MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF

. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Parcului; nr. 1-3; 725300; Gura Humorului; Suceava Tel/fax 0230230601; 0230233546 E- mail: sfandrei@ymail.com

Nr. 1334 / 07.07.2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

INTOCMIRE PT SI LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA
CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

CENTRUL SCOLAR SF. ANDREI GURA HUMORULUI

CUPRINS

SECŢIUNEA – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – CONTRACT DE LUCRARI

SECŢIUNEA = FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI =

energie  activitate relevantă . . telefon / fax: 0230 520099.1. 62 Localitatea: SUCEAVA Cod poştal: 720062 Ţara: România E-mail: doinafodor@just. 1-3 Localitate: Gura Humorului Cod poştal: 725300 Cod unic de înregistrare: 4440926 Telefon: 0230233546 Persoana de contact: Dir. Cont in LEI deschis la ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 . Sursa de finanţare : După caz.ro Telefon: 0230. Stavropoleos nr. Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal. 3) Procedura se finalizează prin : . II. 34/2006 .1.poştă  altele (specificaţi)________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA  NUþ A. Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 19.ro Telefon: 021.2.1) Descriere II. 255 alin. nr. Persoană de contact: Marius Moldovan . Cale de recurs Curtea de Apel Suceava Str. Cod postal 720229. 0230 521506. 1.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 .b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante  servicii publice centrale  apărare ordine publică/siguranţă naţională  mediu  economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială  cultura.07. JUDETUL SUCEAVA .c. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: CENTRU SCOLAR SFANTU ANDREI Adresa: str. recreative þ educaţie  activitate relevantă .383 III. Prof. 1. Mihail Ciocoiu Fax: 0230230601 Ţara: România I. I.2 Execuţie  Proiectare şi execuţie þ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate  II. Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute direct de la Autoritatea Contractantă sau prin intermediul consultantului organizator BRM Terminal Suceava Str.1.I.215. Amplasamentul lucrării: CENTRUL SCOLAR „SF.2) II. sector 3 Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc. Universitatii Nr. Jurisdicţia special administrativa prevăzută de art.competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str. C.ro Fax: 021.a.07.2. Parcului.2011 ora 10:00 Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 20.cnsc.apă  activitate relevantă . (1) din OUG nr.PROIECTARE SI EXECUTIE CPV 45232141-2 .transporturi  activitate relevantă . Soluţionarea contestaţiilor I.1) Denumire obiect procedură: þ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană/organizaţie internaţională  întreprindere publică cu activitate relevantă  altele LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. JUDETUL SUCEAVA Termenul limita de finalizare a lucrarilor pana la data de 10 septembrie 2011. religie şi actv. J40/19450/1992. CUI 1562694. 15-17.3104641 Adresa internet: www. 6. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. proiect/program finanţat din fonduri comunitare Fonduri Bugetare DA  NU þ II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.2011 ora 12:00 B. Ştefan cel Mare nr.3104642 II.

. Clauze specifice contractului III.inclusiv.1. Clauze contractuale obligatorii DA þ NU  Nu se accepta actualizarea pretului.2) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat. conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuţii.1.09.2) Etapă finală de licitaţie electronică DA NU þ V .1. 198/27. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe .termen limita de finalizare a lucrarilor : 10 septembrie 2011. Legislaţia aplicată: 1. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere. 176 din ordonanţa de urgenţă. executantul are obligatia de a intretine in bună stare lucrarea efectuată. situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul. 3. . 4. In perioada de garantie.1) În cazul unei oferte comune. HG nr. diverse valori. cantităţi sau altele asemenea. semnată de reprezentantul său legal.Încheierea unui acord cadru  Contract de achiziţie publică: þ II. 5. Documentele de calificare prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite." In cazul sustinerii de catre un tert (Contracte de colaborare – pentru personal de specialitate.Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de finantare a lucrarii cel putin pana la decontarea primelor facturi pentru lucrarile receptiomnate partial si serviciul de proiectare. . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. sustinere financiara sau experienta similara) se aplica prevederile OUG 34/2006 Articolul 186 si 190. VI. dar precis. CRITERII DE CALIFICARE VI.1. 2. Centrul Scolar nu acordă Avans pentru inceperea executiei lucrarilor 2.1. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 1660 / 22.4. in forma autentificata (legalizata notarial) insotit de Declaratia privind eligibilitatea si documente ce dovedesc capacitatea financiara / tehnica sau profesionala in functie de natura sustinerii acordate.357/2005 privind bursele de mărfuri.2008 privind Normele de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice. Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii pana cel tarziu 10. HG nr. Legea nr. dacă au fost solicitate.1) Procedura selectată Cerere de Oferte ONLINE Operatrorii economici vor posta pe SEAP . 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.000 lei. prin care confirmă că îndeplineste cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. care. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint. Atentie! Angajamentul de sustinere creaza sustinatorului obligatii juridice in cadrul contractului de lucrari in situatia in care ofertantul este in impas. astfel interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 24 ore de la solicitarea Beneficiarului Valoarea alocata = 240. valoare fara TVA IV.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. . IV.11.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. VI. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Contracte de inchiriere pentru resurse tehnice. Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 5ani.02. oferta.modalităţi de plată: OP .6) Acceptarea ofertelor alternative DA  NU þ III. 1. In cazul sustinerii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de catre o persoana fizica sau juridica se vor avea in vedere prevederile Art. La solicitarea Comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in original si copie la sediul autoritatii contractante.5) Divizare pe loturi  DA NU þ Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari.27/2006. In acest caz se va prezenta din partea sustinatorului Angajamentul ferm de sustinere pentru acest contract. mai puţin cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaţi. 190 din OUG 34/2006 referitoare la eligibilitate. II. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.2011 II. PROCEDURĂ IV. .alte condiţii specifice solicitate de ordonator: 1.2. atasat la invitatia de participare. cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta cerinta. Contract rezervat DA  NU þ III. Nu se acceptă oferte parţiale in sensul ofertarii numai anumitor categorii de lucrari.2006 actualizata prin modificarile aduse de HG nr. Solicitarile de clarificari adresate de Comisia de evaluare si raspusnurile se vor transmite respectiv posta pe SEAP. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 3.

– in original Notă: Pentru a fi valabile.000 Lei Se va completa şi depune. beneficiari. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. PV de predare primire si Recomandare/Document constatator aferent acestuia.10. şomaj). sau că societatea se află în incapacitate de plată. (documentul se va prezenta în copie conform cu originalul. modul de îndeplinire a obligaţiilor. Se va prezenta Centralizatorul pe obiecte din care sa rezulte categoria lucrarilor executate. din care să rezulte că: . în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă conform prevederilor Ordinului 314/12. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate. . de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial. b) declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani þ solicitat  nesolicitat Cerinta minima – Cifra medie de afaceri = 480.2010 vizat şi înregistrat de organele competente .2) Situaţia personală a ofertantului 1. anexându-se şi traducerea autorizată în limba română) VI. Formularul C2 din Secţiunea Formulare. PV de receptie la terminarea lucrarilor si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. emis. certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. – în original.listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (Intocmire PT pentru lucrari retele termice). perioada şi locul execuţiei lucrărilor. pensii. modul de îndeplinire a obligaţiilor. þ solicitat  nesolicitat Ofertantul trebuie să prezinte bilantul la 31.nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. Pentru persoane juridice străine: . b) declaraţie pe propria răspundere referitoare la resursele. în original. 69 1 din OUG 34/2006. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune.domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul. – în original. Formularul B2 din Secţiunea Formulare. 181 completată în conformitate cu Formularul B din Secţiunea Formulare.VI.000 Lei. in original. beneficiari. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie.5) Capacitatea tehnică şi sau profesională a)– listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani (Lucrari instalatii termice. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. retele exterioare). VI. 3.2009 si 31. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 5 ani de valoare minim 240.12.3) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Pentru persoane juridice române: Certificat constatator. 4) Situaţia economico-financiară a) bilanţul contabil.în copie conform cu originalul. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. Formularul C3 din Secţiunea Formulare. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 3 ani.2010 al ANRMAP Formular nr. 2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. 85/2006 privind procedura insolvenţei. în original. . Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din Secţiunea Formulare.documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională. Declaratie pe propria raspundere referitor la incompatibilitatile prezentate de Art. echipamentele tehnice angajate pentru ducerea la indeplinire a contractului de lucrari – în original þ solicitat  nesolicitat Ofertantul va prezenta resursele proprii si ale asociatului / subcontractantului / sustinatorului – disponibilizate pentru . eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat – în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 4. 15A – in original 6. în original. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul local – in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 5. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.12. VI. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori.

181 din OUG 34/2006. echivalent în lei.M.M. VII. b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro. Copie a Contractelor de munca pentru personalul tehnic de specialitate: . þ solicitat  nesolicitat Se va completa Formularul D din Sectiunea Formulare. prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 3 din Secţiunea Formulare) – în original. Garanţia de participare conform prevederilor VII. 4. produse pentru constructii – Autorizare sau decizie numire . – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului .3) Documentele de înscriere procedură la Română 90 zile de la data deschiderii ofertelor. Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel: .Sef proiect – inginer specializare Instalatii .4). 5. Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I. respectiv.1) Limba de redactare a ofertei VII. (atunci când este cazul). Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. þ solicitat  nesolicitat d) declaraţie pe propria răspundere privind proporţia în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora – în original. conform ultimei situaţii financiare aprobate.în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: • „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria . Ofertantii vor depune diplome / atestari profesionale emise de institutii abilitate. e) Declaratie privind repectarea conditiilor de munca si protectia muncii – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului – in original þ solicitat  nesolicitat f) Declaratie privind repectarea legislatiei in domeniul mediului pe parcursul executiei contractului de lucrari. In cazul in care o parte a contractului se va subcontracta .Autorizare . in termen de valabilitate pentru executie lucrari edilitare. paşaport).se va mentiona categaria de lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractanti. resursele tehnice si personalul de specialitate al subcontractantilor (CV-uri.– în original. 1.Responsabil Tehnic cu Executia pentru domeniul edilitare – instalatii . dovada capacitatii de exercitare a subcontractantului prin prezentarea Certificatului de inregistrare la ORC din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde cu activitatile pentru care a fost nominalizat ca subcontractant.2) Perioada de valabilitate a ofertei VII. 3. Pentru fiecare persoana mentionata – se va prezenta atestatul profesional . Cerere de participare la procedură (cerere tip – Formularul 1 din Secţiunea Formulare) – în original.Personal specializat pentru instruire si verificare in domeniul Securitatii si sanatatii ocupationale Se va prezenta personalul calificat angajat in executia categoriilor de lucrarii solicitate prin Caietul de sarcini. Împuternicirea scrisă. îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250. 14001 si 18001 sau echivalent. carte de identitate. PREZENTAREA OFERTEI VII.in original þ solicitat  nesolicitat Standarde de asigurare a calitatii þ solicitat  nesolicitat Se vor prezenta in copie conform cu originalul documente care certifica implementarea in cadrul societatii a standardelor de calitate ISO 9001. se vor prezenta Acordurile de subcontractare. sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Declaratii privind eligibilitatea si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. Diplome/Atestari ale persoanelor / ale subcontractantului).indeplinirea acestui contract (proiectare + executie) c) declaraţie pe propria răspundere referitoare personalul tehnic de specialitate cu atributii majore in realizarea contractului:. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate.Controlor de Calitate a lucrarilor – CQ domeniul edilitare .Sef Santier – inginer specializare Instalatii .

pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului.M. 346/2004 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. Certificatul de înregistrare – în copie.în original 8. 41.în cazul întreprinderilor legate . • „Întreprinderi legate”. 6. • „Întreprinderi partenere” • . refuză să semneze contractul.M. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). 42. 7. Acord privind modul de lucru al BRM SA. c) fiind declarat câştigătorul procedurii. Dovezile privind calitatea de I.întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) . Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de 4. Andrei”. Acord de asociere.se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1).in original Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură. nu constituie garanţia de bună execuţie . Modelele formularelor enumerate se regăsesc în Secţiunea „Formulare”.original. Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită. în forma şi cuantumul solicitate. dacă este cazul . atrage după sine returnarea ofertei nedeschise. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garanţia de participare. de cifra de afaceri şi de garanţia de bună execuţie. b) fiind declarat câştigătorul procedurii.800Lei valabilă 90 zile de la deschiderea ofertelor. 43. 44 şi 45 din Legea nr. 27/2006. • „Fişa de parteneriat”. atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2).4) Garanţie de participare Solicitat þ Nesolicitat  Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare. Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu garanţia de participare. Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului. ofertantul pierzând suma constituită. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate nedeschise.în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). b) fila CEC vizata de banca – în copie. • „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” • Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menţionate mai sus se face conform prevederilor art. în următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare în favoarea Centrului Scolar “Sf. VII.

Modul de prezentare al Prin oferta tehnică depusă. inclusiv taxa pe valoarea adăugată. utilaje si transport – atasate Caietului de sarcini. de către ofertant. 278 1 din OUG 34/2006.3 din Secţiunea Formulare). • valoarea consumurilor totale privind transporturile. VII.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei . manopera.2011 ora 15:00. ofertantul are obligatia de a prezenta oferta. teava preizolata) VII. precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. ofertantul are obligaţia de a propunerii tehnice face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. Oferta financiara aferenta executiei de lucrari se va fundamenta in baza Listelor de cantitati . inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice. • valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice. • valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii. Memnoriu tehnic. Ofertantul trebuie sa prezinte solutia tehnica propusa pentru aceasta lucrare. in PLIC ORIGINAL si PLIC COPIE. cu precizarea valorii de restituit. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice – Certificate de calitate/ Declaratii de conformitate pentru materiale cu pondere insemnata in executia lucrarii (betoane.6) Modul de prezentare propunerii financiare a Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare.5. • valoarea consumurilor totale de resurse materiale. planse) inclusiv verificarea PT de verificatori autorizati. Lister de cantitati. caiet de sarcini. precum şi a numărului şi denumirii procedurii. după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor.07.7) Prezentarea ofertei Depunerea ofertei se face direct in SEAP pana cel tarziu 29. la sediul Autoritatii Contractante (Formularul 4. care va fi evidenţiată distinct. a contului şi băncii societăţii. La solicitarea comisiei de evaluare. • valoarea consumurilor totale cu mână de lucru. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. Restituirea garanţiei de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de restituire menţionate la alineatele precedente. • valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări. VII. Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de VII. la sediul autoritatii contractante. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta.d) ofertantul se agfla in situatia prevazuta de art. Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: Valoarea servicii lor de Proiectare – elaborare PT (Detalii de executie. extraselor de materiale. Ofertantul trebuie să prezinte graficul de executie (proiectare si executie) si Programul calitatii propus pentru aceasta lucrare . Solutia tehnica din PT trebuie sa se incadreze in valoarea ofertata. cu montaj şi independente. Valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată.

. nu este în nici un fel responsabilă de datele cuprinse în criteriile de calificare ale ofertanţilor.1) Preţul cel mai scăzut þ IX. ora şi locul deschiderii ofertelor 29. astfel: 1.comisia de evaluare conform prevederilor legale. fara TVA. CONTRACTULUI DA  NU þ IX. Andrei” Gura Humorului. X.1 AJUSTAREA PREŢULUI Pretul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii lui. 30% la receptia finala (la sfarsitul perioadei de garantie acordata de executant).2. caietul de sarcini tehnic şi modelul de contract. în termenul prevăzut. GARANŢIA DE BUNA a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de EXECUŢIE A CONTRACTULUI 10% din valoarea de atribuire a contractului. de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract. Bursa Română de Mărfuri. VII. 70% in termen de 14 zile de la terminarea lucrarilor 2. DA þ NU  lucrări: b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de lucrări: .9) Deschiderea ofertelor Data. XI. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in baza cererii de restituire depuse la Centrul Scolar “Sf.scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare (Formularul corespunzător din Secţiunea Formulare) sau.organizator. la preţul de atribuire. ora 15:00 Vizualizarea ofertelor depuse se face de catre Comisia de evaluare la sediul autoritatii contractante prin descarcarea fisierelor postate pe SEAP de catre ofertanti. VIII. acesta va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie.2011. CRITERIUL DE ATRIBUIRE VIII.07. acestea fiind întocmite strict conform cerinţelor autorităţii contractante. ATRIBUIREA CONTRACTULUI IX. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. PRECIZĂRI FINALE Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. în calitate de consultant . PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire.

SECŢIUNEA = CAIETUL DE SARCINI = .

Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) 71321200-6 . Mihail Ciocoiu – Director. 0230233546 E. astfel pentru stabilirea castigatorului procedurii se va licita conform Listelor de cantitati atasate Caietului de sarcini.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. Termenul de garantie solicitat pentru lucrare este de minim 5 ani. Consumurile cu resursele materiale. 122 litera i) din OUG 34/2006. Optiune – ONLINE Serviciile de proiectare presupun: Intocmire PT conform HG 28/2008 – Caiete de sarcini. interventia in perioada de garantie se va efectua de catre executant in maxim 24 ore de la sesizarea Beneficiarului.2) Termen de executie: incepand cu data semnarii contractului pana cel tarziu 15.07. acestea se vor corecta pe parcursul executiei prin Note de renuntare si Note de comanda suplimentara numai in conditiile mentinerii pretului ofertat ca fiind ferm si nemodificabil.2011 Ciocoiu Se aproba.2011 Termenul de plata : . In cazul in care exista diferente intre PT si oferta. Memoriu tehnic. Planse. Parcului. manopera. Proiectul tehnic se va preda in maxim 7 zile de la semnarea contractului de executie. Andrei” din Gura Humorului doreste sa achizitioneze Lucrari de constructii – reabilitare retea termica exterioara in locatia Gura Humorului – obiectiv – Centrul Scolar “Sf. Se recomanda vizionarea amplasamentului – persoana de contact D. Gura Humorului. Andrei” .Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. nr.2011.18 Lei/Euro .mail: sfandrei@ymail. Mihail Caiet de sarcini Centrul Scolar “Sf. Suceava Tel/fax 0230230601.com Nr. 1-3. Acesta va fi verificat de verificator autorizat. Optiuni contract: Proiectare + Executie Coduri CPV: 45232141-2 .2011 .MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF. utilaje si transport.000 Lei fara TVA echivalent 57.26 Euro conform Curs oficial BNR din 04. Executia lucrarii se va face conform PT.09.09. Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut. Director . 4. Molocea Nicoleta . Autoritatea contractanta nu acorda Avans pentru executie. C/val proiectarii cuprinde realizarea documentatiilor conform HG 28/2008 precum si c/val serviciilor de verificare a PT .07. 725300. Liste de cantitati.Prof. Intocmit.toate exigentele. 1328 / 07. Se prezinta atasat la Caietul de sarcini Listele de cantitati de lucrari. Detalii de executie. Tip procedura aplicata: Cerere de Oferte . Termenul de executie . Lucrarile suplimentare se vor contracta in limita a maxim 10% din valoarea alocata conform prevederilor Art.416.maxim 10. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Valoarea alocata pentru executia contractului: 240.

SECŢIUNEA = FORMULARE = .

să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi. Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 1. în mod individual sau ca asociat. Alte documente . Fiecare ofertant care participă. să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. pe de o parte. Propunere financiară 4. completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. Documente de calificare 3. pe de altă parte. Documente de înscriere 2. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni.SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE .

.....……… Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de telefon ……………………fax ………………………..... Cererea a fost înregistrată la CENTRUL SCOLAR „SF..... ANDREI” sub nr... Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare.. precum şi leaderul de asociaţie) 2.. 1... 9... 7.. în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre obligatiile ce revin ofertantului castigator conform documentatiei de atribuire vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită....…………….Scrisoare de garanţie bancară nr. precum şi pentru realitatea informaţiilor........…… emisă de ………………………………………………………………………..……………………………………….....……………… 6...Ordin de plată nr.. ………………………………………………………………………………..... datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii....... ___________________________ (Nume. Am luat cunoştinţă de faptul că.. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de ………………………... …………………………………din data de …………………………… .........…..... pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie.../... Ne angajăm..………………………… ....... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ..... 3... ...........FORMULAR 1 CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr...... …………….adresa e-mail………………………....... în vederea participării la procedură...……………………………………………….... sa indeplinim toate cerintele si obligatiile prevazute de documentatia de atribuire in cazul atribuirii contractului in favoarea noastra..... Denumirea completă a ofertantului . astfel: ..... înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 4. sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals... 10... 8... 5... Ne angajăm răspunderea exclusivă.. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ……………………………... (in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi. …………………………………………….. aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea... Sediul ofertantului (adresa completă) ……………………………………………………............

eliberat de ……………. …. identificat cu B.. să ne reprezinte la procedura nr.……………….... Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură............. ………………………………… reprezentată legal prin ___________________________ (Nume.. CUI ………………..C.. împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1...……………………………………... seria ……..……………………..…………………………. ANDREI” GURA HUMORULUI... JUDETUL SUCEAVA autoritate contractantă C....……….. În îndeplinirea mandatului său....…...…………………………………………………………………...... împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.. organizată de . 3.. cu sediul în …………………………....Andrei „ Gura Humoruilui.FORMULAR 2 ÎMPUTERNICIRE Subscrisa ………………………….... Data …………… Denumirea mandantului S. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate. ……………………..... Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.......... atribut fiscal ……..... carte de identitate.. la data de ………. având funcţia de ………. CNP …….... reprezentată legal prin ….... ……………….. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii... Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii...../C..... 2... 4. în scopul atribuirii contractului de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF....... împuternicim prin prezenta pe …..... nr.………………...I.……………………....... …………………………………….”Sf................... paşaport)..........S..…………………………………………….I..………………… …………………........……………. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) . Prin prezenta...... înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. în calitate de ……….. domiciliat în …………….....

BANCA . Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie.... fax) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR.. . indiferent dacă este sau nu restituită.. __________________________ (denumirea băncii) Director. refuză să semneze contractul în termenul stabilit... vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea Centrului Scolar „“Sf... nulă şi neavenită. Andrei” Gura Humorului... în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: .. ANDREI”. .fiind declarat câştigătorul procedurii. din partea Autoritatii contractante – Centrului Scolar “Sf.. Andrei” Gura Humorului. această scrisoare de garanţie bancară devine. în cazul în care este necesar.revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia.. datată …………….. nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului. la solicitarea Centrului Scolar “Sf.. în mod automat......... . în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus.. sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură. (denumire.. ____________ pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat oferta sa..ofertantul se regaseste in situatia prevazuta de Art.fiind declarat câştigătorul procedurii... Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă. Andrei”” din Gura Humorului pentru suma de …………………………….. în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. nici o cerere scrisă de executare. cu acordul prealabil al ofertantului.. nu s-a primit la ghişeele băncii. GURA HUMORULUI. .. JUDETUL SUCEAVA .. 2781 din OUG 34/2006 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant.. sediu.... telefon.

.Legea Burselor de Marfuri. Andrei” Gura Humorului Subscrisa (denumirea completa a firmei) ……….......... GURA HUMORULUI. Data completării: …………… ___________________________ (Nume... in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a procedurilor de achizitii publice de catre Bursa Romana de Marfuri SA in temeiul Legii 357/2005 .Acord aferent procedurii de Cerere de Oferte privind achiziţionarea de LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF.…………...... .... Ne exprimam acordul cu privire la plata unei sume in favoarea consultantului organizator. …………………………………....………… în calitate de ……………………………… ... reprezentată legal prin …. cod unic de înregistrare ………………………….…………… înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr....... suma reprezentând 1 % din valoarea de atribuire a contractului de achiziţie publică la care se adauga TVA..... ANDREI”.... JUDETUL SUCEAVA la sediul Centrului Scolar “Sf.………………………………… ……………………………............ prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Prezentarea acestui formular se face in cadrul Documentelor de inscriere la procedura...

FORMULARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII .

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr....... III.... mijlocie sau mare). modificată şi completată prin OG 27/2006. faţă de exerciţiul financiar anterior.. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr...ANEXA NR.. întreprindere mică.2...... fără anexa nr..... În acest caz.................2....... datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere.................... În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi.. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Important: Precizaţi dacă...... (numele şi funcţia semnatarului...6 din Legea 346/2004.......... Se va completa doar declaraţia....... [ ] Întreprindere legată....... Semnătura .. 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi.......... [ ] Întreprindere parteneră........... Funcţie. ....  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura ....... tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă..... precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.... prenume........ autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.... director general sau echivalent) II...........2.......………… ___________ 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintele consiliului de administraţie........ Data întocmirii ...... datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante...................... Tipul întreprinderii Indicaţi.. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere....1 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I.............. după caz. Nume........... precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie...........

ANEXA NR. 2 CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi 1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
1

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Total active (mii lei/mii Euro)

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………………….……… Adresa sediului social ……………………………………………………………………………………………………….…………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………………………… Numele, prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………………………… ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Active totale de salariaţi3 netă (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro) Total NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ……………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1. Tabelul de parteneriat - A.2. Cifra de afaceri Numărul mediu anual anuală netă de salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale5 (mii lei/mii Euro)

Procent

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
3

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
4

Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1. Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numele şi prenumele preşedintelui Numele sau Adresa Cod unic consiliului de denumirea sediului de administraţie, întreprinderii social înregistrare directorului general sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total: Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Numărul mediu anual de salariaţi

Active totale (mii lei/mii Euro)

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Data întocmirii .................................... Semnătura .......................................... Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

Tabelul B. D. care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.1. 6 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) . 2. situată imediat în aval sau în amonte. ___________ Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004. Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare Numele şi prenumele preşedintelui Întreprinderea Cod unic de consiliului de legată(denumire/date Adresa sediului social înregistrare administraţie. C. consolidate dacă este cazul. calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6. NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE 1. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora. 7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate. modificată şi completată prin OG 27/2006. E.  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). de identificare) directorului general sau echivalent A.. B. sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul.

.. Semnătura ...*) 2..................………… ___________ *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere...... ..... se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate... prin completarea tabelului B2 de mai jos......*) 5....... Funcţie...Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate).......*) 4...............*) 3.........*) Total NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct........ prenume... 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate). Nume........................2. Întreprinderea numărul: 1........................... Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Data întocmirii .. Tabelul B.............

...................... Nume. Funcţie...... situată imediat în aval sau în amonte de aceasta.... Semnătura .... La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate... Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A...2... Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.. dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate...... NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora....... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele..………… ___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi.......................... prenume.. prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintelui consiliului de administraţie.... directorului general sau echivalent) 2........FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr. din Secţiunea B.................... Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale(mii lei/mii Euro) Data întocmirii ............ Date referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele trebuie introduse în tabelul B........ secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1..2.. 7 .... din tabelul B.. ................. consolidate dacă este cazul..........

DOCUMENTE DE CALIFICARE .

...................................... reprezentant împuternicit al ...... fraudă şi/ sau spălare de bani........ sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice.... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării .... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita................................................ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere................FORMULAR A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul .......... că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.. pentru corupţie........... declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici............ 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică................................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ............................... ___________________________ (Nume..... respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale................................ nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună....... a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii....... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .................... De asemenea............................................ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.. 180 din OUG nr................... nu depun ofertă individuală.......

... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită până la data de ......................................organizator au dreptul de a solicita.... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită DA NU c) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani....... pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională..........ANDREI”..... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF... ......... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ................. declar pe proprie răspundere că: a) nu ne aflăm în stare de faliment b) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor.......FORMULAR B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art..... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat................. d) nu am fost condamnaţi.................................. Andrei” Gura Humorului.... JUDETUL SUCEAVA de către Centrul Scolar “Sf......................................... e) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul ............... Data completării ..... 181 Subsemnatul .. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii........... SAU au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor....... reprezentant împuternicit al ..... ___________________________ (Nume...................... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti.............. GURA HUMORULUI........ în ultimii trei ani........ taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat........

loc de înmatriculare/înregistrare) 6. dată. Medie anuală: Data completării: …………… ___________________________ (Nume. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Cifra de afaceri anuală (la 31. Denumire: 2. Adresa sediului central: 4. pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: Anul Cifra de afaceri anuală (la 31.12) .12) . Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr. telefon/fax. Obiect de activitate. dacă este cazul: (adrese complete.echivalent euro - .FORMULAR B2 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) INFORMAŢII GENERALE 1. Principala piaţă a afacerilor: 9. Birourile filialelor/sucursalelor locale. Telefon: ………………………… Fax: ………………………… E-mail: ………………………… 5.lei 1. certificate de înmatriculare/înregistrare) 8. 2. Cod fiscal: 3. 3.

...... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.............................. societate comercială.......... Data completării .Formular C3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul .............................................. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. reprezentant împuternicit al . Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră............. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...................................................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf.............................. ___________________________ (Nume........... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................ prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ............... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice...... banca..... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.............. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere...

. Crt..Anexă Formular C3 Nr.. Obiectul contractului de lucrari 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 .. 0 1 2 .

___________________________ (Nume. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor . prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie). subcontractant. contractant asociat.

. reprezentant împuternicit al .. Data completării ...... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) . că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.............. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............. Formular C2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul ............................ banca....................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................................................................ sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice............ Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.............. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf...................... ___________________________ (Nume............... societate comercială....... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere......................................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...

. Crt. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie). contractant asociat. 0 1 2 .Anexă Formular C2 Nr.. subcontractant.. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor.. Obiectul contractului de servicii 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 36 . ___________________________ (Nume.

........................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 37 ............ societate comercială.. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita........FORMULAR D OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul . orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............ bancă........................ reprezentant împuternicit al .... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Nr...................................................... Crt. Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatură Data completării ........................... .................... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. ....... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor........ Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………................................................ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.. ___________________________ (Nume................

................ ___________________________ (Nume............................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie..... declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.... ... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ......... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta...... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.................FORMULAR E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE.. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.................... De asemenea............. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 38 . Data completării ... bancă................ Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra...................................... ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI Subsemnatul . (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.................................... INSTALAŢIILE................ societate comercială.. reprezentant împuternicit al ............................. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf..............

3. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. Formular E LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje. crt. 4. 2. 6. 8.Anexă 2. instalaţii şi echipamente tehnice Nr. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 39 . 5. 9. 1. 7. 10. Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie ___________________________ (Nume.M .

... Sef Santier ....................................................................... reprezentant împuternicit al ............. bancă.... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................................. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 40 ........................................................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. Responsabil cu Controlul Calitatii .................... ........................................................................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice............................................................... Personal specializat pe linie de muncii ....................................................... Responsabil Tehnic cu Executia – Domeniul instalatii.................................. protectie a 2007 2008 Anexam la prezenta Atestarile profesionale ale RTE.... Sef Santier si CQ precum si Autorizarile eliberate de Inspectoratul de stat in Constructii/Decizie de numire pentru aceste persoane........................................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie........................................ ___________________________ (Nume................................................. că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale......................................... Data completării ...................... societate comercială............................................. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră........................ Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......... 2006 Personal angajat Din care personal de conducere Personal executie Specialisti cheie in executia contractului: Inginer specializare Instalatii – Sef proiect ................................. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...........................FORMULAR F OPERATOR ECONOMIC (societate de constructii) …………………………… DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul .......

.... ___________________________ (Nume........ Data completării .........Personal de executie – Tabel centralizator Nume si Prenume Specializare Vechime in specializare Personal Propriu/Cooptat Se ataseaza Tabelului – Atestarile profesionale pentru personalul de executie si dovezi privind relatia contractuala cu acestia... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 41 .

PROPUNERE FINANCIARĂ 42 .

. ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat........OPERATORUL ECONOMIC (societate de constructii) __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ Lucrari de constructii (proiectare si executie) Către : Centrul Scolar “Sf.. 43 . (suma în litere şi în cifre) 2... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca.. prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare.. Ne angajăm ca.... în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………. ore de la sesizarea Beneficiarului.. să executam LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. (suma în litere şi în cifre)..... (se bifează opţiunea corespunzătoare) 6. pentru suma de …………………………………………………………………….. 7... Andrei” Gura Humorului 1.. împreună cu comunicarea transmisă.. Data completării: …………… Nume...........ani. zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de …………………………. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă. autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant). în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare.... Precizam că:  depunem ofertă alternativă. 4. la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………. să predam proiectul tehnic CONFORM CERINTELOR DIN Caietul de sarcini in termen de . în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire.. prenume: ………………………………………..zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor oferind o garantie intregii lucrari de .. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI.. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire....  nu depunem ofertă alternativă..……….. zile de la data semnarii contractului si sa finalizam lucrarea in maxim .... marcat în mod clar "alternativă"...... JUDETUL SUCEAVA (PROIECTARE SI EXECUTIE) .. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.. 3. 5.... Examinând documentaţia de atribuire. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. vor constitui un contract angajant între noi. Am înţeles şi consimţim ca.. Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………. Termenul de interventie pentru remedierea defectelor in perioada de garantie este de . subscrisa ………………………………………………..

ALTE DOCUMENTE 44 .

până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv fara TVA. se va obţine acordul nostru prealabil. orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului. JUDETUL SUCEAVA. Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ (semnătura autorizată) 45 . Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. . Andrei” Gura Humorului. în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE Către: Centrul Scolar “Sf.. în calitate de contractant.. în calitate de achizitor. În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii. şi ………………………………………………. Andrei” Gura Humorului Cu privire la contractul de achiziţie publică LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului. Plata se va face în termenul menţionat în cerere. încheiat între Centrul Scolar “Sf. fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

____________________ 46 . va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1. va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus. S.____________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Fata de cele de mai sus.SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre.C.____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. _________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) Achizitie publica ___________________________________________________ COD CPSA/CPV ________________. ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Cu consideratie.

în valoare de ………………………………. respectiv …………………………………………… ……………………………………………………………………………………. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul Centrului Scolar “Sf. Andrei” Gura Humorului Subscrisa ………………………………………………………………. constituită în vederea participării la procedura nr.1. Andrei” Gura Humorului Formular 4.. ……………………………….3 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: Centrului Scolar “Sf.FORMULAR 4. Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii. …………………………………… emisă de …………………………………………………………………………………  Alte forme de constituire. cod IBAN ………………………………………………. Data completării: …………… ___________________________ (Nume. cu sediul în ……………………………………………………………………………şi CUI………………. 47 . privind achiziţionarea de ………………………………………………… de către …………………………………………… . solicităm prin prezenta restituirea garanţiei. deschis la ……………………………… . Vă mulţumim.prin:  Scrisoare de garanţie bancară nr.

C. ______________________ Alte clauze: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI.C. modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. ______________ ______________ 48 . ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S. ___________________________________ 2. ___________________________ _______ % S. ___________________________ _______ % S. valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C. Repartizarea fizica. _______________________ S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. (incadrarea legala) Noi.C.____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________. ___________________________ Liderul asociatiei: S. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _______ ______________________________________________________________”.- . (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. ASOCIAT. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere.C. parti semnatare: S.C.C.

.plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor. (denumire contract) 1.5.produse. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. _______________ cu sediul in ___________ ____________________. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor. denumita in cele ce urmeaza subcontractant. contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic.1. (adresa. 49 . serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului. contravaloarea ___________________ executate (lucrari.tel. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor.. (lucrari. produselor. serviciilor) Art. . 2. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: .servicii) . Obiectul contractului: Art. produselor.tel. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. 3. reprezentata prin __________________ Director General si (adresa.produse.3. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr………. produselor.2. . produselor. incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta) la “_______________________________________________________________”.lunar. serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor.. esalonata conform graficului anexa la contract. denumita in cele ce urmeaza contractant general si S.produse. Art.servicii) in perioada respectiva.servicii) Art. serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art./………… La contractul de achizitie publica nr……/……. Art. (lucrarilor.C. Alte dispozitii: Art. ________________________ cu sediul in _________________________________.7. (lucrarilor.fax) ______________ Director Economic. serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art.____________________.6. in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant. subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.3. in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari.4. produselor. serviciilor) contractul.____________________ . produselor.C.

...........în drept . ............................ ................în drept ........ Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.................. Daca acest lucru nu este posibil...................în fapt ..................................................... ........... pe care o consider nelegală.............. organizată de autoritatea contractantă .. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila.............8.................. ........................... reprezentată legal prin ...... pe care o consider nelegală......... ...................... 18B Formular pentru persoane fizice CONTESTAŢIE Subsemnatul .............. În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: .................... ... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ........................................................... În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ........ organizată de autoritatea contractantă ....................................................................................................... contest decizia autorităţii contractante ..9..................................................... 18A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator .......................................... având sediul în .......................................................................................................... Semnătură autorizată ................. cu sediul în . CONTESTAŢIE Subscrisa ...................................Art...................................... cu domiciliul în ............... ........... ................. cod unic de înregistrare .................... cate un exemplar pentru fiecare parte.......... în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ........ ______________________ (contractant) ______________________ (subcontractant) Formular nr... (denumire contract) Art............ contest decizia autorităţii contractante ................... 50 ................ Reprezentat legal (nume/prenume în clar) ......................în fapt ....................... având sediul în ........ (semnătură autorizată) Formular nr... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ....... litigiile se vor solutiona pe cale legala................. ...................... în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ..........................................

SECŢIUNEA = CONTRACT DE LUCRARI= 51 .

. denumire operatorul economic .... an ........ reprezentata legal prin Domnul Mihail Ciocoiu avand functia de Director....... 0230233546.... Clauze obligatorii 4.....un eveniment mai presus de controlul părţilor.. restricţii apărute ca urmare a unei carantine... 52 ........ adresa sediu ………………… ... 1-3....... telefon/fax .. Definiţii 2........... embargou... Cont bancar deschis la Trezoreria Gura Humorului RO54TREZ5945026XXX000058.... Parcului........Contract de lucrări nr... Andrei” Gura Humorului.....1 ... preţul contractului .... in calitate de achizitor în prezentul ...... b....... zi ..... enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.......... între Centrul Scolar “Sf. forta majoră ................... achizitor şi executant ................. pe de altă parte. face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.... sunt considerate asemenea evenimente: războaie... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr............................. Gura Humorului.............Executantul se obliga să execute (PROIECTARE SI EXECUTIE)....... JUDETUL SUCEAVA în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.......34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.......... .337/2006........1 În prezentul contract...În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a.....2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.. cod fiscal ..................... respectiv................... care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi........ 3.. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.......... pe de o parte şi …….... aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.............. ....... s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse.. număr de înmatriculare ....... în calitate de furnizor.... Cod unic de Inregistrare 4440926. nr.preţul plătibil executantului de către achizitor.... inundaţii sau orice alte catastrofe naturale........ Interpretare 3.. îndeplinirea contractului.....locul unde executantul execută lucrarea... în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale..... e..................... amplasamentul lucrării .... revoluţii......................... contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale..... reprezentat prin ...................______________data_______________ Preambul În temeiul OUG nr.....365 zile..... 2.. asumate prin contract. str. incendii..... d.. f..... cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI... (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 3..... care nu se datorează greşelii sau vinei acestora.. …………….........părţile contractante....zi calendaristică............................... Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care............. să finalizeze şi să întreţină LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF.... cont (trezorerie... c. fără a crea o imposibilitate de executare................ (denumirea conducătorului) funcţia...... Obiectul principal al contractului 4....1 . bancă) ... acolo unde acest lucru este permis de context.................. telefon/fax: 0230230601......

. este de ..... 9.1 .1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. fie de natură provizorie. iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor.1 .... pentru execuţia...1 – Durata prezentului contract este de 2 luni..Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9. Termenul limita de predare a PT ( CS + Memoriu+ DE+ Liste cantitati + planse + referate verificare ) = 14 zile de la data semnarii contractului.. cu atenţia şi promptitudinea cuvenită..1. prin consultare. instalaţiile. fie definitive.4.Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de . cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.1 ... executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare.. finalizarea şi întreţinerea Lucrarii... precum şi de către persoane autorizate de achizitor.Achizitorul are obligaţia. lei.(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse.. părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul... monedele... de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.3 .Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului. Executarea contractului 7. 5.. de a asigura forţa de muncă. 9. Obligaţiile principale ale executantului 10. atunci. echipamentele şi toate celelalte obiecte. Protecţia patrimoniului cultural naţional 9. lei. Termen limita de finalizare a lucrarii = 10.. Documentele contractului 8.3.2. b) totalul cheltuielilor suplimentare. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal de receptie finala.. 10.. conform graficului de plăţi... în ordinea tehnologică de execuţie. Documentatia de atribuire. de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.. Preţul contractului 5.. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii. în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.. ca fiind proprietatea absolută a achizitorului... 8. la cererea acestora. 6. Procesele verbale de receptie. Garantia de buna executie........ 10. Lucrări Publice. de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.Toate fosilele.. a doua zi de la semnarea contractului. la care se adaugă TVA . executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii.. obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului... (2) Un exemplar din documentaţia predată.2 .1. de către achizitor..09...Documentele contractului sunt: Propunerea tehnica . Propunerea financiara..lei.. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea. în limitele prevăzute de prezentul contract. 6.2 . care se va adauga la preţul contractului.. înainte de începerea execuţiei lucrării. 7. cerute de şi pentru contract.. în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor.. spre aprobare.2 .2011. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările. 53 . plătibil executantului de către achizitor... 10. începând de la data semnarii. inclusiv de a proiecta.. . Durata contractului 6. materialele.1 .. în relaţiile dintre părţi. 9.

(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. în scris. de către proiectant. 10.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă. proprietăţilor publice sau altora. în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor. de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor. totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant. doc.Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor. 54 . în scris.8 . Pentru verificarea trasării de către proiectant. daunelorinterese. zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. îngrădire. prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. alarmă şi pază. 10. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune. dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor. survine o eroare în poziţia. (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului. executantul are obligaţia: i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. în situaţiile convenite. să fie limitat. cotele. executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele. 10.5 . instalaţiilor sau altora asemenea. acesta are dreptul de a ridica obiecţii. echipamentelor.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. referitoare la lucrare. caietele de măsurători (ataşamentele) şi. în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. 10. desenele. de pe şi pe şantier. atunci prevederile de la alin. ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. protecţie. materialelor. menţionată sau nu în contract.(1).(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor. atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă. taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor. costurilor. Dacă. pe parcursul execuţiei lucrărilor.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza. la termenele precizate în anexele contractului. iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente. verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 10. instrumentelor. cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. în măsura în care este posibil. rezultate din poluare.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare.7 . (2) în cazul în care. rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată. pe cheltuiala sa. (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor. echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. 10. executantul va selecta traseele. după caz.4 . calculele. în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. pentru care responsabilitatea revine executantului. acţiunilor în justiţie.6 . sau b) căile de acces. executantul are obligaţia.9 . (2) În cazul în care. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite. va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile.

în scopul facilitării transportului materialelor. potrivit obligaţiilor care îi revin. echipamente. executantul este responsabil şi va plăti consolidarea.Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie. instalatii. 12. executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. molozul sau lucrările provizorii de orice fel. energie.). executantul are obligaţia: i) de a evita. până la limita amplasamentului şantierului. după împlinirea acestui termen. costuri. pentru viciile structurii de rezistenţă. bornelor de referinţă.Executantul răspunde. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant. canalizare etc.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. 10. legate de echipamentele. materialele. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier. 12. ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete. nume.5 . fără plată. modificarea sau îmbunătăţirea. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 55 . ii) de a depozita sau retrage orice utilaje.2 . instalaţiilor sau altora asemenea.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării. până la sfârşitul perioadei de garanţie. 12. taxe şi cheltuieli de orice natură. echipamentelor. următoarele: a) amplasamentul lucrării.10 .Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 10.12 . liber de orice sarcină. care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. (3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului.3 . iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile. 12. 12. echipamente. pe cât posibil. 10. instalaţii sau lucrări provizorii.6 . executia contractului urmand a se efectua conform Proiectului tehnic intocmit de executant/proiectant. iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale.4 . ivite într-un interval de 10 ani (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi. 13.1 .). c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată. aferente. datorită transportului materialelor.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate . instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea. d) racordurile pentru utilităţi (apă. Obligaţiile achizitorului 12. acumularea de obstacole inutile pe şantier. instalaţiilor sau altora asemenea.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. gaz. urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. pentru viciile ascunse ale construcţiei. pe toată durata de existenţă a construcţiei.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract. numai acele materiale.11 . echipamentelor. căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. dacă nu s-a convenit altfel.dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune. şi ii) daune-interese. surplus de materiale. mărci înregistrate etc.autorizatie de construire. care nu mai sunt necesare. 12.

14. 14. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 1% per zi intarziere. pe parcurs. la cererea achizitorului.13.Inspecţiei de Stat în Construcţii.În cazul în care. în scris. Clauze specifice 14. oricum. ca penalităţi.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti. după semnarea contractului. Lucrări Publice. dacă executantul nu îşi execută.2 . Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. 13. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.2 .3 .4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel în termen de 14 zile de la finalizarea lucrarii si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii in proportie de 70%.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.2 .(1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM conf. Modul de constituire – una din modalitatile prevazute de Documentatia de atribuire.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite. execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. L346/2004). la cererea achizitorului. la semnarea procesului verbal de receptie finala (dupa terminarea perioadei de garantie acordata lucrarii ) – 30% din valoare. executantul va prezenta un grafic revizuit. până la intrarea în efectivitate a contractului. achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că. alin. (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi daca este cazul .5 . în mod culpabil şi repetat. Părţile contractante au obligaţia de a notifica. pentru perioada de garantie acordata lucrarii şi.1 . 15. Începerea şi execuţia lucrărilor 15. respectiv 1% per zi intarziere. atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului. 13.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 15. executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.4 . atunci acesta are obligaţia de a plăti.(2). desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor. dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese. 13. achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului. la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.1. graficul de execuţie de detaliu.Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 15. 14. alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. şi anume 56 . terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12. dacă acesta din urmă dă faliment.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract.1 . una celeilalte. Garanţia de bună execuţie a contractului 14. din vina sa exclusivă. în cazul neconformării. identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop.1 .(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 14. (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor. în cazul în care. printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie. În acest caz. (2) Executantul va prezenta. ca penalităţi. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie.3 . după opinia achizitorului. în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. în limita prejudiciului creat.3 .

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare. acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18. dacă este cazul.Ansamblul lucrărilor sau. În caz contrar. dacă este cazul. 17.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării.responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 16. achizitorul va convoca comisia de recepţie. (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren. la o nouă solicitare a executantului. depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. 17. 15.4 .Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24. termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. în scris. altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii.2. În funcţie de constatările făcute. 18. atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor. 16. prin consultare. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe.(1) La finalizarea lucrărilor. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 57 . la dispoziţia achizitorului.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. părţile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. inclusiv fundaţiile. distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. (2) totalul cheltuielilor suplimentare. acestea vor fi notificate executantului. Finalizarea lucrărilor 17. prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie. care se va adăuga la preţul contractului. verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.1.2 . iar în caz contrar. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor. executantul are obligaţia de a notifica. sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse.1 . în scris.2 .5 . acest fapt achizitorului. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele. 17. în ateliere.În cazul în care: i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute. 17. Costul probelor şi încercărilor. inclusiv manopera aferentă acestora. (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. atunci. dacă este cazul. achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. sau iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta. fără aprobarea achizitorului. achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. utilajele şi materialele necesare pentru verificarea. măsurarea şi testarea lucrărilor. achizitorul va suporta aceste cheltuieli. în acest caz va notifica. sau ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile. şi de a reface această parte sau părţi de lucrare.3 . trebuie finalizat în termenul convenit. din partea achizitorului.4 . (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie. stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 16. revin executantului.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. ori de câte ori astfel de lucrări. (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului.1 . inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. oricare parte a lor. 15. de către executant.

materialele pe stoc.Achizitorul un va acorda avans executantului. ele nu se consideră. Asigurări 20. în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale. în urma dispoziţiei date de achizitor. după expirarea perioadei de garanţie.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul mentionat in Caietul de sarcini – acesta fiind Anexa la Contract.Preţul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii sale. lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. anexă la contract. 20. datorită unor eventuale litigii.Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor.2 . 18. Modalităţi de plată 19.(1) În perioada de garanţie. sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.4 .(1).Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. dar. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor. înainte de începerea lucrărilor. pe cheltuiala proprie.3 . la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.18. 19. de regulă.1 . de a executa toate lucrările de modificare. 20. Ajustarea preţului contractului 20. executantul are obligaţia. la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului. ca recepţie a lucrărilor executate.6 .3 . Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii. costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive. (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului.în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17. alin. care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate. 18.2 .1 . întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 20. atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. instalaţiile de lucru. nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. echipamentele. la cererea executantului (antreprenorului). de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului.1 .(1) Executantul are obligaţia de a încheia.1 . (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. 19. Plăţile se vor efectua in Lei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa. 58 . 19.(1). Plata ultimelor sume datorate executantului. sau ii) unui viciu de concepţie. achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. de către achizitor..(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute. 19. utilajele. plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară. pentru lucrările executate. contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. în special. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. reconstrucţie şi remediere a viciilor. personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice.Pentru lucrările executate.2 . contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.5 . 19.2. (3) Plăţile parţiale se efectueaza.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite. 19. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.

poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).3 . toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.2 . Subcontractanţi 22. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). de a conveni modificarea clauzelor contractului.1 . prin act adiţional. dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 24. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. (2) Lista subcontractanţilor.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 21.Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti. omisiunile. Cesiunea 25.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului. în prealabil.Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 24.Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi.2 . în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni.1 . în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.1 . fără să obţină.(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 22. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului. la cerere. (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului.Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. (4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. a agenţilor sau a angajaţilor acestora.1 . Forţa majoră 24.îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. ori de câte ori i se va cere. cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului.4 . 20. pe toată perioada în care aceasta acţionează. 24.Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. Soluţionarea litigiilor 59 .Părţile contractante au dreptul. numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 22. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract.3 . 23. 24. 25. 25. Amendamente 21.2 . compensaţii plătibile prin lege. 22.5 . imediat şi în mod complet. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile. pe durata îndeplinirii contractului. 22. acordul scris al achizitorului.4 . 24. cu datele de recunoaştere ale acestora.

..... telegramă.Limba care guvernează contractul este limba română..... fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.... 27.. prin tratative directe. Limba care guvernează contractul 26. fie de către instanţele judecatoreşti din România.. achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală.(1) Orice comunicare între părţi. (semnatura autorizată) LS 60 .1 ... fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României.2 .1 .. 27.1 .......1 ....Contractul va fi interpretat conform legilor din România.... 28... prezentul contract în două exemplare.Dacă...... telex. Părţile au înţeles să încheie azi . Comunicari 27... (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.. trebuie să fie transmisă în scris. Achizitor .. (semnatura autorizată) LS Contractant .. Legea aplicabilă contractului 28.....2 .. câte unul pentru fiecare parte. referitoare la îndeplinirea prezentului contract......25.. 26....Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon.Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă.. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze. după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale.. 25..............

0230233546 E.2011 03. neconforme.2011 04. Gura Humorului.07. precum si a documentelor solicitate a fi completate Stabilirea operatorilor economici calificati Verificarea ofertelor Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate. 725300.2011 16. derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau. 12 .2011 05. precum si acelor admisibile Daca este cazul.07. 4.2011 08. 6.08.2011 29. 3. dupa caz.2011 01. 1-3. 61 . Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari. nr.07.07. 5. 14 .2011 Procedura ONLINE 29.2011 Calendarul procedurii de Cerere de Oferta pentru Nr cr t 1. precum si primirea raspunsurilor la acestea Stabilirea ofertelor inacceptabile.mail: sfandrei@ymail.2011 03. 8.07.07. 13 .07.07. atribuirea contractului de lucrari (proiectare + executie) Intocmit.2011 07.08.2011 03.08.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF.2010 29.verbal de deschidere Verificarea cerintelor minime de calificare Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti.2011 15. ANDREI” GURA HUMORULUI Str.2011 03. anularea procedurii Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii Semnarea contractului Intocmirea dosarului de achizitie publica Data previzionata 01.2011 13. 16 .2011 Nu este cazul 08.08.07. 9. Suceava Tel/fax 0230230601.08.2011 2. 17 .2011 05.2011 20.2011 13. 1333 / 07. 18 . 11 .com Nr. 7.2011 23.07.07.08. 10 . Pasi de urmat Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice b) intocmirea documentatiei de atribuire c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului Transmiterea invitatiei de participare Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea Numirea comisiei de evaluare Primirea ofertelor Dechiderea ofertelor si intocmirea procesului.08. Parcului.07. 15 .08.08.08.

Molocea Nicoleta 62 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful