Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ARENDA

Intervenit astazi ........intre:


1. ...................................................................cetean romn,
nscut
la
data
de
......................
n
municipiul
..................................,
domiciliat
n ........................................., str. ........................................
nr.................., identificat cu BI seria ............ nr....................
eliberat de,,,,................. la data de ......................, avnd cod
numeric personal............................................, n calitate de
arendator i
2. ....................................................................., cu sediul social
n
(localitatea)
................................................,
str.
............................................
nr.
..............,
jude/sector ..................................................., nregistrat la
Oficiul
Registrului
Comerului
sub
nr.
................................................
cod
fiscal
nr.
.........................................,
reprezentat
de ............................................................................, n calitate
de arenda, pe de alt parte,
OBLIGATIILE PARTILOR
Arendatorul pune la dispozitia arendasului terenul situat
in
.................................................,
cu
vecinii
la
N.....................................,
S.......................................,
E....................................., V................................. detinut in baza
Titlului de proprietate/Act..........................................
Arendasul preia terenul in starea existenta la momenul incheierii
acestui contract, urmand ca obligatiile de ingrijire sa-i revina din
momentul semnarii.
Prtile au convenit ca arendatorul s plteasc o arend de
...........................,
astfel:
..................................................................................
............................
Impozitele si
arendasului.

taxele

datorate,

potrivit

legii,

sunt

in

sarcina

DURATA CONTRACTULUI
Durata arendarii este de .................ani incepand cu data semnarii
prezentului contract si incetand la data......
Arendasul va restitui arendatorulu terenul in aceeasi stare in care
l-a primit in caz contrar fiind obligat sa il refaca pe cheltuiala sa
sau sa compensezae in bani diferenta de valoare.
Fiecare parte contractanta este obligata sa aduca la cunostinta, in
scris, celeilalte parti, cu cel putin 1 an inainte de expirarea
prezentului contract, despre intentia sa de a-l reinnoi sau de a nu-l

reinnoi, conform art. 1848 Cod civil. In cazul in care partile se


inteleg sa-l reinnoiasca, o pot face printr-un act aditional sau
printr-un nou contract, cu respectarea prevederilor legii.
Prezentul contract a fost incheiat astazi ......................in
localitatea................................... in trei exemplare cate unul
pentru fiecare parte si unul ce va fi depus prin grija arendasului la
Consiliul
Local
al
Primariei.........................................................................
Arendator,
...........................

Arendas,
..........................

S-ar putea să vă placă și