Documentatia de Atribuire

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF

. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Parcului; nr. 1-3; 725300; Gura Humorului; Suceava Tel/fax 0230230601; 0230233546 E- mail: sfandrei@ymail.com

Nr. 1334 / 07.07.2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

INTOCMIRE PT SI LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA
CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

CENTRUL SCOLAR SF. ANDREI GURA HUMORULUI

CUPRINS

SECŢIUNEA – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – CONTRACT DE LUCRARI

SECŢIUNEA = FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI =

I. Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: CENTRU SCOLAR SFANTU ANDREI Adresa: str. Persoană de contact: Marius Moldovan .1.1) Descriere II. 255 alin. . Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 19. 3) Procedura se finalizează prin : . Cod postal 720229.1. Universitatii Nr. 1-3 Localitate: Gura Humorului Cod poştal: 725300 Cod unic de înregistrare: 4440926 Telefon: 0230233546 Persoana de contact: Dir. Sursa de finanţare : După caz. 6. 1.poştă  altele (specificaţi)________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA  NUþ A.1.383 III.07.3104641 Adresa internet: www.215.cnsc.apă  activitate relevantă . proiect/program finanţat din fonduri comunitare Fonduri Bugetare DA  NU þ II: OBIECTUL CONTRACTULUI II. (1) din OUG nr. JUDETUL SUCEAVA . Stavropoleos nr. 0230 521506. C. 62 Localitatea: SUCEAVA Cod poştal: 720062 Ţara: România E-mail: doinafodor@just.I.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 . Parcului.07. Soluţionarea contestaţiilor I. J40/19450/1992. nr. Mihail Ciocoiu Fax: 0230230601 Ţara: România I.1) Denumire obiect procedură: þ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană/organizaţie internaţională  întreprindere publică cu activitate relevantă  altele LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF ANDREI” DIN GURA HUMORULUI.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. Cont in LEI deschis la ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 . telefon / fax: 0230 520099.2) II.2011 ora 10:00 Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 20.energie  activitate relevantă . Jurisdicţia special administrativa prevăzută de art. 1.3104642 II. Ştefan cel Mare nr.ro Telefon: 021.PROIECTARE SI EXECUTIE CPV 45232141-2 . JUDETUL SUCEAVA Termenul limita de finalizare a lucrarilor pana la data de 10 septembrie 2011. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. Cale de recurs Curtea de Apel Suceava Str.b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante  servicii publice centrale  apărare ordine publică/siguranţă naţională  mediu  economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială  cultura.2 Execuţie  Proiectare şi execuţie þ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate  II.competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str.2011 ora 12:00 B.2. 34/2006 . Prof. Amplasamentul lucrării: CENTRUL SCOLAR „SF. Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute direct de la Autoritatea Contractantă sau prin intermediul consultantului organizator BRM Terminal Suceava Str.c. CUI 1562694.a. 15-17.2. religie şi actv.ro Fax: 021.ro Telefon: 0230.transporturi  activitate relevantă . II. sector 3 Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc. recreative þ educaţie  activitate relevantă .

02. situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul. La solicitarea Comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in original si copie la sediul autoritatii contractante. CRITERII DE CALIFICARE VI. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.Încheierea unui acord cadru  Contract de achiziţie publică: þ II.4. .1) În cazul unei oferte comune. IV.modalităţi de plată: OP .1.1. atasat la invitatia de participare. 5. Solicitarile de clarificari adresate de Comisia de evaluare si raspusnurile se vor transmite respectiv posta pe SEAP. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.2011 II. diverse valori. 1660 / 22.alte condiţii specifice solicitate de ordonator: 1. care. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe .Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de finantare a lucrarii cel putin pana la decontarea primelor facturi pentru lucrarile receptiomnate partial si serviciul de proiectare. 1.11. Contracte de inchiriere pentru resurse tehnice. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. In cazul sustinerii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de catre o persoana fizica sau juridica se vor avea in vedere prevederile Art. Clauze contractuale obligatorii DA þ NU  Nu se accepta actualizarea pretului. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint.000 lei. Clauze specifice contractului III.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. VI.2006 actualizata prin modificarile aduse de HG nr. Centrul Scolar nu acordă Avans pentru inceperea executiei lucrarilor 2. 176 din ordonanţa de urgenţă. 2. HG nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat.357/2005 privind bursele de mărfuri.27/2006. Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii pana cel tarziu 10.2) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. In perioada de garantie. sustinere financiara sau experienta similara) se aplica prevederile OUG 34/2006 Articolul 186 si 190.1) Procedura selectată Cerere de Oferte ONLINE Operatrorii economici vor posta pe SEAP . oferta. PROCEDURĂ IV." In cazul sustinerii de catre un tert (Contracte de colaborare – pentru personal de specialitate. dacă au fost solicitate.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Legea nr. VI. executantul are obligatia de a intretine in bună stare lucrarea efectuată. Documentele de calificare prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta cerinta.5) Divizare pe loturi  DA NU þ Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari.2) Etapă finală de licitaţie electronică DA NU þ V . semnată de reprezentantul său legal. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 3. dar precis.inclusiv. prin care confirmă că îndeplineste cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/27.09. Legea nr. . .6) Acceptarea ofertelor alternative DA  NU þ III. in forma autentificata (legalizata notarial) insotit de Declaratia privind eligibilitatea si documente ce dovedesc capacitatea financiara / tehnica sau profesionala in functie de natura sustinerii acordate.1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190 din OUG 34/2006 referitoare la eligibilitate. valoare fara TVA IV. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere. cantităţi sau altele asemenea.2. HG nr. In acest caz se va prezenta din partea sustinatorului Angajamentul ferm de sustinere pentru acest contract. 3. cu modificările şi completările ulterioare. . Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 5ani. Nu se acceptă oferte parţiale in sensul ofertarii numai anumitor categorii de lucrari.1. .1. Legislaţia aplicată: 1. II. astfel interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 24 ore de la solicitarea Beneficiarului Valoarea alocata = 240.2008 privind Normele de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice. 4. Contract rezervat DA  NU þ III. Atentie! Angajamentul de sustinere creaza sustinatorului obligatii juridice in cadrul contractului de lucrari in situatia in care ofertantul este in impas.termen limita de finalizare a lucrarilor : 10 septembrie 2011. conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuţii. mai puţin cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaţi.

modul de îndeplinire a obligaţiilor. in original. . 69 1 din OUG 34/2006. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. modul de îndeplinire a obligaţiilor.listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (Intocmire PT pentru lucrari retele termice). în original. din care să rezulte că: .domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Formularul C2 din Secţiunea Formulare. 4) Situaţia economico-financiară a) bilanţul contabil. certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor.12.documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională. beneficiari.000 Lei. PV de predare primire si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. Se va prezenta Centralizatorul pe obiecte din care sa rezulte categoria lucrarilor executate. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune.2) Situaţia personală a ofertantului 1. – in original Notă: Pentru a fi valabile. anexându-se şi traducerea autorizată în limba română) VI. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. VI. cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. 3. 15A – in original 6. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. pensii. – în original. Formularul B2 din Secţiunea Formulare. beneficiari. Formularul C3 din Secţiunea Formulare. 181 completată în conformitate cu Formularul B din Secţiunea Formulare. CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă conform prevederilor Ordinului 314/12. b) declaraţie pe propria răspundere referitoare la resursele. PV de receptie la terminarea lucrarilor si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. retele exterioare). Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate. în original. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 3 ani.10. VI. în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul. 2. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 5 ani de valoare minim 240. Pentru persoane juridice străine: . . þ solicitat  nesolicitat Ofertantul trebuie să prezinte bilantul la 31. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.2010 al ANRMAP Formular nr. sau că societatea se află în incapacitate de plată.în copie conform cu originalul.VI. şomaj).2009 si 31. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul local – in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 5. în original.000 Lei Se va completa şi depune. eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat – în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 4.12. de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial.3) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Pentru persoane juridice române: Certificat constatator. – în original. emis.nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. b) declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani þ solicitat  nesolicitat Cerinta minima – Cifra medie de afaceri = 480. echipamentele tehnice angajate pentru ducerea la indeplinire a contractului de lucrari – în original þ solicitat  nesolicitat Ofertantul va prezenta resursele proprii si ale asociatului / subcontractantului / sustinatorului – disponibilizate pentru . (documentul se va prezenta în copie conform cu originalul. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din Secţiunea Formulare.2010 vizat şi înregistrat de organele competente . în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Declaratie pe propria raspundere referitor la incompatibilitatile prezentate de Art.5) Capacitatea tehnică şi sau profesională a)– listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani (Lucrari instalatii termice.

indeplinirea acestui contract (proiectare + executie) c) declaraţie pe propria răspundere referitoare personalul tehnic de specialitate cu atributii majore in realizarea contractului:. prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 3 din Secţiunea Formulare) – în original. þ solicitat  nesolicitat d) declaraţie pe propria răspundere privind proporţia în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora – în original. Ofertantii vor depune diplome / atestari profesionale emise de institutii abilitate. îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250. Garanţia de participare conform prevederilor VII. b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro. e) Declaratie privind repectarea conditiilor de munca si protectia muncii – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului – in original þ solicitat  nesolicitat f) Declaratie privind repectarea legislatiei in domeniul mediului pe parcursul executiei contractului de lucrari.Sef Santier – inginer specializare Instalatii .se va mentiona categaria de lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractanti. resursele tehnice si personalul de specialitate al subcontractantilor (CV-uri.4). Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel: . produse pentru constructii – Autorizare sau decizie numire . Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I. Cerere de participare la procedură (cerere tip – Formularul 1 din Secţiunea Formulare) – în original. Împuternicirea scrisă. 1. (atunci când este cazul).Controlor de Calitate a lucrarilor – CQ domeniul edilitare .Sef proiect – inginer specializare Instalatii . Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate. þ solicitat  nesolicitat Se va completa Formularul D din Sectiunea Formulare.M.1) Limba de redactare a ofertei VII. Declaratii privind eligibilitatea si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. echivalent în lei. – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului .2) Perioada de valabilitate a ofertei VII.in original þ solicitat  nesolicitat Standarde de asigurare a calitatii þ solicitat  nesolicitat Se vor prezenta in copie conform cu originalul documente care certifica implementarea in cadrul societatii a standardelor de calitate ISO 9001.în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: • „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria . respectiv. in termen de valabilitate pentru executie lucrari edilitare. Pentru fiecare persoana mentionata – se va prezenta atestatul profesional . conform ultimei situaţii financiare aprobate. PREZENTAREA OFERTEI VII. carte de identitate. In cazul in care o parte a contractului se va subcontracta .M. 181 din OUG 34/2006.Personal specializat pentru instruire si verificare in domeniul Securitatii si sanatatii ocupationale Se va prezenta personalul calificat angajat in executia categoriilor de lucrarii solicitate prin Caietul de sarcini. dovada capacitatii de exercitare a subcontractantului prin prezentarea Certificatului de inregistrare la ORC din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde cu activitatile pentru care a fost nominalizat ca subcontractant. Diplome/Atestari ale persoanelor / ale subcontractantului). 4. paşaport).Autorizare . sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.3) Documentele de înscriere procedură la Română 90 zile de la data deschiderii ofertelor. 14001 si 18001 sau echivalent.– în original. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. Copie a Contractelor de munca pentru personalul tehnic de specialitate: .Responsabil Tehnic cu Executia pentru domeniul edilitare – instalatii . VII. 3. se vor prezenta Acordurile de subcontractare. 5.

se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). • „Fişa de parteneriat”. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garanţia de participare. refuză să semneze contractul. Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită. Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu garanţia de participare.întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) .4) Garanţie de participare Solicitat þ Nesolicitat  Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare.în original 8. în forma şi cuantumul solicitate. Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului. atrage după sine returnarea ofertei nedeschise. • „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” • Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menţionate mai sus se face conform prevederilor art. VII. Andrei”. 43. 6. 42. 346/2004 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 41.în cazul întreprinderilor legate . atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. b) fila CEC vizata de banca – în copie. • „Întreprinderi legate”. • „Întreprinderi partenere” • . Dovezile privind calitatea de I.M. Certificatul de înregistrare – în copie. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate nedeschise. 7. nu constituie garanţia de bună execuţie . Modelele formularelor enumerate se regăsesc în Secţiunea „Formulare”. de cifra de afaceri şi de garanţia de bună execuţie. b) fiind declarat câştigătorul procedurii. pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). c) fiind declarat câştigătorul procedurii. în următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare în favoarea Centrului Scolar “Sf. 44 şi 45 din Legea nr. 27/2006. dacă este cazul . Acord privind modul de lucru al BRM SA. ofertantul pierzând suma constituită. Acord de asociere.800Lei valabilă 90 zile de la deschiderea ofertelor. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2).în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de 4.M.original.in original Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură.

manopera. Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original. • valoarea consumurilor totale cu mână de lucru. VII. • valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii. la sediul Autoritatii Contractante (Formularul 4.2011 ora 15:00. precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.6) Modul de prezentare propunerii financiare a Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare. Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: Valoarea servicii lor de Proiectare – elaborare PT (Detalii de executie. cu precizarea valorii de restituit. de către ofertant.07. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de VII. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. • valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice. inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice. Memnoriu tehnic. • valoarea consumurilor totale privind transporturile.3 din Secţiunea Formulare).d) ofertantul se agfla in situatia prevazuta de art. Restituirea garanţiei de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de restituire menţionate la alineatele precedente.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei . după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor. cu montaj şi independente. a contului şi băncii societăţii. ofertantul are obligatia de a prezenta oferta. precum şi a numărului şi denumirii procedurii. Valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată. la sediul autoritatii contractante. VII. 278 1 din OUG 34/2006. Ofertantul trebuie să prezinte graficul de executie (proiectare si executie) si Programul calitatii propus pentru aceasta lucrare . Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta. Oferta financiara aferenta executiei de lucrari se va fundamenta in baza Listelor de cantitati .5. caiet de sarcini. ofertantul are obligaţia de a propunerii tehnice face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. • valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări. inclusiv taxa pe valoarea adăugată. planse) inclusiv verificarea PT de verificatori autorizati. Modul de prezentare al Prin oferta tehnică depusă. teava preizolata) VII. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice – Certificate de calitate/ Declaratii de conformitate pentru materiale cu pondere insemnata in executia lucrarii (betoane. in PLIC ORIGINAL si PLIC COPIE. extraselor de materiale. Ofertantul trebuie sa prezinte solutia tehnica propusa pentru aceasta lucrare. • valoarea consumurilor totale de resurse materiale.7) Prezentarea ofertei Depunerea ofertei se face direct in SEAP pana cel tarziu 29. care va fi evidenţiată distinct. utilaje si transport – atasate Caietului de sarcini. Lister de cantitati. Solutia tehnica din PT trebuie sa se incadreze in valoarea ofertata. La solicitarea comisiei de evaluare.

de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract. ora 15:00 Vizualizarea ofertelor depuse se face de catre Comisia de evaluare la sediul autoritatii contractante prin descarcarea fisierelor postate pe SEAP de catre ofertanti. în termenul prevăzut.1) Preţul cel mai scăzut þ IX. acesta va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie.9) Deschiderea ofertelor Data.07.organizator. . GARANŢIA DE BUNA a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de EXECUŢIE A CONTRACTULUI 10% din valoarea de atribuire a contractului. nu este în nici un fel responsabilă de datele cuprinse în criteriile de calificare ale ofertanţilor.2011. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in baza cererii de restituire depuse la Centrul Scolar “Sf. VII. ora şi locul deschiderii ofertelor 29. acestea fiind întocmite strict conform cerinţelor autorităţii contractante. fara TVA.comisia de evaluare conform prevederilor legale. VIII. Andrei” Gura Humorului. astfel: 1. 30% la receptia finala (la sfarsitul perioadei de garantie acordata de executant). PRECIZĂRI FINALE Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. în calitate de consultant . CONTRACTULUI DA  NU þ IX. DA þ NU  lucrări: b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de lucrări: . caietul de sarcini tehnic şi modelul de contract. la preţul de atribuire. CRITERIUL DE ATRIBUIRE VIII. 70% in termen de 14 zile de la terminarea lucrarilor 2. ATRIBUIREA CONTRACTULUI IX. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare (Formularul corespunzător din Secţiunea Formulare) sau. X.2. Bursa Română de Mărfuri. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire.1 AJUSTAREA PREŢULUI Pretul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii lui. XI.

SECŢIUNEA = CAIETUL DE SARCINI = .

122 litera i) din OUG 34/2006.07. 725300.com Nr. 1328 / 07.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.maxim 10.09. Acesta va fi verificat de verificator autorizat. 0230233546 E.Prof. Consumurile cu resursele materiale.2011 Termenul de plata : . Planse. Andrei” din Gura Humorului doreste sa achizitioneze Lucrari de constructii – reabilitare retea termica exterioara in locatia Gura Humorului – obiectiv – Centrul Scolar “Sf. Mihail Ciocoiu – Director. Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut. Lucrarile suplimentare se vor contracta in limita a maxim 10% din valoarea alocata conform prevederilor Art. Parcului. astfel pentru stabilirea castigatorului procedurii se va licita conform Listelor de cantitati atasate Caietului de sarcini. manopera. 1-3.2011 . Tip procedura aplicata: Cerere de Oferte . Suceava Tel/fax 0230230601.000 Lei fara TVA echivalent 57.18 Lei/Euro . Mihail Caiet de sarcini Centrul Scolar “Sf.09. Director . Detalii de executie. Autoritatea contractanta nu acorda Avans pentru executie. Memoriu tehnic. Valoarea alocata pentru executia contractului: 240. Molocea Nicoleta . interventia in perioada de garantie se va efectua de catre executant in maxim 24 ore de la sesizarea Beneficiarului. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Termenul de garantie solicitat pentru lucrare este de minim 5 ani.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF.26 Euro conform Curs oficial BNR din 04.2) Termen de executie: incepand cu data semnarii contractului pana cel tarziu 15.07. Se prezinta atasat la Caietul de sarcini Listele de cantitati de lucrari.toate exigentele.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) 71321200-6 . Intocmit. acestea se vor corecta pe parcursul executiei prin Note de renuntare si Note de comanda suplimentara numai in conditiile mentinerii pretului ofertat ca fiind ferm si nemodificabil. Executia lucrarii se va face conform PT. Proiectul tehnic se va preda in maxim 7 zile de la semnarea contractului de executie. Andrei” . Se recomanda vizionarea amplasamentului – persoana de contact D. C/val proiectarii cuprinde realizarea documentatiilor conform HG 28/2008 precum si c/val serviciilor de verificare a PT . nr. Liste de cantitati. Gura Humorului.mail: sfandrei@ymail.2011 Ciocoiu Se aproba. In cazul in care exista diferente intre PT si oferta. Termenul de executie . Optiune – ONLINE Serviciile de proiectare presupun: Intocmire PT conform HG 28/2008 – Caiete de sarcini.2011. Optiuni contract: Proiectare + Executie Coduri CPV: 45232141-2 .416. utilaje si transport.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. 4.

SECŢIUNEA = FORMULARE = .

Alte documente . Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 1. Documente de calificare 3. Documente de înscriere 2. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni. să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate. completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. pe de altă parte. Fiecare ofertant care participă. pe de o parte. să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi. Propunere financiară 4. în mod individual sau ca asociat.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE .

......………………………………………. 9.. datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii........... precum şi leaderul de asociaţie) 2.. Ne angajăm răspunderea exclusivă. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de ……………………….... în vederea participării la procedură..... Am luat cunoştinţă de faptul că./..adresa e-mail……………………….……… Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de telefon ……………………fax ………………………. pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie.... …………………………………din data de …………………………… ....………………………………………………....... ……………....... sa indeplinim toate cerintele si obligatiile prevazute de documentatia de atribuire in cazul atribuirii contractului in favoarea noastra..……………… 6......... ANDREI” sub nr.. …………………………………………….. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .. 3... Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ……………………………...... astfel: ............. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare.Scrisoare de garanţie bancară nr.. Denumirea completă a ofertantului ............FORMULAR 1 CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr...... 8...... ___________________________ (Nume.. . înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 4..... 7.……………...... Cererea a fost înregistrată la CENTRUL SCOLAR „SF.. (in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi. 1..…........………………………… . 5........ 10. aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.Ordin de plată nr... în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre obligatiile ce revin ofertantului castigator conform documentatiei de atribuire vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită.... Sediul ofertantului (adresa completă) ……………………………………………………. sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals. ……………………………………………………………………………….. Ne angajăm...…… emisă de ……………………………………………………………………….... precum şi pentru realitatea informaţiilor........

....... În îndeplinirea mandatului său.. cu sediul în …………………………. nr..Andrei „ Gura Humoruilui...... 2. să ne reprezinte la procedura nr. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii... Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.... la data de ………...... Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură.. atribut fiscal ……. …..…………………………………………………………………. în scopul atribuirii contractului de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF... domiciliat în ……………..... împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură..……………………………………………....……………….. seria ……. 3. ………………………………… reprezentată legal prin ___________________________ (Nume... Prin prezenta......... CUI ………………....../C....…. identificat cu B.I.... JUDETUL SUCEAVA autoritate contractantă C.FORMULAR 2 ÎMPUTERNICIRE Subscrisa …………………………. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ... având funcţia de ………...……………………........... carte de identitate.I.. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate.......... ANDREI” GURA HUMORULUI. împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1...”Sf..………………… …………………......... Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii... organizată de ...... ……………………..... împuternicim prin prezenta pe …........ eliberat de ……………........S.. CNP ……... ……………….... în calitate de ……….. înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr........…………………………………….....……………………. paşaport)..…………………………. …………………………………….C...... Data …………… Denumirea mandantului S....……………. 4. reprezentată legal prin …....……….………………...

. vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea Centrului Scolar „“Sf...fiind declarat câştigătorul procedurii. datată ……………. această scrisoare de garanţie bancară devine. nu s-a primit la ghişeele băncii. nulă şi neavenită... ANDREI”. Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă. GURA HUMORULUI.. Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie.... indiferent dacă este sau nu restituită... telefon.. în mod automat... JUDETUL SUCEAVA .. ____________ pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat oferta sa.. refuză să semneze contractul în termenul stabilit. nici o cerere scrisă de executare. nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului.. Andrei”” din Gura Humorului pentru suma de ……………………………. în cazul în care este necesar.. din partea Autoritatii contractante – Centrului Scolar “Sf.... Andrei” Gura Humorului. Andrei” Gura Humorului.. în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus. . sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură...revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia... sediu.fiind declarat câştigătorul procedurii.... 2781 din OUG 34/2006 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant.. . (denumire. .ofertantul se regaseste in situatia prevazuta de Art. în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: ...... fax) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR.. la solicitarea Centrului Scolar “Sf. în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF.. __________________________ (denumirea băncii) Director.BANCA . cu acordul prealabil al ofertantului..

... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Prezentarea acestui formular se face in cadrul Documentelor de inscriere la procedura.... Ne exprimam acordul cu privire la plata unei sume in favoarea consultantului organizator. in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a procedurilor de achizitii publice de catre Bursa Romana de Marfuri SA in temeiul Legii 357/2005 .....Acord aferent procedurii de Cerere de Oferte privind achiziţionarea de LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF..................Legea Burselor de Marfuri... JUDETUL SUCEAVA la sediul Centrului Scolar “Sf...... ANDREI”... GURA HUMORULUI.…………..………… în calitate de ……………………………… ..... Andrei” Gura Humorului Subscrisa (denumirea completa a firmei) ………... …………………………………... cod unic de înregistrare ………………………….... reprezentată legal prin ….…………… înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. suma reprezentând 1 % din valoarea de atribuire a contractului de achiziţie publică la care se adauga TVA.………………………………… ……………………………. Data completării: …………… ___________________________ (Nume... ..

FORMULARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII .

...2.......  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura ...... Tipul întreprinderii Indicaţi........ tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă.. (numele şi funcţia semnatarului.... Nume... modificată şi completată prin OG 27/2006.... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.......... cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.... fără anexa nr.. faţă de exerciţiul financiar anterior........... întreprindere mică....... [ ] Întreprindere parteneră.. prenume..ANEXA NR.... Semnătura ... director general sau echivalent) II. III............................................2............................. datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere.... În acest caz. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi... datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante.................. Data întocmirii .... precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie......1 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I............ 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi. [ ] Întreprindere legată.... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintele consiliului de administraţie.. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.. ................ Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Important: Precizaţi dacă...2....... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.. Funcţie. după caz. Se va completa doar declaraţia...………… ___________ 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.........6 din Legea 346/2004......... mijlocie sau mare)....

ANEXA NR. 2 CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi 1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
1

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Total active (mii lei/mii Euro)

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………………….……… Adresa sediului social ……………………………………………………………………………………………………….…………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………………………… Numele, prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………………………… ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Active totale de salariaţi3 netă (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro) Total NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ……………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1. Tabelul de parteneriat - A.2. Cifra de afaceri Numărul mediu anual anuală netă de salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale5 (mii lei/mii Euro)

Procent

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
3

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
4

Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1. Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numele şi prenumele preşedintelui Numele sau Adresa Cod unic consiliului de denumirea sediului de administraţie, întreprinderii social înregistrare directorului general sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total: Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Numărul mediu anual de salariaţi

Active totale (mii lei/mii Euro)

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Data întocmirii .................................... Semnătura .......................................... Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

Se va completa tabelul B1 de mai jos.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". Tabelul B. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. situată imediat în aval sau în amonte. D.  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).. 7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal.1. E. modificată şi completată prin OG 27/2006. ___________ Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. consolidate dacă este cazul.Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE 1. B. calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate. Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare Numele şi prenumele preşedintelui Întreprinderea Cod unic de consiliului de legată(denumire/date Adresa sediului social înregistrare administraţie. C. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate. 2. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora. de identificare) directorului general sau echivalent A. 6 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) . care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

...*) 3.... Nume...2... Întreprinderea numărul: 1...*) Total NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.………… ___________ *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere................................. Funcţie......... se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate............. prin completarea tabelului B2 de mai jos.......*) 2.....Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate)........*) 4.... prenume........ 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).....................*) 5.......... .. Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Data întocmirii ......... Tabelul B...... Semnătura ...........

....………… ___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi. 7 ......... situată imediat în aval sau în amonte de aceasta.. prenume.. prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintelui consiliului de administraţie........ Date referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele trebuie introduse în tabelul B. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora... Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A................... din Secţiunea B..................... dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate............................. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă.... Funcţie..... La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate.... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele............. secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1......2.... Nume.............. consolidate dacă este cazul..FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr.... directorului general sau echivalent) 2......... Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale(mii lei/mii Euro) Data întocmirii ....2... .. din tabelul B. Semnătura ..... calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate...

DOCUMENTE DE CALIFICARE .

... De asemenea............ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.............. fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........... sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice.. că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art................................ reprezentant împuternicit al ... 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică..... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...................................FORMULAR A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul ........................ nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună..... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ...... respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale..... fraudă şi/ sau spălare de bani........ pentru corupţie................... nu depun ofertă individuală......................... 180 din OUG nr............................................. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării ........................ a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.............. ___________________________ (Nume.................. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.................................. declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici......

...................................... Data completării .. d) nu am fost condamnaţi............ în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită până la data de ... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat... Andrei” Gura Humorului........ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem............................ GURA HUMORULUI... SAU au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor.... ___________________________ (Nume............ declar pe proprie răspundere că: a) nu ne aflăm în stare de faliment b) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor. ................. JUDETUL SUCEAVA de către Centrul Scolar “Sf............... în ultimii trei ani.. reprezentant împuternicit al ............. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii......................ANDREI”....... pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională......... 181 Subsemnatul ....... e) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul .FORMULAR B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art............organizator au dreptul de a solicita...... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat............. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ......... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF.......... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită DA NU c) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani..................... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti...................................

FORMULAR B2 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) INFORMAŢII GENERALE 1. Denumire: 2. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr. dată. certificate de înmatriculare/înregistrare) 8. Adresa sediului central: 4. Principala piaţă a afacerilor: 9. Medie anuală: Data completării: …………… ___________________________ (Nume. telefon/fax. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Cifra de afaceri anuală (la 31. Obiect de activitate.lei 1. Telefon: ………………………… Fax: ………………………… E-mail: ………………………… 5.12) . loc de înmatriculare/înregistrare) 6. Cod fiscal: 3.12) . 2. dacă este cazul: (adrese complete. 3. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: Anul Cifra de afaceri anuală (la 31. pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7.echivalent euro - . Birourile filialelor/sucursalelor locale.

... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră............................ că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale...... ___________________________ (Nume............................................. banca............................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............ sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............................................ reprezentant împuternicit al ................. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ..... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....Formular C3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul .. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta........................................................ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf........... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... Data completării .................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...... societate comercială........

Obiectul contractului de lucrari 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 .. Crt.... 0 1 2 .Anexă Formular C3 Nr.

___________________________ (Nume. subcontractant. contractant asociat. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie). **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor .

. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ......... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie..... ___________________________ (Nume...................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. Data completării .... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf............ reprezentant împuternicit al ....................................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................................... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră..................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.................................................................. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere. banca........ Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............ societate comercială............................ că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale........... Formular C2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul ..................... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice...

contractant asociat.... subcontractant.. Crt. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie). 0 1 2 . **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor. Obiectul contractului de servicii 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 36 . ___________________________ (Nume.Anexă Formular C2 Nr.

bancă.... Crt...........................FORMULAR D OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul .......................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............ societate comercială........................... reprezentant împuternicit al ...................... ___________________________ (Nume.......... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 37 ............. ..... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră........................ Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………............... ............ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie............................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor... Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatură Data completării ............. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta....... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale........... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita........ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Nr...............

............... Data completării . De asemenea... ___________________________ (Nume........... INSTALAŢIILE... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice............ ................................... bancă......... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 38 ......................FORMULAR E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE............. societate comercială... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.............................. declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita....... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra................... ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI Subsemnatul .... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.................................... reprezentant împuternicit al ................ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf............. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie..............................

crt. 9. 1. 3. 5. 6. 2. Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie ___________________________ (Nume. 8. 7. instalaţii şi echipamente tehnice Nr. 10. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 39 . 4.M . Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. Formular E LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje.Anexă 2.

.......................................... Responsabil cu Controlul Calitatii ..................................... Sef Santier si CQ precum si Autorizarile eliberate de Inspectoratul de stat in Constructii/Decizie de numire pentru aceste persoane............................. Data completării . că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale..................................................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .... 2006 Personal angajat Din care personal de conducere Personal executie Specialisti cheie in executia contractului: Inginer specializare Instalatii – Sef proiect .................................................................................FORMULAR F OPERATOR ECONOMIC (societate de constructii) …………………………… DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul .................................... reprezentant împuternicit al ........................................................................................................... bancă........................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.......................................................................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta....................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.......... ........... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră................................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 40 ................... protectie a 2007 2008 Anexam la prezenta Atestarile profesionale ale RTE....................... Sef Santier .. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice................. Personal specializat pe linie de muncii ...................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie................................. societate comercială.................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere............................. Responsabil Tehnic cu Executia – Domeniul instalatii........................................................... ___________________________ (Nume. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............

. ___________________________ (Nume.......... Data completării .....Personal de executie – Tabel centralizator Nume si Prenume Specializare Vechime in specializare Personal Propriu/Cooptat Se ataseaza Tabelului – Atestarile profesionale pentru personalul de executie si dovezi privind relatia contractuala cu acestia...... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 41 ...

PROPUNERE FINANCIARĂ 42 .

pentru suma de ……………………………………………………………………. prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare.………. 4... subscrisa ……………………………………………….... 3... împreună cu comunicarea transmisă... Ne angajăm ca. ore de la sesizarea Beneficiarului... în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare.. Examinând documentaţia de atribuire... zile de la data semnarii contractului si sa finalizam lucrarea in maxim ... ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat.. Am înţeles şi consimţim ca.... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de …………………………...... 43 .... să executam LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF... prenume: ………………………………………. JUDETUL SUCEAVA (PROIECTARE SI EXECUTIE) .... Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.. (suma în litere şi în cifre) 2..  nu depunem ofertă alternativă.... vor constitui un contract angajant între noi.. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi..... Andrei” Gura Humorului 1. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI... 5.... (se bifează opţiunea corespunzătoare) 6...... Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………... (suma în litere şi în cifre)... să predam proiectul tehnic CONFORM CERINTELOR DIN Caietul de sarcini in termen de . la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………..OPERATORUL ECONOMIC (societate de constructii) __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ Lucrari de constructii (proiectare si executie) Către : Centrul Scolar “Sf. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 7.. Data completării: …………… Nume..zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor oferind o garantie intregii lucrari de . Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………. marcat în mod clar "alternativă". autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant). Termenul de interventie pentru remedierea defectelor in perioada de garantie este de . în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare. Precizam că:  depunem ofertă alternativă..ani.

ALTE DOCUMENTE 44 .

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………. astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Andrei” Gura Humorului Cu privire la contractul de achiziţie publică LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. JUDETUL SUCEAVA. se va obţine acordul nostru prealabil.. Andrei” Gura Humorului. Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ (semnătura autorizată) 45 . în calitate de contractant. în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului. ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului. şi ………………………………………………. În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii. Plata se va face în termenul menţionat în cerere. încheiat între Centrul Scolar “Sf.. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. în calitate de achizitor. . fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE Către: Centrul Scolar “Sf. până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv fara TVA.

____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3.____________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Fata de cele de mai sus.C. va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1. S. Cu consideratie. ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2.____________________ 46 . va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre. _________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) Achizitie publica ___________________________________________________ COD CPSA/CPV ________________.

în valoare de ……………………………….prin:  Scrisoare de garanţie bancară nr. …………………………………… emisă de …………………………………………………………………………………  Alte forme de constituire. Andrei” Gura Humorului Formular 4. cu sediul în ……………………………………………………………………………şi CUI……………….1. privind achiziţionarea de ………………………………………………… de către …………………………………………… . Data completării: …………… ___________________________ (Nume. deschis la ……………………………… . Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii. Vă mulţumim. ………………………………. respectiv …………………………………………… …………………………………………………………………………………….FORMULAR 4. Andrei” Gura Humorului Subscrisa ………………………………………………………………. 47 . constituită în vederea participării la procedura nr. solicităm prin prezenta restituirea garanţiei.3 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: Centrului Scolar “Sf. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul Centrului Scolar “Sf.. cod IBAN ……………………………………………….

C.C. (incadrarea legala) Noi.ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. ___________________________ _______ % S. ASOCIAT. ______________ ______________ 48 . modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. Repartizarea fizica. parti semnatare: S.C.C. valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S. ______________________ Alte clauze: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI.C.____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S. _______________________ S. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere.- . ___________________________ Liderul asociatiei: S.C. ___________________________________ 2. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _______ ______________________________________________________________”.

1. in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant.produse. serviciilor) contractul.plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor. 49 . produselor. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S. 2. . Art. (adresa.fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic.servicii) in perioada respectiva. _______________ cu sediul in ___________ ____________________. serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului. 3.. reprezentata prin __________________ Director General si (adresa. subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.. produselor. produselor. esalonata conform graficului anexa la contract.7.3. produselor. contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.C. . (denumire contract) 1. serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului. Alte dispozitii: Art. serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art. (lucrarilor. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.produse. produselor.____________________ . produselor. denumita in cele ce urmeaza contractant general si S. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor. ________________________ cu sediul in _________________________________. serviciilor) Art. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor. Obiectul contractului: Art.MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr………. serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor.tel.5.____________________.produse.servicii) . denumita in cele ce urmeaza subcontractant. Art. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari.servicii) Art. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: .4./………… La contractul de achizitie publica nr……/…….. (lucrarilor.tel.2.6.fax) ______________ Director Economic.lunar. (lucrari. incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta) la “_______________________________________________________________”. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.3.C. contravaloarea ___________________ executate (lucrari.

. .................................. .............. 50 ............................. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila........ organizată de autoritatea contractantă ..........în drept ..................................... ........................................ Daca acest lucru nu este posibil. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare.............................. litigiile se vor solutiona pe cale legala......... în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ... .................în drept ......................... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ....................................................Art... având sediul în ............ având sediul în ............................ .... Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________...................... . CONTESTAŢIE Subscrisa ....................8.............. cu domiciliul în ................................... cate un exemplar pentru fiecare parte............... (semnătură autorizată) Formular nr...................................... cod unic de înregistrare ......... . organizată de autoritatea contractantă .................................................................................... pe care o consider nelegală.............................. în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ...................... pe care o consider nelegală....................9.... 18A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator . contest decizia autorităţii contractante ........................................................................................................ 18B Formular pentru persoane fizice CONTESTAŢIE Subsemnatul ........................ Reprezentat legal (nume/prenume în clar) ...................... (denumire contract) Art..... reprezentată legal prin . ______________________ (contractant) ______________________ (subcontractant) Formular nr.........în fapt .. În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ....................... În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: .................................................................................... ................... cu sediul în .................... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ...în fapt ..................... Semnătură autorizată ....... ....... contest decizia autorităţii contractante .............................

SECŢIUNEA = CONTRACT DE LUCRARI= 51 .

care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr....Contract de lucrări nr..................................... restricţii apărute ca urmare a unei carantine......... nr... cod fiscal . cont (trezorerie.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit... pe de altă parte......... Parcului...1 În prezentul contract.... între Centrul Scolar “Sf............. Definiţii 2.. reprezentata legal prin Domnul Mihail Ciocoiu avand functia de Director............ (denumirea conducătorului) funcţia.........34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. asumate prin contract. s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse.... JUDETUL SUCEAVA în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.......... c.... an ...... d............. .... …………….... e.......................... .................. revoluţii.. Obiectul principal al contractului 4............ Interpretare 3..1 ......... forta majoră ....... respectiv......... pe de o parte şi ……. 52 . 1-3................... telefon/fax .... Cont bancar deschis la Trezoreria Gura Humorului RO54TREZ5945026XXX000058........ f........ 2...365 zile.. 0230233546.... în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale...... (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 3... ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. adresa sediu ………………… ............... incendii...................... telefon/fax: 0230230601....... care nu se datorează greşelii sau vinei acestora.zi calendaristică... Clauze obligatorii 4............un eveniment mai presus de controlul părţilor........... 3.....În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a.. face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi........ fără a crea o imposibilitate de executare....... Andrei” Gura Humorului...______________data_______________ Preambul În temeiul OUG nr................................părţile contractante... bancă) ... in calitate de achizitor în prezentul .... sunt considerate asemenea evenimente: războaie......... amplasamentul lucrării ... a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii....1 .337/2006.. b.. enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.. str.. în calitate de furnizor..preţul plătibil executantului de către achizitor.... achizitor şi executant ....... Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care.............. preţul contractului ........ zi . reprezentat prin ........ denumire operatorul economic ......... contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale... Cod unic de Inregistrare 4440926... acolo unde acest lucru este permis de context. să finalizeze şi să întreţină LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF...... Gura Humorului.......... embargou....... îndeplinirea contractului................... inundaţii sau orice alte catastrofe naturale............ număr de înmatriculare .......Executantul se obliga să execute (PROIECTARE SI EXECUTIE).. aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract...locul unde executantul execută lucrarea......... cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa.........

Obligaţiile principale ale executantului 10.1 – Durata prezentului contract este de 2 luni. în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.... Durata contractului 6.. 9.. Documentatia de atribuire.1 . finalizarea şi întreţinerea Lucrarii. materialele. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. 9. atunci...1 ..Achizitorul are obligaţia. înainte de începerea execuţiei lucrării. Procesele verbale de receptie.3... în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor.. în relaţiile dintre părţi.. plătibil executantului de către achizitor. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările.2 . 6. Lucrări Publice...Toate fosilele. instalaţiile. de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.... prin consultare. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 8.2011... spre aprobare. este de . de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.. Preţul contractului 5.. lei. Documentele contractului 8.lei.(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse.. 7. fie de natură provizorie.1 .Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9. Executarea contractului 7. executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii.. (2) Un exemplar din documentaţia predată.2 . pentru execuţia. cerute de şi pentru contract. inclusiv de a proiecta.2. 10.09. 10.2 .... .. 10...4. la cererea acestora...Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de . părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.. fie definitive.. obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate. de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 6. începând de la data semnarii. de către achizitor. de a asigura forţa de muncă. Termenul limita de predare a PT ( CS + Memoriu+ DE+ Liste cantitati + planse + referate verificare ) = 14 zile de la data semnarii contractului..1 .1.. 5.3 ... Protecţia patrimoniului cultural naţional 9.. lei. monedele.. precum şi de către persoane autorizate de achizitor.. Garantia de buna executie. cu atenţia şi promptitudinea cuvenită. Propunerea financiara.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului. 9. executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare... conform graficului de plăţi.. b) totalul cheltuielilor suplimentare... care se va adauga la preţul contractului.. în limitele prevăzute de prezentul contract..1. la care se adaugă TVA .. cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii... în ordinea tehnologică de execuţie..Documentele contractului sunt: Propunerea tehnica . Termen limita de finalizare a lucrarii = 10. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii..1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului. iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor... a doua zi de la semnarea contractului.. ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.. echipamentele şi toate celelalte obiecte.. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal de receptie finala. 53 .

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor. în situaţiile convenite. materialelor. taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor. daunelorinterese. costurilor. rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. în scris. îngrădire. desenele. proprietăţilor publice sau altora. sau b) căile de acces. în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. caietele de măsurători (ataşamentele) şi. prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. cotele. calculele. rezultate din poluare.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor. să fie limitat.7 . pe parcursul execuţiei lucrărilor. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. 10. pentru care responsabilitatea revine executantului. zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă. 54 . doc. (2) În cazul în care. executantul va selecta traseele. executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată. referitoare la lucrare. 10. executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele. cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. protecţie. fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite. de pe şi pe şantier. totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant.8 . acesta are dreptul de a ridica obiecţii. acţiunilor în justiţie. la termenele precizate în anexele contractului. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor. 10. (2) în cazul în care.(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. 10.9 . menţionată sau nu în contract. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune. în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului. în scris.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza. natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă.(1).Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor. după caz. dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor. executantul are obligaţia: i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. executantul are obligaţia. atunci prevederile de la alin. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.5 . survine o eroare în poziţia. va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile. alarmă şi pază. Dacă.4 . când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente. Pentru verificarea trasării de către proiectant. în măsura în care este posibil.6 . instrumentelor. 10. echipamentelor. pe cheltuiala sa. (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. 10. de către proiectant. cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate. instalaţiilor sau altora asemenea. echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor.

aferente. pentru viciile ascunse ale construcţiei. nume. executia contractului urmand a se efectua conform Proiectului tehnic intocmit de executant/proiectant. potrivit obligaţiilor care îi revin. Obligaţiile achizitorului 12.5 .La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract.1 .Executantul răspunde. 10.3 . urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate .10 . 12.). şi ii) daune-interese. pentru viciile structurii de rezistenţă. echipamente. pe cât posibil.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale. molozul sau lucrările provizorii de orice fel. până la sfârşitul perioadei de garanţie.12 . cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa. instalaţii sau lucrări provizorii.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării. mărci înregistrate etc.).autorizatie de construire. fără plată. canalizare etc.4 . liber de orice sarcină. instalatii. executantul are obligaţia: i) de a evita. d) racordurile pentru utilităţi (apă.6 .11 . 12. următoarele: a) amplasamentul lucrării. 12. numai acele materiale. ii) de a depozita sau retrage orice utilaje. surplus de materiale. materialele. 10. 12.dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune. 12. în scopul facilitării transportului materialelor. energie. care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile. instalaţiilor sau altora asemenea. echipamentelor. pe toată durata de existenţă a construcţiei. taxe şi cheltuieli de orice natură. 10. după împlinirea acestui termen. până la limita amplasamentului şantierului. instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea. gaz. dacă nu s-a convenit altfel. instalaţiilor sau altora asemenea. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant. executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului. a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 55 . (3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului. executantul este responsabil şi va plăti consolidarea. bornelor de referinţă. acumularea de obstacole inutile pe şantier. legate de echipamentele. b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier. echipamente. echipamentelor.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. costuri. 12.Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie. ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete. modificarea sau îmbunătăţirea. 13.2 . ivite într-un interval de 10 ani (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier. datorită transportului materialelor. care nu mai sunt necesare.

(1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM conf. achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că. 15. în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor.Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 15. graficul de execuţie de detaliu. în cazul neconformării.În cazul în care. în limita prejudiciului creat.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite.1 . alin. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 1% per zi intarziere. achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.1. până la intrarea în efectivitate a contractului.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti. În acest caz. la semnarea procesului verbal de receptie finala (dupa terminarea perioadei de garantie acordata lucrarii ) – 30% din valoare. 13.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. Lucrări Publice. Clauze specifice 14.1 . dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. după semnarea contractului. 14. 15. Modul de constituire – una din modalitatile prevazute de Documentatia de atribuire. Începerea şi execuţia lucrărilor 15.4 . ca penalităţi. alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie.2 . (2) Executantul va prezenta. executantul va prezenta un grafic revizuit. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. atunci acesta are obligaţia de a plăti. pe parcurs. pentru perioada de garantie acordata lucrarii şi.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. 14. ca penalităţi. la cererea achizitorului. 14. execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. una celeilalte. Garanţia de bună execuţie a contractului 14. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. în scris. în cazul în care.3 . dacă executantul nu îşi execută. executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract. 13.(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. şi anume 56 .2 . 14.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop. 13. oricum.1 . dacă acesta din urmă dă faliment. după opinia achizitorului. printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. Părţile contractante au obligaţia de a notifica.3 . terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12. (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi daca este cazul . cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. respectiv 1% per zi intarziere. L346/2004). din vina sa exclusivă. atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului. (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor.13.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel în termen de 14 zile de la finalizarea lucrarii si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii in proportie de 70%.3 .5 .2 . în mod culpabil şi repetat. Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. la cererea achizitorului.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract.Inspecţiei de Stat în Construcţii.(2).

2 . şi de a reface această parte sau părţi de lucrare. în scris. 16. 16.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării. distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 16. în ateliere. oricare parte a lor. În caz contrar. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor.responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau. achizitorul va suporta aceste cheltuieli.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.Ansamblul lucrărilor sau. (2) totalul cheltuielilor suplimentare.5 . de către executant. 17.2. la o nouă solicitare a executantului. (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. părţile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă. (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie. iar în caz contrar. stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie. din partea achizitorului. Costul probelor şi încercărilor.(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse. îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. acest fapt achizitorului. revin executantului. utilajele şi materialele necesare pentru verificarea. sau ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile. depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. fără aprobarea achizitorului. achizitorul va convoca comisia de recepţie. în acest caz va notifica. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe. 15. 18. (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare.1 . achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.2 . sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. În funcţie de constatările făcute. 15. 17. (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului. la dispoziţia achizitorului.3 .1. ori de câte ori astfel de lucrări. dacă este cazul. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele. termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24. inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 57 .4 . 17. inclusiv manopera aferentă acestora. prin consultare. trebuie finalizat în termenul convenit. care se va adăuga la preţul contractului. inclusiv fundaţiile. atunci. dacă este cazul. dacă este cazul. acestea vor fi notificate executantului.În cazul în care: i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute. atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor. în scris. altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii.(1) La finalizarea lucrărilor.1 . Finalizarea lucrărilor 17. executantul are obligaţia de a notifica.4 . sau iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta. 17. (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren. măsurarea şi testarea lucrărilor.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare.

18.Achizitorul un va acorda avans executantului. 19. materialele pe stoc. nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 19. sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.Pentru lucrările executate. Asigurări 20.1 .(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute. Plata ultimelor sume datorate executantului.4 . 58 . la cererea executantului (antreprenorului). de a executa toate lucrările de modificare. 19. la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. 20. o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17. în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale.(1). de regulă. sau ii) unui viciu de concepţie. instalaţiile de lucru. executantul are obligaţia. ca recepţie a lucrărilor executate. (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară.Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. Plăţile se vor efectua in Lei. lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului. de către achizitor. 19. la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului. după expirarea perioadei de garanţie.3 .Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. echipamentele. personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice. care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.2 .18. dar. pe cheltuiala proprie. înainte de începerea lucrărilor.. 19. atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. în special.Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală.2 . 20.2 . (3) Plăţile parţiale se efectueaza. (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.6 . Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive. să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. ele nu se consideră. (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii. în urma dispoziţiei date de achizitor. contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.(1) În perioada de garanţie. utilajele.2.1 . 20.1 . 18.5 . executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul mentionat in Caietul de sarcini – acesta fiind Anexa la Contract. achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. datorită unor eventuale litigii.(1).Preţul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii sale. Ajustarea preţului contractului 20. întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. pentru lucrările executate. reconstrucţie şi remediere a viciilor.3 . 19. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa.1 . de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului.(1) Executantul are obligaţia de a încheia. anexă la contract. costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. alin. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor. contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Modalităţi de plată 19.

1 .2 . toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.1 .3 . 22.Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi. 24. Subcontractanţi 22.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului. Forţa majoră 24. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului. 22. numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.Părţile contractante au dreptul. Soluţionarea litigiilor 59 . Amendamente 21.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. în prealabil. imediat şi în mod complet. de a conveni modificarea clauzelor contractului. în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. 20. poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului.4 . (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 22. poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). a agenţilor sau a angajaţilor acestora. fără să obţină. acordul scris al achizitorului.Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.5 . la cerere. 24.4 . cu datele de recunoaştere ale acestora. în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant. viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.1 . omisiunile. cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului. (4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. 25. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract. ori de câte ori i se va cere. Cesiunea 25. dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. prin act adiţional.îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. 22.2 . 21. (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. pe durata îndeplinirii contractului.Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 24. (2) Lista subcontractanţilor.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese.2 .Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti.Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 23. cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.1 . (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni. pe toată perioada în care aceasta acţionează. compensaţii plătibile prin lege.3 .(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 25. 24. 24.

.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.1 . Părţile au înţeles să încheie azi ... după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale.. Limba care guvernează contractul 26..Limba care guvernează contractul este limba română. Achizitor ... (semnatura autorizată) LS 60 ......... Comunicari 27. Legea aplicabilă contractului 28... trebuie să fie transmisă în scris.. referitoare la îndeplinirea prezentului contract... fie de către instanţele judecatoreşti din România...Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă.25.2 . telex...1 ... 27. 26.....Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon.....Dacă..... orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.1 ...... 25... 27.. 28. (semnatura autorizată) LS Contractant . prin tratative directe.. telegramă...2 .. prezentul contract în două exemplare..... fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. câte unul pentru fiecare parte... achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.... fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze.(1) Orice comunicare între părţi..... fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României.....1 ....

atribuirea contractului de lucrari (proiectare + executie) Intocmit. 18 .08. 16 . 8. 1-3.07.07.2010 29. Pasi de urmat Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice b) intocmirea documentatiei de atribuire c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului Transmiterea invitatiei de participare Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea Numirea comisiei de evaluare Primirea ofertelor Dechiderea ofertelor si intocmirea procesului. 61 . 11 .2011 01. Gura Humorului. Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari.08. 3.07.08. precum si a documentelor solicitate a fi completate Stabilirea operatorilor economici calificati Verificarea ofertelor Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate.07.2011 13.2011 15.07. 0230233546 E. 7. Suceava Tel/fax 0230230601.07. precum si primirea raspunsurilor la acestea Stabilirea ofertelor inacceptabile.08.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF.07.2011 29.2011 23.07.2011 2. 725300.2011 03.2011 03.08.2011 08. anularea procedurii Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii Semnarea contractului Intocmirea dosarului de achizitie publica Data previzionata 01. 9.07. 13 .2011 05.07.mail: sfandrei@ymail.com Nr. neconforme.2011 16. 17 .07.08. 12 . nr. 15 .2011 20.08.08.2011 13. 4. 6. 14 .08.2011 03. ANDREI” GURA HUMORULUI Str.08. precum si acelor admisibile Daca este cazul. dupa caz.07.2011 04. 10 .2011 Nu este cazul 08. derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau.2011 03.2011 07.verbal de deschidere Verificarea cerintelor minime de calificare Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti. Parcului.2011 Procedura ONLINE 29.2011 Calendarul procedurii de Cerere de Oferta pentru Nr cr t 1. 1333 / 07.2011 05. 5.

Molocea Nicoleta 62 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful