Sunteți pe pagina 1din 0

proiectul Alpinet, proiectul Alpinet,

revist` de drume]ie, munte, natur` revist` de drume]ie, munte, natur`


anul 10 / nr. 70, decembrie 2006 anul 10 / nr. 70, decembrie 2006
www www.alpinet.org .alpinet.org
m
m
n
n
p
p
[ c \ {
[ c \ {
Respect ` nat ura !
Las` doar urmel e pa[i l or.
Ia numai fot ografi i .
Uci de doar t i mp.
copiaz` gratuit
toate numerele [i ghidurile
revistei Invita]ie n Carpa]i
de la ht t p: / / i i c. al pi net . org
Toat e numerel e
revi st ei
se pot pri nt a
pent ru a fi l uat e l a
drum.
Uit-te zilnic pe www. al pi net . org,
ghidul tu montan.
Zi l ni c sunt mul t e i nforma i i
i i magi ni noi .
nscrie-te pe lista alpinet2k.
Prime[ti zilnic, gratuit, noi [tiri de la munte,
de la cei care umbl` pe munte.
informaii: www.alpinet.org, iic@alpinet.org
nr. 70, decembrie 2006
Parng
Marcaje mincinoase .................................. pag. 3-4
Piatra Mare
La bonc`nit ............................................... pag. 5-7
Faun`
Cerbul carpatin ......................................... pag. 8-9
Fenomene
Haloul ........................................................ pag. 10
Maramure[ului
Muntele Pop Ivan ................................. pag. 11-24
{ureanu
Cheile B`ni]ei ....................................... pag. 25-32
C`lare prin subteran .............................. pag. 33-35
Cheile Munceilor [i Jgheabului ............ pag. 36-49
Bucegi
Brul lui R`ducu ................................... pag. 50-54
C`p`]nii
Peste creast` .......................................... pag. 55-60
Pe[teri din Trnovu .............................. pag. 61-63
Oa[
Piatra Bixadului .................................... pag. 64-68
Bibliografie montan` ............................ pag. 69-70
Sumarul revistei este deschis celor care transmit
informa]ii (tiri, fotografii, articole, monografii).
contact: iic@alpinet.org, telefon 683.51.03
Autorii accept` c` publicarea materialelor
nu aduce deocamdat` venituri materiale.
Editor:
ISSN 1841 - 7957
redactor, tehnoredactor:
Ic Giurgiu (iic@alpinet.org, 683.51.03)
layout: Ic` Giurgiu, Daniel Verni, Nicolae Herscu
bannere: Ionu] Nechita
Reproducerea oric`rui material din revist`, n scopuri
comerciale, nu este permis`. Materialele angajeaz` n general
doar responsabilitatea autorilor.
publicitate: i i c @a l p i n e t . o r g
coperta 1 / first cover
Stncile [i cabana de la Piatra Singuratic`
(Mun]ii/ Mountains H`[ma[).
foto: Ic` Giurgiu
Ic` GIURGIU (Bucure[ti)
Trecnd de curnd pe [oseaua Trgu
Jiu - Petro[ani (harta 1, extras din Ro-
mania, tourist map, Ministerul Turis-
mului, 1989), imediat amonte de m`-
n`stirea Lainici, \n parcare, am remarcat
un panou cu o hart` mare a Jude]ului
Gorj, anun]at` ca fiind realizat` \n anul
2006, de c`tre Editura Grai din Trgu
Mure[ (figura 3).
La doar un kilometru \n amonte de a-
cest panou, \n dreptul bornei kilometrice
33+700 pn` la Trgu Jiu, trecem Jiul pe
fostul pod al [oselei na]ionale, acum in-
terzis circula]iei auto. La baza versantului
apare un stlp indicator cu s`geat`, debu-
tul marcajului punct ro[u spre Parngul
Mare (10 ore), pe la Piatra Argelelor (3 o-
re), realizat de salvamont Gorj (este ins-
crip]ionat num`rul lor de telefon). Numai
primele dou` semne sunt f`cute regula-
mentar, punct ro[u \ncercuit de vopsea al-
b`. La dreapta fa]` de \nceputul traseului
se afl` un mic monument, cu o inscrip]ie
departe de adev`r.
Dar s` revenim la harta despre care
\ncepusem s` vorbesc. Ea zice clar: de la
Lainici \n sus, spre Parngul Mare, nu e
punct ro[u ci triunghi ro[u plus band`
ro[ie (vezi imaginea 4)! Sun la infocen-
ter (p`storit tot de salvamontul care se
laud` c` a f`cut marcajul punct ro[u) [i,
dup` ce leg`tura este transferat` de mai
multe ori, cineva \mi spune c` m` \n[el!!
Pentru c` semnul nu este punct ro[u ci
triunghi ro[u plus band` ro[ie! E drept
c` pe undeva pe aproape, zice vocea, e-
xist` [i un marcaj punct ro[u (nu `sta pe
care-l v`d!) ci de la m`n`stirea Lainici la
schitul Locurele (culmea, informa]ie a-
dev`rat`). Mai mult, mi se spune cu "\n-
]elegere" pentru "nepriceperea" mea c`
traseul merge printr-o p`dure "care
cre[te \n fiecare an" (o premier`, nu?) [i
c` \n nici un caz nu e vorba de 10 ore p-
n` la Parngul Mare ci de vreo dou` zile.
Desigur, am mul]umit pentru informa-
]iile "pre]ioase" [i n-am mai \ntrebat c-
te ore are ziua la Salvamont Gorj.
|n amonte de locul cu pricina, vezi
harta 2 (extras din lucrarea semnat` de
Nae Popescu, Editura Sport-Turism, f`r`
an de apari]ie imprimat) se desprinde din
[oseaua spre Petro[ani drumul pe Valea
Polati[tea (\n dreptul bornei 44 kilometri
pn` la Trgu Jiu). Pe V. Polati[tea este a-
plicat chiar la \nceput, pe peretele de
stnc`, un semn de marcaj, unul singur,
punct galben. Am urcat pe drumul de pe
Polati[tea, cam 4 kilometri, dar nu am
mai g`sit un alt semn. Dar ce spun editu-
ra din Tg. Mure[ [i salvamontul Gorj,
spre care s-au dus bani de la buget? Pe
Polati[tea este triunghi galben plus band`
ro[ie (vezi figura 4)!
|ntr-o alt` zi, \mpreun` cu Mircea
Vl`dulescu, Emilia Marinescu [i Radu
C`linescu, am pornit pe punctul ro[u
care urc` de la Lainici spre Parngul
Mare. Noi am altimetrat 360 metri la
baza traseului, dar este posibil ca \n rea-
litate s` fie o eroare de c]iva zeci de
metri fa]` de aceast` valoare, pentru c`
ziua era \nnorat`, cu cer des schimb`tor
[i vnt. Poteca urc` abrupt (nu este co-
mod` pe ud`tur` sau z`pad`), de-a lun-
3
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i P Pa ar r n ng g
m
salvamont Gorj preg`te[te accidente montane
Harta 1.
m
4
gul unei ]evi, printr-o p`dure de stejar [i
corn; marcajul este format doar din
punct ro[u, f`r` contur alb. Dup` circa
-1 ore ie[im din p`dure, la 500 metri
altitudine, la locuri cu perspective largi
spre Defileul Jiului.
Intr`m \ntr-o poian` cu mul]i [i di-
ver[i pomi fructiferi (nuci, meri, cire[i).
Vegeta]ia a \nghi]it urmele locuirii care a
\ngrijit livada, se mai vede doar o stn`
d`r`p`nat` (spre stnga), care nu poate o-
feri nici m`car ad`post temporar. Pe vre-
me f`r` vizibilitate, \n aceast` poian` sunt
[anse mari s` pierdem direc]ia marcajului
(dac` nu renun]`m, trebuie s` urc`m pe
marginea din dreapta a poienii). Mai sus
de poian`, semnele vor duce tot de-a lun-
gul ]evii, dar printr-o zon` cu h`]i[ de
plante [i pomi, lung` de circa 150 de
metri. |n fine, la 580 metri altitudine ie-
[im pe platforma de beton a primei ante-
ne releu, dup` circa 1-1 ore de la ple-
care; un drum forestier continu` de aici
spre dreapta [i stnga.
Pe drum, \n dreptul antenei, sunt o
s`geat` [i o inscrip]ie al c`ror sens te pun
\n derut` privind locul pe unde continu`
semnele turistice. Noi am mai mers pn`
la al doilea releu, situat nu prea sus fa]`
de primul, dar nu am g`sit alte marcaje
(de[i pe aici se pare c` ar trebui s` fie).
Am mai avut vreme s` mergem pe
drumul forestier, \nspre amontele Jiului
(pn` la 790 metri altitudine), ocazie de
a admira spre stnga culmea Mun]ilor
Vlcan, iar spre dreapta creasta care du-
ce spre Piatra Argelelor. Harta 2 ne poa-
te permite s` ne orient`m \n teren (mul-
]umiri \nc` o dat` \n memoria lui Nae
Popescu), ajungnd astfel \n zona Pie-
trele Albe - stna Mormntul Florii, des-
pre care am citit/ aflat c` are [i un inte-
resant areal dezvoltat pe calcare. S` citez
ce spunea autorul h`r]ii despre acest
marcaj: "... punct ro[u de la Lainici la Vf.
Parngul Mare... marcajul este nou de la
gara Lainici la stna Mormntul Florii".
Am vrut s` mergem \n vizit` la info-
centerul din Tg. Jiu; dar pe bulevardul
Victoria nu sunt numere la blocuri (!), iar
cei din zon` nu auziser` de infocenter...
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i P Pa ar r n ng g
Harta 2.
Imaginea 3.
Imaginea 4.
Laszlo BANFI (S`cele)
Ca [i \n anii trecu]i, m-am hot`-
rt s` fiu martor unuia dintre cele
mai fascinante evenimente din Car-
pa]i: bonc`nitul cerbilor. Nici unul
dintre prieteni nu poate veni, a[a c`
pornesc de unul singur, vineri, 22
septembrie 2006, spre cabana Dm-
bul Morii (harta 1, extras din Roma-
nia, tourist map, Ministerul Turis-
mului, 1989) (harta 2, extras din
Dan B`lteanu - Piatra Mare - colec-
]ia Mun]ii No[tri, Editura Sport-Tu-
rism, Bucure[ti, 1975; cu comple-
t`ri). La baza muntelui, intru pe Va-
lea {ipoaia, iar \nainte de {apte
Sc`ri (foto 3) m` abat spre Pr`pastia
Ursului.
De la r`scruce \n sus m` surprin-
de pl`cut lipsa aproape total` a gu-
noaielor, [i m` bucur, urcnd, de li-
ni[tea [i s`lb`ticia potecii. Sui pe
lng` pere]ii pe care [iroieste apa [i
observ ]eava montat` de un binevo-
itor \ntr-una din cr`p`turi. Cotesc la
stnga, ie[ind din vale, apoi fac 45 de
grade la stnga [i m` angajez pe po-
teca de leg`tur` cu drumul familiar,
5
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i P Pi i a at t r r a a M Ma ar r e e
Harta 1.
3. Intrarea din aval \n
Canionul {apte Sc`ri.
foto: Ionu] Ganea
prin p`durea deas` de molid. Nici ]ipenie
de om. Aud primul bonc`nit, \nfundat, de
undeva dinspre Pr`pastie.
Trec pe la belvedere, apoi continui pe
drumul familiar (unde remarc, de ase-
menea, lipsa gunoaielor) [i ies apoi \n
marginea Poienii Livada Mare, unde, ne-
a[teptat, de la numai 20-25 metri din p`-
dure, aud bonc`nitul gros [i prelung al
unui cerb. Sunt \n \mp`r`]ia lor [i simt
acea \nfiorare pl`cut` pe care de attea
ori am avut-o \n fa]a naturii. Continui p-
n` la noua caban` Piatra Mare (aflat` un
pic la nord fa]` de loca]ia de pe hart` a
vechii cabane) (imaginile 4, 5).
{i anul trecut am v`zut un cerb [i
dou` ciute, \ns` ceea ce voi vedea ast`zi
va dep`[i a[tept`rile mele. Dup` ce dau
jos rucsacul, iau aparatul de fotografiat,
m` \mbrac bine [i cobor din nou \n Poia-
na Livada Mare. Intru pe band` albas-
tr`, trec pe lng` perete, urcnd [i ajun-
gnd deasupra lui. Aici m` postez ca \n-
tr-un observator, v`znd o parte din po-
ian`, inclusiv poteca. |mi preg`tesc apa-
ratul [i a[tept.
|l v`d pe cabanier venind pe potec`,
cu aparatul de radio deschis (a[a merge
cnd e singur, pentru a nu se \ntlni cu
ursul; dar, dup` cum a povestit cnd ne-
am \ntlnit pe sear` la caban`, de data
asta nu prea i-a mers). Dup` ce trece el,
la 10 minute \ncepe parada bonc`nitu-
lui: din stnga, din dreapta, din 5-6 lo-
curi deodat`. |ns` la vedere nu apare ni-
ci un cerb.
Dar, surpriz`! Unul iese \n poian` [i
bonc`ne din r`sputeri; \ns` nu \n raza
mea vizual`, ci \n dreapta poienii, unde
nu-l v`d din cauza brazilor de lng` mi-
ne. Are voce foarte groas` [i \l aud cum
alearg` \nainte-\napoi, iar p`mntul r`-
sun` sub copitele lui. Ce mare trebuie
s` fie! Cum s` fac s`-l v`d f`r` ca el s`
m` z`reasc`?"
M` dau jos de pe "observator" [i m`
furi[ez printre brazi, \n partea cealalt`.
G`sesc o fereastr` printre crengile bra-
zilor, de unde am vedere spre o parte a
poieni]ei din care bonc`ne f`r` \ncetare.
Trei ciute ies din marginea p`durii [i,
fascinate de domnul care bonc`ne din
to]i pl`mnii, se duc direct spre el; eu
\nc` nu-l pot vedea, din cauza crengilor.
Curaj nu am s` mai \naintez, ca s` nu
m` vad`, sunt la numai 25-30 de metri
de ei. Sunt att de ocupa]i cu curtarea
\nct nici unul nu m` simte. |n sfr[it,
domnul apare \n fa]a mea [i \l admir \n
extaz: are coarne imense [i, dup` mine,
vreo 250 de kilograme! Deodat`, una
dintre ciute devine atent`, privind spre
locul unde m` aflu. M-a v`zut! Nu mic`
mi-e mirarea cnd "latr`" la mine, f`r` s`
fug` (interesant sunetul, nu [tiam c`
ciuta e \n stare s` scoat` un sunet att
de gros [i strident). Dup` cteva clipe
(\n care reu[esc s` o fotografiez) \ns`
dispare \n p`dure, la trap, iar celelalte
dup` ea.
Cerbul pleac` dup` ele, \n timp ce
bonc`ne \ntr-una. E cam ora 19, se \n-
tunec`. Cobor \n potec`, gr`bindu-m`
spre caban`. Sunt fericit, c`ci am avut
parte de un privilegiu: 10 minute de na-
tur` adev`rat` pentru mine, pasionat de
via]a s`lbatic` din Carpa]i. Cabanierul
poveste[te c` atunci cnd a ie[it \n po-
iana \n care \l v`zusem s-a \ntlnit cu un
urs mare, care cobora pe potec` [i care,
v`zndu-l, a fugit \napoi \n p`dure.
Ce mai, o tur` de excep]ie! Acum
respect [i iubesc [i mai mult natura. {i
6
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i P Pi i a at t r r a a M Ma ar r e e
Harta 2.
acest munte, Piatra Mare, nu foarte ma-
re ca \n`l]ime [i \ntindere, dar unde na-
tura este (\nc`) la ea acas`.
Bonc`nitul cerbilor se desf`[oar` \n
fiecare an \n a doua jum`tate a lui sep-
tembrie. }ara noastr` a de]inut de mai
multe ori recordul mondial la coarne de
cerb, dovad` c` acest animal g`se[te
condi]ii deosebit de bune \n mun]ii
no[tri (eu, detest vn`toarea), iar recor-
dul na]ional se pare c` o dat` sau de do-
u` ori l-a de]inut chiar Masivul Piatra
Mare. E \ns` clar c` cerbii sunt foarte
vulnerabili \n perioada \mperecherii.
7
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i P Pi i a at t r r a a M Ma ar r e e
4, 5. Cabana Piatra Mare.
foto: C`t`lina Chendea (jos)
Vasile Radu MIJA (Drlos)
Cerbul (Cervus elaphus L.), prin ta-
lie, elegan]` [i podoaba trofeului ce-l
poart` reprezint` fala muntelui. El este
prezent \n tot lan]ul carpatic, \ns` exem-
plare de excep]ie ca trofeu, [i mai vigu-
roase, se g`sesc \n Carpa]ii Orientali.
Masculul poate atinge o greutate de
250 kilograme (180-220 kilograme evis-
cera]i) [i, \n mod excep]ional, chiar mai
mult. Taurul adult are lungimea corpului
plus a trunchiului pn` la 240-250 centi-
metri, coada de 12-16 centimetri, iar \n`l-
]imea la greab`n de 152-155 centimetri.
Ciutele au 80-130 kilograme (eviscerate),
iar vi]elul, la f`tare, 7-12 kilograme.
|n general, corpul bine dezvoltat [i
propor]ionat, cu greutatea maxim`, se \n-
tlne[te \n perioada de dinaintea \mpe-
recherii (intervalul bonc`luitului este \n-
tre 10 septembrie [i 10 octombrie), cnd
mediul s`u natural \i ofer` hran` \ndes-
tul`toare.
Sim]urile cerbului sunt foarte dez-
voltate, mai cu seam` mirosul [i auzul.
N`prle[te de dou` ori pe an, prim`vara
prin aprilie-mai [i toamna prin luna oc-
tombrie. Culoarea p`rului \n lunile de
var`, pe partea superioar` a corpului es-
te ro[cat`, iar pe burt` g`lbui deschis`;
iarna, culoarea p`rului este mai \nchis`;
este o form` de adaptare \n lupta pentru
existen]` [i supravie]uire.
Cerbul are tendin]` de sociabilitate,
de a se grupa [i tr`i \n crduri, \n care se
ap`r` mai u[or de du[mani. Atunci cnd
crdul se odihne[te, totdeauna un e-
xemplar este atent, observ`, adulme-
cnd [i ascultnd orice mi[care.
8
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
F Fa au un n` `
c c
Pe Valea Jepilor (Mun]ii Bucegi).
foto: Silviu Matei
9
|n afar` de perioada de bonc`luit (se
mai spune [i bonc`nit; Sadoveanu, Ionel
Pop, Ion Creang`, \n scrierile lor folo-
seau termenul bonc`luit), sexele opuse
tr`iesc separat.
La \nceputul lunii mai, cnd se a-
propie momentul f`t`rii, ciutele gestan-
te se retrag \n locuri lini[tite, ascunse.
Dup` aproximativ o or` de la na[tere,
puiul caut` ugerul mamei [i \ncepe s`
sug` de mai multe ori, la intervale scur-
te. Vi]elul, ro[cat, prezint` \n primele
luni pete de culoare deschis` pe corp,
care dispar mai trziu, cam la vrsta de 3
luni (imaginea 7).
De la vrsta de doi ani [i jum`tate,
cerbii \[i leap`d` coarnele \n fiecare an,
\ncepnd de la sfr[itul lunii februarie
pn` la \nceputul lui aprilie. C`derea
coarnelor se produce din cauz` c` stratul
care le desparte de cilindrii frontali se \n-
moaie, iar ele cad la cea mai mic` atinge-
re. Procesul de cre[tere a coarnelor du-
reaz` 120-130 de zile. Cur`]irea coarne-
lor de piele [i colorarea lor are loc \n iulie-
august. Calitatea coarnelor este influen-
]at` \n mare m`sur` de factorii ecologici
[i de fondul ereditar.
Hrana cerbului este vegetal`; const`
din plante erbacee, lujeri, frunze, mu-
guri [i coaj` de pe arborii tineri.
Longevitatea cerbului este estimat`
la 20-25 de ani. Ca du[mani, cerbul este
vulnerabil la atacul lupilor (mai ales iar-
na, pe z`pad` mare), rsului, ocazional
al ursului [i oamenilor.
|n mun]ii no[tri se men]in \nc` e-
xemplare de cerbi viguro[i, s`lbatici, cu
trofee de calitate. |n Germania [i Fran]a
cerbul este semidomestic.
Se impune s` respect`m echilibrul
normal al naturii din biotopul cerbului,
s` p`str`m acest animal peste veacuri.
Bibliografie
A. M. Com[ia - Biologia [i principiile
culturii vnatului - 1961; F. von Raes-
feld - Das Rotwild - 1957; V. Cotta, M.
Bodea - Vnatul Romniei - 1969
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
F Fa au un n` `
|n iunie, \n zona \nalt` din Mun]ii
Baiului, \nfloresc narcisele.
foto: Tudor St`nic`
Descoper` flora montan` pe www.alpinet.org.
10
Vasile BOUARU (R`d`u]i)
n dup` amiaza zilei de 21 august 2006, coboram mpreun`
cu Marius Chelaru de pe Vrful Vn`toarea lui Buteanu (2507
metri), pisc aflat n imediata apropiere a Lacului Blea (vezi
harta, extras din ghidul Mun]ilor F`g`ra[ului, numerele 59, 60,
61, 67 ale revistei Invita]ie \n Carpa]i). Vntul, care b`tea din-
spre partea nordic` a crestei, aducea nori care se loveau de cul-
mea muntelui [i urcau brusc.
Deoarece \n partea opus`, spre sud, cerul era mai mult senin
iar Soarele se afla destul de jos, am asistat la o situa]ie intere-
sant`. Umbra noastr` era proiectat` pe nori [i, din cauza unui fe-
nomen asem`n`tor cu cel care genereaz` curcubeul, se observa
n jurul umbrelor noastre un mic halou. Fenomenul a durat des-
tul de pu]in, atta vreme ct s-au ridicat norii dinspre nord.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un nt t e el l e e
H
H
a
a
l
l
o
o
u
u
H
H
a
a
l
l
o
o
u
u
11
text [i fotografii:
Petru Lucian GOJA (Baia Mare)
hart`:
Dumitru I{TVAN, Ionic` POP
(Baia Mare)
Jum`tatea a doua a lui septembrie
2006. La ora 18,30, ntlnire cu Mi[u
Ghe]ie [i Auric` {tef`noiu; plec`m spre
Repedea (vezi harta), la cabana Distric-
tului Silvic (mul]umiri inginerului I. Pe-
trovai, [eful O.S. Ruscova, pentru ospi-
talitate [i omenie). Cabana a constituit
adesea pentru noi tab`r` de baz` n ple-
c`rile spre Pietriceaua, Farc`u, Mihailec,
Lacul Vinderel, Pop Ivan, indiferent de
anotimp (vezi [i amplul material despre
zon` din num`rul 55 al revistei Invita]ie
\n Carpa]i, paginile 29-54).
Precedenta noastr` tentativ` de
(re)ajungere pe Vf. Pop Ivan e[uase la 7
ianuarie 2006, de Cr`ciunul ucrainean.
Atunci, dup` un mar[ de 5 ore de la Dis-
trictul Silvic la Pichetul gr`niceresc Sme-
receni, apoi spre Capul Gro[i (vezi har-
ta), din cauza z`pezii mari am fost ne-
voi]i s` renun]`m. La fel se ntmplase n
similare condi]ii, la 2 ianuarie 2005, a-
tunci cnd sperasem s` atingem Vf. Pop
Ivan, n premier` hibernal` pentru mine
[i Iancsi Moldovan, urmnd traseul Cul-
mea S`hleanu - Vf. Tomnatec - Paltinul
(atunci am clacat pe Tomnatec, din cau-
za invizibilit`]ii [i troienelor).
Apropiere clasic` pentru noi, din Ba-
ia Mare spre Cavnic - Bude[ti - Corne[ti
- Sighetu Marma]iei [i-n continuare pes-
te Dl. Hera c`tre Ruscova - Repedea, a-
jungnd la caban` dup` ora 21, ncnta]i
de amurgul promi]nd o zi excep]ional`.
Eram oripila]i la vederea gaterelor n[i-
rate de la podul din Repedea centru n a-
montele v`ii cu acela[i nume, pn` a-
proape de Districtul Silvic, apoi a stivelor
de bu[teni de fag/ r`[inoase, imenselor
gr`mezi de de[euri (margini) depozitate
pe malurile V. Repedea, facil antrenabile
la o prim` viitur`, cu incalculabile conse-
cin]e pentru comunitate. Numeroase u-
tilaje forestiere, la fel cele destinate
transportului materiei lemnoase prime
sau cherestelei. Cteva peridocuri n-
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
P I
aten]ie, vrful este \n Ucraina
P I
2 Izvorul Gr`nicerilor.
3 Fostul pichet gr`niceresc
Capul Gro[ilor.
12
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
1.1 Harta zonei, partea vestic`.
13
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
1.2 Harta zonei, partea estic`.
c`rcate cu bu[teni de r`[inoase parcate
pe marginea uli]ei.
n fa]a Districtului Silvic, pe malul
drept al Repedei, o vast` ramp` de aflui-
re, sortare, fasonare [i nc`rcare a bu[te-
nilor, apoi pe acela[i mal, dar spre amon-
te, n[irate, gr`mezile de margini picate la
gater, alternnd cu cele de rumegu[.
Intr`m n caban` [i tr`im nefericita
surpriz` a furtului duliilor, becurilor din
camera de oaspe]i [i de pe hol; la parter,
n cele dou` nc`peri administrative e-
xist` \ns` lumin`. Despachet`m, cin`m
[i apoi ie[im pentru a admira bolta ns-
telat`. Nu e deloc frig, cer senin, str`-
lucitoare semilun`. V. Repedea sporo-
v`ie[te n albia frumos amenajat` pn`
h`t departe-n amonte. Lng` cabana bi-
ne gndit` [i dotat`, relativ recent reno-
vat` (degeaba dac` cei ce-o folosesc e-
14
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
5 Meri[oare (stnga) [i clopo]ei
p`ro[i (dreapta).
4 Bujor de munte tomnatec.
fectiv n-au grij` de ea) s-au construit o
teras` pavilion pentru var`, o magazie
de lemne, WC-uri noi; paji[tea e curat`
iar n mica lunc` a V. Repedea s-a ame-
najat o mic` gr`din` de legume [i zarza-
vaturi. La ora 22,45 un peridoc dubuit
cu bu[teni coboar` spre Repedea gate-
re, imediat l urmeaz` un TAF.
La 5,30 diminea]a un peridoc plat-
form` suie deja dup` bu[teni. Afar` e \n-
c` bezn` iar puzderia de stele [i semilu-
na str`lucesc feeric. Ne preg`tim rucsa-
cii de tur`, lu`m micul dejun [i la 6,30,
la cr`pat de ziu`, pornim n amontele
Repedei spre Pichetul Poli]iei de Fron-
tier` Smereceni (6 km). Ini]ial acompa-
niem traseul turistic marcat cu triunghi
ro[u (spre borcutul de pe V. Tomnatec,
nefinalizat n continuare spre Poiana
Narciselor - Vf. Tomnatec) [i band` al-
bastr` (spre Lacul Vinderel).
Ocolim pe la poale Culmea S`hlea-
nu, pe o variant` de drum menit` s` evi-
te furia apelor rev`rsate periodic, drum
hrtopos datorit` structurii solului dar n
primul rnd faptului c` acei care exploa-
15
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
7 Campanule.
6 Ru[cu]`.
16
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
teaz` zona, forestier [i rutier, nu \ntre-
prind dect utilizarea c`ilor rutiere, nu
ntre]inerea [i repara]iile acestora. Gro-
pile ajung la 3-5 m lungime [i o adncime
de peste 0,5 m, evitarea lor, ca [i a coamei
centrale, presupunnd talente [oferistice
[i un asumat risc. La asta se mai adaug`
podurile rupte (2), deocamdat` crpite [i
zona n ramp`, cu cretacice calcare n pe-
re]i sau imen[i bolovani gata de alune-
care-n carosabil [i apoi n flancul Repedei
n`valnice, cu ruperi de pant` frumos
amenajate n ultimii doi ani prin majore,
laborioase [i cert costisitoare amenaj`ri
hidrotehnice.
Parc`m pe malul stng al Repedei, la
confluen]a acesteia cu Prul Holovaciu
(venit dinspre vest). Vizavi e o mare ram-
p` de afluire a bu[tenilor de molid [i brad,
recolta]i de la obr[ia Prului Holovaciu,
zona Gro[i, la nici 100 m est de frontiera
romno-ucrainean`. O autoutilitar` pen-
tru transportul muncitorilor, pe post de
dormitor probabil, e parcat` aproape.
Imediat apare un tn`r [i amabil po-
li]ist de frontier`, care ne legitimeaz` [i
constatnd c` [tim bine zona ne ureaz`
drum bun [i ne recomand` s` nu nc`l-
c`m frontiera, consecin]ele fiind deose-
bit de grave, mai ales prin prisma auto-
rit`]ilor ucrainiene.
La ora 7 o pornim spre Capul Gro[i-
lor, prin iarba necosit` [i nc`rcat` de ro-
u`, traversnd incinta a dou` gospod`rii
muntene[ti cu c`soaie de v`rat, fnare
moro[ene[ti cu [arpant` mobil`, grajduri
pentru vite. Din co[ul unei c`soaie se ri-
dic` un vag fuior de fum. Cealalt` e pus-
tie. Bure]i, fotogenice ciuperci otr`vitoa-
re, urme de afine, mai rar mn`t`rci, ne
atrag privirile de la poalele molizilor.
Imediat d`m n [leaul pentru tracta-
rea bu[tenilor cu TAF-ul, lat de 3-4 m, a-
fund pe alocuri de peste 2 m, cel mai ade-
sea clisos, rar [istos cristalin, bolov`nos. n
unele por]iuni oga[ele excesiv de afunde
au fost umplute cu arbori ntregi. Urm`m
acest parcurs ntlnind drumul autofores-
tier [i rampa de afluire/ nc`rcare a bu[te-
nilor n platformele peridocurilor. De-o
parte [i alta e codrul foarte tn`r [i dens,
dominant de fag [i intercalat cu molidi[
spontan. O a doua lucrare de asanare/ r`-
rire s-ar impune urgent.
Ajungem la o bifurca]ie n care dru-
mul autoforestier continu` spre sud-
vest iar [leaul abrupt [i afund clisos de
TAF suie spre vest. Continu`m pe ur-
mele de TAF [i imediat se aud glasurile
muncitorilor [i duduitul motorului de
TAF ce suie-n parchetul Gro[i. Dup`
1 ore de la plecarea de la pichet sun-
tem ajun[i pe platoul culmii cu f`get [i
molidi[ foarte rar, exploatat selectiv, cu
o restrns` planta]ie de molid de circa
10-15 ani spre sud.
Drumul de TAF suie n continuare
spre vest, l`snd ntre grohotele [istos
cristaline, la stnga, Izvorul Gr`nicerilor
7.1, 7.2 Pe culmea Pop Ivan.
17
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
8 Pe frontier`. |n dreapta, Romnia [i Vf. Farc`u (1956 m).
(foto 2), un [ipot cu ap` excelent` (de
f`cut provizii fiindc` nu mai sunt izvoa-
re pn` la Capul Gro[i - Rpa Pop Ivan),
din p`cate cu o mul]ime de mizerii n
jur, l`sate de muncitori. Mn`t`rcile
tinere g`site de-o parte [i alta a drumu-
lui se adun` treptat n rucsac.
Un TAF tracteaz` deja spre vale o le-
g`tur` stra[nic` de bu[teni de molid. Fo-
tografiez [i cer cteva rela]ii: parchetul
de la Gro[i - n vecin`tatea punctului gr`-
niceresc Capul Gro[i [i la obr[ia Prului
Holovaciu - este al Prim`riei Repedea.
C]iva drujba[i taie molizii marca]i; a-
ce[tia sunt aflui]i ini]ial pn` la o ramp`
intermediar`, apoi din dou` leg`turi se
face una mare, de 10-12 metri cubi, a-
ceasta fiind tractat` la vale, spre Smere-
ceni, pentru a fi nc`rcat` n peridocuri.
Sunt 4 TAF-uri n acest parchet, fiecare
face minimum dou` drumuri pe zi la va-
le, adic` duce 20-24 metri cubi de bu[-
teni; se adun` astfel, dup` o zi de lucru,
80-100 metri cubi molid, 4-500 metri
cubi/ s`pt`mn`, 880-1000 metri cubi pe
lun`. O fi mult, o fi pu]in pentru un
Parc Natural cu arii protejate?
Parchetul din Gro[i nu e unic. Se ta-
ie/ tracteaz`/ transport` [i de la obr[ia
Prului Pl`ic [i de la poalele nordice ale
Tomnatecului, de c`tre o firm` privat`.
18
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
9 Frontier` pe un vrf intermediar, cu trei borne. Suind Culmea
Pop Ivan vom ajunge pe acest pisc (borna romneasc` de frontier`
366 este cea din stnga); de pe el se vede la nord-vest un lac glaciar
ucrainean, dar nu \nc` [i c`ldarea glaciar` mare a Vf. Pop Ivan, es-
tompat` de un picior custuros nord nord-estic. Pn` la cele 3 borne
poteca urmeaz` frontiera/ culmea; a[adar mergnd pe culme [i po-
tec` e[ti cam "ilegalist", dar gr`nicerii, mai ales cei romni, nu brus-
cheaz` turi[tii. Dincolo de acest vrf, care \n mod corect/ legal ar
trebui ocolit prin stnga, la minimum 30-50 m de borna sudic` ro-
mneasc`, poteca coboar` \ntr-o [a, suie spre ultimul vrf interme-
diar, apoi coboar` custuros \n ampla \n[euare ce anun]` sui[ul de
circa 20 de minute pe Vf. Pop Ivan; grani]a e la stnga potecii, pe
curb` de nivel [i Vf. Pop Ivan e al ucrainienilor, a[a afirm` poli]i[tii
romni de frontier`, sus]inu]i de bornele r`mase-n picioare.
Grani]a propriu-zis` este \ntre bornele statale \nalte, iar cele dou`
benzi virtuale dintre cte o born` \nalt` [i cea central`, scund`, \n-
crustat`, reprezint` f[ia nim`nui, dar \n care nu este voie s` te de-
plasezi. De fiecare parte a bornei \nalte, acolo unde relieful permi-
te, adic` \n cazul frontierei romno-ucrainiene s`tm`reano-mara-
mure[ene, pe 99% din lungime, att la noi ct [i la ei ar trebui s`
fie f[ia arat`. La noi nu este, la ucrainieni da [i este dublat` de ca-
le auto circulabil` [i cu Dacia. Pe frontiera aferent` Romniei \]i
rupi piciaorele, la propriu, ca turist. Riscnd nepermis po]i s` te
deplasezi pe banda lor mereu cur`]at`/ defri[at`/ neted`.
|n urm` cu trei ani, ucrainienii [i-au \nlocuit toate bornele, au pus
unele noi, estetice, cu stem` amprentat` pe tabl` galvanizat` sau
aluminizat`. |n condi]ii vitrege, neguri nu e deloc greu s` treci
frontiera din gre[eal`; ucrainienii te prind [i ]in trei zile-n teroare,
apoi anun]` poli]i[tii romni, prime[ti amenzi [i de la unii [i de la
al]ii, apoi revii la patria mum`.
Se exploateaz` de c`tre Prim`ria Giu-
le[ti [i n amonte de Pichetul Smere-
ceni. Apoi n zona n care ne afl`m, van-
dalizat` forestier de 5-6 ani pe cteva
hectare, dovad` materialul lemnos a-
bandonat haotic, mpiedicnd regenera-
rea spontan` sau/ [i circula]ia ipotetic e-
xistentului vnat. Ceea ce a mai r`mas
pe picior (preponderent molid matur,
cu diametre de peste 45-60 cm) e mar-
cat [i urmeaz` a fi n curnd exploatat.
Un mecanic de pe un TAF, cu ve-
chime de peste 30 de ani n bran[`, ne
relateaz` politica unilateral` de ex-
ploatare [i valorificare a lemnului; des-
pre perspectiv`, planta]ii, regenerare
nevorbind nimeni, remarc` trist c` m`-
car Romsilva mai [i planta, nu doar de-
fri[a. P`durea de aici apar]ine compose-
soratului silvic sau Prim`riei Repedea,
fiecare vrea s` fac` bani iar p`durea nu
are, din perspectiva lor, o alt` menire.
Habitat, ecosistem, nc`lzire global`,
furtuni/ viituri ce-s aiurelile astea?
{ocheaz` totul aici, de la crasa lips`
de profesionalism a celor ce taie/ recol-
teaz` lemnul, la aspectul similar unui
postbombardament, de la codrul h`cuit,
la drumurie multiple, afunde/ erodant
19
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
11 Pe frontiera de
pe Vf. Pop Ivan
(1937 m).
10 Lac glaciar pe
partea ucrainean`.
20
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
12 Pop Ivan (1937 m); la dreapta, c`ld`ri [i vrfuri din Ucraina.
13 Muntele Pop Ivan.
distructive de TAF. Urme de s`lb`ti-
ciuni? Nici vorb`. Ar fi chiar imposibil n
h`rm`laia [i haosul acesta. (La coborrea
de pe Pop Ivan, pe la ora 15, aici ne-a fost
s` auzim un bubuit sec de pu[c`.) n
plus, n timp ce suie sau coboar`, TAF-
urile lanseaz` strident repetate claxoane,
acestea auzindu-se de h`t departe.
n minte-mi vin spusele tn`rului [i
pasionatului de natur`, un excelent pro-
fesionist silvic, inginerul Costel Bucur,
directorul relativ nou nfiin]atului Parc
Natural Mun]ii Maramure[ului (cu subs-
tan]ial efort financiar/ logistic PNUD)
care-mi declara c` printre alte meniri,
parcul creat ar avea ra]iunea protej`rii [i
ajut`rii carnivorelor mari, aproape-n to-
talitate exterminate n Europa de vest,
cu scopul revigor`rii [i nmul]irii optime
a efectivelor acestora, n paralel ocroti-
rea [i nmul]irea cervidelor, mistre]ilor,
coco[ului de munte [i ierunc`i totul n
condi]iile unei judicioase/ legale exploa-
t`ri a masei lemnoase [i a paji[tilor alpine
prin p`[unatul turmelor de oi [i vite, ex-
ceptnd ariile naturale protejate, de in-
teres [tiin]ific major.
O t`iem spre sud-vest, prin ampla de-
fri[are dreptunghiular` care se ntinde n-
tre versantul drept al Prului Holovaciu
pn` la cel stng al Prului Pl`ic (afl`m
de la un mecanic de TAF c` t`ierea se va
extinde spre sud-est, pn` la Prul
Tomnatec [i mai departe). D`m de o bi-
furca]ie, continu`m spre sud-vest suind
scurt accentuat, ie[ind, dup` 2,20 ore de
la plecare n golul alpin din apropierea
fostului pichet gr`niceresc Capul Gro[ilor
(foto 3), ulterior devenit c`soaie cu saivan
pentru vite, azi aproape vrai[te.
n minte-mi vine chipul [efului de
district, Turcin, cel pe care-l ntlneam
aici nso]it prim`vara devreme, la rotitul
coco[ilor de munte, de vn`tori romni
sau str`ini. Arunc o privire-n jur [i m`-
ntreb n ce deset de molid vor mai roti
coco[ii din moment ce molizii-s tot mai
pu]ini? Ce vor mai pndi Turcin [i orta-
cii lui?
De la saivan spre Capul Gro[i - Rpa
Pop Ivan (1873) paji[tea alpin`, pe alo-
curi umed` [i cu turb`rii, n care la finele
lunii mai po]i admira superbe narcise, e
fr`mntat` serios de ro]ile de TAF. n iar-
ba nep`scut` vedem gnaise (cuar]ite ocu-
lare), roci alb-str`lucitoare dure.
Suim spre Rpa Pop Ivan, l`snd
spre dreapta ghereta gr`nicereasc` ver-
de ntunecat` [i drujba[ii ce par neos-
toi]i n avntul lor distructiv. Ajungem
la izvoarele/ pria[ele cu ap` rece dup`
21
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
14 T`u de niva]ie [i vegeta]ie lacustr`.
15 Mi[u Ghe]ie [i Auric` {tef`noiu pe Vf. Pop Ivan.
22
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
16 De pe Pop Ivan, vedere spre nord-est.
17 Muntele lui {erban.
23
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
18 Paltinu (chelios, 1711 m); \n fundal, Tomnatecu (1618 m).
19 Spre cas`. |n fundal de la stnga, Farc`ul
(1956 m) [i Mihailecul (1918 m).
care o t`iem n sus spre [aua ampl` ce
leag` Vf. Paltinu (sud-est) de Pop Ivan
(vest). Gnaisele, mica[isturile (din Pa-
leozoic, ne indic` colegul geolog Auric`
{tef`noiu), clorito[isturile (sur-verzui)
caracterizeaz` geologic zona.
Privind spre nord-est remarc`m sub
Poiana Holovaciu, n flacul stng al pru-
lui omonim, o vast defri[at` zon` str`b`-
tut` de [erpuirile drumurilor de TAF.
P`rul porcului (Nardus stricta) n
covoare sau smocuri ruginii confer` to-
nul dominant, al`turi de eteratele tufe
de ienuperi, rar jnepeni[ scund, sau cele
de arini alpini, de pe versan]ii nord-esti-
ci, ucrainieni. n paji[te remarc`m tar-
div nflorite flori, roz pal, galben porto-
calii, minunate ru[cu]e (Hyeracium ci-
maurantia, foto 6), albe Floarea studen-
tului, campanule (foto 7), semin]e de
oi]e (Pulsatila major), cteva inflores-
cen]e de ochiul g`inii (Pulsatila minor),
coada [oricelului (Achileia Millefolia),
rododendron nflorit a doua oar` (foto
4), clopo]ei scunzi [i p`ro[i (Campa-
nulla siberica, foto 5), rare flori portoca-
lii de vulturic` (Hyeracium pilosella),
variate foste inflorescen]e, acum depo-
zitarele perpetuantelor semin]e, insule
sngerii de afini[ intercalate cu altele
verzi lucioase de meri[oare cu rubinii
fructe (foto 5).
Dup` 3,45 ore de la plecare suntem
n {aua Paltinu - Rpa Pop Ivan. De aici,
spre sud-vest, la mic` distan]` de cul-
me, debuteaz` cursul intens sp`lat al u-
nui torent iar A. {tef`noiu profit` de o-
cazie pentru a ne ]ine o scurt` lec]ie le-
gat` de eroziuni, inclusiv cele regresive.
E soare, cald, din p`cate evaporarea [i
umiditatea crescut` mpieteaz` asupra
panoramei de la nord-vest spre nord
nord-est. Suim sus]inut pe poteca de
culme care traverseaz` insule de ienu-
peri, cu c`ld`rile nordice ale Rpei Pop
Ivan [i apoi ale Vf. Pop Ivan la dreapta.
Admir`m la sud-vest extraordinar de fru-
moasa culme cu alur` f`g`r`[an` a Mun-
telui lui {erban (foto 17; impresionant
versantul estic, stncos, cu accidentate
izvoare/ praie). Spre sud-est vedem
chelia impresionant` a Paltinului, versan-
]ii s`i sud-vestici fiind intens marca]i, ca
un uria[ portativ, de p`[unatul turmelor
de oi.
Ca orice munte care se respect`, nici
Pop Ivan nu se las` cucerit cu una cu do-
u`. Pn` la a sui vrful propriuzis (nalt de
1937 m [i apar]innd Ucrainei, n zona o-
beliscului; frontiera se afl` pu]in mai
spre sud, la circa 30 m, fapt confirmat de
poli]i[tii de frontier` de la Smereceni),
trebuie s` urci alte trei vrfuri. De pe cel
cu trei borne (foto 9) putem admira un
lac glaciar elipsoidal (foto 10), n urm`-
toarea c`ldare nea c`zut` n urm` cu vreo
trei s`pt`mni [i deasupra lor Vf. Pop
Ivan iar ntr-o n[euare scurt` o mic` ni-
va]ie cu t`u [i vegeta]ie lacustr` (foto
14). Brena profit` pentru a-[i stmp`ra
setea [i a face o meritat` scald`.
Spre nord-vest, seme], conic-ascu]it,
se vede Vf. Pietros ucrainean. Trei stne
se v`d pe Paltinu, dou` pe picioare ves-
tice, una pe culmea lung` descinznd la
sud n V. Frumu[eaua.
Fotografiind, admirnd vastele pano-
rame din varii unghiuri ne-au trebuit mai
bine de 5 ore pentru a atinge vrful; pe
obelisc (foto 15), doar nume [i ns-crisuri
n ucrainean`. Din vrful principal co-
boar` spre nord dou` culmi custuroase, i-
negale, cea mai lung` cu potec` turistic`
dar ucrainean`; o alt` culme continu`
spre nord-vest [i apoi spre Pietrosul u-
crainean iar o culme mai blnd`, nierba-
t` face leg`tur` spre sud-vest, cu Mun-
tele lui {erban.
E ora 12,30 [i trebuie s` scurt`m re-
veria fiindc` subit valuri dense de ne-
guri l`ptoase invadeaz` creasta, venind
dinspre sud-vest. La 12,45 o lu`m na-
poi, oprindu-ne pentru a admira cron-
c`nitul rarilor corbi ori acrobatica evo-
lu]ie n picant [i zbor razant a cte unui
vinderel precum [i pentru a nemuri ra-
rele dar minunatele flori ntrziate. Bre-
na doarme dus`, f`r` pa[aport, n terito-
riul ucrainean, la baza obeliscului de pe
Pop Ivan, dup` ce la urcare avusese ile-
gala tentativ` de a se t`v`li n neaua
sub]ire r`mas` ntr-o c`ldare ucrainean`
nordic`.
Muntele Pop Ivan putem spune c` e
curat; doar ntr-o n[euare platou, n ie-
nup`ri[, aproape de Rpa Pop Ivan
(1873 m) am remarcat un fost loc de
campare unde neciviliza]ii abandonase-
r` gunoaie. ntr-un singur loc, pe Rpa
Pop Ivan, am remarcat g`ina] de coco[
de ierunc`, n tufele de ienup`ri[. La
ora 14,20 poposeam din nou la izvoarele
r`coroase de la Capul Gro[ilor (cobor-
rea de pe Vf. Pop Ivan pn` aici fiind de
1,40 ore).
La liziera de la saivan am adunat ro[-
cove, g`lbiori dar [i cteva hribe dup` ca-
re, stimula]i de adunarea norilor de ploaie
[i avertismentul a dou`, ndelung rever-
berate tunete, am tras tare spre Izvorul
Gr`nicerilor [i n continuare spre Pichetul
Smereceni unde am ajuns la 16,45.
Farc`ul fusese m`turat de o scurt`,
violent` avers`, apele Repedei se tulbu-
raser`, n timp ce ale Holovaciului r`-
maser` cristaline. Dou` peridoace n-
c`rcate cu bu[teni de molid coborau pe
drumul forestier.
Dup` aproape 10 ore n care ne sti-
mulaser`m resursele cu stafide, rahat de
fructe [i banane, ni se f`cuse foame. Am
pus masa pe ni[te bolovani [i trunchiuri,
am prnzit pe malul V. Repedea dup`
care am luat-o spre Baia Mare (150 km
de la Pichetul Smereceni), unde am a-
juns la ora 20,45.
Fusese o tur` spectaculoas`, n pre-
mier` absolut` pentru colegii mei. Tolba
foto adunase frumuse]i nevisate. Hri-
bele tinere, cu pulpa ca untul, aveau s`
constituie bonusul acestei ispr`vi turis-
tice de septembrie.
24
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i M Ma ar r a am mu ur r e e[ [ u ul l u ui i
20 Iasc`.
text:
Ic` GIURGIU (Bucure[ti)
fotografii:
Ic` GIURGIU, Radu HUCULECI,
Cristian MEGULETE,
Andrei SAMOIL (Bucure[ti)
(\n ordine alfabetic`)
Mun]ii {ureanu au multe obiective
de interes turistic, peisagistic, speologic
[i alpin situate chiar lng` sau \n apro-
pierea lui DN 66 [i a c`ii ferate Petro-
[ani - Simeria, pe por]iunea cuprins` \n-
tre g`rile Pe[tera Bolii (la est) [i Criva-
dia (la vest).
O bun` reprezentare a reliefului, \n-
so]it` de descrieri realizate doar din te-
ren, g`sim \n ghidul {ureanu, colec]ia
Mun]ii No[tri, semnat de Valer [i Cons-
tan]a Trufa[ (Editura Sport-Turism, Bu-
cure[ti, 1986), de unde am extras [i por-
]iunea de hart` care \nso]e[te acest ma-
terial. P`cat c` autorii nu au avut mult
mai mult spa]iu pentru h`r]i la dispozi-
]ie, pentru c` am fi putut beneficia de
planuri detaliate, de mare acurate]e.
Cheile B`ni]ei (imaginile 2-8) se \n-
tind de la cabana Pe[tera Bolii (vest; foto
1) pn` \n aval de ie[irea apei din Pe[tera
Bolii (perimetrul \ncercuit cu galben pe
hart`), adic` pe vreo 1,5 kilometri. Ele cu-
prind un interesant poten]ial speologic de
explorat.
Cit`m acum din lucrarea semnat` de
Valer [i Constan]a Trufa[ (paginile 58 [i
63). Cheile, sculptate \n calcare mezo-
zoice, scurte dar pitore[ti, sunt str`b`-
tute de calea ferat` Petro[ani - Simeria.
La mijlocul lor se dezvolt` un bazinet
depresionar de confluen]`, de unde urc`
o potec` la cetatea Bolii. Poteca la ceta-
te suie pe versantul drept al Cheii B`-
ni]ei, din apropierea pode]ului de cale
ferat`.
Spre extremitatea din amonte a che-
ilor se recunosc patru nivele de eroziune
(adncire). |n dreptul tunelului c`ii fe-
rate (acum dublat, spre partea din a-
monte a cheilor - nota noastr`) pere]ii lor
surplomba]i [i modela]i de marmite se
apropie la 2-3 metri. Sectorul din aval,
unse se g`se[te [i ie[irea apei din Pe[tera
Bolii, a fost l`rgit cu ocazia construirii li-
niei ferate.
Iat` ce spun despre cetatea de la
Pe[tera Bolii autorii ghidului {ureanu.
Construc]ia era prev`zut` cu turnuri
de ap`rare, sanctuare, canalizare, depo-
zite de alimente [i arme. |n partea cea
mai \nalt` era un turn locuin]`, la care se
ajungea pe trepte s`pate \n stnc`. |n
timpul construirii c`ii ferate (1872), o
parte din pietrele f`]uite ale zidurilor au
fost utilizate la construirea pode]elor [i
armarea tunelului din Cheia B`ni]ei.
25
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
B B
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
26
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
1 Cabana Pe[tera Bolii (loc desti-
nat mai mult petrecerilor ample), la
poalele muntelui calcaros pe care
se afl` urmele cet`]ii dacice de la
Pe[tera Bolii. La limita din stnga a
imaginii este intrarea din amonte \n
Cheile B`ni]ei. Drumul neasfaltat
din primul plan se desprinde din
[oseaua 66 [i face vreo 200 de metri
pn` la caban`.
2 Spre partea din amonte a cheilor, la debite mici.
27
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
3 Nivelele de eroziune [i scurgerile
concre]ionare de pe versan]i creeaz`
impresia c` te afli \ntr-o pe[ter`.
28
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
4 Pe malul din stnga al cheilor (\n stnga [i \n imagine), acolo unde se observ` vegeta]ia, este linia ferat`
Petro[ani - Simeria. Trecerea trenului provoac` reverbera]ii puternice spre partea inferioar` a cheilor.
29
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
5 Chiar [i \n perioadele cu debit mic, mai ales dac` este tulbure, apa din chei ascunde
lng` locurile unde nu trece de genunchi pasaje \n care adncimea ei trece de un metru.
30
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
6 Versantul drept al cheilor (acum \n stnga imaginii) este \n permanen]`
mult mai \nalt, abrupt sau chiar surplombat dect malul opus.
31
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
7 Admira]ia pe care o atrage cadrul
natural este din p`cate perturbat`
de gunoaiele care vin pe ap`
dinspre amonte.
32
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
8 Por]iunea cu multe nivele de
eroziune [i scurgeri pe versan]i nu
este mai lung` de vreo 200 de metri.
Ic` GIURGIU
(Clubul de speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)
Pe[tera Bolii (Pe[tera de la cetatea
Bolii) se afl` \ntr-o zon` calcaroas` des-
tul de bine \mp`durit`, din versantul
stng geografic al V`ii B`ni]a (vezi harta
de la pagina 25), perimetru intens locuit
de peste 2.000 de ani. Cavitatea este loc
de pierdere \n subteran pentru Prul
Jupneasa, care p`trunde prin intrarea
ei amonte; dup` cteva sute de metri
str`b`tu]i prin galerii spa]ioase (largi de
12-45 metri), apa (adnc` \n subteran
\ntre 0,2-1 metru) se vars` imediat din-
colo de ie[irea din aval a pe[terii, \n P-
rul B`ni]a, \n perimetrul Cheilor B`-
ni]a (vezi articolul de la paginile 25-32).
Pentru istoricul pe[terii (explorativ
[i [tiin]ific), cel mai amplu material a-
p`rut pn` \n prezent se afl` \n Lucr`-
rile Institutului de Speologie "Emil Ra-
covi]`" Bucure[ti, tomul VI, din 1967,
paginile 9-88: Contribu]ii la studiul
pe[terilor din regiunea Hunedoara, arti-
col semnat de Margareta Dumitrescu,
Nicolae Orghidan, Traian Orghidan, Va-
leriu Pu[cariu, Jana Tanasachi, M. Geor-
gescu, {t. Avram.
Deschiderea din amonte a pe[terii
(imaginea 1), \nalt` de 10 metri [i larg`
la nivelul apei de 20 de metri, se afl` la
720 metri altitudine. Cealalt` ie[ire a
pe[terii, din aval, este situat` cu 2 metri
diferen]` de nivel mai jos (are 10 metri
\n`l]ime [i 10 metri l`]ime la nivelul a-
pei); ie[irea este acum par]ial obturat`
de terasamentul c`ii ferate Petro[ani -
Subcetate. Temperatura din zona pro-
fund` a pe[terii se men]ine \n jurul va-
lorii de 7 grade Celsius.
Prima men]iune bibliografic` asupra
33
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
p s
g c p
p s
g c p
1 Intrarea amonte \n Pe[tera Bolii.
foto: Emilia Marinescu,
Radu C`linescu (Bucure[ti)
Pe[terii Bolii dateaz` din 1838 (M. J.
Ackner); prima descriere a golului sub-
teran \i apar]ine lui A. Bielz (1881,
1899). |n urma cercet`rilor f`cute de
grupul Valeriu Pu[cariu, Traian Orghi-
dan, Jana Tanasachi, Margareta Dumi-
trescu, {t. Avram, M. Georgescu (1951-
1964), a fost publicat` [i o hart` pentru
455 metri de galerii (figura 3; plan rede-
senat dup` topografia din volumul din
1967 [i publicat \n Pe[teri din Romnia,
Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`,
Bucure[ti, 1976, autori Marcian Bleahu,
Vasile Decu, {tefan Negrea, Cornel Ple-
[a, Ioan Povar`, Iosif Viehmann).
|n anul 1987, Clubul de speologie
Piatra Ro[ie Petro[ani a prezentat la
reuniunea Speosport o hart` pe care in-
dica 1729 de metri lungime, cifr` la care
se ajunsese [i prin cartarea unor noi ga-
lerii (exist` o men]iune [i \n Buletinul
speologic informativ 3(12) din 1988, e-
ditat de Federa]ia Romn` de Turism-
Alpinism, Comisia Central` de Speolo-
gie). Harta respectiv` nu cunoa[tem s`
fi fost publicat` pn` \n prezent iar gru-
pul din Petro[ani nu s-a f`cut remarcat
prin realizarea unor planuri credibile.
Este \ns` cert c` fa]` de planul publicat
\n 1967 sunt posibilit`]i de \nregistrare
a unor noi galerii.
Acces. Din [oseaua Petro[ani - Ha-
]eg, la cteva sute de metri \n amonte de
gara Pe[tera Bolii, dintre bornele kilome-
trice 40 [i 41 pn` la Ha]eg, se desprinde
c`tre dreapta un drum de ]ar`. Dup` 400
de metri pe acest drum trecem linia fera-
t` Petro[ani - Subcetate, apoi mai avem
al]i 400 de metri pn` la ni[te rezervoare
mari pe stnga drumului, imediat dincolo
de ele fiind o parcare.
Din aceast` parcare se v`d intrarea din
amonte a pe[terii (foto 1) [i calea de acces
(cu trepte [i balustrad`) care duce acolo.
Spicuim dintr-un comunicat de pe
lista alpinet2k, a site-ului
www.alpinet.org. "La 5 iulie 2006 a avut
loc un concert de muzic` religioas` \n
Pe[tera Bolii, organizat de Asocia]ia Pe-
tro Aqua. Concertul a capella a fost sus-
]inut de corul Catedralei ortodoxe din O-
r`[tie, corul Bisericii catolice din Petro-
[ani [i Melita Botezatu, interpret` la org`
a Forumului Democrat German. Pe[tera
Bolii a fost redat` circuitului turistic n
urm` cu aproximativ dou` luni, de c`tre
a-socia]ia amintit`, cu sprijinul Salva-
mont Lupeni [i a altor institu]ii. Ea ofer`
condi]ii deosebite de acustic`, interiorul
34
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
Pe[tera Bolii
3
fiind numit n perioada interbelic` Sala
de concert [i dans."
S-a \ntmplat s` pot trece pe la Pe[-
tera Bolii \n august, apoi de dou` ori \n
septembrie 2006. |n august pe[tera era
iluminat` [i am putut aprecia c` pe cei
75 de metri amenaja]i becurile sunt bi-
ne puse, sco]nd \n eviden]` pere]ii [i
forma]iunile, permi]nd circula]ia peste
pod (foto 2). |n septembrie \ns` lumina
era mult redus`, nemaiasigurnd circu-
la]ia prin cavitate.
S` amintim - pentru completarea da-
telor despre poten]ialul turistic al Pe[-
terii Bolii - un paragraf din tomul VI al
Lucr`rilor Institutului de Speologie, ci-
tat mai sus. "|n interior drumul a fost
amenajat cu pun]i pentru evitarea tre-
cerii prin ap`. |n momentul de fa]` a-
ceste pun]i nu mai pot fi utilizate, fiind
putrede [i \n parte pr`bu[ite."
{i s` nu uit`m (vezi Pe[teri din Ro-
mnia, 1976) c` o descriere din 1893 po-
vestea despre traversarea c`lare a pe[terii,
lucru care ar fi perfect posibil [i ast`zi.
*
|n gara B`ni]a (vezi harta de la pagi-
na 25), pe 15 iunie 1980, Ic` Giurgiu,
Gabriel Silv`[anu [i Florica Berdei au
descoperit o cavitate situat` chiar \na-
inte de cantonul de ie[ire dinspre aval/
Petro[ani.
Apa B`ni]ei str`punge un pinten cal-
caros, galeria avnd 11 metri lungime,
dou` intr`ri, \n`l]ime aproape constant`
de 3,5 metri [i 2,5 metri l`]ime medie
(imaginea 4); altitudine 736 metri. De-
sigur c` aceast` cavitate era [tiut` din-
totdeauna de localnici, dar prospect`rile
noastre din zon` au introdus-o \n reper-
toarul na]ional. Cantonul aval se afl` la
circa 100 metri fa]` de cl`direa principa-
l` a g`rii. La ora actual` gara B`ni]a este
singura din Romnia care are o pe[ter`
\n perimetrul s`u ([i aceasta este posibil
a fi traversat` c`lare).
35
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
2 Mai departe de intrarea amonte
\n Pe[tera Bolii.
foto: {tefania Laz`r (Bucure[ti)
4 Dinspre aval, Pe[tera din gara B`ni]a.
foto: Ic` Giurgiu
36
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
Ic` GIURGIU
(Clubul de speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)
Pe DN66 Petro[ani - Ha]eg, dup` ce
trecem peste un \nalt viaduct (foto 2), ri-
dicat peste apa Crivadiei (foto 2.1) - pe un
cap`t al s`u sprijinit pe role, ca s` reziste
schimb`rilor de temperatur` - intr`m \n
localitatea Crivadia (imaginea 3).
De aici se desprinde c`tre dreapta
(imaginea 3, harta 1) drumul forestier
Crivadia - Tecuri (vezi [i harta de la pa-
gina 25), care - dup` ce urc` aproximativ
100 de metri lungime pe dou` serpenti-
ne abrupte - ajunge pe versantul drept
geografic al unei v`i largi, flancat` de
dealuri rotunde [i ]uguiate ca ni[te cu[-
me, pe fe]ele c`rora apar cmpuri de lapi-
ezuri sau plcuri de p`dure.
Pe fundul v`ii se strecoar`, aproape de
neb`gat \n seam`, un fir de ap` sub]ire [i
cuminte, Prul Munceilor. Albia este for-
mat` pe calcare mezozoice, sub care se
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M [
M [
2 La
ie[irea
nordic` a
localit`]ii
Crivadia,
[oseaua
trece peste
un viaduct
pus pe role.
fotografii:
Ic` Giurgiu
2.1 Pe sub
viaduct sunt
Cheile
Crivadiei.
37
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
afl` probabil un relief pe roci metamorfi-
ce. Plato[a de calcar, puternic tectoniza-
t`, pleac` de la 1300 metri altitudine
(dinspre nord), din zona Pe[terii Tecuri [i
se termin` pe la 500 metri altitudine, dis-
p`rnd sub depozite mai noi (neozoic).
Prul Munceilor se adun` pe cristalin [i
ajunge pe calcare pe la 900 metri altitudi-
ne. Cu o sut` de metri diferen]` de nivel
mai jos el a dat na[tere unui sistem cars-
tic bine conturat, lung de mai mul]i kilo-
metri, \nc` \n curs de explorare (Pe[tera
de la Malul Ro[u, Pe[tera din Perete, Pe[-
tera Gaura Oanei [i multe alte cavit`]i
din apropierea acestora).
Cea mai veche captare lateral`, acum
colmatat`, Pe[tera Fosil`, prima pe care o
\ntlne[ti cobornd din amonte - pe ma-
lul stng geografic (vezi schi]a 21) - este
lung` de 21,8 metri (are 8(-3/+5) metri
denivelare) [i se afl` la 12 metri altitu-
dine relativ` fa]` de talveg.
Pu]in mai aval de ea, chiar la nivelul
apei, se deschide intrarea joas` [i \n-
gust` \n Pe[tera de la Malul Ro[u (foto
5), o cavitate care a ajuns \n anul 1990 la
1003,5 metri lungime [i 54,7 metri de-
nivelare. Denumirea ei a fost inspirat`
de culoarea calcarului de pe malul opus,
derocat din drumul forestier pe panta
din dreptul pe[terii, pant` acum bine
\mp`durit`. |n dreptul intr`rii \n Pe[te-
ra de la Malul Ro[u apa dispare \n sub-
teran prin mai multe ponoare, care mi-
greaz` dup` cum se adun` sau se des-
fund` aluviunile. De aici \n aval de obi-
cei valea este seac` (foto 6) pn` cnd
intr`m \n Pe[tera Gaura Oanei (ima-
ginile 7, 8; harta 8.1).
Aval de Pe[tera de la Malul Ro[u va-
lea se \ngusteaz` [i pere]ii se ridic` din
ce \n ce mai mult, pe m`sur` ce altitudi-
nea scade. Dup` aproximativ 250 metri
distan]` de la Pe[tera de la Malul Ro[u,
\ntr-un contrafort de stnc` al versantu-
lui stng se deschide, imediat \n apropi-
3 Din Crivadia, chiar din [oseaua Petro[ani - Ha]eg, se
desprinde drumul forestier spre zona Gaura Oanei, Tecuri.
foto: Ic` Giurgiu
Cheile Munceilor
[i Jgheabului
Ha]eg
Petro[ani
C
r
i
v
a
d
i
a
turn
medieval
stna din
Sc`uni[
Pe[tera
de la
Malul Ro[u
Pe[tera
din Perete
ie[irea
din Pe[tera
Gaura Oanei
Pe[tera
}epoas`
..... curs subteran
---- curs intermitent
Harta 1
potec`/ drum
de lng` stna Sc`uni[
pn` la talveg
potec` de la
stna Sc`uni[
la intr`rile
D [i E \n
Pe[tera
Gaura Oanei
38
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
5 Triunghiular`,
intrarea \n Pe[tera
de la Malul Ro[u.
foto: Ic` Giurgiu
4 Turnul medieval de la Crivadia, de pe versantul stng al cheilor
cu acela[i nume. Dincolo de linia ferat` \ncepe Retezatul.
foto: Ic` Giurgiu
39
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
erea actualului talveg, Avenul din Cheile
Munceilor, adnc de 9 metri (poate fi co-
bort \n ramonaj).
De aici valea se \ngusteaz` pu]in [i
trecem pe sub un portal; o dat` dep`[it,
el se dovede[te a fi o lespede uria[`,
desprins` din versantul stng. Dup` al]i
50 de metri \ntlnim o \n[iruire de trei
marmite (marmit` = bazin unde adn-
cimea apei dep`[e[te media prului, de
obicei cu pere]i abrup]i [i lustrui]i), un-
de apa de ploaie care macereaz` frunze-
le c`zute de pe versan]i creeaz` condi]ii
pentru existen]a unei bogate lumi mi-
croorganice. Aval imediat de aceste trei
marmite, \n fiecare versant se deschide
cte o pe[ter` mic`.
Mai mergem \nc` 20 de metri pe
firul v`ii; de aici urc`m 15 metri pe ver-
santul drept [i ajungem la intrarea Pe[-
terii din Perete; ea este situat` deasupra
unei scurte cavit`]i [i este bine mascat`
de \nclina]ia pantei. Ne afl`m \n fa]a
unei foste pierderi a V`ii Munceilor, ca-
re scurtcircuita versantul drept geogra-
fic. Deasupra Pe[terii din Perete este
micul platou cu stna din Sc`uni[.
S` revenim la firul V`ii Munceilor,
de unde am \nceput urcu[ul spre Pe[-
tera din Perete. Aval de noi se deschide
maiestuoas` intrarea din amonte \n Pe[-
tera Gaura Oanei (imaginile 7, 8; harta
8.1, intrarea A). Dac` dup` c]iva metri
parcur[i \n interiorul Pe[terii Gaura Oa-
nei ne \ntoarcem privirile spre amonte
(figura 8), din acest unghi r`mnem [i
mai impresiona]i de dimensiunile arca-
dei s`pate de Prul Munceilor.
Ne continu`m drumul \n aval par-
curgnd o parte din galeria principal`
din Pe[tera Gaura Oanei (imaginea 9;
6 |n aval de Pe[tera de la Malul
Ro[u, valea nu mai este activ`
dect la viituri importante.
foto: Ic` Giurgiu
7 Intrarea din amonte \n Pe[tera Gaura
Oanei, v`zut` din gura Pe[terii din
Perete (temporar locuit`).
foto: Ic` Giurgiu, Valentin }intea,
Bogdan Constantinescu
1262 metri dezvoltare, 47,1 (-21,6/
+25,5) metri denivelare). Dup` aproxi-
mativ 100 de metri ajungem iar`[i la lu-
mina zilei (intrarea D, harta 8.1), \n
dreptul intr`rii din mijloc a Pe[terii Ga-
ura Oanei (imaginea 10). Mai parcur-
gem de aici al]i aproximativ 100 de
metri (cu dou` pasaje mai acrobatice) [i
iat` c` se vede iar`[i lumin` (imaginea
11; harta 8.1, intrarea E). Coborm s`-
ritorile cu cascade de la ie[irea din aval
a Pe[terii Gaura Oanei [i de aici \ncep
Cheile Jgheabului (imaginea 12).
Dup` ce trecem de cteva marmite,
pe versantul stng observ`m cele dou`
intr`ri \n Pe[tera Craniului. Dup` c]iva
metri \nspre aval, dar pe versantul
drept, la zece metri \n`l]ime fa]` de tal-
veg, bine mascate de vegeta]ie, sunt
cele dou` intr`ri \n Pe[tera }epoas`
(130,2 metri lungime; 23(-17,1/+5,9)
metri denivelare).
Urmeaz` o cascad` de 6 metri (ima-
ginea 13). Acesta este debutul por]iunii
alpine a Cheilor Jgheabului, zon` care se
poate parcurge integral numai dac` a-
vem echipament special (corzi, cobor-
toare, pitoane, sc`ri, eventual protec]ii
din neopren). De aici [i pn` la cascada
de 7 metri de dinaintea confluen]ei cu
Prul Crivadia (vezi harta 21) mai sunt
40
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
8.1 Cartare: Mircea Vl`dulescu, Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Angela Mihai,
Tudor Manciulea, Nicu Stoica, Monica Dasc`lu, Gabriel Micl`u[, Drago[
Mndroiu, Alexandru Volanschi.
Sinteza datelor: Mircea Vl`dulescu, Ic` Giurgiu. Desen: Mircea Vl`dulescu.
Pantograf: Ic` Giurgiu, Adrian Mitric`, Mircea Vl`dulescu.
Pe[tera Gaura Oanei
8 Intrarea din amonte \n Pe[tera Gaura Oanei,
v`zut` din interior. |n fundal, intr`rile \n
Pe[tera de sub Pe[tera din Perete (jos) [i \n
Pe[tera din Perete (sus).
foto: Ic` Giurgiu, Valentin }intea
41
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
10 Intrarea D \n Pe[tera Gaura Oanei (vezi harta 8.1).
Dac` din dreptul stnei Sc`uni[ pornim pe drumul
forestier spre Crivadia, din a doua curb` care ajunge
spre versantul drept al V`ii Jgheabului g`sim c`tre nord
o potec` care coboar` la intrarea D.
9 Aval de intrarea amonte \n
Pe[tera Gaura Oanei.
fotografii: Ic` Giurgiu, Valentin }intea,
Bogdan Constantinescu
cteva poteci sau locuri care ne permit
s` coborm de pe ambii versan]i abrup]i
sau surplomba]i pn` la firul apei [i s`
parcurgem unele tronsoane din Cheile
Jgheabului.
Dac` pn` la aceast` prim` cascad`
panta apei era \n general domoal`, de aici
urmeaz` o succesiune de trepte, repe-
zi[uri, cascade. Pere]ii se vor apropia [i la
mai pu]in de un metru \n cteva locuri.
Valea va avea contorsion`ri violente iar
col]ii de stnc` \i vor \nvolbura pe alocuri
apele. |n unele marmite adncimea apei
va trece bine de un metru iar curentul va
fi rece [i rapid. |n preajma cascadelor, a-
colo unde pere]ii sunt apropia]i, curentul
de aer de pe vale se face bine sim]it. Cu
ct echipa care parcurge acest` por]iune
este mai numeroas` scade ritmul de \na-
intare [i cre[te expunerea la condi]ii vi-
trege de climat.
Sunt cteva locuri \n Cheile Jghea-
bului unde \n plin` zi de var` c`ldura [i
lumina intens` par uitate (imaginile 18,
19, 20). Iar dac` debitul apei a fost sporit
de ploi puternice, dificultatea parcurgerii
Cheilor Jgheabului cre[te considerabil.
Ultima cascad` de pe vale, de 7 metri
\n`l]ime, aflat` \nainte de confluen]a cu
Prul Crivadia (imaginea 22) poate fi
ocolit` pe versant.
Am ajuns la locul de v`rsare a Pr-
ului Muncei/ Jgheab \n Prul Crivadia,
care sose[te din stnga nostr` cum co-
borm pe vale (imaginea 23). Pe acesta
din urm`, parcurgnd \nspre aval cheile
din imaginea 2.1, ajungem repede sub
viaductul din imaginea 2.
Pe apa Crivadiei \nspre amonte (ima-
ginea 23), \ncepe o por]iune de chei lun-
g` de cteva sute de metri, printre pere]i
42
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
11 |nainte de intrarea/ ie[irea E din
Pe[tera Gaura Oanei (vezi harta 8.1),
cale de acces spre Cheile Jgheabului,
o sal` spa]ioas`, str`b`tut` de prul
subteran, are multe galerii
laterale [i \n tavan.
foto: Ic` Giurgiu, Valentin }intea,
Bogdan Constantinescu, Mircea Vl`dulescu
12 Aval de intrarea E a Pe[terii
Gaura Oanei \ncep Cheile Jgheabului,
cu primele marmite [i repezi[uri.
foto: Emilia Marinescu, Mircea Vl`dulescu,
Radu C`linescu
43
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
13 Cascada de 6 metri
din aval de Pe[tera
}epoas`. Pe malul ei
drept este un amaraj din
dou` pitoane cu expansi-
une, cu urechi [i lan] \ntre
ele; dar de la amaraj se
coboar` direct prin cas-
cad`. Dac` folosim unul
din pomii de pe malul
stng geografic evit`m cea
mai mare parte a c`derii
de ap`.
foto: Emilia Marinescu,
Mircea Vl`dulescu
44
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
14 Un pic aval fa]` de cascada
de 6 metri, o c`dere de doar 3
metri (amaraj pe malul drept, 2
pitoane cu expansiune, cu ure-
chi); marmita de la baza ei, ca
[i \n alte asemenea locuri,
poate con]ine resturi
periculoase de trunchiuri.
foto: Radu C`linescu,
Emilia Marinescu,
Mircea Vl`dulescu
45
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
15, 16
Cu 65 metri alti-
tudine mai jos de
buza cascadei de
6 metri (din aval
de Pe[tera
}epoas`) un prag
de 3 metri, cu
marmit` la baz`
adnc` de peste
1,5 metri. Amaraj
pe malul drept, 2
pitoane cu expan-
siune, cu urechi.
foto
Emilia Marinescu,
Mircea Vl`dulescu,
Ic` Giurgiu
impun`tori [i de multe ori foarte apropi-
a]i; va fi un parcurs acvatic, prin marmite
uneori destul de adnci, dar binevenit
pentru destindere \ntr-o zi c`lduroas` de
var`. Ie[im \nspre amonte chiar la [oseaua
Petro[ani - Ha]eg.
Pe malul stng geografic al Prului
Crivadia, aproape de [oseaua na]ional`
(\n cteva minute accesibil de la ea),
chiar \nainte de viaductul din imaginea
2, se afl` turnul medieval din imaginea
4. De lng` el putem privi spre nord,
de-a lungul t`ieturii pe care se afl` Che-
ile Jgheabului.
46
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
17, 18
Aval de cascada din
imaginile 15-16 este o
c`dere de ap` de 6
metri, cu un ad`post
fa]` de jetul lichid pe
malul stng geografic,
la baza ei. (Apoi
urmeaz` o cascad` de
8 metri.) Amaraj: dou`
pitoane cu expansiune,
pe malul stng, cu
leg`tur` \ntre ele.
fotografii:
Ic` Giurgiu,
Mona Diaconu
(CT Chindia Trgovi[te)
Mircea Vl`dulescu,
Emilia Marinescu
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
47
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
19, 20 Partea cea mai \ntunecoas`, rece [i acvatic` a
Cheilor Jgheabului se afl` mai jos de cascada din imaginile
17-18: o c`dere de ap` de 8 metri, urmat` la baz` de o
b`l`ceal` prin cteva marmite furioase, lustruite [i adnci.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti), Adrian Oprin (Timi[oara)
48
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
Harta 21
Cheile Munceilor [i Jgheabului
Pe[tera Fosil`
Pe[tera de la
Malul Ro[u,
760 metri altitudine
Avenul din
Cheile Munceilor
1,2
1,5
2
1,7
2
portal
1,5
2,5
2,5
1
Pe[tera de sub
cele 3 marmite
Pe[tera
Coridorului
Pe[tera
din Perete
Pe[tera de la parter
3
Pe[tera
Ruletei
Pe[tera Craniului
Pe[tera }epoas`
6 (vezi imaginea 13)
(vezi imaginea 14) 3
traseul
prin Pe[tera
Gaura Oanei
662 metri
altitudine,
intrarea din
amonte \n
Pe[tera
Gaura Oanei
3
cascad` \n trepte, posibil
colmataj cu trunchiuri [i pietre;
piton lam` pe malul drept
0,5
1
1
afluent pe perete, care depune
v`luri [i odontolite
0,5
1,5
potec` de ie[ire spre platoul de
deasupra malului stng
potec` de ie[ire
spre drumul
forestier care
coboar` \n Crivadia
0 100 metri
0,5
1
1
1
Pe[tera
Despicat`
5
600 metri altitudine; 2 pitoane [i bucl`,
pe malul stng, marmit` adnc` la baz`;
dac` se urc` deasupra buzei cascadei se
poate face rapel de 10 metri de pe
malul stng, la dep`rtare de cascad`
1
0,5
1 1
afluent slab
3
590 altitudine; 2 pitoane
pe malul drept, cu lan];
se poate ocoli urcnd 3-4
metri pe malul stng [i
cobor\ pe lng` ea
3
1
6
8
1,5
0,5
afluent
are 2 pitoane
pe stnga
2 pitoane cu urechi, pe dreapta;
marmit` 1,5 metri adncime la
baz`; vezi imaginile 15-16
7
2
Crivadia
schi]` realizat` de Ic` Giurgiu
Bibliografie
Ic` Giurgiu - Zona carstic` Cheile
Munceilor - Cheile Jgheabului - Bule-
tinul Clubului de speologie "Emil
Raco-vi]`" Bucure[ti, nr. 1, Bucure[ti,
1973, paginile 22-30
Ic` Giurgiu, Mircea Vl`dulescu -
Pe[tera Gaura Oanei - Buletinul Clu-
bului de speologie "Emil Racovi]`" Bu-
cure[ti, nr. 12, Bucure[ti, 1989,
paginile 70-83
Mircea Vl`dulescu, Gigel Cu]a -
Pe[tera de la Malul Ro[u - Buletinul
Clubului de speologie "Emil Racovi]`"
Bucure[ti, nr. 13, Bucure[ti, 1990, pagi-
nile 1-13
Mircea Vl`dulescu, Ic` Giurgiu -
Noi descoperiri \n Cheile Munceilor -
Cheile Jgheabului - Buletinul Clubului
de speologie "Emil Racovi]`" Bucure[ti,
nr. 12, Bucure[ti, 1989, paginile 84-96
M Mu un n] ] i i i i { {u ur r e ea an nu u
49
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
22 Ultima cascad` din aval de pe Cheile
Jgheabului, de 7 metri; poate fi ocolit` pe
versant.
fotografii: Ic` Giurgiu, Mihaela Iordache
23 Aval de cascada
din imaginea 22, din stnga vine
apa Crivadiei, pentru care Cheile
Jgheabului sunt afluent.
text [i fotografii:
Ion R~DOI (Bucure[ti)
Brul lui R`ducu sau Brul Mare al
Jepilor ncinge Muntele Jepii Mici n ju-
rul altitudinii de 1800 m, ntre Valea Ur-
l`toarea Mic` [i Valea Jepilor, fiind cotat
drept traseu alpin cu grad de dificultate
1A (vezi harta 1). Intr`rile sunt destul
de clare din ambele capete.
Eu am preferat s` l parcurg dinspre
Muchia Url`torilor spre Valea Jepilor
pentru c` prima jum`tate, pn` \n {aua
Cl`ii Mari, este foarte clar vizibil` din
Muchia Url`torilor, ceea ce ]i cre[te mo-
ralul cnd mergi prima oar` pe acolo. Po-
teca este foarte bine conturat` [i, n plus,
se merge cu soarele n spate.
11 octombrie 2006; \mpreun` cu {er-
ban Nechita. Prima parte a traseului co-
incide cu drumul Schiel (traseu 25, ane-
xa 2), de la Bu[teni spre cabana Piatra Ar-
s`. Poteca urc` n serpentine bine trasa-
te [i ne scoate cam dup` 2 ore pe Mu-
chia Url`torilor, care desparte V`ile Ur-
l`toarea Mic` [i Url`toarea Mare. Mu-
chia Url`torilor este zona de gol alpin a-
flat` la ie[irea din p`dure, chiar nainte
de a ncepe cablurile. Este locul unde
sunt grupa]i vreo trei stlpi din fostul fu-
nicular Schiel. Din Muchia Url`torilor se
v`d clar, spre dreapta cum urc`m, Claia
Mare [i {aua Cl`ii Mari, precum [i trase-
ul brului, care merge aproape pe curb`
de nivel. n imaginea 2, peretele sudic al
Jepilor Mici [i Brul lui R`ducu.
Intrarea pe bru se face din drumul
Schiel, chiar nainte de a ie[i pe Muchia
Url`torilor, n zona unde poteca este
foarte erodat`. Un h`]a[ foarte clar por-
ne[te spre dreapta (n sensul de urcare),
traversnd un plc de molizi [i apoi Valea
Url`toarea Mic`, pe curb` de nivel. La
ie[irea din molidi[ poteca urc` piepti[,
pe o distan]` de vreo 30-40 m, pn` la ba-
za peretelui (vezi imaginea 3, detaliu din
fotografia 2). Dup` cum se vede, poteca
este foarte clar`.
Dup` p`rerea mea, pn` n [a exist`
un singur punct n care poteca poate pare
neclar`, n zona V`ii Comorile de Mijloc,
unde la un moment dat ai senza]ia c` un
M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
50
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
l R l R
1 Harta 1.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
51
2 Peretele sudic
al Jepilor Mici [i
Brul lui R`ducu.
3 Detaliu din imaginea 2.
bolovan blocheaz` poteca iar dincolo de el
e h`u. Dac` te urci pe bolovan vezi c` po-
teca continu` f`r` probleme. Am traversat
Url`toarea Mic` [i cele trei fire ale V`ii
Comorilor [i dup` 1 ore, timp \n care am
[i filmat, ajungem n {aua Cl`ii Mari.
Din [a merit` s` ne abatem pn` pe
Claia Mare, de unde priveli[tea spre Bu[-
teni este deosebit`. Teoretic, din [a pn`
pe vrf se fac cam 25 de minute. Practic,
poteca este inundat` de jnepeni [i dac`
nimere[ti n desi[ po]i s` pierzi semnifi-
cativ mai mult timp. Muchia Cl`ii Mari
este cotat` tot 1A, ca [i brul propriu-zis,
dar este ceva mai dificil`, n special din
cauza potecii neclare [i a por]iunii finale
- o strung` destul de expus`, cu cabluri.
n imaginea 4 se observ` Muchia Cl`ii [i
strunga de dinainte de vrf, v`zute din
poteca Schiel.
Pe Muchia Cl`ii poteca trece printr-o
zon` cu mult` zad`, care toamna ]i se
scutur` n cap, apoi intr` n jnepeni[. A-
ici sunt [anse mari s` pierde]i poteca, a[a
c` bine ar fi s` ncerca]i s` ocoli]i jnepe-
ni[ul, prin stnga; altfel ve]i fi nevoi]i s`
merge]i de-a bu[ilea pe la r`d`cinile
jnepenilor (imaginea 5) [i pn` la urm`
tot ve]i pierde poteca.
Muchia Cl`ii ne ofer` panorame foar-
te spectaculoase: ora[ul Bu[teni v`zut de
sus, Valea Seac` dintre Cl`i, Peretele cu
Flori, Creasta cu Zmbri [i Cl`i]a.
Privind de pe Muchia Cl`ii spre [a n-
cerc`m s` vedem traseul brului n conti-
nuare. Aparent, poteca are o discontinui-
tate puternic` la baza Peretelui cu Florile
(vezi harta 2) - o ruptur` pe unde nu se
poate trece f`r` asigurare. Se vede o pat`
alb` pe peretele calcaros, de unde s-a
desprins un bolovan care pare s` fi rupt
poteca n c`dere. De[i este destul de ac-
M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
52
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
4 Muchia Cl`ii [i strunga de dinainte
de vrf, v`zute din poteca Schiel.
5 Pe sub jnepeni, pe Muchia Cl`ii.
cidentat`, zona cu ruptura
nu pune probleme. n ima-
ginile 6 [i 7 pute]i vedea lo-
cul cu ruptura fotografiat
de pe Muchia Cl`ii, apoi
din potec`.
n continuare, poteca
de pe Brul lui R`ducu tra-
verseaz` Valea Seac` dintre
Cl`i (Valea Seac` a Jepilor),
trece pe deasupra Cl`i]ei [i
Crestei cu Zmbri. Schi]e-
le din imaginile 1 [i 8 (h`r-
]ile 1 [i 2) sunt reproduse
din cartea lui Walter Kar-
gel, Drumuri spre culmi,
Editura Sport-Turism, Bu-
cure[ti, 1988.
Din {aua Cl`ii Mari p-
n` n Valea Jepilor facem
cam 1-1 ore, n func]ie de
ct st`m s` admir`m peisa-
jele. Pasaje expuse nu exis-
t`, poteca este destul de
clar`, cu ceva mai multe b`-
l`rii dect pn` acum. Exis-
t` totu[i dou` locuri mai di-
ficile: o s`ritoare de vreo 3-4
metri cu doi bu[teni alune-
co[i (imaginea 9) [i o bucat`
de brn` foarte ngust` (i-
maginea 10). Por]iunea cu
brna poate fi totu[i ocolit`
pe deasupra, a[a cum am v`-
zut dup` ce am trecut de ea.
anexa 1 (extras din Ghi-
dul Bucegilor, revista Invi-
ta]ie \n Carpa]i, numerele
63-66)
24. Bu[teni (885 m) -
Valea Jepi - cabana Ca-
raiman (2025 m) - cabana
Babele (2206 m)
Cruce albastr`. Multe
zone cu cabluri sau diverse
mici amenaj`ri pentru sigu-
ran]a circula]iei turistice.
Traseul poate suferi, pe alo-
curi, de la un anotimp la al-
tul, deterior`ri bru[te, une-
ori incomodnd parcurge-
rea. Nu recomand`m str`-
baterea lui cu rucsaci ma-
sivi ca volum ori greutate.
Timp de mers: 4-5 ore (3-4
ore n sens invers); durata
de parcurgere poate cre[te
foarte mult dac` este z`pa-
d`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
53
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
6 Ruptura de pe Brul lui R`ducu, pe
por]iunea {aua Cl`ii Mari - Valea Jepi-
lor, fotografiat` de pe Muchia Cl`ii.
7 Ruptura de pe Brul lui R`ducu,
pe por]iunea {aua Cl`ii Mari - Valea
Jepilor, fotografiat` de pe bru.
traseul devine foarte greu, periculos. Sur-
se de ap` pu]ine (posibil poluate), locuri
de cort (n poiana din amonte de sta]ia
telecabinei [i dup` ce ie[im n dreptul
cabanei Caraiman). Locuri de belvedere.
La urcare din Bu[teni, cnd trecem
ultima dat` apa pe malul ei stng geo-
grafic, \nainte de aceast` trecere - spre
stnga - se desprinde, pe malul drept
geografic, ascendent, poteca spre Brul
lui R`ducu, traseu nemarcat turistic, bi-
ne de parcurs n prezen]a unui cunosc`-
tor al locurilor. Acest parcurs face leg`tu-
r` cu traseul turistic marcat cu triunghi
albastru, Bu[teni (885 m) - canton Jepi -
cabana Piatra Ars` (1950 m).
anexa 2 (extras din Ghidul Bucegilor,
revista Invita]ie \n Carpa]i, numerele 63-
66)
25. Bu[teni (885 m) - Creasta Url`-
torilor - canton Jepi - cabana Piatra Ars`
(1950 m)
Triunghi albastru. Timp de mers: 3-
4 ore (3-3 ore n sens invers); durata
de parcurgere poate cre[te foarte mult
dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
traseul poate deveni foarte greu, sau chiar
periculos. Surse de ap` pu]ine, locuri de
cort. Multe locuri de belvedere.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
54
8 Harta 2.
10 Pe Brul lui R`ducu, bucata
de brn` foarte ngust` (poate fi
ocolit` pe deasupra).
9 Pe Brul lui R`ducu, s`ritoarea
cu bu[teni aluneco[i.
text [i fotografii:
Dinu BOGHEZ
(Rmnicu Vlcea)
Nu era singura dat` cnd plecam de
unul singur \ntr-o excursie al c`rui tra-
seu era \n parte necunoscut. Era sfr[it
de iunie 2005.
Am pornit din satul Cerna, de la est
de Polovragi (vezi harta 1, extras din lu-
crarea lui Nae Popescu, Mun]ii C`p`]-
nii, colec]ia Mun]ii No[tri, num`rul 15,
Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1977).
Curge drumul de-a lungul apei cale de
mai bine de 15 kilometri [i panglica cris-
talin` farmec` privirile tot timpul.
Pe dreapta \ntlnesc un drum, la fel
de bun ca acel pe care m` aflu [i care ur-
c` spre Muchia Fomete[tilor, cu care sper
s` m` pot \ntlni mai sus, dup` ce voi p`-
r`si valea. Apoi, pe stnga, c]iva oameni
se \nvrt \n jurul unei movile uria[e de
lemne fumegnde. Aici se face mangal [i
oamenii sunt plini de funingine.
Uneori pe vale apar firi[oare de ap`
timide, alteori cte un scoc firav tr`dea-
z` prezen]a cte unui izvor. {i drumul
merge \naintea ma[inii parc` f`r` s` urce.
Deodat` muntele \ngusteaz` valea. Doi
pere]i de stnc`, verticali, strng zdrav`n
drumul. Sunt ni[te chei foarte scurte, cu
brazi anina]i pe buza abrupturilor. Aici
calcarul este la el acas` [i e pe undeva [i
Pe[tera lui Vjg`u.
Dup` chei \ncep serpentinele. Apare
[i un drum pe stnga. Dac` a[ lua-o pe a-
colo, a[ sui \n creasta Cor[orului [i tot \n
cununa C`p`]nii a[ ajunge. Cnd ser-
pentinele se sfr[esc, drumul devine no-
roios, sf[iat de f`ga[e. De aici \ncep ex-
cursia pe jos.
Ajung repede pe un fel de platform`
pe care sunt \n[irate utilaje cu care se
dezgolesc cu s`lb`ticie coastele mun]i-
lor. Un stupar a venit aici cu prisaca. |n-
tr-un vagon aflu un b`ietan moroc`nos.
Cum ajung pe creast`? Ia-o pe drumul
de TAF [i ajungi pe Milescu.
Printre praiele ce se \noad` pe drum,
pe panta brutal` a acestuia, urc din greu.
Dup` ceva mai mult de un ceas sunt \n
creast`. |n jos, c`tre locurile \n care se z`-
re[te o stn`, drumul pare destul de lat
[i, mai ales, umblat. |n sus, de abia se \n-
firip` o urm` de potec`, ascuns` sub un
clin al muntelui. Mai departe \ns`, aceas-
ta se transform` \n drum bine b`tut. Tur-
mele l-au fr`mntat de curnd.
Fac primii pa[i ai traseului pe care mi
l-am propus, \ntre dou` lumi: cea gene-
roas`, a p`durii de nep`truns, cu frunze
proaspete de fag [i cealalt`, s`lbatec dez-
golit` de mna omului. M` \ndrept c`tre
Muntele Milescu, a[a cum \mi spusese
b`ietanul. Drumul pietros urc` lini[tit.
Doar o singur` dat` apar serpentine. A-
deseori, prin lumini[uri, z`resc plaiul
Muntelui Cor[oru [i crestele \nalte spre
care m` \ndrept. Cupola Balotei se ive[te
semea]` [i, spre stnga, \n`l]imile care
duc spre Nedeia.
Am ajuns \n creasta muntelui, pe dru-
mul de TAF, c`tre ora 10. Sosesc \ntr-o
poian` \n care pasc mul]ime de vaci. Tre-
buie s` fie prin preajm` o stn`. Un drum
bun coboar` spre dreapta. |n sus, c`tre
un vrf cu brazi \mb`trni]i, urc` o po-
tec`, mai mult un h`]a[. Pe acolo o iau.
Urc ct`va vreme [i cnd se poto-
le[te urcu[ul, o imagine deosebit`,
pu]in obi[nuit` pentru Mun]ii C`p`]-
nii, \mi apare \n fa]`. Un abrupt calca-
ros, cu grohoti[ la poalele lui. Acum [tiu
unde sunt. |n fa]` am Muntele G`uri-
ciu, pe creast`, cu lapiezuri la tot pasul
(imaginea 3).
Poteca devine doar un bru cu iarb`
m`t`soas`, \mbietoare la popas [i oco-
le[te vrful din cale, pe stnga. Merg de
vreo trei ore [i soarele dogore[te puter-
nic. Z`resc stna cu saivan din Milescu
(imaginea 4). Cnd cobor de pe brn`
dau de un alt drum; o ramur` coboar`,
alta urc`. Pe aceasta din urm` continui.
Cnd urc pe plaiul b`tut de soare pri-
vesc pe o muchie apropiat` stna C`[`-
riei, acolo unde am \noptat o dat`, cnd
coboram spre Vaideeni. Peste ea o alt`
muchie, care coboar` din Vf. Romanu-
lui; v`d silueta cantonului unde am pe-
trecut minunate nop]i de iarn`.
Trec peste creast` [i \n vale z`resc
forfota stnei. O ocolesc de departe, gn-
dindu-m` c` poate scap de cini. Da de
unde... Strig la ciobani, preg`tesc sprayul
[i merg mai departe, cu cinii fioro[i
dup` mine. Pn` la urm` m` las` \n pace.
Acum sui mai lini[tit.
Urcu[ul printre lespezi calcaroase
m` scoate \n Vrful Pietrei Stroe[tilor, la
1721 metri. Curnd ajung la fntna din
Curm`tura Stroe[tilor. M` opresc pen-
tru o scurt` odihn`. De cnd p`r`sisem
ma[ina, din Valea Cernei, s-au \mplinit
pn` aici 4 ore.
O ciread` de vite vine la ad`pat, apoi
se retrag la umbra brazilor nu prea de-
p`rta]i. Am de mers \n continuare pe
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i C C` `p p` `] ] n ni i i i
55
c r u
c r u
1 Harta 1.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i C C` `p p` `] ] n ni i i i
56
drumul ce taie piezi[ coasta muntelui, f`-
r` pic de umbr` pe el. Trebuie s` urc, [i
\nc` repede, pentru c` pe Balota au ap`-
rut iar nori \ntuneca]i. Pe coasta munte-
lui dau de un firicel de ap` [i de o ]eav`
care coboar` spre vale; de aici venea apa
fntnii la care poposisem.
Merg mai departe [i parc` urcu[ul es-
te din ce \n ce mai aspru. Curnd ajung
\n curm`tura dintre Funicel [i Beleoaia
(vezi harta 2). Mai am de mers pn` pe
Platoul Nedeii, acolo unde se spune c`
de mult se ]ineau s`rb`tori pastorale. Urc
din nou. De data asta ceva mai lent. Dru-
mul ravenat suie pe pantele estice ale
muntelui. Ajung pe Platoul Nedeii, foar-
te aproape de vechea troi]`, din care a
mai r`mas un ciot. A fost \n via]a ei sim-
bolul \n`l]imilor. Acum, o alta, nou`, a
fost ridicat` tot aici. Cu un bun prieten,
c`rasem pn` aici pr`jini de brad, pe care
le-am \nfipt \n p`mnt, cu s`ge]i indica-
toare de r`spntii [i semne de marcaj pe
ele. Ct` vreme a trecut de atunci!
Marcajele au disp`rut de mult [i nimeni
nu le-a ref`cut.
Sunt singur cu lini[tea muntelui. Prin
preajm` flfie o familie de corbi. Pe
coastele muntelui, totul e ro[u. Bujor de
munte. Plec mai departe. E trecut de ora
15, se apropie oboseala [i mai am drum
lung de f`cut. Dac` a[ urca cei 2130
metri ai Nedeii a[ putea s` cobor prin
{aua Negovanului, pe plaiul Cuculeiului
[i s` ajung la stna din Gropi]`. Dar stna
e dobort` de mult` vreme; ea avea chiar
pe sub celar firul prului.
Aleg s` merg pe drumul clar, pe sub
Negovanu, pn` \n {aua Huluzului. Am
timp berechet s` privesc coastele \nro-
[ite ale muntelui. Pn` spre Vf. Boul, cel
cu fosta sta]ie meteo, p`r`sit`, ajuns` o
paragin`, numai coaste pline cu bujor.
Din {aua Huluzului cotesc la dreap-
ta, pe poteca ce coboar` pe lng` coasta
cu jnepeni[ [i tufe de bujor. Cnd ajung
deasupra Gropi]ei, m` \ntmpin` l`trat
2 Harta 2. Extras din ghidul lui
Nae Popescu despre Mun]ii C`p`]nii,
cu complet`ri.
de cini. O stn` nou` era ridicat` \n lo-
cul celei vechi. Pn` aici mersesem 8 o-
re. Mndru de ea, ciobanul \mi arat` cum
[i-a organizat fluxul tehnologic. Spun c`
merg la Trnovu Mic, la stnele }ugu-
le[tilor, c` pe baciul de acolo, {tefan, \l
cunosc de cnd eram copil. "E plecat \n
sat, la |nvrtita Dorului." Plec [i dispar
repede \n poteca str`juit` de p`durea de
brad.
Mai am de mers mai bine de o or`
pn` la stn`. Poteca cnd urc`, cnd co-
boar`. Cnd ajung pe sub abruptul Tr-
novului, prin grohoti[ul str`juit de colo-
nia de paltini [i de dantel`ria calcarului
abrupt, parc` nu mai simt oboseala. {tiu
c` m` apropii de un izvor cu ap` rece. A-
jung acolo unde poteca face un cot \n
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i C C` `p p` `] ] n ni i i i
57
3 Relieful calcaros ruiniform al
Muntelui G`uriciu. Vedere din drumul
Fomete[tilor (muchia care coboar` \n
satul Mari]a, aflat \ntre localit`]ile
Polovragi [i Horezu).
4 Peste Vrful Milescu (stna are
acela[i nume), Balota \nchide ori-
zontul. Vedere dinspre G`uriciu.
Balota c`tre
Funicel
calcare,
Piatra
Stroe[tilor
Muntele
Milescu
unghi drept.
Deasupra, c`tre creasta Pietrii, se
\nal]` Capul de Dac, stnc` semea]`, cu
horn [i perete abrupt, pe care de mult
urcasem cu coarda dup` noi. Peste 30 de
minute ajung la stn`, unde sfr[eam un
drum de 9 ore. Amabili, ciobanii m` in-
vit` \n "cabinet". A[a se nume[te casa de
lemn \n care dorm [efii stnei. Am parte
de pern` [i plapum` cu cearceaf!
A doua zi vreau s` urc pe creasta Tr-
novului [i s` o parcurg \n \ntregime. Le
spun ciobanilor pe unde m` duc [i las
rucsacul \n cabinet. Intru pe poteca pe
care o parcursesem cu o zi \nainte. Beau
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i C C` `p p` `] ] n ni i i i
58
5 Vf. Balota, v`zut dinspre
Piatra Stroe[tilor.
6 Drumul urc` spre {aua La Nedei.
spre
Nedeia
Funicel
1952 m
spre
{aua
Funicel
spre
Valea
Cernei
Piatra
Stroe[tilor
pe s`turate de la izvorul \ntlnit, ct s`-
mi ajung` pentru toat` tura. Str`bat gro-
hoti[ul, admir \nc` o dat` dantel`riile cal-
carului, colonia de paltini, privesc c`tre
vrful ]uguiat al Nedeii [i, la prima poia-
n` \ntlnit` \n cale, m` abat la dreapta.
G`sesc pe primul brad o s`geat` [i un
semn de marcaj, punctul ro[u. Era din
p`cate singurul [i poteca se pierdu-se; cu
greu am str`b`tut \nclceala de brazi do-
bor]i. Doar cnd am ajuns la stnc` mi-a
fost mai u[or. Versantul, dominat de a-
bruptul calcarului, degradat, a[a cum \l
[tiam de mult, mi-a u[urat urcu[ul. De-
p`[esc primele stnc`rii, ocolesc vrful [i,
pe fe]ele \nierbate, \ncep s` recunosc lo-
curile. Cobor cu grij` panta abrupt` pn`
la primul plc de brazi. Am ajuns la locul
numit La Balcoane; deasupra st` Dintele
Ursului.
Urmeaz` un urcu[, pe lng` peretele
muntelui, apoi pe un horn \nierbat [i ia-
t`-m` chiar pe creast`. De pe custura \n-
gust` privesc cu nesa]. C`tre Valea Lato-
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i C C` `p p` `] ] n ni i i i
59
7 Vf. Nedeia, v`zut dinspre Gropi]`.
8 Coasta Negovanului.
Nedeia
2130
Negovanu
2064
Sfinxul
Negovanului
Negovanu
2064
dinspre sud, de la
Piatra Stroe[tilor
ri]ei, abruptul Trnovului sfr[e[te \ntr-o
mare de grohoti[, pierdut` printre brazi.
Legenda locurilor - cu haiduci ascun[i \n-
tr-o pe[ter` a c`rei r`sufl`toare (un aven
destul de adnc) se afl` nu departe de a-
ici, pe cel`lalt versant (vezi articolul ur-
m`tor) - a f`cut ca localnicii s` scormo--
neasc` \n c`utarea comorii ascunse aici.
M` gndesc c` atunci cnd venisem pri-
ma oar` aici, la limita bradului se afla un
bordei vechi, care nu putea s` fie al cio-
banilor.
|nspre poteca pe care venisem stau
clon]ani decorativi, anina]i pe coaste
pr`p`stioase [i hornuri \nierbate, care
doar par greu de str`b`tut. Pe undeva pe
sub stncile de pe creast`, cu doar pu-
]ini ani \n urm`, g`sisem floarea firav` a
unui mac de munte (pentru completa-
rea esen]ial` a imaginii despre zon` vezi
[i articolele publicate \n revista Invita]ie
\n Carpa]i, num`rul 55/ pagina 62 [i nu-
m`rul 58/ pagina 44). M` apropii de jnea-
p`n. Pe aici, cu al]i doi tovar`[i de dru-
me]ie, croisem potec`. Acum jneap`nul
[i-a reluat locul. N-am \ncotro [i pe vreo
200 de metri m` strecor prin el. Cnd
deasupra, cnd dedesubt.
Cnd ajung la golul de pe Vrful Pie-
trei Trnovului (1879 m), \n sfr[it pot s`
m` odihnesc. Durase traversarea crestei
cam 1 ore. Este semnal la mobil. Co-
borrea n-o voi face pe creast`, \n conti-
nuare, pe la r`sufl`toarea haiducilor, ci
direct pe abruptul Pietrii, pe lng` pere-
tele Orgii. La dreapta, pe un [leau al
muntelui, apoi pe marginea abruptului,
dup` care cobor la bradul uscat aflat ceva
mai jos. Pe brne, pe hornuri scurte, pe
pante \nierbate, pn` ajung pe grohoti[.
Aici, o potec` parc` anume f`cut` m` du-
ce la marginea p`durii de brad. Cnd
intru \n ea nu-mi r`mne de f`cut dect
s` cobor ct mai direct spre poteca pe ca-
re fusesem diminea]a. De aici mai am
pu]in de mers pn` la stn`. Cnd am a-
juns acolo trecuser` 4 ore de la plecare.
A urmat odihna, tot \n cabinet [i o al-
t` noapte tot cu lun` plin`. Coborrea am
f`cut-o pe drumul de sub izvorul stnei [i
apoi pe cel de pe Valea Repedea, pn` la
Gura Latori]ei.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i C C` `p p` `] ] n ni i i i
60
E F E C T U ~ M M A R C A J E .
Aducem mn` de lucru [i echipament.
Contribui]i pentru celelalte cheltuieli?
contact: iic@alpinet.org
9 Piatra Trnovului, v`zut` de la
stna din Gropi]`.
Cornel BELECCIU
(Clubul de speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)
Cu \n`l]imi de peste 1800 metri, Ma-
sivul Trnovu se afl` \ntre V`ile Repe-
dea [i Latori]a, \n nordul Mun]ilor C`p`-
]nii (vezi schi]a zonei).
|n iulie 1982, o echip` a clubului
({tefan [i Iuliana Andreescu, Gigi Chi-
riloi, Victor Ursan, Valentin Beloiu, Mir-
cea Vl`dulescu, Florin Bo[tin`, Cristina
Purza, Cornel Belecciu) \ntreprinde o
prim` cercetare, descoperind [i cartnd
cinci pe[teri [i dou` avene; galeriile sub-
terane cumuleaz` 181 metri lungime to-
tal` [i 71 metri denivelare total`.
Pe[tera L 1 (num`r de catalog
2040/7). 21,5 metri lungime, +11 metri
denivelare. Este situat` \n imediata a-
propiere a potecii punct albastru, {aua
Negovanu - Ciungetu (vezi [i harta de la
pagina 56), la baza col]ilor stnco[i ai Pie-
trei Trnovului, la 1620 metri altitudine.
Cavitatea, descoperit` [i cartat` de Va-
lentin Beloiu, Florin Bo[tin` [i Cornel
Belecciu, este dezvoltat` pe o fisur` ver-
tical` a pachetului de calcare [i poate fi
explorat` prin ramonaj. Nu are concre-
]iuni (harta 1).
Avenul L 2 (2040/8), 30 metri lun-
gime, -17 metri denivelare (harta 2).
Descoperit de Valentin Beloiu. A trebuit
decolmatat` intrarea, acoperit` de bolo-
vani; deschiderea de 1 x 0,5 metri este
greu de observat, fiind situat` la baza u-
nui col] de calcar, la circa 50 de metri de
Vrful Pietrei Trnovului. Avenul este si-
tuat la circa 1875 metri altitudine [i se
dezvolt` pe o fisur` cu l`]ime de 0,2-0,5
metri (harta 2). Cartare: Valentin Belo-
iu, Florin Bo[tin`, Cornel Belecciu.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i C C` `p p` `] ] n ni i i i / / L La at t o or r i i ] ] e ei i
61
d T d T
schi]a zonei
1. Pe[tera L 1
2. Avenul L 2
M Mu un n] ] i i i i C C` `p p` `] ] n ni i i i / / L La at t o or r i i ] ] e ei i
62
Avenul L 3 (2040/9), 36,8 metri dez-
voltare, denivelare 27,5 (-26; +1,5)
metri. Situat chiar pe poteca de creast`
punct ro[u, stna Gropi]a - Ciungetu, a-
venul este amintit \n ghidul lui Nae Po-
pescu, Mun]ii C`p`]nii, colec]ia Mun-
]ii No[tri, num`rul 15, Editura Sport-Tu-
rism, Bucure[ti, 1977. Altitudinile golu-
rilor subterane au fost determinate dup`
harta din acest ghid.
Deschiderea (harta 3) de 1,5 x 1,8
metri a acestui tub de presiune \n spiral`
este situat` la 1850 metri altitudine. Da-
torit` a[ez`rii precum [i unei legende
despre ni[te comori care ar fi fost ascun-
se \ntr-o pe[ter` din zon`, avenul a fost
par]ial cobort de ciobanii de la stnele
din jur, cu ajutorul unui cablu de o]el le-
gat de un bu[tean \n]epenit \n gura verti-
calei. Unii trec`tori au folosit golul drept
co[ de gunoi; prizele [i fundul lui sunt
acoperite de cioburi. Cartare: Mircea
Vl`dulescu, Cornel Belecciu.
Pe[tera L 4 (2040/10), 12 metri dez-
voltare, 4 (-3, +1) metri denivelare (har-
ta 4). Descoperit` de Cornel Belecciu.
Situat` sub poteca punct ro[u, stna Gro-
pi]a - Ciungetu, la 100 metri de intersec-
]ia cu poteca punct albastru, la 1600
metri altitudine.
Podeaua pe[terii este format` de o a-
glomerare de blocuri pr`bu[ite. Aici ar fi
posibil` o continuare, prin decolmatarea
pu]ului de 2 metri. Cartare: Cornel Be-
lecciu, Valentin Beloiu.
Pe[tera L 5 (2040/11), lungime 50,2
metri, denivelare 6,5 (-0,5; +6) metri
(harta 5; vezi [i fotografia). Descoperit`
de Valentin Beloiu, dup` informa]ii ale u-
nor ciobani; este cea mai lung` cavitate
din Trnovu.
Intrarea (2,5 x 5,5 metri), situat` la
1850 metri altitudine, se deschide la 15
metri fa]` de baza peretelui nordic al Pie-
trei Trnovului, accesul f`cndu-se pe o
brn` \ngust`. {i aceast` pe[ter` se pare
c` a fost ]inta c`ut`torilor de comori; pe
s`ritoarea de 4 metri am g`sit b`tute c-
teva "pitoane" din lemn.
Pe[tera are podeaua acoperit` cu argil`
[i prezint` cteva curgeri parietale. Carta-
re: Mircea Vl`dulescu, Valentin Beloiu.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
3. Avenul L 3
4. Pe[tera L 4
5. Pe[tera L 5
Intrarea \n
Pe[tera L 5 din Piatra Trnovului.
Pe[tera L 6 (2040/12), 7 metri lungi-
me, denivelare 3,5 (-1,5; +2) metri (har-
ta 6). Descoperit` de Cornel Belecciu.
Situat` sub poteca punct albastru, {aua
Negovanu - Ciungetu, la 25 de metri de
Pe[tera L 1, la 1625 metri altitudine. Ca-
vitatea con]ine ghea]`. Cartare: Cornel
Belecciu.
Pe[tera L 7 (2040/13),
dezvoltare 23,5 metri, de-
nivelare +7,5 metri (harta
7). Descoperit` de Victor
Ursan. Se afl` \n versantul
sudic al Dealului Repezi,
la 25 metri altitudine fa]`
de talvegul V`ii Latori]a, la
925 metri altitudine abso-
lut`.
Este o cavitate ascen-
dent`, de pr`bu[ire, cu o
singur` sal`; vizitarea nu
cere mijloace de ilumina-
re. Jum`tate din suprafa]a
s`lii este acoperit` de o te-
ras` \n roc`. Spre deosebire de pe[terile
prezentate anterior, aceasta este dezvol-
tat` \n conglomerat. Cartare: Cornel Be-
lecciu, Victor Ursan.
Bibliografie
Cornel Belecciu - |nceput de drum \n
Trnovu - Buletinul Clubului de speolo-
gie "Emil Racovi]`" Bucure[ti, num`rul
8, 1983, Bucure[ti, paginile 212-218
63
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i C C` `p p` `] ] n ni i i i / / L La at t o or r i i ] ] e ei i
D
e
s
c
o
p
e
r
`

f
a
u
n
a

m
o
n
t
a
n
`

p
e

w
w
w
.
a
l
p
i
n
e
t
.
o
r
g
.
|n Masivul Post`varu, pe Valea Cheii.
foto: Alex Ciopat`
|n Mun]ii Codru-Moma,
la Izbucul C`lug`ri.
foto: Claudiu Szabo
6. Pe[tera L 6
7. Pe[tera L 7
Petru Lucian GOJA
(Baia Mare)
Octombrie 2006. Smb`t` la 6,30
mbarc colegii de tur`, familia Kelemen.
E noapte de-a binelea cnd plec`m din
Baia Mare spre Seini, Negre[ti-Oa[.
O gean` de lumin` se ivi abia dup` ce
am trecut de Ora[u Nou, ndreptndu-
ne c`tre Vama (vezi harta 1, extras din
Romania, tourist map, Ministerul Turis-
mului, 1989). Imediat la dreapta puteam
scruta spre claia vulcanic` spectaculoas`
a Muntelui Mic; apoi, destul de departe,
spre est, vedem Pietroasa (1200 metri al-
titudine). Cnd am oprit la Poli]ia de
frontier` Negre[ti-Oa[, pentru a anun]a
despre deplasarea n zona grani]ei rom-
no-ucrainiene aferent` localit`]ii Bixad,
nebulozitatea acaparase 85% din bolt`.
Dup` legitimare [i informarea poli-
]i[tilor de serviciu asupra faptului c` dis-
cutasem telefonic n zilele anterioare cu
comisarul [ef [i subcomisarul privind
proiectul turistic, ncercai f`r` [ans` s` a-
flu cte ceva despre traseul optim de
abordare pentru a poposi pe Pe Piatr`
(cum i spun o[enii), Piatra Vscului
(cum este men]ionat pe harta topografi-
c` din 1978) sau Piatra Bixadului; n con-
tinuare aveam circa 5-700 metri c`tre
nord-est pentru a atinge Vf. Piatra Vs-
cului. Poli]i[tii de frontier` negre[teni
sunt departe de cei maramure[eni, din
zona Repedea - Poieni de sub Munte, ca-
re cunosc potecile, forma]iunile mun-
toase, traseele abordabile turistic.
Se mai luminase ni]el pe cnd tra-
versam nfloritorul, cel pu]in din pers-
pectiv` arhitectural`, Negre[ti-Oa[, co-
tind spre stnga la ie[irea spre Certeze -
Pasul Huta, parcurgnd nc` 5 km pn`
la Bixad, admirnd de-o parte [i alta a
[oselei (l`udabil reparat`) vilele, unele
cu alur` de motel sau hotel, apoi o uria[`
sal` a congreselor, apar]innd unui cult.
Am l`sat n dreapta Sanatoriul Bixad
iar ntr-un scuar izvorul cu ap` mineral`
64
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006 M Mu un n] ] i i i i O Oa a[ [
B
B
mere numai pentru ]uic`, gospod`rii de admirat, struguri \n pomi
1 Harta 1.
2 Harta 2.
protejat de un pavilion, ndreptndu-ne
spre m`n`stirea Bixad. Ajun[i n partea
estic` a acesteia nu am suit mai departe
ci am decis s` continu`m la dreapta, n
amontele V`ii Tr[ol], pe un drum auto-
forestier, ajungnd la o r`stignire [i ho-
rincia duduind n plin` produc]ie de t`-
rie din prune (vezi harta 2, extras din lu-
crarea Mun]ii Oa[ - Guti - }ible[, de
Ion Mac [i Budai Csaba, ap`rut` la Edi-
tura Abeona, Bucure[ti, 1992).
Un localnic venit cu tractorul [i bor-
hotul de prune la fiert, excelent cunos-
c`tor al zonei [i traseului de parcurs ne
spuse s` continu`m prin fa]a horinciei
cteva sute de metri, n continuare la
dreapta, pe lng` un fnar situat ntr-o li-
vad` cu fna]`, suind oblic pe lng` s`la-
[e de oi, dnd n drumul de c`ru]e ce ne
va duce la poalele Pietrei Bixadului (pe
traiectul aduc]iunii de ap` potabil`).
Relieful e deosebit de v`lurit, live-
zile preponderent de pruni bistri]eni, in-
tercalate cu meri, cire[i, nuci dar [i nu-
meroas` vi]` de vie hibrid, cu parfum de
ananas, ntins` pe lungi spaliere, pe alo-
curi neculeas`; doar haturile acaparate de
m`ce[, mur [i tufe aprige de porumbele -
printre care se nal]` precum aurii fl`c`ri,
zvel]ii mesteceni picturali sau verzi ntu-
neca]ii arini - separ` privatele proprie-
t`]i, nicicnd c`zute prad` colectiviz`rii.
La stnga (nord-vest) atrage aten]ia
M`gura (Bixadului), cu alur` de muncel
vulcanic, acum cu f`getul ruginit [i frec-
vente izbucniri sngerii ale cire[ilor s`l-
batici ori violente portocaliuri ale tine-
rilor mesteceni. Doar soarele, un strop
m`car, lipsea pentru a da str`lucire [i n-
sufle]ire ansamblului pictural.
La ora 8 pusesem rucsacii de tur` n
spate, luaser`m be]ele de trekking [i cu-
rios urm`ri]i de o adolescent` n timp ce
l`sam n urm` fnarul nconjurat de cte-
va burduh`noase cl`i de fn, am luat-o
u[or oblic spre nord-est, trecnd prin or-
donate livezi de meri, preponderent so-
iul tradi]ional Yonathan, cu fructele scu-
turate [i depozitate n saci de polietilen`,
cu destina]ia borhot de ]uic`. Aici poa-
mele, exceptnd nucile, nu-[i g`sesc ro-
lul urban de fructe pentru consum [i sur-
se vitaminice, fiind tratate strict prin po-
ten]ialul metamorfoz`rii lor n horinc` de
52-54 volume.
{leaul pe care pornisem deveni tot
mai vag, apoi se termin` subit n cua-
dratura unei livezi mprejmuite. Ie[ir`m
spre stnga, s`rind un pria[ ce afluie[-
te n V. Cucuioasa, ajungnd ntr-o nelu-
crat` demult parcel`, blocat` de un dens
bru de spini/ porumbele prin care pene-
trar`m cu scopul de-a atinge culmea ce
se profila n fa]`, pe care intuiam c` vom
de un drum vechi de c`ru]e suind spre
poalele Pietrei Bixadului.
Am ie[it zgria]i, dnd de o alt` livad`
flancat` de lungi [i simetrice spaliere cu
vi]` de vie apoi n fa]` se ivi o solitar`
gospod`rie. Un tn`r arm`sar murg ne
sim]i mai nti, apoi ciob`nescul alb ima-
culat [i destul de agresiv. Ajun[i la c`su]a
cu [ur`, cuptor tradi]ional pentru pine
[i colaci, cote]e pentru porci, iepuri, g`-
ini, ne ntmpin` o scund` b`bu]` vioaie,
de 70 de ani, treb`luind la alesul din p`s-
t`ile dolofane a fasolei cu boabe mari,
alb-violete, untoas`, tradi]ional` n Oa[,
apreciat` de or`[eni la prepararea zacus-
c`i. Bostani porce[ti, jupi de vreji de po-
rumb, ciopoare de pui [i g`ini, o gr`dini]`
cu zarzavat [i flori, din care remarc`m
ni[te s`lb`ticite dar minunate crizante-
me vi[iniu violacee, se afl` n preajma
gospod`riei. Admir`m casa o[eneasc` din
lemn, pe funda]ie de lespezi de andezi-
turi, cu pere]ii lipi]i [i spoi]i ultramarin,
prispa ngust`, acum plin` de lemne pre-
g`tite pentru foc, altele stivuite pe latu-
ra estic`, sub acoperi[, la ndemn`. Iarna
nu-i surprinde pe o[eni (ori pe moro[eni)
ca pe drumarii [i edilii urbelor.
Un tractor e parcat ceva mai ncolo,
ntre pruni. B`bu]a ne conduce spre [lea-
ul de c`ru]e traversnd hotarul bogatei
lor gospod`rii, povestindu-ne despre fiul
plecat de ani de zile n SUA, de altul dus
prin Fran]a, despre vecini du[i n Italia,
fapt ce explic` neculegerea strugurilor
stafidi]i dup` prima brum`, dulci [i aro-
ma]i de-]i lipesc buricele degetelor. Li-
vada [i via sunt nu doar aici intercalate cu
mesteceni supli, aurii, frecvent cire[ii n-
[irndu-se sold`]e[te pe laturile proprie-
65
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i O Oa a[ [
4 Piatra Bixadului,
partea de sud sud-est.
3 Piatra Bixadului, partea de sud-est.
t`]ilor pentru a le contura hotarele secu-
lare.
Mul]umim, ne lu`m r`mas bun [i
pornim n sui[ u[or, ie[ind repede ntr-
un piept de deal ornat cu mesteceni [i
nelipsi]ii vreji de vie s`lb`tici]i, coco]a]i
n vrfuri de pruni, arini, paltini, mbiin-
du-ne cu savuro[ii ciorchini de struguri
albastru ntuneca]i, adesea ofili]i de
brum` sau cu boabele ciugulite de p`-
s`ri. n rest e lini[te, codrii din dreapta
(est) n[ira]i de la sud c`tre nord pe o
\nl`n]uit` culme v`lurit`, punctat` de
M`guriciul (405 m), Coasta Rtului, Dl.
Piling`rii, M`gura Teiului, n plan se-
cund Paltinu [i apoi Piciorul Pietrii, su-
ind Pe Piatr` (Bixadului). Cam acesta ar
fi trebuit s` fie [i parcursul nostru, a-
companiind dinspre Negre[ti-Oa[ c`tre
amonte versantul geografic stng al V`ii
Rac[a, dac` am fi urmat indica]iile lui
Ion Mac [i Budai Csaba (vezi paginile
96-98 din ghidul respectiv).
Din fericire alesesem varianta abor-
d`rii directe, avnd ca perspectiv` es-
tic` n[iruirea spectaculoas` a ntregului
superb colorat relief fr`mntat, pe alo-
curi ntrerupt de nguste, verzi limbi de
poieni.
La un moment dat, privind n urm`,
fur`m impresiona]i de panorama Vf. Pie-
troasa - Vf. Muntele Mic [i n continuare
c`tre vest Vrfurile Jelejnicu Mare [i Mic
care str`juiesc la sud frumosul [i ntinsul
lac artificial C`line[ti-Oa[. O bre[` fals
promi]`toare de lumin` se ivi n plafonul
de nori ntuneca]i.
Vastele suprafe]e acaparate de fe-ri-
g`, nalt` de mai bine de un metru, ntr-
o larg` palet` coloristic`, de la tonic ver-
de la galben pai, portocaliu, auriu pn` la
tern ruginiu, caracterizau culmea pe care
o str`b`team. La stnga (vest) se contu-
ra culoarul accidentat al V`ii Cucuioasa
n timp ce M`gura r`mnea tot mai n ur-
m`. Lumina neprielnic` nu ne permitea
s` decel`m pe abruptul sud-vestic al Pie-
trei Bixadului stnc`riile, surele ei ande-
zituri.
Dup` ora 9 dep`[isem prin stnga o
c`soaie de stn`, avansnd spre poalele
Pietrei Bixadului, admirnd un [ir de
fagi gro[i, mult peste un metru diame-
tru, cu coame vlvoi; la stnga lor, ntr-o
rectangular` poieni]`, o c`soaie de v`rat
cu acareturi str`juite de c]iva tineri
mesteceni, n fa]` un bru destul de n-
gust de molidi[ plantat n urm` cu peste
dou` decenii, intercalat cu arini. Am
ocolit prin stnga planta]ia dup` care
am prins o potec` pastoral` suind oblic,
de la sud-vest c`tre nord-est, spre Pi-
ciorul Pietrii. ncepu s` picure iar de de-
parte, de peste V. Rac[a se auzi bocetul
sf[ietor al unei drujbe. Aici am remar-
cat urme de cervide n timp ce ulii d`-
deau roate deasupra p`durii.
Din fericire pentru crunt dijmui]ii
altunde codri, cei de aici stau bine pe
picioare, tinerii [i adul]ii capabili de
munc` au emigrat cu zecile de mii spre
occident, neh`cuindu-i.
Admir`m suind monumentali fagi,
impresionan]i, rari paltini [i frasini, la fel
de rari vajnici stejari iar la poalele lor un
deset perie de fagi, nu mai nal]i de un
lat de palm`, acum galben-aurii. Ajun[i
pe culme am cotit-o spre vest nord-vest,
parcurgnd destul de blndul sui[ pasto-
ral tradi]ional descris de poteca n ande-
zituri pluristratificate, posibil piroclasti-
ce. Spre sud de culme [i potec` r`mase
un ochi de poian`. Poteca se orient` n fi-
nal tangent nord-est, c`tre obr[iile V`ii
Rac[a, o turb`rie cu efemer t`u, azi secat,
acaparat de rogoz.
Noi am continuat pe picior (n timp
ce o scurt` [i obraznic` avers` de ploaie
spera aiuristic s` ne stea stavil`), evi-
tnd doborturile de vnt, ajungnd sub
pere]ii sud-estici ai Pietrei Bixadului, re-
marcnd cteva culcu[uri de cerb, suind
apoi pe cre[tetul muntelui, admirnd al-
te exemplare extraordinare de fagi soli-
tari, unii deja despuia]i de podoaba frun-
zelor.
La ora 10,40 (2,40 ore de la plecare)
poposeam deasupra abruptului sudic
stncos al Pietrei Bixadului (imaginea 3),
admirnd acroba]iile ctorva corbi [i pa-
noramnd h`t departe. Eram impresio-
66
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i O Oa a[ [
5 Piatra Bixadului, partea de sud.
6 Pe Piatra Bixadului.
na]i mai ales de ritmica parcelelor/ pro-
priet`]ilor aflate sub noi, admirnd M`-
gura Bixadului. Am orientat o hart` topo-
grafic` cu ajutorul busolei, ncercnd s`
vedem care dintre cele dou` m`guri afla-
te c`tre nord [i nord-est, la circa 500 m
distan]`, o fi Vf. Vscului (necotat [i ne-
numit pe harta topografic`, denumit de
bix`deni Fekete Hegy), pe acesta trebu-
ind s` vedem Piatra Vscului. Conform
spuselor subcomisarului de la Poli]ia de
frontier` Negre[ti-Oa[, Vf. [i Piatra Vs-
cului ar fi n dreptul bornei de frontier`
cu nr. 207.
A sui pe Piatra Bixadului [i a nu con-
tinua prin vasta p`[une ntins` pe circa
9-11 ha din frontier` spre sud, f`r` a a-
tinge fruntariile nord-vestice ale ]`rii, ni
se p`rea o inadmisibil` ne\mplinire, cu
toat` amenin]area ploii; dup` o du[c` de
ceai [i cafea am continuat prin holdele i-
mense de ferig` [i plcurile uria[ilor
fagi, l`snd ntr-un pliu al p`mntului,
la dreapta, t`ul secat [i una dintre cele
dou` obr[ii ale V`ii Rac[a, apropiindu-
ne de un intrnd marcat de verdele, ciu-
dat acum, al unor frasini. Pn` acolo ns`
trebui s` not`m realmente printre uri-
a[e ferigi, pe alocuri doborte de brum`
[i avnd n[el`torul aspect al unui teren
de curnd des]elenit cu plugul.
Un fost gard din stlpi de beton, adu-
cnd a spalieri, cu srm` ghimpat` prac-
tic inexistent`, ne avertiz` c` atinsesem
grani]a. Privind c`tre est am remarcat cu-
loarul frontierei, lat de circa 10 m, nu [i
vreo born`, motiv pentru care am conti-
nuat pe lng` acel fost gard (prezent doar
c`tre Romnia, nu [i spre Ucraina), me-
nit s` mpiedice trecerea turmelor ce p`-
[uneaz` vara aici. Am suit un muncela[
impresionant datorit` acelora[i extraordi-
nari fagi uria[i, unii dobor]i de vnt, la
ora 11,40 observnd bornele frontierei,
cea romneasc` sp`l`cit`, f`r` vreun ns-
cris, cea ucrainean` frumos vopsit`, cu
stem` din tabl` zincat` sau aluminizat` [i
numerotat` 207.
Nici o stnc`rie aici. Prin urmare nu
aici se afl` Vf. [i Piatra Vscului ci dup`
n[euarea estic`, la stnga culoarului
frontierei, adic` integral n teritoriu u-
crainean. O poieni]` se deschide la sud
de acest vrf mp`durit. La nord, spre
Ucraina, versan]i mp`duri]i [i intens
v`luri]i, nici o a[ezare vizibil`. Soarele
sparse din nou plafonul, nct putur`m
imortaliza cre[tetul platou al Pietrei Bi-
xadului (imaginea 6) [i mult mai de-
parte, c`tre sud-vest, lacul de acumula-
re C`line[ti Oa[, p`zit de Jelejnicu Ma-
re [i Mic.
Pentru c` vremea era nc` nespus de
tn`r`, aflndu-ne abia la amiaz`, am
decis s-o lu`m napoi c`tre est, pn` la
n[euarea culoarului frontierei, de unde
am observat Piatra Vscului, dou` stn-
c`rii u[or n[euate, ambele ucrainiene,
a[adar legal inaccesibile (aflate n drep-
tul bornelor 208). Am t`iat spre sud, pe
unde veniser`m, lanurile de ferigi [i-
apoi paji[tea alpin`, mergnd pn` pe
buza sud-vestic` impresionant` a Pie-
trei Bixadului de unde am scrutat pri-
veli[tea.
Se f`cuse ora 12,40 [i n continuare
am optat pentru deplasarea oblic des-
cendent` (c`tre nord-vest), pe grohote,
67
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i O Oa a[ [
7 Piatra Vscului, partea de vest. 8 Obr[ia V`ii Corneasca.
cu un perete stncos spectaculos prin
m`rime [i polistratificarea andeziturilor
ntunecate aflat n dreapta, poposind la
ora 13 ntr-o neregulat` poian` str`juit`
spre vest de Dl. Corneasca. De aici am
avut o prim` [i total diferit` perspectiv`
c`tre neb`nuitul abrupt stncos sud-
vestic al Pietrei Bixadului, apoi am dat
de o potecu]` pu]in umblat` care acom-
pania n aval versantul drept al debutu-
lui V. Corneasca (imaginea 8).
Am decis s` abandon`m poteca pen-
tru a ne apropia de firul v`ii s`pat`-n an-
dezituri, acum cu un debit precar dar al-
bia ntins` pe un pat compact de roci
vulcanice, nclinate la circa 30%, casca-
dat pe alocuri. O stnc`rie pitoreac`,
aducnd a urie[easc` plato[`, marcheaz`
malul drept al obr[iei v`ii; malul stng
e [i mai abrupt, cu un lung guler stncos
deasupra, f`getul matur, destul de rar,
conferind pitoresc, atmosfer` [i culoa-
re. Am cobort la firul v`ii, urmndu-l
cu destul` dificultate datorit` grohote-
lor instabile, spre aval. Am dat din nou
n potec`, acum pietroas`, apoi de o po-
ieni]` n[euat` cu o captare de ap` pota-
bil` pentru Bixad.
Greul trecuse dar frumosul [i specta-
culosul autumnal p`rea infinit. Un drum
de c`ru]e ocole[te pe la poale (de la vest
c`tre est) Piatra Bixadului, trecnd prin
poieni]e cu fna]`, cl`i protejate cu gar-
duri din srm` ghimpat`. De aici, privind
spre nord nord-est, se pot admira cu to-
tul altfel stnc`riile argintii ale Pietrei
Bixadului; ntre timp ne delectam cu nu-
cile pietroase scuturate de vnt.
La ora 14 ne nchideam primul circuit
la poalele Pietrei Bixadului, n dreptul
gospod`riei de v`rat, [irului de gro[i fagi
cu coame r`v`[ite [i planta]iei de molid
intercalat` cu arini, cobornd spre Bixad
aproximativ pe unde suiser`m, refoto-
grafiind n soare tot ceea ce admiraser`m
diminea]a sub cupola ntuneca]ilor nori,
nevenindu-ne s` credem c` auzim n 28
octombrie cntul greierilor.
O c`ru]` cu bu[teni de fag, condus`
de doi tineri, drujba[ii pe care-i auzise-
r`m la urcare, se ivi dinspre M`gura Te-
iului, cobornd spre V. Cucuioasa. Noi
am continuat pe culmea Dl. Staule, a-
vnt parte de un regal cu delicio[i stru-
guri [i stafidite prune bistri]ene, imor-
taliznd o tradi]ional` gospod`rie cu [ar-
pant` din paie patinate-n decenii, tre-
cnd pe la simpatica b`bu]` o[anc`, a-
cum evident aghesmuit` cu horinc` de-
i fugeau ochii-n cap ca rulmen]ii, mbi-
indu-ne cu horinc`, vrnd s` ne pun` o
fele (0,5 litri) de drum.
Am ratat pu]in parcursul de dimi-
nea]`, sc`pnd astfel de haturile cu
spini, trecnd pe lng` o mare vie priva-
t` ntins` pe spalieri, aflat` acum n to-
iul culesului. Aici am primit de la un a-
mabil o[an sfatul necesar coborrii c`tre
lunca unde l`sasem ma[ina, trecnd
printr-o livad` cu imen[i meri Batuli, a-
poi pe lng` o turm` de mioare stra[nic
p`zit` de turba]i cini. La ora 16 ne n-
cheiasem frumoasa premier`.
(Mul]umiri comisarului [ef I. Ne-
me[ [i subcomisarului Neme[ Pavel pen-
tru facilitarea accesului n traseu, mul-
]umiri deosebite amicului geolog monta-
niard Dumitru I[tvan pentru documen-
ta]ia [i preciz`rile oferite.)
68
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
M Mu un n] ] i i i i O Oa a[ [
Descoper` anotimpurile muntelui pe
www.alpinet.org.
Pom de Cr`ciun.
foto: Marian Radu (Bra[ov)
La cabana Rusu, din Mun]ii Parng.
foto: C`t`lin Chitucea
69
b bi i b bl l i i o og gr r a af f i i e e m mo on nt t a an n` `
r
\ C
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
prima serie, anii 1997-2001,
numerele 1-50
(de exemplu, IIC 1998-02
\nseamn` anul 1998, num`rul pe
februarie)
seria nou`, din octombrie
2005, numerele 51-70
(de exemplu IIC 55/ 71
\nseamn` num`rul 55, pagina
71)
Alpinism IIC 1998-02, IIC 1998-09,
IIC 1999-07, IIC 1999-09, IIC 2000-01,
IIC 2000-04, IIC 2000-06, IIC 2000-07,
IIC 2000-10, IIC 2000-11, IIC 2001-01,
IIC 2001-02, IIC 2001-04, IIC 2001-05,
IIC 2001-10, IIC 2001-11, IIC 69/ 39
Aninei IIC 57/ 60
Baiului IIC 55/ 71
Bihor IIC 2001-04
Bucegi IIC 1997-02, IIC 1997-03,
IIC 1998-04, IIC 1998-12, IIC 1999-09,
IIC 2000-04, IIC 2000-07, IIC 2000-10,
IIC 2000-11, IIC 2001-01, IIC 2001-02,
IIC 2001-04, IIC 2001-11, IIC 2001-12,
IIC 63-66, IIC 69/ 39, IIC 70/ 50
Buila IIC 2000-04, IIC 56/ 49, 53
Bulgaria IIC 2001-11
canioane IIC 70/ 36
Cmpiile Banatului IIC 58/ 56
C`p`]nii IIC 55/ 62, IIC 58/ 44,
IIC 70/ 55, 61
Ceahl`u IIC 1999-12
Cernei IIC 2001-11
cet`]i IIC 53/ 17
Ciuca[ IIC 1998-11, IIC 62/ 48
Codru IIC 68/ 26
Cozia IIC 56/ 39
Culoarul Ruc`r - Bran IIC 58/ 22
Defileul L`pu[ului IIC 62/ 3
Depresiunea Alma[ IIC 51/ 37, IIC
52/ 59
Dobrogea IIC 52/ 57, IIC 55/ 3, IIC
57/ 53, IIC 58/ 35, IIC 62/ 71
echipament IIC 2001-08, IIC 56/ 32
escalad` IIC 2001-01, IIC 2001-06,
IIC 2001-09, IIC 2001-11, IIC 52/ 50
F`g`ra[ului IIC 1997-01, IIC 1998-
03, IIC 1998-05, IIC 1999-01, IIC 1999-
03, IIC 2000-02, IIC 2000-03, IIC 2000-
08, IIC 2000-09, IIC 2001-04, IIC 2001-
06, IIC 2001-08, IIC 2001-10, IIC 54/ 1,
55, IIC 56/ 55, IIC 57/ 3, IIC 59-61, IIC
67
faun` IIC 51/ 26, IIC 52/ 11,19, 46,
IIC 53/ 45, IIC 55/ 6, 11, 37, 47, IIC 56/
22, 30, 34, 36, IIC 58/ 30, IIC 62/ 43,
IIC 63-66, IIC 68/ 45, IIC 70/ 5, 8
fenomene IIC 70/ 10
flor`, vegeta]ie IIC 51/ 26, IIC 52/
21, 29, 32, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, IIC
53/ 9, 11, 16, 22, 44, 45, 46, IIC 54/ 14,
16, 44, IIC 55/ 7, 8, 9, 34, 50, 64, 70, IIC
56/ 17, 18, 25, 37, 41, 50, IIC 57/ 49, IIC
58/ 61, IIC 59-61, IIC 62/ 35, 43, IIC
63-66, IIC 69/ 36
Gil`u IIC 2000-06, IIC 2000-07
Guti IIC 54/ 1, 41, IIC 69/ 3
Iezer-P`pu[a IIC 2000-08, IIC 51/
31
Igni[ IIC 57/ 10, 14
istoria Alpinet IIC 2001-10, IIC 52/
3, IIC 53/ 44
Latori]ei IIC 52/ 65, IIC 53/ 24
L`pu[ IIC 54/ 3, 18
Leaota IIC 1998-04, IIC 51/ 34, IIC
58/ 3
Locvei IIC 57/ 60
Lotrului IIC 57/ 42, IIC 68/ 50, 52
Maramure[ului IIC 2000-11, IIC
55/ 29, IIC 62/ 60, IIC 70/ 11
Maramure[ul istoric IIC 54/ 28, 46,
IIC 68/ 35
M`cin IIC 2000-11, IIC 52/ 4, 50,
IIC 68/ 3, 21, IIC 69/ 36
m`n`stirile Neam]ului IIC 56/ 5
Mese[ IIC 62/ 35
Muntele Mare IIC 2000-06, IIC
2000-07
mun]ii lumii IIC 69/ 47
Nepal IIC 2000-03s
Oa[ IIC 70/ 64
Obcina Mare IIC 54/ 50, IIC 69/ 33
Pakistan IIC 2001-04
parapant` IIC 57/ 18
Parng IIC 1999-04, IIC 1999-05,
IIC 2001-08, IIC 70/ 3
P`durea Craiului IIC 2001-04
Penteleu IIC 62/ 59
70
b bi i b bl l i i o og gr r a af f i i e e m mo on nt t a an n` `
Invita]ie n Carpa]i - nr. 70, decembrie 2006
Piatra Craiului IIC 1998-06, IIC
1998-08, IIC 1998-09, IIC 1999-07, IIC
2000-10, IIC 2001-02, IIC 2001-05, IIC
2001-11, IIC 51/ 28, IIC 57/ 29, 35
Piatra Mare IIC 70/ 5
Podi[ul Some[an IIC 53/ 17, IIC 58/ 25
Podul Calului IIC 62/ 59
Poiana Rusc` IIC 1998-09
rafting IIC 68/ 35, 43
Retezat IIC 1998-01, IIC 1998-02,
IIC 1998-07, IIC 1999-02, IIC 2000-01,
IIC 2001-09
Rodnei IIC 1999-06, IIC 1999-08,
IIC 2000-05
schi IIC 55/ 71, IIC 56/ 29
Siriu IIC 69/ 18
speologie IIC 1998-09, IIC 51/ 3,
IIC 52/ 57, IIC 55/ 3, IIC 57/ 29, IIC 58/
22, IIC 59-61, IIC 62/ 71, IIC 63-66,
IIC 67, IIC 69/ 18, 33, IIC 70/ 33, 36
Stni[oara IIC 56/ 5
S.U.A. IIC 1997-04, IIC 1998-12s,
IIC 55/ 74
Subcarpa]ii Buz`ului IIC 51/ 19
Subcarpa]ii sudici IIC 69/ 28
Subcarpa]ii Vrancei IIC 51/ 3
{ureanu IIC 54/ 53, IIC 70/ 25, 33,
36
Trasc`u IIC 2001-05
Turcia IIC 69/ 47
}ara Brsei IIC 56/ 34
}ara Chioarului IIC 68/ 43
}ible[ IIC 53/ 3, IIC 57/ 18
Vl`deasa IIC 1999-11
Vrancei IIC 62/ 59
vulcani noroio[i IIC 51/ 19
Ic` Giurgiu
www. mu n t i i c a r p a t i . o r g
ghi d mont an l a zi ;
hr i n premi er; fot ografi i de neui t at
www. c l ubur i mont a ne . or g
part eneri de drume] i e; chi ar l ng` t i ne
www.salvamont.org
t ure mai si gure;
acci dent e evi t at e
Sumarul revistei este deschis celor care transmit informa]ii ([tiri, fotografii, articole,
monografii). Contact: iic@alpinet.org, telefon 683.51.03.
Descoper` galeria de imagini montane
de pe www.alpinet.org.
La Podul Beiului (Mun]ii Aninei).
foto: Daniel Humelnicu