MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF

. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Parcului; nr. 1-3; 725300; Gura Humorului; Suceava Tel/fax 0230230601; 0230233546 E- mail: sfandrei@ymail.com

Nr. 1334 / 07.07.2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

INTOCMIRE PT SI LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA
CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

CENTRUL SCOLAR SF. ANDREI GURA HUMORULUI

CUPRINS

SECŢIUNEA – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – CONTRACT DE LUCRARI

SECŢIUNEA = FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI =

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: CENTRU SCOLAR SFANTU ANDREI Adresa: str. Stavropoleos nr. Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. Sursa de finanţare : După caz. Jurisdicţia special administrativa prevăzută de art. sector 3 Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc. (1) din OUG nr. Cale de recurs Curtea de Apel Suceava Str.ro Telefon: 0230.b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante  servicii publice centrale  apărare ordine publică/siguranţă naţională  mediu  economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială  cultura. J40/19450/1992.PROIECTARE SI EXECUTIE CPV 45232141-2 . I. proiect/program finanţat din fonduri comunitare Fonduri Bugetare DA  NU þ II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.383 III. nr.2. 0230 521506. Universitatii Nr.1. 3) Procedura se finalizează prin : . JUDETUL SUCEAVA Termenul limita de finalizare a lucrarilor pana la data de 10 septembrie 2011. .1.1) Descriere II. Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 19.ro Fax: 021. religie şi actv.2.3104641 Adresa internet: www.3104642 II. JUDETUL SUCEAVA . 1. 15-17.1.energie  activitate relevantă . Amplasamentul lucrării: CENTRUL SCOLAR „SF. 34/2006 .Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 . Cont in LEI deschis la ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 . Persoană de contact: Marius Moldovan . 62 Localitatea: SUCEAVA Cod poştal: 720062 Ţara: România E-mail: doinafodor@just. 1.07. recreative þ educaţie  activitate relevantă . Parcului.2 Execuţie  Proiectare şi execuţie þ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate  II.ro Telefon: 021. Ştefan cel Mare nr. CUI 1562694.2011 ora 10:00 Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 20. II.apă  activitate relevantă .poştă  altele (specificaţi)________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA  NUþ A. Cod postal 720229. 255 alin.c.215.1) Denumire obiect procedură: þ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană/organizaţie internaţională  întreprindere publică cu activitate relevantă  altele LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. Mihail Ciocoiu Fax: 0230230601 Ţara: România I. telefon / fax: 0230 520099.a. C.transporturi  activitate relevantă . ANDREI” DIN GURA HUMORULUI.2011 ora 12:00 B.2) II. Soluţionarea contestaţiilor I.07.competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str.I. 6. 1-3 Localitate: Gura Humorului Cod poştal: 725300 Cod unic de înregistrare: 4440926 Telefon: 0230233546 Persoana de contact: Dir.cnsc. Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute direct de la Autoritatea Contractantă sau prin intermediul consultantului organizator BRM Terminal Suceava Str. Prof.

IV.000 lei. Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii pana cel tarziu 10.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.11. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Legea nr. 198/27. in forma autentificata (legalizata notarial) insotit de Declaratia privind eligibilitatea si documente ce dovedesc capacitatea financiara / tehnica sau profesionala in functie de natura sustinerii acordate. Legea nr. semnată de reprezentantul său legal. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta cerinta. cu modificările şi completările ulterioare. conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuţii. dacă au fost solicitate. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 3. oferta.357/2005 privind bursele de mărfuri. In cazul sustinerii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de catre o persoana fizica sau juridica se vor avea in vedere prevederile Art.Încheierea unui acord cadru  Contract de achiziţie publică: þ II. obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat. mai puţin cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaţi.09. Clauze specifice contractului III. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. HG nr.2) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă. 5. Contracte de inchiriere pentru resurse tehnice. 190 din OUG 34/2006 referitoare la eligibilitate.1. Solicitarile de clarificari adresate de Comisia de evaluare si raspusnurile se vor transmite respectiv posta pe SEAP.02. atasat la invitatia de participare.1.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.inclusiv. prin care confirmă că îndeplineste cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire.alte condiţii specifice solicitate de ordonator: 1. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere.2) Etapă finală de licitaţie electronică DA NU þ V . 1. VI. . . . CRITERII DE CALIFICARE VI. situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul. 4.27/2006. Contract rezervat DA  NU þ III.1.1. 3. HG nr." In cazul sustinerii de catre un tert (Contracte de colaborare – pentru personal de specialitate. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint. dar precis. care.2006 actualizata prin modificarile aduse de HG nr.1) În cazul unei oferte comune. La solicitarea Comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in original si copie la sediul autoritatii contractante. valoare fara TVA IV. astfel interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 24 ore de la solicitarea Beneficiarului Valoarea alocata = 240.Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de finantare a lucrarii cel putin pana la decontarea primelor facturi pentru lucrarile receptiomnate partial si serviciul de proiectare. II. 2. Nu se acceptă oferte parţiale in sensul ofertarii numai anumitor categorii de lucrari.6) Acceptarea ofertelor alternative DA  NU þ III. cantităţi sau altele asemenea. sustinere financiara sau experienta similara) se aplica prevederile OUG 34/2006 Articolul 186 si 190. VI. .5) Divizare pe loturi  DA NU þ Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari. Clauze contractuale obligatorii DA þ NU  Nu se accepta actualizarea pretului. Legislaţia aplicată: 1.4. executantul are obligatia de a intretine in bună stare lucrarea efectuată. In acest caz se va prezenta din partea sustinatorului Angajamentul ferm de sustinere pentru acest contract.termen limita de finalizare a lucrarilor : 10 septembrie 2011. diverse valori. Documentele de calificare prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite. 1660 / 22. Atentie! Angajamentul de sustinere creaza sustinatorului obligatii juridice in cadrul contractului de lucrari in situatia in care ofertantul este in impas.2.2011 II.1. In perioada de garantie.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe . . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.1) Procedura selectată Cerere de Oferte ONLINE Operatrorii economici vor posta pe SEAP . Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 5ani.modalităţi de plată: OP . PROCEDURĂ IV. Centrul Scolar nu acordă Avans pentru inceperea executiei lucrarilor 2.2008 privind Normele de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice.

pensii. în original. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. în original. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. Pentru persoane juridice străine: . Declaratie pe propria raspundere referitor la incompatibilitatile prezentate de Art. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul local – in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 5.000 Lei Se va completa şi depune. Se va prezenta Centralizatorul pe obiecte din care sa rezulte categoria lucrarilor executate. in original.12.VI. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din Secţiunea Formulare. b) declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani þ solicitat  nesolicitat Cerinta minima – Cifra medie de afaceri = 480. perioada şi locul execuţiei lucrărilor.10. PV de predare primire si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial. . – în original. şomaj). Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 3 ani.2010 vizat şi înregistrat de organele competente . þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. Formularul C2 din Secţiunea Formulare.5) Capacitatea tehnică şi sau profesională a)– listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani (Lucrari instalatii termice. 15A – in original 6. modul de îndeplinire a obligaţiilor.12.în copie conform cu originalul. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. beneficiari. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. în original.documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională. în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul. PV de receptie la terminarea lucrarilor si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. retele exterioare). indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. . 69 1 din OUG 34/2006.2) Situaţia personală a ofertantului 1. (documentul se va prezenta în copie conform cu originalul.domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat – în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 4. VI.000 Lei. beneficiari. b) declaraţie pe propria răspundere referitoare la resursele. – in original Notă: Pentru a fi valabile. 85/2006 privind procedura insolvenţei. – în original. emis. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 5 ani de valoare minim 240.3) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Pentru persoane juridice române: Certificat constatator. cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. din care să rezulte că: . modul de îndeplinire a obligaţiilor.nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. VI. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate. Formularul C3 din Secţiunea Formulare. sau că societatea se află în incapacitate de plată. echipamentele tehnice angajate pentru ducerea la indeplinire a contractului de lucrari – în original þ solicitat  nesolicitat Ofertantul va prezenta resursele proprii si ale asociatului / subcontractantului / sustinatorului – disponibilizate pentru . certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. þ solicitat  nesolicitat Ofertantul trebuie să prezinte bilantul la 31.listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (Intocmire PT pentru lucrari retele termice).2010 al ANRMAP Formular nr. 2. CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă conform prevederilor Ordinului 314/12. 181 completată în conformitate cu Formularul B din Secţiunea Formulare. Formularul B2 din Secţiunea Formulare. anexându-se şi traducerea autorizată în limba română) VI.2009 si 31. 4) Situaţia economico-financiară a) bilanţul contabil. 3.

Personal specializat pentru instruire si verificare in domeniul Securitatii si sanatatii ocupationale Se va prezenta personalul calificat angajat in executia categoriilor de lucrarii solicitate prin Caietul de sarcini. Cerere de participare la procedură (cerere tip – Formularul 1 din Secţiunea Formulare) – în original. Copie a Contractelor de munca pentru personalul tehnic de specialitate: . Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate. Diplome/Atestari ale persoanelor / ale subcontractantului). prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 3 din Secţiunea Formulare) – în original.Responsabil Tehnic cu Executia pentru domeniul edilitare – instalatii . PREZENTAREA OFERTEI VII. þ solicitat  nesolicitat Se va completa Formularul D din Sectiunea Formulare.– în original. 1.3) Documentele de înscriere procedură la Română 90 zile de la data deschiderii ofertelor. Garanţia de participare conform prevederilor VII. respectiv. e) Declaratie privind repectarea conditiilor de munca si protectia muncii – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului – in original þ solicitat  nesolicitat f) Declaratie privind repectarea legislatiei in domeniul mediului pe parcursul executiei contractului de lucrari. dovada capacitatii de exercitare a subcontractantului prin prezentarea Certificatului de inregistrare la ORC din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde cu activitatile pentru care a fost nominalizat ca subcontractant. produse pentru constructii – Autorizare sau decizie numire . resursele tehnice si personalul de specialitate al subcontractantilor (CV-uri.Sef proiect – inginer specializare Instalatii . in termen de valabilitate pentru executie lucrari edilitare. Declaratii privind eligibilitatea si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. se vor prezenta Acordurile de subcontractare. þ solicitat  nesolicitat d) declaraţie pe propria răspundere privind proporţia în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora – în original. Împuternicirea scrisă. 3.Controlor de Calitate a lucrarilor – CQ domeniul edilitare . – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului .4). 181 din OUG 34/2006. In cazul in care o parte a contractului se va subcontracta . conform ultimei situaţii financiare aprobate.se va mentiona categaria de lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractanti. paşaport). Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I. Pentru fiecare persoana mentionata – se va prezenta atestatul profesional . 4. echivalent în lei. VII. b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro.indeplinirea acestui contract (proiectare + executie) c) declaraţie pe propria răspundere referitoare personalul tehnic de specialitate cu atributii majore in realizarea contractului:. Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel: . 14001 si 18001 sau echivalent.1) Limba de redactare a ofertei VII.M. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: • „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria .Sef Santier – inginer specializare Instalatii . (atunci când este cazul).Autorizare . sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.in original þ solicitat  nesolicitat Standarde de asigurare a calitatii þ solicitat  nesolicitat Se vor prezenta in copie conform cu originalul documente care certifica implementarea in cadrul societatii a standardelor de calitate ISO 9001.M. 5.2) Perioada de valabilitate a ofertei VII. îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250. carte de identitate. Ofertantii vor depune diplome / atestari profesionale emise de institutii abilitate.

44 şi 45 din Legea nr. nu constituie garanţia de bună execuţie . 43.original. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate nedeschise. în forma şi cuantumul solicitate.in original Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură. 6. 27/2006. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). Certificatul de înregistrare – în copie.întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) .M. VII.M. 42. Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu garanţia de participare. Andrei”.în cazul întreprinderilor legate . Dovezile privind calitatea de I. pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). • „Întreprinderi partenere” • . atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia.în original 8. Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită. ofertantul pierzând suma constituită.în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de 4. în următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare în favoarea Centrului Scolar “Sf. c) fiind declarat câştigătorul procedurii. dacă este cazul . b) fila CEC vizata de banca – în copie. 346/2004 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului. refuză să semneze contractul. • „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” • Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menţionate mai sus se face conform prevederilor art. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garanţia de participare. de cifra de afaceri şi de garanţia de bună execuţie. • „Întreprinderi legate”. 41. Acord privind modul de lucru al BRM SA. Modelele formularelor enumerate se regăsesc în Secţiunea „Formulare”. Acord de asociere. 7. • „Fişa de parteneriat”.800Lei valabilă 90 zile de la deschiderea ofertelor.se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). atrage după sine returnarea ofertei nedeschise.4) Garanţie de participare Solicitat þ Nesolicitat  Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare. b) fiind declarat câştigătorul procedurii.

la sediul autoritatii contractante. • valoarea consumurilor totale de resurse materiale. VII. • valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice.3 din Secţiunea Formulare). după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor. Valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată. La solicitarea comisiei de evaluare. Memnoriu tehnic.07. teava preizolata) VII. Lister de cantitati. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta. planse) inclusiv verificarea PT de verificatori autorizati. in PLIC ORIGINAL si PLIC COPIE. VII. Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: Valoarea servicii lor de Proiectare – elaborare PT (Detalii de executie.7) Prezentarea ofertei Depunerea ofertei se face direct in SEAP pana cel tarziu 29. la sediul Autoritatii Contractante (Formularul 4.5. 278 1 din OUG 34/2006. caiet de sarcini. care va fi evidenţiată distinct. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de VII. Ofertantul trebuie să prezinte graficul de executie (proiectare si executie) si Programul calitatii propus pentru aceasta lucrare . manopera. precum şi a numărului şi denumirii procedurii. • valoarea consumurilor totale cu mână de lucru. extraselor de materiale. Restituirea garanţiei de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de restituire menţionate la alineatele precedente. • valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii. de către ofertant. cu montaj şi independente. inclusiv taxa pe valoarea adăugată.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei . cu precizarea valorii de restituit. Ofertantul trebuie sa prezinte solutia tehnica propusa pentru aceasta lucrare. • valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări. precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. ofertantul are obligatia de a prezenta oferta. utilaje si transport – atasate Caietului de sarcini.6) Modul de prezentare propunerii financiare a Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice – Certificate de calitate/ Declaratii de conformitate pentru materiale cu pondere insemnata in executia lucrarii (betoane.2011 ora 15:00. inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice. Solutia tehnica din PT trebuie sa se incadreze in valoarea ofertata. Oferta financiara aferenta executiei de lucrari se va fundamenta in baza Listelor de cantitati . a contului şi băncii societăţii. Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original. Modul de prezentare al Prin oferta tehnică depusă. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. • valoarea consumurilor totale privind transporturile. ofertantul are obligaţia de a propunerii tehnice face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.d) ofertantul se agfla in situatia prevazuta de art.

2011. 30% la receptia finala (la sfarsitul perioadei de garantie acordata de executant).07. caietul de sarcini tehnic şi modelul de contract. DA þ NU  lucrări: b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de lucrări: . PRECIZĂRI FINALE Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.2. fara TVA. de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract. ora 15:00 Vizualizarea ofertelor depuse se face de catre Comisia de evaluare la sediul autoritatii contractante prin descarcarea fisierelor postate pe SEAP de catre ofertanti.scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare (Formularul corespunzător din Secţiunea Formulare) sau. în calitate de consultant . VIII. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in baza cererii de restituire depuse la Centrul Scolar “Sf. CONTRACTULUI DA  NU þ IX. ATRIBUIREA CONTRACTULUI IX.9) Deschiderea ofertelor Data. astfel: 1.comisia de evaluare conform prevederilor legale. VII. ora şi locul deschiderii ofertelor 29. nu este în nici un fel responsabilă de datele cuprinse în criteriile de calificare ale ofertanţilor. 70% in termen de 14 zile de la terminarea lucrarilor 2. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. . X.1 AJUSTAREA PREŢULUI Pretul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii lui. Bursa Română de Mărfuri. XI.organizator. acestea fiind întocmite strict conform cerinţelor autorităţii contractante. GARANŢIA DE BUNA a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de EXECUŢIE A CONTRACTULUI 10% din valoarea de atribuire a contractului. CRITERIUL DE ATRIBUIRE VIII. acesta va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie. Andrei” Gura Humorului. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire. în termenul prevăzut. la preţul de atribuire.1) Preţul cel mai scăzut þ IX.

SECŢIUNEA = CAIETUL DE SARCINI = .

Valoarea alocata pentru executia contractului: 240.09.2011 Termenul de plata : .2) Termen de executie: incepand cu data semnarii contractului pana cel tarziu 15.07. Intocmit. Andrei” din Gura Humorului doreste sa achizitioneze Lucrari de constructii – reabilitare retea termica exterioara in locatia Gura Humorului – obiectiv – Centrul Scolar “Sf. Liste de cantitati. Planse.toate exigentele.maxim 10. C/val proiectarii cuprinde realizarea documentatiilor conform HG 28/2008 precum si c/val serviciilor de verificare a PT . Termenul de executie . Detalii de executie. Optiune – ONLINE Serviciile de proiectare presupun: Intocmire PT conform HG 28/2008 – Caiete de sarcini.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. In cazul in care exista diferente intre PT si oferta. Parcului. Optiuni contract: Proiectare + Executie Coduri CPV: 45232141-2 . 122 litera i) din OUG 34/2006. Director . Tip procedura aplicata: Cerere de Oferte . acestea se vor corecta pe parcursul executiei prin Note de renuntare si Note de comanda suplimentara numai in conditiile mentinerii pretului ofertat ca fiind ferm si nemodificabil. 725300. Molocea Nicoleta .26 Euro conform Curs oficial BNR din 04.416. nr. 1-3. Suceava Tel/fax 0230230601. interventia in perioada de garantie se va efectua de catre executant in maxim 24 ore de la sesizarea Beneficiarului. Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut.18 Lei/Euro .09. Se recomanda vizionarea amplasamentului – persoana de contact D. Autoritatea contractanta nu acorda Avans pentru executie. manopera. Mihail Ciocoiu – Director. astfel pentru stabilirea castigatorului procedurii se va licita conform Listelor de cantitati atasate Caietului de sarcini. Termenul de garantie solicitat pentru lucrare este de minim 5 ani. Consumurile cu resursele materiale. utilaje si transport.07. 0230233546 E.Prof. Lucrarile suplimentare se vor contracta in limita a maxim 10% din valoarea alocata conform prevederilor Art.2011 Ciocoiu Se aproba. 4. Executia lucrarii se va face conform PT. Mihail Caiet de sarcini Centrul Scolar “Sf. Andrei” .MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF. Proiectul tehnic se va preda in maxim 7 zile de la semnarea contractului de executie. 1328 / 07.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) 71321200-6 . Memoriu tehnic. Gura Humorului. Acesta va fi verificat de verificator autorizat.2011.2011 .com Nr.000 Lei fara TVA echivalent 57. ANDREI” GURA HUMORULUI Str.mail: sfandrei@ymail. Se prezinta atasat la Caietul de sarcini Listele de cantitati de lucrari.

SECŢIUNEA = FORMULARE = .

Documente de înscriere 2. Fiecare ofertant care participă. să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. în mod individual sau ca asociat. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni. Alte documente . Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 1. Documente de calificare 3. pe de o parte. să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi. Propunere financiară 4.SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate. pe de altă parte.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE .

..... Am luat cunoştinţă de faptul că... ....……… Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de telefon ……………………fax ………………………..………………………………………………... 1........ 7.......Ordin de plată nr. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare.. ___________________________ (Nume.. ANDREI” sub nr... Ne angajăm răspunderea exclusivă... 10...... aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.. precum şi leaderul de asociaţie) 2...……………. ……………........………………………………………. precum şi pentru realitatea informaţiilor.………………………… ... în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre obligatiile ce revin ofertantului castigator conform documentatiei de atribuire vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită..…… emisă de ……………………………………………………………………….. Ne angajăm.. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de ……………………….. înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 4.... Cererea a fost înregistrată la CENTRUL SCOLAR „SF............…....... 3. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură …………………………….... în vederea participării la procedură../. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ............ Denumirea completă a ofertantului . 9.……………… 6...... sa indeplinim toate cerintele si obligatiile prevazute de documentatia de atribuire in cazul atribuirii contractului in favoarea noastra....... …………………………………………….. 8.... astfel: ............Scrisoare de garanţie bancară nr..adresa e-mail………………………...... datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii. sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals. pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie..... (in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi.... …………………………………din data de …………………………… . Sediul ofertantului (adresa completă) …………………………………………………….......FORMULAR 1 CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr.... 5. ………………………………………………………………………………......

...…………….. 4.........I. înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr... paşaport). În îndeplinirea mandatului său.. ………………………………… reprezentată legal prin ___________________________ (Nume. ….... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .……….. ……………….……………….. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate.....……………………. nr............FORMULAR 2 ÎMPUTERNICIRE Subscrisa ………………………….. în scopul atribuirii contractului de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF....……………………………………. carte de identitate.. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.... având funcţia de ……….... Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură.../C.. ……………………...... seria ……. Data …………… Denumirea mandantului S.C...... împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură..…………………….………………... JUDETUL SUCEAVA autoritate contractantă C. să ne reprezinte la procedura nr..... domiciliat în ……………........………………………….... 2..... Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.......... eliberat de ……………..... 3.... ANDREI” GURA HUMORULUI.. atribut fiscal …….....”Sf.I.....….. în calitate de ……….. organizată de ..Andrei „ Gura Humoruilui. …………………………………….........……………………………………………........ la data de ……….. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii... reprezentată legal prin …...………………… …………………... împuternicim prin prezenta pe …. identificat cu B.. CNP ……. cu sediul în ………………………….. împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1.....………………………………………………………………….S......... CUI ………………....... Prin prezenta.

vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea Centrului Scolar „“Sf. ..revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. telefon. în mod automat. această scrisoare de garanţie bancară devine.. 2781 din OUG 34/2006 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant.. cu acordul prealabil al ofertantului.. sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură. __________________________ (denumirea băncii) Director. . în cazul în care este necesar. refuză să semneze contractul în termenul stabilit. GURA HUMORULUI. nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului...ofertantul se regaseste in situatia prevazuta de Art... în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: .fiind declarat câştigătorul procedurii....BANCA . (denumire...... datată ……………... ANDREI”... . ____________ pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat oferta sa.. . Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă. în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus. din partea Autoritatii contractante – Centrului Scolar “Sf. Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie. Andrei”” din Gura Humorului pentru suma de ……………………………. fax) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR.... indiferent dacă este sau nu restituită.. nici o cerere scrisă de executare. JUDETUL SUCEAVA . în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF.. nu s-a primit la ghişeele băncii.....fiind declarat câştigătorul procedurii... nulă şi neavenită.. Andrei” Gura Humorului.. Andrei” Gura Humorului. la solicitarea Centrului Scolar “Sf. sediu....

.....Legea Burselor de Marfuri. ………………………………….... GURA HUMORULUI......... .. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Prezentarea acestui formular se face in cadrul Documentelor de inscriere la procedura. ANDREI”..………… în calitate de ……………………………… .. suma reprezentând 1 % din valoarea de atribuire a contractului de achiziţie publică la care se adauga TVA........ cod unic de înregistrare …………………………. reprezentată legal prin …....…………… înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.........…………..... Data completării: …………… ___________________________ (Nume... Andrei” Gura Humorului Subscrisa (denumirea completa a firmei) ………... in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a procedurilor de achizitii publice de catre Bursa Romana de Marfuri SA in temeiul Legii 357/2005 .. Ne exprimam acordul cu privire la plata unei sume in favoarea consultantului organizator..Acord aferent procedurii de Cerere de Oferte privind achiziţionarea de LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF..... JUDETUL SUCEAVA la sediul Centrului Scolar “Sf.………………………………… …………………………….

FORMULARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII .

... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintele consiliului de administraţie........... faţă de exerciţiul financiar anterior..2..............1 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I........... mijlocie sau mare)..... Funcţie................ [ ] Întreprindere parteneră.. 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi................... director general sau echivalent) II....... întreprindere mică............. precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.... cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere........... În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi. fără anexa nr.. [ ] Întreprindere legată............6 din Legea 346/2004....... (numele şi funcţia semnatarului.. În acest caz................... după caz. III.  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura ......... datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante.. tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă... Data întocmirii ......………… ___________ 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.... prenume..... Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Important: Precizaţi dacă.... ...... datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere. modificată şi completată prin OG 27/2006.... Se va completa doar declaraţia... Semnătura ... precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie........ Tipul întreprinderii Indicaţi....... cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. Nume.2.....2... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr................... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr...ANEXA NR......... autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

ANEXA NR. 2 CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi 1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
1

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Total active (mii lei/mii Euro)

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………………….……… Adresa sediului social ……………………………………………………………………………………………………….…………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………………………… Numele, prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………………………… ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Active totale de salariaţi3 netă (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro) Total NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ……………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1. Tabelul de parteneriat - A.2. Cifra de afaceri Numărul mediu anual anuală netă de salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale5 (mii lei/mii Euro)

Procent

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
3

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
4

Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1. Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numele şi prenumele preşedintelui Numele sau Adresa Cod unic consiliului de denumirea sediului de administraţie, întreprinderii social înregistrare directorului general sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total: Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Numărul mediu anual de salariaţi

Active totale (mii lei/mii Euro)

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Data întocmirii .................................... Semnătura .......................................... Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

1. Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare Numele şi prenumele preşedintelui Întreprinderea Cod unic de consiliului de legată(denumire/date Adresa sediului social înregistrare administraţie. Tabelul B. E. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). B. Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. consolidate dacă este cazul. de identificare) directorului general sau echivalent A. 2. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora. dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6. 7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal. modificată şi completată prin OG 27/2006.  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".. 6 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) . situată imediat în aval sau în amonte. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate. D. C.Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE 1. ___________ Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

. Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Data întocmirii .............. se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate.. Semnătura ............*) 4.......*) 5.... prin completarea tabelului B2 de mai jos.. . Funcţie........Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate)..2............................. prenume............ Nume.………… ___________ *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere..................*) 2..*) 3...*) Total NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct............. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).. Întreprinderea numărul: 1....... Tabelul B.......................

din Secţiunea B...... NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora..........………… ___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi....2..... Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A......... prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintelui consiliului de administraţie....FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr........ La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate........2... dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate... .... Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale(mii lei/mii Euro) Data întocmirii ................... situată imediat în aval sau în amonte de aceasta.. Semnătura ..................... prenume. 7 ................. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele....................... directorului general sau echivalent) 2. calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate......... Nume.. din tabelul B... secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1.. Date referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele trebuie introduse în tabelul B........ consolidate dacă este cazul.. Funcţie... Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă.....

DOCUMENTE DE CALIFICARE .

. nu depun ofertă individuală.... De asemenea.............................. respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere..... fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte........... că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art... fraudă şi/ sau spălare de bani.......................................................................... ___________________________ (Nume.................... reprezentant împuternicit al ............ pentru corupţie.............. nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem............................. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii...... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării ....................................................... declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici........ sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice................. 180 din OUG nr.............. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică....... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita......FORMULAR A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul ..................

.ANDREI”... GURA HUMORULUI............. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.............. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. declar pe proprie răspundere că: a) nu ne aflăm în stare de faliment b) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor................... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită până la data de ...... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .organizator au dreptul de a solicita. în ultimii trei ani.... ___________________________ (Nume.............................. reprezentant împuternicit al ........................ în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită DA NU c) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani..... JUDETUL SUCEAVA de către Centrul Scolar “Sf......... Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.. prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti... d) nu am fost condamnaţi......................... e) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul .. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF....... ...................... 181 Subsemnatul ........... Andrei” Gura Humorului............................... Data completării ........................................ taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat....... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat......... SAU au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor.............FORMULAR B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art..........

prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Cifra de afaceri anuală (la 31. Telefon: ………………………… Fax: ………………………… E-mail: ………………………… 5. loc de înmatriculare/înregistrare) 6. Medie anuală: Data completării: …………… ___________________________ (Nume. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: Anul Cifra de afaceri anuală (la 31.12) . 3. Cod fiscal: 3. dacă este cazul: (adrese complete.lei 1.FORMULAR B2 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) INFORMAŢII GENERALE 1. telefon/fax. Obiect de activitate. Birourile filialelor/sucursalelor locale. dată. pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7.echivalent euro - . certificate de înmatriculare/înregistrare) 8.12) . Adresa sediului central: 4. Principala piaţă a afacerilor: 9. Denumire: 2. 2.

. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie......................................... banca..... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor....................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...................... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice......... Data completării .............................................................Formular C3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul ................. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale........ ___________________________ (Nume. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră........................................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf........ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.. reprezentant împuternicit al .... societate comercială.........

. Crt..Anexă Formular C3 Nr. 0 1 2 . Obiectul contractului de lucrari 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 ...

prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).___________________________ (Nume. subcontractant. contractant asociat. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor .

.......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf......... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale...... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...... Data completării ........................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.... Formular C2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul . Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.............................................. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice........... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................................. reprezentant împuternicit al .................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.................................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie. banca...... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ... ___________________________ (Nume............................................. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.......................... societate comercială............. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....

.Anexă Formular C2 Nr.. 0 1 2 . ___________________________ (Nume. Obiectul contractului de servicii 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 36 . Crt.. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor. contractant asociat.. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie). subcontractant.

.............. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere............................. Crt.......................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Nr................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita................. ...............................................FORMULAR D OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul ......... bancă................. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………….......... ___________________________ (Nume... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. societate comercială... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....... ......... Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatură Data completării ........... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 37 ............. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor................ reprezentant împuternicit al ............ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.......... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice............

.. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 38 ... bancă............ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.. INSTALAŢIILE.................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....... Data completării ...................................................... declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita................ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf............................ reprezentant împuternicit al .. Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra......... ___________________________ (Nume....... ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI Subsemnatul .................. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... societate comercială............ ............................FORMULAR E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE.. De asemenea............................................

Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie ___________________________ (Nume. 9. 10. 1. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. Formular E LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje. 6. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 39 . 8. crt. 7. 2. 3.M . 5.Anexă 2. 4. instalaţii şi echipamente tehnice Nr.

............... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta....... Sef Santier ............. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere......................................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................................ Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .... ___________________________ (Nume........................ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie........................................ protectie a 2007 2008 Anexam la prezenta Atestarile profesionale ale RTE................. Data completării ..................................................................... Sef Santier si CQ precum si Autorizarile eliberate de Inspectoratul de stat in Constructii/Decizie de numire pentru aceste persoane............................. Responsabil Tehnic cu Executia – Domeniul instalatii................................... Personal specializat pe linie de muncii ....................................................................................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 40 .. reprezentant împuternicit al ......................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră..... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....FORMULAR F OPERATOR ECONOMIC (societate de constructii) …………………………… DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul ..................................... ......... Responsabil cu Controlul Calitatii ............................................................ sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice...................................................................................... societate comercială..................................... bancă........ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............................ că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale........... 2006 Personal angajat Din care personal de conducere Personal executie Specialisti cheie in executia contractului: Inginer specializare Instalatii – Sef proiect ............................

...Personal de executie – Tabel centralizator Nume si Prenume Specializare Vechime in specializare Personal Propriu/Cooptat Se ataseaza Tabelului – Atestarile profesionale pentru personalul de executie si dovezi privind relatia contractuala cu acestia............... Data completării .. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 41 . ___________________________ (Nume....

PROPUNERE FINANCIARĂ 42 .

..ani. 4. zile de la data semnarii contractului si sa finalizam lucrarea in maxim . în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca... 3. să predam proiectul tehnic CONFORM CERINTELOR DIN Caietul de sarcini in termen de ...... prenume: ………………………………………..... autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant)... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….. Ne angajăm ca..... (se bifează opţiunea corespunzătoare) 6. Examinând documentaţia de atribuire. (suma în litere şi în cifre) 2...  nu depunem ofertă alternativă. subscrisa ………………………………………………. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI... să executam LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………. JUDETUL SUCEAVA (PROIECTARE SI EXECUTIE) ... (suma în litere şi în cifre).. împreună cu comunicarea transmisă... ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat...... Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 7.... pentru suma de ……………………………………………………………………. prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare. Termenul de interventie pentru remedierea defectelor in perioada de garantie este de . în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare..OPERATORUL ECONOMIC (societate de constructii) __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ Lucrari de constructii (proiectare si executie) Către : Centrul Scolar “Sf..zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor oferind o garantie intregii lucrari de . să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. Precizam că:  depunem ofertă alternativă.... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate..... vor constitui un contract angajant între noi... 5. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de …………………….. marcat în mod clar "alternativă"..... Andrei” Gura Humorului 1.. în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire. ore de la sesizarea Beneficiarului. 43 ....... Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă.. Data completării: …………… Nume. Am înţeles şi consimţim ca. Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………...……….

ALTE DOCUMENTE 44 .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii. . în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. Andrei” Gura Humorului Cu privire la contractul de achiziţie publică LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. Andrei” Gura Humorului.BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE Către: Centrul Scolar “Sf. astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului. Plata se va face în termenul menţionat în cerere. în calitate de contractant. şi ………………………………………………. fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.. până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv fara TVA. în calitate de achizitor.. JUDETUL SUCEAVA. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………. Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ (semnătura autorizată) 45 . ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului. încheiat între Centrul Scolar “Sf. se va obţine acordul nostru prealabil.

_________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) Achizitie publica ___________________________________________________ COD CPSA/CPV ________________.SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre. va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1. ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2.C. Cu consideratie.____________________ 46 .____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. S.____________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Fata de cele de mai sus. va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Andrei” Gura Humorului Subscrisa ………………………………………………………………. privind achiziţionarea de ………………………………………………… de către …………………………………………… ..1. Data completării: …………… ___________________________ (Nume.3 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: Centrului Scolar “Sf. respectiv …………………………………………… ……………………………………………………………………………………. cod IBAN ……………………………………………….prin:  Scrisoare de garanţie bancară nr. în valoare de ………………………………. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul Centrului Scolar “Sf. Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii. Andrei” Gura Humorului Formular 4. constituită în vederea participării la procedura nr. Vă mulţumim. deschis la ……………………………… . …………………………………… emisă de …………………………………………………………………………………  Alte forme de constituire. 47 . ………………………………. cu sediul în ……………………………………………………………………………şi CUI………………. solicităm prin prezenta restituirea garanţiei.FORMULAR 4.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S. _______________________ S.C.ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. ______________________ Alte clauze: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.C. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _______ ______________________________________________________________”. valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S. ___________________________ Liderul asociatiei: S. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.- .C. modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.C.____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S. ______________ ______________ 48 .C. Repartizarea fizica. ___________________________________ 2.C. (incadrarea legala) Noi. parti semnatare: S. ___________________________ _______ % S.C. ASOCIAT. ___________________________ _______ % S.C.

4.1. 49 .produse.. produselor. produselor. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.C. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. (adresa. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. contravaloarea ___________________ executate (lucrari. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: . 3.2.fax) ______________ Director Economic. 2. serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului. (denumire contract) 1.produse. ________________________ cu sediul in _________________________________.MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr………. . denumita in cele ce urmeaza subcontractant.____________________. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S. serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor. produselor. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari. (lucrarilor.plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor. serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.servicii) . (lucrari. produselor. denumita in cele ce urmeaza contractant general si S. Art. incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta) la “_______________________________________________________________”.5.servicii) Art. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor.6. serviciilor) contractul. esalonata conform graficului anexa la contract.C.servicii) in perioada respectiva.lunar. produselor... serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art. subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor. (lucrarilor.3.____________________ . serviciilor) Art. _______________ cu sediul in ___________ ____________________. produselor.tel. Obiectul contractului: Art.produse. reprezentata prin __________________ Director General si (adresa. Alte dispozitii: Art.fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic.tel.3.7. in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului./………… La contractul de achizitie publica nr……/……. Art. . in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant.

..... cu sediul în ......................... 18A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator .... .................. 50 ......................... ............. Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ......... ... cate un exemplar pentru fiecare parte............. în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ......... reprezentată legal prin ........... Daca acest lucru nu este posibil..................................... în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ............................... Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila..................................................................... În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: .................... Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________...........în drept .. Semnătură autorizată .... având sediul în ......................... contest decizia autorităţii contractante .... CONTESTAŢIE Subscrisa .......................9..................... organizată de autoritatea contractantă ...în fapt .......... ..............în drept ................................... ................. .............. litigiile se vor solutiona pe cale legala............... ... având sediul în .............................................................în fapt ..................................................................... cod unic de înregistrare ............ ______________________ (contractant) ______________________ (subcontractant) Formular nr.................................................. .........Art.8....... 18B Formular pentru persoane fizice CONTESTAŢIE Subsemnatul ................... pe care o consider nelegală................................ În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ............... (semnătură autorizată) Formular nr................. (denumire contract) Art................... organizată de autoritatea contractantă .......................................... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ............................................. contest decizia autorităţii contractante ........................................... Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare......................... Reprezentat legal (nume/prenume în clar) ............. .... cu domiciliul în .......................................................................... pe care o consider nelegală...

SECŢIUNEA = CONTRACT DE LUCRARI= 51 .

............un eveniment mai presus de controlul părţilor................. preţul contractului ........ pe de o parte şi …….... achizitor şi executant .... . forta majoră ........locul unde executantul execută lucrarea.. să finalizeze şi să întreţină LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. f..................... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr........ str... …………….. in calitate de achizitor în prezentul . 52 ........... Obiectul principal al contractului 4... amplasamentul lucrării . îndeplinirea contractului.. embargou........365 zile.......... (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 3. număr de înmatriculare ......... care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi.................................. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.... între Centrul Scolar “Sf..34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică............ în calitate de furnizor..... telefon/fax: 0230230601...... zi .zi calendaristică........... s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse. nr........ 2.În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a........... incendii... care nu se datorează greşelii sau vinei acestora............... Gura Humorului..... (denumirea conducătorului) funcţia....................1 .... Cod unic de Inregistrare 4440926............... 0230233546.............. JUDETUL SUCEAVA în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract......................... reprezentata legal prin Domnul Mihail Ciocoiu avand functia de Director..... .... adresa sediu ………………… . b... pe de altă parte.... fără a crea o imposibilitate de executare......... sunt considerate asemenea evenimente: războaie.......1 ...______________data_______________ Preambul În temeiul OUG nr... d............. reprezentat prin ..... 3.......................... cod fiscal ..... c............. acolo unde acest lucru este permis de context......Executantul se obliga să execute (PROIECTARE SI EXECUTIE)..... aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract..... cont (trezorerie. Cont bancar deschis la Trezoreria Gura Humorului RO54TREZ5945026XXX000058.......... e...Contract de lucrări nr....... ANDREI” DIN GURA HUMORULUI...... inundaţii sau orice alte catastrofe naturale..... telefon/fax .. enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă..... Andrei” Gura Humorului.preţul plătibil executantului de către achizitor. bancă) ................337/2006... Interpretare 3.. revoluţii......... restricţii apărute ca urmare a unei carantine.1 În prezentul contract..... an ..............2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.. Parcului..... asumate prin contract... Definiţii 2......părţile contractante... denumire operatorul economic ... respectiv.... contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale............. 1-3..... face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.... Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care... în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale...... cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa.......... Clauze obligatorii 4.

. ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. care se va adauga la preţul contractului. la cererea acestora. de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9. Executarea contractului 7... 10. echipamentele şi toate celelalte obiecte. de către achizitor.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului.2.. materialele. 9. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii. părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.Documentele contractului sunt: Propunerea tehnica . cerute de şi pentru contract. spre aprobare... înainte de începerea execuţiei lucrării. fie de natură provizorie.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului..2 . 10. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal de receptie finala... este de . graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor.(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse. lei...2 ..1 . Preţul contractului 5.. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate. ... fie definitive.1 – Durata prezentului contract este de 2 luni..Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de .. iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor... Obligaţiile principale ale executantului 10. în limitele prevăzute de prezentul contract. Documentele contractului 8.. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. în relaţiile dintre părţi. executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii.. b) totalul cheltuielilor suplimentare........ 6..Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului....09. 10... în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.1 . instalaţiile. prin consultare.1 ... la care se adaugă TVA .. finalizarea şi întreţinerea Lucrarii.. 8.. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările. obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate. 9. Termenul limita de predare a PT ( CS + Memoriu+ DE+ Liste cantitati + planse + referate verificare ) = 14 zile de la data semnarii contractului... pentru execuţia...1 . Termen limita de finalizare a lucrarii = 10. cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.. începând de la data semnarii.. Garantia de buna executie. Propunerea financiara.1.. 53 . în ordinea tehnologică de execuţie.3 .3. 7. atunci..Achizitorul are obligaţia.... conform graficului de plăţi.. executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare. precum şi de către persoane autorizate de achizitor.. 5.. a doua zi de la semnarea contractului.4. 6. inclusiv de a proiecta.lei..(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea. 9. de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Lucrări Publice. Procesele verbale de receptie. plătibil executantului de către achizitor. Documentatia de atribuire.1. (2) Un exemplar din documentaţia predată. lei.Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 9..2011. monedele..Toate fosilele. de a asigura forţa de muncă. de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. cu atenţia şi promptitudinea cuvenită. Durata contractului 6.. în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.2 .

în măsura în care este posibil. sau b) căile de acces. în situaţiile convenite. ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. atunci prevederile de la alin. executantul are obligaţia: i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor. natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă. astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente. calculele. rezultate din poluare. 10. atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. menţionată sau nu în contract. executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată.7 . de către proiectant. îngrădire. alarmă şi pază. (2) În cazul în care. protecţie. (2) în cazul în care. survine o eroare în poziţia. pe cheltuiala sa. materialelor.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor.4 . 10. în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului. pe parcursul execuţiei lucrărilor. Dacă.8 . în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor.6 . acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. 10. instalaţiilor sau altora asemenea. 10. executantul va selecta traseele. pentru care responsabilitatea revine executantului. proprietăţilor publice sau altora. va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile. cotele. la termenele precizate în anexele contractului. doc. de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă. instrumentelor. după caz. caietele de măsurători (ataşamentele) şi. cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.5 . echipamentelor. în scris. dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor. 54 . referitoare la lucrare.(1). executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele. verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. în scris. de pe şi pe şantier. zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant. costurilor. fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite. dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. acesta are dreptul de a ridica obiecţii. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune. acţiunilor în justiţie. echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare. prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului.9 .(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate. taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor. să fie limitat. Pentru verificarea trasării de către proiectant. iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor. 10. 10. daunelorinterese. executantul are obligaţia. desenele.(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el.

Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. nume. iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile. Obligaţiile achizitorului 12.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale. acumularea de obstacole inutile pe şantier.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate . echipamentelor. taxe şi cheltuieli de orice natură. 10. pe toată durata de existenţă a construcţiei. până la limita amplasamentului şantierului. ii) de a depozita sau retrage orice utilaje. energie.11 . ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete.1 . care nu mai sunt necesare. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier. canalizare etc. instalatii. (3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului. aferente. fără plată.autorizatie de construire. 10. dacă nu s-a convenit altfel. 12. instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. numai acele materiale.6 . b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier. instalaţii sau lucrări provizorii. după împlinirea acestui termen. 12. 13. 12. surplus de materiale. materialele. datorită transportului materialelor. executia contractului urmand a se efectua conform Proiectului tehnic intocmit de executant/proiectant. 10. executantul este responsabil şi va plăti consolidarea.5 . echipamente.2 . pentru viciile structurii de rezistenţă. executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 12. executantul are obligaţia: i) de a evita.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. bornelor de referinţă. pentru viciile ascunse ale construcţiei.10 .Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie. mărci înregistrate etc. modificarea sau îmbunătăţirea. d) racordurile pentru utilităţi (apă. 12. echipamentelor. gaz.4 .(1) Pe parcursul execuţiei lucrării. şi ii) daune-interese. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 55 . instalaţiilor sau altora asemenea. urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. în scopul facilitării transportului materialelor.dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune. iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.3 . legate de echipamentele. potrivit obligaţiilor care îi revin. următoarele: a) amplasamentul lucrării.).(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului.). echipamente. instalaţiilor sau altora asemenea. care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. ivite într-un interval de 10 ani (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi.Executantul răspunde. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract. a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. liber de orice sarcină. pe cât posibil. costuri. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant. molozul sau lucrările provizorii de orice fel. până la sfârşitul perioadei de garanţie. c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată.12 . 12.

o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 1% per zi intarziere. Clauze specifice 14.Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 15. în cazul în care.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.3 .2 .1.5 . graficul de execuţie de detaliu. în scris. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese. 13. L346/2004). la cererea achizitorului.2 .1 . alin. atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului. alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. Garanţia de bună execuţie a contractului 14. dacă executantul nu îşi execută. în mod culpabil şi repetat. Lucrări Publice. 14.1 . 13. În acest caz. 14. Modul de constituire – una din modalitatile prevazute de Documentatia de atribuire.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor.(1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM conf. dacă acesta din urmă dă faliment.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti. terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel în termen de 14 zile de la finalizarea lucrarii si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii in proportie de 70%. din vina sa exclusivă. după semnarea contractului. identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie.3 . precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. şi anume 56 .4 . Părţile contractante au obligaţia de a notifica.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. (2) Executantul va prezenta. după opinia achizitorului. 15. executantul va prezenta un grafic revizuit. la semnarea procesului verbal de receptie finala (dupa terminarea perioadei de garantie acordata lucrarii ) – 30% din valoare. pe parcurs. atunci acesta are obligaţia de a plăti. executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract. achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că. 15. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor. 13. Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. în cazul neconformării.(2). printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie. respectiv 1% per zi intarziere.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite. Începerea şi execuţia lucrărilor 15.1 . în limita prejudiciului creat. una celeilalte.13. la cererea achizitorului.În cazul în care. 14. ca penalităţi. până la intrarea în efectivitate a contractului.Inspecţiei de Stat în Construcţii.2 . 14. la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi daca este cazul . ca penalităţi.3 . oricum. cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. pentru perioada de garantie acordata lucrarii şi. execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului.

atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor. în acest caz va notifica.2 . ori de câte ori astfel de lucrări. utilajele şi materialele necesare pentru verificarea.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare.1 . verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. părţile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. În funcţie de constatările făcute.Ansamblul lucrărilor sau.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării. trebuie finalizat în termenul convenit.În cazul în care: i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute. stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. dacă este cazul. (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe.4 . Perioada de garanţie acordată lucrărilor 57 . care se va adăuga la preţul contractului. achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 15. achizitorul va convoca comisia de recepţie. în scris. iar în caz contrar.1.(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse. prin consultare.1 . 17. inclusiv fundaţiile.4 . 16.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 17. achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren. măsurarea şi testarea lucrărilor. la dispoziţia achizitorului.Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24. acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18. (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare. executantul are obligaţia de a notifica. sau iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta. revin executantului. termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. acest fapt achizitorului. Costul probelor şi încercărilor.2 . îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. Finalizarea lucrărilor 17. prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie. sau ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 16. în ateliere. la o nouă solicitare a executantului. 15. fără aprobarea achizitorului. 17. în scris.3 . atunci. dacă este cazul. altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii.2. de către executant. În caz contrar.responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau. din partea achizitorului. sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor. distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. oricare parte a lor. şi de a reface această parte sau părţi de lucrare. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă. 17. acestea vor fi notificate executantului. inclusiv manopera aferentă acestora. 18. (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie.(1) La finalizarea lucrărilor. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele. (2) totalul cheltuielilor suplimentare. dacă este cazul. 16. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.5 . depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.

în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17. echipamentele. executantul are obligaţia. ele nu se consideră. 19.2 . Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii. 58 .Pentru lucrările executate. atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 20. 20. pentru lucrările executate. la cererea executantului (antreprenorului). nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. în urma dispoziţiei date de achizitor. personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice. Modalităţi de plată 19. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.1 . anexă la contract. în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale. 20. Asigurări 20.Achizitorul un va acorda avans executantului. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa. să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. Ajustarea preţului contractului 20.(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute. de către achizitor. 18. (3) Plăţile parţiale se efectueaza. alin.1 . datorită unor eventuale litigii. întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite. de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului. care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 19.2 . contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.2 . 19. de regulă. o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate. (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. Plata ultimelor sume datorate executantului. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor. la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive.. instalaţiile de lucru.(1).5 .1 . 19. reconstrucţie şi remediere a viciilor. 19.1 .Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul mentionat in Caietul de sarcini – acesta fiind Anexa la Contract. dar.Preţul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii sale.Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală.Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. ca recepţie a lucrărilor executate. de a executa toate lucrările de modificare.6 . pe cheltuiala proprie. în special. lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului. sau ii) unui viciu de concepţie. costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.(1).2. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. 18.(1) Executantul are obligaţia de a încheia. (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. materialele pe stoc. executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului.18.4 . la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului. înainte de începerea lucrărilor. după expirarea perioadei de garanţie. plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară. Plăţile se vor efectua in Lei.(1) În perioada de garanţie.3 .3 . utilajele. 19.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. pe durata îndeplinirii contractului. pe toată perioada în care aceasta acţionează.3 . 24. 22. toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. ori de câte ori i se va cere. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.2 . 24. în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant. (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului.1 . acordul scris al achizitorului.2 . Subcontractanţi 22.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni. Amendamente 21.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului. viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore.Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti. 24.(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 24. în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 21.2 .4 . dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. de a conveni modificarea clauzelor contractului. 22.1 . imediat şi în mod complet. compensaţii plătibile prin lege. cu datele de recunoaştere ale acestora. fără să obţină. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract. a agenţilor sau a angajaţilor acestora. (4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului. în prealabil.Părţile contractante au dreptul.3 .Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. la cerere.1 .Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. (2) Lista subcontractanţilor. Soluţionarea litigiilor 59 . 25. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului. 23.4 . Forţa majoră 24.(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 22. numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 24.Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi. prin act adiţional.5 .1 . omisiunile. 20. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract. Cesiunea 25. 22. (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile. 25. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

.2 . Comunicari 27...Contractul va fi interpretat conform legilor din România. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze.Limba care guvernează contractul este limba română. achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală.... telex.... fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României.1 . 27........ 26...1 ...25. câte unul pentru fiecare parte.... (semnatura autorizată) LS Contractant . Părţile au înţeles să încheie azi ......Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă...1 ... (semnatura autorizată) LS 60 ....... 25. fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii...... Limba care guvernează contractul 26.. prezentul contract în două exemplare... referitoare la îndeplinirea prezentului contract.(1) Orice comunicare între părţi. telegramă......1 . trebuie să fie transmisă în scris. după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale..... orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului... fie de către instanţele judecatoreşti din România.. 28..Dacă.. prin tratative directe. Achizitor ..Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon......2 .. Legea aplicabilă contractului 28.. 27...

08.2011 13. 15 . 9. 7. Gura Humorului.2011 03.mail: sfandrei@ymail.07.08.07.2011 03.com Nr. 13 .2011 03.07.08. precum si acelor admisibile Daca este cazul.07. 1333 / 07.2011 05. 16 . Parcului.verbal de deschidere Verificarea cerintelor minime de calificare Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti.2011 15.2011 13.2011 Calendarul procedurii de Cerere de Oferta pentru Nr cr t 1.2011 2.07.08. 11 . 8.2011 04.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF. 4. ANDREI” GURA HUMORULUI Str.08. neconforme.07.08.2011 05.07.08.07.2011 29. 12 .2011 20. Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari. 6.08.07. 14 . 5.2011 23.2011 03. 10 . nr.07. precum si a documentelor solicitate a fi completate Stabilirea operatorilor economici calificati Verificarea ofertelor Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate. derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau.07.2010 29. 3.2011 16. 0230233546 E. dupa caz. Pasi de urmat Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice b) intocmirea documentatiei de atribuire c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului Transmiterea invitatiei de participare Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea Numirea comisiei de evaluare Primirea ofertelor Dechiderea ofertelor si intocmirea procesului. 725300.2011 01. 18 .08. precum si primirea raspunsurilor la acestea Stabilirea ofertelor inacceptabile. 17 .2011 Nu este cazul 08. Suceava Tel/fax 0230230601.2011 Procedura ONLINE 29. atribuirea contractului de lucrari (proiectare + executie) Intocmit.08. 61 . anularea procedurii Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii Semnarea contractului Intocmirea dosarului de achizitie publica Data previzionata 01.2011 07.2011 08.07. 1-3.

Molocea Nicoleta 62 .