Sunteți pe pagina 1din 37

r

Abilitati de Indrumare II
"Practicarea indrumarH va deveni 0 regula. Promovarea nu va fi posibila
altfel"
-Jack Welch, fast CEO la General Electric
Introducere: Indrumarea inseamna transformare ...
Dupa cum S-a mentionat in materialul pregotit inointe de curs, in acelasi mod
in care 0 amide se transformo, prin planullui Dumnezeu, intr-un uimitor
fluture frumos, 10 fel sl oameni obisnuiti pot fi transformati de Dumnezeu in
a-i servi pe ahii, in moduri care II Paul serio.:
"';;1 Sa nu va potriviti cu acest veac, d sa va schimbati prin Innoirea
mintiL Atunci veti putea sa deosebiti care este voia lui Dumnezeu, ce
este bun, pl5cut, desavOr,it." Rom 12:2
'Sunt Incredintat de aceasta, co eel ce a voi luaul eel bun
va duee la capat, panatn ziua lui Hristas Iisus" Phi 1:6
REZULTATE ASTEPTATE
Ce doresti sa INVETI in acest workshop ca sa devii un indrumator mai bun?
Oblective general .. ale workshop-ului:
Pana 10 sfarsltul acestul workshop, vel aprofunda cuncstintel .. tale despre
indrumare, 51 vei fi eapabil sa:
l. explici procesele pe care Ie implica indrumarea, si scapurlle acestela;
2. folosest; abllitatile de indrumare in luerul eu ceilalti;
3. transferi proeesul de Indrumore In oetivitatea de zi cu zl
I

Yrfl.1FrI'7> i:;-
Modalitati de abordare
1. Deschidere pentru discutle si captare
2. Dezyoltore de abilitoti de indrumore, prin practiC(!
3. Sesluni de indrumare
4. Reflectare si Integrare
5. Auto Revizuire
Struetura: Grupuri de practico a Indumarii sl indrumatorul facilitator
Veti lucra in perechi indrumator/indrumot, Impreun. cu grupul de practica a
indrumarii, si cu un indrumator facilitator.
Numele celor din grupul de practico a Indrumarii
Numele Indrumotorului
Regulile Workshopului
Putem fi de acord cu urmatoarele ""gull de grup?
So Ascultom 51 so invatam impreuna ell eeHalti membrii oi grupului
Sa fim energici 51 sa ne angajam in acest proces
Sa contribuim activ prjn exprimarea gandurilor noastre si Sa punem intrebari
Sa relationam si Sa raspundem partenerilor de practice a indrumarli
Sa loom notite si sa facem pauze

,
Norme pentru ""spectoreo timpulul
Sa incepem SI sa terminam fiecare sesiune 10 timp
Sa ne reintoarcem din pauze la timp
Sa respectam timpul aloeat pentru exercitiile in grup
So ne lasam timp pentru a reflecta asupra notiun/lor inyat.te
7 .
2
Modulul I: Indrumare, ca relationare
Introducere
Deaarece ideea de "Indrumore" ca,tiga teren'in programele de conducere 7n
cadrul parteneriatului WV, este necesar sa avem atit a intelegere si
abordare comuna asupra a ce este indrumarea, cit 5i asupra a cum
functioneaza acest process, astfel incit 7ncat s5 ajungem la 0 buna practiclt
Comparatia modelelor mentale de coaching
Activitate - Harta menta/a: Dupa primul curS despre indrumare, si
experienta de pina acutn, care este imaginea pe care 0 oj despre indrumore?
DeseneazQ dedesubt 0 "horta mentala" in care Sa ilustrezj aceste fdei.
Adauga cite 0 idee la fiecare sageata.
Activitate in g r u p u r f ~ Prezinta $i explica modelul tau in cadrul grupului.
1. Care sunt elementele comune ale modele lor mentale prezentate?
2. Care sunt diferentele dintre madelele yoastre menta Ie?
Acum ... reyedeti unele dintre definitiile "indrumarii" pentru a evidentia
diversele sensuri ale termenului.
3
A
Definijiile "IndrumaI'U":
"Indrumarea profes;onola este ..fontjnua
derulare, care ajuta pe cei indrumati sa obtinn rezultate multumitoare
,
7n plan personal ,i profesional. In cadrul procesulu; de indrumare,
persoanele indrumate 7.i aprofundeaza cuno,tintele, I,; Imbunatatesc
performantele,i I,i Imbunatatesc calitatea vietH."
-Federo.tia Interndtionola a Indrutnntorilor- Stondarde. PNctk:a" Etica
"Indrumarea se define,te co 0 relatie de acceptore neconditionata In
care: invatarea, performanta, dezvoltarea, $i schimbarea, au loc In mod
natural.
ll
Fisher, 01 Acodemlei de Instrl.lire privind Indrl..lt'Mrea
"Indrumarea est. arto.i practica de a gnida 0 personna sou un grup de 10
nivelul 10 care Se afla eIltre 0 mai mare competenta ,i lmplinire, pe care Ie
doresc." - Gory Collins, Indruma.re Ctvutlna
"Indrumarea este procesul prin oamenii sunt echipati cu uneltele,
oportunitatile necesare dezvoltarH lor personale pentru a
deven! mai eficienti." - David Petersen ond Mory Hicks. L.iderul CD $; Indr/Jl1UJfor
Care sunt componentele de baza ale Inrlrumarii, dupa aceste
definitii?
ObservatiilNote:
!
Scopul general al Indrumarii
"Indrumatarii nu dezvolta aamenii, Ei echipeaza aamenii pentru a se dezvalta
singurL"
- Petersen and Hicks
L Aprofundarea cuno$tintelar de catre
persoana indrumata.
2. Sustinerea actiunilor acestei persoane In
vederea dezvoltarii Sou schimbarii.
~ -
Motivarea pentru Indrumare
L Listati motive pentru care tu Sau un membru 01 grupului tau ar alege so
lucreze cu un indrumator.
2, Ce face a persaana "apt/!" sau 'pregatita" pentru a fi indrumata?
3,Ce altl factori pot determina ca aceasta meta de Sa devina functionala In
cadrul biroului dvs,?
5
,
Prin ce se deosebeste indrumarea de: Consifiere? \
Consultanta? Conducere? Lucrul cu un mentor? _ \
, 0

I. Spre decsebire de un Mentor, un indrumator nu este
Un expert in relatia de Invatare"
In mod neecsar un 'expert'in area de dezvoltare /-> este
necesara si lndrumarea.
Un sfatuitor I care te invata I sou un instructorl care te
qhideaza, -> mal mult te imputerniceste
2, Spre deosebire de un Manager, un indrumator nu este
Intr-o relatie de autoritate, precum un "manager fata de
angojat" sausupervizor fata de supervizat".
Un supervisor pentru sarcil7l1e definite prin fisa de post
3. Spre deosebire de un Consultant, un indrumatar nu este
Un "expert platit de un client pentru a oferi sfaturi sau solutii ..
4. Spre deosebire de up,j:i\msWer, un indrumator nu este
Un pacient" / "consl1ier pentru
Un procflcian lucrind din perspectiva restaurarii ''sanatatii''
mentale a aamenilor
Un sfatuitoe care prescrie sfaturi privind efarturi pentru
schimbare.
Totusi, pentru toate aceste relatii de ajutorare, sunt necesare bune abilitati
de sfatuire,
6
Auto evaluare privind Indrumarea Deschiderea si Potentialul
de a fi un bun Indrumator
Am recapitulat opiniile tale in legatura cu indrumarea ca un proces de
management. Acutn ne vom centra pe pregotirea ta de a deveni indrumator 51
de a face indrumare.
Sesiunea de Indrumare NrJ:
1. Pasul unu: 5-6 minute discutie, 2 minute feedback
Personna A va fi personna ce vo fi indrumata. Ellen va spune persoanei
B, 1-3 puncte tori pe care el/ea Ie are co indrumator si felul in care
ellea Ie va folosi. Apoi persoana A va discuta despre un domeniu in
care el/ea vrea sa lsi imbunatateasca abilitotile de indrumator si
despre cun ce planuieste sa faca pentru a-si imbunatati a<este
abilitati.
Persoana B va asculta in mod activ persoana B. Persoana B poate
adreso intrebari 5i poote interveni in discutie dar nu trebuie sa ofere
sfatur! sau sa ii spunG persoanei A ce sa faea in mod direct, La sfarsit,
Persoana B va sumarizo ceee ce ellea a auzit si va verifica daca Qcest
lucru este corect.
Dupa ce se incheie acele 5 minute, peroana A va spune persoanel B
ceeo ce a facut indrumatorul astfel incat sa iI ajute si sa ii ofere
drept feedback un sfat pentr" co Persoana B so devina un mai bun
indrumator.
2, Pasu! doi: Inversarea de ro!uri. Personna B va deven! acurn persoana ce va
fi indrumata, in timp ce Persoana A va actiona drept indrumator. Veti urrnari
aceleasi instructiuni co la pasult. Aceeasi perJoada de timp va fi acordata
pentru feedback, 5-6minute.
Note personale:
8
Dezvoltind 0 relatie de Indrumare/Partneriat
.. Fora [ncredere, procesul de Indrumore nu poate avea loc."
Capabilitate Fundamentala: Abilitatea de inter-relationare asociata cu
management individual
Doca vrei So fil un bun indrumator trebuie So al un bun indrumator, De ce?
Pentru a-tl intelege mal bine gondurlle sI comportamentele
Pentru a fi constienti de prezenta lui Dumnezeu In vietile noastre,
Acest nlvel de auto-Intelegere panrtn denumlrea de ".nteligenta
emotlonala" In sfern managementulu' si "matur.tate spiritualn" in
viziuneo crestina.
Pentru Q intelege ce inseamna sa fii intr-o relatie de [ndrumore
Sa lucrezi asupro propriu!ui potential de a devenl Indrumator", asupra
propriilor puteri, asupra domeniilor de crestere si asupra provocarilor.
Pentru a castlga suport in sensul indeplinfrii scopurilor si vise lor
Aspecte care pot avea impact asupMl construirii une.i relatU
INCREDERE
1.It! formezi 0 relotie de vafoare atunci cond oamenii au incredere in tine.
De ce este ,"credereo importanta in procesul de Indrumare?
Cum construiestl increderea?
Ce aspecte pot fi legate de incredere?
2.0ricat de mult te straduiesti co oarnenii sa aiba Incredere in tine,
schimbarile din Jurul tau pot Impacta sesiunile de indrumare, Care or fi
impactul
Stresulul semnificativ sl 01 Instabilitatii in mediul de munca?
Temerii de Q pierde ceva Important?
Nesigurantei cu privire 10 intentiile altcuiva?
A FI INTELES
3.Iti formezi un parteneriat atunci cand oamenii cred co oi inteles ce este
important pentru ei, Primul pas este acela de a renunta la dorinta de a ajuta,
tnotiva, sau schimba oamenii; in loc de acestea, pur si simplu incearca Sa ii
inteleg;,
In procesul de Indrumare, am discutatat de.pre darul 5i puterea
ASCULTARII
A asculta PE cineva pentru a intelege ce spune
A asculta PENTRU a capta intelesul sau importanta ideli expuse
A asculta IN CONTEXT,,,Ce se intampla In jurul tau 5i in interiorul tau
(in timp ce ascultl Duhul Sfant?)
9
CONSTRVIREA DE ABIl.ITATI: ASCVI.TAREA IN PROFUNZIME
lntrebari privind Mcultarea PENTRU captarea detaliilor ideii
1. Ce incite persoona ce este indrumata? Ce anulTIe ii place sa faca?
De unde iSi ia energia si entuziGStnui?
Cespre ce vorbeste eel mai mult (teme)?
La ce activitati Se ofero sa fie voluntar si cauta sa Ie indephneasco?
2. Cum Se vad ei insisi?
Cum Ie evaloaezi obilitotile?
Ce abilitati crezi co au? Pe care Ie vor?
Ce Indoleli Quzi? De unde lsi iau multumirea?
Ce indidi poti abtine din cuvintele, din limbojullar?
3.Ce cred despre posibilitateo lor de 0 se dezvolta?
Sunt increzatori en se pot scnimba?
Sunt dispusi sa iSI asume riscuri pentru a Se schltnba?
Cred co scopurile dezvoltorii lor 5i plonurile vor face 0 diferenta in
vietne sou munee lor?
4.Ce noj provocari au in mod curent sou asteapta in vii tor?
Ce parere au despre provocari?
Ce fel de temeri sau ingrijorori exprima?
Care suot faptele vs. interpretarile sou perceptiile lor?
Ce reprezinta 0 gandlre calma vs. a trece direct 10 conscluzii?
Ce credinte sau presupuneri nu au fost examinete in mod complet?
Perechi de indrumore:
Discutati in cateva minute despre ce ati remarcat fiecare despre unul dintre
cele trei dornenii ale ascultarii active. Ati putut observa pasiunea, propria
imagine sau credintele indrumatorulUl cu privire 10 dezvolto.re? Ce nota ~ a t i
acorda drept ascultator? Scrieti oofite pentru activitati ulterioare pe
aceasta tema.
10
SCOPUI. COACHINGUI.UI: INTREGUL INDIVID
In timp ce nOI tindetn Sa ne ganditn 10 indrumare co 10 0 metoda de Q
imbunatati performanta 10 loeul de tnunca, indrumarea presupune 0 abordare
a intregului proces transformational 01 dezvoltarii oamenilor . ..incepand cu
UNDE (la ce nivel) se aflo, si cu CINE sunt acesti oameni. Indrumotorul
parteneriazQ cu persoana care urmeaza sa fie indrumata, pentru a 0 ajuto Sa
Se schlmbe interior (cine este Qceea persoana), 5i SQ lsi stabileasca si otinge
unele scopuri eea ce face aceea persoana).
1. Indrumareo are doi poli:
lndrumarea pentru ceea ce este cineva (personal);
Indrumarea pentru ceea ce face cineva(performanta)
2, eele doua sunt parti necesare ale flecarei finte umane, 5i filUorui
proces de indrumare; ele soot in mod necesar legate in viato. Cend uoo se
sehimba, cealalta este afectata.
AFI
A FI INDRUMAT - MUNCA INTERIOARA
Are de a face Cll dorinta, crezurHe ,valorile, stima de sine,
curajul, scopul, centrarea persoonei, spiritualitateo, atitudinea.
Munca interioara transforma limitele sf presupunerlle uoe!
persoane sou implica valori si eredinte I transformare spiritualo,
A PRACTICA INDRUMAREA (PERFORMANTA)-MUNCA EXTERIOARA
Are de a face cu atingerea telurilor, a face bine ceea ce faei, a alege
actiunile cele mai potrivite si a executa aceste actiuni j n t r ~ u n mod
efectiv,
Multi manageri care practica indrumarea sau care folosese aptitudini
de indrumore Se concentreoza pe munea exterioara, pe probleme de
performanta (ceea ee se poote masura).
Data indrumatorii sunt instruiti pentru indrumare de performanta si nimie
altceva, Bunt in mare parte limitati in profunzimea si durabilitatea muneii lor.
11
De multe orl clneva Incepe Indrumare<l fUnd preoctJpat de 0 problema de
performanta, dar pe masura ce pracestJl se deruleaza, apor probleme Interne
mult mai importante. Sub 0 indrumore coreeta, au lac 51 dezvoltarea prin
transformare si cea spirituala. Transformarea eului interior, de cele Inal
multe or! conduce exact 10 aplicabilitate in lumen exterioara a muncii si
relatillor.
EXERCITIU
Formatl grupurl de cite dol. Flecare persoana trebuie So dea exemplu din
fiecare tip de situatie (0 fi/munca interioaro, sau a face/exterioara) care
i-a fast adus In cunostiinta de cafre cinevo din cole9L
CHESTIONAR de AUTO-EVALUARE
1. Poti explica ce est" Indrumarea 51 cum difera de celdolte relatii de
sprijin?
2. Care Stint cele doUG scopuri principale ale indrumarii? De ce ar vrea
cineva Sa fie indrumat?
3. Cum este influentat procesul de indrumare de credlnta sou sistemul de
valori propriO
4. In crearea une! relatii de indrumare, care sunt cele 2 aspecte care
conteaza pentru persoana care este Indrumata?
5. Ce se intelege prin "ascultarea profunda" 51 ce exemple poti do
referitoare 10 ascultari profunda in pMctica?
6. In indrumarea persoanei co fntreg, in ce sens sunt cele. dOUG aspecte
ole procesului (a fi si a face) diferite? De ce sunt umbel. importante si
in legatura una cu cealalta?
12
Modul II - Indrumarea, 0 Conversatie cu Un Scop
Introducere
Indrumarea implica 0 conversatie confidentiala intre 2 persoane in care eel
ce indruma faciliteazQ un proces care va ajutQ persoana indrumata sa
aprofundeze ceea ce a invatot SI sa isi fixeze teluri dar si actiuni prin care
aceste teluri sunt duse la bun sfarsif. Conversatia este despre "a face'
(perfarmanto) si despre "a fl' (caracterul si valorile), privind persoana care
este indrumato.
Procesul de Indrumare
Procesul de indrumare poate fi user deseris co (; conversatie care Qvanseaza
in 3 stadii:
Inceput - Indrumatoru! si personna care este indrumata isi stabilesc
relatio 5i 0 intelegere privind problema pe care a vor dezbate.
Mijlac. Indrumatorul si persoana care este indrumata folasesc
dialogul sou conversatia pentru abardarea problemei respective,
Perecnea va avansa de la axarea asupra problemei 100 "viziune" asupra
modului de rezolvare sou a schimbarilor ce sunt necesare, 51 impreuna
"lor determina posH de actiune pe care persoana ce este indrumata
trebuie sa ii faca,
Sfirsit - Sfarsitul unei sesiuni, dintr-o serie de mal mUtte sesiuni,
poate oven ca rezultat 0 intelegere asupra pasilor pe care personna
indrumato trebuie so. ii faco inainte de a trece 10 sesiunea urmatoare.
Relatia "formala
u
de indrumare se sfirseste atunci cand problema pentru
care a fost nec.esara indrumarea este rezolvata, jar perechea
Indrumator Indrumat considera procesul incheiat, Din eind in cind pot
aparea sesiuni de indrumare cu seop de urmarire a rezultatelor procesului.
Actiuni in timpul sesiunilor
Inceput Sfirsit -. Actiunl fntre sesiuni
Ce subiecte pot aparea in Indrumal'e?
Conform mentiunilor de mai sus, sunt multe motive pentru care aamenii vor sa
lucreze cu un indrumator. Multe din acestea pot fi in legatuN cu trairea unei
vieti lI"in abundenta", conform planului lui Dumnezeu pentru aameoi. Cateva
subiecte care pot fi discutate in sesiunile de indrumare sont listate mal jos.
Bifeaza pe acelea pe care TU oi wee sa Ie discuti eu un indrumator.
definirea 51 redefinirea scopului pentru ei. familie, misiune Sau afacere
identificarea si folosirea darurilor SI talentelor date de Dumnezeu
Indrazneala de a crea nol modalitati de foloslre a punctelor tarl pe care Ie
au
renuntarea la prejudecatlle care Ii trag lnapol
Imblnarea lIalor;lor sl pr;orltatllor cu stllul de vlata
managementul proprlel energii, nu door 01 timpulu;
.. timp pentru sine, familie si prieteni (echllibru intre munea 51 viata
personala)
crestere in credinta In Dumnezeu
solutH noi 10 probleme vechl
realizarea de mai mult in timp mai scurt concomitent eu placerea de a face
<!Sta
consolidorea unor relatii
clarificarea a eeoo ce conteaza cu adevorat pentru ei
largirBO viziunii asupro misiunii, afacerilor, carierei, relatiilor
a tro! viata eu pasiune si bUCUfie
Conversatii in timpul Indrumarii
"Un Indrumator este un negustor d. pos;bilitati care apropie oamenii de
visefe lor!!
Paul Lafebre, Centrul Canadian de Management 01 DezvoltarH
1. Determinarea scopulul' Persoana Indrumata stobileste "agenda" sau scopul
conversatiei, asta in cazul in care nu ati avut un acord mutual in avans asupra
subiectul discutlei. EXPERTUL prlvlnd propria viata este persoana indrumata,
nu indrumatorul. Managerul, ca 5i indrumator, poate sa ajute la descoperlrea
unar probleme care un sunt evidente,
14
2.Explorarea problemel; personna indrumota folose5te mojoritateo timpului
stabllit pentru sesiune, in tlmp ce Indrumatorul are mai putin timp olocot, si II
folaseste pentru ascultare 51 facilitarea conversatiei.
3.Fluenta Conversatiei: Indrumotorul are grijo so se respecte agenda
personnei indrumate, si sa nu directioneze discutio in sensul dorit de el,
4.Ascultarea povestij: Indrumatorul va urmari cu atentie modul in care sunt
folosite cuvintele de cotre persoana Indrumata (Iauda sou critica de sine) dar
5i limbajul trupului, si emotHle acestela.
5,Clarificarea sl Provocarea: Indrumatorul Va iljuto personna indrumata sa
genereze fde! si optiUfli privind problema in discutie, dar poate 51 sa pravoace
persoana indrumata sa faca presupuneri, 5i de asemenea poate sa propuna
persoanei indrumate sa priveosca problema si din nit unghi.
6.Inlaturareaobstacolelor: Indrumatorul poate introduce modele (GROW,
TRIPP) sl poate folosi metode prln c,are so sustlna conversatia so isi atinga
scopul propus sau So inlature obstacole catre succes.
7.Invatarea prin dialog; Persoa"" indrumata poate deprinde noi aptitudini sau
poate face noi descoperirl In <eea ce priveste intelegerea unei probleme, atit
in cadrul conversatiei de indrumare. eft si in ofero acestei sesiunL
8.Luarea decizillor: Personna fndrumata este imputernidta sa 10 singura
dedzil, mai degraba decat Sa urmeze pur si simplu sfaturlle lndrumatoruluL
9.Actiuni ulterioare: Indrumatorul si personna decid impreuna
pasii de actiune necesari pentru atingerea scopului propus.
lO,Asumarea responsablJitatlt. Persoana indrumata este responsabila pentru
atingerea scopurilor stabillte in sesiunile de indrumore.
o minte deschisa pentru indrumare: Intrebari pe care sa ti Ie
adresezi
Am eu 0 minte deschisa pentru indrumare, care sa urmareaSca binele
persoanei indrumate (conform agendei acelei persoane)?
Procesul prin care ghidez 0 conversatie de indrumare are vreun Sens
pentru mine?
Sunt capabil/a so ofer spriJin cuiva astfel incit acea personna so capete
puterea de coordona singura viota si munca?
15
SAU",
Trebuie sa par un expert?
., Trebuie sa preiau controlul asupra conversatiei?
Unde/cind as puteo schimba agenda persoanei indrumate?
Capcane de Comunicare in timpul Conversatiilor de Indrumare
Ce se intampia cand estl intr-a conversatie de indrumare cu un membru 01
personalului cu privire la 0 problema de serviciu ?
DACA ATUNCI
L Oferi a salutie Se poate simt; incompetent
2. Ce spui tu e intotdeauna corect Poate esua in a crede co nu are nici
un rost sa ofere 0 "alta" solutie
3. Ii spui ca deja stiai ce vrea sa Se ponte simti inferior ori prost
iti spuna
4, Tu procedezi eEL mal bine Pot ovea resentimente, se pot intreba de
(ceilalt; ar trebui So faca la fell ce nu poti gindi CQ si altii stiu ce fac.
Pot gindi Vrea" Sa incerc in felul meu,"
5, Esti perfectionist si spui ca Poate simti co vreo Sa rel1unte pentru
rezultatele sont OK" dar oferi ca esti prea greu de multumit,
si alte sugesti;
6, Domini dialogul. Poate avea impresia co nu est!
interesQt si nu asculti.
16
q
Exercitiu Structurat si Sesiunea de Indrumare
Una dintre discutiile speciale pe care indrumatorii Ie au cu persoanele pe
care Ie indruma implica viziunea persoanei, chemarea, pasiunea sf scopurile in
viata si in munca. Refrenul unui vechi cantec religios este "Aceasta este
p<>vestea mea, Qcesta este cantecul meu", Vorn folos! aceasta tema pentru
urmatorul nostru exercitiu de indrumore. De asemenea, 10 prima sesiune de
indrumare, indrumatorul poote conduce un interviu initial. EI consta intr-o
serle de intrebari care il vor ajuta pe indrumator sa cunoaSca persoana
indrumata, mai ales daca nu 5e cunose,
f.SJfj
~ , ~ .
"Povesteo To. Cintecul Tau" ~ n !
Scopul exercitiului:
1. Pentru persoana indrumato - sa experimenteze 0 conversotie de indrumare
oxata pe viziunea lui/ei asupro vietH si serviciului la acel moment
2. Pentru indrumator - sa exerseze coteva abHitati de indrumare :
ascultarea, facilitarea conversatiei, intrebarile (de. la inceput) si aSigurarea
feedback-ului.
Interviul'i in grupul'i de cite doi sau trei
Instructiuni : In grupe de 2 Sau 3 persoane, fiecare persoana va intervievQ
pe cealalta persoana folosind lista intrebarilor de mal jos. Fiecare interviu va
dura 20 de minute.
1. Cand esti int-erVl,zvatorul: Fif un ascultator concentrat sf atent, Lasa
persoana intervievata sati spuna povest"a lui/ei. Ia notite si asculta bine.
Pastreaza linistea data are nevoie de timp sa se gandeasca. Nu incepe sa
vorbestl despre experiento comuna. Este un interviu de indrumore ...oxot pe
cunoasterea povestii celeilalte persoane,
Ca indrumator intervievator, vei lua notite asupra raspunsurilor
intervievatutui. Daea ai nevoie de darificari sau mai multe informatii, pune
mat mutte intrebari. cum ar ff ;
L Ce 0 fost important in ceea ce foci ?
2. Cum te-a afectat personal?
17
3. Ce ai facut/simtit gondit dupa oceea ?
4. Spune mai multe lucruri despre acest subiect
2. Cand esti intervievatul Gandeste-te 10 intrebari si 10. raspunsuri cat mai
camplet posibil. Lasa-ti gandurile libere. Nu incerca Sa fii prea aspru cu
gondunle si visele tole.
3. In trei, observetorul va nota pentru sesiunea de feed-back abilitatile
indrumatorului in conversatie SI impactul asuprn persoanei indrumate.
Conversatia de Indrumare - Intrebari cheie (20 minute)
1. Viata este deseori asociata eu 0 calatorie, dar pentru acest interviu,
gondeste-te 10 viato co 10 a corte seriso in moi multe capitole (sou
sesiuni de viata"). Deserie capito lui in care te afli. Ce iti place din
acest capitol? Ce iti displace? Daca simti co NU esti in mijlacul
copitalului, ci moi degraba 10 finalul acestuia (de exemplu: "cuibul gal"
cand toti copii plecacQ de oeaso). descrie mai intal perioada de
tranzitie si apoi descrie capito lui urmator,
2. Sa ne imaginam co Dumnezeu ti-ar darui un numar de pagini albe si
libertatea de a serle urmatorul capitol, cum or orata acesto? Ce or
cuprinde? Ce or transmite? (VIZIUNE)
3. Gandindu-te 10 povestea to, spune-mi cand anume te-ai simtit eel mai
fericit si plin de viata, cand lucrurile au mers bine, cand ai fost eel mai
PASIONAT de ceea ce faceai. Ce anume facea acea experienta
pasionanta? Cine era implicat? Ce faceai? Deserie ocest eveniment in
eel mai mie detaliu.
[ ~ ~ ~ ~ S i t u l Interviului
IS
Reflectii personale/Feedback (15 minute)
Dupa ce m b ~ l e persoane au terminat interviurile, va rog petreceti cateve
minute individual, gandindu-va 10 cele petrecute, inainte de a trage impreuna
o conduzie asupro sesiuniL
1. Persoona care este indrumato,: Realizeaza un rezumat 01 ideilor in
legatura cu povestea praprie (sau cantecul) intr-o propozitie sou doua,
Ce VREI cu odevarat, ca sa poti r"olizeIa in intregime viziunea,
realizare care ii va aduce glorie lui Dumnezeu sf iti va aduce bucurie?
Cum te-ai simtit cand ai fast 05cultot cu adevarat? Cum te-ai
vazut pe sine din postura de povestitor?
Ce a facut indrumatoru! in cadul interviului sa ifi orate co, te
asculta eu adevarat?
Ce alte comportamente ale indrumatorului le-ai gas it utile pe
masura ce iti depanai povestea?
Ce comportamente, dam au e)(i5tat, te-au distas? Ce anume ti-ai
fi "dorit" so se fi intamplot in timpul interviului?
2. Persoona care este indrumator:
Ce oi observat 10, tine in timp ce erai in posture: de oscultator?
Ce te-a perturbat, daca a fast catul, in procesul de ascultare?
Au existat momente in fimpu! interviului in care oi dorit so oferi
sfaturi sau sa impartasestl din experienta to?
Ce altceva o.j facut so imbunatatesti calitatea interviului cu
partenerul tau?
3, Observatorul: ofero indrumatorului feedback privind ce a mer. bine 5i
indica 0 arie in care trebuie sa mai lucreze pentru a ff mai efident co
si indrumator.
19
Concluzii ale sesiunii
Discutii de grup:
l.PRINCIPIU - De ce este important (51 In splrltul Bibliei) Sa permltem
celorlaltl so "lsi serie propria poveste" (in lac so Ii 5e spuna ce so faca),
2.FEEDBACK - Ce parere are indrumatorul in legatura cu feedback-ul prim.t?
l)e2volta capacitafl: Oferlnd Feedback care poate ojuto Indrumotorul sou
persoana indrumata; dezvoltarea are lac Qtund cand feedback-ul se
adreseaza nevoii persoanei care it pritneste 51 cand este cerut. De asemenea,
feedback-ul trebule so fie:
Clar (so nu creele confulie);
Specific si concis;
Construetlv (de ajutor 5i edificator):
Relevant pentru experienta din prezent
l)ezvolta capacitati: Folosind Intrebarile Chele
Intrebarile dev!n intrebari cheie atunel cand:
sunt intrebari deschise 5i permit persoanel indrumate sa raspunda in
modul eel mal semnificativ pentru sine:
te provoaca sa te gandesti in profunzime si te incita 10 reflectie;
sfideazo clisee ale gandiril;
ajuta persoana sa isi schimbe perspectlva osupra situatiei;
genereaza mai tTiulte alternative pentru rezoivarea unei probleme;
sprljina persoana indrumata sa actioneze.
Alte idei? Vezi exemple in Anexa A.
Intrebari pentru recapitulare:
De ce indrumarea poate fi privita ea 0 conversatie plinn de forta?
Care sunt cateva din principiile de care indrumatorul trebuie So tina
seama in timpu! conversatlei pentru a 0 face eficienta?
Ce capacane de comunicare trebuie sa evite indrumatorul?
Cand devin intrebarile, intrebari cheie?
De ee crezi co In prelentare este folosit conceptul de ..viliune" pentru
cele mai eficiente conversatH indrumare?
20
Tem(l pentru (le(lS(l: Interviu de stimul(lre (l reflectiei
"Chemarea lui Dumnezeu 5i talentele tale nu se pot lua inapoi". Romani 11 :29
In notitele tale scrie raspunsu! 10 aceste intrebari si adu-Ie cu tine la
workshop-ul de maine. Gandest .. -te So impartasesti eu eeilalti eele mai
posionante talente pe care Ie oi. Fii elor in legatura cu care talente 5i daruri
vrei sa Ie dezvolti, ca si fil un !ider eficient in World Vision.
1. Pasiu"" 5i punete tori
Identifiea 5i deserie 3-4 eele mai important.. punet .. tari pe le-ai
capatati de la Dumnezeu sau din experiento de viata, si abilitatile
favortte pe care le-af invatat,
In raport cu pasiunile si punetel .. tari listate mai sus, care abilitati oi
fi bucuros sa Ie apliei 60-80'10 in viata, munea 5i timpul tau liber?
In consecinta, ce aspeete ale vietii iti dau in prezent un sentiment de
bine?
2. Pasiunea si chemare
Cum se potrivesc darurile, posiunile 5i valorile tale in chemarea to, de a
fi lider 10 World Vision?
Doca ai putea schimba un lucru, eo so devii un mai bun lider in World
ViSion, care Qr fi acela?
; ~ ~ ...
t : ~ Raspunzind, gindeste-te la elemente esentiol. din dinamicQ enemarii
tale in viata/munca
21
Modul 3: Indrumarea, Proces care conduce spre Schimbare
Introducere
Dupa cum am invotat, proeesul de indrumare serveste la doua seopuri pentru
persoana indrumata: auto descoperirea (invatarea despre sine) sf
determfnarea de actiun! care conduc 10 schimbari in relatiile lui/ei, in
performanta in munco, cariero si colitotea vietH. Indrumatorul fociliteaza
procesele determinate tU si de catre personna instruito.
In diseutorea proeesului de dezvoltare pr;n ;ndrumore, am subliniat
importanta:
1. Maximizarii punctelor tarildarurilor persoanelor pri" atribuirea
sarcinllor de munea corespunzatoare
2. Idenfificarea !ipsurHor in capacitate necesare poz/tie!
3. Compensarea slabidunilor (punete slobe, mai putin importante pentru
pozitie)
Inculzire - Conversatie de indrumore: JO<lC<1-te cu prapriile puncte tori
Intre sesiunile de indrumore, indrumatorul ii cere adesea persoanei
indrumate sa re.fle.cteze sau sa fntreprinda actiuni, AI fost rugat sa
reflectezi aspura punctelor tale tori 5i talentelor si sa determini pe care din
ele tl-ar placea sa Ie folosesti in majoritatea tlmpulu;' Vom folosi de
OSemenea modelul GROW, Instrument de lucru In Imbunatatirea
Performantei prin Indrumare,
Modelul GROW ~ folosit pentru stabilire si analiza de scopuri
Este un model folosit atit de indrumater dt si de persoona indrumato. co si
instrument de stabilire de scopuri care conduc 10. actiune
G = Scop
R = Realitotea asupro situotiei
o = Optiuni sau aleger; (pe care personna le-o ;n<ercnt deja, provocari)
W = Care este alegerea (act;une), si Cind
(Acronimul GROW este dot de initialele in limbo engleza a euvintelor <heie)
Instruct!uni pentru exercltiul de 'drumore In perechl
Persoana indrumota va alege una din eele trei intrebari de mai jos pentru a Ie
disc uta cu un indrumator nau in sesiunea de Indrumore. Fiecare persoona
indrumota va avea 15 minute pentru sesiunea sa, Indrumatorul va osculta cu
22
atentie si va fadlita discutia. Scopul exercitiului este co la sfirsit, fiecare
persoana Indrumata So planlfice 0 etapa de actlune formulata co sl scop, de
realizat Intr-o anumlta perioado de tlmp.
tee anume 01 schimba (0 singura Idee) pentru a fi un lider mal efident WV?
SAU
2.Ce trebule Sa foci (0 singura idee) pentru a-ti folos; punetele tori sl
talentele mai eficient in pozitia actual a sau una viitaare in WV?
SAU
3.Unde esti aeum in cariera ta? Unde vrel so. fli peste 10 ani?
Identificarea lipsurilor in Performanta: Nevaia de
Schimbare/Crestere
In procesul de Imbunatatire a performantei prin indrumare, identlfieam
IIpsuri in performanta, care trebule anulate. Mal jos este prezentat un madel
de dlscutie pentru identificarea de lipsuri identlficate de persoana care este
indrumata vs. perceptiile altora (posibil prin evaluaren 360) s; standardele de
performanta pentru pozitia respectiva.
Modelul GAPS - Folosit pentru intelegerea nevoii de
schimbarelcrestere
G = scopuri (ce vrei so realizezi)
A = abilitati (cit de capabil crezi ca esti pentru aceste realizari)
P = perceptii (cum vad ceilalti tale)
5 = standarde (cit de buna tr"buie sa fie performanta pentru a
atinge asteptarile)
Folosind scopul stabiHt 10 exereitiul pentru punetel" tori, analizeaza lipsurile
e care Ie identifici intre situatia ta de acurn $1 ceQ la care doresti Sa ajungL
I-G = Scopuri 2-A = Abilitati (Perceptia ta)
3 -P =Perceptia Altora 4-P = Standarde de
Performanta
Intregul grup: Discutat; valoarea acestui instrument in intelegerea a ceeo
ce trebuie So faei pentru a-ti atinge scopul de a deveni un leader mai bun, sou
23
sa pot! lucra mal eficient. Cum 1 ' e ~ a ajutat acest instrutnent in discutia de
indrumare din exercitiul anterior?
---............................ ...................................
----............-
Factori de SUcces in Schimbare
S-a mentionat cit de important este, pentru procesul de imbunatatire a
performantei prin indrumare, un manager cu 0 minte deschisa pentru
indrumare. un angajat capabil sa fie indruma, si un mediu de lucru care
promoveaza invatarea,
Angajatul care trebuie indrumat: Dornic si Capabil?
Oamenii sunt fiinte cu obiceiuri. 90iO' din comportamentul nostru este cauzat
de obiceiuri. In indrumore, tofus!, scopul este de a face 0 schlmbare in ceea
ce suntem sou facem. Prin urmare. persoona indrumata trebuie sa faca un
angajamentul pentru schimbare. De asemenea rebuie sa posede aptitudinea
sau capabilitatea. Tabe!ul de mai jOs prezinta factorii care inf!uenteaza
descniderea catre schimbare a persoanei indrumate. De loot in considerare
cum ar putea diferi indrumarea prestata, in functie de vointa sou abilitatile
persoanei indrumate.
Abilitate
Mare
Abilitate mare Abilitate More
Vofnta Mica Vointa Mare
Abilitate Mica Abilitate Mica
Vointa Mica Vointa Mare
Abilitate
Mica
Vointa Mica Vointo Mare
24
Formula Revizuita pentru Schimbarea Personala
Gamenii aleg sou nu so se schimbe. Factorii din formula de schimbare sunt
important I pentru a ajuta 0 pe.rsonna So. iSI transpuna intentiile in actiune. Au
ei toate componentele urmatoare?
Viziune + Capabilitati + Vointa/Motivatie/Dedicare + Resurse
+ Plan de Actiune =0 Schimbare de succes
1. Fora viziune sau un model mental nou ... personna indrutnata va fi
derutata si nu va avea 0 directie in care sa creasca
2. Faro aptitudinile corespunzatoare si pe deplin dezvoltate"".persoana va
fi nelinistita si se va teme ca nu poote indeplini viziunea stabilita de
ceilalti
3. Fara vointalmotivare.. ,persoana se va misca incet sou nu va initio nlei 0
octiune de schitnbare a comportamentului
4. Fara reSurse (timp si suport)"". persoona Se va simti frustrata 5i
blacata
5. Faro un plan"". persaana va fi confuza, dezorganizata 5i va progreso
putin
Exercitiu de afirmare a responsabilitatii:
(Optional - Grupuri mici sau perechi)
In discutia de indrumare anterioora, H-ai stabilit un scop pe care sa-I
indeplinesti pentru a cleven! un IJder mal bun, sau 0 actiune pe care. oi vrea sa
o foci pentru a maximiza punctele tori! talentele in pozitia actunla Sau una
viitoare.
In grupuri, pe rind, fiecare persoana
L Afirma faptul co isi VQ indeplini scopul
2. Folosind formula de schimbore, impartaseste ce crede co or putea
afecta succesul in indeplinirea scopului
25
Blocarea
Dupa cum stirn, des! procesul de instruire este exact, deoarece avem de-a
face cu fHnte umane complexe, nu exista garantic co personna ce va ff
instruita va raspunde si va urtnQ schimbarea ce se doreste a fi efectuato.
Dintr-o multime de motive, 0 persoana indrumata se poote "impotmoli" fie in
gandire, fie experimentand inert!e cand e yorba de a actinna,
o parte din motivele "impotmolirii" includ
A fi orb in foto 0 eeea ce trebuie sehimbot
A nu vedeo un mod de 0 inainta (orb in fata posibilitatilor)
Pr"" putine alternative de schimbare (anxietatoo si paralizia se pot
instala)
Preo multe alternative 10 fel de atragatoore de urmat
Preo multe optiuni de schimbore (rezulta confuzie 5i indecizie)
Negativism
.. Upsa increderii in afore zonei de confort
Perceptia ca lipsesc abiHtatile de a face schimbarea
Exterior/zorea cauzelor de impotmolire, in locul asumarii
responsabilitatii
Note:
Abordari de Indrumare prin care angajatii blocati sunt
Intelesi si Ajutati
1. beelarorea pasibilitatilQ!' - Declaratiil" implica se ne uitam in interiorul
nostru 5i so declaram eeea ce este pasibil, bazandu-ne pe DEDICAREA
nostra, mai degraba decat pe drcumstante. Ca si crestini, putem Iua in
considerare proverbul " Crede in Domnul si nu te baza pe propria-ti
intelegere",
(0) Cand se foloseste: cand persoana core este indrumata afirma co so simte
ca un ratat sou spune co nu are nici a alegere sou se do butut in foto unei
situatH
26
(b) Exemplu:
(c) Intrebari de indrumare:
Ce este gata Sa declare persoana indrumata?
Este adevarat co nu oi NIC! 0 olegere?
Ai fi dornie sa renunti 10 acea credinta si so cauti pasibilitati?
Va declara persoana indrumoto posibilitatea co rezultatul sa fie eel
dorit c"iar si in absenta dovezilor (Neeesita pasiune - dorinta de a
face luerurile asa)
2. Evaluarea - impliea analizarea faetuala a punetelar puterniee si a eelar
slabe pentru a determina lipsurile importante
(0) Cand Se foloseste: cand persoana are neclaritati sf are nevoie de
informatii suplimentare despre aptitudinile, pasiunile Sou darurile neceSare
pentru planifiearea perfarmantelor Sou dezvoltarii
(b) Exemplu:
(c) rntrebari de instruire:
Ce talente 51 aptitudini aduci proiectlllui sau pozitie:i?
Ce lipseste, dar daca ti-ar fi oferit, or face a diferenta in sueeesul
tau?
Ce experiente or putea umple aeel gal?
3. A-i face pe altii sa vorbeasca - falasind intrebari pentru a
permite altora Sa gandeasca mai profound, si nu sa rasteasen sfaturi primite
de 10 tine
(a) Cand se folos.ste: eand aamenii spun co se simt neintelesi, cand au 0 idee
dar nu 0 exprima ciar, eand nu Ie place sfatul care le-a fost dot, etc.
(b) Exemplu:
(e) rntrebari de instruire dupa ascultare:
Spune-mi mal tnulte despre aceasta situatie
Ce crezi? Cum 01 raspunde acestei Intrebari?
Ce suna blne In aceasta idee?
Da-mi un exemplu
Pot sa iti sugerel ceva ce ai pwtea lua in considerare?
5. Crerea unui nou cadru de gandire - Angajand oameni intr-o
conversatie ce (lctioneazG co un pad intre 0 veche interpretare Sau parere
despre ceva s. 0 noua modalitate de a vedea lucrurile.
27
(a) Cand sa 0 folosim: Indrumatorulul sesizeaza ea persoana exprima
atitudinea de genul"la ce bun?!", a mentalitate rigida sou credinte care nu
par Sa se potriveasca cu realitatea de la 1acul de munca sou cu situatia.
(b) Doi alti pasi sunt importanti: Indrumatorulul sa demonstreze cum
cramponarea/blocarea in modullar de a gandi pot sa genereze probleme sou
inertie si sa-i orate modalitatea prin care sa vada lucrurile diferit si apoi sa
aetioneze altfel.
(c) Indrumatorulul trebuie sa faea diferente bazate pe doua intrebari:
- Ce presupune persoana in mod inconstient?
- Ce distinctii pot opera acum co sa pot so-I fae sa vada lucrurile in mod
diferit?
d) Exemple: persoana indrumata spune : "aamenii sunt pedepsiti daca spun
ceea ce gondesc in echipa mea. De aceea nimeni nu isi exprima parerea".
(e) Intrebari de indrumare:
Aceasta este a posibila interpretare. Care or putea fi alta?
Nu cumVQ acest lucru e doar a presupunere? Ce exemple sou informatii
ar putea sprijini?
(f) Posibilitati de creare a unui nou cadru de gandire.
De la victima "sefului" la statutul de "proprietar al propriei tale
."
munci.
De la a te plange in legatura cu ce "nu poti face", la a intreba daca
"poti sa faci" ceea ce vrei sa facio
De la concentrarea pe ceea ce pare a fi previzibilla concentrarea
pe ceea ce doresti so faci.
De 10 a munci in aceeasi slujba pana 10 pensionare, la a-ti urma pasiunea si a-ti
investi talentele inspre pozitia care ti se potriveste.
6. Generarea de Actiune prin Limbaj: implica ajutarea persoanei
care trece prin procesul de indrumare.
(a). Cand 0 folosim: cand oamenii au vorbit suficient sau au tacut si acum au
nevoie so actioneze sou cand folosesc un limbaj ezitant care nu reflecta
angajamentul de a se impliea.
(b). Exemple: Sper sa gasese timp sa muneese la aeeasta candva saptamana
viitoare.
(c) Exemple limbaj folosit in indrumare ...
De 10 sper sa.... la.. voi face acest lucru pana maine la 4:00
28
De 10 voi incerca so.,. lo.. promit co aceasta So se intample De 10
formulari co "ma gandesc co or fi frumos so am 0 zi libera so ma
odihnesc
n
100 cerere clara "pot sa am liber vif1erea viitoare?"
De 10 a te plange "nu-mi place so strang informat;;" 10 a propunere "poti
Sa strang; tu informatiile si so fac eu roportarea?"
Exercltil practice de indrumare, (perechi)- Practiea 0 abilitate de
indrumator cu partenerul de exercitiu, apoi schimbati rolurile, lasind-ul pe el
so practice 0 alta abilitate.
Cuprinsul sfoturilor de indrumore pentru a ojuto persoono
indrumata sa-si depaseasco blocajul
1). Fa un "pas inapai" sl ajuta persoana indrumata so caute no; posibilitati
$1 Sa spuna care sunt actiunile pe care Ie va face.
2). Of era perspective no; core sa-i ajute pe oameni sa doblndeasca noi
Intelegeri asupra presupunerilor netestate 51 limitate.
3). Do oamenilor un sfat bun sou a tehniea de a aetiona.
4), Ajuta oamenii sa foloseasca un limbaj precis in care mai apoi sa se
regaseascil pentru pastrarea dedicarii catre actiune.
Autoevalure:
1. Ce factori de schimbare sunt importanti in sesiunea de fndrumare?
2. In ce mod pot oamenii sa se bJocheze in timpul sesiunii de indrumare?
3. Cum poti folosi modelele GAPS 5i GROW?
4. In ce mod oamenif se blocheaza SI nu progreseaza?
5. Ce metode ati folosi sa ajutati oameni; care sunt blocati in anumite
sltuotii?
29
Modulul 4: ()ezvoltarea abilitatilor de indrumator in cadrul
contextului organizational
0 verificare rapida - cum decurge invatarea ta?
Modelul T.R.LP.P. pentru indrumare.
Un studiu de caz.
Indrumarea in Orgonizatii - Aspecte: contexte pentru
invatare/importanta culturii/concentrarea pe rewltate
Folosirea acordurilor de performanta sf a fnstrumentelor
Furnizarea de cereri si actiuni
Practica de indrumore cu feed-back
Plan de actiune pentru integrarea indrumarii in cultura
organizationala
Cuprins
A : Scurta verificare: Aspira la Medalia de Aur!
Reflectore a.upra Mooagementului de periormanta 5i indrumare
[)iscutii in grupuri rrde':
1. Din cote ati invotat pana acum credet; ca difer;tele abordari de
indrumare functioneazQ cu personalul, in general?
2. Credeti ca ceea ce oti invatat pana acum va va face tnunca de manager InGi
eficienta?
30
3, Recapituloea Principiilor in procesul de Imbunatotire 0 Performantei prin
Indrumore
... ,
Princlpiu! l1mbunafatirearesponsob(i't<.lt!i'lSu1'tlte ,0-""""0-- .. '''' ""''''''''''r- '" ""- ",,,,,,,,,,,,,,, .lIe !
Prifleipiul 2 ;:roprill 5i lh'lpor1 iteo : Pri!l(:lpful 7 Procsul de de:tv!tare - criti::
respoO'lsobiiitotiilor : PrinclpM & Morntan:wreasi feedback>JI cnnhllU'-I J:
Prinelpiul 3 Un praces in der,,!o:re nu un Itver.iment : Prineipiul 9 RevizuirO!i) fi!'7tJltat.-:!or
: Princlpiul " cu aCQrdlll i PrincipitJl 10 0 b\"M per;ormll'ltc. este ruunaStufa, C
5 ce,nt"'O"f'.n (Ie _____ est.;: o.nolizatc. __.......__
Ce posibile conflicte exista Intre principile de indrumore invatate si rolul tau
in evoloore co un manoger de performanta?
4, Cum este proeesul de indrumare vazut in contextul sl cultura Organizatiei?
Procovari in procesul de Indrumare la nivel organizational: l.a
ce te poti gindi?
1. Confruntareo cu vechile atitudini - sfoturi 5i insistente
2, Ignoranta cu privire 10 indrumare - sa fii ridiculizat ca ai incereat
3, Confruntarea cu inertia - lipsa dorintei de sehlmbare atit 10. nivel
institutional cit 5i individual
4, Managementul timpului, pentru a face lac proeesului de indrumare
5. 0 cultura care impiedica progresul
Cistigatorul Aurului - Se adapteaza prin integritate
(indrumind diversi angajati)
31
Indrumatorii au valori, perspective, si practici slefuite prin propria lor
cultura si experienta de viata. Personnele indrumate sunt in mod unie diferite
de indrumatori.
Discuta urmatoarele aspecte cu partenerul de indrumare:
Intrebari cheie:
1. Cum afeeteaza stiul, rezultatul indrumari,?
~ ~ - ~ - ~ ~ ......
2. Cum este afectat procesul de indrumare de diferentele cultural,,?
3. Care aspecte din trecultul si experienta to de viata au ovut influenta
asupra procesului de indrumare? Care din Qceste diversitatl Qf vrea sa fie
intelese de indrumatorul TAU?
- - ' ~ ' - " - - -
Aspecte legate de Performanta in procesul de Indrumare
In timp, persoana indrumota educe In discutie ceea ce considera co sUnt
probleme de nerezalvat sau boriere legate de 0 buna performanto in
orgonizatie. In ocest curs au fast deja prezentate instrumente de lucru
pentru astfel de situatH, ex. identifioareo lipsurilor. inlaturarea blocajelor,
etc,
Indrumatorul or putee urmari procesut sf prin adresarea intrebarilor
sugerate de modelul T.R.I.P.P. (aeronimul provine din initialele cuvintelor
cheie in limbo engleza)
32
T.R.I.P.P
T :: Evenimentul (Ce se petrece?)
Cere personnel indrumate So descrie evenimentul sau problema. Ceeo ce S-a
intimplat nu este atit de important precum "procesarea". respectiv felul in
care persoana abordeaza problema si ce face co sa progreseze. Situatia
descrisa of era un context de explorare a problemelor si invatamintelor
majore. Care este problema REALA?
R :: Recunoaste, observa, noteaza impactul (Ce ai observat
referitor la tine si la ceilalti?)
Exploreaza problema majora in profunzirne, si identifica cum se simte
persoona sau ce impact a Qvut asupra Sa,
I :: Interpreteaza (Care a fost intelesul, impactul?)
Incearca si exploreaza in profunzime aspectele legate de felul in care
persoana indrumata a invatat ceva din situatia descrisa. Sfat: Dlscuta
despre posibile interpretari 5i reformulari.
P :: Princiu de lucru (Ce ai invatat din aceasta experienta?)
Cere personnei indrumate Sa ineeree sa priveasca situatia din exterior,
pentru a identifica lectiile care trebuie iavatat. din aceastu experienta.
Ajuta persoana instruita in acest demers. Ce oi puteo tu sa faci diferit Intr-o
situatie: asemanatoare?
P :: Planifica aplicarea
Cere persoanei indrumate Sa identifice in ce alta arie or puteo aplica ce a
invatat din aceasta situatie, si ce or fi mai bfne sou dfferit in comportement
sau performanto.
33
Studiu de Caz in Grupuri Mid: Ziua de 12 Ore
Citeste studiul de caz prezentat in Anexo B si fa 0 analiza folosind prima
porte a modelului TRIPP.
I.Core este problema identificota de Victor?
2.Ce alte probleme neevidente identifici?
3. Core este impactul Mupra lui Victor?
Grupuri de trei: J oc de rol - 0 discutie de indrumore intre 0 persoana in
rolullui Victor, SI 0 a doua persoana in rolul de indrumator oj lui Victor.
A treia persoana va actiona co observator. Scopul discutiei este co 10 sfir'sit,
Victor, dupa ce discuta cu indrumotorul despre problema prezentota, 50 isi
stabileasca un obiectiv de schimbore cu privire la "problema" proprie sau 10
ceo neevidenta.
I. Indrumatorul va folosi instrumentele de indrumore co sa'; ajute pe Victor
sa invete din acesta situatie sj so. iI sprijine in identifjcarea actiunilor
neeesare intr-o situatie similara in viitor,
2.Persoana in rolul lui Victor va lucra cu .ndrumotorul pentru determinarea
modulu! de identificare a problemei reale, sau a modului de a progresa in
imbunatatirea situatiei,
3,Observatorul va nota felul in care idrumatorul foloseste abilitati diverse SI
ii va oferi un feedback 10 sflrsitul sesiunii din aceste note:
Ascultarea
Identificorea problemei neevidente
Adresorea de Intrebori Utile
Alte abi litati de indrumore .... Declarore. Reformulare, Evaluare, etc.
Sprijin pentru Victor in alegerea actiunflor
Note de Inch.iere
---- ....._._._-
34
Rezumat recapitulativ privind punctele importante ale
procesului de indrumare
Sa revedem cum instrumentele folasite in pracesul de indrumare <!juta
managerul ca si indrumator, 51 persoana indrumata:
1. Acardul privind Performanta
2. Monitorizareo ciclului performontei prin indrumare continua
3. Revizuiri intermediare/ajustari ale acordului
4. Evaluarea de tip 360
5. Evaluarea anuala
6. Responsabilitate si sentiment de posesiune privind rezultatele
Rezumat al ideilor invatate pe parcursul cursului -
Intrebari & Raspunsuri -Note
Aplicatie practica!
Co si rezultat al (lcestei instruiri scopurile mele sunt sa reolizez ........ ? pina
10 data de ... ?
35
Anexa A : Intrebari Utile in Indrumare
1. Stab iii rea de scopuri
+ Care este scopul specific pe care vrei sa il realizezi? Ce vel face dupa ce
vei realiza aceI seop?
Cum vei sti CQ oi realizat scopul? Cum vei masura asta?
+ Ce or putea fi un obstacol in realizarea scopului tau? Ce resurse crezi co
va trebui sa folosesti?
Ce inseamna pentru tine realizarea acelui scop?
+ Care este primul pas pe care crezi co trebuie sa iI faci pentru realizorea
scopului?
2. Optiuni de luat in calcul
Ce optiuni oi?
Ce a functionat in aceasta situatie pina acum? Ce este diferit acum foto
de un succes din trecut?
Care optiune este mai importanta pentru a fi realizafa prima?
Cum crezi co te vel simti sau ce crezi co vei gindibpe parcursul derularii
acestei optiuni?
2. Perspective de schimbare
Cum putem aborda asta in alt mod?
Ce este eel mai bine in aceasta situatie?
Putem so revenim un moment la pasul anterior? Cum putem sa abordam
diferit aceeasi situatie?
Ce i-ar motiva pe altii in aceasta situotie?
3. Trecere 10 actiune
Ce optiune ai ales?
Cit de curind vei incepe so lucrezi 10 eo?
Care va fi primul tau pas?
Cind putem sa ne intilnim so evaluam progresul?
De ce ai nevoie co sa poti continua?
36
Anexa 8 Studiu de Caz: Ziua de 12 ore (A Face, si A Fi)
Victor, manager ADP, stabileste a intilnire cu indrumatorul Sau pentru a
discuta despre problema Sa de "management a timpului". Victor spune ca
niciodata nu poate termina sardnile de serviciu pe care 5i Ie planifica pentru
o zi, desi locoieste in comunitate, soseste 10 serviciu inainte de ora 7 a,m., 5i
nu se intoarce acasa inainte de ora 7 p.m. Este ingrijorat in special de faptul
co uneori intirzie sa trimito diferite rapoarte. Co sa evite depasirea
termenelor trebuie sa finalizeze rapoartele aeasa, dupa cina, Sau Sa stea mai
tirziu 10 birou 2-3 nopti pe saptumina. Sotia lui a inceput sa fie ingrijorata
deoarece el petrece din ce in ce mai putin timp cu eei trei copii oi lor.
Ca si indrumator allui Victor, stii deja co este un manager faarte sirguincios,
Care Se straduieste sa atinga standard" inalte. EI are a relatie feart" buna
cu persoanlul sau, iar HderH comunitat[i au incredere in el.
Dupa ce Victor este invinat sa se aseze 51 sa se simta confortabil, el pune in
discutie problema lui co fiind de management 01 timpulu;' Ce intrebari poti
pune co So afli ma; multe despre a<easta problema?
o zi Obisnuita:
Victor descrie 0 zi obisnuita a lui, care, dupa cum afirma, incepe cu 20 minute
devotionale cu echipa sa. Alte activitati, nu in aceasta ordine, sunt
Veri fica calendarul si mesaj"l" email
Conduce intilniri de lucru cu personalui
Se intilneste cu membri oj cotnunitatii sa discute des pre proiecte
Revede ultimele propuneri de finantare de la ofiterIi de sector
Intervieveaza, angaJeaza, orientenza, altfel spus luereaza eu persona lui
Revede rapoartele finaneiare si reconeiliaza bugete
Se pregateste pentru vizitatori din birourile de support
Victor deasementea iti spune ea eel mai bine lucreaza dimineafa, dar de
obieei pe 10 7:30 0 multime de oameni - membri ai comunitatii, angajati,
vizitatori, colegi din birourile de suport - intrerup efortullui de concentraee
37
osupra prioritatilor. Victor ad mite co pasiunea lui este Sa ii slujeasca bine pe
Oilmeni, Gsa co flU poate so. Ii refuze, chiar daca prin asta ajunge Sa se
confrunte eu probleme presante.
Analiza de Caz:
1. Care sont citeva din problemele lui Victor care pot fi legate direct de
managementul timpului (problema lui prezenta)?
2. Care sunt citeva probleme personale sou interne ale lui Vetor?
Co si indrumator, va trebui so fii atent 10 ambele aspecte, problema prezenra
si problemele care nu sunt evident .
3. Daca ai fi indrumatorullui Victor pentru problema lui de management al
timpului co 0 probletno de perfomanta, ce oi face sau a spune, co sa iI ajuti
Sa inteleaga aceasta problema?
4. Ce probleme aditlonale va trebui sa identifici si adesezi inainte co Voctor
so poata luera osupra unei solutii pentru problema lui de management 01
timpului
In joeul de rol, ce decide Victor So faca?
38