P. 1
Documentatia de Atribuire

Documentatia de Atribuire

|Views: 9|Likes:
Published by Toma Radu

More info:

Published by: Toma Radu on Oct 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF

. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Parcului; nr. 1-3; 725300; Gura Humorului; Suceava Tel/fax 0230230601; 0230233546 E- mail: sfandrei@ymail.com

Nr. 1334 / 07.07.2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

INTOCMIRE PT SI LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA
CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

CENTRUL SCOLAR SF. ANDREI GURA HUMORULUI

CUPRINS

SECŢIUNEA – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – CONTRACT DE LUCRARI

SECŢIUNEA = FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI =

1.3104642 II.1) Descriere II.poştă  altele (specificaţi)________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA  NUþ A. recreative þ educaţie  activitate relevantă . nr. Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute direct de la Autoritatea Contractantă sau prin intermediul consultantului organizator BRM Terminal Suceava Str.2) II. proiect/program finanţat din fonduri comunitare Fonduri Bugetare DA  NU þ II: OBIECTUL CONTRACTULUI II. (1) din OUG nr. 1.215.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. 3) Procedura se finalizează prin : . 15-17. . Sursa de finanţare : După caz. I. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. CUI 1562694. J40/19450/1992. 0230 521506.2011 ora 12:00 B. 62 Localitatea: SUCEAVA Cod poştal: 720062 Ţara: România E-mail: doinafodor@just.3104641 Adresa internet: www. 1.I.energie  activitate relevantă . Universitatii Nr. sector 3 Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc. Parcului.2011 ora 10:00 Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 20. JUDETUL SUCEAVA .Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 . religie şi actv.ro Fax: 021. Mihail Ciocoiu Fax: 0230230601 Ţara: România I.1. C.2 Execuţie  Proiectare şi execuţie þ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate  II. II.2.cnsc. Cod postal 720229. Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal.1) Denumire obiect procedură: þ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană/organizaţie internaţională  întreprindere publică cu activitate relevantă  altele LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. 6.383 III.PROIECTARE SI EXECUTIE CPV 45232141-2 . 1-3 Localitate: Gura Humorului Cod poştal: 725300 Cod unic de înregistrare: 4440926 Telefon: 0230233546 Persoana de contact: Dir. 34/2006 .transporturi  activitate relevantă .a. Cont in LEI deschis la ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 . JUDETUL SUCEAVA Termenul limita de finalizare a lucrarilor pana la data de 10 septembrie 2011.07.competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str. Soluţionarea contestaţiilor I. telefon / fax: 0230 520099.2.c. Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 19.ro Telefon: 0230. Stavropoleos nr. Jurisdicţia special administrativa prevăzută de art. 255 alin.apă  activitate relevantă . Ştefan cel Mare nr.07.1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: CENTRU SCOLAR SFANTU ANDREI Adresa: str. Persoană de contact: Marius Moldovan . Amplasamentul lucrării: CENTRUL SCOLAR „SF.b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante  servicii publice centrale  apărare ordine publică/siguranţă naţională  mediu  economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială  cultura. Prof.ro Telefon: 021. Cale de recurs Curtea de Apel Suceava Str.

. Solicitarile de clarificari adresate de Comisia de evaluare si raspusnurile se vor transmite respectiv posta pe SEAP. Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 5ani. In cazul sustinerii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de catre o persoana fizica sau juridica se vor avea in vedere prevederile Art. in forma autentificata (legalizata notarial) insotit de Declaratia privind eligibilitatea si documente ce dovedesc capacitatea financiara / tehnica sau profesionala in functie de natura sustinerii acordate.27/2006. situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul.alte condiţii specifice solicitate de ordonator: 1. CRITERII DE CALIFICARE VI. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint. 198/27. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe . .34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Nu se acceptă oferte parţiale in sensul ofertarii numai anumitor categorii de lucrari. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.09. Contract rezervat DA  NU þ III. PROCEDURĂ IV.2008 privind Normele de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice. 3. 4. Contracte de inchiriere pentru resurse tehnice.1. Clauze contractuale obligatorii DA þ NU  Nu se accepta actualizarea pretului. HG nr. IV.5) Divizare pe loturi  DA NU þ Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari. diverse valori. semnată de reprezentantul său legal.6) Acceptarea ofertelor alternative DA  NU þ III.Încheierea unui acord cadru  Contract de achiziţie publică: þ II.1) În cazul unei oferte comune. atasat la invitatia de participare. .000 lei.1) Procedura selectată Cerere de Oferte ONLINE Operatrorii economici vor posta pe SEAP . dar precis. obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.1. oferta. . 176 din ordonanţa de urgenţă.modalităţi de plată: OP . Clauze specifice contractului III. dacă au fost solicitate. 1. valoare fara TVA IV. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere. Legislaţia aplicată: 1. VI. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190 din OUG 34/2006 referitoare la eligibilitate.357/2005 privind bursele de mărfuri. Legea nr.1.4. Legea nr. Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii pana cel tarziu 10. sustinere financiara sau experienta similara) se aplica prevederile OUG 34/2006 Articolul 186 si 190.inclusiv. Atentie! Angajamentul de sustinere creaza sustinatorului obligatii juridice in cadrul contractului de lucrari in situatia in care ofertantul este in impas. Documentele de calificare prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite. cantităţi sau altele asemenea.2) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art.2) Etapă finală de licitaţie electronică DA NU þ V . 2.2006 actualizata prin modificarile aduse de HG nr. 1660 / 22. 5. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 3. VI.2011 II. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta cerinta. HG nr. astfel interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 24 ore de la solicitarea Beneficiarului Valoarea alocata = 240.02. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.1." In cazul sustinerii de catre un tert (Contracte de colaborare – pentru personal de specialitate.Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de finantare a lucrarii cel putin pana la decontarea primelor facturi pentru lucrarile receptiomnate partial si serviciul de proiectare.termen limita de finalizare a lucrarilor : 10 septembrie 2011.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. executantul are obligatia de a intretine in bună stare lucrarea efectuată.2. conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuţii. II.1. In acest caz se va prezenta din partea sustinatorului Angajamentul ferm de sustinere pentru acest contract. mai puţin cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaţi.11. cu modificările şi completările ulterioare. . In perioada de garantie. care. prin care confirmă că îndeplineste cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Centrul Scolar nu acordă Avans pentru inceperea executiei lucrarilor 2. La solicitarea Comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in original si copie la sediul autoritatii contractante.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Se va prezenta Contractul de lucrari in copie.2009 si 31. sau că societatea se află în incapacitate de plată. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate. echipamentele tehnice angajate pentru ducerea la indeplinire a contractului de lucrari – în original þ solicitat  nesolicitat Ofertantul va prezenta resursele proprii si ale asociatului / subcontractantului / sustinatorului – disponibilizate pentru . din care să rezulte că: .3) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Pentru persoane juridice române: Certificat constatator. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. perioada şi locul execuţiei lucrărilor.2) Situaţia personală a ofertantului 1.000 Lei Se va completa şi depune. VI. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. b) declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani þ solicitat  nesolicitat Cerinta minima – Cifra medie de afaceri = 480. Formularul C3 din Secţiunea Formulare. 181 completată în conformitate cu Formularul B din Secţiunea Formulare. (documentul se va prezenta în copie conform cu originalul. Pentru persoane juridice străine: . cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. PV de receptie la terminarea lucrarilor si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial. 2. pensii. Se va prezenta Centralizatorul pe obiecte din care sa rezulte categoria lucrarilor executate. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. emis.12. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 3 ani. Formularul C2 din Secţiunea Formulare. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. 85/2006 privind procedura insolvenţei.12. Declaratie pe propria raspundere referitor la incompatibilitatile prezentate de Art. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul local – in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 5. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. modul de îndeplinire a obligaţiilor. în original.2010 vizat şi înregistrat de organele competente . CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă conform prevederilor Ordinului 314/12. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. – în original. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 5 ani de valoare minim 240. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. şomaj). 15A – in original 6. Formularul B2 din Secţiunea Formulare. 3.2010 al ANRMAP Formular nr. beneficiari. retele exterioare). þ solicitat  nesolicitat Ofertantul trebuie să prezinte bilantul la 31.în copie conform cu originalul. PV de predare primire si Recomandare/Document constatator aferent acestuia.domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. VI.10. eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat – în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 4. – in original Notă: Pentru a fi valabile. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. în original.documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională. în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul.VI.000 Lei. – în original. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din Secţiunea Formulare. beneficiari. anexându-se şi traducerea autorizată în limba română) VI.5) Capacitatea tehnică şi sau profesională a)– listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani (Lucrari instalatii termice. 4) Situaţia economico-financiară a) bilanţul contabil. în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. in original.listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (Intocmire PT pentru lucrari retele termice). modul de îndeplinire a obligaţiilor. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 69 1 din OUG 34/2006. în original. . b) declaraţie pe propria răspundere referitoare la resursele.nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. .

Cerere de participare la procedură (cerere tip – Formularul 1 din Secţiunea Formulare) – în original.Autorizare . paşaport). Ofertantii vor depune diplome / atestari profesionale emise de institutii abilitate. 5.2) Perioada de valabilitate a ofertei VII. PREZENTAREA OFERTEI VII. þ solicitat  nesolicitat Se va completa Formularul D din Sectiunea Formulare. Copie a Contractelor de munca pentru personalul tehnic de specialitate: . sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. carte de identitate. 1.Controlor de Calitate a lucrarilor – CQ domeniul edilitare .în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: • „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria . echivalent în lei. Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel: . b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro.M. Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I. Pentru fiecare persoana mentionata – se va prezenta atestatul profesional . Declaratii privind eligibilitatea si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art.Personal specializat pentru instruire si verificare in domeniul Securitatii si sanatatii ocupationale Se va prezenta personalul calificat angajat in executia categoriilor de lucrarii solicitate prin Caietul de sarcini. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate. 14001 si 18001 sau echivalent.– în original. respectiv. VII.Sef Santier – inginer specializare Instalatii . conform ultimei situaţii financiare aprobate.M.indeplinirea acestui contract (proiectare + executie) c) declaraţie pe propria răspundere referitoare personalul tehnic de specialitate cu atributii majore in realizarea contractului:. þ solicitat  nesolicitat d) declaraţie pe propria răspundere privind proporţia în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora – în original. se vor prezenta Acordurile de subcontractare. resursele tehnice si personalul de specialitate al subcontractantilor (CV-uri.Responsabil Tehnic cu Executia pentru domeniul edilitare – instalatii . (atunci când este cazul). îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250. In cazul in care o parte a contractului se va subcontracta . Diplome/Atestari ale persoanelor / ale subcontractantului).in original þ solicitat  nesolicitat Standarde de asigurare a calitatii þ solicitat  nesolicitat Se vor prezenta in copie conform cu originalul documente care certifica implementarea in cadrul societatii a standardelor de calitate ISO 9001. e) Declaratie privind repectarea conditiilor de munca si protectia muncii – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului – in original þ solicitat  nesolicitat f) Declaratie privind repectarea legislatiei in domeniul mediului pe parcursul executiei contractului de lucrari.4). prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 3 din Secţiunea Formulare) – în original. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. 181 din OUG 34/2006.3) Documentele de înscriere procedură la Română 90 zile de la data deschiderii ofertelor.Sef proiect – inginer specializare Instalatii .1) Limba de redactare a ofertei VII. in termen de valabilitate pentru executie lucrari edilitare. 4. produse pentru constructii – Autorizare sau decizie numire . Împuternicirea scrisă. dovada capacitatii de exercitare a subcontractantului prin prezentarea Certificatului de inregistrare la ORC din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde cu activitatile pentru care a fost nominalizat ca subcontractant. Garanţia de participare conform prevederilor VII. 3. – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului .se va mentiona categaria de lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractanti.

sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garanţia de participare. Dovezile privind calitatea de I. b) fila CEC vizata de banca – în copie. Andrei”. • „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” • Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menţionate mai sus se face conform prevederilor art. Modelele formularelor enumerate se regăsesc în Secţiunea „Formulare”. 42. Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită. atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. 7. c) fiind declarat câştigătorul procedurii. Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu garanţia de participare. pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului.întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) .în cazul întreprinderilor legate . Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate nedeschise. b) fiind declarat câştigătorul procedurii. 41. 44 şi 45 din Legea nr.M. în forma şi cuantumul solicitate. 27/2006. • „Fişa de parteneriat”. în următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare în favoarea Centrului Scolar “Sf.original.în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1).in original Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură.se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1). Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de 4. 346/2004 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. VII. • „Întreprinderi legate”. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). ofertantul pierzând suma constituită. 43.800Lei valabilă 90 zile de la deschiderea ofertelor. Certificatul de înregistrare – în copie. Acord de asociere. Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). refuză să semneze contractul.4) Garanţie de participare Solicitat þ Nesolicitat  Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare. dacă este cazul . Acord privind modul de lucru al BRM SA. nu constituie garanţia de bună execuţie . 6.M. • „Întreprinderi partenere” • . atrage după sine returnarea ofertei nedeschise.în original 8. de cifra de afaceri şi de garanţia de bună execuţie.

Modul de prezentare al Prin oferta tehnică depusă. • valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice. Valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată. precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. inclusiv taxa pe valoarea adăugată. după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor. • valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări. Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original. manopera. inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice. a contului şi băncii societăţii. la sediul Autoritatii Contractante (Formularul 4. cu precizarea valorii de restituit.d) ofertantul se agfla in situatia prevazuta de art. Lister de cantitati. 278 1 din OUG 34/2006. Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: Valoarea servicii lor de Proiectare – elaborare PT (Detalii de executie.7) Prezentarea ofertei Depunerea ofertei se face direct in SEAP pana cel tarziu 29. care va fi evidenţiată distinct. VII. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de VII. la sediul autoritatii contractante.07. Memnoriu tehnic.2011 ora 15:00. planse) inclusiv verificarea PT de verificatori autorizati.6) Modul de prezentare propunerii financiare a Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare. La solicitarea comisiei de evaluare. utilaje si transport – atasate Caietului de sarcini. Ofertantul trebuie sa prezinte solutia tehnica propusa pentru aceasta lucrare. • valoarea consumurilor totale privind transporturile.3 din Secţiunea Formulare). • valoarea consumurilor totale de resurse materiale. Oferta financiara aferenta executiei de lucrari se va fundamenta in baza Listelor de cantitati . Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice – Certificate de calitate/ Declaratii de conformitate pentru materiale cu pondere insemnata in executia lucrarii (betoane. • valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii. ofertantul are obligaţia de a propunerii tehnice face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. Restituirea garanţiei de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de restituire menţionate la alineatele precedente. cu montaj şi independente. caiet de sarcini. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta. ofertantul are obligatia de a prezenta oferta. Ofertantul trebuie să prezinte graficul de executie (proiectare si executie) si Programul calitatii propus pentru aceasta lucrare . de către ofertant. • valoarea consumurilor totale cu mână de lucru. teava preizolata) VII.5.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei . precum şi a numărului şi denumirii procedurii. Solutia tehnica din PT trebuie sa se incadreze in valoarea ofertata. extraselor de materiale. VII. in PLIC ORIGINAL si PLIC COPIE.

în calitate de consultant . X. 70% in termen de 14 zile de la terminarea lucrarilor 2. . VII. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in baza cererii de restituire depuse la Centrul Scolar “Sf. 30% la receptia finala (la sfarsitul perioadei de garantie acordata de executant). fara TVA. acestea fiind întocmite strict conform cerinţelor autorităţii contractante. ora 15:00 Vizualizarea ofertelor depuse se face de catre Comisia de evaluare la sediul autoritatii contractante prin descarcarea fisierelor postate pe SEAP de catre ofertanti. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI IX. ora şi locul deschiderii ofertelor 29. în termenul prevăzut. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.2011. Andrei” Gura Humorului. caietul de sarcini tehnic şi modelul de contract. acesta va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie. la preţul de atribuire.07. GARANŢIA DE BUNA a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de EXECUŢIE A CONTRACTULUI 10% din valoarea de atribuire a contractului.9) Deschiderea ofertelor Data. nu este în nici un fel responsabilă de datele cuprinse în criteriile de calificare ale ofertanţilor.comisia de evaluare conform prevederilor legale. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire. DA þ NU  lucrări: b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de lucrări: .organizator.1 AJUSTAREA PREŢULUI Pretul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii lui.1) Preţul cel mai scăzut þ IX. astfel: 1. CRITERIUL DE ATRIBUIRE VIII. Bursa Română de Mărfuri.2. PRECIZĂRI FINALE Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract. XI. CONTRACTULUI DA  NU þ IX.scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare (Formularul corespunzător din Secţiunea Formulare) sau.

SECŢIUNEA = CAIETUL DE SARCINI = .

Planse. Autoritatea contractanta nu acorda Avans pentru executie. Parcului.com Nr.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor. 122 litera i) din OUG 34/2006.2011 Ciocoiu Se aproba.2011. 1328 / 07.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF. 725300.toate exigentele.07.2011 Termenul de plata : . Liste de cantitati. 4.2) Termen de executie: incepand cu data semnarii contractului pana cel tarziu 15. 0230233546 E. Memoriu tehnic. Tip procedura aplicata: Cerere de Oferte . In cazul in care exista diferente intre PT si oferta. utilaje si transport.09. Lucrarile suplimentare se vor contracta in limita a maxim 10% din valoarea alocata conform prevederilor Art. Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut. manopera. interventia in perioada de garantie se va efectua de catre executant in maxim 24 ore de la sesizarea Beneficiarului. Acesta va fi verificat de verificator autorizat.07. acestea se vor corecta pe parcursul executiei prin Note de renuntare si Note de comanda suplimentara numai in conditiile mentinerii pretului ofertat ca fiind ferm si nemodificabil. Mihail Ciocoiu – Director. Molocea Nicoleta .09. Valoarea alocata pentru executia contractului: 240. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Director .18 Lei/Euro . Intocmit.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.000 Lei fara TVA echivalent 57. Termenul de executie . Se recomanda vizionarea amplasamentului – persoana de contact D.2011 .Prof. Termenul de garantie solicitat pentru lucrare este de minim 5 ani. 1-3. Executia lucrarii se va face conform PT.mail: sfandrei@ymail. Andrei” din Gura Humorului doreste sa achizitioneze Lucrari de constructii – reabilitare retea termica exterioara in locatia Gura Humorului – obiectiv – Centrul Scolar “Sf.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) 71321200-6 . astfel pentru stabilirea castigatorului procedurii se va licita conform Listelor de cantitati atasate Caietului de sarcini. Detalii de executie. Gura Humorului. Optiuni contract: Proiectare + Executie Coduri CPV: 45232141-2 .maxim 10. Proiectul tehnic se va preda in maxim 7 zile de la semnarea contractului de executie. C/val proiectarii cuprinde realizarea documentatiilor conform HG 28/2008 precum si c/val serviciilor de verificare a PT . Mihail Caiet de sarcini Centrul Scolar “Sf. Optiune – ONLINE Serviciile de proiectare presupun: Intocmire PT conform HG 28/2008 – Caiete de sarcini. Consumurile cu resursele materiale. Suceava Tel/fax 0230230601.416. Se prezinta atasat la Caietul de sarcini Listele de cantitati de lucrari.26 Euro conform Curs oficial BNR din 04. Andrei” . nr.

SECŢIUNEA = FORMULARE = .

să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. în mod individual sau ca asociat. Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 1. Alte documente . Documente de înscriere 2. Documente de calificare 3. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni. să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi. Fiecare ofertant care participă.SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate. pe de altă parte. pe de o parte. completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. Propunere financiară 4.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE .

………………………………………. Sediul ofertantului (adresa completă) ……………………………………………………. 1..... Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de ………………………...........Ordin de plată nr.....FORMULAR 1 CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr.. înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 4.......………………………………………………..... Denumirea completă a ofertantului ........ (in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi....... Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ……………………………...…............ sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals... ANDREI” sub nr..... astfel: .... Ne angajăm..... 3............. Ne angajăm răspunderea exclusivă.......adresa e-mail……………………….……… Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de telefon ……………………fax ………………………... Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare........…… emisă de ………………………………………………………………………. …………………………………………….. Am luat cunoştinţă de faptul că.. aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea... Cererea a fost înregistrată la CENTRUL SCOLAR „SF. pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie....... …………………………………din data de …………………………… .... sa indeplinim toate cerintele si obligatiile prevazute de documentatia de atribuire in cazul atribuirii contractului in favoarea noastra... .……………../...... în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre obligatiile ce revin ofertantului castigator conform documentatiei de atribuire vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită... în vederea participării la procedură.. precum şi pentru realitatea informaţiilor... 7.. 8..Scrisoare de garanţie bancară nr. ……………...... 5... 9. ………………………………………………………………………………... 10.……………… 6..... datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.. ___________________________ (Nume.. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .………………………… . precum şi leaderul de asociaţie) 2....

Andrei „ Gura Humoruilui.……………….. atribut fiscal ……..……….I.. înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr....……………………………………...... 4.....…………….....…………………….. în scopul atribuirii contractului de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF..... împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1.…………………………………………………………………./C.. carte de identitate.....……………………………………………... Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. să ne reprezinte la procedura nr.”Sf...... Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii..S..C. împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură... ………………………………… reprezentată legal prin ___________________________ (Nume...... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ... organizată de ................ În îndeplinirea mandatului său.. Prin prezenta... CNP …….............. nr...... împuternicim prin prezenta pe ….... Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate. la data de ………. JUDETUL SUCEAVA autoritate contractantă C. ANDREI” GURA HUMORULUI. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură........ reprezentată legal prin …. 2. domiciliat în …………….………………...... ………………. identificat cu B.......... 3..……………………... ……………………………………. CUI ………………...I.. în calitate de ………........... Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.. ……………………... Data …………… Denumirea mandantului S..………………… …………………...... eliberat de ……………....…………………………....…...FORMULAR 2 ÎMPUTERNICIRE Subscrisa ………………………….. …... paşaport).. cu sediul în ………………………….. având funcţia de ……….... seria ……...

... __________________________ (denumirea băncii) Director.... . ANDREI”. cu acordul prealabil al ofertantului. nici o cerere scrisă de executare. . nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului.. JUDETUL SUCEAVA . GURA HUMORULUI.fiind declarat câştigătorul procedurii. la solicitarea Centrului Scolar “Sf. ____________ pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat oferta sa. refuză să semneze contractul în termenul stabilit.. în mod automat. această scrisoare de garanţie bancară devine. datată ……………... 2781 din OUG 34/2006 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant..... în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: ... Andrei” Gura Humorului... .... în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF.revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia..ofertantul se regaseste in situatia prevazuta de Art.. în cazul în care este necesar..BANCA ..... Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie... indiferent dacă este sau nu restituită. Andrei”” din Gura Humorului pentru suma de ……………………………. telefon.... din partea Autoritatii contractante – Centrului Scolar “Sf. fax) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR. în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus. Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă. sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură. nu s-a primit la ghişeele băncii.. .fiind declarat câştigătorul procedurii. vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea Centrului Scolar „“Sf... nulă şi neavenită.. sediu. (denumire. Andrei” Gura Humorului.

... cod unic de înregistrare …………………………... Andrei” Gura Humorului Subscrisa (denumirea completa a firmei) ………......... GURA HUMORULUI.... JUDETUL SUCEAVA la sediul Centrului Scolar “Sf.………… în calitate de ……………………………… ..... Ne exprimam acordul cu privire la plata unei sume in favoarea consultantului organizator. suma reprezentând 1 % din valoarea de atribuire a contractului de achiziţie publică la care se adauga TVA......Legea Burselor de Marfuri.…………… înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Prezentarea acestui formular se face in cadrul Documentelor de inscriere la procedura.....Acord aferent procedurii de Cerere de Oferte privind achiziţionarea de LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF...........………………………………… ……………………………... Data completării: …………… ___________________________ (Nume......…………. ... in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a procedurilor de achizitii publice de catre Bursa Romana de Marfuri SA in temeiul Legii 357/2005 .. ANDREI”. reprezentată legal prin …. …………………………………...

FORMULARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII .

........ după caz.......... 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi...... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr............ ...... datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante..... Se va completa doar declaraţia... III... tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă............ mijlocie sau mare)... precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie...... datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere.. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.........2.. (numele şi funcţia semnatarului..... Data întocmirii .... Semnătura ............. fără anexa nr... cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.. autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.................. întreprindere mică..... [ ] Întreprindere legată.. Tipul întreprinderii Indicaţi.ANEXA NR.. director general sau echivalent) II......... În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi... modificată şi completată prin OG 27/2006................. prenume.2................. În acest caz..6 din Legea 346/2004....... [ ] Întreprindere parteneră..........1 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I.. precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.....………… ___________ 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art... Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Important: Precizaţi dacă..... faţă de exerciţiul financiar anterior............ cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere......... Nume..............  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura .. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintele consiliului de administraţie....2..... Funcţie.

ANEXA NR. 2 CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi 1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
1

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Total active (mii lei/mii Euro)

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………………….……… Adresa sediului social ……………………………………………………………………………………………………….…………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………………………… Numele, prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………………………… ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Active totale de salariaţi3 netă (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro) Total NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ……………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1. Tabelul de parteneriat - A.2. Cifra de afaceri Numărul mediu anual anuală netă de salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale5 (mii lei/mii Euro)

Procent

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
3

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
4

Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1. Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numele şi prenumele preşedintelui Numele sau Adresa Cod unic consiliului de denumirea sediului de administraţie, întreprinderii social înregistrare directorului general sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total: Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Numărul mediu anual de salariaţi

Active totale (mii lei/mii Euro)

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Data întocmirii .................................... Semnătura .......................................... Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

1. consolidate dacă este cazul. Tabelul B.Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE 1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora. calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. E. dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". 7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal. sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. situată imediat în aval sau în amonte. Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. de identificare) directorului general sau echivalent A. Se va completa tabelul B1 de mai jos.. ___________ Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004. D. C. Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare Numele şi prenumele preşedintelui Întreprinderea Cod unic de consiliului de legată(denumire/date Adresa sediului social înregistrare administraţie.  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. 2. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. modificată şi completată prin OG 27/2006. B. care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. 6 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) . NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate.

................. Funcţie.*) 3.................................... se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate...... 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate). Semnătura . Tabelul B...Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate)............... Întreprinderea numărul: 1.........*) 2............. Nume..........*) 4.. prin completarea tabelului B2 de mai jos... Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Data întocmirii .......*) 5. .... prenume..2................………… ___________ *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere..............*) Total NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct..

..................2. directorului general sau echivalent) 2..... 7 . Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă......... din Secţiunea B..... Semnătura ..... Date referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele trebuie introduse în tabelul B..... Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale(mii lei/mii Euro) Data întocmirii ......... Nume......... consolidate dacă este cazul...2.......................FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr....………… ___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi...... prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintelui consiliului de administraţie. secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1....... din tabelul B. Funcţie. prenume........................ Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele.. . Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.... situată imediat în aval sau în amonte de aceasta........ calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate..... dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.............. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora... La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate........

DOCUMENTE DE CALIFICARE .

... declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici.......... pentru corupţie......................................................... ___________________________ (Nume.. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ............ că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art.................................................. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.. 180 din OUG nr..................... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .... fraudă şi/ sau spălare de bani...... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere........ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării .............. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita... sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice... nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună. fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.FORMULAR A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul ................ De asemenea.................... respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale..................... a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii........................................ nu depun ofertă individuală........................... reprezentant împuternicit al .................................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem............

....... Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii................ SAU au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor.. declar pe proprie răspundere că: a) nu ne aflăm în stare de faliment b) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor............... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită DA NU c) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani.organizator au dreptul de a solicita...................... ___________________________ (Nume........ pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională........................... Data completării ................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat........FORMULAR B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art......... e) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul ........... 181 Subsemnatul ...... JUDETUL SUCEAVA de către Centrul Scolar “Sf. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF...................... reprezentant împuternicit al ............ prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti....... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .................................... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat................ANDREI”... Andrei” Gura Humorului....... d) nu am fost condamnaţi.. GURA HUMORULUI...... în ultimii trei ani.......... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită până la data de .......................................

Cod fiscal: 3. Denumire: 2. Birourile filialelor/sucursalelor locale. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr. Telefon: ………………………… Fax: ………………………… E-mail: ………………………… 5. Adresa sediului central: 4. telefon/fax. pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7.echivalent euro - .12) . certificate de înmatriculare/înregistrare) 8.FORMULAR B2 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) INFORMAŢII GENERALE 1.12) . Medie anuală: Data completării: …………… ___________________________ (Nume. 3. dacă este cazul: (adrese complete. loc de înmatriculare/înregistrare) 6. Obiect de activitate. dată. Principala piaţă a afacerilor: 9. 2.lei 1. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: Anul Cifra de afaceri anuală (la 31. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Cifra de afaceri anuală (la 31.

...... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) . că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.........................................Formular C3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul .......... ___________________________ (Nume........................................................ Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .................................................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.......... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră............. Data completării . în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor... societate comercială. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.... reprezentant împuternicit al .................................... banca............ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita................. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf...................................

.. Crt.. Obiectul contractului de lucrari 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 . 0 1 2 .Anexă Formular C3 Nr..

prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie). contractant asociat.___________________________ (Nume. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor . subcontractant.

.. societate comercială....................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita........... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale................................ Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră..... Data completării ................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ............................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere............. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .................... Formular C2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul .................. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.................. reprezentant împuternicit al ........ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf............................................. banca... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie......................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta... ___________________________ (Nume.....................

. Crt. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor.. Obiectul contractului de servicii 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 36 . contractant asociat. ___________________________ (Nume.. subcontractant.Anexă Formular C2 Nr.. 0 1 2 . prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta........ prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 37 ..................... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale........... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.......................................... reprezentant împuternicit al ..... ... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………....... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.......................... ___________________________ (Nume. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.............. Crt....................FORMULAR D OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul .... societate comercială.................................... ...... Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatură Data completării ........ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Nr....................... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice...... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....................................... bancă.. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere.......

........................................................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....................... De asemenea........ INSTALAŢIILE...... societate comercială..... Data completării .... ___________________________ (Nume..... bancă. ........ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf.... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere............ ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI Subsemnatul ................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta....... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale..................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 38 ............ Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...................... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra........................................ declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. reprezentant împuternicit al .... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice...........................FORMULAR E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE...........

8. 1. 2. 4. 3.Anexă 2. 5.M . crt. Formular E LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje. 9. instalaţii şi echipamente tehnice Nr. 7. Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie ___________________________ (Nume. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 39 . 10. 6.

............. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.................................................................................. reprezentant împuternicit al .. Responsabil cu Controlul Calitatii ................................................................................................................... bancă................ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.......... protectie a 2007 2008 Anexam la prezenta Atestarile profesionale ale RTE............. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..................FORMULAR F OPERATOR ECONOMIC (societate de constructii) …………………………… DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul ..................... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.......................................................... Data completării ......... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 40 .... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere....................................................................................................................... Sef Santier si CQ precum si Autorizarile eliberate de Inspectoratul de stat in Constructii/Decizie de numire pentru aceste persoane........................ ___________________________ (Nume.................................. Responsabil Tehnic cu Executia – Domeniul instalatii........................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.......................................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............... societate comercială.................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.................. 2006 Personal angajat Din care personal de conducere Personal executie Specialisti cheie in executia contractului: Inginer specializare Instalatii – Sef proiect ................................ .............. Personal specializat pe linie de muncii ................................................. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita................... că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale........ Sef Santier ......................

.. Data completării .........Personal de executie – Tabel centralizator Nume si Prenume Specializare Vechime in specializare Personal Propriu/Cooptat Se ataseaza Tabelului – Atestarile profesionale pentru personalul de executie si dovezi privind relatia contractuala cu acestia.. ___________________________ (Nume......... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 41 ...

PROPUNERE FINANCIARĂ 42 .

5.. Ne angajăm ca. Examinând documentaţia de atribuire... împreună cu comunicarea transmisă.. 7. vor constitui un contract angajant între noi. Termenul de interventie pentru remedierea defectelor in perioada de garantie este de . în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire..  nu depunem ofertă alternativă.... 3. Precizam că:  depunem ofertă alternativă..... să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire..……….. zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de …………………………...OPERATORUL ECONOMIC (societate de constructii) __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ Lucrari de constructii (proiectare si executie) Către : Centrul Scolar “Sf. marcat în mod clar "alternativă". ore de la sesizarea Beneficiarului.. Am înţeles şi consimţim ca....... prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare.ani. subscrisa ………………………………………………..... (se bifează opţiunea corespunzătoare) 6.. zile de la data semnarii contractului si sa finalizam lucrarea in maxim ... să executam LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. Andrei” Gura Humorului 1.. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate....... prenume: ……………………………………….... ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………. Data completării: …………… Nume. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă.... pentru suma de ……………………………………………………………………. (suma în litere şi în cifre) 2.... 43 . 4. autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant)... (suma în litere şi în cifre)... la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………..... în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare. să predam proiectul tehnic CONFORM CERINTELOR DIN Caietul de sarcini in termen de . în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare... Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………....zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor oferind o garantie intregii lucrari de . ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca.. JUDETUL SUCEAVA (PROIECTARE SI EXECUTIE) ....

ALTE DOCUMENTE 44 .

BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE Către: Centrul Scolar “Sf. Andrei” Gura Humorului Cu privire la contractul de achiziţie publică LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF.. în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.. fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. şi ………………………………………………. în calitate de achizitor. încheiat între Centrul Scolar “Sf. Plata se va face în termenul menţionat în cerere. În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii. Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ (semnătura autorizată) 45 . se va obţine acordul nostru prealabil. astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Andrei” Gura Humorului. . ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv fara TVA. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………. JUDETUL SUCEAVA. în calitate de contractant. orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului. ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului.

____________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Fata de cele de mai sus.SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre.C.____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. S.____________________ 46 . va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus. Cu consideratie. ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. _________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) Achizitie publica ___________________________________________________ COD CPSA/CPV ________________. va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1.

………………………………. Data completării: …………… ___________________________ (Nume.1. solicităm prin prezenta restituirea garanţiei. Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii. Andrei” Gura Humorului Subscrisa ……………………………………………………………….prin:  Scrisoare de garanţie bancară nr. deschis la ……………………………… ..FORMULAR 4. 47 . Andrei” Gura Humorului Formular 4. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul Centrului Scolar “Sf. constituită în vederea participării la procedura nr. respectiv …………………………………………… ……………………………………………………………………………………. privind achiziţionarea de ………………………………………………… de către …………………………………………… . în valoare de ………………………………. Vă mulţumim. cod IBAN ……………………………………………….3 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: Centrului Scolar “Sf. cu sediul în ……………………………………………………………………………şi CUI………………. …………………………………… emisă de …………………………………………………………………………………  Alte forme de constituire.

C. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.C. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _______ ______________________________________________________________”. parti semnatare: S.ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________.C. ___________________________ Liderul asociatiei: S.- . valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S. ___________________________ _______ % S. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere. Repartizarea fizica. _______________________ S. (incadrarea legala) Noi.C. ASOCIAT.____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.C. ___________________________________ 2. ______________________ Alte clauze: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI. ___________________________ _______ % S.C. ______________ ______________ 48 . (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S.C. modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.C.

serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art. produselor.servicii) in perioada respectiva. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. Art.tel. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.produse. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor.3. produselor.2. esalonata conform graficului anexa la contract. contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. denumita in cele ce urmeaza subcontractant. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor. reprezentata prin __________________ Director General si (adresa. in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului.C. . serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.servicii) Art.7.C.produse. (lucrarilor.4. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari.. subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. (adresa. serviciilor) contractul. . 3. (denumire contract) 1.tel.6. in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant. produselor.1. produselor. (lucrari. produselor. 2.____________________.fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: . incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta) la “_______________________________________________________________”.. produselor.lunar. serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor./………… La contractul de achizitie publica nr……/……. _______________ cu sediul in ___________ ____________________. Obiectul contractului: Art..MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr………. serviciilor) Art.5. ________________________ cu sediul in _________________________________. denumita in cele ce urmeaza contractant general si S.3. (lucrarilor. 49 .fax) ______________ Director Economic. Art. Alte dispozitii: Art. serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului.plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor. contravaloarea ___________________ executate (lucrari.____________________ .servicii) .produse.

...................................... .. pe care o consider nelegală............................................................ litigiile se vor solutiona pe cale legala..........................................................Art.. Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ................................................... 18B Formular pentru persoane fizice CONTESTAŢIE Subsemnatul .................................. ... contest decizia autorităţii contractante ............................. Reprezentat legal (nume/prenume în clar) .................................... CONTESTAŢIE Subscrisa ......................................................... având sediul în ...... având sediul în ........în fapt ....... .......................... organizată de autoritatea contractantă ................................................9...................................în drept ... cate un exemplar pentru fiecare parte... ............ în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ......................... 18A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator .. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila.......................... ........................................................ În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ... 50 ....................................... cu domiciliul în ....................................... Daca acest lucru nu este posibil.. contest decizia autorităţii contractante .în fapt ... pe care o consider nelegală.............. ................... reprezentată legal prin ......... (denumire contract) Art.. În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: .. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.. (semnătură autorizată) Formular nr.................. în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ....... cod unic de înregistrare .............. ..............................................8....................... ______________________ (contractant) ______________________ (subcontractant) Formular nr..în drept .................... .............................. ...... Semnătură autorizată ........................................ Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare................... organizată de autoritatea contractantă ................................... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ................ cu sediul în ...............

SECŢIUNEA = CONTRACT DE LUCRARI= 51 .

... zi ... acolo unde acest lucru este permis de context...... denumire operatorul economic .............. număr de înmatriculare ... 0230233546..............34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a..zi calendaristică......... adresa sediu ………………… . face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.. care nu se datorează greşelii sau vinei acestora................................ respectiv..... ..... revoluţii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr..... 1-3.........Contract de lucrări nr..... JUDETUL SUCEAVA în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.Executantul se obliga să execute (PROIECTARE SI EXECUTIE)... în calitate de furnizor...... Cod unic de Inregistrare 4440926......... fără a crea o imposibilitate de executare....1 ........ b....... incendii.........................______________data_______________ Preambul În temeiul OUG nr.... restricţii apărute ca urmare a unei carantine....locul unde executantul execută lucrarea........ c..un eveniment mai presus de controlul părţilor............. (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 3.... preţul contractului .... ……………............. forta majoră ........... Interpretare 3... achizitor şi executant ... Obiectul principal al contractului 4.....preţul plătibil executantului de către achizitor.. cont (trezorerie..părţile contractante.... an ......... str... între Centrul Scolar “Sf. Andrei” Gura Humorului................... 2. 3....2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit........1 .. cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI.365 zile.. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. (denumirea conducătorului) funcţia.........1 În prezentul contract............ pe de o parte şi ……................ telefon/fax ........ d........ 52 ... îndeplinirea contractului.. nr...... asumate prin contract.. inundaţii sau orice alte catastrofe naturale.............. ......................... enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă........ Parcului..... Definiţii 2.... în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale.............. amplasamentul lucrării . Clauze obligatorii 4.................. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. sunt considerate asemenea evenimente: războaie..... aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract........ care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi............ reprezentata legal prin Domnul Mihail Ciocoiu avand functia de Director......... telefon/fax: 0230230601.......... Gura Humorului....... f. s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse............. bancă) . e....................337/2006............... embargou.... Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care........ să finalizeze şi să întreţină LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF.... pe de altă parte. Cont bancar deschis la Trezoreria Gura Humorului RO54TREZ5945026XXX000058... in calitate de achizitor în prezentul .... cod fiscal ......... reprezentat prin ...

.3... executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. în ordinea tehnologică de execuţie. lei.. de către achizitor.Documentele contractului sunt: Propunerea tehnica .....(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea.... Documentele contractului 8. în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract..09.1 .Toate fosilele. 7. conform graficului de plăţi..... cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. precum şi de către persoane autorizate de achizitor. fie de natură provizorie.1.1.1 .1 – Durata prezentului contract este de 2 luni. . 9.... de a asigura forţa de muncă..2011... 8. inclusiv de a proiecta.2 .Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului.... 5.. de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de . (2) Un exemplar din documentaţia predată. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal de receptie finala. cu atenţia şi promptitudinea cuvenită... obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate. iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor. plătibil executantului de către achizitor.. 9.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului. echipamentele şi toate celelalte obiecte. Termen limita de finalizare a lucrarii = 10. la care se adaugă TVA .3 . monedele.Achizitorul are obligaţia. în relaţiile dintre părţi.. Preţul contractului 5. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii.1 .. 6. b) totalul cheltuielilor suplimentare. de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9. graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor. prin consultare.2 . materialele.4. finalizarea şi întreţinerea Lucrarii.lei. Documentatia de atribuire. Termenul limita de predare a PT ( CS + Memoriu+ DE+ Liste cantitati + planse + referate verificare ) = 14 zile de la data semnarii contractului. Durata contractului 6. de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.. 10... la cererea acestora.. instalaţiile. spre aprobare.. 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 9.. în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. Procesele verbale de receptie... care se va adauga la preţul contractului. pentru execuţia. ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.2. 53 . Obligaţiile principale ale executantului 10.. părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul... Executarea contractului 7.(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse.. fie definitive... lei. înainte de începerea execuţiei lucrării...Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9. a doua zi de la semnarea contractului. Lucrări Publice. 10. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate... Garantia de buna executie..1 ... 6..2 . în limitele prevăzute de prezentul contract.... este de . cerute de şi pentru contract..Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului. începând de la data semnarii. atunci. Propunerea financiara. executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii. 10. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările.

menţionată sau nu în contract. proprietăţilor publice sau altora. 10. (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. caietele de măsurători (ataşamentele) şi. Dacă. verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. materialelor. sau b) căile de acces.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse. cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 10. în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului. în măsura în care este posibil. de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor. Pentru verificarea trasării de către proiectant. echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza. în scris. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. îngrădire.Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor. la termenele precizate în anexele contractului. executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele. astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului. instalaţiilor sau altora asemenea. în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. 10. să fie limitat. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) în cazul în care. executantul va selecta traseele. taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor. executantul are obligaţia. natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă. 10. iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor.9 . în scris. referitoare la lucrare. (2) În cazul în care. echipamentelor. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. pe cheltuiala sa. costurilor. rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. instrumentelor.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă. atunci prevederile de la alin. alarmă şi pază.8 . fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite. dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente.5 . atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată. protecţie. cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor. în situaţiile convenite. va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile. executantul are obligaţia: i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane. de pe şi pe şantier. 10. pe parcursul execuţiei lucrărilor. desenele. în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor. calculele.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare. ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. acţiunilor în justiţie.4 .6 . daunelorinterese. rezultate din poluare. dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 10.(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. cotele. după caz. pentru care responsabilitatea revine executantului. prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.7 . de către proiectant. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune.(1). acesta are dreptul de a ridica obiecţii. 54 . doc. survine o eroare în poziţia. totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant.

energie. echipamentelor. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate . 12.1 . echipamente. după împlinirea acestui termen. liber de orice sarcină. ivite într-un interval de 10 ani (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi. pe cât posibil. (3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului. 10. care nu mai sunt necesare. a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune. iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile. acumularea de obstacole inutile pe şantier. pentru viciile structurii de rezistenţă. datorită transportului materialelor. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. materialele. următoarele: a) amplasamentul lucrării. legate de echipamentele. 12. instalaţiilor sau altora asemenea. 10.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale. molozul sau lucrările provizorii de orice fel. 12. potrivit obligaţiilor care îi revin.2 . nume. căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.6 . în scopul facilitării transportului materialelor. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract. instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea.5 .autorizatie de construire. modificarea sau îmbunătăţirea.). Obligaţiile achizitorului 12. 12. instalaţiilor sau altora asemenea. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier. şi ii) daune-interese. mărci înregistrate etc. canalizare etc. ii) de a depozita sau retrage orice utilaje. ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete. costuri. 12. executantul are obligaţia: i) de a evita.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului. 10. d) racordurile pentru utilităţi (apă. b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier. executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. executantul este responsabil şi va plăti consolidarea. urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării. instalaţii sau lucrări provizorii. gaz. bornelor de referinţă. aferente. până la limita amplasamentului şantierului.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. echipamente.3 .Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie.11 .). pe toată durata de existenţă a construcţiei.12 . 13. instalatii.4 .Executantul răspunde. 12. iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa. fără plată. echipamentelor. care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. pentru viciile ascunse ale construcţiei. până la sfârşitul perioadei de garanţie. numai acele materiale.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată. executia contractului urmand a se efectua conform Proiectului tehnic intocmit de executant/proiectant. surplus de materiale. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 55 . dacă nu s-a convenit altfel. taxe şi cheltuieli de orice natură.10 .Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

14. (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi daca este cazul . şi anume 56 . o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.Inspecţiei de Stat în Construcţii.13. (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.În cazul în care. respectiv 1% per zi intarziere. până la intrarea în efectivitate a contractului. Modul de constituire – una din modalitatile prevazute de Documentatia de atribuire. identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop. Începerea şi execuţia lucrărilor 15. execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. ca penalităţi. la cererea achizitorului.4 . L346/2004). 13. la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.3 . achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că. în cazul în care. în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 1% per zi intarziere. în cazul neconformării. în limita prejudiciului creat. 13. printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie. dacă executantul nu îşi execută.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. după semnarea contractului. alin. la semnarea procesului verbal de receptie finala (dupa terminarea perioadei de garantie acordata lucrarii ) – 30% din valoare. 14. 14. Lucrări Publice. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. una celeilalte. la cererea achizitorului. dacă acesta din urmă dă faliment. după opinia achizitorului. alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. graficul de execuţie de detaliu.1 . atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.1.2 . În acest caz. Garanţia de bună execuţie a contractului 14. desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 13. dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese. executantul va prezenta un grafic revizuit. Părţile contractante au obligaţia de a notifica.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti. 15.3 . atunci acesta are obligaţia de a plăti.(1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM conf.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului.2 . executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract. oricum. pe parcurs. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie.1 . Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. ca penalităţi. în scris.(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.3 .Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 15. cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant.5 .2 . în mod culpabil şi repetat. pentru perioada de garantie acordata lucrarii şi. din vina sa exclusivă. (2) Executantul va prezenta.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel în termen de 14 zile de la finalizarea lucrarii si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii in proportie de 70%. terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12. 15. Clauze specifice 14.(2).1 . 14.

trebuie finalizat în termenul convenit. În funcţie de constatările făcute. în scris. în acest caz va notifica. de către executant. termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. măsurarea şi testarea lucrărilor.(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse. şi de a reface această parte sau părţi de lucrare.În cazul în care: i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute. în ateliere. oricare parte a lor.5 . acestea vor fi notificate executantului. care se va adăuga la preţul contractului. 16.2. părţile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.4 .(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 16. achizitorul va suporta aceste cheltuieli.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 16. inclusiv fundaţiile.3 . dacă este cazul.2 . sau iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta.2 . altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii.Ansamblul lucrărilor sau. sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. achizitorul va convoca comisia de recepţie. achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. dacă este cazul. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele. în scris. atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor. fără aprobarea achizitorului. îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 17. la dispoziţia achizitorului. acest fapt achizitorului. ori de câte ori astfel de lucrări. verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 57 .Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare.Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24. prin consultare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor. atunci. dacă este cazul. (2) totalul cheltuielilor suplimentare. (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului.4 . sau ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile. acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18. 17. 15. 15. iar în caz contrar. 18. Finalizarea lucrărilor 17. 17. utilajele şi materialele necesare pentru verificarea. revin executantului. prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie. inclusiv manopera aferentă acestora. depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.1. 17. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă.1 . la o nouă solicitare a executantului. executantul are obligaţia de a notifica. stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Costul probelor şi încercărilor. din partea achizitorului. (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare.responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau.(1) La finalizarea lucrărilor.1 . (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe. În caz contrar.

1 . 19. 19. lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului. 58 .3 . de către achizitor.1 .Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. datorită unor eventuale litigii.5 . Plăţile se vor efectua in Lei. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.(1) Executantul are obligaţia de a încheia. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii.1 . ca recepţie a lucrărilor executate.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul mentionat in Caietul de sarcini – acesta fiind Anexa la Contract. (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.4 .Preţul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii sale. 18. dar. ele nu se consideră. 20. anexă la contract. 19. instalaţiile de lucru.2 .2. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa. de regulă.(1). 19. de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului. Ajustarea preţului contractului 20. contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. înainte de începerea lucrărilor. în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale. plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară.în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17. după expirarea perioadei de garanţie. la cererea executantului (antreprenorului). sau ii) unui viciu de concepţie. 20. Modalităţi de plată 19. care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale.6 . nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. de a executa toate lucrările de modificare. la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului.Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor.1 . întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil.2 .18. (3) Plăţile parţiale se efectueaza.2 . o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate. reconstrucţie şi remediere a viciilor. materialele pe stoc. pentru lucrările executate. 20.Achizitorul un va acorda avans executantului. (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. 19.(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute. 19. sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. în urma dispoziţiei date de achizitor. atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. echipamentele. executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. pe cheltuiala proprie.3 .(1) În perioada de garanţie.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite. alin. executantul are obligaţia.Pentru lucrările executate..Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. Plata ultimelor sume datorate executantului. personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice. în special. (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului. contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Asigurări 20. 18. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. utilajele.(1).

Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti.(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract.Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi.5 . 22. fără să obţină. 24.Părţile contractante au dreptul. omisiunile. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.1 . poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).1 .4 .2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului. ori de câte ori i se va cere.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 22.Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract.Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract. compensaţii plătibile prin lege.2 .2 . acordul scris al achizitorului. 22. imediat şi în mod complet. 25. Subcontractanţi 22. toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.2 . Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. la cerere. pe durata îndeplinirii contractului. pe toată perioada în care aceasta acţionează. Amendamente 21.4 . 20. în prealabil. 24. cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. prin act adiţional. de a conveni modificarea clauzelor contractului.3 . Cesiunea 25. 24. 24. producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. (4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. Soluţionarea litigiilor 59 . cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului. în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 22. 25.Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. (2) Lista subcontractanţilor. 21.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului. Forţa majoră 24.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni. 23. cu datele de recunoaştere ale acestora.(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare.1 . 24.3 .1 . fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant. (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile. dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. a agenţilor sau a angajaţilor acestora.Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Comunicari 27.. (semnatura autorizată) LS 60 ..25.1 ...1 ... 28...Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon.. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii..Contractul va fi interpretat conform legilor din România... Părţile au înţeles să încheie azi . 26.2 .... câte unul pentru fiecare parte......... prezentul contract în două exemplare.......... fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României...... Legea aplicabilă contractului 28... referitoare la îndeplinirea prezentului contract......1 . telex.. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului... (semnatura autorizată) LS Contractant ... Achizitor ... 27..Limba care guvernează contractul este limba română.. trebuie să fie transmisă în scris. 27.2 .. Limba care guvernează contractul 26. fie de către instanţele judecatoreşti din România.. telegramă...1 ..Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă.Dacă. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze.... fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală... după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale.. prin tratative directe.(1) Orice comunicare între părţi..... 25...

07.08.08.2011 08.07.2011 13. Parcului. Suceava Tel/fax 0230230601. ANDREI” GURA HUMORULUI Str.2011 07. 61 . 12 . precum si acelor admisibile Daca este cazul. 1-3. 9.2011 23.07. 7. 14 .08.07.2011 29.08. 11 .2011 03. derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau.08. 16 . nr.com Nr.2011 Nu este cazul 08.mail: sfandrei@ymail.08.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF.2011 04. 10 .2010 29.2011 16. precum si primirea raspunsurilor la acestea Stabilirea ofertelor inacceptabile. 18 .2011 13.2011 05.2011 03.07. anularea procedurii Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii Semnarea contractului Intocmirea dosarului de achizitie publica Data previzionata 01.2011 03.07. 4. Pasi de urmat Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice b) intocmirea documentatiei de atribuire c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului Transmiterea invitatiei de participare Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea Numirea comisiei de evaluare Primirea ofertelor Dechiderea ofertelor si intocmirea procesului.08.07.07. 3.08.07. 0230233546 E.2011 03. 8. Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari.07. neconforme. 725300.2011 05.verbal de deschidere Verificarea cerintelor minime de calificare Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti. 1333 / 07.08.2011 2. precum si a documentelor solicitate a fi completate Stabilirea operatorilor economici calificati Verificarea ofertelor Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate.07.07.08. atribuirea contractului de lucrari (proiectare + executie) Intocmit.2011 Calendarul procedurii de Cerere de Oferta pentru Nr cr t 1. Gura Humorului. 13 .2011 Procedura ONLINE 29.2011 15.2011 01. 15 . dupa caz. 17 .2011 20. 6. 5.

Molocea Nicoleta 62 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->