MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF

. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Parcului; nr. 1-3; 725300; Gura Humorului; Suceava Tel/fax 0230230601; 0230233546 E- mail: sfandrei@ymail.com

Nr. 1334 / 07.07.2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

INTOCMIRE PT SI LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA
CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

CENTRUL SCOLAR SF. ANDREI GURA HUMORULUI

CUPRINS

SECŢIUNEA – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – CONTRACT DE LUCRARI

SECŢIUNEA = FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI =

2011 ora 12:00 B. Soluţionarea contestaţiilor I.1) Descriere II.3104641 Adresa internet: www.energie  activitate relevantă . 1.2.poştă  altele (specificaţi)________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA  NUþ A.1. 6. Amplasamentul lucrării: CENTRUL SCOLAR „SF.3104642 II. I.1. JUDETUL SUCEAVA Termenul limita de finalizare a lucrarilor pana la data de 10 septembrie 2011. nr. Cont in LEI deschis la ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 .Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 . 34/2006 .2.I. Universitatii Nr. 1.b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante  servicii publice centrale  apărare ordine publică/siguranţă naţională  mediu  economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială  cultura. Stavropoleos nr. Cod postal 720229. Prof. recreative þ educaţie  activitate relevantă .ro Telefon: 021. CUI 1562694.215.competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str. Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 19. Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal. Sursa de finanţare : După caz. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. Jurisdicţia special administrativa prevăzută de art.2) II.apă  activitate relevantă . telefon / fax: 0230 520099. Ştefan cel Mare nr.07.383 III. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: CENTRU SCOLAR SFANTU ANDREI Adresa: str.2 Execuţie  Proiectare şi execuţie þ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate  II. 255 alin.c. (1) din OUG nr. Mihail Ciocoiu Fax: 0230230601 Ţara: România I. . 15-17. Cale de recurs Curtea de Apel Suceava Str.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. 3) Procedura se finalizează prin : .PROIECTARE SI EXECUTIE CPV 45232141-2 . JUDETUL SUCEAVA . Persoană de contact: Marius Moldovan .cnsc. 62 Localitatea: SUCEAVA Cod poştal: 720062 Ţara: România E-mail: doinafodor@just. C.07.1.ro Telefon: 0230.ro Fax: 021. proiect/program finanţat din fonduri comunitare Fonduri Bugetare DA  NU þ II: OBIECTUL CONTRACTULUI II. 0230 521506.a. Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute direct de la Autoritatea Contractantă sau prin intermediul consultantului organizator BRM Terminal Suceava Str. II.transporturi  activitate relevantă . 1-3 Localitate: Gura Humorului Cod poştal: 725300 Cod unic de înregistrare: 4440926 Telefon: 0230233546 Persoana de contact: Dir. religie şi actv.1) Denumire obiect procedură: þ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană/organizaţie internaţională  întreprindere publică cu activitate relevantă  altele LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. J40/19450/1992. sector 3 Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc.2011 ora 10:00 Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 20. Parcului.

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. . 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. In perioada de garantie.09. In cazul sustinerii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de catre o persoana fizica sau juridica se vor avea in vedere prevederile Art. atasat la invitatia de participare. .346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Contracte de inchiriere pentru resurse tehnice.2.inclusiv. Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii pana cel tarziu 10.modalităţi de plată: OP .alte condiţii specifice solicitate de ordonator: 1. sustinere financiara sau experienta similara) se aplica prevederile OUG 34/2006 Articolul 186 si 190. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 4. obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat.4.6) Acceptarea ofertelor alternative DA  NU þ III. 1. cantităţi sau altele asemenea. II. Legea nr. mai puţin cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaţi.1. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta cerinta. Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 5ani. semnată de reprezentantul său legal. prin care confirmă că îndeplineste cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Contract rezervat DA  NU þ III. situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul. 3. astfel interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 24 ore de la solicitarea Beneficiarului Valoarea alocata = 240.02. VI. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.2006 actualizata prin modificarile aduse de HG nr. executantul are obligatia de a intretine in bună stare lucrarea efectuată. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. in forma autentificata (legalizata notarial) insotit de Declaratia privind eligibilitatea si documente ce dovedesc capacitatea financiara / tehnica sau profesionala in functie de natura sustinerii acordate.1.Încheierea unui acord cadru  Contract de achiziţie publică: þ II.357/2005 privind bursele de mărfuri.27/2006. Solicitarile de clarificari adresate de Comisia de evaluare si raspusnurile se vor transmite respectiv posta pe SEAP. Clauze contractuale obligatorii DA þ NU  Nu se accepta actualizarea pretului. Nu se acceptă oferte parţiale in sensul ofertarii numai anumitor categorii de lucrari. 176 din ordonanţa de urgenţă. Clauze specifice contractului III.termen limita de finalizare a lucrarilor : 10 septembrie 2011.5) Divizare pe loturi  DA NU þ Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe . 2.1. 198/27. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint. La solicitarea Comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in original si copie la sediul autoritatii contractante. oferta. 1660 / 22. Atentie! Angajamentul de sustinere creaza sustinatorului obligatii juridice in cadrul contractului de lucrari in situatia in care ofertantul este in impas.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. CRITERII DE CALIFICARE VI.Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de finantare a lucrarii cel putin pana la decontarea primelor facturi pentru lucrarile receptiomnate partial si serviciul de proiectare. valoare fara TVA IV.2008 privind Normele de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice.2011 II. In acest caz se va prezenta din partea sustinatorului Angajamentul ferm de sustinere pentru acest contract. IV. .34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 3. VI.1) Procedura selectată Cerere de Oferte ONLINE Operatrorii economici vor posta pe SEAP .11.1. dar precis. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere. Legea nr. conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuţii.000 lei.2) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. Documentele de calificare prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite. HG nr. care. diverse valori. .1. PROCEDURĂ IV.1) În cazul unei oferte comune. dacă au fost solicitate. 190 din OUG 34/2006 referitoare la eligibilitate.2) Etapă finală de licitaţie electronică DA NU þ V . Centrul Scolar nu acordă Avans pentru inceperea executiei lucrarilor 2. . Legislaţia aplicată: 1. HG nr. 5." In cazul sustinerii de catre un tert (Contracte de colaborare – pentru personal de specialitate.

PV de receptie la terminarea lucrarilor si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. 3. – în original. 69 1 din OUG 34/2006. certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 3 ani. in original. Formularul B2 din Secţiunea Formulare. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. 2. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 5 ani de valoare minim 240. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. în original. PV de predare primire si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. 181 completată în conformitate cu Formularul B din Secţiunea Formulare.10. Se va prezenta Centralizatorul pe obiecte din care sa rezulte categoria lucrarilor executate. beneficiari. CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă conform prevederilor Ordinului 314/12. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din Secţiunea Formulare. 4) Situaţia economico-financiară a) bilanţul contabil.2009 si 31. în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. din care să rezulte că: . VI.12. modul de îndeplinire a obligaţiilor. Pentru persoane juridice străine: . . – în original. anexându-se şi traducerea autorizată în limba română) VI. (documentul se va prezenta în copie conform cu originalul. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate.documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională.2010 vizat şi înregistrat de organele competente .3) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Pentru persoane juridice române: Certificat constatator. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. pensii. modul de îndeplinire a obligaţiilor. b) declaraţie pe propria răspundere referitoare la resursele.5) Capacitatea tehnică şi sau profesională a)– listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani (Lucrari instalatii termice. în original. emis. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul local – in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 5. echipamentele tehnice angajate pentru ducerea la indeplinire a contractului de lucrari – în original þ solicitat  nesolicitat Ofertantul va prezenta resursele proprii si ale asociatului / subcontractantului / sustinatorului – disponibilizate pentru . VI. . în original.VI.2010 al ANRMAP Formular nr.000 Lei. beneficiari. retele exterioare). Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 15A – in original 6. Declaratie pe propria raspundere referitor la incompatibilitatile prezentate de Art.2) Situaţia personală a ofertantului 1.listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (Intocmire PT pentru lucrari retele termice). perioada şi locul execuţiei lucrărilor. – in original Notă: Pentru a fi valabile. sau că societatea se află în incapacitate de plată. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. þ solicitat  nesolicitat Ofertantul trebuie să prezinte bilantul la 31.12. b) declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani þ solicitat  nesolicitat Cerinta minima – Cifra medie de afaceri = 480.000 Lei Se va completa şi depune. eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat – în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 4.nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. Formularul C3 din Secţiunea Formulare. şomaj). Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. Formularul C2 din Secţiunea Formulare.în copie conform cu originalul.domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

echivalent în lei.M. (atunci când este cazul). îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250. 1.în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: • „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria . Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate. b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro.1) Limba de redactare a ofertei VII. VII.M.Autorizare . – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului .Sef proiect – inginer specializare Instalatii . PREZENTAREA OFERTEI VII. 14001 si 18001 sau echivalent.2) Perioada de valabilitate a ofertei VII. 4. Împuternicirea scrisă. sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. dovada capacitatii de exercitare a subcontractantului prin prezentarea Certificatului de inregistrare la ORC din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde cu activitatile pentru care a fost nominalizat ca subcontractant. þ solicitat  nesolicitat d) declaraţie pe propria răspundere privind proporţia în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora – în original. e) Declaratie privind repectarea conditiilor de munca si protectia muncii – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului – in original þ solicitat  nesolicitat f) Declaratie privind repectarea legislatiei in domeniul mediului pe parcursul executiei contractului de lucrari. In cazul in care o parte a contractului se va subcontracta . 3. prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 3 din Secţiunea Formulare) – în original.indeplinirea acestui contract (proiectare + executie) c) declaraţie pe propria răspundere referitoare personalul tehnic de specialitate cu atributii majore in realizarea contractului:. paşaport). Garanţia de participare conform prevederilor VII. produse pentru constructii – Autorizare sau decizie numire .Personal specializat pentru instruire si verificare in domeniul Securitatii si sanatatii ocupationale Se va prezenta personalul calificat angajat in executia categoriilor de lucrarii solicitate prin Caietul de sarcini. resursele tehnice si personalul de specialitate al subcontractantilor (CV-uri. in termen de valabilitate pentru executie lucrari edilitare.– în original. se vor prezenta Acordurile de subcontractare. Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel: . 5. Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I.4).se va mentiona categaria de lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractanti.Responsabil Tehnic cu Executia pentru domeniul edilitare – instalatii . Diplome/Atestari ale persoanelor / ale subcontractantului). conform ultimei situaţii financiare aprobate. Pentru fiecare persoana mentionata – se va prezenta atestatul profesional . þ solicitat  nesolicitat Se va completa Formularul D din Sectiunea Formulare.Controlor de Calitate a lucrarilor – CQ domeniul edilitare . carte de identitate. respectiv.in original þ solicitat  nesolicitat Standarde de asigurare a calitatii þ solicitat  nesolicitat Se vor prezenta in copie conform cu originalul documente care certifica implementarea in cadrul societatii a standardelor de calitate ISO 9001.3) Documentele de înscriere procedură la Română 90 zile de la data deschiderii ofertelor. Declaratii privind eligibilitatea si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. Copie a Contractelor de munca pentru personalul tehnic de specialitate: . Ofertantii vor depune diplome / atestari profesionale emise de institutii abilitate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.Sef Santier – inginer specializare Instalatii . Cerere de participare la procedură (cerere tip – Formularul 1 din Secţiunea Formulare) – în original. 181 din OUG 34/2006.

Modelele formularelor enumerate se regăsesc în Secţiunea „Formulare”. ofertantul pierzând suma constituită.original. în următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare în favoarea Centrului Scolar “Sf. • „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” • Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menţionate mai sus se face conform prevederilor art.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garanţia de participare.in original Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură. nu constituie garanţia de bună execuţie . b) fiind declarat câştigătorul procedurii. refuză să semneze contractul. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). VII. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). în forma şi cuantumul solicitate. Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de 4.în cazul întreprinderilor legate . 6. de cifra de afaceri şi de garanţia de bună execuţie. 42. 7.800Lei valabilă 90 zile de la deschiderea ofertelor.M. 41. atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. • „Întreprinderi partenere” • . 27/2006. 44 şi 45 din Legea nr. Dovezile privind calitatea de I. • „Fişa de parteneriat”.4) Garanţie de participare Solicitat þ Nesolicitat  Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate nedeschise. pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului. 346/2004 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. Acord de asociere.în original 8. b) fila CEC vizata de banca – în copie. Certificatul de înregistrare – în copie. Acord privind modul de lucru al BRM SA.se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită. c) fiind declarat câştigătorul procedurii. dacă este cazul . • „Întreprinderi legate”. Andrei”.întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) . Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu garanţia de participare. Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului.în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). atrage după sine returnarea ofertei nedeschise. 43.

extraselor de materiale. Modul de prezentare al Prin oferta tehnică depusă.5. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei . Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice – Certificate de calitate/ Declaratii de conformitate pentru materiale cu pondere insemnata in executia lucrarii (betoane. caiet de sarcini. Ofertantul trebuie sa prezinte solutia tehnica propusa pentru aceasta lucrare. Oferta financiara aferenta executiei de lucrari se va fundamenta in baza Listelor de cantitati . • valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii.7) Prezentarea ofertei Depunerea ofertei se face direct in SEAP pana cel tarziu 29. manopera. teava preizolata) VII. Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: Valoarea servicii lor de Proiectare – elaborare PT (Detalii de executie. • valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări. Memnoriu tehnic. inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice. cu montaj şi independente. la sediul Autoritatii Contractante (Formularul 4. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. planse) inclusiv verificarea PT de verificatori autorizati. inclusiv taxa pe valoarea adăugată. după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor. precum şi a numărului şi denumirii procedurii. Valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată.d) ofertantul se agfla in situatia prevazuta de art. VII. la sediul autoritatii contractante. utilaje si transport – atasate Caietului de sarcini. La solicitarea comisiei de evaluare. • valoarea consumurilor totale privind transporturile.07. Ofertantul trebuie să prezinte graficul de executie (proiectare si executie) si Programul calitatii propus pentru aceasta lucrare .6) Modul de prezentare propunerii financiare a Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare. precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. a contului şi băncii societăţii. • valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice. • valoarea consumurilor totale cu mână de lucru.2011 ora 15:00. 278 1 din OUG 34/2006. Restituirea garanţiei de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de restituire menţionate la alineatele precedente. ofertantul are obligatia de a prezenta oferta. de către ofertant. VII. Solutia tehnica din PT trebuie sa se incadreze in valoarea ofertata.3 din Secţiunea Formulare). in PLIC ORIGINAL si PLIC COPIE. ofertantul are obligaţia de a propunerii tehnice face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. • valoarea consumurilor totale de resurse materiale. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de VII. care va fi evidenţiată distinct. Lister de cantitati. cu precizarea valorii de restituit. Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original.

ora şi locul deschiderii ofertelor 29. de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract. fara TVA. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. ora 15:00 Vizualizarea ofertelor depuse se face de catre Comisia de evaluare la sediul autoritatii contractante prin descarcarea fisierelor postate pe SEAP de catre ofertanti.scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare (Formularul corespunzător din Secţiunea Formulare) sau.1 AJUSTAREA PREŢULUI Pretul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii lui. în calitate de consultant . acesta va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie. nu este în nici un fel responsabilă de datele cuprinse în criteriile de calificare ale ofertanţilor. VII.comisia de evaluare conform prevederilor legale. la preţul de atribuire. 70% in termen de 14 zile de la terminarea lucrarilor 2.2011.07. CRITERIUL DE ATRIBUIRE VIII. caietul de sarcini tehnic şi modelul de contract. PRECIZĂRI FINALE Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.organizator.1) Preţul cel mai scăzut þ IX. Andrei” Gura Humorului. DA þ NU  lucrări: b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de lucrări: . acestea fiind întocmite strict conform cerinţelor autorităţii contractante. . 30% la receptia finala (la sfarsitul perioadei de garantie acordata de executant). în termenul prevăzut.2. astfel: 1. X. ATRIBUIREA CONTRACTULUI IX. CONTRACTULUI DA  NU þ IX.9) Deschiderea ofertelor Data. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in baza cererii de restituire depuse la Centrul Scolar “Sf. VIII. Bursa Română de Mărfuri. XI. GARANŢIA DE BUNA a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de EXECUŢIE A CONTRACTULUI 10% din valoarea de atribuire a contractului.

SECŢIUNEA = CAIETUL DE SARCINI = .

09. Se recomanda vizionarea amplasamentului – persoana de contact D. Termenul de garantie solicitat pentru lucrare este de minim 5 ani.toate exigentele. 725300. Molocea Nicoleta .2) Termen de executie: incepand cu data semnarii contractului pana cel tarziu 15. Andrei” din Gura Humorului doreste sa achizitioneze Lucrari de constructii – reabilitare retea termica exterioara in locatia Gura Humorului – obiectiv – Centrul Scolar “Sf. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. 0230233546 E. 4. Consumurile cu resursele materiale. 122 litera i) din OUG 34/2006. utilaje si transport. Termenul de executie . 1-3. 1328 / 07. astfel pentru stabilirea castigatorului procedurii se va licita conform Listelor de cantitati atasate Caietului de sarcini. Acesta va fi verificat de verificator autorizat.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. Optiuni contract: Proiectare + Executie Coduri CPV: 45232141-2 .000 Lei fara TVA echivalent 57.09.2011. manopera.07. Planse. Parcului.18 Lei/Euro . Lucrarile suplimentare se vor contracta in limita a maxim 10% din valoarea alocata conform prevederilor Art.416. Proiectul tehnic se va preda in maxim 7 zile de la semnarea contractului de executie.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) 71321200-6 .mail: sfandrei@ymail. Se prezinta atasat la Caietul de sarcini Listele de cantitati de lucrari. Executia lucrarii se va face conform PT. Autoritatea contractanta nu acorda Avans pentru executie. Intocmit. Gura Humorului.Prof. Andrei” .com Nr. interventia in perioada de garantie se va efectua de catre executant in maxim 24 ore de la sesizarea Beneficiarului. Liste de cantitati. Tip procedura aplicata: Cerere de Oferte .plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor.26 Euro conform Curs oficial BNR din 04. Memoriu tehnic.07. nr.2011 . Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut. Optiune – ONLINE Serviciile de proiectare presupun: Intocmire PT conform HG 28/2008 – Caiete de sarcini. Mihail Caiet de sarcini Centrul Scolar “Sf. C/val proiectarii cuprinde realizarea documentatiilor conform HG 28/2008 precum si c/val serviciilor de verificare a PT . Suceava Tel/fax 0230230601.2011 Termenul de plata : .MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF. Valoarea alocata pentru executia contractului: 240.maxim 10. In cazul in care exista diferente intre PT si oferta. acestea se vor corecta pe parcursul executiei prin Note de renuntare si Note de comanda suplimentara numai in conditiile mentinerii pretului ofertat ca fiind ferm si nemodificabil. Director . Detalii de executie. Mihail Ciocoiu – Director.2011 Ciocoiu Se aproba.

SECŢIUNEA = FORMULARE = .

pe de o parte. să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. pe de altă parte. Propunere financiară 4. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni. Documente de calificare 3. completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. Alte documente . Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 1. să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi. Fiecare ofertant care participă. în mod individual sau ca asociat.SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate. Documente de înscriere 2.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE .

.. ……………. sa indeplinim toate cerintele si obligatiile prevazute de documentatia de atribuire in cazul atribuirii contractului in favoarea noastra. (in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi.. sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals.Scrisoare de garanţie bancară nr..........………………………… ... Ne angajăm.. 10.... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .. 7.... Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ……………………………...…… emisă de ………………………………………………………………………............ ………………………………………………………………………………....... Am luat cunoştinţă de faptul că. 1..... precum şi leaderul de asociaţie) 2.. Denumirea completă a ofertantului ....... 8.Ordin de plată nr.........……… Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de telefon ……………………fax ………………………. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de ………………………... …………………………………din data de …………………………… . 9.................. ANDREI” sub nr.……………./.......………………………………………………..... în vederea participării la procedură... ___________________________ (Nume.. astfel: . pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie..... precum şi pentru realitatea informaţiilor.……………… 6. datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii....adresa e-mail………………………....... ... Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare.FORMULAR 1 CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr..……………………………………….. 3.......... în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre obligatiile ce revin ofertantului castigator conform documentatiei de atribuire vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită. Ne angajăm răspunderea exclusivă........ aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. Sediul ofertantului (adresa completă) ……………………………………………………..…..... Cererea a fost înregistrată la CENTRUL SCOLAR „SF...... 5.. înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 4...... …………………………………………….

....………………. eliberat de ……………..Andrei „ Gura Humoruilui.... ANDREI” GURA HUMORULUI..... atribut fiscal ……. În îndeplinirea mandatului său. ……………….../C.I..……………….. ……………………. Data …………… Denumirea mandantului S.. ………………………………… reprezentată legal prin ___________________________ (Nume..... 2. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii......……………………..S.... nr. 3....... ……………………………………......…...………………… …………………. 4... CNP …….I... la data de ………..... carte de identitate.. să ne reprezinte la procedura nr... împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. cu sediul în …………………………. împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1.. în scopul atribuirii contractului de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF...... Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură..... reprezentată legal prin …..C..……………. JUDETUL SUCEAVA autoritate contractantă C...... CUI ………………..………………………………………………………………….. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .... având funcţia de ……….....………. paşaport).. …........…………………………………….. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii..... în calitate de ………. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate.....……………………………………………..................FORMULAR 2 ÎMPUTERNICIRE Subscrisa …………………………...”Sf.... Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură... organizată de ... seria …….………………………….........……………………... înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr... domiciliat în ……………........ Prin prezenta........ identificat cu B.. împuternicim prin prezenta pe ….

.. din partea Autoritatii contractante – Centrului Scolar “Sf. Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie.....ofertantul se regaseste in situatia prevazuta de Art.. fax) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR... 2781 din OUG 34/2006 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant. . Andrei”” din Gura Humorului pentru suma de ……………………………. .. JUDETUL SUCEAVA .. nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului.... în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: .. vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea Centrului Scolar „“Sf. în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. nici o cerere scrisă de executare.... Andrei” Gura Humorului. telefon. (denumire. ____________ pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat oferta sa.revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. sediu. __________________________ (denumirea băncii) Director.. această scrisoare de garanţie bancară devine. cu acordul prealabil al ofertantului. . Andrei” Gura Humorului......fiind declarat câştigătorul procedurii. nu s-a primit la ghişeele băncii.. GURA HUMORULUI. în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus. în cazul în care este necesar... indiferent dacă este sau nu restituită..fiind declarat câştigătorul procedurii.. nulă şi neavenită... datată …………….. sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură... Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă. ANDREI”..BANCA . în mod automat.. .. la solicitarea Centrului Scolar “Sf. refuză să semneze contractul în termenul stabilit.

. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Prezentarea acestui formular se face in cadrul Documentelor de inscriere la procedura.…………… înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr... ANDREI”...... reprezentată legal prin …......... cod unic de înregistrare ………………………….............. Andrei” Gura Humorului Subscrisa (denumirea completa a firmei) ……….. suma reprezentând 1 % din valoarea de atribuire a contractului de achiziţie publică la care se adauga TVA....…………... .. in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a procedurilor de achizitii publice de catre Bursa Romana de Marfuri SA in temeiul Legii 357/2005 .....Acord aferent procedurii de Cerere de Oferte privind achiziţionarea de LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF. JUDETUL SUCEAVA la sediul Centrului Scolar “Sf. Ne exprimam acordul cu privire la plata unei sume in favoarea consultantului organizator..... GURA HUMORULUI. ………………………………….………………………………… …………………………….Legea Burselor de Marfuri. Data completării: …………… ___________________________ (Nume.......………… în calitate de ……………………………… ..

FORMULARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII .

...... cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.....6 din Legea 346/2004... Funcţie.. tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă......... .....ANEXA NR................ În acest caz................. 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi.. Data întocmirii ....... datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.....1 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I........... Semnătura . faţă de exerciţiul financiar anterior............. modificată şi completată prin OG 27/2006............ Nume...………… ___________ 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art........... [ ] Întreprindere legată......... director general sau echivalent) II..  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura . după caz. precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie........... întreprindere mică............ Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintele consiliului de administraţie................ În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi. autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.. precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.... cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi...... Se va completa doar declaraţia. prenume... Tipul întreprinderii Indicaţi.....2............ (numele şi funcţia semnatarului. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Important: Precizaţi dacă.... mijlocie sau mare)..2......... datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere.. III........ [ ] Întreprindere parteneră................... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr...2..... fără anexa nr..

ANEXA NR. 2 CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi 1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
1

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Total active (mii lei/mii Euro)

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………………….……… Adresa sediului social ……………………………………………………………………………………………………….…………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………………………… Numele, prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………………………… ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Active totale de salariaţi3 netă (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro) Total NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ……………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1. Tabelul de parteneriat - A.2. Cifra de afaceri Numărul mediu anual anuală netă de salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale5 (mii lei/mii Euro)

Procent

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
3

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
4

Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1. Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numele şi prenumele preşedintelui Numele sau Adresa Cod unic consiliului de denumirea sediului de administraţie, întreprinderii social înregistrare directorului general sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total: Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Numărul mediu anual de salariaţi

Active totale (mii lei/mii Euro)

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Data întocmirii .................................... Semnătura .......................................... Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Tabelul B. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. consolidate dacă este cazul. D. E.1. 6 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) . 2.  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). modificată şi completată prin OG 27/2006. Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora. B. dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6. C. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). ___________ Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004.. Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare Numele şi prenumele preşedintelui Întreprinderea Cod unic de consiliului de legată(denumire/date Adresa sediului social înregistrare administraţie. situată imediat în aval sau în amonte. NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate.Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE 1. Se va completa tabelul B1 de mai jos. calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. de identificare) directorului general sau echivalent A. 7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal.

. .................... Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Data întocmirii ...2........... Funcţie...... Nume...................... prin completarea tabelului B2 de mai jos........... prenume......... 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)..*) 4...........*) 3......... Tabelul B.*) 5....………… ___________ *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere... Semnătura ..Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate)....*) 2..................... se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate.... Întreprinderea numărul: 1.....*) Total NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct..............

...........FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr...... din tabelul B..………… ___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi... Date referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele trebuie introduse în tabelul B....... NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora.......... consolidate dacă este cazul......... secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1.... Semnătura .... prenume.... Nume.... calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate............. 7 . dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate........2..... Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.......... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele................. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă.. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate..2.............. directorului general sau echivalent) 2.... din Secţiunea B....................... situată imediat în aval sau în amonte de aceasta... . prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintelui consiliului de administraţie.......... Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale(mii lei/mii Euro) Data întocmirii .... Funcţie.

DOCUMENTE DE CALIFICARE .

........ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.................... respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale............. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării .... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere................. fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte........................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ... nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună.............. sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice................................FORMULAR A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul ........ De asemenea............ nu depun ofertă individuală........................................... că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art........ fraudă şi/ sau spălare de bani... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...................................... a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.......................... declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici........................... pentru corupţie....... ___________________________ (Nume....... 180 din OUG nr.............................. reprezentant împuternicit al .. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică...................

.......................... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti.. SAU au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor......... GURA HUMORULUI......... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat..organizator au dreptul de a solicita............... e) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul ............ ___________________________ (Nume.............................. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită DA NU c) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani....... Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii...... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF....... pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.. Data completării .. în ultimii trei ani.......... d) nu am fost condamnaţi.... Andrei” Gura Humorului.. ...... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită până la data de ................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem...ANDREI”. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .......................... declar pe proprie răspundere că: a) nu ne aflăm în stare de faliment b) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor............... reprezentant împuternicit al ........ 181 Subsemnatul ..............FORMULAR B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art................................................................. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat. JUDETUL SUCEAVA de către Centrul Scolar “Sf............

dacă este cazul: (adrese complete. Telefon: ………………………… Fax: ………………………… E-mail: ………………………… 5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr.echivalent euro - . Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: Anul Cifra de afaceri anuală (la 31. Birourile filialelor/sucursalelor locale. pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. 2. loc de înmatriculare/înregistrare) 6. 3. Denumire: 2. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Cifra de afaceri anuală (la 31. Adresa sediului central: 4.FORMULAR B2 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) INFORMAŢII GENERALE 1. Cod fiscal: 3. Principala piaţă a afacerilor: 9. Obiect de activitate. dată. Medie anuală: Data completării: …………… ___________________________ (Nume. certificate de înmatriculare/înregistrare) 8.12) .lei 1.12) . telefon/fax.

................. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.... reprezentant împuternicit al ............. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale........................... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice....... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................. Data completării ......... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie............................................................................. societate comercială................ banca......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf.................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.... ___________________________ (Nume......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...........Formular C3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul .. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere..................................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră............. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .........

Obiectul contractului de lucrari 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 .Anexă Formular C3 Nr.... 0 1 2 . Crt..

___________________________ (Nume. subcontractant. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor . contractant asociat. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).

................. reprezentant împuternicit al .................. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta..... societate comercială........................ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere............................................ că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ..... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie........ Formular C2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul .. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie......................................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.......... ___________________________ (Nume..... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră............ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf.. Data completării ........................................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita................... banca......

0 1 2 . Obiectul contractului de servicii 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 36 .. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor. ___________________________ (Nume. Crt...Anexă Formular C2 Nr. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie). contractant asociat. subcontractant..

........ ___________________________ (Nume.................... bancă....... societate comercială...................................... Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatură Data completării ...... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră........ ......................... Crt.................. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta........................ prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 37 ................................. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie........... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.. reprezentant împuternicit al .................. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice........................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita....FORMULAR D OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul .. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Nr........... .................

....................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................ sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice...... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf.........................FORMULAR E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE.............. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere....... declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. ___________________________ (Nume............... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ............ De asemenea.. INSTALAŢIILE................................................. ........................................... societate comercială...... Data completării ..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 38 ... ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI Subsemnatul ......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie. bancă..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.. reprezentant împuternicit al ........................................................

8. 9. Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie ___________________________ (Nume.M . instalaţii şi echipamente tehnice Nr. crt. 4. 2. 7. 6. 3. 10. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. 1. 5. Formular E LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje.Anexă 2. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 39 .

................................................................................ Sef Santier si CQ precum si Autorizarile eliberate de Inspectoratul de stat in Constructii/Decizie de numire pentru aceste persoane......................................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 40 ................................................................ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...................................................... societate comercială............................. că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale...................... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice............................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.............................................. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.............. Responsabil Tehnic cu Executia – Domeniul instalatii................................. reprezentant împuternicit al ......................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră................ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.............................................................................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor................................ protectie a 2007 2008 Anexam la prezenta Atestarile profesionale ale RTE.............. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................ Personal specializat pe linie de muncii ............................................ Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie......FORMULAR F OPERATOR ECONOMIC (societate de constructii) …………………………… DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul ...................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................. Sef Santier ............................ ___________________________ (Nume..... Data completării ..... 2006 Personal angajat Din care personal de conducere Personal executie Specialisti cheie in executia contractului: Inginer specializare Instalatii – Sef proiect .......... bancă......................................... Responsabil cu Controlul Calitatii ....... ....

.... Data completării ......... ___________________________ (Nume....Personal de executie – Tabel centralizator Nume si Prenume Specializare Vechime in specializare Personal Propriu/Cooptat Se ataseaza Tabelului – Atestarile profesionale pentru personalul de executie si dovezi privind relatia contractuala cu acestia...... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 41 ..

PROPUNERE FINANCIARĂ 42 .

......... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 43 .. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă. vor constitui un contract angajant între noi. Am înţeles şi consimţim ca.... prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare..... (se bifează opţiunea corespunzătoare) 6... Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de …………………….ani. Data completării: …………… Nume.. autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant)...zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor oferind o garantie intregii lucrari de .OPERATORUL ECONOMIC (societate de constructii) __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ Lucrari de constructii (proiectare si executie) Către : Centrul Scolar “Sf. pentru suma de ……………………………………………………………………..  nu depunem ofertă alternativă.. la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………. ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat.... Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare.... Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca. să predam proiectul tehnic CONFORM CERINTELOR DIN Caietul de sarcini in termen de ..... 3. Termenul de interventie pentru remedierea defectelor in perioada de garantie este de . zile de la data semnarii contractului si sa finalizam lucrarea in maxim .... împreună cu comunicarea transmisă... ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire.... Examinând documentaţia de atribuire.. (suma în litere şi în cifre) 2.. în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare... JUDETUL SUCEAVA (PROIECTARE SI EXECUTIE) . Ne angajăm ca. Precizam că:  depunem ofertă alternativă. (suma în litere şi în cifre).. marcat în mod clar "alternativă". 5... prenume: ………………………………………..………. 4... să executam LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF.. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. subscrisa ………………………………………………... 7. ore de la sesizarea Beneficiarului..... Andrei” Gura Humorului 1..

ALTE DOCUMENTE 44 .

.BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE Către: Centrul Scolar “Sf. astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. se va obţine acordul nostru prealabil. în calitate de contractant. fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. Andrei” Gura Humorului. în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv fara TVA.. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………. În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii. JUDETUL SUCEAVA. în calitate de achizitor. Plata se va face în termenul menţionat în cerere. Andrei” Gura Humorului Cu privire la contractul de achiziţie publică LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ (semnătura autorizată) 45 . ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului. şi ………………………………………………. încheiat între Centrul Scolar “Sf..

va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1. S. ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Fata de cele de mai sus.____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3.____________________ 46 . Cu consideratie. _________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) Achizitie publica ___________________________________________________ COD CPSA/CPV ________________.C.SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre. va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

prin:  Scrisoare de garanţie bancară nr. deschis la ……………………………… . în valoare de ………………………………. Andrei” Gura Humorului Subscrisa ………………………………………………………………. …………………………………… emisă de …………………………………………………………………………………  Alte forme de constituire. 47 . Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii. privind achiziţionarea de ………………………………………………… de către …………………………………………… . cod IBAN ……………………………………………….1. Andrei” Gura Humorului Formular 4.3 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: Centrului Scolar “Sf. ………………………………. Vă mulţumim. solicităm prin prezenta restituirea garanţiei.. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul Centrului Scolar “Sf. cu sediul în ……………………………………………………………………………şi CUI………………. constituită în vederea participării la procedura nr.FORMULAR 4. Data completării: …………… ___________________________ (Nume. respectiv …………………………………………… …………………………………………………………………………………….

_____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.C.- . ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _______ ______________________________________________________________”. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Liderul asociatiei: S.C.C. (incadrarea legala) Noi.C. ___________________________________ 2. parti semnatare: S. Repartizarea fizica. valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S. ASOCIAT. modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S.____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.C. ______________________ Alte clauze: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI. ______________ ______________ 48 . _______________________ S.ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________.C.

1.3. esalonata conform graficului anexa la contract.. in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant.2.C. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S.. serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor..3.fax) ______________ Director Economic.____________________ .plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor. (lucrarilor.fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic. denumita in cele ce urmeaza subcontractant. Obiectul contractului: Art. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. 49 .tel. (denumire contract) 1. (lucrari. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. produselor. 3. incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta) la “_______________________________________________________________”. serviciilor) Art. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: .5. . in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului. produselor.produse. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant./………… La contractul de achizitie publica nr……/…….produse. produselor.____________________. Art. _______________ cu sediul in ___________ ____________________. serviciilor) contractul. Alte dispozitii: Art. denumita in cele ce urmeaza contractant general si S. reprezentata prin __________________ Director General si (adresa.tel. produselor. (lucrarilor. serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art. produselor.4. subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.produse.servicii) . 2.servicii) Art. ________________________ cu sediul in _________________________________. serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului. contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr………. . contravaloarea ___________________ executate (lucrari.servicii) in perioada respectiva. Art.6. produselor. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari.lunar.7.C. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor. (adresa.

............ contest decizia autorităţii contractante ................................................... ______________________ (contractant) ______________________ (subcontractant) Formular nr............ în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de .....în drept . în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ...Art...................................................... organizată de autoritatea contractantă ................................. reprezentată legal prin .................................. .. .................................... litigiile se vor solutiona pe cale legala.............................................................. .............. În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ....................... Daca acest lucru nu este posibil.........în fapt ... pe care o consider nelegală..................................... cod unic de înregistrare .......................................... cu domiciliul în ................................................................................... ..................................... (semnătură autorizată) Formular nr... ...................... 50 ........................... organizată de autoritatea contractantă . Semnătură autorizată ................................ Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila.................................................................. (denumire contract) Art.....................în fapt .. . În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ................ având sediul în ..9........... . CONTESTAŢIE Subscrisa ...... ....... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: . cate un exemplar pentru fiecare parte.............................................................................. Reprezentat legal (nume/prenume în clar) .........în drept ................................ Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: .. 18A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator ................. având sediul în ........................ ................................... Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare.....8...................................................... cu sediul în .. contest decizia autorităţii contractante ...... pe care o consider nelegală....... Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.. 18B Formular pentru persoane fizice CONTESTAŢIE Subsemnatul ........

SECŢIUNEA = CONTRACT DE LUCRARI= 51 .

....... preţul contractului .. Parcului.locul unde executantul execută lucrarea... asumate prin contract.....părţile contractante............... Obiectul principal al contractului 4.... respectiv...... f.zi calendaristică................. cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa...... pe de altă parte. care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi... face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi................ Clauze obligatorii 4... denumire operatorul economic ...... contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale..................................... . ANDREI” DIN GURA HUMORULUI........ forta majoră ....... Cod unic de Inregistrare 4440926........ reprezentat prin . enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă...... zi ... b.. cod fiscal .... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. acolo unde acest lucru este permis de context.............. inundaţii sau orice alte catastrofe naturale.................................... ……………........ achizitor şi executant .. telefon/fax: 0230230601.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit..... cont (trezorerie... în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale.... 52 ..... Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care......... nr............... îndeplinirea contractului... bancă) ... s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse.. reprezentata legal prin Domnul Mihail Ciocoiu avand functia de Director........Executantul se obliga să execute (PROIECTARE SI EXECUTIE)..........1 În prezentul contract.preţul plătibil executantului de către achizitor. str... 0230233546....................365 zile...........Contract de lucrări nr. să finalizeze şi să întreţină LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF..un eveniment mai presus de controlul părţilor.... 2.................. amplasamentul lucrării ....... (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 3.............. embargou....... 3... c.......... JUDETUL SUCEAVA în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract... Gura Humorului..... an .1 ...... Andrei” Gura Humorului.............În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a... fără a crea o imposibilitate de executare......... incendii.. (denumirea conducătorului) funcţia.............. .... număr de înmatriculare ....______________data_______________ Preambul În temeiul OUG nr.. adresa sediu ………………… .. e............. Interpretare 3.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică..... pe de o parte şi ……............. in calitate de achizitor în prezentul ................ Cont bancar deschis la Trezoreria Gura Humorului RO54TREZ5945026XXX000058... între Centrul Scolar “Sf..1 .... aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract........................... revoluţii..337/2006... restricţii apărute ca urmare a unei carantine................. Definiţii 2. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii..... sunt considerate asemenea evenimente: războaie....... d. care nu se datorează greşelii sau vinei acestora..... telefon/fax .. 1-3.. în calitate de furnizor.........

9.. 10. în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.... 9..Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de . părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.. în ordinea tehnologică de execuţie.. executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului.. de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1 .. înainte de începerea execuţiei lucrării. este de . Durata contractului 6.Achizitorul are obligaţia.. atunci.1 ....4.2011. lei. Termenul limita de predare a PT ( CS + Memoriu+ DE+ Liste cantitati + planse + referate verificare ) = 14 zile de la data semnarii contractului.1 . Documentatia de atribuire.... precum şi de către persoane autorizate de achizitor.. la cererea acestora. Lucrări Publice. finalizarea şi întreţinerea Lucrarii. lei. instalaţiile.. monedele..... a doua zi de la semnarea contractului.2 . Preţul contractului 5.. de a asigura forţa de muncă. 6.2 .(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse. 8. de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.. conform graficului de plăţi... Urbanism şi Amenajarea Teritoriului..09.3.. Propunerea financiara... cu atenţia şi promptitudinea cuvenită.. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii.1. Obligaţiile principale ale executantului 10.. inclusiv de a proiecta.. 9. 5. în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. începând de la data semnarii.. .1 – Durata prezentului contract este de 2 luni. obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate..... iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor... 6..3 .Documentele contractului sunt: Propunerea tehnica ... la care se adaugă TVA . executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului.. fie definitive.. ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.. care se va adauga la preţul contractului.. plătibil executantului de către achizitor. 53 . fie de natură provizorie. Documentele contractului 8.. cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor. 7. Termen limita de finalizare a lucrarii = 10. Executarea contractului 7.1. spre aprobare. prin consultare. pentru execuţia. (2) Un exemplar din documentaţia predată.2 .. de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. materialele.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea.... cerute de şi pentru contract.. Procesele verbale de receptie. 10. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările.2. în relaţiile dintre părţi. Garantia de buna executie... b) totalul cheltuielilor suplimentare. Protecţia patrimoniului cultural naţional 9..1 . echipamentele şi toate celelalte obiecte.Toate fosilele. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal de receptie finala.lei. în limitele prevăzute de prezentul contract. de către achizitor.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului.. 10.

cotele. totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant. ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune. atunci prevederile de la alin. materialelor. pe parcursul execuţiei lucrărilor. (2) în cazul în care. de către proiectant. cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor. daunelorinterese. în scris. dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. menţionată sau nu în contract. de pe şi pe şantier. caietele de măsurători (ataşamentele) şi.Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor. în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. desenele. survine o eroare în poziţia. iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor. atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. în situaţiile convenite. sau b) căile de acces.9 . taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor. prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 10. executantul va selecta traseele.8 . 10. executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată. după caz. rezultate din poluare.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza. alarmă şi pază. referitoare la lucrare. calculele. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă. instrumentelor. protecţie. (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. 54 . proprietăţilor publice sau altora. executantul are obligaţia: i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane. executantul are obligaţia.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor.(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. echipamentelor. doc. la termenele precizate în anexele contractului. costurilor. natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă. cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate.4 . în scris. pe cheltuiala sa. pentru care responsabilitatea revine executantului. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. să fie limitat. rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. acţiunilor în justiţie.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente. verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului. instalaţiilor sau altora asemenea. acesta are dreptul de a ridica obiecţii.6 . (2) În cazul în care. zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. îngrădire.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. Dacă.7 . 10. 10.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare. în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor. Pentru verificarea trasării de către proiectant. 10. 10. astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.(1). în măsura în care este posibil.5 . de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor. fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite. va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile.

instalaţiilor sau altora asemenea. legate de echipamentele.autorizatie de construire. dacă nu s-a convenit altfel.2 .10 . executantul are obligaţia: i) de a evita. c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.5 .6 . Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 55 .3 . molozul sau lucrările provizorii de orice fel. şi ii) daune-interese. până la limita amplasamentului şantierului. pentru viciile ascunse ale construcţiei. fără plată. iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa. ivite într-un interval de 10 ani (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi. acumularea de obstacole inutile pe şantier. aferente. datorită transportului materialelor. surplus de materiale. echipamentelor. în scopul facilitării transportului materialelor.1 . taxe şi cheltuieli de orice natură. d) racordurile pentru utilităţi (apă. a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. canalizare etc. 12. echipamente.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate . căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. executia contractului urmand a se efectua conform Proiectului tehnic intocmit de executant/proiectant. instalatii.12 . bornelor de referinţă. urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării. iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile. ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului.). instalaţiilor sau altora asemenea. ii) de a depozita sau retrage orice utilaje. 12. b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier.Executantul răspunde. 10.). nume. 10. executantul este responsabil şi va plăti consolidarea.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale. pe cât posibil. gaz.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. 10. executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Obligaţiile achizitorului 12. pe toată durata de existenţă a construcţiei. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier. materialele. mărci înregistrate etc. (3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului. 12. care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant. instalaţii sau lucrări provizorii. până la sfârşitul perioadei de garanţie. echipamente. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract. pentru viciile structurii de rezistenţă. 12. costuri. echipamentelor. potrivit obligaţiilor care îi revin. numai acele materiale. liber de orice sarcină. modificarea sau îmbunătăţirea. energie.4 .dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune.Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie. instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea. care nu mai sunt necesare. următoarele: a) amplasamentul lucrării. 13.11 . după împlinirea acestui termen. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. 12.

13. achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. până la intrarea în efectivitate a contractului. dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese. atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului.3 .5 .Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti.1 .(2). dacă executantul nu îşi execută. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 13.1. 14. oricum. la cererea achizitorului. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. după semnarea contractului.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. Modul de constituire – una din modalitatile prevazute de Documentatia de atribuire. În acest caz. 15. în limita prejudiciului creat. 14.(1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM conf. la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. pe parcurs.Inspecţiei de Stat în Construcţii. alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie.1 .(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. alin. atunci acesta are obligaţia de a plăti. Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. una celeilalte.2 . cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. la semnarea procesului verbal de receptie finala (dupa terminarea perioadei de garantie acordata lucrarii ) – 30% din valoare. Părţile contractante au obligaţia de a notifica. Lucrări Publice. la cererea achizitorului. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 1% per zi intarziere. în mod culpabil şi repetat.3 . în cazul neconformării. 13. după opinia achizitorului. (2) Executantul va prezenta. dacă acesta din urmă dă faliment. 15. 13.1 . în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Începerea şi execuţia lucrărilor 15. în scris. execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 14. în cazul în care. desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite.3 . graficul de execuţie de detaliu.2 . şi anume 56 . ca penalităţi. Clauze specifice 14. (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi daca este cazul . din vina sa exclusivă. L346/2004). terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel în termen de 14 zile de la finalizarea lucrarii si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii in proportie de 70%.2 . ca penalităţi. 14. executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract.Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 15. Garanţia de bună execuţie a contractului 14.În cazul în care.4 . executantul va prezenta un grafic revizuit. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului. identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop. respectiv 1% per zi intarziere. pentru perioada de garantie acordata lucrarii şi.

Întârzierea şi sistarea lucrărilor 16. măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor. dacă este cazul. (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului. atunci. 17.2 . 18. 15. (2) totalul cheltuielilor suplimentare.Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse.4 . În caz contrar. care se va adăuga la preţul contractului. atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor.3 .(1) La finalizarea lucrărilor. În funcţie de constatările făcute. prin consultare.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. la o nouă solicitare a executantului. în scris. stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. inclusiv fundaţiile. 16. achizitorul va convoca comisia de recepţie. prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie. 17. dacă este cazul. (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. din partea achizitorului. acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18. şi de a reface această parte sau părţi de lucrare.4 . sau ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora.2 . în ateliere. fără aprobarea achizitorului.Ansamblul lucrărilor sau. oricare parte a lor. de către executant. depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. acestea vor fi notificate executantului. iar în caz contrar.1.1 . Perioada de garanţie acordată lucrărilor 57 .1 . (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren. verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. în acest caz va notifica.5 . trebuie finalizat în termenul convenit. Finalizarea lucrărilor 17.2. sau iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta. executantul are obligaţia de a notifica. achizitorul va suporta aceste cheltuieli. la dispoziţia achizitorului. utilajele şi materialele necesare pentru verificarea.În cazul în care: i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute. (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare. părţile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele. achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. ori de câte ori astfel de lucrări. inclusiv manopera aferentă acestora. achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 15. acest fapt achizitorului. 17. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor. 16. revin executantului.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării. în scris. inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. dacă este cazul. 17. sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe.responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau.

echipamentele.(1) În perioada de garanţie. de către achizitor.1 . ca recepţie a lucrărilor executate. la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului. în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale.2 . contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 20. întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 19.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite.Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Asigurări 20.(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute. datorită unor eventuale litigii. 19. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. materialele pe stoc.Preţul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii sale.(1) Executantul are obligaţia de a încheia. pe cheltuiala proprie. 19. alin. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor. Ajustarea preţului contractului 20. costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.2 . instalaţiile de lucru.în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17. personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice.Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. de regulă. ele nu se consideră.(1).18. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa. în special. (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.6 .1 . înainte de începerea lucrărilor. 18. Modalităţi de plată 19.Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală.2 .Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul mentionat in Caietul de sarcini – acesta fiind Anexa la Contract. lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului. la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului. la cererea executantului (antreprenorului). 19. care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 19. reconstrucţie şi remediere a viciilor. după expirarea perioadei de garanţie. 58 . achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.Pentru lucrările executate. Plata ultimelor sume datorate executantului. 20. în urma dispoziţiei date de achizitor. de a executa toate lucrările de modificare.3 .5 . Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta.. pentru lucrările executate. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii. (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. sau ii) unui viciu de concepţie. utilajele.Achizitorul un va acorda avans executantului. anexă la contract. 20. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive. executantul are obligaţia. (3) Plăţile parţiale se efectueaza.1 . Plăţile se vor efectua in Lei.4 . atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii.3 . 19. să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.2. plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară.1 . dar.(1). o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate. 18.

24. 20. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 24. dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.4 . 22. în prealabil. 24.2 . toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 24.1 . cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului. 22.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului. poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). imediat şi în mod complet. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 25.1 .(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. acordul scris al achizitorului.3 . (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. omisiunile. 25.Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti. producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. Forţa majoră 24.îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant. prin act adiţional. de a conveni modificarea clauzelor contractului.4 . compensaţii plătibile prin lege. a agenţilor sau a angajaţilor acestora. Cesiunea 25.Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni.1 .(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 23. poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 24.5 . (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile.Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract. cu datele de recunoaştere ale acestora.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. la cerere.Părţile contractante au dreptul. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. (2) Lista subcontractanţilor.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese.Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. ori de câte ori i se va cere. 22. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului.2 . Soluţionarea litigiilor 59 . 21. fără să obţină. Amendamente 21. (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului.1 . (4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. Subcontractanţi 22.2 . 22. pe toată perioada în care aceasta acţionează.3 . în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. pe durata îndeplinirii contractului. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract. cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

.. Limba care guvernează contractul 26..... 28.. (semnatura autorizată) LS Contractant . (semnatura autorizată) LS 60 .. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României................ 27..1 ... telegramă..... prezentul contract în două exemplare.Contractul va fi interpretat conform legilor din România..... achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală.. referitoare la îndeplinirea prezentului contract...25. 25........ Comunicari 27... orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Achizitor .Dacă..... fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.. prin tratative directe...2 . telex. Părţile au înţeles să încheie azi . fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze..... 27.1 ....... după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale..1 . fie de către instanţele judecatoreşti din România. 26.. Legea aplicabilă contractului 28.2 ...1 . trebuie să fie transmisă în scris..Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon.(1) Orice comunicare între părţi.. câte unul pentru fiecare parte..Limba care guvernează contractul este limba română.

07. precum si a documentelor solicitate a fi completate Stabilirea operatorilor economici calificati Verificarea ofertelor Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate. 12 . anularea procedurii Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii Semnarea contractului Intocmirea dosarului de achizitie publica Data previzionata 01. 61 .07. precum si primirea raspunsurilor la acestea Stabilirea ofertelor inacceptabile.2011 Calendarul procedurii de Cerere de Oferta pentru Nr cr t 1.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF. 0230233546 E.2011 16. 9.com Nr. 11 .2011 07.2011 2. 6.2011 13. 14 . Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari.07.07.08. 5.08.mail: sfandrei@ymail. 1333 / 07.2011 23.08.2011 05. Pasi de urmat Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice b) intocmirea documentatiei de atribuire c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului Transmiterea invitatiei de participare Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea Numirea comisiei de evaluare Primirea ofertelor Dechiderea ofertelor si intocmirea procesului. 8.2011 08.2011 15.2011 03.07. 18 .08.08.2011 Nu este cazul 08.08. 17 . 725300. 16 . neconforme.08. nr.07.07. 15 .08.2011 03.2010 29.07.07.2011 20.08.08.2011 05. precum si acelor admisibile Daca este cazul.07. Parcului.2011 04. dupa caz.07. derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau. 7. 3. Gura Humorului.2011 03.2011 01. atribuirea contractului de lucrari (proiectare + executie) Intocmit. 1-3.2011 29. 4.2011 13.verbal de deschidere Verificarea cerintelor minime de calificare Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti. Suceava Tel/fax 0230230601. 10 .2011 Procedura ONLINE 29.07. 13 . ANDREI” GURA HUMORULUI Str.2011 03.

Molocea Nicoleta 62 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful