Sunteți pe pagina 1din 14

ACATISTUL CELUI ÎNTRU SFINŢI

PĂRINTELUI NOSTRU NICOLAE


ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, sla-


vă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul


adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate
le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătăto-
rule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru
noi şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăci-
unea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noas-
tre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluieşte-ne pe noi – de 3
ori.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Coala 1
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi.
Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâ-
ne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cerce-
tează şi vindecă neputinţele noastre, pentru
numele Tău.
Doamne miluieşte – de trei ori,
Slavă... şi acum...

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţe-


ască-se numele Tău, vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pă-
mânt. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-
o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
izbăveşte de cel rău.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor
noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne,


miluieşte-ne pe noi, că neprice-
pându-ne de nici un răspuns ace-
astă rugăciune aducem Ţie, ca
unui Stăpân, noi păcătoşii robii
Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă...
Doamne, miluieşte-ne pe noi,
că întru Tine am nădăjduit; nu Te
mânia pe noi foarte, nici pomeni
fărădelegile noastre, ci caută şi
acum ca un milostiv şi ne izbăveş-
te pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu
eşti Dumnezeul nostru şi noi sun-
tem poporul Tău, toţi lucrul mâini-
lor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum...
Uşa milostivirii deschide-o nouă
bine-cuvântată Născătoare de
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim întru Tine, ci să ne iz-
băvim prin Tine din nevoi, că tu
eşti mântuirea neamului ome-
nesc.
Apoi Crezul:
Cred întru Unul Dumnezeu, Ta-
tăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi
al pământului, al tuturor celor vă-
zute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Năs-
cut, Care din Tatăl S-a născut mai
înainte de toţi vecii; Lumină din
Lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut, iar
nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl,
prin Care toate s-au făcut. Care
pentru noi oamenii şi pentru a
noastră mântuire, S-a pogorât din
ceruri şi S-a întrupat de la Duhul
Sfânt şi din Maria Fecioara şi s-a
făcut Om. Şi S-a răstignit pentru
noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pă-
timit şi S-a îngropat. Şi a înviat a
treia zi după Scripturi. Şi S-a înăl-
ţat la ceruri şi şade de-a dreapta
Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu sla-
vă, să judece viii şi morţii, a Cărui
împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de
viaţă Făcătorul, Care din Tatăl pur-
cede, Cel ce împreună cu Tatăl şi
cu Fiul este închinat şi slăvit, Care
a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, soborniceas-
că şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez întru ier-
tarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor. Şi via-
ţa veacului ce va să fie. Amin.

Apoi stihirile acestea, glas 2:


Cu ce cununi de laudă vom în-
cununa pe arhiereul? Cel ce a fost
cu trupul în Mira, şi duhovniceşte
la toţi a ajuns, la cei ce curat îl iu-
besc pe dânsul; pe mângâietorul
tuturor celor necăjiţi, şi tuturor
celor din primejdii scăpare, turnul
creştinătăţii, apărătorul credincio-
şilor, prin care mândria vrăjmaşi-
lor Hristos a surpat-o, cel ce are
mare milă.
Cu ce cântări de laudă vom lău-
da pe arhiereul? Pe luptătorul îm-
potriva păgânătăţii şi ajutătorul
creştinătăţii, pe folositorul Biseri-
cii şi marele sprijinitor şi învăţăto-
rul; care pe toţi cei răi slăvitori i-a
ruşinat, apărătorul cel cald, pier-
zătorul lui Arie, prin care a lui Arie
mândrie Hristos a surpat-o, cel ce
are mare milă.
Cu ce cântări prooroceşti vom
lăuda pe arhiereul? Care cele ce
sunt departe mai înainte le vede,
şi cele ce sunt de faţă, ca şi cum
ar fi de faţă mai înainte le spune.
Cel ce toată lumea înconjură, şi
pe toţi cei ce li se face strâmbăta-
te îi izbăveşte; cel ce în visuri s-a
arătat împăratului celui de Dum-
nezeu înţelepţit, şi pe cei mai
înainte legaţi, de junghierea cea
nedreaptă i-a izbăvit, care din
destul dăruieşte mare milă.
Slavă... glas 6
Pe cel ce este podoaba arhierei-
lor şi lauda Părinţilor, izvor de mi-
nuni şi credincioşilor folositor
mare, adunându-ne, o, iubitorilor
de praznic, cu laude de cântări
să-l lăudăm, zicând: Bucură-te,
păzitorul celor din Mira şi mai
înainte şezătorule cinstite, şi stă-
pânul cel neclătit; Bucură-te, lu-
minătorule prea luminate, care lu-
minezi marginile lumii cu minuni-
le; Bucură-te, al celor necăjiţi
dumnezeiască bucurie şi folosito-
rul cel cald al celor ce li se face
strâmbătate. Şi acum, prea ferici-
te Nicolae, nu înceta rugându-te
lui Hristos Dumnezeu pentru cei
ce cu credinţă şi cu dragoste cin-
stesc pururea cea de bucurie şi
întru tot prăznuită pomenirea ta.
Şi acum... a Născătoarei
Cine nu te va ferici pe tine, Pre-
asfântă Fecioară? Sau cine nu va
lăuda prea curata naşterea ta? Că
Cel ce a strălucit fără de ani din
Tatăl, Fiul Unul-Născut, acelaşi din
tine, Preacurată, a ieşit, negrăit
întrupându-se, din fire Dumnezeu
fiind, şi cu firea om făcându-se
pentru noi. Nu în două feţe fiind
despărţit, ci în două firi, neames-
tecat fiind cunoscut. Pe Acela roa-
gă-L, Curată, cu totul fericită, să
se miluiască sufletele noastre.
La Stihoavnă
Stihurile, Glas 5. Podobie: Bucu-
ră-te, cămara...
Bucură-te, cap sfinţit, lăcaş cu-
rat al faptelor bune, dumnezeies-
cule îndreptător al prea îndumne-
zeitei sfinţenii, marele păstor,
prea luminate luminătorule, care
porţi nume de biruinţă, cel ce că-
tre cei ce se roagă cu umilinţă te
pleci, uitându-te la rugăciunile tu-
turor celor neputincioşi, izbăvito-
rule prea gata, păzitorule de mân-
tuirea tuturor celor ce săvârşesc
cu credinţă prea slăvită pomeni-
rea ta; pe Hristos roagă-L, prea
fericite, ca să trimită nouă mare
milă.
Stih: Scumpă este înaintea Domnului
moartea cuvioşilor lui.
Bucură-te, prea sfinţită minte,
al Treimii curat lăcaş, stâlpul Bise-
ricii, întărirea credincioşilor, ajută-
torul celor slabi, steaua care cu
strălucirile rugăciunilor celor bine
primite risipeşti întunericul ispite-
lor şi al necazurilor totdeauna, Ie-
rarhe Nicolae, limanul cel prea lin
la care scăpând cei cuprinşi de
valurile vieţii se mântuiesc. Pe
Dumnezeu roagă-L să dăruiască
sufletelor noastre mare milă.
Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îm-
brăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi se vor
bucura.
Bucură-te, cel ce te-ai umplut
de râvnă Dumnezeiască, şi de
răspunsul cel rău ai izbăvit pe cei
ce erau să moară cu nedreptate,
cu starea ta de faţă cea înfricoşa-
tă şi cu venirile prin visuri; izvoru-
le care ai izvorât în Mira, Nicolae,
miruri de prisosit care şi sufletele
le adapă, şi împuţiciunile patimi-
lor le gonesc; sabie care tai ne-
ghinele înşelăciunii, lopată care
vânturi învăţăturile lui Arie cele
ca pleava. Pe Hristos roagă-L să
trimită sufletelor noastre mare
milă.
Slavă... Glas 6
Omule al lui Dumnezeu şi cre-
dincioasă slugă, sluga Domnului,
bărbatul doririlor, vasul alegerii,
stâlpul şi întărirea Bisericii, moş-
tenitorule al Împărăţiei, nu tăcea
a striga pentru noi către Domnul.
Şi acum... a Născătoarei
Născătoare de Dumnezeu, tu
eşti viţa cea adevărată care ai
odrăslit rodul vieţii; ţie ne rugăm:
roagă-te, Stăpână, cu Sfinţii Apos-
toli şi cu Ierarhul Nicolae, să milu-
iască sufletele noastre.
Doamne miluieşte – de 12 ori
Slavă... Şi acum...
Veniţi să ne închinăm... de 3 ori
Apoi Psalmul 142:
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă
cererea mea, întru adevărul Tău, auzi-mă
întru dreptatea Ta. Şi să nu intri la judecată
cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea
Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmaşul su-
fletul meu, împilat-a la pământ viaţa mea;
aşezatu-m-a întru întuneric ca pe morţii
veacului. Şi s-a mâhnit întru mine duhul
meu, întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele din în-
ceput, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la
faptele mâinilor Tale am gândit. Tins-am
către Tine mâinile mele; sufletul meu ca
nişte pământ fără de apă Ţie. Degrabă
auzi-mă, Doamne, slăbit-a duhul meu; să
nu întorci faţa Ta de la mine, şi mă voi
asemăna celor ce se pogoară în groapă.
Auzită fă mie dimineaţa mila Ta, că spre
Tine am nădăjduit; arată-mi mie, Doamne,
calea în care voi merge, că la Tine am ridi-
cat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmaşii
mei, Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-
mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul
meu. Duhul Tău cel bun mă va povăţui la
pământ drept, pentru numele Tău Doamne
mă vei via întru dreptatea Ta, vei scoate
din necaz sufletul meu, şi întru mila Ta vei
sfârşi pe vrăjmaşii mei, şi vei pierde pe cei
ce necăjesc sufletul meu; că eu sunt robul
Tău.
Slavă... Şi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie,
Dumnezeule! – de 3 ori
Dumnezeu este Domnul este Domnul şi
S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce
vine întru numele Domnului – de 3 ori.
Apoi troparul acesta, glas 4:
Îndreptător credinţei şi chip
blândeţilor, învăţător înfrânării te-
a arătat pe tine turmei tale ade-
vărul lucrurilor; pentru aceasta ai
câştigat cu smerenia cele înalte,
cu sărăcia cele bogate, Părinte Ie-
rarhe Nicolae; roagă pe Hristos
Dumnezeu să mântuiască suflete-
le noastre.
Slavă...
Acelaşi tropar.
Şi acum... a Născătoarei
Taina cea din veac ascunsă şi
de îngeri neştiută

S-ar putea să vă placă și