Sunteți pe pagina 1din 34

INSITITUTUL INIMII N.STANCIOIU Str.MOTILOR Nr. 19 21, Cluj - Napoca Tel.0264/591 941, Fax : 0264/599 503 Email :..........................................

.. Nr...............................

VIZAT DIRECTOR FIN.-CONTABIIL .....................................

APROBAT, ORDONATOR DE CREDITE MANAGER , ........................................................

Nota justificativa privind selectarea procedurii de achizitie produse lucrari de inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC si reparatii aferente 1. Categoria de produse : Inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC si reparatii aferente 2. Codul de clasificare CPV : 45421120 - 1 3. Valoarea achizitiei: estimativ .............................. lei fara TVA 4. Procedura de achizitie conform legii : cerere de oferte: 5. Justificarea achizitiei : - Studiu de fezabilitate intocmit de S.C ECO ERG CONSALTING CLUJ NAPOCA privind eficientizarea procesului de producere/transport si utilizarea a energiei la I.Inimii Cluj Napoca. Procedura se va derula in conformitatea reglementarilor legale privind achizitiile publice OUG 34/2006.

Intocmit, ....................................................

INSITITUTUL INIMII N.STANCIOIU Str.MOTILOR Nr. 19 21, Cluj - Napoca Tel.0264/591 941, Fax : 0264/599 503 Email :.......................................... Nr............................... Invitatie de participare Autoritatea contractanta: INSITITUTUL INIMII N.STANCIOIU adresa Str.MOTILOR Nr. 19 21, Cluj - Napoca , telefon 0264/591 941, fax : 0264 599 503 adresa de e-mail.................., are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC si reparatii aferente , cod

CPV : 45421120 - 1
Obiectul Contractului: Furnizorul se obliga sa furnizeze Inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC si reparatii aferente , cod CPV : 45421120 1 Procedura de atribuire aplicata:- cerere de oferte. Locul de livrare a produselor:-sediul spitalului Durata contractului: Contractul este valabil pana la ........................... Data limita de primire a candidaturi: ........................................... Data limita pentru solicitarea clarificarilor: ....................................... Adresa la care se transmit candidaturile : INSITITUTUL INIMII N.STANCIOIU adresa Str.MOTILOR Nr. 19 21, Cluj - Napoca , Limba n care trebuie redactate candidaturile: romana Modaliti principale de finanare: ............................... Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil ........zile. Criteriul de atribuire: - Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic Documentele de calificare: necesare a fi prezentate alaturi de oferta tehnica si oferta financiara financiara sunt prezentate in documentatia de atribuire . Cerintele minime de calificare: Vezi documentatia de atribuire Oferta trebuie sa cuprinda: -propunerea tehnica elaborata astfel incat aceasta sa respecte cerintele din caietul de sarcini . -propunerea financiara- elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA si echivalent Euro. Data pentru care se determina echivalenta lei/Euro ....................... Pretul ofertei :-este ferm in lei si nu se accepta actualizarea pretului contractului. La oferta de baza nu se accepta oferte alternative. Perioada de garantie:-minim 5 ani Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini se obtin de la sediul unitatii birou administrativ sau se vor transmite prin fax respectiv prin e-mail firmei la solicitare scrisa cu confirmare de primire. Manager Director financiar-contabil ........................................... ........................................... ..........i Director administrativ ................................

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare si instalare usi aluminiu , ferestre pvc si plase tantari, cod CPV : 28122000-3. PROCEDURA : CERERE DE OFERTA DE PRET

Manager .................................................

Director financiar-contabil ...........................

COMISIA DE ELABORARE ......................................... ......................................... ..........................................

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A. Informaii introductive A.1 Denumirea autoritii contractante: INSITITUTUL INIMII N.STANCIOIU Cod fiscal: 4617719 Adresa: Str.MOTILOR Nr. 19 21, Cluj - Napoca, cod postal 400001 Numrul de telefon i fax: Tel.0264/591 941, Fax : 0264/599 503 Adresa de e-mail:................................. Solicitarea clarificrilor: Birou administrativ, tel..........................., dat limit de solicitare a clarificrilor: .................................,prin solicitare scrisa. Coordonate pentru transmiterea contestaiilor : persoanele aflate ntr-una din situaiile descrise de prevederile art. 255 din OUG 34/2006 se pot adresa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor cu adresa B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureti, tel/fax: 311.80.90 Sursele de finanare ale contractului care urmeaz s fie atribuit:................................... A.2 Obiectul contractului : Furnizorul se obliga sa furnizeze Inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC si reparatii aferente , cod CPV : 45421120 1 A.2.1 NU se accept oferte alternative. A.3 Pentru atribuirea contractului de achiziie se aplic procedura: cerere de oferte. A.4 Legislaia aplicabil: 1. Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; 2. Hotrrea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006; 3. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006. B. Calificarea ofertanilor: B.1 Documente care dovedesc situatia personala a ofertantului (eligibilitatea) Declaratie privind eligibilitatea (formular 12 A) original; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 (formular 12 B) original; Declaratie privind calitatea de participant la procedura (formular 12 C) original; Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaiilor exigibile de plat a impozitelor i taxelor ctre stat, inclusiv cele locale, precum i a contribuiei pentru asigurrile sociale de stat in vigoare, valabile la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata. Cazier fiscal eliberat de autoritile competente pe numele ofertantului, valabil la data deschiderii ofertelor. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune, fara a fi obligati sa-si prezinte asocierea intr-o forma legalizata . Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemneaza in randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie. Ofertantul nu are dreptul in cadrul acestei proceduri : - a. Sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici. - b. Sa depuna canditatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna. - c. Sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. In cazul asocierii mai mutor ofertanti, cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea, si lichiditatea generala si solvabilitatea patrimoniala trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Pentru aceste documente nu este permisa completarea ulterioara, lipsa unuia sau a mai multe conducand la descalificarea ofertantului. B.2 Documente care dovedesc nregistrarea: 1) Pentru persoane juridice romne: Certificat de inregistrare la Registrul Comertului in copie legalizata. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului,in original, eliberat cu cel mult 3 de zile nainte de data procedurii de achiziie, din care s rezulte: a) c obiectul de activitate al ofertantului este conform cu furnizarea de produse ce fac obiectul achiziiei publice; b) c nu sunt nscrise meniuni cu privire la aplicarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.608 din 13 decembrie 1999, cu modificrile i completrile ulterioare; 2) Pentru persoane juridice strine: Documente edificatoare care s dovedeasc o form de nregistrare ca persoan juridic sau de nregistrare/atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile legale din ara n care ofertantul este rezident. Pentru aceste documente nu este permisa completarea ulterioara, lipsa unuia sau a mai multe conducand la descalificarea ofertantului. B.3 Documente care dovedesc capacitatea economic i financiar : 1. Fi de informaii generale (Formularul 13). Se solicita dovada unei cifre de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 5 000 000 RON 2. Bilant contabil la data de 31.12 .2006 inregistrat si vizat de autoritati. 3. Ultima balanta contabila. Pentru aceste documente nu este permisa completarea ulterioara, lipsa unuia sau mai multe dintre acestea duc la desclificarea ofertantului B.4 Documente care dovedesc capacitatea tehnic i profesional : 1. Lista principalelor lucrari similare in ultimii 5 ani 2. Indepinirea sau executarea in curs a cel putin unui contract avand ca obiect lucrari similare, la unitati sanitare, aflate sub exploatare a carui valoare sa fie echivalentul a minim 150 000 Euro, insotit de recomandare si copie dupa factura emisa. 3. Indeplinirea a cel putin doua contracte cu valoare cumulata de 300 000 Euro insotite de recomandari. 4. Lista utilajelor de care dispune pentru executia lucrarii.

5. 6. 7. 8.

Declaratie privind numarul mediu de angajati Prezentarea personalului de specialitate si calificarea acestuia . Certificare ISO 9001 Agrement tehnic Pentru aceste documente nu este permisa completarea ulterioara, lipsa unuia sau mai multe dintre acestea duc la desclificarea ofertantului. C.4 Cerine minime, referitoare la capacitatea tehnic i cea economic i financiar, pe care ofertantul trebuie s le ndeplineasc pentru a fi considerat calificat: Toate cerintele exprimate la punctele B1, B2, B3, B4 reprezinta cerinte minime neprezentarea unuia sau mai multe din documentele solicitate conducand la descalificarea ofertantului.Pentru nici unul din aceste documente nu este permisa completarea ulterioara. D. Elaborarea ofertei D.1 Limba de redactare a ofertei: Oferta i documentele care o nsoesc trebuie s fie redactate n limba romn. D.2 Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertelor este de 90 zile de la data deschiderii acestora. Orice ofert valabil pentru o perioad de timp mai mic dect cea prevzut va fi respins de ctre comisia de evaluare ca fiind necorespunztoare. D.3 Cuantumul garantiei de participare.( Virarea garantiei de participare se face in contul : RO16TREZ2165005XXX014558) : 5175.02 lei Ofertele care nu vor fi insotite de garantia de participare in forma si cuantumul solicitat de autoritatea contractante vor fi resprinse inainte de deschidere. D.4 Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnica va fi redactata conform cerintelor din Caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta o descriere a caracteristicilor tehnice in ordinea ceruta in caietul de sarcini.( conform fisei de conformitate) insotita de documentatia tehnica explicita a producatorului( Agremente, Ceritificate etc.) care sa confirme fara echivoc caracteristica solicitata. De asemenea, ofertantul va prezenta schitele tuturor ferestrelor si usilor propuse, din care sa reiasa numarul de bucati, deschiderile si dimensiunile de executie. D.5 Modul de prezentare a propunerii financiare. D.5.1 Ofertantul este obilgat sa completeze formularul 10 A din sectiunea III formulare, precum si formularele C1, C2, C3, C51. Omiterea completarii unuia sau mai multe dintre formularele mentionate conduce la descalificarea ofertantului. D.5.2 Data pentru care se determin echivalena leu/euro: ................................... D.6 Prezentarea ofertelor D.6.1 Adresa la care se depune oferta: secretariatul INSITITUTULUI INIMII N.STANCIOIU,
Str.MOTILOR Nr. 19 21, Cluj - Napoca

D.6.2 Data limita pentru depunerea ofertei: ........................ Lucrarea va cuprinde : intocmire documentatie pentru - Inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC s reparatii aferente. D.6.3 Sigilarea, marcarea i prezentarea ofertei Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care insotesc oferta in original si o copie. Documentele trebuie scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numeraotate si semnate fiecare pagina de reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul in contract. De asemenea se vaprezenta obligatoriu si un opis al documentelor prezentate. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt validate doar daca sunt vizate de persoana autorizata sa semneze contractul.

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu ORIGINAL si COPIE . Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, netransparent si inchis corespunzator. Plicurile interioare trebuie marcate cu denumirea si adresa candidatului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fara a fi deschise, in cazul in care oferta este considerata intarziata. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante :
INSITITUTUL INIMII N.STANCIOIU Str.MOTILOR Nr. 19 21, Cluj - Napoca Judetul CLUJ, cod 3400 Si cu inscriptia :

A nu se deschide nainte de data de data :.......................... Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus autoritatea contractanta nu isi asuma nici o reponsabilitate pentru ratacirea documentelor. Scrisoarea de inaintare si garantia de participare va fi prezentata de ofertanti la vedere. 5. Oferte ntrziate Ofertele primite dup expirarea termenului limit de prezentare stabilit prin documentele licitaiei vor fi respinse i returnate nedeschise ofertanilor. 6. Modificarea i retragerea ofertelor Ofertanii i pot modifica sau retrage ofertele depuse, cu condiia ca cererea acestora s fie primit de Autoritatea Contractanta , n scris, naintea expirrii termenului limit de prezentare a ofertelor. Modificarile fcute la oferta deja depus vor fi trimise pn la termenul limit de depunere a ofertelor i trebuie prezentate n conformitate cu prevederile de la D.2. Nici o ofert nu poate fi modificat dup expirarea termenului limit de prezentare a ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau a-i modifica oferta dup expirarea datei limit pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public . E. DESCHIDEREA I EVALUAREA OFERTELOR E.1. Deschiderea documentaiilor Comisia de evaluare are obligaia de a deschide documentele de calificare si propunerea tehnica la data de ....................... la sediul Achizitorului Oferta financiar se deschide numai daca documentele de calificare si propunerea tehnica corespund punct cu punct cerintelor exprimate .. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofert, avnd ca singur motivaie absena de la deschidere a reprezentantului ofertantului care a depus oferta respectiv. Plicurile vor fi deschise de ctre preedintele comisiei de evaluare. Nici o ofert nu poate fi respins la deschidere, cu excepia ofertelor care : a) Au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare. b) Nu sunt insotite de anuntul de participare. Comisia de evaluare va ntocmi un proces-verbal de deschidere care urmeaz s fie semnat att de membrii comisiei de evaluare, ct i de reprezentanii ofertanilor care sunt prezeni la deschiderea ofertelor. E.2. Confidenialitate Autoritatea organizatoare are obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertei, precum i asupra oricrei informaii privind ofertantul. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvlui ofertanilor sau altor persoane neimplicate oficial n procedura de atribuire a contractului de achiziie public informaii legate de activitatea proprie pn cnd nu a fost comunicat rezultatul procedurii respective. E.3. Criterii de atribuire

Elaborarea ofertelor i atribuirea contractelor de achiziie public se face pe criteriul Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic. E.3.1. Examinarea ofertelor In cazul unei oferte care are un pret neobisnuit de scazut in raport cu celelalte oferte, comisia de evaluare poate solicita in scris detalii si precizari inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte Algoritmul de calcul va fi metoda punctelor de calitate care presupune alocarea unui numar de puncte pentru fiecare factor de evaluare stabilit a fi luat in considerare atunci cand se calculeaza punctajul final al ofertelor: - pretul ofertei maxim 50 de puncte - calitatea lucrarilor rezultata din propunerea tehnica - 30 de puncte - durata de executie 15 puncte - Garantie produs - 5 puncte ( certificata prin agrement tehnic) A. Punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei se acorda astfel : a). pentru cel mai scazut dintre preturile fara TVA ale ofertelor se acorda 50 puncte; b). pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel :(pret minim/ pret n) x 85. B. Punctajul pentru factorul de evaluare calitatea produselor se acorda astfel :
Caracteristici tehnice Profile PVC Profile PVC clasa A - grosime perete exterior minim 2.8 mm Up -1.4W/mpK Adancime incastrare profil - minim 60 mm Inaltime profil toc - minim 70 mm, armatura 1.5 mm Inaltime profil toc usa - minim 70 mm, armatura 2 mm. Inaltime profil cercevea ferestra minim 82 mm, armatura 1.5 mm. Inaltime profil cercevea usa minim 120 mm, armatura 2 mm, coltari sudabili ISO 9001 profil Agrement tehnic profil Geam termoizolant. Grosime, structura pachet 24 mm.Float 4mm - 16 - 4 Low E + Ar Furnizor sticla :Glaverbel, Pilkington, Guardian sau Saint Gobain Introducere Argon - In zona de ansamblare si presare( fara supape) Concentratie Argon minim acceptata : 92 %, coeficient transfer :1.1W/m2K ISO 9001 Sticla ; marcata CE Feronerie Marcare feronerie - Sigla fabricant Garantie cicluri feronerie ferestre - 10 ani Garantie cicluri feronerie usi - minim 5 ani Tip feronerie - zincata ( silver) Tip balamale usi : Reglabile pe 3 directii ISO 9001 feronerie Document justificativ Document justificativ Document justificativ Document justificativ Document justificativ Document justificativ Document justificativ Document justificativ Mostra Mostra Mostra Mostra Mostra Mostra 3 1 1 1 1 1 1 3 12 2 2 1 2 3 10 1 1 1 1 1 3 8

Documente justificative Documente justificative Documente justificative Documente justificative Documente justificative

Mostra

Documente justificative Documente justificative Documente justificative Documente justificative Documente justificative Documente justificative

Mostra Mostra

Total : 30 de puncte a).Pentru cea mai buna calitate se acorda punctajul maxim. b). Pentru alta calitate decat cea prevazuta la litera a). Se acorda astfel punctajul : Cn = Kmin/Kmax x punctaj maxim acordat raportat la fiecare criteriu. Daca propunerea tehnica intruneste mai putin de 25 de puncte la calitatea produselor, aceasta va fi respinsa ca neconforma. Caracteristicile tehnice se vor puncta numai insotite de documente justificative si dupa caz mostre. C. Pentru criteriul durata de executie punctajul se va acorda astfel: a) pentru cea mai scazuta dintre duratele de executie se acorda 15 puncte; b) pentru alta durata decat cea prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel :

(durata minima/ durata maxima ) x punctajul maxim alocat. D. Pentru criteriul Garantie produs punctajul se acorda astfel : a) pentru cea mai mare garantie se acorda 5 puncte; b) pentru alta durata de garantie decat cea prevazuta la litera a). punctajul se acorda asfel (garantia minima/ garantia maxima ) x punctajul maxim alocat. Garantia acordata se va lua in considerare numai daca este confirmata pri agrement tehnic. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai ridicat punctaj rezultat din aplicarea algoritmului de calcul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. Dup evaluare, comparare i adjudecare, comisia de licitaie va ntocmi o hotrre de adjudecare conform criteriului oferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnicoeconomic. F. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC F.1. Comunicarea privind rezultatul aplicrii procedurii Comisia de evaluare va stabili n maxim ......zile de la data deschiderii ofertelor, printr-o hotrre de adjudecare, care este oferta ctigtoare. Autoritatea organizatoare va comunica tuturor ofertanilor rezultatul analizei ofertelor n cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta ctigtoare. Semnarea contractului de achiziie public pentru furnizor se face la sediul beneficiarului la data specificat n adresa de comunicare a acceptrii ofertei, dar nu mai devreme de .....zile de la data comunicrii rezultatului licitaiei. Preul produselor din contract este cel rezultat n urma licitaiei i va rmne neschimbat pe toat durata valabilitii contractului. Durata contractului va fi pn la ................. F.2. Termenii comerciali in care se va incheia contractul: Oferta de pret va fi ferma, prezentata in lei, leul nou, fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Clauzele obligatorii si cele specifice se regasesc la Sectiunea Formulare Model Contract de furnizare. F.4. Garantia de buna executie: Garantia de buna executie a contractului se stabileste in procent de 5% din pretul contractului si se poate constitui prin retineri succesive din contravaloarea situatiilor partiale de lucrari prezentate .In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de garantie la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica contractantului pretentia, precizand obligatiile care nu au fost respectate. Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra acesteia, dupa cum urmeaza de 14 zile de la data procesului verbal de receptie, la terminarea lucrarilor. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului de furnizare de a conveni modoficarea clauzelor contractuale prin act aditional. MANAGER DIRECTOR ADM SEF BIROU TEHNIC

INSITITUTUL INIMII N.STANCIOIU Str.MOTILOR Nr. 19 21, Cluj - Napoca Tel.0264/591 941, Fax : 0264/599 503

CAIET DE SARCINI INLOCUIRE TAMPLARIE LEMN CU TAMPLARIE PVC SI REPARATIILE AFERENTE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine : Lista de cantitati de lucrari Notiuni si caracteristici tehnice pentru lucrarile de tamplarie Tablou de tamplarie PVC

1. GENERALITATI . Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind caracteristicile ferestrelor, usilor si pentru lucrarile de montaj ale acestora in santier. Caietul de sarcini nu are caracter limitativ insa orice modificari sau completari se vor putea face numai cu aprobarea beneficiarului. La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice propunere de inlocuire trebuie modificata de executant si aprobata de catre achizitor. Executantul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol, in masura in care acesta nu este impus de planuri si/sau desene ulterioare, desene detaliate. Productia poate incepe dupa verificarea in teren si aprobarea acestora. Tamplaria nu trebuie sa produca zgomot sau vibratii auditive ca urmare a patrunderii vantului, eventual aerului sau datorate traficului auto. 2. Standarde si normative de referinta. Studiu de fezabilitate intocmit de S.C ECO ERG CONSALTING privind eficientizarea procesului de producere/transport/ distributie si utilizare a energiei la Institutul Inimii - Cluj Napoca. 3 . Caracteristicile materialelor utilizate la realizarea tamplariei PVC
Caracteristici tehnice Profile PVC Profile PVC clasa A - grosime perete exterior minim 2.8 mm Up -1.4W/mpK Adancime incastrare profil - minim 60 mm Inaltime profil toc - minim 70 mm, armatura 1.5 mm Inaltime profil toc usa - minim 70 mm, aramtura 2 mm. Inaltime profil cercevea ferestra minim 82 mm, armatura 1.5 mm Inaltime profil cercevea usa minim 95 mm, armatura 2 mm. Coltari sudabili ISO 9001 profil Agrement tehnic profil Geam termoizolant Grosime, structura pachet 24 mm.Float 4mm - 16 - 4 Low E + Ar sau tipul specificat. Furnizor sticla :Glaverbel, Pilkington, Guardian sau Saint Gobain Introducere Argon - In zona de ansamblare si presare( fara supape) Concentratie Argon minim acceptata : 92 %, coeficient transfer :1.1W/m2K ISO 9001 Sticla ; marcata CE Feronerie Marcare feronerie - Sigla fabricant . Garantie cicluri feronerie ferestre - minim 10 ani Garantie cicluri feronerie usi - minim 5 ani

Tip feronerie - zincata ( silver) Tip balamale usi : Reglabile pe 3 directii

3 . Controlul calitatii livrare, depozitare . Tamplaria asamblata partial cat si geamul termoizolant se vor livra insotite de certificat de calitate si declaratie de confromitate emise de producator. Manipularea tamplariei cat si a geamului termoizolant se va executa manual cu atentie. In cazul suprafetelor vitrate mari ce implica o greutate sporita se vor utiliza dispozitive speciale adaptate pentru ridicarea/ deplasarea cu mijloace mecanizate. Tamplaria/geamul termoizolant trebuie depozitate in spatii protejate. Depozitarea se va face astfel incat tamplaria sa nu sufere deformari care ar putea sa strice sau sa impiedice utilizarea. Pe timpul depozitarii se va evita deteriorarea suprafetelor. 4. Executia lucrarilor, montarea, instalarea si ansamblarea. 4.1 Executia tamplariei PVC.pentru usi si ferestre. Debitarea tocurilor si a cercevelelor se va face cu masini speciale de debitat la doua capete. Amplasarea profilelor - profile de rigidizare se fixeaza in camera profilului cu suruburi autoperforante la 40 cm. Sudarea profilelor PVC termosudare cu masini speciale de sudura. Cordonul de sudura nu va prezenta pori sau culoare gri- galbuie. Montarea garniturilor imbinare cap cap cu evitarea intinderii sau lipirii. Montarea feroneriei cu suruburi protejate anticoroziv. Montajul tamplariei in situ se va face vertical cu axele deschiderilor si la distanta necesara fata de structura de baza avand in vedere ancorarea prevazuta. Fixarea trebuie astfel facuta incat sa asigure stabilitatea, sa permita dilatarea tamplariei. Imbinarile trebuie sa fie suficiente ca numar si rezistenta pentru a rezista presiunii vantului si greutatii partilor mobile.Fixarea se va face direct in perete cu ajutorul ancorelor, diblurilor si suruburilor. Distanta dintre punctele de fixare nu va depasi 70 mm.Nu este permisa prezenta mortarului intre toc si zidarie. Suprafata care se va umple cu spuma poliuretanica trebuie sa fie curata, uscata si fara praf sau grasimi. Dupa instalare tamplaria trebuie curatita. 4.2. Punerea in opera. a) Executarea masuratorilor proprii. b) Demontarea tamplariei vechi.

b) Montarea tamplariei cu geam termoizolant c) Executarea ( repararea) finisajelor interior si exterior ale spaletilor.

5. ASIGURAREA CALITATII, ABATERI ADMISE Verificarea va consta din : Conformitatea schitelor cu masuratorile din teren. Verificare pe parcursul executiei : verificarea aspectului, a pozitionarii corecte a garniturii si baghetelor, a montarii feroneriei, a montarii geamului, a functionalitatii ferestrelor. Verificarea la finalul executiei : Se vor verifica fixarea corecta a tocurilor, izolarea corecta a golului dintre toc si perete cu spuma poliuretanica. Calitatea finisajelor (reparatiilor) la interior si exterior in jurul tocurilor.

SECIUNEA III

FORMULARE

Sunt prezentate formularele destinate elaborrii i prezentrii ofertei i a documentelor care o nsoesc; acestea permit comisiei de evaluare s examineze i s evalueze rapid i corect tuturor ofertelor depuse. Fiecare candidat/ofertant care particip, n mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public are obligaia de a prezenta formularele prevzute n cadrul acestei seciuni, completate n mod corespunztor i semnate de persoanele autorizate.

1. 2. 3. 4.

Imputernicire Formularul 1A; Scrisoare de naintare, Formularul 2A; Declaratie privind eligibilitatea ,formular 12 A ; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 ,formular 12 B ; 5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura , formular 12 C; 6. Informaii generale, Formularul 2; 7. Declaratie de asociere in vederea participarii la proceduri, Formularul 3; 8. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, formular 12 G; 9. Lista cuprinzand subcontractantii, insotita de acordurile de subcontractare,Formular 4 ; 10. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani ,Formular 12F; 11. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere , Formular 12 I ; 12. Formular ofert, Formular 10C, 13 . Decaratie privind utilajele de care dipune pentru realizarea lucrarii.

Formular 1A

IMPUTERNICIRE

Noi (denumirea completa a ofertantului) .. avand sediul social in (adresa completa) . telefon . Fax , reprezentata prin (nume si prenume, functie) .

IMPUTERNICIM

Prin prezenta pe dl/d-na (adresa completa) care se legitimeaza cu BI/CI seria .., nr. ., emis de . La data SA PARTICIPE IN NUMELE NOSTRU SI PENTRU NOI la procedura de licitatie deschisa organizata de in ziua de pentru lucrarile necesare a fi efectuate la .

Data Semnatura si stampila autorizata

FORMULARUL 2A
OFERTANTUL (denumire/nume) _____________ nr.__________/_______ (Inregistrat la sediul autoritatii contractante) SCRISOARE DE INAINTARE Catre_________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a anuntului de intenie/invitaiei de participare nr.______/_____/_____(ziua/luna/anul) privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului_____________/(denumirea contractului de achizitie publica), noi ______________ _______________/(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 1.Documentul __________/(tipul, sera/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 2.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si o copie: a)oferta; b)documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii_______

Cu stima,

Ofertant, _______________ (semnatura autorizata)

FORMULAR 12A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 18o din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta candidatur/ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ . (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii ...................... Operator economic, _________________ (semnatura autorizat)

FORMULAR 12B

DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economicperoana juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menioneaz procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se insereaz, dup caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrrii i codul CPV ], la data de .............. [se insereaz data], organizat de ................................................ [se insereaz numele autoritii contractante], declar pe proprie rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data solicitat................. d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Operator economic, . (semnatura autorizat )

Formular nr.12 C Operatorul economic (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1.Subsemnatul,reprezentant imputernicit ai .............................................declare pe propria raspundere,sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,ca,la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica cerere de oferte avand ca obiect de usi aluminiu, ferestre PVC si plase tantari cod CPV ......................: In nume propriu; 2.Subsemnatul declare ca: Nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

3.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau,in cazul in care vom fi desemnati castigatori,pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 4.De asemenea,declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita,in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,situatiilor si documentelor care insotesc oferta,orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie,societate comerciala,banca,alte personae juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .................................................................cu privire la orice aspect ethnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic S.C PLAST TECHNIK SRL. (semnatura autorizata)

FORMULARUL. 2 CANDIDATUL ________________________________ (denumirea societii) INFORMAII GENERALE 1. Denumirea societtii : ___________________________________________ 2. Codul fiscal: ________________________ 3. Adresa sediului central : _____________________________________________________ 4. Telefon : _____________ Fax: ____________ Telex: __________ E-mail: ____________________________ 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare _________________________________________________________ (numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________________________________________n conformitate cu prevederile din statutul propriu. 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul : _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare) 8. Principala pia a produselor __________________________________________________ 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: Cifra de afaceri Curs mediu Cifra de afaceri (mii lei) euro anual (euro)

10. Cifra medie de afaceri: ___________________ (euro) 11. Declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice s respectm prevederile _______________________________ publicat n Monitorul Oficial al Romniei , Partea I, nr. _____________ din _______________ Candidat, _______________________ (semntura autorizat)

FORMULARUL 3
CANDIDATUL

............................. (denumirea societatii / leaderului asociatiei) DECLARATIE DE ASOCIERE PENTRU PARTICIPAREA LA Ctre Noi, Denumirea societatii 1 2 n Ne-am asociat in vederea participarii la licitatia nationala organizata de catre Ministerul Sanatatii pentru achizitia de produse din urmatorul program de sanatate: Hematologie i Securitate Transfuzional (1.6.) Desemnam societatea ...................., lider al asociatiei. (denumirea leaderului) Mentionam ca aceasta este singura noastra participare la licitatia mai sus mentionata (nu mai suntem membri in alta asociatie si nu participam la aceasta licitatie individual sau prin intermediul unei filiale / subsidiare). Anexam prezentului protocol schema de organizare a asociatiei formata in urma acestui protocol, descrierea modului de desfasurare a activitatii asociatiei 1 precum si acordurile de subcontractare2. Data completrii ................ Liderul asociatiei (semntura autorizat) Asociat Nr. 1 (semntura autorizat) .
.

Adresa completa, inregistrare

Aceasta trebuie sa descrie cel putin resposabilitatile fiecarui membru al asociatiei, precum si modul in care se va face coordonarea activitatilor si o prezentare generala a modului de organizare si operare in cadrul asociatiei. 2 Din care sa reiasa clar modul in care partile isi vor putea indeplini obligatiile contractuale conform rolului asumat.
1

Asociat Nr. N (semntura autorizat)

FORMULAR 3 ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ S.C. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica ___________ __________________________________________________________________.
(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. ___________________________________ 2.____________________________________ ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: - liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: - conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: - incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; - modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Liderul asociatiei:

S.C. ______________________ Alte clauze: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: ______________ ASOCIAT, Formular nr.12 G Operatorul economic (denumirea/numele) LIDERUL ASOCIATIEI, __________________

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,reprezentant imputernicit al..(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului),declare pe propria raspundere,sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declare ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita,in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,situatiilor si documentelor care insotesc oferta,orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie,societate comerciala,banca,alte personae juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai . (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect ethnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic, (semnatura autorizata)

Nr.crt Denumire subcontractant

Partea/partile din Acord subcontractor contract ce urmeaza a cu specimen de fi subcontractante semnatura

Operator economic, (semnatura autorizata)

FORMULAR 4 MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr./

La contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________
(denumire autoritare contractanta)

la _______________________________________________________________.
(denumire contract)

1. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ ____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general si S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 2. Obiectul contractului: Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari,produse,servicii)

____________________ ____________________.
(lucrari,produse,servicii)

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: - lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva. - plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______


(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________


(lucrarilor, produselor, serviciilor) (lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. 3. Alte dispozitii: Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.
(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)

Formular nr.12 F Operator economic . (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE LUCRARI IN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul,reprezentant imputernicit al(denumirea/ numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului),declare pe propria raspundere,sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declare ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita,in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,situatiilor si documentelor care insotesc oferta,orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie,societate comerciala,banca,alte personae juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai . (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect ethnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Operator economic, (semnatura autorizata) Nr.crt Obiectul contractului Cod ul CPV Denumirea/numele Beneficiarului/clientului Adresa Calitatea Pretul executantu total lui*) Al contract ului Procent Cantitatea indeplini ( UM) t (%)

Perioada de Derulare a Contractulu

Operator economic,

(semnatura autorizata) *)Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului,care poate fi de:contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie);contractant asociat;subcontractant. **)Se va prezenta data de incepere si de finalizare a lucrarilor. Formular 12 I Operator economic .. (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul,reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului),declare pe propria raspundere,sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declare ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ,in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,situatiilor si documentelor care insotesc oferta orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie,societate comerciala,banca,alte personae juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect ethnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere (In cazul solicitarii) Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere,precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. Anul 2 Anul 3

Data completarii

Operator economic, . (semnatura autorizata)

FORMULAR 3 OPERATOR ECONOMIC _____________________


(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*) 1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. Numarul si data contractului: ____________________________________. 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. Tara: ____________________. 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) _ |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) _ |_| contractant asociat _ |_| subcontractant 4. Valoarea contractului: exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul a) initiala (la data semnarii contractului): _________ b) finala (la data finalizarii contractului): _________ solutionare: ___________________________. 6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: _______________________________. Candidat/ofertant, _______________ (semnatura autorizata) ___________ ___________ exprimata in echivalent euro

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

-----------*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULAR 7 OPERATOR ECONOMIC __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate (denumirea/numele ofertantului) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ____________________________________________________________________, (denumirea produselor) pn la sfarsitul anului pentru suma de ______________________ (suma in litere si in cifre) ron, reprezentand ________________ euro, platibila dupa receptia produselor la care se (suma in litere si in cifre) adaug taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________ron. (suma in litere si in cifre) 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in termen de ................................ 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ ___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; _ |_x| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez (semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului) ...................... (semnatura autorizata)

FORMULAR 6 Nr. ________ / _____

SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre,


_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de


(tip procedura)

achizitie publica ______________________________________________________ ___________________________________ COD CPSA/CPV ________________, adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1. ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. 2.____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. 3.____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________.

va

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu consideratie,

S.C.____________________ ___________________________
(adresa)

(semnatura autorizata)

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE nr . din ..

1.In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006,s-a incheiat prezentul contract intre,
1. Pri contractante

i SC ...................................................................................., cu sediul in ............................................. , telefon/fax ................................................ , numrul de nmatriculare ....................................., codul fiscal ..........................................., cont trezorerie ......................................................, reprezentat prin ..................................................................................., n calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract. 2. Obiectul i preul contractului 2.1- Furnizorul se oblig s: furnizeze la sediul achizitorului magazia de materiale, produsele specificate in Anexa 1, care face parte integranta din prezentul contract. Pretul produselor din Anexa 1 se intelege pret la sediul achizitorului ( Iasi, str. Garabet Ibraileanu nr. 1 ) si include toate taxele ( taxe vamale, transport la sediul achizitorului, asigurari). Pretul produselor specificate in Anexa 1 nu se modifica pe toata perioada derularii contractului. 2.2. - Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de furnizare produse conform Anexei 1. 2.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil furnizorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ............................ lei, din care T.V.A ............................ lei. 3. Durata contractului 3.1. - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele conform Anexei 1, esalonat in termen de maxim 3 zile de la data lansarii comenzilor de catre achizitor. Contractul este valabil pina la data de .. . Contractul poate fi prelungit de comun acord prin acte aditionale semnate de catre ambele parti. 4. Aplicabilitate 4.1. - Contractul intr n vigoare dupa constituirea garantiei bancare de buna executie, astfel cum sa convenit la Art.9, la data semnarii lui de catre ambele parti. 5. Documentele contractului 5.1. - Documentele contractului sunt: a) graficul de livrare;

b) acte adiionale, dac exist; c) anexe; 6. Standarde 6.1. - Produsele furnizate n baza contractului vor respecta standardele prezentate de ctre furnizor n propunerea sa tehnico-financiara. 6.2. - Cnd nu este menionat nici un standard sau reglementare aplicabil se vor respecta standardele sau alte reglementri autorizate n ara de origine a produselor. 7. Recepia marfii 7.1. - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract. 7.2. - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia final a produselor. (se precizeaz destinaia final a produselor) 7.3. - Dac vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul are obligaia, fr a modifica preul contractului: a) de a nlocui produsele refuzate; sau b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor tehnice. 7.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final. 8. Ambalare i marcare 8.1. - Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final. 9. Garania de bun execuie a contractului 9.1. - Furnizorul are obligaia de a constitui garania de bun execuie a contractului sub una din urmatoarele forme : scrisoare de garantie bancara depunere in numerar la casieria unitatii, sau plata prin ordin de plata a contravalorii garantiei de buna executie. Autoritatea contractant are obligatia de a pastra si contabiliza aceste valori intru-un cont distinct fata de averea sa. retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, pina la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. In acest caz furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. 9.2. - Cuantumul garaniei de bun execuie a contractului reprezint 5% din preul contractului si se va constitui in una din variantele specificate la art. 9.1, pn la aducerea la ndeplinire n totalitate a prezentului contract. Garania de bun execuie se va restitui ofertantului ctigtor n termen de 14 zile de la realizarea contractului. 9.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 9.4. - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului. 10. Livrarea produselor i documentele care le nsoesc 10.1. - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la sediul achizitorului din Iasi, str. Garabet Ibraileanu nr.1-magazia de alimente, respectnd comenzile lansate de achizitor. 10.2. - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele:

a) factura fiscal; b) avizul de expediie; c) certificatul de origine d) certificatul de calitate; e) certificatul de garanie 11. Asigurri 11.1. - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n funcie de termenul comercial de livrare convenit. 12. Modaliti de plat 12.1. - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre furnizor n termenul convenit de 90 zile de la emiterea facturii de ctre acesta. Plata se efectueaza cu OP din contul achizitorului mentionat la Art.1 din prezentul contract. 12.2. - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevzute la clauza 12.1 i fr a prejudicia dreptul furnizorului de a apela la prevederile clauzei 17.1, acesta din urm are dreptul de a sista livrarea produselor . Imediat ce achizitorul onoreaz factura, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil. 13. Actualizarea preului contractului 13.1. - Pentru produsele livrate, plile datorate de achizitor furnizorului sunt cele specificate in Anexa 1, si nu se modifica pe toata perioada contractului. 14. Amendamente 14.1. - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. 15. ntrzieri n ndeplinirea contractului 15.1. - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare prevazute in Anexa 1, conform comenzilor inaintate de catre achizitor. 15.2 Pe parcursul derularii contractului partile pot conveni de comun acord asupra modificarii cantitatilor si termenelor de livrare a produselor specificate in Anexa 1. 16. Penaliti, daune-interese 16.1. - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu reuete s i ndeplineasc obligaiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu 0.06 %/ zi de intirziere, din preul contractului. 16.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la Art. 12.1, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati o suma echivalenta cu 0,06 %/zi de intirziere din plata neefectuata. 17. Rezilierea contractului 17.1. - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri d dreptul prii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare i de a pretinde plata de daune-interese. 17.2. - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul de furnizare, n cel mult 30 de zile de la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului i care conduc la modificarea clauzelor contractuale n aa msur nct ndeplinirea contractului respectiv ar fi contrar interesului public. 17.3. - n cazul prevzut la clauza 17.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. 18. Fora major 18.1. - Fora major este constatat de o autoritate competent.

18.2. - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 18.3. - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 18.4. - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i de a lua orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 18.5. - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. 19. Soluionarea litigiilor 19.1. - Achizitorul i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 19.2. - Dac dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale achizitorul i furnizorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la................................................. fie de ctre instanele judectoreti din ....... (se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor) 20. Limba care guverneaz contractul 20.1. - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 21. Comunicri 21.1. - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 21.2. - Comunicrile dintre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 22. Legea aplicabil contractului 22.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. 23. Prezentul contract contine 4 pagini plus anexe si s-a incheiat in 2 exemplare cite unul pentru fiecare parte. Achizitor: Furnizor: