Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SERV.

SOCIAL CMINE - CANTINE

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA I FUNCIONAREA CMINELOR }I CANTINELOR STUDENE}TI

APROBAT #n Senatul Universitii din Craiova din data de 16.06.2011

Prezentul regulament respect[ Carta U.Cv. ]i stabilete modul de organizare, administrare i funcionare a cminelor si cantinelor studeneti, drepturile i obliga\iile persoanelor cazate n cmin, sarcinile ce revin instituiei de nvmant superior i personalului cu atribuii n activitatea cminelor ]i cantinelor.

CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE Art.1. Cminele ]i cantinele, spa\iile verzi ce le @nconjoar[, c[ile de acces ce le deservesc ]i amenaj[rile adiacente, apar\in U.Cv., fiind destinate pentru asigurarea condi\iilor de via\[, odihn[ ]i studiu pentru studen\i. Art.2. C[minele ]i cantinele func\ioneaz[ pe tot parcursul anului universitar, cu excep\ia vacan\ei de var[ , c`nd acestea se @nchid @n vederea efectu[rii repara\iilor ]i a igieniz[rilor, unele dintre ele put`nd func\iona @n regim hotelier, la tarife negociabile, conform reglem[nt[rilor @n vigoare. Art.3 Men\inerea @n func\iune a unor c[mine studen\e]ti, @n perioada vacan\elor, se va face la propunerea S.S.C.C. ]i a C.O.S., conform tarifelor aprobate @n Consiliul de Administra\ie al Universit[\ii, av`nd in vedere: - asigurarea caz[rii pentru studen\ii care fac practic[; - desf[]urarea unor activit[\ii studen\e]ti, precum ]coli de var[, tabere, sus\inere restan\e, licen\e, etc. - necesitatea efectu[rii igieniz[rii ]i repara\iilor curente - necesitatea acordarii concediilor legale pentru persoanele angajate. Art.4 S.S.C.C., r[spunde direct de modul de gestionare a patrimoniului c[minelor ]i cantinelor precum ]i de @ntre\inerea corespunz[toare a acestora. P[strarea cur[\eniei @n jurul c[minelor, evacuarea gunoiului, asigurarea securit[\ii c[minelor ]i cantinelor reprezint[, de asemenea atribu\iuni ale S.S.C.C. Art.5 Planul lucr[rilor de investi\ii, de reabilitare ]i de dotare a c[minelor este @ntocmit de c[tre S.S.C.C. ]i este supus aprob[rii Consiliului de Administra\ie al Universit[\ii . Schema de personal a S.S.C.C. se supune spre aprobare Consiliului de Administra\ie al Universit[\ii (atunci cand se impune). Art.6 (1) Administrarea efectiv[ a c[minului, este realizat[ de c[tre administrator cu sprijinul Pre]edintelui comitetului studen\esc de c[min ]i a comitetului studen\esc din c[min, sub coordonarea direct[ a S.S.C.C. ]i Prorectorului responsabil cu problemele sociale ale studen\ilor. (2) Administratorul este gestionarul @ntregului inventar, r[spunz`nd de organizarea ]i func\ionarea @n condi\ii optime posibile a tuturor activit[\ilor @n c[min cu tot ceea ce implic[ acestea. Art.7 Semestrial Consiliul de Administra\ie al Universit[\ii ]i C.O.S., va analiza activitatea c[minelor pe baza unui raport de activitate intocmit de administratorul fiecarui camin.

Art.8 (1) Pentru utilizarea eficient[ a spa\iilor nedestinate caz[rii (holuri de intrare, terase, etc.) S.S.C.C. va face propuneri pe care le va @nainta spre aprobare Consiliului de Administra\ie al Universit[\ii. (2) Fondurile rezultate se vor constitui @n venituri proprii ]i se vor utiliza pentru necesit[\ile curente ale c[minelor ]i cantinelor. Art.9 (1) Serviciul de paz[ se asigur[ de firme specializate ]i autorizate @n baza unui contract de prest[ri servicii. Principalele atribu\ii ale personalului care asigur[ paza sunt: a) s[ cunoasc[ ]i s[ aplice prevederile prezentului regulament; b) s[ nu p[r[seasc[ locul de efectuare a serviciului pe durata acestuia; c) s[ ofere rela\iile ce-i sunt solicitate persoanelor interesate; d) s[ legitimeze persoanele care intr[ @n c[min ]i s[ le scrie @n registrul de poart[; e) s[ scrie @n condica de procese verbale orice bun material al c[minului scos din c[min, pentru care exist[ aprobare prealabil[; f) s[ consemneze @n condica de procese verbale de predare-primire a postului de paz[, constat[rile deosebite din timpul serviciului; g) s[ informeze administra\ia (administratorul ]i Pre]edintele comitetului studen\esc de c[min) asupra problemelor ivite @n timpul serviciului; h) s[ execute sarcinile administrative solicitate de c[tre administra\ia c[minului @n conformitate cu fi]a postului. i) s[ \in[ contact @n permanen\[ cu Administra\ia c[minului. j) s[ respecte prevederile Legii 333 cu modific[rile ]i complet[rile ulterioare.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA ACTIVITII DE CAZARE N CMINE Art.10 Repartizarea locurilor @n c[mine se va face pe facult[\i, conform metodologiei aprobat[, anual de c[tre conducerea Universit[\ii din Craiova ]i C.O.S. propor\ional cu nr.

studen\ilor la buget, de c[tre C.O.S. cu avizul Serviciului Social C[mine-Cantine ]i aprobarea Prorectorului responsabil cu probleme sociale ale studen\ilor. Art.11 Repartizarea studen\ilor fiec[rei facult[\i pe camere, se face de c[tre comisia de cazare a facult[\ii respective. Art.12 Comisia de cazare pe facultate func\ioneaz[ cu avizul conducerii facult[\ii sub coordonarea Prodecanului cu probleme studen\e]ti ]i r[spunde de felul @n care sunt respectate criteriile de cazare a studen\ilor stabilite @n prezentul regulament. Comisia de cazare a fiec[rei facult[\ii poate particulariza criteriile de cazare la specificul facult[\ii respective, cu avizul conducerii facult[\ii. Art. 13 (1) n c[minele studen\e]ti se cazeaz[ studen\i ]i persoane care au domiciliul stabil n afara centrului universitar, n urm[toarea ordine de priorit[\i: - studen\ii de la nv[\[mantul bugetat (de stat) care au locuit in anul anterior in camin si au depus cerere de cazare in termenele prevazute, n ordinea descrescatoare a mediilor (cazarea studen\ilor trebuie s[ acorde prioritate criteriilor performan\ei profesionale); - studen\ii care au o bogat[ activitate @n Organiza\iile Non-Guvernamentale Studen\e]ti, cu drept de reprezentativitate @n Universitatea din Craiova, propu]i de c[tre acestea; - studentii de la @nvatam`ntul bugetat din anul I care au depus cerere de cazare @n termenele prevazute; - studen\ii romani orfani de ambii p[rin\i ]i cei proveni\i din casele de copii; - studentii straini bursieri ai statului roman si studentii veniti la studii prin programe europene; - doctoranzii - studen\ii care au p[rin\i cadre didactice; - studentii bugeta\i an mare care nu au locuit in camin si care au depus cerere de cazare in termenele prevazute; - studentii cu taxa care au locuit in camin in anul anterior si care au depus cerere de cazare in termenele prevazute; - familiile de studenti (ambii soti studenti); n limita locurilor libere rmase disponibile, pot fi cazai i studeni de la nvm`ntul de zi cu tax (la tarif nesubventionat) precum ]i cadrele didactice care nu au rezolvat problema locuinei (la tariful stabilit de Consiliul de Administra\ie), dac ndeplinesc criteriile cerute i au respectat ntocmai clauzele contractului de nchiriere i prevederile Regulamentului privind Organizarea i Funcionarea Cminelor ]i Cantinelor Studen\e]ti n anii anteriori solicitrii. (2) Unde este cazul, nchirierea locurilor rmase libere n timpul anului universitar i nesolicitate de ctre studenii facultilor noastre vor fi oferite pieei, la tarif nesubvenionat sau negociat de S.S.C.C.. (3) Cetenii strini bursieri ai statului rom`n aflai n ara noastr (studeni, doctoranzi, postuniversitari etc.), inclusiv cetenii din anul pregtitor, sunt cazai n aceleai condiii ca i studenii rom`ni, @n condi\ii de confort standard. Acetia, dac

sunt nsoii de membrii de familie necuprini ntr-o form de nvm`nt, au obligaia s le asigure, pe cont propriu, cazarea n alte spaii dec`t cminele studeneti. (4) n vacana de var[, cminul poate fi exploatat n regim hotelier, practic`ndu-se tarife negociabile, cu aprobarea Consiliului de Administra\ie al Universit[\ii la propunerea S.S.C.C. (5) Tarifele de cazare @n c[min se stabilesc anual de c[tre Consiliul de Administra\ie la Universit[\ii, la propunerea S.S.C.C. ]i a C.O.S. Art. 14 (1) Cazarea n cmin se face pe baza unei cereri de cazare, nregistrat ]i depus personal numai la sediul C.O.S., @n perioada 01.05. 15.06. a anului universitar @n curs, pentru studen\ii de an mare indiferent daca au locuit sau nu @n c[min iar pentru studen\ii admi]i la studii @n noul an universitar @n perioada 01 10.08. pentru prima sesiune de admitere ]i 01. 10.09. pentru a doua sesiune de admitere. (2) Studentul care nu a depus cererea de cazare n termen sau nu se prezint personal pentru a fi cazat n intervalul de timp stabilit de conducerea Universit[\ii din Craiova ]i C.O.S., va putea fi primit n cmin numai n eventualitatea rm`nerii de locuri disponibile, neexist`nd obligaia din partea instituiei, de a-l caza, chiar dac ndeplinete toate celelalte criterii cerute. (3) Cererile de cazare, la toate categoriile de studen\ii, se centralizeaz[ ]i se vizeaz[ de ctre Comitetul executiv C.O.S. @n func\ie de urm[toarele criterii: situaia la nvtur, activitatea @n O.N.G.S uri, comportamentul social, situaia material, in`nd cont de unele situaii speciale (mbolnviri grave, subite, deplasri n strintate etc.) (4) Studenii care au datorii fa de instituia de nvm`nt superior, nu vor putea fi cazai dec`t dup ce fac dovada achitrii debitelor i vor fi cazai numai n limita locurilor rmase disponibile. (5) Cererile studenilor care au fost sancionai n anul universitar precedent se discut separat de ctre comisie, aceasta av`nd posibilitatea s resping aceste solicitri, @n func\ie de gravitatea faptelor pentru care au fost sanc\iona\i. (6) Listele finale cu cei caza\i se afi]eaz[ pe data de 20 septembrie de catre C.O.S. pe pagina de web a C.O.S.(www.cosucv.ro) si un link pe pagina de web a U.Cv (www.ucv.ro). Aceste liste vor fi realizate de c[tre comisiile de cazare @mpreun[ cu Prodecanii responsabili cu probleme studen\e]ti si predate Secretariatului C.O.S., data limit[ fiind 19 septembrie, ora 20,00, pentru a fi afi]ate pe pagina de web. Totodata comisiile de cazare afiseaza listele definitive ]i la avizierul fiec[rei facult[\i. (7) Listele se pot contesta n cel mult 2 zile lucratoare de la afi]are la secretariatul facultatii, r[spunsul la contesta\ii comunicandu-se n 24 de ore de la depunerea lor, de catre conducerea facultatii. Art. 15 (1) Primirea n cmin a studenilor se face de ctre administra\ie cu cel mult 3 zile nainte de a ncepe anul universitar, conform prevederilor prezentului regulament. (2) Pentru organizarea aciunii de cazare Comitetul Studen\esc de Cmin va fi prezent la locul desfurrii cazrii cu cel puin 5 zile nainte de nceperea activitii de cazare. Art.16 (1) La cazarea n cmin, studenii semneaz CONTRACTUL DE NCHIRIERE ]i primesc spre folosin, pe baz de proces verbal (inventar), bunurile din camer[.

Totodat le sunt aduse la cunotiin studenilor, de ctre Pre]edintele comitetului studen\esc de c[min, drepturile ]i obligaiile pe care le au n ceea ce privete activitatea @n cmin. (2) Locul de cazare se preia individual ]i nemijlocit de c[tre fiecare student, pe baza actului de identitate ]i a adeverin\ei eliberat[ de c[tre secretariatul facult[\ii respective, cu men\iunea buget sau tax[. (3) Modelul tipizat al contractului de @nchiriere este stabilit anual de Serviciul Contencios, Serviciul Social C[mine-Cantine ]i conducerea C.O.S. Art.17 (1) Accesul persoanelor cazate n cmin se face numai pe baza carnetului de student ] i a legitimaiei de cmin eliberat la cazare, vizate la zi. (2) Prezentarea legitimaiei, carnetului de student i a actelor de identitate de ctre cei aflai n interiorul cminului la solicitarea persoanelor aflate @n control este obligatorie. (3) Studen\ii cazai @n c[min, pot s primeasc vizite p`n la ora 23. Art.18 Rela\iile de cooperare @ntre organele de administrare ale U.Cv., reprezentan\ii studen\ilor ]i organele de Poli\iei, se vor desf[]ura conform protocolului @ncheiat, @n condi\iile legisla\iei @n vigoare. Poli\ia Universitar[, respect`nd legisla\ia @n vigoare, va efectua orice fel de ac\iuni de combatere a activit[\ilor nelegale ]i faptelor antisociale din campusurile universitare.

CAPITOLUL III COMITETUL STUDEN|ESC DE C{MIN Art.19 (1) Comitetul studen\esc de cmin este format din membrii comisiilor de cazare. Ace]tia sunt studen\i care locuiesc n cmin i sunt merituoi, motivai i dornici s se implice n procesul de conducere a activitii din cmin. (2) Comisia de cazare va avea @n componen\[ un (1) membru pentru fiecare cincizeci (50) de locuri repartizate( sau @nc[ un membru pentru frac\iunea care dep[]e]te un num[r de 25 de locuri repartizate).Alegerea membrilor din comisia de cazare se va face de c[tre O.N.G.S. constituit[ legal la nivel de facultate, va fi validat[ de c[tre C.O.S, conform metodologiei ]i aprobat[ ]i recunoscut[ de c[tre conducerea facult[\ii. Fiecare comisie de cazare va stabili c`te un ]ef de comisie de cazare. (3) Fiecare c[min studen\esc va avea un Pre]edinte al comitetului studen\esc de c[min cu un mandat de un an, care va coordona activitatea acestuia.

Pre]edintele comitetului studen\esc de c[min trebuie s[ aib[ statutul de student, s[ locuiasc[ @n c[min ]i s[ fie membru @ntr-o comisie de cazare. (4) #n c[minele renovate, Pre]edintele comitetului studen\esc de c[min va fi ales de c[tre Comitetul Executiv C.O.S. la propunerea Pre]edintelui C.O.S., dintre membrii comisiilor de cazare din c[minul respectiv.Revocarea mandatului se face de c[tre Comitetul executiv C.O.S. la propunerea Pre]edintelui C.O.S. (5) #n c[minele nerenovate, Pre]edintele comitetului studen\esc de c[min va fi ales de c[tre membrii comitetului studen\esc de c[min din c[minul respectiv, prin vot democratic cu votul a jum[tate plus unul din num[rul membriilor ]i validat de c[tre C.O.S. Revocarea mandatului se va face de c[tre membrii comitetului de c[min din c[minul respectiv cu votul a ajum[tate plus unul din num[rul total al membrilor, la propunerea Comitetului Executiv C.O.S. sau la propunerea unui O.N.G.S. c[ruia i-au fost repartizate locuri de cazare @n c[minul respectiv.Propunerea va fi @naintat[ de c[tre Pre]edintele C.O.S. printr-o adres[ oficial[, care s[ con\in[ motivarea propunerii, membrilor comitetului de c[min din c[minul respectiv. (6) La solicitarea oficial[ a S.S.C.C. sau @n urma constat[rii unor abateri de la prezentul Regulament, de la Carta Universitar[ sau de la Codul de Etic[, Pre]edintele C.O.S. poate suspenda pe o perioad[ de 30 de zile mandatul Pre]edintelui comitetului studen\esc de c[min, cu posibilitatea prelungirii suspend[rii cu acordul Comitetului Executiv C.O.S., cu maximum 60 de zile.Pe perioada suspend[rii atribu\iile Pre]edintelui comitetului studen\esc de c[min sunt delegate unei persoane numite de Comitetul Executiv C.O.S. Art.20 Membrii comitetului de cmin pot fi revocai de ctre fiecare O.N.G.S. @mpreun[ cu conducerea facult[\ii din care fac parte sau C.O.S. datorit[: indiferen\ei fa\[ de activitatea din c[min, ne@ndeplinirea sarcinilor care @i revin, s[v`r]irea unor fapte de indisciplin[, rezultate slabe la @nv[\[tur[, abateri de la etica ]i morala universitar[, etc., @ncuraj`ndu-se pe aceast[ cale ]i performan\ele profesionale ]i etica universitar[. Art.21 (1) Atribuiile comitetului studen\esc de cmin sunt: a) asigur[ cunoa]terea ]i respectarea regulamentului de organizare ]i func\ionare a cminului; b) ac\ioneaz[ pentru asigurarea lini]tii, p[strarea cur[\eniei @n c[min, respectarea cerin\elor privind prevenirea incendiilor. c) propune conducerii instituiei completarea dotrii cu cazarmament i alte bunuri, nlocuirea celor ce nu mai pot fi folosite, necesarul materialelor de curenie, precum i dotarea cu unele obiecte necesare n aciunile culturale i sportiv -distractive; d) propune instituiei principalele lucrri de reparaii i amenajri la cldire i instalaii, repararea mobilierului i cazarmamentului; e) efectueaz controlul periodic n camere pentru constatarea abaterilor de la regulament i celelalte reglementri referitoare la cmin i aplic sanciunile care-i cad n competen; popularizeaz[ hotr`rile de sancionare i informeaz decanatele; f) comitetul studen\esc de c[min trebuie s[ cunoasc[ situa\ia din fiecare camer[ ]i s[ ac\ioneze pentru respectarea obliga\iilor stabilite @n acest regulament;

g) mediaz[ @n limitele colegialit[\ii ]i bunei convie\uiri conflictele care pot ap[rea

@ntre studen\ii caza\i @n c[min; h) coopereaz[ cu organele de ordine public[ @n cazul unor acte de violen\[ sau de distrugeri; i) analizeaz abaterile studenilor i propune la @nt`lnirea comitetului studen\esc de c[min sanciunile respective, sanc\iuni conform prezentului regulament care vor fi @naintate de c[tre Pre]edintele comitetului studen\esc de c[min c[tre Comitetul Executiv C.O.S. care le va analiza ]i le va transmite S.S.C.C. (2) Fiecare membru al comitetului studenesc de cmin trebuie s vegheze la respectarea integral a prevederilor prezentului regulament. Art.22 (1) Comitetul studen\esc de cmin organizeaz: a) activitatea cultural-educativ (simpozioane, mese rotunde, etc.); b) activitatea profesional-tiinific, respectarea programului de studiu, a linitii i a ordinii,etc.; c) activiti sportive, turistice i distractive; d) activitatea social-gospodreasc (controlul modului de efectuare a gospodririi, rezolvarea sesizrilor studeneti privind ntreinerea i reparaiile n cmin, investiii din resurse extrabugetare etc.); e) asistena medical, primul ajutor i educaia igienico-sanitar (cu sprijinul internului de cmin).

Art.23 (1) Pentru o mai bun[ colaborare @ntre studen\i, pe de o parte ]i administratorul c[minului, pe de alt[ parte, acesta poate propune C.O.S. excluderea unui membru din comitetul studen\esc de c[min pentru ne@ndeplinirea obliga\iilor prev[zute @n R.O.F.C.C. (2) Pre]edin\ii comitetelor studen\e]ti de c[min ]i administratorii de re\ea sunt scuti\i de @ntreaga tax[ de c[min, iar membrii comitetelor studen\e]ti de c[min pot fi scuti\i de 50 % din aceasta. Pre]edintele C.O.S. @nainteaz[ @n acest sens o solicitare oficial[ c[tre } eful Serviciului Social C[mine-Cantine.

CAPITOLUL IV ORGANIZAREA ACTIVIT{|II CANTINELOR STUDEN|E}TI Art. 24 (1) Cantina studen\easc[ @]i desf[]oar[ activitatea @n baza Legii #nv[\[m`ntului, a ordinelor ]i instruc\iunilor M.E.C.T.S. ]i a deciziilor Consiliului de Administra\ie al Universit[\ii Direc\ia General[ Administrativ Economic[ are @n subordine cantina studen\easc[ ] i r[spunde prin Serviciul Social C[mine-Cantine de organizarea ]i desf[]urarea activit[\ii acesteia. Direc\ia General[ Administrativ Economic[ @n subordinea c[reia se afl[ cantina studen\easc[ stabile]te programul de func\ionare a acesteia ]i modalit[\ile de servire a mesei. Conducerea ]i desf[]urarea activit[\ii cantinei studen\e]ti este asigurat[ de c[tre un administrator. Controlul intern la nivelul cantinei studen\e]ti este efectuat de }eful Serviciului Social C[mine-Cantine. (2) Cantinele studen\e]ti func\ioneaz[ pe toat[ perioada anului universitar. #n perioada vacan\elor se efectueaz[ igieniz[ri ]i repara\ii curente. Cantinele pot func\iona @n regim de @nchiriere pentru diferite activit[\ii, la tarife negociabile, conform reglement[rilor @n vigoare ]i aprob[rii Consiliului de Administra\ie al Universit[\ii.

10

De serviciile cantinei pot beneficia studen\ii rom`ni ai Universit[\ii, studen\i str[ini afla\i la studiu @n \ara noastr[, cadre didactice, doctoranzi rom`ni ]i str[ini, salaria\i ai Universit[\ii, candida\i la concursul de admitere precum ]i alte persoane cu achitarea pe loc a contravalorii meniului. Art. 25 (1) Cantinele studen\e]ti, func\ioneaz[ pe baza abonamentelor de mas[ solicitate sau @n regim a la carte. Acest sistem presupune, @n func\ie de solicit[rile persoanelor care servesc masa oferirea unui meniu @mbun[t[\it. Se poate oferi o gam[ variat[ de preparate culinare de buc[t[rie, cofet[rie ]i patiserie, b[uturi r[coritoare, b[uturi slab alcoolizate (bere), cafele, fructe, etc. (2) Meniurile la cantina studen\easc[ se stabilesc s[pt[m`nal de c[tre administrator. Meniurile ce se servesc la cantina studen\easc[, obligatoriu au re\etarele ]i pre\urile de v`nzare aprobate prin decizii ale Consiliului de Administra\ie al Universit[\ii. Se asigur[ servirea mesei ]i pentru persoane care solicit[ meniuri dietetice, @n cazul @n care prezint[ unele afec\iuni ale st[rii de s[n[tate cu acte doveditoare (adeverin\ [ medical[). (3) Cantinele studen\e]ti se @nfiin\eaz[ sau @]i @nceteaz[ activitatea prin decizii ale Consiliului de Administra\ie al Universit[\ii . (4) Cantinele studen\e]ti desf[]oar[ activit[\i de aprovizionare, conservare ]i depozitare a alimentelor ]i a produselor agroalimentare necesare pentru prepararea hranei ] i procese tehnologice de preparare ]i distribuire a hranei. (5) Normele de profilaxie la cantine, cele de transport, depozitare, p[strare, conservare ]i preparare a alimentelor sunt cele stabilite de organele sanitare. Se impune respectarea riguroas[ a normelor legale. (6) Serviciul Social C[mine-Cantine, prin administratorii de cantine vor @ntocmi @n timp util planurile de aprovizionare cu produse agroalimentare, temeinic justificate, @n func\ie de num[rul persoanelor care servesc masa la cantin[, capacit[\ile de depozitare, posibilit[\ile de consum ]i disponibilit[\ile financiare. (7) Serviciul Social C[mine-Cantine va colabora cu C.O.S. pentru @mbun[t[\irea activit[\ilor specifice cantinei ]i a calit[\ii meniurilor servite. Art.26. Drepturile ]i obliga\iile consumatorilor: (1) Drepturile consumatorilor: - s[ sesizeze ierarhic Direc\ia General[ Adminitrativ Economic[ prin Serviciul Social C[mine-Cantine cu privire la cantitatea ]i calitatea hranei servite; - s[ fac[ propuneri pentru @mbun[t[\irea meniului; - s[ foloseasc[ bunurile materiale ale cantinei destinate servirii mesei; - s[ li se asigure, la recomandarea medicului, servirea unor meniuri dietetice, @n cazul @n care prezint[ unele afec\iuni ale st[rii de s[n[tate; (2) Obliga\iile consumatorilor : - s[ respecte programul de servire a mesei; - s[ aib[ o atitudine civilizat[ pe care s[ o manifeste @n rela\iile cu colegii ]i personalul func\ional ]i de deservire al cantinei; - s[ foloseasc[ cu aten\ie bunurile materiale din cantin[, puse la dispozi\ie; - s[ respecte normele igienico-sanitare;

11

- s[ p[streze cur[\enia @n sala de mese, @n spa\iile de folosin\[ comune ]i din jurul cantinei; (3) Persoanelor care iau masa la cantin[ le este interzis scoaterea din incinta cantinei a veselei ]i a tac`murilor, intrarea @n blocul alimentar, depozite ]i magazii, introducerea @n cantin[ a animalelor, introducerea ]i consumul b[uturilor alcoolice ]i a altor produse ]i substan\e interzise de lege. (4) Personalul angajat, precum ]i studen\ii care produc pagube localului sau bunurile din cantin[ sau scot din incinta cantinei vesel[ ]i tac`muri, r[spund material pentru aceasta, proced`ndu-se la evaluarea ]i recuperarea de la cei vinova\i a pagubelor.#n cazul @n care autorul nu este identificat, r[spund material angaja\ii cantinei.

CAPITOLUL V DREPTURILE I OBLIGA|IILE PERSOANELOR CARE LOCUIESC N CMIN Art.27 Persoanele cazate n cmin au dreptul: a) s[ fac[ parte din comisii studen\e]ti; b) s fie alese n comitetul studenesc de cmin; c) s[ beneficieze de cazare @n c[mine pe durata anului universitar ]i s[ locuiasc[ @n aceea]i camer[ cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare ]i func\ionare a c[minelor ]i cantinelor; d) s fac sugestii i propuneri administraiei i instituiei de nvm`nt superior n legtur cu mbuntirea condiiilor de via i studiu n cmin; e) s participe la toate aciunile studen\e]ti organizate n cmin; f) s beneficieze de serviciile internului de cmin (conform protocolului); g) s foloseasc in mod civilizat instalaiile i obiectele de uz comun din inventarul cminului; h) s[ foloseasc[ lenjeria de pat, cazarmamentul, mobilierul precum ]i alte bunuri din dotarea c[minelor; i) s[ beneficieze gratuit de serviciile puse la dispozi\ie de salaria\ii c[minelor ]i cantinelor conform sarcinilor de serviciu ale acestora; j) s reclame orice situaie care vine n contradicie cu prevederile prezentului regulament i cu normele sociale de convieuire n cmin; k) s[ sesizeze organele de ordine public[, administra\ia ]i comitetul studen\esc de c[min @n cazul @n care constat[ abateri grave de la normele de comportament civilizat, care se petrec @n campusul universitar;

12

l) s primeasc vizitatori, n condiiile stabilite de prezentul Regulament ]i prev[zute @n contractul de @nchiriere. m) pot fi scuti\i de la plata taxelor de c[min studen\ii orfani de ambii p[rin\i care se @ncadreaz[ @n urm[toarele criterii: 1) s[ fie studen\i integrali]ti; 2) s[ aib[ media semestrial[ minim 7,50 pentru facult[\ile cu profil tehnic, iar pentru facult[\ile cu profil uman minim media 8,00. Ace]tia trebuie s[ depun[ la sediul C.O.S. un dosar care s[ cuprind[: o cerere, adeverin\[ din care s[ reias[ situa\ia ] colar[ ]i copie dup[ actele doveditoare (certificat deces). Dosarul va fi @naintat c[tre Prorectorul pe probleme sociale studen\e]ti. n) pot fi scuti\i de la plata taxelor de c[min ]i studen\ii orfani de un p[rinte care au @ndeplinite cerin\ele solicitate la punctele precedente (lit.m, pct.1 ]i 2) ]i suplimentar @ndeplinesc urm[toarele criterii: 1) nu beneficiaz[ de burs[ social[ 2) care beneficiaz[ de aceasta ]i ob\in venituri nete lunare/membru de familie de p`n[ la 50 % din salariul minim pe economie. Pentru toate criteriile suplimentare trebuie s[ fac[ dovada cu actele doveditoare. Art.28 Persoanele cazate au obligaia: A. #n c[min: a) s[ @ncheie la @nceputul anului universitar contract de @nchiriere cu administra\ia @n form[ scris[ aprobat de Consiliului de Administra\ie al Universit[\ii. b) s[ preia cu proces-verbal (inventar) camera, bunurile de folosin\[ comun[ din camer[ precum ]i bunurile de folosin\[ individual[; c) s[ p[streze ]i s[ foloseasc[ @n mod civilizat camera, bunurile materiale primite, instala\iile sanitare ]i electrice precum ]i celelalte bunuri materiale; d) s[ asigure ]i s[ @ntre\in[ permanent ordinea ]i cur[\enia @n camer[, evacuarea resturilor menajere, respectarea regulilor de igien[ sanitar[ etc., @n caz contrar va fi sanc\ionat conform prevederilor prezentului regulament; e) s locuiasc n camera n care a fost repartizat, s[ nu se mute @n alt[ camer[ f[r[ @n]tiin\area ]i aprobarea @n scris din partea administratorului de c[min ]i comitetului studen\esc de c[min; f) s[ r[spund[ material, administrativ ]i penal pentru pagubele produse @n camere ]i spa\iile comune, pe baza procesului-verbal de constatare @ntocmit de administrator ] i pre]edintele comitetului studen\esc de c[min ]i semnate de locatarii camerelor (pentru bunuri din camere) ]i de reprezentan\ii studen\ilor (pentru bunuri materiale din spa\iile comune). Pagubele materiale vor fi suportate direct de c[tre persoanele identificate, iar @n cazul neidentific[rii autorilor faptelor acestea se pl[tesc conform Procedurii privind recuperarea pagubelor cu autori neidentifica\i. g) s[ r[spund[ de respectarea normelor de prevenire ]i stingere a incendiilor. #n acest sens, este interzis[ folosirea de leg[turi improvizate la re\eaua electric[, folosirea de prize, aparate electrocasnice degradate, defecte sau improvizate mari consumatoare de energie electric[ ce conduc la degradarea ]i distrugerea tablourilor electrice;

13

h) s[ nu foloseasc[ camera ca ]i buc[t[rie, prepararea alimentelor se va face @n oficii ]i buc[t[rii; i) s[ respecte programul de odihn[ din c[mine, respectiv orele 23,00 06,00. Este interzis[ tulburarea lini]tii prin ascultarea muzicii la volum exagerat, prin purtarea discu\iilor cu voce tare pe holuri, prin tr`ntitul u]ilor, prin organizarea de petreceri @n c[mine, prin deplasarea dintr-o camer[ @n alta sau dintr-un c[min @n altul; j) s[ p[streze cur[\enia @n toate spa\iile c[minului ]i s[ fac[ cur[\enie general[ @n camer[ la plecarea @n vacan\[; k) s restituie integral i n bun stare bunurile primite n inventar; l) la plecarea @n vacan\a de var[ toate cheile de la sistemul de @nchidere al u]ilor se predau administratorului de c[min; m) s[ respecte programul de activitate zilnic[ precum ]i regulile interne stabilite de administra\ia c[minului; n) s[ permit[ reprezentan\ilor U.Cv., reprezentan\ilor C.O.S. ]i Pre]edintelui comitetului studen\esc de c[min, accesul @n camer[, @n vederea verific[rii modului @n care persoana cazat[ respect[ obliga\iile asumate prin contract ]i prezentul regulament. Verificarea se va face @n prezen\a unui membru al comitetului studen\esc de c[min, iar constat[rile vor fi consemnate intr-un Proces verbal de constatare, care va fi semnat de c[tre persoanele care efectueaz[ verificarea, persoana cazat[ ]i membrul comitetului studen\esc de c[min. o) sa nu aduca nicio modificare spa\iului @nchiriat, inclusiv a instala\iilor aferente, f[r[ avizul administra\iei; p) s[ anun\e administra\ia despre apari\ia eventualelor defec\iuni @n mod direct sau prin intermediul caietului de defec\iuni, @n vederea efectu[rii remedierilor respective; r) s[ permit[ accesul administra\iei c[minului @n camera @n care i-a fost @nchiriat locul; s[ nu schimbe @ncuietorile u]ilor, iar @n caz de for\[ major[, dup[ schimbare, se pred[ un r`nd de chei la administra\ie; s) s[ achite @n termenul stabilit chiria ]i utilit[\ile (pentru c[minele modernizate) pentru cazarea @n c[min; ]) s[ respecte contractul de @nchiriere; t) s[ utilizeze re\eaua de date voce conform regulilor impuse de c[tre administratorul de re\ea, iar accesul la internet se va face respect`nd Regulamentul ROEDUNET (www.ren.ro). B. #n complex ]i @n afara acestuia: a) s[ se informeze, s[ cunoasc[ ]i s[ respecte R.O.F.C.C.; b) s[ poarte asupra sa ]i s[ prezinte carnetul de student ]i legitima\ia de c[min la intrarea ]i ie]irea din complex ]i c[min personalului de paz[ ]i organelor de control; c) s[ aib[ un comportament civilizat at`t @n complex c`t ]i @n c[min. Abaterile disciplinare se sanc\ioneaz[ conform prevederilor R.O.F.C.C. C. Fa\[ de corpul didactic ]i corpul administrativ: a) studen\ii au obliga\ia de a respecta autoritatea personalului didactic ]i administrativ, c`t ]i autoritatea organelor de conducere ale U.Cv. sau reprezentan\ilor institu\iilor cu care acestea colaboreaz[, @n caz contrar abaterile fiind sanc\ionate conform R.O.F.C.C.;

14

b) s[ aib[ o \inut[ corespunz[toare spiritului universitar; c) s[ anun\e persoanele care vin @n vizit[ la administra\ie, aceste persoane fiind obligate s[ respecte @ntocmai regulile care guverneaz[ activitatea institu\iei ]i s[ nu altereze @n niciun fel etica ]i ambian\a universitar[. Nerespectarea @ntocmai ]i cu bun[ credin\[ a obliga\iilor din acest articol atrage dup[ sine @ndep[rtarea imediat[ a acestor persoane din c[min ]i din complex ]i dup[ caz deferirea lor organelor de ordine public[. d) s[ anun\e imediat administra\ia c[minului despre apari\ia, mai ales, pe timp de noapte a unor persoane str[ine @n c[min; Art.29 Persoanelor cazate n cmin li se interzice: a) aruncarea resturilor menajere ]i a resturilor din camere @n WC-uri, @n lavoare, @n sifoanele de pardoseal[ sau pe fereastr[; b) degradarea spa\iilor verzi din incinta complexului, inclusiv prin aruncarea de gunoaie sau alte obiecte; c) jignirea sub orice form[ a personalului didactic ]i administrativ; d) tulburarea linitii i ordinii n cmin ]i @n jurul acestuia, indiferent de modalitate; e) organizarea de petreceri ]i alte ac\iuni care perturb[ lini]tea at`t @n c[min c`t ]i @n jurul acestuia. f) nchiderea camerelor cu alte dispozitive dec`t cele stabilite de administraia cminului; g) introducerea, consumarea i comercializarea buturilor alcoolice, a drogurilor precum i efectuarea oricrui gen de comer sau oric[ror ac\iuni care contravin normelor sociale de convie\uire @n comun; h) practicarea jocurilor de noroc; i) introducerea n cmin a animalelor ]i a p[s[rilor; j) cazarea @n c[min a altor persoane dec`t cele repartizate de comitetul studen\esc de c[min; k) accesul pe acoperiul cminului ]i pe terase (pentru a proteja hidroizolaia i a evita accidentele); l) introducerea i utilizarea, de aparate i instalaii mari consumatoare de energie (copiatoare, aparate electrocasnice, etc.); m) s[ nu foloseasc[ camera, spa\iile de folosiin\[ comun[ ale c[minului precum ]i incinta complexului studen\esc pentru activit[\ii comerciale. n) lipirea unor afi]e, postere, anun\uri pe pere\ii camerelor sau ale holurilor; o) @nstr[inarea bunurilor puse la dispozi\ie; p) ocuparea locurilor cu persoane fictive; r) g[zduirea de persoane str[ine @n camere ]i @nc[lcarea prevederilor R.O.F.C.C.; s) desf[]urarea @n complex a unor ac\iuni care afecteaz[ drepturile ]i libert[\ile stabilite de Constitu\ia Rom`niei sau contravin Legii #nv[\[m`ntului, actelor normative sau dispozi\iilor legale @n vigoare; ]) fumatul @n camer[ sau pe holurile c[minului; fumatul este permis doar @n locuri special amenajate; t) interven\ia neautorizat[ (hardware ]i software)asupra re\elei de date-voce precum ]i a echipamentului ce deserve]te aceast[ re\ea.

15

Art.30 (1) Persoanele cazate n cmin rspund material, administrativ ]i penal pentru lipsurile i deteriorrile produse bunurilor din inventarul comun i cel individual. (2) n cazul n care autorul faptei nu este identificat sunt rspunztori toi membrii camerei respective , iar pentru bunurile de uz comun, r[spunz[tori vor fi to\i locatarii palierului respectiv. Prejudiciul cauzat va fi solu\ionat conform Procedurii privind recuperarea pagubelor cu autori neidentifica\i. (3) Evaluarea pagubelor se face n termen de 48 ore de la constatarea acestoraconform procedurii ]i se @ntocme]te ]i afi]eaz[ la avizierul din incinta c[minului, lista nominal[ cu locatarii palierului ]i cu suma aferent[ ce va fi re\inut[ fiec[ruia pentru pagubele constatate. (4) Persoanele care distrug bunuri de folosin comun i individual, pe l`ng acoperirea pagubelor produse vor fi sanc\ionate conform contractului de @nchiriere, neplata datoriilor se sanc\ioneaz[ cu evacuarea din c[min. Art.31 (1)Distrugerea sau deteriorrile deosebit de grave, asociate sau nu cu manifestrile antisociale, se sancioneaz cu pierderea definitiv a dreptului de cazare n cminele instituiei pe toat durata studiilor. (2) P`n la plata integral a despgubirilor, debitorii nu vor fi admii la examenele programate, iar n caz de retragere din facultate li se va semna fi]a de lichidare cu debitele @nregistrate, ls`nd @n competena instituiei urmrirea n justiie (se va informa secretariatul facult[\ii de c[tre Biroul Social C[mine-Cantine). Art.32 Studenii, doctoranzii, cetenii strini angajai ntr-o form de nvm`nt, studenii cstorii, cadrele didactice, care locuiesc n cmin, au aceleai drepturi i obligaii ca i studenii rom`ni.

16

CAPITOLUL VI SANC|IUNI Art.33 Se consider[ abateri de la R.O.F.C.C. ]i se sanc\ioneaz[ urm[toarele: a) frauda sub orice form[ @n activitatea de acces @n complex ]i cazare @n c[minele studen\e]ti; b) distrugerea, sustragerea, alterarea sau falsificarea documentelor de eviden\ [ (studen\i, materiale, intr[ri-ie]iri, acces, etc.); c) furnizarea de informa\ii false cu rea inten\ie administra\iei; d) tulburarea sau impiedicarea desf[]ur[rii activit[\ilor administrative prin acte reprobabile; e) agresarea fizic[ a oric[rui membru al comunit[\ii academice; f) utilizarea neautorizat[ a mijloacelor din dotarea c[minelor ]i cantinelor studen\e]ti ] i provocarea de daune bunurilor apar\in`nd acestora; g) intrarea neautorizat[ @n spa\ii @n care accesul este reglementat prin norme ]i dispozi\ii; h) nereturnarea la timp a obiectelor din patrimoniul U.Cv. se penalizeaz[ dup[ caz; i) comercializarea @n incinta complexului a produselor periculoase cum sunt: narcotice, paralizante, droguri, arme, explozivi ]i muni\ii, etc.; j) de\inerea de produse periculoase @n incinta complexului ]i consumul de narcotice, droguri, etc.; k) practicarea de atitudini ]i comportamente indecente sau obscene, alterarea @n orice fel a eticii universitare ]i ambian\ei de spa\iu universitar; l) nerespectarea dispozi\iilor Consiliului de Administra\ie al Universit[\ii . Art.34 (1) Studen\ilor ]i celorlalte persoane cazate @n c[minele studen\e]ti care @ncalc[ prevederile prezentului Regulament ]i care se fac vinova\i de fapte care d[uneaz[ demnit[\ii ]i onoarei Universit[\ii din Craiova (chiar dac[ acestea nu sunt sanc\ionate de lege), li se aplic[ dup[ caz urmtoarele sanc\iuni: a) avertisment verbal ( se aplic[ ]i se consemneaz[ de c[tre administratorul c[minului @mpreun[ cu comitetul studen\esc de c[min); b) avertisment scris; c) evacuarea din c[min pe o perioad[ determinat[ stabilit[ de Consiliul de Administra\ie al Universit[\ii @n func\ie de gravitatea faptei; d) evacuarea ]i pierderea definitiv a dreptului de cazare @n c[minele studen\e]ti pe toat durata studiilor; e) exmatricularea din facultate pentru abateri grave repetate. (2) Sanc\iunile prev[zute la alin. 1 cu excep\ia pct.a, se aplic[ @n func\ie de gravitatea abaterilor ]i de condi\iile @n care au fost s[v`r]ite de c[tre Consiliul de Administra\ie al Universit[\ii la propunerea administra\iei, cu avizul prealabil al }efului Serviciului Social C[mine-Cantine ]i Serviciului Contencios.

17

Art.35 (1) Decizia de sancionare se ia n termen de 30 zile lucr[toare de la constatarea faptei, intr`nd n vigoare la data adoptrii ei. (2) Sanc\iunile cu excep\ia avertismentului verbal sunt @nscrise @n dosarul studentului ]i influen\eaz[ participarea sa la selec\ion[ri, concursuri, etc. (3) Decizia se aduce la cunotina sancionatului, se face public prin afiare i se anun decanatul care asigur consemnarea acesteia. Art.36 (1) Studenii sancionai au dreptul s conteste hotr`rea de sancionare n termen de 10 zile lucr[toare. (2) Contestaiile @mpotriva deciziilor de sanc\ionare, se solu\ioneaz[ @n termen de 10 zile lucr[toare de la data @nregistr[rii, de c[tre Consiliul de Administra\ie al Universit[\ii. (3) n aprecierea situaiei studenilor cminiti privind acordarea burselor sociale, a unor faciliti sau recompense, conducerea facultii va lua n considerare sanciunile date conform prezentului regulament, timp de un (1) an calendaristic de la aplicarea lor. Art.37 Dup[ finalizarea activit[\ilor de cazare, de la @nceputul anului universitar, administratorii de c[min, vor @nainta la Serviciul Social C[mine-Cantine situa\iile cu eviden\a studen\ilor caza\i ]i vor actualiza datele personale ale studen\ilor @n aplica\ia dedicat[ a Serviciului Social C[mine-Cantine. Art. 38 Prezentul regulament intr[ @n vigoare la data de 16.06.2011, dat[ la care regulamentul anterior se consider[ abrogat. Regulamentul poate fi modificat ]i completat @n concordan\[ cu prevederile normelor legale @n vigoare sau dac[ necesit[\ile interne ale U.Cv. o impun.

RECTOR, Prof. univ. dr. Ion Vladimirescu