MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF

. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Parcului; nr. 1-3; 725300; Gura Humorului; Suceava Tel/fax 0230230601; 0230233546 E- mail: sfandrei@ymail.com

Nr. 1334 / 07.07.2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

INTOCMIRE PT SI LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA
CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

CENTRUL SCOLAR SF. ANDREI GURA HUMORULUI

CUPRINS

SECŢIUNEA – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – CONTRACT DE LUCRARI

SECŢIUNEA = FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI =

Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 .07.3104641 Adresa internet: www. 15-17.energie  activitate relevantă . Stavropoleos nr. recreative þ educaţie  activitate relevantă .ro Telefon: 0230. Jurisdicţia special administrativa prevăzută de art. Persoană de contact: Marius Moldovan .competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str.1. JUDETUL SUCEAVA Termenul limita de finalizare a lucrarilor pana la data de 10 septembrie 2011. Universitatii Nr. Mihail Ciocoiu Fax: 0230230601 Ţara: România I. 255 alin. Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal. nr. Prof. 1-3 Localitate: Gura Humorului Cod poştal: 725300 Cod unic de înregistrare: 4440926 Telefon: 0230233546 Persoana de contact: Dir.3104642 II.1. JUDETUL SUCEAVA . Parcului.b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante  servicii publice centrale  apărare ordine publică/siguranţă naţională  mediu  economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială  cultura.PROIECTARE SI EXECUTIE CPV 45232141-2 . Ştefan cel Mare nr. CUI 1562694.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.poştă  altele (specificaţi)________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA  NUþ A.215. Cont in LEI deschis la ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 .2) II.c. Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 19. telefon / fax: 0230 520099. 1. Sursa de finanţare : După caz.383 III. 6. 3) Procedura se finalizează prin : . 62 Localitatea: SUCEAVA Cod poştal: 720062 Ţara: România E-mail: doinafodor@just. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI.2.cnsc. 1. religie şi actv.a.2011 ora 12:00 B.1. Cod postal 720229. 34/2006 . proiect/program finanţat din fonduri comunitare Fonduri Bugetare DA  NU þ II: OBIECTUL CONTRACTULUI II. Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute direct de la Autoritatea Contractantă sau prin intermediul consultantului organizator BRM Terminal Suceava Str.I.ro Fax: 021. (1) din OUG nr. Cale de recurs Curtea de Apel Suceava Str.2011 ora 10:00 Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 20. Soluţionarea contestaţiilor I.2 Execuţie  Proiectare şi execuţie þ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate  II. C. J40/19450/1992.apă  activitate relevantă .1) Denumire obiect procedură: þ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană/organizaţie internaţională  întreprindere publică cu activitate relevantă  altele LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. sector 3 Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc.transporturi  activitate relevantă . II.1) Descriere II. Amplasamentul lucrării: CENTRUL SCOLAR „SF.ro Telefon: 021. 0230 521506.07. I.2. . AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: CENTRU SCOLAR SFANTU ANDREI Adresa: str.

In cazul sustinerii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de catre o persoana fizica sau juridica se vor avea in vedere prevederile Art.000 lei. 5. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere.2) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art.1. conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuţii. oferta. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint.357/2005 privind bursele de mărfuri.1) Procedura selectată Cerere de Oferte ONLINE Operatrorii economici vor posta pe SEAP . Clauze contractuale obligatorii DA þ NU  Nu se accepta actualizarea pretului.1. Contracte de inchiriere pentru resurse tehnice.1) În cazul unei oferte comune. .2) Etapă finală de licitaţie electronică DA NU þ V . semnată de reprezentantul său legal. care. 1660 / 22. Atentie! Angajamentul de sustinere creaza sustinatorului obligatii juridice in cadrul contractului de lucrari in situatia in care ofertantul este in impas. Nu se acceptă oferte parţiale in sensul ofertarii numai anumitor categorii de lucrari. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. cantităţi sau altele asemenea. cu modificările şi completările ulterioare. atasat la invitatia de participare. In acest caz se va prezenta din partea sustinatorului Angajamentul ferm de sustinere pentru acest contract.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. VI. . Legea nr. Centrul Scolar nu acordă Avans pentru inceperea executiei lucrarilor 2. II. . 2.6) Acceptarea ofertelor alternative DA  NU þ III. La solicitarea Comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in original si copie la sediul autoritatii contractante. 3.2008 privind Normele de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.termen limita de finalizare a lucrarilor : 10 septembrie 2011. Documentele de calificare prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite. sustinere financiara sau experienta similara) se aplica prevederile OUG 34/2006 Articolul 186 si 190. astfel interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 24 ore de la solicitarea Beneficiarului Valoarea alocata = 240.2011 II.02. diverse valori. HG nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 176 din ordonanţa de urgenţă. prin care confirmă că îndeplineste cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. mai puţin cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaţi. dar precis.11. Legea nr.alte condiţii specifice solicitate de ordonator: 1. Solicitarile de clarificari adresate de Comisia de evaluare si raspusnurile se vor transmite respectiv posta pe SEAP. CRITERII DE CALIFICARE VI. Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 5ani. Contract rezervat DA  NU þ III. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe . 190 din OUG 34/2006 referitoare la eligibilitate.Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de finantare a lucrarii cel putin pana la decontarea primelor facturi pentru lucrarile receptiomnate partial si serviciul de proiectare.27/2006. Legislaţia aplicată: 1. 198/27. executantul are obligatia de a intretine in bună stare lucrarea efectuată.1. .1.4.Încheierea unui acord cadru  Contract de achiziţie publică: þ II. in forma autentificata (legalizata notarial) insotit de Declaratia privind eligibilitatea si documente ce dovedesc capacitatea financiara / tehnica sau profesionala in functie de natura sustinerii acordate.inclusiv.1.2. 4. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 3. obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat. valoare fara TVA IV. .5) Divizare pe loturi  DA NU þ Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta cerinta. IV. 1. HG nr. Clauze specifice contractului III. situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul. In perioada de garantie.2006 actualizata prin modificarile aduse de HG nr. Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii pana cel tarziu 10.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor." In cazul sustinerii de catre un tert (Contracte de colaborare – pentru personal de specialitate. PROCEDURĂ IV. dacă au fost solicitate.modalităţi de plată: OP . VI.09.

2010 al ANRMAP Formular nr.în copie conform cu originalul.nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial. în original. 85/2006 privind procedura insolvenţei. sau că societatea se află în incapacitate de plată. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 15A – in original 6. cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. 3. Formularul C2 din Secţiunea Formulare. în original. Formularul C3 din Secţiunea Formulare. pensii.2) Situaţia personală a ofertantului 1. modul de îndeplinire a obligaţiilor. VI. Se va prezenta Centralizatorul pe obiecte din care sa rezulte categoria lucrarilor executate. eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat – în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 4. în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul.10. in original. beneficiari.domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. – in original Notă: Pentru a fi valabile.12. b) declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani þ solicitat  nesolicitat Cerinta minima – Cifra medie de afaceri = 480. în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 5 ani de valoare minim 240. din care să rezulte că: . indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. emis. b) declaraţie pe propria răspundere referitoare la resursele. 69 1 din OUG 34/2006. – în original.3) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Pentru persoane juridice române: Certificat constatator. Formularul B2 din Secţiunea Formulare.2009 si 31. 2. VI. 4) Situaţia economico-financiară a) bilanţul contabil. 181 completată în conformitate cu Formularul B din Secţiunea Formulare. şomaj). Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate. CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă conform prevederilor Ordinului 314/12. beneficiari. modul de îndeplinire a obligaţiilor. Declaratie pe propria raspundere referitor la incompatibilitatile prezentate de Art. . þ solicitat  nesolicitat Ofertantul trebuie să prezinte bilantul la 31. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. PV de predare primire si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (Intocmire PT pentru lucrari retele termice). retele exterioare). (documentul se va prezenta în copie conform cu originalul. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din Secţiunea Formulare. anexându-se şi traducerea autorizată în limba română) VI. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. echipamentele tehnice angajate pentru ducerea la indeplinire a contractului de lucrari – în original þ solicitat  nesolicitat Ofertantul va prezenta resursele proprii si ale asociatului / subcontractantului / sustinatorului – disponibilizate pentru .12. . Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul local – in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 5. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. PV de receptie la terminarea lucrarilor si Recomandare/Document constatator aferent acestuia.VI. Pentru persoane juridice străine: .documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională.2010 vizat şi înregistrat de organele competente . însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori.000 Lei Se va completa şi depune. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 3 ani.5) Capacitatea tehnică şi sau profesională a)– listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani (Lucrari instalatii termice. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. în original. – în original. perioada şi locul execuţiei lucrărilor.000 Lei.

– se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului .Sef proiect – inginer specializare Instalatii . (atunci când este cazul). Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I.1) Limba de redactare a ofertei VII. echivalent în lei. e) Declaratie privind repectarea conditiilor de munca si protectia muncii – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului – in original þ solicitat  nesolicitat f) Declaratie privind repectarea legislatiei in domeniul mediului pe parcursul executiei contractului de lucrari. Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel: .se va mentiona categaria de lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractanti. conform ultimei situaţii financiare aprobate. VII. 4. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate. prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 3 din Secţiunea Formulare) – în original.Responsabil Tehnic cu Executia pentru domeniul edilitare – instalatii . Cerere de participare la procedură (cerere tip – Formularul 1 din Secţiunea Formulare) – în original.4).Personal specializat pentru instruire si verificare in domeniul Securitatii si sanatatii ocupationale Se va prezenta personalul calificat angajat in executia categoriilor de lucrarii solicitate prin Caietul de sarcini. se vor prezenta Acordurile de subcontractare. resursele tehnice si personalul de specialitate al subcontractantilor (CV-uri. 181 din OUG 34/2006. Garanţia de participare conform prevederilor VII. b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro. produse pentru constructii – Autorizare sau decizie numire . sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. 1. paşaport). 3. Diplome/Atestari ale persoanelor / ale subcontractantului). Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.– în original.3) Documentele de înscriere procedură la Română 90 zile de la data deschiderii ofertelor. Declaratii privind eligibilitatea si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art.Sef Santier – inginer specializare Instalatii .in original þ solicitat  nesolicitat Standarde de asigurare a calitatii þ solicitat  nesolicitat Se vor prezenta in copie conform cu originalul documente care certifica implementarea in cadrul societatii a standardelor de calitate ISO 9001. respectiv.Controlor de Calitate a lucrarilor – CQ domeniul edilitare .în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: • „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria .2) Perioada de valabilitate a ofertei VII. carte de identitate. Ofertantii vor depune diplome / atestari profesionale emise de institutii abilitate. þ solicitat  nesolicitat Se va completa Formularul D din Sectiunea Formulare.indeplinirea acestui contract (proiectare + executie) c) declaraţie pe propria răspundere referitoare personalul tehnic de specialitate cu atributii majore in realizarea contractului:.Autorizare . PREZENTAREA OFERTEI VII. In cazul in care o parte a contractului se va subcontracta . Copie a Contractelor de munca pentru personalul tehnic de specialitate: . þ solicitat  nesolicitat d) declaraţie pe propria răspundere privind proporţia în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora – în original.M. Pentru fiecare persoana mentionata – se va prezenta atestatul profesional . Împuternicirea scrisă. îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250.M. dovada capacitatii de exercitare a subcontractantului prin prezentarea Certificatului de inregistrare la ORC din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde cu activitatile pentru care a fost nominalizat ca subcontractant. in termen de valabilitate pentru executie lucrari edilitare. 5. 14001 si 18001 sau echivalent.

• „Fişa de parteneriat”. Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită. dacă este cazul . Certificatul de înregistrare – în copie. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate nedeschise.M. VII. • „Întreprinderi partenere” • . 41. • „Întreprinderi legate”. în următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare în favoarea Centrului Scolar “Sf. Dovezile privind calitatea de I. Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu garanţia de participare.800Lei valabilă 90 zile de la deschiderea ofertelor. Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de 4.M. • „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” • Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menţionate mai sus se face conform prevederilor art.în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). 6.4) Garanţie de participare Solicitat þ Nesolicitat  Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare.original. 27/2006. 44 şi 45 din Legea nr.se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). ofertantul pierzând suma constituită. de cifra de afaceri şi de garanţia de bună execuţie. atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia.in original Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură. 7. nu constituie garanţia de bună execuţie . b) fiind declarat câştigătorul procedurii. 43. b) fila CEC vizata de banca – în copie. atrage după sine returnarea ofertei nedeschise. Modelele formularelor enumerate se regăsesc în Secţiunea „Formulare”. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garanţia de participare.în original 8. pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului. Andrei”. Acord privind modul de lucru al BRM SA.întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) . Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). 42.în cazul întreprinderilor legate . 346/2004 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. în forma şi cuantumul solicitate. Acord de asociere. c) fiind declarat câştigătorul procedurii. refuză să semneze contractul.

Oferta financiara aferenta executiei de lucrari se va fundamenta in baza Listelor de cantitati .8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei . VII. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice – Certificate de calitate/ Declaratii de conformitate pentru materiale cu pondere insemnata in executia lucrarii (betoane. Modul de prezentare al Prin oferta tehnică depusă. teava preizolata) VII. extraselor de materiale. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de VII. manopera. ofertantul are obligatia de a prezenta oferta. • valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii. 278 1 din OUG 34/2006. precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. la sediul autoritatii contractante. a contului şi băncii societăţii. • valoarea consumurilor totale cu mână de lucru. Memnoriu tehnic. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. ofertantul are obligaţia de a propunerii tehnice face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. • valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări. La solicitarea comisiei de evaluare. caiet de sarcini. de către ofertant. care va fi evidenţiată distinct. Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: Valoarea servicii lor de Proiectare – elaborare PT (Detalii de executie. inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice.07. Restituirea garanţiei de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de restituire menţionate la alineatele precedente.7) Prezentarea ofertei Depunerea ofertei se face direct in SEAP pana cel tarziu 29. Lister de cantitati. • valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice. Ofertantul trebuie sa prezinte solutia tehnica propusa pentru aceasta lucrare. VII. cu montaj şi independente. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta. utilaje si transport – atasate Caietului de sarcini. • valoarea consumurilor totale privind transporturile. Solutia tehnica din PT trebuie sa se incadreze in valoarea ofertata. inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Ofertantul trebuie să prezinte graficul de executie (proiectare si executie) si Programul calitatii propus pentru aceasta lucrare .2011 ora 15:00.6) Modul de prezentare propunerii financiare a Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare. planse) inclusiv verificarea PT de verificatori autorizati. la sediul Autoritatii Contractante (Formularul 4. cu precizarea valorii de restituit. Valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată.5. după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor.d) ofertantul se agfla in situatia prevazuta de art.3 din Secţiunea Formulare). Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original. • valoarea consumurilor totale de resurse materiale. precum şi a numărului şi denumirii procedurii. in PLIC ORIGINAL si PLIC COPIE.

XI. de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract. 70% in termen de 14 zile de la terminarea lucrarilor 2.9) Deschiderea ofertelor Data. DA þ NU  lucrări: b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de lucrări: . Andrei” Gura Humorului. fara TVA.2. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire.07. VII. acesta va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie. 30% la receptia finala (la sfarsitul perioadei de garantie acordata de executant). VIII. în termenul prevăzut. CRITERIUL DE ATRIBUIRE VIII. ora şi locul deschiderii ofertelor 29. ora 15:00 Vizualizarea ofertelor depuse se face de catre Comisia de evaluare la sediul autoritatii contractante prin descarcarea fisierelor postate pe SEAP de catre ofertanti. Bursa Română de Mărfuri. acestea fiind întocmite strict conform cerinţelor autorităţii contractante. nu este în nici un fel responsabilă de datele cuprinse în criteriile de calificare ale ofertanţilor.organizator. în calitate de consultant . la preţul de atribuire. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in baza cererii de restituire depuse la Centrul Scolar “Sf. GARANŢIA DE BUNA a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de EXECUŢIE A CONTRACTULUI 10% din valoarea de atribuire a contractului. PRECIZĂRI FINALE Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare (Formularul corespunzător din Secţiunea Formulare) sau. ATRIBUIREA CONTRACTULUI IX.comisia de evaluare conform prevederilor legale. . astfel: 1.1) Preţul cel mai scăzut þ IX.2011. CONTRACTULUI DA  NU þ IX. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.1 AJUSTAREA PREŢULUI Pretul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii lui. X. caietul de sarcini tehnic şi modelul de contract.

SECŢIUNEA = CAIETUL DE SARCINI = .

Consumurile cu resursele materiale.com Nr. Optiune – ONLINE Serviciile de proiectare presupun: Intocmire PT conform HG 28/2008 – Caiete de sarcini. Mihail Ciocoiu – Director. 122 litera i) din OUG 34/2006.maxim 10. Gura Humorului.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) 71321200-6 . Se prezinta atasat la Caietul de sarcini Listele de cantitati de lucrari. ANDREI” GURA HUMORULUI Str.26 Euro conform Curs oficial BNR din 04.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF. Liste de cantitati. C/val proiectarii cuprinde realizarea documentatiilor conform HG 28/2008 precum si c/val serviciilor de verificare a PT .416.Prof. Memoriu tehnic.09.07. Detalii de executie. 725300. Proiectul tehnic se va preda in maxim 7 zile de la semnarea contractului de executie.2011 Termenul de plata : . Termenul de garantie solicitat pentru lucrare este de minim 5 ani.2011. Se recomanda vizionarea amplasamentului – persoana de contact D.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. Executia lucrarii se va face conform PT. Optiuni contract: Proiectare + Executie Coduri CPV: 45232141-2 . acestea se vor corecta pe parcursul executiei prin Note de renuntare si Note de comanda suplimentara numai in conditiile mentinerii pretului ofertat ca fiind ferm si nemodificabil.toate exigentele. Valoarea alocata pentru executia contractului: 240. Intocmit. 1328 / 07. Termenul de executie .mail: sfandrei@ymail. Andrei” . Autoritatea contractanta nu acorda Avans pentru executie. 0230233546 E. In cazul in care exista diferente intre PT si oferta. 4.07.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. Mihail Caiet de sarcini Centrul Scolar “Sf.2011 Ciocoiu Se aproba.18 Lei/Euro . utilaje si transport. Director . Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut. interventia in perioada de garantie se va efectua de catre executant in maxim 24 ore de la sesizarea Beneficiarului.09. 1-3. Suceava Tel/fax 0230230601. Lucrarile suplimentare se vor contracta in limita a maxim 10% din valoarea alocata conform prevederilor Art. Parcului. Acesta va fi verificat de verificator autorizat.2011 . Planse.000 Lei fara TVA echivalent 57.2) Termen de executie: incepand cu data semnarii contractului pana cel tarziu 15. Molocea Nicoleta . Tip procedura aplicata: Cerere de Oferte . nr. astfel pentru stabilirea castigatorului procedurii se va licita conform Listelor de cantitati atasate Caietului de sarcini. manopera. Andrei” din Gura Humorului doreste sa achizitioneze Lucrari de constructii – reabilitare retea termica exterioara in locatia Gura Humorului – obiectiv – Centrul Scolar “Sf.

SECŢIUNEA = FORMULARE = .

Documente de înscriere 2. Alte documente . Fiecare ofertant care participă. să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. Propunere financiară 4. completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. în mod individual sau ca asociat. Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 1. pe de o parte. pe de altă parte. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni.SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate. să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi. Documente de calificare 3.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE .

.../.....FORMULAR 1 CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr. …………………………………din data de …………………………… ...…………….. Am luat cunoştinţă de faptul că.......adresa e-mail……………………….. 3......... Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de ………………………. sa indeplinim toate cerintele si obligatiile prevazute de documentatia de atribuire in cazul atribuirii contractului in favoarea noastra.. …………….... ……………………………………………... Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare. ___________________________ (Nume... 7.... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) . 10. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ……………………………..........Ordin de plată nr.. ANDREI” sub nr..………………………… .. ... astfel: ......... 9...... precum şi pentru realitatea informaţiilor...……… Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de telefon ……………………fax ………………………....... înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 4....……………… 6..... Sediul ofertantului (adresa completă) ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. în vederea participării la procedură........ pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie.. 5... sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals... Denumirea completă a ofertantului .. 8..Scrisoare de garanţie bancară nr... (in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi........ Cererea a fost înregistrată la CENTRUL SCOLAR „SF...... aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.......………………………………………………. în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre obligatiile ce revin ofertantului castigator conform documentatiei de atribuire vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită..........….........………………………………………........ datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii. 1.. Ne angajăm răspunderea exclusivă.…… emisă de ………………………………………………………………………. precum şi leaderul de asociaţie) 2.. Ne angajăm...

............... domiciliat în ……………. paşaport)....... JUDETUL SUCEAVA autoritate contractantă C./C......Andrei „ Gura Humoruilui. să ne reprezinte la procedura nr.………………… ………………….. carte de identitate. în scopul atribuirii contractului de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. CUI ……………….... reprezentată legal prin …...………………...…………………………...FORMULAR 2 ÎMPUTERNICIRE Subscrisa …………………………..... împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1.……………………... seria ……... Prin prezenta. eliberat de …………….. având funcţia de ………......……………...….I...... Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii............. 2. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ..... În îndeplinirea mandatului său.... …………………….... Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate..... identificat cu B.……………………... Data …………… Denumirea mandantului S.......... ………………………………… reprezentată legal prin ___________________________ (Nume.. la data de ………. 3.....…………………………………………………………………. organizată de .. împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură... …..S.. ………………. atribut fiscal ……. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură.C.... nr......”Sf.. împuternicim prin prezenta pe …...………………...... în calitate de ………... CNP ……..I.. ANDREI” GURA HUMORULUI... 4. cu sediul în ………………………….... …………………………………….. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură..……….…………………………………….............. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii..……………………………………………...... înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.

nulă şi neavenită.. fax) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR. indiferent dacă este sau nu restituită.. nu s-a primit la ghişeele băncii.. sediu.....BANCA ... Andrei” Gura Humorului. Andrei”” din Gura Humorului pentru suma de ……………………………. GURA HUMORULUI. (denumire..revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. Andrei” Gura Humorului... .. din partea Autoritatii contractante – Centrului Scolar “Sf.... Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă.. ANDREI”. în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. refuză să semneze contractul în termenul stabilit.fiind declarat câştigătorul procedurii...ofertantul se regaseste in situatia prevazuta de Art. în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus. datată ……………... în cazul în care este necesar.. JUDETUL SUCEAVA . nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului...... cu acordul prealabil al ofertantului.... __________________________ (denumirea băncii) Director... sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură. în mod automat..fiind declarat câştigătorul procedurii. vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea Centrului Scolar „“Sf. Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie.. .. această scrisoare de garanţie bancară devine. în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: . telefon. . 2781 din OUG 34/2006 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant. ____________ pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat oferta sa.. .. nici o cerere scrisă de executare. la solicitarea Centrului Scolar “Sf.

prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Prezentarea acestui formular se face in cadrul Documentelor de inscriere la procedura............. Ne exprimam acordul cu privire la plata unei sume in favoarea consultantului organizator. ANDREI”..... …………………………………... suma reprezentând 1 % din valoarea de atribuire a contractului de achiziţie publică la care se adauga TVA.... Data completării: …………… ___________________________ (Nume....………… în calitate de ……………………………… ....…………… înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. Andrei” Gura Humorului Subscrisa (denumirea completa a firmei) ……….. in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a procedurilor de achizitii publice de catre Bursa Romana de Marfuri SA in temeiul Legii 357/2005 .. GURA HUMORULUI...........Legea Burselor de Marfuri.. JUDETUL SUCEAVA la sediul Centrului Scolar “Sf.Acord aferent procedurii de Cerere de Oferte privind achiziţionarea de LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF. reprezentată legal prin …..………………………………… …………………………….... cod unic de înregistrare …………………………..…………..... ...

FORMULARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII .

.. [ ] Întreprindere parteneră.. modificată şi completată prin OG 27/2006. Semnătura .................... tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă....... datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere..... În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi..6 din Legea 346/2004. (numele şi funcţia semnatarului........ Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Important: Precizaţi dacă.......... după caz.........2... III..........1 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I......………… ___________ 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintele consiliului de administraţie... Data întocmirii .......................2..2........... cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere......... director general sau echivalent) II.... Funcţie. datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante........................ Nume....... precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie................ mijlocie sau mare). 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi........ autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.. fără anexa nr... [ ] Întreprindere legată.............. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. Se va completa doar declaraţia...... faţă de exerciţiul financiar anterior.... precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie........ În acest caz.  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura ...ANEXA NR... Tipul întreprinderii Indicaţi...... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr......... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr... prenume...... întreprindere mică... .

ANEXA NR. 2 CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi 1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
1

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Total active (mii lei/mii Euro)

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………………….……… Adresa sediului social ……………………………………………………………………………………………………….…………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………………………… Numele, prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………………………… ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Active totale de salariaţi3 netă (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro) Total NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ……………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1. Tabelul de parteneriat - A.2. Cifra de afaceri Numărul mediu anual anuală netă de salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale5 (mii lei/mii Euro)

Procent

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
3

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
4

Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1. Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numele şi prenumele preşedintelui Numele sau Adresa Cod unic consiliului de denumirea sediului de administraţie, întreprinderii social înregistrare directorului general sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total: Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Numărul mediu anual de salariaţi

Active totale (mii lei/mii Euro)

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Data întocmirii .................................... Semnătura .......................................... Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

Tabelul B. 2. 6 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) . Se va completa tabelul B1 de mai jos.Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE 1. de identificare) directorului general sau echivalent A. calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. E. 7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal. care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6. NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate. D. modificată şi completată prin OG 27/2006. consolidate dacă este cazul. B. C.. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. ___________ Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004. sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate.1.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". situată imediat în aval sau în amonte. Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare Numele şi prenumele preşedintelui Întreprinderea Cod unic de consiliului de legată(denumire/date Adresa sediului social înregistrare administraţie.

........*) 2............. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)..2....*) 4..*) Total NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct........ Nume..........*) 3.. .....................………… ___________ *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere......... Funcţie... prin completarea tabelului B2 de mai jos........... Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Data întocmirii ............................ Semnătura .... Tabelul B...........Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate)................. prenume. se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate.*) 5... Întreprinderea numărul: 1.....

......... Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A. Date referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele trebuie introduse în tabelul B............. situată imediat în aval sau în amonte de aceasta............ secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1..... Semnătura . Funcţie................... dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.......... calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate... NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora.... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele. Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale(mii lei/mii Euro) Data întocmirii .. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate.....2...... prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintelui consiliului de administraţie. din tabelul B.......... ... din Secţiunea B.......2.... 7 ........................ directorului general sau echivalent) 2.................... Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă..... prenume... consolidate dacă este cazul......FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr...………… ___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi... Nume..

DOCUMENTE DE CALIFICARE .

........................ nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună.......... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării ......................................... că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art....... nu depun ofertă individuală...... respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale......... 180 din OUG nr................. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........... 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică........................ declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici...................................................... De asemenea... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem............. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere................FORMULAR A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul .............. fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ....... a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.................. sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice..................................... ___________________________ (Nume. fraudă şi/ sau spălare de bani.................. reprezentant împuternicit al .............. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita........... pentru corupţie............

............ Andrei” Gura Humorului................. Data completării ........... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat......................................... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită DA NU c) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani.... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat............... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem......... JUDETUL SUCEAVA de către Centrul Scolar “Sf. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF.. SAU au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor.......... .......FORMULAR B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art......... reprezentant împuternicit al ......... e) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul ... ___________________________ (Nume..... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti......... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită până la data de ............ declar pe proprie răspundere că: a) nu ne aflăm în stare de faliment b) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor...... Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii....... GURA HUMORULUI................ 181 Subsemnatul ........organizator au dreptul de a solicita......................... pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.......ANDREI”....................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ...... d) nu am fost condamnaţi.................... în ultimii trei ani...................

loc de înmatriculare/înregistrare) 6. telefon/fax. Telefon: ………………………… Fax: ………………………… E-mail: ………………………… 5. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: Anul Cifra de afaceri anuală (la 31. Principala piaţă a afacerilor: 9.FORMULAR B2 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) INFORMAŢII GENERALE 1. 3. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Cifra de afaceri anuală (la 31. certificate de înmatriculare/înregistrare) 8. 2.lei 1. Denumire: 2. pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Cod fiscal: 3.12) . Medie anuală: Data completării: …………… ___________________________ (Nume. dacă este cazul: (adrese complete. dată. Birourile filialelor/sucursalelor locale.12) . Obiect de activitate.echivalent euro - . Adresa sediului central: 4. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr.

......... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice................ reprezentant împuternicit al .. societate comercială......... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........ Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere................................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ....................... banca....... ___________________________ (Nume..... Data completării ............................................... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră...................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.......................Formular C3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul ............... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita....... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf.................................

. 0 1 2 . Obiectul contractului de lucrari 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 ..Anexă Formular C3 Nr... Crt.

___________________________ (Nume. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor . subcontractant. contractant asociat. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).

................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor........... ___________________________ (Nume.................................. Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră...................................................................... Data completării .......... Formular C2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul ... reprezentant împuternicit al ...... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice......... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.............. banca.................. societate comercială......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf........... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ..... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita........ că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere....................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................................. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.

subcontractant. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor.... Obiectul contractului de servicii 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 36 . 0 1 2 .Anexă Formular C2 Nr. ___________________________ (Nume.. contractant asociat. Crt. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).

....... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. Crt........ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere..... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie................................ reprezentant împuternicit al ............ Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatură Data completării . bancă................. societate comercială............. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 37 ........................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.. ___________________________ (Nume...... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………….. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră........................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta............. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.............. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.............................................. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Nr.......................... .......... .........FORMULAR D OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul ..

... societate comercială.................... Data completării .............................. declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.......... bancă........................................................................ reprezentant împuternicit al ..... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........ prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 38 .. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra........ sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta...... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie........ De asemenea................ INSTALAŢIILE.... ___________________________ (Nume.. ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI Subsemnatul ....... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere............FORMULAR E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor......................... ...................

instalaţii şi echipamente tehnice Nr.M . crt. 7. 8. 10. 5. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 39 . 4. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. 2. 1.Anexă 2. Formular E LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje. 3. 6. 9. Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie ___________________________ (Nume.

.................................................................................................. ___________________________ (Nume................................................ protectie a 2007 2008 Anexam la prezenta Atestarile profesionale ale RTE......... că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............... bancă............... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 40 .................... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice........................................ Responsabil Tehnic cu Executia – Domeniul instalatii............................................................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............................... societate comercială.. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ......... Data completării ............................ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............................................................................................. Personal specializat pe linie de muncii ..................................... 2006 Personal angajat Din care personal de conducere Personal executie Specialisti cheie in executia contractului: Inginer specializare Instalatii – Sef proiect ....... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................................................................... ........................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... Responsabil cu Controlul Calitatii ................................ reprezentant împuternicit al .......................... Sef Santier ............................... Sef Santier si CQ precum si Autorizarile eliberate de Inspectoratul de stat in Constructii/Decizie de numire pentru aceste persoane.....FORMULAR F OPERATOR ECONOMIC (societate de constructii) …………………………… DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul ...................................

Data completării ...........Personal de executie – Tabel centralizator Nume si Prenume Specializare Vechime in specializare Personal Propriu/Cooptat Se ataseaza Tabelului – Atestarile profesionale pentru personalul de executie si dovezi privind relatia contractuala cu acestia....... ___________________________ (Nume.. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 41 .....

PROPUNERE FINANCIARĂ 42 .

. să executam LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. (suma în litere şi în cifre) 2.……….... Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă.... Semnătura ………………………… în calitate de ……………………………………………….  nu depunem ofertă alternativă. ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat... împreună cu comunicarea transmisă. 4. (se bifează opţiunea corespunzătoare) 6...... prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare... ANDREI” DIN GURA HUMORULUI..zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor oferind o garantie intregii lucrari de ..ani.. Precizam că:  depunem ofertă alternativă...... la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………..OPERATORUL ECONOMIC (societate de constructii) __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ Lucrari de constructii (proiectare si executie) Către : Centrul Scolar “Sf.. să predam proiectul tehnic CONFORM CERINTELOR DIN Caietul de sarcini in termen de . zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. ore de la sesizarea Beneficiarului. Data completării: …………… Nume..... JUDETUL SUCEAVA (PROIECTARE SI EXECUTIE) . 5.. 7. în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare.... Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………... 3.. Ne angajăm ca.. Termenul de interventie pentru remedierea defectelor in perioada de garantie este de .. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi...... autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).... vor constitui un contract angajant între noi.... pentru suma de ……………………………………………………………………. 43 . (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca... prenume: ……………………………………….. zile de la data semnarii contractului si sa finalizam lucrarea in maxim . în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare. Examinând documentaţia de atribuire... în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire... Am înţeles şi consimţim ca. Andrei” Gura Humorului 1. subscrisa ………………………………………………. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. (suma în litere şi în cifre). marcat în mod clar "alternativă"......

ALTE DOCUMENTE 44 .

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ (semnătura autorizată) 45 . încheiat între Centrul Scolar “Sf. JUDETUL SUCEAVA. în calitate de achizitor.BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE Către: Centrul Scolar “Sf. în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.. în calitate de contractant. până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv fara TVA. şi ………………………………………………. În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………. Andrei” Gura Humorului Cu privire la contractul de achiziţie publică LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF.. . fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. se va obţine acordul nostru prealabil. Plata se va face în termenul menţionat în cerere. orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului. Andrei” Gura Humorului.

Cu consideratie. ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. _________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) Achizitie publica ___________________________________________________ COD CPSA/CPV ________________.____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3.SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre.____________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Fata de cele de mai sus. va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.____________________ 46 . va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1.C. S.

………………………………. Andrei” Gura Humorului Subscrisa ………………………………………………………………. în valoare de ………………………………. constituită în vederea participării la procedura nr. 47 . Vă mulţumim. Data completării: …………… ___________________________ (Nume.. …………………………………… emisă de …………………………………………………………………………………  Alte forme de constituire.1.FORMULAR 4. cu sediul în ……………………………………………………………………………şi CUI………………. respectiv …………………………………………… …………………………………………………………………………………….3 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: Centrului Scolar “Sf. Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii. privind achiziţionarea de ………………………………………………… de către …………………………………………… . prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul Centrului Scolar “Sf. solicităm prin prezenta restituirea garanţiei.prin:  Scrisoare de garanţie bancară nr. deschis la ……………………………… . Andrei” Gura Humorului Formular 4. cod IBAN ……………………………………………….

C. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.C. ___________________________ Liderul asociatiei: S. modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.C. ______________________ Alte clauze: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. ___________________________ _______ % S. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S. ___________________________________ 2.- .C.C. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S.ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________.____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.C. (incadrarea legala) Noi. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere. parti semnatare: S. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _______ ______________________________________________________________”.C. _______________________ S. Repartizarea fizica. ______________ ______________ 48 . ASOCIAT.C. ___________________________ _______ % S.

Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului. produselor.4..3.produse. produselor.fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic. 3. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari. esalonata conform graficului anexa la contract. . produselor. (lucrarilor. (lucrari.tel.6. (denumire contract) 1./………… La contractul de achizitie publica nr……/…….tel.5.produse.7.produse. _______________ cu sediul in ___________ ____________________.3. serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor.. Obiectul contractului: Art.plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor. subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. 49 . serviciilor) Art.2.____________________. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.servicii) Art. reprezentata prin __________________ Director General si (adresa. denumita in cele ce urmeaza subcontractant.C.MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr………. serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art. serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.lunar. in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant. contravaloarea ___________________ executate (lucrari. . Art. Alte dispozitii: Art. ________________________ cu sediul in _________________________________. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor. denumita in cele ce urmeaza contractant general si S.servicii) . produselor.servicii) in perioada respectiva.. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: .fax) ______________ Director Economic.____________________ . in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului. contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. Art.1. (lucrarilor. produselor. 2. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S.C. serviciilor) contractul. incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta) la “_______________________________________________________________”. (adresa. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. produselor. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor.

50 . cate un exemplar pentru fiecare parte.......................................... Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________...... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ........................................................................ în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ...... ......................9.......... (denumire contract) Art...........................................................în fapt .8......... ............... organizată de autoritatea contractantă ............................ .în drept ....................................... Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila.............................. CONTESTAŢIE Subscrisa ....................... ................................... Reprezentat legal (nume/prenume în clar) ............................................ 18B Formular pentru persoane fizice CONTESTAŢIE Subsemnatul ................................ 18A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator ........................................ .............. organizată de autoritatea contractantă ............................... cod unic de înregistrare ....... cu sediul în ......... Semnătură autorizată .. ...... contest decizia autorităţii contractante .................. cu domiciliul în ........................................................în fapt ..... În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ................ contest decizia autorităţii contractante .......................................... ..... litigiile se vor solutiona pe cale legala................................................ (semnătură autorizată) Formular nr............... reprezentată legal prin ....................................................... În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ...... ..... pe care o consider nelegală.............................. .. având sediul în . Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare...... ______________________ (contractant) ______________________ (subcontractant) Formular nr................................................... pe care o consider nelegală....... având sediul în .... în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ............ Daca acest lucru nu este posibil.Art...... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ..............................................în drept ................................

SECŢIUNEA = CONTRACT DE LUCRARI= 51 .

.. îndeplinirea contractului..... care nu se datorează greşelii sau vinei acestora........... nr....... Interpretare 3......... fără a crea o imposibilitate de executare....... care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi.. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii...... pe de altă parte...părţile contractante.......... denumire operatorul economic ......34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică...............2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit......... Cont bancar deschis la Trezoreria Gura Humorului RO54TREZ5945026XXX000058.... inundaţii sau orice alte catastrofe naturale............. .. b. in calitate de achizitor în prezentul .....................______________data_______________ Preambul În temeiul OUG nr... Clauze obligatorii 4............ telefon/fax: 0230230601..... e...... respectiv... s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse....... f. Definiţii 2.. 0230233546.. (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 3..Executantul se obliga să execute (PROIECTARE SI EXECUTIE)....... asumate prin contract.. .......................... pe de o parte şi ……..365 zile.. Cod unic de Inregistrare 4440926..... acolo unde acest lucru este permis de context.. bancă) .Contract de lucrări nr.. incendii........... ……………. (denumirea conducătorului) funcţia....... d.............. Gura Humorului. an .... 2. cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa.. face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi....preţul plătibil executantului de către achizitor................................. amplasamentul lucrării ...................1 ... restricţii apărute ca urmare a unei carantine..... adresa sediu ………………… ....locul unde executantul execută lucrarea...... să finalizeze şi să întreţină LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF......... 52 .....1 ............ reprezentat prin ..... în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale....În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. Parcului..... în calitate de furnizor.. Andrei” Gura Humorului....1 În prezentul contract...... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr..... enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă................ zi ...... telefon/fax .............. 1-3...... cod fiscal ...... str. embargou. reprezentata legal prin Domnul Mihail Ciocoiu avand functia de Director..337/2006..............un eveniment mai presus de controlul părţilor.. achizitor şi executant .......... între Centrul Scolar “Sf........................... 3............ cont (trezorerie. forta majoră .............. c. Obiectul principal al contractului 4.............. aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.............. JUDETUL SUCEAVA în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract...... revoluţii... Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care........zi calendaristică.......... preţul contractului .... număr de înmatriculare .......... sunt considerate asemenea evenimente: războaie...... contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI...

monedele. 10.. de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora..2 .. 9.3. Garantia de buna executie....... Propunerea financiara. 7. fie de natură provizorie.. graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor.... 9. părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.. 53 .. Termen limita de finalizare a lucrarii = 10. (2) Un exemplar din documentaţia predată.. Protecţia patrimoniului cultural naţional 9.. b) totalul cheltuielilor suplimentare.(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse. 10. materialele. care se va adauga la preţul contractului... inclusiv de a proiecta.1 .(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea... Documentatia de atribuire....4. de către achizitor.2.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului. la care se adaugă TVA . iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor.. în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de . conform graficului de plăţi...1.lei.2011. instalaţiile. 6.1 .. Procesele verbale de receptie. înainte de începerea execuţiei lucrării.. de a asigura forţa de muncă. 10. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate.. Lucrări Publice. plătibil executantului de către achizitor. executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare.. de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice...1 ... în relaţiile dintre părţi.2 .. . Obligaţiile principale ale executantului 10. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările. de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9. 6. cu atenţia şi promptitudinea cuvenită. executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii. Termenul limita de predare a PT ( CS + Memoriu+ DE+ Liste cantitati + planse + referate verificare ) = 14 zile de la data semnarii contractului. la cererea acestora.. precum şi de către persoane autorizate de achizitor.1 . finalizarea şi întreţinerea Lucrarii.. 8... ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.Documentele contractului sunt: Propunerea tehnica . Documentele contractului 8. în ordinea tehnologică de execuţie.2 . Urbanism şi Amenajarea Teritoriului..Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului.. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii.Toate fosilele. 5.. în limitele prevăzute de prezentul contract. cerute de şi pentru contract.1 – Durata prezentului contract este de 2 luni. cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii..Achizitorul are obligaţia. este de . atunci. lei..1. Executarea contractului 7.. fie definitive.. în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9..09..Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului. Preţul contractului 5... începând de la data semnarii.... obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate. a doua zi de la semnarea contractului. 9. lei. spre aprobare.3 .. prin consultare. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal de receptie finala.. pentru execuţia. Durata contractului 6.. echipamentele şi toate celelalte obiecte.

(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. alarmă şi pază.4 .(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. atunci prevederile de la alin. îngrădire. costurilor. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. desenele. pe parcursul execuţiei lucrărilor. referitoare la lucrare.5 . executantul va selecta traseele.Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor. cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate. ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. pentru care responsabilitatea revine executantului. sau b) căile de acces. echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. 10.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare. rezultate din poluare. astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza. în măsura în care este posibil.9 . (2) În cazul în care. instalaţiilor sau altora asemenea.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă. la termenele precizate în anexele contractului.(1). executantul are obligaţia. cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. de către proiectant.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor. în scris. taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor. 54 . (2) în cazul în care. (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului. acţiunilor în justiţie. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente. instrumentelor. echipamentelor. executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele. 10.8 . bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.6 . 10. atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite. Pentru verificarea trasării de către proiectant. caietele de măsurători (ataşamentele) şi.7 .Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului. dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. cotele.(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. să fie limitat. de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor. în situaţiile convenite. va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile. totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant. daunelorinterese. dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune. 10. calculele. zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată. materialelor. rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. protecţie. în scris. de pe şi pe şantier. proprietăţilor publice sau altora. după caz. iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor. 10. pe cheltuiala sa. survine o eroare în poziţia. menţionată sau nu în contract. acesta are dreptul de a ridica obiecţii. Dacă. 10. doc. executantul are obligaţia: i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane. în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor. natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă. (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor. prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

10.autorizatie de construire. până la limita amplasamentului şantierului.11 . mărci înregistrate etc.4 . 12. (3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului.1 . căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.10 . d) racordurile pentru utilităţi (apă. instalatii. instalaţiilor sau altora asemenea.5 . 12. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract. b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier. 13.dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune. surplus de materiale. canalizare etc. echipamentelor. care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.Executantul răspunde. gaz. până la sfârşitul perioadei de garanţie. executia contractului urmand a se efectua conform Proiectului tehnic intocmit de executant/proiectant. 12. datorită transportului materialelor.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale. echipamente.2 . pentru viciile ascunse ale construcţiei. legate de echipamentele. ivite într-un interval de 10 ani (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi. urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. acumularea de obstacole inutile pe şantier. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 55 . echipamente. nume. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant. următoarele: a) amplasamentul lucrării. bornelor de referinţă.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. 12.).(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului. care nu mai sunt necesare. dacă nu s-a convenit altfel. instalaţiilor sau altora asemenea. în scopul facilitării transportului materialelor. energie. c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată. executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa. pentru viciile structurii de rezistenţă. 10.).6 .Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie. Obligaţiile achizitorului 12. fără plată. 12. iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile. molozul sau lucrările provizorii de orice fel. după împlinirea acestui termen. executantul este responsabil şi va plăti consolidarea. taxe şi cheltuieli de orice natură. instalaţii sau lucrări provizorii. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. executantul are obligaţia: i) de a evita.12 . costuri. potrivit obligaţiilor care îi revin.3 .Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate .(1) Pe parcursul execuţiei lucrării. pe cât posibil. materialele. numai acele materiale. ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete. echipamentelor.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. aferente. modificarea sau îmbunătăţirea. pe toată durata de existenţă a construcţiei. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier. a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. 12. ii) de a depozita sau retrage orice utilaje. instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea. şi ii) daune-interese. 10. liber de orice sarcină.

Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 15. una celeilalte.1 . terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. atunci acesta are obligaţia de a plăti. execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.2 . L346/2004). 14. în cazul în care.13. Modul de constituire – una din modalitatile prevazute de Documentatia de atribuire. ca penalităţi. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. pentru perioada de garantie acordata lucrarii şi. identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop.3 .2 . după opinia achizitorului. dacă acesta din urmă dă faliment.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel în termen de 14 zile de la finalizarea lucrarii si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii in proportie de 70%. alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. 15. în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Clauze specifice 14.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti.(1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM conf. 13. ca penalităţi. în scris. în cazul neconformării.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese. (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi daca este cazul . dacă executantul nu îşi execută.(2). desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor. în mod culpabil şi repetat. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 1% per zi intarziere.1. (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor.5 .1 . Lucrări Publice. respectiv 1% per zi intarziere.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. 14.1 . pe parcurs.3 . achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului. şi anume 56 . În acest caz. până la intrarea în efectivitate a contractului. Părţile contractante au obligaţia de a notifica.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. 14. la cererea achizitorului. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.3 . executantul va prezenta un grafic revizuit. Începerea şi execuţia lucrărilor 15. Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite.În cazul în care. alin. la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că.2 . 14. oricum. după semnarea contractului. (2) Executantul va prezenta. la cererea achizitorului. Garanţia de bună execuţie a contractului 14.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. din vina sa exclusivă. la semnarea procesului verbal de receptie finala (dupa terminarea perioadei de garantie acordata lucrarii ) – 30% din valoare. executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract. printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 13. graficul de execuţie de detaliu.Inspecţiei de Stat în Construcţii. în limita prejudiciului creat. cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. 15. atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului.4 . 13.

trebuie finalizat în termenul convenit. de către executant. depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. inclusiv fundaţiile. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 57 . achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18. (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului. în ateliere.responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau.2 . ori de câte ori astfel de lucrări. sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. părţile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 17. executantul are obligaţia de a notifica. 17. sau ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile. achizitorul va convoca comisia de recepţie. dacă este cazul.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. dacă este cazul.1 . măsurarea şi testarea lucrărilor. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele. şi de a reface această parte sau părţi de lucrare. altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii. inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 18.Ansamblul lucrărilor sau.4 . Întârzierea şi sistarea lucrărilor 16. (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren. care se va adăuga la preţul contractului. 17.2. stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. în acest caz va notifica. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe. la o nouă solicitare a executantului. achizitorul va suporta aceste cheltuieli.4 . prin consultare. termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.5 . După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor.(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse. inclusiv manopera aferentă acestora. achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor.Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24. Finalizarea lucrărilor 17. sau iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta. distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.În cazul în care: i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute. În funcţie de constatările făcute. acest fapt achizitorului. acestea vor fi notificate executantului.2 . (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă.(1) La finalizarea lucrărilor. în scris.1. Costul probelor şi încercărilor. 16. 17. (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. la dispoziţia achizitorului. atunci. dacă este cazul. (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare. prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie. iar în caz contrar. fără aprobarea achizitorului. 15. În caz contrar. utilajele şi materialele necesare pentru verificarea. îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. din partea achizitorului.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării.3 .Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 15.1 . în scris. oricare parte a lor. 16. (2) totalul cheltuielilor suplimentare. revin executantului. (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie.

la cererea executantului (antreprenorului). Modalităţi de plată 19.Achizitorul un va acorda avans executantului. 18. Plata ultimelor sume datorate executantului. 19. personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice.18. instalaţiile de lucru. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor.2. 58 . de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.(1) În perioada de garanţie. pe cheltuiala proprie.Preţul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii sale.în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17. 20. 19. (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. Ajustarea preţului contractului 20. de regulă. dar.1 . 19. 19.(1) Executantul are obligaţia de a încheia.Pentru lucrările executate. la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului. să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. pentru lucrările executate. utilajele. executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. după expirarea perioadei de garanţie. echipamentele. în urma dispoziţiei date de achizitor. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.3 . Asigurări 20. 20. materialele pe stoc.(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa.2 . 19.1 . 18. atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.. în special.5 . (3) Plăţile parţiale se efectueaza. (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului. lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului.Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate. alin. executantul are obligaţia. 20. anexă la contract.4 . reconstrucţie şi remediere a viciilor.Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii. nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. ca recepţie a lucrărilor executate.2 . întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. datorită unor eventuale litigii.(1). Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive. sau ii) unui viciu de concepţie. de a executa toate lucrările de modificare.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul mentionat in Caietul de sarcini – acesta fiind Anexa la Contract. plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară. 19.Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1).1 . de către achizitor. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. ele nu se consideră.3 . înainte de începerea lucrărilor.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite.1 .2 .6 . contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. Plăţile se vor efectua in Lei.

a agenţilor sau a angajaţilor acestora. compensaţii plătibile prin lege. Amendamente 21.3 .1 . cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract. poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti. de a conveni modificarea clauzelor contractului. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.2 . la cerere. 25.Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract. 25.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese.5 . 24.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni.3 . 22. numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.4 .Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi. 22. cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. Forţa majoră 24. toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.1 . omisiunile. prin act adiţional. 23.(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. pe durata îndeplinirii contractului. acordul scris al achizitorului. imediat şi în mod complet. cu datele de recunoaştere ale acestora. pe toată perioada în care aceasta acţionează. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile. Soluţionarea litigiilor 59 . 24. (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului. poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 21. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. (2) Lista subcontractanţilor. 22. producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 24.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. Subcontractanţi 22. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului.1 . 22. 20.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului. Cesiunea 25.2 .Părţile contractante au dreptul. 24.2 .1 . în prealabil.Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 24.4 . ori de câte ori i se va cere. (4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. fără să obţină.(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare.

. Părţile au înţeles să încheie azi ..2 ..... Achizitor . 25.. telex... trebuie să fie transmisă în scris. câte unul pentru fiecare parte.... fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii....... (semnatura autorizată) LS Contractant ...Limba care guvernează contractul este limba română. Legea aplicabilă contractului 28...1 ...1 .. telegramă. după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale.... Limba care guvernează contractul 26... fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 27.. 27......... achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală..1 .. 26...... referitoare la îndeplinirea prezentului contract.....Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon...... orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului..Contractul va fi interpretat conform legilor din România. prin tratative directe. prezentul contract în două exemplare.....Dacă.. fie de către instanţele judecatoreşti din România.....25.1 .Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. (semnatura autorizată) LS 60 .... 28. Comunicari 27.2 ..(1) Orice comunicare între părţi. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze..

2011 03. Gura Humorului.08.07. 6. derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau. 13 .2011 08. 8. precum si a documentelor solicitate a fi completate Stabilirea operatorilor economici calificati Verificarea ofertelor Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate.08.2011 05.07.07. 15 .2011 20.2011 15. 61 .07.2011 23. 14 . 3. precum si acelor admisibile Daca este cazul. 12 . 4.2010 29.2011 Calendarul procedurii de Cerere de Oferta pentru Nr cr t 1. 1333 / 07.08.08.07.07.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF.08. Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari.2011 03. anularea procedurii Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii Semnarea contractului Intocmirea dosarului de achizitie publica Data previzionata 01.08.2011 03.08. 16 .verbal de deschidere Verificarea cerintelor minime de calificare Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti.2011 03.2011 Procedura ONLINE 29.07.2011 29.08.2011 Nu este cazul 08.2011 13. 1-3.07. 18 . 5.07.2011 01. ANDREI” GURA HUMORULUI Str.08. Parcului.07.2011 05.com Nr.2011 16.07. Suceava Tel/fax 0230230601. neconforme. 10 . 0230233546 E. Pasi de urmat Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice b) intocmirea documentatiei de atribuire c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului Transmiterea invitatiei de participare Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea Numirea comisiei de evaluare Primirea ofertelor Dechiderea ofertelor si intocmirea procesului. atribuirea contractului de lucrari (proiectare + executie) Intocmit. 725300.08. 7. nr.2011 13. 17 . dupa caz. precum si primirea raspunsurilor la acestea Stabilirea ofertelor inacceptabile.2011 07.mail: sfandrei@ymail.07.2011 04. 11 .2011 2. 9.

Molocea Nicoleta 62 .