Sunteți pe pagina 1din 13

-

.!

tlt $l IN'I'I,RNtsLOR t, ADNIIi\ls't'RA'l'l N{INls'l'Ulil.i


DIRECTIA INFORMARE $I R}'LATII PT.]BLICE
SERVICIUL COMUNICARE 5; Tel/ Fax: 021.264.86.17; Str. Mihai Vodi nr.ll,,sector Adresa: nicare@)mai.gov.ro : comu E-mail

Nr.4.358.851

Bucureqti, 23 august 2012

Citre Sindicatul Politigtilordin Romffnia,,Diamantul"

Emil PASCUT Domnului PreEedinte Generalal inregistrati la Secretariatul Ca urmare a solicitdrii dumneavoastrd, formulati in temeiul qi lntemelor cu nr.49.598/08.08.2012, MinisteruluiAdministra{iei public, cu modificdrile privind liberul accesla informaliilede interes Legii nr.544/2001 faptul cd ordinul emis in aplicarea vd aducemla cunogtin{d gi completdrileulterioare, este O.m.ui. nr.533/200i pentru aprobarea prevederilorart.80 din Legea nr.2412003 organizatorice,termeneleEi circulalia Regulamentului privind mdsurile metodologice, proiectelor de acte normative tn Ministerul Administraliei gi Internelor, pe care il in copie,conformcu originalul. aldturat, anexdm. ordinul a fost emis in data de Aga cum reiese din conlinutul reglementdrii, regulileprivind fiind respectate la datade 15.11.2003, 19.09.2003 9i a intratin vigoare pentru in vigoarela aceadatd.Astfel, art.27alin.(3)din H.G. nr.555/2001 publicitatea, proiectelor de acte privind procedurilepentru supunerea aprobareaRegulamentului faptul ci ,,nu sunt supuseregimului de Guvernuluiprevedea nbrmativespre adoptare publicare tn Monitorul Oficiat la Romdniei,Partea I, dacd legea nu dispunealtfel, ordinele,instrucliunileSi alte acte cu caracternormativcare au ca obiectreglementdri din sectorulde apdrare,ordinepublicdSisiguranldna{ionald". in categoria ,,acte nu se incadreazd Precizdmfaptul cd O.m.a.i. nr.53312003 qi funclionarea autoritdlilorsau instituliilor teazdorganizarea normativecare reglemen comunicirii din prevede obligativitatea publice",pentrucareart.5din Legeanr.544l2001 M.A.I. este gi func{ionarea oficiu. in acest sens, precizdm faptul cd organizarea prin acte normativede nivel superior,publicatein Monitorul Oficial al reglementatd Rom0niei. Cu stimd,

NISTERUL

ADMINISTRATIEI

$r II{TERNEI-,oB
Nr.

533

oT 9..'..!4 {.3...'..P Bucureqtr,

MINISTRU

-L *;r'igig i=.-. -+: -gi'J:lfi'f"{e:HH'i}FA ,PijAg?E-+=.:-i:i ,\ 3}ir'gf F.'$;gHiS--i"*i,iri"{-T r-Q '\ le fll E{; ij + z---! . 1. : Y-?:':'"= . .. =*i= . -).,2 =l""= i{ g=,
tii::rc-TEri ir=l+i.rl;1r,,;; -1i1,*g*;iil.X:*fl*;:r-sl;-:li='-:=r=-''i".;1i'+-c=:'li"iE'*

g':';'-=t{:{gr'fi::7i+r' '

i*:;=s*i:;=*;* ryi *i;=:u:i-ii= fi;=+it:n+ii,i= ;;.* a*i* ffiEr;=';:;:ii"c'-":: ,-=u.goU,u*at,*;-.*t1,. :piLlll*t's}*3'{-}8" !-mF,.t!x:is-l-*:::{"$-nE;3r.,:iliriis!lrt.l'eij*i
p ilii: 1';i ,,i:.:, i+ tit;1 i 1:.9'iij ii:='!:+':'*{i{ii'-1 iii:i- r: i! ri t t" ;i:-,,'irtiii iii ,,.r1{T.i::.ilir 1li'tl','i ii,,t:"1-iqt * * ri i i i + :i ;-i !i : i; fii il+iiIi:.i-i1+.,. ci:,:.h+:=;-+= :-='i'i'jii'f rl ii;''':'.1^ i*.,:j;i:lr-ir.* *+nil1j :""1-iri:l':,i;,*. *,.: 'i'llli'iji:lii'r-'l -'''- ' i ':"= $-i ;i;-' T ;*;'i-i i'j+i ; i i ' . 'i ,* Eii i j ' : ' : i r 1 ; l i : l::r'ii*:*;eai i:ii*i'i,:;l,li'i'" iii,:' i *iiii;t-ijri;1i'iir

'gluq;1i-gir-;1", rl-t ra*tiiiicf;rii+: $i i+ru1'!*:-ilii*- iiiii'i:rr:;irr= .ii"


irr*-ui--U*i*,iJ*
,r' r;\'

i'*Si1, 'l^it,:"lt,ii.Y
"*

';l*s:frcnti- ut::1::;:,-l;:"*:j::lT:;-t=t;'=,;l-:,;;;:;j; ;r;;;;;1"p,"*ii*iroi,,fr,,'sniitiiliir lj*, ,qiitHnf.:]."t:ft


;rrr:i r ni.,;.ln*.livr siiir: *ili:i:lu:'i' {iul'+r'li-i* i
: i - I

.ri ni*
---!-j-

11ijtJ.llii-ii ; i'1-'!1:-:'i:';:;::

fi*.il-I:l:-i ;=;-,,:++t;;.i,: 71t.,t;--l++i+:= *i:,=.i::::;:ii;.i ;:;=,1:*,.:;..r=i;i.:=

x1=';i+;'=i+ *+

ii;ir,rrr;=l-ii!*;'*::ir.si*;:*.ir:i..'iF.+.1***;+; .._i .-_;=_:,=; ,i ,::._:._-..=._= .r_:i ;'i'l-=il:* ';:'14':a;i:3:'i:fi ;i i,, ii=:::ti-,;i #;;1. i; rii;;;.i.;i rii;: i:i.:,i"+. i:I'" +;xi';-i;--'i--.';-i *i iti:*i'rri*l''' ':i:;il ilir::i:irii"tii 3rii1',!sf-rr;:ii:i i=*:-ii:tii:st*:e'i "iiii:.,ii;isil'*i'iei

-^iiti]3"hlr
*ig*lt:i*i*;".':-r" ,Si i..,J:;.*i:ii-r.-r,.!lrii;iir:*iiii:i ilrt:u:llti etlSs:"ll"i1**:e-i**':i*11i**. -*.t:i,: i-t iii'..i:;t*i':;i ;ldl:"il:i:;t;'*-iit::i i:.1-::'lni:ti',n* tf::.r;:+Xei* ;: ti::fi-ii*;ia. 1i+;*,:i+i*r i!e ii:ii iii'+ir+*tr:i;-tf*iii' iili-+:g;;A:if= pi;:lt+ itii': ie;':+ $i iiiir;';;ri+i-, p;=;tI;li:- i-ii:-ii:.:;'iir ;1j-i ;.

* iri 1:"*::i*i:.iiti *l'tiili i::ii'* ill'uig*ili*iii *:Liztj*.Li,,,,. fu,r,. il:'" ::{:: 'i'Ji.:::ii -fi-*"q*iari*rr+;i:i *#r,r, *tl "Lhi:-+5;:' i*i il,; ii*ii: E-r:"i*'Fi::;-iiiliili ir;'i:;i:r:ei* ni ier*ui;rLi;+;:;'+iet:i*i+l n;i='i-*iii;i*;;;,:t:,,:]i;fiiii;r:li+l'ii-*** ;;i.irirrii *e".:;el;litr ?* ii:iliristrrtli[;1r.*luillisfrnfi*i{i Tmtern'*i*1" tJr ;acfen+I'fnaitii'r:

t., 1,l.eoo3

i"I'j'}l'flFA}{Eli-"iiT{ru:ST:it&:i'$Ei :-jT f-{;,:+.'#iE*.H i rn{gS--t:i{^{ "\'g

+ ?,i..t
-e', ?.,

'\,.r'

( . . -maill: i.ro cabinet@m Telefon: 3 |2. |2.4 5lF w<:3 | 4,69.60l e 'lO 622 C'P' 5, sector 6, nr. Str. Mihai Vod6, RO-Bucueqti
ilti ;f-*-$. I

ffifi1ngffiffiffitffiffiSe1rg.ip,Sffiqf*t

frwsffiffidmmr$ffimWffiffiru

trHA ;&"1{
ryfirut*rn la *rdrnLq[ ryLr#stri:iiu #ci*_:iqlgtrrr{nei . * {i {-r 5 -"-!fJ",Q.!'.'. --:*"*"*'"' + + * ei'rr*z ffir- .. #e r*+

Rii#ilL.13'IEHT pr*i*ei*lnr d* aett' r-{ ri ee, t sIn"le}:ei e rii rireL-rlatia ri i * rn*t{i +i * grt c. ilrgftn !r tlti:r pr!r'irrrnm#pr-r ! i:'it* i"rreir-'i;: ilsrtti,1fi ii: i lri sil"iti;i* i ry trr ir'[lni ro rli.inirj rri,:, i-t

iri3uf!-i*!":Jl i r'+Et: !* 1=t'eiE=i! 3--i =+ E=a+--: {:i ,ri:iivitill*ii ii* i:;'*gii.iii+- +i* r;L'i'tiil:,1:viiir:'u." T:.i'.l::T:: ij
*'':'*Flti:t' i;; pt"+*-irti;rilili i:;".ii::iiirii Li+::ri=iiiI--Fi'i:tL1::il'*ri ,: - -+"
1 ! i. ! __ ___l___-_ .

il owt#;i,,r. oit **i* ***r,i-ii'e i:: i;"ft*i=:*r':i ,e;;fg*ii* ":.::i:t:--':T:i::.3,i.::=:-11:":,:?


ii:lll!,!El*1'r!-4i:/:-r'C''-

*s"E,E=

*firi*l*riitr i iiilu *.,:,i*i,;i.i_ti-rs.;::iirii,.*

i;!''"i;'i';;il-;;i;ili;i;;;;;iqr
o,,tu *o,;r.n;,;-';;H;f?i;;;i"'.*-1,
ili:fiier"ruir:s

:':.'-:g1-+g:i{:i:Tfiii.iiii':eii,:* iti!; riliei i_]*i:*ii-=i+ in*i*,-,,=n,.ur,

i* si***r*r* * Fl'tii*e*ii':' i*t*.n*i*i. arii.,'ita:*a r , :-: - -i - ..-.- -- -= *i *=i T: -.r'! .d i .-.,.

*t-.'$'$.il

ir@

Hf*-. *! t*l fu *=s,

i::"*i*c:*i*i G*7nri=a:'*;i i;iir+ iidi:i:t-aiE fi-gi:*ii: il liii

ri* ai:i* *riri:iar!"''i: **ri: F*

*ql*rii:"i,ttri:!i*i*qi i*-te:'n*it:r' ffii;ri$tr*i*i ;::il:ir-+ti'riiati Ri'*rr. rii; *.i:,::,j-i*-*iff-ffu --*ti or=


Li.i.j i--'---!i:r.Ei{L-ir.*.';ai r-:-rdi-t a'1-J:-rt
l . j l * - - :

** *$it#iil* *#rti-* vr-r:'fi -*iiibi;t"*te: #fr_=. - {:;1 F:"t:i**i-i:l**,:i*ii-ri'ii*i'l'nlttiv*

r::rii#ti F3:ili dr:*i*r'dir il**:*t*I'*, i.:i:. t=iinn*r*. i- F*i:d *Hdr**" i::tit*ti i.itist*elrc' -rt,r i:-ar;sn:iii: ai:t*pr*i1*ltili de n*t i-t{}I"ETigtiir, ie: lii*:*i,-eriie Fr*r,*nrrte ia *.iin. {l} iltritrr[i i;:t*t'**at*' ftr ,**.t:rpui t.*:it:iE'l*lt* ,j* ii?"{:?ltliiti:i'* ,$i *-l;-ri:ii'*'t"*, iiE:i**t.r"ui.r'r*;itaii *t:,ti"i.
* ri' ;": Ei il {:i*r *ii i ai p ru # ;": r: L*, *ll;n i; i Sl'! : i-3 l"tri1 **it-i i * tr:- *i] il siiif; i"fi *--*fin lti stix* p :"t:i ;-:?;!igrliiii iqii [*] i-tiittfltii* ini{i+i'_itir* .,*1

peutnt 'ia!r:i!ir3r-:i:*+!Li pi:biita Ti *i:::-'i::i:::!-;.::;fl;::::1,:fT,,j:;t:Hl,X?: i:itrs{lt ei*.qat F'E;!:L!!"! :rdn:ini'?tratie t.1 it: p:'t-r;-:l"ii,d*i:unrii-* i :{r!tlii};i*liieir:i vizlri+ tiil"i=:c-i F!I'iSI:1*

=:iru i: f il iiii t*' r.; r:irrilii * t.i-; !:i:rr"ii1'*lat* i:*s'iir:*i:itq'* ,r,lrr,,i*tlil,;r.ti ,:=ilu*i=t,nii!!i;::

v* i"ii * I u i F';:ir: &il i * i sp ;:* *:* se i: r'*r i *tii. il"r-i ;fu:[=?. * il] F:'r:i**tei* ** *-*i-*I]{il-ii1*ils* ; l;rsii'iti:li*l"it* d* pi-ex*ritfir* ,5i;.i:::t!vl:-i'* ,a*,.:rnti"ri* *'*L,iai* ?iisi;iii* i!* rii'i::iTtr:i::s'*i*
i!* i*gi ; *r*i**g*i*r i *.siur:n*r*if ri* ir:i:ltirr*. itl *'r-:sili uir: '5i :li *trzii; ill"dtln$i:x*lt:1" t*r *ig*n16, *i t-rl'ccritailt*ir:r i notu ii*: iu*d*,t"n*i.:jit;'*. i d e * F r.*b* r*. p* '' trii q:*!* !* ! i6'4 r:i* i:'t ;:rns.tlv *") i**f*i"a{r_l

r:i, t*-i$r*rii*s',-]i:v*r*"'-:l

ln a't.';q aiiii. i:"1 i*lrtitr I'.*g*anf' E4/:]**8' **i*tnile prr:n,'*teltl*

il"Uhili*,s#':.nF"rt'iiidii n t*tr:l,=t 6i rriq:itiviri* Eli*u*niiir*: ie) imslriiroirrt*i*'rlu* 1t:,j"f1*irr* **g-4= s* r'#.ti"ns:sniit+1* ilir**liit {ien*r'*lii i:; Fi"r::r**i*i **,iitlrii tri:i'msi!=,'

*T1*1::: **r,:'u, qii:*rni***i"* -rt; ;*riril** *gi*rn*nifiri ** :::ti"1lo,f:*:-i::H:f "-iu:="gi.**n d* pr*u*ntnrei--*.T;l;.:' fil itts:iivttr*, tn*r:{il ct*
;ffi;ii;,
ir: d +p i i n i r* atpr* ** ri u I'iI t"*"Prevs sri t* l rr ari' n' ;; r?; ; it * p-r,

u*t*irr*=ir,:t,

.in.*tnitr:*nltii

C*c#tr*Iriinisieiiii'jrrinistra!1?:,1u a*est,]ra icaier. ia ia p:rev#zr;t* nevnl*r-if i:!tri:1T,-l*u,o *r"evflzr;i* n--'fi?ii'il$;;l;,?15;.;;i ,i,,,T;i;Tiil'il.Til' i;'{;,1ii;t''';i'i,fin,**it#fii* fi F'eslem-';ia1i i}ire*iinG*ner*1#

t*::lt:; :.];?:',1',1: nu a*tnqlrr'=iir de nntepeuri**tr:1ui a Rntepr*i**rl!'iur a t:bs*;.'Tntii 'i*'li rm lrm ;iii, ru:r;:r-i!iit+ +Err:,tr,ta1-*i* '''.ir'i''j ii,g;.:,:.+irt:ii i-;r;: -ti;i, i:-piii'*i*a tn * ii*tu*uro i:i"ii-''*iir*':*i* s?*?$tiit:liti* u-itn {r+pl. it,'i-it"-i:j:::iil:ilir-r: f*pr rn rur:ii.,jitu ia r#ririiini:.i'. ci* l'*d*rr: s*ii*iiai* cE:;:ciil** i:.i.;:s*:ii*l*a r=:-;;'-.,trr i:::*i*r ri:l:irni. dii= i:: rc:*ci-rrirr. 'r' AuF'1:1:'jtj:1:.*:'::tifi LF--iitii *+';*l'tz'il i"i;i'ti:i-i::!' i::ez::**ii+c'ai+ i:-* t::az::* ii::f '":.* er*ti:r*i"*i= ;i:*;tu:.-;i|ffffi.3ti1 i"*iiil*i"*i3.ii::r"' ins*gir'* qi, d*ci, la iiriiiilt*sI'ea ,;;i*!s;tererlui spre ur.ii tirnp tn lt;r preze$t*yii p"ulaoritatca

{*}

iiil.*r;-iiii #'.-*ri,;riii* F;{=raiL+i:lr:llli::::-::.-:::.1,ri

{;:it'ii*itc'iri*q "'i'il tt'iieltt'

i1{:#it's{'J-

tff.ffi,}?;::--#:fifff'llTl

ilin.{t},

lp--li1;*ii;'fiTffn,ffifilii-*?,0fft[:i';il'ii-.,u*"r'ii:oi*iii"r rninisttrtiit"ti'
p*;1ct.yc.erii apr'.:,bar*, spl:fl uprls, : rie a*t n*rr'

l'a *ar* :}:;:::io*;5i-,,tif:-;T*;**r-;*f;;U'L--i; nrtn*rtniriii de


l*rtn*!fi

tcxtului 1;ri}i ss1;rili' i'--j::t^-'ff,,T*ff-ifXT|i#tl;lfr}, {+}t* ,'*Jor*o'autrinitir';irii "no1 si iuti:r;r8it.-'r' *iii*inisir'"*!i*i ;;;;'*l'.r"i *ou#irT#;X'?-1,,11#,';;J,;';;il;';i c'fic:'i' tn *si:rFnile*fir r*i,?=:?:-"T:*-lHllll#j *fff;i;r,li rpeciaie, iei:tir,* *.r prnftiriiui n*sritrii

r*resptinz*t*nreris ;;, ;;nrinitrlue snt-t ll:iliffi,-i,l-f,11"-l1:i'l,lLJ:LT"f$:ii+il de un s*'r'retnrd-il'stil-t ?i-*,t,"r,1;-ritiit qle r*gleincntnr*. cq:l*rtivu:'^',]'u,
,r,iL.,nnprlicir
ft "ji:^:'*i;;:;;;l'*;'"'*-'t,,**d*pa at'isitt'ea 'leni r.u i*galitrite ig1;-g11g11t[ri "]ui'iclice $i f.-,*teileiq:s

deact ecr*titru',f;:ilXji,f n pr*ie*tr:trr:i pi'irn:i,fur*rfr r-: inr*c*erre aiin.i,+ r h r'*ne'nlii $:;ff;ntit11:*:t*ii;,-?}';ir..:'Jiffi:*o'oi',r,riu,=i 'acest}'lln" rriiii;?* fi pru,r*J-*tit Di'lilitL;v {'{ErL' i**,,*riv
FgLf-"' **PE
i*iliiiili**.

#+i:*:"r:ifa irvi'iLtii;i d+ i=gltii:=i.-: Iiii'*,::1ia

ur';iii*.* gi i-l*;-it+**l*s Fre"'13r: i g* i:* r-iii ett"*i-ii:':.i

F=*gi*nrrilt#i'i fi:inist*rului' prir: i**tr:i dr: acr i:{-:rirr-:tii'c*;l*ile*di

eiurai *r* *hiiga{in si[ tf'r i sai ds cstie acestia, lnsr:*iren


slrEirenar:estulad*

rg!+l:*lr1:tii'i Ji: rid i'':+ 51Qt#Fit$iY

";#: F #;,11 : 3; ;r ff:i*,i;;' ;l L f*-,, :ilTi ;::,# T1, I J lrl ;' :ii ;;,,?I?x F :1 i::l*: puhIic:# u::f a'*.ririt:i*ti"ali* p*tiitlu ri*i#t inisti'*ini; i1l.-.,,-ir.+
ilvi: iri.+siitiit. #qirr*r"e,: g.*ril.,iiilrii p iJ* ?-i-i * i: gii*' ' i *ti* !i * i,5i i i: l* in ii I ii v' *e ntiu ti:l * rirx i :-i pr*U**t'rii?L;;li

ptthli*ir-. ,,tli*!*istratisf t'*pii d*inei:ir-ri -ur;--u ifi-$fjiil1-Hffi;i%l-,i*iHiffi-1t{' n-^*'.orqri?l.,r',nera'lTl *,ra::i:grenta E*ai tntiii # tt uql r'atre seui"uli'tr

* .: ;;, -: tu; q; 1: ffiW{;,;W :* *l:::;,: i': f" X,T.,*lln i':iq d1n a i,: ui;'t ist:= riJrr ffi;* x'lT iTIi:: : ii:'*:ij.:-t H i;

1;*fi':t*'rtii f;rr",.ti-,:t* r:i:r-qitrri 11+r*gl*i;:*r:t'i:.:'*i

RnnF4! *rri::r=,.,:* H lit*:"ii'lirii*r *u-i:ii** *u*ii** aut*:"iin!ii*r t*irir*r" il;lfi?I;:;Jil1;fi;;;l;;';.*,*to;',i,'i-g*n*oo!' ffi,Hil-;i i;:li"fiitti'tf:'ilii pr*;irg'ii r-:- j.-, .-..h.irin.tiri r,.i*a,'l+l*,-r*nftifiil-r*;i_tli.i f,,i'rii,ri;rr:*i ;*t!lnr**r*rii.

iiiiri]:*iltilt:H::t,*:-:i1t'i1i:';':;gg?T"g:i*?: nt:;*!ui i i; Frt:i':*iiti F"*gi*mes:inii iien*rura "&Ei=F-o i.;;;r;, {; *nii*i}ir**iia inr*rnffiT;;.#jJiJ:?:1#.fir;*Jl

ilruffi:r;";.iouffiffi'ffiffi:'i;'il;ff;';;";;h,;,fiT fl il " s = t-: r* t3Ei


er;* *tu n[ * I * r t: b s * rr'all i F F

El***Jf;i*,tttutiu

ils ti{i ri i -"$ se irn n sm it*: I''iii l; i si*ru i r'r *'l*,tia r*r* *'r;iiitt'*r'd* ir;ii:;qi*t' *i:*ut;:t, ?ii cra:'e:

r:*ir:ritfitiii::r1:*t"iit'**'':n*ult*'i*' *b{in*i"*ripirnri+i11d+,::::-* iii* d* &gE=8.- ii.l F*pi1. t*::ini Ft!'tli{r*iillui tiirit*i'i*ii:s **fi*iti"*r*nsii' ;*:'irti,:* =ei R*5i**,rit,;ri i:!*:-:*r.ni* I_rir*rti*

'*t: '=i u*tt=?;.ri;tn;*r,,i:iii.rii+i: :ii.ir t_,,,;i*ii,,,-::,:::;::li$ rr.,n*irii sliilf;iiiri ai* "ai ,*ur*=*'it*::qi i:t''ffiJrgfftTifiutii --c'ei*ri*** 'L:ir*iti*i ;i* u-*irr* *ri:::ii* e7
r*::!i*iiti.ri p-il**z*i*r illridi** qi #rnera!* IL*g;!'r*-e*;rt6ri ; =*i',;ir,i s*risii s*ii*itar,rir ii: 't*i:is' l*inister-rii*i. irri*r**oi*, c'al.*v*r i*i ani;*i*ii tit al*.'l-r:riiiiii,;;-lrril1lr.u *i r.:,:.x* *r-lpii sr.*. Jrlridi*e i*i tr:rit*r-:*ir::5 i lt**tieiii*nut*l* ft-*giernenifir'r s*rf*taiurui g;rn*rai.,*rln-g-rii* suh s*fi'ri11ir:rn t"*nt*ii*i*s.

r
_i
i.

es-3.**i L+ rg?

a#ris rn*riiflicfiri pr*i**.tuh-ri eie act rir:rmativ, utr;rii#li1e pubii*e avizat*ar* ,r*.?ai ii:iiiit!* vr:r f! i'*firrr:rrilat*in ni*d rt:ii"#,$pttlttr#trlr.. de L''lsssntrrr+ 1.struffi*nt*le ;i ni+-:tiv*.r.*
tfel tnr.frt a**si*ii ,*ii .s* r{,fer* lir f*r'nrir Fs:rji**ir.riuide *tt nitniti:.t-ivci:r* v't fi ti'a*sl:risti
aYlzal'*. pl'e i*i liilpfi definitivarefi t*xfnhli pr*r*+tulili, iltninte eieetapa nvizXrii, nc.*sta $e sHFlLtI]fi

ir;

I.;ar.;

iii

s*.i; ;:i;,t*;**-ii'liilt:ir i:ii'tiirl iii={il,}*tiiliii;;i= i:iiit:ii*

d-* ilr

prr:cedurii stxbi}it*la n;inistruiui adnrinistra{iei in nnu *prn:ibf;rii ryiirrternel*r,e,--rnfr:rm rL. 4-6 ciinprer*ntul regulnn:*nt.

de jgo -- {r} *riginaiul pr*i**iulLii C* aet n*rmatirr, ires*iit gieir}strur",1*ntui -&gE adn:inisirrrliei,Ti ini*i"nelt:r,, f; transmiter in*u,git it* i-liinistl"Lri ree*niarp $l inr-:tivrlre. gen*rit!, grr!ir srs"et*rurir.ii srih sernn#.iurir $prr ayizir.re, Srtja Dir"*r{i*i Litn*:.al*; Lrr.*e,!ir,* pubiiee pr*t'fizute la art.!l si. respe*tir'. qi autcritiifii*r Crnten*ics, Jurirjice eglernentfiri prin nr. 555,/2$o1" Sltvei'nr-iltli t{r:rtiirfirea. api'r:hirt ro tiii.:i{+grilainentui la irrt.g1;; upfi *.ae, Ju,lti{i*i fli firigina.l, ip) Frtiectele rie n.rts n*rma.tive,$eti'ansmit "hIini,:terutitti puhlice_ g inieresef-*. arit*rit.*l;ilar avizel*r tlupfr *trtinerr:a ipreunfi cLE ccpie, nurr:ai prtn*.L v*dert n! d* iiitr *xr-:ltts!v ncu"mi:tive ayizeazri irr*is*.tcisikr i.:.*.t* inist*rill ,Ir.rstitier r:pera{iunilt-rr din eiapaci* aviz*re. ,suecesiunen ?nrh*inci egalitilXii, ia *lt. *Q in eaz*riieprevfizi:t* {g} Avirul \rlinisteruluiiustiti*i nu sste tli:}igatcriu
ir*-este iii.555,iac*r. -tt:. prin iJt-iriirilt'cn-Gli',,et'inti:-ti Iin, frj-*in l{egulirn:*n{:ul apl'r:rhat rle cfiti'e ral legalitfitii punet vedere de din nvinaie sunt pr*rieuleierie a*te n*rsilative asuri i r:i *int* :"i:ii i t.ii. * *i'* h::'i rri* i G+ir +i'="

&rt.Ef. - ir; In ca::ul


r"* f;e ririrllin Frrrlititieirtul
L' ** P E^

levi :nn*t*nti: d* llirr,..liai.e

iie Trrsr:tit tis tuxtrii aet'ui*i


ilt*i'isiltiI.

nveniiiiiii si ai aitai' inteieg*ri inierna[icriiitie iy*rIT ln v':iiei'ea r,'rtiiit:frii ssLi p*i:tna ciit'i: i-r i ll atii' tl"* i-; - GLir* in rti ii i, p ir: i eclu I * e a':t n t:r:-::: siiLr nf,i*tal*. r-:riginarit i !r: lirnb* si in iraduerr*

la aiin. {ii s* realize*r# C* e$tr* *ir'*e{ia ir) Tr*duc*rile,d*.ilriii:*u.iei*r::1"*r#sili* aie. qi R*intii trn.i*rnaticin !-rfi nsrnifr int*grare Hi:r';pgft rri-rrt-rb#rii ri}t'* *i} ti-tpur:i'atifi*.Xriis*.i.t {*i'3ext-*l+ ir*t*ltlr.*ri *.rrrirrt*riittsrnir"{it:nni ii*i" .=tarnpil* Fe fi*care ;laginfl, ia:' p* nliir:ra r;agi*fi. prir: grlr-a liir"**tisi #*nerai* re yiii'tii*nfirlilil. *:{liiir.it itiiiE*is pursiiilit*it:r t*gil,i;e F,gi'op':iinr5 ui Ri:iritir trliiernitlii:i"iill*, ys. :rrr-:i'lrs si Etr irt*:ila, priil ssnulii.tt!r'.: p*i"sr:ian*i iit-ii'riizat* +i prin npi!r.*rrii ,Stirrnpii*i, ,e*ni*rmitnt*a d*ciirnentului eu *rigir:alu!.
IItiri.t r_r4r -Ll Ya L)L"

avi;aied* au{.*rii[[iicpuhiiceinLei"*sat* &gtdg* - il] Fr*ie*t*ie fie acte:r*:ru:aii','e G*;:cral fil C*'"'*r::itiui,prix griin Dire*[iei {ienernlc Serretal"i*tuiui bilitnte ss ti"ilnsiilr"L sec.r*tamiui nrrhs*rnnfi.tura Ftegleg:r:ntfin .iuridi*s ,gi{lturt*r:r.irl$, SF**r*1tl lrlinl-tterr^tlui, ni pe fieearepagin$ nlt qtarnpilaministrr-lluiaclnrimistrnti*i ataTir: *rigirrnl. qtarnpiiEte iiiternclor,cfit,gip* suport magnetir." 'i1 drr Ar*tt:inisirr.fiei,ti lirt*rn*irl,f",fn cniii:atel {:a} in sitriatia care ?ntr* iq,,finist*i'ril praie*tui irtr puiict* vedere diferite, de e:eistat au ini{iat*i Ei aute;l'itfitile publiceilvisatr:are rrt:r fi anexat* qi prerentatain *'adrul * a*t irt:nnntiv a f*rsi ayiznt ,:.iitrl:i**l.ii,ir*.estea ri i i r:r. r* ii li ti r.rtm trilvaren.::*ilt su,gi n: u Iui, im 3: $etii nt* ! Gurre #*tl*i"ai itl fiuvtrrltiiEni, i3 &gfugf.* ili lirip* Fi"irr:il"*ii-ri* iit S'*c:r'*tat"ilr.t*i dr:n11rn*ntr'lr:r pl'*i'fiirii* ia ari. l? a!in. {li riin Fleguiarn*nt*!npr*hnt prin, i:{ctfir#"r*a (}uvepgr:lui dupfr 'turiciicq: }i*giernc:rtfiri iiti-*rlia {-i*rr*raifi nr. S$S,i.Jilril. "tiil*nten*ir:.s,sau, d* **uplT *-iiz, t:i:lig*iiit ,5i, dr* si r*x;:rilisil pi"*:i**t*1ui *r'* *rl"tr, i:ii ii;i,:+i*jt"*ri iri\lrri'flii ca:l+i*Lirt;i t"Suverm*lili ai S**r*tnrintu!*i fien*rai vn ii tras:smlis n refm**pr*i*cLul** actilfir*:siiv. r"are q:ucei Frr{in*, eile!n*inie:ri* cin'i.a s* s*ii*itfi p8 fr e#rciag*ndild* iucrr.i {-}ris*rni-riui ry*ciiliir.'i prin H'{i. iipl"r:hni F'eguin*:*i:iui ric ,t# fi*'tnsi:.1'i,r, t't:,lp*,:ii$r;*.iq.i-s* L:ru::'$g*t*. i,*r"r:r:*iiiii'ri nr.s55izGi)1.

;i:i *iiif, '.'.'ii;i:=-r.*;'rii d+ ;.liiiitit-iis'i:'l:ii*i si i.i:!-*:"**!i::l', fi: *-riiiLir.:l'* i*; i;: ::iiii;riii=, rf pr*prunerii* !n d*cuiri**iei* rii-r arrce i+::ai Fiiri f*i'n:uini* tii*r-r'siiiie *: ilaqi=i ili* initliet*r.

,,t* iii.:T.;1t:li*r:*ii:; ,i:+j5i=?i-r*iirrr '!\"fj Iii;ii::i:,1 s:ii'+ il*(li.ltill'*

vr: lil::l;-Ei::ir+ 5rq:i*tl;iirrttiirii G*i:*i"i:"i iri Gi:v*:'nr.iiill,pri* grtj.t *ni!r:n*i* in *-lii:.it,i, r.e-=.+*iii ';i ili:art*lt*ir:is, sulb s*r:iir*"iiiln ser"r*t$.ruiui f.rir*':ii+i tj*:i;*i;+ii:* F.'*gi**:*i:tiiii .-ii.riiiiir.r: gi',::-*rri qi l",t'imilrl:sirai-iei i::i*rn*i+r. f*in:a prci=eii:iui ii:=iiryil*= ** *.-tr*:::ii-:rsi:'*i gei:*lni
i.lil-...rr:ri:tilr"i;,itrsi:titi5 ii* i:] t:r:ir-i

tt justific;ellv"5*ripi'irrralrri *:',gt.nrruri i*ie rxrr ii u itr:tldus lft rr*itc{i*ptar*rt l:lbseR'u liilnr 5i,,'su

ptl }tfl:riI rrl i"*sg: etii'; e. pr{-}

r:hrervatii f'urrnni*re i;ncarr:ii: e*iinia []mv*rnr:luiiru fr-rst &$t+. - {i.i .in sltilatir'l iar *crs,st*a att fr-rritc'-litlLinic..tt* i:e:tililri pr.r:ri**.tr-riiii fl.fl lri:t ii.rx"tttfi.lirr. d* f*md art[.rL]ra gi rrl Gtiv*rnuhit, S*rr*tirri*tul fi*n*r"irl rie tfitr* ;{rin:inistrtrti*i lntei:nehir rI,{inist*ruir.ri ut ia saudupfreaz,c*le*tivul pr"er'fiu Juriclice si Ct:niencir.ts, Directia,Gen*ratrd.H.eglementXri
it!-r.4 *rtu r::L;iigiit +it: iii i.-+i'i:ieii,jt ir.+i iltiiii tir-ii.iii riir: ci* iir pi'iti:i.r'**, sfi iraue:nitii t*,=':t*i*:r',itt i."ir*i:iitis tii'iliii:l",i il li i*ir.,iii:i:iiii'+t S*irr*ii.'li;ialliii"ii l]t::t+i"+i l:i il'iiy*ii:ilSiii i:izfit* *ei rfbr*I'r,'airiii"; {:+ irlltr:i 3:r*va:r*rr. errFlims*, i:a** esle razr-i! +i r*frirsrlu!iilii* i*-=;.r*ir-ri -ili ix**'iii:itili* i+ ii:t. r'riiii. iir:+"urli+:tiel* iri ilt '*r'ir-=
t'ir'r Lj.", !t Li!;. j-'!irar"firri i:rrii + ! r ! . - r - r - , r : ;r . = *r i r - r ! i |E ,. = l i+ -r p-p t lJ q : :r!" ir i: !.. :r i, J! c = E :L . .g l i1 -n , r-ri '-iE ' .f:;L r c i r Trrr.i.ti.-o r-rLl! tEltUtt r-'i f Qi il*ntengi*S, Fg flgtaf"*

,pr:ginfi *r: **ii[in* i+ntei* r,rii*rmuiate.r'a ii apiicati *tainpilft rninistrul*i aqlr:linistrnti*iqi s*f,;'eiani!ili i:-a;frei+rn:i:lilrui* i*::t-*icr rlzare- i;:.;*iit* i* * artr*s;.Isui: s*ffiriE-*-:ia -dr-41:ii iits*.3ir"** **iler"iii *.i Guv*i"l-tiiliai. gf;n*riii-'*i milii,-ti*r;i'liiui, s,:r ti*ri,*iriii **,:-'i'*taiii:.iiii:-ii
Ir-rt= ri,r i'H":-r'+ i-E-!;s!i'=ir':r! lr-.:l {.,i= tv(}-t-!+ iigi;ir..fLiLi! J' :1. ?* -:+,=-+;* ;ft*-----:-":'ts r: ""'io= o'''-'-*'r *dr:r, iii"! i= i'r:t: I'-ri"*:+itit: i i r - : - i i ! rir-riri:'.":.iir:-i i ; i i = i - ! ' : j - ; - i * L l a: i f , i il:f+i=:i+i;-',:= iiiLi:i!Ei'---'!i iji!ir:i{;4. !:i-;;;itl;itj#:':-iiii{i" }=iili-Liii! 1ii iiiiii ;-: -:-+,,-+; -.i -: T-+.-----.!,-.l'- ,.* i:+*+.- J,- i-.1*i--*+p ^.---. i;.i*i**^ ta;iiiii:i+i::-!iiiil r i ! i ! i f , : : i ! r : : i t ! . : I i i - . i i : l L * ' ; - CL ;! :l ! ! i ! * i { ! I L J i -

t ilt$l;.'-,.i,?',.Jt

: -- - = -rri=r:riii:I+ ;i.* tJri'**rn= ir';'i.ii*iiitii ii* ir.rrrriiis'i:lsti*r'

l.t

nrrr+ri

itii E:ri.::ir:i-,-=r i

4 d:-r-ir;i**r.r::'

;tu-ffi \Eei&'rffi
-.* == --.
i;1-i1 ----tui-r-ri +ij;iaiLi

iiiiii:iiiiiv* i*iiiat* d* *.]t* autr:r'it*ii pilbii*.*1. p**tn: *:aili: ci+r are cai:tati:n d* n-rrizn:*:'.
:r p,:-.rE ry: :'!-E ! = '= r-i .:

i';t
\er;

F+' li*rrt
r_; u:-r_;.:-{

i',i';ir-ri;:":t+viirrf :;ii;;litt
iir aii_.'ilEia1;

c-iit-q*l*:riiiitii-,i'iii'iieiit:

ij*

iii fl;-iiiiiiilt

{j"{ili*+Liililt{:,,

li::'*r,i.ia tlq:;l*r'rifr F.'*gi*m*ilifiri Jrrridicr ryi il.u*i**r:i*s *iab*i-*azt {:} Fini$ cilFriiir*i:d pi'ili*r:tului ii* a*.t pr.inirii-ri fl*qLiilr* Attmiuisir*ii*l *i iitt+rn*ii,-it" ii* rr*iirr* rt! hisLii,st*r"i.i3r-ii
r-",-.*r..rq,:-i-!:r nzil,..:
l r ! r t : t i i a . . c r f l i : . : ' -

.i,rrix'::*'-,il_gi;'pg
r - ' i t 7 - r { 7 l l I ; =

d-*

r.iiii"+: ijiilid*{.*1.*t}.

il-liili,gt*;."fiiiii.

rj*

ylt

ifif;:Si::.ig*

ini{-ir*t-nr'=ririi gl_ti: $efilr:_fttUrA Sfl*;'#tgrUiirii g.*i-1,:rAi. !n !--& rIn: i-!Li Ll-f! I Lr!

i.eln:=nii!

Fff:vfit:-lt

**

Ai=E.7 *i1;

Giir*i'iltiiiii H*gr:iir.i-t=,+ritrii ii;tr',:i:ai i.tiii: FirHili'tii"'.;:ff.

iil=,555,i2u*:"

qi h'Ifr:im"[eruliii Sciniinistrnli*i ini{imt*rti}tt'an,sru:ite &:[.g*_]-* {ri ln situatinirn*i:tr"# 'hazir p* r*f*nntiiai i]*t isr a*esiu. nrt a fqrst pr"*irl*tul d* n*r]T]ai-i',r, Intel"n*trrrr spre firirif;are qi Inler::*!t:r, prciertu! d* nct punrtului de I'edr:re transn:is de h{iniste:'ulACmrinistra{iei 'in priirtir#fi ral'* nile {ie ia rIfl*-qLi-iia, e$ {-}biee{ii, nr;l:rnlatii." lril fi nntiz*t, tenn*n 'lg iTlft.xifirurrt S y*r fi ftnexatf; q*tiin{eiGut'*i'ultlui. gi prezeiiintf, Llr"gumflntriL fl: e.ndi'ul r';l elriglnsflt! pr*ie*tului de a*.t nt:rrnativ ievisatcLI stlu ffir* *t"iier{ii de *fitre qi r:lriectiileft:nnuliete,rIacfi*stfi eaxul,se pl"er.ullt l.nipistrrilndnrinistrirtieisi internfl!cr-, priu grqiie generaX, tr)ir*e{i*!C'*lleraie se*il*tamlq.ri transmit iniLiat*ruhii suh seffifiStilr'* #ttrtt*nci*s. I{*gi*nl*ilffirtJuridire Si
\.:-,J L.t ! I

in rnapap*ntru gstiintafiuir*rnuii;.ise pruni*Lfr i,ncius* &gt g5 -- iii Dtrcuinemrei* '*:*:--t*-'r": -rril-rrinisfrii{-ieri qi irri*;'neir:;'. i;e birtir ngend*i cie lutru si''' rilitteruillcir:r {i*r;errll *i ijuv*rnuiui, ri* r"#ir* s*tr*trtt"ui g*nf,i:$i nf ti* S*rrrr:tar"i*tul tr"irr:,ri:ris* qi t*ntemsi*s. Rogiemr*ntHri Jr:rieti** G,;nerale iiir-*r:fiei rninisteruluisau d* c*lrn ll*fl-rl ai d* specinlitnt* m*n{itrnatsla nlin.{t}-pers*nirhal niaieiialelar s-rnaliz&tre* it) lJup,& siltl ,gi C*irt*tre.irr,s tnt*tnie=tt* nr:rt* tu Juridice Ssiiei aie H.eglclnsnitiri Iiir*c.ii*i 1iriiliili]{iri de lu*ru s Gut'er:luiui. pentrufi*earemat*ri;rlinscrispe a.genda u}:senra[ii,
. 3l : l l l i e l t - l u . ! . L 9 i i, " 3

L
','e:ii*i"+ii*iai;-*r'iilii iii:t*it-:r nr*i"l{r+i:*.i* irl a}in*aiul g:t"a+*ci*ntFfli] -r'i zea zfi carcpeten tuIini stcrui u s Aql m in istiati iiile gl ei Int*rr-i*i*r s* 1-::j :j_:_ :_=y -ilr*vi{nitf resp*':ti:pi-l:**d.i;i.::t ia.ait,.+a}!n"t"e;, i*] i::

HE# g3 crF-'gi E.g+. = =t,iE:r= E-t l= g i p :"*r.* r: ca E=#83 = F E* s * i:3 E3 & I,* * p '*i**i*E*g'

re

i ;:.qEr. iE i:ti *,;r Ery i a-: It* a *,te i: * E.ryl& tf ve int*rn*

G* *i'q:im*-

- ii; *rdiir*:i{: ijri tiira*trii' ilrlrfiriiiiv. Aflti& ir:r;iru,;{iunii* ,$i llit* *$*ili*il*it_ i:r.t*, 'ii: *l-:iitnite i.s--:i:t!i:ui:-r-* rit:i:* *r:::'l*i:tivr* int*rr:* ;,il* g:ini*tnil*i. $* *rx!t gi 'r'i: i:;* 1.:lrrlr, e*ntnrea iegikir. a *id*na*tei*r qi a hr:tfirftr'il*r Gr:,;e:'nul*i. ip-; Ii.ii fijr pr.r;"ir iii:i *iti*gr;i"i* l:.*i-*i:;i'niitr:rfiiiri* i*te:rn* *el* *trr* pi"tv*su;" *vid*l:ts. t's{-: :: i! i * ! i: i =o I ;:ai* i * ii s {ii gij i} if;l+. r* lr! * u*.ii# ti ir:r.

rt i'*sr;*iiii ii ! i+x:,ri. 'let*!*: nurinntirr* int*rne se yLlr !imiia siri*,t i;: **drui siahiiii ci* i=i tregi!*,
r:ntinr: dis-i:t:giiii i:-rrl* ='5*,r:itir*"*ii-err iuii+rii*l' rr.,l.*,Eiiiiir. ;,=rr:f

'fu+S= {:} Act*i* t:i:ri::*tru* iniar.ir* s* *lirit *rtui:r:!*#i:ii $* p1"sir*Ce rr**a,*t*. iutr-* aispc:iii* i*gair3. c:-iincaelrar*n in ts:'l-**n:-ri st*biiii in a*sst ;;-;;-;l;;#;;: t;'**n t*rn-i*i: uti! *ar* sfrfa*E*r:sifu:t# a du*er*a i*r ia i*ei*piinir* gi *u inriicarsil, expr-es#
-:i---:L: : r$ r. E--

rri;-ir:i:n!-+i* :ji irrrisr$r!l* #urrei'nrih-ai pi-+ i.,irr*ryitri *:rer-:uiar,:i: ciirr::ra a.ufr:st *rnis*
tr. L J I! ! ! - ; H :

$i n* *t:ii'

;--+ irs_irrr:*"tiv* l:! r "At"t.g*= Fii* rr*"i*i* "f *ta i i * ri *c : *.,_: i: ::-i*ii sr,ii i: i i n: iis ! ij g ! sg, r:: H*cl.:ifrrii ii:iar.i::ai a nc,*stEf,ra. t *\
ilv

H ;r Lil

il*

fifr

' * i pi'r:r:i:r';ii'ii*n+.*'::;+:-i.i*i"i:g*ti*i*i; :.#. !

:n f;sii g'it* h * i c.t_r +::rg* n i r ii.ir:i.i**.

t
i

,reglerilentfil'ilcE'speeifice i'n vigcare si sX respeet*.'in faea de elaharare, disp*zi{iile legatr* ref* r'ilcrar* I rr p r"r:rte *{i ii i n fir rn; iili i ! r::. *.iasi fi * nte.

,.&rt=g:= ili F'rci*ct-*lexct*i i r * rI"il I $e u.'creimbmra cle unitfi{ii* ;ini{iatr:arepentrul d*n:*i:iul specific\ n, r h tndrun:ar8lr n:et*dq:l*:gicfi Ftti a c*nsiiieril*rjuridiri ..rtu{..iipniticin*r.f,it 11 sti T1 rltri *ciali,Stil*ri-rire*.ti *i ils:n*rri l* eglernentfi ri Juridicesi C*lit*ncicts. . {.s} ll:litat*ir initintt:rirr**est-q *b}igrtii sF.atl'!huis tinsa ,ginirelutrr!+ ,r*t:rgfiri:,r* prr-ii**ttlleli !n i'uirciieel* nir{-ui"ii ciatei*rgi inf*rriia{iilr:rrp* flnr*a*csta le r*nfine,c.*nfr:rm
'al z" i -r+l t s-i t r . ft L b
ctt ':: L ! : . '

prr:ier:tekrr, @#ga * it] La elatrtlrttrea unitiitiie ini{:iatuare Y{,.r r*$p*ctir n*runele Ce l-irri*r1 i*gislntiirft,gi icuv*,r d*ilriitivil p* hrir,r prpilup*,lfir,, ,Ei*ilFffi.o'fi{iil'rr , r.i"!si}ai* unitfiiilnr interesate, *ftr"e vor f i crtnsultats tn m*cl *hligat*riu. {::} Frr:ie*tele d*flinitivate, annlizate in qediniel* de il*legiu, da*.fi i;ni suf*r'rt m*dific.firitn rli"illn an*liz*i" vr:r fi I'sffi*ritsin mr:cl f*r#sgiunz6t6rqi rrrir fi trr*a*lltnt* tintt${ilar interesate in s**pui formulfrriide obsen-ntii qi plnpuneri. - {ii i}r:p'Ert*fir:itirrits'rJit e$s. prr-ri**t*it:r#e *r-t* nai'inr;tir,*int*i.sis? *nif-rdtti* iniiiaicnr* i* lr{:ir pre::*irii iii:'*cqiitij***:"niS R*gi*i;:eni,fil.i .I*ridic* qi t*r:t*:-rci*sin s*r:t:ui p*rili"* i*gni!lirt_*. nvirai"ii lnn ncr;i:a-lirre{:# presupuil *h*ltuieir pen*'l: hinisterffi! {si Frr:ieetele ae[e dm:inistrafiei petrirnii, !n pr'*alahil, igitrsit*rgjei*i" rlii'e*tieiFinane ins"e" in ved*r*aqlbtin*rii ttiupipentm r*ntrrrl finn*rin r prcr'*i:tir,," pr*rentar*&prc}iecteii:r &nt"A+"- {1} }rei:ii't^t arct*iur n*;-rnati-,,e int*rrie esteabs11lut *hlig*tr:rriusfi '!F iilt*r:n;sarur-*, d* unita"iealt;ifiatrrilre,Ltil ief*r*t {t* rtprotr*-** privind prezeutarflaqi rnr:tivnrea. n*ii regiem,:r:tfrr:i. prec.ilm si o n*tfi cie clifirnni:* a ;;iui;; ttr:;'rn*i-il"_
f,":_::,:*rurns_..*nu_

i ]

:.*; ;..:j -;:;, r,,,,1,

i'lF''] f,iijt ij ,j;ilf #;l;,ri,. ij { f t].$


{.rt,Fars:tr-lff:

gu;r;ra, dir**!iir*i Ui -::"'r*prind* rpe*ri:rei*r*r !*n:"''ls'rri:!i*i gi intern*i*r stricf l',*i:l'tte'rriiiii t1 exempiare de n"*Jt"l ;i urti.rrtr,-,rgunirnt*r:irn *':rinati; ;;;;t va cif*2, un*fiiilnr csrt:r? nurnirea T_*u ^+- i rl r: t-ffiili.?lllt

de arrna' c'arna*camentexor consultar*a dui;a cin $* vll tniq:cl-ni unit*ti sinxllare {,;.i }rrotaci* eiifurare g**ur,ri*ti.G;l'=t ;;;*'to*tutt*

j;:;;' ; H*[,?,l.T,' ;y ffi.rgffi?:'ffi ffi;i|'


teri:il' 1'

*;;; *nitirte,

!ntr.rcr*it', qi*n*ces*.at*a iff;l$: r il* Ir: cte aa rs rssn uab sa Jij]'J;


:4' ili:i**{i*

e*i*ia.riat.;i
iei

f*t]*ra}-'; piii: i-::i*i*+i*iii!, ::|#{-=*:#***" p**trti a'#r*here' 1 -r:*iri**r:x"'1l*'i*r*ei*ru*,*,#,ftffi,;,li#ffi:r*-:1ff:?:#i::-;)' ert,r=i,.,i='t'i="ilsi .****..r.ai -:-1,:rffi.,*"t-i''r'* riiiirig*"tii ai i-rtiiiifr!- ** .,+' -.^-!--r.':i,:i*niii1-

-;4-1;,tj:l*inist*tt:i*; h! l cE' ii:i p*;'ii-i'ir gi !i-i1*r:i.;.:r,;r, a p* -ii n i Fire+-i dnr;i:i*ti"aii*i *=r1ir 1J={:,=-i g* * *i * i str; l * l ,* n at* i* *Htr*.
nrrtra l ] ' l i - ! ' t s 5s t : l* : i !l:: ia.
LL-

F-i-c:ii*,;:;+ril

{r:,si;;;;i.i .;"ii-g!;-:r-

i:-ii-uii'ir'

prililii'* *r*t*l*s sr:i' fi

1I -"'^*i ai i:ire*{i*i ini:ern se rra transr*i'Lt* n*rnra[i',i aprr.rharu,^ucir.:i inregisttltu'1:,e'irlenta' ;*g:Lg&* {ii r*,px .:r'.'**iiutx c*3te'ciirs c*nf*rtn J*ridice qi qi p''1l'trarei*rriginaiuit-ii' ,g**ffirs H*eglem*nifiri i*ter'':sirt* ri*it6fii;, c* r,,tr**1t""'in pm u;i;:;d if*?,iri.#,ir, tn
.*,o t"ro {):t

LT]*llli#;;'i{'"*i11f anr

illHil:'i**;tll*,:*1"-:--Tllii#[Hi:!;:xJ'.i1'HH;;' ,o,'lT) E n a e s iri': i-'-':' T ** d *il*llT?:-?l= T u,,,i


q] se inj i*irirmegte?nd*u[ exen-rpiare lil,Sd;r,,--ir"ta' ,----x-",*x I* *iin f {f} fixutl iic* ':i f'*nt*n*'itr'e' lryiin' Jttrir .preT F'tigiei:re::tiiri i+i 1{*tn de dif11rare **n*toiu sc tt'ans*ii;;;t*it*i r'*-L'i ar.Y Lirt LI j L *-Y*iriplirr ,iu's ;itrI"# - . - * . t t +i ; r i

:iiiire sic;rn

n''r*i.:rultip}i*nr*a

*iru*ilit*apTIuJ*t;i:;;trat {sinrii-r-l., ererare, Surt*ice ti c*nt*ut'i*s-qe-::::-:T::, **ur=;ilR-#-#;ilii siree{i*i i*.rprinil,'rssn dinhe

{11j gi dir*rtiiie f,,1,;;;**:l*l}i{H*: inspaci':r'rt?t* a'r'*ra' ae l-Ttff;l' ; in c.*ma*riarrtenteie. tn casul de r.'atre iriir sui-=*rdine p* bu'*'*;;i';.t-'*e-air''zare' nittiiiir:r"

*i.ir.ial *1Rt:Eilsi:i*i, ?t:i1.:!t}{:iit.:rui iiir*:'ii* lit.'r-,*::::::,*Etirla _ j*riilic'* -t *:r.:,'="::: &gg_g.t' ir.l ruhii*ri.r** *ii'r:,:rioi ,:rii,ui:rri**nn!#uiii=ti gi*i.. :r* :;r:::iai i,ri:i .T*rat+ '11: I, -8.' F*.:-i+* r#':-i-#l!' '1il-ii*

a*ir*itT

ra *Ei**t s-'.-r rirj:.rnatilr*i:ii*ir:* {:ET*

-*r*'z**oii*ti*e la*#. l*g*l: n* *i*pti:i+-:.t:i+'-f+i:.--..i..! -;, Fu*-:-:1": si r*s"t:t';iii:-;i+ d**oa'*t* XtJT,??t-lu*"** r*g!**-r*;:t'Eri *;I-1l'*r*o*,i s
lf{,s.[,
x-b$' -'oa

m.*!fi*alir:naifr s!g,":
'

e;W #"rj'ffihd 2t;1


\\'?u tW il

/t'

o\\

"

- - -r s ?T

rrr

piintei:yl*i:acteie Adrninistraliei h,rinisierulni sb.ncrura intur*'*a[ide c'fitr* celnr -ti u'iiu',.1tri !n iur, uu i: .;**il;ff rogur*referitaareia nr:r*trtir.ernterne p*niite' intacrnai -;il'-derilar *r:mpar.tirnentele T**:i1l::,*_ff-pecrarea s*cretnrint' - - ",retnrint qi nese*r*te'

,'?d id*sr{a. PSst'rhqg'F Ef *";-;;;";ffin

#**o** dim evicenti, a

yrn{rrna'tiveinLe'rne i . , ,-g.H ^ -,-.4ol*rr act*ror ns*rrrative

ll;ilffit:Jffi u*'*to

tusr#Lr{{u*rr*"} trtj registratu*fr' d* *trttctrtrii* $t*Llcttlrilfl EF tr:tel*s: in{eiag: *p*oi*trese (t) Frin-nu*upurt-rnrJJ* * filLut'tte:desem ua t-e' }1 sa.*rnritatestltr p*r$o'{t in r*gistreie d* i*t-erne secref-ese {inenl]rmatirre de aciert:r nali*natre qi-f' *1Tsta*dardctre ,qs,tg"_ tr.r E,,,iden[a nr"

piu"rrut* tfi ane:xsle {,"s # trrl-.lirlo1, H' a dJcurnentelo, evidentil a;;;a;;,up'#*"taprin

ur*fii;;;ft.r;rxriri--;;;" pr*t*cri*

-,,'1# i i;tii,''#iirxJ

.:*..*

norrnaiiveinLerneil*secretese line irl registrui t'ieeviden[il\ acteiclr izi Evielen[a t'na*exaIti'.r la prexe*tiil r*grtii:.men niiid*lului pr*vEeut *.r:nfnrrn rim*:itshr',fltt6*.rnit ,&rt"gg"- ir) in eadruiuniiii{ilor a*teie n*rmative internc se pr*dau eui*r in dr'*pi pe fi'gad* cr.u:srtliars. dat'X ti* sanrn$.turE ;riir:iaipe hazfr riplic.arre ,sari *{-}rlsuiitrr* rrir"r-r prer'.{zut nr.]. ia Staneiardei* Tsr ane"ya es'[* fiqel*r de ccnsul"Lnre iz.)-L.,ir:delul ,in aprobateprin I{-G" nr. a infarn:atiili:r clasifieate R*rnelrria,_ linnale de pr"r:teclie llr"t ?nalls:{ft pentru nssec"rete eele iar interne ,$er.r*t*" llc:)rmati're aeteit:i' 5/?,*t]fi,pedLru . pr*u *rrtul regtilarne::'! ' {*i $*llnftul'ir sxte rbiigat*r'ie qi pel:tru nefii de units{i fat'e re{ill astfel de c.ilrnents. st-lh tn fiqade ccnsuitare, n*rmative interile ya fi cnnsernnat# aetei,*r {+} Resti.tr-rirea fnaptiinte. t'Hrein i)rriti't:si: de FersrtilIlit Iri,iriitlirfi,
&Iltr3:.- (ri Exen:plarei* irctelftr irarmative interne care n-iiu f*xt distriilt"rite drr eiitr* **mpa$imciitsl* riirit#[ikil'i;e pristrenzil. din ,ruhr-rrEiirrea nitfifiicr'$Ru sfi"Lrt"tul'ii*r ier. er*ia nu sttnt cfflrlituite *nm pad,irn*nte spe*iilie, in sfftre {*} In unit5liie qi subunitfifiile
/i " ='
i/ '>o" 'fz ;ffitf.#}\

etslt n*riui:tive s* pitslr*ar#rttir.r.rn:mndar:t {.9*i}


,,

j'

ri i:* Liv+i iti*;i"netrl al: i'r-: 5iitq i sd ptrffi ary : i:ihii*r'tifiuri irEri;: lt:i: =, - Ar-t* I* * i:r '+t=E. .E ,liii"'*;l+ i"tji*F=ii i, li: i;! hl i ;:ilriti;i; ii-r *q*!]ti !r. gii:, il:r\';hi+WptgS-Ei ,:rrig;-;1;rli!*+i:tt r.ulr:l-:i.+gr:
L.i--' 4.

r- ' '=

.. '2-"

*r:;r:ai c*r**i3*nds::ta. intr*d,';ef;:-rdu-se


.

\n,

, u"l
Fliii i*s f*tfag
pi=lltiiii;
-

dii:
j

iq3==_ii.*-= ilj it:- FifriliEii: ?;: q:t!-i"*teii*i* r,'ig-*ai-= tr:i;1:-= aitr:rld * it#nd cr.i'acie'l= cEi'acie'r= "i * .=-,,'i'..=,.o
-= s-:i-.'i!1-3-i-i$

E=-+

--*

"

" 3

*:{Fi'*S ,qiisii;*'i;i,:gaf* iitiii-i:::iii='".';: !*t*ii:* gi]*rl.iAit r'i-riTTtift|iii::*li't*is r L ' r r : i r ! { : i'= i-+:r-i-i:ir-? t. i-a::-:i+jiJ'!Lii-: ;
g-,rii-:i;:;"it-: ,'iiC::iiiiiii:;":i :'-r-'ii-!'?-r:ii'i :'':ili-'-it*gi:.!+=

.,!-Frn-r-,ao-li.-.r...---i,-. ++ ii; :ii zilj


t-j.rr.'r.::r:i.r-:Lr.-s:-:ra-

;,., ';i,r*ii: .!,i\iz:,1:.i1=f tji--::-:!; '".2:! i--..;3'.-!


;f i--: r"i'-

.--i r,riii= ti?":1,-i:,'il: ::'i-'I: i-3:'--jt'--q;il{!. +:

ft A;5Li"HHiri-fir

i -..i-",=

*i.ii.' U iIiUt

-i ----.:

rar

i Lt-:it"ii.

i 'o -

ai =r*r*=-i*i==='*rL=3 d* *l=ir..g*l* i=i i.=G*i*i i:li=i-:?=li=r

= ar,i*i*r::*r*iaii=:r*

i*"i:=rr:*

un i::j i-,a i-iiree{inrl*n*;"aifr liegi*menifiri iuridic* qi C*niencir:s 5e \rn pfts"tra npii*firii ciat-t:rril-it | fl:{pre$ $RLl ie.3it c{in rrigr-rar* din ac.till ltt:rn'lltL'iv ahrr-:ga ex+)iillr"lar p:rr"rr.*sriI't qi cJsr prive,gi* i,rh*l iliipi'*unri cri it:ii'eagr'ttl{-ll'espt:trtl*tiiii*.*-i c.{ii'e, teiltrrr:r*8"e, $* ei:nstit*ie ii:tr*un d*sar. p*trivii pr*r'i:d*l'ii*r distrugere ii eeicrlalie *xen-lpia.i'e, c.c. r,* pr*r.ifi ir* int elr-r r.r:]nft:rtr: N*nr*iir.latr:mlui arhivisti*.':n \rigr]rli'*qi .t* ari:isei:'Jfr cat"e au i'll prinlire ncten*n"rrn*.ti'r* din iunciie ff pers*anelur ,. fl!;fiA-^ {ii La s*1:i:nilarea cu:TlHrruimsHfr: d.*pfi" lfiteflffis, s8 Ti?pr**edat ete la reqerlintnunit#lii ie v{rr restiiui selt:r cie la cars ie-au primit, a) per,snanele persr:iancklr llilu nurnitc iir fun*{ie; fie reciis{:rihuite sal urn:findnaaeeslea fntrt da pr*ditre-prinrire ss vir tnctrein$It pr*fles-vftrhai b) ln subunit*tileciispersate, inainint proflasului-r'enl:al fi va p*r,$*irrl*l* r*r* pr*d;lu qi pr*ia* functin. #riginalul cr.silandal1ului {ryr:fului}unitfilii. c.i}r*yil dispune I'erificareaexisten{eitu[ur*l' sp*r:ialal ilnit#fii" *viden(eitinrite de *"*n:pa$irnentul *r:rnfr:rm exrmpiirlre!{ii', un*r'unitfili, desfiin{Srii in silsar] aiin. iri lii. * fii h s* aplie.fi,qi {zi i}ispnzifsii* de nlun*$. fn a**ustfrsiti:a{ie.tt}rnparlimemtill"speeia}-sa sglruinit*lisrpl flil1:lpai"tili:*::i* qiitcii r:ttxttl, i* ilistri}mie*.*lrrriitltt tnfiini*t*. ,Ti, e.qt* *viri'*n{fi :rnissrri'*'i.ii *r,:difir.iTri1* fi:.,:er
','r::iiji=Fttil+ it*i'ifi*r::.t'+il ir+l i-i*i'i;rdii:#iii t-li:lnirriirrniii i+-:iiiJ ii+ ii;ritfiii il: ar'*Tc i* vigrier*in.i*:"i-i* ::*::::nt.!v* at'i*l*r *;r-*ru*i;*r*i*l F'-:ii* * d;:t*tp* a$, n *;lis'L*::-i*i *viii*iii*".
* .* *"{.n F 7 F " ? ^ * { h - s +-=s-3:i-t:qi;'

exempiar, cfitrriitnciariiji {qefiii inf*rrneazfi {z} in cazu}1n car,*se c*nstaia ipsa iiniii 'l* +i iiri*rli*it}r, priii *ireciia G*ft':i"alit }dilisi*ni1-rii A,:ri:rinisirrrii+i e itigf;nig *.*liriri{.ei-*il ,:*itetii.ii p*ni;'r,ig'E:-;!i'*il ir*.*siiiiii" rir'bii!i'*il lnfr:iruatii *i lii.cter:tie Intar.nii, si vi:;' *iaci:-:ii yinr:r'atuitii"iiidispirneren mfi.surii*r preiri:uie d* ieg*'

aeie n*rmaiire int*s'n* &:t.jg. * tr:rpagdar:[ii{tefiii ct u;riiiii careg*sti*neazil r1*r"'ulnente' rnfisurilr:rde ilatectie a &cestr:r de apiiill{r#a unt rolspunzst*ri se'r* tine tn*epand - E',,id*n[n i';: ;'egi*tr*lelceriicnai,: in pr*e*ntui eng:it$l thfL.fr_?,u.-tntrr tcroJi. cle* l. s 1.

C&EITQLLTI.]l *ispozitii finaEe


=Fie aila-iis*, f,*i*gi:-lk:i i'-"linist*rHii;i ,Jurleii**gi il*xt**ci*s,'*rr;i pr*se;-iitl, =,+n-iestliai.
4 I

;*e,t'u$, * I_ii})

\,/

ti-i i}ir"*rti* ili i-ri-:il11e:'lii'.: t{iiiir-:l':.:"+,

#*l:e;:Ail1 F"*gi*ii:*trt*r!

{iin dr:m*nir-rl Adminisirnii*i qi llrt$rlr*!r:r"staiiiui *ian-*ri.i-ii =i apiir*i'ii aetek:r nr:::rnaiive tt:r:l*i::r,;;iil;tiiii,ii't+ ii,l: iriiif $tiii"r.j* !'-*girrii}*fri-[i'!l+:' gi v;x' l*t-'; pi.i-,FL:rjr::li li:i -ri* r:.r-rii'i';.*i* ::: EniaIC. ti* ner'*ii* 5,111=_gif lu **ri*{*i* l;r:;:u.ts* iega"ie t

--;i:ii:,:.1:ii:it' -- I-i3c.g",' ;i ii-:iil:'+i* gti;:r:*sig* ili* p:"r:i*ci*ir-:i'qi* rii* ,i-*:*.u-*i*titi:.i+&iL**. a eiab*lat *ri:ir*t*!* sali arie i,-]rri:*ri',:*a**pi*i:* .r*r ii +ilsti=i* lic i-:ni:ai*a i*:i:ar'trEr*car+ tio i;iirtgiiiii! i-'i-t:t:*:; a=igiii'* +itiii:iF-Si'd:'-+a l,-ii', niti*: ?*+*i s*. *+.-. i1 rti-i;liiiriiiii.i*iu-i;r-ug'i=,-ru,rii
i' * ri t:r l:.'i:i i*.'r* a r,;:i* i aii i t i-ii":i n i l:. h ;--: Fi*-i.

::l apii*ar*n i*:';';:*:ai ** liil'* rn#s,"lri p*i-iir-* sltI]t.ii,rgL*i'*a -r: pr*v* d * ri i * r F r* u* it r- i *'r l*gx i a r:r * llr.

ggE .J. -- ',lr-;*tii:-*.#-rr-::'ii stiuiriuriiirr ,-t'Ii::isi*dul'liiiiiii:isii"nii*l*i


F*ls+fi4i":i

itit*t"i: *iq:t.t.','ili I Llfi

dir: r*i:*rqli**

o*,Ffi.d1"-;-lndxtlenr.r-:Sfacpa$eint*grnntfidinpiezentullegulaniei}i'

+i

.=. s.
1* :E

?
*1

-L-

ru tr o
q ;

VT $ E

o *{ o () o

,(E>

l{} {J:l JrE

sg

$F

c6

gE
;
f:

-I

hF E'b'
rtt o Ec

'

*
& fri Ti F sl"

J.4 l|r.'

o (J o (u
j(E

,.*,-,
!i,&

; ]W,

c qt E '5 o
T]

,ffi

(u

rflfr iifr ilt

m
l I I l I

ti[,

s
$

:'

t -

d'E rl :.J

{L
r_ {ET rt
L-

1C

_*

LJ

.x

f1

(JE
J h

PE EF

EA vo
(slt
{-t -

fE r'E tr
qf, G

"qs

tr ll,

.J tr 3iD qF Z"=

s;

dg

UJfr

rt! o

4O TSC

HE

LJ J:' rrr ftl

ag

tr.g
ttr tU

'=G =G !l I'
l r

J3

sfi E +ts tr '$E


0z 0(= \d,

AE

, FsH 'E $E
r()
EF

gl'E
v.-.a -

H A
E
O

()

a\

aq

I., i.i i: v A
fiJqi*/\}"1)

Ll fl-l 'r
l{i1.,.1

uli $+fiti u,.it#i ii rla;-ri


A'- ltry i-itJr/.j.t t Y t

LI#Tii RJi'',!= Ulq*T i# ru&fi. $TFi Dr


tr*ULrF,iI tfr.! L
fnY+ e, A-t*C'l. ! fl@IEt r-. A r

n *tii

,, *".. -rl.* ' . 1 : t + t F

-.-=:-. l* s+5;: t t y ! : r i J t ; r - r i : i

:.* *: 1 : r s t

*..* a : r " -

:--: i'3

.= :a-r'i'r. =-* -' i.:i

rr ra=

-.: ni' ; : i

l*,e..ruF:,4

Evaluare