Sunteți pe pagina 1din 130
In lucrarea de faja ne-am oprit asupra aspectelor ‘care prezintéiun interes actual, pentru teoreticienii, mului, att prin ‘Acolo unde am apreciat ci ar fi oportune unele imiteri la aspecte consacrate in doctrind sau in rrisprudenfa, precum $i atunci cind am util sa amintim si practica judiciard a Curfii Europene de Strasbourg, am ‘adiugat scurte note a finele unor decizi. Jud. dr. Alexandru Vasitiu Curtea de Apel Brasov Pref: 20 ei (200.000 ROL) Alexandru Vasiliu Nulitatile in procesul penal 4 judic Cuprins Capitolul I, Dreptul Ia aparare 1. Asistenta juridica a victimei. Consiga vietimei. Trafic de persoane ron wl 2. Apatator din oficiu, Prezenta la judecata @ inclpatut MNO 2 3. Garantarea dreptului la aparare, Restiturea cauzei pentru completarea urmiirii penale...ce ad 4, Asistenta juridica obligatorie a ineulpatulsi, Ascultarea inculpatului cu ocazia arestiril preventive sone 6 5, Asistentajuridica obligatore a inculpatului in aport de sgravitatea sanctiunii, Nulitate absolut... 1 6. Asistenti juridicd acordata de un apirator care nu este fnscris intr-un barou din cadrul U.N.B. din Romania, Nulitate absolut 7. Asiguratea apariti de eftre avocat stagiar. Lipsa sanetiunii nulitai.. "1 8. Lipsa apiratorului ales at inculpatului Ia dezbateri. Aménarea pronunférii pentru depunerea de concluzii scrise. n 9. Getere de aminare pentrs lipst de apirare. Apel. Prirwul termen de judecat’, Asistenfa juridicd obligatorie 14 10. Respingerea cererii de amanare a judecdti. Lipsa aparatorului ales. Nulitatea absoluta a actelor de procedura 15 11. Respingerea cereriiinculpatului de amdnare a judecdris ccauzei pentru angajarea unui apirator. Primul termen de Judecata. Nulitate... 1 12, Asistentajuridica a doi ineulpafi cu interese contrare de catre un singur apdrator. Sanctiunea nulitai... 18 13, Desemnarea unui apardtor din oficiu pentru doi inculpati cu interese contrare, incdlcarea dreptului la aparare 1. 14, Inculpati cu interese procesuale contrare. Acelasi aparator. Nilitatea hotarari a 15 Sesizarea instanfei. Rechiitoriu neconfirmat de prim-procuror. 23 vu ‘Null in procesul penal Capitolul II. Competent’: 25 16. Competent dupa calitatea persoanei, Infiactiun savarsite de politistiinainte de intrarea in vigoare a Legii privind statutul politistulu... oe 17. Competenta dupa calitatea persoanei. Grad militar 28 18, Competentii dupa calitatea persoanei. Militar in termen..... 30 19, Nesocotirea dispozitilor privitoare la competenta dup calitatea persoanei de catre organul de urmarire penala. Nulitate absoluta... 31 al de competent material. Plangere intemeiati pe art.278! C. proc. pen. Nulitatea absolut a hotirérii pronunfate. 33 21. Stabilirea gresiti a competentei materiale, Text incriminator intrat in vigoare la o data ulterioaré sivarsirii faptei, Lege penalé mai favorabili, Nulitatea absoluti a hotirdrilor......35 22. Nivelul ierarhic al parchetului care a efectuat urmirirea penali. Stabilirea competentei materiale a instantei de judecat en - nnssnnneee 39 23. Schimbarea incadrarijuridie a faptei. Competent ‘materiala a unei alte instante. Urmarire penal efectuata de un organ necompetent material. Consecinte.... 40 24, Instanta competenti si judece apelul in cazul hotérarilor pronunfate in prima insangh de jndeetoie Nulitate absoluta.... 2 Capitolul IIL. Compunerea instantei.. 46 25, Compunerea instanfei. Infractiuni svarsite asupra minorilor 46 26. Compunerea instanfi. Inculpat minor. Nolitate absoluta 47 27. Compunerea instantei. Infractiuni de coruptie sivarsite de alte categorii de persoane decat cele prevazut Legea mr. 78/2000... “ 49 28, Recurs. Casare eu trimitere pentru rejudecare Compunerea gresitd a instantei... sl 29. Incompatibilitate. Nelegala compunere a instante. Nulitate absolut. 32 30. Incompatibilitate. Reguli imperative privind ‘compunerea instanfei. Nulitate absolut. 54 31, Incompatibilitate. Participarea anterioara a unui judecitor Ia solutionarea aceleiagieatZe....0ononnonene 56 Cuprins 32. Incompatibilitate, Judecator care 5-a pronunfat anterior ..... 58 33, Recuzare. Incompatibilitate. Judecdtor care s-a promunat anterior. 61 $34, Hotérdre anterioara pronunjatd tn acceasi cauzi Inexistenta motivelar de incompatibilitate. Lipsa sanctiunii mulitatii ene 62 35. Semnarea hotirérii de citre alti judecditori decat cei nominalizafi in partea introductiva a acesteia, a Nulitatea absoluté a hotirari Capitolul IV, Masuri preventive . 36, Arestae preventva, Trecerea cauzei pentra continvarea ‘urmétirii penale de la un organ de urmarire la atul. Velabilitatea mandatului de arestare emis anteti0r wvwme 66 37. Arestare preventiva. Recuzarea intregii instante, Nulitate. Conditii de existent... 67 38, Verficareastiit dearest. Cerere de resuzare a integi instanfe. Sedinta nepublicd. Conditii. Nulitate absoluta..... 71 39. Arestare preventiva. Mentinerea acesteia pe durata solutionarii cererii de recuzare a intregii instante. Inexistenta nulitiii incheierii.. 440. Verificarea arestirii preventive Ia apel. Recurs Impotriva Incheieri de mentinere a ares preventive pronunjati de prima instanga... 41, Propunere de arestare preventiva fata de un procurer ‘necompetent, Mandat de arestare emis de instanga competenta. Lipsa sanctiunii nulitii 42, Nedepunerea in termen a dosarului de urmari Norme de recomandare. Lipsa sanefiunii nul 4 1 Capitolul V. Acte de procedura comune... 48, Citar, Procedur nendepinit potrivit legii. Nolitate relativa. 4, incdlearea dispocitilor eu privte la citare. Nulitatea judecdri recursuli 85 45. incdlcarea dispozitiilor privitoare la citare.. Nolitate relatva. a 87 46, Inedlearea prevederilorreeritoare la cite » Nulitate relativa, Consecinte... x Nulitatile in procesul penal 47. incilcarea dispozitiilor privitoare la citare si Ja exercitarea Greptului la apirare. Nulitatea hotararilor pronuntate in prima instangé si in apel 90 48, Neindeplinirea procedurii de citare eu partea vitimata PPersoana care poate invoca accasti neregularitat. Inexistenta unei vatamari procesuale 4 49, Incalcarea prevederilor cu privire la procedura de citar. Nulitate relativa. Persoana care poate invoca nulitatea uu. 95 50, Nerespectarea dispozitiilor privitoare la procedura de citare. Nulitatea actelor de procedura realizate In astfel de conditi 97 51, Neindeplinirea corecté a procedurii de citar. Incilearea reptului la apirare. Nulitate... ssnennees 52, Judecaren cauzei fir citarea persoanei vatamate ‘Nulitatea hotararilor din prima instanté si din apel Reluarea judecat 101 53, Omisiunea citiri unei parti responsabile civilmente Consecinte... 103 54, Lipsa ineulpatului la judecata in ape. Afectiune psihicd Neefectuarea expertizei medico-legale psihiatrice. Vatamare procesuali privind exercitarea dreptului Ja aparare. 105 Capitolul VI. Urmirirea penal... sven 108 55, Urmirire penal, Competenfa mateialé exclusiva a procurortlt..o. 108 56, Unmirire penala, Efectuarea obligatorie a urmariit de catre procuror. Cazuri urgente... 110 57, Acte de proceduré care nu sufera amsnare. Organ necompetent. Lipsa sanctitiii mUlitifi 0.00 i 58, Unmirire penal, Efectuarea urmériri penale de cite procuror. Confirmarea rechizitoriului de eatre procurorul ierathic superior, 13 59, Prezentarea materialului de urmarire penali. Incadrare Juridica in procesul verbal diferité in raport cu cea din rechizitoriu. Nulitate relativa....- 1s 60, Urmirire penala, Nulitate absolut. Restituirea cauzei la procuror... 417 Cuprins x! 61, incdicarea unor dispozitii legale cu privire la desffigurarea urmaririi penale, Nulitatea actelor de proceduré Restituirea cauzei la parchet ouncmnnnnnnnnnnnnssnss 122 Capitolul VIL. Plangerea impotriva solutilor procurorului.. 127 62 Pingee in fa instant. Prezens petitonarlu deinut. Nulitate. sonee 12 63, Plangere formulata in temeiul art. 278 C. proc. pen., fird a avea calitatea ceruta de lege, Nulitatea absolut a sesiziri instante. 128 64, Termenul in care se poate formula plngere.Tardivitate. Nallitate sven 133 65, Plingere contra atclorprocuroruhs. Norme de cordine public... 135 66, Plangere in fa instante. Rezoluie sau ordonanta de 138 netrimitere in judecata.. 67. Plangere tn fafa instanfe, Participarea procurorulu...... 140 68. Plangere in faa instantei, Citare. 142 69, Plingere in fta instanfelimpotriva actelor procurorau. Prezenfa petitionarului definut, Nulitate.... 243 70. Trimiterea plangerii, de catre instantd, Ia procuror, “pet examinate. Scoaterea cauzei de pe FOL neerrmrvnnnne 143 Capitolul VIII. Judecata. 146 Hi. Sesizarea instantei, Rechizitriy, inantarea dosarului de cAtre procuror. Termen. Inexisten{a nei sanctiuni procesuale 146 72, Nepronunfarea cu privite la una dire faptelearatate {n partea expozitivi a rechizitoriului. Nulitatea absolut ahotitarii... 2147 73, Solufjonarea in gedin{S public a cereri Lipsa sancfiunii mulitati - 150 74, Lipsa mimutei, Nulitate absolut... 152 75, Aminatea promantiii, Nesemnarea incheieri de cate presedintele completului de judecatd. 153 76, Neasigurarea unui interpret autorizat inculpatuls. Lipsa sanefiunii nulitafi.... 154 77. Incdlcarea dispozitiilor privitoare la potas sedintei de judecata, Nutitate absolut ssnnnnneeese 1S, Cuprins Xill Xil Null In procesul penal 78. Sedinté nepublicd. Trafic de persoane. Nulitate absolut. 159 79, Sedinta nepublica. Trafic de minor ‘Vatamare procesuald. Nulitate relativa 161 80. Trafie de persoane. Sedinti nepublica. Nulitate relativa. Condit de invocare 163 81. Incheiere de am@nare a pronuntarii sentintei semnata numai de grefier. Nulitate absoluta... 164 82. Lipsa incheierii de sedinta. Consecine....... 166 83 Incheiere de sedinta, Amanatea deliberarit si pronun(arii hotarari. Obligativitatea intocmiri ‘nei incheieri separate. Sanctiune.. 168 84. incheierea de sedin(§. Lipsa acesteia, Nulitate..nsnen 169 85. Minutd. Lipsa acesteia, Nulitate absoluta son 170 86, Minutd. Mentiuni obligatorii. Nulitate relativa im 87, Inlocuirea masurii arestirii preventive cu masura preventiva a obligirii de a nu pirisi jaa. Incheiere nemotivata. Nulitate. Netemeinicie. so TD 88, Procuror. Participare obligatorie la sedinfs de judecata... 174 89. Neacordarea cuvntului procurorului, Nulitaté absolut... 175 90. Prezenta inculpatului la judecata, Inculpat arestat. ‘Neaducere la judecata 91. Lipsa ineulpatalui arestat de la judecaté Nulitate absolut... 178 92, Neacordarea ultimului euvant in dezbateri inculpatuli arestat. Cerere de amnare formulata de aparatorul ales. Nulitate absolut... . 180 93 Neconcordanfa intre dispozitiv si minuta. Nulitatea 7 hotararii pronuntate, 182 94, Schimbarea incadritit juridice. Lipsa unet, vvatmari procesuale .. 184 95. Schimbarea ineadriti juridice. inciiearea ispozitiilor legate. Nulitatea hotirar 186 96 Schimbarea incadriri juridice. Obligatile instanfei..... 189 97 Nerespectarea prevederilor privind schimbarea incadrariijuridice. Nulitatea hotardrii pronuntate 190 98 Schimbarea incadrarii juridice ceruta de aparitor in cadrul dezbaterilor. Lipsa sanctiunii nulitati. 192 99, Strimutare. Nulitatea hotardrii instantei de la care Judecarea cauzei a fost strimutatd.... . 193 100, Nesfectuarea expert! piace oligtori Nulitate relativa.. 101. Incalcarea prineipilor judecati in procesu! penal Reguli de administrare a unor probe, Consecinte. Nulitatea hot@rarilor promuntate 0.0 soe 195; 102, Ascaltarea, ca martori, a persoancior care au fost invinuifi in cauza, dar faté de care s-a dispus scoaterea 195 de sub urmarire penald, Lipsa sanctinnil nuit... 199 103. Declaratiile martorilor. Martor minor. Ascultare cu Incalearea art. 81 C. proc. pen. Consecinte 200 104. Completarea dispozitiilor unci incheieri anterioare. Cale procedurala gresiti. Nulitate absoluta. 105. Depasirea limitelor sesizarii de catre instanta, Lipsa unui temei legal. Nulitatea hotdrarii promuntate.... 203, 106, Cercetare penala efectuata de un organ necompetent. Restituirea cauzei procurotuli 0 vse 205 107. Menjunes eronata din cadrul uel Their! in sensul ci aceasta este defintiva. Lipsa sanetiunii nulitiii. 108, Citarea nelegats a pari responsabile civilmente Neexaminarea tuturor faptelor cu care a fost sesizati instanta. Nulitatea hotardrii promuntate 208 109. Nulitatea mijloacelor de proba obfinute in mod ilegal. 201 207 ‘nlaturarea acestora. se 210 Capitolul IX. Caile de atac... 212 10, Apel. Judecarea cauzei in prima instants in ipsa inculpatului arestat in alti cauza. Obligetia dea vetifica 212 111, Apel Judecarea acestuiainlipsa condamnatulu aflat in executarea unei pedepse privative de libertate. Nolitate absolut. 213 112. Apel. Nepronuntare asupra tuturor motivelor invocate. Nulitatea hotirarii.... - 214 113, Apel. Condamnare in apel pentrio infractiune nesupusi judeciti in prima instanta. Recurs... 114, Recurs. Contradictie intre motivarea solutiei instanfei de apel si dispozitivul deciziei. 115, Recurs. Condamnare pentru prima dat a inculpatului fn urma admiteri recursului declarat de procuror. se 21S 216 xIV Nulitatiie in procesul penal Casare cu trimitere pentru rejudecare la instanta a carei hotirdre a fost casata 217 116, Revizuire. Solicitare scrisé de retragere a cererii de revizuite, Lipsa revizuientei arestate de la judecata, Consecinte, 218 117, Exercitarea unui drept procesual cu depisirea termenului previzut de lege. Nulitate 221 118, Neexercitarea unei cai de atac in termenul prevazut de lege. Nulitatea hotiririi de admitere 23 Capitolul X. Proceduri speciale..... 226 119, Sivarsirea inéractiunii de un infractor major impreuné cu un minor. Compunerea instantei, Publicitatea sedintei de judecatd. Nulitate 0.00 226 120, Pubiicitatea sedinfe. Inractor minor. Nulitate 227 121. Minor. Judecare in lips. Nulitatea hotarérii 228 122, Recunoasterea hotirérilor penale sirdine. Recunoastere pe cale principal, Modificare legislativa ... 229 123. Cerere de recunoastere a unei hotarari straine. Condit Inadmisibilitatea cai folosite de condamnat. Nulitate..... 232 124, Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante. Ponerea in migcare a actiunii penale. Arestare preventiva. Lipsa sanctiunii nuit... 236 125. Extradare, Respingerea cererii de rejudecare a celui judecat in lips. Conditiile de aplicare a art. 522° C. pro. pen. sssninnnnnnnnnsnsnnnnnnvnnes 238 Capitolul XI. Executarea hotirarilor 242 126. Obligativitatea aducerii in instanté a condamnatului arestat la judecarea cauzei. 127. intreruperea executirii pedepsei. Obligativitatea expertizei medico-legale. Plata taxei de expertiza Gresita decadere din proba. Nulitatea hot 243 Index alfabetic eee 247 Capitolul | Dreptul la aparare 1. Asistenta juridica a victimei. Consimtamantul vietimei. Trafic de persoane ©. proc, pen., art. 197 alin. (1) Legea nr. 678/2001, art. 44 Pottivit art. 44 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, victimele infractiunilor preva- zute in aceasta lege au dreptul Ia asistenta juridica obligatorie pentru a putea sa igi exercite drepturile in cadrul procedurilor penale prevazute de lege. In cazul in care victima nu gi-a exercitat dreptul la asistenta juridicd, inculpatulul nui s-a adus nici o va mare, in consecinté nu poate invoca neasigurarea asistentei juridice a victimei. 1LC.CW., sectia penal, decizia nr. $847 din 9 noiembrie 2004 Prin sentinja penala nr. 72 din 17 februarie 2004, Tribunalul Braila 1a condamnat pe inculpatul JLN. pentru sdvarsirea infractiunit de trafic de persoane previzuta in art. 12 alin, (1) din Legea nr. 678/2001 Instanja a refinutc& persoana vatémati S.G., auzindul pe inculpat cd urmenza si plece la munca in strainatate sic poate sé o aju munceasci la un centru pentru ingrijitea copiilor cu deficiente psihi- ce, i-a cerut si o ajute si plece la munca in strainatate. in acest scop, inculpatul a procurat formularele pentru obfinerea pasaportului, a plitit taxele necesare, a cumplrat biletul de c&litorie pentru persoana vitimati, a dat acesteia 300 dolari SUA si 200 de Euro necesari la frontiera si a indrumat-o in vederea intalnirii, in steinatate, cu C.P. Tnculpatul a cerut persoanei vatmate si-i trimitd in tara sumele chel- tuite de el si jumatate din salariul pe care-] va obtine pe 3 luni, ‘Ajungand in stréindtate persoana vitdmata a fost cazatd intr-un club, in scopul practicdrii prostituted, fiindu-i luat pasaportul 2 Nultajle in procesul penal Prin decizia penala nr. 197 din 31 martie 2004, Curtea de Apel Galeti a admis apelul procurorului si a majorat pedeapsa aplicati in- culpatului Recursul declarat de inculpat, cu motivarea c& persoanei vatamate mu isa asigurat aptirarea din oficiu si cA faptet i s-a dat o gresiti incadrare juridica, este nefondat. ‘Art. 4d din Legea nr. 678/2001 dispune c& victimele infractiunilor previzute in aceasta lege au dreptul si primeascd asistenta juridica obligatorie pentru a putea si igi exercite drepturile in cadnul pro duricor penale previzute de lege. Conform acestei prevederi, S.G. avea, deci, dreptul Ia asistenfé juridica in cadrul procedurilor penale previzute de lege. Potrivit art, 197 alin. (1) C. proc. pen., incaleirile dispozitiilor legale care reglementeazi desfisurarea procesului penal atrag nulita- tea actului, numai atunci cand s-a adus 0 vatimare care nu poate fi turata decat prin anularea aceluit act. fn spefa, inculpatului recurent nu i s-a adus nici o vatimare prin neexercitarea dreptului de a primi asistenfa juridic’ de citre partea vvatmatf, care nua cerut si fie asistata de un avocat, in consecinfS, recursul inculpatului a fost respins. Aparator din oficiu. Prezenta la judecata a inculpatu- or C. pros. pen., art. 197 alin. (2); art. 174 alin. (2) gi (4); art. 484 alin. (2) Judecarea inculpatului minor de catre instanta de recurs in absenta acestuia, desi s-a facut dovada c& nu s-a putut prezenta la judecata fiind bolnay, si desemnarea unui apérator din oficiu, desi inculpatul a cerut amanarea Judecatii in vederea angaja unui apérator in locul celui ales, decedat in cursul procesului, ‘constituie incdleari ale prevederilor art 484 alin. 2) si ale art. 171 alin. (2) si (4) C. proc. pen. C.S¥,, sectia penal, decizia nr. 1813 din 30 iulie 1997 Prin sentinja penal nr. 3508 din 2 noiembrie 1994, Judecatoria ‘Timigoara a condamnat pe inculpatul minor C.A. pentru sivarsirea |. Dreptul la aparare 3 inftactiunii de furt calificat prevazuti in art, 208 ali art. 209 lt. a), €), €) sig) C. pen. Condamnarea a fost menfinuté de instanta de apel si de cea de recurs. Recursul in anulare declarat in cauzi este fondat! fn conformitate ca prevederile art. 484 alin, (1) C. proc. pen., judecarea cauzei privind o infractiune svarsité de un minor se face in prezenfa acestuia, cu exceptia cazului cénd minoral s-a sustras de la judecata, iar potrivit art. 171 alin, (2) din acelasi cod, asistenta juri- ica este obligatorie, inte altele, cénd inculpatul este minor Potrivit art. 171 alin, (4), in cazul in care asistenta juridica est obligatorie, daci invinuitul sau inculpatul nu si-a ales un aparator, se iau masuri pentru desemnarea unui apdrator din oficiu. Pe de alt& parte, potrivit art. 197 alin, (2) C. proc. pen., incalearea dispozitilor referitoare la prezenta si asistarea inculpatului de eatre aparitor, cfnd sunt obligatorii potrivit legii, sunt sanetionate cu muli- tate absolut ‘Nilitatea previzuta in textul de lege citat nu poate fi inlituraté in nici un mod gi poate fi invocata in orice stare a procesului si se ia considerare chiar din oficiu, luctarile de Ia dosar, raportate la textele de lege citate, s-a constatat cd instanfa de recurs nu le-a acordat semnifi- catia cuvenita, aducind atingere drepturilor procesuale ale inculpa- tului referitoare la garantarea dreptului la aparare si la prezenta ac tia Ia judecata. Astfel, la data de 13 noiembrie 1996, dati la care s-a judecat recursul declarat de procuror, partea responsabilé civilmente, mama inculpatului, a depus la dosar o cerere prin care solicita instanfei de Jjudecat’ aménarea cauzei pentru angajarea unui apiritor ales pentru ineulpat, intrucdt apdratorul pe care I-a avut pana la acea data a dece- dat, iar apSrdtorul pe care doreste si-] angajeze nu cunoaste confi- nutul dosarului pentru a face o aplirare corespunzitoare, precum si pentru motival ed inculpatul este bolnay si mu se poate prezenta fa jue decati, in cate sens a depus 0 adeverinfl medicald atestand acest fap. Cu toate acestea, instanta de recurs a trecut la judecarea cauzei, {rd a se pronunta asupra cererilor in discutie, constatind ci apirarea inculpatului a fost asigurat& prin desemnarea unui apdrator din oficiu, (1) raportat la » An. 409-414" C. proc, pen. referitoare la recursul in anulare au fost abrogate prin Legea nr. $76/2004. 4 Nulitatie in procesul penal Este adevarat 4, anterior, cauza a suferit mai multe aménari din ccauzi ci apiritorul ales al inculpatului era internat in spital, iar ulte- rior a decedat, dar aceasta imprejurare nu putea fi imputatd inculpa- tului, in sensul c& tergiverseaza judecarea cauzei, din moment ce si-a exprimal dorings expres de api angaja un nou apardter ales, eerere care aparea deplin justificat Numai in situatia in care se dovedea cd inculpatul nu doreste s2-si angajeze apartor ales, instanja putea s@ judece cauza cu aparator de- ssemnat din oficia; neconstatindu-se o manifestare de rea-credintt a inculpatului, cererea trebuia primita De asemenea, in mod nejustificat, instanta de recurs a judecat cauza, desi s-a ficut dovada cu acte c& inculpatul este bolnav $i nu se poate prezenta la judecati, in acest fel au fost incdlcate dispozitiile art. 484 C. proc. pen., deoarece lipsa inculpatului pentru motiv de boali dovedit mu putea fi considerata ca o sustragere de la judecata, jar posibilitatea de a se apara, chiar personal, a fost incaleata Pentru considerentele aratate, recursul in anulare a fost admis, s-a casai hotarrea atacata gi s-a trimis cauza spre rejudecarea recursului. 3. Garantarea dreptului la aparare. Restit pentru completarea urmaririi penale ©. proc. pen, art. 6; art. 171 alin. (2); art. 197 alin. (1); art. 333 Neindeplinirea obligatiei prevazute tn art. 6 alin. (5) C. proc. pen., de 2 incunostinta pe invinuit sau inculpat, inainte de a i se lua @ declaratic, despre dreptul de a fi asistat de un aparator, Constituie motiv de restituire a dosarului pentru refacerea urma- ririi penale, conform art. 333 C. proc. pen. C.S.l,, seca penala, decizia nr. 2194 din 26 octombrie 1993 Prin sentinta penalé nr. 692 din 25 mai 1992, Judecatoria Slobozia 1 dispus, in temeiul art, 333 C. proc. pen., restituirea la procuror peniru refacerea urmiririi penale a dosarului privind pe incufpatul GD. trimis in judecaté pentru savarsirea infractiunii de ucidere din cculpi, prevazutd in art 178 alin. (3) C. pen. S-a motivat c& unele acte de urmarire penala (dectaratile inculpa- tului, expertiza tehnica si prezentarea materialului) sunt lovite de nnulitate, conform art, 197 alin (1) C. proc. pen.,intrucdt Ie intocmirea |. Dreptul la aparare 8 Jor nu s-a respectat dreptul de apirare al inculpatului, care nu a fost asistat de un avocat ales sau numit din oficiu. Prin decizia penala nr. 469 din 16 octombrie 1992 a Tribunalului judefean Ialomita, recursul procurorului a fost respins. impotriva mentionatelor hotarari s-a declarat recurs extraordinar” ‘cu motivarea ci, in mod gresit, instantele au restituit cauza procuront- Jui, deoarece dreptul de aparare al inculpatului nu a fost incileat, de yreme de acesta, fiind cercetat si trimis in judecata in stare de liber- tate, nu se gisea in nici una din situatiile previzzute in art, 171 alin. (2) C. proc. pen. Se mai sustine cd, de altfel, cesta nu a invocat in cursul urméririi penale sau in instanta, la primal termen de judecati cu procedura complet, cli s-ar fi adus o vitimare din lipsi de aparare. Recursul extraordinar nu este intemeiat. Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului se constatt ef, desi dispozitiile art. 6 C. proc pen. prevad obligatia de a incunostinta pe invinuit, fnainte de a i se lua prima declaratie, despre dreptul de a fi asistat de un apirstor, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de ascultare, aceasté dispozitie nu a fost respectati, ceea ce constituie 0 incaleare a drepturilor procesuale. ‘Neindeplinirea acestei obligatii nu poate fi motivat& prin aceea c& inculpatul nu se gasea in situatiile previzute in art. 171 alin. (2) C. proc. pen, intrucat cazurile prevazute in acel text de lege se refer’ Jao alté obligajie pentru procuror, si anume aceea de a lua masuri pentru asigurarea asistenfei juridice a invinuitului dac acesta nu are aparator ales. ‘Asa find, in mod corect prima instana a dispus refacerea actelor ‘mentionate in scopul garantirii dreptului de aparare, inedlcarea aces- tei garanfii constituind o vatamare a drepturilor inculpatuli Prin modificarea Codului de procedur& penal prin Legea nr. 45/1993, Sectiunea IV ,.Recursul extraordinar” din Capitolul 111 al Titlului If din Par- tea special a devenit Sectiunea {if din Capitolul TV al Titlului Hl, eu denu- rmirea ,Recursul in anulate si recursul in interesul legi". Prin modificarea ‘adusi de Legea nr, 576/2004, Secjiunea Ill a primit denumires ,.Recursul interesul leg, prevederterefenicare la recusul in anulare, cuprinse tn ant 409-414", flind abrogate. 6 _Nuitatile in procesul penal 4. Asistenta juridica obligatorie a inculpatului. Ascul- tarea inculpatului cu ocazia arestarii preventive C. proc, pen., art. 174 alin. (2); art 472 alin. (2) $i (3) art. 197 alin. (2) asistat de un aparator si desemnarea aparatorului din oficiu numai pentru al asista pe inculpatul arestat la prezentarea materialului de urmarire penala, constituie motive de nulitate absoluta prevazuta In art. 197 alin. (2) C. proc. pen., cauza nepu- tnd fi judecatd de Instanta sesizata, care trebuie sa o restituie procurorului pentru refacerea urmaririi penale. C.Sw, Sectia penalé, deoizia nr. 394 din 2 martie 1993 Prin sentinfa penalé nr. 20 din 27 mai 1992, Tribunalul judetean Démbovita a condamnat pe inculpatul A.G, pentru svarsirca infrac- fini de omor previzutd in art. 174 C. pen Instanfa a refinut ef, in seara de 28 august 1991, inculpatul a im- pugcat pe M.V., provocandu-i leziuni toraco-abdominale care au cauzat decesul vietimei Recursul declarat de inculpat este intemeiat. Potrivit art. 6 C. proc. pen., dreptul de aparare este garantat invi- nuitului sau inculpatului in tot cursul procesului penal, organele judi- ciare avand obligatia de ai asigura, intre altele, in condifille gi ca- zurile previzute de lege, asisten(é juridica din oficiu, daca acesta mu areapérator ales. De asemenea, conform art. 171 alin, (2) si art, 172 alin. (2) si (3) C. proc. pen., asistenfa juridiea este obligatorie cénd invinuitul saw i culpatul este arestat, chiar in alté cauza, situatie in care organul de u va asigura prezenfa apirdtorului la ascultarea incul- sare apiiritorul acestuia este prezent Ia efectuarea unui act de urmarire penal, se face mentiune despre aceasta, iar actul este semnat si de aparator. Totodati, potrivit art. 197 alin. (2) si (3) C. proc. pen., sunt previ- zute sub sanctiunea nuliti, intre altele, dispoziiile referitoare Ia asistarea inculpatului de citre apirator, nulitate ce nu poate fi inks turatd in nici un mod, ea puténd fi invocata in orice stare a procesului, in considerare chiar din oficiu. |. Dreptul ia aparare Zz Din actele dosarului rezulti ca la data de 29 august 1991, s dispus punerea in migcare a acfiunii penale si arestarea preventiva pe timp de 30 zile a inculpatului, acesta fiind ascultat de procuror fart a se asigura prezenta aparatorului De altfel, apardtorul desemnat din oficiu a fost pre: ocazia prezentarii materiatului de ena, deleg: fiind datata in aceeasi zi, in atare situatie, prima instant trebuia si constate c& au fost incal- cate dispozitiile referitoare la asistenta juridica obligatorie # incul- patului, prevazute de lege sub sanctiunea nulititii absolute, si sé dis- puna restituirea dosarului la procuror in vederea refacerii actelor efec- tuate cu nerespectarea legit nt numai cu acestuia 5. Asistenta juridica obligatorie a inculpatului in raport de gravitatea sanctiunii, Nulitate absoluta . proc. pen., art. 171 alin, (4); art. 197 alin. (2) si (3) ‘O.UG. nr. 19/2002, art 78 alin. (1); art. 79 alin. (1) Desi asistenta juridica a inculpatului era obligatorie in raport cu infractiunile deduse judecstli, instanta a judecat fara a dis- pune desemnarea unui aparator din oficiu potrivit art. 171 alin. (4) ©. proc. pen. Conform dispozitiilor art. 197 alin. (2) sunt preva~ zute sub sanetiunea nulitatii si dispozitile relative la asistarea inculpatului de etre aparator, cand este obligatorie potrivit legii, jar dispozitile alin. (3) din acelasi text dispun ca nulitatea pre- vazutd in alin. (2) nu poate fi inkaturata in nici un mod, ea putand fi invocata in orice stare a procesului, luandu-se in considerare chiar din oficiu. LCC, seotia penala, decizia nr. 6674 din 10 decembrie 2004 Prin sentinja penal nr. 26 din 29 ianuarie 2004, Judecttoria Cats rasi a condamnat pe ineulpatul C.F. Ia pedeapsa inchisorii de un an gi sase luni {in baza art. 78 alin. (1) din 0.U.G. nr. 195/2002, acelasi inculpat a fost condamnat la 2 ani inchisoare, iar in baza art. 79 alin. (1) din 0.U.G. nr. 195/2002, inculpatului i s-a aplicat pedeapsa inchisorii de 2ani 8 ‘Nulitajile in procesul penal fn baza art, 33 lit. a) raportat Ia art, 34 lit. b) C. pen., instanfa a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani inchisoare. jin baza art, 86! C. pen., a dispus suspendarea executirii pedepsei sub supraveghere, pe un termen de incercare de 5 ani, stabilit in con- Gipile art. 82 C. pen., pe durata termenului de ineereare find obligat ‘si se supund masurilor de supraveghere stabilite de art. 86° alin. (1) Iit. a), b),¢) sid) si alin. @) lite) C. pen. . T sau pus in vedere inculpatului dispozitiile art. 86° C. pen. ‘Aceasta sentint& penald armas definitiva prin neapelare. Pentru a se pronunta astfel, instanfa a refinut, in fapt, c& la data de 8 noiembrie 2003 inculpatul a condus pe drunurile publice un tractor agricol, neinmatriculat, Piri a avea permis de conducere, avand 0 alcoolemie de 1,55 gr. %o impotriva acestei sentinte, in baza art. 409 si art. 410 alin. (1) partea a Ila pet. 6 C. proc. pen., Procurorul General al Parchetului de pe lingt inalta Curte de Casatie si Justitie a declarat recurs in anula- re”, intrucit judecata a avut loc in lipsa aparditorului, desi prezenta acestuia era obligatorie, solicitind admiterea recursului in anulare, casarea hotirérii si trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecttoria Catarasi. Verificind actele dosarului cauzei, prin prisma motivului invocat, jnalta Curte a constatat urmatoarele: ‘Din analiza sentinfei atacate a rezultat ci inculpanul,fiind prezent Ja data judecarii cauzei, respectiv 29 ianuarie 2004, a deciarat c& nu doresie aparator, instanfa considerdnd cauza in stare de judecatd. Jnfractiunile pentru care inculpatul a fost trimis in judecat’ prin rechizitoriul din 8 ianuarie 2004 al Parchetului de pe langé Tribunalul Calirasi sunt prevazute de art. 77 alin. (1), art. 78 alin. (1) si art. 79 alin. (1) din 0.U.G. nr. 195/2002. Dintre acestea, infractiunile prevéizute de art, 78 alin. (1) si art. 79 alin, (1) din 0.U.G. nr. 195/2002 sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 Ia 5 ani, asa incdt asistenfa juridica a inculpatului era obligatorie potrivit dispozifilor art, 171 alin. (3) C. proc. pen. astfel cum a fost Inodificat prin art. 1 pet. 109 din Legea nr. 281/203, intrat in vie ‘goare la 1 ianuarie 2004, find aplicabilé la data judecarit cauzei, res- pectiv 29 ianuarie 2004, D Art, 409-414" C. proc. pen. referitoare Ja recursul in anulare au fost abrogate prin Legea nr. 57612004. |. Dreptul ia aparare 9 in consecinta, desi asistenta juridica a inculpatului era obligatorie in raport cu inffactiunile deduse judecdtii instanta a judecat in con- digiile in care inculpatal nu a avut apiator, fara a dispune desemnarea ‘unui aparator din oficiu potrivit art, 171 alin, (4) C. proc. pen. Poirivit diepoaitilor art. 197 alin (1). proc. pen. inctlesrile dis- pozitiilor legale care reglementeazi desfisurarea procesului penal atrag nulitatea actului numai atunci cénd s-a adus o vatimare care nu poate fi nkaturaté decat prin anularea acelui act. Conform dispozitiilor art. 197 alin, (2) sunt prevazute sub sanctiu- nea nulitifi si dispozifiile relative la asistarea inculpatului de citre apdritor cand este obligatorie potrivit leg, iar dispozitile alin. (3) din acelasi text reglementeaz cf nulitatea prevazutd in alin, (2) au poate fi intiturata in nici un mod, ea puténd fi invocaté in orice stare 1 procesului, ludndu-se in considerare chiar din oficiu Raportind aceste texte de lege la situatia refinuti in cau7i, s-a constatat c@ instanfa, judeednd cauza in lipsa unui apitor, desi asis- tenga juridica era obligatorie, a pronunfat o hotarare lovitd de nulitate absolutd, astfel inet solutia care se impune este desfiintarea acesteia Fati de aceste considerente, in baza art, 414! alin, (1) C. proc. pen., raportat la art, 385° pet. 6 din acelagi cod, recursul in anulare a fost admis, a fost casati hotdrarea si trimis cauza spre rejudecare la Judecdtoria Calirasi Not: A se vedea, in acelasi sens, $i LCC, seotia penalt, decizia nr. 171 din 11 ianuarie 2005, 6. Asistenta juridicd acordaté de un aparétor care nu este inscris intr-un barou din cadrul U.N.B. din Romani Nulitate absoluta ©. proc. pen., at. 197 alin. (2) Legea nr. 51/1995, Pottivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, este abililat s& puna concluzl, in instant, humai avocatul inscris in tabloul unui barou component al U.N.B. Gin Fomania. in cazul in care, in fata instantei de apel, inculpati ‘au fost apirati de 0 persoana care nu este inscris in tabloul vreunui barou parte component a U.N.B. din Romania, sunt {ncalcate dispozitille privitoare la asistarea inculpatului de catre 0 Nulitajile in procesul penal aparator, cand asistarea este obligatorie, ceea ce atrage sanc- fiunea nulitatii absolute, potrivit art. 197 alin. (2) C. proc. pen. L.C.C.J,, sectia penala, decizia nr. 3062 din 16 mai 2005 Tribunatul Bucuresti, sectia I penal, prin sentinta nr. 877 din 25 junie 2004, a condamnat pe inculpatii T.N. si TM. pentru infrac- tiunea de trafic de minori, prevazuta de att. 13 alin. (1) si (4) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 71 C. pen. TInculpatii au declarat apel cerand reducerea pedepselor. Cartea de Apel Bucuresti, sectia I penal, prin decizia nr. 686 din 27 septembrie 2004, a admis apetul inculpatului T.M., a desfintat in parte sentinta si, rejudecdnd cauza, a schimbat incadrarea juridicd a faptelor sivarsite de inculpat. Iculpatul a fost mentinit in stare de ares, iar din durata pedepsei j sa dedus detentia preventiva, de la 23 august 2003 pana la zi Tnculpatii au dectarat recurs, cerdnd, in principal, casarea deciziet si wimiterea cauzei spre rejudecare, cu care prilej si fie asistati gi Apirati de un avocat abiltats& exercite aceast8 profesi, far in subsi- die, reducerea pedepselor Critica este intemeiat Potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profe- siei de avocat, este abilitat si pun conclvzi, in instant, mumai avo~ cau inscris in tabloul baroului din cae fac parte, barou component al UN.B. din Romania, in fata instantei de apel, inculpatii au fost aparati de avocatul R.C. care nu este inscris in tabloul vreunai barou parte componenti a UN. din Romania, (Or, potrivit art. 197 C. proc. pen., sunt previzute sub sanctiunea nuitatii digpozitiile privind asistarea inculpatului de edtre apérstor, cand asistarea, cain acest caz, este obligatorie. "Apérati de un avocat care nu indeplineste aceasti calitate, potrivit lei, inculpati au fost, practic, lipsiti de aparare, nulitate care atrage casarea decizii gi trimiterea caunei spre tejudecarea apelurilor "Asa fiind, in baza art, 385'° pet. 2 lit. c) C. proc. pen. recursurile inculpatilor au fost admis. |. Dreptul ia aparare _ “4 7. Asigurarea apararli de cétre avocati stagiari. Lipsa sanctiunii nul C. proc. pen., art. 197 Nu sunt lovite de nulitate absoluta actele efectuate in pre zenta unor avocati stagiari, care nu aveau dreptul de a asista inculpatii la parchetul de pe lénga tribunalul militar 1LC.C.,, sectia penala, decizia nr. 2840 din 26 mai 2004 Prin decizia Sectiei penale nr. 2840 din 26 mai 2004, fnalta Curte a considerat c& nu sunt lovite de nulitate absoluta actele efectuate in prezenfa unor avocati stagiari, care nu aveau dreptul de a asista incul- pati la Parchetul de pe lang’ Tribunalul Militar Bucuresti ‘imprejurarea invocat& nu echivaleazé cu nerespectarea dreptului Ja aparare al inculpatilor si nu atrage nulitatea absoluté a actelor de ummirire penali, ci poate atrage numai eventuala rispundere disci- a avocatului stagiar, conform art. 65 din Legea nr. 51/1995, 8. Lipsa aparatorului ales al inculpatului la dezbateri Aménarea pronuntarii pentru depunerea de concluzii scrise ©. proc. pen., art. 171 alin. (3); art. 197 alin. (2) gi (3) in cazul in care inculpatul este prezent la judecarea in fond a cauzei, fiind in stare de libertate, dar aparatorul sau ales lipseste, daca instanta amana pronunfarea, fapt care ji permite apara- torului sa depuna concluzii scrise, dreptul la aparare al inculpa- tului este respectat, garantandu-i-se astfel o solutie legala si temeinica. 10.0, sectia penala, decizia nr. 3582 din 29 iunie 2004 Jn baza art. 409 si art. 410 alin, (1) partea a Hl-a, pet 6 C. proc. pen procurorul general al Parchetului de pe lang inalta Curte de Casatie $i Justitie a declarat recurs in anulare"” impotriva sentinfei penale nr, 2683 din 6 decembrie 1999 a Judecatoriei Satu Mare, deciziei pe- nale nr. S68/A din 27 noiembrie 2000 a Tribunalului Satu Mare si ® Art, 409-814" C, proc. pen. referitoare Ja recursul tn anulare au fost abrogate prin Legea nr. 576/2004. 12 Nulitatle in procesul penal ecizisi penale nr. 67 R din 2 octombrie 2003 a Curtii de Apel Oradea, pentra motival ed judecarea cauzei in fond a avat loc fn lipss apa Iti, desi prezenta acestuia era obligatoric. i een nts sr. 7683 din 6 decembrie 1999 a Sudecttoriet i a inchisoare, pentru ‘Sota Mare, inculpatal T.R. a fost condamnat la 4 ani inet savaryreninfractiuni de fur calificat, prevazati de art. 208 alin. (1) $1 art 299 alin, (1) lit. a), e) 8) $1), eu aplicarea art, 41 alin. (2) C. pen.» si la 3 ani tnchisoare pentru Sivarsirea infact de asociere in ve- therea sivarsirii de infractitmi, prevaizuté de art. 323 C. pen. “ir baza art, 33 lit. a) si art. 34 lit. b) din acelasi cod, s-a dispus ca jnculpatul si execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare ‘Din durata pedepsei aplicate s a dedus timpul arestirii preventive de aS Ia 19 ianuarie 1998. ; ‘a retin cd, in perioada 28 apilie ~ 24 octombrie 1997, impreus eu ETA. (condamnat in cauza), inculpatul T.R. a sustras autoturis- mele partilor vatamate N.D., K.S. $i SL. ada! Satu Mare sf Curtea de Apel Oradea au respins apelul eoursul declarate de inculpat - Sir focurorul general al Parchetului de pe lang’ inalta Curte de Ca- satie si Justiie a solicitat admiterea recursului in anlar, casares ho- tantilor atacate pronunfate cu incalcarea legii sirejudecarea cauze, Sa sustinut ef infractiunile deduse judeciit sunt pedepsite cu in- hisoare de la 3 Ia 15 ani, asistenta juridieé a inculpatului find obti- tatore, potrivit dispozitilor art. 171 alin, (3) C. proe. pen. senrealpatul TR. a avut aplrtor ales, dar, la termenal din 15 noiembrie 1999, cand a avut loc judecarea cauzei, au lipsit amandot, eflind desemnat nici apirator din ofici. " iin consecinté, in conformitate cu dispozitiile art. 197 alin. si 3) C. proc. pen, hotirdrea judecstoreasci @ instantel de fond este Jovita de nulitate absolut oy Concluziile serise depuse de aparditorul inculpatulvi la data de 29 oiembrie 1999, ulterior judecdrit in fond a cauzei, mu suplinese bsenta acestuia, dreptul 1 aparare al parti flind incdleat Examinand recursl in anulare, Inalta Curte de Casatie si Sustitie tatat cf acesta este nefondat. conan incheierea de sedingi din data de 15 noiembrie 1999 (dosar al Judecdtoried Satu Mare) rezulti ci inculpatul TR a fost prezent le judecarea in fond a cauzei, find in stare de libertate ‘in ultimul cuvant, el a cerut achitarea, declarindu-se nevinovat |. Dreptul fa aparare 13 Este adevarat ci epiratoral siu ales a lipsit la dezbateri, dar instana ‘4 amanat pronunjarea in mod suecesiv, la datele de 29 noiembrie 1999 si respectiv 6 decembrie 1999, ceea ce i-a permis avocatului sa de- puna concluzii scrise. Data deptmerii acestor conclu7ii, 29 noiembrie 1999, si amfnarea ined o dat8 a pronuntirii in cauzi, de la acest termen la 6 decembrie 1999, demonstreaz’ ci instanfa de judecati a respectat dreptul 12 apfrare al inculpatului, ludnd act de sustinerile formulate de avocatul ales al acestuia Sentinfa penal a fost pronuntata in data de 6 decembrie 1999, dupa ce toate partile puseser’ concluzii in cauz’, inclusiv inculpatul TAR, prin aparatorul sau ales, in modslitatea ardtatd mai sus in aceste imprejurari, inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat c& dreptul la aparare al inculpatului T.R. a fost respectat, instanta Iudnd toate masurile de a cunoaste att pozitia sa procesuala, cat si apararile formulate de avocatul sau ales, garanténdu-i, astfel, pro- ‘untarea unei solutii legale gi temeinice. Pentru aceste considerente, Curtea a respins ca nefondat recursul in anulare declarat de procurorul general al Parchetului de pe lang, inalta Curte de Casatie si Justitie. Nota: Pentru o sohutie diferita, a se vedea C.S.J., decizia pen. nr. 1962/2003, in revista Dreptul nr. 8/2004, p. 276. In raport de infractiunea pentru care a fost judecat inculpatul, potrivit art, 171 alin, (3) C. proc. pen. asistenta juridica este obligatorie. Accasta pre- ssupune prezenta aparitorului si asigurarea posibilitii de a se exercita prerogativele dreptului de aptirare, cu respectatea principiilor care guverneazi judecata (art. 289-290 C. proc. pen.). Vitimarea proce sual, prezumata de altfel de cdtre legiuitor, este cu att mai evidenta cu cit era vorba despre dezbateri si ea nu poate fi acoperité prin aménarea pronunfarii, pentru a permite depunerea de concluzi scrise, fiind vorba despre 0 nulitate absolut, potrivit art. 197 alin, (2) C. proc. pen. (a se vedea, in acelasi sens, cx titlu de exemply dintr-o Dogata jurisprudenti, si decizia nr. 252/198 a Curti de Apel Suceava, decizia nr. 818/1998 a Curtii de Apel Bacau, decizia nr. 35/1999 a Curfii de Apel Ploiesti). Materializarea aparariiineulpatuli doar prin depunerea de concluzii scrise, dup incheierea dezbaterilor la care apirdtorul ales nu a fost prezent, incalca cerinta efectivitayié dreptului de apirare, consacrata frecvent prin jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg in examinarea respectarii drep- Nulitatle in procesul penal tului de apdrare,fiind imperios necesarl prezenta apardtorului olatari de incalpa si exercitarea prerogativelor drptuli Ia aprare (a se ve- dea, in avest sens, cauzele Kremzov e. Ausria, Czokala c. Portgalia, Poutrinol c. Franja, Artico ¢. Talia sau Pakelli ¢. Germania, din jurispeudenta Curt Europene a Drepturilor Omule . Cerere de amanare pentru lips de aparare. Apel. Primul termen de judecata. Asistenta Juridica obligatorie ©. proe. pen., art. 6 alin. (1) gi (2); art. 197 alin. (2) si (8) C.SuL, sectia penala, decizia nr. 1122 din 28 februarie 2002 Prin sentin{a nr. 570 din 13 octombrie 2000, Tribunalul Bucuresti, sectia I penalé, a condamnat pe inculpatul C.C. pentru sivarsireainfrac- tiunilor de ingeliciune, falsificare de valoi,falsificare de instrumente siren ins slor oficial fal oficiale gi folosirea instrumentelor oficiale f oon Tastanfa a retinut cf, in perioada 20 iunie 1996 ~ 28 julie 1997, prin acte repetate, inculpatul a achizitionat bunuri in valoare totala de 40 de milioane de le, folosind in acest scop ordine de plat si stampile falsificate. ; Curten de Apel Bucuresti, sectia I penald, prin decizia nr. 680 din 12 decembrie 2000, a respins apetul inculpatuli Tnoulpatula dectarat recurs, sustinand ca instanta de apel a respins nejusifiatcererea sa de amfnae ajuderrit cael in vederen ange ari unui aplritor, desi cauza se afla la primol termen, incdled astfl dreptul siu de aparare. Recursul este fondat. Potrivit art. 6 alin. (1) si (2) C. proc. pen. dreptul de ap orantat fnvinuitului, inculpatului si celoralte pérti in tot cursul pro- |. Dreptul la aparare 15 cesului penal, organele judiciare fiind obligate si asigure patilor depli- na exercitare a drepturilor procestale in conditile prevazate de lege. Conform art. 197 alin, (2) si (3) din acelasi cod, dispo- Zitillor refetitoare la asistarea inculpatului de catre aparitor, cind este obligatorie potrivit legi, atrage nulitatea absolut a actului, nulitatea putind fi invocata in orice stare a procesului, chiar gi din ofici Din actele dosarului a rezultat ci in sedinta publicd din 5 de- cembrie 2000 apelantul inculpat, find prezent, a solicitat instantei aménarea judectrii cauzei in vederea angajarii unui apirater. Desi cauza se afla la primul termen, cu motivarea cd inculpatul a avut suficient timp pentru angajarea unui aptiritor, instanga a procedat Ja judecarea apelului desemnand un apirator din oficiu, ceea ce constituie 0 incdlcare a dispozitiilor legale mentionate. Cum aceasta inedleare mu poate fi inlaturata in nici un mod, decizia pronuntath de instanfa de apelfiind lovitd de nulitate absoluta, recursul declarat de inculpat a fost admis si s-a casat hotirérea atacatit cu trimiterea spre rejudecare a cauzei la curtea de apel. 10. Respingerea cererli de amanare a judecatii. Lipsa aparatorulul ales. Nulitatea absoluta a actelor de procedura C. proc. pen., art. 171 alin. (2); art. 197 alin. (2) Pottivit art. 171 alin. (2) C. proc. pen., asistenta juridica este obligatorie, printre altele, atunci cand inculpatul este arestat, chiar in alta cauzé. in cazul in care s-a solicitat amanarea jude carii cauzei pentru lipsa aparatorului ales, iar instanta, in mod Rejustificat si cu incdlcarea dispozitillor procesual penale mai sus-mentionate, a respins cererile formulate si a judecat cauza, dreptul a aparare a fost incdlcat, cea ce atrage nulitatea abso- luta a actelor de procedura realizate in aceste conditi, potrivit art, 197 alin. (2) C. proc. pen. LCC, secjia penal, decizia nr. 1807 din 1 aprife 2004 Prin sentinta penala nr. 486 din 19 mai 2003, Tribunalul Bucu- resti, seotia I penala, a condamnat pe inculpatii M.G.L fa céte 5 ani inchisoare fiecare, primul pentru infractiunea prevazuta de art. 211 alin, (2) lit. a) sie) C. pen., iar al doilea pentru infractiumea prevazuti a Nutt in procesul! penal de art 26, raportat la art. 211 alin. (2) lit. a) sie) C. pen. pentru am ‘ele cu aplicarea art, 13 C. pen. “A fost mentinuté starea de arest a ambilor inculpati si s-a dedus, ‘din durata pedepselor aplicate, perioada arestirii preventive, pentru primmul de la 3 junie 2001, iar pentru al doilea, de la 6 junie 2001 fn baza art. 65 C. pen., ambilor inculpafi le-au fost interzise drep- turile prevazute de art. 64 lita) sib), pe o duraté de 2 ani, Gurtea de Apel Bucuresti, sectia I penali, prin decizia penal nr. 676 din 11 noiembrie 2003, admitand apelul parchetului, & des- fiinat in parte sentinfz gi a majorat pedepsele ambilor inculpatt de la cite 5 ani inchisoare la cAte 8 ani inchisoare. Apelurile declarate de inculpayi au fost respinse. Hotardrea instantei de apel a fost atacaté cu recurs de catre in- culpatii LR. si M.GLL Recursurile sunt fondate. Potrivit art. 171 alin, (2) C. proc. pen., asistenta juridied este obli- gator, prinie altele, atunci cind inculpatul este azestat chiar in alt auzt, jar, potrivit art. 197 alin, (2) C. proc. pen., dispozitile privitoa- te b esistenfa inculpatului de c&tre apérator, atunci cdnd asistenfa este bligatorie, porivt leg, atrage sancfiunea nulititii absolute fn cauzi, in cursul judecdrii apelurilor declarate de inculpati si de parchet, inculpatal LR. a fost asistat de aplirtorul ales M.A. iar ine Cutpatul M.GL, de apérétorul ales S.D., ambit avocati alesi find prezen{i la termenele din 9 septembrie 2003, 16 septembrie 2003, 30 septembrie 2003 gi 21 octombrie 2003, La ultimul termen, din 4 noiembrie 2003, desi inculpatii an soli- citat aménarea judecdrii cauzei pentru lipsa apiritorului ales al incul- patului LR., in mod nejustificat gi eu inedlearea dispozifiilor proce: suale penale mai svs-menfionate, instanja de control a respins cererile formulate si a judecat cauza, retinand, pentru inculpatul LR., asistenta ‘unui avocat din oficiu. "Aga find, apare evident cla fost inctilcat dreptu! la aprare al incul- petulai LR, inedleare care atrage nulitates absolutl potrivit art. 197 Jin, (2) C. proc. pen. Pentru aveste considerente, recursurile incul- palilorau fost admise, a fost casat® devizia instante! de ape si cauza 8 Jost trimis’ spre rejudecare Ia Curtea de Apel Bucuresti. |. Dreptul la aparare 7 11. Respingerea cererii incul ul Ipatului de amanare a ju- decarii cauzei pentru angaj i apara i ° \gajarea un : = dod cauzel pentru ana} wi aparator. Primul ter. . proc. pen,, art. 171; art. 197 alin. (1) Potrivit art. 171 C. proc. pen., inculj . proc. pen., inculpatul poate cere aman: gouzl in vederea angajail unui aparator. In cazul in care, in mod ‘ejustiiat,Instana de ape respingo cererea, are loc o incaleare are atrage nulitatea prevazuta de art. 197 alin. (1) C. proc. pen. 1.C.C.J, sectia penal, decizia nr. 1107 din 25 februarie 2004 Judecatoria Gur Humoruli, prin sentinfa penalé nr. S61 din 24 cure 202, eens isla, a6 an nize ea de nerespectare a hotitirit rest preva de at 27 alin 2) Cpe, peda hairs ndecore previa In baza soul iz 681°C. pen, executes peeps «fst spent Partie au fost repuse in situatiaanterioard. Inculpatul a fost obliga Ia plata de despigubir civle S.a retinut e& inculpatul a impiedicat parile vitimate s& folo- seasci un teren desinut in baza senting’ civile nt. 445 din 30 marie 1999 a Judecitoriei Gura Humorului, refuzind s& respect dispoziile ote adettoet, pst in exctre a 25 eae 2002 ribunaful Suceava si Curtea de Apel Suceava, prin decizile pone nr 031 din 9 deer 2002, espe 240 in 19 mare 3, a0 repin pel, especty recurs declare de incu edn tte2 3 4095 410 C pos pe. procrnl genera a Par ui de pe ling Inalia Cute de Casje st Juste a declrat re curs in analare”,sustinnd c8, in ape, judecata @ vet Toe tn lips ap Tory dest inclpatel cease, in mod jusifiet, amdnareacavze. Resor n anlar est intent . in adevlr, potrvit art. 171 C. proc. pen. in adnan cae vedere angajct mai pire La primul termen, din 9 decembrie 2002, inculpatl a cerut ami- narea cauzei penta a-si angaja un apirdtor, ins, in mod neustficat, ° Art. 409-414! C. proc, pen. referitoare la recursul ir abrogate prin Legea nr. 576/2004. Pin andare as Pst 18 Nulitatle in procesul penal instanta de apel i-a respins cererea, ceca ce constituie o incileare care atrage nulitatea previizuta de art, 197 alin. (1) C. proc. pen, ’Asa fiind, recursul in anulare a fost admis, iar cauza a fost trimist spre rejudecarea apelului, 12, Asistenta juridic’ a doi inculpati cu interese contrare de catre un singur aparator. Sanctiunea nulitat ©. proc. pen., art, 174 alin. (2); art. 197 alin. (2) in stare de arest preventiv in cazul in care doi inculpatt, ata si avand interese contrare, au fost asistati de acelagi aparstor din Shiu, aceasta neregula, care echivaleaza cu o lipsa de aparare a tnoulpatilor, pentru care asistenta juridica este obligatorie, con- form ark 174 alin, (2) C. proc. pen. atrago nulltatea absoluta a de- ciziei, potrivit prevederilor art, 197 alin. (2) din acelasi cod. 1C.Cul, sectia penala, decizia nr. 405 din 24 ianuarie 2004 Prin sentinja penal nr. 366 din 8 apritie 2003, Tribunalul Bucu- regi, sectia a Ia penal, a condamnat pe inculpatii BF. si SF. la céte 12 ani inchisoare fiecare pentru sivargirea infractiunii prevazute de art? alin, (1) $i (2) din Legea nr. 143/2000 si la cate 2 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuté de art. 4 din Legea nr. 143/200, pentru lmbele cu aplicarea art. 41 alin, 2), art. 71 si art. 64 C. pen. Tneulpatior le-a fost aplicata si pedeapsa complementara a inter zicerii unor drepturi, pentru primul pe o durati de 8 ani, iar pentru cel deal doilea pe o durata de 10 ani ‘S-a dedus, din pedeapsa aplicati, durata arestirii preventive pen- tru ambii inculpafi, de la 4 ianuarie 2002, si s-a mentinut starea de arest a acestora S-a dispus confiscarea special de la inculpata B.P. a cantititii de 0,60 g heroind si 12,54 g heroind, iar de la inculpatul S.F. « cantiati de 0,03 grame heroina si a seringii de unicd folosint jn esenta, s-a retinut cf Ia data de 4 ianuarie 2002, la perchezitia efectuat Ia domiciliul inculpatei, au fost gisite asupra acesteia, tinute Sn mind, 8 pungute de heroina (0,60 grame), iar asupra incupatului, fntun buzunar al hainei o seringa hipodermicd si o pangufa cu heroina (0,03 grame). |. Dreptul ia apairare 19 in Jocuinta, pe masa din bucatarie s-au gasit, la aceeasi perche- Zitie, 117 pungufe tip doze (12,54 grame heroina), un camet CEC cu un depozit de 60.000.000 lei $1 sume de bani infiigurate in prosoape, totalizind 18,000,000 lei, procurate din vanzarea de droguti. {in timpul perchezitiei s-au prezentat pentru a cumpara dr persoane. Curtea de Apel Bucuresti sectia a Ia penald, prin decizia nr. 582/ ‘JI octombrie 2003 a respins ca nefondate apelurile Parchetului si inculpafilor. Prin recursul declarat, ambii inculpati au eriticat hotérarile pronunfate, sustindnd c& prin probele administrate nu s-a dovedit in sar- cina lor infractiunes de trafic de droguri, ci numai infractiunea de con- sum de droguri si, in consecintd, au solicitat achitarea pentru prima infractiune previzuta de art 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/2000 si reducerea pedepsei pentru infractiunea previzzuta de art. 4 din acceasi lege. Totodatd, inculpatul a invocat ci, desi are interese contrare cu coinculpata BLF., la judecarea apelului, ambii au fost asistati de ace Iasi aparator. Acelasi inculpat a susfinut c& aparditorul, care a asistat-o in apel gi pe coinculpata, i-a cerut si declare, contrar adevarului, c& el este traficant pentru a beneficia de clauza previzuta de art, 16 din Legea snr. 143/2000, . Recursurile inculpafilor, sunt, in parte, fondate. Din examinarea lucririlor dosarului, rezulta c& cei doi ineulpati aflati in stare de arest preventiv, desi, intr-adevar, au interese contra- re, aga cum a invocat recurentul S.F., la judecarea apelului, au fost asistati de acelasi apSrator din oficu, ‘Aceasti nereguli, care echivaleaza cu o lipsi de aparare a incul- patilor aflati in stare de arest preventiv, pentru care asistenta juridies este obligatorie, conform art. 171 alin. (2) C. proc, pen., atrage nuli- tatea absoluti a deciziei pronunfate de catre Curtea de Apel, potrivit prevederilor art. 197 alin, (2) din acelagi cod. jin consecinta, recursurile inculpatilor au fost admise, decizie a fost casati, iar cauza a fost trimisa spre rejudecarea apelului la Curtea de Apel Bucuresti ni3 20 Nultajle in procesul penal 13. Desemnarea unui aparator din oficiu pentru doi in- culsati cu interese contrare. Incalcarea dreptului la aparare C. proc, pen., art. 6; art. 171 alin. (1); art. 197 alin. (2) Desemnarea, din oficiu, a unul singur aparator pentru doi sau mai mulfi inculpali, care au interese contrare in cauza, echiva- leazd cu neasistarea acestora de catre aparator, in cazurile in care asistenta juridicd este obligatorie potrivit legii. In aceste conditii, hotararea pronuntata este lovité de nulitatea absolut prevazuta de art. 197 alin. (2) C. proc. pen. C.S.J,, secfia penal, decizia nr. 4058 din 26 septembrie 2003 Prin sentinta penala nr. 266 din 6 august 2002, promunjata de Trinunalul Dambovita, a fost condamnat, printre alti, inculpatul A.1 Ja pedeapsa de 3 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de furt previzuta de art. 208 si art. 209 lit), e) sig) C. pen Sub aspectul laturii civile s-a constatat cit prejudiciul eauzat parti civile S.C. S. SA Targoviste, a fost acoperit integral Prin aceeasi sentin{& au mai fost condamnafi inculpatii GN. la pedeapsa rezultanti de 3 ani si 6 luni inchisoare, pentru infractiunile prevazute de art, 26, raportat la art. 208 si art. 209 lit. a), e) si g) si art, 255 alin, (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 siart. 42.C. pen.; GC. la pedeapsa rezultanti de 3 ani inchisoare, in baza art. 208 si art. 209 lit), e) si g) C. pen. $i art, 255 alin. (1) din acelagi cod; S.M. la pedeapsa de 3 ani inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pentru savarsirea infractiunii prevazuté de art. 208 si art. 209 it. a), e) si g) C. pen. Curtea de Apel Ploiesti, prin decizia penal nr. 537 din noiembrie 2002, a respins apelurile declarate de inculpatii A.I., G.N. si G.C., apelul primului inculpat vizind nelegalitatea hotdrarii atacate, jar apelurile inculpatilor GIN. si G.C. vizdnd numai netemeinicie sen- tingei de condamnare. impotriva acestei decizii, inculpatul Al. a declarat recurs, invo- cand dispozitiile art. 385° pet. 12 si 17' C. proc. pen., in sensul cd, in spe nu sunt intrunite elementele constitutive ale infactiunii de furt caificat, iar pe de alts parte s-a cut o gresiti aplicare a le Recursul este fonda. Potrivit art. 6 C. proc. pen., dreptul de aparare este garantat ineul- patului si celorlalte parti in tot cursul procesului penal, alin. (4) din |. Dreptul la apiirare at acelasi text precizéind c orice parte are dreptul si fie asistata de api ator in tot cursul procesului penal. Pe de alta parte, acelasi drept este impus 5i de art. 171 alin. (1) C. proc. pen., alin, (3) din atticolul mai sus-mentionat prevazind obligativitatea asistentei juridice, altele, in cauzele in care legea prevede pentru infracyiunea svar pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani. fn spefd, inculpafii au fost trimisi in judecata pentru infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, instanta de apel desemnind celor patru inculpati aparatori din oficiu, si anume avocat N.R. pentru inculpatii AI. si G.N., si avocat D.L pentru inculpata G.C, Or, inculpatul A.L. nu a recunoscut nici in faza de urmirire penal sinici in cea de cercetare judecditoreasca participarea sa la comiterea inffactiunii de furt, iar inculpatul G.N., a recunoscut infractiunile re- {inute in sarcind, vinovatia inculpatului A. fiind stabilitt si pe baza declaratilor acestui inculpat, eu care se afla pe pozitie contrara Desemnarea, din oficiu, a unui singur apardtor pentru doi sau mai ‘multi inculpati, care au interese contrare in cauzA, echivaleazi cu ne- asistarea acestora de catre aparitor, in cazurile in care asistenta juri- dicd este obligatorie potrivit legii. in aceste conditii, hotararea pro- nuntaté este lovita de nulitatea absolut& prevazuta de art. 197 alin. (2) C. proc. pen., motiv pentru care recursul declarat a fost admis, iar ccauza a fost trimisa spre rejudecare la Curtea de Apel Ploiesti sit 14, Inculpati cu interese procesuale contrare. Acelasi aparator. Nulitatea hotararii C. proc. pen., art. 6 art. 197 alin. (2) in cazul in care unul dintre inculpati neaga savarsirea faptei, iar altul 0 recunoaste, implicandu-! si pe cel dintai, apararea lor nu poate fi asiguraté, din cauza contrarietatii de interese procesuale, de acelasi aparator. Pentru deplina exercitare a drepturilor proce- suale ale inculpatilor intr-un atare caz, daca acestia nu angajea- 24, in urma atentionarii lor de cétre instant, un al doilea api rator, se impune desemnarea unui apérator din oficiu pentru unul dintre inculpati, care sa asigure, alaturi de aparatorul ales, asistenta juridica In condifiile prevederitor art. 6 C. proc. pen. 1.C.C, sectia penal, decizia nr. 2638 din 14 mai 2004 22 Nulitatile in procesul penal Prin sentinja penal nr. 9 din 15 iamuatie 2004, Tribunal Giurgiu a concamnat pe inculpatii RK. si R.D. pentru sivrgirea infractiunii pre- Vizwte in art. 2 raportat la art. 3 alin, (2) din Legea nt. 143/200, cu aplicarea art, 16 din aceeasi lege. Instanja a refimut cd, la punctul de trecere a frontierei, inculpat incercat si introduc’ in fara 3982.39 g de heroin’, Prin decizia nr, 158 din 3 martie 2004, Curtea de Apel Bucuresti, sectia I penali, a admis apelul declarat de procuror, a desfiintat sentinta si a condamnat pe inculpafi pentra sivargirea in form’ consumati a infractiunilor mentionate. ‘Apelul inculpatilora fost respins. Recursul dectarat de inculpati este fondat. | Din examinarea imputemicirii avocatiale, precum sia incheierii instantei de apel rezul® c& acelasi avocat 2 acordat asistenta juridica ambilor inculpafi la judecarea cauzei la instanfa de apel Or, dectaratile contradictorii date de inculpati in cursul urmairii pe- nae, cfind inculpatul R.K. nu a recunoscut fapta, iar inculpata RD. a re- ‘cuntscut sivarsirea infractiunii si a indicat pe soful su ca fiind si el vvinovat de introducerea in Rominia a unei cantitiji de heroin’, benefi- cing astfel de reducerea Ia jumatate a pedepsei, conform art. 16 din Le- ‘gea nr, 143/2000, indicau ed interesele celor doi inculpati sunt contrare. {n aceasta situatie, pentru garantarea deplind a dreptului lor Ia aparace, instanfa de apel era datoare fie si puna in vedere inculpatilor contra- rietatea de interese si si le dea posibilitatea angajari si unui alt aparator pentru unul dintre inculpafi, fies numeasca un apérator din oficin, daca ‘nu exista posbilitatea angaigrii unui alt avocat. Neprocednd astfel, instanfa a incaleat dreptul la aparare, ceca ce atrege nulitatea hotirarii, conform art. 197 alin, (2) C. proc. pen. Pentru aceste considerente, recursurile declarate de inculpati au fost admise gi s-a casat devizia atacati cu trimiterea cauzei spre rejudecare la instnta de ape. Not: Am prezentat mai multe cazuri in care a fost incdlcat reptul la aparare, prin desemnarea aceluiasi apérator pentru mai ‘ulti inculpati care au interese contrare in cauzi, tocmai pentru c& jurisprudenta a pus in evidenta o anumita freevena a acestei situafii ‘care, aga cum a aratat inalta Curte, echivaleazi cu lipsirea inculpatilor de posibilitatea de a-si exercita dreptul Ia apairare. |. Dreptul la aparare 23, 15. Sesizarea instantei. Rechi procuror iu neconfirmat de prim- C. proc. pen.,art. 6; art. 137" alin (1); ant 174 alin. (2); art 197 alin. (2) si (3); art. 208 1, Neaducerea la cunostinta celui retinut sau arestat, in prezenta aparatorului, a invinuirii ce i se aduce, este sanctionata cu nuli- tate absolut, conform art. 197 alin. (2) C. proc. pen. 2, Este, de asemenea, sanctionata cu nulitatea absoluta sesi- zarea instanjei cu un rechizitoriu neconfirmat de prim-procurorul archetului sau, dupa caz, de procurorul jerarhic superior, si atunci cand efectuarea urmaririi penale de c&tre procuror nu esie ‘obligatorie potrivit art. 209 alin. (3) C. proc. pen., ci este efectuata de acesta in temelul prevederilor art. 209 alin. (2) din acelasi cod. 1.C.C.J,, sectia penala, deoizia nr. 5845 din 9 noiembrie 2004 Tribunalul Hunedoara, prin sentinta penal nr. 162 din 30 iulie 2003, a condamnat pe inculpatul A.L. pentru sivarsirea inffactiunii de tilhaie prevazuté in art.211 alin. (1) si atin. (2) lit. b) sic) C. pen. Curtea de Apel Alba Iulia, prin decizia penala nr. 110 din 30 artic 2004, a respins apetul inculpatului. Recursul declarat de inculpat, cu motivarea ca, intre altele, nua bbeneficiat de aparare conform legii, iar rechizitoriul nu a fost confir- ‘mat de prim-procuror, instanga nefiind legal sesizata, este fondat. Potrivit art. 6 C. proc. pen., dreptul la aparare este garantat invi- nuitului, inculpatului si celorlate parti in tot cursul procesului penal, iar conform art. 171 alin. (2) din acelasi cod, asistenfa juridica este obligatorie, intre altele, cand invinuitul sau inculpatul este arestat, chiat in alti cauzi. in examinarea acestor texte, coroborate si cu prevederile art. 137! alin. (1) C. proc. pen., potrivit earuia persoanei refinute sau arestate i se aduec, de indata, Ia cunosting motivele refinerii sau ale arestii, ir invinuirea se aduce la cunostinta celui arestat, in cel mai scurt termen, jn prezenta unui avocat, rezultd c& apirarea este obligatorie in faza de urmarire penal din momentul in care recurentul a fost privat de libertate, prin retinere sau arestare preventi Din datele cauzei rezulté c& inculpatul a fost retinut la 3 sep- tembrie 2000 gi, la aceeasi data, i s-a Iuat o prima declaratie fara a fi asistat de un apirator ales sau desemnat din oficiu, in condifile in care asistenta juridica ere, potrivit dispozitiilor mentionate, obligatorie.

S-ar putea să vă placă și