Mihai Eminescu Scrisorile Marile resurse ale gândirii social-estetice a lui Eminescu, concepţia despre lume şi viaţă

a poetului, protestul său romantic împotriva scepticismului contemporanilor, împotriva falselor idealuri şi valori sau a lipsei totale de idealuri, indignarea poetului, revolta lui romantică viciilor incurabile – care urâţeau până la desfigurare faţa societăţii contemporane lui – îşi găsesc o expresie artistică desavârşită în cele cinci ,,Scrisori” eminesciene. Apariţia ,,Scrisorilor” constituie un moment de cotitură revelatoare în creaţia poetică eminesciană. Ele aparţin acestei perioade de maturitate artistică deplină a poetului, când geniul său creator evoluează vertiginos către ,,Luceafăr”. ,,Epuizanta perioadă de la ,,Timpul” coincide cu conceperea ,,Scrisorilor”. Aşa se şi explică faptul că, între octombrie 1879 şi februarie 1881, Eminescu publică în ,,Convorbiri literare” o singură creaţie, o elegie de o covârşitoare tristeşe: ,,O, mamă”. Anul 1881 este consacrat apariţiei ,,nemuritoarelor Scrisori-satire”, cum le numeşte Titu Maiorescu în ediţia sa, pentru caracterul lor satiric pronunţat. Poetul însuşi îşi subtitrează ,,Scrisoarea II”, ,,satiră...”. ,,Scrisorile” eminesciene (I, II, III, IV, V) sunt epistole literare cu un puternic caracter satiric, ce continuă drumul deschis în literatura noastră în veacul trecut de către Grigore Alexandrescu şi Costache Negruzzi. Primele patru ,,Scrisori” sunt publicate între 1 februarie şi 1 septembrie 1881 în ,,Convorbiri litereare”, iar ultima, fragmentar în 1886 şi integral în 1890. Poem filosofic de factură romantică, ,,Scrisoarea I” abordează, în cadrul mai larg al relaţiei omului de geniu cu timpul şi societatea umană, teoria naşterii, evoluţiei şi a unei stingeri previzibile a sistemului cosmic. Din perspectiva evidenţierii miturilor, ,,Scrisoarea I” constiuie valorificarea artistică strălucită a primelor trei mituri fundamentale (mitul naşterii şi stingerii universului, mitul istoriei, fundamentat pe opoziţia bine-rău, mitul magului). Eminescu pune, în acelaşi timp, problema destinelor, sociale ale fiinţei omeneşti şi problema destinului general al fiinţei umane. Din această perspectivă, ,,Scrisoarea I” este, în egală măsură, o poezie cosmogonică şi satirică (satiră socială), care-şi află unitatea într-un element supraordonat acesteia. Ca orice poem amplu eminescian, ,,Scrisoarea I” are o structură antitetică. Compoziţia este perfect echilibrată, în ciuda existenţei unor părţi distincte. Astfel, ,,Scrisoarea I” este alcătuită din cinci tablouri, construite cu grijă evidentă de simetrie şi armonie compoziţională. Prima secvenţă este constituită conturul cadrului nocturn romantic, în care omul de geniu meditează asupra timpului şi condiţiei omului. În simetria poemului, cadrul iniţial are atributele unei uverturi simfonice, în care astrul tutelar, stăpân al universului, e martor al timpului universal şi al timpului individual. În acest tablou, larg dimensionat, în care metaforele-simbol sugerează spaţii infinite, se insinuează treptat meditaţia poetului asupra scurgerii ireversibile a timpului. Tema dominantă, în această primă secvenţă e timpul, căreia i se asociază subteme: fugit ireparabile tempus, fortuna labilis, vanitas vanitatum, aceste subteme făcând trecerea către meditaţia asupra condiţiei umane. Referat.clopotel.ro

. spectacolul umanităţii. se trece gradat la tabloul cetăţii umane. sau folosirea cuvintelor derivate cu prefixe: . eşti prins în hora sferelor cereşti şi asculţi pitagorica lor muzică pe care versurile o sugerează... pentru a cuprinde cu mintea ce nu a putut vreo minte să priceapă şi pentru a vedea cu ochiul ce n-a fost ochi care să vadă./. descătuşând eterna pace. Partea a treia a . . .. cu tipuri sociale de diverse categorii. a macrocosmosului.. în linii de portret satiric uneori... materializând astfel abstracţiunile. pentru a dezlega nepătrunsul. pe când fiinţă nu era..la ziua cea de mâine”. cuvinte care provin din aceeaşi rădăcină : . . Te simţi dintr-o dată martor al creaţiei. Eminescu valorifică ideea lui Schopenhauer privind egalitatea tuturor în faţa morţii. poetul surprinde sintetic.dând viaţă”. Meditaţia asupra existenţei sociale aşează în antiteză romantică diferitele ipostaze umane. gârbovit şi de nimic/ Universul fără margini e în degetul lui mic”. la omul sărac ce abia cugetă . . Referat. În contrast cu această imagine se situează bătrânul dascăl. sau a negustorului care . De la planul iniţial. care. de la acel rege . al momentului de increat. . dar mai ales prin extraordinara capacitate a poetului de a cupla în vers.prăpastie”. prin repetiţie. Ele sunt mai adevărate decât cele zugrăvite chiar de Shelley şi de Novalis. Interogaţia e sprijinită de sinonimia substantivului . prin răcirea soarelui şi căderea stelelor..străbate”. a microcosmosului deopotrivă..uscăţiv aşa cum este. .cempânzeşte globu-n planuri pe un veac”.. martor al nemărginirii spaţiului şi al universului omenesc..împarte lumea de pe scândura tărăbii”. Toate acestea conferă tabloului cosmic un înalt grad de generalitate. care sprijinea cerul pe un umăr. Dimensiunile uriaşe ale personalităţii bătrânului dascăl sunt sporite de comparaţia cu Atlas. a indivizilor aşezaţi diferit pe scara manifestărilor sociale.varsă”.. Ideea e susţinută prin suita de interogaţii.scoate”. (Zoe Dumitrescu – Buşuleanga). dinamism sugerat de verbele .pluteşte”. Retrăind timpul mitic (illlo temporare) şi sacru al origirii. Sunt extrem de sugestive cuvintele prin care poetul urmăreşte drumul astrului.. conştiinţa poetului contemplă viaţa schimbătoare a fiinţei umane. Ironia se adânceşte în schiţele care sugerează imaginea tânărului ce .nefăcute”.La-nceput. desfăşoară imagini care nu se pot subordona noţiunilor de spaţiu şi timp. capătă un concreteţe şi un adevăr care se impun ca nişte date ale ştiinţei. Tabloul grandios al haosului. Potretul fizic şi moral scoate în evidenţă preocuparea savantului (a omului de geniu) pentru a descoperi binele universal. În această secvenţă poetică. Geneza şi stingerea lumii sunt prezentate în imagini simbol de la momentul increatului până la stingere./Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns /Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă?”. În tabloul al doilea. aşa cum bătrânul dascăl sprijină vecia pe un umăr. Naşterea lumii depăşind izvorul vedic metafizic al inspiraţiei.clopotel..scânteiază”.caută-n oglindă de-şi buclează al său păr”. Identificată cu ochiul lunar..desface”.Tabloul iniţial este perceput vizual. dar cu o extraordinară forţă dinamică. nici nefiinţă.. poetul contemplă energia de năstăvilit a punctului mişcător.ro .. în care grandiosul şi sublimul se convertesc într-un stil metaforic de anvergură: perspectivele cosmice se numără printre cele mai largi şi mai sugestive pe care le-a născocit vreodată fantezia romantică. împinge cugetarea lumilor.. dar mai ales prin substantive şi adjective.Scrisorii I” este o cosmogonie.

Ion Rotaru..morţii termice” a universului. dar converg spre acelaşi punct.se desfăşoară”. Frământarea voinţelor mărunte se loveşte de inexorabilul destin al timpului ireversibil: .răsare”. Nu întâlnim nimic violent în acest apocalips. conferind în text cuvintelor simple valori de neegalat. De la versul 97. Ideea din versul . de data aceasta nu la destinul lumilor cosmice. arată că.. sau prin substantive colective (. durata. care. preluând ideea de la Democrit. în .. Meditaţia bătrânului dascăl sfârşeşte prin tabloul stingerii lumilor. Partea a patra este consacrată poziţiei vitrege a cugetătorului de geniu în lumea semenilor săi. şi cu deosebire cele din Moldova de nord.clopotel. observă unanima părere a exegeţilor în a fixa punctul de plecare în imnul creaţiei din poemele vedice. nici aici problematica socială a geniului nu e abordată direct.ro . Materia recade în haos. de Lucreţiu. Moare însuşi timpul. uneori violenţa ironiei.. al . viaţa recade în moarte.Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric”. lună soare şi stihii”.roiuri”. Dinamica tabloului e sugerată nu doar prin verbe (. cugetare în care apare din nou identitatea oamenilor cu ei înşişi şi cu omenirea întreagă.În căutarea unei mitologii româneşti”. . Ciclul universal se încheie. sâmburele creator a luat naştere dintr-un vârtej de spumă de pe faţa unei mări aflate întrun întuneric fără margini.. tot astfel precum una e în toate”. Cu o artă desăvârşită. Acest vers este unul de mare concentraţie ideaţia lui Eminescu. să cugete.Scrisoarea I”.. Tabloul este dominant de ideea morţii termice finale.Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gândesc? /Ca şi vântu-n valuri trece peste traiul omenesc”. explică naşterea lumii prin mişcarea atomilor în vid.. Abia aici accentele satirice încep să ţâşnească. prin verificarea unei fraze dintrun text indic: . Schopenhauer consideră că eternitatea este o negaţie a timpului.Într-o succesiune de tablouri puse în mişcare. tot astfel precum una e în toate reproduce ideile lui Heraclit. Atracţia spre filosofia indiană se poate explica la Eminescu şi prin atracţia pentru limba sanscrită. În legătură cu sursele filozofice ale cosmogoniei eminesciene... . corespunzând şi gândirii lui Schopenhauer.Scrisoarea III”) surprinzându-l pe cititor prin incisivitatea ei.De atunci răsare lumea..popoare”)... Eminescu stăpâneşte sinonimia şi antinomia.Unul e în toţi.. trimite gândirea eminesciană la gândirea populară cu privire la facerea lumii: aproape toate entităţile folclorice. O altă sursă reperabilă trimite la poemul naturii.Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine veşnicie”. mai rar a expresiei (ca în . Puţini sunt eminescologii care au identificat în poem influenţa gândirii româneşti. în raport cu spaţiul.. Dar. Stingerea soarelui şi a universului e de sorginte byroniană. în mod firesc. macro şi microcosmosul se situează în antiteză.viu”) ci şi prin substantive. Idei schopenhauriene apar şi aici. poetul se ocupă de condiţia geniului într-o societate bântuită de preocupări şi interese meschine. Imposibilitatea cunoaşterii propriei vieţi – pentru că singura clipă sigură de existenţă este cea prezentă – lasă considerearea omului Referat. în realaţiile cu timpul: . conceput ca o epuizare a energiei universale. în timp ce teoria cosmogonică susţinută de Kant şi Laplace e valorificată original în . . ci la destinele indicvizilor lumii terestre. pe care poetul o studiază la Viena şi Berlin. aşezate într-o sugestivă enumeraţie: .Unul e în toţi. pentru că dascălul continuă. după credinţele populare. prezentul cel etern: . teorie în vogă pe vremea lui Eminescu..

Poţi zidi o lume-ntreagă. de a comenta omul. ca obiect inaderenţa sau chiar indiferenţa mascată a filistinului la creaţia geniului. comoditatea şi reaua-credinţă vor conduce la ignorarea adevăratei opere. totul rezumându-se la . Precum omul. În partea a cincea se revine.Astea toate te apropie de dânşii. compasiunea şi dezavuarea..De-a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi /Făr-a şti să spunem care ar fi mai nenorociţi. şi pesimismul schopenhauerian: . Imaginea unor funeralii organizate cu falsă solemnitate dă din nou prilej poetului satiric să-şi exerseze inciziile sale sarcastice în rănile tarelor omeneşti: indiferenţa.... gnomică: . în această parte. în nimicia noastră.Poţi zidi o lume-ntreagă. microscopice făpturi.. aşezându-te la coadă. /Colbul ridicat din carte-ţi l-o sufla din ochelari /Şi te-o strânge-n două şiruri. slăbiciunea. Versurile au.”.. un brac.Mâna care-au dorit sceptrul. În această formă superioară.Toate micile mizerii unui suflet chinuit /Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit”.ro . crudul şi tristul adevăr al identităţii tuturor oamenilor cu ei însişi şi a tuturor laolaltă în perspectiva morţii: . peste un veac. /Ce-o să aibă din aceastea pentru el bătrânul dascăl ?”. căreia-i vor găsi . Apare de asemenea.de geniu la discreţia răuvoitoare a invidioşilor. destinul omenirii: egali cu toţii. /Peste toate o lopată de ţărână se depune.. .”) şi capacitatea gândirii atotcuprinzătoare (.Poate vreun pedant cu ochii cei verzui.pete multe.păcatele şi vina /Oboseala. . toată lumea recunoască-l.. răutăţi şi mici scandale”. destinaţi să construim .. aşadar. şi din nou ştergerea deosebirilor dintre ambiţia puterii. ridicată.. biete . Satira din .. lauda interesată. deci. . lipsită de tot ceea ce ar fi putut fi interpretat ca un atac personal la adresa cuiva.... poţi s-o sfarămi..”.... dar nu indignarea pare să fie starea de spirit ce alimentează aici lirismul textului. poţi s-o sfărămi. orice-ai spune. personalitatea artistică. /Aticismul limbii tale o să-l pună la cântări... ca şi tendinţa lui de a minimaliza tot ceea ce depăşeşte nivelul său mediu de înţelegere.încep bine-n patru scânduri”..şi gânduri /Ce-au cuprins tot universul. /O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost ?”. el îl caută în contemplarea naturii infinite (se repetă tabloul cu care poemul se deschide) şi în creaţie.. la generalitate. prin urmare. o formă sentenţioasă.Fericească-l scriitorii. Refugiul. ipocrizia.”) în perspectiva morţii: .Scrisoarea I” are. Sarcasmul cu care Eminescu se referă la mărunţii cercetători ai operei omului de geniu aminteşte de incisiva critică a politicianismului din .. alături de frumuseţile eterne ale naturii.Scrisoarea III”.. orice-ai spune /Peste toate o lopată de ţărână se depune”.. .. /Nu lumina /Ce în lume-ai revărsat-o. /Printre tomuri brăcuite aşezat şi el.clopotel.Şi când propria ta viaţă singur n-o şti pe de rost.. .. Iată..Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii /Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii !”.. . Eminescu îşi exprimă atitudinea sa faţă de meschinăria practicilor unei societăţi incapabile de a promova valorile. aşadar. la motivele iniţiale: contemplarea propriei vieţi şi a vieţii lumii sub zodia luminii solenare ce dezvăluie... nici opera nu va avea în posteritate o soartă mai bună. /În vre-o notă prizărită sub o pagină neroadă”. toate rele ce sunt /Întrun mod fatal legate de o mână de pământ”.muşte” ce trăiesc o zi Referat.biografia subţire”..”. la adresa cărora Eminescu face câteva sarcastice aprecieri: .. Incompetenţa şi nepăsarea.muşuroaie de furnici”. Pentru că .. politice (. nu opera.. ci amărăciunea..

. /Ieniceri. Subintitulată .De-oi urma să scriu în versuri teamă mi-e ca nu cumva /Oamenii din ziua de astăzi să mă-nceapă-a lăuda /Dacă port cu uşurinţă şi cu zâmbet a lor ură /Laudele lor desigur m-ar mâhni peste măsură”. cu titlul .. Constatând că totul e nimicnicie. simbolizată prin coborârea pe pământ a Lunii.numai. Primele versuri ale tabloul întâi vestesc pericolul. convertind. de Iosfi von Hammer şi .. În aceste condiţii. alături de alte poezii (..Scrisoarea III” concretizează. pentru că nimic nu mai este pur şi adevărat: . iubirea.Convorbiri literare”. se leagă /Şi în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă. care trădaseră cu totul idealurile revoluţiei paşoptiste. Eminescu ajunge să conjuge concepţia lui Schopenhauer în tonuri elegiace. de Lamartine.. nici pentru dragoste.o măsoară cu cotul”. mai mult decât celelalte creaţii.Vede cum din ceruri luna lunecă şi se coboară /Şi s-a apropie de dânsul preschimbată în fecioară”. într-o lume pe care creatorul suprem .Satiră”. satira în elegie. Poezia debutează cu visul sultanului otoman de cucerire a lumii.. /Cu-a lui ramuri peste lume.Istoria Turciei”.. pornind alegoric de la stăvechile legende ale întemeierii Imperiului Otoman. Varianta definitivă este publicată la 1 mai 1881. e pândită din faţă şi din urmă de acelaşi întuneric. stăpână a imensităţilor. ea urma să încheie vastul poem ... structura poemului este antitetică.. în . degenerând într-un liberalism mercantil şi demagogic.Istoria Imperiului Otoman”.Scrisoarea II” concretizează sila şi dispreţul poetului faţă de degradarea raporturilor umane într-o civilizaţie a carierismului.. un ţărm de altul. iar el nu vrea să scrie vreo . . şi obiectul principal al liricii. Poezia este concepută din anii studenţiei vieneze şi continuată la Berlin. /Care creşte într-o clipă ca în veacuri mereu creşte.Patria şi patrioţii”. . poetul de geniu îşi refuză capacitatea creatoare. umbrind cu ramurile lui Universul. revolta poetului faţă de politicienii vremii sale.Iar din inima lui simte un copac cum că răsare. care şi ei instaurează o ordine a non-valorii. Strălucită satiră politică la adresa falsului patriotism şi a cosmopolitismului societăţii contemporane lui.Scisoarea II” pune în lumină concepţia lui Eminescu despre menirea în lume a poeziei şi a poetului.. evident în favoarea acelui . Astfel. societate care înăbuşă capacitatea creatoare a artistului cinstit. peste mare se lăţeşte.Epigonii”).ro . Motivele artei adevărate au dispărut. Poetul subliniază faptul că arta s-a degradat tot atât cât şi gândirea.. fiind compus dintr-un prolog.. nu vrea să scrie nici pentru glorie.clopotel.soi ciudat de barzi”. Arborele uriaş crescut din inima sultanului adormit. semnifică împlinirea visului de dragoste lumească al întemeietorului prin luptele urmaşilor săi: .Scrisoarea III” cunoaşte o variantă din timpul activităţii de ziarist de la .. aşa cum norii negri şi învolburaţi prevestesc furtuna: .istorie pe apă” pe gustul mediocrilor.Timpul”.. într-un fel care jigneşte pe artistul adevărat. Poetul reconstituie în prolog istoria cuceririlor otomane. Prologul şi primul tablou sunt inspirate din . S-au degradat relaţiile public-autor. /Umbra lui cea uriaşă orizontul îl cuprinde /Şi sub dânsul universul într-o umbră se întinde.. gloria. două tablouri şi un epilog.. s-au degradat şi ţelul artistului clasic. . care.. la rândul ei. a poetului adevărat. prefăcută în fecioară: . nici pentru idealuri. legând vas de vas.. Asemeni marilor creaţii eminesciene. nici să-şi facă din creaţie o trambulină socială. nemaiavând cui să-şi transmită mesajul..La un semn. în felul acesta. copii de suflet ai lui Allah Referat. că tot ceea ce noi socotim a fi impuls propriu nu e decăt manifestarea unei puteri mai presus de noi.”. .Memento mori”. a ambiţiilor meschine.

.. Printr-un dialog dinamic sunt conturate cele două portrete. cu nelimitată trufie..uraganului ridicat de semilună”... care caută să-l înspăimânte pe Mircea. tabloul înfrângerilor suferite de toţi cei care s-au împotrivit .sărăcia şi nevoile şi neamul”.Bine-ai venit!” îl înfurie pe trufaşul sultan: . care.Iubirea de moşie”.Cum? Când lumea mi-e deschisă. pe care îngâmfatul cotropitor îl ameninţă: .. dar. purtat de biruinţă. înfăţişându-i. cei doi conducători de oşti trec în planul secund al atenţiei poetului. /Baiazid. este însăşi credinţa lui Eminescu. căci moşneagul ce priveşti /Nu e om de rând. schimb a ta coroană într-o ramură de spini”. în înfruntarea de pe câmpul de bătălie. Atitudinea lui Mircea degajă simplitate.. care pune în lumină caracterul diferit al războaielor drepte.un bătrân atât de simplu. Contrastul şi concentrarea i-au fost necesare poetului pentru a scoate în evidenţă superioritatea lui Mircea. îşi apără . iminent. ca acela pe care-l poartă oştirea română. sau nedrepte. Patriotismul lui Mircea este patriotismul poetului însuşi. În spiritul vechilor tradiţii de pace ale poporului nostru. cumpătare..clopotel. Răspunsul lui Mircea. gata să-şi apere glia străbună..”. /N-avem oşti. . să mă-mpiedic de-un moşneag?”. întind corturi mari. Calmul şi demnitatea cu care Mircea răspunde ameninţărilor lui Baiazid. modestia şi calmul. el este domnul Ţării Româneşti /. ramul. Puhoiul turcesc este sugerat cu ajutorul hiperbolei.Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul. hotărârea şi demnitatea din răspunsul lui Mircea impresionează profund. o neţărmunită iubire faţă de neam şi ţară. vers ce sugerează prezenţa oştenilor români la adăpostul codrilor. folosind cunoscuta formulă de întâmpinare ospitalieră românească: . În prezentarea luptei de la Rovine (în tabloul al doilea al poemului). /Mi-e prieten numai mie. iară ţie duşman este. care. este atenuat de poet printr-un vers cu rădăcini înfipte adânc în folclorul naţional: . chiar dacă este mic. întocmai ca şi Baiazid.ro .. calm.... a privi gândeşti că pot /Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot? /Şi.. Nicăieri în literatura noastră. Baiazid!”... nu se întâlneşte un tablou atât de grandios şi de plin de avânt.. da. modestie. care este . /Răspândindu-se în roiuri.Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ.De-un moşneag. Dar.Ce vrei tu ?” / -Noi? Bună pace / Şi de n-o fi cu bănat. mai ales. cum este cel al cavalerilor Apusului. Întâlnirea dintre Mircea şi Baiazid capătă accente dramatice. râul. făr-a prinde chiar de veste.un zid” peste care nu se poate trece.şi spahii /Vin de-ntunecă pământul la Rovine în câmpii. Credinţa în tăria de neânvins a unui popor. impresionează sentimentul încrederii în forţa morală a oştirii sale: . împărate. este întâmpinat şi Mircea. Sentimentul de pericol grav. dară iubirea de moşie e un zid /Care nu se-nfioară de-a ta faimă. insuflă forţă oştirii române. mai cu seamă. În contrast cu vorbirea brutală şi tăioasă a lui Baiazid. cu scopul de a-l determina pe voievodul român să i se supună. umblau după cuceriri şi glorie personală reliefează perfect portretul moral al gloriosului domnitor român. provocat de invazia turcească... /Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta. Cu acelaşi dispreţ cu care a fost primit solul român.. În demnitatea de conducător a lui Mircea transpar multe din sentimentele şi ideile poetului.Numa-n zarea depărtată sună codrul de stejari”. /Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat”. /Duşmănit vei fi de toate. domnul Ţării Româneşti. înţeleptul voievod al Ţării Româneşti trimite un sol: . Referat. .Am venit să mi te-nchini. după vorbă. făcând loc celor două oştiri ce se înfruntă. cum este poporul român.. de freamăt şi de mişcare. /De nu. după port”. privind la dânsul îl întreabă cu dispreţ: /.

Părăsind desişul codrilor. vine.se toarnă”... . Verbele folosite de poet imprimă dinamism tabloului: săgeţile .Cas asinii ca şi pâlcuri risipite pe câmpie”.. parcă se aud .Pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul”.. Partea a doua a poemului este o imagine a prezentului. . care descrie bătălia de la Rovine. puternic contestatare..se năruie”. oştirea lui Mircea intră în scenă pe câmpul de bătălie şi avântându-se în luptă.descălecători de ţară”. /Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă..De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi rapsozii /Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii şi irozii”.Şi ca norii de aramă. cum este cel din poemul lui Eminescu. recrutaţi din clientela Referat...se-mprăştie a duşmanilor şiraguri”.. /Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase. şi de a prefaţa izbucnirea vehementă din episodul satiric. Personificările sunt extrem de oroginale: . ..” Atacul vijelios este surprins onomatopeic.şuieră”.clopotel.Orizontu-ntunecându-l vin săgeţi de pretutindeni”. până ce zdrobirea imensei oşti păgâne a lui Baiazid devine fapt împlinit: ..dragei sale de la Argeş mai departe”.Urlă câmpul şi de tropot. . /Acea grindin-oţelită înspre Dunăre o mână... ca o mare turburată . ce mai zbucium! /Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium. /Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare. Pentru Eminescu..Care vine. deci a celuilalt termen al antitezei. Ce mai freamăt.ro . calcă totul în picioare. prima parte a poeziei se încheie cu un alt tablou. mişcarea este redată şi prin folosirea repetiţiei: . Forţă specială capătă epitetul: . /Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română..În zadar striga-mpăratul ca şi leul în turbare”. de mascator.. .. scrisoare preluată de Eminescu după o doină de cătănie culeasă de el însuşi.Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare”. Tonalitatea mai scăzută a acestui ultim tablou are un rol dublu: de a echilibra construcţia episodului epopeic. moment ce încheie apoteotic imaginea trecutului.. accentuată de scrisoarea feciorului de domn trimisă .Şi abia plecă bătrânul. . .. a luptei glorioase a poporului român pentru libertate. autenticii eroi ai românilor sunt ctitorii . ci a uneia vehemente. şi de strigăt de bătaie”. dramatică.. şi ca ropotul de grindini”. . împrăştie numai groază. /În zadr strigampăratul ca şi leul în turbare.legi şi datini” – nu politicienii vremii sale. Aşadar.. orchestrat în cea mai mare parte pe o sonoritate puternică. care fixează momentul de odihnă al oştenilor învingători. dragostea lui de patrie.. De la început../Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată.grindină oţelită”.” După ultimile acorduri eroice ale acestei aprige bătălii.. cu un limbaj violent. unde era adăpostită. vine. tot descriptiv. Eminescu marchează distanţa enormă între veacul de aur şi prezentul prozaic în două versuri care rezumă expresiv întreaga problematică a poeziei: .. Comparaţiile sunt fericit alese: . distrugere şi moarte în rândul cotropitorilor: . . /Ca potop ce prăpădeşte.. . creatori de . o notă idilică.vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie”. Formula lirică este a satirei. Alături de verbele dinamice. cerul .faţa negrului pământ” şi şuierul . Poetul introduce aici. se clatină .rărite” şiruri . dar nu a unei satire care păstreză limitele ironiei clasice.. atmosfera e temperată de măreţia natruii şi de notele idilice din scrisoarea vlăstarului domnesc către iubita sa.lungi de bătălie”.colo. în contrast cu tumultul scenei anterioare.caii sălbatici” luând pe copite ..Şi gonind biruitoare tot veneau a ţării steaguri..durduind soseau călării”.care să pună în valoare vitejia poporului român.doamna mărilor şi-a nopţii varsă linişte şi somn”. Hiperbolele au rezonanţă apocaliptică: .săgeţilor în valuri”. caii se răstoarnă”.. în timp ce Luna....

Mai stăpâneşte în opera maturităţii eminesciene o nostalgie neascunsă după valorile clasicităţii. o descoperire tainică a sensului clasicităţii (.. Ţepeş doamne.banul” şi . ar provoca în artist o înălţare a mijloacelor până la desăvârşirea celor clasice (.cafenelelor şi a locurilor de . de obicei”. pentru că – zice Eminescu . ele aparţinând acelei perioade când geniul eminescian evoluează vertiginos către .. la nivel artistic. ca după o oază a perfecţiunii întrezărite. Prin densitatea ideilor..ro . ca punând mâna pe ei.retoricele suliţi” – cu cuvintele . pentru gravele erori ale unei conduite politice care a dus ţara în pragul catastrofei... prin sinteza tuturor categoriilor eminesciene şi a procedeelor artistice. pentru menţinerea şi înălţarea căreia poporul a făcut eforturi de milenii.. care speculează public sentimentul sublim al patriei.. a demagogiei..Scrisoare III” conţine.. Ea se manifestă atât în .Scrisoarea IV”. Apariţia lor constituie o contitură revelatoare în creţia poetică eminesciană.Scrisoarea V (Dalila)”. .clopotel. Referat. izvorâte din aspiraţia neistovită a poetului către o iubire ideală.Carmen Saeculare” se înfăţişează în treacăt ca un model ideal în cea dintâi. cu femeia..... cerându-i să vină să rezolve dintr-o singură mişcare viciul.”.naţionalitatea se simte cu inima şi nu se vorbeşte numai cu gura..perdiţie”.El ar frânge în vers adonic limba lui ca de Horaţiu”).. pe care femeia superficială şi frivolă îl degradează. satirizează şi deplâng înjosirea sentimentului de iubire. poetul îl invocă pe Vlad Ţepeş. Aceştia se detaşează net de adevăraţii patrioţi. geniul este privit în raporturile lui cu dragostea. Şi în această situaţie.. /Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei. din rândul acelora care vânează . Caracterizaţi cu epitetele cele mai dure.Cum nu vii tu. de străbuni.. Revolta titonică. Un . geniul rămâne neânţeles şi nefericit.. în fond.Scrisoarea IV” şi . . cunoscut în istorie prin măsurile sale radicale. aspirând spre un ideal mereu contrazis de realitate.beţiei de cuvinte”. De aceea.. ceea ce se iubeşte şi se respectă adânc se pronunţă arareori”. iubirea perfectă atinsă virtual ca stare. credinţa lui că patria este o realitate istorică. când s-ar crede că-i ferice /Poate-ar învia în ochiu-i ochiul lumii cei antice”). degradarea şi nerozia ridicate la nivelul unui principiu conducător: ..Scrisori”. . În aceste două .bătut joc de limbă. transformându-l într-un instrument de parvenire şi dominaţie.câştigul fără muncă” şi care ştiu să se lupte doar cu . desăvârşit. ideile sociale şi politice ale lui Eminescu. împotriva politicienilor interesaţi.Scrisorile” eminesciene reprezintă punctul de vârf a puterii de gândire şi a capacităţii de creaţie a poetului. lipsa de sinceritate în manifestarea acestui sentiment nobil.în aplauzele grele a canaliei de uliţi”.Şi-n acel moment de taină. pamfletară a poetului se îndreaptă împotriva . politicienii liberali ai vremii sunt aspru sancţionaţi pentru faptul că şi-au ..Luceafărul”. luptând şi sacrificându-se pentru libertate şi independenţă. în cea din urmă. mercantilizându-l ca pe o marfă..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful