P. 1
Documentatia de Atribuire

Documentatia de Atribuire

|Views: 9|Likes:
Published by Toma Radu

More info:

Published by: Toma Radu on Oct 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF

. ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Parcului; nr. 1-3; 725300; Gura Humorului; Suceava Tel/fax 0230230601; 0230233546 E- mail: sfandrei@ymail.com

Nr. 1334 / 07.07.2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

INTOCMIRE PT SI LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA
CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

CENTRUL SCOLAR SF. ANDREI GURA HUMORULUI

CUPRINS

SECŢIUNEA – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – CONTRACT DE LUCRARI

SECŢIUNEA = FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI =

1. 3) Procedura se finalizează prin : . II. 255 alin.2) II. proiect/program finanţat din fonduri comunitare Fonduri Bugetare DA  NU þ II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.ro Fax: 021.ro Telefon: 021. Universitatii Nr. Cale de recurs Curtea de Apel Suceava Str.1. 0230 521506. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) CPV 71321200-6 .3104642 II. Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 19. Cod postal 720229. 1.cnsc.competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str.2011 ora 12:00 B.07. J40/19450/1992.a. 6. JUDETUL SUCEAVA Termenul limita de finalizare a lucrarilor pana la data de 10 septembrie 2011. nr. telefon / fax: 0230 520099. Jurisdicţia special administrativa prevăzută de art.2 Execuţie  Proiectare şi execuţie þ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate  II. Amplasamentul lucrării: CENTRUL SCOLAR „SF. Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute direct de la Autoritatea Contractantă sau prin intermediul consultantului organizator BRM Terminal Suceava Str.1.2011 ora 10:00 Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 20. Stavropoleos nr. Ştefan cel Mare nr.b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante  servicii publice centrale  apărare ordine publică/siguranţă naţională  mediu  economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială  cultura.c. .Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. Cont in LEI deschis la ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 .I.energie  activitate relevantă .2. Sursa de finanţare : După caz. religie şi actv.07. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: CENTRU SCOLAR SFANTU ANDREI Adresa: str. 15-17. 1-3 Localitate: Gura Humorului Cod poştal: 725300 Cod unic de înregistrare: 4440926 Telefon: 0230233546 Persoana de contact: Dir. 1.3104641 Adresa internet: www. I. CUI 1562694.PROIECTARE SI EXECUTIE CPV 45232141-2 .1) Denumire obiect procedură: þ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană/organizaţie internaţională  întreprindere publică cu activitate relevantă  altele LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRUL SCOLAR „SF ANDREI” DIN GURA HUMORULUI.transporturi  activitate relevantă . Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal. Soluţionarea contestaţiilor I.383 III. (1) din OUG nr. Prof. 62 Localitatea: SUCEAVA Cod poştal: 720062 Ţara: România E-mail: doinafodor@just.2. Mihail Ciocoiu Fax: 0230230601 Ţara: România I.ro Telefon: 0230. 34/2006 . Persoană de contact: Marius Moldovan .apă  activitate relevantă .1) Descriere II. JUDETUL SUCEAVA . C. sector 3 Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc. Parcului.poştă  altele (specificaţi)________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA  NUþ A.215. recreative þ educaţie  activitate relevantă .

Contracte de inchiriere pentru resurse tehnice. dar precis. executantul are obligatia de a intretine in bună stare lucrarea efectuată. II. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. In perioada de garantie. Clauze specifice contractului III.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. CRITERII DE CALIFICARE VI. cu modificările şi completările ulterioare.Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de finantare a lucrarii cel putin pana la decontarea primelor facturi pentru lucrarile receptiomnate partial si serviciul de proiectare. 2. 3. Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii pana cel tarziu 10. . VI.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor.09.2.6) Acceptarea ofertelor alternative DA  NU þ III. mai puţin cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaţi.termen limita de finalizare a lucrarilor : 10 septembrie 2011. oferta.2) Etapă finală de licitaţie electronică DA NU þ V . Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint. Atentie! Angajamentul de sustinere creaza sustinatorului obligatii juridice in cadrul contractului de lucrari in situatia in care ofertantul este in impas. Solicitarile de clarificari adresate de Comisia de evaluare si raspusnurile se vor transmite respectiv posta pe SEAP. IV.alte condiţii specifice solicitate de ordonator: 1. Centrul Scolar nu acordă Avans pentru inceperea executiei lucrarilor 2. atasat la invitatia de participare. 198/27. Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 5ani.modalităţi de plată: OP . semnată de reprezentantul său legal. diverse valori.5) Divizare pe loturi  DA NU þ Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere. PROCEDURĂ IV. In acest caz se va prezenta din partea sustinatorului Angajamentul ferm de sustinere pentru acest contract.1. 190 din OUG 34/2006 referitoare la eligibilitate. prin care confirmă că îndeplineste cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire.1.02.27/2006. Legea nr.4. sustinere financiara sau experienta similara) se aplica prevederile OUG 34/2006 Articolul 186 si 190. HG nr. HG nr. dacă au fost solicitate.1) Procedura selectată Cerere de Oferte ONLINE Operatrorii economici vor posta pe SEAP . Legea nr.11. 1660 / 22. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe .2008 privind Normele de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice.Încheierea unui acord cadru  Contract de achiziţie publică: þ II.000 lei.1. conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuţii.1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Contract rezervat DA  NU þ III.2006 actualizata prin modificarile aduse de HG nr.2011 II. astfel interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 24 ore de la solicitarea Beneficiarului Valoarea alocata = 240.1) În cazul unei oferte comune. Nu se acceptă oferte parţiale in sensul ofertarii numai anumitor categorii de lucrari. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta cerinta. . VI. valoare fara TVA IV.1.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. 1. care. 176 din ordonanţa de urgenţă. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat.357/2005 privind bursele de mărfuri. La solicitarea Comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in original si copie la sediul autoritatii contractante. . . Legislaţia aplicată: 1. situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 3.2) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. In cazul sustinerii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de catre o persoana fizica sau juridica se vor avea in vedere prevederile Art. cantităţi sau altele asemenea. Documentele de calificare prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite. . 4." In cazul sustinerii de catre un tert (Contracte de colaborare – pentru personal de specialitate. in forma autentificata (legalizata notarial) insotit de Declaratia privind eligibilitatea si documente ce dovedesc capacitatea financiara / tehnica sau profesionala in functie de natura sustinerii acordate. Clauze contractuale obligatorii DA þ NU  Nu se accepta actualizarea pretului. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.inclusiv. 5.

VI. eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat – în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 4. b) declaraţie pe propria răspundere referitoare la resursele. pensii.2) Situaţia personală a ofertantului 1. certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. 15A – in original 6. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din Secţiunea Formulare. . însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori.12. în original. retele exterioare). perioada şi locul execuţiei lucrărilor. – în original. 181 completată în conformitate cu Formularul B din Secţiunea Formulare. beneficiari. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate.000 Lei Se va completa şi depune. beneficiari. din care să rezulte că: . Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.în copie conform cu originalul. 4) Situaţia economico-financiară a) bilanţul contabil. Pentru persoane juridice străine: . b) declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani þ solicitat  nesolicitat Cerinta minima – Cifra medie de afaceri = 480. sau că societatea se află în incapacitate de plată. emis. – in original Notă: Pentru a fi valabile.nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor. Declaratie pe propria raspundere referitor la incompatibilitatile prezentate de Art.2010 vizat şi înregistrat de organele competente . – în original. PV de predare primire si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. þ solicitat  nesolicitat Ofertantul trebuie să prezinte bilantul la 31. 69 1 din OUG 34/2006.5) Capacitatea tehnică şi sau profesională a)– listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani (Lucrari instalatii termice.domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune.documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională. modul de îndeplinire a obligaţiilor. în original.listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (Intocmire PT pentru lucrari retele termice).VI. 2. 85/2006 privind procedura insolvenţei.000 Lei. VI. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 3 ani. PV de receptie la terminarea lucrarilor si Recomandare/Document constatator aferent acestuia. in original. anexându-se şi traducerea autorizată în limba română) VI. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori.10. CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă conform prevederilor Ordinului 314/12. de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial. Se va prezenta Contractul de lucrari in copie. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Formularul C2 din Secţiunea Formulare. Se va prezenta Centralizatorul pe obiecte din care sa rezulte categoria lucrarilor executate.3) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Pentru persoane juridice române: Certificat constatator.2009 si 31. echipamentele tehnice angajate pentru ducerea la indeplinire a contractului de lucrari – în original þ solicitat  nesolicitat Ofertantul va prezenta resursele proprii si ale asociatului / subcontractantului / sustinatorului – disponibilizate pentru . þ solicitat  nesolicitat Se va completa şi depune. . modul de îndeplinire a obligaţiilor. (documentul se va prezenta în copie conform cu originalul. în original. 3. în original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul. Cerinta minima – 1 contract similar executat in ultimii 5 ani de valoare minim 240.12. Formularul B2 din Secţiunea Formulare. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul local – in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul 5.2010 al ANRMAP Formular nr. şomaj). Formularul C3 din Secţiunea Formulare.

14001 si 18001 sau echivalent. VII.se va mentiona categaria de lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractanti.Controlor de Calitate a lucrarilor – CQ domeniul edilitare . îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250. carte de identitate.Sef proiect – inginer specializare Instalatii . In cazul in care o parte a contractului se va subcontracta . 4.Responsabil Tehnic cu Executia pentru domeniul edilitare – instalatii . conform ultimei situaţii financiare aprobate. respectiv. echivalent în lei.1) Limba de redactare a ofertei VII. Cerere de participare la procedură (cerere tip – Formularul 1 din Secţiunea Formulare) – în original.Autorizare .Sef Santier – inginer specializare Instalatii . prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 3 din Secţiunea Formulare) – în original. Diplome/Atestari ale persoanelor / ale subcontractantului). Garanţia de participare conform prevederilor VII. b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro. – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului . Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate.4).M. Declaratii privind eligibilitatea si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 3. 5. Copie a Contractelor de munca pentru personalul tehnic de specialitate: . resursele tehnice si personalul de specialitate al subcontractantilor (CV-uri. Pentru fiecare persoana mentionata – se va prezenta atestatul profesional . Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I. þ solicitat  nesolicitat Se va completa Formularul D din Sectiunea Formulare. PREZENTAREA OFERTEI VII. se vor prezenta Acordurile de subcontractare. in termen de valabilitate pentru executie lucrari edilitare. 181 din OUG 34/2006.Personal specializat pentru instruire si verificare in domeniul Securitatii si sanatatii ocupationale Se va prezenta personalul calificat angajat in executia categoriilor de lucrarii solicitate prin Caietul de sarcini. þ solicitat  nesolicitat d) declaraţie pe propria răspundere privind proporţia în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora – în original. Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel: . paşaport). e) Declaratie privind repectarea conditiilor de munca si protectia muncii – se va prezenta in cazul asocierii de catre toti membrii grupului – in original þ solicitat  nesolicitat f) Declaratie privind repectarea legislatiei in domeniul mediului pe parcursul executiei contractului de lucrari. Ofertantii vor depune diplome / atestari profesionale emise de institutii abilitate.– în original.in original þ solicitat  nesolicitat Standarde de asigurare a calitatii þ solicitat  nesolicitat Se vor prezenta in copie conform cu originalul documente care certifica implementarea in cadrul societatii a standardelor de calitate ISO 9001. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. produse pentru constructii – Autorizare sau decizie numire .în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: • „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria . sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. dovada capacitatii de exercitare a subcontractantului prin prezentarea Certificatului de inregistrare la ORC din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde cu activitatile pentru care a fost nominalizat ca subcontractant.indeplinirea acestui contract (proiectare + executie) c) declaraţie pe propria răspundere referitoare personalul tehnic de specialitate cu atributii majore in realizarea contractului:. Împuternicirea scrisă.M. 1.2) Perioada de valabilitate a ofertei VII. (atunci când este cazul).3) Documentele de înscriere procedură la Română 90 zile de la data deschiderii ofertelor.

M. Andrei”. 7. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). în forma şi cuantumul solicitate. nu constituie garanţia de bună execuţie . 41. Acord privind modul de lucru al BRM SA.se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1).în cazul întreprinderilor legate . 44 şi 45 din Legea nr. dacă este cazul .4) Garanţie de participare Solicitat þ Nesolicitat  Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare. b) fila CEC vizata de banca – în copie. • „Întreprinderi partenere” • .M. de cifra de afaceri şi de garanţia de bună execuţie.original.800Lei valabilă 90 zile de la deschiderea ofertelor. • „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” • Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menţionate mai sus se face conform prevederilor art.în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1).in original Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură. Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu garanţia de participare. • „Întreprinderi legate”. VII. Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită. 6. ofertantul pierzând suma constituită. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garanţia de participare. c) fiind declarat câştigătorul procedurii. • „Fişa de parteneriat”. 42. b) fiind declarat câştigătorul procedurii. pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului.în original 8. refuză să semneze contractul. în următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare în favoarea Centrului Scolar “Sf. Certificatul de înregistrare – în copie. • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2). Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate nedeschise. 27/2006. 346/2004 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. Acord de asociere. 43. Dovezile privind calitatea de I. atrage după sine returnarea ofertei nedeschise.întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) . Modelele formularelor enumerate se regăsesc în Secţiunea „Formulare”. Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de 4.

• valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări. VII.7) Prezentarea ofertei Depunerea ofertei se face direct in SEAP pana cel tarziu 29. teava preizolata) VII. cu precizarea valorii de restituit. care va fi evidenţiată distinct. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. Solutia tehnica din PT trebuie sa se incadreze in valoarea ofertata. de către ofertant. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta. planse) inclusiv verificarea PT de verificatori autorizati. VII. Modul de prezentare al Prin oferta tehnică depusă. a contului şi băncii societăţii.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei . Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice – Certificate de calitate/ Declaratii de conformitate pentru materiale cu pondere insemnata in executia lucrarii (betoane. inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice. după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor.d) ofertantul se agfla in situatia prevazuta de art. Ofertantul trebuie sa prezinte solutia tehnica propusa pentru aceasta lucrare. manopera. precum şi a numărului şi denumirii procedurii. cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de VII. • valoarea consumurilor totale de resurse materiale. Memnoriu tehnic. ofertantul are obligaţia de a propunerii tehnice face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. la sediul Autoritatii Contractante (Formularul 4. inclusiv taxa pe valoarea adăugată.6) Modul de prezentare propunerii financiare a Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare. caiet de sarcini.2011 ora 15:00. utilaje si transport – atasate Caietului de sarcini. La solicitarea comisiei de evaluare. • valoarea consumurilor totale privind transporturile. Oferta financiara aferenta executiei de lucrari se va fundamenta in baza Listelor de cantitati . ofertantul are obligatia de a prezenta oferta. • valoarea consumurilor totale cu mână de lucru. Restituirea garanţiei de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de restituire menţionate la alineatele precedente. Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: Valoarea servicii lor de Proiectare – elaborare PT (Detalii de executie. • valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii.5. precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.3 din Secţiunea Formulare).07. cu montaj şi independente. Lister de cantitati. extraselor de materiale. 278 1 din OUG 34/2006. la sediul autoritatii contractante. Ofertantul trebuie să prezinte graficul de executie (proiectare si executie) si Programul calitatii propus pentru aceasta lucrare . • valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice. Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original. in PLIC ORIGINAL si PLIC COPIE. Valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată.

acestea fiind întocmite strict conform cerinţelor autorităţii contractante.1 AJUSTAREA PREŢULUI Pretul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii lui. nu este în nici un fel responsabilă de datele cuprinse în criteriile de calificare ale ofertanţilor.07. Andrei” Gura Humorului.scrisoare de garanţie bancară sau polita de asigurare (Formularul corespunzător din Secţiunea Formulare) sau.2011. la preţul de atribuire.9) Deschiderea ofertelor Data. astfel: 1. în calitate de consultant . VII. caietul de sarcini tehnic şi modelul de contract. CONTRACTULUI DA  NU þ IX. 30% la receptia finala (la sfarsitul perioadei de garantie acordata de executant). 70% in termen de 14 zile de la terminarea lucrarilor 2. X. PRECIZĂRI FINALE Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.2.comisia de evaluare conform prevederilor legale. ora şi locul deschiderii ofertelor 29. ora 15:00 Vizualizarea ofertelor depuse se face de catre Comisia de evaluare la sediul autoritatii contractante prin descarcarea fisierelor postate pe SEAP de catre ofertanti. acesta va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie. XI. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire. fara TVA. . Bursa Română de Mărfuri. de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract.organizator. GARANŢIA DE BUNA a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de EXECUŢIE A CONTRACTULUI 10% din valoarea de atribuire a contractului. DA þ NU  lucrări: b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de lucrări: . CRITERIUL DE ATRIBUIRE VIII.1) Preţul cel mai scăzut þ IX. ATRIBUIREA CONTRACTULUI IX. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in baza cererii de restituire depuse la Centrul Scolar “Sf. în termenul prevăzut. VIII.

SECŢIUNEA = CAIETUL DE SARCINI = .

2011 Ciocoiu Se aproba. acestea se vor corecta pe parcursul executiei prin Note de renuntare si Note de comanda suplimentara numai in conditiile mentinerii pretului ofertat ca fiind ferm si nemodificabil. Termenul de garantie solicitat pentru lucrare este de minim 5 ani.com Nr. C/val proiectarii cuprinde realizarea documentatiilor conform HG 28/2008 precum si c/val serviciilor de verificare a PT . 122 litera i) din OUG 34/2006.Prof. Suceava Tel/fax 0230230601. Intocmit.2011.07.plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor.09.Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2) 71321200-6 . Liste de cantitati. 4. Acesta va fi verificat de verificator autorizat. Detalii de executie.000 Lei fara TVA echivalent 57.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF.18 Lei/Euro . 1-3. Optiune – ONLINE Serviciile de proiectare presupun: Intocmire PT conform HG 28/2008 – Caiete de sarcini. Memoriu tehnic.toate exigentele. manopera. Termenul de executie . Andrei” din Gura Humorului doreste sa achizitioneze Lucrari de constructii – reabilitare retea termica exterioara in locatia Gura Humorului – obiectiv – Centrul Scolar “Sf. Lucrarile suplimentare se vor contracta in limita a maxim 10% din valoarea alocata conform prevederilor Art. Planse.26 Euro conform Curs oficial BNR din 04. 0230233546 E. Mihail Caiet de sarcini Centrul Scolar “Sf.416. Parcului.2011 . interventia in perioada de garantie se va efectua de catre executant in maxim 24 ore de la sesizarea Beneficiarului. nr.2) Termen de executie: incepand cu data semnarii contractului pana cel tarziu 15. Autoritatea contractanta nu acorda Avans pentru executie. Se prezinta atasat la Caietul de sarcini Listele de cantitati de lucrari. Mihail Ciocoiu – Director. Tip procedura aplicata: Cerere de Oferte .mail: sfandrei@ymail.maxim 10. Director . 1328 / 07.Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev. 725300. Gura Humorului.07.2011 Termenul de plata : . Proiectul tehnic se va preda in maxim 7 zile de la semnarea contractului de executie. Consumurile cu resursele materiale. astfel pentru stabilirea castigatorului procedurii se va licita conform Listelor de cantitati atasate Caietului de sarcini. Andrei” . ANDREI” GURA HUMORULUI Str. Executia lucrarii se va face conform PT. Valoarea alocata pentru executia contractului: 240. Optiuni contract: Proiectare + Executie Coduri CPV: 45232141-2 . In cazul in care exista diferente intre PT si oferta. Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut. Molocea Nicoleta . utilaje si transport.09. Se recomanda vizionarea amplasamentului – persoana de contact D.

SECŢIUNEA = FORMULARE = .

Alte documente .SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate. Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 1. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni. completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. Documente de înscriere 2. să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi. în mod individual sau ca asociat. Fiecare ofertant care participă. Documente de calificare 3. pe de altă parte. Propunere financiară 4. pe de o parte.

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE .

...... datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii... . ………………………………………………………………………………... 7............ Am luat cunoştinţă de faptul că. 3....adresa e-mail………………………....…..……… Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de telefon ……………………fax ……………………….. Sediul ofertantului (adresa completă) ……………………………………………………..... 9. precum şi pentru realitatea informaţiilor... 10..../............ Cererea a fost înregistrată la CENTRUL SCOLAR „SF. aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.........………………………………………………...……………....... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .... …………………………………………….... precum şi leaderul de asociaţie) 2. sa indeplinim toate cerintele si obligatiile prevazute de documentatia de atribuire in cazul atribuirii contractului in favoarea noastra.... 8.Scrisoare de garanţie bancară nr....... Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură …………………………….. Denumirea completă a ofertantului .FORMULAR 1 CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr..……………………………………….…… emisă de ……………………………………………………………………….... ___________________________ (Nume...Ordin de plată nr. (in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi........... …………………………………din data de …………………………… . 5.................. pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie....... Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare... în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre obligatiile ce revin ofertantului castigator conform documentatiei de atribuire vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită.... astfel: . în vederea participării la procedură. Ne angajăm.... sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals. înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 4... …………….……………… 6.. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de ……………………….....………………………… ...... ANDREI” sub nr. 1. Ne angajăm răspunderea exclusivă..

..... să ne reprezinte la procedura nr..... CNP …….. la data de ………........... cu sediul în …………………………. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură..……………………………………. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură.I. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 4.....…………………….... ANDREI” GURA HUMORULUI.. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. în scopul atribuirii contractului de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF.. paşaport).... carte de identitate.. organizată de . nr...….”Sf.………………… …………………. identificat cu B. împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1.........…………………………. ………………..../C............... Data …………… Denumirea mandantului S. 2. împuternicim prin prezenta pe …. având funcţia de ………. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate..... domiciliat în ……………............ 3. JUDETUL SUCEAVA autoritate contractantă C... reprezentată legal prin …...S... Prin prezenta..FORMULAR 2 ÎMPUTERNICIRE Subscrisa ………………………….……………………………………………. seria ……..... în calitate de ………....... atribut fiscal ……..……….... CUI ……………….... eliberat de ……………..Andrei „ Gura Humoruilui............……………….......... înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr... În îndeplinirea mandatului său.....……………... ………………………………… reprezentată legal prin ___________________________ (Nume.... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ... ……………………..……………………..C.. împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură...…………………………………………………………………..……………….. …………………………………….....I.. ….....

fiind declarat câştigătorul procedurii. ____________ pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat oferta sa.......ofertantul se regaseste in situatia prevazuta de Art. această scrisoare de garanţie bancară devine. GURA HUMORULUI.fiind declarat câştigătorul procedurii...... nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului.. datată …………….... .. vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea Centrului Scolar „“Sf... .. (denumire. Andrei” Gura Humorului.. nu s-a primit la ghişeele băncii. Andrei”” din Gura Humorului pentru suma de …………………………….BANCA . nulă şi neavenită.. __________________________ (denumirea băncii) Director. ... din partea Autoritatii contractante – Centrului Scolar “Sf. în cazul în care este necesar. refuză să semneze contractul în termenul stabilit. în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. ANDREI”.. fax) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR.. cu acordul prealabil al ofertantului. sediu... 2781 din OUG 34/2006 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant.. în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus.... telefon. JUDETUL SUCEAVA . indiferent dacă este sau nu restituită.. Andrei” Gura Humorului. Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie.... în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: ... . nici o cerere scrisă de executare. Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă. în mod automat. la solicitarea Centrului Scolar “Sf.revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură.

... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Prezentarea acestui formular se face in cadrul Documentelor de inscriere la procedura....... ANDREI”.. reprezentată legal prin …... Ne exprimam acordul cu privire la plata unei sume in favoarea consultantului organizator.. Andrei” Gura Humorului Subscrisa (denumirea completa a firmei) ……….Acord aferent procedurii de Cerere de Oferte privind achiziţionarea de LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF... Data completării: …………… ___________________________ (Nume.....………… în calitate de ……………………………… ..... in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a procedurilor de achizitii publice de catre Bursa Romana de Marfuri SA in temeiul Legii 357/2005 ......………………………………… ……………………………... GURA HUMORULUI.... suma reprezentând 1 % din valoarea de atribuire a contractului de achiziţie publică la care se adauga TVA........ JUDETUL SUCEAVA la sediul Centrului Scolar “Sf..…………......Legea Burselor de Marfuri.. …………………………………. cod unic de înregistrare …………………………...…………… înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ...

FORMULARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII .

...1 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I......... Tipul întreprinderii Indicaţi.... prenume. mijlocie sau mare)......................………… ___________ 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art. [ ] Întreprindere legată... autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă........... Semnătura ............. Funcţie... Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Important: Precizaţi dacă............... modificată şi completată prin OG 27/2006...... Data întocmirii . Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintele consiliului de administraţie.. întreprindere mică.... 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi..... (numele şi funcţia semnatarului. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi. ...... În acest caz...6 din Legea 346/2004......... fără anexa nr.. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.....ANEXA NR..........2........ datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante... precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.... III........ datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere....  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura . faţă de exerciţiul financiar anterior.......... director general sau echivalent) II..................... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.... după caz............. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere......2...... precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.... [ ] Întreprindere parteneră........ Se va completa doar declaraţia............2. Nume....... Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.........

ANEXA NR. 2 CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi 1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
1

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Total active (mii lei/mii Euro)

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………………….……… Adresa sediului social ……………………………………………………………………………………………………….…………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………………………… Numele, prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………………………… ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Active totale de salariaţi3 netă (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro) Total NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ……………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1. Tabelul de parteneriat - A.2. Cifra de afaceri Numărul mediu anual anuală netă de salariaţi (mii lei/mii Euro) Active totale5 (mii lei/mii Euro)

Procent

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................
3

Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
4

Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1. Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numele şi prenumele preşedintelui Numele sau Adresa Cod unic consiliului de denumirea sediului de administraţie, întreprinderii social înregistrare directorului general sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total: Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Numărul mediu anual de salariaţi

Active totale (mii lei/mii Euro)

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Data întocmirii .................................... Semnătura .......................................... Nume, prenume.................................... Funcţie..................................…………

___________ Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004. de identificare) directorului general sau echivalent A.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate. 6 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) . La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate. modificată şi completată prin OG 27/2006. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora. sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare Numele şi prenumele preşedintelui Întreprinderea Cod unic de consiliului de legată(denumire/date Adresa sediului social înregistrare administraţie. situată imediat în aval sau în amonte. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). D. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. Se va completa tabelul B1 de mai jos.. B. consolidate dacă este cazul. Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. C. calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE 1. Tabelul B. E.  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). 7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.1. dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6. 2.

.... Tabelul B. Nume..........*) 4...........*) Total NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct...... prin completarea tabelului B2 de mai jos........................... prenume.....................*) 5..*) 2.. Semnătura ...... Întreprinderea numărul: 1. .............Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate)......... Funcţie.......2......................*) 3......... Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) Data întocmirii ....………… ___________ *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere..... se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)..

.......... La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate...............FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr... Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. ........... Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A........ din Secţiunea B.... prenume........ situată imediat în aval sau în amonte de aceasta.... prenumele şi funcţia …………………………………………………………………………………………………… (preşedintelui consiliului de administraţie..............2... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele.........………… ___________ În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi..... Nume............ Funcţie... directorului general sau echivalent) 2. consolidate dacă este cazul... NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora..... calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate... din tabelul B.......2. Date referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Numărul mediu anual de salariaţi7 Total Datele trebuie introduse în tabelul B. Semnătura ..... Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) Active totale(mii lei/mii Euro) Data întocmirii ............... 7 .. dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate................. secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1............

DOCUMENTE DE CALIFICARE .

............................................................... 180 din OUG nr.................. fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte............. De asemenea................................ respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale...... fraudă şi/ sau spălare de bani....... declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici.............. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării ............... nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună....... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem........... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere................ pentru corupţie...... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................FORMULAR A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul .... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ................................................ reprezentant împuternicit al ............. sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice.. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică............................ nu depun ofertă individuală........ că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art..................... a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii...... ___________________________ (Nume.....

.... în ultimii trei ani................... pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.........FORMULAR B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art............. SAU au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor.......................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem... Data completării ................. ..... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti...... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat..... Andrei” Gura Humorului.................... e) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul ......... JUDETUL SUCEAVA de către Centrul Scolar “Sf. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii....................... ___________________________ (Nume............ reprezentant împuternicit al .............. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită până la data de ............................ 181 Subsemnatul ............ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura LUCRARI DE REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) LA SEDIUL CENTRULUI „SF................................ prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ............... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat............... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită DA NU c) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani......... declar pe proprie răspundere că: a) nu ne aflăm în stare de faliment b) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor... d) nu am fost condamnaţi.....ANDREI”..organizator au dreptul de a solicita. GURA HUMORULUI.....

telefon/fax. Medie anuală: Data completării: …………… ___________________________ (Nume. 2. Obiect de activitate. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr. Denumire: 2.12) . prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Cifra de afaceri anuală (la 31. loc de înmatriculare/înregistrare) 6. Principala piaţă a afacerilor: 9.lei 1. dată. Adresa sediului central: 4. pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. dacă este cazul: (adrese complete. 3. Telefon: ………………………… Fax: ………………………… E-mail: ………………………… 5. Cod fiscal: 3.echivalent euro - . Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: Anul Cifra de afaceri anuală (la 31.FORMULAR B2 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) INFORMAŢII GENERALE 1. Birourile filialelor/sucursalelor locale.12) . certificate de înmatriculare/înregistrare) 8.

...... banca....... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...................................................... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale...................................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita......................... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere...........Formular C3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul ........ societate comercială................. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta....... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) .. ___________________________ (Nume.................. Data completării .................................................. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........ reprezentant împuternicit al ........... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră............ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.................

Anexă Formular C3 Nr. Crt.. Obiectul contractului de lucrari 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 .. 0 1 2 ...

contractant asociat. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).___________________________ (Nume. subcontractant. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor .

................ Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Formular C2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul .......... societate comercială.................................................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.............. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere....... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.......................................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf................... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale................ ___________________________ (Nume.............. banca....... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta......... Data completării ................ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... reprezentant împuternicit al .................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita................ Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ............................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ..

. subcontractant. Obiectul contractului de servicii 1 Codul CPV 2 Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 2 Calitatea executantului *) 3 Preţul total al contractului 4 Procent executat % 5 Perioada de derulare a contractului **) 7 36 .. Crt. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor. contractant asociat.Anexă Formular C2 Nr. 0 1 2 ... ___________________________ (Nume. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).

.................. Crt. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor. ....................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere...... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 37 .................................. ___________________________ (Nume........ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............................ ......... reprezentant împuternicit al ......... bancă.......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie..... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră............................. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Nr.......FORMULAR D OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul ................ sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice............ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………......................... societate comercială.... Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatură Data completării .......... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............................

......... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice........................... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale...........FORMULAR E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE................................. declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta......... De asemenea........................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar “Sf........ societate comercială........ Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 38 ............................... Data completării .......................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere......... ...................................... bancă............ Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ... reprezentant împuternicit al ......... INSTALAŢIILE.............. ___________________________ (Nume.......... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor... Andrei” Gura Humorului cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra..... ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI Subsemnatul ......

1. 10. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. Formular E LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje. 3. instalaţii şi echipamente tehnice Nr. Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie ___________________________ (Nume.Anexă 2. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 39 . 6.M . 2. 5. 9. 7. 4. 8. crt.

................................................. Responsabil cu Controlul Calitatii ..................................... Sef Santier . protectie a 2007 2008 Anexam la prezenta Atestarile profesionale ale RTE.......................................................................................... Data completării ........................ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta..... ..................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........ societate comercială............... ___________________________ (Nume....... Responsabil Tehnic cu Executia – Domeniul instalatii........... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor......... reprezentant împuternicit al .......................................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere............................................................................................................. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice........................................................................................................................ că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale................ Sef Santier si CQ precum si Autorizarile eliberate de Inspectoratul de stat in Constructii/Decizie de numire pentru aceste persoane.................. Personal specializat pe linie de muncii ................... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 40 ................................ 2006 Personal angajat Din care personal de conducere Personal executie Specialisti cheie in executia contractului: Inginer specializare Instalatii – Sef proiect .................... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.......... bancă....................................................................................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..............FORMULAR F OPERATOR ECONOMIC (societate de constructii) …………………………… DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul .........................

..... ___________________________ (Nume.....Personal de executie – Tabel centralizator Nume si Prenume Specializare Vechime in specializare Personal Propriu/Cooptat Se ataseaza Tabelului – Atestarile profesionale pentru personalul de executie si dovezi privind relatia contractuala cu acestia.. Data completării ......... prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 41 ....

PROPUNERE FINANCIARĂ 42 .

... (suma în litere şi în cifre). pentru suma de …………………………………………………………………….. în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire... în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare.……….... Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca.. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi..... la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ……………………….OPERATORUL ECONOMIC (societate de constructii) __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ Lucrari de constructii (proiectare si executie) Către : Centrul Scolar “Sf. Data completării: …………… Nume. zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de …………………………...  nu depunem ofertă alternativă.zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor oferind o garantie intregii lucrari de .. marcat în mod clar "alternativă"... autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant)..... 4.. JUDETUL SUCEAVA (PROIECTARE SI EXECUTIE) ..... în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare..... ANDREI” DIN GURA HUMORULUI....... ore de la sesizarea Beneficiarului. Am înţeles şi consimţim ca. Termenul de interventie pentru remedierea defectelor in perioada de garantie este de .. să predam proiectul tehnic CONFORM CERINTELOR DIN Caietul de sarcini in termen de .... prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare.. să executam LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF... (suma în litere şi în cifre) 2.... zile de la data semnarii contractului si sa finalizam lucrarea in maxim . (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate....... Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de …………………….. Andrei” Gura Humorului 1.. 3.. 5. 7. subscrisa ……………………………………………….. Precizam că:  depunem ofertă alternativă.ani.. Examinând documentaţia de atribuire. ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat. Ne angajăm ca.. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă. (se bifează opţiunea corespunzătoare) 6.. vor constitui un contract angajant între noi.. împreună cu comunicarea transmisă. 43 . prenume: ………………………………………..

ALTE DOCUMENTE 44 .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii. se va obţine acordul nostru prealabil. până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv fara TVA. orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului. Andrei” Gura Humorului Cu privire la contractul de achiziţie publică LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF. şi ………………………………………………. încheiat între Centrul Scolar “Sf.BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE Către: Centrul Scolar “Sf. Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ (semnătura autorizată) 45 . ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului. JUDETUL SUCEAVA.. Andrei” Gura Humorului. în calitate de achizitor. în calitate de contractant. Plata se va face în termenul menţionat în cerere. ANDREI” DIN GURA HUMORULUI. . fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ……………………….. astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

____________________ 46 .____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. _________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) Achizitie publica ___________________________________________________ COD CPSA/CPV ________________. S. Cu consideratie.SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre.____________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Fata de cele de mai sus. va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1.C. va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii. Data completării: …………… ___________________________ (Nume. privind achiziţionarea de ………………………………………………… de către …………………………………………… . cu sediul în ……………………………………………………………………………şi CUI………………. deschis la ……………………………… . Andrei” Gura Humorului Formular 4.prin:  Scrisoare de garanţie bancară nr. respectiv …………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 47 .FORMULAR 4..3 OPERATOR ECONOMIC …………………………… (denumire) CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: Centrului Scolar “Sf. solicităm prin prezenta restituirea garanţiei.1. prenume) ___________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul Centrului Scolar “Sf. Andrei” Gura Humorului Subscrisa ………………………………………………………………. constituită în vederea participării la procedura nr. cod IBAN ………………………………………………. Vă mulţumim. în valoare de ………………………………. …………………………………… emisă de …………………………………………………………………………………  Alte forme de constituire. ……………………………….

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.- . ______________ ______________ 48 .C. ___________________________ _______ % S. valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S. ___________________________________ 2.C. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S. ASOCIAT.C. (incadrarea legala) Noi.C. modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. ______________________ Alte clauze: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI. ___________________________ _______ % S.C. Repartizarea fizica. parti semnatare: S.C.C. ___________________________ Liderul asociatiei: S. _______________________ S.ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _______ ______________________________________________________________”.C. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1.

(lucrarilor. serviciilor) contractul.3. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.C. incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta) la “_______________________________________________________________”. . _______________ cu sediul in ___________ ____________________.produse. serviciilor) Art. produselor. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari. Obiectul contractului: Art.fax) ______________ Director Economic.lunar. in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: . Art.servicii) .servicii) in perioada respectiva. denumita in cele ce urmeaza contractant general si S. Art.2. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.7. in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului. serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. Alte dispozitii: Art. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S.1.3.C. produselor.____________________. reprezentata prin __________________ Director General si (adresa.. produselor.servicii) Art. esalonata conform graficului anexa la contract.produse.tel. denumita in cele ce urmeaza subcontractant. serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor. serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului. (denumire contract) 1. produselor.produse.plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor. (adresa. 49 . produselor. (lucrarilor. ________________________ cu sediul in _________________________________.. 3. produselor. .____________________ .5. contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art.4.MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr………. (lucrari.6.tel. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor. contravaloarea ___________________ executate (lucrari../………… La contractul de achizitie publica nr……/……. 2.fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic.

.......... 50 ... În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: .......................................... contest decizia autorităţii contractante ........ Daca acest lucru nu este posibil............. cu domiciliul în ..... având sediul în .......... reprezentată legal prin .......în drept ......... Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________............................................................................... .................................... .... Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ..... organizată de autoritatea contractantă ..... Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare........................ organizată de autoritatea contractantă ......................în drept ....................................................................... cod unic de înregistrare .............................................. Reprezentat legal (nume/prenume în clar) .. CONTESTAŢIE Subscrisa ....................... .................... având sediul în ...................... În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ...................................................................... ______________________ (contractant) ______________________ (subcontractant) Formular nr........... Semnătură autorizată .......................... ... ...........................9......... pe care o consider nelegală.... ............................în fapt .............................................................Art... în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ............... litigiile se vor solutiona pe cale legala.................... 18A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator . ....... contest decizia autorităţii contractante ............................................ cu sediul în ..................... (denumire contract) Art...............8............ Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: ... Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila......................... .................................................. (semnătură autorizată) Formular nr......................... pe care o consider nelegală........ în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de .......... cate un exemplar pentru fiecare parte........................... ............................. 18B Formular pentru persoane fizice CONTESTAŢIE Subsemnatul ...............în fapt ..................

SECŢIUNEA = CONTRACT DE LUCRARI= 51 .

... 1-3.....zi calendaristică..un eveniment mai presus de controlul părţilor. telefon/fax: 0230230601... achizitor şi executant .. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care........... Interpretare 3.. denumire operatorul economic ....................... (denumirea conducătorului) funcţia........... embargou............ inundaţii sau orice alte catastrofe naturale............... 3........ zi ........ să finalizeze şi să întreţină LUCRARI DE REABILITARE RETEA TERMICA EXTERIOARA LA SEDIUL CENTRULUI SCOLAR „SF..... 0230233546................ aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract..... reprezentata legal prin Domnul Mihail Ciocoiu avand functia de Director. pe de altă parte...... Andrei” Gura Humorului........ Definiţii 2.... 2.... cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa...În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale.. c......... e..1 .......... 52 .........337/2006... care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi... s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse........ număr de înmatriculare .locul unde executantul execută lucrarea........ bancă) .......... îndeplinirea contractului........ pe de o parte şi …….. Clauze obligatorii 4....Executantul se obliga să execute (PROIECTARE SI EXECUTIE).... .......... preţul contractului ................. Parcului. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.... a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.................1 În prezentul contract.... face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi... incendii.. adresa sediu ………………… ... Obiectul principal al contractului 4...34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică..... fără a crea o imposibilitate de executare................... forta majoră ..... Cod unic de Inregistrare 4440926........ (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 3...______________data_______________ Preambul În temeiul OUG nr..... in calitate de achizitor în prezentul .. revoluţii................1 ... an .preţul plătibil executantului de către achizitor... respectiv................. cont (trezorerie................ între Centrul Scolar “Sf............ b............................... asumate prin contract............. enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă...............2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit... Cont bancar deschis la Trezoreria Gura Humorului RO54TREZ5945026XXX000058.. nr.. telefon/fax .. cod fiscal .... amplasamentul lucrării .365 zile................ …………….. JUDETUL SUCEAVA în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract........................ Gura Humorului.. restricţii apărute ca urmare a unei carantine. care nu se datorează greşelii sau vinei acestora. f.. str.........părţile contractante.......... ......... reprezentat prin .. acolo unde acest lucru este permis de context...... în calitate de furnizor.. d. sunt considerate asemenea evenimente: războaie..................... ANDREI” DIN GURA HUMORULUI...Contract de lucrări nr.

prin consultare. Obligaţiile principale ale executantului 10.. Procesele verbale de receptie.lei..1. Termenul limita de predare a PT ( CS + Memoriu+ DE+ Liste cantitati + planse + referate verificare ) = 14 zile de la data semnarii contractului..Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ... graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor.Toate fosilele..2011. materialele. lei. fie de natură provizorie.2 . echipamentele şi toate celelalte obiecte. cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. Executarea contractului 7.. 8.Documentele contractului sunt: Propunerea tehnica ... părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 9. cerute de şi pentru contract. conform graficului de plăţi.. . finalizarea şi întreţinerea Lucrarii.. la care se adaugă TVA . este de .. monedele. care se va adauga la preţul contractului. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal de receptie finala. de a asigura forţa de muncă. executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii. Termen limita de finalizare a lucrarii = 10. executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare.1 ... lei. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii. Lucrări Publice. în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 53 ..3. a doua zi de la semnarea contractului.... pentru execuţia... (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările. obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate.(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse.. inclusiv de a proiecta. ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.. fie definitive. în relaţiile dintre părţi..2.. în ordinea tehnologică de execuţie..1 .. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. de către achizitor..1 ..4.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului. de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.. de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. Propunerea financiara. instalaţiile.... 6.. de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.. 10..1. spre aprobare... 5.. precum şi de către persoane autorizate de achizitor. (2) Un exemplar din documentaţia predată..3 .2 . 9.2 ..(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea. Durata contractului 6.. în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. atunci. 10.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului. începând de la data semnarii. în limitele prevăzute de prezentul contract.. cu atenţia şi promptitudinea cuvenită..Achizitorul are obligaţia... stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate.. Garantia de buna executie. 6.. b) totalul cheltuielilor suplimentare.. 10. Documentele contractului 8... 7. Documentatia de atribuire.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului.. iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor. Protecţia patrimoniului cultural naţional 9... Preţul contractului 5.. înainte de începerea execuţiei lucrării.Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1 – Durata prezentului contract este de 2 luni..09. la cererea acestora. 9.. plătibil executantului de către achizitor..1 .

(1). acesta are dreptul de a ridica obiecţii. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului. de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor. în scris. natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă. menţionată sau nu în contract. pentru care responsabilitatea revine executantului. iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare. caietele de măsurători (ataşamentele) şi. ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. instalaţiilor sau altora asemenea.4 . dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor.5 . taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor. va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile. protecţie. executantul are obligaţia: i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane. atunci prevederile de la alin. instrumentelor. în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului. desenele. în situaţiile convenite. (2) În cazul în care. pe parcursul execuţiei lucrărilor. executantul are obligaţia.8 .6 . atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune. să fie limitat. cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. după caz. costurilor. survine o eroare în poziţia. fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite. 10. pe cheltuiala sa. de pe şi pe şantier. doc. la termenele precizate în anexele contractului.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă. 10. referitoare la lucrare. (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor. 54 . de către proiectant.(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Pentru verificarea trasării de către proiectant. echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. calculele. îngrădire.Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor.7 .(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza. proprietăţilor publice sau altora. în scris. cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente. în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor. 10. alarmă şi pază. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. materialelor. daunelorinterese.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor. acţiunilor în justiţie. dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 10.9 . astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. în măsura în care este posibil. 10. în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. executantul va selecta traseele. zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. (2) în cazul în care. rezultate din poluare. 10. totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant. echipamentelor. Dacă. executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată. prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. sau b) căile de acces. cotele. executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele. rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.

echipamentelor.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. fără plată. (3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului. gaz. 12. legate de echipamentele. 13. iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile.Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie. echipamentelor. în scopul facilitării transportului materialelor.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate . care nu mai sunt necesare. liber de orice sarcină. d) racordurile pentru utilităţi (apă. executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea. iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa. după împlinirea acestui termen. numai acele materiale. următoarele: a) amplasamentul lucrării.12 . aferente.). ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete. 10. mărci înregistrate etc.10 . 12. căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.5 .3 .). ii) de a depozita sau retrage orice utilaje. şi ii) daune-interese. datorită transportului materialelor. pe cât posibil. care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. canalizare etc.4 .(1) Pe parcursul execuţiei lucrării. pentru viciile ascunse ale construcţiei. instalaţii sau lucrări provizorii.2 . 10. 12. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.1 . ivite într-un interval de 10 ani (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi. 12. instalaţiilor sau altora asemenea. surplus de materiale. pentru viciile structurii de rezistenţă. modificarea sau îmbunătăţirea. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. pe toată durata de existenţă a construcţiei.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului. instalatii. taxe şi cheltuieli de orice natură. Obligaţiile achizitorului 12.autorizatie de construire. executia contractului urmand a se efectua conform Proiectului tehnic intocmit de executant/proiectant. nume. urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 55 . b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier. 12.11 . a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.6 .dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. echipamente. dacă nu s-a convenit altfel. acumularea de obstacole inutile pe şantier. instalaţiilor sau altora asemenea. 10. c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată. energie. bornelor de referinţă. până la sfârşitul perioadei de garanţie. până la limita amplasamentului şantierului. costuri. potrivit obligaţiilor care îi revin. molozul sau lucrările provizorii de orice fel. executantul are obligaţia: i) de a evita. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract.Executantul răspunde. materialele. echipamente. executantul este responsabil şi va plăti consolidarea.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.1. printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie. Clauze specifice 14.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel în termen de 14 zile de la finalizarea lucrarii si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii in proportie de 70%. 14. 15. identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. şi anume 56 . 14. Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica. oricum. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. alin. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.Inspecţiei de Stat în Construcţii. cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant.2 . după opinia achizitorului. executantul va prezenta un grafic revizuit.13. În acest caz. graficul de execuţie de detaliu. alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. la cererea achizitorului.1 .3 . Garanţia de bună execuţie a contractului 14. 14. până la intrarea în efectivitate a contractului. terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12. 15. în limita prejudiciului creat. una celeilalte. pentru perioada de garantie acordata lucrarii şi. ca penalităţi. pe parcurs. din vina sa exclusivă. ca penalităţi.În cazul în care. în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi daca este cazul .Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti.5 . 14. executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract.4 .3 . atunci acesta are obligaţia de a plăti. (2) Executantul va prezenta.2 . Începerea şi execuţia lucrărilor 15. dacă executantul nu îşi execută.1 .(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. după semnarea contractului. Modul de constituire – una din modalitatile prevazute de Documentatia de atribuire.2 . execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. respectiv 1% per zi intarziere.(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. în cazul neconformării.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. în scris. desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în mod culpabil şi repetat. achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului.3 . în cazul în care. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 1% per zi intarziere. la semnarea procesului verbal de receptie finala (dupa terminarea perioadei de garantie acordata lucrarii ) – 30% din valoare. L346/2004). dacă acesta din urmă dă faliment. 13. 13. achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.1 . la cererea achizitorului.(1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM conf.Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 15.(2). Lucrări Publice. 13.

2 . din partea achizitorului. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe. (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren.În cazul în care: i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute. ori de câte ori astfel de lucrări. 17. 15. 17. În caz contrar. În funcţie de constatările făcute.2. depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.Ansamblul lucrărilor sau. (2) totalul cheltuielilor suplimentare. achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse. stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. executantul are obligaţia de a notifica. (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare. Costul probelor şi încercărilor. dacă este cazul. trebuie finalizat în termenul convenit. achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. la dispoziţia achizitorului. (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în acest caz va notifica. utilajele şi materialele necesare pentru verificarea. în scris. de către executant. verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie. (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie.4 . atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor. care se va adăuga la preţul contractului. 18. dacă este cazul. atunci.4 . 17. la o nouă solicitare a executantului. inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. în scris. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 16. sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24. acestea vor fi notificate executantului. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor.1. inclusiv manopera aferentă acestora. termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. fără aprobarea achizitorului. în ateliere. părţile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 15.2 . oricare parte a lor.5 . iar în caz contrar. sau iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta. revin executantului. prin consultare. 16. 17. dacă este cazul. măsurarea şi testarea lucrărilor.1 . achizitorul va suporta aceste cheltuieli. îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. inclusiv fundaţiile.(1) La finalizarea lucrărilor. altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii.responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 16. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele.3 . acest fapt achizitorului. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă. Finalizarea lucrărilor 17. sau ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile. şi de a reface această parte sau părţi de lucrare.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării.1 . acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18. distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului. achizitorul va convoca comisia de recepţie. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 57 .

(1).1 . 18. echipamentele. înainte de începerea lucrărilor. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii. întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 58 . (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. pe cheltuiala proprie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale.în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17. de a executa toate lucrările de modificare.. costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. de regulă. în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale.6 . Asigurări 20. nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. în special. utilajele.Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. instalaţiile de lucru. 18. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor. achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa.(1) În perioada de garanţie. dar.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite. sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. Plata ultimelor sume datorate executantului. (3) Plăţile parţiale se efectueaza. 20. Plăţile se vor efectua in Lei.2. Modalităţi de plată 19. contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.2 . alin. 19. plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară. personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice. în urma dispoziţiei date de achizitor.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul mentionat in Caietul de sarcini – acesta fiind Anexa la Contract.(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute.Preţul contractului este ferm si fix pe toata perioada derularii sale.1 .(1). 19. 20.4 .Pentru lucrările executate. o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate.2 . după expirarea perioadei de garanţie.18. 19.Achizitorul un va acorda avans executantului. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive. de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului.Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. la cererea executantului (antreprenorului). anexă la contract. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. executantul are obligaţia. 20. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului. Ajustarea preţului contractului 20.3 . la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. ca recepţie a lucrărilor executate. 19. să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.1 . datorită unor eventuale litigii.2 . executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. reconstrucţie şi remediere a viciilor.1 . Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului. 19. care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. materialele pe stoc. ele nu se consideră.5 .(1) Executantul are obligaţia de a încheia.3 . pentru lucrările executate. 19. atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. sau ii) unui viciu de concepţie. de către achizitor.

1 . cu datele de recunoaştere ale acestora. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. fără să obţină. prin act adiţional. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract. (4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. 24. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului.Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti. 23.5 . producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. Forţa majoră 24. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile. de a conveni modificarea clauzelor contractului. 22. omisiunile. Cesiunea 25. 22.1 .2 .(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului. Subcontractanţi 22.(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.4 . cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 24. a agenţilor sau a angajaţilor acestora.îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. compensaţii plătibile prin lege. Soluţionarea litigiilor 59 . ori de câte ori i se va cere. (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. acordul scris al achizitorului.3 . poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). pe durata îndeplinirii contractului. numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. imediat şi în mod complet. Amendamente 21. 25.2 .Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni. în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant. 25. pe toată perioada în care aceasta acţionează. 21. poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 20. cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului.Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.4 . în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 22.Părţile contractante au dreptul.2 .3 .(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.1 .Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi. 24. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 24. în prealabil. (2) Lista subcontractanţilor. 22.1 . viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. la cerere. 24.

.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon... după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale.....2 ... (semnatura autorizată) LS Contractant . Comunicari 27.... achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală..25............ fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României..1 . fie de către instanţele judecatoreşti din România. Achizitor ... 27....Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă... orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.... Legea aplicabilă contractului 28...... fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării... 26. 25. telegramă.1 .. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.. 27.... Limba care guvernează contractul 26. trebuie să fie transmisă în scris.. prezentul contract în două exemplare....1 ..Dacă.Limba care guvernează contractul este limba română..2 . fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze.... Părţile au înţeles să încheie azi ..1 . 28... referitoare la îndeplinirea prezentului contract.. prin tratative directe.Contractul va fi interpretat conform legilor din România...(1) Orice comunicare între părţi. (semnatura autorizată) LS 60 ..... telex.... câte unul pentru fiecare parte..

ANDREI” GURA HUMORULUI Str.08. 14 . 13 .08.2011 03.2011 05. derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau.2011 16.MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “SF. atribuirea contractului de lucrari (proiectare + executie) Intocmit.08.07. 10 . 16 .08. 4. Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari.2011 03. neconforme.07.2011 13. 9.07.07.2011 29.2011 20.2011 13.mail: sfandrei@ymail.2011 15.2011 Nu este cazul 08.07. precum si acelor admisibile Daca este cazul.2011 07. Pasi de urmat Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice b) intocmirea documentatiei de atribuire c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului Transmiterea invitatiei de participare Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea Numirea comisiei de evaluare Primirea ofertelor Dechiderea ofertelor si intocmirea procesului. 7.08.2011 03. 1333 / 07.2011 03. precum si primirea raspunsurilor la acestea Stabilirea ofertelor inacceptabile.2011 05.08.2011 Calendarul procedurii de Cerere de Oferta pentru Nr cr t 1.07.08.2011 2. 5.2011 23. 725300.2011 04.2011 01. 61 . 17 .2010 29. precum si a documentelor solicitate a fi completate Stabilirea operatorilor economici calificati Verificarea ofertelor Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate. Gura Humorului. 0230233546 E. 12 . 1-3.07.07.2011 08.08.07.08.07.07. 11 . anularea procedurii Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii Semnarea contractului Intocmirea dosarului de achizitie publica Data previzionata 01. nr. 6. Suceava Tel/fax 0230230601.2011 Procedura ONLINE 29.07. Parcului.08. 8. 3. 18 . 15 .com Nr. dupa caz.verbal de deschidere Verificarea cerintelor minime de calificare Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti.

Molocea Nicoleta 62 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->