Sunteți pe pagina 1din 7

/6;=\ R$J$=F \.

:y

COMPANIANAIIONALADECAI FERATE,,CFR.-SA e Sucursala CentrulRegional deExpl,oatare, rso900t intrefinereqi"R"p"."fii f"ii"cerrinc,rh, Certificat nr ,en 2g0
700090 ta$i, pialacdrii nr.1 T.el0232215600; fdx: OZSdls}Oj; o2g221s6o2 N. J 22 I 1488 I 2003, CUt:15670513

i?:::mYiffi?f*."

DIVIZIA PATRIMONIU

Tel,/ fax:023.2217 462 Tel.CFR :123820

Pipa CAIETDE SARCINI

pentruachizi{ionarea serviciului deintocnire u do"u-"otifii#rr"""ru." intabuldriirerenuritor (conf. HG n7/2008)apar.tinAnd domeniului !1y_!pr,.;;p;;;ia privat CNCF
pe linia Zorleni_Falciu BENEF'ICIARUL LUCRARII Unitateaferoviarrf, : SucursalaC.R.E.I.R.CF,Iagi Sediul:Pia.ta Gdrii, nr. I , mun. Iagi Cod fiscal: 15670513 Reprezentatiprirn: Director ing. GeorgeRadu pipa A.. SCOPUL],UCRARII cgnformitate cu prevederile art.3, pct. (6), din H.G. 5g1/r99g,cFR - SA areobrigafia . .In de a includevaloarea terenurilor aflatein posesia sain capitalulsocial, prin evaluarea acJ* t"rerru.i. Pentru efectuarea acesteirucrdri,seurmdregte rearizarea urm.toarelor obiective: - Stabilirea suprafelelor terenurilor, evaluarea acestora si obtinerea certificatelor de atestaLre a dreptului de proprietateasupra terenur or ce fac parte din domeniulp.i;;;i - s.A, cFR potrivit proceduriireglementate de HGR n. s34/i9gr, HG 107l200dsi criteriile MF,_ MLPAT nr. 2665/311/1992, terenuri necesare desfbgurdrii activitdliiso"ietali rerutteLte ain restructuarea SNCFR,ca urmarea dispoziliil0roUG nr. r2riggg, cu modificirile gi completdrile ulterioare, aprobatd prin Legeanr. gg/19gg, precumsi u prw"d".iio, HG ,o. 581/1998. - Administrarea / gestionarea corectaa patrimoniuluiimobiliar si asigurarea opozabilitatii faf6 de ter.ti in privinla rimitelor si intinderii acestuia,prin inscriirea h d;;...1.;; publicitate alecd4ilorfunciare teritoriale. - Asigurarea unei baze justepentrustabilirea impozitelorsi taxelordatorate statuhd, .cerlesi pentru bunurile imobiliare (construcfii si terenuri) aflate in patrimoniul *itago. feroviare, subunitdfilor saua sucursalelor. Executanlii clocumentaliiiortehnico - j'ridice cadastralepentru terenuri feroviare pot fi persoanefizice sau juridice autorizatede ANCpI sau OCpI, IINE AR _ pentru evaluarea terenurilor. Executanfii documentaliilor vor fi desemnaliin conformitate cu prevederile legislaliei d1n domeniul achiziliilorpublice. NOTA q prin ,,unilste compania, societateq feroviard" se tnlelege sau sucursala cupersonqlitale rezultatd din restructurarea SNCFR,sau filialele rezultateprin ieorgantzarea iuridica CFR - SA; + prin ,,entirqte staliade cale feroviard" setnlelege saubunulizolat feratd, interstotia feroviar.
- Hc 814 Caiet desarcini
pag.I

B. OBIECTULLUCRARII

) seexecuta la comanda societdlilor comerciale cu iutonzatede ANCpI sauOCpI, IINE _AR

prevdzute in caietur desarcini, cerinlele di" r"." H"Jli"r"J:Tijlf,T*""


C. VOLUMUL SERVICIILOR NECESARE r. DENUMI]REALUCRARJI

si condiliile de platd

Documenta{ie cadastralS pentruoblinereacertificatului de atestare a dreptului de proprietate,de inscriere la cartea funciarS si evaluare penhu terenurile aflate in ,-italiron feroviare, conformdatelor deidentifrcare "ula"n1u a obiectivelor de la punctele 2 qi 3. 2. DATE Dtr] IDENTIFICARE A OBIECTIVELOR SI MARIMEA APROXIMAI,A I[ ACESTOII.A Operaliunea va includeatetrecunoa$terea directdin teren,cdt si identificarea acestora de cdtre ofertantulcalificat, folosind evidenleiede cadastru tehnic existente. Pentruentitdlileferoviare, evidenJele constau din planuriletopografice existente la sc. l: 10010, executate in sistemde coordonate STEREO70 sau in sistemdJ coordonate echericeisistem feroviar),carepot li pusela dispoziliegi folositein elaborarea documentaliei, facilitatecarep.rate f,r alutd in vederela dimensionarea ofertei de cdtreofertant. a) suprafelele de terenuri pe care se vor executa lucr5rile cadastralesunt de cca. #,00 ha (suprafala estirnata prin mdswdtorigraficea1e planului de situafie). , b) Localizateaobiectivelorferoviaresi suprafala ocupatdde acesreasuntprezentate tabelar,astfel: AnexaA-1 pe Linia Zorleni-Fdlciu Centralizator Nr. Linia c.f. Adresa Suprafar,ta crt. nr. Denumire Stagia c.f.(loc.) Interstalia Poz.Km. estimalS (Ax stafie) I 2 3 4 5 1 603 Zorleni-Fdlciu Com.Epureni, Zorlem3I+701 26.000,t10 Hc. Epureni Murgeni 2. 603 Zorleni-Fdlciu Com.Murgeni, 37+3t0 44.000,00 St. Murgeni TOTAL 70.000

c)DplioXare@npla$mqltulu
c.1. Recunoagterea amplasamentului Reprezentanlii unitdlii feroviare si ai executantuluivor incheia un procesverbal de predatg primire a amplasamentului. in careestedescrisamplasamentul unitAlii feroviare, limitele fr4a cte
Caiet de sarcini - HC Eli4 pag.2

oviiue rezultate din reorganizarea SNCFR. procesul

ri. ui se dateazd si se semneazd de ambele pli(i si se procesulverbal : cadastru. se intocme$te in trei c.2.Descrierea amplasamentului si identificarea vecinilor Pentrufiecaxevecin, sevor stabili urmatoarete.
LE;

Pentrufiecarep'nct de fr6ngereal imprejmuirii, precum gi pentrupunctelemarcatesau\,,.t* e, sevor determina coordonate in sistemae p.oiecfiestereografic 1970gi sevor intocmidescrieri topografice; Se vor intocmi proceseverbarede vecindtate,in minimum 4 exemplare, pentru fiecare vecin, persoand j uridicd. fizicd sau ordonatele nu seincadreazd in toleranlele admise proceselor verbale de vecindtate, executamful este intocmitorul documentaliei riveranului in vederea itei de vecindtate, precumsi marcarea acesrrora cu Felca gi bomarea ulterioard, limita zoneijuridice {ionate ,,CFR,k, n.. conform descrieriitehniice

Pentru amplasamentelebunurilor izorate, a cdror limite fizice sunt materializate pdn imprejmuiriexistente, nu seva intocmiprocesverbalde predare - primire respectiv d" d"r"ri"r" / stabilire a limitelor:, pentru acestea fiind suficienten -ui dut.l" a. ia*tm"*i--.rr[J.rut" tu p.t. 2 b, inceperealucrrrilor nefiind condilionatdde localizareaamplasamentului prin recunoagtere in teren,execufia lucrdrilorfiind posibildimediatde la datacontractirii.

documentalieiva fi avizal'si va primi de la persoana juridicd achizitoare,pentru a fi introdusein documentalie, procesele verbale devecinitateanterior incheiate. c'5 Semnarea proceselor verbalede vecinitate se realizeazd, de catreexecutantul lucrdrii cu vecinii identificaliin limita zonei juridiceferoviare. c'6' Pentru cazuriledeosebite (cu caracterlitigios) la semnarea proceselor verbzLle 6e vecinetatecu vecinii astfel identificali, ca primd etapaa l-ucrlrii, executantj lucrarii foate solicita prezenta unui delegat al beneficiarului, pentruciarificdrisi argumente in sensul solulionarii sitr:aliei. conform adresei nr.1/2032/200,9 a CNCF cFR sA, ,,in cazulin caredin diverse motive,ma1mult sau mai pulin justificate, unele primdrii sau alte persoane juridice sau frzice, refiza semnarea proceselor verbalecievecindtate pentruparcelede teien apa4indnddomeniuluiprivat al CNCI. Cpn SA, documentaJiile vor fi intocmite separat pentruterenurilerecunoscute gi separat pentruparcelete deteren aflate in divergenta, urmdnd a se soiicita intabularea celor ftrd pioblime (cele semnate cle toli veciniipe limiteleimpuse de acegtia),'. c.7 In cazul vecindtdtiloridentificateca fiind cu persoane fizice, procesele verballe incheiatevor con{iinecodul numeric personalsi adresapoltala a imobiluiui respectiv(dacd proprietatea seafld iinintravilan). 3. STRUCTURA SI CONTINUTUL DOCUMENTATIEI - ACTE NORMATIVE.
Caietde sarcini- HG 834

pag-3

(ecutantul-va intocmi o documentalie separat[,in lreptului de proprietate qi una pentru obtinLerea 3.1.1. Doc'ment alia carcseva predabeneficiarului va cuprindeulmdtoarelepiese : $ Temalucrdrii (lucrdrilevor fi executate in sistemul de proiecliesrEREo 1970si cote Marea. Neagrd1975). + Aviz de incepere a iucrdr or emis de oficiul Judeleande cadastru - 9i public:itate Imobilliard(OCpI)_. in original ,avizat,$tampilatgi inregistratla O;CE:'- t e procesere verbale de predare a tuturoi ourectivetor, i"Jort, o" ,"rrigi acestora, semmte de reprezentanliisucursalei si ai executaltului. + Notd tehnici_in orisinal. + Schita drumuirii-inorieinal. eleide sprijin9i deridicare)_ in original. de ridicaresi de sprijin)_ 1elei in orieinat. radiate)_ in original. matd de comisiade evaluare numitbprin Ordin 4 Tabel r:u bilanful suprafelelorde terer suprafafa aferentd cdilorde Fansport. sr * Plande incadrare in zond,scaral:5( acces, releleelechice,limite administr ':inregistrare nr. de de la OJCpI. avizat si + Plan de ansamblu cu schema de dispunere a planqeior de detaliu,ra scaraadecvatdin originajl. + Planur.i de situalie. (detahu) scara1:1000(Anexa 5),Peplanurivor fi marcate oblilgatoriu bomele hectometricecFR- in originar ,avizat, gtamp at gi nr. de inregistrarer de ra OJCPI,avizat9i gtampilat la DUAT . + Planurille topograficedigitaie sevor intr IRIS (SistemulInformatic Feroviar L

- discurile $ Compact cu mdsurdtorile topografice. .) Procesele - verbale _in orisinal. de vecindtate 4 Situalia privind stabilireaterenuriloruflut. in patrimoniul societalii comerci*le cu capitalde stat (a1e1_l)-_in ot',ginal,avizat,gtampilat qi nr. de inregistrare la OJCpI, avizatgi gtampilat la DUAT . o Documentalia de evaluare conformprevederilor HG 107l2008-in original, semnatrle comisiade eva.luare numitd prin Ordin MTI. 3'1'2 La intocmirea documentagiei vor fi ar.ute in vedere prevederile HG g34l1991, cu modificdrile qi completdrile ulterioare (HG nt. 107 /2008),ale Normelortehnicepentruintroducerea cadastrului general aprobate prin ordinul nr. 534/01.10.2001al pubtice, MinisteruluiAdministraliei prevederite Normelormetodologice privind executarea lucrdrilor de cadastru de specialitate ai ciilor ferate aprobate prin OrdinLul comunMLpTL (MTCT) 9i Ir completdrile ulterioare,ceie din Criteriile comun Ordinului directonr.lui generalaJ ANCpI nr. 63 ulterioare, penhu aprobarea Regulamentului pr documenta{iilor cadastralein vederea inscrierii in cartea funciarb, precum qi ale ordinelpr Ministrului Administra{ieiPublice, Ministrului Adminishaliei gi Intirnelor sau ale Agenliei Nalionalede Cadastru 9i PublicitateImobiliara, aflatein vigoarela datareceplieilucrdrilor.
Caietde sarcini- HC 8i4 ^^o a

ca numdr de..exemplare _?ntocmi structura si confinut,ataat .blmerea titturilor pentru conrorm-{'p 834/19ei ;;;;; 'ryin*ur11'-a'I r" rl cit inscrierea si pmrru cu caracter neden'iti" in cartea nr;.d;;i""r, ""rtffi specificatiilor de la capitolul 5. EREA CERTIFICATULUI DE ATESTI\RE A :le de avizaresi verificare, va fi predatd in 6 I :1000 saui: 500dupd caz. rahimoniu,a celorrezultate din mdsurdtori,, a c,elor r'lbllizate in ,,Fond special destinat realizdrii de ampiasamentelo r, dupd. caz.(cap2 c.l). lormcelordela cap 2. pct.c.4.la cZ icareape parcurs a urmdtoarelor: cede atribuire a terenurilor:
).

3-'l'3' Documentaliile se vor

si

ffin"#:*;rJbal

derecepJie, semnat decdtre comisia formatd dinexecutant, persoana juridjica

Planurile vor fi redactate la scdrilel:1000 si I : 500, dupdcaz. Documentalia va fi eraboratd in 6 (sase) exemplare, din care1 pentruDUAT, 1 pentruoCpI ' qi 4 pentrubeneficiar -1 exemplar pe compact iisc. Anexa1,conform HC 934/ | 991 . Anexa2,conformHG 934/ lggl . Anexa3, conform HG 934/1991 . 5 DOCUMENTATIA NECESARAASIGURARIIPUBLICITATN TITONTU^NN Publicitatea imobiliard se asigurd prin inregistrareadrepturiior reale in cdrfile funcr're, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1trcsa, ipubricatd si a n"gur;"ntur,ri;; organizare --r si flrnclionare a birou ilor de carleflrnciard, cu modifjrcdre gi completdiile ulterioare. sard asigurdriipublicitdlii imobiliare, co;nform riteriilor MF _ MLPAT NR. 26651311/1992 r:u Lndintocmirea documentalieicadastrale tehnice cartea Funciarda actelor si faptelorjuridice referitoare la terenuri si constructii,,. Documentaiia, impreundcu certificatul de atestarea dreptului de proprietateoblinut, va seriii juridice persoanei achizitoatepentru a se iffegistra la Carte Funciard locala si pentru a obline extraselede ca.te
nlnclara_

necesarinregistrdrii (intabularii) in carlile funciare teritoriale, a drepturilor . . P9:*l realte dobandite(prin vanzare,schimb,donalie,constituirede uzufruct, nz, habita1ie,.up"rd"i", servlrur sau stingerea acestordrepturi,constituirea de ipoteci sau privilegii noi, iadierealor, peLrtajr:, inscrieride certificare de mogtenitor, judecdtoregti, hotbrAri care1inloi de act autentic, etc.)hebui.e sd fie intocmit conformprevederilor Ordinuluidirectorului general al ANCpI nr. 634/13.10:20}tt, pentru aprobareaFlegulamentuluiprivind conlinutul gi modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in carteafunciard. In zoneleundefunclioneazd Caftea Funciard Centrala C.F.R.(CFC) de la Cluj (Transilvania r1i Banat), intabulareain Ca(ile Funciareteritoriale se va face conform Protocoluiui de colab,orare
Caietde sarcini- HC 834 pag.)

;ilH1::*

Alrrcpr ei CFR_SA, cu nr. 2340921 -r/4497 din 2006,cumodificdrile qi completdrite

6. RXCE]PTIASI AVIZAREA DOCUMENTATIILOR roanajuridicd aclizitoare, seva solicita: Amenajare a Teritoriuluia ConsiliuJudefean. de cdtreOCpI gi ConsiliuJudelean _DUATvor fi

ior de mai sus,persoana juridicd achizitoare va

proceselor verbale devecindtate, cu exceplia sifua1 6f^11._"ttil finald pentrustatiaMugeni gi H ^. SA -SCREIRCF Iaqi - avizarea se face la sediu preddriidocumentafiei complete la achizitorsi a ir extrasulde carteftnciard pentruinformarela sedir cdtrecomisiade evaluare a beneficiarului si de cdt executantului, verifi cdlrdu-se documentatiile gi c respectat prevederiie din caietul de sarcini. 6'6. Plata parliald reprezent er,d, 50 % din valoare contractului se va efectuadup6 avizzuea si recepJia de cdtue orlPl gi consiliu Judelean DUAT ,respectiv dupdreceplia prelirninar?. 6-7.Platafinalzireprezent 6nd 50 % din valoarecontractului, resp"ctiu' . .";fi;;u executdrii l:orti- r: va face dupd oblinereaincheierii gi a extrasului pentru informar";-;fi;; de carrea funciar[ locald. seva specifica in mod expres valoarea prestaliei ef'ectuatd depersoana fizici s'u , , 9;!,h :*itij autorzata. lunorca 7. CONDITII DE PREDARE A DOCUMENTATIEI Livrarca obiectuiui contracfl ui se face de cAtre executantla sediul persoanei juridioe achizitoare astfel: 7'1 Documentalia pentruoblinerea certificatului de atestare a dreptuluide proprietare eLsupra terenurilor in 4 exemplare gi 1 exemplar pe compact disc. 7.2 Documental.ia deinscriere la carteaFunciar6 in 3 exemplare sau,dupdcaz,incheierea de cartefunciardinsolitd de_exffasul de cartefunciardpentruinformare,in original. 7.3 de execuliea lucrdrii, implicit duratavalabilitalii contractului,.it" d" 6 l.-i d" _Termenul la datasemrLirii acestuia. 8. SECURIT.A'TEA $I SiTVATATNA iN MTJNCA SI APARARXA iITPOTNTVA INCENDII]LOR PeliniedeSSM9i SU : Seinterzice inceperea lucrdrilorde cdtreexecutant fdrdefectuarea instructajului deproteclia muncii qi SU. 8.i Exegutzultul iqi va instrui personalul propriu pe linie de SSM, su, precumsi privind lucrul pe linie electrificatd, conformlegislaliei, normelorsi reglementdrilor in vigoare,cu normelle specificeactivitdfilordesfEgurate, personalul executantului fiind instruit si cu normelede SI;M si
Das.6

Caietde sarcini- HG E34

comunrcarea, cercetarea, inregishare4 raportarea profesionale.

Sef Divizia

atrimoniu

Ec.

titi

SefServiciuCadastru Ing. Dan Valentin lloprota

Intocmitine.B{}*,

Caietde sarcini- LIG 834