Sunteți pe pagina 1din 211

A m a r M a ' r u fN a h i M u n g k a r ( Perintahkepada kebaikan larangan darikemungkaran)

Buahkarya Syekhul lslam lbnu Taimiyyah

Terjemahan

A k h m a dH a s a n

Oicetak dan direrbitkan Oleh: Departeme^ u r u s a n K e i s l a m a n, W a k a f , D a , w a h d a ^ p e n g a r a h a n KeraJaan Ar.b Saudi

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ( P e r i n t a hk e p a d a k e b a i k a n l a r a n g a nd a r i k e m u n g k a r a n )

CetakanDepartemen UrusanKeislaman, Wakat, Da'wahdan Pengarahan

A m a r M a ' r u fN a h i M u n g k a r ( Perintahkepadakebaikan larangandari kemungkaran)

Buahkarya Syekhul lslam lbnu Taimiyyah

Terjemahan

Akhmad Hasan
Dicetakdan diterbitkan Oleh : Departemen UrusanKeislaman, Wakaf, Da'wah dan Pengarahan KerajaanArah Saudi

O.li$l o;1.p.1 -.at t t 1r,d#)t*,Tt rJ ellJl ii(r a-,# .;-:lt eti3i4r.SJJl

j;/r+r"yr - $tr ;r..sCt_r ..ru_Jr

drLl F

el -t *i 6i,^-; t1

.orrJr -i tl/trt.

Stir f

,.*' \Vx\Y c.r"aY\Y 11'l .-T1-\ tt-o d-i.r:-,r (a.."y;r;Yt a.ilJ! ",orJt) -t

,r+it-l.-r;-Jr. ,"!r Y\t#_ltr

111 . -T t- t 11-c dJrr.r

t q/lrl . : gt*"!t t';

KATA PENGANTAR Oleh:Dr. Muhammad JamilGhuy


fi*Jl ;+-;Jl oir' p*

RAMBU-RAMBU JALAN UNTUK JURU DAKWAH (Semula, saya bermaksud menulis hanya beberapa lembar saja tentang "Ibnu Taimiyah" dan tentang a A I-Amru bi I-M a' r uf wan-Nahyu anil -Munkar ri salahny ini. Tetapi Allah berkehendak dan mentakdirkanyang lain, kata pengantar yangringkasini jadi suaturisalah panjang untuk para juru dakwah (da'i) dan menjadi Rambu-rambu, ('alamat dlau'Wah), atas jalan dakwah). Al-Ma'ruf dan Al-Munkar Ada tiga puluh delapan l6atu. iq_rtt(al-Ma'rufl dan enam belaskatar-+;rt (al-Munlmr)di dalamAl-Qur'an. AI-Ma'ruf - menurutMufradat ar-Raghibdan lainnyaadalah nama setiap perbuatanyang dipandang baik menurut akal atau agama (syara). SedangkanalMunlmr berarti: setiap perbuatanyang oleh akal sehat jelek atau dipandangjelek, atauakal tidak me mandang (syariat) baik, tetapiagama memandang nyajelek.

'rry'' suatunamayang at,al'Ma Ada yang berpendap mencakup setiap perbuatan dikenal sebagai suatu diri kepadaAllah dan berbuat ketaatan dan pendekatan baik (ihsan) kepada manusia. Sedangkanal'Munlmr berarti sebaliknya. al-Ma'ruf ialahsuatu Ada pula yang berpendapat, nama yang mencakup setiap perbuatanyang dicintai Allah berupaiman dan amal salih. Hukumnya Mengajak kepada al-Ma'ruf dan melarangdati al' di termasuk Munkar (baca:amor ma'ruf nahi munlrnr), antarafardhu-fardukifayah. Ibnu Taimiyah - rahimahullah- berkata: "Kewajiban ini adalah kewajiban ataskeselunrhan umat, dan ini yang oleh para ulama disebut fardhu umat dari segolongan Apabila kifayah. melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Seluruh umat dikenai kewajiban itu, Tetapi bila segolongan umat telah ada yang melaksanakannya, makatertunaikankewajibanitu dari yang lain" ' Ketika para fuqaha (ulama fiqh) menetapkan dakwah adalah fardhu kifayah, sebagian orang menyangka, mereka boleh tidak melaksanakan

kewajiban dakwah itu. Duduk perkaranyatidaklah seperti apa yang mereka sangka itu. Sesungguhnya fardhu kifayah dan pelaksanaannyamenghendaki yang diperintahkan itu, dan pentingnya realisai sesuatu jadi perintah sasaran penerapannya, sertagolonganyang itu dapat menerimanyasecaranyata. Apabila mereka mengikuti hawanafsu,senang tetap dalam kesesatan, dalam kedurhakaandan terjerumus dalam kesalahan, maka semua orang Islam tetap mendapat beban kewajibantersebut. Dan diwajibkan kepada setiap Muslim melakukan amar ma'ruf dan nahi munkardalamhal-haldi mana orang berilmu dan orang bodoh sama di dalamnya, seperti zina, minum khamar (minuman keras), riba, ghibah. Mengadu domba, dusta, bersumpahdengan selain Allah dan sifat-sifat-Nya, mengandalkandiri kepada selain Allah Yang Maha Pemberi rezeki, mengganggu manusia,menolong orang dzalim, mezakat,puasa,haji ninggalkan shalat, tidak menunaikan umum di dan hal-hal lain yang sudahdiketahuisecara peringatan perseorangan itu umat, baik kalangan bermanfaatatau tidak. Dan atas ini J! dalamfirman
Allah :dU.g=ilt,*..;i Lr! )4.rs

(Maka berikanlatr peringatan, karenasesungguhnya peringatanitu bermanfaat) diberi arti -rl (sungguh).

pernatr rahimahullah Suffan Ats-Tsarni menjawab ketika ada pertanyiurn:Apakah seseorang masih harus menyeru (amar ma'ruf nahi munlcar) kepada orang lain yang diketahuiBahwadia tak akan menerima senran itu? Jawab beliau itu: o'Ya, agar senran itu nanti menjadi alasan di sisi Allah bagi si penyeru itu." Verifikasi (Tahqiq) dan Komentar Atas Hadits "MengubahKemungkaran"(Taghyir Al-Munkar) Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra, ia berkata: Aku mendengar RasulullahSawbersabda:
.,,llh d O!: .dl d":,,J SIS U d AF 6rrdi rJ*i+lb tJgr. fg,l .(F "-* rlJJ) .OL.Jyl . :.. :.f dJ13 !$p dd.,,i

kalian melihat suatu. antara "Siapa di hendaklah dia mengubahnya Kemungknran, maka dengan tangan (kekuatan)-nya. Jil{n tidak kuasa, dengan lisannya; jika tidsk kuasa, malw dengan hatinya, dan ini iman yang paling lemah.' (H.R. Muslim) Dan Hadits ini denganmaksudyang samatelatrpula diriwayatkan melalui suatu jalan lain, dikeluarkan (takhrifi oleh Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud Ra dari Nabi Saw.beliaubersabda:

e *..1;,-. +J,'1t4 yl gJi'e i-.1+ clJl , i.i ,.rl+.1lS* rg if l, qJfr di.+ OJ:r.r-tJ.rt-*,-T3 1t.or+ u,-. d.[i: t*! 1+5.rFti OJ.rr:dJ ,d.fF f#o+r .Jtf frn.t-tE ;*l trJ;y-lr_ 1 t, .ljre-t dr rrl4Tt dr' eUl *ts1 ,s-Jl ,Uy j+ ,d1tr*,ir_ Tb JJIJiJ_ nJ+ c"*V ,fs

dari seorang Nabi yang diutus AIIah lrepada suatu umat sebelum alffi melainkan dari umatnya ia mempunyaipenolong (hawairyym) dan sahabat yflng mereksberpegangtegahpada sunnahnya dan mengikutiperintahnya. Kemudian sesudahmerekn muncul generasi-generasi penerus yang merekn mengataknn sesuatu yang mereka sendiri tidak melakulrannya, dan melakulwn sesuatu yang mereka tidak diperintahlmn. Malra bagi yang berjihad terhadap merekadengan tangannya, ia seorang yang beriman dan siaps yang berjihad terhadap mereka denganlisannya, ia adalah seorang yang beriman, dan siapa yang berjihad terhadap merekadenganhatinya, ia juga seorangysng beriman. Dan sesudah itu tidak ada sebesarbiji sawi pun iman." Al-Ismaili mengeluarkan(takhrtfi dan riwayat AlAwza'i dari Umair bin Hani' dari Ali Ra bahwa ia mendengar Nabi Sawbersabda:

'Tiqdalah

, +.t .-li Y3 o.r-g,.s-1 nl tg+ dr-itl #tl-+ Y itt-b {5J+ Js43*' ' nilt Jr*,1L,-.li ,f{.,.Jf 4riJ,++:Jl3r $"dlr'l tl-ioitt Jr-t ! :'''l} .l;,^tl ,L;Jl LF+ t-c^ y! Y:Jt!r Stli.i.f{rt*i! .rIJjL,aii Jnj

"sepeninggalku akan teriadi banyakfitnah di mana orang yang beriman tidak lruasa mengubah dengan tangannya dan tidak pula dengan lisannya. " Aku bertanya: Wahai Rasulullah, baganimana yang demikian itu? Beliau meniawab: "Mereka menentang (mengubah)-nya dengan hatinya." Aktt bertanya lagi: wahai Rasulaullah, apakah yong demikian itu 'Tidak, mengurangi iman mereks? Jawab beliau: kecuali seperti tetesan air mengikis batu karang." Hadits-hadits tersebut - dan banyak hadits-hadits lain yang semakna - menunjukkan bahwa waiibnya (al-munkar) hanyalah kemungknran menentang penentangan menurut kemampuan yang ada. Tetapi dengan hati adalah keharusan.Maka jika hati tidak mau menentang, itu pertanda hilangnya iman dari orang yang bersangkutan. suatu riwayat dari Abu Ada menceritakan: Ali Ra pernah berkata: juhaifah, ia

u," a*la;3.1Ut J-91A! f4=:LlL :la-'.Jt F f4-, H'qrla.* rta-*Jl


'-Cjtl 4+ls .l-6jr-9, iJJ !.ll aJ}' q; rJ d n*b ,f==r.Jl4r lta.-*ll pi . a l ; . . . [a ) l r . i a l . - a

"sesungguhnyajihad pertama yang harus diatasi adalah jihad dengan tangan knlian, kemudian iihad dengan lisan, lalu dengan hati. Barang siapa hatinya tidak mengetahuikebaikan(al-ma'ruJ)dan menentang kemunkaran (al-munlmr), malm iajungkir-balik, yflng di atas menjadidi bawah." Ibnu Mas'ud Ra pernah mendengar seseorang berkata: "Celakalah orang yang tidak mau menyenr kepada kebaikan (al-ma'ruJ) da tidak melarang (al-munkar)" Ibnu Mas'ud berkata: kemungkaran
J-=iIlJ, if.*tl +Jn, q',l rr p ;* ,rtl,r

"Celaknlah orang yang hatinya tidak mengenal " (mengetahui) kebaikandan kemungkaran. kebaiklindan Itu menunjukkan, Bahwa mengetahui kewajibanyang kemungkarandengan hati merupakan makabagi yang tidak tidak bisa lepas dari seseorang, tangandan dengan tahu, celakaia. Adapunpenentangan Iisan, kewajibannya hanyalah menurut kemampuan seseorang. Dan Ibnu Mas'ud-semogaAllah meridhainyaberkata:
ir- 4iJl pJ*,,11;e dJ eitr*J Y 1..4.i-o,l;l; Lri F.4.;,o.yL. ir, 4.1.1,:: .cs|.4 aji 4+13

"Hampir seseorangdi antara kalian yang hidup, melihat sustu kemungkaran tapi ia tidak kuasa

(mengubah)nya, melainkan Allah mengetahui dari itu. " hatinya bahwa ia benci terhadapkemungkaran 'Umairah Dalam SunanAbu Dawuddari Al-'Urs bin dari Nabi Saw,beliaubersabda:
ld i. r-rli t.rL l{'rJe-a Lo+e.i, ir.c,ftg=.-r-f!l .Ll +a bth;[6 + ilJL:Jlc.t"r le*rF 11! td:' r-1!i atci

"Jika kamu berbuat dosadi atas bumi, mskn orsng adalah sama yang menyaksikannya dan membencinya dan orang dengan orang yang tidak menyaksikannya; ssmo yong tidak menyaluiknnnya tapi menyenanginya " denganorangyang menyaksikannya. Barang siapa menyaksikan perbuatan dosa dan membencinnya, ia sama dengan orang yang tidak menyaksikannyajika ia tidak kuasa menentangnya dengan tangan dan lidahnya. Dan orang yang tidak menyaksikannyatapi meyenanginya,ia sama dengan yang kuasamementangnya orang yangmenyaksikannya tapi tidak melakukan penentangan.Karenasetujudan dosatermasukhal terjelek yang senangpada perbuatan denganhati. diharamkan, dan itu merusakpenentangan Adapun penentangan(al-inkar, at-taglryir) dengan telah disebut di atas tangan dan lidah - sebagaiman adalah menurut kemampuarr, karena hadits yang kikeluarkan (ditakhrij) oleh Abu Dawud dari hadits Allah meridhainya)dari Nabi Saw, Abu Bakar (semoga beliau bersabda:
l0

!! lr':4 )13lj;+ Oi 1rr,r"r+ df "J-

U.tt+ ir.ct{.{+"J.,J 13s .+U+ {+dA'J;i +iltdl,:,J{

"Suatu kaum yang di kalangan merekn banyak diperbuat kcmaksiatan, dan knum itu htasa mengubah (menentang) nya tapi tidak mau melahtkannya, dikhmvatirlffin Allah akan merataknn terhdap semua " merekndengan siksa-Nya. Dan hadits yang dikeluarkan oleh at-Turmudzi dan Ibnu Majatr dari hadits Abu Sa'id - semogaAllah meridhainya - dari Nabi Saw, bahwa beliau pernah bersabda dalam suatukhutbahnya:
4414l1! ,!*t &a; ;i u{t.ill i*+ }l+;;*in-. ! :t!

Ingatlah, janganlah sekali-kali rasa tahtt kepada manusia mencegahseseoranguntuk berknta dengan hak jilm ia telah mengetahuinya." Maks menangislah Abu Sa'id dan berlrnta:Demi Allah, kami telah melihat beberapahal, tapi kami takut. Dan Imam Ahmad mengeluarkan(mentaklrij)-nya, dan menarnbatrkan:
.fila+ Jg+ T +.lb ..1r-o; 916*1 Jt+ Ol &i.r ir, -rctr* Yr J+T i;.o r-r.

"Sesungguhnya tidak almn mendekntkan kepadaajal yang hak itu dan tidak menjauhlmn dari rezeki kalau diperlratakan atau sesuatu yang besar (agung?) dij adilranp er in gatan. "

1l

Sabda Nabi Saw - tentang orangyang menentang "...dan itu iman yang terlematr" dengan hatinya menunjukkan, amor ma'ruf nahi munlmr termasuk beliau "siapadi antarakalian masalah iman. Dan sabda suatu kemungkaran.." menunjukkan melihat penentangan (terhadap kemunkaran) itu berhubungan dengan 'melihat'. Jika kemungkaranitu tak terlihat namun ia mengetahuinya,maka yang benar masalah kemungkaran itu tidak dihadapkan(atautidak nampak) ia tidak akandiperiksatentangapayang kepadanya,dan kurangjelas baginya, Dorongan untuk Amar Matruf Nahi Munkar untuk amarma'ruf nahi munkar Dorongan-dorongan adalah: Mengharappahaladari Allah. Takut pada siksa (hukuman) jika melakukannya. tidak

Takut akan Murka Allah kalau larangan-laranganNya dilanggar. yang Nasihat dan rasakasih sayangatasorang-orang mereka dapatmenyelamatkan beriman, dan harapan dari ke-keterjerumusandiri merekadalamancaman siksaAllah dan murka-Nyadi dunia dan aktrirat.

t2

MengagungkanAllah, membesarkan dan mencintaiNya, dan batrwaDia adalatrDzatyang pantasuntuk ditaati maka Dia tidak didurhakai,Dzatyangpantas diingat maka Dia tidak dilupakan dan Dzat yang pantas menjadi tempat bersyukur maka Dia tidak diingkari, dan bahwapelanggaran terhadaplaranganlarangan-Nya ditebus dengan jiwa dan harta, sebagaimanasebagian orang datrulu ada pernah berkata: "Aku ingin makhluk semuanya taat kepada Allah dan dagingkudipotong-potong." Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz pemah berkata kepadaayahnya:"Aku ingin, bahwa aku dan engkaudirebusdalamperiuk demijalan Allah." Sikap Halus dalam Penentangan Dituntut atas penyeru ke jalan Allah bahwa perkataannya lemahlembut dan caranya halus,sehingga ia memberikesanyang baik padamanusia.SufyanAtsTsauri berkata: "Hendaklatrjangan menyeru kepada kebaikandan melarangdari kemungkaran kecuali orang yang mempunyai tiga sifat: halusdalammenyuruhdan melarang,adil dan alim dalamapayang disunrhkandan dilarang." Dan Al-Qur'an, di antara ayat-ayatnya yang menjelaskan, telah menyampaikan pesan-pesan yang juru Iromprehensif yang mengarahkan dakwatr pada
13

metode terbaik danjalan yang paling tepat,yang kalau keilmuan mereka menempuhnya dalam usaha-usaha suksesbesar dan amaliah, niscayamerekamemperoleh dalam melaksanakan amanat yang dibebankanAllatt perjanjianyang kepada mereka dan dalam memegang dibuat Allah atas mereka. Berikut ini sepuluh ayat untuk para juru dakwah agar jadi lampuJampu rambu jalan ('alamat dlauiyyah) yartgmenerangi dan memberi petunjuk:
Adgr* pa ;.plt$ ,rrl,i ;c Jrl Lg .I!J! ,l.;*f L.+a3i.f .-;3rJl_t

Ayat Pertama: "Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakar) lrebalctian, sedang lmmu melupalmn dirimu sendiri padahal kamu membaca AI-Kitab (Taurat)? Maka tidaklmhkamu berpilcir?" (Q.S.2:44) Ayat tersebut menegaskan, juru dakwah bila kenyataan dan perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya,maka ia lebih banyakberbuatyang tidak baik dan lebih banyak berbuat mudharat daripada berbuat ishlah. Batrkan terkadang ia jadi sebab penyebaran kesesatan,kefasikan dan kemaksiatan di kalangan manusia, karena sebagian orang akan mengatakan: seandainya juru dalc$/ah tersebut mengetatrui dalam lubuk hatinya batrwalarangandan peringatannya ada bobotnya tentu ia tidak berani

T4

mendekati larangan, melakukan kemungkaran.

kerusakan dan

Ibn Al-Qayyim berkata: "Ulama as-su' duduk di pintu surga seraya mengajak manusia dengan perkataanya ke sanadan mengajakmerekapula dengan perbuatanya ke neraka.Setiap kali lidah mereka mengatakan "ayolah!" perbuatanmereka mengatakan o'jaogan ajakanmerekaitu hak, dengarkan!"Seandainya jadi yangpertama-tama orang-orang tentu manusia itu menerimanya. Mereka bertampangpemberi petuniuk, pembegaldi jalan. tapi dalamkenyataannya, SihsaOrang Alim Dilipatagandakan dibandingdengan Siksa orangalim dilipatgandakan, siksa orang lain, bila ia durhakakepadaAllah, karenaia ia tahu. Dan Allah telatr berfirman: durhaka sementara 'Adakah sama orang-orangyang meKatalranlah: ?" ngetahui dengan orang-yang tidak mengetahui... (Q.S.39:9) Juga karena orang alim itu suatuteladan,apabila ia tersesat dan tergelincir, orangbanyakakanikut tersesat kata pribahasa: dan tergelincir pula. Sebagaimana
.irJbJl i$

l5

- (ketersesatan orang alim FJtJt iJj ketersesatan orang-orang sekalianalam). Dan firman Allah:
t9t.3 1". i*t$l p3+r-rl't*,+Jr f4J|$l6."

adalah

Yt$l-gffJl$l iJ4*J-t fur$J

"Dsn sesungguhnya merelra akan memikul beban (dosa) merekn, dan beban-beban(dosa yang lain) di samping beban-beban merekn sendiri, dan sesungguhnyamereka akan ditanya pada hari lciamat tentang apa yang selalu mereka ada-adskan. " (Q.S.2e: l3) Abu Ad-Darda' semoga Allah meridhainya pernatrberkata:
.rl_;,r11- dlrJJ J*r: ey Jot+U._1.*l

"Kecelakaan bagi orang bodoh satu lffili, dan lcecelakaan bagi orang alim tujuh lwli !" Ali (semoga Allatr meridhainya)pernatrberkata:
plLe :rDte'._) ..rLill-)+ Jnt+Jli ,,r1...:':r p,-A Jnt+g,rl':d-r.r rS-1+1"

"Dua orang telah **"rffi:ilj:;ffi


seorang alim yang tak tahu malu dan seorangyang bodoh yang sukn beribadat. Orang yang bodoh itu

16

menipu manusiadenganibadatnya,dan si alim menipu dengan sfat tak tahu malunya." Seorang ahli hikmatr berkata: "Orang bodoh yang suka beribadat dan orang pandai yang jahat telah berbuat kerusakanpada manusia. Yang ini mengajak dan manusia dengan ibadatnya kepadakebodohannya, yang lain membuat manusia lari dari ilmunya dengan perbuatan fasiknya." Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya telah meriwayatkan sebuah hadits dari Usamatr bin Zaid (semoga Allah meridhainya) ia bercerita: Aku Rasulullahsaw bersabda: mendengar
la; ;.ras ( diLr c.l:bl dJ.fib;l-ill ff: J++lt+ .tt ,..+rj! $.rllL ,6}l'b lJ:J$i'! Jtilt Jbl +:l g":+ib Jl--.Jl-p-r; t*- :.JF*A $J'-+if l u#i ' lg'tt+ J'-'$ i'61 fiJT s-oT,-. ;z"-t+ : .<5T3..a;tl Cr. ."g.I-ta+T!f il.l-.[l+ & u-il*b i-.l$l

Nanti pada hari kiamat ada seseorangdibawa kemudian dilemparkan ke dalam nerakn, makn ususnya keluar. Lahu ia berputar-putar bagaikan keledai berputar-putar mengelilingi gilingan. Kemudian dan bertanya: "Hai penghuni nerakamengerumuninya Fulsn, mengapa knmuT Apakah kamu tidak ffienyeru " Ia Irepada kebaikandan melarangdari kemungknran? menjm,vab: "Bahlmn! Aht telah menyeru kepada dan lrebailmn, tapi alru sendiri tidak mengerialcannya;
t7

alat melarang orang dari mengerjakankemunglmran, " tapi alw sendiri mengerjaknnnya. Al-Qurthubi, dalam mengomentari hadits itu, mengatakan: "Hadits shahih ini memberi petunjtrk, bahwa siksaan terhadap orang yang mengetahui kebaikan (al-ma'ruJ) dan kemungkaran(al-munkar) dan mengetahui wajibnyamengerjakan masing-masing keduanya kemudian melanggarnya lebih berat dari siksaan terhadap orang yang tidak mengetahuinya. Yang demikian itu karena ia seperti orang yang menghina larangan-laranganAllah dan meremehkan hukum-hukum-Nya. Ia termasuk orang yang tidak ilmunya." bermanfaat RasulullahSawpernahbersabda:
.d4l! +iJl d.;',J {.J {.J1" i-|,$Jl fg t+l_r. o,,till J,},1

"Orang yflng paling berat siksanyanantipada hari kiamat adalah orang yang tahu berilmu) yang Allah menjadilran ilmu orang itu tidak bermanfaatbaginya." (H.R.IbnuMajah dalamkitab Sunannya). Ayat 44 dari suratAl-Baqarah di atasdan ayat-ayat semakna yang lain, membuat banyak ulama datrulu menghindarkan diri dari memperbanyakmemberikan peringatan. Ibratrim an-Nakha'iberkata:"Ada tiga ayat yang membuat aku tidak suka memberikan cerita (peringatan): Ayat pertama:
l8

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerialmn) kebaktian, sedang lmmu melupakan dirimu sendiri, padahal knmu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidaklrnhkamuberpikir?" (Q.S.2:44). Ayat kedua:
;eU: Y l- ACF d l3r..iu*ilt t6JiL "Hai orang-orfing-orang yang beriman, mengspo kamu mengatalmn sesuatu yang kamu tidak perbuat? " (Q.S.61:2). Ayat ketiga yang menceritakan tentang Nabi Syu'aib As:
.. . . f4.iJtii ;i -r.;l Lr3

"....Don aku tidak berkehendak mengeriakan apa yang aku larang kamu daripadanya. Aku tidak bermalrsud kecuali (mendatangftnn) perbaiftnn selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainlffin dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aht bertawakkol dan hanya kepadaNyalah aku kembali." (Q.S.l l:88). Dan sesungguhnya orang-orang dahulu - Semoga telah menyadari bahwa Allah meridhai mereka peringatan dengan (teladan) perbuatan lebih efektif daripada peringatan perkataan. Batrkan ada di antara mereka berkata: t9

.J+t 4 J-: dli Jss.r.. +J-.; J* *i J+: .:rJi (Perbuatan satu orang di tengah-tengahseribu orang, lebih fasih dari perkataanseribu orang kepada satu orang). Siapakah di antara Kita yang Mengerjakan Sesuatu Yang Ia Perkatakan? Di sini ada pertanyEran menggeletikdan mendesak setiap juru dakwah ketika ia mengkaji dan merenungkan nash-nash di atas. Pertanyaan itu: Apakah makna nash-nash itu adalah juru dakwahitu harus tidak melakukan amar ma'ruf nahi munknr sampai dirinya Mencapai akhlak utama dan kesucian sempurna? Pertanyaantadi dijawab oleh segolongan ulamadan imam dahulu. Maka Sa'id bin jubair berkata dalam suatu riwayat oleh Malik dari Rabi'ahbin Abi Abdir Rohman, ia menceritakan: aku mendengarSa'id bin jubair berkata:
ql irS-+,: Y .;r- ..-4ill i,r.ccd+ Y3 , ag . t! ;rq
..'gj-o

Y cy'l ;t- t
l-. ,.,.,n

ilc Lr# YJ , iJ.,,. o+ .r.*i;,-.i

"Kalau orang tidak meu melakuknn amar ma'ruf nahi munknr sampai dalam dirinya tidak ada sesuatu (hal yang tidak baik), niscaya tidak ada seorang pun yang menjalanknn amar ma'ruf dan nahi munkilr. "

Malik berkata: "Siapakah orang yangpadadirinya (hal yangtidak baik)?" tidak terdapatsesuatu Al-Hasan berkata kepada Mutharrif bin Abdillah: " Ia menjawab: satrabat-sahabatmu! "Berilah peringatan yang aku sesuatu aku takut mengatakan "Sesungguhnya Lalu Al-Hasanberkata: sendiri tidak mengerjakannya." "semonga Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dan kepada siapa saja di antarakita yang mengejakan sesuatu yang ia katakan! Dan setan senang,ia telah menang, sehinggatidak ada seorangpun yang akan melakukanamarma'ruf dan nahi munkar!" berilmu (pandai) Al-Qurthubi berkata: Orang-orang berkata: tidaklah termasuk syarat orang yang yang melakukan natri munkar bahwa ia harusseorang yang mengerjakan orang-orang suci dari maksiat, tapi maksiat itu melakukan nahi mungkarterhadapsesama mereka." SelanjutnyaAl-Qurthubi berkata: "sebagian ulama ushul berkata: diwajibkan atas peminum (minuman keras) melakukan nahi mungkarterhadap mereka." sesama Ayat Kedua:
q-o,-S lJ-1,-.lj A! "t:''Jl t3pt-:4+tt Y!(1ot)Orge)Ut p**t*l dlJl f'41*lJ..rlil9l '-'l:<-t| .tl lf-:--.9 ( 11 . ){c1>-.1Jl .-rljJl U'lJ f'di.L -,gl 'rttt oU* t r.i i'..f-r'eJlr r:rt:*,ll ir" U$T U;3*:z-'J

2l

" Sesungguhnya orflng-orflng y ang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keteranganketerangan (yang jelas) dan petunjuh setalah Kami menerangkannyakepada mamusia dalam AI-Kitab, merelm itu dilalvtati Allah dan dilakanati (pula) oleh semua (makhhuk) yang dapat melalvtati, kncuali merelraysng telah taubat dan mengadakan perbailmn dan menerangkan(kebenaran),maka terhadap mereka itulah Aht menerimataubatnyadan Akulah YangMaha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. " (Q.S.2:

rse.l60).
Laknat (al-La'nu) danAllah berarti:pengusiran dan penjauhan dari kebaikan; dari makhluk. Laknat berati cacian, makian dan memohonkan kejelekan, dan menghadapkan kesulitan, pilontangan disertai kebencian dan tidak tahu-menahu terhadaporangyang dilaknat. Yang dimaksud denganfirman Allah orj.)tlr (al-La'inun) ialah siapasajayang dapatmelaknat,Dan ada keterangandalam ayat sesudah itu, yaitu:
;.45)LJIJ dlll inJ {"{+ . 'tttll Jl;4prf ls"t f lil;L r;-rJl A!

( l1l )44r-c1l ..rLitts

"Sesungguhnyaorang-orang kafi, dan merekamati dalam lreadaan lrafir, mereka itu mendapat lalffiat Allah, para malaiknt dan manusia seluruhnya. " (Q.S.2: l6l).
22

petunjuk,sesungguhnya Ayat di muka memberikan menyembunyikan (kebenaran dari Allah) tergolong Dan dosa besar, karena Allah mesti melaknatinya. agama dan dengan yang berhubungan sesuatu setiap kewajiban dibutuhkan oleh orang yang dikenai (mukallafi tidak pantas disembunyikan.Siapa yang ia telah malakukandosabesar. menyembunyikannya Firman Allah "... Kecualimerekayangtelatrtaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan taubatitu (kebenaran)...."Memberikanisyarat batrwa "aku tidak cukup dengan hanya perkataan seseorang: mengubah ia harus taubat sesudah Tapi bertaubat". jelek yang biasa dilakukannya perbuatan-perbuatan Jika ia seorangyang berbalikdari Islam sebelumnya. (murtad) ia harus kembali kepada Islam dan men Muslim jalankan syariat-syariatnya. Danjika ia seorang yang selalu berbuat maksiat ia harus berubahjadi seorangyang beramal salih dan menjauhiorang-orang yang selaluberbuatkerusakan, Firman Allah l++r berarti: dan merekamenerillgkan yang merekasembunyikan. (kebenaran) pengetahuan tidak "Menyembunyikan" (al-Kitman), maksudnya: menerangkansesuatu yang memangdiperlukan(untuk yang mendorongagaria sesuatu diketahui) dan adanya diterangkan. Seandainya tidak demikian, ia tidak dianggap "menyembunyikan" Karena keterangan23

keterangan jelas dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah sangat dibutuhkan dalam agama, maka orang yang mengetahuinya tapi tidak menerangkannya dianggap"menyembunyikan".

Mengajarkan Agama denganMengambil Bayaran Sebagian ulama memegang ayat di atas sebagai alasan bahwatidak dibolehkanmengambilbayarandari Karena,setalah ayattersebut agama. tugas mengajarkan menunjukkan atas wajibnya memberikan pengajaran agama, maka mengambil bayaran daripadanyaberati kewajiban.Ini mengambilbayarandalammelaksanakan tidak boleh. Firman Allah yang lain juga meunjukkanhal itu, yaitu:
y +13t :+j c+.rgrj-i*9 .-rt -.411 i)- 4lJl $ji & i-.lCl tr+ +ltl f+-11=i !3;ul l-.r:;e+,-t:.il| Al 1- ,rttt:i FdlJ {q{+gj,i

Y! f{.,JI"+ r-su3t+! ( lVt)FiJi.+l-*

"Sesungguhnya orang-orangyang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab dan yang sedikit menjualrrya dengan harga (murah).. (Q.S.2:174). Dzahir ayat tersebut menunjukkan dilarangnya mengambil bayaran dalam menerangkanpengetahuan
24

(kebenaran) dan juga menyembunyikannya,karena firman Allah "... dan menjualnyadenganhargayang mengambil hargadan sedikit ..." tidak menghendaki bayaran dalam semuajalan dan kemungkinannya (kebenaran). pengetahunan dari tugasmengajarkan Tidak Bokeh MenyemhunyikanIlmu (kebenaran) Ayat tadi memberikan petunjuk, sesuatu yang berhubungan dengan agilma dan diperlukan oleh mukallaf (orang yang dikenai kewajibanagama)tidak boleh seseorang menyembunyikannya.Siapa yang besar.Ayat lain yang dia berdosa menyembunyikannya, adalahfirman Allah: senada
e 'Ur:a.'i T3 u*LiIJr ;:.,r'rl ,-t':<-tl tgSi;a"rJl .!tl{. dlll iil (tAv)ari;.: Dan (ingatlah) ilg

t c r*,:+ X*13tri +r lqJi'nl3 fn-l:+t Jy o7,.t-yib ketika Allah mengambil janji dari

orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu).: "Hendaklah kamu menerangknnisi kitab itu kepada .. manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya (8.5.3:187). yang senada lagi dalam keharusan Ayat menerangkan ilmu (kebenaran),meski di dalamnya tidak disebut-sebut ancaman bagi orang yang adalahfirman Allatr: menyembunyikannya,

25

F{."Je lg;inJ-3 irJJl qts l-qd;ii+Ji,i:tt Fdiq GJe *)= ,.yr$ Ydb ( 1YY).1g;.r-*-, e+lrj F+J! tJ".-*Jli!

"... Mengapatidakpergi dari tiap -tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agfiffia dan untuk memberi peringotan kepada kaumnyaapabila merekn telah kembali lcepada, merelm,agar merekawaspada.

(Q.S.9: r22).
semoga Allah meridhainya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Saw,beliau bersabda:
.tlJl Cr,ft+l t*+L ;-t$Jt 1:* r[+ +"t'* t L f:9.r" yong menyembunyikan suatu ilmu yang ia ketahui, nanti pada hari kiamat ia akan dikendali dengan kendali dari api nerai(fr. " Dan Abu Hurairah-lah yang pernah berkata sebagaimanaterdapat dalam kitab shahin Imam Bukhari dan Muslim: U iUf r-rl*.<-4 Al+T Y3J4jJlJ, ir+rs J-rl J-=l:,jdj+ .r"Lill ",! '(Siapa

"Orang-orang padaberlmta:"Abunurotlo\n;:*

tidak ada dua ayat meriwayatknn (hadits)". Seandainya dalam Al-Qur'an, tentu akau tidak meriwayatlcan hadits."

26

Kemudian dia artinya):

membacakan firmam Allah (yang

"Sesungguhny a orfing-orang y frng menyembunyi knn apa yong telah Kami turunkan berupa keteranganjelas) danpetunjuk ... " (Q.S,2:I 59). (yang keterangan Dan firman Allah: "Dsn (ingatlah) kettka Allah mengambiljanji dari orang-orong yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada ... " manusia, dan jangan kamu menyembunyilmnnya (Q.S.3: 187). Kapan Tabligh Itu Menjadi F'ardhu 'Ain? Adapun tentang kapan tabligh (menyampaikan kebenaran) itu menjadi fardhu 'ain, memangjadi perbincanganparaulamakita, dan merekasampaipada apa yang disebutkan oleh Ibn Al-Arabi dalamkitabnya Ahlrnm Al-Qur'an, dia berkata:"Padaayat itu terdapat ketegasan, yaitu batrwa orang yang berilmu (mengetahui kebenaran) apabila bermaksud menyembunyikannya, maka ia telatr berbuat maksiat, dan jika ia tidak bermaksuddemikian, maka ia tidak harus melakukan tabligh jika diketahuiadaoranglain .melakukannya. Usman berkata: semoga Allah meridhainya pernah

27

.o3.n-4=ii.sl- J*.:F

4iJl -,1-'<- + !T YC l+-* f+-t.r*!

"sungguh afut aknn menyampailmnhadits kepada knlian, Kalaulah tidak ada suatu ayat dalam AIkepada Qur'An, tentu aku tidak menyampaikannya kalian". Urwatr berkata:"Ayat itu adalahfirman Allah: "Se sungguhrryoorang-orangyong menyembunyikan apa yang telah Kami turunlmn berupa keteranganketerangan (yang jelas) dan petuniuk, setelah Kami kepada manusia dalamAI-Kitab... " meneranglrannya (Q.S.2: l se). Abu Hurairah pernah berkata:'
l- d.iJl,-,|.:6 4.ll+i YIJ JUtj, its.ri Ft *:E=i,dJJ+.,.Ut.il .li+&..*.b

"Orang-ortmgpada berkata: 'Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits." Demi Allah, kalaulah tidak ada dua ayat dalamAl-Qur'an niscayaaht tidak meriwayat pnn." lransuatuhadits Abu Bakar dan Umar - semogaAllah meridhai tidak meriwayatkan hadits yang mereka mereka dengardari Nabi Saw kesualimemangdiperlukan.

28

"Dan Az-Zubair adalah paling sedikitnya sahabat yang menytrmpaikan haditskarenakhawatir terjerumus ilmu ke dalam kedustaan.Tetapi merekamemandang (kebenaran)merata di dalangan merekasemua, maka jika yang lain tidak. yang satuakanmenyirmpaikannya "Jika ditanyakan: apakatr tabligh itu suatu keutamaan atau suatu kewajiban? Maka jikalau ia yang orang-orang merupakansuatukewajibanmengapa Abu Az-Zubair dan Bakar, Umar, mulia ini seperti diri dalam orang-orang yang sepertimerekamembatasi menyampaikan (hadits). Dan jikalau ia merupakan suatu keutamaan,mengapamereka tidak melakukan perbuatan utamaitu? Maka jawabnya: Orang yang diminta atauditanya berkewajiban melakukan tabligh (menyampaikan kebenaran)karenaayat itu. 'Amr ibn Sebab ada riwayat oleh Abu Hurairahdan al-Ash, bahwaNabi Saw bersabda:
.-lE ir" ft3l; F#l ft C* ['*" ty

"Siapayang diminta atau ditanya tentangsuatu ilmu (lrebenaran) maknia nanti tapi ia menyembunyikafttyfr, alrnndi kendali dengankendali dari api nerakn." Tetapi orang yang tidak diminta atau ditanya tidak berkewajiban melakukan tabligh (menyampaikanya) kecuali tentang Al-Qur'an saja. Sahnun berkata:

29

'Amr ini sesungguhnyahadits Abu Hurairatr dan persaksian. hanyalahberkaitandenganmasalah Yang benar menurut sayaialah apayangtelah saya singgung,bahwajikalau adaoranglain yang melakukan tabligh, maka cukuplah ia. Tapi bila ia ditunjuk, wajiblah ia melakukantablihgh. Dan tentang keutamaan tabligh, nabi pernah bersabda:
uijl ..':'] .f{r4.., t rc- LalrG Lal':th .,:JE,o C*,, t-.;'.ol

'Allah akan membuat cerah waiah seseorang yang kemudian lalu menghapalnya, mendengar perkntaonht dengar." ia menyampaikannya seperti yang (Demikianlahlbn Al-Arabi). Ayat Ketiga:
n 4 1i34ir-j , l:.1*.Jt+ O3;-oL*I \+ijl Jl .rf-+ {-cl {s4=tu n 6:li ( I 'f,)g3r"Uall pa 'rtttrl,.'4=j*Jl

"Dan hendaklah ada di antara lmmu segolongan umat yang menyeru kepada kcbaiikan, menyuruh dari yang munkar; kepada yang ma'ruf dan mencegah " merelraitulah orang-orangyang beruntung.

30

Arti ttMintt (.r.) Para ulama berbeda pendapat dalam menfsirkan batasanarti "min dalamfirman Allah: patu (minkum). Pendapat merekaterbagidua: "min" dalam ayat Yang pertama.' Sesungguhnya tersebut bukanlah untuk arti "sebagian"(at-tab'iedh), tetapi ia untuk menerangkan"al-jinso' (genus, jenis, pen,) Para ulama yang macam), (keumuman kepadadua dalil: demikianberpegang berpendapat (1) Sesungguhnya Allah mewajibkanamarma'ruf nahi mr.urkarkepada setiap golongan(umat), sebagaimana dalamfirman-Nya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruhkepada yilng ma'ruf, dan mencegah dari yang " (Q.S.3: munkar... 110). Sesungguhnya wajib atassetiaporangmukallaf melakukan amar ma'ruf nahi munkar. baik melalui tangannya, lisan atauhatinya.

(2)

Kemudian mereka berkata: Bila telatr tegas demikian, makaarti ayattersebut:"Jadilahkalian suatu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepadayang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.

3t

Mereka memandang,batrwa "min" dalam ayatitu samaseperti"min" (ir) dalamfirman Allah: gl3ell;r u*+_!ll3.g:1te (... malm jauhilah olehmu berhala-berhala yang najisitu.../. (Q.S.22:30) hal itu, Kemudian mereka berkata: Sesungguhnya meskipun ia diwajibkan atas semuanya,tatapi bila sebagian telah melakukannya,maka lepaslah beban adalahfirman kewajiban dari yang lain. Bandingannya Allah:
lEir t-btii lcrnl

' (Berangkatlah knmu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun mernsaberat..).(Q.S.9:41) dan firman Allatr:
l-+Ji t+1.i4 f4g.lrJ lr,-.s;: {

rans,*[r# rp e affi"*,::l#. ##iy;.""::# b e


yang pedih ...). (Q.S.9:39). Perintatrdalamayat-ayat tersebut dan ayat ayat yang senada adalah umum. Kemudian bila segolongan umat adayangmenjalankan perintah itu, cukuplah, dan lepaslatrbebankewajiban dari yang lain. Yang kedua:Bahwa'omin" (ir) dalamayat itu punya arti "sebagian" (at-tab'iedh). Para ulama yangpunya
32

pendapat demikian dapat dimasukkan ke dalam dua pendapat: (1) pengertian Sesungguhnya "min" adalah,dalam umat terdapat didalamnya orang-orangyang melakukan berdakwah, tidak punyakemapuan rmar ma'ruf natri munkarsepertikaum wanita, lemah. sakit dan orang-orang orang-orang perintatr (at-taklifl itu khusus Sesungguhnya berilmu, alim). kepada ulama (orang-orang perintahdengan Karena ayat itu mengandung tiga hal: menyerukepadakebajikan,menyuruh dari yang kepada yang ma'ruf dan mencegatr munkar. Dan jelas, dakwah membutuhkan ilmu tentang kebajikan ilmu (pengetahuan), (al-khair), ilmu tentangyangma'ruf dan ilmu tentang yang munkar. Karena orang bodoh (yang tidak punya ilmu) boleh jadi menyeru kepada kebatilan, menyuruh kepada yang munkar dan mencegahdari yangma'ruf. Dan bisa-bisa-ia berlaku kasar di tempat yang lemah-lembut, bersikap ia bersikap seharusnya ia lemah-lembut di tempat yang seharusnya yang orang berlaku keras,danmencelakepada keingkarannya kecuali secara tidak bertambah terus-menerus dan melampaui batas. Maka jelaslah, perintah itu ditujukan kepada para ulama. Tidak diragukan lagi, para ulama itu
33

(2)

sebagian dari umat. Yang artinya senada denganayatitu adalahfirman Allah: "... Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara merelm beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka peringatan tentang agamadan untukmemberi kembali telah merekn kepada kaumya apabila kepadanya,supaya merekaitu dapat meniaga dirinya." (Q.S.9:122). Selain itu, para ulama sepakatbahwa itu fardhu kifayah, yaitu bila sebagian orang telah ada yang kewajibantersebutdari menjalankmnya,makalepaslah yang lain. Jika perintah memang demikian, maka tafsirannya: "Hendaklah sebagiankamu menjalankan itu." Ini perintah wajib atas sebagian,bukan atas semuanya.

dari "Menyuruh" dan "Mencegahtt Ketegasan Dalam ayat di atas, yang sedang dibicarakan, tentangwajibnya menyuruhkepada terdapat keterangan yang ma'ruf dan mencegahdari yang munkar dari segi: beberapa ada) Pertama: firman Allah o-s:Jr (Dan hendaklatr lahir dari adalah suatu bentuk perintah(amar), sedang (ii bentukperintah,berartimewajibkan ab).

34

(ta'kied) penegasan Kedua: dalam ayat itu terdapat bahwa keberuntungandikaitkan dengan "men5ruruh" dan dan "mencegah".Ini gaya bahasapengkhususan (al-hashr),di manaAllah berfirman: pembatasan
;j''=U+Jl F.o ''lib'lJ

{dan mereknitulah orang-orangyang beruntung). hanyatertentukepadamereka Ketiga: keberuntungan Jikalau yang menjalankandan melakukan kewajiban. berdosalah semua orang tidak melakukannya,maka semuaorangyangkuasamelakukanya. bahwa Keempat: dalam ayatdi atasadaketerangan, ada telah itu fardhu kifayah,bukan/ardhu'ain, danbila kewajibzur makalepaslah sebagianyangmelakukannya, dari yang lain. Karenatidak difirmankan:
' ll,t'f! +-.t-i f4'l' liF

ynng (Hendaklahtiap-tiap knmu menyuruh kepada ma'rufl, tetapiDia berfirrnan:


i.ai fq4=j-o bLlJ

(Dan umat..)

hendaklah ada di antara kamu segolongan

Siapa yang Harus Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar?

35

Di sini timbul suatu pertanyaan:Siapakatryang harus melakukan amar ma'ruf (menyuruhkepadayang ma'ruJ) dan nahi munksr (mencegah dari yang mungkar)? dan tidak ada Jawabnya:setiap Muslim yang kuasao keyakinan dalam dirinya bahwa jika ia melakukan penentangan,niscayaia mendapat kemudharatan besar, atau bahwa cegahannyatidak digubris. Namun, ini dianggap baik (mustahabb),karena terdapatusaha menampakkan syiar Islam dan memperingatkan agama. manusiapadaperintah-perintah Siapa yang Menjadi Sasaran Amar Ma'ruf nahi Munkar itu ? juga Jawabnya:setiap orangyang mukallaf,batrkan dan orang orang yang tidak mukallafsepertianak-anak mudharatdari kurang akal, bila dikhawatirkanadanya orang-orang selain mereka. Anak-anak dicegah dari perbuatan yang diharamkan,sehinggamereka tidak biasa mengerjakannya.Juga mereka dipaksa shalat, terbiasa. sehingga Ayat keempat:
..-gj4ll ;,* ;j4;g, iJ,. f+J | +; *l ;ll c.a';;i i-.1 )+i {.;;<-.4-tl ;t <- t .Jl J-i Cr-Td-r +ljt+ nr-"}_l tL+ Oj,rlj (tt.).rF-Utt p.g;=fg

,il-irJ,.cJl f{-

36

"Kamu adalah umat terbaikyang dilahirkan untuk manusia, menyuruhkepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munknr, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulahitu lebih baik bagi merelra; di antara merekaadayang beriman,dan kebanyakan mereka adalah orangorang yang fasik. " ( Q . S . 31 : 10). Umat yang Terbaik... Mengapa? Ayat ini menimbulkanduapertanyaan Pertama: dari segi mana amarma'ruf nahi munkar dan iman kepada Allah menjadikan umat ini terbaik. Padahalketiga sifat itu juga adapadaumta-umatlain? Jawabnya: sepertiditegaskan oleh Ar-Razi, umat ini di unggulkan dari umat lain, karena, umat ini melakukanamarma'ruf nahi munkarmelaluijalan yang paling kuat, yaitu peperangan. Karena penentangan yang terhadap munkarterkadang melalui hati, lisan atau tangan,dan yangpaling kuat melalui peperangan. Kedua: mengapa amar ma'ruf nahi munkar disebutkan.Lebih dalruludaripadaiman kepadaAllah, padahal iman ke pada Allah mesti didahulukan dari setiapbentuk-bentuk ketaatan? Jawabnya: sebagaimana ditegaskanpula oleh ArRazi sesungguhnya iman kepadaAllah merupakan hal yang sama sama ada di kalangan semua umat (yang
37

beragama). Maka tidak mungkin bahwa yang menetukandalam keunggulan ini adalahiman yangia menjadi ukuran masingmasing.Tapi yang sama-sama umat ini ini ialahkeadaan menetukandalam kelebihan yang lebih kuat dalam melakukanamar ma'ruf nahi munkardaripadaumat-umatlain. Ayat kelima:
p;-;. ;-t L#i:991: glJ "JJSI;*! * .r^ teF4= nJ"Jt ir'J (VA);g.r:r1 l3tlt-t ts',-c L"i duf

dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang durhakadan selalu demikian itu, di sebabkanmerekn " batas. melampaui

'Telah

"Merekn satu sama lain selalu tidak melarang perbuat. Sesungguhnya tindakan munkar yang merelm perbuat ittt. " amat buruklah apa yang selalu mereka (Q.S.5:78-7e). dan Ashhab al-Ma'idah Ashhab as-Sabt Kebanyakanulama mufassfr berkata, yaitu tentang Ashhab as-Sabt(orang-orangBani Israil yangberbuat maksiat pada hari sabtu) dan Ashhab al-Ma'idah hidangandari (orang-orangBani Israil yangmendapat yangdilaknati Allah). Ashhab as-Sabtadalah mereka

38

dengan lisan Daud; dan Ashhab al-Ma'idah adalah lisanIsa As. merekayangdilaknatidengan Sebagain mufassir berkata: orang-orang Yahudi menyombongkan diri sebab mereka dari anak cucu Nabi-nabi, Maka Allah menurunkanayat ini agar ia menunjukkan bahwa mereka dilaknati dengan lisan Nabi-nabi. : KemudianAllah berfirman
(1\ );9-r:r1 l:rlg: l:g-c' L"+ dlji

"...Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu " (Q.S.Z: 61). batas. berbuatdurhakndan melampaui Maksudnya: laknat karena mereka durhaka, dan melampauibatasdalamkedurhakaannya. Kemudian Allah menjelaskan"kedurhakaan" (alma'siat) dan "melampauibatas" (al-i'tida') dengan firman-Nya:
,JLs J'-Aic dr- OJ.oq Y lj,.tt-6

(...mereka satu sama lain selalu tidak tindakanmunkaryangmerekaperbuat...) melarang Arti t'At-Tanahitt At-Tanafti to-outt)di sini punyadua arti: - dan ini pendapat ulama kebanyakan Pertama:
39

,r.s,Jt il- J.L; c1 yaitu bahwa merekasatusamalain tidak salingmelarang. Ibnu Mas'ud meriwayatkandari Nabi Saw,beliau bersabda:
.f{,J{" 1F :13- }L u."3 . f'Si.{ S+ fS";l.e .7;; p.

"Siapa yang senang perbuatan suatu kaum, maka ia siapa yang mereka; dan termasuk golongan (memperbanyak) mayoritas membiarkan suatu golongan, maka ia termasuk golongan merekfl. " Kedua: berarti al-inthiha' (berhenti). Contoh:
.+ic. .r.olJ3 ;'*Yl ;,c. .+:"1

(berhenti menyuruh). setelah ia jadi BerkataAr-Razi: Berhentidari sesuatu Allah dikerjakan adalah tidak mungkin.Maka mengapa mencela mereka? Dia jawab: Ini bisa dijawab dari segi: beberapa Pertama:yangdimaksudialahmerekatidak berhenti mengulangi perbuatan mungkar yang telah mereka kerjakan.Kedua: mereka tidak berhenti dari kemungkaran yang ingin mereka kerjakan dan mendatangkan peralatannya. Ketiga: mereka tidak berhenti dari menetapi kemuka.ranyang mereka kerjakan.

40

Kekurangan Pertamayang Menimpa Bani Israil At-Turmudzi dan Abu Dawud mengeluarkan (takhttj) haditsdari Abdullah ibn mas'ud-semoga Allah ridha kepadanya yang berkata: Rasulullah Saw bersabda:
Lld:Jl '|;, t" J-aiA! "J^ $Jt C,*ota! i ,.4JJ+ Y.$13d,al h Lr, +ilt 6:t li.t ti:JF{.g ro_e t +lh .pJ-rr3_t a.p;'-,3,rlr<-[Afg-l.pi.4Jj,Jc 4r,4J t3 4Jt- ,J+ u-c Ip>i4 OJill ir'J ,Jtr d ,r.i.{i ("{--+ -d3 4iJtr-r. *l- .f.ui t-sl*b J+t-r-! .* ,J--Jl {rilJ t-. J-eiJ+Jt nl4 Jiily!

"Sesungguhnya pertama kerusaksn yang terjadi pada Bani Israil, yaitu seseorang jikn bertemu kawannya (yang sedangberbuat maksiat) , menegur: "Hai Fulan, talrutlah kepada Allah dan hentilmnapa yang engknu perbuat, karena ia tidak halal bagi engkau". Kemudianesokharinya bertemulagi (sedang berbuat itu juga). Tapi ia tidak menegurnyo, bahknnia menjadi temanmakan,minumdan temandudulmya. Makn ketika demikian perbuatan mereka, Allah menutup hati masing-masing. Kemudian Allah berfirman (yangartinya): "Telahdilaknati orang-orang " kofi, dari Bani Israil... dan seterusnya. Rasulullahpemahbersabda:

41

.4.ll ;s rr3.dnl3 .itS -*t1.,&J-tJ , +iJl9 I-+ dllrJt + cJ. glii:J-r pr":+f 3T ,l-;--3 dtajl ,J4 du",dilj bl"id,*Jl c,L'u-l "ilf "J. f+il l4-g Fgj+lJi F+ .,Jc pa=,lrr;lJlE'

"sekali-knli jangan! Demi Allah, sungguhhendakah dari kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah ynng munknr,dan sungguhhendaklahknlian menahan kepadayang tangan orang dzalim, mengembalikannya pula kepada yang haq, atau haq dan menahannya (knlau tidak) maknAllah akan menutuphati knlian, dan melalcnati kalian sebagaimanaDia telah melaknati " mereka. Amar Ma'ruf Diwajibkan atas Umat-umat Dahulu Kala Ayat di atasmenunjukkan,amar ma'ruf nahi munkar diwajibkan atasumat-umatdahulukala. Ini fa'idah dari kerasulandan maknadari khilafat kenabian. Al-Hasanpernahberkata:
alS*,; r-;*ti,j a-,;11 +"ilf ;:rll J{b }4Jfl irc' Lr#j , l:.r.1t+;rT Cr.c .4.r1:<- Aiils-j

"Siapa ysng mevtyuruhkepada yang ma'ruf dan mencegahdari yang munlmr,maknla adalah khalifah Allah di negerinya, hhalifah Rasul Nya dan khalifah kitab-Nya."

42

Ada riwayat dari Dunah binti Abi Lahab, dia berkata: Datanglah seoranglelaki kepadaNabi Saw"Siapakah beliau sedang di atasmimbar- danbertanya: terbaikwahaiRasulullatr?" Beliaujawab: manusia
.' o:tj F+L-JiJ d foU:iS,.4'ill il. fit{-rTl'-bf.r-'tl+ eayT

"Ialah orang yangpaling banyakmenyuruhkepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungknr,yang paling tahwa kepada Allah dan yang paling banyak silaturrahmi. " Ayat Keenam:
Jl p+.nnl ti! LL; rr- f4=J,:,i :t f4---,i pg=+ t-9i.T;aIl ta;i[ (I 'o)Od.r: t i1r+ Fsil+.J'-qdlt t*i {$.=+-.b "Hai tiadalah orang-orang yflng berir4an, jagalah dirimu; orang yang sesat itu akan memberi mudharat

kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah knmukembalisemuanya, malca Dia aknn menerangkan kepadamu apa yang telah knmu kerjakan" (Q.S.5: I05). Menolak Syubhat yang Tersehar Lahir ayat ini menunjukkan, amar ma'ruf natrimunkar bukan suatu kewajiban atas manusia bila ia jalan lurus. Karenaia tidak akandisiksa telah menetapi
43

lantaran suatu dosa yang diperbuat oleh orang lain. Pengertian lahir tadi tertolak oleh hadits-haditsdan perkataan sahabatdan tabi'in dalammenafsirkanayat itu. Abu Dawud, At-Turmudzi dan lainnya meriwayatkan suaturiwayat dari Qais,dia berkata:Abu Bakar Ash-Shiddiq - semogaAllah meridhaninyaberpidato kepada kami, beliaubekata:
l5+I;4.rJt td+iti) ; te t-j'g )* .rJs. tg Ulj'r:5j i-:t o.r-r ;31;ji V p4,."iii {c.=i! f+ '( p+.r:nt li!g|;

c.r. p="y:*

"Sesungguhnya lmlian membaca ayat ini dan mentahailkaznya dengan selain talwilnya: "Hai orang-orang yong beriman,jagalah dirimu; tiadalah orang yang itu akan memberi mudharat kepadamu pertunjuk...' (Q.S.5: apabila kamu telah mendapat

l0s)
Dan aku telah mendengar Rasulullah pernatr bersabda:
lil.,,.i-ilt .r! +lr+ +iJlp+.,1.1i Lt,siq+ cJc l-gtiiJ {"tbdtLJl 1-9TJ
.e.Lic, ,r*,s

jikil melihat orang lain (Sesungguhnyaseseorang berbuat dzalim, tapi ia tidak menahantangannya,maka Allah akan menimpaksnadzab kepada mereka dari sisi-Nya). Juga Abu Dawud, At-Turmudzi dan lainnya meriwayatkan haditsdari Abu UmayyatrAsy-Sya'bani,

dia bercerita: Pada suatu waktu akan datang kepada Abu Tsa'labah Al-Khasyini, dan bertanyakepadanya: "Bagaimanaengkauberbuatdenganayatini?" Dia balik bertanya: o'Ayat yang mana?"Aku menjawab:"Firman jagalahdirimu; yangberiman, Allah: "Hai orang-orang tiadalah orang yang sesat itu akanmemberimudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk . . .."Dia berkata:
a lt- jil ,r-r,- ailr J_yl tg:^ ,;,j.1*, ,l_g-1- ld ;. .at"1- .r;l ilt, ;,e l3o|j39, A:.r*il+ ljJ'4:51 ,Jljb e.fjt-t ft-,g l-*-; c. *T; li! L:j.*..-s=ilt idl+ dLt.b qi.;;LfiJ

g;3 rL6 +t+-|t

1,,.,r3 lr.,:.,g3.o3 Lc.Lla-c

,'l;. ,rl ,..;', .i-.lJt -,p,.oT L+

"Ingatlah! Demi Allah, aht telah menanyaknn ayat itu kepada yong ahli, aht menanyakanyakepada Rasulullah Saw, makn beliau bersabda: "Hendaklah lralian satu samfl lain saling menyuruh kepadayang dari yang munknr,sehinggabila ma'ruf dan mencegah lramu melihat kekikiranyfrng ditaati, hawa nafsuyang diikuti, duniayang didahulukan,dan orongyong purrya pendapat mengagumi pendapatnya sendiri, makajaga dirimu sendiri, dan tinggalknnurusiln orang umum." Ibn al-Mubarak berkata: "Firman Allah -dil f+ (jagalah dirimu) dialamatkan kepadasemua

f orang beriman, yang maksudnya: p-=lr Jil f4+L (iagalah pemeluk ogamo mu), sepertifirman Allatr xe
45

fs=-diT f,.;i (janganlah kamu membunuhdirimu), Allah berfirman: seakan-akan


.t,. i, f+_r*i+1.1.. .i f+;+ ++l_l

(hendaklah sebagian kamu menyuruhkepadayang ma'ruf kepada sebagian yang lain; danjuga sebagian Immu mencegah sebagianlainnya dari yang munkar).. Ia menunjukkan wajibnya amar ma'ruf natri munkar, dan tidak akan memberikan mudharat kepadamu kesesatan orang-orang musyrik, munafik dan ahlulkitab." Dan sa'ied Ibn al-musayyabberkata: "Arti ayat tersebut: Tidak akan memberi mudharat kepadamu petunjuk orang yang sesatapabilakamu telatrmendapat ma'ruf natri mrmkar.' melakukanErmar sesudatr Kiasan (kinayah) dalam Ayat Tersebut dalam firman Allah Sesungguhnya
J.,bar. f4=J,:'J ! f+.r:ll 13! (tiadalah orang yang sesat itu almn memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk) terdapat gaya bahasa kiasan (kinayah), yang maksudnya: melarang orang-orang beriman dari terpengaruh oleh kesesatanorang-orang sesat, sehingga dapat menyebabkan mereka meninggalkan . jalan

46

petunjuk. Mereka jadi sibuk memikirkan kesesatan orang-orangsesat dan akibat perihal mereka,sehingga yang demikian itu melupakan mereka rxrtuk memperbaiki diri merekasendiri.Tapi yang wajib bagi orang beriman adalah menyeru kepada Tuhanya, dari yang menyuruh kepadayang ma'ruf dan mencegah mungkar, kemudian membawa segala sebab dan akibatnya kepada Allah Swt. Kepada G) Nya semua urusandikembalikan. dalam sesalan dirinya sebagai Adapun mencelakakan maka kecelakaan, lain dari orang menyelamatkan usaha juga sebagaimana hal ini belum pernahdiperintahkan, orang mukallaf tidak akan disiksa lantaranperbuatan (dosa) orang lain. Maka ayat itu termasuk dalam pengertianfirman Allah: "Malra barangkali kamu aksn membunuhdirimu lrarena bersedih hati sesudah merelca berpaling, sekiraya merelm tidak berimankepadaketeranganini " (Q.S. I 8: 6) (Al-Qur'an). Ayat Ketujuh:
i-,J'ijl iF F{Jf'"lJ HJI Y 13.lJ [^J 'i' {q${*, t3i {"dr|fo+ tuagi: {"iJfi d.lJ,r-g t +*,:b !;jq*g i.rTcilt3 i[9(l1f],'lr;**4 b.,t.4 L.i d {"{r" f,+-g=l{..4u1 U3a;5U; Ll.rc' 1q;'r^" 3l t -lh(t1t),i:;:l ljJl3 la;l ;;i-r ecl'lr F-Ar.J l! OJ'r.'J dl-6 j! '-'t "'tl q/ j!J'*'iJl ;J.,;t*

47

I c--lb 0+il1 trjil_i

r r*,,J| .34 OJ4.i irJrJl t :,ljl

+r l*=.r

l-. lJ-,.t

{+dJ[j[e 4i. lJd.,L.g.c. lJ:. l.cJb(\10)OF--+

lit

L+,u**:++t-r+ ;rJs lr;lg

( 111)i4-:-,t*

"Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di delmt laut ketika mereks melanggar aturan hsri Sabtu, di waktu datang kepada merelm ikan-ilcan (yang berada di sekitar) mereka terapungspung di permulcaan, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikian Kami mencoba mereka lmrena berlaku fasik. "Don (ingatlah) ketikn suatu umat di antara mereka berlmta: "Mengapa knmu menasihati kaum yang Allah akan membinasaknn mereka atau mengadzab mereka dengan adzab sangat keras? " Merekn menjawab: 'Agar lrnmi punya alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya merekn bertahna. " Maka tatkala mereka mehupakan apa yang diperingatkan kepada merekn, Kami selamatkan orangorang yang melarang dari perbuatanjahat dan Kami timpalmn kepada orang-orang yang dzalim siksaan yang keras, disebabknn mereks selalu berbuat fasik. " "Makn tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katokan kepadanya:"jadilah knmu kera hina!" (Q.S.7: 163-166).

48

GolonganYang Tiga Ayat di atas menunjukkan,penduduk negeri itu terbagi tiga golongan:satugolonganberbuatmungkar, berburudi laut hari sabtu; dan berbuat durhakadengan yang dilakukanoleh satu golonganmelarangperbuatan dan golongan golonganpertama danmenjauhimereka, itu dan perbuatan melakukan tidak ketiga berdiam diri, golongan tidak melarangnya,tapi ia berkata kepada "Mengapa kamumencegah (kedua) yang menentang: mereka,padahalkamu sudahtahu merekadicap sebagai orang-orang celaka, bahwa tersebab kesombongan mereka terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya akan mendapatsiksa dari Allah, karena cegahankamu tehadapmereka itu tidak ada gunanya. Golongan kedua (yang menentang) menjawab: tanggung alasan(pelepas "Kami melakukanitu sebagai jawab) kepada Tuhan kami karena perjanjian amElr ma'ruf nahi mungkar yang telahdibuat- Nya dengan keselamatan kami." Kemudian Allah Swt menetapkan bagi kecelakaan dan melarang, yang bagi orang-orang dzalim. orang-orang Ibnu katsir berkata: "Dan Allah tidak berbicara tentang orang-orangyang diam; karena balasanitu termasuk jenis amal perbuatan.Maka mereka tidak patut mendapatpujian, dan merekatidak berbuatdosa perludicaci." sehingga besar
49

Nasib Golonganyang Diam Ar-Razi berkata: "Dan ketahuilah, sesungguhnya lafaz ayat itu menunjukkan, golonganyang melanggar aturan itu celaka, dan golongan yang mencegah dari yang mungkar selamat. Adapun orang-orang yang
mengatakan: A-lJar:pJ

(mengapa knmumenashihati... ). Para ulama tafsir berbedapendapat,dari golongan manakatr, merekaitu?" Ada riwayat dari ibnu Abbas,tentangmereka,tidak dapat diberikan keterangan(tawaqquJ),(karena kita padaketerangan harusbergantung dari Asy-Syari'). Dari ibnu Abbasjuga diterimariwayat:
o-;11,-r-o iF lit ..,.L+-;al ;l +, , i-aLill c.-e.t3 gt:i;;Jl c. z-lr ..-s=jll ;,e,_+,-ilt ss- |FLli*i J$i &i.rJl ,Y;,.o.rJ rJL!,: ru--+t

Y3 c. a ..,i f3 , t q;<.-ij ,lg:,i ..Ey ir-ir

"Celaknlah dua golongan, dan selamatlah golongan yang melarang. Ibnu Abbas apabila membaca ayat itu, beliau menangis, dan berkata: "sesungguhnyamereka yang tidak mencegoh dari munknr ini, celakfr. Dan kami melihat beberapa hal yang kami mengingkarinya, kemudian kami diam dan tidak berkomentar apa-apa." Al-Hasan berkata: Golongan yang diam, selamat. Maka dua golongan selamat, dan satu golongan laninya
50

celaka, Para ulama yang berpendapat dengan keselamatan mereka itu berhujjah, bahwa perkataan
mereka: t l"rr.pg.-l*"-tTf'*61d, 4lJll-q33;3t"r:pt aknn (mengapa kamu menasihati knum yang membinasaknn mereka atau mengadzabmereka dengan adzab sangat keras) menuniukkon merekn sangat menentang, dan tidak ihtt memberi nasihat karena yakin, nasihatnya tidak akon digubris dan berbekasJilffi ada pertanyaan: Tidak memberi nasihat adalah malrsiat, dan mencegah memberi nasihat iuga maksiat. Makn merelm ynng berbuat demikian tentu termasuk dalam firman Allah:..".. dan Kami timpakan kepada merelm arflng-orsng ysng dzalim siksaanyang keras, disebabtran mereka selalu berbuatfaisk? " (Q.S.7: 165. tersebut di atas). Kami menjawab: Itu tidak mesti. Karena mecegah dari yang mungkar hanya kewajiban kifayah, yaitu jika sebagain telah ada yang melakukan, maka lepaslah kewajiban itu dari yang lain.

Alasan Kepada Tuhanmu Firman Allah:


,-rF;l f{lrl3 fgr.J J! ;Jlr-c tCtg

51

(mereka menjawab: "Agar kami mempunyaialasan kepada Tuhanmu, dan supaya mereka betakwa") menunjukkan, kewajibanmencegatr dari yangmrmgkar tidak gugur meski diketahui cegahanitu tidak akan berhasil. Karena adanyapenerimaandan kepatuhan, bukan temasuk syarat.Maka kalau hanyamenjalankan suatu rukun pokok dari rukun-rukun agama, dan cemburu kalau-kalau hukum-hukum Allah dan larangan-larangan-Nyadilanggar, tentu itu cukup sebagai hasilnya! Ayat Kedalapan:
,{r-n +JJl ,_1i l}4lc'lj i-.o|i {"4=.i'e l."+Ila,idilt iF*y.i y ;.nb l3jjl-,

(Yo)+u.tl Dan pelihara dirimu dari siksaanyang tidak Hrusus menimpa arang-orang yang dzalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah,Allah amat kerassiksaan-Nya. " (Q.S.8: 2s).
Qiratat,j{+,-:J

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata: Segolonganulama salaf


membaca: ;,,.ol; gr-.rJll++,.-:J F<=i.o t"4116

52

(denganbentukpositifl. benar. sama-sama Kedua. qira'at (bacaart)tersebut Karena pelanggar aturan-aturanAllah adalah orang penentangan yang dzalim. Bagi yangtidak melakukan dianggap tidak dzalim, karena ia tidak takut mengingatia ia dianggap menyertainya. Dan terkadang (menentang). Dan atasini kewajiban tidak menjalankan maksudfirman Allah:
iX-tJl Lli'l3 ee*Jl i)- ..1J{+ ir1ill t 'r,+ti +, lqJ'-=i t^ tr; Utg

( \ 1o)O$*+

l.lplE= L*, L-d+ +lr"+ t.ilE

"Mskn tatkala merekn melupaknn apa yang orangdiperingatkankepadamereka,Kami selamatknn perbuatan dan kami yang dari melarang orang iahat timpakan kepada orong-orang.yang dzalim sil<saan kerss, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. " (Q.S.7:l6s). Maka Allah menyelamatkan orang-orang yang dosadan melarang.Adapun yangtidak sukaperbuatan kamu Mengapa yang mengatakar"... mereka menashihati kaum yang Allah akan membinaskan mereka atau mengadzabmereka dengan adzab yang sangat keras.." (Q.S.7:164), menurut kebanyakan ulama, mereka selamat, kerena mereka tidak suka, maka mereka menentangmenurut kemampuanyang ada pada: mereka.Adapunorangyangtidak menetang
53

sama sekali, maka sesungguhnya orang itu dianggap dzalim dan akanmendapatkan siksa,sebagaimana Nabi Sawpernalrbersabda:
.+i,ocll :q 4iJl {.{--, ;i ,'l .lU[ o_U*.f db J.4.ill lj'tJ t]! .-*L;Jl ..r!

"Sesungguhnyaorang-orang, bila mereka melihat kemunglraran, tetapi mereka tidak mengubah (mencegah,menentang)nya, Allah akan menimpakan " kepadamereka. silrsa Hadits tersebutsesuaidenganarti ayatdi atas. Selanjutnya Ibnu Taimiyah berkata: yang dimaksudkan adalah, sama-sama benar dibacanegatif (an-nafyu) dan positif (al-itsbat)dengandua padangan. Sepertifirman Allah
i,-li {..6'" le4fb g4ill n{+"d.J

(...yang tidak khusus menimpaorang-orangyang dzalim saja di antara kamu...), yaitu tidak hanya terbatas pada pelanggar aturan Allah, tetapi juga mencakup orang yang melihat kemungkaran (pelanggaran)itu tapi ia tidak mengubah (mencegah)nya. Ulamayangmembaca:
4,-l'i f=i,o l_e-lb urJill i*+,-:J

54

(dengan bentuk positif; memasukkan ke dalam pengertian, orang yang tidak melakukanpenentangan padahal ia kuasamelakukannya. Terkadang maksudnya adalah,mereka disiksa di dunia lalu dibangkitkan menurut niat mereka,seperti prajurit yang menyerang Ka'bah, kemudian Allah membinasakanmereka semuanya,dan orang yang terpaksa nanti dikumpulkan sesuai dengan niatnya. (Majmu'Al-Fataw a 171382) PeliharalahDirimu dari Silsaan (Fitnah) Dalam ShahihMuslim adariwayat dari Zainabbinti Saw: Rasulullah kepada dia bertanya Jahsy,
.c-;Jl ,.:4= li! ,p , :JLE$;3,-Jt -Jl tirb-t .Ill{ji ,iil ..!r-; tl

"Wahai Rasulullah, apakah knmi akan celaka (disilrsa) sedangkan di kalanganknmi terdapatorangorang salih? Beliau meniawab: "Ya, apabila banyakdilakuknnorang." kemal<siatan Dalam Shahihat-Turmudziadahadits:
++ +U+ +ilt *4**,;T aL,13T "Jl:*i'r: d-t dltJl lJ'lJ li! ..,.I-i!t,-,!
.o.tic.;.e

"sesungguhnya orang-orang, apabila mereka melihat ada orang berbuat dzalim, tapi merekatidak

55

Allah almn menimpakansiksaNya menahan tangannya, " kepadamerekn. Dan dalam Shahih al-Bukhari dan at-Turmudzi terdapat hadits riwayat An-Nu'man bin Basyir dari Nabi Saw,beliaubersabda"
4ig* ,rJ'c-lU;*,r lrs Ltj^a= t++ g.fgf, oilt :3,s ,rjc. p3t.i.ll JL L-G).t4i li! lel: ...i4Cr:,tJt gl <-g lcl: ,.i f"e4l (.4*;* +t *.tb I ;,r. i :? t ;AJ- UT 5I : l3Jtjs r tdhjh n,o ulc. ljJ,i otll r,,.o le.i;-l ;! U1a1 l-"-+ln t3rl;T L-os f43g* irli ,t..o:b ir- rF dl ,13-1i

.t +4+ 1349 l3a. pa1.4i l3lii "J.

"Perumparnaan orong yang teguh menjalankan hulatm hukum Allah dan orang yang terierumus di dalamnya adalah bagaikan sekelompokorang yang membagi tempat dalam perahu, ada yang mendapat tempatdi bawah. tempatdi atas,ada yang memperoleh perlu air . Sedang yang di bagian bawah bila mereka minum harus naik kp atas. Maka merelm (yang di bm,uah) berkata: "Lebih baik kami melobangi saja tempat di bagian kami ini, supaya tidak mengganggu yang di atas Irawan-knwandi atas. Maka jika mereka membiarkan niat merelm yang di bawah, pasti binasalah semua orang dalam perahu itu. Tapi kalau merelw mencegahnya, semua almn sama-soma " selamat.

56

Dalam hadits ini adapetunjuk: orangumum disiksa tertentu, di sebabkan dosayang dilakukanorang-orang smsr ma'ruf nahi munl(ar. sertatidak dijalankannya Menolak Kekaburan Al-Karthi berkata, hal ini tidak menjadi kabur denganfirman Allah: "... .don seorangyflng berdosatidak aknnmemikul 164) dosaoranglain... " (Q.S.6: Karena jika ada orang yang memperlihatkan kemungkaranmaka bagi setiapyang melihatnyawajib mencegah bila ia kuasa. Jika tinggal diam, maka mereka semua maksiat.Ada yang berbuatmaksiat,ada yang meridhainya. Dan dengan hikmah-Nya, Allah
menganggap: .ir.FrJl ? {"lrl:tb J"|Jl 4lij4i,*rrt Jl

(Orang yang ridho perbuatan mungkardikerjakan,sama dengan orang yang mengerjakanperbuatanmunkar. menerimasiksanya) Maka ia sama-sama Tanda Ridha padayang Mungkar disebutkan oleh AlTanda ridha - sebagaimana ialah ridho pada yang mungkar yakni Qastha lani tidak merasa sakit dengan kerusakan yang menimpa 57

agama yang disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan Seseorang belum dapat dikatakan benci kepadayang mungkar kecuali ia merasa sakit.denganterjadinya ia merasasakit kerusakandalam agama, sebagaimana dengan kehilangan harta atau anaknya.Orang yang tidak merasa demikian, berati ia ridha pada yang siksa). mungkar(ia akanmendapat

Ayat Kesembilan:
;.,,,*l q+,f"Jl+ f+Jrt+: ;j,.,-*Jl ila.J*lt3 i{-=-*Jt .l* J++-,J! 1rt (1Yo);-,t:gJh ir.+ +lS^.IL.J,i! FI"l3.t3 +lg- ir- Ll,.o

"serulah (manusia) kepadajalan Tuhanmudengan hihnah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara paling baik. Sesungguhnya tentangsiapa Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui yong tersesst dari jalan-Nya dan Dia lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatpetunjuk." (Q.S.16:125). Turunnya Ayat

Ayat tersebut diturunkan di mekah pada masa perintatr gencatan senjata denganorangQuraisy.Dalam ayat ini ada perintah Allah kepada Nabi-Nya Saw
58

supaya beliau menyeru kapada agama Allah dengan cara halus dan lemah-lembut,tidakdengan carakasar dan keras. Al-Hasan apabila membaca ayat itu, berkata: "demikianlah Rasulullah Saw; demikianlahkekasih pilihan Allah; inilah - demi Allah Allah; demikianlah paling dicintainya penghuni bumi oleh Allah.' Ayat ini pun berisi perintah kepada Rasulullah Saw supaya menyeru manusia kepadaAllah dengansalahsatucara yang tiga ini: al-hilvnah,al-mau'izhah alhasanahdart al-mujadalahdenganccffayang paling baik (al-ahsan). Dalam ayat lain Allah menyebutkantentangdebat atau bantahan(al-jadal) ini denganfirman-Nya: "Don jangan kamu berdebat dengan Ahlul-Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dzalim di antara mereka.. "

(Q.s.2e:a6).
Cara-cara Dalrwah Ketika Allah menyebut cara dakwah yang tiga itu, Dia menyusulkan (meng-athaflmn)yang satu kepada yang lain Maka cara-cara itu berbeda-beda. Al-Hihmah adalahhujjah yangpasti yang memberi pengertian yang meyakinkan. tentangakidah-akidatr Allah berfirman:
59

... Dan barangsiapoyilng biberi hikmah, sungguh yang banyak..." (Q.S.2:269). telahdiberi kebajikan sebagaimanadiebutkan oleh Ar-Raghib Atau ia berarti: larangan yang dalam Al-Mufradat-nya disertai dengan ancutman (aHakhwiJ). Al-Khalil berkata: Al-Mau'izhah adalatr memberi peringatan Al-iidal, dengan kebajikan yang membuathati senang. dalil-dalil dan bukti-bukit yang dimaksudkan untuk meyakinkan dan mediamkan lawan. Atau - menurut Ar-Raghib lagi dalamAl-Mufradat-nya- adalahdialog danperdebatan. dalambentukperbantahan PembagianAl-jadal terbagi Al-Jadal atau al- Jidal (debat,perbantahan) dua: Pertama, ia merupakan suafudalil yang tersusun dari dasar-dasar pikiran (permis) yang benar di kalangan kebanyakanorang, atau tersusundari dasardasar pikiran yang benar menurut orang yang mengatakannya. Al-Jadal adalah al-jadal yang dilakukan dengancarayangpaling baik. Kedua, dalil itu tersusun dari dasar-dasarpikiran (premis) yang salah dan rusak.Hanyasajaorangyang supayaia diterima oleh orangberusaha mengatakannya melalui cara licik dan orang yang mendengarkannya tidak benar.Ayat tadi membatasi dakwah dengan alhikmah dan al mau'izhah al-hasanah.Karena jika

berdakwah dengandalil-dalil meyakinkan,maka itu alhikrnah, dan jika dengandalil-dalil zhanni,maka ia almqu'izhah al-hasanah,Adapwral-jadal bukantemasuk dakwah,tetapi ia mempunyaimaksudlain yang berbeda dari dakwah, yaitu meyakinkan dan mendiamkan (lawan). KarenaNya, ayatitu tidak mengatakan: ;4-<=-.Jt .l+r &+*,, .d"--i,,+ C ! #, t*-l ii".'J I tli-Jf l-9 J ! 1rt (Serulah manusia kepadajalan Tuhanmu dengan hikmah,al-mau'izhatral-hasan ah dan al-jadal al-hasan). Tetapi ayattersebutmelepasakan al-jadal dari bagian batrwaia bukan dakwatr karena ingin memberitatnrkan bagian langkatr untuk mencapai dakwakr.Ia hanya dimaksudkan buat membela dakwatr dan menolak syubhat, kepercayaan-kepercaytum batil dan kepalsuanyang timbul di sekitarnya. kepalsuan Urutan llemikian, Apa Maksudnya? Al-hihnah, al-mau'izhah dan al-jidal secara berurutan merupakan apa yang mereka sepakati penyebutannya dalam adab al-Bahts wa alMunazharah dengan al-burhan (brftti, dalil), al-khithab (pidato) danal-jadal. kata al-mau'zhah Tetapi Allah Swt menghubungkan dengan kata al-hasanah (yang baik), dan al-jadal dihubungkan dengan perkataan allati hiya ahsan
6l

(dengan cara paling baik).Dalam susunandemikian terdapat petunjuk, ada al-mau'izhsh yang tidak baik; ada at-jatdal yang paling baik dan ada al-iadal yang bukan terbaik dan bukan pula yang baik. Dan almau'izhah yang diperintahkan oleh Allah adalah a/alal-iidal, adalah mdu'izhah yang "baik"; Sedangkan jidal yang "paling baik".

Pikiran yang sehat mendukung hal tesebut.Karena jalan Allah adalatrkeyakinanyang benardan amal yang benar. Sudah jelas, bahwa dakwah (seruan) kepada jalan Allah umpirmanya dengan al-mau'izhah datr orang yang tidak mengamabil pelajaran dengan apa yang ia peringatkan bukanlah mau'izhah yang baik (hasanah). Demikian pula dakwah (seruan) ke jalan Allah umpamanya- dengan al-muiadalah (al-iidal) dengan cekcok(sophistry)bukanalah care salah-me-nyalahkan, paling baik (al-ashan)' yang cara mujadalahdegan Al-Jidal lebih membutuhkankepada "baik" yang sempnma tinimbang al-mau'izhah. Maka Allah membolehkan al mau'izhah yang "baik", dan tidak membolehkan al-muiadalah (al-iidaQ kecuali yang "paling baik" firman Allatr: ".., dengan. Kemudian, sesungguhnya Hikmah, al-mau'izhah (peringatan) yang baik, dan bantahlah (mujadalah) merekadengancarayangpaling
62

pada urut-urutan baik..." berpegang dari segimacammecamnya.Maka semua macam atau sifat al-hilvnah yang baik dibolehkan.Dan al-mau'izhahterbagikepada dan yang tidak baik. Dan yang dibolehkan, almau'izhahyangbaik. Al-mujadalah tebagi kepada yang baik dan yang tidak baik. Al-mujadalahyangbaik terbagikepadayang paling baik dan bukanyangterbaik.Yang dibolehkan di yang paling di Ayat tidak al-mujadalah baik. atas sini, meyinggung tentang penempatan cara-caratersebut dakwah. sesuai dengan orang-orangyang jadi sasaran itu adalahhasil yang Maka dasarpenggunaflr cara-cara tujuan dan diperolehnya apayang baik, sampai kepada diinginkan,yaitu munculnyakebenaran. Maka juru dakwah, dalam suatu sikon (situasidan kondisi), boleh menggunakantiga cara itu, dalam kondisi lain boleh memakaiduacara,dandalamsikon lain lagi bisamenggunakan satucarasaja. Ayat Kesepuluh:
ir-.*ji! J|.3f t-.Jt- J-'Ej dJl J! I ., i,*-o !j-3,''-,,-i ir-: (rr)a+J"'*Jl

"Siapalmh yang lebih baik perkntaannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal

63

aku termasuk yang salih dan berkata: Sesungguhnya yang menyerah diri? " (Q.S.4l: 33). orang-orang pun yang lebih baik Maksudnaya:Tidak adaseorang perkataannya,cara dan sikapnya daripadaorangyang menyeru manusia agartaat padaAllah dan Rasul-Nya. Itu dilakukan denganmengajar yangbodoh,memberi peringatan yang lupa, menasihati yang ingkar dan yang menentang. membantah Al-Hasan berkata:Ayat ini meliputi setiap orang yang menyeru kepada jalan Allah. Ayat tersebut- dan ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran banyak mewajibkan dakwahke jalan Allah. Di antaraayat-ayat (khithab)kepada Nabi Saw. tadi ada yangdialamatkan Maka umat beliau masuk ke dalamnya karena ikut beliau. kepada Dan di antara ayat-ayat itu pula ada yang kepada umatbeliau.Di dialamatkan(khithab)langsung Nabi Saw ialatr firman antara ayatyangkhithab kepada Allah:
(AV)d+s=J.:.iJl g,n ii-lg: Y:.tl.f JI 1rt,

dan .."dan serulahmerekakepada(ialan) Tuhanmu, sekali-kalijanganlah kamutermasukorang-orangyang " (Q.S.28 :87), Tuhan. mempersekutukan Semua orang Islam masukke dalamayatini, karena asal khithab Allah kepada Rasul-Nya Saw berarti tercakup pula umat beliau ke dalamnya, bila tak ada

itu bukanperintah kekecualian.Di antara kekecualian ke Rasulullah agarmenyeru manusia Allah Swt kepada jalan-Nya. Artinya, Alhh memuliakan umat Islam mereka bersamaRasul-Nya denganmengikutsertakan dalamtugasdakwahmenujujalan Allah. * riwayat dari Qatadatl Abd bin hamid mengeluarkan semoga Allah meridhainya. Dalam mengomentari yang lebih baik perkntaannya firman Allah: "Siapakah daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjaknn amal yfrng salih dan bekota: 'sesungguhnya aku temasuk orang-orang yang :33), ia bekata: menyerah diri? " (Q.S.41
.o*6":..ca a::-rlt-f a+;ir,ca o-;-,-.,g +-J3-o3 4l4EJ alF.!."J' lj-o

"Inilah seorang hamba yang benarperkntaandan amal perbuatannya, masuk dan keluarnya, dalam dan dalam keadaan sembunyidan terang-terangannyo, kehadirandan kepergiannya."
* tl. ttc *

penauntuk ketika saya mengangkat Sesungguhnya, risalah Syaikh kajian ini, selain sayaingin melengkapi al-Islam Ibnu Taimiyah yang dalam dan mendapat sayamendapat taufik semoga taufiq itu, saya berharap atasapayang sayatuju.

65

jalan tiba untuk sayamemberikan Dan saatnya sudatr kepada pembacabudiman supaya ia bertemudengan Syaikhal-Islam Ibnu Taimiyatr.

Jumadil-Akhir1399H. Kairo, Mei 1979M. Dr. MuhammadJamiel Ghazi

66

AMAR MA'RUF NAHI N{UNKAR


f{*JJt JF4tuJl +itt *,,',

Dengan nama Allah Yang Maha Pengashi maha Penyayang. Kepada Allah-lah puja puji kami panjatkan, memohon pertolongan dan ampunan. Dan kepada-Nya pula kami ber lindung dari setiapkejahatan diri kami dan amal-amaljelek kami. Sesungguhnya orangyang telah mendapat petunjukdari Allatr, tiadalahyang dapat menyesatkannya. Dan orangyangtelah disesatkan-Nya, tiadalahyang dapatmemberikanpetunjukkepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah; tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, sesungguhnyaMuhammad adalah hamba dan RasulNya. Allah mengutus nya dengan(membawa) petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Semoga rahmatdan salam-Nya, Allah limpahkan kepadanya.
rF rl. + * rt rl.

67

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatuyang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan paraRasulNya. Ini bagiandari agama. mengutus berupa Allah terkadang risalah(pesan) Sesungguhya al-Insya'. berupa al Ikhbar dan terkadang adalahtentangdazt Allatr At-Ikhbar (pemberitaan) Maha Mulia dan Maha Agung Dia - dan tentang termasuk tauhiddan cerita-cerita, makhluk-Nya,seperti AdapunAl-Insya'itu di dalamnyajanji dan ancaman. (Ibahah) pembo lehan perintah, laragan berupa dalamhadits: yangdisebutkan Ini seperti
.Ottll c^$ J.,ri .r--i aiJts.aJs AT

"sesungguhnay'QulHuwaAllahuAhad'sebanding 'ar.' (H.R.Bukhari)denganspertigaAl-Qur tauhid. sepertigayang berupa Karena mengandung perintah cerita. dan tauhid, adalah Al-Qur'an Sebab TUGAS RASUL: AMAR MA'RUF NAHI MUNAKAR Firman Allah - Maha Suci Dia - tentangsifatNabi kita Saw:
Its--9 c.rt t*Lll f+J J*,*g J-ai4jl i)^ f^tg+J ' 'qf; r'+Jt-,'ftoyi+ cil,iJl {${+

68

"ysng menyuruh yang ma'ruf merekamengerjakan ysng munkar dan melarang mereks dari mengerjalmn yang baik dan dan menghalallwnbagi merekn segala mengharamkanbagi merekn segala yang buruk... " ( Q . S . 71 : s7). Ini adalah penjelasan tentang kesempurnaan beliau adalah yang risalahnya. Maka sesungguhnya dengan setiapyang disuruh oleh Allah melalui lisannya ma'ruf dan melarang dari setiap yang munkar, menghalalkan setiap yang baik dan mengharamkan setiapyangburuk. Maka dalam hubunganini ada hadits, nabi Saw bersabda:
.,il{*'Yl 1:t-+r friY '-'ir t4,J

"Aku diutus hanyalah untukmenyempurnakan budi pekerti yang mttlia. "l Dan dalam suatu haditsyang muttafaqalaih, beliau juga pernahbersabda:
efl, Tl te l a-i-l l.d*ii3 l;l: -+ J--J Jj.4 .t+.''tt JL-l9.l* L*! r ldI .+ r-r i-U+*r:g tar ;'FJ+ .r|Jl gtah , i;t 1,o:p !C ,.lC;Er--? ulb , inljt .i4ljl "lx

Lihat al-Muwaththa'

69

"Peruffipomaan aku dan perumpsmon para nabi seperti perumpamean seseorang yang adalah membangun sebuah rumah hingga selesai dan sempurna kecuali satu tempat batubata. Orang-orang mengelilingi rumah itu dan mengagumi keindahannya, lahu merekn berkata: "seandainya satu batubatanya ada!!". Maka aku-lah batubata itu. " (H'R. At Turmudzi). Allah Saw, Muhammad Nabi Dengan yang suruhan (Islam) berisi agama menyempurnakan kepada setiap yang ma'ruf dan larangan dari setiap yang mungkar, penghalalan setiap yang baik dan pegharaman setiap yang buruk.

PtrNGHALALAN SESUATUYANG BAIK.BAIK YANG BURUK DAN PENGHARAMANSESUATU Nabi di antarapara Rasul sebelum Sesungguhnya
Muhammad Saw ada yang mengharamkan atas umatnya sebagian sesuatu yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah: lL4J t3:La u".Il ir fllr+ fJ.-bi c,ttL trgL "Maka di sebabkan kedzal iman ar ang-or ang Yahudi, Kami haramkan atas merekn (memaknn maknnan) yang batk-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi merekn... "

(Q.S.a:160).
70

Dan terkadang ia tidak megharamkan atasumatnya yangburuk. Sebagaimana semua Allah berfirman:
a-Ji "J. ;l*.5l,*,! f;t- yJ JSI_r*,! .f+J )l-.rtg f t,LJl J,=

;br:JtJF ai J+.r.

"Semuo makanan adalah halal Bagi Bani Israil, melainkan maknnan yang diharamkan oleh Israil (ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Tsurat " (Q.S.3 diturunkmx.. :93). Pengharaman semua yang buruk termasuk dalam pengertian nahi munknr, sebagaimanapenghalalan semua sesuatu yang baik-baik temasuk dalam pengertian ernar ma'ruf Karenapengharaman sesuatu yang baik-baik, sebenamya dilarang oleh Allah. juga menyuruh kepada semua yang ma'rd dan melarang dari setiap yang munkartidak bisa terjadi kecuali bagi yang Rasulullah Saw dengannya Allah menyempurnakan budi pekerti luhur (akhlak karimah) yang terlingkup dalamyang ma'ruf. Allah berfirman:
F==J,:=+;-ly qj.crt f4.," -.:.t3 p-=:rr f4,-.loai lXJl

t4r 1)'{-,,!l "... Pada hsri ini telah Kusempurnaknn untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nihnat-

7l

Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi ngnma " (Q.S.5:3). bagimu.., Jadi Allah telah menyempurnakan agamauntuk kita, mencukupkan nikmat-Nyakepadakita, dan ridha Islam sebagaiagamakita. KEISTIMEWAAN UMAT ISLAM Demikian pula umat Islam diberi sifat sepertiyang Nabinya.Allah berfirman: diberikankepada
,'-ajJl Cr^ OSgjIf , IJJ . ' tl+ Agi: u-UlJ *+_Fl .-i r*; F

+lJt AS;.!S

"Kemu adalah umat terbaikyang dilahirkan untuk yang ma'ruf dan mencegah manusia, menyuruhkepada yang munkar, dan beriman kepada Allah... . " dari (Q.S.3: 1l0). JugaAllah berfirman:
u3{n*g, aJJr sjl+ A:,r-"t+ LF+ "l rl:i f{--+ oLj-"#l3,i3*"#l-9 .'.4;Jl;.c.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) jadi penolong lainnya. Merelm menyuruh sebagian bagi (mengerjakon) yong ma'ruf, mencegah dari yang l). munlmr... " (Q.S.9:7

Sehubungan dengan ini Abu Hurairah - semoga - pernahberkata: Allah ridha kepadanva
.--:- fl*,I*Jlg U r;tl 4 f<+ ntsfj r,-yLill .-g+'''i' i ;-T J+ 9;6 .aj-.Jl F'olli.,6 "Kalian adalah manusia terbaik bagi manusia lain. Kalian membawa mereka dalam belenggu-belenggu memasukknn mereka ke dan rantai sampai knlian

dalam surga." inilah umat terbaik bagi Allah Swt menjelaskan, manusia. Ia paling banyakmemberimanfaatdan paling banyak berbuat baik (ihsan) karena ia menyuruh dari yang mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah munkar, dan mereka melakukan itu melalui jihad di jalan Ailah denganjiwa dan harta mereka, dan ini adalahmanfaatyang sempuma bagi makhluk. Umat-umat yang lain tidak menyuruhorangkepada dari setiap yang ma'ruf dan tidak pula mencegahnya yang mungkar. Dan mereka tidak melakukan setiap jihad untuk itu, bahkan dari mereka adayang belum jihad. Umat yangberjihad,misalnya pematr malakukan Bani Israil, umunnya merekaberjihadkarenamembela negeri mereka dari serangan musuh, sebagaimana berperangnya melawan penyerangyang dzalim, bukan buat dakwatrkepadapetunjukdan kebajikan,dan bukan pula menyuruhkepadayang ma'ruf danmencegah dari

73

yang munkar, seperti tergambar Nabi dalamperkataan Musa kepadakaumnya:


!_t f,E J +Jll .=;<-,Jt ,r-lc- 13.,-u-. ._! L!_l irilLi+ t"J" l+Jb.l! .*s-l+ l-!s l{ii l9J;rl p:;=;! ii,,.^:Lb i* LL-tl .FrYl l3Ji.ll fj"l+ fa=JL.!i ldlr;

lClS(Yl ),-t',;'-,t-* lli$jts

r-r){+:JLs(rV);y'il:

tJ.}.3.;=;OF La; IFJ+,-ist4++14 d-lJlf.'ii lJgr:E

aj-.ci.li.r llt-g.-rl-.Jl f++L tj! ,--.,,:,.oLtCE (Yr)Cfj,.jl ;+Lo l_,! )1.:t ;'" el+l:.-.

OJsL*1.r:.rJt Cr-

alJl ,,Jc'-l,jl+Jti fai!3 L-o I,r-.,T l{liJi il

te r'" ll-1,

(Yt);9.rr.13

"Hoi kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) ysng telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepadamusuh), makn kamu menjadi orong-orang yang merugi. "Mereks berkota: "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gogah perkasa. sekali-kali tidak aknn Sesungguhnya kami memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami aknn memasukinya." Sampaikepadaayat: "Mereka berknta: "Hai Musa, kami setrnli-kalitidak akan memosukinya selamalamanya,selagi mereksada di dalamnya, karena itu pergilah ksmu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua,

di sini saja." kami hanyaduduhmenanti sesungguhnya (Q.S.5:2 r-24). FirmanAllah lagi: f,C ,r*tJtdLlri! .-#y r+ irr J$l-r-,!q+ ir- it-.tt J!rJ CI
'=JL O! qjl.Flji t-+''L lJ c"--,1 fil-*. J- Jto 4lJl Jh+*,, fg+Ie ;r-" l-.:-",pl *3,; 4lJl J#- +.FL5 !i til t^J lCt-3 tl[lii Yi JEiJt paL a-lltl F{--* y-C3 Y! ltts J|:;JI F++lc ' -'a44 t*lb lJl+ig t -rl+, (Yf.1)d*4ll'ltJt

'Apakah kamu tidak memperhatilmn pemukapemuka Bani Israil sesudahNabi Musa, yaitu kettka merelra berkata kepada seorang Nabi mereka: "Anglratlah untuk lmmi seorang raia supayfl kami berperang (di bawah pimpinanrrya) di ialan Allah. " Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali iiko ksmu nanti diwajibkan berperang, ksmu tidak alcnn " berperang. Merelra menirvvab: "Mengapa lcami tidak mau kami berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak lmmi?" Malcatatkalaperang itu diwaiiblmn atas mereka, merelra pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang dzalim." (Q.S.2:240.

75

Jadi ini menerangkanmotivasi mereka berperang, karena diusir dari rumah-rumah (atau kampung halaman) dan anak-anak mereka. Meski demikian mereka pengecut,tidak mau melakukan perangyang disuruhkan kepada mereka itu. Karenaitu, tidak halal bagi mereka hana rampasanperang (ghanimah),dan merekatidak dapatmenggaulibudak. UMAT YANG PALING BESAR SEBELUM KITA Sesungguhnyaumat beriman sebelum kita adalah Bani Israil, sebagaimana diterangkan dalamhaditsyang disepakati kebenarannyadalam hadits Shahih alBukahari dan ShshihMuslim yang berasaldari riwayat Ibnu Abbas semogaAllah meridhai keduanya bahwaNabi Sawpemahbercerita:
,f+JlJ ,J*JJI 4r-43;q f+t Jir*3 f<^r'l+ olt,Jl .,lc. ,''" J ^ "t*i!l tl a*3 r.;Jlg,;)$;Jl a*.3 lrl q*, c+T-X ."r-l a*o,yJ-9*pb r,L +;r t lO,-l aia;,*. l:'e- JL*-;JL i-i$4i +l; tttl lil-:ql-Lr L-: - lJ',jl lrlr*, o:l_r".li a !r ll-6-a,*lijl .)-+lJ ,#ltsl r4 "TJ-a:rlr.Lb g3"..*, *!3..o tii rrr$ri rY3'n t,J..ts.d3!l .r*,.G big= c.rdi+ ui iii.Jl g+Jt .-rl-*-,ol J-s=trio .f/ Ol-1tdg.-|Jt ,}Jiib ,.rl-.,,.:-.1+i+ nilf-. Urt l:d-tj ,,rt ;.tl + tiJ,s;-i l-T: ljJEs pJuga.rt.uift "-f,a *1r +iJt.,Jd .,JJl tYj* f'+Js , al3*,-lg fi ,J$l fLr Clp .U-tt+T 1ljb .ir_Fle=j+ i*<-; "$: ir_tr*l+ !3 AFj*,: T9 &gsia* T ra.ill

76

, r-*T 1ljb .F* rJL3 ${iJt &,*.,J l+ Ui f{r.l ,Jl-ih 6,e-xn;4 i.:,ta. .LLta-. |414:l .- ,Jt.t!r$Ui ,"4;.T :JUb

"Semalam diperlihatkan kepadaht pars nabi bersamaumotnyamasing-mosing. Ada Nabi yfrng lewat bersama seseorang; ada Nabi yang bersamadengan dua orang; kemudian ada Nabi yong bersama-sama dengan sekelompokorang; dan ada Nabi sendirian. Lalu aku lihat bayangan hitam yang banyak- dalam suatu riwayat, malra tiba-tiba jadi tanah-tanahtinggi yang penuh dengan manusia. Makn alu berkata: "Inilah umatku. "Makn dijawab: "Merekn ini Bani Israil. Tapi lihatlah demikian!" Maka aht lihat bayangan hitam (manusia) yang sangat banyak menutupi ufuk. Lalu diberitahuknn: "Mereka inilah umatmu." Bersama mereka ini terdapat (tujuhpuluh) ribuan orang yang masuk surga tanpa dihisab. Kemudian berpencar-pencarlahmanusia itu dan kepadamerekn tidak diberi penjelasan. Maka para sahabat Nabi saling bercerita. Mereko mengataknn: "Kami dulu dilahirkon dalam keadaan syirik, tapi kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,tetapi inilah anak-anakknmi." Maka Nabi bersabda: "Itulah merekn yang tidak bercos, berjimat dan bermitos,dan kepada Tuhannya merelm bertmakal " Lalu bangkitlah 'Ulrasyah bin Mihshan dan berknta: "Apalrah aku

77

termasuk di antara mereka wahai Rasulullah?" Nabi Saw menjawab: "Ya." Kemudian ada seorang Lain bangkit dan berkata: "Apalmh aku juga termasukdi " Nabi meniawab: "Kamu telah antara mereka? 'Ukasyah. " (H.R. Bukhari). didahuluioleh IJMA'UMAT ADALAH SUATU HUJJAH

Ijma' umat itu suatu hujjah, karena Allah mereka (umat) ini selalumenyuruh memberitahukan, kepadasetiap yang ma'ruf dan mencegahdari setiap yang munkar. Maka kalau mereka mencapai yang (tjma) dalammembolehkan sesuatu kesepakatan haram, meggugurkan suatukewajiban,mengharamkan seseuatu sesuatuyang dihalalkan, ataumenyampaikan batil, mereka tentang Allah atau makhluk-Nyadengan itu telah melakukan amar munkar nahi ma'ruf (menyuruh kepada yang munkar dan mencegahdari yangma'rufl. al-knlim Amar munknr nahi ma'rufbukan termasuk (perkataan-perkataan baik) dan al-'smal aththayyib ash-shalih.Tetapi ayat dalam Al-Qur'an itumemberi yangtidak diperintahkan oleh umat pengertian, sesuatu yang yang dan sesuatu tidak ma'ruf, ini tidak termasuk dicegahnyabukantermasukyangmunlmr.Karenaumat kepada setiap (Nabi Muhammad)ini selalumenyuruh yang mencegah dari munkar. yang ma'ruf dan selalu
78

umat menyuruh Maka bagaimanabisa semua anggota mencegah kepada setiap yang munkar,atausemuanya dari yangma'ruf. Allah Swt - telatr mewajibkanamar ma'ruf nahi munlrnr itu secara fardhu kifayah,denganfirman-Nya, di antaranya:
nalJi 9c nr+l*f ._l:,1'-rtla.r:fL-:J'+JtJJ A*+ 4ii fs4=j-o ( t ' t);3*U.Jt fo *IllSIr J.=j+ll "Dan hendaklah ada di antaro knmu segolongan umat yang menyeru kepada kebaiilran, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. beruntung. " itulah oronS-orang yang Mereka

(Q.S.3:104). ma'ruf nahi munkar Bukanlah temasuk syarat Elmar orangmukallaf setiap kepada sampai ia harus bahwa (orang yang dikenaibebankewajibanagama)di seluruh dunia. Karena itu tidak temasuksyarattabligh risalah (tugas kerasulan). Dengan demikian, maka tidak disyaratkanpula dalamhal cabang(furu). Tetapiyang disyaratkan adalah adanya kemungkinan sampainya amar ma'ruf nahi munkar kepada para mukallaf Kemudian bila mereka menyia-nyiakandan tidak si hal itu - sementara merasa lapangdengansampainya penyiamaka kewajibannya mubalig melaksanakan

79

nyiaan itu datangnya dari mereka, bukan dari si mubalig. AMAR MA'RUF KIF'AYAH NAHI MUNGKAR FARDHU

Amar ma'ruf nahi munknr tidak diwajibkm secara 'ain (kewajiban perorangan) kepada setiap fardhu orang. Tapi diwajibkan secara fardhu kifayah (kewajiban kolektif) seperti menurut pegertianAlQur'an Kalau jihad termasukkesempumaan amar ma'ruf nahi munkar, maka hukumnya samajnga. Apabila yangdikenaikewajibantidak melakukannya, seseorang berdosalahsemua orangyangmampu(melakukannya) sesuai dengan kadar kemapuannya karena ia diwajibkan terhadap setiap orang menurut kemampuanya. Sabagaimana sabdaRasulullatrSaw:
d dil ..,llh "F d"l*i d AF .or+ oJ+Jlb lj-=fu p.4.l"c,.-Ei;Cr.JLtyl , : .,: f dJi3 , ,l -,a thj*,+

"Siapa yang melihat kemunknran, makn hendaklah ia mencegahnya dengan tangan (kekuasaan)-nya. Jikn tidak kuasa, dengan lisannya. Dan jilffi tidak kuasa dengan lisannya, dengan hatinya, dan ini iman yong paling lemah." (H.R. Muslim).

80

jelas,amar ma'ruf nahi Bila demikian keadaannya, dengan jihad penyempurruumnya munknr dan paling besar yang merupakan kebaikan (ma'ruJ) kepadakita. diperintahkan MELAKSANAKAN MUNGKAR HAD TERMASUK NAHI

Termasuk tindakan nahi mungkar, melaksanakan orangyangkeluar dari syariat Hudud (hukum) terhadap Allah. Kepada Uli al Amr, yaitu paraulamatiap-tiap golongan, pemimpin, guru-guru dan sesepuhnya, atassemuaorang,menyuruh diwajibkan melaksanakan dari yang yang dan mencegah ma'ruf dengan mereka yang diperintatrkan munkar. Mereka menyuruh apa Allah dan Rasul-Nya,seperti shalat lima kali tepat waktunya, shadaqah yang disyariatkan,puasa yang dsyariatkandan haji ke Baital-Haraln,danjuga seperti iman kepada Allah, pam malaikat, kitab-kitab, paraRasul-Nyadan hari akhir, dan iman kepadaqadar yang baik dan yang buruk, juga seperti ihsan yaitu, Allah seolah-olalt (beribadat) kepada Anda menyembah melihat-Nya, dapat tidak Anda Anda melihat-Nya.Jika Dia melihat Anda. sesunggutrnya oleh Juga merekamenyuruhapayang diperintahkan latrir, dan batin Allah dan Rasut-Nya berupa hal-hal seperti mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah'
8l

bertawakal kepada-Nya,dan bahwa Allah dan RasulNya lebih dicintai dari yang lain, penuhharapkepada rahmat-Nya, takut pada siksa-Nya, sabar atas setiap keputusan-Nyu, menyerah diri kepada perintah-Nya. Benar bicaranya, memenuhi janji, menyampaikan amanat kepadayang berhak,berbuatbaik kepadakedua orangfua, ffienyambung tali kekeluargaan (silaturrahmi), saling tolong-menolong dalam kebaikam, berbuat baik kepada tetangga, mak yatim, orang miskin, musafir,sahabat, istri dan budak (termasuk pembantu), adil dalam perkataan dan perbuatan, dan mengajak kepada akhlak mulia, misalnya, Anda silaturahmi kepada orang yang memutuskanhubungan famili denganAnda, dan Anda memberi kepadaorangyangtidak mau memberikepada Anda, dan memaafkan orang yang berbuat dzalim terhadap Anda. Juga termasuk omar ma'ruf ialahmengajakkepada kerukunan dan persatuan,dan melarang permusuhan dan perpecahan dan sebagainya. KBMUNGKARAN YANG PALING BESAR Kemungkaran terbesar yang dilarang Allah dan Rasul-Nya adalah syirik kepada Allah, yaitu membaktikan diri kepadatuhan lain di sampingAllah, seperti matahari, bulan, bintang,malaikat,Nabi, orang
82

dankuburanmereka yang salih,jin, ataupatung-patung dan makhluk-makhluk yang disembahselain Allah, syirik Itulah perbuatan atau yang dimintai pertolongan. makhluk) denganAllah yang di (mempersekutukan melalui lisanparaRasul-Nya. larangAllah Juga termasuksesuatuyang munkar ialah semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah seperti membunuhmanusiatanpa hak, makan hartamanusia ataujudi, dantransaksi secar batil melaluighasab,riba, (mu'amalat) yang dilarang oleh Rasulullah,juga memutuskan tali kekeluargtuul, durhaka kepada orangtua, curang dalam timbangan dan takaran, dan perbuatandzalim lainnya.Demikianpula ibadat-ibadat yang tidak disyariatkan (kebaktian) yang diada-adakan olehAllah danRasul-Nya. MA'RUF DENGAN CARA YANG AMAR MA'RUFO NAHI MUNGKAR DBNGAN CARA YANG TIDAK MUNKAR Cara halus adalah cara amar ma'ruf nahi munknr. Arab: Sepertiungkapan
. .4=i4J+ h.g*tt*+'hl*l[+ ull.i ..4=rjll .l. "tJdU ,' itg+l

Hendaklah kamu melakulmn amor ma'ruf dengan cara yang baik, dan melakuknn nahi munkar dengan carfi ysng tidak munkar.

83

Apabila amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang paling besaratauanjuranyangdisukai (oleh Allah), maka dalam hal tersebut maslaftar harus Karenauntuk didahulukan atas mafsadar (kerusakan). maslahar lah para Rasul diutus dan ktab-kitab suci Dan diturunkan. Allah amattidak menyukaikerusakan. maslahat semuayang diperintahkanAllah merupakan (kebaikan). Allah sungguh maslahat memuji perbuatan juga pada orang maupun orang yang melakukannya, beriman dan beramal salih, dan Allah mencela perbuatankerusakandan orangyangmelakukantidak padatempatnya. Sekiranya mafsadat yang ditimbulkan oleh amar yang maslahat ma'ruf nahi munlmrlebih besardaripada dihasilkan,maka amar ma'ruf nahi munknritu tidak diperintahkan oleh Allah, sekalipun kewajiban ditinggalkan dan perbuatan terlarang dikerjakan. Karena yang diwajibkantehadaporangberimanadalah takwa kepada Allah di kalangan hamba hamba-Nya, mereka. dan tidak wajib ia memberi petunjukkepada firman Allah: Hal itu termasukdalampengertian
lil ,-l; L}- p=J,l'J Y f<=,-"iii fg=+ lg;-i;a.il| ta;il; {"+.r:.al "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akfrn memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapatpetunjuk... . "

( QS s : 1 0 5 ) .

Untuk mendapat petunjuk, mesti melaksanakan kewajiban. Bila seorangMuslim telah melaksanakan nahi mungknr), kewajibannya (amar ma'ruf j,rgu ia melaksanakan kewajiban lain, sebagaimana akanmemberi yang sesat tidak orang maka kesesatan mudhararkepadanya. MENCEGAH KEMUNGKARAN Mencegah kemungkaran terkadang dengan hati, lisan, dan tangan. Adapun dengan hati - diwajibkan dalam keadaan. Bagaimanapun - karena tidak ada risiko (mudharat) dalam melakukannya.Bagi yang tidak melakukan,ia bukan orangberiman,sebagaima RasulullahSaw: sabda
.JL-JIl . ;+.ol.4Ji-.it

"YAng demikian itu paling rendahnya, atantpaling lemahnya iman. " (H.R. Muslim). Sabdabeliau yang lain: .J:F i+= nLtyl i)^.4Ji 1113,-'+J "Tidak ada sesudah itu iman sebesar biii sawipttn." (H.R. Bukhari - Muslim). Pernah ada orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud semoga Allah ridha kepadanya:"siapakatr orang hidup yang dianggap mati?' Dia jawab:

85

.l rsj-a .14:+ !3 Lb:,f

, lJ.i !.5_rJt

"Yaitu orang yang tidak kenalyang ma'ruf dan tidak menentang ysng mungkar." Dia orangyangmendapat cobaan, hatinyadilukiskan seperti cerek terbalik. Dalam haditshudzaifahbin AlYaman (semogaAllah ridha kepadanya) dalamAshShahihain:
._,j't ^-.Jl u;;-.J. J$Jt 1,Jc. dltjJl LJ-Jrl

"Fitnah (cobaan) digelarkan (dibentangtran) atas hati seperti digelarkannyatiknr. "(H.R. Muslim). JAGALAH DIRIMU (ALAIKUM ANF'USAKUM) Ada dua golongan manusia yang keliru. Satu golongantidak melakukan kewajibanamar ma'ruf nahi munkar karena menafsirkan ayat di atas. Abu Bakar pernahberkatadalamsuatupidatonya:
rF F*FbJ Y f<=--ni F-=+" : LIll o-r-o;3t_f: f r=jl u,-tjJl t+Ji ",ci;:.ol ljl ."t+.,tJ-oJti,Jc' l.gisd: J,; Fglg *Alaikum "HAi orang-orang, kalian baca ayat ini:

anfusakum Laa yadhumrkum man dhalla idzaa'htadaitum", lalu kalian menempatkannya tidak pada tempatnya. " Selanj utnyabeliauberkata:

86

o+ll .:,+.- j!3 fJb dlLJl lJiJ ti! ,-,-Ut A! ,J+ol fLl ++t alt "f.,.-rEs +ilt n4^..' ;i, rl .i,ll rog,1i*r .di-o

Sesungguhnya aku mendenyar Rasulullah Saw da: bersab "Sesungguhnya orang-orang melihat bila kemungknran,mereka tidak mencegahnya, maknAllah " akan menimpakansiksa-Nya kepada merekssemua. (H.R. At-Turmaudzi). Golongan kedua ialah orangyang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munknr, baik dengan lisan atau dengan tangannyasecaramutlak tanpa pengetahuan, hilm, sabar,dan tanpapemikirantentangapayangbaik dan yangtidak baik dalamhal itu, dan tentangapayang ia mampu atau tidak mampu melakukanya.Seperti terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Tsa'labah: "Aku pemah bertanya tentang ayat itu RasulullahSaw.Makajawab beliau: kepada
6,*J Lc.tL- t--:, .',J'lJ li!.,i* ,J-j'll ir. b{.l3' l_l;.lt+ ljl4:51 +

c- iit-l

T lyT *r't* , +.lJ++it +i Jg +t+-!: U:_i* L!r3 I .,'':" "'l+ .{--Jl ,j+,-Jl 1t+i.rL3l*ir- J!3 ,tlJ-Jt,;."i st ,c L+.rl ,..:;.,,r1,1.h JU .lsU,: >l+r.1.,*;. ;-*'tg iJ{+b&tJJJ..calt ,Ja uA.b,J:. J{=&
.alta

'Tapi lakulmn smar ma'ruf nahi munlmr, hingga jika kamu lihat sfat kikir dsn hawa nafsuyang diikut,
87

dunia yang didahuluknn, dan kagumnya orang yong punya permikiran pada pemikirannya sendiri, dan kamu lihat suatu urusan yang kamu tidak punya kekuasaan atasnya, makajaga dirimu, dan tinggalkan urusanorang banyak. Sesungguhnya di belalffingknmuada hari-hari yang me merlukan kesabaran. Bersabar pada saat itu bagailranmenggenggam bara apL Orangyang beramal pada saat itu aknn mendapat pahala sebanyak pahala lima puluh orang yang Melakuknnamalyang soma." (H.R. Ibnu Majah). Maka ia (golongan kedua)melakukan amar ma'ruf nahi munknr dengan keyakinan, ia dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, padahal ia melanggar batas-batas-Nya, seperti banyak dilakukan oleh ahlul bid'ah dan orang yangdikuasai'hawa nafsu(golongan khawarij, mu'tazilah, rafidhah dangolonganyang salah paham terhadapperintatr Allah berupa flmor ma'ruf nahi munkar, jihad serta lainnya).Maka mafsadafnya lebih besardaripadamaslahafnya. MEMERANGI PEMIMPIN YANG DZALIM Karena itu Nabi Saw menyuruh bersabar atas perbuatan dzalim para pemimpin (penguasa), dan melarang memerangi mereka selama mereka menegakkatr sholat,dan beliau bersabda:
88

.{$g=b$} +ilt t_*Ul,p43F- pl! leri "Penuhi hak-hak merekn, dan mintalah kepada Allah hak hahnu." (H.R.At-Turmudzi). Wal Jama'ah Karena itu prinsip pokok Ahlussunnah adalah: tetap memelihara Jama'ah (persatuan dan kesatuan,tidak memerangi para pemimpin dan tidak Adapun ahlul-ahwa dalamfitnah (kekacauan) berperang seperti golongan mu'tazilah (pengikut nafsu) pemimpin termasuksalahsatu memandang memerangi Ada lima ajaran ajaran dasar dalam keyakinanagama. yang dipandang sebagai dasar dan pokok agama peniadaan terhadapsifatmereka:at-tauhid, merupakan sifat Tuhan; al-'adlu (keadilan), pengingkaranatas qadar; al-manzilah bain al-manzilatain,melaksanakan janji dan ancaman amsr ma'ruf nahi munkar,termasuk pemimpin. memerangi di dalamnya, BILA MASLAHAT BERTENTANGAN DAN MAFSADAT SALING

Masalah ini masukknidah umum,bila maslahatdan mafsadat serta hal yang baik dan buruk saling malmyang lruat harus bertentangsn (saling mendesak), dimenangkan. Dalam omar ma'ruf nahi munknr- selmlipundapat membawa maslahat dan menolak mafsadat - harus diperhatilffih hal yang berlcnuanan.Jilw di dalamnya
89

stau lebih banyakmenibullmn tidak terdapatmaslahst, mafsadat, maka ini tidak diperintahkan. Bahkan melakukanamar ma'ruf nahi munkardiharamkanbila mafsadat yang ditimbullmnnya lebih banyakdaripada maslahtnaya. SYARIAT SEBAGAI TIMBANGAN Kadar maslahal dan mafsadar harus ditimbang dengantimbangansyariat. mampumengikuti nash,ia tidak Andaikan seseorang boleh berpaling daripadanya. Jika tidak, ia harus befijthihd dengan pikirannya untuk mengetahui berbagai maslahat yang kabur dan samar.Danjarang nash-nash itu menyulitkan orang yang benar-benar mengetahuinya dan mengetahui dilalah (isyarat) hukumnya. dan segolongan Dalam kaitan ini, jika seseorang juga yang yang mengerjakan ma'ruf terkadang orang munkar, hingga tidak dapat memisahkan antara keduanya, atau mereka mengerijakan semuanyaatau meninggalkan semuanya, maka mereka tidak boleh disuruh kepada yang ma'ruf tidak pula dicegatr dari yang munkar. Tapi harus dipertimbangkanjika yang ma'ruf lebih banyak, suruh dengan yang ma'ruf itu, meski terjadi kemungkaranyang lebih kecil. Jangan yang dicegah dari yang munknr, bila malahmembuat
90

ms'ruf lebih banyak ditinggalkan. Bahkan mencegah dalam kasus ini termasuk menghalang-halangi dari jalan Allah dan berusaha melenyapkan kepada ketaatan Allah dan Rasul-Nya dan menghapuskan perbuatan baik. Jika yang munknrlebih banyak,maka cegahlah dari yang munknr itu, meski yang ma'ruf lebih sedikit ditinggalkan. Menyuruh kepada yang ma'ruf, Tapi membuat bertambah yang munknrdianggapmenyuruh kepada yang munknr dan berusahadalam maksiat kepadaAllah dan Rasul-Nya. dantak Jikalau yang ma'ruf danmunknrsebanding, dapat dipisahkan, maka tidak boleh disuruhkeduanya atau dicegahkeduanya. Suatuketika, meyuruhitu baik, dan saat lain, mencegahitu yang baik. Terkadang menyuruh dan mencegah sama-sama tidak baik, kalau yang ma'ruf danmunkartidak dapatdipisah.Ini hanya terjadi padakasus-kasus tertentu. Jika dilihat dari segimacamnya, secara mutlak harus disuruh kepada yang ma'ruf dan dicegah dari yang munkar Dalam hal pelaku satu orang dan satu golongan, maka suruhkepadayangma'ruf dan dicegah dari yang munlwr, pujilah yangterpuji dan celalatryang tercela, hingga menyuruh ke pada yang ma'ruf tidak membuat yang ma'ruf yang lebih besar,ditinggalkan. Atau dilakukan nya yang munkar lebih besarlagi. Dan mencegatr yang munknr membuat dilaicukannya
9l

perbuatan lebih munkar atau ditinggalkan perbuatan yanglebih ma'ruf. Apabila masalahnya masih kabur, maka seorang yang beriman hanrs mencari kejelasan sampai yang benar tampakbaginya.Ia tidak bisa melakukanketaatan kecuali dengan ilmu dan niat, sedangkan jika ia meninggalkan, ia telah melalcukan maksiat. Maka meninggalkan kewajibanitu maksiat,dan mengerjakan sesuatuyang dilarang dari masalah itu, juga maksiat. Persoalan ini luas, Walaa hawla wa laa quwwata illaa billaahi. Dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Dalam hubungan ini Nabi Saw membiarkan(tidak membunuh) Abdullah bin Ubay bin Salul dan temanteman nya yang sama, para pemimpin orang-orang munafik dan dzalim, karena mereka punya banyak teman, kawan dan penolong. Maka menghilangkan yang munknrtersebutdengansuatutindakankekerasan mesti akanmembawahilangyayang ma'ruflebih besar pengikutnya marah dan menjauhnyamanusia bila Nabi Saw membunuhpara sahabatnya. mendengar Karena itu, ketika RasulullahSawberpidatodalam kasus berita bohong (ol-rlk), dan Sa'd bin Mu'adz mengatakansesuatusecarabaik-baik, maka Sa'd bin Ubadah naik daratr kepadanya- meski ia jujur dan dan masing-masingsangat fanatik imannya baik

92

hinggahampir te4adifitnah dengan suku (kabilah)-tryit, darah). (pertumpahan CINTA ALLAH SWT SEBAGAI I}ASAR Intinya ialah, cinta manusiakepadayangma'ruf dart kepadainibencinya, keinginan dan ketidaksukaannya dan benci-Nya, cinta Allah itu harus sesuai dengan dengan keinginan dan ketidaksukaan-Nya.Batrwa mengerjakan sesuatu yang disenangi dan menolak sesuatu yang tidak disenangi harus selarasdengan kekuatan dan kemampuanya.Karena Allah tidak melainkansesuai memaksakanbebankepadaseseorang Allah berfirman: dengankemampuannya.
f:rl"l-t t-. 4lJl l3,.;it-b

"Malrn bertah,ualah kepada Allah menurut " (Q.S.64: I 6). kesanggu-panmu... Adapun cinta hati dan bencinya,keinginan dan ketidaksukaannyaharus tetap sempuma,tidak bisa berkurang kecuali dengan berkurangnya iman. Sedangkanperbuatanfisik menurut kesanggupannya. hatinyasangat Siapa yangkeinginandan ketidaksukaan menurut berbuat itu ia sempurna, dan bersama kesanggupannya,maka ia memperolehpahala sperti pahalapelakuyang sempurna.

93

Di antaramanusiaadayangcinta dan bencinyatidak menurut cinta sertabencinyaAllah dan Rasul-Nya'Ini termasuk jenis hawa nafsu. Jika diikuti, berarti dengan ini Allah mengikuti hawa nafsu. Sehubungan berfirmana:
alJl Cr g,r-o .*i+ al3o g;l ;,*r.Jni u,"9

"... Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengilrutihawa nafsunyadengantidak mendapat pun .... "(Q.S.28:50). dari Allah sedikit petunjuk jiwa, Sesungguhnyasumberhawanafsuitu cintanya kemudianbencinva. MENGIKUTI HAWA NAFSU Hawa nafsu yaitu cinta dan benci dalam jiwa, ia tidak selalu sebab tidak dicela karenanya, seseorang mengikutinya, yang kalau dicela Tapi menguasainya. firman Allah: sebagaimana
Tl..!.=tt+.yLJt i)+ F4=+L!,;:l'!l Fb il+t.* dtilr-* t J s3ll U-

4lJt &-l* ;.c. ,ll l,' .,t .SXll C+

kamu "Hai Daud, sesungguhnyaKami meniadilcan khalifah (penguasa) di muka bumi, malm berilah (perknra)di antara manusiadenganadil dan keputusan

94

janganlah knmumengikutihowa nafsu,karenaia akan menyesatlmn knmudarijalan Allah.... " (Q.S.38:26).


dJl Cr- d;.14J+i? ol3-t 6Sl ;*.,f.;T.,*3

"... Dan siapa yqng lebih sesat daripada orflng yang mengikuti hswa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedkikitpun... " (Q.S.28:50). Nabi Saw pemah bersabda:
,,,jijlj +;Jl 3= .r",aiJl3 . {+.y-Jtj e+' grl <- tt SIif *Jl }= +lf q;i :crt4*:,o ,r}t:

LtJaj ttL. t+.'-n

r .,r;JtJ'

-'':' r ll + J-.Jt i-e143 .. .'t,. .-.;.tt +L+-lf

'Ada tiga hal yang dapat menyelamatkan:takut kepada AIIah dalam keadaan tersembunyimaupun terang-terangon, sikap hemat dan sederhana saat" miskin dan kaya, dan perkataan benar ketika marah dan senang. Juga ada tiga hal yang dapat mencelaknknn: stfot sangat kikir yang ditaati, hawa nafsuyang diikuti, dan pada dirinya sendiri. " seseorang kekaguman Cinta dan benci dikuti oleh timbulnya suatu keinginan ketika adanya sesuatuyang disukai atau dibenci, jrrga oleh suatu kesenangan, kehendakdan tanpaperintah lain-lain.Maka siapayangmengikutinya, Allah dan Rasul-Nya,ia termasukorangyang mengekor

95

tanpapetunjukAllah. Batrkania jadikan hawa nafsunya hawanafsunyasebagituhan. lebih Mengikuti hawa nafsu dalam hal keagamaim serius daripada mengikuti hawa nafsu pada hal yang (al-musytahayat).Karena enak enak atau Lezat-lezat yang pertama itu perbuatanorang kafir ahlul-kitab (Yahudi-Nasrani) dan orang-orang musyrik' Allah berfirman:

Fi'**'*'fr,I,,fi :''f--;i',f,*t:*
"Makn jikn merekntidak meniawab(tantanganmu), ketahuilah, sesungguhnyamerekn hanya mengikuti hawa nafsu ftetatm). Dan siapa yang lebih sesat daripada orangyang mengikutihnva nafsunyadengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. SesungguhnyaAllah tidak memberi petunjuk kepada " (Q.S.28:50). yang dzalim. ornng-orong
.g f;t+;i {s4,,,ni # .-' ato t c;+ FaJ J.o fa""iii e+fug t.-lla i}Jill e+l ir'o yi,o f'=J cr '; U Hr Ft4-tJ"t'

tlf-, qu f.--'g fgtiE-f.,

r+ij {q+'ljil

J+(YA)rrr$,'* 13rt c't-5lt LJ'-li '4J:Lg

(Yt)orJ,,-U dl" f{J l-.3 +llt l-l.,oi.r. t'*3t it"" Flc

"Dis membuat perumpomaan untuk Immu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba-sahaya
96

yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki ynng telah Kami beriknn kepadamu; malm komu same dengan mereka dalam (hak mempergunaknn) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana knmu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-bagi kaum yang berakal. 'Tetapi orong-orang yang dzalim, mengikuthawa nafsunyatanpa ilmu pengetahuan; maknsiapakahyang akan menunjuki orang yang telsh disesatlmnAllah? dan tiadalah bagi merekn seorangpenolong pnn." (Q.S.30:28-2e).
tts U F.3J J,-3 JiJ 4i14. +tll p-l ,lgi t4-. l3lgti !i fcAJ UJ

O!f.Jc -*.+ f*Jlr.t

ArJ.+J bi+

O!.9 4t f.,-r.rt "at lr Yl f==,14 ( I \ 1).rr. r-.. ilt* +l 3o .d.._l

"Mengapa ksmu tidak mau makan (binatangbinatang halal) yong disebut nnma Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelasknn kepada kamu aps yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benarbenar hendak menyesatknn (orang lain) dengan howa nafsu merelm tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmau, Dia-lah yang lebih mengetahui orangorong yang melampsui batas. " (Q.S.6:119).

97

pr-s'l-5lai1.+'+ !J d'-*Jl-4i p+lr,JP ldx ! *'E4Jl &i! Jg (VVU{.,*,J| JF .f lel-'brb rlr-r i'c' l+Lj"f lsi'c-' lJl,.oi-9 "Hai Ahlul-Kitab, ianganlah kamu batas) dengan cara tidak (melampaui berlebih-lebihan benar dalam frgflmamu. Dan iangan knmu ilffiti hawa nafsu orang-orfing yang telah sesfrt dahulunya kedatangan Muhammad) dan merekn telah lsibetum 'menyesatkan kebanyaknn (manusia), dan mereftn dariialan yan7 lurus. " (Q'S'5:77)' tersesat "Kataknnlah: +1ll.9.r-o,i! Jr F+il Cj"+
i'-

't;' ,r';Ji cJJ 6rt ' ^:tl !3 :s+Jt'

':'-:l iiji.E*eJl J.o dJt ;,n aII t^ flJl ir^.tLl+ q5,Jl "+ f+lf.oT (1Y').y+.i T:JJ

"orang-orong Yahudi dan Nasrani tidak aknn senang kepada kamu hingga kamu mengihrti agama petuniukAllah itulah *urrllo. Eatakan: "sesungguhnya " sesungguhnya Dan iikn (yang sebenarnya)petunjuk ^ka*i pengetahuan setelah mereka meigikuti kemauan makaAllah tidak lagi jadi pelindung datang kepadamu, " (Q.S.2: I 20)' bagimu. danpenolong
HLI c.,i .4L+ [.3 a.lllra te'+ l- e+i.,t4{ .,.t:<-J1 l3i3i rrcill c*pi iill c,*^:t .fl-l ";+ d+ Utr F{'i-l Lai f'4:ti3 .r'

L,o,r-r.r.r- e+lsoi

dr1JtlaJlCr*Jli! ul! d'lt

98

sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setalah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu knlau begitu termasuk golongan orilng-orang yang dzalim. " (Q. S.2:I 45). t*t f<+ f<a*t n'lj +JJlr+J*Lji f,Iclb ls+, Al.s.,1:l! +lJlJli t;,s. {+g-l.i,oJ;i ",ar: ( t \),rri-LJ u*ul ir," | +4 u!-lp+.srl "i'+ "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di anlara mereka menurut apa ysng diturunkan Allah, dan janganlah knmu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap merekil, supflya mereka memalingknn komu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu..." (Q.S.5:49). Karena itu orang, dari kalangan ulama dan ahli ibadat,yang melepaskan diri dari petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dapat dianggap sebagaiahlul' ahwa (pengikut hawa nafsu), seperti orang-orang salaf semoga Allah memberi rahmat kepada mereka menyebut mereka sebagaiahlul-ahwa.' Yang demikian itu karena setiap orang yang tidak mengikuti pengetahuan (ilmu), berarti mengikuti hawa nafsunya. Pengetahuan terhadap agama tidak akan terjadi melainkan dengan petunjuk Allah, Allah befirman: ,-iJJJ:iJ;lp4"r*l: p+t3rnig+ Y: +ttt ;;i

"... Dan

99

fi. -'+ fdtsrti i':J*+: t;'+g ;!9 "... .Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak meny esatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpapengetahuan.--" (Q.S.6:l9)'
+IJl ir" d;,Js J++ ot3rngt;t g'.-. r},j'i i*-t

"... Dan siapakah yang lebih sesatdaripadaorangornng yang mengihtti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petuniuk dari Allah sedikit pun---" (Q.S.28:50). CINTA DAN BENCI KARENA ALLAH Wajib atas seseorangmemperhatikancinta dan apakahia sesuai bencinya sendiri sertakadarkeduanya, dengan perintah Allah dan Rasul-Nya,yaitu petunjukNya yang diturunkan kepada Rasul-Nyu, di mana ia diperintahkandengancinta dan bencinya itu, Ia tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman:
d:--lS +lJl.g+..,++lr^.ti: ! l9.I ucill kJitJ

"Hai orang-orang ysng beriman, ianganlah komu mendahului Allah dan Rasul-Nya.Dan tah,valah Allah Maha Mendengar kepada Attah. Sesungguhnya " I ). lagi Maha Mengetahui.(Q.S.49:
100

siapa yang cinta ataubencisebelum diperintaholeh Allah, maka ia mendatrului Allah dan Rasul-Nya. semata-matacinta dan benci merupakanhawa nafsu. Tapi yang diharamkan adalah mengikuti cinta dan bencinyatanpapetunjuk dari Allah. oleh karenaitu - dalamAl-eur'an - Allah bercerita tentangfirman- Nya kepadaNabi Daud:
4lJt Jiri*;-e A:J.:+ &J-rJl .rJ *IJl &i* ar- .i.tt.^",s gSeJl e# yf .q_r*z+l* f+J

"... dan janganlah knmu ikuti hawa nafsu,knrena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. sesungguhnyaorangorang yang sesatdari jalan Ailah akanmendapat siksa yang berat..." (Q.S.3B:26). AIIah memberitahukan, siapayangmengikuti hawa nafsu-nya, maka ia akantesesat dari jalan Allah. Jalan Allah adalah petunjukNya, di mana Dia mengutus Rasul-Nya, yaitujalan menujuAllah. AMAR MA'RUF AMAL YANG PALING UTAMA PenjelasErnnya, flmfrr ma'ruf nahi munknrtermasuk amal yang paling diwajibkan,paling utamadan paling baik. Allah telatrberfirman:

l0l

Y-e U,,,,*lpatilf.6dC

"....sttpoya Dia (Allah) menguii kamu, siapa di ." (Q.S.67:2). yang lebih baik amalnya... antaraknmu menurut Amar ma'ruf nahi munkar - sebagaimana Allah memberirahmat Al-Fudhail bin "Iyadh,-semoga kepadanya- merupakan amal paling ikhlas dan benar. Bila amal itu dilakukandenganikhlas tapi tidak benar, bila amal itu benartapi ia tidak diterima.Sebaliknya, juga sampaiia ikhlas dan diterima tidak tidak ikhlas, benar. Amal ikhlas adalah amal yang dimaksudkanuntuk Allatr; dan amal yang benar,amal yang sesuaidengan tuntunan sunnah Rasul. Maka amal salih harus diniatkan untuk memperolehkeridhaan Allatr. Sebab Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang diniatkan untuk mendapat keridhaanlttya semata. Sebagaimanadijelaskan dalam hadits (qudsi) yang shatrih dari Abu Hurairalr dari Nabi Saw, beliau bersabda:
4+ dltsl X4c' J4s' ;c .' rt, i'tl ;c' 't <-, .l'tt *;il Lit : J t': oitt J:'* .,'t, al6.$ ala rij ,di-ca.5r; titb LO+

'Allah berfirman: 'Aht adalah sekutu yangpaling persekutuan. .Siapa yang sangot tidak membutuhlmn melalrulmnsuatuamal, di manaselainAku disekutulcsn (diniattrnnjuga untuksesuatudi sampingAllah), maka
102

Amal itu Aku bebasdaripadanya(tidak menerimanya). yfrng itu. " untuk dipersehttukan sesuatu seffiuflnyfr (H.R.Ibu Majah). Itulah tauhid yang jadi pokok agamaIslam, agama Dia mengutussemuaRasul-Nya Allah yang dengannya dan untuk- nyalah Dia menciptakanmakhluk. Ia hak Allah yang diwajib-kan kepadasemuahamba-Nyaagar beribadat (menyembah) kepada-Nya, dan tidak denganselain-Nya. mempersekutukan Amal salih yang diperintahkanoleh Allah kepada RasulNya adalah ketaatan Setiap ketaatan itu amal dan dilakukanRasulullatr salih, amal yang disyariatkan yang diperintahkan dengan Saw, sebab ia sesuatu perintah wajib atauperintatranjuran.ttulah amal salih, amal yang baik (al-hasan), amal kebaktian (al-birr), dan amal kebajikan(al-khair). Lawannya,kemaksiatan, amal rusak (al-fusid), amal jelek (as-sayyi'ah) dan m). kedzaliman(al-fujur, al -baghyu,azh-zhul kejalratan, AMAL DAN NIAT Setiap amal, harusterdapatdua hal: niat dan gerak, Nabi Saw: sabda sebagaimana
.fl , aJ &-l!. "L-,'fll d"*f

"Paling jujurnya Hammam."

nama adalah

Harits dan

t0 3

Maka setiap orang adalah Harits-Hammam orang yang berusaha dan orang yang banyak keinginanya baginya ada amal (gerak) dan niat. Tapi niat terpuji yang diterima oleh Allah dan diberi pahalaialah niat, Amal untuk Allah semata. bahwaamal itu dimaksudkan terpuji (amal salih) yaitu amal yang diperintahkan. Allah ridha Karena itu, Umar bin Al-Khattab - semoga kepadanya dalamdoanyamengatakan:
,r-1rl--J Yg cL^tL. c4{'.*C 4lr..tj ,l-rJL.o cl4=.=J-{.c.Jr+l {"{lJt .E+,i 4J9

'Ya Allah, jadikan semuo amalku amal salih, dan jadikan ia semata-mata untuhMu. Danjangan Engkau jadikan ia samasekali untuksiapapun. " Bila hal itu merupakanbatasanamal salih, maka amar mar'ruf nahi munknr harus demikian pula. Ini untuk orang yang menyuruh, dan yang mencegah dengan dirinya sendiri. ILMU DASAR AMAL SALIH Amal tidak dikatakan sholih jika dilakukan tanpa ilmu dan pemahaman.SebagaimanaUmar bin Abdul Al-Aziz - semogaAllah ridha kepadanya- pernah berkata:
C!-* Ln'r.Jgl "r.-;*;l-= {+I"-r+ oilt +. Cr^

104

"Siapa yang ibadat kepadaAllah tanpa suatu, ilmu, akan lebih banyak memberihanmafsadat daripada maslahahnya." Juga dalam hadits riwayat Mu'adz bin Jabal semoqa Allah ridha kepadanaya:
.+r;$ "t**Jt3 ,"l.qrjl fhJ el'Jl

"IImu adalah pemandu (imam) amal, dan amal itu pengikutnya." Itu jelas. Sebabniat dan amal jika tanpailmu,. ia merupakan kebodohandan kesesatan sertamengikuti hawa nafsu, seperti diterangkan di muka. Ini bedanya pengikut tradisi j ahiliyah (ahlul-Jahiliyah) dan pengikut Islam (ahlul-Islam). Karenaitu harusadapengetahuan terhadap yang ma'ruf dan yang munkar, serta dapat membedakan keduanya.Juga harus ada pengetahuan tentangkeadaan orangyang disuruhdan dilarang. Termasuk yang sholih ialah, amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan di atas jalan lurus. Jalanlurus kepada fialan terdekat), jalan yang bisa mengantarkan tercapinyatujuan. SIKAP HALUS DAKlryAH DAN SABAR, AKHLAK JURU

Amar ma'ruf nahi munknrharusdengancarahalus. RasulullahSawpernahbersabda:


105

Y!4f +&JJI ,il.3 t.4jt:, U!,4+' r';'tlula Y: ,4.1i 'Tiadalah sikap halus dalam suotu hal melainlmn memperbagus sesuatu itu; dan tiadalah sikap knsar nya" dalam suatu hal melainkanhanyamemperburuk (R.H.Muslim). SabdaRasulullahyang lain:
"$ *-L-J Y Li 4+14gfu*, aJay'll +,F.;,JI .r-.i d+sJ "ilf O!
.,:;+Jl

bersifat sangat halus, menyulmisikap hslus dalam semua urusan; dan Dia memberikarenasikap halus itu, sesuatuyang tidak aknn Dia berilmn karena silrnpknsar." (H.R Mus lim). Juru dakwatr (yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar) harus bersifat hilm dan tabah (sabar)terhadap setiap gangguan- sebab ia mesti menemuigangguan. Jika tidak hilm dan sabar,akanlebih banyakmembawa a maslahat. mafs adar daripad Dalam cerita Al-Qur'an, Luqman berkata kepada putranya:
L-. u-L *13 )-+j4jl ir= +.t-t ,-1j;. rlL;r'g ( 1vb3,.c!l ;)'t--ll lF fri "*t+ .4Ji A! dl+t-T .r.

'Allah

"Hai anakku, dirilmn shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah (mereka) dari

106

yang mrurkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnyayong demikian itu termasuk hal-hal ysng di waiiblmn (oleh AIIah)." (Q.S.3l :17). Karena itu Allah menyuruh bersabarkepada para Rasul Nya (pemimpin amar ma'ruf nahi munkar), seperti firman-Nya kepadaRasul-Nyaterakhir - bahkan disertai dengan penyampaian risalatr. Firman Allall yang merupakan pengangkatanterhadap Muhammad sebagai Rasul-Nya adalah surat Al-Mudatsir yang diturunkan sesudatr surat Al-'Alaq. Sedang dengan surat Al-'Alaq, beliau diangkat sebagai Nabi. Dalam suratAl-Muddatstsir itu Allah berfirman:
j+JlJ( tb{l"b c|.-p(Yf 'r,i.o {G( I Li&Jl t{diti .d+tl-i(rl'.f43 (vLy- Lb,'4.-.1Jd1 ;i; !3( o)-s-tl} L':sl-,i

"Hsi orang yang berselimut, bangunlah,lalu beri peringatan! dan Tuhanmuagungkanlah, danp akaianmu bersihknnlah, dan perbuatan dosa tinggallmnlah, dan janganlah knmu memberi (dengan maksud) memperoleh ftalasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) " (Q.S.74:l-7). bersabarlaft.
107

Tuhanmu,

Allah memulai ayat-ayat risalah (kerasulan)-Nya kepada makhluk dengan menyuruh memberi peringatan, dan mengakhirinya denganmenyuruhsabar Allah berfirman:
EJ.'t+ elr!".4.; #=*J .n'-,olj

"Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatanKami ... " (Q.S.52:48).
( 1 ')ys !+a pa;--sl-9 LrCJ+ t- ujc. s+alj

"Dan ucapkan

bersabarlah terhadap Gpa yang mereka dan jauhi mereka dengan cara baik. "

(Q.S.73:10).
,L,rJl .r* fFt ICJTJ+t -<-' r*,ol!r

"Maka bersabaralah kamu seperti bersabarya orsng-orsng yong mempunyai keteguhan hati dari Para Rasul... "(Q.S.46:35).
.-,:-t,^<- nE=l Y:4._.f cr3,-*Jl fA.*J J--t"b

(hai Muhammad) bersabarlah knmu terhadap ketetapan Tuhanmu, dan jangan knmu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Nabi Yunus)... " (Q.S.68:48).

"Maks

108

t--A." d;+

+lJt+YJ''1,,' r ' t-ci tl-|'3 t+ .dJ Yi f+Ja 'ijFrEi &


( t YV).rgJ-=aj

"Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah AIIah, pertolongan dengan kesabaranmuitu melainkan dan janganlah lmmubersedihhati terhadap(keknfiran) dada terhadap mereka dan janganlah kamubersempit " (Q.S. 1'6:127). apnyang merekatipu dayaknn.
( t I o)d+i,,,-*4J!J->i $r+ Y dljt r-.r!3x,olr

"Dan bersabarlah, Allah tiada ksrenssesungguhnya " yang kebaiknn. pahala berbuat orang menyia-nyiakan ( Q . Sl 1 : I 1 5 ) . Karenaitu, dalamtugaskewajibanamar mu'ruf nahi munkar harus adatiga hal: ilmu, sikaphalusdan sabar. Ilmu harus sudah dimiliki sebelummelakukantugas kewajiban amar ma'ruf nahi munknr;sikaphalusharus tugas; dan sifat sabar denganpelaksanaan bersamaan ketiganya tugas,meskisebenarnya pelaksanaan sesudah harus ada dalam semua keadaan. Hal tesebut orangbersumberdari atsardari sebagian sebagaimana orang salaf yang diriwayatkan secara marfu' diceritakanoleh Al-Qadhi Abu Ya'la dalamkitabAlMu'tamad:

109

.lf.r'tl+ , c+ -r.t+ I .r'q ld r-.'qJt 4 ir- Y! ,.-G'iIl i).c' Lr6.r.tJ

-trt+ !

l4+l* rdic.c+-i: l-e$ l;,'q, ,n+ -f-.t+ Lqb t-r'q, rd-iccr{'r* [qb ta,-'" 'dda_c'4i.t + t *t* r+r,r.,cLt','q

'Tidak boleh melahtkan amar ma'ruf nahi munkar kecuali ordng yang paham (punya ilmu) tentangapa yang ia suruhkan,paham tentangapayong ia cegah, bersikap halus dalam apa yang ia suruh dan cegah, dan bersifat hilm (sabar)dalam apayang ia suruh dan cegah." Dan ketahuilah, disyaratkannya ketiga itu dalam amar ma'ruf nahi munkar merupakahsesuatuyang menimbulkan kesulitan terhadaporang banyak.Maka disangka bahwa denganitu kewajiban amsr ma'ruf nahi munkar gugur dari mereka,hinggamerekatidak yang demikianbisa memberi Terkadang melakukannya. mudharar lebih banyak daripada mudhsrat yang ditimbulkan oleh amar ma'ruf nahi munksr tanpa syarat itu, atau terkadang mudharatnya lebih sedikit. perintah wajib adalah maksiat, Sebab meninggalkan apayang dilarangAllah, jnga maksiat. dan mengerjakan Maka orang yang pindahdari satumaksiatke maksiat dari tanahyang lain, bagaiorangmencariperlindungan sangat panaskepadaapi, atausepertiorangpindatrdari satu agama sesat ke agama lain yang sesatpula. Terkadang yang kedua lebih buruk daripada yang ataukeduanyasama. pertama,bahkansebaliknya,
ll0

Maka bisa jadi Anda mendapatkanorang yang melalaikan omar ma'ruf nahi munknrdan orangyang melampauibatas,kadang dosa yang satulebih besar; bahkan dosa lainnya lebih besar, atau kedua-duanya sama. KEMAKSIATAN SUMBER BENCANA' KETAATAN SUMBER NIKMAT Seperti yang Allah perlihatkan kepada kita dari tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam semestadan di dalam diri kita sendiri,dan dari apayarlgDia tegaskan itu kemaksiatan dalam kitab-Nya,bahwasesungguhnya buruk balasan dan (bencana). Musibah sumber musibah taat, sumber berasal dari amal yangburuk. Sedangkan membuahkan akan seseorang ihsan amal Maka nikmat. ihsan Allah berfirman:
(Y.Lc4= g,c. #g-l p+'Jal Ui :'t'''1--I,'h iaJ''t iF {cg=Yt'''T

"Dan musibah apa soia yong menimpa kflmu, adalah disebalmn oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan AHah kesalahanbesar (dari memaaflmn sebagian lresal ahanmu). " (Q. S.42:30).
;j,,..-;* .;l...ii n*b di/* i'. .4+L,-i L.3 +llt ..14-s .'l+L,-i Lr

lll

"Nihnat apa saja yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan bencana apa sajayang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri... " (Q.5.4:79).
LF+ 6l Lr 'i'll f"gli:-,t t-*r! gl + otl Liijl fJJ {.4. l3Jp ;g.rJt gl lJ+-"4 l-

p4,c a.lJl L* ,ilf

"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemunya dua pasuknn, sesungguhnya merekn digelincirlran oleh setan, disebablran sebagian kesalahan ydng telah merekn perbuat. Dan sesungguhnya AIIah telah memberimaaf " kepada mereka... . (Q.S.3 : 155).
.r-ic. ,-o J.o Js lia jT t"S t**ti t"i,,-i re i#1.ar f4=+1,-i t+l f4,-nl

"Dan mengapa ketikakamuditimpa musibah(pada peperangan Uhud) - padahal lmmutelah menimpakan keknlahandua kali lipat kepadamusuh-musuhmu (pada peperangan Badar) ksmu berlmta: Dqri mana datangnya (kekalahan) ini? Katskan: Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri... " (Q.S.3 : 165).
(f tlig L;c. , ;-*, lj.!"'L te 1;4n31

dia membina sal(nn kapal-knpal itu karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besarr (dari mereka)." (Q.S.42:3a). tt2

'Atau

(tALJ"ig Jt-jyl ,.tb e++i c,-c.r3 t*+d+-,r.'*;

r-r!:

".....Dfrn jika merekn ditimpa kesusahan disebab kan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar), karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepadanikmat)." (Q.S.42:48).
fi: f++-r*. eJIl ;t <- l-.i e{+ c.l'li f++*J +JJl ;l <- 1-, (ff),-rl"iil+

"Dan AIIah sekali-kali tidak akan mengadzab Dan merekn sedang kamu berada di antara mereka. sedang mereka, mengadzab aknn (pula) Allah tidaktah " (Q.S.8:33). ampun. meminta mereka Allah telah memberitahukan siksa yang telah ditimpakan kepada umat-umat-Nya yang berbuat dzalim, seperti umat Nabi Nuh, kaum Ad, Tsamud, kaum Nabi Luth, penduduk Madyan dan pengikut Fira'un, di dunia, dan juga Allah memberitahukan siksa-Nya yang akan ditimpakan kepadamereka di akhirat. yangberiman Diceritakan dalamAl-Qur'an, seorang dari pengikutFir'un berkata:
rlir(T')stj--Yt *btii ,;r! psst*;'-T 6"rJl JLaS fl: F f+ t-.lE L*l* alJl t-"3 p-o.r4 irs;-,.rJty :3i9 :L-c.3Cf- lsi +ir

l r3

L. ar*r.r-oAr-19 ts:(rv) rkJl 1r, p4+ (rY):La;,n aJt*b 4ljt &+

-b[*i q/! CFt-i(Y l )rL,IJ ir.r p-Lc cl. 4ljt rr4 pgj

"Dan orsng beriman itu berkata: "Hai kaumku, kamu akan ditimpa sesungguhnya aku khawatir (bencana) seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, (yakni) seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan yang datang sesudah mereka. Dan AIIah tidak menghendaki berbuat kedzaliman terhadap hamba-hamba-Nya. kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu aknn siksaan hari panggil-memanggil (untuk meminta pertolongan). (yaitu) hari (ketika) kamu (ari) berpaling ke belaknng, tidak ada seorong pun yang menyelamatksn knmu dari (adzab) Allah; dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorongpun yang aknn memberi petunjuk. " (Q.S.40:30"Hsi

33).
(ff )r-rr^I-*l-tl.4 rt,.si ;';'iilt gl''-.lJ .;l.r"J| .-'lJi-+

"Seperti itulah adzab (dunia). Dan sesungguhnya " adzab akhirat lebih besar iikil merelm mengetahui. (Q. S.68:33).
f*lic +l* J! O:s*r-,fu i,+ry pa-,-tr:-

l14

"...Nanti merekn akan Kami siltsa dua knli kemudian mereka akan dikembalikon kepada adzab " (Q.S.9: I 0l ). yangbesar.
(Yl );3,r--1.r e{u l+g}t -rl-r''Jl ;g-r i:Yt ,-rl-r-.Jli,r'. F{jiJ"r,IJ

"Dsn sesungguhnya Kami merasakan kepada merekn sebagian adzab yang delmt (di dunia) sebelum adzab yang lebih besar (di akhirat); mudah - mudahan mereka kembali (keialan yang lurus). " (Q.S.32:21).
.;l-r-c. l.t.-6 u.ut ')ig^ ir-i,ii( \ t Y)rrFF f'l'.. utf+ +l " ..,f1t'b tr: .,'$iJt-b \ I )#i t-! ,-,lj-.Jt Lic' ' ; 'i'<-l Li-'.J( ;Li^+

,r3g , c-,re=lJl f{J ji( I e;;l-+ t-,J(1t)Ot+=i-nt-'Jl

t-,! .5;.-aJl

Itt-E-t a-ic. I3JS F:( I f )i{+" J:-,r f+rt+ y+13 ul'r-'Jl C:+( t o)O:.riL-' Fgi! ( t 1);3'd:;'o

knbut "Maka tunggulahhari lrettkolangit membawa kaum yang menimpa (bencana kelaparan yang nyata " (ngatlah) hari hingga firman Allah: Quraisy) denganhantaman (ketika) Kami menghantammerekfr Kami Sesungguhnya Badar). perang keras (dalam " (Q.S.44:10-16). balasan. adalahPemberi Dari kebanyakan surat-surat yang mengandung siksayang ditimpakanperingatan, Allah menyebutkan Nya kepada orang-orangyang berbuat kejahatan di dunia, maupun siksa-Nya di akhirat kelak. Terkadang
ll5

Dia menyebutkanbalasan di akhirat saja,karenasiksa di akhirat maha dahsyat,juga paha-lanya amatbesar, dan akhirat itu alam kekal. Dan takjarangDia hanya menyebutkan pahaladan siksasebagai iringan. Contchnya, seperti firman Allah tentangkisah Nabi Yusuf:
':. J. ', rl .ngd.-s t{-L. 'lJ+ ' q+ , ..SiJ l ;4, ^ .rlJiaj ";r!l y3 cl,:,.,-,_ct;.,: )C+i",,*+Jlgi * *, 14,:l

;a-rlJ ,r+

;-iTt_r---.!3{of

(ov)n$+ t :ta, t3;i "Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berlamsa penuh) pergi menuju ke mana saja dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahknn rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyio-nyiakan pahala orong-orang yang berbuat baik "Dan sesungguhnyapahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertah,va. "

(Q.S.12:56-57).
;rilt.-rl3i,,,,.,*: l+;Jl .31,95 alll ,"-tEi-b

"Karenfr itu Allah memberikan kepada merekn pahala di dunia (seperti kemenangan) dan pahala baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbust kebaikan " (Q.S.3:148).

l16

;':--,,.rt+Jl qr" ff-,J+tJ l*4tb L-o .L-rir.-"4lJl +r liJ'-Ln ir+il|-g lrr:-,o g-'rJt(f \ );3r-r'\ t3rLg 3J y-61 ;);itl-r-+!: F#J "&: (tY),-r:Jsr+ "Dan orong-orang yong berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan berikan tempat yang bagus kepada merelm di dunia. Dan sesungguhnya pahala di aWtirat lebih besar, kalau mereka mengetahui,. (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja merekn bertswalml. " (Q.S.16:41-42). Firman Allah lagi tentang Nabi lbratrim As: (YV)4F.-.!I.^ll ir"J ;Jill *e Cl, u-,Jl q'* o;,1lrt-fuii3 "... dan Kami berilran kepadarrya balasannya di dunia,; dan sesungguhnya dia (Ibrahim) di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang sslih. "

(Q.S.2e:27). KeteranganAllah tentangsiksadi dunia dan akhirat terdapatdalam suratAn-Nazi'at, firman-Naya:


( Y)t L .l.l crt t- ,i,lJl9( 1 )ti_t i c.Lc._;lJ13

"Demi (malailrat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras, dan (malailwt-malaikfrt) ysng mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut. Kemudian Allah berfirman:

rt7

(V)iSrfJt [+.r:i(1)iJ-*!Jt .;*;

rt

"(Sesungguhnya ksmu almn dibangkitkiln) pada hari ketilra tiupan pertama mengguncangkfin alam, tiupan pertama ." itu diiringi oleh tiupan kedua... (Q.S.79: 1,2,6,7). Lantas Dia menyebutkan hari kiamat denganfirmanNya:
u*r-i4Jl .frlC|-+ a . U olrt i i!(l o).r-,,r* ( t vlt,jt d-+.rdtil JL--a

+1!Or.F

,rJl ,='t3l( t l),grL

(hai Muhammad)kisah Sudahlmh sampaikepadamu Musa. Tatkala Tuhannya memanggilnyadi lembah suci, yaitu Lembah Thuwa; Pergilah kamu kepada Fir'antn, sesungguhnya dia telah melampauibatas." Hinggakepadafirman-Nya:
(Yl)u/:;+ clji.* AJ ;J,''r|J A!

"Sesungguhnyapada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orong ysng takut (kepadaAllah). " Selanjutnya Allah menjelaskan dengan terinci permulaan penciptaan(kehidupan)dan tempat kembali (akhir kehidupandunia) denganfirman-t{ya:
(YV)Latn tl |.il* J.Xl f:]ll "[-o,-.,J|

ll8

'Apakah knmu yang lebih sulit penciptaonnya ataukahlangitTAllah telah membinanya-" Sampaikepadafirman-NYa:
L-otLJl c.rt-1 ti!--U l=(f t)g;+--g=Jl -'i.:'-r.g( Y0)gr-' ; t+-*J| ;:i3(f v )--iJ" ;-. L-n'u(Yl),gr:,H F+*+J |' ;'r t"'rg(f t).53iJl q+ pr*+Jl ;!s(fA)$-rll L."iijf u4-rya;1tE ...bt.* l-o;t ...',yl.--gl+ ;-.,'t'Ci-*,(t\).93iJt ;l :i ict ..,1t O-t ii+Jl &!i(t').f:+Jl C+ sij,c,.r!.J J!( tY ) LatJigj ir, cil f{3( t Y)tat-,J'.. J.iji c4lf l*.!( t t ) LAt (tx)Lal-*; ii i'i,:,c Yl lJ:+l*d t+,lx fJJ f{ri4 (f o)LrH;t 9'

"Makn bila malapetaka sangat besar (hari kiamat) telah datang.Pada hari (ketilm)manusiateringat almn apa yang telah dikeriakanWo, dan diperlihatkan nerakn denganielaskepadasetiaporsngyang melihat. Adapun orang ynng melampaui batas, dan lebih mengutamakankehidupan, dunia, maknsesungguhnya neralralah tempat tinggal (nya). (Q.S.79: 15 hingga akhir surat). Demikian pula dalam surat Al-Muzzammil (73) Allah berfirman: "Dan biarkanlah Aku (saia) bertindak terhadap itu, orang-orangyang orang-orang yang mendustakan mempunyoi kemewahan,dan beri tangguhlahmerelm barang sebentar.

ll9

sesungguhnya pada slsf Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala. Dan maknnan yang menyumbat di kerongkongan dan adzab yang pedih. " Hingga kepada firman-Nya: \ I )y-J3 p,+-!*r;+.rjJtAi.O*',<-r rl3j_ :il !t e-li l+S O!( rJs; fg;( t Y)l+iJI t+l.r--li,4i t5 l-t *tl( \ Y)1"+++g Jt rCl-l "+t!l t it ..ul L!( I t )}t*+al+*:4= Jti+Jl cilar f+Ic |,r.ol; !r-; {$=:+J! l,rii ot .ri'tg &-Jl nJ4Js t o)Y_r*.,t nlaJs ;1 t ;t..ri t ra "-,-rg( ( 1t)y+j "... sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. Makn Fir'aun mendurhakai Rasul itu.lalu Kami siksa dia dengan silrsaanberat,." (Q.S.73: I l -16). Dalam surat Al-Haqqah (69) Allah menceritakan kisah-kisah umat-umat dahulu (kaum Tsamud, Ad dan Fir'aun, kemudian Dia berfirrnan:
t rd-rb Jl+Jl-t ,.+r1l ,:. l.-jt(\ Y);.r-*13 i;i.i JJ,,4J|?3 #i ljF

"Kfrreno

1f f 1i.*t9 i=,

"Malcs bila sangkakala ditiup sekali (yang menyebablran alam semesta hancur),dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkankeduanya seknli."
t20

Hingga selesainya certia-Nya tentang surga dan : I 3-37). S.69 neraka.(Q. Dalam surat Al-Qalam (69) Allah menceritakan kisatr pemilik kebun yang tidak mau menunaikan kewajiban dalam kekayaannya,dan kisatr siksa yang KemudianAllatt berfirman: ditimpakankepadanya.
(ff );3*\ tiL+= i: i+41;*i5ll ,-l.r-J3,-rl.r-rJl dlh-g

"seperti itulah adzab (funia). Dan sesungguhnya " adzab akhirat lebih besar iil(n mereka mengetahui. (Q.S.68:33). Dalam suratAt-Taghabun(6a) Allah bercerita:
+lffsly e"r-l JL.: lJ-3t13 J+.r. lil-iL \i pa:'t+ f'lt 4* diL dl-Jl(o)p+Jl c*!t irJill ldfrg tgl.igb oli J tJ:+J

Ur-t*+-., .-i+l

lCLib gl :o,lLr f*t-,,-l f+.u pe-l(l).rd^* "J. O-c.

u-t Oi l: J4;;.rJl (v)-x*,,t oljl

a1ll3 4Jl .,-ii:-,b

dljig (q:Ls L.i oJ'.i:J p3 il',j:.r',-.-ls

'Apalrah belumdatang kepadamu ftai orang-orang knrt| berita orang-orang lffifrr dahulu?Maka mereka telah merasaksn akibat yang buruk dari perbuatan 'Yang adzabpedih. " merekn dan mereka memperoleh telah datang merekn demikian itu karenasesungguhnya terangan awa) keterangan-ke ul-r asul merekn (memb Ras 'Apalmh manusia yang akan lalu merelm berkata:" memberi petuniuk kepada ksmi? " Ialu merekainglmr r21

dan berpaling; dan Allah tidak memerlukan(merelm). Dan AIIah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. " "Orang-orang Iffifir mengatakan, merekasekali-kali tidak akan dibangkitknn.Kataknnlalt: "Meffiang,demi Tuhanku, benar-benar kamu aknn dibangkitkan, kemudian akan diberitahukan kepadamu(rpn yang telah knmukerjakan". Yangdemikianitu adalah mudah bagiAilah. " (Q.S.65 :5-7). Dalam surat Qaf (50) Allah menceritakan keadaan orang-orangyang mengingkariparaRasulperihaljanji serta ancaman di akhirat. Juga banyak cerita yang senada,dalam surat Al-Qamar (54), suratAl-Mu'min (40), suratAs-Sajdatr(32), suratAz-Zukhruf (43), surat Ad-Dukhan (aa) dan banyaklagi. BAGIAN AL.QURAN YAFIG DITURTINKAN LEBIH DAHULU Masalah tauhid, janji dan ancaman merupakan bagian Al-Qur'an yang diturunkan lebih datrulu, sebagaimanaditerangkan dalam sebuah hadits dari Yusuf bin Mahak, dia bercerita:"Ketika aku beradadi sisi Aisyah ummil-mu'minin - semogaAllah ridha kepadanya- tiba-tiba datanglah penduduklrak, seorang dan bertanya: "Apa bungkus jenazah (kafan) yang paling baik?" Aisyah menjawab: "Ada persoalan apa?" Ia menjawab: "Haj ummil-mu'minin,perlihatkanlatr
122

mushaf-muke padaku." "Untuk apa?" tanya Aisyah. "Barangkali aku dapat menyusun Al-Qur'an pada o' mushaf itu, sebabAl-Qur'an dibaca tanpatersusun, jawab orangitu. Aisyah berkata: a;i''1," : Lr9 L"l!J+ o.t-r, t{+ L!--;tl U tsy o. Jr L"J:TJ-;,i
.1f,-.J13 JI-.JI Jr 1>t*,!t Jl Lr*LiJl.-rt5li!.;+ ';[ll3 ij''Jt )<=i y" : l3JGl "rdJt lr,.F Y" ',r; J:i Jr C: J-;, -rty ."t+i ,4;Jl t*, "tiii y" ti.JJl +lf J4.*a sJ4 i.==,+rJ! J;J ."1"r.'l Lr, Y" : t3JEl "-f.,'y"'l9,r-ori i.c t .,.t1 ic.t ..f lJ f-.'.r=.JFr tl-r" :,=-.Ji -;t+J .*-!g +-: a+
iir-*-atl +J,:s,;-'ub:Jl-3 .o-rjc' U'lJ Y! rl*illg iJ :+ll ;-ls-,'- ljl [.o: .;5Jl t'I4*L c.L.'13

"sebelumnya, mana yang knmu baca? Bagian AlQur'an yang diturunknn lebih dahulu ialah suatu surat dari kelompok surat-surat Al-Mufashshal yang di dalamnya terdapat keterangan tentang surga dan neraks. Sehingga ketika banyak manusia masuk Islam, maka diturunknnlah bagian-bagian Al-Qur'an yang mengandung ketentuan haram dan halal. Andaikata diturunknn lebih dahulu. itu bagian yong umpamanya: ! fianganlah kamu meminum khamar), tentu r4;Jl lr..r"i,i " mereka akan berknta: Kami selamanya tidak akan berhenti meminum khamar." Dsn andaikata lagi yang diturunknn:
t23

ItsJ Y fianganlatr kamu berzina), niscayamereknakan berkata: "Kami selamarryatidak akan meninggalkan zina." Telah diturunkankepada Nabi MuhammadSaw di Mekkahtatkalaaku masihkecil dan sedang bermain. Ayat 46 Al-Qamar. (Sebenarnyahari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada merekn,dan kiamat itu lebih dahsyatdan lebih pahit) telah diturunknn di Mekah pada Nabi Muhammad Saw, sedang aku masih kecil, suka bermain. Dan surat Al-Baqarah dan surat Anl/rsa'tidaklah diturunknn melainkanketilm aku berada di sisiNabi. "Certia Yusuf bin Mahak selanjutnya: "Iv{akalalu Ummil mu'minin (Aisyah) mengeluarkanmushaf kepada orang itu, dan meng-imla'kankepadanya ayatayatsuratAl-Qur'an." BENCANA PALING BESAR Apabila kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan merupakan sumber kejahatan dan permusuhan,maka akan kita dapat. Seseorang yangbemiat dan golongan dosa, dan adayangtidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar,yangdemikianitu termasuk dosamereka. Ada golongan lain yangingkarkepada merekadengan keingkaran terlarang, hal itu juga termasuk dosa
t24

perselisihan dan mereka. Hinggaterjadilahperpecahan, kejahatan. Itulah bencana (fitnah, cobaan) dan kejahatan terbesar sejak zaman dahulu sampai kini, karena manusia itu amat dzalim lagi amat bodoh. Kedzaliman dan kebodohan itu bermacam-mactrm. - satujenis. yangpertama Kedzaliman dan kebodohan Kedzaliman dan kebodohanyang kedua serta ketiga j enis-j enis lainnya. adalah Bagi yang memperhatikanterjadinya bencanahal di ataslahpenyebabnya. bancana,tentu mengetahui, umara Ia pun tahu juga, apa yang terjadidi kalangan pengikut mereka dan ulama, umat dan orang awam Termasuk (dalam bencanaitulah sumbernya. bencana), di dalamnya sebab-sebab kesesatan, hawa nafsu keagamaan,syahwatkeduniaan,bid'ah-bid'ah dalam agama dan kejahatankeduniaan.Hal ini sama-sama menimpa semuamanusiakarena mereka dzalim dan bodoh.Maka berdosalah sebagian manusia lantaran berbuat dzalim terhadapdiri merekasendiridan orang lain, misalnya berzina, liwat (homoseks), minum dzalim dalamharta(berlaku khamar (minuman keras), curang),mencuri,hasaddan lain-lain. KEINGINAN BERBUAT MAKSIAT - meskijelek dantercela kemaksiatan Sesungguturya yang sangat diingini sesuatu menurut akal - merupakan r25

dalam watak manusia. Di antarasifat manusiaialatr;ia tidak senangorang lain memiliki keistimewaan dan kelebihan dalam suatu hal. Ia pun ingin punya keistimewaandan kelebihanyang dimiliki oranglain. Ini biasadisebutsifat ghibthah,sifat paling rendahdari dua macam sifat hasad. Ia ingin beradadi atasorang yang lain, mengutamakandirinya sendiri,meremehkan lain, atau hasad kepada orang lain dan berharap kenikmatan orang lain itu hilang. Jika keinginannya sombongdan tidak tercapai, ia lalu berbuatkerusakan, dengki. Orang yang bersifat lurus ialah, orangyang senang dalam kebersamaan dan sama-sama (menikmati kenikmatan). Kebalikannya,orang yang amat dzalim dan hasad (dengki-iri). Ini terjadi dalam hal yang mubah (dibolehkan) dan yang diharamkanbagi hak Altah. Yang termasukjenis mubah: dari hal makan, minum, kawin, pakaian, kendaraandan harta benda, apabila diiringi kesombonga, bisa terjadi pula kedzaliman,sifat kikir danhasad. SIFAT RAKUS.KIKIR SUMBER KEJAHATAN Sumber kejahatan adalah sifat rakus-kikir (Asy' Syuhh).Dalam kitab Ash-Shahih diriwayatkan,Nabi Sawbersabda:

126

lJJ**b,-li.+Jl+ f-yl

,f=4.L!! il,4 .l_ddb;.Jl

kamu pada sifat rakus-kikir, karena stfat inilah yang membinasakanumat sebelum kamu. Ia menyuruh merekn supayokikir, maks kikirlah merekn; ia menyuruh berbuatdzalim,makaberbuatdzalim-lah merelra;dan ia menyuruhmerekaagar memutuskan tali kefamilian, maka mereka lakuknnitu." (Hadits takhrij Ad-Darimi). Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam melukiskansifat parasahabat Anshar:
YJ f{-J!J'?L$ p++ ;t-+ illrr+: f+.1i3 i}L,L.J}lg3l.r,Jl lg"++ }Jillj

'Takutlsh

4r-r,rl l.{f *!b ,C-:.JIJ F.<.t+t *lb {.I';'-oIJ lq4ltab ChJl+ f.oyi-,

rl-r e<-;i

.,J- A_li_F*l l3:si L* i=:.b f.o'13-!E .,.o Ojr+_r (\);3,*J;*Jl ,'- -'i , ^:tcn .d5Jg'tb 6:Z rIS* ir-lg i.6t

"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin) - (maksudnya: mereka tidak hasad pada orang Muhajirin yang mendapat nihnat); dan merekn mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri merelra sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran 127

dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. "

(Q.S.se:e).
Abdunahmanbin berdoa: 'Auf ketika thawaf di Baitullah
.,r*. e+ q-",{."-.dl H qre -. J

"Tuhanku, hindarkan aku dari kekikiran diriku. Hindarilah alat dari kekikiran dirilat. " Maka ketika itu ada orang bertanya kepadanya tentang doanya itu. Lalu dia jawab:
.i-n*L;t1, plliJtJ c.,rlj .ri-b ,4 "t-*-,Jl 6*1,--.,ril li!

"Apabila aku terhindar dari kekikiran diriht, maka aku almn terhindar pula dari sifat bakhil, dzalim dan tali kefamilian." memutuslmn tamak, rakus - menyebabkan Sifat Asy-Syuhh timbulnya sifat bakhil (kikir), tidak mau memberikan apa yang dipunyai,dan sifat dzalim, denganmengambil harta orang lain, dan j,rga menimbulkanputusnyatali kefamilian, dan sifat hasad, tidak senangkalau ada orang lain punya kenikmatan dan berharap agar kenikamatan itu hilang. Jadi dalamsifat hasadterdapat sifat bakhil dandzalim. Bila hal tesebutterdapatdalamlingkup nafsu-nafsu dengan makabagaimana yang mubah (diperbolehkan), -Syahawat) yang diharamkan!Seperti nafsu-nafsu(lsy - yang disertai zina, meminumkhamardan sebagainya r28

kesombongan. Terhadap hal ini ada dua macIm: pertama, ia dibenci,karena kesombongan dan terdapat kedzaliman, sebagaimana kalauterjadidalamjenis halhal yang mubah.Kedua,ia dibenci,karenadi dalamnya adahak Allah (haqqullah). MACAM.MACAM DOSA Ada tiga golongan dosa: Pertama, dosa yang mengandung kedzaliman terhadap manusia, seperti mengambilhartatanpahak, tidak memberikan hak orang lain, hasad dan semacamnya. Kedua, dosa yang berisi kedzaliman terhadap diri sendiri, seperti meminum khamar (minuman keras), zina,bila mudhar a tnya terbatas. Ketiga, dosayangmengandung kedzalimanterhadap manusia maupun diri sendiri, seperti hakim dan penguasa merampasharta orang lain supaya dengan harta itu ia dapat berzina, meminum khamar daf,r keji yanglain. berbuat Allah berfirman:
r+ *-+tt: ilt-l #+ t-.J l+i J{Jo U u.i,-t3,iJt.r-; le t*ij J" Y L-.4lJl .,Jc' ljJFi ;i3 LitLL., {+ J;4 fJ t- 4lJt+l_+g=r-:,i .f't-t.!*Jl (rY);s*l*:

t29

"Katakan: "Tuhanku hanya mengharamknn perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yong tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) Allah dengan sesuatuyang Allah mempersekutukan dan menurunkan hryjah untuk itu tidak (mengharamkan)mengada-adaknn terhadapAllah apa " (Q.S.7:33). yang tidak knmuketahui. KEADILAN DASAR KEKUASAAN keadilan Manusia di dunialebih seringtegakdengan - kadang keadilanitu beriringan dosa daripada tegak dengan ketidakadilan terhadap hak-hak orang, dengan dosa. meskipun tidak bersamaan perkataan: Dalam kaitan ini ada sebuah
i*,t 4 r.r!: iltlajl p+.+ !J ;J,b14 ,i,jl-+ Lrb ijrtJl iljJjl p+,* +ilt Al
.i,4L,t-.

"Allah akan menegakkan negarayang adil meskipun ia negara l*fir; dan Allah tidak akan menegakkan negara yang dzalim (tidak adil) meskipun ia negara Islam. " Ada lagi perkataan:
.fLltr f,llall 1. p:-ri !3 , F+Jl3 Jr'Jl 1l f,-l.s t+.rJl

130

"Dunis akan keknl (tegak lama) dengan keadilan dan keknfiran, dan tidak aknn kekal dengankedzaliman dan Islam. " Sabda Nabi MuhammadSaw:
.f*Jl ;.rl l: g=Jt .r. . jjr 1_r-i.+j.4J

ada suatu dosa yang lebih cepatmendapat silrsa daripada kedzaliman dan pemutusanhubungan kefamilian " (H.R. Ibnu Majah). Orang dzalim akan mendapathukuman di dunia, sekalipun nanti ia (mungkin) diampuni dan mendapat rahmat. Karena keadilan itu dasarsegalanya. Apabila urusan dunia ditegakkandengankeadilan,ia akantegak sekalipun pelakunyatidak punyaiman. Dan sebaliknya, jika ia ditegakkan tanpa keadilan, ia tidak akantegak meski pelakunya beriman, yang dengannyaia dapat diberi pahaladi akhirat. DZALIM TERMASUK TABIAT MANUSIA. Dalam diri manusiaterdapatwatak yang mendorong berbuat dzalim terhadap oranglain, misalnyabersikap sombong,hasad dan memperkosa hak oranglain. Ada juga watak yang mendorong berbuat dzalim terhadap diri sendiri denganmenurutkansyahwat jelek (zina dan memakan makanan yang diharamkan).Ia terkadang berbuat dzalim kepada orang yang belum pemah
l3l

'Tidak

berbuat dzalim kepadanya,dan menurutinafsunyaini walau orang lain tidak melakukan.Apabila ia melihat orang lain juga berbuat dzalim (menuruti syahwat, nafsu-nafsu), makawatak pendorongitu jadi kian amat kuat. Terkadang watak itu kian menjadi-jadi karenaada orang lain benci, hasad dan ingin berbuat jahat kenikmatanyhng dimilikinya kepadanya sertaberharap yaitu hilang. Dari segi akal dan agama,ia punyaalasan, orang lain telah mendzalimidirinya (dan umat Islam). Jaid, amor ma'ruf nahi munlmr dan jihad dalamhal tersebut,termasukbagiandari agama. MANUSIA ADA TIGA GOLONGAN jadi tiga: Manusiabisa digolongkan Pertama, segolongan manusia yang tidak mau berbuat kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunyaMereka tidak senangkecuali bila diberi, dan tidak marah kecuali bila diberi. Bila seorangdari mereka yanghalal dan haramyangjadi keinginan diberi sesuatu nafsunya, maka amarahnya hilang dan ia senang. Sesuatu yang semula diingkari, dan dilarang daripadanya (pelakunya dapat disiksa, dicela dan dimurkai) kini dilakukan dan ia bergabung ke dalamnya, malah mendukung dan memusuhi orang Begitulahmanusia. dan menentangnya. yang mencegatr r32

Banyak yang berlakudemikian,hanyaAllah yang tahu jumlahnya. Terkadang manusia dzalim dalam dua keadaan. Anda temui segolongan orang ikut memungkri hakim atau penguasayang dzalim terhadap rakyatnya, kemudian si pemungkir senang diberi jadilah mereka imbalan keududukanatauharta,hingga pendukung dan penolongnya. Padahalsikap terbaik ialah,diam. Juga Anda akan jumpai mereka bersamadengan peminum khamar (minuman keras), pezina dan mendengarkan sesuatu yang dapat melalaikan (dari ingat kepada Allah), lantasmerekaterlibat atausenang pebuatan dengansebagian itu, hinggajadi penolongnya. Mereka berpaling kepadakeadaanyang lebih jelek daripada keadaan semula, atau bahkan tidak, dan yang sama. terkadang kepadakeadaan Kedua, segolongan manusiayang menegakkan tiang agama yang benar - mereka ikhlas karena Allah perbuatannyabagus dan bersikap lurus, bahkansabar padadirinya. Merekaorangberiman terhadapgangguan dan beramal salih. Ini sebaik-baik umat yang dimunculkan untuk manusia:merekamenyuruhkepada yang ma'ruf dan mencegahdari yang munkar, dan merekaberimankepadaAllah. Ketiga, segolongan manusiayangmemiliki perilaku golongan pertama maupun golongan kedua. Kebanyakan mereka dari orang-orangyang beriman.
133

Siapa yang pada dirinya terdapat agama dan nafsu, hatinya pun akan terdapat keinginan untuk taat dan berbuat maksiat. Bisa jadi keinginan pertama (taat) menang;ataukeinginankeduayang menang. JIWA ADA TIGA MACAM Ketiga macam jiwa tersebut ialah: An-Nafs AlAmmarah, Al-Nafs Al-Lawwamah dan An-Nafs AlMuthma'innah. An-Nafs Al-Ammarah ialahjiwa (nafsu)yangselalu menyuruh kepada kejatratan.Yang pertengahanialatt An-Nafs Al-Muthma'innah (iiwa yang tenang),yang Allah berfiman: kepadanya
qF gJ*rb(lr\)!;;* i+lJ e.L.-l J! u.'-Jl(Yv)i::.I^Jt L*;jJl k+Tli (Y' ).r11 .r1-rl3( Y1)f .l*. tenang. Kembalilah kepada

"Hai

jiwa

yang

Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku, " (Q.S.89:21'30). ke dalamsurga-Ku. dan masuklah An-Nafs Al-Lawwamah (yang selalu menyesali Terkadangia dirinya); berbuatdosa,lalu menyesalinya. berubah, suatu ketika berbuatini, saatlain berbuatitu. perbuatan baik denganperbuatan Ia mencampurbaurkan

t34

taubatnya buruk. Jadi adaharapan diterima Allah bila ia mengakuiperbuatan dosanya. FirmanAllah:
;i +JJl Lr."4c' E** F-l-g t+JtX+e l3lli F*+sr+ lJ,sj-c.l OJF-IJ r+

(\ 'Y)g+,; )Jni 4lJl g! @,-,.

"Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa merekfr, mereka mencsmpurbaurksn perbuatan baik denganperbuatan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat merelm. SesungguhnyaAllah Maha Pengampun lagi Maha " (Q.S.9: Penyayang. 102). Pada zaman Abu Bakar dan Umar - di manaumat disuruh mengikuti keduanya, Rasulullah pernatr bersabda:
.-.,)l.c.J.'4,+ grl,fJ+ "r^ irJJtlt+ tJ-tiEl

("Ikutilah dua orang sesudah alru: Abu Bakar dan Umar') H.R. At-Turmudzi. Saat itu umat Islam masih sangat dekat dengan kehidupan Rasulullah, lebih salih dan kuat imannya. Pemimpinnya lebih melaksanakan kewajibandan mantap ketenangannya.Tidak pernatr terjadi bencana (fitnah), karena mereka melaksanakan hukum secara pertengahan (menjadi penengah) adil dan

135

Usmandan pada Tapi di akhir masa pemerintahan semoga Allah ridha kepada masa pemerintahanAli berkembangmacam jiwa al-lm,vwamah. keduanya pemimHingga pada umat Islam - termasuksebagian pinnya - muncul hawa nafsu, di samping iman dan agama. Jiwa semacam itu makin berkembang, timbullah bencana lantaran kotornya ketaatan dan takwa yangbercampurhawanafsu dan fanatismedi ka- sesuai langan mereka. Masing-masing pihak merasa dengan interpretasinya - pihaknya melakukan ilmar ma'ruf nahi mungkar,dan dirinya berlakuhak dan adil. Padahal interpretasinya itu disertai semacamhawa dan apa nafsu. Maka timbullah sangkaan-sangkaan meski salahsatudari yang diingini oleh hawanafsunya, keduapihak itu adayang lebih benardari yang lain. Maka, hendaklah orang berimanminta pertolongan agarhatinya kepada Allah dan bertawakalkepada-Nya 'dipenuhi iman dan takwa, tidak disesatkan dan terus ditetapkan pada petunjuk serta tidak menuruti hawa nafsunya.Sepertifirman Allah:
dlJl Jj=ll L*, c;.T J": f+lsoi e+ y, c,yl t '4- f;l-,13 [-rt].dl.ils 41Jl Ur.J p.4.i; J.-!'*U.nl*, +L-'c- Lr-c f.6r.-,13

"Makn karena itu serulah (merekn kepadaagama itu) dan tetaplah (dalam agama dan berdaltwah) sebagaimanadiperintahknn kepadamu danianganlah mengikuti hawa nafsu merelro, dan kntaknnlah:-'Aht r36

beriman kepada semun Kitab yang diturunkanAllah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara lrnmu. Allah-lah Tuhan komi dan Tuhan kamu .... " (Q.S.a2:15). PERBEDAAN DI KALANGAN UMAT (ISLAM) dan Keadaan umat (Islam) yang berpecatr-belah bisa pendapat ibadat, dan berselisih atauberbedadalam memperbesar cobaan (bencana) atas orang-orang merekamengingini dua hal, yaitu ingin beriman. Sebab mereka, menolak cobaansepertiyangmenimpasesama juga mereka ingin menolak cobaan agamadan dunia dari diri mereka itu. Sebab padadiri merekaadajiwa Ketika cobaanitu dilakukan baik, sertaada setan-setan. mereka, maka jadi kian oleh orang-orang sebangsa - hal ini sering melakukannya kuatlatr keinginan untuk jadi kenyataan. Dengan demikian, tetaplah nafsu pendorong dari diri setan dan kawan-kawannya, di samping jngu faktor pendorongkepadakebaikan,serta perbuatanyang ditimbulkannya. Betapa banyak orang, yang semula tidak ada keinginan, melakukan perbuatan baik atau buruk, akhimya melakukannya cuma karenaia melihat orang - melakukannya. lain - lebih-lebih orangsebangsanya burungpipit, Sebab manusia itu bagaikangerornbolan sama. ingin berbuat satusamalain r37

PERINTIS PERBUATAN BAIK DAN PERBUATAN BURUK baik atauburuk akanmemperoleh Perintis perbuatan pahala atau dosa seperti diterima oleh orang yang Sabda Nabi Saw: mengikutinya.
Ji4 ili f{+ J* t n-,ti 4le ij,.,-* i')- P U , i-ct$Jl 1f* J! L{+J.. ir. eb 'ei-' ' P Uj.fntf+i;* ;r -1;jJ t a;',j .rl.h zzl.". "';+;l .t!, pl_lljri;*. ir, .-t#Jl f* J! "'^i+,iiJ+

"Siapa yang merintis suatu rintisan (perbuatan) pahalanya danpahala orang baik, ia aknn meffiperoleh yang mengamalkannyahingga hari kiamat tanpa sedikit pun dikurangi pahalarrya.Dan siapa merintis suatu rintisan (perbuatan) buruk, ia alffin mendapat hingga dosanya dan dosaorangyang mengerialmnnya " hari kiamat tanpa sedikit pun dikurangi dosanya. (H.R.Muslim). dalam Yang demikian itu karenamerekabersekutu keadaansesuatu samadengan hakikat. Sesungguhnya dan menyerupai keadaansesuatu yangmenyerupainya; hal tersebut Bila kepadanya. sesuatu berarti tertarik merupakan faktor pendorong yang kuat, maka bagaimanajadinya kalau acia faktor pendoronglain yangikut bergabung.

138

KECENDERUNGAN INGIN BERSAMA .SAMA Banyak orang suka berbuatjelek (ahlul- munkar) jelek dan senang jika orang menyetujuiperbuatan mereka, dan benci kepada yang tidak menyetujuinya. yang Biasanya ini terjadi dalamperilaku keberagamium terhadapsekelompok orang rusak, seperti kasih sayang yang menyetujuinya, dan memusuhi mereka yang menolaknya. Demikian pula yang menyangkut hawa nafsu dan keduniaano seringkaliorangyang cinta dunia orangyang dan menuruti hawa nafsu, mengutamakan bergabung mereka. Ini dilakukan karena ingin mendukung (membantu)perbuatanitu - sepertisering pembegal yangmenindas, penguasa terjadi di kalangan jalan di dan lainnya dan terkadangkerena merasa enak dan senang dengan sikap "se-iya se-kata", misalnya waktu minum khamar(minumankeras)samakalausemua orangyangberada di sama.Merekasenang dekatnya,minum juga. Mereka tidak sukabila orang lain berbuat baik sendirian; atau hasad kepada kawannya yang berlaku baik itu; atauagarkawannya tidak beradadi atasmerekakarenaperilaku baiknyadan dihormat orang; atau agar ia tidak mempunyaihujjah atas mereka; atau karena mereka takut pada terhadapmereka; atau agarmerekatidak ancamannya berada di bawah kekuatannya,serta lain-lain sebab. Allah berfirman:

139

bl :4- pgjLlJ!

r-+ arr p-+-i3:; 6*Jt f{J i{+

jJ.-rt -.a.tl J-T ui

x-:6

:3

U rr+ irr {q{,.a3f -r.ic.;'c l.r-.,*

"Sebagian besar Ahlul-Kitab menginginkanagar merekn dapat mengembaliknnkamukepadakekafiran setelah kamu beriman,lmrenadengkiyong timbul dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi merekn " (Q.S.2: 109). kebenaran...
rl3'-;rf'r:-=:b lg);h l"a ir:,'iai jJ

"Merelw ingin supaya kamu menjadi kaJi, sebagaimana mereka telah menjadi knJir, Ialu kamu "(Q.S.4:89). merelm)... menjadisama(dengan Allatr ridha kepadanya Usman bin Affan - semoga pernahberkata:

"Wanit rrff zinasnngat a pe


juga." berzina

r;Tr-t:"::::;:

dalam Terkadang mereka ingin bersama-sama perbuatandosa itu sendiri(asalikut berbuat dosasaja), seperti bersama-sama meminum minuman keras, batil. Mereka ingin berdusta dan punya kepercayium dalam perbuatandosa, seperti pezina bersama-sama ingin agar orang lain juga berzina, danpencuriingin orang lain juga mencuri, tapi bukan berzina dengan orang yang salna,ataumencuribarangyang samapula. r40

Jadi dalam hal keduaini, merekamenyuruhseseorang ikut merekadalamjenis perbuatan dosayang sama.Jika ia menolak, mereka memusuhinyabatrkan menyiksa secara keterlaluanataumemaksa agarmau ikut. Sesungguhnya mereka yang mengingini oranglain sama-sama ikut melakukan perbuatan jelek yang mereka perbuat,ataumerekayangmenyuruhoranglain melakukan perbuatan itu, dan meminta pertolongan kepadanyauntuk melakukan apa yang merekaingini, maka sesungguhnya bila ia ikut bergabung atau membantu dan tunduk kepadamereka,berartimereka telatr merendahkan dan meremehkan(menghinakan) jadikan hujjahterhadapnyadalam nya; dan itu mereka hal-hal yang lain. Jika ia tidak ikut bergabung,lalu mereka musuhi danmerekasakiti Ini biasaterjadi pada penguasa yangdzalim. Demikianlah, apa yangterdapatdalamsesuatu yang jelek, terdapatjuga dalam sesuatu yangbaik, balrkan lebih sangat lagi. Allah berfirman:
4lJ L,* .l;i l3;.T,t"Jlr

"Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya Allah ... " (Q.S kepada .2:165). juga ada suafupendorong Karena pada diri manusia kepada iman, ilmu, jujur, adil dan menyamapikan amanat. Bila ada orang melakukan perbuatanbaik,
l4l

jadilah hal itu sebagaipendorong, terutama jika yang (sepertikawannya), melakukan orangsederajat terlebih kalau dilakukan dengan saling berlomba dalam kebaikan- itu baik dan terpuji. Jika ada orang beriman dan orang salih suka perbuatan menyetujui dan menyertainya baik, dan benci bila perbuatanbaik ditinggalkan, maka ini akanjadi pendorong lain lagi. Jadi pedorong pula merekayang menyuruh dan membantu dalam perbuatan itu, yang memusuhi dan menghukum orang meninggalkannya. Oleh karena itu orang beriman disurutr melawan perbuatanburuk dengan perbuatanbaik, sebagaimana dokter melawanpenyakitdenganlawannyapula. Orang beriman disuruh memperbaikidirinya, dengandua hal: perbuabaik dan meninggalkan mengerjakanperbuatan juga tan buruk, walaupun terdapat sesuatuyang mau meniadakan perbuatan-perbuatan baik itu dan menginginkan perbuatan-perbuatan buruk (ini empat juga macam). Orang beriman diswuh memperbaiki orang lain dengan empat macam ini sesuai dengan kemampuan dan kemungkinannya. Allah Swt berfirman:
,:t_*Jl .^tl | {.l*cj l3,i.T iF*ill !l(YL,.d O_iJ ;lj}t ,j( 1L,^Jl: l_t- lJ.g

(f L'-,,-JL lS- lS.l,!*Jl+

r42

"Demi masa. "sesungguhnya manusia itu benarbenar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman serta mengeriaknn amal salih dan nasihatmenasihati supsys menaati kebenaran dan nasihat' menasihati supaya menetapi kesabaran'" (Q'S'103: I

3). semoga Atlah ridha Dari Imam Asy-Syafii - adariwayat, beliau pemahberkata: kepadanaya
.p4ilE=J,.rorjl ;lp-, pgl4=.r.Hl j'93 C

"seandainyaseluruh manusia mau memperhatikan surat AI-Ashr (103), niscaya culatplah itu bagi " merekfr. sebagaimanabeliau katakan: sesungguhnyaAllah semuamanusia dalam surat tersebut memberitahukan, beriman dan orang kecuali berada dalam kerugian agarmentaati megerjakan amal salih, salingmenasihati selalubersabar supaya kebinaran dan salingmenasihati - itulah yang emPatmacam. Bila ada cobaanbesar, ia akan jadi sebabmakin tingginya derajat dan besarnya pahala bagi orang ini Nabi saw beriman yang salih itu. Dalamhubungan pernahditanya: ' il i 5'I1 .r;i Lr*ul di :Jl-3 ,,J+ .JL!t: J5!t o:s.Jr "t*!t
Jl 4.r!-l u*e ,+5)l; + +j 4+y,- c+r 4 Ot== Alg 'a'r1-l "Jt J-.rl

143

4-T {;.e ,J&i

.,j}

i,.jJt+ -\Jl

Jl*:

t-:

++r 4 "3t .r.rla,jsJ,c .:ir L,l .r:lYl

i die , i il

"Siapakah manusia yilng poling besar cobaannya? " Jawab Nabi: "Para Nabi, orang-orang salih, kemudian orang-orang baik di bawah merelm. Seseorang akan mendapfrt cobaan sesuai dengan tingkat keberagamaannya. Jika agomanya kuat, makn kian besarlah cobaannya; jilffi agamanya lemah, malm semakin diringankan cobaannya. Dan cobaan itu senantiasa datang pada orang y{tng beriman sehingga ia berjalan di atas bumi tanpa suatu dosa pun. " Dalam keadaan seperti ini hanya dibutuhkan sabar. Lain tidak. Sebabsabarakanjadi dasar kepemimpinan (imamah) dalam agama (Islam), sebagaimanafirman, Allah: (yt).rr.i!rr*L;llit+litg: lU,+,-lJ tyq r-r:.re; il5i f.p. UL.sj

"Dan Kami jadikan di antara merekn itu pemimpinpemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar (dalam menegakkan kebenaran), Dan sdalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. " (Q.S.32:24).

r44

SABAR DALAM MELAKUKAN PERBUATAN MENINGGALKAN DALAM DAN BAIK PERBUATAN BURUK harus sabar dalammelakukanperbuatan Seseorang baik yang diperintahkan, dan sabar dalam buruk yang dilarang.Termasuk meninggalkanpebuatan gangguan dan perkataanjelek orang, sabar terhadap sabar terhadap hal-hal yang tak disukai yang menimpanya, dan sabar untuk tidak sombong ketika mendapat kenikmatan, dan macam-macam sabar lainnya. SABAR DAN KASIH SAYANG tidak mungkin dapat sabar jika ia tidak Seseorang dan memiliki sesuatu yang dapatmembuatketenangan Dan sabar memuaskan dirinya, dan cukup panganAllah). adalahkeyakinan(padaayat-ayat Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ash Shiddiqdari Nabi Saw,beliaupernahbersabda:
!> i*.+:l .r.-., .t--i J.,H d +,!b ,1*"t Jl:,;[i+Jl +ilt trU ,u,"[Jl lr$Ji ^,rt..,a . L"LJt if .4jJl1.,

"Hai manusia, mohonlan kepada Allah keyakinan seseorang, dan kesejahterfian.Karena sesungguhnya ynng lebih baik sesuatu diberi tidak sesudahkeyakinan,

145

daripada kesejahteraan. Oleh ksrena itu pintalah keduanyakepadaAllah. " (H.R. At Turmudzi) Juga bila seseorang menyuruh orang lain dengan suatu kebaikan, atau senangpada dukungan orang dalam kebaikantersebut,ataumencegah oranglain dari keburukan, maka ia perlu berbuatbaik (ihsan) kepada orang itu dengan suatu perbuatanyang bisa mengantarkan pada tujuannya: memperoleh yang disenangi jiwa manusia dan menolakyang tidak disenangi.Sebab itu tidak sabar dalam kepahitan melainkan kalau disertai dengansesuatu yang manis.Lain dari itu, tidak mungkin. Karena itu Allah menyuruh kita melunakkan hati manusia (biar punya sifat kasih sayang), batrkanAllatr menjadikan orang-orangyang hatinyadilunakkan(almu'allafah qulubuhum)sebagai golonganyang (berhak) diberi zakat. Dan Allah berfirmankepada Nabi MuhammadSaw:
(111)dd4l+l cp i.rrl-1, h;.fl+*r-oli J;*Jt Jri

kamupemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpaling daripada orang"(Q.S.7:199) orangyang bodoh.
( I VX4r-;'.Jl+ ls-lFg J,-,,-Jt lr- lsrr

'Jadilsh

r46

" ... dan saling berpesan untuk bersabardan saling (Q.S.90 : 17). snynng." an untukberkasih berpes Kita harus bersabar dan kasih sayang. Ini adalah keberanian (asy-syaia'ah), suka memberi maaf dan murah hati (allmram). shalat Allah menggandengkan Karena itu terkadang makhluk kepada ihsan zakat termasuk dengan zakat (orang tain) - dan terkadang Allah menggandengkan shalatdengansabar. Orang-orang beriman harus melaksankantiga hal: orangshalat, zakat dan sabar. Sebab kemaslahatan orang beriman, baik kemaslalratandirinya sendiri kepadaorang maupun dalam memberikankemaslahatan lain, tidak akan terwujud kecuali denganyangtiga itu. besar,maka dan cobaanitu bertambah Apabila bencana ketiganyasangatdibutuhkan. tidak akantegaktanpa Kemaslahatan dan agamanya heranbila semua itu tidak pemaaf dan sabar. Karena manusia saling puji-memuji dengan sifat mr:ralrhati, pemaaf (al-karam) dan sifat berani (asy-syaia'ah) (sabar termasuk sifat berani). Bahkan sifat itu paling banyak jadi pujian para penyair dalam syair-syair (puisi) mereka. Sebaliknyamanusia sangat mencela sifat kikir dan penakut.

t47

HAL-HAL BERAKAL

YANG

DISEPAKATI

MANUSIA

Hal-hal yang disepakati manusia berakal (cendekiawan)tentu hal yangbenar(hak). Contohnya, mereka sepakat dalam memuji sifat jujur dan adil, mencela sifat dustasertadzalim. Pernah suatu ketika, beberapaorang Arab dusun meminta-minta kepada RasulullahSaw sampaimereka mendesak beliau pada suatu pohon berduri sehingga padanya. Lalu beliau menoleh serban beliau tersangkut kepadamerekadan berkata:
i ,p-C+.r:.t*;J L.-j ;t 'r.ll a,f-o:.tc. d.il.c. Ai fJ r.r+,r*, fIt_,

.!e,i+ YsUl++ YJy.'+"+r+i

"Demi Dzat ynng jiwalat berada di tangan-Nya, pohon seandainyaakupunya binatangternaksebanyak berduri ini, tentu aku bagikan pada knmu,kemudian Irnmu tidak menganggap aku seorang yang kikir dan " tidak pula seorangyang penakutdanpendusta. Tetapi hal itu bermacam-macamsesuai dengan beragamnya tujuan dan sifat. Sesungguhnyaamal padaniat. Dan setiaporanghanya perbuatanbergantung yang ia niatkan. Al-Qur'an dan Asmemperolehapa Sunnah datang mengecurm sifat kikir dan pengecut, memuji sifat berani"dan pemaaf di jalanAllah. Nabi Sawbersabda:

148

t,c;n .gJl'i ur,F.3 CL" e* 'Jl +

,'Paling jetek stfat seseorsngadalah kikir-rakus, yang mencabut banyak ttttutt kesahdan sifutpengecut " (dari taat dan keberanianJ. (H.R. Ahmad) beliauYanglain: Sabda
.JilL , ul Ei ,Ja Lt+;-, -r-''Jl tlC|j! si4l- + l'+p+'u+ cr $Jill ir,gsri rlr 6i3 tJlib

" Mereka "Siapa pemimpinkamuhai Bani SalamahT menjawab: "Al-Jadd lbnu Qais. Tapi lmmi kira dia " kikir. " Maka sabda beliau: Penyakit apakah yang dari sifatkikir? " (H.R. Al-Bukhari) lebih berbahaya Dalam riwayat lain Nabi Sawbersabda:
c; rpt .trAJl ";++!l fg=r**, fla , >f*;., Oltg=i T 'q-'tt ;!
JJJ'.T

"sesungguhnya pemimpin itu buknnlah seorang yang kikir"... Jabir Dalam hadits Ash-shahih, terdapat perkataan bin Abdullah kepadaAbu Bakar Ash-shiddiq semoga Allah ridha kepadamereka: ni t'! 'JristJUb',r/* J;+,iT l-19'+JLlj nl l-'!-e" l.fij ""q*-JF.+l
Uill 'lr ;*o.93rT

149

"Kamu kadang suka memberi kepadaku, dan terkadangkikir kepadaht."Matradia menjawab:"Kamu bilang terkadangalru kikir kepadamu? Penyakitapakah yang lebih berbahayalagi daripada sifat kikir? " Jadi, kikir dianggap penyakityangpaling berbahaya. Dalam Shahih Muslim ada riwayat di mana Sulairnanbin Rabi'ahbercerita: Umar - semoga Allah ridha kepadanya bercerita:
.3,-,i "Y_;+r*l +ifl, t+ilt ;r*,, ! r,--.libeL: +J. +ilf ,ru ,rpt f",E c...'ts qijJ*.Ji Ol Cn._r uj.#Jt g.lC',-,i OliH q/j)+ per! :JEa.gp.

.,Fk "Suatu kpttka Nabi Sm,u membagitransuatu harta, 'Hai lalu aku berkata: Rasulullah, demi AIIah ada orang lain dari mereks ini yang lebih berhak menerimonya." Beliau menjawab: "sesungguhnya mereka ini meminta-mintakepadaku dengan knsar, atau (lralautidak diberi) mereksalmn menganggap aku Padahalalat bukanorsng kikir. "(H.R.Muslim). Dalam riwayat lain Nabi Saw bersabda:
, *i .,-[-r-:,.r 3'a : ljJG Yl-t ,f,+],,tc,l ;!-b ,eJ,-: y ilt,-. , i-L.-UJl iJlJt o.i$'t*,, {.{rl : Lo-o,r-*l i.,, qil.*;g Y iFoq '4-o rf_.r-t ct+ gl,x* .{"{rtJ" h J,i,!l CrLi , J,:,TJ+inJlJ .J+++J|J

150

"Merekn minta kepadakusuatu permintaan yang tidak pantas. Jil{n mereka tidak aku beri, merekn merelm memberi berknta: "dia kikir!" Sesungguhnya pilihan kepadaku dua hal yang sama-sams tidak salah disulra| yang mereks tidak akan meninggalknn yang permintaan menganggsp kasar, satunya: atau (alat) kikir. Anggapan kikir adalah hal yang lebih serius (jelek). Maka aku tolak hal yang lebih serius (jelek) itu, yaitu denganmemberikepadamerekil." MACAM.MACAM KIKIR (BAKHIL) Kikir (bahhil) adalah satu jenis (sifat) yang di lagi. Ada yang dosa bawahnya ada bermacam-macam besar,adayang bukandosabesar.Allah berfirman:
J+ fdJ b+f 3,t al,ib 0-o dJt f.otiT L*, ;3$4 r;Jilt 0{,,,*J Yg p{J -Fi

Ji

i*t*eJl flJJ q tJj=, t.c .rrgd"+-

"sekali-knli janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepadamerekadari knrunia-Nya menyangka, kebakhilan itu baik bagi kebakhilanitu buruk bagi mereka. mereks. Sebenarnya Harta yang mereka bakhillmn itu aknn dikalungkan ... " (Q.S.3:180). lrelakdi lehernya di hari kiamat

l5l

L#.Fl

t'!.S

|jl

,* ! ga.rJt3JL.gtt* ,i. +- 1..+J""$ & dlJl l3.r-.13

.-j-*JL,-s-l Ytj;-.rt

,^tl, .,.t*Jl-rt+Jl-t L-iJ"iJl .., i_.rl+ll: dn-41 'tl_tc+t-,+!l-l ato ti_, il,.*Jl C*ll ^ &-o .+* U dlJl ;! p+:t+;[.-. gli1Jl+ Lr"H I Oj.F"L_g;9na g,Jil |(t1 ) bJi.3

"Sembahlah AUah jangan dan knmu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiHah kepada ibu bapa...." (sampaikepada firman-Nya). ",.. SesungguhnyaAIIah tidak menyulmi orangorang ysng sombong dan membangga-banggakan diri... "... "(Yaitu) orang-orang bakhil, dan menyuruhorang lain berbuat bakhil, dan menyembunyilmn knrunia Allah yang telah diberilran-Nya kepada mereka. -orang-orang Dan Kami telah menyediaknn untuk trnJir " (terhadap nikrnat Allah) siksayang menghinal(fln. -37). (Q.S.a:36
Y-, 'tJ .u$ <-ltt llri6 F{,f Yl f{iE.ij f{n J+t ul Fsi. L-g (o f )Cr_r.o:[ p.o: U! nlli.i+ Y9 ;t .,.2- f.as yl ;),{,-Jl ,3s:!

"Dan tidak ada yang menghalangi merelcauntuk diterima dari merelm naflrah-natkahnya melainlran Irnrena mereks lrsfi, kepadaAllah dan Rasul-Nya dan merelra tidak mengerjaknnshalat, melainkan dengan

152

malas dan tidak (pula) menaflrahkan(harta) merekn " (Q.S.9:54). rass enggan. dengan melainlran
t-stn F{$c.u(vf );j;r'^. pal |il.:l l.4 d.-lJl t-$ilrl t3.rt r- l--.13 o3.r-.-c,3 +. l3Ji, rl';'h it'f.atii L.+ " U-tJ fjr; Jl l*lb

f#.Jb,J,-s (VV);3'r.r-+'3

"Malrn setelah Allah memberikankepada merelm sebagian dari karunia-Nya, merekfi bakhil dengan lrnrunia ittt, dan berpaling, dan merelm memanglah orang-orang yang selalu membelakangi(kebenaran). "lrrtatcaAllah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui :76-77). Allah.. ." (Q.S.9
a.,,ii.,p. &+ L.i!3 &+.r^s

"... dan siapa yang bakhil, sesungguhnyadia hanyalah bakhil terhadap dirinya sendiri... " (Q.S.a7:38).
p---o ;-;J t( o)lrat "' t"4-:X.,i)p_a g4.d t( t )ga-t .a^lJ J-'-f (V )Aj,c'l*.t t,;r:+rt('t )r-rr"I,x

"Maka kecelakaanlatrbagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orangyang lalai dari shalatnya,orangorang yang berbuat riya, dan enggan (menolong (Q.S.107 :4'7). yangberguna." barang-barang dengan)
I53

la;l! u.lJl Jlr*l ,',JJ.s=t+J Ol+,! tlt _lL+-!l O-r tJi:A nl lJj.I "a.rJt Ij i--il.oJlj,,. +.Jl fuJi<=i r-rf*Jlf 4-1Jl J+,-,, irc rl3.r4r*J Jtt+ti JU ',r l{ .rl- .r-e-*.r t+*(y t)p+Ji 9l.r-r,,, pn;{e F.4.-dj! dJl Jr+- ,*J tgr$i+ 1cljj-g t-. li-6 en_lr*li: fs+J,+r f{st++ la'l d3Atb fld+ (ro)eiigi f::= U l3ly-re

"...Dan orang-orsngyang menyimpanemas dan perak dan tidak menajknhknnnyapada jalan Allah, makn beritahuknnlah kepada merekfl,(bahwamereka aknn mendapat)siksa pedih. 'Pada hari dipanaskan emas-perak itu dalam neraka jahannam, Ialu diseterikakan dengannya dahi mereka, lambung dan punggung merekn, (alu dikatakan) kepada merekn: "Inilah hartq bendamuyang kamu simpan untuk dirimu sendiri, malmrasaknnselmrang (akibatdari) apa yang kamu simpanitu."(e.S.9:3a-

3s).
Dan banyak ayat Al-Qur'an lain, yang menyuruh agar suka memberi, dan mencela orangyangtak mau melakukannya. Semua ayat itu mencela sifat bakhit (kikir). SIF'AT PENGECUT (JUBN) Juga banyak ayat yang mencela sifat pengecut (iubn),sepertifirman Allah:
154

rt J "Lib i.lb J!

li+*:"

', i rlj f<lS: ir"-l "tt JIjiJ Ls1,=.i. Y! a;r.;: (1'tLH,a4Jl ,.&; p:a1 algL3 alJl ir" ,:*' ri

"Siapa yang membelakangi merekfl (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat)perang atau hendak meng-gabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." (Q.S.8:I6)
jJ(01)arE.r-: trs esj5jr (ov)irr***, i.in- L*: i+g=l4j F{.! oljl+;j;b-_9 't-*f" q+J!t3J3J gi crllLi-c at )lil. Lrjr+i f4J

"Den mereka (orang-orong munafik) bersumpah dengan (nama) Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk galonganmu; padahal mereka bukan dari galonganmu, letapi mereka orang-orang yfrng sangat takut. 'Jikalau mereka memperolehtempat perlindungan atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat" (Q.S.9:56-57). cepatnya.
l#s.'==iJ i.-E5+-c ;tf*.,,:.ljli 1r!3 iJJ*,.r$ crf YC lj;T;g"rJl J$'_-l

;,- qlc.:-,:.i.JlJ$i.drj!.r+l+

f{,JIb qp.r:rjt

c{tJ JSJI c,J*Jl

(Y'h{J J:b

155

" ... Maka bila diturunkan suatu surat yang ielas malrsudnya dan disebutknn di dalamnya (perintah) perong, kamu lihat orang-orangyong adapenyakit di dalam hatinya memandang lcepadamu seperti pandangan orang yang pingsanknrenatafuitmati... " (Q.S.a7:20).
t-$i= {.+J&F iriill J!; ptt 11!Jti.ell{"++J.',;'a Hb s3-:.;=1f{i- 13r-,rs 3i a-.tlli+,ni6.,,-Hl yJJ Jl:;Jl t:.1- ,--,':4- B.-l lctSt i+"Lr r,xl t-*F J+i Jl lj3rii d (vv)IJ.:b o:*lhi Yr .,;jl d,.J-)+ ;-FTtl: J+ls t#dt [E Js ;t 4jtl lF-lJ ;y--Jl ll*r,3lj peral

'Tidaklrnh kamu perhatikan orang-orang yang ditratakon kepada merelm: "Tahanlahtanganmu(dari berperang),dirikan shalat dan tunaiknnzakat!" Setelah diwajiblmn kepada merekn berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka(golonganmunafik)takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih daripada itu talwtnya.Mereka berlmta: " Ya Tuhankami, mengapa Engkauwajibkan berperang kepada lrnmi? Mengapa tidok Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada lmmi sampai kepada beberapa wafuu lagi? " Kataknnlah: "Kesenangandi dunia ini hanya sebentar,dan akhirat itu lebih baik untuk orsng-orang bertala,va,dan kamu tidak akan pun. " (Q.S.a:77) dianiayasedikit
156

Dorongan berjihad dan celaanterhadaporang yang enggan melalcukannyadalam Al-Qur'an, semuanya merupakancelaanterhadapsifat pengecut(1'ubn). TIDAK SEMPURNA KEBAIKAN BANI ADAM TAI{PA SIFAT BERANI I}AN MURAH IIATI Karena kebaikanbani adam(manusia)dalamagama tanpasifat beranidan murah dan dunia tidak sempurna hati, maka Allah menjelaskan,siapa yang berpaling dari-Nya dengan meninggalkanjihad dengan dirinya, Allah akan menggantikannyadengan orang lain yang Dan siapayangberpalingdaripadamau melakukannya. maka Dia juga akan hananya, Nya dalammenginfakkan menggantikanya dengan orang lain yang mau Dia berfirrnan: melakukannya.
C! p,l3Ut d-lJlL1#*. *-o lgr;:l {+1J Ji, li! f+J l- l3i'T u*ilt ta;Tl+ ;r+-lt o-s l'+.rlt ;tsJt tti" t*3 ;p-Ut ir, t+Jl tt{*Jl+ tc*.,;;l r;-l!l yl Y_t p<=J,.*-it-F J ,tt ...:-lt*Jl t+l:r.e f.arl+' l-9;J.;iY!(fAUt=C3 (f \fa.r3 ,f "Hfli orfrng-orang h *! cllS li+ii, o5J',-bi

yang beriman, apakah sebabnya

bila

dikatalran

kepada Immu: "Berangkatlah (untuk

berperang) pada ialan Allah" l(frmu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apalmh lmmu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di

157

akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanya sedikit. 'Jikfr kamu tidak berangknt untuk berperang, niscaya Allah menyilrsa knmu dengan siksapedih dan digantinya (ka*u) dengan knum lain, dan knmu tidak almn dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. AIIah Maha Kuasa atas segala sesuatu. "

(Q.S.9:38-3e).
&* ld.ii:J .rf--^l '!3'a t iiLa 4llt Jt+l?-b tiF I ..Ja J ,rL*J lf-lr- r-r!.9 'l; ;;t1 {":.lij qjJl d-lJlJd'."J nc' 'li# .r-l &* ..,- f4e (rA)f,+JE .i l-;r.+* Y d f.4r*.

"Ingatlah, kamu ini orang-orangyang diaiak untuk menaJknhkan(knrtamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya, sedanglmn kamulah orilng-orang yong sangat membu-tuhkan ftepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti(ramu) dengankaumlain, dan mereka tidak akansepertikamu(ini)." (Q.S.47:38). Karena sifat berani dan murah hati di jalan Allahlah, Dia memberi kelebihan kepada orang-orang mukmin dahulu.Allah berfirman:

158

;-c i>1: elr.i .il-:Jji.J,Lry e4l JF ir" .}.o.l1ir-o FA.;.63:-,1 ! irl.Lrn L"++lJl:.ri-..,,.*Jt+JJl'r.g >l-+J lfLLltf J+ ili tdjii i,):ill

(\.L{+
Tidak sama di antoril kamu orang yang menalknhkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah) Merelra lebih tinggi deraiatnya daripada orong-orang yang menaJknhkan (knrtanya) dan berperang sesudah itu. Allah menianiikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik... " (Q.S.57:10). " ... Allah menyebut dan memuji orang yang berjihad dengan jiwa dan harta di jalan-Nya, sebagai sifat berani (asy-syaja'ah) dan murah hati (as-samahah)dalam taat kepada-Nya.Allah berfirman :
rr*rl.^tl ;r"1a r.i.b.'.,t; ilJla i5jt U e t. dl-l +lJl ;.r!

"... Berapa banyak teriadi golongan yong sedikit dapat mengalahkan golongan banyak dengan izin AIIah. Dan Allah beserta orang-ornngyang silbnr."

(Q.S.2:2ae).
trsl'l fg-{J ll,-la 4-ul llr--=it3 lJiiLb i-:b f,l+GJti! l3'j.i iHill kdlt1 .,. ^ii.jr l-+l-:i:b tr.jL; Y3 al-q*,'-l-l dJl t .+iLTi( to);3,-*l; ' ^tl ( [1),i'.'r+t e' 4lJl;! | qr'f-13

ls9

"Hai orfing-orang beriman, bila knmumemerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dqn sgar lmmu Allah sebanyak-banyalvtya sebutlah (nama) beruntung. "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nyadan yang menyebabkan jangan kamu berbantah-bantahan, kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmudan AIIah besertaorsng-or&ng bersabarlah. Sesungguhnya " (Q.S.8:45-46). yangsabar. SIFAT BERANI ADALAH KEKUATAN HATI Sifat berani (asy-syaia'ah) bukan kekuatanbadan. Ada orang kuat badannya tapi hatinya lemah. Ia hanyalah merupakan kekuatan dan keteguhanhati. Sesungguhnyaperang itu, kaitannya adalah dengan kekuatan maupun perbuatanbadan, dengan kekuatan tentangperangitu. hati sertapengetahuannya ilmu yangberdasarkan Yang terpuji dari keduanya, membabi dan serampangan pengetahuan.Bukan secara buta.tanpamempergunakanpikiran dan pertimbangan, dan tidak dapat membedakanantara yang terpuji dan tercela. Karena itu, orangkuat yang hebatadalahyffig dapat menguasainafsu (diri)-nya ketika marah sehingga ia yang tidak mampu berbuat baik dan pantas.Sedangkan

160

menguasai nafsu (diri)-nya ketika marah, bukan pemberanidan bukanpula oranghebat. SABAR ADA DUA Sabar ada dua: sabar ketika marah, dan sabar sewaktu ada musibah,sepertidikatakanoleh Al-Hasan - semoga Allah memberirahmatkepadanya:
r:.c.J{J4 i-e.f ,;-.' ijl .l-i4 fl {.c.J,} J.{4 i-c.-1-1 ir. {s.|Ac'l L}+i L. .i+J,-f t

"SeseFoang yang lebih besar tegulmn tiada meneguk (al-hilm) kettkamarah dan daripada teguknnsfat hilim tegulmnstfat sabar ketika ada musibah." Karena, dasar dari hal itu adalah sabar terhadap hebatjustru orang sesuatuyang menyakiti. Pemberani yang menyakiti. yang sabarterhadapsesuatu yang Sesuatuyang menyakiti - jika berupasesuatu dapatmembangkitkan amarah.Dan jika bisa ditolak berupa sesuatu yang tak bisa ditolak dapat menimbulkan kesedihan dan kesusahan.Muka jadi merah padam waktu marah karena darah naik ketika merasa mampu, dan pucat saat susatr (taku$ karena rendahnya tekanan daratr pada saat merasa tidak mampu.

l6l

Dalam hubungan ini, dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abdullatr bin Mas'ud - semoga Allah ridha kepadanya - nabi bersabda:
..tJl! L*+ :J{.3 .+J *lr: Y LSaJl-!.J-ijl : ljJt-E$fg+b +G+ll .fl$ L L. : JG 'c.3 , t'*a ,+l: ir^ 4 f ,all.r1 U*{J:Jti3 .JL*jJl ,J. J3Jl 1LJJ ,, ,tF_r tt+ tf O:S

d .S"Jl J-Jl

ac.,ya; Y 6.il1 : Ul3 ftn'5.0 i.J-,

.t..' :fl Ji.c.a,*;i.4\

6.rJl jo ;e-;.,al I f4tJJ

"Apaknh raqub itu menurut ksmu?" Para sshabat menjawab: "Raqub ialah orang yilng tak punya anak." Nabi bersabda: "Itu buknn raqub. Raqub ialah seseorang yang tidak dapat memberiknn sesuatu (kasab) untuk anaknya." Lalu beliau bertanya lagi: "Apakah shura'ah itu menurut ksmu?" Kamijm,vab: "Ialah orang yang tidak dapat dibanting oleh orang Iain. Lalu Nabi bersabda: "Buknnf/u. Shura'ahadalah orilng yang dapat menguasai dirinya ketika moralr. " (H.R. Muslim dalamkitab Shahihnya). Kemudian Allah menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan sabar saat ada musibah dan sabar waktu marah.Allah berfirman:
crf'^lJt3 d""illlj JIJ'"!| rr.q L'oji: tr+llg -t3ill iF *qr'i,{ {s6l3l+tl3 oo)ir+"l .^tl ,-j,u ( 1o1)gj''-*11

++tl t-!: dll U! l3Jti !:*,-i

e<+1,-i l:!u+$l(\

r62

"... Dan berikanlah berita gembira kepadaorangorong yang sabar, (yaitu) orang-orang yang bila "Innas tiltaahi ditimpa musibah,merekamengucapkan: adalah wo inaa ilaihi raaji'uun" (sesungguhnyakami milik Allah, dan kepada-Nyalahkami kembali)."

(Q.S.2:1ss-1s6).
Yang berkaitandenganmaratrAllah berfirman:
(ro)t -,Iac Ja' jj y! Lalih l-agliJ"t-" ,-;,;-rJl YJ Lal;l: l*y

"Sifut-sifat baik itu tidak dianugerahknn melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerhlmn melainknn kepada orong-orong yang besar. " (Q.S.41:35). me mpunyflikeberuntungan Penyatuanantara sabar ketika. adamusibahdengan sabar waktu marah merupakanbandingan penyatuan antara sabar di kala ada musibah dengan sabar saat kenikmatan.Allatr berfirman: mendapat
g-lf(t)-l:r-;g.yfij C J 4j! ?lE 4.! tio [6t:.ji d i*; Li. ,;tif l UiiT nllj .r-r+ eLari otj31i iH.rJl yl(1 'LJn-b

611i.,. utl',;. aj iFJ,4J {:J.,.6 ,ls-Z ''l-lJfl,:rL*Jl' ^ll li ll'i lr*--

-r+l; ;JFii.o pl

(11L*++ "Dan jilw Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nihmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami
163

cabut daripadanyo, pastilah dia jadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. "Dan jikn Kami rasaknn kepadanya kebahagiaan sesudah bencana menimpanya, niscaya dia akan berknta: "Telah hilang bencana-bencanaitu daripada" Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga, kecuali orang-orsng yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjaknn amal-amal salih; mereks itu beroleh ampuniln dan pahala besar." (Q.S. I t :9- I 1).
r-l-6.7-3 Y 4IJIJ p4=[jT t+1 lc-*.-i Tj f4il-b t-. .,Je lf-,,b X+.6J

(YYbri3J|:;.. "(Kami jelasknn yang demikian itu) supaya lmmu jangan berdukn cita terhadap apa yang luput dari jangan terlalu gembira (yang kamu, dan supaya kamu menyebahknn kesombongan) terhadap opa yang " (Q.S.57:23). kepadamt4... diberikan-Nya Dengan sifat tersebutka'ab bin Zuttir memberisifat Allah ridha muhajirin - semoga pada sahabat-sahabat syairnya: kepadamereka- dalam sebuah
ld# ti! t *it{." l.r*,.Jlj l-.Jb e+sgc.JE ti! *ijl> ."* T

pedang-pedang mereka mengena (menundukkan) musuh, merelm tidak gembira (sombong).Juga merelratidak mengeluhkalau mereka yong dikena. r64

'Apabila

Juga dalam memberikan sifat kepada para sahabat Anshar - semoga Allah ridha kepadamereka- Hassan bin Tsabit mengatakan sebuah syair:
;!9 eb YS.13*)to t9.11,-i .faj.r. 9x l3+t-i Fa nlFb !

Mereka tidak bangga (sombong) bila memperoleh kemenagandari musuh. Juga merekatidak mengeluh j iko men-deritakeknlahan. Sebagianorang Arab, dalammelukiskansifat Nabi MuhammadSaw.berkata:
J F , ' J ) [ b , , . t r * , , - r J o *y 3 , , . 1 !

Beliau rnenang, tapi tidakjadi sombong;dan beliau Imlah tapi tidak gelisah dan sedih. Sementarasetan selalu menggoda menusia- dalam dua keadaan tersebut - agar hati mereka, suara dan tangannya melanggarketentuan,Nabi Saw melarang yang demikian itu. Ketika beliau menangis waktu melihat Ibrahim, putranya sedangdalam naza'(akan meninggal dunia), ada satrabat beliau betanya kepada 'Mengapa beliau: engkau sendiri menangis, padahal engkaumelarangmenangis?" Lalu beliaujawab:
-X+l_l*S.+b # :4rr.r lc.,*,J.^ :,iLl+tb Cfr-a,*+l c4jf"3 ir.,-.*gi L-l d3..c+ eL-,r3 -. 3'1+ ,*i-nj rgJ-i, p-hJ : i4r^.c .*' l-ral r;l L., ,i. .tJat.:,Jl

165

"Yang htlarang hanya dua bunyi bodohyang tidak baik: suatu bunyi ketikn mendapat kenilvnatan: (lahw danla'ib) dan permainan yong dapatmelalaikmz tertimpamusibah: seruling setan; dan bunyi sewaktu knntong baiu memukul-mukulpipi, menyobek-nyobek dan meratap seperti ratapan orang jahiliyah. " (H.R. Al-Bukhari). Jadi beliau anggapsamakeduabunyi atausuaraitu. Adapun larangan beliau terhadap suara atau bunyi seperti itu di kala adamusibahtedapatdalambeberapa hadits:
.i*lst+JtdJ4+ L.rg.-.3a-all tii: r3.r-.Jl ft"t.r. h r'+J " Q,{abi Saw bersabda): Bukan termasuk golongan pipi, yang sukn memukul-muhtl bagi kita dengan menyobelmyobek kantong baju dan meratap ratapan jahiliyah. " (H.R. Al-Bukhari).
.;3hllg UJI ;ll ;;lt-'Jl g'r F, cJ+ Ei

'Aku bebas dari (dosa)perempuon yang mencabutcabut rambutnya, meratap dan menyobek-nyobek baju." (H.R. Al-BulJrari).
:l lr+ Hr+ bAJJt l:rl a,;* YJ iIJl e^r LS .l;t$ V +i:f ,11 .4itJ .J!_lt*,,Tf

"Sesungguhnya Allah tidak akan menyilrsa karena cucuran air mata dan sedihnyo hati, tapi Dia almn
166

menyiksa karena ini (beliau sambil menunjukpada " (H.R. Al-Bukhari). mulutnya)atqu Dia mengampuni.
.=+ L"+..Jrri.tj!b 4+I" 3+ i*

"Siapa (mayyit) yang diratapai, malm ia almn disilrsaknknrenaratapan itu. " (H.R. Al-Bukhari). Dalam baiat, beliau mensyaratkanterhadap kaum wanita yaitu merekatidak meratap. .;*i ! sT Beliaujuga bersabda:
;tc Lc.;: i-.tSJlee r*J: ls.!e ts U J+ \rx eJ l1! i=jl,Xl ;! .,jtJI i;* yL_.r,,1

"Sesungguhnya perempuan yang meratapbila tidak tobat, nanti pada hari kiamat ia aknn diberi pakaian dari karat pedang dan paknian dari aspal." (H.R. Muslim). Nabi Saw melukiskan dua bunyi atausuarabodoh yang tidak baik, yang menyebabkan keterlaluandalam bergembira sehingga seseorang bisa sombong karenanya,.dan suara atau bunyi yangbisa membuat susah dan sedih yang mendalam,lalu seseorang selalu berkeluh-kesah, Adapun suila-suara yang membangkitkan marah karena Allatr, sepertisuarayang diucapkanketika jihad (perang) yang berupa syair-syair (puisi) yang
167

Juga dinyanyikan, tidak disertai instrumen (alat-alaQ. memberi bunyi-bunyian kegembirruut, beliau kemurahan hukum (membolehkan), seperti pernah terjadi pada masa Rasulullah;memainkanrebanaatau gendang pada acara pernikahan dan suara-suara dan anak-anak. kegembirinnoleh perempuan Umumnya syair-syairyangdinyanyikanuntuk membangkitkan semangattermasuk ke dalam jenis yang semangat, syaripembangkit empat ini: syairnostalagia, syair duka,dan keberaniandan termasukuntuk ejekan, kenikmatan,sepertisyair syair sukariakarenamendapat puji-pujian. yang Kebiasaanparapenyairmengikutiorang-orang Allah berfirman: sesat.
y l- OCr.* (rY1);3Jr;1 :13 JL q'sf*i dy di f#i-r(YYo)Or*+e Tidakkah kamu melihat bahwa merekn mengembara di tiap-tiap lembaft, (seperti suka mempeilnainkan katakata dan tidak punya tujuan baik dan pendirian)." Dan bahwa merelm suks mengatakan apa yang mereka sendir i t i dak mengerj akan (ny a)?" (Q. S.26 : 225 -2?6 Dan Allah memberitahukan, kebanyakan penayair diikuti oleh orang sesat (orang yang mengikuti hawa berbeda nafsunya tanpa ilmu). Dan ini suatu kesesatan, dengan orang yang mendapat petunjuk. Orang sesat

168

Tidak sepertiorang kemaslahatannya. tidak mengetahui petunjuk. yang mendapat Allah berfirman:
(f )c;fc. l-{_t fg**tJ4 L^( \ ),-t3i llj e*jJl3

"Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) dan tidakpula keliru. (Q.S.53: tidak sesat 1-2). Sawbersabda: Karenaitu Rasulullah
.+r+ i)" it;r.4ll iH-r*?$l 'Ul;Jl ij-,,J g!-+ f4+Ic

Pegang teguhlah sunnah (tradisi)-fru dan sunnah jalan lurus khalifah-khalifah (penerus)yong mengikuti " dan mendapat petunjuk sesudah flku. (H.R. Ibnu Majah). KarenanyaAnda mendapatimereka memuji sifat berani dan murah hati, karena tanpa kedua sifat itu, akan tercela secaramutlak. Dengan keduanyabakal jiwa secara mutlak. Tapi dicapai maksud-maksud kesudahanbaik (di akhirat) adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi yang tidak bertakwa hanya (di dunia) (kesenangan) sementara mendapatkesudahan al-'aqibah.Al-'aqibah, umumnya saja,bukanmendapat yangbaik di akhirat,tapi bisa dimaksudkan,kesudahan j,rga mencakup: kesudahan yangbaik di dunia.Seperti

169

firman Allah ketika menceritakan kisahNabi Nuh As perahunya: dengan dan keselamatan
priul.cj'J'lJl' crtt--tiJ Li, fI...+.tq-ol lStl ffl-t.ilri;*,:' i4^ i- .il+J! | g +-J,.,':.+:ll rt+i .r- .ilE( tA)f*JT .-''1-rr'U. p+*.* $ f{rj.+i-, (t\)od:JJ iFLJl ;l x,-ls ti.t Ji";c,rr-a YJ cji 16&1

Difirmankan: "Hai Nuh, turunlah dengan selamat dari Kami atasmudan sejahteradanpenuh keberkntan atas umat-umat (beriman) dari orsng-orang yang yang Kami beri Dan ada (ynla) umat-umat bersamamu. kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian merekn almn ditimpa adzab pedih dari Kami." Sampai pada firman-Nya: "....Makn bersabarlah. yang baik (al-'aqibah) adalah kesudahan Sesungguhnya " (Q.S.1 yang bertah,va. I :48-49). bagi orang-orang
+-lJll.siity e4+Ic' 6-rjs.l L rE^+ a,l' lr.g-[3 f4,*te.5'[c'l (l tt)#;:^Jl ;'rs

g.. 4IJl ;i l+nlel3

"... Siapayang menyerang knmu,makoseranglahia seimbang dengan serangsnnyaterhadapmu.Bertak' walah kepada Allah dan ketahuilah,bahwa Allah " (Q.S.2: yang bertah,ua. 194). besertaorang-orang

170

DAN MEMPERBAGUS, ALLAH PUJIAN CELAANNYA MEMPERBURUK Allah adalah dzat yangpujian- Nya Sesungguhnya Karena dan celaan-Nya memperburuk. memperbagus, kepada berkata itu, ketika ada seorangBani Tamim "Sesungguhnya dan pujianku memperbagus Nabi Saw: celaanku memperburuk," Nabi menjawab:"Itu adalah Allah." Allah memuji sifat berani dan murahhati di jalanhaditsdalamkitab Ash-Shahih Nya, sepertidiisyaratkan dari Abu Musa Al-Asy'ari - semogaAllah ridha - yangbercerita: kepadanya
:pJ,*,g+*fc +ill ,J,- &*,JJ J+3t L+"- ,FL4J i.l T ,i,'Fl4 -,rJt "L-. a3t a-^t==Ay+:5.-1.\3 ir-o,JLi" $4iltJ++- + ui +G ,"L; g!rLi"; .+iltJ*- +J{e l+t'Jlq+ "Rasulullah pernah ditanya: "Ada seseorang

berperang penuh semangat dan keberanian, dan ada lagi seseorang berperang dengan riya' maka msna yang berada di jalan Allah?" Beliau jawab: "Siapa berperang dengan tuiuan supaya kalimat Allah-lah yang paling tinggi, maka dialah yang di ialan AIIah. " (H.R. Ibnu Majah). Dan Allah befirman:
dlJ4l.4 u{Jt OJg=r*9;-;:s.rra: Y.;* fa*Strf

l7t

"Dan perangilah merelm,supaya jangan adafitnah (ganggunan-gangguan terhadap sgama dan umat Islam) dan supaya agamaitu semata-mata bagi Ailah ". (merdelra beragama) ... (Q.S.8 :39). Itulah maksud Allah dalam menciptakan makhlukNya. Sepertifirman-Nya:
(01)d_rr.^J!l ,p)tl6all o Dan Aku tidak menciptaknn jin supaya mereks r:.;t: Lca

dan manusia

melainksn

menyembah-Ku. "

(Q.S.s l:56). SIKAP MANUSIA DAN BAIK HATI DI I}EPAN SIFAT BERANI

Amal salih adalatr amal perbuatan yangterpuji di sisi Allah, ia kekal bagi pelakunya dan Allah menjadikannyabermanfaat. Dalam kaitan ini, manusia dibagi dalamempatgolongan: Pertama: orang beramalkarenaAllah denganpenuh keberanian dan baik hati. Mereka ini berhak sepenuhnya masuksurga. Kedua: orang beramal bukan karenaAllah dengan penuh keberanian dan baik hati. Mereka hanya memperolehmanfaat di dunia, di akhirat nanti tidak beroleh apa-apa.
172

Ketiga: orang beramal karena Allah tapi tidak dengan keberaniandan sifat baik hati. Pada mereka sifat munafik dantipis imannya. terdapat Keempat: orang beramalbukankarenaAllah, tanpa punya sifat berani dan baik hati. Mereka tidak bagianyang baik di dunia maupundi akhirat. mendapat Umumnya orang beriman butuh akhlak dan amal perbuatan baik, terutama pada saat ada cobaan dan ada ingin jiwa mereka baik manakala bencana.Mereka itu. ia terjerumus ke dalambencana yang menghendaki Juga mereka harus menyuruh orang lain kepada dari yangburuk sesuaidengan kebaikan dan mencegah Tugasini sulit, kecualibagi orang kemampuanmereka. yang diberi kemudahan oleh Allah, karena Allah memang menyuruh orang-orang beriman supaya beriman (yaog baik) dan beramal salih, danDiaj*tga menyuruh berdakwahdan berjihad di tengah-tengah manusia. Mereka adalahsepertiapayangdifirmankanAllah:
,rir 1+lU<=,c ;! orlt( I ' )-rJF .ffrJ alJl ;J o-;r,a;fi;.o 4lJl .r+,.a-i+Jg <-jtt l9T3;),I-,-Jll3..t3ig*t'!t -.-Aj^Jl i+ tr<..S.iL,.Jt+ l:,r-'rr;( (t t )rr-it1 i+rL +lJr

"...Sesungguhnya orangyang Allah pasti menolong Allah benar-benarMaha Kuat menolong (agama)-Nya. r73

Iagi Maha Perkasa, (yaitu) orang-orang yang iika Kami teguhkan kedudukan merekn di mulm bumi niscaya mereka mendiriknn sembahyang (shalat), menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar; dan kepada Allahlah kembali segala sesuatu.(Q.S.22:40-41). (o\ )rt+;11 C:+ f r*l t+.rJl ;tsll gtsl3j^i.r**Jlrt'.1"u',-::J Lll "sesungguhnya Kami menolong Rasul-rasul Kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya salrsi-saksi (hari kiamat). "

I ). (Q.s.40.5
(Y\ );r;lc t'F qJt ;J ,rJ-';3 Ui i-rEI +lJl +=;4=

'Allah telah menetapknn; "Aku dan Rasul'rasul-Ku Allah Maha Kuat lagi pasti menang. "sesungguhnya " (Q.S.58:21). MahaPerkasa.
(1vY).r:CtiJlf.*t tir+ Als

"Don sesungguhnyatentara Kami (yaitu rasul " beserta para pengilattnya) itulah yangpasti menang(Q.S.37:173).

174

MEMBUAT.BUAT ALASAN (UZUR) KARENA TAKUT PADA COBAAN Ber-amar ma'ruf nahi munkar dan jihad di jalan Allah tak lepas dari ujian dan cobaanyang dapat maka pada fitnah (bencana), sesorang menghadapkan suka yang orang manusia kalangan di terdapatlah melaksanakan membuat-buatalasan (uzur) untuk tidak dari kewajiban itu karena ingin mencari keselamatan orangtentang bencana (risiko) itu. Allah berfirman orangmunafik:
ljld*,;-r"ijl qp Yi.yi:ii Y-l d,iril &rJ ilr f{rii

"Di antara mereknadayang berknta:"Berilah s$ya keizinan (tidak pergi berperang) dan iangan kamu jadiknn sayil terierumuske datamfithah."Ketahuilah bahwa mereka telah terierumuske dalam fitnah"' "

(Q.S.e:ae).
Para ulama tafsir menyebutkan,ayattersebutturun ketika Nabi Saw menyuruh Al-Jaddbin Qaisbersiapsiap perang dengan orang-orangRomawi. Dan aku kepadanya: yakin bahwaNabi Saw bertanya t J,ys l+Jljb t ';,-"lt .; et""' +'4J Ji Y J+-,, ,ll +if ;.-- -r+.,-1
q;:^i: !31 ;$ts , r;,-}t *+ rl "';,' iniJl GL-*i Cb ,'L,,''iJl

"Apakah knmu mau meniagawanita bani Ashfar?" Dia (Ibnu Qais) meniawab: "Aku seorangyangtidak
175

tahan pada orang perempuan Dan aku takut dikena fitnah (cobaan) dengan perempuan -----Maka berilah aku izin (tidak ikut berperang) dan janganlah knmu menjadiknnaht terjerumuske dalamJitnah." Al-Jadd inilah orang yang tidak ikut padaBaiatur Ridhwan di bawahpohon; dia sembunyidi balik seekor unta merah- Maka ada hadits yang berkait dengan peristiwatersebut:
.r."*'Yt J^+Jl .;.-l,a Y,!4J lJdL f{lg

"Semua merekadiampunikecuali orangyang punya unta merah(Al-Jadd)." Terhadap peristiwa ini, Allah lalu menurunkan avat di atas. Maksudnya: dia (AI-Jadd)mencarijaminan agardia terhindar dari fitnah (cobaan) orang perempuan.Dia harus menjauhdari sesuatu yang dilarangdan melawan nafsunya dari larangan itu, karenabila terjerumusdia mendapat siksa atau berdosa. Sebab, orang yang melihat rupa cantik dan ia sangat tertarik,jika ia tidak dapat menikmatinya * karena diharamkan oleh Allatl atau Rasul-Nya, atau memang tidak kuasa - hatinya bakal tersiksa.Jika kuasa,lalu melakukanhal terlarang itu, celakalah!seperti mengobatiorangperempuan pun, adacobaannya.

176

Demikian maksud firman Allatr: "dan janganlah kamu menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Maka Allah lantas berfirman: "Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumuske dalamfitnah." Maksudnya: sesungguhnya berpalingnya dia dan takutnya dari kewajiban jihad, kelematraniman serta hatinya yang salut yang membujuk dia tidak ikut berjihad,adalah suatufitnah besar. diri Maka bagaimanabisa, ia ingin menghindarkan dari fitnah kecil - yang belum tentu menimpanyadengan menjerumuskandirinya ke dalamfitnatr besar yang mesti menimpanya? Allah berfirman:
alJ rJ*Jl ,J'f<.,*l i;:b ir:'a: T ti* fofLl"t

"Den perangilah mereka itu, sehingga tidak ada ngamaitu hanyauntukAllah fitnah lagi dan (sehingga) " (Q.S.2: 193). belaka... Siapa yang tidak mau melakukan perang yang tidak adafitnah lagi, ia diperintahkanoleh Allah supaya berarti telatrterjerumuske dalamfitnah, karenahatinya dan penyakit. penuhkeragu-raguan

t7'r

DALAM DUA

AMAR MA'RUF' MANUSIA TERBAGI

Pembagian itu ialah: Pertama: merekayangmelakukan omar ma'ruf nahi munkar dan berperang karenaingin meniadakan fitnah yang mereka sangka. Perbuatanini merupakanujian sangat besar,sepertimerekaberperang melawanfitnahfitnah yang meruyak di tengah umat, misal fitnah orang-orang khawarij. Kedua: mereka yangtidak mau beramarma'ruf nahi munkar dan tidak pula berperang, yangdenganperang itu agama (Islam) itu hanya untuk Allah dan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Merekatinggalkan itu agar merekatidak mendapat fitnah, padatralmereka telah terjerumus ke dalam fitnah (yang lebih besar). Fitnah yang disebutkan dalamQut''ansuratAt-Taubat (9) mencakup pula fitnatr oleh rupa cantik, karena sesungguhnya ia menjadi sebab turunnyaayatitu. Begitulah keadaansebagianorang Islam. Mereka tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dart jihad yang di wajibkan kepada mereka - kewajiban beragama(Islam) semata-mata bagi Allah, dan kalimatNya menjadi yang paling tinggi karena takut mendapat fitnah dengan keinginan nafsu. padahal sebenamya merekatelah terbenamke dalam fitnah yang

178

lebih besar lagi daripadafitnah yang merekakira dapat terhindardaripadanya. amar ma'ruf Kpwajiban merekahanyamelaksankan nah| munkar dan meninggalkan hal terlarangMelaksanakankewajiban dan meninggalkan larangan karenadiri adalah dua hal yang tak dapatdipisahkan, mereka tidak menyetujui merekakecuali mengerjakan seperti kedua-duffiY&, ataumeninggalkan kedua-duanya kebanyakan orang yang suka kekuasaan,harta atau nafsu-nafsu sesat. Apabila mereka melaksanakan kewajiban arnsr ka'ruf nahi munknr,jihad,kekuasaan dan lain-lain, tidak bisa tidak mereka harus pula mengerjakan hal terlarang. Maka yang wajib atas salahsatuyang lebih mereka ketika itu, memperhatikan lebih besar patralanya yang diperintatrkan Jika kuat. daripada meninggalkan yang dilarang, maka yang diperintahkan tidak boleh ditinggalkan, karena dikhawatirkan ada mafsadaf yang lebih buruk menyertainya. Jika meninggalkan yang dilalaikan dengan lebih besar pahalanya,maka ini tidak boleh pakralamengerjakan dilalaikan dengan mengharapkan becampurhal baik perbuatanwajib, yang di datamnya buruk. dan

r79

SETIAP MANUSIA HARUS TERLIBAT DALAM AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR Setiap manusia di muka bumi wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi munknr, dan juga harus disuruh kepada yang ma'ruf dan dicegah dari yang munkar. Bahkan sekalipun ia. sendirian, ia masih harus melakukan amar ma'ruf nahi munkarterhadapdirinya sendiri.Dalam hubunganini Allah berfirman:
':,-Jl+;JL"!,*i;Jl ;!

"....Seungguhnyanafsuitu selalumenyuruh kepada kejahatan ... " (Q.S. I 2.53). Sesungguhnyamenyuruh(amar) ialah menuntut dan mengingini agar berbuat. Sedangkanmelarang(nahy) menuntutdan mengingini agartidak berbuat. MASYARAKAT Setiap orang hidup mesti punya kehendak dan keinginan dalam dirinya, yang karenanya ia ingin mengerjakansendiri, dan kalau mungkin ia juga ingin orang lain mengerjakan. Karenasesrurgguhnya manusia adalah makhluk hidup yang bergerak dengan kehendaknya, dan ia tidak bisa hidup tanpa saling berhubungan dan berkumpul.

180

MENGANGKAT PEMIMPIN Bila ada dua orang, atau lebih, bekumpul dan berhimpun maka di antara mereka harus ada yang dari suatu menyuruh dengan suatu hal dan mencegah ju*uah shalat dalam paling ini, sedikit hal. Sehubungan dikatakan: "Dua terdiri dari dua orang, sebagaimana orang atau lebih adalah suatu jamaah." Tapi setelah yang demikian itu bisa dianggap persekutuandalam shalat, maka sahlah persekutuanfiamaatr) itu dengan dua orang; yang satujadi imam, dan lainnyamakmum. sabda Rasulullah kepada Malik bin AlSebagaimana - semoga Allatr ridha kepada Huwairats dan temannya keduanya:
.l^4J'Ll t4s=-cJ$i l*trT3 t it-b ;>{.,:Jl'-U '^- liJ

'Apabila waktu shalat telah masuk,maknadzanlah dan iqamatlah, dan hendaklahsalah satu kalian yang paling tua meniadi imam (dalam shalat)." (H.R. Muslim). Dalam hal kemampuan qiraat, keduanya hampir sama. Adapun dalam hal umum, terdapat hadits di mana Sawbesabda: Rasulullatr
Tl -fu+crFre=J i3>L:J .{o,a.I*i J+ T F+ll* l31,;'-l

l8l

boleh bagi tiga orang ynng beradadalam perjalanan melainkan mereka mengangkat salah seorang di antara mereka " pemimpinmerekfl. sebagai (H.R. Abu Dawud). AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR SUATU HAL YANG SANGAT PENTING BAGI MANUSIA Apabila omar ma'ruf nahi munkar merupakan hal yang tidak bisa lepas dari keberadaan manusia,maka manusiayangtidak menyuruhkepadayang ma'rufyang disuruhkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak mencegahdari yang munkar yang dilarangAllah dan Rasul-Nya, tidak disuruh pada yang ma'ruf dantidak dicegah dari yang munkar itu, makamesti ia menyuruh dan mencegah,disuruh dan dicegah dengan sesuafu yang berlawanan denganhal tersebut(yangma'ruf dart yang munkar), atau berkadang dengansesuatu yang di dalamnya bercampurantarakebenaran yang difurunkan Allah denganyang batil yang belum pernatrditurunkan Allah. Apabila ini dianggapsebagai suatu agama, maka jadi ia suatuagamabuatan(bid'ah), sesatlagi batil. Dan sebagaimana diterangkan di muka, sesungguhnyasetiap makhluk hidup yang bergerak dengan kehendaknya,punya cita-cita tinggi dan luhru (hammam) datt bertani (harits, maksudnya:beramal salih), maka siapa yang niat dan cita-citanya serta
182

'Tidak

amalnya bukan untuk memperolehkeridhaan Allah jadi rusak,ataubukan untuk Allah, Swt, makaamalnya ini Allah berfirman: amal batil. Dalam hubungan
(t)d'1'l P+s'";!

"sesungguhnya usaha knmu memang berbeda" (Q.S.92:4). beda. batil kalau Dan setiapamal atauusahaini, semuanya dari amal atauusahaorangkafir. Allah berfirman:
(1){.Ct^c.I J;T 4lJ| J:.l-.r. |3.t'o3lt.yig r;"il|

"Orang-orang yang kofi, dan menghalan-halangi amal (manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatknn pimpinan, perbuatan mereka (yaitu: tidak mendapat tidak dihargai dan tidak mendapat pahala). " (Q.S.a7:1).
{r+.rl}.,.9 +L-* t1!.,i-'. eL. gi+Jill 4-s:r-*.r (Yl).-|,,,.*Jl fCl-^T lgli-+ u:rJl:

gr-;- aJJlga-rt*-r otbSbo.rir' +1Jl..r.*3gl1*'i' o.t*, p

"Den orang-orang kafir, amal-amal merelcalal+sana fatamorgana di tanah datar, yang disanglm air oleh orang-orang yang dahaga. Tapi bila dtdatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sininya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan

r83

cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitunganNya." (Q.S.24:39).


(Yf )lJ3iia ot.['?h "L^"o J^c'.r" lel44' La J! L:""tgl

"Dan Kami hadaplmn segala amal yang merekn kerjaknn, lalu Kami iadikan amal itu (bogailmn) debu " (Q.S.25:23). yang beterbangan. ULIL-AMR Dalam Al-Qur'an, Allah Swt menyuruh agar taat kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada ulil-amr dari orang-orangberiman. sebagaimanadifirmankan olehAllah:
ta;lt1 ;!-U pe;,. -r.o!lJ:b J.*,-lJlt*+tTJ 4lll te,+ti tp.T,;;-rJl *ltl Jl 'irF 4J f fLit; +lJt O:;;: f-j]6 f g+lf-l "'!Jq*-;Jl: (ot)I+.li: n',,,''lj .\tr' .rui Jill "Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amr di antara kamu. Kemudian jika knmu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya),iika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama ftagimu) dan lebih baik akibatnyd." (Q.S.4:59).

184

Ulil-amr ialatr orang yang mempunyai wewenang dan kompetensidalamsuatuurusan.Merekamenyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan mencegahmereka dari yang munknr.Termasukulil amr ialah, pemerintah, ulama atauilmuwan. ULIL-AMR TERBAGI DUA Mereka itu ialah ulama (termasukjuga ilmuwan), dan pemerintah. Bila mereka baik, baiklah semua manusia. semua rusak,rusaklah, manusia;bila mereka pemah Dalam hubunganini Abu Bakar Ash-Shiddiq berkataketika Al-Ahmasiyahbertanya:
.{"4:Jip3J Lr:Jt3 SeJl,.oJlr*'ltti-o c..ct::...1 tJl4 l"J^

faktor ketahanankita atas urusan yang semoga Allah. ridha salih ini7 " Abu Baknr "Selama para pemimpin kamu kepadanya menjawab: berlaku lurus terhadaplffimu." Tercakup ke dalam ulil amr ini ialah raia-raia, sesepuh,guru dan orang yang menguasaikitab-kitab dan hukum serta orang-orang yang mempunyai pengikut. Semua mereka ini harusmenyuruhkepadaapayang disuruhkan oleh Allah dan mencegatrdari apa yang dilarang-Nya Setiap orang yang berada di bawah dalamhal-hal wewenang ulil smr harustaat kepadanya
185

'Apaknh

ketaatankepada Allah, dan dilarangtaat dalamhal-hal Allah. Abu Bakar Ash-Shiddiqkemaksiatan terhadap semoga Allah ridha kepadanya- ketika memimpin umat Islam, pernahberkatadalam suatupidatonya:
+-,St+i a ;. !!i ,L!,-r-Jl .f5+[e LF ;.*.;ll r5.r.;.c.. F+ fJ.Jt ,L,*tilt lg*i ,J l..tl y3 4iJl r-'r'^^ lilb ,4IJ*,,JJ+i1l '-.'t T l-o

"Hai manusia,orang kuat di kalangankamu,bagilat ia dianggap lemah sampai aku mengambil hak (oranglain) darinya. Taatlah kepadakuselamaaku taat kepada Allah dan Rasul-Nya; bila aku malrsiat (durhaka) kepada-Nya, maks komu tidak waiib taat " kepadaku. DASAR KEBAIKAN IALAH KEIKHLASAN DAN KESE SUAIAN DENGAN SYARIAT Jika semua kebaikan harus didasarkankepadadua hal, yaitu dimaksudkan untuk mendapatkeridhaan Allah, dan sesuai dengansyariat,makayang demikian itu hendaklah ada dalam setiap perkataan dan yang baik (a/perbuatan: dalam perkataan-perkataan kalim ath-thayyib), amal salih, dalamhal-hal keilmuan danamaliyahritual. Sehubungandengan hal tersebut dalamkitab AshShahihadariwayat di manaNabi Sawpernahbersabda:

186

,iFb

rp-ia-1f{+ J*'3)li J3T;! "!s3 q-o" u-lJl JF+J JtSr -rlL+ J+-.r: ,"",O1aJ dlr' Ji' r,-ylill &+J "o$+i P-l+-i ."s;,*,j rl31 g-a'tJ.Hl J'4+J d.t 4i J+-f: "$.1-t 'il;r,Jl T-;iea-'l^J fJrJt $*j

"sesungguhnya pertamanya tiga golongan, yang dengan merekil nerakn iahanam dinyalakan, ialah orong yang belajar ilmu dan mengaiarkannyalrepada lain; ia ffiembsca Al'Qur'an dan arsng membfrcakannyalcepadaorang lain, dengan malrsud supaya manusiamengataknn:"ia seorangberilmu dan ahli qiraat. " Dan orang yang beriihad dan berperang dengan malrsud supoys manusia mengalaknn: "ia seorang pemberanL" Dan orilng yang bersedekah dengan tujuan ogar orang berknta: "Ifl seorangyang murah hati. " (H.R. Tirmidzi) ketiga golongan ini yangpenuhriya Sesungguhnya yang dan ingin terkenal adalah golongan-golongan kedudukannya berlawanan (kebalikan) dari tiga sesudahpara nabi, golongan yang derajatnya'berada kepada yaitu: orang-orangyang teguhkepercayaannya kebenaran Rasul (Ash-Shiddisun),orang-orangyang yang salih dan orang-orang mati syatrid(Asy-syuhada), (Ash-Shalihun). orangyang belajarilmu, yang Karena sesungguttnya paraRasul-Nya,kemudian dengannyaAllatr mengutus ridha Allah, ia mengajarkannyakarenaingin mendapat
187

(shiddiq). yangteguhkepercayirurnya maka ia seofturg Dan orang yang berperang supaya kalimat Allah menjadi yang paling tinggi (tegak)dania tewas,maka karena ingin ia mati syahid. Dan orang bersedekah memperoleh ridha Allah, maka ia salih.Sehubungan dengan ini, oftulg yang lalai menginfaqkanhartanya, ketika akan mati ia memohon agar ditangguhkan (kematiannya), seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas Allah ridha kepadanya: semoga
Ei.l p11!L" *loaf u'" .{ JF,i,-ut,l p=="r-*i+q Ji J+ rri pg=t :Ajp L{-ol3ji;i3,J|-i .dr.'Jt -Jl il,o ;AiJ,.i-*'r, +,*F J*i J! *iiFi UC "Siapa yang diberi harta culatp, tapi ia tidak naik haji dan tidak pula berzalrat, malca pada saat aknn mati +.lft iFl.c.re-tl ,-.a: i *+>ll J't-, -d-Xd:4ir

" ditangguhkfrn. ia memintaagar (kematiannya) firman Allah: Kemudiandia membacakan


,{ &j+s'j'J ll p-+'r-T q,,t{,)i J+ u- pc=t ;eid u l..ii'ilj ( I . )i$*Jt,-Jt "* F13.},r.,-'rb ln#'a J+l J! !t "JJ-i

"Dan belanjaknnlah sebagian dsri apo yong telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorangdi antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Tuhanku, mengopaEngkau tidak menongguhkan (kematian)-kusampaiwaktuyang dekat,yang membuat

188

aku dapat bersedeknh dan aku termasukorang-orang yangsalih?" (Q.5.63: l0). Dalam hal-hal keilmuan yang bersifat lisan, hendaklah orang yang beramar ma'ruf perlu, bahwa apa yang ia beritakan tentang Allah dan hari akhir, misalnya, harus benar. Dan apayang ia suruhkandan cegah, menurut apa yang dibawa oleh pararasul dari Allah. Demikianlah yang benar adalah yang sesuai dengan sunnahdan syariatyangdatangdari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. jika ia yangkita lakukan, Juga ibadat dankebaktian memang disyariatkan dzur diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itulah yang benardan sesuaidengan paraRasulnya. apa yang diutuskanAllah kepada Dan ibadat yang tidak demikian berarti batil, bid'ahyang menyesatkan dan kebodohan, meski orang menyeyangrasional,ibadatdan butnya sebagai ilmu, sesuatu pengorbanan, cita rasadan nasihat. harus menyuruh kepadahal di atas Juga seseorang karena Allah menyuruh, dan mencegahdari sesuatu karena dilarangAllah, sertamemberitakan yang sesuatu Allah memberitakannya,karena hal ini merupakan paraRasul kebenaran,iman danpetunjuk sebagaimana memberitakannya. Demikian pula, ibadat harus dimaksudkannyauntuk memperolehkeridhaan Allah. Apabila ia dilakukan karena mengikuti hawa nafsu, sombong, atauuntuk memamerkan ilmu, ingin terkenal
189

atau riya', maka kedudukanpelakunyasama dengan kedudukanorang berperangdenganpenuhkeberanian danriya'. tapi sombong di manabanyak Dari sini nyatabagi Anda perbuatan orang berilmu, ahli nasihat dan ibadat terjerumuske dalamnya. Mereka ini sering berkata dan berbuat sesuatu yang bertentangandengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya, atau berisi hal yangbertentangan dan yang sesuai dengan sunnah. Mereka sering oleh Allah, melakukan ibadat yang tidak diperintahkan bahkan ibadat yang dilarang-Nya. Mereka sering melakukan peperangan yang bertentangan dengan Allah, ataudi dalamnyaada perang yang diperintahkan dan dilarang. hal-hal yang diperintahkan Ketiga hal tesebut yaitu: hal yang memang diperintahkan, hal yang dilarang, dan hal yang mengandung keduanya, terkadang pelakunya berniat baik; terkadang mengikuti hawa nafsunya; dan mengikuti hawanafsudisertainiat baik. terkadang bagian. Hal ini adasembilan Dan dalam harta yangdiinfaqkandari hartanegara' yaitu harta fai' dan lainnya,hartawakaf, hartawasiat, harta nazar, macam-macam harta pemberian dan dalam serta persen danhadiatr, sedekah(sumbangan), semua ini termasuk tercampur yanghak denganbatil, jelek lainnya. mencampur amal salih denganperbuatan
190

Jelek karena pelakunya keliru atau lupa, tapi masih diampuni. Seperti seorang mujtahid (orang yang berijtihad) yang berbuat kekeliruan,ia tetapmendapat pahala dan kekeliruannyadiampuni. Terkadang yang jelek itu berupa dosa kecil yang diampuni karena pelakunya menjauhi dosa besar. Dan terkadang si pelaku diampuni karena bertaubat atau berbuat keburukan(dosa),atau kebaikan yang dapatmenghapus diampuni karena si pelakutertimpamusibahdi dunia, dan lain-lain. agama Allah yang diturunkan Tapi sesungguhnya lewat Kitab-Nya dan para Rasul-Nya - sebagaimana di muka - adalahberasaldari kehendakdan diterangkan padaamal salih. keinginanAllah semata ISLAM AGAMA DARI ALLAH Inilah agama Islam yang menyeluruh yang Allah tidak akan menerima agama seseorangselain agama Islam ini. Allah berfirman:
irE- r1l ,rj 3'-.t9 a;. J$* i-lb t ,*-l f,)L-,)l-r+gi* if-l

(Ao)i'l'*"1;lt

"Siapa mencari agama selain agoma Islam, maka tidaklah akan diterima (agama itu) sekali-kali daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang'orsng ynng rugi. " (Q.S.3:85).
l9l

4':' d! Y ,L u.:lL t4.13f,l'Jl lc-eb :a'.)l-qjlj J6 u dJ!! 4ji 41Jl Y! .,+ill dJ:*l t-.j fil-.,yl +lJt 'uc. &JJl ;!(tl)p4==-*ll -!*l,Jl Jr +Ill c,taL ,;ar(J,.J f{+ l+ fI'Jl f{"t+ t -r4 i}" Yl '-t-'a'tl lt3f ( \ l}-L,,+Jl g*.1-,dlJl Jlb bahwa tidak ada Tuhan

'Allah

menyfltaknn

melainlwn Dia, yang menegakknn keadilan. Para Mataikat dan orang-orong yang berilmu (iugo menyatalrandemikian itu). Tak ada Tuhanmelainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Biiaksana. Sesungguhnyaagama (yang dirtdhai) di sisi Allah : I 8-19). Islam..." (Q.S.3 hanyalah ARTI ISLAM Islam punyadua arti: Pertama: menyerah dhi (al-istislam) dan tunduk' Jadi orangIslam tidak akansombong. (aI-ilchl ash). Kedua:mengikhlaskan Makna tersebut berasal dari firman Allah: "wa rajulan salamsn li rajulin" (dan seorang budakyang menjadi milik penuh dari seorang lelaki saja), (persekutuan). Q.S.39:29.Jadi ia bukanmilik bersama maka tersebut, arti dengan Dalam hubungannya itu harus menyerah diri hanya semata-mata Seseorang kepadaAllah Tuhan sekalianalam.
t92

juga dalamfirman Allah: Sebagaimana


'L ' | , :ll 4-."n a; ... ;-In;,c. ,,. ;,;J .r*J Ua V! e+"t*r+J .rjr al : . ^tl 0,4J .:.oI ",i Jt.3 4r!-9 t#Jl ;Fll ,t'-b f"t-,i ar.;aJJt3 i!( I r')&:EJl ,rjl^,-t +lJt .tl +! r-+ir.r*l + lY \ ),'FJLJI' : U I f...ot;4! ta',r,rr=3y( ( I rY)a-F1,.,.c FiJ !! ipld ),t! rHJl {$aJ

"Don tidak adayang benci kepadaagamalbrahim, melainkan orang yang memperbodohdirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnyadia di akhirat benar-benar termasuk orsng-orang yong salih. "Ketilrn Tuhannyaberfirman kepadanya:'Tunduk"Akutundukpatuh lah" (Aslim!) Ibrahim menja'wab: patuh (aslamtu) kepada Tuhon semestaalsm. "Dan Ibrahim telah mewaisatknnucs4sn itu kepadaanakanak, demikianpula Ya'qub.(Ibrahimberlmta): "Hai Allah telahmemilihagnmn sesungguhrrya anak-anakku, janganlah Immumati kecuali dalam bagimu, makn ini keadaan berserah diri (muslimuun, beragamaIslam). (Q.S.2:130-132).
t ' .'^ J" f.+t"r*! il.o l4i'3 l-1r pa;:-..* J"b'.,- Jl g;,j/|,ra,/l c.3}t,- ul .l.3(t't \ )d+gr,,r,4jl ;* ;LA= l-.3 +L*_l Ltl+-*a9Hs ( 1lYln+"1,.,.$lt o1,tlr. J. :t( 11Y)iEJLJl ,-r. .4J-r.r.3 ; all &l EIj cr-,p,.cl

193

"Katakanlah: "Sesungguhrrya uku telah ditunjuk jalan lurus, (yaitu) agama benar; oleh Tuhankukepada agama lbrahim yang lurus. Dan lbrahim itu bukan orsng-orang musyrik." Katakanlah: termasuk "Sesungguhnya shslatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semestq alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan alru adalah orangyang pertama-tama menyerahkondiri (awwal al-muslimiin) kepadaAllah. " (Q.S.6:616163). Kata Islam dipakai sebagai f il lazim (kata keda intransitiD yane ditransitifkanmelalui kata depanlam, sepertiterdapatdalam ayat-ayat berikut:
Y {sl.;l"r-.Jl p4=+:'t+rJi J+ i}-. d l:-l----,"|j{q-<=r.J;! t}#'l"t (o t).:rr,-:: "Dfrn kembalilah knmu kepada Tuhanmu, dan

berserah dirilah kepada-Nya (aslimuulahuu) sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong." (Q.S.3 9:54).
l+t &" Jt3 L4Ft*,,rc. .-,4.1,4t +at +,r*.* 4ib l-lb C.--Jt "-I*rt ;l tl * g" ,:."1 *13 q*,", c,*llA q/! -r. _).:JtB JCJlJ,e $.a r,;-+.c Cf +.! (t't)d{4jt'Jl -..'-l d

"... .Berkatalah Balqis: "Ya Tuhanht,sesungguhnya aku telah berbust dzalim terhadap diriku dan aku
t94

beserah diri bersamaSulaimankepadaAllah (aslamtu ffiq'a Sulaimaana lillaahi), Tuhan semestaqlstn,"

(Q.s.27:aa).
t .."t ,.r;r'Yl-lcrl3l+*rJt qrs iF pl-i a-J3 ;jj1; aJJt;";: ,+gl a: (AY);3*--. a+JbI +-,r -1'r

apakah merelca mencari agoma yang loin padahal kepada-Nya-lah agama AIIsh, dari (wa segala apa yang lahuu aslqma) menyerahkan diri

"Maka

di langit dan di bumi, baik dengan suks maupun terpalua, dan harrya lcepada Allah-lah merekn " (Q.S.3 :83). dikembalikan.
l! .t*+ t+U.i ."Jc :;'r3 t U .' - V3 t a';a y t- 4tll cr:r if -t "ll J" <.$34:*,1 +lJl |jl.ro .-l*i +J;l_x-.ruli*J .1Jo[1-all 6.rJt ,r" J! , U. + ! {al*iJ Ll-;-iS ,Jr+Jl $a 4lJl rJ.s J! J3 l$t ,-5J+Jl
(V I )ill4Jt Jl

"Kataknnlah: 'Apakah kita ckan menyeru selain sesuatu yang tidak dapat daripada Allah, pada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemanfaatan mendatangknn kemudharatan kepada kita, dan (apalrah) kita aknn dilrembaliknn ke belakang petunjuk (maluudnya: syirik), sesudah Allah memberi kepada kita, seperti orang yang telah disesatknnoleh syaitan di pesawangon yang menalrutkan, dalam keadaan bingung; dia mempunyaikswan-knwanyang r95

(dengan lurus memanggilnya kepada jalan ikuti kami." Katakan: mengatakan): "Mari "sesungguhnyapetunjuk Allah itu (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkandiri kepada Tuhan semesta alam (nuslima li Rabb al'aalamiin). " (Q.S.6:7 I ). TerkadangkataIslam dipakaisebagail'il muta'addi (kata kerja transitif) yang bersamaandengan ihsan. Sepertidalamfirman Allah:
J.3 p++l-i rdJi 611. ^l 3i I U ^ bt 1ir+J lJt3l "l-.t '^ qil a-lJ+.41-g Fl*l 1l- ,--1i(11\ )uFrl f-:j O! pA:t or+ t3iLa yt ( t I V;O:,ljO eo Y-t{4*Ie' ir als W Q .r.;ea-;-aT !! : :Cl

"Dan merelm (Yahudi dan Nasrani) berkata: "sekali-knli tidak akan masuk surga kecuali orangorang (yqng beragama) Yshudi atau Nasrani. " Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang 'Tuniukkanlah bukti kosong belakn. Katakanlah: jilm knmuadalah orangyang benar." kebenaranmu "(Iidak demikian),bahknnsiapayang menundukkan wajahnya (aslam wajhahuu) (maksudnya:berserah diri) kepada Allah, sedang ia berbuaf ihsan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiranterhadapmerelmdan tidak (pula) merelw 12). 1I 1-1 hati." (Q.S.2: besedih

196

f+^bi!

e+t, bJ4!*ASrS +lJ a-6ryifLl Ct*, l-!r g',-*T 6-.3 r;r:* (1Yo)YJi f{4l';1! 4lJll;:l3

"Don siapakah yong lebih baik agamanyadaripada orang yang ikhlas menundukkan waiahnya (aslama wajhahuu) kepada Allah, sedangdia pun mengeriaknn kebajilmn (ihsan), dan dia mengihtti agamalbrahim yang lurus? Dan Allah mengsmbtl lbrahim meniadi " (Q.S.4: I25). lresayangan-Nya. tidak adaagama Demikian Allah telah menyatakan, yang lebih baik dari agama ini. Yaitu menundukkan wajah (diri) kepada Allah dengan disertai perbuatan bahwasetiaporangyang ihsan. Dan Dia memberitakan menundukkan wajah (diri)-nya kepada Allah, dan ia berbuat kebajikan (ihsan) makabaginyapatraladi sisi Tuhannya dan tidak adakekhawatiranterhadapmereka dan tidak (pula) mereka bersedih. Aku tegaskan perkataan yang menyeluruh ini sebagai sanggalran terhadap klaim orang yang menyangka bahwa tidak akan masuk fluga kecuali omng yang beragamaYahudi atauNasrani. Kedua sifat ini: tunduknya wajah (diti) kepada Allah, dan berbuat ihsan, merupakan sumber (dasar) yang direalisasikan dengan amal murni karenaAllah, benar dan sesuai dengan sunnah dan syariat, karena sesungguhnyatunduknya wajatr.(diri) kepada Allah

t97

mengandung niat dan t tjuan karena Allah, seperti syair: dalamsebuah diisyaratkan
J.,JIJ d+Ct qJJ rlsJl ,-._1 c..-r Fl a,lll ;.:*i
j

Aku memohonampun kepadaAllah atas dosayang yaitu kepadaTuhan tak dapat aku hitung barryalmya, selrnlian hamba, yilng kepada-Nyo-lah(tertuju) wajah dan amal. Terkadang di sini - selainIslaam al-wajhi - dipakai ataumenghadaplafaz iqaamat al-wajhi (meluruskan muka). kan muka) dantaujiih al-wajhf (menghadapkan Sepertidalamfirman Allah:
J-*.4s il-= lc 1..+'l-g

".....Dnn luruskanlah wajah (dir)mu (aqiimuu wujuuhakum) di setiapshalat..."(Q.S.7:29).


l.d+l,c u-UJlrtb VjJl aIJl ;rJ.b t{:s. "p.rJ .Ifdry #'t3

"Maka hadapkanlah wajahmu (aqim wajhaka) dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) manusiamenurut fitrah Allah yang telahmenciptakan " (Q.s.:3030). itu.... fitrah
i)-. |-ii l--g Li$-.r-l'!l: crlgt-e-.,Jl ,'Ls LtilJ t#-jc"{..*3,i! (v1)o+gJ-LJl

198

"(Ibrahim berkata): "Sesungguhnya aku mengha(diri)ku (wajjahtu kepada wajhiya) dapkan wajah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku yflng termasuk orsng-arsng buksnlah " Tuhan. (Q.S.6:79). meffipersekutukan Demikian pula Nabi Muhammad Saw dalam doa iftitah waktu shalat di malam hari membacabacaan Nabi Ibrahimtersebut. sepertiyangdiucapkan Dalam kitab hadits Shahihain adariwayat dari AlmerekaAllah ridha kepada Barra' bin 'Azib - semoga kepadanya bahwa Nabi MuhammadSawmengajarkan (doa) bila hendak tidur: bacaan
e!-tl 9++f +,rj.ilJ! Lr/-i ,-..1 .,iF+Ut

"Allaahummaaslamtu nafsii ilaikam, wa waiiahtu wajhii llaikn, " (H.R. Muslim). (Ya Allah, aku serahkandiriku kepada-Mu,dan aku hadaplmnmukn (diri)ku kepada-Mu). Wajah menyangkut orang yang menghadap(alyang dihadapi(a/mutawajfft) dan orang atau sesuatu nrutawajjah ilaihi) serta menyangkut arah yang dihadapi (al-mutawajjah nahwahualsepertiadaperkataan: Ayyu wajhin turiidu? Maksudnya: Ayyu iihatin wa naahiyatin taqshidu? (Artinya: Ke arah mana kamu menghadap?). Yang demikian karena keduanyatak menghadap, dapat dipisahkan. Maka ke manamanusia r99

maka menghadaplah wajahnya. Wajahnya selalu berkaitan dengan perbuatanmenghadap;baik batin, maupun zahir. Ia ada empat hal. Yang batin itu yang dan syiar.Maka bila dasar. Yang zahir, kesempurnarm hatinya menghadapkepada sesuatu,maka wajahnya (zahir)mengikutinya. Apabila maksud, keinginan dan menghadapnya seorang hamba itu adalatr kepada Allah. maka ini merupakan keinginandan maksudbaik. Jika selamaitu salih,dan ia pun berbuat baik (ihsan),berartiamalnya dalam menyembah (beribadat kepada) Tuhannya ia pun. Umar tidak mempersekutukan seorang/sesuatu Allah ridha kepadanya pernahberdoa: semogan
a+ -t-'! J.+ YJ U-Jti ''tetC al'-l; t-.J1,- ale-.rl+c. Jr+t FdJl

.tid "Ya Allah,jadikanlah semua amalkuamal salih, dan jadilwnia sedikit jadikan ia murni untuk-Mu. Jangan " pun disekutuimakhluk. IHSAN ADALAH AMAL SALIH Amal salih adalah ishan, berbuat kebajikan atau yangdiperintahkan oleh Allah. kebaikan, yakni sesuatu Dan sesuatu yang diperintahkan-Nya adalah yang disyariatkan-Nya, sesuai dengan Kitab Allah dan Allah memberitahukan, orangyang Sunnah Rasul-Nya.
200

mengikhlaskan(memumikan) tujuannya karenaAllah semata, dan di samping itu ia berbuat ihsan dalam patraladan amalnya, maka ia berhak unruk mendapat selamat dari siksa. Karena itu, para imam dahulu - semogaAllah memberikan rahmat-Nya kepada mereka- sama-sama memiliki kedua dasar (niat ikhlas dan ihsan)ini. A1'Iyadh; dalammengomentari firman Allah: Fudhail bin supaya Dia (Allah) menguji kamu, siapadi antara . ." (Q.S.67:2)berkata: kamu yangpaling baik amalnya. "(maksudnya) amal yang paling ikhlas dan benar." Kemudian ditanyakan: "Hai Abu Ali, apa amal yang benar?" Dia menjawab: paling ikhlas dan jika amal itu benar tapi tidak ikhlas, "Sesungguhnya tidak akan diterima. Dan andaikanamal itu ikhlas tapi tidak benar, juga tidak diterima. Yang diterima, amal ikhlas dan benar. Amal ikhlas ialah amal yang dilakukan karena Allah; sedangkanamal yang benar sunnah." ialah yangberdasarkan Ada riwayat dari lbnu Syahin dan Allalika'i dari Sa'id bin Jubair,ia berkata: 4+_r J^.c.: &s J$r Yj ,i+ T! J*: JF.-l..;; Yj JA+ y! &" "t+;:Y
.i:."J| i.ibt:,l,' YJ

"Tidak diterima perkataan kecuali dengan amal; perkataan dan amaltidak diterima kecuali denganniat;

201

dan perkataan,amal dan niat tidak diterima kecuali sesuaidengansunnah." Keduanya j.rga meriwayatkanriwayat yang sama yang diterimanya dari Al-Hasan Al-Bashri, dengan memakai perkataanlaa yashluhu (tidak baik) sebagai ganti dari perkataan laa yuqbalu (Iidak diterima). IMAN ADALAH PERKATAAN DAN AMAL Dalam hal ini terdapatsanggahan terhadapgolongan murji'ah yang beranggapan, perkataansemata-mata sudah mencukupi. Maka aku beritahukan,harus ada amal di samping perkataan,karenaiman itu perkataan dan perbuatan;keduanyatidak terpisahkan,sebagaimana telatr diuraikan secara luas. Dan kami telah terangkan, semata-matapembenaran oleh hati dan ucapan lisan - tapi disertai benci kepada Allah dan syariat-Nya,juga sombong kepada Allah dan syariatNya - ini bukaniman, sampaipembenaran oleh hati itu bergandengan denganamal salih. SUMBER AMAL Sumber amal itu amal hati, yaitu cinta yang menghapusrasa benci dan sombong.Maka dari itu ada perkataan:"Tidak diterimaperkataan dan amal kecuali dengan niat." Ini jelas sebab perkataan dan amal bila tanpa (niat) ikhals karena Allah, Allah tidak

menerimanya. Kemudian jngu ada perkataan: "Perkataan,amal danniat tidak diterimakecualisesuai Allah dengan sunnah, yaitu syariatyang diperintalrkan amal dan Rasul-Nya."(Ini juga benar)sebabperkataan, adalah yang disyariatkan/diperintahkan tidak dan niat bid'ah (diada-adakan). Dan setiap bid'ah adalah sangat dibencioleh Allah, makaAllah tidak kesesatan, menerimanya, dan ia tidak baik (bukan amal salih), musyrik dan ahlul' orang-orang seperti amal perbuatan kttab. ARTI SUNNAH orang-orang Perkatan sunnah dalam pembicaraan ibadat hal-hal Islam dahulu mencakupsunnahdalam banyak dan dalam hal-hal i'tiqad (aqidah), sekalipun memaksudkan sunnah tentang yang mengarang ulama pembicaraan mereka dalam hal-hal akidah. Yang demikian seperti perkataanIbnu Mas'ud, Ubai ibni Allah ridha kepada Ka'b dan Abu Ad-Darda'- semoga mereka:
.*-+ 4- :la:r.l tF;+ ij9" :t'^',31

"Berlalu sederhana(iqtishad) dalam sunnahlebih (ijtihad) dalambid'ah". baik dari bersungguh-sungguh lain semacamnya. Dan contoh-contoh HanyaAllah Swt Yang MahaMengetahui.
203

Akhirnya, segala puji hanyalahbagi Allah semata. Dan semoga rahmat dan salam-Nya dilimpahkan kepada Nabi-Nabi-Nya, Muhammad Saw,kepadakeluarganya sertapara sahabatnya.

204

DAFTAR ISI
Daftarisi .. Kata Pengantar Amar Ma'ruf Nahi Munkar TugasRasul:Amar Ma'ruf Nahi Munkar ... Yang Baik-baikdan Sesuatu Penghalalan Yang Buruk Sesuatu Pengharaman KeistimewaanUmat Islam Kita Umat Yang PalingBesarSebelum Ijma Umat Adalatr SuatuHujjah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar FardhuKifayah Nahi Mungkar ... Had Termasuk Melaksanakan KemungkaranYang Paling Besar Amar Ma'ruf DenganCaraYang Ma'ruf Nahi MungkarDenganCaraYang Tidak Mungkar.. MencegahKemungkaran Jagatah Dirimu (Alaikum Anfusakum) MemerangiPemimpinYang Dzalim Bila Maslahat dan MafsadatSalingBertentagan Timbangan.. SyariatSebagai
205

Dasar Cinta KetuhananSebagai Mengikuti Hawa Nafsu Cinta dan Benci KarenaAllalt Amar Ma'ruf Amal Yang Paling Utama Amal dan Niat Ilmu DasarAmal Salih Akhlak JuruDa'Watr...... SikapHalusdan Sabar, Ketaatan SumberBencana, Kemaksiyatan SumberNikmat BagianAl-Qur'an Yang DiturunkanLebih Dahulu PalingBesar. Bencana Keinginan BerbuatMaksiat. Sifat Rakus-Kikir SumberKejalratan.. Dosa Macam-macam Keadilan DasarKekuasaan Dzalim TermasukTabiat Manusia ManusiaAda Tiga Golongan JihaaAda Tiga Macam Di KalanganUmat (Islam) Perbedaan Buruk Baik dan Perbuatan PerintisPerbuatan Ingin Bersama-sama Kecenderungan

206

Sabardan Kasih Sayang Hal-hal Yang DisepakatiManusiaBerakal Kikir (Bakhil) Macam-macam (Jubn) Sifat Pengecut KebaikanBani Adam TanpaSifat Tidak Sempurna Berani dan Mwah Hati. Sifat Berani Adalah KekuatanHati SabarAda Dua Dan Celaan Pujian Allah Memperbagus, Memperburuk Sikap ManusiaDi Depan Sifat Berani Dan Baik Hati Membuat-buatAlasan (Uzur) Karena Takut PadaCobaan. Dalam Amar Ma'ruf ManusiaTerbagiDua. Masyarakat Pemimpin... Mengangkat Amar M'ruf Natri Mungkar SuatuHal Yang SangatPenting Bag Manusia Ulil-Amr Ulil - Amr Terbagi Dua

207

DasarKebaikanIalah KeikhlasanDan Kesesuaian DenganSyariat Islam Agama Dari Allah Arti Islam IhsanAdalah Amal Shahlih Iman Adalah Perkataan Dan Amal SumberAmal Arti Sunnah . . ... i .

208

e2-4f r'fAtc;\'ii:tMo.,i4v)i:rlr{a

-J/^II

w#ffi
ir;

^?'if

T1 { 7:xf,,

a,afv
itt{da*+.!rfu"}tdi,

,H#,i
t';;'6!
+W,r;16Aly?-;t8,16i.$'irj+'ififr]
-n\ 111 |ti