Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 3: Principiile de organizare a Bancii Comerciale 3.1 Notiunea si esenta Bancii Comerciale 3.

2 Procedura de licentiere si lichidare a Bancii Comerciale 3.3 Organizarea, reorganizarea si administrarea Bancii Comerciale (Legea cu privire la institutiile financiare din 21.07.1995,Legea RM privind SA din 2.04.1997) 3.1 Conform legii cu privire la institutiile financiare notiunea de banca este tratata in felul urmator: Banca este institutie financiara care atrage de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora transferabile prin diferite instrumente de plata si care utilizeaza aceste mijloace total sau partial pentru a acorda credite sau a face investitii pe propriul cont si risc. Denumirea de Banca comerciala provine de la activitatea sa: Cumpara si vinde banii. O banca cumpara bani prin atragerea depozitelor clientilor .Pretul pentru banii atrasi sub forma de depozite constituie dobinda pe care o plateste banca clientilor.Banca vinde bani prin acordarea creditelor pentru clienti.In urma caror solicitantii de credite platesc pentru folosire o dobinda.Dobinzile la resursele cumparate de banca sunt mai mici in comparatie cu dobinzile platite de imprumutatori de resurse de la banci.Diferenta dintre aceste dobinzi formeaza profitul bancii.In RM activitatea Bancilor Comerciale este reglementata prin Legea Institutiilor Financiare din 21.07.1995. Bancile pot desfasura in limita licentei acordate urmatoarele activitati: 1. acceptarea de depozite cu sau fara dobinda 2. acordarea de credite in diferite forme 3. imprumutarea de fonduri, cumpararea sau vinzarea in cont propriu sau in contul clientilor de instrumente financiare pentru piata de capital 4. acordarea de servicii de decontari si incasari 5. emiterea si administrarea instrumentelor de plata (carti de credit, cecuri de voiaj) 6. cumpararea si vinzarea banilor in forma de valuta straina 7. leasing financiar 8. acordarea de servicii aferente creditului 9. acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar 10. operatiuni in valuta straina 11. acordarea de servicii fiduciare (legate cu valorile mobiliare) 12. acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investitii 13. acordarea de consultatii privind investitiile 14. subscrierea si plasarea titlurilor de valoare si actiunilor, operatiunile cu actiuni 15. si alte operatiuni financiare permise de banca nationala. Operatiunile efectuate de catre BC pot fi clasificate in 3 tipuri: 1. operatiuni pasive-operatiunile de formare a resurselor financiare si a capitalului 2. operatiuni active-operatiunile de plasare a resurselor atrase sub diferite forme 3. operatiuni de intermediere-servicii de decontari, operatiuni speculative cu valori mobiliare sau valuta straine, operatiuni de casa, etc.

3.2 Pentru eliberarea licentei de desfasurare a activitattii financiare Banca Comerciala depune la BNM o cerere scrisa la care se anexeaza: 1. date despre calificarea si experienta administratorilor viitoarei banci si activitatea lor profesionala din ultimii 10 ani 2. date despre capitalul viitoarei banci acare se prevede se fie platit 3. busines planul viitoarei banci cuprinzind:structura organizatorica, tipuri de activitati financiare organizate si prognoza rezultatelor financiare pentru urmatorii 3 ani 4. informatii privind denumirea, sediul, activitatea comerciala sau profesionala din ultimii 10 ani si cota de participare a fiecarei persoane care intentioneaza sa detina 5 la suta sau mai mult din actiunile cu drept de vot ale bancii 5. si alte documente solicitate de BN In termen de 3 uni de la dat aprimiri cereri BN aproba preliminar sau respinge, aducind in scris solicitatului decizia sa. Refuzul de a elibera licenta trebuie sa fie motivat. Dupa aprobarea preliminara a cererii BN stabileste urmatoarele cerinte pentru primirea licentei: depunerea capitalului initial care nu trebuie sa fie mai mica decit capitalul minim necesar angajarea de specialisti incheierea de contract cu o firma de audit inchirierea sau cumpararea de utilaj pentru efectuarea operatiunilo bancare Daca in decursul unui an banca nu indeplineste cerintele enumerate aprobarea preliminara cererii licenta este anulata, daca cerintele enumerate sunt satisfacute BN elibereaza licenta in termen de o luna. Licenta se elibereaza pe un termen nedeterminat si este netransferabila. BN tine registrul bancilor licentiate in care se inscrie denumirea, adresele sediului central si ale filialelor la care se anexeaza copiile statutului bancii si regulamentul intern a activitatii. Licenta poate fi retrasa in cazul daca: 1. banca solicita retragerea licentei 2. a avut loc reorganizarea bancii sau vinderea unei parti substantiale din activele bancii 3. din partea bancii au fost comise incalcari grave legilor RM si regulamentelor BN, s-a angajat in operatiuni riscante sau dubioase 4. si in alte cazuri care sunt prevazute in legea institutiilor comerciale. 3.3 In RM toate bancile sunt organizate ca societati pe actiuni. Banca dispune de independenta juridica, operationala, financiara si administrativa fata de orice persoana inclusiv fata de BN, de guvern si de alte autoritati ale administratiei publice. Bancile pot deschide filiale si reprezentante pe teritoriul RM si a altor state numai cu aprobarea prealabila a BN. Suma minima pe care banca o mentine in calitate de capital reglementat, incepind cu 2012 nu poate fi mai mica de 150 mln. Lei, dar incepind cu 2013 nu mai mica de 200 mln. Lei. Actiunile se achita integral cu mijloace banesti. BN reglementeaza modul de proprietate si cotele substantiale care pot fi detinute in capitalul bancii. Fara autorizatia scrisa a BN nici o banca singura sau in acord cu una sau mai multe persoane, cu care actioneaza impreuna, direct sau indirect nu poate sa detina in capitalul unei unitati economice angajate in alte activitati decit cele financiare o cota care fie ca reprezinta o cota substantiala, fie ca depaseste15 la suta din capitalul reglementat al bancii. Si nu poate sa detina valoarea curenta totala a unor astfel de cote ce depaseste 50% din capitalul reglementat. Reorganizarea bancii sau vinzarea unei parti substantiale din activele bancii se efectuiaza cu permisiunea scrisa a BN. Banca trebuie sa aiba un statut in care se specifica denumirea, adresa, obiectul activitatii, functiile consiliului bancii, cuantumul capitalului, tipul, numarul, valoarea nominala a actiunilor si drepturile de vot legate de ele. Statutul bancii poate fi modificat doar cu aprobarea BN data in scris.

Banca se conduce de regulamente interne, aprobate de consiliul sau care in conformitate cu statutul bancii stabilesc: structura organizatorica si functiile bancii modul de formare si competenta organelor de formare si de control functiile unitatilor din structura bancii, ale administratorilor si functionarilor bancii limitele competentei lucratorilor si functionarilor bancii functiile comisiei de cenzori si ale altor comisii permanente. Bancile prezinta BN copia autorizata de pe statut si de pe regulamentele bancii. Lista persoanelor oficiale autorizate sa actioneze in numele ei, documentul care stabileste limitele competentei acestora si modelele semnaturilor numelor lor. Structura functionala a Bancilor Comerciale (organele de administrare): Adunarea generala a actionarilor-este organul suprem de conducere a bancii si este reprezentata de toti actionarii. In competenta adunarii generale a actionarilor intra: aprobarea si efectuarea modificarilor statutului bancii aprobarea regulamentelor interne ale consiliului bancii si ale comisiei de cenzori, imputernicirile lor si alegerea membrilor in aceste comisii determinarea marimii capitalului statutar si schimbarea lui determinarea numarului, tipului si valorii nominale a actiunilor emise de banca determinarea structurii organizatorice a bancii determinarea directiilor principale de activitate a bancii determinarea largirii retelei bancare examinarea si aprobarea darii de seama anuale a rezultatelor financiare ale bancii si stabilirea marimii dividendelor care pot fi platite si alte imputerniciri Consiliul bancii este organul de conducere in intervalul dintre adunarile generale. Consiliul bancii prezinta darile de seama cu privire la activitatea efectuata cu privire la activitatea efectuata in fata adunarii generale a actionarilor. Membrii consliliului bancii sunt alesi de catre adunarea generala si este format dintr-un numar impar de membri. Membrii consiliului sunt alesi pe un termen de pina la 4 ani si pot fi redesemnati pentru un nou mandat.Sedintele ordinare ale consiliului bancii sunt convocate 1 data in trimestru ,iar cele extraordinale in cazurile necesare.Principalele imputerniciri ale consiliului bancii sunt: 1. In primul rind ,determina structura organizatorica ,imputernicirile si functiile ,competentele organului executiv. 2. Determina competentele administratorilor departamentelor si functionarilor bancari. 3. Aleg presedintele si vice-presedintele bancii si stabilesc imputernicirile lor. 4. Determina si coordoneaza principalele directii ale bancii si anumite domenii. (decontari ,creditare,colectare etc) 5. Ia decizii privind emiterea valorilor mobiliare suplimentare. 6. convoaca sedintele extraordinare ale adunarii generale a actionarilor si alte imputerniciri. Comisia de cenzori- organul de control al bancii. Pentru controlul activitatii financiare a bancii,adunarea generala a actionarilor alege membrii comisiei de cenzori in numar de 3 membri,pe o perioada de pina la 4 ani si cu conditia ca in componenta comisiei nu pot fi alesi membrii consiliului bancii si a organului executiv. Comisia de cenzori are urmatoarele imputerniciri: 1. stabileste pentru banca procedura de evidenta si control contabil in temeiul regulamentelor bancii nationale ,supravegheza respectarea lor ,controleaza conturile si alte documente ale bancii. 2. Controleaza respectarea legilor si regulamentelor aplicabile bancii si prezinta consiliului bancii rapoartele respective

3. prezinta avize in problemele solicitate de consiliul bancii si in alte probleme pe care le considera necesare. Organul executivacest organ poate fi organizat sub 2 forme: unipersonal(exista numai presedinte al bancii si poate fi aplicabil numai pentru bancile de marime mica), colegial(sau mai numit comitet de conducere,compus din presedinte si vicepresedinte) Forma organizarii organului executiv este mentionata in statutul bancii. Membrii organului executiv sunt alesi de consiliul bancii si numarul membrilor este stabilit in functie de directiile de activitate ale bancii. Organul executiv poate fi ales pe o perioada de 4 ani si ulterior poate fi reales.Organul executiv isi da darea de seama asupra activitatii lui adunarii generale actionarilor.Organul executiv se ocupa cu gestiunea activitatii bancii ,in conformitate cu legislatia in vigoare si cu toate normele si ordinile elaborate de adunarea generala a actionarilor si de consiliul bancii.In functie de presedinte al bancii poate fi ales actioanarul bancii sau o persoana ce nu este actionar,angajata numai in scopurile de gestiune a bancii.Presedintele bancii raspunde de desfasurarea in conditii optime si cit mai profitabile a intregii activitati a bancii.Vice-pesedintii indeplinesc atributiile stabilite de presedinte,coordoneaza si controleaza directiile bancii,a filialilor, agentiile sau reprezentantele si raspund de activitatea acestora. Directorii departamentelor si filialelor organizeaza si raspund de intreaga activitate a departamentului in conformitate cu normele ,regulamentele ,ordinele ,instructiunile si hotaririle organelor de conducere a bancii. Ei raspund de folosirea rationala a fortei de munca, de calitatea muncii,de desciplina si comportamentul salariatilor.In cadrul structurii administrative a bancilor sunt organizate comitete care dau posibilitatea luarii unor decizii la un anumit nivel si tip de activitate.Dintre acestea fac parte:Comitet de Crediatare,Comitet de gestiune a activelor si pasivelor.