MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF

. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Parcului; nr. 1-3; 725300; Gura Humorului; Suceava Tel/fax 0230230601; 0230233546 E- mail: sfandrei@ymail.com

Nr. 1334 / 07.07.2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

INTOCMIRE PT SI LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA
CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

CENTRUL SCOLAR SF. ANDREI GURA HUMORULUI

CUPRINS

SECŢIUNEA – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – CONTRACT DE LUCRARI

SECŢIUNEA = FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI =

nr. Soluţionarea contestaţiilor I.1) Descriere II.transporturi  activitate relevantă . Prof. Amplasamentul lucrării: CENTRUL SCOLAR „SF. Parcului.PROIECTARE SI EXECUTIE CPV 45232141-2 . Stavropoleos nr. 0230 521506. 1-3 Localitate: Gura Humorului Cod poştal: 725300 Cod unic de înregistrare: 4440926 Telefon: 0230233546 Persoana de contact: Dir. recreative þ educaţie  activitate relevantă . religie şi actv. 6.ro Telefon: 0230. Cod postal 720229.ro Fax: 021. Jurisdicţia special administrativa prevăzută de art.cnsc.07.poştă  altele (specificaţi)________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA  NUþ A. JUDETUL SUCEAVA Termenul limita de finalizare a lucrarilor pana la data de 10 septembrie 2011. 255 alin. 62 Localitatea: SUCEAVA Cod poştal: 720062 Ţara: România E-mail: doinafodor@just. CUI 1562694. Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 19.2.apă  activitate relevantă . Cont in LEI deschis la ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 .2) II. 3) Procedura se finalizează prin : . Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute direct de la Autoritatea Contractantă sau prin intermediul consultantului organizator BRM Terminal Suceava Str. JUDETUL SUCEAVA .1. sector 3 Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc. telefon / fax: 0230 520099.b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante  servicii publice centrale  apărare ordine publică/siguranţă naţională  mediu  economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială  cultura.energie  activitate relevantă .competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str. (1) din OUG nr.2 Execuţie  Proiectare şi execuţie þ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate  II. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: CENTRU SCOLAR SFANTU ANDREI Adresa: str. Ştefan cel Mare nr.383 III.2011 ora 12:00 B. C. Universitatii Nr. Cale de recurs Curtea de Apel Suceava Str. J40/19450/1992.ro Telefon: 021.07.a. 15-17.215. proiect/program finanţat din fonduri comunitare Fonduri Bugetare DA  NU þ II: OBIECTUL CONTRACTULUI II. Sursa de finanţare : După caz.1.c. 1. 1.3104641 Adresa internet: www.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 .1) Denumire obiect procedură: þ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană/organizaţie internaţională  întreprindere publică cu activitate relevantă  altele LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. .1. I. Mihail Ciocoiu Fax: 0230230601 Ţara: România I.2. 34/2006 . ANDREI” DIN GURA HUMORULUI.3104642 II. Persoană de contact: Marius Moldovan . Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal.I. II.2011 ora 10:00 Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 20.

176 din ordonanţa de urgenţă. 198/27. 1660 / 22.1) În cazul unei oferte comune.6) Acceptarea ofertelor alternative DA  NU þ III.modalităţi de plată: OP . 4.termen limita de finalizare a lucrarilor : 10 septembrie 2011. Nu se acceptă oferte parţiale in sensul ofertarii numai anumitor categorii de lucrari. cantităţi sau altele asemenea. Clauze specifice contractului III. La solicitarea Comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in original si copie la sediul autoritatii contractante. diverse valori.2) Etapă finală de licitaţie electronică DA NU þ V .27/2006.1. conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuţii. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe .1. astfel interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 24 ore de la solicitarea Beneficiarului Valoarea alocata = 240. sustinere financiara sau experienta similara) se aplica prevederile OUG 34/2006 Articolul 186 si 190." In cazul sustinerii de catre un tert (Contracte de colaborare – pentru personal de specialitate. in forma autentificata (legalizata notarial) insotit de Declaratia privind eligibilitatea si documente ce dovedesc capacitatea financiara / tehnica sau profesionala in functie de natura sustinerii acordate.Încheierea unui acord cadru  Contract de achiziţie publică: þ II.inclusiv.Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de finantare a lucrarii cel putin pana la decontarea primelor facturi pentru lucrarile receptiomnate partial si serviciul de proiectare. Centrul Scolar nu acordă Avans pentru inceperea executiei lucrarilor 2. dar precis. Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii pana cel tarziu 10. cu modificările şi completările ulterioare. executantul are obligatia de a intretine in bună stare lucrarea efectuată.11. . Contract rezervat DA  NU þ III. care. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 3. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. . ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere. In cazul sustinerii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de catre o persoana fizica sau juridica se vor avea in vedere prevederile Art.2. Atentie! Angajamentul de sustinere creaza sustinatorului obligatii juridice in cadrul contractului de lucrari in situatia in care ofertantul este in impas. Clauze contractuale obligatorii DA þ NU  Nu se accepta actualizarea pretului. Documentele de calificare prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite. IV. PROCEDURĂ IV. HG nr. VI. 3. 2.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. semnată de reprezentantul său legal. mai puţin cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaţi.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. dacă au fost solicitate. . . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.09. 190 din OUG 34/2006 referitoare la eligibilitate. Legea nr.1. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta cerinta.2008 privind Normele de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice.1) Procedura selectată Cerere de Oferte ONLINE Operatrorii economici vor posta pe SEAP .357/2005 privind bursele de mărfuri.alte condiţii specifice solicitate de ordonator: 1.000 lei.4.1. valoare fara TVA IV. In perioada de garantie. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. II. 1. situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul. Legislaţia aplicată: 1. HG nr. prin care confirmă că îndeplineste cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 5ani.2011 II. atasat la invitatia de participare. 5. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.02. Legea nr. Contracte de inchiriere pentru resurse tehnice. . Solicitarile de clarificari adresate de Comisia de evaluare si raspusnurile se vor transmite respectiv posta pe SEAP.2006 actualizata prin modificarile aduse de HG nr. VI.5) Divizare pe loturi  DA NU þ Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.2) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. CRITERII DE CALIFICARE VI. oferta. In acest caz se va prezenta din partea sustinatorului Angajamentul ferm de sustinere pentru acest contract.1.

. Formularul C2 din Secţiunea Formulare.documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională. Declaratie pe propria raspundere referitor la incompatibilitatile prezentate de Art. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune.în copie conform cu originalul. CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă conform prevederilor Ordinului 314/12. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.000 Lei. – in original Notă: Pentru a fi valabile. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor.domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. b) declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani þ solicitat  nesolicitat Cerinta minima – Cifra medie de afaceri = 480. certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. b) declaraţie pe propria răspundere referitoare la resursele. in original. Se va prezenta Centralizatorul pe obiecte din care sa rezulte categoria lucrarilor executate. în original.12. Formularul B2 din Secţiunea Formulare. modul de îndeplinire a obligaţiilor.nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. beneficiari. 2. – în original. în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie.VI.12. în original. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. 181 completată în conformitate cu Formularul B din Secţiunea Formulare. PV de predare primire si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 3 ani. în original. 15A – in original 6. modul de îndeplinire a obligaţiilor. VI. 69 1 din OUG 34/2006. eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat – în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 4. de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul local – in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 5.5) Capacitatea tehnică şi sau profesională a)– listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani (Lucrari instalatii termice. din care să rezulte că: .2009 si 31. . – în original. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din Secţiunea Formulare.10. 3. beneficiari. (documentul se va prezenta în copie conform cu originalul.2010 vizat şi înregistrat de organele competente . emis. retele exterioare).listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (Intocmire PT pentru lucrari retele termice).2) Situaţia personală a ofertantului 1. þ solicitat  nesolicitat Ofertantul trebuie să prezinte bilantul la 31. pensii. echipamentele tehnice angajate pentru ducerea la indeplinire a contractului de lucrari – în original þ solicitat  nesolicitat Ofertantul va prezenta resursele proprii si ale asociatului / subcontractantului / sustinatorului – disponibilizate pentru . indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Pentru persoane juridice străine: .000 Lei Se va completa şi depune. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie.3) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Pentru persoane juridice române: Certificat constatator. 4) Situaţia economico-financiară a) bilanţul contabil. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune.2010 al ANRMAP Formular nr. şomaj). VI. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 5 ani de valoare minim 240. sau că societatea se află în incapacitate de plată. Formularul C3 din Secţiunea Formulare. anexându-se şi traducerea autorizată în limba română) VI. 85/2006 privind procedura insolvenţei. PV de receptie la terminarea lucrarilor si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate.

Sef Santier – inginer specializare Instalatii . 14001 si 18001 sau echivalent. þ solicitat  nesolicitat Se va completa Formularul D din Sectiunea Formulare. Garanţia de participare conform prevederilor VII.1) Limba de redactare a ofertei VII. Declaratii privind eligibilitatea si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art.indeplinirea acestui contract (proiectare + executie) c) declaraţie pe propria răspundere referitoare personalul tehnic de specialitate cu atributii majore in realizarea contractului:. sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Pentru fiecare persoana mentionata – se va prezenta atestatul profesional . 5. PREZENTAREA OFERTEI VII.Controlor de Calitate a lucrarilor – CQ domeniul edilitare .Sef proiect – inginer specializare Instalatii . In cazul in care o parte a contractului se va subcontracta . Cerere de participare la procedură (cerere tip – Formularul 1 din Secţiunea Formulare) – în original. þ solicitat  nesolicitat d) declaraţie pe propria răspundere privind proporţia în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora – în original. resursele tehnice si personalul de specialitate al subcontractantilor (CV-uri. b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate. VII. respectiv.3) Documentele de înscriere procedură la Română 90 zile de la data deschiderii ofertelor. Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel: . carte de identitate. Ofertantii vor depune diplome / atestari profesionale emise de institutii abilitate.2) Perioada de valabilitate a ofertei VII. 4. prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 3 din Secţiunea Formulare) – în original. se vor prezenta Acordurile de subcontractare.– în original. 3. – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului .Personal specializat pentru instruire si verificare in domeniul Securitatii si sanatatii ocupationale Se va prezenta personalul calificat angajat in executia categoriilor de lucrarii solicitate prin Caietul de sarcini. e) Declaratie privind repectarea conditiilor de munca si protectia muncii – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului – in original þ solicitat  nesolicitat f) Declaratie privind repectarea legislatiei in domeniul mediului pe parcursul executiei contractului de lucrari.se va mentiona categaria de lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractanti. echivalent în lei.Autorizare .M.în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: • „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria . Diplome/Atestari ale persoanelor / ale subcontractantului). in termen de valabilitate pentru executie lucrari edilitare. dovada capacitatii de exercitare a subcontractantului prin prezentarea Certificatului de inregistrare la ORC din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde cu activitatile pentru care a fost nominalizat ca subcontractant.in original þ solicitat  nesolicitat Standarde de asigurare a calitatii þ solicitat  nesolicitat Se vor prezenta in copie conform cu originalul documente care certifica implementarea in cadrul societatii a standardelor de calitate ISO 9001.Responsabil Tehnic cu Executia pentru domeniul edilitare – instalatii . îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250. produse pentru constructii – Autorizare sau decizie numire . Copie a Contractelor de munca pentru personalul tehnic de specialitate: . conform ultimei situaţii financiare aprobate. paşaport).4). 1. Împuternicirea scrisă. 181 din OUG 34/2006. Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.M. (atunci când este cazul).

Andrei”.in original Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură.se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). 7. Acord de asociere.M. de cifra de afaceri şi de garanţia de bună execuţie. • „Întreprinderi partenere” • . Modelele formularelor enumerate se regăsesc în Secţiunea „Formulare”. pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului. atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. • „Fişa de parteneriat”. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garanţia de participare. Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu garanţia de participare. 43. 27/2006.800Lei valabilă 90 zile de la deschiderea ofertelor. Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de 4. 41. 42. Acord privind modul de lucru al BRM SA. VII. b) fiind declarat câştigătorul procedurii.în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). 346/2004 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.4) Garanţie de participare Solicitat þ Nesolicitat  Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare. nu constituie garanţia de bună execuţie . în următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare în favoarea Centrului Scolar “Sf. refuză să semneze contractul. ofertantul pierzând suma constituită.în cazul întreprinderilor legate .în original 8. Dovezile privind calitatea de I. 44 şi 45 din Legea nr.M. dacă este cazul .original. c) fiind declarat câştigătorul procedurii. Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită. Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului.întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) . b) fila CEC vizata de banca – în copie. • „Întreprinderi legate”. atrage după sine returnarea ofertei nedeschise. • „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” • Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menţionate mai sus se face conform prevederilor art. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate nedeschise. Certificatul de înregistrare – în copie. 6. în forma şi cuantumul solicitate.

7) Prezentarea ofertei Depunerea ofertei se face direct in SEAP pana cel tarziu 29. • valoarea consumurilor totale cu mână de lucru. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice – Certificate de calitate/ Declaratii de conformitate pentru materiale cu pondere insemnata in executia lucrarii (betoane. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. teava preizolata) VII. Ofertantul trebuie sa prezinte solutia tehnica propusa pentru aceasta lucrare. in PLIC ORIGINAL si PLIC COPIE. manopera. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de VII. planse) inclusiv verificarea PT de verificatori autorizati. La solicitarea comisiei de evaluare. • valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii. Solutia tehnica din PT trebuie sa se incadreze in valoarea ofertata. Memnoriu tehnic. • valoarea consumurilor totale de resurse materiale.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei . Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta. • valoarea consumurilor totale privind transporturile.2011 ora 15:00. • valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări. Modul de prezentare al Prin oferta tehnică depusă. Oferta financiara aferenta executiei de lucrari se va fundamenta in baza Listelor de cantitati .5. inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice.6) Modul de prezentare propunerii financiare a Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare. Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original.3 din Secţiunea Formulare). de către ofertant. ofertantul are obligaţia de a propunerii tehnice face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. care va fi evidenţiată distinct.07. VII. VII. ofertantul are obligatia de a prezenta oferta. utilaje si transport – atasate Caietului de sarcini. Lister de cantitati. a contului şi băncii societăţii. Valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată. extraselor de materiale. Ofertantul trebuie să prezinte graficul de executie (proiectare si executie) si Programul calitatii propus pentru aceasta lucrare . • valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice. precum şi a numărului şi denumirii procedurii. Restituirea garanţiei de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de restituire menţionate la alineatele precedente. caiet de sarcini. cu precizarea valorii de restituit. la sediul autoritatii contractante. inclusiv taxa pe valoarea adăugată. la sediul Autoritatii Contractante (Formularul 4. după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor. cu montaj şi independente. 278 1 din OUG 34/2006. Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: Valoarea servicii lor de Proiectare – elaborare PT (Detalii de executie.d) ofertantul se agfla in situatia prevazuta de art. precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.

comisia de evaluare conform prevederilor legale. la preţul de atribuire. 30% la receptia finala (la sfarsitul perioadei de garantie acordata de executant). acesta va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie. în termenul prevăzut. Bursa Română de Mărfuri.scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare (Formularul corespunzător din Secţiunea Formulare) sau. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in baza cererii de restituire depuse la Centrul Scolar “Sf.9) Deschiderea ofertelor Data. GARANŢIA DE BUNA a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de EXECUŢIE A CONTRACTULUI 10% din valoarea de atribuire a contractului. astfel: 1. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. CONTRACTULUI DA  NU þ IX.1 AJUSTAREA PREŢULUI Pretul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii lui. . PRECIZĂRI FINALE Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.2011. acestea fiind întocmite strict conform cerinţelor autorităţii contractante.organizator. ora 15:00 Vizualizarea ofertelor depuse se face de catre Comisia de evaluare la sediul autoritatii contractante prin descarcarea fisierelor postate pe SEAP de catre ofertanti. de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire.07. DA þ NU  lucrări: b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de lucrări: . VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE VIII.1) Preţul cel mai scăzut þ IX. Andrei” Gura Humorului. fara TVA. VII.2. X. ora şi locul deschiderii ofertelor 29. ATRIBUIREA CONTRACTULUI IX. nu este în nici un fel responsabilă de datele cuprinse în criteriile de calificare ale ofertanţilor. în calitate de consultant . XI. caietul de sarcini tehnic şi modelul de contract. 70% in termen de 14 zile de la terminarea lucrarilor 2.

SECŢIUNEA = CAIETUL DE SARCINI = .

acestea se vor corecta pe parcursul executiei prin Note de renuntare si Note de comanda suplimentara numai in conditiile mentinerii pretului ofertat ca fiind ferm si nemodificabil. Director .Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) 71321200-6 .000 Lei fara TVA echivalent 57.09.18 Lei/Euro . Executia lucrarii se va face conform PT.416. Valoarea alocata pentru executia contractului: 240. Suceava Tel/fax 0230230601. Andrei” . nr.Prof. Termenul de garantie solicitat pentru lucrare este de minim 5 ani.07.mail: sfandrei@ymail. Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut. In cazul in care exista diferente intre PT si oferta. Autoritatea contractanta nu acorda Avans pentru executie. Tip procedura aplicata: Cerere de Oferte . Se recomanda vizionarea amplasamentului – persoana de contact D. Consumurile cu resursele materiale. Se prezinta atasat la Caietul de sarcini Listele de cantitati de lucrari.toate exigentele. Liste de cantitati. Detalii de executie. Proiectul tehnic se va preda in maxim 7 zile de la semnarea contractului de executie. astfel pentru stabilirea castigatorului procedurii se va licita conform Listelor de cantitati atasate Caietului de sarcini. Molocea Nicoleta .Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. Planse.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF. Lucrarile suplimentare se vor contracta in limita a maxim 10% din valoarea alocata conform prevederilor Art. 122 litera i) din OUG 34/2006. 4.2011 Ciocoiu Se aproba. Gura Humorului. Mihail Ciocoiu – Director.26 Euro conform Curs oficial BNR din 04. Intocmit.2011. Acesta va fi verificat de verificator autorizat. 0230233546 E.2011 . Parcului. 1328 / 07. Andrei” din Gura Humorului doreste sa achizitioneze Lucrari de constructii – reabilitare retea termica exterioara in locatia Gura Humorului – obiectiv – Centrul Scolar “Sf. Termenul de executie . C/val proiectarii cuprinde realizarea documentatiilor conform HG 28/2008 precum si c/val serviciilor de verificare a PT . Memoriu tehnic. 725300.2011 Termenul de plata : .plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. Optiuni contract: Proiectare + Executie Coduri CPV: 45232141-2 .com Nr. Mihail Caiet de sarcini Centrul Scolar “Sf. utilaje si transport.09.maxim 10.07. Optiune – ONLINE Serviciile de proiectare presupun: Intocmire PT conform HG 28/2008 – Caiete de sarcini.2) Termen de executie: incepand cu data semnarii contractului pana cel tarziu 15. interventia in perioada de garantie se va efectua de catre executant in maxim 24 ore de la sesizarea Beneficiarului. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. 1-3. manopera.

SECŢIUNEA = FORMULARE = .

pe de altă parte. Alte documente . Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 1. să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi. Propunere financiară 4. completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. pe de o parte. să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. Fiecare ofertant care participă. în mod individual sau ca asociat. Documente de calificare 3. Documente de înscriere 2.SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE .

sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals. Ne angajăm..... înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 4...FORMULAR 1 CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr. 1... 3.. sa indeplinim toate cerintele si obligatiile prevazute de documentatia de atribuire in cazul atribuirii contractului in favoarea noastra. pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie.…..... aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. 9. ……………………………………………………………………………….... ANDREI” sub nr.. 5. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare...... în vederea participării la procedură. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) . precum şi pentru realitatea informaţiilor. ___________________________ (Nume...... Ne angajăm răspunderea exclusivă....………………………… . astfel: .. precum şi leaderul de asociaţie) 2.……………… 6.... în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre obligatiile ce revin ofertantului castigator conform documentatiei de atribuire vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită.... Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ……………………………............ (in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi..../.. Am luat cunoştinţă de faptul că.............. 7.. …………………………………………….....……………...…… emisă de ………………………………………………………………………............. Sediul ofertantului (adresa completă) …………………………………………………….........………………………………………………... Cererea a fost înregistrată la CENTRUL SCOLAR „SF.... 10......... 8. …………………………………din data de …………………………… .... Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de ………………………. …………….………………………………………...adresa e-mail………………………....... Denumirea completă a ofertantului ........Scrisoare de garanţie bancară nr.……… Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de telefon ……………………fax ………………………...........Ordin de plată nr..... datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii... ...

carte de identitate. cu sediul în …………………………. nr.. CUI ………………. organizată de . paşaport)...………………… ………………….. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ../C...... În îndeplinirea mandatului său........ ………………………………… reprezentată legal prin ___________________________ (Nume.. seria ……...………………....I. 2....…………………………………………………………………........... 4....I......FORMULAR 2 ÎMPUTERNICIRE Subscrisa …………………………...……………………. în calitate de ………...…..... Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii... atribut fiscal ……. identificat cu B.. eliberat de ……………....... Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii..C.. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate..... la data de ………. …………………….…………………….. ………………..... reprezentată legal prin …. …... CNP ……........ să ne reprezinte la procedura nr..... Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură... domiciliat în …………….... Prin prezenta.. ……………………………………..... având funcţia de ………... împuternicim prin prezenta pe …..... JUDETUL SUCEAVA autoritate contractantă C......... împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1......…………………………... Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.………..…………………………………………….. în scopul atribuirii contractului de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF..........………………. Data …………… Denumirea mandantului S. 3...……………………………………...Andrei „ Gura Humoruilui.. înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr..”Sf........... ANDREI” GURA HUMORULUI..S......……………. împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură..

în cazul în care este necesar.ofertantul se regaseste in situatia prevazuta de Art. din partea Autoritatii contractante – Centrului Scolar “Sf.. telefon. 2781 din OUG 34/2006 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant. la solicitarea Centrului Scolar “Sf. ... în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură. datată ……………. Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă..... Andrei”” din Gura Humorului pentru suma de ……………………………. .. Andrei” Gura Humorului...fiind declarat câştigătorul procedurii. ANDREI”... această scrisoare de garanţie bancară devine..... __________________________ (denumirea băncii) Director. refuză să semneze contractul în termenul stabilit.. nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului.BANCA . indiferent dacă este sau nu restituită... nu s-a primit la ghişeele băncii.. în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: . ____________ pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat oferta sa.fiind declarat câştigătorul procedurii... nici o cerere scrisă de executare. JUDETUL SUCEAVA . sediu.. fax) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR... GURA HUMORULUI... ...... Andrei” Gura Humorului.revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. cu acordul prealabil al ofertantului. nulă şi neavenită.. Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie.. vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea Centrului Scolar „“Sf... în mod automat. în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus.. . (denumire.

. cod unic de înregistrare ………………………….. Ne exprimam acordul cu privire la plata unei sume in favoarea consultantului organizator.... GURA HUMORULUI. Data completării: …………… ___________________________ (Nume... ...…………........…………… înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr....... ANDREI”. JUDETUL SUCEAVA la sediul Centrului Scolar “Sf.... Andrei” Gura Humorului Subscrisa (denumirea completa a firmei) ………......………… în calitate de ……………………………… .....Legea Burselor de Marfuri. …………………………………... reprezentată legal prin ….Acord aferent procedurii de Cerere de Oferte privind achiziţionarea de LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF.... in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a procedurilor de achizitii publice de catre Bursa Romana de Marfuri SA in temeiul Legii 357/2005 .. suma reprezentând 1 % din valoarea de atribuire a contractului de achiziţie publică la care se adauga TVA..………………………………… ……………………………........... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Prezentarea acestui formular se face in cadrul Documentelor de inscriere la procedura.

FORMULARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII .

..... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr... datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere........... Tipul întreprinderii Indicaţi........2. Se va completa doar declaraţia......................... cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere........................ Funcţie....6 din Legea 346/2004............................... 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi..... [ ] Întreprindere legată.............1 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I... întreprindere mică.  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura .. după caz. autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea....... mijlocie sau mare).. Data întocmirii ..………… ___________ 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art. III... [ ] Întreprindere parteneră........... director general sau echivalent) II......... În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi.. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr...........2....2. precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. (numele şi funcţia semnatarului..... fără anexa nr......... tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă.............. Semnătura . precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie... modificată şi completată prin OG 27/2006.ANEXA NR........ cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. .................. faţă de exerciţiul financiar anterior....... prenume... datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante.. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Important: Precizaţi dacă... Nume. În acest caz.. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintele consiliului de administraţie.

ANEXA NR. 2 CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi 1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
1

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Total active (mii lei/mii Euro)

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………………….……… Adresa sediului social ……………………………………………………………………………………………………….…………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………………………… Numele, prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………………………… ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Active totale de salariaţi3 netă (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro) Total NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ……………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1. Tabelul de parteneriat - A.2. Cifra de afaceri Numărul mediu anual anuală netă de salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale5 (mii lei/mii Euro)

Procent

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
3

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
4

Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1. Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numele şi prenumele preşedintelui Numele sau Adresa Cod unic consiliului de denumirea sediului de administraţie, întreprinderii social înregistrare directorului general sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total: Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Numărul mediu anual de salariaţi

Active totale (mii lei/mii Euro)

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Data întocmirii .................................... Semnătura .......................................... Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

B. 7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal. 2.. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora. D. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. ___________ Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004. calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. 6 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) . dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate. Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare Numele şi prenumele preşedintelui Întreprinderea Cod unic de consiliului de legată(denumire/date Adresa sediului social înregistrare administraţie. situată imediat în aval sau în amonte. E. sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1. NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate.  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE 1. modificată şi completată prin OG 27/2006. C. Tabelul B. de identificare) directorului general sau echivalent A. Se va completa tabelul B1 de mai jos. consolidate dacă este cazul.

..............Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate).2........ Tabelul B... Funcţie. Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Data întocmirii .. .*) 4.... 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)....................*) 3...........................*) Total NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.............. Semnătura .. prin completarea tabelului B2 de mai jos....................... se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate.....*) 5....... prenume.. Întreprinderea numărul: 1.............*) 2........………… ___________ *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.... Nume....

...... din Secţiunea B... NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora. 7 .......2............2. prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintelui consiliului de administraţie............. Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale(mii lei/mii Euro) Data întocmirii ........ Date referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele trebuie introduse în tabelul B.................. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A....... La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate..... situată imediat în aval sau în amonte de aceasta........... Semnătura ....... directorului general sau echivalent) 2........ .....FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr... Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1....………… ___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi. din tabelul B.................... consolidate dacă este cazul......... prenume... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele.. Funcţie......... dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate... Nume....... calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate........

DOCUMENTE DE CALIFICARE .

.. fraudă şi/ sau spălare de bani............................ ___________________________ (Nume................ Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ... De asemenea..................FORMULAR A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul ............ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării ................................................ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.............. sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice.... declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici.......... pentru corupţie....... 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică........... 180 din OUG nr..... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............ prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ...................................... respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale.............. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem........................ nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună...... că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art................................. reprezentant împuternicit al ............ fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte........................... nu depun ofertă individuală......

......................... ___________________________ (Nume... ....... în ultimii trei ani....... e) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul .............ANDREI”...... 181 Subsemnatul ............................ Andrei” Gura Humorului.. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită DA NU c) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani..... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF.... SAU au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor.... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem............... d) nu am fost condamnaţi.......................... JUDETUL SUCEAVA de către Centrul Scolar “Sf.. reprezentant împuternicit al ....FORMULAR B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art................................... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită până la data de ............. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat. prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti..............organizator au dreptul de a solicita.... Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii....... Data completării ....... GURA HUMORULUI................. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ..... declar pe proprie răspundere că: a) nu ne aflăm în stare de faliment b) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor................... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat......................................

Birourile filialelor/sucursalelor locale. dacă este cazul: (adrese complete. Cod fiscal: 3. 2.12) . pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Principala piaţă a afacerilor: 9.12) . Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: Anul Cifra de afaceri anuală (la 31. certificate de înmatriculare/înregistrare) 8. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Cifra de afaceri anuală (la 31. 3. Obiect de activitate. Telefon: ………………………… Fax: ………………………… E-mail: ………………………… 5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr. Adresa sediului central: 4.lei 1. dată. telefon/fax. Denumire: 2. loc de înmatriculare/înregistrare) 6. Medie anuală: Data completării: …………… ___________________________ (Nume.echivalent euro - .FORMULAR B2 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) INFORMAŢII GENERALE 1.

............. societate comercială.................................................................................................................. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf....Formular C3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul .............. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.... banca.................. reprezentant împuternicit al ............. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ...... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de . situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta. ___________________________ (Nume.................................................... Data completării ...... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră................ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor....

.Anexă Formular C3 Nr... Crt.. Obiectul contractului de lucrari 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 . 0 1 2 .

contractant asociat. subcontractant. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).___________________________ (Nume. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor .

................. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta........ sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.......................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ............................ Data completării ...... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............ Formular C2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul ..... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ................... societate comercială............................................................ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere. banca........ ___________________________ (Nume............................. reprezentant împuternicit al .. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf..................... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră......... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie..... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale......................

. 0 1 2 . contractant asociat. Obiectul contractului de servicii 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 36 . **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor. subcontractant. ___________________________ (Nume. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)..Anexă Formular C2 Nr... Crt.

....... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.................................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………........... Crt...................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............ ..... ......... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 37 ................... bancă... reprezentant împuternicit al .............. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie......... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră......FORMULAR D OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul .................. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Nr.................... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............... ___________________________ (Nume.... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta............................................. societate comercială.................. Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatură Data completării ..

..... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....................................... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra........................................... declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita... . prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 38 . Data completării ......... reprezentant împuternicit al ....... bancă........................ ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI Subsemnatul ... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta... ___________________________ (Nume................................FORMULAR E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE.................... societate comercială............ INSTALAŢIILE.. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice..... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf.... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. De asemenea.................. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale................................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...............

Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. 5.Anexă 2. Formular E LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje. 6. 2. instalaţii şi echipamente tehnice Nr. 9. 8. 3. Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie ___________________________ (Nume. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 39 . 10. 4.M . crt. 7. 1.

..................... reprezentant împuternicit al .. bancă....................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.................. că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.................................................. ___________________________ (Nume............. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice............................................................................................................. .................................. Responsabil cu Controlul Calitatii ............................ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. protectie a 2007 2008 Anexam la prezenta Atestarile profesionale ale RTE.................................................................................. 2006 Personal angajat Din care personal de conducere Personal executie Specialisti cheie in executia contractului: Inginer specializare Instalatii – Sef proiect .. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.. societate comercială..... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................... Responsabil Tehnic cu Executia – Domeniul instalatii.................... Sef Santier ............................................. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta............................ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră............ Sef Santier si CQ precum si Autorizarile eliberate de Inspectoratul de stat in Constructii/Decizie de numire pentru aceste persoane......... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 40 ..................................................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...................... Data completării ...........FORMULAR F OPERATOR ECONOMIC (societate de constructii) …………………………… DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul ..................................................................... Personal specializat pe linie de muncii ............................................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.................................................

.. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 41 .Personal de executie – Tabel centralizator Nume si Prenume Specializare Vechime in specializare Personal Propriu/Cooptat Se ataseaza Tabelului – Atestarile profesionale pentru personalul de executie si dovezi privind relatia contractuala cu acestia....... Data completării ..... ___________________________ (Nume..........

PROPUNERE FINANCIARĂ 42 .

Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de …………………….. Am înţeles şi consimţim ca. 7..... Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………. prenume: ……………………………………….. Precizam că:  depunem ofertă alternativă.  nu depunem ofertă alternativă. împreună cu comunicarea transmisă. pentru suma de …………………………………………………………………….. zile de la data semnarii contractului si sa finalizam lucrarea in maxim ... 5.. zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….. vor constitui un contract angajant între noi... Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă. să predam proiectul tehnic CONFORM CERINTELOR DIN Caietul de sarcini in termen de .. (se bifează opţiunea corespunzătoare) 6. 4... în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare.. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI....OPERATORUL ECONOMIC (societate de constructii) __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ Lucrari de constructii (proiectare si executie) Către : Centrul Scolar “Sf.. ore de la sesizarea Beneficiarului.... să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.... să executam LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF.. în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire..zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor oferind o garantie intregii lucrari de . Ne angajăm ca... JUDETUL SUCEAVA (PROIECTARE SI EXECUTIE) .. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare. Examinând documentaţia de atribuire.ani...... (suma în litere şi în cifre)..... Data completării: …………… Nume... (suma în litere şi în cifre) 2. ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat.………........ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca. subscrisa ……………………………………………….. 3.. 43 .... marcat în mod clar "alternativă".... Termenul de interventie pentru remedierea defectelor in perioada de garantie este de .. la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………... Andrei” Gura Humorului 1.. prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare. autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant)..

ALTE DOCUMENTE 44 .

încheiat între Centrul Scolar “Sf. Andrei” Gura Humorului Cu privire la contractul de achiziţie publică LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. şi ………………………………………………. .BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE Către: Centrul Scolar “Sf. în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ……………………….. Plata se va face în termenul menţionat în cerere. Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ (semnătura autorizată) 45 . JUDETUL SUCEAVA. orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului. până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv fara TVA. Andrei” Gura Humorului. ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului. în calitate de achizitor. în calitate de contractant. fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. se va obţine acordul nostru prealabil. În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii..

S. va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1. va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.____________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Fata de cele de mai sus.SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre.____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. _________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) Achizitie publica ___________________________________________________ COD CPSA/CPV ________________.C. ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Cu consideratie.____________________ 46 .

Andrei” Gura Humorului Formular 4. în valoare de ………………………………. privind achiziţionarea de ………………………………………………… de către …………………………………………… .1. …………………………………… emisă de …………………………………………………………………………………  Alte forme de constituire. Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii.3 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: Centrului Scolar “Sf. cod IBAN ………………………………………………..FORMULAR 4. respectiv …………………………………………… ……………………………………………………………………………………. constituită în vederea participării la procedura nr. deschis la ……………………………… . Data completării: …………… ___________________________ (Nume. 47 . cu sediul în ……………………………………………………………………………şi CUI………………. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul Centrului Scolar “Sf.prin:  Scrisoare de garanţie bancară nr. Vă mulţumim. ………………………………. Andrei” Gura Humorului Subscrisa ………………………………………………………………. solicităm prin prezenta restituirea garanţiei.

Repartizarea fizica.ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________. ___________________________________ 2. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S. ______________________ Alte clauze: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _______ ______________________________________________________________”. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere. ___________________________ Liderul asociatiei: S.C. ASOCIAT.C.C. modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.C. parti semnatare: S. ______________ ______________ 48 .- . _______________________ S.C.____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.C. (incadrarea legala) Noi.C. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. ___________________________ _______ % S. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.

serviciilor) Art.. serviciilor) contractul.MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr……….5.3. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor. denumita in cele ce urmeaza subcontractant. Alte dispozitii: Art.C. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: .2. reprezentata prin __________________ Director General si (adresa. produselor.7. in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului. contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 49 . Art. . serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor.3.1. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.tel. contravaloarea ___________________ executate (lucrari. ________________________ cu sediul in _________________________________. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S.____________________ . (lucrari. Obiectul contractului: Art. Art. serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. produselor.produse. in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant./………… La contractul de achizitie publica nr……/……. produselor.____________________.servicii) in perioada respectiva. (lucrarilor. esalonata conform graficului anexa la contract..fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic. (lucrarilor..lunar. 3. subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.4. produselor. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari.servicii) .plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor.6. denumita in cele ce urmeaza contractant general si S.tel.servicii) Art.fax) ______________ Director Economic. incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta) la “_______________________________________________________________”. (adresa. produselor. (denumire contract) 1.produse. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor. _______________ cu sediul in ___________ ____________________.produse. produselor. . 2.C. serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

........................ ................................. pe care o consider nelegală......în drept ... (semnătură autorizată) Formular nr...................... în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ............................................... organizată de autoritatea contractantă . pe care o consider nelegală................ cu domiciliul în ..... ................................................................................................ 18B Formular pentru persoane fizice CONTESTAŢIE Subsemnatul .......în fapt ...... ........... Semnătură autorizată ............. având sediul în ................... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ... contest decizia autorităţii contractante .............. cod unic de înregistrare ........Art......................... CONTESTAŢIE Subscrisa .... cate un exemplar pentru fiecare parte........... în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ......................................... ................................ Reprezentat legal (nume/prenume în clar) .................................... În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: .. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila... .. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.......................... ...... 18A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator .......... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ....... În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ......................................... Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare............................................. având sediul în ..... ............. reprezentată legal prin .... .................................... Daca acest lucru nu este posibil................................................................................. ......9....... 50 .................................... contest decizia autorităţii contractante .........................................8............................................... ______________________ (contractant) ______________________ (subcontractant) Formular nr............ litigiile se vor solutiona pe cale legala....................în fapt ....... cu sediul în . (denumire contract) Art............. organizată de autoritatea contractantă .................................în drept ..................................................................

SECŢIUNEA = CONTRACT DE LUCRARI= 51 .

. b.. 52 .....34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică..... acolo unde acest lucru este permis de context............. an . ANDREI” DIN GURA HUMORULUI................ cont (trezorerie....... revoluţii......părţile contractante..... 1-3............. s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse........... Gura Humorului.......... pe de altă parte....... 2....1 .... c.................... 3.........În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a............ restricţii apărute ca urmare a unei carantine..... pe de o parte şi ……...... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.....1 În prezentul contract... face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi..... nr..... cod fiscal ... în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale. ……………................. inundaţii sau orice alte catastrofe naturale.. Cont bancar deschis la Trezoreria Gura Humorului RO54TREZ5945026XXX000058.... aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract................ achizitor şi executant .. Clauze obligatorii 4..... Interpretare 3............................. telefon/fax: 0230230601............. (denumirea conducătorului) funcţia......... JUDETUL SUCEAVA în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.. enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă............... Cod unic de Inregistrare 4440926........... denumire operatorul economic ......... cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa... asumate prin contract............ ... fără a crea o imposibilitate de executare..365 zile..... reprezentata legal prin Domnul Mihail Ciocoiu avand functia de Director..................... care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi. preţul contractului . (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 3............ Andrei” Gura Humorului... Parcului.... amplasamentul lucrării . e............ embargou.. între Centrul Scolar “Sf. zi ....... in calitate de achizitor în prezentul ..... respectiv..... sunt considerate asemenea evenimente: războaie............. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale...2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.... număr de înmatriculare ......Contract de lucrări nr.....1 ............. reprezentat prin .....337/2006.______________data_______________ Preambul În temeiul OUG nr..... d......... forta majoră ..... ...... în calitate de furnizor.... să finalizeze şi să întreţină LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF...... str... telefon/fax ........... Definiţii 2...Executantul se obliga să execute (PROIECTARE SI EXECUTIE)..un eveniment mai presus de controlul părţilor..... bancă) .......zi calendaristică. 0230233546.. adresa sediu ………………… ....... Obiectul principal al contractului 4............preţul plătibil executantului de către achizitor.. incendii.......... care nu se datorează greşelii sau vinei acestora.. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care............ îndeplinirea contractului............ f.locul unde executantul execută lucrarea..............

.(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse.. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal de receptie finala..... Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii. obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate.3 .Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9... Documentele contractului 8. în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.... cerute de şi pentru contract. 9...(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea. de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările.. iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor. în ordinea tehnologică de execuţie.. fie de natură provizorie.. conform graficului de plăţi. (2) Un exemplar din documentaţia predată. lei.. Executarea contractului 7. cu atenţia şi promptitudinea cuvenită. la care se adaugă TVA .. 9. 6. 8.. de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.4.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului.Toate fosilele.. Durata contractului 6. ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. instalaţiile.1 .1 . plătibil executantului de către achizitor. Procesele verbale de receptie..1. 9. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate. finalizarea şi întreţinerea Lucrarii.. prin consultare.. atunci. 6..2 . care se va adauga la preţul contractului.2.2 .2011. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.. Termenul limita de predare a PT ( CS + Memoriu+ DE+ Liste cantitati + planse + referate verificare ) = 14 zile de la data semnarii contractului. Termen limita de finalizare a lucrarii = 10.. Preţul contractului 5..1 . de a asigura forţa de muncă.1 .. de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.. 7. precum şi de către persoane autorizate de achizitor. monedele. de către achizitor. b) totalul cheltuielilor suplimentare.lei.Achizitorul are obligaţia. executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare... înainte de începerea execuţiei lucrării. 5. părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.. Propunerea financiara.Documentele contractului sunt: Propunerea tehnica . Protecţia patrimoniului cultural naţional 9. 53 . graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor.. lei. pentru execuţia.. executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii.Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de .. 10.. 10.. Garantia de buna executie.. Lucrări Publice.. în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract..1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului.09.1 – Durata prezentului contract este de 2 luni.. 10... echipamentele şi toate celelalte obiecte.3..Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului.. fie definitive. inclusiv de a proiecta. este de ... în relaţiile dintre părţi. spre aprobare..2 ...1.. începând de la data semnarii.. Documentatia de atribuire... . a doua zi de la semnarea contractului.. materialele.. în limitele prevăzute de prezentul contract. Obligaţiile principale ale executantului 10. la cererea acestora.

10. instrumentelor. pentru care responsabilitatea revine executantului. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului. verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. în scris. în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. 10. în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor. atunci prevederile de la alin. proprietăţilor publice sau altora. iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă. executantul va selecta traseele. în scris.9 . rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. în măsura în care este posibil.(1). instalaţiilor sau altora asemenea. sau b) căile de acces. Pentru verificarea trasării de către proiectant. survine o eroare în poziţia. va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile. executantul are obligaţia. echipamentelor.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. acţiunilor în justiţie. rezultate din poluare. executantul are obligaţia: i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane. în situaţiile convenite. calculele. îngrădire. daunelorinterese. totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant. ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor.6 . fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite.7 . În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune. 10.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza.5 .(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. acesta are dreptul de a ridica obiecţii. desenele. menţionată sau nu în contract. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. materialelor. (2) în cazul în care. pe parcursul execuţiei lucrărilor.8 . cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate. cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. costurilor. taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare. pe cheltuiala sa. doc. protecţie. alarmă şi pază. (2) În cazul în care. 10. Dacă.(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. de către proiectant. de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor. să fie limitat. după caz.4 . dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 54 .(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă. caietele de măsurători (ataşamentele) şi. referitoare la lucrare. de pe şi pe şantier. executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată. zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor. executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele. 10.Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor. astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente. (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului. 10. la termenele precizate în anexele contractului. cotele.

după împlinirea acestui termen. echipamente. echipamentelor. în scopul facilitării transportului materialelor. acumularea de obstacole inutile pe şantier.Executantul răspunde. iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.1 .). 10. până la sfârşitul perioadei de garanţie.Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie. taxe şi cheltuieli de orice natură. 12. dacă nu s-a convenit altfel.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate . 10.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării.). (3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului. aferente. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. instalaţiilor sau altora asemenea. 12. instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea.3 . instalaţii sau lucrări provizorii. executantul are obligaţia: i) de a evita. d) racordurile pentru utilităţi (apă. fără plată. ii) de a depozita sau retrage orice utilaje.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. echipamentelor. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. executantul este responsabil şi va plăti consolidarea. pe toată durata de existenţă a construcţiei. echipamente. ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete.autorizatie de construire. 10. surplus de materiale. 12. c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată. 12. care nu mai sunt necesare.4 .Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.10 . datorită transportului materialelor. a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. 12. materialele. potrivit obligaţiilor care îi revin. mărci înregistrate etc. 13.12 . căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract. instalatii. numai acele materiale. costuri. ivite într-un interval de 10 ani (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi. care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. pe cât posibil.2 . pentru viciile ascunse ale construcţiei. executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. executia contractului urmand a se efectua conform Proiectului tehnic intocmit de executant/proiectant.5 . liber de orice sarcină. molozul sau lucrările provizorii de orice fel.dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune.6 . modificarea sau îmbunătăţirea. şi ii) daune-interese. instalaţiilor sau altora asemenea. 12. următoarele: a) amplasamentul lucrării.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale. gaz. iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile. bornelor de referinţă. nume. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier. pentru viciile structurii de rezistenţă. urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. până la limita amplasamentului şantierului.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului. legate de echipamentele. energie. canalizare etc. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 55 . b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier. Obligaţiile achizitorului 12.11 .

în scris. Începerea şi execuţia lucrărilor 15.3 . 14. Modul de constituire – una din modalitatile prevazute de Documentatia de atribuire. pentru perioada de garantie acordata lucrarii şi. respectiv 1% per zi intarziere. ca penalităţi. până la intrarea în efectivitate a contractului.În cazul în care. Garanţia de bună execuţie a contractului 14. 13. dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului.3 . Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 14. (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi daca este cazul . execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 14. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. L346/2004).5 . În acest caz. Părţile contractante au obligaţia de a notifica. achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că. Clauze specifice 14.(2).Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. în cazul neconformării. atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului.1 . ca penalităţi.1. la semnarea procesului verbal de receptie finala (dupa terminarea perioadei de garantie acordata lucrarii ) – 30% din valoare.Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 15.2 . la cererea achizitorului.4 . pe parcurs.(1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM conf. identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop.2 . în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. dacă acesta din urmă dă faliment.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. una celeilalte. alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract. după opinia achizitorului. alin. 14. 13. desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor.Inspecţiei de Stat în Construcţii. Lucrări Publice.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.13.1 . executantul va prezenta un grafic revizuit. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 1% per zi intarziere. dacă executantul nu îşi execută. la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti. în cazul în care. (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor.1 .2 .(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. atunci acesta are obligaţia de a plăti. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în mod culpabil şi repetat. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12. 15. la cererea achizitorului. graficul de execuţie de detaliu. printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite. (2) Executantul va prezenta. după semnarea contractului.3 . oricum. şi anume 56 . în limita prejudiciului creat. cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. 13. din vina sa exclusivă. 15.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel în termen de 14 zile de la finalizarea lucrarii si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii in proportie de 70%.

prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie. părţile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 15. achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare.4 . sau iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta. 17. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele. depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.4 . utilajele şi materialele necesare pentru verificarea. 17. ori de câte ori astfel de lucrări. atunci. 17. fără aprobarea achizitorului. executantul are obligaţia de a notifica. În funcţie de constatările făcute.(1) La finalizarea lucrărilor. altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii. şi de a reface această parte sau părţi de lucrare. care se va adăuga la preţul contractului. distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. achizitorul va convoca comisia de recepţie. (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare. (2) totalul cheltuielilor suplimentare.1.Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24. dacă este cazul. sau ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile. dacă este cazul. achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. de către executant. îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. la dispoziţia achizitorului. inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. trebuie finalizat în termenul convenit. (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren. 18. 15.(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse. 16. acestea vor fi notificate executantului. inclusiv fundaţiile. termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. în ateliere.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării. oricare parte a lor. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe.2 . în scris. la o nouă solicitare a executantului. (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului. din partea achizitorului. acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.1 . (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie. verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.2 . Perioada de garanţie acordată lucrărilor 57 .În cazul în care: i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. În caz contrar. dacă este cazul. 17. 16. acest fapt achizitorului. în acest caz va notifica. prin consultare. iar în caz contrar. revin executantului. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 16.responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau. atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor. în scris.5 . (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor. măsurarea şi testarea lucrărilor.1 . achizitorul va suporta aceste cheltuieli. Costul probelor şi încercărilor.Ansamblul lucrărilor sau. inclusiv manopera aferentă acestora. Finalizarea lucrărilor 17.2. sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.3 .

Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite.Preţul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii sale. în special. ele nu se consideră. achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. ca recepţie a lucrărilor executate.Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. echipamentele. 19. 18. o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate.(1) Executantul are obligaţia de a încheia. de a executa toate lucrările de modificare.5 . executantul are obligaţia. sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. de regulă.(1). care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară.Pentru lucrările executate. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului. anexă la contract. să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. instalaţiile de lucru. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii.18. costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.4 . 20. datorită unor eventuale litigii.2 . 19.1 . sau ii) unui viciu de concepţie. (3) Plăţile parţiale se efectueaza.(1) În perioada de garanţie. 19. întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice. 20. nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.(1). (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa.6 .în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul mentionat in Caietul de sarcini – acesta fiind Anexa la Contract. după expirarea perioadei de garanţie. înainte de începerea lucrărilor.. 19.1 . de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului.2. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Asigurări 20. la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului. 20. (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. pentru lucrările executate.1 . Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive. 58 . în urma dispoziţiei date de achizitor. (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului. Ajustarea preţului contractului 20. 18. reconstrucţie şi remediere a viciilor. dar. 19. atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii.2 . alin.Achizitorul un va acorda avans executantului. de către achizitor. Plata ultimelor sume datorate executantului. în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale. Plăţile se vor efectua in Lei.2 . Modalităţi de plată 19. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. pe cheltuiala proprie.3 . materialele pe stoc. la cererea executantului (antreprenorului).1 .Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.3 . Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. 19. utilajele.

2 . (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile.5 .1 . producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. (4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 23.Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. în prealabil. în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant. (2) Lista subcontractanţilor. viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.Părţile contractante au dreptul. 24. acordul scris al achizitorului. toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.1 .(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Amendamente 21. 25.1 . 21. a agenţilor sau a angajaţilor acestora.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese.(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. imediat şi în mod complet. 22. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract. ori de câte ori i se va cere. 25. fără să obţină. 22.2 . Cesiunea 25. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 24.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni. de a conveni modificarea clauzelor contractului.2 . pe durata îndeplinirii contractului. 22.Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. prin act adiţional. (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului. 24.Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract. pe toată perioada în care aceasta acţionează. în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 22.3 .3 .4 . Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti. compensaţii plătibile prin lege. la cerere. dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului. 24.1 .îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 24. numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. Forţa majoră 24. cu datele de recunoaştere ale acestora. omisiunile.4 . 20. Soluţionarea litigiilor 59 . Subcontractanţi 22. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului.

prezentul contract în două exemplare.. (semnatura autorizată) LS 60 ..... Comunicari 27. trebuie să fie transmisă în scris..2 . prin tratative directe..Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă........... fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze.(1) Orice comunicare între părţi. 28. câte unul pentru fiecare parte.. referitoare la îndeplinirea prezentului contract.. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii..... (semnatura autorizată) LS Contractant ...Dacă.... 25..1 ... Legea aplicabilă contractului 28... fie de către instanţele judecatoreşti din România.....Limba care guvernează contractul este limba română............ telegramă. 26..Contractul va fi interpretat conform legilor din România.. fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României..1 .. Achizitor . Limba care guvernează contractul 26...1 .. 27.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon.. Părţile au înţeles să încheie azi . 27.2 ....25. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului..... achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală..1 .... telex... după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale.. fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

nr.07. 725300.08. 15 . 14 . 4.2011 20. 9.07.08. 13 .MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF.2011 Nu este cazul 08.2011 2.2011 08.08. anularea procedurii Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii Semnarea contractului Intocmirea dosarului de achizitie publica Data previzionata 01.verbal de deschidere Verificarea cerintelor minime de calificare Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti.07.2011 Procedura ONLINE 29. 18 .08.2011 01. ANDREI” GURA HUMORULUI Str.07.2011 15. 8. 5. neconforme.08.07.com Nr.2011 04. Gura Humorului.08.07.2011 03. 6.07.08. atribuirea contractului de lucrari (proiectare + executie) Intocmit. 17 . 12 .07.08. precum si primirea raspunsurilor la acestea Stabilirea ofertelor inacceptabile. Parcului.2011 05.2011 13.2011 03.2011 13.2010 29. 11 . 16 .mail: sfandrei@ymail.2011 23. 10 .2011 Calendarul procedurii de Cerere de Oferta pentru Nr cr t 1.07.07.2011 16. 0230233546 E.08. precum si a documentelor solicitate a fi completate Stabilirea operatorilor economici calificati Verificarea ofertelor Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate.07. 61 . Suceava Tel/fax 0230230601.08.2011 05. Pasi de urmat Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice b) intocmirea documentatiei de atribuire c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului Transmiterea invitatiei de participare Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea Numirea comisiei de evaluare Primirea ofertelor Dechiderea ofertelor si intocmirea procesului. 3.2011 29.2011 03. dupa caz. 1-3. derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau.2011 07. 7. 1333 / 07.2011 03. Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari.07. precum si acelor admisibile Daca este cazul.

Molocea Nicoleta 62 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful