine sunt eu - omul? – şi ce reprezintă viaţa mea,
problemele mele, dorinţele mele şi ce importanţă cred eu că am (atunci când nu mă văd buricul
Pământului) în lumea asta infinită, desăvârşită, minunată, în care Dumnezeu este TOTUL în toate?
Umilinţa, smerenia şi micimea noastră ne arată cât de Mare şi cât de iubitor este Dumnezeu şi
cât de smerit a voit să fie, atunci când a ales să vină în această lume, fără mărire, fără strălucire, fără
bogăţie, doar cu o nesfârşită iubire de oameni, cu smerenie şi cu umilinţă, alegând să se nască în cel mai
umil loc închipuit pe Pământ, o peşteră, un staul de animale. Cât a trăit pe Pământ i-a vindecat pe oameni,
i-a învăţat să se iubească şi să se ajute unii pe alţii, le-a arătat ce doreşte Dumnezeu de la om, pentru ce a
creat Dumnezeu omul, cum trebuie să fie acesta, cum trebuie să-şi trăiască viaţa şi unde poate să ajungă,
dacă respectă aceste învăţături sfinte. Pentru ca omul să înţeleagă, că urmând această învăţătură sfântă
poate să trăiască veşnic alături de Dumnezeu, în Împărăţia Sa de Lumină, Domnul Iisus, din marea Sa
iubire pentru noi toţi a suportat prigoniri, batjocuri, umilinţe de neînchipuit, bătăi, şi moartea cea mai
ruşinoasă - moartea pe cruce - ca tâlharii şi alături de ei. Dumnezeu, Domnul Păcii, al Iubirii, al
Îndurării, al Răbdării şi al Milostivirii, putea doar printr-un gând să anuleze creaţia Sa căzută în păcat -
omul, dar Mare este Dumnezeu! De atunci Dumnezeu a vorbit tot timpul oamenilor, atât celor credincioşi
cât şi celor necredincioşi şi din marea Sa iubire de oameni, dorind să-i salveze pe cât mai mulţi din
ghearele răului.

În loc de încheiere
Domnul Iisus şi Preasfânta Sa Maică ne îndeamnă pe toate căile să ne rugăm mai mult, că
timpurile din urmă sunt aproape. Pământul şi oamenii au nevoie de ajutor şi acesta se obţine numai de la
Dumnezeu, prin post, rugăciune multă-multă, smerenie, fapte de milostenie şi mai ales prin multă,
multă iubire pentru Dumnezeu şi pentru aproapele nostru - oricare ar fi acesta. (Să ne rugăm mai mult
pentru cei pe care îi iubim şi vrem să-i îndreptăm, nu ca să fie ca noi, ci asemenea Lui Dumnezeu, că
Dumnezeu a creat oamenii atât de diferiţi unii faţă de alţii, pentru că asta dă frumuseţe vieţii. Să scăpăm de
obiceiul de a vrea să facem un “bine” cu orice preţ, de a dori cu orice preţ să alegem pentru celălalt ce, şi
cum, trebuie să facă ceva sau să înţeleagă ceva sau să spună ceva, de a fi noi atotştiutori. Suntem limitaţi în
toate şi în cunoaştere şi în înţelegere, doar Dumnezeu este Atotştiutor. Dacă vrem să schimbăm pe cineva să
o facem cu iubire, să ne rugăm pentru asta Lui Dumnezeu, că tainic lucrează Domnul în inimile tuturor.
Tainic să ne rugăm şi noi şi să ne bucurăm tot tainic de rezultatul rugăciunilor noastre, că nu se poate ca
rugăciunea făcută cu iubire, mai ales dacă este pentru binele altuia, să nu dea rezultate).
Dacă vreţi să vă fie bine, să vă tămăduiţi de boli, să le fie bine copiilor, fraţilor, părinţilor etc.
rugaţi-vă sincer întâi pentru ceilalţi oameni şi apoi faceţi rugăciuni personale. Alegeţi rugăciunile care vă
plac mai mult, la care vibrează sufletul mai mult. Ca să aveţi de unde alege a apărut şi această culegere de
rugăciuni frumoase. Acatistele, paraclisele, canoanele sunt rugăciuni mai lungi. Nu uitaţi să mulţumiţi cât
mai mult pentru toate darurile primite de la Dumnezeu, - văzute şi nevăzute, ştiute şi neştiute. Să-L
lăudaţi şi să-L slăviţi pe Dumnezeu, că Mare este Puterea, Mila, Iubirea şi Desăvârşirea Sa. Slăviţi şi
preamăriţi toate Puterile Cereşti şi Îngereşti. Lăudaţi-O şi Preamăriţi-O pe Maica Domnului, care este
Grabnic Ajutătoare în toate. Rugaţi-vă să aveţi Înger Păzitor puternic. Aşa Dumnezeu ne va ajuta pe noi
toţi! Amin!

56