Sunteți pe pagina 1din 16

ilF?

-'"'""

DEINTERNE MINISTERUL

fitil.A.[. " P,,f,i...!" ['r.4 Ug.,T'l PLlfi dsTXF HSX Huernplar nr..*-

;ill'

INSTRUCTIUNI
Nr, 363 din

w,!,*tp l,!"

privind pregitirea a continud personalului deInterne Ministerului


deinterne, lVlinistru privind poli{istului, prevederile Statutul nr, 360/2002 art, 12, 14gi art,11 alin.3 dinLegea in Av6ndvedere privind privind 48 Legea din nr, 188/1999 militare, nr. B0/1995 art. "c" Statutul cadrelor Legea din , ilit,,,b'gi func{ionarului Public; atutul privind Ministerului deInterne, organizarea 13, din alin.2 Legea nr,40 / 1990 art. intemeiul 9ifunclionarea '.:J.Jrmatoarele
i'ffi

INSTRUGTIUNI CAPITOLUL I generale Dispozifii


prezentelor pregdfirea Art.'1.- In sensul continud reprezintl ansamblul de activitdfi instrucliuni, rsfigurate profesionale de-alungul Ministerului de Inlerne in vederea dobindirii carierei a personaluluir tnogtintplor, aptitudinilor, gi atitudinilor indeplinirii atribu[iilor, necesare extinderii competentelor abilitSlilor ofesionale gidezvoltdrii individuale a acestuia. Art, pregdtirii 2.- Scopul il reprezinti sprijinirea realizdrii misiunilor continue a personalului 9iobiectivelor {itutiei, 3 - (1)Ministerul prin pregitirea deInterne institulional care serealizeazi continud asigurd cadrul a fo Art. tirnalului. gi desfegurarea pregdtirii / comandanlii rispund continue de organizarea a personalului din , (2)$efii
00rdlne.

(3)PregStirea pentru continud reprezintd individuald obligafie deserviciu o responsabilitate 9i constituie rrsonalul lMinisterului delnterne. - Pregdtirea Art,4. continud institufiei categoriilor depersonal. sedesfd$oare in interesul 9ialtuturor Art, 5. Sistemul include: depregdtire continud Ministerului deInterne a personalului a)preg5tirea organizatd decdtre unitili; 0lpregdtirea asiguratd decbtre institu{ii specializate; deinvS[imAnt c)pregetirea personalului. autoplanificati a - insensul Rrt. 0, josseutilizeazi prezentelor instrucliuni, demai cuin[elesul urmdtor: termenii -,. 0ragnoza - activitate necesa prin rutuide pregdtire se determini starea de analiza care sistemului de pregdtire continu5 pentru proiectarea planurilor programelor se stabilesc elementele necesare de 9i 9i pregAtire; despriih- obiectele parte destudiu nemijlocit dincategoria celor despecialitate, care, fdrd a face {agrntrne uontnbuie profesionale: laindeplinirea atributiilor
'tnpersonal - termen in sensul prezentelor personal politi$ti instructiuni intregul care include al Ministerului de Interne seinlelege: - " ' !e aplrcd prevederile publici, personalul privind politistului, Legii nr.360 cadre militare, functionari contactual, dupa / 2002 Statutul

rifl*:

- activitate de pregatire continud profesionala destinatd si asigure dezvoltarea complementard ^,^nitire? pi*J,ri:ii*^td profesional, potenfial prin identificat gi ca avAnd completarea largirea cunogtinfelor a personalului

rente ; cu ii otptinotrilor - activitd{i pregdtire gi pentru de bazd de pregitire continud desfagurate dobandirea lri[r* in armd giatitudinilor peprima minime indeplinirii atribufiilor func{ionale necesare funcfie de deprinderilor l',i^*rintelor, pentru direct sau,dupi caz,decitre absolvenfii instituliilor deinvafamAnt incadrat formarea l##iir'puoonalul 'iior.sonalului; 'iristruirea - activita{ile gi deprinderi profesionale, curente actualizarea unorcunogtinfe dirijate, operativd informafiilor necesare indeplinirii unor activita{i / misiuni; ^,..rm sitransmiterea '",riectionarea de pregatire profesionale careasigurd dezvoltarea continui competenfelor activitdlile 'n*ol*tu,rindeplinirii prezente gi preconizate posturilor pe personalul ale care atribufiilor leocupd; - procesul pregatire prin gi de se asiguri cunogtinfe care deprinderi necesare indeplinirii s*ecializarea profilului armei / specialita{ii demuncd, / laschimbarea aiributiilor
{TlJllvY'"t,r,

- (1)Direclia Management gestionarul Resurse a Ministerului general Umane de Interne esle Art.7. al pregdtire personalului Interne. continud a de in Ministerul de liviti{ilor principale (2) Atribuliiie aleDirecliei Mahagement Resurse Umane a Ministerului de Inteme in domeniul personalului a sunt: continue igdtirii politicile generale elementele destrategie, a)elaboreazd in domeniu; 9iprocedurile b)realizeazd diagnoza sistemului pentru de pregitire continud stabilegte mdsurile necesare reglarea 9i estuia; generale gi proiecteazd c)evalueaze nevoile pentru de pregdtire continud cadrul institulional asigurarea estoraj d)monitorizeazi serviciile depregdtire continud oferite destructurile specializate cuakibu[ii in domeniu din nisterul deInteme acestuia; 9idinafara e)evalueazd serviciile depregitire continud decdtre fumizate ofertanlii in domeniu dinafara Ministerului Interne; f) coordoneazi activitSlile de pregdtire a personalului didactic dininstituliile deinvilamdnt 9i evalueazd , pregatire continui gi a ofilerilor cu atribulii in domeniu dinunitdlile aparatului central 9i dininspectoratele Ku Iq?le / comandamentele (similare); dearmd g) corelarea programelor de pregitire continud a personalului cu nevoile de pregdtire ale _, . urmiregte estuia: h1 sprijind, indrumd modul gi desfigurare' controleazi de organizare a 9i evalueazd , .", coordoneazi, uvrralrlor depregdtire continud in unitdlile Ministerului deInterne; i)asiguri valorificarea experienlei dobAndite depersonalul Ministerului deInterne caurmare a participdrii la ^^-cgrame intemalionale depregdtire, gialte lamisiuni in strdindtate; activitdfi coordoneazi JJ procesul giatestare profesionale deevaluare a cunogtinlelor a personalului Ministerului de ,^"-eme conform standardelor proiectate ocupafionale ; coordoneazi activitatea ,,,,-,11 deja proiectatd a sistemului de constituire a bazelor de date 9i exploatare tvtnd pfegdtirea personalului. de specialitate in managementul cu competenle activitililor de pregdtire continud a ,.""-$ q. Shucturile la nivelul generale inspectoratelor (similare) de armd / comandamentelor al unitdlilor aparatului 9i ;;:]i11t 99 il'''.1' de Interne indeplinesc, in acest domeniu, sarcini specifice, avAnd urmdt6arele atributii lln Ministerul d0ale: a;aplici giparticularizeazd gipoliticile generale elementele pregitirii deshategie in domeniul continue; ul elaDoreazd prevederile propriu, referitoare la pregitirea continui a personalului cuprinse in Ghidul rr.a.^. '-'cr )rpantcipa laelaborarea procedurilor indomeniul standard deoperare resurselor umane; c)evalueaze nevoile proprii; specifice depregdtire dinstructurile a personalului

&

CAPITOLUL II Ahibu!iile structurilor curesponsabilitifi 9i aleofilerilor privind pregitirea continui a personalului

w:''
dupd a personalului' continui propriu de pregdtire sistemului diagnozei la realizarea .l\ 0articipe subordonatej structurilor -',rr,iia la misiuni depregetire, internalionale laprograme gr,,,'.-or a participdrii cauffnare oooanditd expenenla valorifica dtate; -.'',1',ir;ti instrdin a6'*" alte ocupalionale; 1 standardelor slaborarea 1s 9igestionarea depersonal; in rezerva cupringi pregdtirea ofilerilor '* ]r",-Lnrabn.azd a personalului;. continui depregitire activitd[i unele nemijlocit :*d fl{:;;;;i;"rta siddsfdsoard a modul dedesfdgurare subordonate, structurilor in cadrul inorumd 9icontroleazd, . l]'#fi;;;;;a, spruina, ,.,,,iij., din * 6grnPeten!6; -, 'asiquri, uru" dinstructurd; 6tivttdrt a personalului pregdtirii continue caz, evaluarea dupd si gi evalueazi personalului a pregbtirii individuale aferente a cheltuielilor ilirl?ifi.i *jrL dEefectuare ,
i"ionia aceslora; '1',i.^""iitul. personalului. pregdtirea privind !'t't' dedate pentru bazele nevoi, diferite siutilizeazi, evalueazl personalului dinsubordine, pregbtirea organizeazi unitililor / comandanlii X;t'- (1iS.fii so1citd/aprobi specializate deinvd!6mAnt 9i,dupicaz, instituliile desfigurate'in fr.ogr4u il pregetir;'prin *nife

laacestea' ],+inrrea oersonalului principale: atribulii auurmdtoarele nemijlocili l'''"''liLdefii / comandanlii / / compartimentului structtrrii potrivit specificului a subordona[ilor despecialitate 5'J,gri^iii;ipr.gbti1..a demunci; .' locului subordonat; a personalului pregitirea individualS *oo b)coordoneazd personalului; a depregitire individuale nevoile "'l cidetermina I personalului subordonat; pregitirea d)evalueaze a personalului; despecialitate planurilor depregatire .i intocmesc broiectele depreg6tire; activitdlilor organizarea f)'asiguri 9idesfSgurarea programelor desfigurate; cadrul pregdtirii in dobAndite nivelul . Jt,uitu.rt{, anual, subordonat' a,personalului depregetire nevoilor ladeterminarea hiparticipA dela pregdtirii a personalului continue managementul cucompetenle-privind I Ah:10 Compartimentele principale: atribulii auurmdtoarele delnterne Ministeiului unitSlilor ivelul unitililor; a personalului privind depregdtire nevoile diagnozei larealizarea utphrti.ipa . personalului in unitdli; a pregitirii continue desiagurarea organizareJgi bicoordoneazi personalului; a pregitirii deevaluare activitatea c)coordoneazd i a personalului; conlinub depregitire activitdli unele , diorganizeazd gidesfigoard nemijlocit . . pregdtirea pe probleme.privind , ei personalului unitililor a gefilor / comandan{ilor rializeazitconsilierei 9i 'in profesionale competenlelor 9i a celor dezvoltdrii carierelor, managementului lntinui vederea asiguririi dividuale: unitdlilor. a personalului pregitirea continui privind dedate baza i,(, $iqestioneazd . 'i* f)constituie are in unitdti pregdtire continui de activitilii privinU minagementul Art, 11,- Ohtdrut cu responsabilitbli lndtoarele principale: atribulii continue; a)asiguri generalS a pregdtirii coordonarea alepersonalului; b)indiumi depregdtire a nevoilor deevaluare activitatea depregdtire;activitdli unor c)asiguri nemijlocit organizarea 9idesfigurarea propunerilor pebaza in unitate a personalului continud diint6cmegte inualdepregitire froiectuiplanului ructuillor functionale aleacesteia: e)partiiipd a personalului; depregitire laevaluarea nivelului pecategorii depre-gitire. unitbfii f)[ine decitrepersonalul evidenla oblinute rezultatelor prinprograme specifice, asiguri deaplicalie Art 12 - (1)Centrele a piegdtirii depe*eclionare 9igcolile It'vit generale / comandamentele competentelor dininspectoratele i personalului nevoile depregdtire celerevin, )a'nld (similare) al ministerului. central aparatului unititilor $iale de pregdtirea in domeniul prevederilor legale, (2)Institritile potrivit (1)potasigura, prevdzute la atin. irrnetente precum economici, publice 9i,la publicS, dininstitu[ii a personalului 9i a agentilor dinadministralia ,S , infunctie alti beneficiari. deoosibilitdti. oentru conform realizeazd de Interne Ministerului Art.13.- iutorii/'indrumitorii profesionali din unitdlile deintegrare llenentbrilor in programele inclus a personalului pregdtirii continue interne indrumaiea in viqoare, llesiqnsli.

pll:1".: ,

CAPITOLUL III a personalului depregitire necesarului Determinarea

gisedesfe$oard pe seorganizeazd deInterne Ministerului continui a personalului m 1t.- {1)pregdtirea curente, a a activitllilor de desfdgurare modului analizei de pregdtire, in urma - ,j.,rinarii'n'r.esirului precum gi a /conkoalelor, periodice, /frfr;l],ii'ri,ioutiitor aleinspecliilor verificdrilor a rezultatelor 9i misiunilor, anuale' deserviciu deevaludrile ,'Y^.i'nnizate L'u''''iit"-ll.irmrl depregitire sedetermind aleacestora funclionale la nivelul unitililor 9i al componentelor gefilor responsabilitdli in cu /comandanlilor consultarea Acestea, dupb specializate. . ,raJ?ii" .orpartimentele necesarului depregdtire' diagnoza llf."iu etaOoreaza r0'rrE"'ry'-nemiilocili. decdtre sedetermind individualS a personalului $efii depregdtire esarul in unitdli a personalului depregdtire pentru necesarului determinarea ie auin vedere iii ff...ntrtr care sunt urmitoarele: anuale diagnozei ,,'otaboiarea "il gi de organizare regulamentului conform funclionale, compartimenlelor ale unitd[ilor 9i l'' ririrniti alacestora; rnctronare "'"'- b)standardele defunclii; categorii fiecdrei corespunzdtoare ocupalionale ' deoperare; standard ciprocedurile 'specificarea indatoririlor gi descrierea precum sarcinilor, posturilor, 9i responsabilitdtilo cerin,telor , ii infi$a Postului; "r,rnse (pa(iale); anuale deserviciu in evalubrile existente datete e) i3 '.' personalului; a carierei dedezvoltare fl olanul planul a depregbtire continud seelaboreaz5 a personalului nevoilor depregdtire determindrii tbipeOaza unitdlii. ,rrsonalului de depregdtire continud - Structurile alactivitd[ilor demanagement cucompetenle despecialitate 15. ; Art. central al aparatului de annd(similare) generale / comandamentelor 9i al unitililor inspectoratelor Lnivelul planurile de armonizeaze personalului structuri, acestor pregdtire ale nevoile de determini Interne Ob ihisterutui gi de pregitire / externi intemi ale prestatorilor pregdtire continui ofertele de analizeazd continud, tgi1re propuneri a acestora. devalorificare ierarhic iiinteazd ' Art.16.- Metodologia de cetre se elaboreazd a personalului, de pregitire a nevoilor de determinare Inteme. a Ministerului de Management Resurse Umane ireclia :.

,rilffi*

CAPITOLUL IV decitreunititi organizati Pregitirea a personalului continui

- (1)Sistemul este constituit din unitdli Art. decdtre organizatd 17, a personalului continui depregitire 'oamblul pnoiectat in programelor cadrul institulional in pregdtire nivelul acestora la realizate de $i activitdlilor e$scop. prin: (2) Pregdtirea sedesfdgoari unitdli decdtre organizati continud a personalului programe al pecategorii depregatire; b)activitSfi gitutelS profesionalS; deindrumare c;programe depregbtire complementari. (3)Activitefle dezbateri, instruire prinpregdtire expuneri, individuald, prev-zute (2)se potrealiza la alin. erailv5, simpozioane, aplicalii, profesionale, metodice, activitili cercuri exercitii convocdri, demonstrative, nnarii, conferinte, g.a. delucru staqii incolective desfisurate potrivit relafiilor diagramei sedesfdgoari decitreunitdli organizatd continua a-personalului . (4)Pregitirea suoordonare, pregdti nemijlocili. subordonalii fiecare gef/comandant dea-gi avind obligalia personalului unitili 18, decdtre organizate a programelor despecialitate depregitire , 1.r1 (1)Obiectivele il.rmetoarele: ' a)informarea generald in domeniul speciafitelii; DJ actualizarea profesionale;, activitdlii in domeniul deprinderilor cunogtinlelor 9i c)d0bandirea profesionale; gi deprinderi unor noi cunoltinte d) lSrgirea in domeniul de interdisciplinare .,,,,_, competenlelor proiesionale ariei cunogtinietdr 9i dezvoltarea ryltab:

unor cunogtinle devArf in domeniul deactivitate; e)achizi{ionarea a civicd Personalului. fl educalia depregdtire vorcuprinde giobiective (21 Programele deeducalie civicia personalului penhu dobdndirea necesare exercitirii gi asumdii drepturilor 91"1.^,1?f:,-tllldinilor responsabititdlitor p1rrpetenlelgl sociate 9i personalul Ministerului deInteme. de .r,1.*sti,
,l.r!$i

Programe pe categoriide pregdtire despecialitate constituie principala Art19- Pregdtirea categorie depregdtire a personalului organizatd de desfSgoard in scopul se indeplinhii gi ahibuliilor misiunllor unitdli 9i institutiei dtre - Pregdtirea continud 20. a personalului Art. este organizatd decdtre peurmitoarele unitifi categorii: despecialitate; a)pregdtirea cuarmamentul; b)tragerile fizicd. c)educafia - Pregdtirea de specialitate Art..21. organizatd de cdtre unifdfi cuprinde: polrivit specificului a)pregitirea structurii functionale / compartinientului / locului demuncd: prin discipline b)pregdtirea desprijin / cu specific militar, dupd caz; pregdtirea.g:nerald in domeniul armei i specialitdlii debazd a unitdlii /subunitilii. ..r- c) {fb Art22 - (1).Pregdtirea potrivit specificului structurii funclionale / compartimentului / locului demunce se

sEcTtuNEA t

care leasigurd acestora indeplinirea atridliilo; gende pregdtire acest 0sturilol; se realizeazd, dupd caz,prinpregifir6 individuald oNjiiasr, ,rtiuitali incomun. 0sfdgurate prin Pregitirea discipline desprijin / cuspecific militar, dupicaz, 1." (2) se realizeazbde pilnactivitdJi reguli, pe shucturi funcJionare / speciariziri gi ?nrudite categorii de pro-nrt,"pit,iuit cadrurui Irl|y*-il,::l.rn, ganlzatorrc stablllt de comanda unitSfii gi _asigurd, in funcfie de particularitilile unitdfilor, tiansmiterea de din alte domenii, ino$intp necesare indeplinirii precum atribuliilor, gidezvoltdrii profesionale inOivioua,e. Pregdtirea generali i . (3) in domeniul armei / s'peciamalii debazia unitalii I ruuunitaliir. o..fesoare cu pe.categorii personal, de pohivit cadrului organizatoric stabilit ile comanda unitilii I:giL"ft:lit, cuprinde 9i depregdtire dindomeniile: securitdlii natj'onale, pubtice, ordinii tacficii le-armi pregetirii ::flli:il:,Tt $i generale. t|orce 23 - (1) lnspectoratele generale / comandamentele de armd(similare) transmit 4tt ,"^-,unitelilor D.rd.nate, tista orientativi cudisciptinete q:^rl.:i1i91i, pert, de sprijin pi.getir;! a cetor g.;r;aa 9i ' (2, Inspectoratele oenerale / comandamentele de armd (similare) apJatului central 9i unitdfile ale deJnteme stabilesi pe anual,. categorii personal, de 3 pentru 4 teme pregitirea generali, ffietului obligatorii tttru,toate unitS{ile subordonate nemljiocit sau'aflate i'ncoordonare, determinate caurmare aevaludrii nevoilor de rgatireji aprognozei evoruliei situa(iei operative oin lor.niuioe rttiuitrt. I comandantii unititilor , trl )eflr selecteazd, pebaza evaludrii nevoilor depregitire a personalului propriu, ictpltnele desprijin dinlista'orientaiivd transmisd de egalonur pe sufeiior, pot care o completa gicuatte discipline ulvrt specificului unititii. Ulit3tite aparatului central alMinisterului gistructurile deInterne cenkale aleinspectoratelor -,^,!! generate tttanoamentelor / d.e armd igistabilesc propria pregitire. tematici de - (1)Organizarea pregStirii pentru pe-rsonalul specifice posturi care ocupi *""11 a superior unicat serealizeazd '" de prin convocbri semestiiale "$1?Tl cudurata minimi de12 ore. pregitirea care despecialitate este reglementate deacte normative denivet , ,nl'lj^?llontJYl.pentru superior

rea activiti{ilor profesionale curente decdtre / comandanlii nemijtocili sefii 9:.11111?:ig::l::jt-:llsqt cullecare impreuna sub0rdonat, stabilesc are, disciplinele / temele

Bugetele trimestriale. n;,'*l" de timpalocate activitdlilor desfe$urate prindiscipline de sprijin *u',r geneLale 9i sunt urmdtoarele: a) 12-18 ore penhu personalul neoperativ; u/ mtnimum 18ore pentru personaiul operativ.

participa. taaltivitelite qeqresitire prin stabitire acesrei, p,ecum ' bJJ,,,:9,:T?lii^rry:'19?"r^. 9i,in mod " -di generate in domeniut armei / speciatitdfii de bazi a unitegi / subunitegi. J:l:??],i.a apersonatutui .$ r!|,i;:fl:j,t:: L: r_,?.:,rlt-.Jr contractuatcu atribu{ii deintielinere sedesfigoard 9ideservire rocurut de munci, pe timpul profesionale activitllilor I ;;,l'J,u' curente. zc - (1)

F*

de I locului / compartimentului funcfionale structurii potrivit pregdtirii specificului alocat detimp ,^\e,,netul de pregdtire de necesarul in func{ie unitalilor / comandanlii 9i subunit5lilor, J1i;;;il;it,O. citregefii " ti )a ^:';;soecificul giatribu{iilor acestora' misiunilor pregdtirea de ifical9 desfdgoari "'"'nalulunitalilor rapidd / intervenlie gisubunitSlilor deintervenlie mobile lJi | "'--' perioadele in care nu in superior, giaprobate deegalonul unitdlilor la nivelul elaborate planurilor hiltlilpotlvit misiunt' ta , timpului iina de zileide pregdtire durata se arein vedere planificarea pentru activitdlilor ,*,, (4\Lacarcurul pentru poli[igti militare / cadre decdtre seexecuti individual cu armamenful O Tragerile detrigitori' abilit5lilor ,,^.,,o, ,i dezvoltarea unitdfilor, dotarea din , {)\sedinrere dearmament categorii cualte sau individual cuarmamentul detragere j \Ll v-depregdtire in planurile (similare), seprevdd dearmd generale / comandamentele rnspectoraiele decdtre ijtite _ : r .cum .-x^ ..* 'jl) u e a t e u n i t 5 lv ilo ,r , ' , . (1)efectueazltrageri , , \ t , - y r - ^ . - dupd '] n urmeazd: prevdzut laalin. personal.ul - unitalile alministerului; central aparatului anual r\ 4traqen, generale de / comandamentelor aleinspectoratelor neoperative centrale structurile anual ;( wt n iraleri, misiuni cu nu executd care operative unitSli personalul din gi deinvdlamAnt instituliile u,ri(ririlare), dotare; din armamentul - personalul dotare; din cuarmamentul misiuni executi care operativ lunar pufin o tragere, c) cel rapida; deintervenfie mobile / subunit5lile lunar unitSlile putin 2 trageri, cel \. di " " pebazd decontract gi angajali ft . - r,i militari cu / sau termen in militari cu incadrate desubunitali comandanlii pe parte tragerile personal fac care din de pentru categoria previzute pelangd 9i tragerile efectueazd, subunitalile, leexecutd care potrivit cadrului peunitali / subunit5li, caz, dupd gidesfdgurarea se realizeazS, tragerilor (4) Organizarea acestora' i comandanlii degefii stabilit 'anizatoric precum de luptd, al maginilor navelor, 9i cu celelalte de la bordul cu armamentul ZT. Tragerile Art, precizdrilor potrivit se organizeazd unitalilor in dotarea aflate cel individual decAt go1i de armameni dearmd generale / comandamentelor pectoratelor '' Art,ZB. Educatia prevederilor potrivit care militare, cu poli[igtii fizicdse desfigoard 9i cadrele deInterne, domeniu in Ministerul acest llementeazi
"-' Llltvr ) .. . I

*,rrn 6 ore' ";; '*''f;

SECTIUNEAaII-a gi tuteldprofesionald Activitdti de indrumare profesionald profesionald / tutela pentru fndrumarea Art, 29,- (1)Activitafile continud de pregitire iilifijiezintd pentru aptitudinilor formarea a personalului gi mijloacelor ansamblul de pregdtire mdsuriloi, metodelor tfesionale, delnterne, generale Ministerului ale gia exigenlelor cunoagterea unitilii specificului direct personalului (2) incadrat a Prin programul perioadei stagiu de a 9i a absolvenlilor dedesfd$urare itfiufiilor pentru profesional5 se alocd /tutel6 programe de indrumare deinva[amAnt, gi princelelalte precum rdiu peliniede resurse individual, interne reglementirilor conform perioada stabilita dintimpul normal de'lucru, lane Ittzeaza respective. unitalilor pebaza gefilor / comandanfilor planului subcoordonarea a carierei, dedezvoltare giatitudinilor (2) necesare abilita[ilor inclrumarea dezvoltdrii invederea pregdtirii sedesfdgoard manageriale lrsonalului^pentru posturi deconducere, ocuparea unor (3) studlu de conducere, in activitili prinantrenarea indrumarea pregitirii se realizeazd manageriale ,, J: ItvlCIuai, pregitire complementare. stagii programe de giin cadrul unor deinstruire, documentare
:fu {.*

r--------------SECTIUNEAaIil-a in unitdli a personalului comptementard Pregdtirea


prin: serealizeazi in unitdli a personalului -(1) Pregdtirea complementard Art.31 derotire PePost; otnroorame 'l / activitate; delucru speciale colective in i{ i"-.lemnarea '* filme invilimintladistan{d, conferinle, seminarii, pregitire: simpozioane, de activitiii :i ;ffiip"* laalte etc' delectura ,^.ri,e. dosare d"t"iriin celdin deconducere, cuprioritate,personalul vafi inclus, complementare depregitire oiorumele profesional6' potenlial dedezvoltare caavAnd -.")l?."["n"rf . precum $icelidentificat generale re"'ir"r"p.riii.ir6'in / de cdtreinspectoratele elaboreazi se pregatirii complementare domlnlul de cu atribulii structurile cdtre de se rcalizeazd acestora (similare), iar gestionarea armd *rJr,{.rt ir-OL umane resurse ,naoement 'o peperioade in repartizarea constd manageriali, pepost, de pregetire (1) caprogram Rotirea ""oj sZ, de generale / comandamentelor inspectoratelor alegefilor sestabilegte buratd din aispozilii t*', "",-,1i" , .a.| de experienle de acumuldrii in scopul de[inute, decele peposiuri diferite iu atribulii l.[i["f ,] o.".natului caactivitate pepost a personalului privind rotirea Politica qi diverse. ierarhice la niveluri :l:}"il;;#rrtil.rte umane' urse ,d", cuexpe4i impreund delucru ln colective proiecte speciale, .!.- (2) gestioneazi care Incoreclve Desemnarea profesionale. competenlelor lirgirii in scopul serealizeaza luoluridisciplinare

unitdlile (stmilare), respeciiv dearm6 generale / comandamentele inspectoratele ie catre HiL',lir* liriruirlste compartimente decitre serealizeazd deactivitSli categorii nemijlodti aac6stei ;,il]Xffirft;il;;gestionarea

CAPITOLUL V a personalului continui Pregitirea specializate deinvifimdnt decitreinstitufii asigurati


privind principal asigurarea au rolul - (1)in Ministerul de inv6!5mdnt instituliile de Interne, Art,33, carierei managementului ecesarului realizirii depregdtire in vederea se : (2)pr6g5iirea specializate de inv6!5mAnt isiguratide cdtreinstituliile a personalului continud convocdri, inshuctaie, de pregdtire, tabere laizeaza, demonstrative, princursuri, exerci,i in piincipal, aplica{ii, etc. conferinle profesionale, seminarii, ercuri simpozioane, activitdti metodice, prinprograme sedesfdgoard deInterne in Ministerul pregbtirii prevdzute conlinue in sistemul 1,* (3)Cursurile prin la distanli. sau invSlimdnt t.$compact redusi pemodule, intensiv laformidezi,cufrecvenld sau I continui de zi, cu frecvenld forma la 9i orar personalului pregdtirea Programele compacte asigurb 141 ormal. punctuale, peteme cu duratS, prin descurti cursuri Programele personalului pregdtirea intensive asiguri iirirea numai a planurile de invd!5mdnt pAnila 10orea timoulu-i in didactice anlat-activitdtilor 9i introducerea isciolinelor shict studiate. necesare tematicii oarcuroerii parcurse in perioadelor compacte Programele prin alternarea personalului pe pregitirea mod'ule reilizeaze .. rsttuliile deinvetamant in unitdli, pregetirii dirijate destlnate cuacelea i (5) potfi introduse, de in funclie deInterne in Ministerul in planurile organizate alecuisuriior deinvitdmAnt pll$idurata publice etc., comunicare strdine, limbile 9irela,tii acestora, cum sunt-informatica, oplionale, discipline tcazrlin care prevezute obligatorii. acestea cadiscipline nusunt (6)Participarea de necesitatea de pregdtire, denevoile exclusiv determinatd esie la cursuri oersonalului enectjonerii incarierd. oriobtinerii'unor evolufiei specializdri 9ideasigurarea pregitirea a pentru continud decursuri sistem .. Art. 34.- in Ministerui urmdtorul functioneazd deInterne ' asigurate specializate: {nalului deinviiimAnt institu[iile decdtre a1cursuri f,s carierd: - uizeazl abilitdlilor cunogtin{elor, cursuri dezvoltarea 9i a activitdfti curentd de perfectionare ",,..,.b) Ituotnilor personalului; profesionale ale nemijlocite demunb6 cuprofllul in leo6turi directi 9iatribufiile linbilorstdinei pentruiiigierea gi perteciionarea in doneniul , c)cursuri

Il'

profesionaldde recon.vers.ie pentru seorganizeazd anumite specializeri pepiata solicitate il cursuri prinprograme pot fi asigurale oferite instituliile de de invS{imAnt ale care Ministerului de Interne n,rncii ti 9i,in de citre alli ofertan!i alocat, de servicii in domeniu, .j,iiOjqetutui decarierd puncte reprezintb acele obligatorii detrecere in carierd permit, care in i' A,t.35. (1)Cursurile Ghidului carierei, ale ale celorlalte acte normative interne elaborate in temeiul gi legii, pentru acestora rnditiile l('ffirea in domeniu aleinstituliei oblinerea grade profesionale politicilor / acordarea unor / militare, ocuparea unor sau de precum execufie, gi pentru dezvoltarea acceleratd personalului. conducere a carierei de fn,iuri '"" decursuri decarieri (2) organizate in Ministerul Categoriile deInterne sunt urmitoarele: penhu ini{ierea in carierS; a)cufsuri pentru dezvoltarea carierei; b)cursuri pentru schimbarea armei / specialitdfii / profilului demuncd. c)cursuri pentru inilierea in carieri se organizeazd in vederea formdrii potrivit (3)Cursurile inifiale, specificului incadrat personalului provenit din sursd externd sau a din alte structuri ale Ministerului gi de lnteme lstituliei polilieneascd de iniliere gi / in pregdtire armd cursurile cursuri de debazi, uprinde pentru dezvoltarea carierei (4)Cursurile se organizeazi in vederea obfinerii / acorddrii unorgrade pregdlirii personalului militare, / numirea in funclii la niveluri ierarhice precum superioare, gi pentru 9i rofesionale in vederea ocupirii manageriald unor funclii iregdtirea deconducere oripentru includerea in rezerva depersonal. pentru schimbarea (5)Cursurile armei / specialit4ii / profilului demunce sunt cursuri despeciaiizare 9ise insugirii in vederea cunogtinfelor formdrii deprinderilor rganizeazd necesare ocupdrii.posturilor intr,o altd 9i armd / demunci. / profil rflihlitate Succesiunea,.momentul efectudrii, durata, locul dedesfigurare, modalitdlile giinstituliile deselecfionare ;'' (6) ale cursurilor prevdd de carieri personalului se in Ghidul carierei Jganizatoare actenormaiive 9i in celelaite dereglementare a domeniului, iteme

CAPITOLUL VI Pregitirea autoplanificati


autoplanificatS se realizeazd in scopul dobdndirii cunogtinlelor, abilitdlilor, .. ,.{rt ?6 {'1)Pregdtirea ptitudinilor gi atitudinilor profesionale sauextraprofesionale care asiguri dezvollarea individuali a personaiului linisterului deInterne. F.oTtlg depregdtire autoplanificati sunt 9i modalitdtile la latitudinea fiecdrui preocuperite lucrdtor, in ^^^,, !2) Est 00meniu fiind comunicate nemiilociti, Sefilor / comandanlii sprilind dbzvoltarea prin pregdtire individualS autoplanificald, cucondilia ca ."",.11;,.Lt^;---t.Jli acttvrtate sdnuafecteze t ?dra indeplinirea atribuliilor deserviciu.

CAPITOLUL VII Pregitirea in domeniul limbilor striine

- (1)Cunoagterea limbilor straine reprezinta priorit5{ile unadintre ,,^^,1't'38' Ministerului de lnterne in rmeniul,pregdtirii continue a [ersonalului. '' uvsrrrenl Kesurse Umane a Ministerului deInterne, impreund generale/ cuinspectoratele comandamentele de ma (similare), (3)Directia Management Resurse Umane a Ministerului de Interne asigura gi coordonarea organizarea ttvttalilor pentru invafarei limbilor straine in Ministerul deInterne. Ministerului de poate Interne studia limbile strdine cadiscipline desprijin pregdtirii in cadrut ,$..t1]-:-:r111tuf :""torrrille orqanizate , de catre prin unitS{i, cursuri cu scoatere de la locul de munca in institutii de invdtamant ;|Vllhicfn"',r..:,-'.|;:----....-;.,r''' ""'lrorurulul deInterne sau dinafara precum acestuia, giprin pregatire autoprogramati, de inv5{amant pentru pregdtirea personatului continui a ttrtinisterului de Interne organiz eazit ou,i #l-::stitutjilegi perfec{ionarea pregdtirii in limbilor domeniul striine, iar in unita[i se pregatirea desfigoari u,.,iitl'.l"in|ilerea ''re 'rruomeniu pentru insugirea giutilizarea profesionale terminologiei uzuale.
lnlln^* "r -Y;.'",': rrr vvrrrvrrrvr rrrrlvllvl \rtlLllllv \)\i lvllllUlgqZ-O UE tyr .^',, ":':-.',".'"_,", ,

prin planurile deinvelare a limbilor streine in institutiile deinvdlsmAnt sestabilegte cursurilor de Durata 16) prin programele intocmite desfigurate in unitdli in acest scop. celor a iar .,,r.nint. nVata"'*-. / comandan{ii la inceputul fiecdrui an,personalul unitdfilor stabilesc, care necesiti 39.- (1)$efii gi realizeazi limbilor skdine, avAnd atribuliile funclionale aleacestuia in vedere cadrul in domeniul -.^^ariea tl^!*'zatoric posibilitd{i. desfSgurarea activitS{ii, in funclie de pentru '''5-(2) L, nivelul penlru gi se actualizeazd, anual, listade prioritili unitdlilor se realizeazi trimiterea pe limbi strdine la locul de munce, in care vor fi nominalizafi, de cu scoatere de urgenle, lacursuri "",Lnriuiri in acesl cuatribulii care necesitd domeniu, sunt inclugi in rezerva depersonal cunogtinle militare lliii.riiI caOrete perspective profesionald certe de evolulie avAnd ca ll",,iirOentificali planificarea personalului la cursuri striine se facepe baza norninalizdrilor dinlistele de limbi de 13)

'(4) nior|iili '"pe niveluri unei reale de cunoagtere a limbilor realizbrii evidenle a personalului, strdine, in scopul generale/ de Inteme, impreund cu inspectoratele Resurse Umane a Ministerului ivanagement trrectia cadre didactice despecialitate. organizeazd testarea acestuia decdtre dearmd, omandamentele '" -' portofoliul personalul limbi ln cadrul constituie cunoscdlor de strdine. acestuia, evidenla se cu (S) unitd[i Lu pe potrivit procedurilor gi pe decunoagtere, determinat NATO seline limbi strdine nivel cunoscdtor iersonalului 6001' ;TANAG - (1)Admiterea prin lacursurile seorganizeazd concurs, dacinumdrul delimbi strdine delocuri 40. Ad. al solicitanlilor. Procedura a admiterii se stabilegte de cdke egalonul superior cel de desfSgurare decAt mic mai rste organizatoare ale cursurilor, deinveldmant ;f' ietitutiilor ! (2) participanlii Ministerului lacursurile delimbi strdine sedesemneazd nevoile deInterne impun, de Dace parcurgerea procedurilor generale/ (similare), comandamentele fdrd de selectie. dearmd inspectoratele idlre I - inicopul Direclia Management cunoagterii nivelului a limbilor strdine, Resurse Umane 41. deinsugire Art. lnlerne organizeazd institufiilor de invd!5mAnt ale Ministerului de evaluarea absolvenlilor de Inlerne illlinisterului procedurilor NATO STANAG 6001. iotrivit

CAPITOLUL VIII planificare, gi Documente analize deorganizare, continue evidenle a pregitirii

- (1)Documentele At.42, gieviden!5 planificare a pregdtirii continue deorganizare, organizate decitre nititi sunt urmAtoarele: proiectati potrivit prevederilor anuald a nevoilor depregdtire continud, art,14, se realizeazdla ,.., a)Diagnoza t"Sl inspectoratelor generale gila unitd{ile p6nd / comandamentelor subordonate acestora dearmi(similare) la ata de 1decembrie giseactualizeazi procesului personalului, dupd incheierea deevaluare a preghtirii b)Extrasul dindispozilia privind gidesfdqurarea pregitirii / ordinul dezipeunitate organizarea continue, cJPlanul depregdtire pentru continud unitili a personalului organizatd decbtre seintocmegte o perioadd u,t 4 ani,conform generale dispozitiei /ordinului emisde inspectoratele / comandamentele de armd, se ,ctualizeazd anual, secompieteazi oridecAte cuprinde: orieste nevoie 9i 'tematicile pentru pregetirea despecialitate, educafie fizicS; trageri 9i ' programele pentru pregdtirii profesionale gi celede indrumarea indrumarea manageriale, integrdrii pregdtire complernentard: - graficul anual prin alpregdtirii continue a personalului cursuri, uJ rrogramul lunar / trimestrial caz, depregitire a personalului / semestrial, dupd unitilii; u) MrP.cu lec[iile prezentate piegdtire gi gi in cadrul de cu documentele aciiuitegbr de organizare 0","^. aexerciliilor, "sn$urare. aplicaliilor etc.; cudocumentele pregdtirii gidesfdgurare personalului gideeviden{d .,"-.'i rMapa deorganizare a evaludrii a obtinute "riatelor incadrul acestera: 9)Evidenta participerii personalului depregdtire; laactiviti{ile cu documentele privind pregdtirea instruirii metodice a personalului cuahibufii anuale continud in ,',r,..",'u,.Pt anual deevaluare a pregitirii inunitate; continue il lrPonu, t Anallze, sinteze, privire studii cu lapregitirea continud a personalului.

fll'i"' Management Resurse Umane a Ministerului deInteme elaboreazd: 0\ Diectia perioadd o de 4 ani, pentru Conceplia privind formarea, pregdtirea continui li personalului 9ieducafia de Interne; Ministerului anual5 a necesarului depregdtire; b) diagnoza r privind pregdtirea continui dispozifii a personalului in unitifile Ministerului cj de lnteme, atunci cand se suplimentare masuri in domeniu. impun 3 u generale / comandamentele de armd penhu elaboreazi (3)Inspectoratele. o perioadi I de p6nd la 4 ani personalului pregdtire din structurd, iar anual emit dispozilii de privind /ordine organizarea gi plitrcrte lgiliya ? continue pregetirii in unitSlile subordonate. i"ilisurarea ' unitdlilor (similare) / comandanlii emit anual dispozi[ii privind (4) / ordine organizarea $-efii 9idesfdgurarea personalulul a subordonat. continue rreodtirii - Documentele deorganizare, planiflcare gievidenfd Art.43. a invdfdmAntului dininstitu{iile specializate pregitirii personalului continue a sunt urmdtoarele: asigurarea entru gefului / ordinul inspectoratului general a) dispozilia / comandamentului de armi (similar) privind . pregiitirii organizarea continue a personalului; 9idesf5gurarea / ordinul deinvdlamant b) dispozi,tia algefului / comandantului instituliei deinvdldmdnt; ' cursurilor; c) graficul deinvdldmAnt alecursurilor; d) planurile , analitice aledisciplinelor; e) programele cursurile, lecliile, manualele, culegerile deleclii indrumare 0 etc.; 9ispefe, [j* | " g) proiectele detehnologie didacticd; deinvdfdmAnt h) programul (programarea orard); privind registrul i) activitatea consiliului deinvdtdmAnt; j) fegistrul comisiei metodice; k) carnetul indrumdtorului degrupi; r l) planul decercetare gtiinfifici. - (1)Inspectoratele , Art.44' generale / comandamentele de arma (similare) hansmit p6nila 1 anual, a Ministerului pAnIla I decembrie de tnterne ::-'jl_ll rcesaruroe_programe,/ cursuri pregdtire de^ pecare nulepotasigura ?n profil instituliile proprii. de Instltuliile. de invd!5mAnt pentru {z) pregdtirea personalului continui a inainteazi la structurile carele .-, pind anuar, ra 1 proiectul decembrie, graficurui cursuriror penhu anur urmStor. "*1":u1?1g:old:neaza, Resurse Umane a Ministerului de Inteme kansmite ia inspectoratele generale ---,!'l 1fq'q Management / r'mandamentele (similare) de armd ofertaprogramelor de pregdtire pecarele gestioneazd in mod gi direct Itdrul delocuri repartizat pentru aiestea. de organizare, planificare, analizd a pregdtirii personatului 9i eviden{d se ffi^jX ^1?_^_ ,oocumentele 'uu'uaLie' avEeaza' aproba si seemit, potrivit caz, normelor de competenfd, metodologiilor elaborate in .dupd ostscop giprevederilor regulimentelor dedrganizi; gitun.lionr". institutiilor deinvatemant.

subordonate privind datele necesare prdsitirea continue afersoniturui prin ]:Tli:,11,:TIF 1tjll1!31?lt la, urrectia.Management ji.lll.*t Resurse Umane

CAPITOLUL IX elecfia personalului in vederea pregitirii prin continue cursuri in institufii deinvifimdnt gi prinalte forme depregitire in afara unititii
Art' 46'- Personalul Ministerului deInterne participd laprograme depregdtire presupun care scoaterea din protestonal5 "qr'd numai daci acestea sprijini nemijlocit lndeplinirea itribu{iilor de gi serviciu 6igrij tvoltarea carierei profesionare in interiorur institutiei. An' 47'- Selecfionarea personalului participarea lacursuri ggntru decariera, limbi perfecfionare striine, ) C l a l i f a t oh a n r - . . in in vederea participarii la misiuni de cooperare internafionati operilii multina{ionate 9i melj; i:tjllpregatirea 'ffir:T lttmedepregitire in afara unitdtii, prin proceduri serealize azd eliminaiorii previzute deactele tn::3P vigoare. Acestea pot consta, dupd caz,in concurs, 'v''v' ffil:: examen, v'rv interviu, ori in anaiizaindeplinirii utiri unor
iVllaloc ^F^r^^r^

gtcriterii prevazute in CniOut carierei,

CAPITOLUL X pregdti ului rii personal perfecfionarea selecfionarea, Recrutarea, gia pregitirea continui deinvifimintpentru dininstitufiile didactic continue al pregitirii demanagement cuatributii dinstructurile ofiferilor

pentru pregitire continub posturilor dininstitufiile la didactice rts art 48.(1)- Recrutarea in vederea ocupirii gi Ghidului in vigoare ale carierei, pohivit prevederilor normative actelor se realizeazd - ",."1"a, sbecialitate in careurmeazd din specialitifile s6 la structuri cu Tjii.rr-Oirt"lucrdtorii experienliin unitilioperative, didactic ptoonal Ir*onttt ,., .. r^!:-..r:-:r:^, r^ citrecadrele ''""''- 'u de[inute inilial de decAt cele posturilor despecialitate laalte discipline didactice r?tocuparea unui stagiu domeniu decel in noul absolvirea unui cundespecialitate dupd 9iefectuarea lr*tirJistuposibild deprofil. operativd structuri Ii,i.-i intr-o ^n"" trni unorposturi didactice de ocupdrii in vederea procesul de seleclionare a personalului 4g. in A,1. pentru carese efectueazi seleclia, ?ndomeniul operative special$ti dinunitdlile vorfi coopta[i.9i i'ecialitate Inslllulll. caz,dlnalte ,,o"rrm si.dupd pentru pregdtirea prin ""* e.t 50,- (1)Personalul efectueazi continud dininstitutiile didactic despecialitate gefilor/comandanli gefilor deinvilimint gicu aprobarea unitdlilor planificirii / comandan{ilor pebaza rpresare, pregdtire cudurata de 6 stagii de dearmi (similare) generale / comandamentelor 9i documentare nsoectoraielor profesionale. pentru cunogtinlelor actualizarea operative, 9iadeprinderilor Sini in unitdli ,rit n.ra1.r F.S gi producerii unor vor desfdgura cuocazia se la4 s.SptdmAni cudurata depAnd dedocumentare Stagii 1Z; in carepersonalul didactic igi specialitdlii dindomeniul in natura ahibuliilor semnificative 9i misiunilor rihimbiii procedurilor de operare. giin situafia standard precum modificirii activitatea, iisfdgoar6 propunerii gefului/comandant planificarea potrivit serealizeazd personalului didactic la aceste activiti{i generale comandamentelor de armd / gefilorhomandanlilor inspectoratelor cu aprobarea deinvalemant $tituliei similare). ' privind pregitkea delatoate egaloanele continui cuatribulii in funclii a personalului 51 , - (1)Numirea Art, Ministerului de Interne, 3 aniin unitdlile de minimum in activitate ofilerilor cuo vechime dinrAndul I realizeazd generale de armd / comandamentelor inspectoratelor iotrivit cuavizul metodologiei stabilite deegalonul superior, similare). continud va urma in de pregdtire (2)Personalul al activiti$i dinstructurile cu atribulii de management gi psihopedagogici pepost de2 anidelaincadrarea lrmen cursurile depregdtire 9i metodicd/ saumanagemen personalului ducalional pregitirea pentru didactic. organizate decdtre departamentele pentru pregdtire Art. continud aleMinisterului de 52.- (1)Personalul deinvdlimint didactic dininstitutiile giofilerii personalului perfeclioneazi pregdtirii a se Iteme continue dinstructurile al management cu atribu[ii de gcolare de Inteme saudin saualte / unitdlialeMinisterului forme in institulii de pregitire efectuate ifl';ursuri 1.,}acestuia. '. (2)Participarea cele impuse de calitatea lui personalului dec6t de pregitire la alteprograme didactic totesionalS parte. penhu serealizeazi face potrivit prevederilor categoria dincare in vigoare carierei dinGhidul Coordonarea structurile despecialitate (1)se pregdtirii penonalului prevdzut realizeazd decdtre laalin. , (3) I tanivelul gi al inspectoratelor generale Direcliei / de Inteme Management a Ministerului Resurse Umane mandamentelor funclional sau nemijlocit. dearmi(similare) pentru subordonate deinv6[imAnt institutiile - (1)Pregdtirea Art. 53, institutiile de invdldmAnt aleMinisterulu personalului din didactic de a specialitate . , ; tnterne organizati prin lunare i a 48 de oreanual, activitSli de unititile in limita respective se realizeazi neskiale organizate.pe catedre / comisii metodice. (2) Pregdtirea gtiinlificb. personalului decercetare activitili didactic serealizeazi 9iprin Compartimentul superior organizeazd, anual, privind pregdtirea de la egalonul continui cu atribulii ,^,.--"(3) u'uucan depregitire pulin decel doud zile. pecare cudurata a personalului il coordoneazei despecialitate Ad 54,- (1) convocare cu durata de o zi pentru in se organizeazb o luna unitdli ianuarie a fiecdrui an, in *.,,,,.'utea personalului privind pregdtirea continud. 'fl.-(2)Anual, curesponsabilitSli de o convocare Direclia de Interne organizeazd a Ministerului Umane Managemerit Resurse "'u'rta ofiterilor personalului pregitirii la nivelul a de continue din structurile cu atribulii in domeniul )0ect0ratelor generale (similare). / comandamentelor dearmd

CAPITOLUL XI pregitirii Evaluarea continue a personalului


- Evaluarea pregdtirii continue cuprinde: Art55. pregdtire programelor de organizate de cdheunitSli de cdtre instituliile de 9i asigurale "* a) evaluarea sPecializa ,,'i9$mrint privind individuale cunogtinlele a personalului dobAndite caurmare a 9ideprinderile "'-'' b)rurlu.tmpregitirii pregitire continuS' de progtamdor ya,rurgeiii

sEcTtuNEA I
programelor Evaluarea de pregdtire - (1) Evaluarea programelor decdtre unitafi depregdtire organizate decdke instituliile 9iasigurate Art.56. modului / nivelului deindeplinire se efectueaza in scopul a obiectivelor cunoagterii: specializate teinvitdmdnt pregdtire prin gradului de a nevoilor de identificate asigurare, activitdfi specifice, ca continue; 9iformulate ,Lodtirii pregdtire personalului a unitdlilor deinvd!5mdnt; opiniei unitdlile beneficiare; calitdlii ofertei de cdtre Oe ,liitari pregbtire parcurse; necesare reglirii / modificirii / de oblinerii datelor dezvoltdrii sistemului de programelor rsupra

''t''irTlt'lHfJrllttoilillm..r' prin presdrire cdrre anariza activiralii de unitdli serearizeazd de organizate


gia modului gi anuale a rezultatelor oblinute laverificdrile / semestriale deorganizare a personalului, iioiesionale continue. a pregdtirii lesfigurare prevdzuti permanent gidecdtre ('1) laalin, lanivelul unitdfilor (3) seorganizeazd structurile cu Activitatea precum gi anual pohivit precizirilor al pregitirii continue superioare, demanagement de la egaloanele itrlbulii generale / comandamentelor saupetimpul inspecliilor/ controalelor dearmi(similare) iispectoratelor : prin planurilor 57. (1)Evaluarea Art. iniliald a cursurilor analiza deinvdlimdnt cuprilejul serealizeaz5 procesului potrivit gi / aprobirii documentelor a didactic, normelor de organizare desfdgurare de lvizirii )ompetenle, (2) programelor Evaluarea decetre institu[iile deinvSlimint specializate este intemd depregitire asigurate iiexterne, I (3)Evaluarea prinanaliza internd a fiecirui modului de indeplinire a obiectivelor cursse realizeazi gia rezultatelor lidactice oblinute decursan[i. (4) Pentru gcolare evaluarea internd a procesului unitdlile cuatribulii depregitire continud deinvdldmAnt , ilministreazd cunanlilor periodic programului pregdtire chestionare de evaluare a de cursurilor Aila finalul 9i a 1Br plalului didactic, prininspeclii, extern5 a programelor se realizeazd controale, activitili de pregdtire de i,1' (s)Evaluarea norumare desfdgurate de cdheDirec{ia Management Resurse Umane a Ministerului de Inteme/ 9i evaluare 4spectoratele generale (similare). / comandamentele dearmd (6)Concluzii rezultate pentru programelor caurmare depregitire seutilizeazd a evaluiribr determinarea tecesarului depregitire, precum pentru perfeclionarea efectuarea reglajelor necesare alesistemului, organizdrii 9i ,r 0esta$uririi activitdtilor din domenru.

SECflUNEA

a ll-a

pregdtirii Evaluarea individuale a personalului Art58.- (1)Evaluarea pregdtirii privind gideprinderile individuale cunogtinlele dobAndite a personalului ca ,*."o e "" a,parcurgerii programelor pe depregetire in cadrul verificdrilor, timpul inspecliilor continud se realizeazd / "l"udreror, la absolvirea programelor precum gi in altesitualii prevdzute de pregdtire / cursurilor, continui de .r $rnentdrile in viqoare. (2) Pregdtiria prin continud verificdri a personalul seevalueazd desfigurate Ministerului deInterne anualin ,..^^ , -"ua0a octombrie - noiembrie, personalul pentru pregdtirea respectiv institu[iilor deformare, la iunie iulie de '""utatnate gi,semestrial, 9itrageri laeducatie fizicd.

pregatirii continue potrivit prevederilor a personalului serealizeaze dispoziliilor i ordinelor Verificarea t3) generale privind gi (similare) / comandamentelor dearmd organizarea pregetirii desf6$urarea -^nrnr inipectoratelor Ptttonttutu'' il"'inrr' 0u' ""- 14) de verificare a personalului la pregdtirea de specialitate se stabilesc de cdtregefii/ Formele propunerea personalului la compartimentelor / cu ahibu[ii de management al pregdtirii unltd{ilor, -^^,',nainiii programele specificul prin pregdtire obiectivelor de urmdrite de desfdgurate. infunclle { '" tre. * deprinderilor pu{in de trdgdtor realizeazd in gedinfe se urma executdrii cel a unei detragere Vurifi.arua ib) dotare' din ,,u ",armamentul personalului laeducalie pohivit prevederilor fizicd serealizeaze actelor normative in vigoare. Verificafea {6) publici gi personalul pregdtirea conhactual se verificd numai la despecialitate iZ)Funclionarji pregdtire verificdrilor la desfdgurarea continud se aloci timpul prevdzut necesar, in afara celui in (8) Pentru i (,raetele trimestriale' pregdtirii personalului justificate care a absentat dinmotive dela verificdri se realizeazd in {9)Evaluarea geful citre / comandantul de unit5lii, stabilit rcrmenul - (1)ln cadrul pregdtirii verificdrii personalul individuale, va fi apreciat distinct la pregitire de Art.59. '1,00, educalie fizicd, cu note de la 10 la care vor fi, apoi, trageri hansformate in calificative, mnform 9i soecialitate, parte prezentele integrantd face din care instrucliuni. 1, nr, Arexei '.. aprecierea individuali personalul latrageri, cuakibulii depregdtire potrivit (2)Pentru continui realizeazS, generale (similare), / comandamentelor grile inspectoratelor dearmd deevaldare speciale, in func{ie de iiecizdrilor de tragere. ;,[r,.*edintelor oblinute laverificdri Calificativele seinscriu in evaludrile/ aprecierile deser,viciu , * (3) anuale. - (1)Delaverificirile anuale Ad.60. alepregdtirii continue seexcepteazd: unitdlilor gi au fostevaluate careau fostinspectate a) personalul / controlate cu aceastd ocazie de in semeskul superioare ll alanului; iqaloanele ' b)personalul care a absolvit institu{ii deformare in semestrul ll alanului respectiv. (2) Delaverificdrile anuale lapregdtirea despecialitate seexcepteazS: a) doctoranzii in specialitatea / domeniul in careigi desfdgoard pe timpul activitatea perioadei de , precum gi personalul hdoranturd, care a oblinut titlul dedoctor in gtiinle in specialitatea / domeniul in care igi lesfdgoard activitatea in anulin carea finilizat la acordirea studiile; calificativelor anuale la pregdtirea di ipecialitate seva avea in vedere modul deindeplinire a atribuliilor funcfionale, gtiintific5 activitatea desfagurate, gicontribufia trecum lasuslinerea unor pregdtire personalului activitdfi de a unit6fii; b) postuniversitare cursurilor urmate in specialilalea / domeniul in careigi desfdgoard ...,,, , ?btolu.lfii tcttvftatea, aicursurilor perfecfionare decapacitate, gispecializare prinh-o finalizate formd deevaluare. A'1 personalului desfSguratipetimpul inspecliilorgi controalelor ," ,, "61.-(1)Evaluareaindividualdapregitirii ereatzeazi inconformitate cuprevederile actelor normative care reglementeazd aceste activitdii. din unitSlile inspectate "p- (Z)^Personalului / controlate deegaloanele superioare in semesirul ll alanului ise 'r0i{a callticatlvele oblinute petimpul pregdtirea acestor activitSfi la continuS, care loc de verificare anuald. lin (]) 59 prevdd examene / verificdri, dupd caz,la finalizarea programelor de pregatire ,,".,j|-or.9i a ursunior care auo duratd maimare dedoud siptdmAni sau cAnd acest fapt este solicitat, in mod eipres, Oe c-atre lspectotalele generale / comandamentele precum dearmi(similare), acestea suni cursuri decarieri. 9idacd (2) Examenele / verificdrile la finalizarea cursurilor se realizeazd planurile in conformitate cu deinvdfdmdnt ^ lu prevederile regulamentelor gi func{ionare de organizare ale institufiilor de invildmint organizatoare ale ogramelor depregdlire. - (1)Laabsolvirea programelor depregitire / cursurilor organizate in instituliile deinvdlimant ale i,' -*,11 91.Interne se acordd in condi{iile legii ca documente de atestare potrivit a studiiloi, pievederilor ;,ili::l^|. d. organizare certificate de absolvire, cu exceplia situaliilor 9i funcfionare, in care se preveoe ,l;;11':l?ltl. -,uarea dediplome. /^\ i

cazul programelor de pregitire urmate in afara Management Resurse Umane a lirii, Direclia hi-".:il, T va inheprinde, la solicitarea generale inspectoratelor / comandamentelor de (similare), armi rr;;" ll;::"^l!1.t. :"t''rurrre necesare pentru echivalarea internd a actelor gimnform destudii oblinute cuprevederile tejistaliei iir

CAPITOLUL XII finale Dispozilii


alanului urmdtor, la31ianuarie la1februarie - (1)Anul incepe continud depregitire 9iseincheie r* 64. al anului la 30 septembrie incheie se 1 octombrie la incepe acesta unde deforhaie 9i *rri|iuinrtitriiiior OU'o' unitilise organizate decdtre a personalului pregitirii continue alocate detimp ,rrru repartizareabugetelor pentru formare, de sd august giianuarie, respectiv decembrie 9iseptembrie instituliile calunile ^,,",'iiurO.1. pregitire an de urmdtorului pregdtire organizarea de necesarului diagnozei 9i llizri, p.rtr finalizarea
^ti^fli

pregitirea pentru a personalulu continud - (l) deinv6!5mAnt teritoriale "'"'"i|.,,65. 9i instituliile ' Unitdtile generale preciz6rile inspectoratelor / in p6nd la datelestabilite pe cale ierarhic5, ,^,,^ie'inu^1, dinstructuri. a personalului continue a pregdtirii deevaluare (similare) rapoarte aearmd ,r'rlumentrfor '" "iii-nroo.rt personalului instituliile de formare se din a continue a pregbtirii de'.uaiuare f. aniale pdniladata de1noiembrie. deInteme a Ministerului Umane Resurse Management iclaDireclia *tra)] ieraif (similare) inainteazd ""'""igt central aparatului qenerale-/ dearmd comandamentele 9i unitilile inroectoratele rapoarte de deInteme a Ministerului Umane Resurse Management laDirec[ia de15decembrie ot oinaladata precum centralizatoarc situaliile dinsubordine, deinvdlimAnt 9i in unitili9i institulii continue a pregdtirii rtuaie personalului. ale anuale h,lverificdrile '* 2003. - Prezenta de01'01 ladata invigoare instrucliune intrd 66, Art. vaelabora deInterne Umane a Ministerului - pAnila01.'10. Resurse Management 2003 Direclia Art62. de gi a documentelor precum elaborare cele de personalului, a deprbgitire a nevoilor dedeterminare iodologiile planului a de dezvoltare de pregdtire individual a planului continue, a pregitirii 9i a bnizail 9i desf6gurare irei. nr. 703/ 1997privind Instrucliunile instrucliuni, a prezentei in vigoare Art.68.- Cu dataintrdrii pregetirea privind continud nr.21712002 Inskucliunile pregitirii personalului deInterne, Ministerului fecfionarea "Normelor pentru aprobarea nr.1083 / 2000 de interne ministrului Ordinul Ministeruiui de Interne, ersonalului prevederi se precum contrare orice alte lnterne", de privind in Ministerului 9i invilarea limbilor strdine lodologice r0e,

MINISTRU DE INTERNE

--'-'-A

IOAN

i*'r.,} {.u

NR" 1 ANHXA

,1:li;:1. 'iilt..r

[N GRILA PENTRU TRI\NSFORMAREA NOTHffi*ffiM GALIFIGATIVE 1, PENTRU POLITI$TI: E = 10 EXCEPTIONAL - 9.99 BUN FB= 9.00 FOARTE BUN B=7,00-8.99 . 6.99 C = 5.OO CORESPUNZATOR - 4.99 NC= 1.()() NECORESPUNZATON 2. PENTRU MILITARI E = 10 EXCEPTIONAL - 9.99 BUN FB= 9.00 FOARTE BUN B=7.00-8,99 - 6.99 C = 6,00 GoRESPUNZATOR - 5,99 5.00 M= MEDIOCRU - 4.99 = 1.O() NG NECORESPUNZATON 3. PENTRU FUNGTIONARI PUBLIGI: E = 10 EXCEPTIONAL - 9,99 BUN FB= 9,00 FOARTE BUN B=7.00-8.99

'.,...&

iT

= 1.OO - 4.99 NS NESATISFACATOR 4. PENTRU PERSONAL GONTRAGTUAI-:

- 6.99 s =5,00 sATlsFAcAron

'IZAW L8ffiffifi"fl'[,il. EcTtffif,/tl"fil


debri$4p41, - ft\.; ,, i*t*} : .ALEXAND'

- 10 BUN FB= 9.00 FOARTE BUN B=7.00-8.99 - 6.99 C= 6.00 CORESPUNZATOR - 5.99 5.00 M= MEDIOCRU - 4.99 NC= 1.()O NECORESPUNZATON

MTNTSTERUL ADMTNTSTRATIEI $l INTERNELOR


- P.ei.J. fhl.rt.l" XHNCIX FSUL.T!FLICAT

ORDINUL MTNTSTRULUT ADMTNTSTRATTET 9l INTERNELO Nr,

nr. -Exernplal

t#ffiA ain ffifl . ##. 2oo5

gi pentrumodificarea qi completarea Ordinuluiministruluiadministrafiei privindpregitireacontinui a personalului Ministenului internelornr. 36312002 Administrafiei 9i Internelor privind Avdnd in vedere prevederile art.11 alin. 3 din Legea nr. 36012002 gi poli{istului, gi 14 12, ulterioare, art. art. art. 5ffi cu modificirile completdrile Statutul "b" gi "c" din Legeanr. 8011995 gi privind militare, cadrelor cu modificdrile Statutul ,lit. privind Statutul ulterioaregi ale art. 48 din Legea nr. 18811999 :gompletdrile public, gi completdrile ulterioare; ,rfunctionarului cu modificirile nr. 63/2003 de urgenlda Guvernului In temeiulart. I alin.(4) din Ordonan{a gi gi Administraliei Internelor, aprobatd cu organizarea func{ionarea Ministerului privind gi completdrlle gi completdriprin Legea nr. 60412003, cu modificdrile ,modificdri ulterioare; gi internelor Itltinistrul administratiei emiteurmdtorul ORDIN: privind n r. 36312002 Art. L iei gi internelor Ordinulministrului administraf gi Internelor, Administraliei se modificd continud a personalului Ministerului :pregdtirea 1 . Literab de la alineatul2al articolului7 se modificdgi va aveaurmitorul ,cuprins: generale a sistemului de pregitirecontinud diagnozei ,, b) urmiregterealizarea generale gi stabilegtemdsurile citre unitdlile aparatului centralal inspectoratelor 'de pentru reglarea ilecesare acestuia;" ',',', 2. La articolul 8, dupd litera l) se introduce o noui literi, lit. m), cu cuprins: ::urmitorul continuigi stabilescmdsurile de pregdtire sistemului ,, ffi) realizeazidiagnoza t'lecesare pentrureglarea acestuia." '

tevoile de pregdtire ale acestuia."

3. La alineatul 2 al articolul 9, dupi literah) se introduceo noui literd,l!t. urmitorul cu cuprins: ), programelor continud de pregdtire a personalului cu ,, i) urmiresccorelarea
Art. ll. - Prezentul la dataOe \: ordinintrd ?nvigoare St .2005.

f MrNrsTRr.l DMINISTRA
BLAGA ;'.
, I ,:.

S-ar putea să vă placă și