MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF

. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Parcului; nr. 1-3; 725300; Gura Humorului; Suceava Tel/fax 0230230601; 0230233546 E- mail: sfandrei@ymail.com

Nr. 1334 / 07.07.2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

INTOCMIRE PT SI LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA
CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

CENTRUL SCOLAR SF. ANDREI GURA HUMORULUI

CUPRINS

SECŢIUNEA – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – CONTRACT DE LUCRARI

SECŢIUNEA = FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI =

Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 . Stavropoleos nr. 1. II. Universitatii Nr. Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal. 3) Procedura se finalizează prin : . Jurisdicţia special administrativa prevăzută de art.PROIECTARE SI EXECUTIE CPV 45232141-2 .b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante  servicii publice centrale  apărare ordine publică/siguranţă naţională  mediu  economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială  cultura.2 Execuţie  Proiectare şi execuţie þ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate  II. JUDETUL SUCEAVA .215.1. Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute direct de la Autoritatea Contractantă sau prin intermediul consultantului organizator BRM Terminal Suceava Str.1. Cale de recurs Curtea de Apel Suceava Str. (1) din OUG nr.1) Denumire obiect procedură: þ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană/organizaţie internaţională  întreprindere publică cu activitate relevantă  altele LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF ANDREI” DIN GURA HUMORULUI.2.I. 255 alin. JUDETUL SUCEAVA Termenul limita de finalizare a lucrarilor pana la data de 10 septembrie 2011.cnsc. Soluţionarea contestaţiilor I.2011 ora 10:00 Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 20.2011 ora 12:00 B. 15-17. C. religie şi actv.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. 1-3 Localitate: Gura Humorului Cod poştal: 725300 Cod unic de înregistrare: 4440926 Telefon: 0230233546 Persoana de contact: Dir. telefon / fax: 0230 520099.transporturi  activitate relevantă . 34/2006 . .c.07.2. I.3104641 Adresa internet: www. nr. recreative þ educaţie  activitate relevantă .2) II. Prof.07. CUI 1562694.ro Fax: 021.383 III. J40/19450/1992.poştă  altele (specificaţi)________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA  NUþ A. 1.3104642 II. 62 Localitatea: SUCEAVA Cod poştal: 720062 Ţara: România E-mail: doinafodor@just. Parcului.apă  activitate relevantă . AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: CENTRU SCOLAR SFANTU ANDREI Adresa: str.1. 6.a.energie  activitate relevantă . sector 3 Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc. Amplasamentul lucrării: CENTRUL SCOLAR „SF. proiect/program finanţat din fonduri comunitare Fonduri Bugetare DA  NU þ II: OBIECTUL CONTRACTULUI II. Cod postal 720229. Ştefan cel Mare nr. Sursa de finanţare : După caz.competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. Persoană de contact: Marius Moldovan . Mihail Ciocoiu Fax: 0230230601 Ţara: România I.ro Telefon: 0230. Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 19. 0230 521506.ro Telefon: 021. Cont in LEI deschis la ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 .1) Descriere II.

Centrul Scolar nu acordă Avans pentru inceperea executiei lucrarilor 2.2) Etapă finală de licitaţie electronică DA NU þ V . Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint.1.6) Acceptarea ofertelor alternative DA  NU þ III. In perioada de garantie. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 3. cu modificările şi completările ulterioare. obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere. 4.2008 privind Normele de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice.1. II. Legislaţia aplicată: 1. sustinere financiara sau experienta similara) se aplica prevederile OUG 34/2006 Articolul 186 si 190. Clauze specifice contractului III. Solicitarile de clarificari adresate de Comisia de evaluare si raspusnurile se vor transmite respectiv posta pe SEAP. mai puţin cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaţi.4. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe .346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.000 lei. . 198/27. Nu se acceptă oferte parţiale in sensul ofertarii numai anumitor categorii de lucrari. .11. in forma autentificata (legalizata notarial) insotit de Declaratia privind eligibilitatea si documente ce dovedesc capacitatea financiara / tehnica sau profesionala in functie de natura sustinerii acordate. dar precis.Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de finantare a lucrarii cel putin pana la decontarea primelor facturi pentru lucrarile receptiomnate partial si serviciul de proiectare.1. VI.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. In acest caz se va prezenta din partea sustinatorului Angajamentul ferm de sustinere pentru acest contract. Contract rezervat DA  NU þ III. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190 din OUG 34/2006 referitoare la eligibilitate. care. VI. Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii pana cel tarziu 10.1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.modalităţi de plată: OP . situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul.2. 5. 3. . In cazul sustinerii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de catre o persoana fizica sau juridica se vor avea in vedere prevederile Art.Încheierea unui acord cadru  Contract de achiziţie publică: þ II. HG nr. 1660 / 22. 1. CRITERII DE CALIFICARE VI. Clauze contractuale obligatorii DA þ NU  Nu se accepta actualizarea pretului. dacă au fost solicitate. Contracte de inchiriere pentru resurse tehnice. atasat la invitatia de participare.1) În cazul unei oferte comune. . executantul are obligatia de a intretine in bună stare lucrarea efectuată. 176 din ordonanţa de urgenţă. 2. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta cerinta.5) Divizare pe loturi  DA NU þ Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari. Atentie! Angajamentul de sustinere creaza sustinatorului obligatii juridice in cadrul contractului de lucrari in situatia in care ofertantul este in impas.termen limita de finalizare a lucrarilor : 10 septembrie 2011. IV. oferta. conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuţii.2006 actualizata prin modificarile aduse de HG nr. diverse valori. . Legea nr. valoare fara TVA IV. astfel interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 24 ore de la solicitarea Beneficiarului Valoarea alocata = 240.02." In cazul sustinerii de catre un tert (Contracte de colaborare – pentru personal de specialitate.1) Procedura selectată Cerere de Oferte ONLINE Operatrorii economici vor posta pe SEAP . Legea nr. Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 5ani. prin care confirmă că îndeplineste cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. cantităţi sau altele asemenea.inclusiv.27/2006.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor.09. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.alte condiţii specifice solicitate de ordonator: 1.1.2) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. HG nr. Documentele de calificare prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite. PROCEDURĂ IV. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.357/2005 privind bursele de mărfuri. semnată de reprezentantul său legal. La solicitarea Comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in original si copie la sediul autoritatii contractante.2011 II.

. 4) Situaţia economico-financiară a) bilanţul contabil.12.nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. în original. beneficiari.2010 al ANRMAP Formular nr. 181 completată în conformitate cu Formularul B din Secţiunea Formulare. Pentru persoane juridice străine: . VI. . Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din Secţiunea Formulare. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 5 ani de valoare minim 240. perioada şi locul execuţiei lucrărilor.documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională. beneficiari. modul de îndeplinire a obligaţiilor. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. Formularul B2 din Secţiunea Formulare. in original. CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă conform prevederilor Ordinului 314/12.000 Lei. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 2. eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat – în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 4. Se va prezenta Centralizatorul pe obiecte din care sa rezulte categoria lucrarilor executate. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. şomaj).000 Lei Se va completa şi depune.2010 vizat şi înregistrat de organele competente .5) Capacitatea tehnică şi sau profesională a)– listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani (Lucrari instalatii termice. Formularul C3 din Secţiunea Formulare.listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (Intocmire PT pentru lucrari retele termice). – în original. retele exterioare). însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul local – in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 5.domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. Declaratie pe propria raspundere referitor la incompatibilitatile prezentate de Art. PV de predare primire si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 3 ani. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. PV de receptie la terminarea lucrarilor si Recomandare/Document constatator aferent acestuia.în copie conform cu originalul. 3. b) declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani þ solicitat  nesolicitat Cerinta minima – Cifra medie de afaceri = 480. emis.10. din care să rezulte că: . – in original Notă: Pentru a fi valabile. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. în original. de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial. VI. în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul. (documentul se va prezenta în copie conform cu originalul. 15A – in original 6. anexându-se şi traducerea autorizată în limba română) VI. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. modul de îndeplinire a obligaţiilor. echipamentele tehnice angajate pentru ducerea la indeplinire a contractului de lucrari – în original þ solicitat  nesolicitat Ofertantul va prezenta resursele proprii si ale asociatului / subcontractantului / sustinatorului – disponibilizate pentru .3) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Pentru persoane juridice române: Certificat constatator.12. sau că societatea se află în incapacitate de plată. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune.2) Situaţia personală a ofertantului 1. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. – în original. b) declaraţie pe propria răspundere referitoare la resursele. pensii.VI. þ solicitat  nesolicitat Ofertantul trebuie să prezinte bilantul la 31. 69 1 din OUG 34/2006.2009 si 31. Formularul C2 din Secţiunea Formulare. în original.

– în original. resursele tehnice si personalul de specialitate al subcontractantilor (CV-uri. – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului .Responsabil Tehnic cu Executia pentru domeniul edilitare – instalatii . Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel: . carte de identitate. 3.Personal specializat pentru instruire si verificare in domeniul Securitatii si sanatatii ocupationale Se va prezenta personalul calificat angajat in executia categoriilor de lucrarii solicitate prin Caietul de sarcini. in termen de valabilitate pentru executie lucrari edilitare. respectiv.indeplinirea acestui contract (proiectare + executie) c) declaraţie pe propria răspundere referitoare personalul tehnic de specialitate cu atributii majore in realizarea contractului:. þ solicitat  nesolicitat Se va completa Formularul D din Sectiunea Formulare. se vor prezenta Acordurile de subcontractare.M. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. e) Declaratie privind repectarea conditiilor de munca si protectia muncii – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului – in original þ solicitat  nesolicitat f) Declaratie privind repectarea legislatiei in domeniul mediului pe parcursul executiei contractului de lucrari. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate. paşaport). echivalent în lei. Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I. b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro. Copie a Contractelor de munca pentru personalul tehnic de specialitate: . 181 din OUG 34/2006.în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: • „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria . Diplome/Atestari ale persoanelor / ale subcontractantului). 1. conform ultimei situaţii financiare aprobate. Pentru fiecare persoana mentionata – se va prezenta atestatul profesional .3) Documentele de înscriere procedură la Română 90 zile de la data deschiderii ofertelor. prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 3 din Secţiunea Formulare) – în original. Declaratii privind eligibilitatea si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art.4). Garanţia de participare conform prevederilor VII. Cerere de participare la procedură (cerere tip – Formularul 1 din Secţiunea Formulare) – în original. þ solicitat  nesolicitat d) declaraţie pe propria răspundere privind proporţia în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora – în original.Sef proiect – inginer specializare Instalatii .se va mentiona categaria de lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractanti. PREZENTAREA OFERTEI VII.Controlor de Calitate a lucrarilor – CQ domeniul edilitare .2) Perioada de valabilitate a ofertei VII.in original þ solicitat  nesolicitat Standarde de asigurare a calitatii þ solicitat  nesolicitat Se vor prezenta in copie conform cu originalul documente care certifica implementarea in cadrul societatii a standardelor de calitate ISO 9001. In cazul in care o parte a contractului se va subcontracta . dovada capacitatii de exercitare a subcontractantului prin prezentarea Certificatului de inregistrare la ORC din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde cu activitatile pentru care a fost nominalizat ca subcontractant. produse pentru constructii – Autorizare sau decizie numire . Ofertantii vor depune diplome / atestari profesionale emise de institutii abilitate. 14001 si 18001 sau echivalent. Împuternicirea scrisă. îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250. sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.1) Limba de redactare a ofertei VII.Autorizare .Sef Santier – inginer specializare Instalatii . 4. 5.M. (atunci când este cazul). VII.

nu constituie garanţia de bună execuţie .întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) . Modelele formularelor enumerate se regăsesc în Secţiunea „Formulare”. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate nedeschise.800Lei valabilă 90 zile de la deschiderea ofertelor.în cazul întreprinderilor legate . • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2).se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). Acord de asociere. 44 şi 45 din Legea nr. • „Întreprinderi legate”. refuză să semneze contractul. Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului. 43.4) Garanţie de participare Solicitat þ Nesolicitat  Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare. 27/2006. 42. atrage după sine returnarea ofertei nedeschise. 7. în următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare în favoarea Centrului Scolar “Sf. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu garanţia de participare. VII. Dovezile privind calitatea de I. • „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” • Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menţionate mai sus se face conform prevederilor art. ofertantul pierzând suma constituită. Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită.în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). în forma şi cuantumul solicitate. Certificatul de înregistrare – în copie.original.în original 8. b) fiind declarat câştigătorul procedurii. b) fila CEC vizata de banca – în copie. pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului.in original Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură. c) fiind declarat câştigătorul procedurii. Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de 4. 6. Acord privind modul de lucru al BRM SA. • „Fişa de parteneriat”.M. 346/2004 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 41. dacă este cazul . atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garanţia de participare. Andrei”. de cifra de afaceri şi de garanţia de bună execuţie. • „Întreprinderi partenere” • .

inclusiv taxa pe valoarea adăugată. a contului şi băncii societăţii.2011 ora 15:00. • valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice. după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor. Memnoriu tehnic. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice – Certificate de calitate/ Declaratii de conformitate pentru materiale cu pondere insemnata in executia lucrarii (betoane. Oferta financiara aferenta executiei de lucrari se va fundamenta in baza Listelor de cantitati . cu montaj şi independente. ofertantul are obligatia de a prezenta oferta. 278 1 din OUG 34/2006.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei . Lister de cantitati. Restituirea garanţiei de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de restituire menţionate la alineatele precedente. Solutia tehnica din PT trebuie sa se incadreze in valoarea ofertata. de către ofertant. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de VII.3 din Secţiunea Formulare). teava preizolata) VII. • valoarea consumurilor totale cu mână de lucru. care va fi evidenţiată distinct. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare.5. in PLIC ORIGINAL si PLIC COPIE. VII. la sediul Autoritatii Contractante (Formularul 4. Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: Valoarea servicii lor de Proiectare – elaborare PT (Detalii de executie.6) Modul de prezentare propunerii financiare a Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare. precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. • valoarea consumurilor totale de resurse materiale.7) Prezentarea ofertei Depunerea ofertei se face direct in SEAP pana cel tarziu 29. cu precizarea valorii de restituit. extraselor de materiale. Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original. VII. • valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta. inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice. • valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii. La solicitarea comisiei de evaluare. utilaje si transport – atasate Caietului de sarcini.07. Ofertantul trebuie să prezinte graficul de executie (proiectare si executie) si Programul calitatii propus pentru aceasta lucrare . la sediul autoritatii contractante. Valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată. • valoarea consumurilor totale privind transporturile. precum şi a numărului şi denumirii procedurii. Ofertantul trebuie sa prezinte solutia tehnica propusa pentru aceasta lucrare. ofertantul are obligaţia de a propunerii tehnice face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.d) ofertantul se agfla in situatia prevazuta de art. Modul de prezentare al Prin oferta tehnică depusă. caiet de sarcini. manopera. planse) inclusiv verificarea PT de verificatori autorizati.

la preţul de atribuire.organizator. 30% la receptia finala (la sfarsitul perioadei de garantie acordata de executant).2. nu este în nici un fel responsabilă de datele cuprinse în criteriile de calificare ale ofertanţilor. CRITERIUL DE ATRIBUIRE VIII. DA þ NU  lucrări: b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de lucrări: . astfel: 1. X. GARANŢIA DE BUNA a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de EXECUŢIE A CONTRACTULUI 10% din valoarea de atribuire a contractului. în calitate de consultant . ora 15:00 Vizualizarea ofertelor depuse se face de catre Comisia de evaluare la sediul autoritatii contractante prin descarcarea fisierelor postate pe SEAP de catre ofertanti. acestea fiind întocmite strict conform cerinţelor autorităţii contractante.2011. XI. Andrei” Gura Humorului. caietul de sarcini tehnic şi modelul de contract.1) Preţul cel mai scăzut þ IX. .scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare (Formularul corespunzător din Secţiunea Formulare) sau. ora şi locul deschiderii ofertelor 29. ATRIBUIREA CONTRACTULUI IX. CONTRACTULUI DA  NU þ IX.1 AJUSTAREA PREŢULUI Pretul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii lui. VIII. în termenul prevăzut. fara TVA. acesta va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie.07. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire. 70% in termen de 14 zile de la terminarea lucrarilor 2.comisia de evaluare conform prevederilor legale. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in baza cererii de restituire depuse la Centrul Scolar “Sf. de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. VII. PRECIZĂRI FINALE Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Bursa Română de Mărfuri.9) Deschiderea ofertelor Data.

SECŢIUNEA = CAIETUL DE SARCINI = .

07. nr.2) Termen de executie: incepand cu data semnarii contractului pana cel tarziu 15. Detalii de executie. 1-3.Prof. Consumurile cu resursele materiale.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. Intocmit. Mihail Ciocoiu – Director. Andrei” . 4.2011. Molocea Nicoleta . Executia lucrarii se va face conform PT. Parcului.2011 Ciocoiu Se aproba. utilaje si transport.mail: sfandrei@ymail. interventia in perioada de garantie se va efectua de catre executant in maxim 24 ore de la sesizarea Beneficiarului. Optiuni contract: Proiectare + Executie Coduri CPV: 45232141-2 . Optiune – ONLINE Serviciile de proiectare presupun: Intocmire PT conform HG 28/2008 – Caiete de sarcini. 725300. Autoritatea contractanta nu acorda Avans pentru executie. Director . 1328 / 07.2011 .MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF. acestea se vor corecta pe parcursul executiei prin Note de renuntare si Note de comanda suplimentara numai in conditiile mentinerii pretului ofertat ca fiind ferm si nemodificabil.07. Proiectul tehnic se va preda in maxim 7 zile de la semnarea contractului de executie. Mihail Caiet de sarcini Centrul Scolar “Sf.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. Tip procedura aplicata: Cerere de Oferte . In cazul in care exista diferente intre PT si oferta.000 Lei fara TVA echivalent 57.maxim 10.18 Lei/Euro .com Nr. Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut.09. 122 litera i) din OUG 34/2006. Se prezinta atasat la Caietul de sarcini Listele de cantitati de lucrari. astfel pentru stabilirea castigatorului procedurii se va licita conform Listelor de cantitati atasate Caietului de sarcini.2011 Termenul de plata : .toate exigentele. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Termenul de executie . 0230233546 E.26 Euro conform Curs oficial BNR din 04. manopera. Valoarea alocata pentru executia contractului: 240. Acesta va fi verificat de verificator autorizat. Planse. Andrei” din Gura Humorului doreste sa achizitioneze Lucrari de constructii – reabilitare retea termica exterioara in locatia Gura Humorului – obiectiv – Centrul Scolar “Sf. Lucrarile suplimentare se vor contracta in limita a maxim 10% din valoarea alocata conform prevederilor Art.416. Gura Humorului. Suceava Tel/fax 0230230601. Memoriu tehnic.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) 71321200-6 . C/val proiectarii cuprinde realizarea documentatiilor conform HG 28/2008 precum si c/val serviciilor de verificare a PT .09. Liste de cantitati. Se recomanda vizionarea amplasamentului – persoana de contact D. Termenul de garantie solicitat pentru lucrare este de minim 5 ani.

SECŢIUNEA = FORMULARE = .

SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate. în mod individual sau ca asociat. completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. Documente de înscriere 2. Propunere financiară 4. Documente de calificare 3. Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 1. Fiecare ofertant care participă. Alte documente . să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi. pe de altă parte. să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. pe de o parte. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE .

....FORMULAR 1 CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr..………………………… . ……………………………………………......…… emisă de ………………………………………………………………………........ aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea............ …………………………………din data de …………………………… .………………………………………............………………………………………………... precum şi leaderul de asociaţie) 2........ astfel: .. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ...... în vederea participării la procedură... Denumirea completă a ofertantului ..........……………… 6.. (in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi. Sediul ofertantului (adresa completă) …………………………………………………….. 8. pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie. Cererea a fost înregistrată la CENTRUL SCOLAR „SF...Scrisoare de garanţie bancară nr......…... Ne angajăm răspunderea exclusivă. ANDREI” sub nr. ……………. 3. sa indeplinim toate cerintele si obligatiile prevazute de documentatia de atribuire in cazul atribuirii contractului in favoarea noastra. 1....... Am luat cunoştinţă de faptul că. 5.. precum şi pentru realitatea informaţiilor... datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii............... 7... Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ……………………………. 10...... sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals.. ___________________________ (Nume...…………….. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de ………………………... Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare.. Ne angajăm.. înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 4...... .Ordin de plată nr.../. 9......adresa e-mail………………………. ………………………………………………………………………………. în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre obligatiile ce revin ofertantului castigator conform documentatiei de atribuire vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită.……… Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de telefon ……………………fax ………………………................

....”Sf.......... ANDREI” GURA HUMORULUI.... împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură...............………………… …………………......……………………………………..... în calitate de ………... organizată de ...……………………………………………. împuternicim prin prezenta pe ….... având funcţia de ………...... CNP ……...…………….. reprezentată legal prin …... CUI ………………....... cu sediul în …………………………........ Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură. să ne reprezinte la procedura nr.. În îndeplinirea mandatului său..... Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii..../C.…. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.. nr........ la data de ………........ paşaport). eliberat de …………….. domiciliat în ……………........………………..... seria ……... Data …………… Denumirea mandantului S..I... în scopul atribuirii contractului de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF..………………..Andrei „ Gura Humoruilui.. înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………...FORMULAR 2 ÎMPUTERNICIRE Subscrisa ………………………….. …. ……………………………………...... carte de identitate.C..………. împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1........ prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ..S...... identificat cu B....……………………. atribut fiscal ……. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură....I. JUDETUL SUCEAVA autoritate contractantă C..…………………………………………………………………. ………………………………… reprezentată legal prin ___________________________ (Nume..... Prin prezenta. 4...…………………….. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate. 2. ……………………. 3..…………………………..

.. . nulă şi neavenită. GURA HUMORULUI.. nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului. ..fiind declarat câştigătorul procedurii...revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia.. sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură. ____________ pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat oferta sa.fiind declarat câştigătorul procedurii. telefon. Andrei” Gura Humorului. Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă.... .. nici o cerere scrisă de executare. JUDETUL SUCEAVA .. în mod automat........... ANDREI”. Andrei” Gura Humorului. Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie. în cazul în care este necesar. __________________________ (denumirea băncii) Director. indiferent dacă este sau nu restituită.BANCA . vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea Centrului Scolar „“Sf... această scrisoare de garanţie bancară devine. 2781 din OUG 34/2006 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant.... în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus. nu s-a primit la ghişeele băncii.. din partea Autoritatii contractante – Centrului Scolar “Sf. în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. cu acordul prealabil al ofertantului.. fax) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR... la solicitarea Centrului Scolar “Sf. Andrei”” din Gura Humorului pentru suma de …………………………….ofertantul se regaseste in situatia prevazuta de Art.... datată ……………. în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: .. ... (denumire. sediu. refuză să semneze contractul în termenul stabilit.

. reprezentată legal prin …...………… în calitate de ……………………………… ........Acord aferent procedurii de Cerere de Oferte privind achiziţionarea de LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF... …………………………………...…………… înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr... JUDETUL SUCEAVA la sediul Centrului Scolar “Sf. cod unic de înregistrare ………………………….....Legea Burselor de Marfuri.. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Prezentarea acestui formular se face in cadrul Documentelor de inscriere la procedura... ANDREI”.. ..... in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a procedurilor de achizitii publice de catre Bursa Romana de Marfuri SA in temeiul Legii 357/2005 ..... Data completării: …………… ___________________________ (Nume..………………………………… ……………………………. Andrei” Gura Humorului Subscrisa (denumirea completa a firmei) ………. Ne exprimam acordul cu privire la plata unei sume in favoarea consultantului organizator..... GURA HUMORULUI...………….... suma reprezentând 1 % din valoarea de atribuire a contractului de achiziţie publică la care se adauga TVA..........

FORMULARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII .

........... .............. precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie......………… ___________ 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art. 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi................... faţă de exerciţiul financiar anterior.................... Se va completa doar declaraţia............. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Important: Precizaţi dacă......... (numele şi funcţia semnatarului........... III........... tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă........... Semnătura . datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. [ ] Întreprindere parteneră............ modificată şi completată prin OG 27/2006........... Nume...... [ ] Întreprindere legată... fără anexa nr....... Tipul întreprinderii Indicaţi.2. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi..... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. după caz.... întreprindere mică... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintele consiliului de administraţie............ Data întocmirii ........  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura ........ Funcţie. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi... director general sau echivalent) II...............6 din Legea 346/2004. datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere.....2... autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. mijlocie sau mare).ANEXA NR. prenume.......2...1 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I....... precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.... În acest caz.. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere..

ANEXA NR. 2 CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi 1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
1

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Total active (mii lei/mii Euro)

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………………….……… Adresa sediului social ……………………………………………………………………………………………………….…………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………………………… Numele, prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………………………… ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Active totale de salariaţi3 netă (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro) Total NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ……………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1. Tabelul de parteneriat - A.2. Cifra de afaceri Numărul mediu anual anuală netă de salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale5 (mii lei/mii Euro)

Procent

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
3

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
4

Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1. Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numele şi prenumele preşedintelui Numele sau Adresa Cod unic consiliului de denumirea sediului de administraţie, întreprinderii social înregistrare directorului general sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total: Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Numărul mediu anual de salariaţi

Active totale (mii lei/mii Euro)

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Data întocmirii .................................... Semnătura .......................................... Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6. sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante.1..Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE 1. calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). de identificare) directorului general sau echivalent A. D. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate.  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). consolidate dacă este cazul. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. ___________ Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". Se va completa tabelul B1 de mai jos. E. 7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal. Tabelul B. situată imediat în aval sau în amonte. modificată şi completată prin OG 27/2006. 6 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) . 2. C. B. Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare Numele şi prenumele preşedintelui Întreprinderea Cod unic de consiliului de legată(denumire/date Adresa sediului social înregistrare administraţie. NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate. Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.

............................2..*) 2. Tabelul B..………… ___________ *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere............ 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate).......*) 5............. prenume............ ............*) 4......*) 3............. prin completarea tabelului B2 de mai jos.... Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Data întocmirii ...... Întreprinderea numărul: 1..... se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate.. Semnătura ............... Nume............ Funcţie...*) Total NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.......

..FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr..2........... Funcţie.. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Nume.......... prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintelui consiliului de administraţie....... din Secţiunea B....... dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate............. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.2............. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele....... Date referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele trebuie introduse în tabelul B. directorului general sau echivalent) 2.... Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale(mii lei/mii Euro) Data întocmirii .. ............... NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora... calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate....... din tabelul B.......... prenume..... La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate..... 7 .... secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1............ situată imediat în aval sau în amonte de aceasta......................... Semnătura ..........………… ___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi. consolidate dacă este cazul..

DOCUMENTE DE CALIFICARE .

........................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.......... că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art...................................... sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice..FORMULAR A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul .. fraudă şi/ sau spălare de bani.............................. ___________________________ (Nume......... pentru corupţie.............. nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună.......... declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici........................................ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere............... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării .. 180 din OUG nr............................ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem........ nu depun ofertă individuală.................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ................ reprezentant împuternicit al ............. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.................................. respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale..... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ............................... fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte........ 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică..... De asemenea.....

............................... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită DA NU c) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani........... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti..... e) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul ............ JUDETUL SUCEAVA de către Centrul Scolar “Sf.......... Data completării .. ............organizator au dreptul de a solicita..................... declar pe proprie răspundere că: a) nu ne aflăm în stare de faliment b) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor...... 181 Subsemnatul .......... GURA HUMORULUI...................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ........................ANDREI”....... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat....... ___________________________ (Nume................ Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii....................... Andrei” Gura Humorului. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat........ d) nu am fost condamnaţi........ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem....... reprezentant împuternicit al . (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF......... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită până la data de .. SAU au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor.......FORMULAR B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. în ultimii trei ani...................... pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională............................

Cod fiscal: 3. 3. Obiect de activitate. pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. dată.12) .12) . prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Cifra de afaceri anuală (la 31. Telefon: ………………………… Fax: ………………………… E-mail: ………………………… 5. telefon/fax. Principala piaţă a afacerilor: 9. dacă este cazul: (adrese complete. loc de înmatriculare/înregistrare) 6. Adresa sediului central: 4. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr. certificate de înmatriculare/înregistrare) 8. 2.lei 1. Denumire: 2.FORMULAR B2 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) INFORMAŢII GENERALE 1.echivalent euro - . Medie anuală: Data completării: …………… ___________________________ (Nume. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: Anul Cifra de afaceri anuală (la 31. Birourile filialelor/sucursalelor locale.

...................................... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice...... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....Formular C3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul ......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf.... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................... ___________________________ (Nume.......................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ...... societate comercială....... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră................ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............ banca............... reprezentant împuternicit al ............. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............ Data completării ................ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.............................

. Obiectul contractului de lucrari 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 ... 0 1 2 .. Crt.Anexă Formular C3 Nr.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor . subcontractant.___________________________ (Nume. contractant asociat. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).

................................................................ sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere......................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf........................................ Data completării .... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... banca..... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............. Formular C2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul ................................................................ prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ... ___________________________ (Nume.... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie............ că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..... reprezentant împuternicit al ......... societate comercială........

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor. subcontractant.. Obiectul contractului de servicii 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 36 . 0 1 2 . ___________________________ (Nume.Anexă Formular C2 Nr.. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie). contractant asociat... Crt.

. ___________________________ (Nume......... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice........... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Crt...FORMULAR D OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul ................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta......................................... ............. bancă..... reprezentant împuternicit al ................ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere...... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 37 ......................... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Nr....................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………..................................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.... .. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...... societate comercială.......................... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............................ Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatură Data completării .

.............. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 38 .................. reprezentant împuternicit al ...FORMULAR E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE........................................ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf........... De asemenea...... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice....... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....... ___________________________ (Nume............... declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............ bancă........................ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor........................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta..... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. ...... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere............... INSTALAŢIILE................ Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.................. Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.. societate comercială...................... ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI Subsemnatul .................. Data completării .............

M . 5.Anexă 2. 8. 9. 10. 3. Formular E LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje. 6. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie ___________________________ (Nume. 1. 7. 2. 4. crt. instalaţii şi echipamente tehnice Nr. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 39 .

...........FORMULAR F OPERATOR ECONOMIC (societate de constructii) …………………………… DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul .. Responsabil cu Controlul Calitatii .... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere................................................................................................................................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.................................. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.......................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............................. Personal specializat pe linie de muncii .. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.............................. Data completării ..................................................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................................................................... Sef Santier si CQ precum si Autorizarile eliberate de Inspectoratul de stat in Constructii/Decizie de numire pentru aceste persoane............... societate comercială.. Responsabil Tehnic cu Executia – Domeniul instalatii............... ___________________________ (Nume.................................. protectie a 2007 2008 Anexam la prezenta Atestarile profesionale ale RTE...................................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 40 ........................................ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră..................................................... .... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice..................................................... că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale........... 2006 Personal angajat Din care personal de conducere Personal executie Specialisti cheie in executia contractului: Inginer specializare Instalatii – Sef proiect ................................. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta............ reprezentant împuternicit al .... bancă.................................................................. Sef Santier ..... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .........

. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 41 . Data completării ........... ___________________________ (Nume........Personal de executie – Tabel centralizator Nume si Prenume Specializare Vechime in specializare Personal Propriu/Cooptat Se ataseaza Tabelului – Atestarile profesionale pentru personalul de executie si dovezi privind relatia contractuala cu acestia....

PROPUNERE FINANCIARĂ 42 .

.. subscrisa ……………………………………………….....OPERATORUL ECONOMIC (societate de constructii) __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ Lucrari de constructii (proiectare si executie) Către : Centrul Scolar “Sf. Precizam că:  depunem ofertă alternativă.. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.  nu depunem ofertă alternativă...... Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………. (suma în litere şi în cifre) 2. autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant)... Andrei” Gura Humorului 1..... 5.. zile de la data semnarii contractului si sa finalizam lucrarea in maxim . la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………. Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………. (se bifează opţiunea corespunzătoare) 6..... 7. împreună cu comunicarea transmisă... pentru suma de …………………………………………………………………….. în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire.. 3. JUDETUL SUCEAVA (PROIECTARE SI EXECUTIE) .. ore de la sesizarea Beneficiarului..……….. Termenul de interventie pentru remedierea defectelor in perioada de garantie este de . 4. Ne angajăm ca..zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor oferind o garantie intregii lucrari de .. 43 . să predam proiectul tehnic CONFORM CERINTELOR DIN Caietul de sarcini in termen de . (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca.. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare.. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.ani... ANDREI” DIN GURA HUMORULUI... prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare.... Am înţeles şi consimţim ca... în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare.. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.. vor constitui un contract angajant între noi... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de …………………………... Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă. ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat. (suma în litere şi în cifre)... prenume: ……………………………………….... Examinând documentaţia de atribuire.... marcat în mod clar "alternativă". să executam LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF..... Data completării: …………… Nume...

ALTE DOCUMENTE 44 .

în calitate de contractant. ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului.. şi ………………………………………………. Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ (semnătura autorizată) 45 . Plata se va face în termenul menţionat în cerere. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.. se va obţine acordul nostru prealabil. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………. orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului. în calitate de achizitor. . JUDETUL SUCEAVA. Andrei” Gura Humorului Cu privire la contractul de achiziţie publică LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. Andrei” Gura Humorului. astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. încheiat între Centrul Scolar “Sf. fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE Către: Centrul Scolar “Sf. până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv fara TVA. În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii.

Cu consideratie. _________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) Achizitie publica ___________________________________________________ COD CPSA/CPV ________________. va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.C.SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre.____________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Fata de cele de mai sus. ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. S.____________________ 46 .____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1.

Data completării: …………… ___________________________ (Nume.. cod IBAN ………………………………………………. solicităm prin prezenta restituirea garanţiei.1. Andrei” Gura Humorului Formular 4. respectiv …………………………………………… ……………………………………………………………………………………. privind achiziţionarea de ………………………………………………… de către …………………………………………… . constituită în vederea participării la procedura nr.prin:  Scrisoare de garanţie bancară nr. în valoare de ………………………………. 47 .FORMULAR 4. Andrei” Gura Humorului Subscrisa ………………………………………………………………. Vă mulţumim. …………………………………… emisă de …………………………………………………………………………………  Alte forme de constituire. cu sediul în ……………………………………………………………………………şi CUI………………. Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii. ……………………………….3 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: Centrului Scolar “Sf. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul Centrului Scolar “Sf. deschis la ……………………………… .

modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1.C. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _______ ______________________________________________________________”. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S. (incadrarea legala) Noi. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. ______________________ Alte clauze: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI.- . Repartizarea fizica. ___________________________ Liderul asociatiei: S. ___________________________________ 2. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere.C. parti semnatare: S. ______________ ______________ 48 .C. valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C.ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________.C. _______________________ S. ASOCIAT.____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C.

. (lucrarilor. produselor. Obiectul contractului: Art. Art. 49 . serviciilor) Art. serviciilor) contractul.tel. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S. produselor.3.5.____________________ .fax) ______________ Director Economic. incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta) la “_______________________________________________________________”./………… La contractul de achizitie publica nr……/…….. 2. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. produselor. contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. denumita in cele ce urmeaza contractant general si S. (lucrari. serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art. . in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant.lunar.produse.6. _______________ cu sediul in ___________ ____________________.1. 3. esalonata conform graficului anexa la contract. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor.2.MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr………. ________________________ cu sediul in _________________________________.C.tel. serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor.. (denumire contract) 1. (adresa. produselor. Art. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. contravaloarea ___________________ executate (lucrari. subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. . produselor.7.produse.produse. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. produselor. (lucrarilor.4.C. denumita in cele ce urmeaza subcontractant.servicii) . serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului.servicii) Art.plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor.3. in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului. Alte dispozitii: Art. reprezentata prin __________________ Director General si (adresa. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: .fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic.____________________.servicii) in perioada respectiva.

................................9.............................. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________......................... cate un exemplar pentru fiecare parte................ ______________________ (contractant) ______________________ (subcontractant) Formular nr........ .. .............în fapt .... Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare............ Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: .................................... cu domiciliul în ................8................ având sediul în ....................... cod unic de înregistrare ................................. ........... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ................... (denumire contract) Art.................................................. contest decizia autorităţii contractante ................. În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: .............. pe care o consider nelegală... litigiile se vor solutiona pe cale legala...................................................în drept .................. (semnătură autorizată) Formular nr................................ 18B Formular pentru persoane fizice CONTESTAŢIE Subsemnatul ...............în drept .................. ......... CONTESTAŢIE Subscrisa .... .......... organizată de autoritatea contractantă . ........................ organizată de autoritatea contractantă ...................... în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ............................................................... reprezentată legal prin .......... . În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ................................................... 50 ........... contest decizia autorităţii contractante ............ pe care o consider nelegală.... în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de . Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila.............................. Reprezentat legal (nume/prenume în clar) ....................................în fapt ....................................................................................................................................... .....Art....... Semnătură autorizată ....... 18A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator .... având sediul în ..................................................... cu sediul în ........................... Daca acest lucru nu este posibil............

SECŢIUNEA = CONTRACT DE LUCRARI= 51 .

......... embargou.................. Gura Humorului................. număr de înmatriculare ..... reprezentat prin ....... între Centrul Scolar “Sf................ Interpretare 3......... Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care..... 0230233546....... d............. bancă) ... Definiţii 2........... s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse.365 zile..337/2006....Contract de lucrări nr...... (denumirea conducătorului) funcţia............. fără a crea o imposibilitate de executare.... respectiv. e... enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.. forta majoră .1 .... str... pe de altă parte.... pe de o parte şi …….... Andrei” Gura Humorului........ ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. în calitate de furnizor..............Executantul se obliga să execute (PROIECTARE SI EXECUTIE)....... 1-3....... adresa sediu ………………… .1 În prezentul contract............ incendii.....................un eveniment mai presus de controlul părţilor.. (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 3................ Cont bancar deschis la Trezoreria Gura Humorului RO54TREZ5945026XXX000058.. face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi..... să finalizeze şi să întreţină LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF..... JUDETUL SUCEAVA în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract................. Obiectul principal al contractului 4.....______________data_______________ Preambul În temeiul OUG nr. cont (trezorerie.... aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract...... 52 ...... Parcului........... contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale......... preţul contractului .............. an ...........2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit...... cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa. …………….. . zi ......... amplasamentul lucrării ...... reprezentata legal prin Domnul Mihail Ciocoiu avand functia de Director. nr...În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. in calitate de achizitor în prezentul ....................... sunt considerate asemenea evenimente: războaie.... f..... .. restricţii apărute ca urmare a unei carantine.............. telefon/fax ..... denumire operatorul economic . achizitor şi executant ................locul unde executantul execută lucrarea.... care nu se datorează greşelii sau vinei acestora....................... cod fiscal ......... 2. telefon/fax: 0230230601...34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică...... acolo unde acest lucru este permis de context.... b.părţile contractante......1 ..... a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr................... Clauze obligatorii 4........... inundaţii sau orice alte catastrofe naturale......preţul plătibil executantului de către achizitor...... revoluţii........zi calendaristică..... în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale... care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi......... Cod unic de Inregistrare 4440926. c.... îndeplinirea contractului.. 3.. asumate prin contract..............

începând de la data semnarii.1 . graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor.2011. lei.. înainte de începerea execuţiei lucrării. 10. cu atenţia şi promptitudinea cuvenită. prin consultare. lei. în ordinea tehnologică de execuţie.. de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.. cerute de şi pentru contract. materialele. Obligaţiile principale ale executantului 10..Achizitorul are obligaţia. Propunerea financiara. Durata contractului 6. 9..... 6.. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal de receptie finala.3.. spre aprobare.Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ..1. fie de natură provizorie.4. în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Executarea contractului 7.1 . monedele.1.3 ... atunci. (2) Un exemplar din documentaţia predată.. Protecţia patrimoniului cultural naţional 9. a doua zi de la semnarea contractului.. echipamentele şi toate celelalte obiecte. în limitele prevăzute de prezentul contract. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate.2..2 . la care se adaugă TVA . 10. instalaţiile. în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. Termenul limita de predare a PT ( CS + Memoriu+ DE+ Liste cantitati + planse + referate verificare ) = 14 zile de la data semnarii contractului. fie definitive. executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii.... 7.. inclusiv de a proiecta... obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate. Documentele contractului 8..09..1 ... Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.1 – Durata prezentului contract este de 2 luni. b) totalul cheltuielilor suplimentare. Procesele verbale de receptie.Documentele contractului sunt: Propunerea tehnica . este de . de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse. Garantia de buna executie.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului. pentru execuţia. părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 9.Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9. plătibil executantului de către achizitor. Preţul contractului 5.. 8.2 . la cererea acestora. de către achizitor. 5.lei.. cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii...2 ... de a asigura forţa de muncă.. 6...1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului... finalizarea şi întreţinerea Lucrarii.. Termen limita de finalizare a lucrarii = 10. Documentatia de atribuire.. în relaţiile dintre părţi... 9. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările... conform graficului de plăţi... Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii. iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor... executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare. Lucrări Publice.. care se va adauga la preţul contractului. ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. precum şi de către persoane autorizate de achizitor.1 .Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului...Toate fosilele.. .....(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea. 10.. 53 ..

doc. pentru care responsabilitatea revine executantului. după caz. Dacă. atunci prevederile de la alin. survine o eroare în poziţia. acesta are dreptul de a ridica obiecţii. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente. caietele de măsurători (ataşamentele) şi.6 . 10. (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor.5 . zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. materialelor. de pe şi pe şantier. daunelorinterese. 10. în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului. executantul are obligaţia. de către proiectant. (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului. rezultate din poluare. iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor. echipamentelor. verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. instalaţiilor sau altora asemenea. să fie limitat. 10.9 . cotele. atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.4 . dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza. 54 . 10. proprietăţilor publice sau altora. 10.(1). alarmă şi pază. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. pe cheltuiala sa. în scris. de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor.(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. desenele. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate.Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor. menţionată sau nu în contract. în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite. instrumentelor. referitoare la lucrare. sau b) căile de acces. va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile. totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant. Pentru verificarea trasării de către proiectant.8 .7 . executantul are obligaţia: i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane. ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. 10. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. în situaţiile convenite. costurilor.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. protecţie. în scris. prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare. echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. (2) În cazul în care. executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată. dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. executantul va selecta traseele. îngrădire.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă. taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor. (2) în cazul în care. calculele. în măsura în care este posibil. la termenele precizate în anexele contractului. pe parcursul execuţiei lucrărilor. natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele. acţiunilor în justiţie. în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor.

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile. 12. ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete.3 . iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa. executia contractului urmand a se efectua conform Proiectului tehnic intocmit de executant/proiectant. canalizare etc.Executantul răspunde. aferente.autorizatie de construire. ii) de a depozita sau retrage orice utilaje. d) racordurile pentru utilităţi (apă.4 . 12. şi ii) daune-interese. căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.6 .Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie. potrivit obligaţiilor care îi revin. 13. bornelor de referinţă. energie. gaz. pentru viciile ascunse ale construcţiei. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 55 . liber de orice sarcină.dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune. urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.12 . 12.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 10. 10. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier. care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. materialele. surplus de materiale. următoarele: a) amplasamentul lucrării. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract. (3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale. instalatii. ivite într-un interval de 10 ani (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi.10 .Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. echipamente. molozul sau lucrările provizorii de orice fel. dacă nu s-a convenit altfel. instalaţii sau lucrări provizorii. Obligaţiile achizitorului 12. până la sfârşitul perioadei de garanţie. instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate . 12. echipamentelor. legate de echipamentele. după împlinirea acestui termen. 10. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.). echipamentelor. numai acele materiale. pe toată durata de existenţă a construcţiei.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. executantul este responsabil şi va plăti consolidarea.).2 . mărci înregistrate etc. instalaţiilor sau altora asemenea. echipamente.1 . c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată. datorită transportului materialelor. executantul are obligaţia: i) de a evita.5 . 12. taxe şi cheltuieli de orice natură.11 . modificarea sau îmbunătăţirea. b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier. pe cât posibil.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului. până la limita amplasamentului şantierului.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării. care nu mai sunt necesare. pentru viciile structurii de rezistenţă. în scopul facilitării transportului materialelor. a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. 12. instalaţiilor sau altora asemenea. nume. acumularea de obstacole inutile pe şantier. fără plată. costuri.

achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că. şi anume 56 .Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti.4 .(1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM conf. una celeilalte. (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor.1 . o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 1% per zi intarziere. Începerea şi execuţia lucrărilor 15. 15.(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. graficul de execuţie de detaliu.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi daca este cazul . execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. până la intrarea în efectivitate a contractului. printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie. în scris.2 . la semnarea procesului verbal de receptie finala (dupa terminarea perioadei de garantie acordata lucrarii ) – 30% din valoare.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite. oricum.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. dacă executantul nu îşi execută. 13. 14. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. după opinia achizitorului. executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract.2 . în cazul neconformării. (2) Executantul va prezenta.Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 15. 15. după semnarea contractului. alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. 14. cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. L346/2004).În cazul în care.1 . la cererea achizitorului. în mod culpabil şi repetat.3 . identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop. 13. la cererea achizitorului. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. atunci acesta are obligaţia de a plăti. dacă acesta din urmă dă faliment. 13.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. ca penalităţi. în cazul în care. în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. din vina sa exclusivă. în limita prejudiciului creat. achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului.Inspecţiei de Stat în Construcţii.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel în termen de 14 zile de la finalizarea lucrarii si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii in proportie de 70%. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie.2 . Modul de constituire – una din modalitatile prevazute de Documentatia de atribuire.3 . respectiv 1% per zi intarziere.1 .Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. pe parcurs. dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor. atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului. În acest caz. Garanţia de bună execuţie a contractului 14. executantul va prezenta un grafic revizuit.1.(2).3 . Părţile contractante au obligaţia de a notifica. Lucrări Publice. Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. alin.13. Clauze specifice 14. la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 14. terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 14.5 . pentru perioada de garantie acordata lucrarii şi. ca penalităţi.

la dispoziţia achizitorului. achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. Finalizarea lucrărilor 17.responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau. dacă este cazul. achizitorul va convoca comisia de recepţie. la o nouă solicitare a executantului. de către executant. altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii. (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie. atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor. prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie. verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. (2) totalul cheltuielilor suplimentare. executantul are obligaţia de a notifica. acestea vor fi notificate executantului. achizitorul va suporta aceste cheltuieli. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 57 .(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 17. sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. În caz contrar. dacă este cazul. sau ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile. fără aprobarea achizitorului.(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse. dacă este cazul. inclusiv manopera aferentă acestora. în scris. 17. atunci. în ateliere. în acest caz va notifica. 18.1 .În cazul în care: i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute.2 .(1) La finalizarea lucrărilor. 16.2.Ansamblul lucrărilor sau. îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. utilajele şi materialele necesare pentru verificarea. 17. inclusiv fundaţiile. acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 15. în scris. Costul probelor şi încercărilor.3 . În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe. stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. care se va adăuga la preţul contractului.1. revin executantului. oricare parte a lor. În funcţie de constatările făcute. trebuie finalizat în termenul convenit. depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. ori de câte ori astfel de lucrări. 15. 17. părţile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.4 . 16. măsurarea şi testarea lucrărilor. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 16. acest fapt achizitorului. iar în caz contrar.4 . După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor. prin consultare.2 . achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele. distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă. (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.1 .5 . (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului. sau iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării. şi de a reface această parte sau părţi de lucrare. (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare. din partea achizitorului.

de regulă. datorită unor eventuale litigii. la cererea executantului (antreprenorului). Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale.2 . acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor. costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite. 19. alin.1 . la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului. o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate. 20. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa. Ajustarea preţului contractului 20. utilajele. executantul are obligaţia. atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii.. 20. nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta.Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. (3) Plăţile parţiale se efectueaza.18. la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. instalaţiile de lucru.1 . de către achizitor. în urma dispoziţiei date de achizitor. 19. contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 18. care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală.2 .3 . (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. sau ii) unui viciu de concepţie. contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute.Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor.2 .3 . 58 . Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii. plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară. 19.6 . (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice. întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.Pentru lucrările executate.2.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul mentionat in Caietul de sarcini – acesta fiind Anexa la Contract. pentru lucrările executate.1 .(1) Executantul are obligaţia de a încheia. sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.Achizitorul un va acorda avans executantului.4 . înainte de începerea lucrărilor. Plăţile se vor efectua in Lei. de a executa toate lucrările de modificare. ca recepţie a lucrărilor executate.(1). (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului.5 .Preţul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii sale. Plata ultimelor sume datorate executantului. 19. anexă la contract. dar. 19. Asigurări 20. ele nu se consideră.(1) În perioada de garanţie. după expirarea perioadei de garanţie. în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale. reconstrucţie şi remediere a viciilor. în special. 20. materialele pe stoc. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 19. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. pe cheltuiala proprie. echipamentele. de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului.(1). lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului. Modalităţi de plată 19.1 . 18. să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.1 . fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract. dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. a agenţilor sau a angajaţilor acestora. producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 20. Amendamente 21. 23. 24. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 22. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului. 24.2 .3 . 24.1 .4 . 25.2 . Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 22. 25. cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului. cu datele de recunoaştere ale acestora.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese.2 .Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti. fără să obţină. Subcontractanţi 22.Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului. pe durata îndeplinirii contractului.4 . 22. 24. (2) Lista subcontractanţilor. Forţa majoră 24. Soluţionarea litigiilor 59 .(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. ori de câte ori i se va cere. compensaţii plătibile prin lege.Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi. prin act adiţional. în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni. pe toată perioada în care aceasta acţionează.(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. omisiunile. 24.Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.1 . la cerere. în prealabil. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. Cesiunea 25.Părţile contractante au dreptul.1 . de a conveni modificarea clauzelor contractului. poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).3 .Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile. acordul scris al achizitorului. imediat şi în mod complet. în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant. 21.Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului. 22.5 . (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

1 ..2 . Părţile au înţeles să încheie azi .... orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.... după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale. 25..Limba care guvernează contractul este limba română.....Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon.......Contractul va fi interpretat conform legilor din România.. fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. (semnatura autorizată) LS 60 ....1 ....Dacă...... referitoare la îndeplinirea prezentului contract...... prin tratative directe.1 .... Limba care guvernează contractul 26. câte unul pentru fiecare parte. fie de către instanţele judecatoreşti din România. Legea aplicabilă contractului 28...25. achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală........2 .. Comunicari 27.Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă..(1) Orice comunicare între părţi. trebuie să fie transmisă în scris.. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze......1 .. 27... prezentul contract în două exemplare. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.. 27.. 28...... telex.. (semnatura autorizată) LS Contractant .. fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României. 26. Achizitor .. telegramă...

07. anularea procedurii Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii Semnarea contractului Intocmirea dosarului de achizitie publica Data previzionata 01.08. 16 . Parcului.2011 03. 15 . Suceava Tel/fax 0230230601.2011 23.08.07. 14 .08. 10 .2011 03. 17 . 13 . 61 . 5. neconforme. precum si primirea raspunsurilor la acestea Stabilirea ofertelor inacceptabile.07. dupa caz.2011 20.08. Pasi de urmat Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice b) intocmirea documentatiei de atribuire c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului Transmiterea invitatiei de participare Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea Numirea comisiei de evaluare Primirea ofertelor Dechiderea ofertelor si intocmirea procesului. 725300.2011 04.mail: sfandrei@ymail.2011 16.2011 05.2011 Procedura ONLINE 29. 12 .07.08.2011 2.2011 13. 7. 4.2011 08. nr. Gura Humorului.08.2011 05. Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari.2011 13.07. 0230233546 E. atribuirea contractului de lucrari (proiectare + executie) Intocmit.2011 03. 18 .07. 9.2011 Calendarul procedurii de Cerere de Oferta pentru Nr cr t 1.2011 15. 6. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. 1-3.07.verbal de deschidere Verificarea cerintelor minime de calificare Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti. 3.07. 8.2011 01.08.07.07. precum si a documentelor solicitate a fi completate Stabilirea operatorilor economici calificati Verificarea ofertelor Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF.2011 29. 1333 / 07.2010 29. 11 . derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau.com Nr. precum si acelor admisibile Daca este cazul.08.2011 Nu este cazul 08.07.2011 07.07.2011 03.08.08.

Molocea Nicoleta 62 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful