Sunteți pe pagina 1din 96

CUPRINS

INTRODUCERE..............................................................................................................5
CAPITOLUL I
PREZENTAREA COMISIEI NATIONALE A PIETII FINANCIARE....................7
1.1 Date istorice privind Comisia Nationala a Pietei Financiare.......................................7
1.2 Statutul juridic al Comisiei Naţionale şi locul ei în administraţia publică centrală...12
1.3 Obiectivele de bază, atribuţiile şi drepturile Comisiei Naţionale..............................13
1.4 Structura Comisiei Nationale a Pietii Financiare.......................................................17
1.5 Atributiile si Functiile subdiviziunilor structurale.....................................................21
1.6 Deciziile Comisiei Naţionale şi modul de adoptare a lor...........................................31
1.7 Organizarea si administratia Comisiei Nationale.......................................................36
1.8 Drepturile si obligatiunile membrilor consiliului de administratie si angajatilor
Comisiei Nationale...........................................................................................................39
1.9 Transparenţa activităţii Comisiei Nationale...............................................................41
1.10 Relaţiile Comisiei Naţionale cu participanţii pieţei si cu organismele
internationale....................................................................................................................41
CAPITOLUL II
CARACTERISTICA ORGANIZATIONAL – ECONOMICA A COMISIEI
NATIONALE A PIETII FINANCIARE......................................................................47
2.1 Modul de organizare a activităţii subdiviziunilor structurale ale Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare..............................................................................................................47
2.1.1 Ordinele Preşedintelui..................................................................................47
2.1.2 Planificarea activităţii ..................................................................................47
2.1.3 Elaborarea şi examinarea proiectelor de decizii ale Consiliului de
administraţie...........................................................................................................48
2.1.4 Elaborarea şi examinarea proiectelor de acte legislative şi acte normative cu
caracter de reglementare........................................................................................49
2.1.5 Organizarea şedinţelor Consiliului de administraţie....................................51
2.1.6 Organizarea lucrului cu documentele de intrare...........................................52

2
2.1.7 Organizarea lucrului cu documentele de ieşire.............................................53
2.1.8 Controlul executării deciziilor şi documentelor............................................55
2.1.9 Organizarea audienţei....................................................................................56
2.1.10 Accesul la informaţia deţinută de C.N.P.F..................................................57
2.1.11 Ţinerea şi utilizarea arhivei.........................................................................59
2.1.12 Evidenţă taxelor şi plăţilor percepute de C.N.P.F.......................................60

2.2 Organizarea muncii angajatilor Comisiei Nationale..................................................62

2.2.1 Drepturile si obligatiile angajatilor...............................................................62


2.2.2 Încheierea şi desfacerea contractului individual de muncă.......................................65
2.2.3 Organizarea timpului de muncă şi disciplina muncii....................................68
2.2.4 Condiţiile de salarizare a membrilor Consiliului de administraţie şi a
angajaţilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare ..........................................70
2.2.5 Motivarea angajatului pentru rezultate în activitate......................................73
2.2.6 Concedii........................................................................................................74
2.2.7 Perfecţionarea profesională ...........................................................................74
2.2.8 Legitimatia de lucru......................................................................................75
CAPITOLUL III
STUDIU DE CAZ:SISTEMUL DE REGLEMENTARE A PIETEI FINANCIARE
IN ALTE TARI..............................................................................................................77

3.1 Sistemul de reglementare a pietei financiare din Romania.......................................77

3.1.1 Statutul si obiectivele fundamentale a Comisiei Nationale a valorilor


Mobiliare din Romania.........................................................................................77

3.1.2 Organizarea si administratia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din


Romania................................................................................................................78

3.2. Sistemul de reglementare a pietei financiare din Bulgaria.....................................85

3.2.2 Statutul organului de reglementare a pietei financiare din Bulgaria...........85

3.2.3 Obiectivele, functiile si atributiile Comisiei de Supraveghere a Pietii


Financiare din Bulgaria..........................................................................................87

3
CAPITOLUL IV
CONCLUZII. RECOMANDARI SI PROPUNERI CU CARACTER DE
MODIFICARE SI COMPLETARE A SISTEMULUI DE REGLEMENTARE A
PIETEI FINANCIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA.........................................91
BIBLIOGRAFIE.....................................................................97
ANEXA...................................................................................98

Introducere

4
În condiţiile extinderii şi aprofundării reformelor bazate pe principiile economiei
de piaţă, un rol decisiv în asigurarea creşterii economice aparţine pieţei financiare în
ansamblu şi participanţilor acesteia. Piaţa financiară este unul din principalele
mecanisme de atragere a investiţiilor şi de redistribuire a capitalului, servind drept
furnizor principal al resurselor investiţionale prin transformarea economiilor în investiţii.
Comisia Naţională a Pieţei Financiare, ca autoritate unică de reglementare şi
control a mai multor sectoare ale pieţei financiare nebancare, inclusiv a valorilor
mobiliare, asigurărilor, asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de
microfinanţare, acordă o atenţie deosebită asigurării transparenţei privind activitatea sa
şi dezvoltarea pieţei.
Comisia Naţională a Pieţei Financiare este autoritate autonomă a administraţiei
publice centrale, responsabilă faţă de Parlament, care autorizează şi reglementează
activitatea participanţilor pe piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează
respectarea legislaţiei de către ei..."(Art.1, Legea privind Comisia Naţională a Pieţei
Fiananciare Nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 (în redacţia Legii Nr.129-XVI din 7
iunie 2007)
Comisia Naţională a Pieţei Financiare este succesoare în drepturi şi obligaţiuni a
Comisiei Naţionale Valorilor Mobiliare, a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea
Asigurarilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a
activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul
Finanţelor al Republicii Moldova.
Obiectivele de bază ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sunt: consolidarea
stabilităţii, asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar, prin
adoptarea şi menţinerea unui cadru regulatoriu şi de supraveghere a participanţilor pieţei
financiare adecvat pentru reducerea riscurilor sistemice, precum şi pentru prevenirea
practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase în sectorul financiar, în scopul protejării
intereselor clientilor si investitorilor.
Autoritatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare se extinde asupra: emitenţilor,
investitorilor, participanţilor profesionişti ai pieţei valorilor mobiliare, definiţi de
legislaţia privind piaţa valorilor mobiliare, companiilor de asigurare, brokerilor de

5
asigurare, fondurilor nestatale de pensii, organizaţiilor de microfinanţare, asociaţiilor de
economii şi împrumut, organizaţiilor de credit ipotecar şi birourilor istoriilor de credit.

CAPITOLUL I

6
PREZENTAREA ORGANIZATIEI

1.1 Date istorice privind Comisia Nationala a Pietei Financiare


Comisia Naţională a Pieţei Financiare (C.N.P.F.) a fost instituită în conformitate
cu cu Legea nr.129-XVI din 7 iunie 2007 „Cu privire la modificarea şi completarea
Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare”, prin fuziunea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a Inpectoratului de
Stat pentru Supravegherea Asigurarilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a
Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale
cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Competenţele de
reglementare şi supraveghere ale C.N.P.F. s-au extins pe segmentele pieţei financiare
nebancare, inclusiv: piaţa valorilor mobiliare, piaţa asigurărilor, sectorul
microfinanţării, care pînă la momentul fuziunii au fost exercitate de autorităţile de
stat menţionate mai sus, fiecare avînd istoria activităţii sale.
1.Primele documente oficiale privind piaţa de capital şi autoritatea de stat pentru
reglementarea pieţei valorilor mobiliare se datează cu 4 februarie 1992 -
Decretul nr.13 al Preşedintelui Republicii Moldova, „Despre Regulamentul
provizoriu cu privire la piaţa hîrtiilor de valoare şi la bursa de valori în Republica
Moldova” şi 13 octombrie 1992 - Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr.668 „Cu privire la instituirea Comisiei republicane pentru piaţa hîrtiilor
de valoare. În anul 1993, prin Hotărîrea Guvernului RM, Comisia republicană a fost
reorganizată în Comisia de Stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare pe lîngă Ministerul
Finanţelor al RM, iar un an mai tîrziu, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.529 din 20 iulie 1994 , a fost reorganizată în organizaţie de stat
cu statut permanent – Comisia de Stat pentru paiţa hîrtiilor de valoare pe lîngă
Guvernul Republicii Moldova (CSPHV).
Din martie 1995 activitatea Comisiei de Stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare s-a
desfăşurat ca structură separată cu aparat executiv. Competenţa ei se stabilise prin
Legea cu privire la piaţa hîrtiilor de valoare şi Bursele de valori şi Regulamentul
Comisiei, aprobat de Guvernul Republicii Moldova. În componenţa Comisiei de Stat
7
intrau 11 comisionari o parte a cărora, inclusiv preşedintele şi locţiitorii lui, activau ca
funcţionari permanenţi, iar ceilalţi membri ai Comisiei reprezentau organele economice
de resorţ – Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova, Ministerul Finanţelor,
Ministerul Economiei, Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat şi
Banca Naţională a Moldovei.
În calitate de membri ai Comisiei de Stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare în
diferite perioade au activat:
Dl Valentin Cunev– viceprim-ministru al Dna Zaporojanu Lidia – şef-adjunct al
RM direcţiei legislaţiei a Ministerului
Dl Oleg Grasnojon – viceministrul Justiţiei.
finanţelor RM Dl Cucu Vasile – şeful secţiei economice
Dl Ursu Dumitru – prim-viceguvernator şi finanţe a Cancelariei de Stat a RM
al Băncii Naţionale a Moldovei Dl Gudîm Anatol – prim-viceministru al
Dna Margarint Marina – şef al secţiei economiei
organizare şi control asupra pieţei hîrtiilor Dl Cucu Andrei – prim-viceministru al
de valoare a Ministrului Finanţelor al privatizării şi administrării proprietăţii de
RM stat
Dl Palii Ion – viceministru al economiei Dl Luchian Nicolae – viceministru al
Dl Pascal Vera – viceministru al finanţelor
agriculturii şi alimentaţiei Dna Savin Nina – şef al direcţiei resurse
Dl Tverdohleb Pentru – prim-adjunct al creditare şi operaţii de piaţă la Banca
directorului general al Departamentului Naţională a Moldovei
de Stat pentru Privatizare Dl Mihai Manoli – viceministru al
Dl Bulgac Constantin – preşedintele finanţelor
Consiliului de administrare a Băncii de Dl Munteanu Ion – viceministru al
Economii a Moldovei economiei
Dl Cojuhari Pavel – director al Dl Gorea Alexandru – şeful direcţiei
Controlului de studiere a problemelor economie a Cancelariei de Stat
pieţei pe lîngă Ministerul Economiei

8
Cu exercitarea atribuţiilor permanent:

Dl Hîncu Ion – preşedinte al Dl Munteanu Gheorghe – membru al


CSPHV CSPHV
Dl Călcîi Gheorghe – vicepreşedinte al Dl Plămădeală Vasile – membru al
CSPHV CSPHV
Dl Balaur Ion – vicepreşedinte al CSPHV Dna Bunu Ludmila – membru al CSPHV
Dl Gherman Artur – preşedinte al CSPHV Dna Dosca Nina – membru al CSPHV
Dl Captari Victor – vicepreşedinte al
CSPHV

Nivelul inferior celui descris mai sus este aparatul executiv sau Direcţia
executivă a CSPHV, care a fost compusă din 5 direcţii:
◊ Politica pieţei de capital, metodologie şi acte normative;
◊ Licenţiere şi reglementare a pieţei hîrtiilor de valoare;
◊ Supraveghere şi inspectare a pieţei hîrtiilor de valoare;
◊ Monitoring, economie şi finanţe ;
◊ Administrare şi instruirea cadrelor ;
În componenţa Direcţiei Executive activau 35 de persoane conform statelor.
Finanţarea direcţiei executive a Comisiei de Stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare se
efectua din contul mijloacelor bugetare şi încasărilor de la taxele încasate în urma
înregistrării hîrtiilor de valoare, instruirea şi atestarea participanţilor pieţei hârtiilor de
valoare.
La nivel înalt de stat a fost menţionat faptul, că drept rezultat al măsurilor
întreprinse de către membrii Comisiei de stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare în
perioada respectivă, au fost realizate o serie de sarcini principale ale privatizării în
masă, printre care sunt crearea premiselor pentru dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare
şi formarea păturii de proprietari privaţi (acţionari). Instrumentele financiare constituite
ca rezultat al privatizării în masă au predeterminat dezvoltarea ulterioară a pieţei
valorilor mobiliare corporative în Republica Moldova. Conform Decretului

9
Preşedintelui Republicii Moldova nr.50 din 18 februarie 1994 „Cu privire la formarea
infrastructurii privatizării”, în scopul accelerării şi asigurării realizării programului de
privatizare, au fost create primele fonduri de investiţii şi companii fiduciare. Conform
datelor oficiale, în programul de privatizare în masă au participat nemijlocit sau prin
intermediul fondurilor de investiţii şi al companiilor fiduciare cca. 3,1 mil. de cetăţeni,
ce constituie 89 la sută din numărul total de proprietari ai bonurilor patrimoniale.
Privatizarea în masă în Republica Moldova a devenit un proces real şi ireversibil.
Ritmurile privatizării proprietăţii au crescut considerabil, ceea ce a constituit o premisă
majoră pentru realizarea obiectivului strategic - restructurarea economiei naţionale.
Anul 1998 a fost unul remarcabil în istoria instituţiei prin faptul, că a fost
aprobată Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 (în vigoare de la 04.03.1999) „Privind
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare", în conformitate cu care a fost instituită
autoritatea autonomă a administraţiei publice pentru reglementare, supraveghere şi
control asupra respectării legislaţiei pe piaţa valorilor mobiliare şi activităţii
participanţilor la ea. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare devine succesoarea
Comisiei de Stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare, este persoană juridică, dispune de
ştampilă cu imaginea stemei de stat şi cu denumirea sa. Autoritatea Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare se exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare este un organ colegial compus din cinci membri,
inclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi trei membri. Organul de conducere este
alcătuit din preşedinte şi vicepreşedinte şi trei membri. Funcţia de membru al Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare poate avea numai persoanele ce au o vechime de
muncă în domeniul bancar, financiar sau economic de cel puţin 10 ani. Membrii
Comisiei Naţionale se desemnează prin mandate cu termene diferite, astfel ca în fiecare
an să expire mandatul unuia dintre membri. Preşedintele se desemnează pe termen de 7
ani, Vicepreşedintele – pe 6 ani, un membru – pe 5 ani, al doilea membru - pe 4 ani; al
treilea membru - pe 3 ani. Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.475-
XIV din 30.06.1999 au fost desemnaţi primii 5 membri ai Comisie Naţionale a
Valorilor Mobiliare:

10
Dl Gheorghe Călcîi – Preşedinte al CNVM
Dl Artur Gherman – Vicepreşedinte al CNVM
Dna Marina Margarint – membru al CNVM
Dl Oleg Popa – menbru al CNVM
Dl Guja Sergiu – membru al CNVM
Ulterior componenţa CNVM a fost modificată prin hotărîri ale Parlamentului
RM, în conformitate cu care pe parcursul anilor 2000-2006 au fost desemnaţi:
Dl Robu Ion –Preşedinte al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.1185-XV din
04.07.2002);
Dl Dumitru Ursu - Preşedinte al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM nr. 83-XVI
din 20.04.2006);
Dl Vasile Pentelei – Vicepreşedinte al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.
22-XV din 17.02.2005);
Dl Balaur Ion – Vicepreşedinte CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.1510-XV
din 06.12.2002);
Dna Stanciu Nadejda – membru al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.921-
XIV din 12.04.2000);
Dl Ghenadie Ciobanu – membru al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM
Nr.1510-XV din 06.12.2002);
Dl Ghenadie Bacaliuc – membru al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.258-
XV din 15.07.2004);
Dl Iurie Ţîrdea – membru al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.181-XVI
din 28.07.2005).
Direcţia Executivă a CNVM a fost structurată în departamente, secţii, agenţii
teritoriale în conformitate cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare:
◊ Departamentul metodologie şi analiză;
◊ Departamentul emitenţi;
◊ Departamentul juridic;
◊ Departamentul investiţii colective;
◊ Departamentul operaţiuni de piaţă;

11
◊ Departamentul relaţii publice şi internaţionale;
◊ Departamentul administrativ – organizatoric;
◊ Agenţii teritoriale.
Structura şi statele de funcţiuni ale Direcţiei Executive a CNVM au fost
modificate de mai multe ori, astfel încît în diferite perioade în cadrul ei au activat de la
72 pînă la 104 de angajaţi.
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare s-a afirmat în calitate de autoritate de
stat, împuternicită de a execita reglementarea, supravegherea şi controlul asupra pieţei
valorilor mobiliare şi a participanţilor la ea, continuînd realizarea scopurilor şi
strategiilor sale prin dezvoltarea şi perfecţionarea bazei juridice, administrative şi
financiare. Ea a consolidat eforturile participanţilor profesionişti în domeniu şi
reprezentanţilor structirilor statale întru dezvoltarea unei pieţi de capital moderne,
asigurînd controlul riguros al respectării legislaţiei.
Pe 7 iunie 2007 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea nr.129-XVI
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192 - XIV din 12 noiembrie 1998 privind
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu care a fost instituită
Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
De rînd cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în componenţa Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare a intrat şi efectivul Inspectoratului de Stat pentru
Supravegherea Asigurarilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului
supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de
pe lîngă Ministerul Finanţelor al RM, care s-au reorganizat prin absorbţie la Comisia
Naţională a Pieţei Financiare în iulie-august 2007.

1.2.Statutul juridic al Comisiei Naţionale şi locul ei în administraţia publică


centrală

"Comisia Naţională a Pieţei Financiare este autoritate autonomă a administraţiei publice


centrale, responsabilă faţă de Parlament, care autorizează şi reglementează activitatea
participanţilor pe piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea
legislaţiei de către ei..."

12
Comisia Naţională este persoană juridică, cu bilanţ propriu, dispune de ştampilă
cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa. Autoritatea Comisiei Naţionale se
exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova, are sediul central în municipiul
Chişinău. În funcţie de necesităţi, aceasta îşi poate deschide în teritoriu reprezentanţe,
care funcţionează potrivit regulamentelor aprobate de ea.
Comisia Naţională funcţionează potrivit prevederilor Constituţiei, prezentei legi,
altor acte legislative, regulamentului propriu şi este independentă în exercitarea
funcţiilor sale. Annual ea prezinta Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi
Guvernului raportul asupra activităţii sale şi asupra funcţionării pieţei financiare
nebancare, cu publicarea lui ulterioară.
Autoritatea Comisiei Naţionale se extinde asupra participanţilor la piaţa
financiară nebancară, care cuprind emitenţii de valori mobiliare, investitorii, asiguraţii,
organizaţiile de autoreglementare pe piaţa valorilor mobiliare, Biroul Naţional al
Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova, membrii asociaţiilor de
economii şi împrumut, clienţii organizaţiilor de microfinanţare şi participanţii
profesionişti la piaţa financiară nebancară.
Participanţi profesionişti la piaţa financiară nebancară, denumiţi în continuare
participanţi profesionişti, sînt participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare,
participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociaţiile de
economii şi împrumut, organizaţiile de microfinanţare, organizaţiile de credit ipotecar şi
birourile istoriilor de credit.

1.3.Obiectivele de bază, atribuţiile şi drepturile Comisiei Naţionale.

Obiectivele de baza a Comisiei Naţionale sint : asigurarea stabilităţii,


transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor
sistemice şi manipulării pe piaţa financiară nebancară, protejarea drepturilor
participanţilor la piaţa financiară nebancară.
În scopul realizării obiectivelor sale, Comisia Naţională are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi, în comun cu Guvernul, aprobă strategia de dezvoltare a pieţei
financiare nebancare;

13
b) exercită prerogativele legale privind reglementarea şi supravegherea pieţei
financiare nebancare prin adoptarea de decizii şi dispunerea de măsuri executorii pentru
participanţii la piaţa financiară nebancară, precum şi efectuează, la cerere sau din oficiu,
interpretarea oficială a deciziilor proprii;
c) acordă, retrage, suspendă şi reperfectează licenţe şi autorizaţii participanţilor
profesionişti, precum şi acordă autorizaţii de reorganizare a acestora, în conformitate cu
legislaţia;
d) acordă asociaţiilor participanţilor profesionişti statut de organizaţie de
autoreglementare, precum şi deleagă acestora, în corespundere cu legislaţia, una sau mai
multe împuterniciri;
e) stabileşte, în cazurile prevăzute de legislaţie, cerinţe faţă de operaţiunile cu
valori mobiliare şi activitatea participanţilor profesionişti, inclusiv cerinţe faţă de
mărimea capitalului propriu, şi normele de prudenţă financiară;
f) monitorizează situaţia financiară a participanţilor profesionişti, precum şi
conformarea acestora cerinţelor de activitate stabilite de legislaţie, efectuează controale
asupra activităţii acestora în limitele competenţei sale;
g) stabileşte, în cazurile prevăzute de legislaţie, cerinţe faţă de asociaţii/acţionarii
semnificativi, persoanele cu funcţie de răspundere şi specialiştii participanţilor
profesionişti, precum şi stabileşte modul de atestare a specialiştilor participanţilor
profesionişti;
h) stabileşte regimul, forma, conţinutul şi modul de ţinere a registrelor interne ale
participanţilor profesionişti, precum şi cerinţele privind registrul deţinătorilor valorilor
mobiliare şi modul de ţinere a lui;
i) elaborează şi, în comun cu Ministerul Finanţelor, aprobă regulile de întocmire şi
prezentare a dărilor de seamă specializate ale participanţilor profesionişti, ale emitenţilor
şi organizaţiilor de autoreglementare;
j) creează şi întreţine reţeaua informaţională, necesară supravegherii participanţilor
profesionişti, precum şi baza informaţională publică privind emitenţii, titularii de licenţă
şi funcţionarea pieţei financiare nebancare, oferă publicului larg informaţiile cu privire
la activitatea sa şi la dezvoltarea pieţei financiare nebancare;

14
k) stabileşte modul de înregistrare, înregistrează ofertele publice şi cele de tender
referitoare la valorile mobiliare, precum şi rezultatele realizării acestora;
l) stabileşte modul de plasare şi de circulaţie a valorilor mobiliare străine pe piaţa
valorilor mobiliare a Republicii Moldova;
m) ţine Registrul de stat al valorilor mobiliare, registrul participanţilor
profesionişti, registrul licenţelor eliberate şi al atestatelor de calificare ale specialiştilor
participanţilor profesionişti, registrul de stat al asigurătorilor (reasigurătorilor),
brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare şi al actuarilor, precum şi alte registre în
conformitate cu legislaţia;
n) exercită, în comun cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, controlul
asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei pe piaţa financiară
nebancară;
o) înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenţilor din Republica
Moldova şi eliberează emitenţilor permise pentru circulaţia valorilor mobiliare în afara
ţării;
p) publică preţurile valorilor mobiliare care circulă în afara bursei de valori,
determină publicaţiile periodice în care participanţii profesionişti şi emitenţii de valori
mobiliare sînt obligaţi să publice informaţia ce urmează a fi dezvăluită în conformitate
cu legislaţia;
q) eliberează, în cazurile stabilite de legislaţie, avize de dobîndire a participaţiilor
calificate în capitalul social al participanţilor profesionişti, avize de deschidere a
filialelor şi reprezentanţelor participanţilor profesionişti, precum şi avize prealabile
pentru înregistrarea asigurătorului şi reasigurătorului;
r) supraveghează activitatea Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din
Republica Moldova;
s) stabileşte modalitatea evidenţei de către asigurători a contractelor de asigurare
(poliţelor de asigurare) şi aprobă transferul de portofolii ale asigurătorilor;
t) realizează alte atribuţii în conformitate cu legislaţia ce reglementează activitatea
participanţilor profesionişti, cu prezenta lege şi cu alte acte legislative

15
Atribuţiile Comisiei Naţionale privind reglementarea, autorizarea şi
supravegherea participanţilor profesionişti nu se suprapun cu atribuţiile Băncii Naţionale
a Moldovei.
Comisia Naţională are următoarele drepturi:
a) să califice valorile mobiliare (să le determine tipul) conform legislaţiei privind
valorile mobiliare;
b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare sau să anuleze emisiunea
corespunzătoare a valorilor mobiliare în cazurile stipulate de legislaţie;
c) să aplice, în modul prevăzut de legislaţie, restricţii în activitatea participanţilor la
piaţa financiară nebancară, inclusiv să suspende operaţiunile bancare la conturile curente
ale acestora;
d) să expedieze participanţilor la piaţa financiară nebancară prescripţii spre
executare obligatorie, inclusiv în ce priveşte desfăşurarea adunărilor generale ale
acţionarilor, să ceară participanţilor la piaţa financiară nebancară prezentarea
documentelor contabile şi a altor documente necesare, explicaţiilor orale şi scrise;
e) să ceară şi să examineze, cu periodicitatea stabilită în legislaţie, dările de seamă
asupra activităţii participanţilor la piaţa financiară nebancară;
f) să stabilească pentru participanţii profesionişti, în cazurile prevăzute de
legislaţie, normative obligatorii în ce priveşte mijloacele proprii de limitare a riscurilor
sistemice;
g) să desemneze registratorul independent cu care emitentul, ce a încălcat regulile
stabilite de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare, este obligat să semneze
contractul de ţinere a acestui registru;
h) în scopul protejării drepturilor investitorilor şi ale publicului larg şi în cazul
încălcării legislaţiei privind valorile mobiliare, să suspende amplasarea valorilor
mobiliare şi circulaţia lor la bursa de valori şi pe piaţa extrabursieră, clearingul şi
decontările la tranzacţii;
i) să sisteze, pe piaţa financiară nebancară, în modul prevăzut de legislaţie, orice
activitate care contravine legislaţiei sau nu este prevăzută de legislaţie;

16
j) să aplice sancţiuni legale faţă de persoanele fizice participanţi la piaţa financiară
nebancară în cazul încălcării legislaţiei;
k) să examineze materialele privind contravenţiile administrative în domeniul pieţei
financiare nebancare şi să aplice sancţiuni administrative în modul stabilit de legislaţie;
l) să intenteze, în instanţa de judecată, acţiuni privind chestiunile ce ţin de
competenţa sa, inclusiv privind invaliditatea tranzacţiilor cu valori mobiliare;
m) să efectueze, în comun cu organele competente, controlul asupra respectării
cerinţelor de protecţie a formularelor valorilor mobiliare materializate;
n) să monitorizeze circulaţia valorilor mobiliare în ţară;
o) să califice acţiunile participanţilor la piaţa valorilor mobiliare ca manipulări pe
piaţa valorilor mobiliare, conform legislaţiei privind valorile mobiliare;
p) să aplice măsurile, prevăzute de legislaţie, de remediere financiară, de
reorganizare sau, după caz, de declarare a insolvabilităţii asigurătorilor (reasigurătorilor)
şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare;
q) în scopul realizării atribuţiilor sale, să dispună crearea grupurilor de lucru,
inclusiv a celor interministeriale;
r) să exercite alte drepturi ce rezultă din legislaţia ce reglementează activitatea
participanţilor la piaţa financiară nebancară, din prezenta lege şi din alte acte legislative.
În scopul asigurării transparenţei şi dezvăluirii de către toţi participanţii la piaţa
valorilor mobiliare a informaţiei referitoare la activitatea lor financiară şi la
evenimentele şi acţiunile ce afectează această activitate, precum şi în scopul informării
acţionarilor despre adunările generale, Comisia Naţională fondează publicaţii periodice
de specialitate.
Comisia Naţională este în drept să colaboreze cu organisme de specialitate
internaţionale corespunzătoare şi să adere la ele.
Comisia Naţională este în drept să acorde asistenţă şi să efectueze, în conformitate
cu legislaţia, schimb de informaţii privind piaţa financiară nebancară şi participanţii
acesteia cu instituţiile de specialitate internaţionale şi autorităţile similare din alte state.

1.4. Structura Comisiei Nationale a Pietii Financiare

17
Consiliul de
administraţie

Vicepre Preşedin
Membru Membru Membru
şedinte te

Consilierii preşedintelui
(2)

Serviciul presă (1)

Direcţia analize strategice şi


dezvoltare (5)

Direcţia relaţii externe şi


integrare europeană (3)

Direcţia audit intern şi


securitate internă (3)

Departamen Departament
Departament Departament Reprezentan
Departamen tul ul plasamente
valori ul ul ţe teritoriale
tul juridic supraveghere colective şi administrati ale CNPF
(11) mobiliare microfinanţar
asigurări (17) v (29) (5)
(22) e (15)

Direcţia Direcţia
reglementa Direcţia finanţe, buget
re reglementare şi
şi şi autorizare contabilitate
autorizare Direcţia plasamente (3)
Direcţia Direcţia
pe piaţa reglementare colective şi
expertiză secretariat (7)
valorilor şi autorizare microfinanţa
juridică (5) Secţia RT CNPF
mobiliare asigurări (9) re (7)
tehnologii (Bălţi) (3)
(10)
Direcţia informaţional
Direcţia monitorizare e (3)
Direcţia Secţia resurse RT CNPF
monitorizar Direcţia şi control
reprezentar umane (2) (Cahul) (2)
e şi control monitorizare plasamente
e juridică
pe piaţa şi control colective şi
(5) Secţia
valorilor asigurări (7) microfinanţa
mobiliare re (7) asigurare
(11) logistică (13)

18
Statele de personal a CNPF

Subdiviziunea, statele de personal Numărul angajaţilor Numărul


în subdiviziune angajaţilor
Consiliul de administraţie al CNPF 5
Preşedinte al Consiliului de administraţie 1
Vicepreşedinte al Consiliului de administraţie 1
Membru al Consiliului de administraţie 3
Consilierii Preşedintelui 2
Serviciul presă 1
Şef serviciul presă 1
Direcţia analize strategice şi dezvoltare 5
Şef direcţie 1
Consultant principal 3
Consultant superior 1
Direcţia relaţii externe şi integrare europeană 3
Şef direcţie 1
Consultant principal 1
Consultant superior 1
Direcţia audit intern şi securitate internă 3
Şef direcţie 1
Consultant principal 1
Consultant superior 1
Departamentul juridic 11
Director departament 1
Direcţia expertiză juridică 5
Director adjunct de departament, şef direcţie 1
Consultant principal 2
Consultant superior 1
Consultant 1
Direcţia reprezentare juridică 5
Şef direcţie 1
Consultant principal 2
Consultant superior 2
Departamentul valori mobiliare 22
Director departament 1
Direcţia reglementare şi autorizare pe piaţa valorilor mobiliare 10
Director adjunct de departament, şef direcţie 1
Consultant principal 4
Consultant superior 3
Consultant 2
Direcţia monitorizare şi control pe piaţa valorilor mobiliare 11
Şef direcţie 1
Inspector principal de specialitate 5
Inspector superior de specialitate 5
Departamentul supraveghere asigurări 17
Director departament 1
Direcţia reglementare şi autorizare asigurări 9
Director adjunct de departament, şef direcţie 1
Consultant principal 3
Consultant superior 3

19
Consultant 2
Direcţia monitorizate şi control asigurări 7
Şef direcţie 1
Inspector principal de specialitate 3
Inspector superior de specialitate 3
Departamentul plasamente colective şi microfinanţare 15
Director departament 1
Direcţia reglementare şi autorizare plasamente colective şi microfinanţare 7
Director adjunct de departament, şef direcţie 1
Consultant principal 3
Consultant superior 2
Consultant 1
Direcţia monitorizare şi control plasamente colective şi microfinanţare 7
Şef direcţie 1
Inspector principal de specialitate 3
Inspector superior de specialitate 3
Departamentul administrativ 29
Director departament 1
Direcţia finanţe, buget şi contabilitate 3
Director adjunct de departament, contabil-şef 1
Consultant principal 1
Consultant superior 1
Direcţia secretariat 7
Şef direcţie 1
Consultant principal 2
Consultant superior 1
Consultant 3
Secţia tehnologii informaţionale 3
Şef secţie 1
Consultant principal 1
Consultant superior 1
Secţia resurse umane 2
Şef secţie 1
Consultant superior 1
Secţia asigurare logistică 13
Şef secţie 1
Specialist 1
Şofer 5
Îngrijitor încăperi de serviciu 6
Reprezentanţe teritoriale ale CNPF 5
RT CNPF (Bălţi) 3
Şef reprezentanţă 1
Consultant superior 1
Consultant 1
RT CNPF (Cahul) 2
Şef reprezentanţă 1
Consultant 1
TOTAL 118

1.5. Atributiile si Functiile subdiviziunilor structurale

20
Atribuţiile şi funcţiile subdiviziunilor structurale, precum şi alte aspecte ce ţin de
activitatea internă a acestora, se stabilesc în regulamentul departamentului, direcţiei, secţiei,
reprezentanţei teritoriale, coordonat cu membrul Consiliului de administraţie împuternicit şi
aprobat de Preşedintele C.N.P.F.
Atribuţiile funcţionale ale fiecărui angajat se stabilesc în fişa postului. În cazul lipsei de
la serviciu a unui angajat (concediu anual, concediu medical, concediu neplătit, etc.),
conducătorul subdiviziunii va delega atribuţiile postului altui angajat. În caz de necesitate,
delegarea atribuţiilor se va efectua prin ordinul Preşedintelui C.N.P.F., la propunerea
conducătorului subdiviziunii în cauză.
Activitatea reprezentanţelor teritoriale ale C.N.P.F. este reglementată prin actele
normative ale C.N.P.F. Subdiviziunile structurale conlucrează cu reprezentanţele teritoriale
reieşind din atribuţiile lor.
Aparatul Preşedintelui este compus din doi Consilieri ai Preşedintelui şi Şeful serviciului
presă. Atribuţiile şi funcţiile Consilierilor Preşedintelui sînt stabilite de către Preşedinte
conform fişei postului.
1. Şeful Serviciului presă:
a) informează publicul prin intermediul comunicatelor de presă şi altor
informaţii oficiale despre activitatea participanţilor la piaţa financiară
nebancară şi activitatea C.N.P.F.;
b) colaborează cu reprezentanţii mass-media în vederea sporirii nivelului de
transparenţă a activităţii participanţilor la piaţa financiară nebancară şi a
activităţii C.N.P.F.;
c) asigură conlucrarea cu colectivul redacţional al Î.S. Ziarul „Capital Market”;
d) conlucrează cu reprezentanţii mass-media privind acreditarea acestora
pentru asistarea la şedinţele Consiliului de administraţie, intervievarea
angajaţilor C.N.P.F., participarea la emisiuni radiofonice şi televizate;
e) examinează solicitările participanţilor la piaţa financiară şi a publicului larg
privind accesul la informaţia oficială deţinută de C.N.P.F.;
f) asigură publicarea şi actualizarea informaţiei oficiale pe pagina oficială-web
a C.N.P.F.;

21
g) organizează seminare, conferinţe, mese rotunde, activităţi de instruire şi alte
activităţi şi manifestări publice.
2. Direcţia analize strategice şi dezvoltare:
a) efectuează studii şi analize privind activitatea C.N.P.F. şi evoluţia dezvoltării
pieţei financiare nebancare, cu prezentarea tendinţelor, constatărilor,
concluziilor şi propunerilor privind asigurarea stabilităţii, transparenţei,
siguranţei şi eficienţei pieţei financiare nebancare;
b) elaborează buletine lunare şi trimestriale ale C.N.P.F.;
c) elaborează Raportul anual asupra activităţii C.N.P.F. şi asupra funcţionării
pieţei financiare nebancare;
d) elaborează Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare,
monitorizează şi evaluează impactul obţinut de la implementarea acesteia;
e) monitorizează şi evaluează realizarea activităţilor incluse în programele şi
strategiile naţionale în care C.N.P.F. este executor;
f) examinează şi prezintă propuneri şi avize asupra actelor normative şi
legislative elaborate de C.N.P.F. şi alte autorităţi publice;
g) ţine Registrul acordurilor de colaborare încheiate la nivel naţional cu
autorităţi publice şi alţi parteneri de dezvoltare, la care este parte C.N.P.F., şi
asigură controlul asupra realizării înţelegerilor convenite în cadrul acestora;
h) generalizează informaţia şi elaborează raportul privind prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
3. Direcţia relaţii externe şi integrare europeană:
a) promovează, stabileşte, menţine şi dezvoltă relaţii bilaterale şi multilaterale
cu organismele internaţionale de specialitate şi alţi parteneri de dezvoltare;
b) organizează vizitele peste hotare ale membrilor Consiliului de administraţie
şi angajaţilor C.N.P.F., împuterniciţi să poarte negocieri în vederea încheierii
acordurilor de colaborare bilaterale şi multilaterale cu parteneri străini, precum
şi vizitele desfăşurate în cadrul C.N.P.F. ale reprezentanţilor acestora;

22
c) ţine Registrul acordurilor de colaborare bilaterale şi multilaterale, încheiate
cu parteneri străini la nivel internaţional, la care este parte C.N.P.F., şi asigură
controlul asupra realizării înţelegerilor convenite în cadrul acestora;
d) organizează şi coordonează participarea angajaţilor C.N.P.F. la diferite
activităţi organizate la nivel internaţional, precum şi deplasările de serviciu ale
acestora;
c) prezintă propuneri ce ţin de ajustarea cadrului legal ce reglementează piaţa
financiară nebancară la normele Uniunii Europene şi standardele
internaţionale;
e) identifică şi prezintă propuneri privind programele de asistenţă externă
(granturi, asistenţă tehnică etc.) de care poate beneficia C.N.P.F. în activitatea
sa, monitorizează administrarea, valorificarea şi rezultatele implementării
acestora.
4. Direcţia audit intern şi securitate internă:
a) examinează şi evaluează gradul de realizare a obiectivelor şi sarcinilor
stabilite subdiviziunilor structurale ale C.N.P.F. şi asigură controlul asupra
respectării legislaţiei de către acestea;
b) evaluează şi estimează rezultatele scontate în activitate şi indicatorii de
progres, impactul şi costurile aferente implementării planurilor anuale şi
trimestriale şi altor activităţi şi proceduri interne;
c) efectuează activităţi de audit intern şi identifică deficienţele sistemelor de
conducere, control intern, financiar-contabil şi sistemului tehnologiilor
informaţionale în cadrul activităţii C.N.P.F., precum şi a riscurilor asociate
unor astfel de sisteme şi prezintă recomandări de îmbunătăţire a calităţii
activităţilor şi proceselor interne;
d) stabileşte cerinţe cu privire la asigurarea securităţii interne şi efectuează
controlul asupra respectării acestora;
e) identifică şi evaluează riscurile legate de corupţie şi protecţionism,
întreprinde măsuri de preîntîmpinare, înlăturare a consecinţelor acestora şi
prezintă propuneri de atragere la răspundere a persoanelor vinovate;

23
f) verifică în cadrul C.N.P.F. respectarea prevederilor legislaţiei privind
activitatea de control a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate ale
angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie;
g) prezintă rapoarte de audit şi monitorizează implementarea recomandărilor
de audit;
h) asigură ţinerea Registrului de evidenţă a legitimaţiilor de serviciu şi
permiselor provizorii;
i) ţine evidenţa informaţiilor prezentate angajaţilor din „Banca centrală de date
a cadastrului bunurilor imobile” şi asigură confidenţialitatea acestora.
5. Departamentul juridic:
a) asigură asistenţa juridică, în colaborare cu subdiviziunile structurale, în vederea
respectării uniforme a legislaţiei la reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa
C.N.P.F.;
b) efectuează expertiza juridică a proiectelor ordinelor, hotărîrilor,
ordonanţelor, înscrierilor protocolare, actelor normative cu caracter de
reglementare şi altor acte elaborate de către subdiviziunile structurale ale
C.N.P.F. şi a actelor normative primite spre avizare de la alte autorităţi publice;
c) reprezintă interesele C.N.P.F. în instanţele de judecată în limitele
competenţei, cu organele Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne şi alte
organe de ocrotire a normelor de drept;
d) efectuează expertiza juridică a proceselor-verbale cu privire la contravenţiile
administrative, întocmite de subdiviziunile structurale ale C.N.P.F. şi asigură
asistenţa juridică la examinarea acestora şi atragerea la răspundere administrativă, în
conformitate cu legislaţia;
e) ţine Registrul de evidenţă a contravenţiilor administrative aplicate.
6. Departamentul valori mobiliare:
a) asigură reglementarea, autorizarea şi supravegherea activităţii participanţilor
profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, precum şi respectarea legislaţiei de
către ei;

24
b) realizează activităţi în vederea asigurării stabilităţii, transparenţei, siguranţei
şi eficienţei pe piaţa valorilor mobiliare, precum şi protejării drepturilor
participanţilor profesionişti;
c) identifică şi evaluează riscurile sistemice, manipulările pe piaţa valorilor
mobiliare şi întreprinde măsuri pentru prevenirea acestora;
d) efectuează supravegherea şi controlul activităţii participanţilor profesionişti
ce deţin licenţe pentru activitatea de brokeraj, de dealer, de underwriting, de
ţinere a registrului, activitatea bursieră, de clearing, consulting investiţional, de
audit a participanţilor pe piaţa valorilor mobiliare, de estimare a valorilor
mobiliare şi a activelor ce se referă la ele, de informare a pieţei valorilor
mobiliare, de instruire şi reciclare a cadrelor participanţilor profesionişti la
piaţa valorilor mobiliare, activitatea organizaţiilor de autoreglementare în
domeniile nominalizate;
e) examinează chestiuni ce ţin de înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare,
acordarea, retragerea, suspendarea sau reperfectarea licenţelor, autorizaţiilor şi
avizelor pentru participanţii profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în
domeniile nominalizate în lit.d) sau pe piaţa valorilor mobiliare şi a
emitenţilor de valori mobiliare;
f) examinează chestiuni ce ţin de reorganizarea şi lichidarea participanţilor
profesionişti care desfăşoară genurile de activitate nominalizate în lit.d) şi a
emitenţilor de valori mobiliare, precum şi asigură supravegherea procesului de
lichidare a acestora;
g) supraveghează şi efectuează controlul emisiunii, plasamentului şi circulaţiei
valorilor mobiliare;
h) recepţionează, generalizează şi analizează rapoartele financiare şi
specializate ale participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare şi ale
emitenţilor de valori mobiliare, verifică respectarea legislaţiei privind
dezvăluirea informaţiei de către aceştia;

25
i) examinează chestiuni ce ţin de înregistrarea ofertelor tender şi ofertelor publice pe
piaţa valorilor mobiliare, supraveghează şi examinează rapoartele privind derularea
acestora;
j) ţine Registrul de stat al valorilor mobiliare şi Registrul participanţilor
profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, al licenţelor eliberate, suspendate şi
retrase pentru activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare;
k) iniţiază procedura de tragere la răspundere administrativă în cazul
nerespectării prevederilor legislaţiei şi examinează chestiunile ce ţin de
încălcarea drepturilor deţinătorilor de valori mobiliare;
l) asigură implementarea, monitorizarea, precum şi întreprinderea măsurilor
necesare în cadrul desfăşurării controalelor activităţii participanţilor
profesionişti la piaţa financiară nebancară privind prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului
7. Departamentul supraveghere asigurări:
a) asigură reglementarea, autorizarea şi supravegherea activităţii participanţilor
profesionişti la piaţa asigurărilor, precum şi respectarea legislaţiei de către ei;
b) realizează activităţi în vederea asigurării stabilităţii, transparenţei, siguranţei
şi eficienţei pe piaţa asigurărilor, precum şi protejării drepturilor participanţilor
profesionişti;
c) identifică şi evaluează riscurile sistemice, manipulările pe piaţa asigurărilor
şi întreprinde măsuri pentru prevenirea acestora;
d) efectuează supravegherea şi controlul activităţii participanţilor profesionişti
ce deţin licenţe pentru activitatea de asigurare/reasigurare şi activităţii Biroului
Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule;
e) examinează chestiuni ce ţin de acordarea, retragerea, suspendarea sau
reperfectarea licenţelor, autorizaţiilor şi avizelor pentru participanţii
profesionişti la piaţa asigurărilor;
f) examinează chestiuni ce ţin de reorganizarea şi lichidarea participanţilor
profesionişti la piaţa asigurărilor şi de documentaţia privind transferul
portofoliului de asigurare;

26
g) recepţionează, generalizează şi analizează rapoartele financiare şi
specializate ale participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor, verifică
respectarea modului de dezvăluire a informaţiei în cazurile prevăzute de
legislaţie;
h) asigură ţinerea Registrului de stat al asigurătorilor (reasigurătorilor),
brokerilor de asigurare (reasigurare) şi actuarilor;
i) realizează măsuri de remediere financiară şi de deschidere a procedurii de
remediere financiară, de reorganizare sau, după caz, de declarare a
insolvabilităţii asigurătorilor (reasigurătorilor) şi a brokerilor de asigurare
şi/sau reasigurare, supraveghează procesul de lichidare a acestora;
j) iniţiază procedura de tragere la răspundere administrativă în cazul
nerespectării prevederilor legislaţiei şi depistării încălcărilor;
k) asigură implementarea, monitorizarea, precum şi întreprinderea măsurilor
necesare în cadrul desfăşurării controalelor activităţii participanţilor
profesionişti la piaţa financiară nebancară privind prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului.
8. Departamentul plasamente colective şi microfinanţare:
a) asigură reglementarea, autorizarea şi supravegherea activităţii participanţilor
profesionişti ce deţin licenţe pentru activitate în domeniul plasamentelor
colective (activitatea fondurilor de investiţii, activitatea de administrare a
investiţiilor, activitatea de depozitare, activitatea organizaţiilor de
autoreglementare în domeniul plasamentelor colective), asociaţiilor de
economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare, fondurilor nestatale
de pensii precum şi asigură respectarea legislaţiei de către ei;
b) realizează activităţi în vederea asigurării stabilităţii, transparenţei, siguranţei
şi eficienţei activităţii participanţilor profesionişti în domeniul plasamentelor
colective, asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de
microfinanţare, precum şi protejării drepturilor acestora;
c) identifică şi evaluează riscurile sistemice aferente activităţii participanţilor
profesionişti în domeniul plasamentelor colective, asociaţiilor de economii şi

27
împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare şi întreprinde măsuri pentru
prevenirea acestora;
d) examinează chestiuni ce ţin de acordarea, retragerea, suspendarea sau
reperfectarea licenţelor, autorizaţiilor şi avizelor participanţilor profesionişti
pentru activitate în domeniul plasamentelor colective, asociaţiilor de economii
şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare, precum şi reorganizarea şi
lichidarea participanţilor profesionişti şi supraveghează procesul de lichidare a
acestora;
e) recepţionează, generalizează şi analizează rapoartele financiare şi
specializate ale participanţilor profesionişti, verifică respectarea modului de
dezvăluire a informaţiei în cazurile prevăzute de legislaţie;
f) asigură ţinerea Registrului de stat al asociaţiilor de economii şi împrumut şi
al organizaţiilor de microfinanţare;
g) înaintează propuneri privind planul de reorganizare al asociaţiilor de
economii şi împrumut, emiterea de avertismente şi implementarea masurilor de
stabilizare a asociaţiilor de economii şi împrumut;
h) iniţiază procedura de tragere la răspundere administrativă în cazul
nerespectării prevederilor legislaţiei şi depistării încălcărilor;
i) asigură elaborarea şi implementarea cadrului normativ necesar creării şi
dezvoltării sistemului fondurilor nestatale de pensii;
j) asigură implementarea, monitorizarea, precum şi întreprinderea măsurilor
necesare în cadrul desfăşurării controalelor activităţii participanţilor
profesionişti la piaţa financiară nebancară privind prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului.
9. Departamentul administrativ:
a) asigură funcţionarea sistemului financiar-contabil în conformitate cu
prevederile legislaţiei, precum şi respectarea modului de formare, de
administrare şi de utilizare în condiţii de economie, eficienţă şi eficacitate a
resurselor financiare şi materialelor publice;

28
b) asigură evidenţa, utilizarea legală şi conform destinaţiei a patrimoniului
public;
c) asigură funcţionarea, securitatea, întreţinerea, deservirea, dezvoltarea şi
modernizarea sistemului de tehnologii informaţionale şi de telecomunicaţii,
identifică deficienţele şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi întreprinde măsuri
de prevenire şi de înlăturare a consecinţelor acestora;
d) asigură controlul asupra măsurilor tehnice şi tehnico-organizaţionale,
întreprinse pentru asigurarea protecţiei informaţiilor şi sporirii eficienţei
acestora;
e) asigură crearea, menţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea paginii-web oficiale a
C.N.P.F. şi a bazelor de date, precum şi integritatea informaţiilor acestora;
f) asigură schimbul de informaţie prin intermediul reţelei locale şi adreselor
electronice, inclusiv şi cu reprezentanţele teritoriale, precum şi securitatea
acesteia;
g) asigură realizarea consecventă a politicii şi a procedurilor de personal în
baza principiilor de stabilitate în funcţie publică, obiectivitate, transparenţă,
apreciere după merit, oportunităţi egale şi alte principii în conformitate cu
legislaţia;
h) promovează în cadrul C.N.P.F. crearea unei culturi organizaţionale bazate pe
respectarea valorilor general umane şi a normelor de etică şi conduită,
responsabilitate socială şi relaţii de muncă armonioase;
i) asigură ţinerea Registrelor de evidenţă a ordinelor, contractelor individuale
de muncă, poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi altor
registre la indicaţia conducerii C.N.P.F.;
j) asigură respectarea ordinii interioare de către angajaţi şi a disciplinii de
muncă, iniţiază şi asigură procedura de tragere la răspundere a persoanelor
vinovate în conformitate cu actele normative în vigoare;
k) ţine evidenţa certificatelor eliberate specialiştilor la piaţa financiară
nebancară;

29
l) asigură organizarea şi desfăşurarea adecvată a şedinţelor Consiliului de
administraţie, precum şi perfectarea proceselor-verbale ale acestora;
m) organizează traducerea şi redactarea actelor normative adoptate şi altor
documente, transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, în conformitate cu legislaţia, a deciziilor Consiliului de administraţie
şi ţine evidenţa publicării acestora;
n) determină procedurile activităţii arhivistice în conformitate cu prevederile
legislaţiei şi asigură evidenţa de stat a documentelor, controlul asupra
integrităţii şi a termenelor de păstrare a acestora;
o) exercită controlul asupra respectării modului de examinare a petiţiilor,
precum şi a termenelor stabilite de legislaţie;
p) asigură ţinerea lucrărilor de secretariat şi controlul asupra respectării actelor
normative cu privire la întocmirea documentelor interne şi corespondenţei de
ieşire;
r) asigură funcţionarea şi deservirea tehnică a C.N.P.F., întreţinerea încăperilor
conform normelor şi regulilor sanitare şi de securitate antiincendiară

1.6. Deciziile Comisiei Naţionale şi modul de adoptare a lor

În limita atribuţiilor stabilite de lege, Comisia Naţională adoptă decizii pe care le


consideră necesare, sub formă de hotărîri şi ordonanţe şi, după caz, înscrieri protocolare.
Deciziile Comisiei Naţionale se adoptă la şedinţele Consiliului de administraţie,
care pot fi ordinare sau extraordinare. Procesele-verbale sînt semnate de preşedintele
Comisiei Naţionale. Şedinţele ordinare se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît
de 2 ori pe lună. Şedinţele extraordinare se convoacă din iniţiativa preşedintelui sau a cel
puţin 2 membri ai Consiliului de administraţie.
Şedinţele Consiliului de administraţie pot fi publice sau închise. Şedinţele închise
au loc doar în cazul în care există pericolul prejudicierii pieţei financiare nebancare sau a
participanţilor la ea. Această formă a şedinţei se decide prin vot.
Şedinţele Consiliului de administraţie sînt deliberative în cazul în care la ele
participă cel puţin 3 membri şi sînt prezidate de către preşedintele Consiliului de
administraţie, iar în absenţa acestuia, de către vicepreşedinte.
30
Deciziile Comisiei Naţionale se adoptă prin votul majorităţii celor prezenţi la
şedinţa Consiliului de administraţie. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui
sau, în absenţa acestuia, a vicepreşedintelui este decisiv.
Membrii Consiliului de administraţie nu au dreptul de a se abţine de la vot.
Membrii care au votat împotrivă îşi pot consemna opinia separată în procesul-verbal al
şedinţei respective.
Comisia Naţională emite decizii sub formă de hotărîri şi ordonanţe, care se
semnează de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.
Consiliul de administraţie, după caz, poate delibera în şedinţe şi rezolva unele
chestiuni, conform regulamentului, prin înscrieri protocolare. Înscrierile protocolare se
aplică doar în limitele în care nu este necesară adoptarea unei decizii sub formă de
hotărîre sau ordonanţă conform prevederilor prezentei legi.
Prin hotărîri, Comisia Naţională fondează şi lichidează instituţii, inclusiv
reprezentanţe teritoriale, acordă, suspendă sau retrage licenţe şi autorizaţii, adoptă,
modifică sau abrogă acte normative ce ţin de reglementarea pieţei financiare nebancare,
aplică interdicţii, aprobă regulamentul propriu, precum şi realizează atribuţiile stabilite
de prezenta lege şi de alte acte legislative
Prin hotărîri Comisia Naţională:
a) aprobă Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe termen mediu şi
Planul anual de activitate;
b) aprobă raportul anual asupra activităţii sale şi asupra funcţionării pieţei

financiare nebancare;
c) adoptă, modifică sau abrogă acte normative cu caracter de reglementare;
d) fondează şi lichidează instituţii, inclusiv reprezentanţe teritoriale, fonduri pe
piaţa financiară nebancară, precum şi aprobă actele de constituire şi de
activitate ale acestora;
e) fondează ediţii periodice şi desemnează membrii organelor de conducere ale
acestora;
f) acordă, retrage şi suspendă licenţe/autorizaţii, atestate de calificare eliberate
participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară;

31
g) acordă statut de autoreglementare asociaţiilor participanţilor profesionişti şi le
deleagă împuterniciri în conformitate cu legislaţia;
h) aprobă rezultatele controalelor activităţii participanţilor profesionişti la piaţa
financiară nebancară;
i) înregistrează ofertele publice şi ofertele tender de valori mobiliare;
j) efectuează înregistrările necesare în Registrul de stat al valorilor mobiliare;
k) eliberează emitenţilor permise pentru circulaţia valorilor mobiliare în afara
ţării;
l) determină publicaţiile periodice în care participanţii profesionişti şi emitenţii
de valori mobiliare sînt obligaţi să publice informaţia ce urmează a fi
dezvăluită;
m) desemnează registratorul independent în modul stabilit;
n) califică acţiunile participanţilor la piaţa valorilor mobiliare ca manipulări pe
piaţa valorilor mobiliare;
o) decide referitor la sesizarea Camerei de Licenţiere privind suspendarea şi
reluarea valabilităţii licenţelor pentru activitatea în domeniul asigurărilor,
activitatea de administrare a activelor fondurilor nestatale de pensii şi
activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut în cazul încălcării normelor
prudenţiale;
p) dispune şi aplică măsurile prevăzute de legislaţie de remediere financiară a
participanţilor la piaţa financiară nebancară, inclusiv cazurile de declarare a
insolvabilităţii;
q) aprobă componenţa Consiliului de experţi şi Comisiilor de atestare a
specialiştilor participanţilor profesionişti;
r) aprobă, în cazurile stabilite de legislaţie, actele participanţilor profesionişti;
s) desemnează administratorii din oficiu, administraţia provizorie, managerul sau
depozitarul şi/sau reprezentanţii în componenţa comisiilor de lichidare a
participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară sau a genului de
activitate profesionistă;

32
t) aprobă planul de compensare echitabilă a pretenţiilor asiguraţilor rămase
nesatisfăcute în cazul în care asigurătorul a cărui licenţă a fost retrasă nu
dispune de mijloace suficiente pentru plata tuturor despăgubirilor;
u) aprobă planul de activitate a asigurătorului (reasigurătorului) în perioada de
pînă la numirea lichidatorului;
v) aprobă modul de calcul şi de evidenţă a activelor de pensii ale fondului nestatal
de pensii;
w) suspendă dreptul de vot al acţionarilor (asociaţilor) asigurătorului
(reasigurătorului) în cazul în care aceştia au dobîndit drept de proprietate sau
de administrare a participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului
(reasigurătorului) fără avizul prealalbil al Comisiei Naţionale, acordat în
modul stabilit prin actele normative;
x) aprobă transferul portofoliului de asigurare şi a activelor de pensii în cazul
retragerii calităţii de membru al fondului nestatal de pensii;
y) exonerează asociaţiile de economii şi împrumut de obligaţia executării uneia
sau mai multor prevederi ale actelor sale normative în cazul în care aceasta
face parte dintr-un plan de stabilizare financiară de lungă durată;
z) reglementează alte chestiuni pentru care Comisia Naţională consideră necesară
adoptarea hotărîrilor.
Prin ordonanţe Comisia Naţională:
a) dispune efectuarea de expertize şi controale pe piaţa financiară nebancară;
b) aplică restricţii în activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară,
inclusiv suspendă operaţiunile bancare la conturile curente ale acestora;
c) suspendă plasamentul şi circulaţia valorilor mobiliare;
d) suspendă clearingul şi decontările la tranzacţii cu valorile mobiliare;
e) dispune efectuarea controalelor suplimentare de către comisia de cenzori ai
asociaţiei de economii şi împrumut;
f) decide asupra altor chestiuni în limita atribuţiilor stabilite conform legislaţiei.
Ordonanţele se aduc la cunoştinţa persoanelor vizate la data emiterii.

33
Interpretarea oficială a deciziilor Comisiei Naţionale se face prin decizii
adoptate în modul stabilit de legislaţie.
Hotărîrile şi ordonanţele Comisiei Naţionale se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
Hotărîrile Comisiei Naţionale intră în vigoare la data publicării, în caz că în
hotărîre nu este indicat alt termen.
Prin înscrieri protocolare Comisia Naţională:
a) reperfectează licenţe şi autorizaţii participanţilor profesionişti, eliberează
duplicate şi copii ale licenţelor legalizate;
b) aprobă avize asupra proiectelor de acte normative ce vizează piaţa financiară
nebancară, elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice;
c) stabileşte condiţiile de ţinere a Registrului de stat al valorilor mobiliare,
registrului participanţilor profesionişti, registrului licenţelor eliberate,
suspendate şi retrase, registrului atestatelor de calificare a specialiştilor
participanţilor profesionişti şi altor registre stabilite de legislaţie;
d) eliberează, în cazurile stabilite de legislaţie, avize de dobîndire a participaţiilor
calificate în capitalul social al participanţilor profesionişti şi avize de
deschidere a filialelor şi reprezentanţelor participanţilor profesionişti;
e) eliberează avize şi acorduri de reorganizare a fondului de investiţii,
asigurătorului (reasigurătorului) şi asociaţiei de economii şi împrumut;
f) eliberează avize prealabile pentru înregistrarea asigurătorului
(reasigurătorului), avize prealabile privind investirea a mai mult de 15 % din
capitalul propriu al asigurătorului (reasigurătorului) în capitalul social al unei
societăţi comerciale, avize privind efectuarea tranzacţiilor de proporţii de către
asigurător (reasigurător), avize privind contractarea unui împrumut în cuantum
ce depăşeşte 10 % din valoarea capitalului social al asigurătorului
(reasigurătorului), avize prealabile privind folosirea profitului de către
asigurător (reasigurător) în cazurile stabilite de legislaţie;
g) eliberează aviz de constituire a Biroului Naţional al Asigurătorilor de
Autovehicule şi avize prealabile asupra statutului Biroului Naţional al

34
Asigurătorilor de Autovehicule, precum şi asupra modificărilor şi
completărilor la acesta;
h) eliberează acorduri privind efectuarea investiţiilor de către asociaţiile de
economii şi împrumut în cazurile stabilite de legislaţie;
i) eliberează aviz de înregistrare a asociaţiilor de economii şi împrumut, precum
şi aviz la operarea modificărilor şi completărilor la statutul asociaţiilor de
economii şi împrumut;
j) aprobă business-planul elaborat de asociaţiile de economii şi împrumut în
vederea obţinerii sau reperfectării licenţei;
k) aprobă planul de reorganizare al asociaţiilor de economii şi împrumut;
l) aprobă Regulamentul de ordine interioară a Comisiei Naţionale şi alte
regulamente de uz intern;
m) decide asupra altor chestiuni pentru care nu este necesară adoptarea unei
decizii sub formă de hotărîre sau ordonanţă.
Înscrierile protocolare se consemnează în procesul-verbal al şedinţei Consiliului
de administraţie şi se aduc la cunoştinţa persoanelor vizate în termen de cel mult 3 zile
lucrătoare de la data adoptării.
Comisia Naţională este în drept să expedieze participanţilor la piaţa financiară
nebancară prescripţii spre executare obligatorie în ce priveşte: desfăşurarea adunărilor
generale ale acţionarilor;prezentarea documentelor contabile şi a altor documente
necesare, explicaţiilor verbale şi scrise.
Deciziile Comisiei Naţionale pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ
competentă. Contestarea sau acţiunea în justiţie nu va suspenda executarea deciziilor
Comisiei Naţionale pînă la soluţionarea definitivă a cauzei în instanţa de judecată.

1.7.Organizarea si administratia Comisiei Nationale.

Conducerea Comisiei Nationale

Comisia Naţională a Pietii Financiare este condusă de Consiliul de administraţie.

35
Consiliul de administraţie este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv
preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de administraţie, care sînt, respectiv,
preşedinte şi vicepreşedinte al Comisiei Naţionale.
Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii Comisiei Naţionale sînt
funcţionari publici.
Membrii Consiliului de administraţie sînt desemnaţi de Parlament, la propunerea
Preşedintelui Parlamentului, cu avizul prealabil pozitiv al comisiei parlamentare de
profil. Preşedintele Consiliului de administraţie se desemnează pe 4 ani, vicepreşedintele
- pe 3 ani, un membru - pe 3 ani şi doi membri - pe 2 ani. Fiecare membru al Consiliului
de administraţie are dreptul la două mandate consecutive.
În funcţia de membru al Consiliului de administraţie poate fi desemnată persoana
care deţine exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi o vechime în
muncă de cel puţin 10 ani în domeniile financiar, economic sau bancar.
Calitatea de membru al Consiliului de administraţie încetează în caz de:
a) expirare a termenului pentru care a fost desemnat;
b) revocare de către Parlament, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, inclusiv
din iniţiativa preşedintelui Comisiei Naţionale;
c) demisie;
d) deces.
Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie se face de Parlament în cazul în
care:
a) în urma exercitării neadecvate a atribuţiilor sale sau săvîrşirii unor acte ilegale, s-
au produs efecte de criză pe piaţa financiară nebancară;
b) au fost condamnaţi prin sentinţă judecătorească rămasă definitivă;
c) devin neeligibili în cazul unor situaţii de incompatibilitate prevăzute la art.27
alin.(3);
d) nu-şi pot îndeplini atribuţiile din cauza incapacităţii fizice sau psihice, constatată
de către o comisie medicală.
Membrii Consiliului de administraţie se revocă din funcţie cu majoritatea simplă de
voturi (50%+1) din numărul total al deputaţilor din Parlament.

36
Membrii Consiliului de administraţie ale căror mandate au expirat vor rămîne în
funcţie pînă la numirea succesorilor lor.
Preşedintele Comisiei Naţionale are următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea Comisiei Naţionale, poartă răspundere în faţa Parlamentului
pentru îndeplinirea de către Comisia Naţională a sarcinilor atribuite acesteia prin
Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi prezentul Regulament;
b) reprezintă Comisia Naţională în relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu
organismele internaţionale de specialitate respective;
c) convoacă şedinţele membrilor Consiliului de administraţie, le prezidează şi
asigură îndeplinirea hotărîrilor adoptate;
d) aprobă ordinea de zi a şedinţei şi lista participanţilor la şedinţele Consiliului de
administraţie;
e) repartizează atribuţii şi împuterniciri membrilor Consiliului de administraţie
confirmate prin hotărîrile Comisiei Naţionale;
f) organizează şi desfăşoară concursuri pentru completarea funcţiilor vacante în
Comisia Naţională şi reprezentanţele sale teritoriale;
g) numeşte şi eliberează, în conformitate cu legislaţia, angajaţii Comisiei Naţionale
şi ai reprezentanţelor teritoriale. În caz de necesitate, aplică sancţiuni disciplinare;
h) constituie grupuri de lucru şi grupuri de control, inclusiv grupuri de lucru
interministeriale;
i) semnează avize, rapoarte, răspunsuri oficiale, altă corespondenţă curentă;
j) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de legislaţie.
Consiliul de administraţie aprobă planul anual de activitate a Comisiei Naţionale
şi examinează rapoartele privind realizarea acestuia.
Şedinţele Consiliului de administraţie pot fi publice sau închise. Modul de
organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului de administraţie se stabileşte în
Regulamentul de ordine interioară a Comisiei Naţionale.
Comisia Naţională poate solicita prezenţa participanţilor pieţei la şedinţele
Consiliului de administraţie. Neprezentarea acestora nu presupune amînarea examinării
chestiunii puse în discuţie.

37
La şedinţele publice ale Consiliului de administraţie pot fi prezenţi membrii
Consiliului de experţi, reprezentanţii organizaţiilor de autoreglementare, reprezentanţii
mijloacelor de informare în masă acreditaţi de către Comisia Naţională. Participarea
altor solicitanţi la şedinţele Consiliului de administraţie se admite cu permisiunea
prealabilă a Preşedintelui Comisiei Naţionale.
Pe lîngă Comisia Naţională poate fi constituit un organ consultativ - Consiliul de
experţi. Modul de constituire, componenţa şi atribuţiile acestui organ se stabilesc de
către Comisia Naţională.
Comisia Naţională poate antrena savanţi şi specialişti-practicieni pentru
consultaţii, pentru efectuarea controalelor şi expertizelor, remunerîndu-i conform
legislaţiei.

1.8. Drepturile si obligatiunile membrilor consiliului de administratie si


angajatilor Comisiei Nationale

Membrii Consiliului de administraţie sînt independenţi în exerciţiul funcţiunii şi se


supun numai legii.
Membrii Consiliului de administraţie nu pot fi reţinuţi, arestaţi ori traşi la
răspundere administrativă sau penală decît la cererea Procurorului General, cu
consimţămîntul Parlamentului.
Preşedintele Comisiei Naţionale:
a) conduce activitatea Comisiei Naţionale, poartă răspundere în faţa Parlamentului
pentru îndeplinirea de către Comisia Naţională a sarcinilor atribuite acesteia prin
prezenta lege şi prin regulamentul ei;
b) reprezintă Comisia Naţională în relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu
organismele internaţionale de specialitate respective;
c) convoacă şedinţele Consiliului de administraţie, le prezidează şi asigură
îndeplinirea hotărîrilor adoptate;
d) repartizează atribuţii şi împuterniciri membrilor Consiliului de administraţie
confirmate prin hotărîre a Comisiei Naţionale;
e) organizează şi desfăşoară concursuri pentru completarea funcţiilor vacante în
structura aparatului executiv şi în agenţiile teritoriale ale Comisiei Naţionale;
38
f) numeşte şi eliberează, în conformitate cu legislaţia, angajaţii Comisiei Naţionale
şi ai agenţiilor teritoriale. În caz de necesitate, le aplică sancţiuni disciplinare;
g) semnează avize, rapoarte, răspunsuri oficiale, altă corespondenţă curentă.
În absenţa Preşedintelui Comisiei Naţionale, atribuţiile prevăzute la alin.(1) sînt
exercitate de vicepreşedintele acesteia.
Preşedintele Comisiei Naţionale participă la şedinţele Parlamentului şi ale
Guvernului în problemele reglementării şi controlului funcţionării pieţei financiare
nebancare.
Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii Comisiei Naţionale sînt obligaţi:
a) să nu divulge informaţia obţinută în exerciţiul funcţiunii;
b) să se abţină de la orice activitate sau acţiune incompatibilă cu calitatea de
membru al Consiliului de administraţie sau angajat al Comisiei Naţionale.
La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, membrii Consiliului de
administraţie sînt obligaţi să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi
proprietate.
Sînt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie
persoanele care:
a) sînt rude sau afini atît între ei, cît şi cu Preşedintele Republicii Moldova, cu
Preşedintele Parlamentului, cu Prim-ministrul, cu Guvernatorul Băncii Naţionale;
b) au antecedente penale;
c) desfăşoară orice alt tip de activitate remunerată, cu excepţia activităţilor
ştiinţifice, didactice şi de creaţie;
d) sînt membri ai consiliilor de administraţie, consiliilor de directori, comitetelor de
conducere, comisiilor de revizie şi ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice,
care sînt subiecţi ai supravegherii din partea Comisiei Naţionale;
e) posedă mai mult de 0,5% din acţiuni (cote de participare) sau din alte valori
mobiliare ale participanţilor profesionişti şi ale emitenţilor;
f) abuzează de atribuţiile lor în scop de publicitate.
Sînt incompatibile cu calitatea de angajat al Comisiei Naţionale persoanele care:

39
a) desfăşoară orice alt tip de activitate remunerată, cu excepţia activităţilor
ştiinţifice, didactice şi de creaţie;
b) sînt membri ai consiliilor de supraveghere, consiliilor de directori, comitetelor de
conducere, comisiilor de revizie şi ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice,
care sînt subiecţi ai supravegherii din partea Comisiei Naţionale;
c) posedă mai mult de 0,5% din acţiuni (cote de participare) sau din alte valori
mobiliare ale emitenţilor şi titularilor de licenţe;
d) abuzează de atribuţiile lor în scop de publicitate.
Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii împuterniciţi ai Comisiei
Naţionale au dreptul să le ceară participanţilor la piaţa financiară nebancară să prezinte
Comisiei Naţionale orice documente şi explicaţii orale şi în scris necesare la exercitarea
atribuţiilor de control.
Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii Comisiei Naţionale nu au dreptul
să transmită împuternicirile lor altor persoane.

1.9. Transparenţa activităţii Comisiei Nationale

Comisia Naţională asigură transparenţa activităţii sale prin menţinerea paginii-web


oficiale, difuzarea informaţiei prin intermediul comunicatelor informative, conferinţelor
de presă, briefingurilor, dezbaterilor publice şi altor mijloace de comunicare.
Accesul la informaţiile deţinute de Comisia Naţională, inclusiv dările de seamă şi
rapoartele participanţilor la piaţa financiară nebancară, se face în condiţiile stabilite de
Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie” şi actele normative ale
Comisiei Naţionale.

1.10. Relaţiile Comisiei Naţionale cu participanţii pieţei si cu organismele


internationale

Participanţii la piaţa financiară nebancară prezintă Comisiei Naţionale dări de


seamă şi rapoarte în condiţiile şi cu periodicitatea stabilită de actele normative.
Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii împuterniciţi ai Comisiei
Naţionale au dreptul să solicite participanţilor la piaţa financiară nebancară, iar aceştia

40
sînt obligaţi să prezinte Comisiei Naţionale, orice documente şi explicaţii verbale şi
scrise necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale.
La exercitarea atribuţiilor de control, membrii Consiliului de administraţie şi
angajaţii autorizaţi ai Comisiei Naţionale au drept de acces în sediul, încăperile de
serviciu şi pe teritoriul participanţilor la piaţa financiară nebancară.
Comisia Naţională este în drept să colaboreze cu organisme de specialitate
internaţionale şi autorităţi similare din alte state şi să adere la ele, precum şi să acorde
asistenţă şi să efectueze schimb de informaţii privind piaţa financiară nebancară şi
participanţii acesteia, în conformitate cu legislaţia.
Comisia Naţionala a Pieţei Financiare, fiind succesoarea de drepturi a Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea
Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a
activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lângă Ministerul
Finanţelor, urmare a intensei colaborări cu instituţiile internaţionale similare de
reglementare şi supraveghere a pieţei financiare a încheiat o serie de Memorandumuri de
cooperare în domeniul menţinerii şi dezvoltării ulterioare a schimbului de informaţii.
ITALIA
Memorandum de înţelegere privind cooperarea tehnică între Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare din Republica Moldova şi Commissione Nazionale per le Societа e
la Borsa din Republica Italia, semnat pe data de 14 noiembrie 2005, la Roma, Italia.
Memorandumul conţine prevederi referitoare la:
− stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei tehnice;
− acordarea consultaţiilor privind reglementarea şi funcţionarea pieţei valorilor
mobiliare;
− efectuarea consultărilor reciproce în scopul stabilirea instrumentelor necesare
pentru dezvoltarea, gestionarea şi operarea pieţelor valorilor mobiliare;
− determinarea procedurii de implementare a cooperării.
ROMÂNIA

41
Memorandumul de colaborare între Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din
Republica Moldova şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din România, încheiat la
25 septembrie2003.
Memorandumul conţine prevederi referitoare la:
− organizarea programelor de formare şi pregătire a profesională comune, seminare,
conferinţe, forumuri tematice din domeniul pieţelor de capital;
− organizarea anuală a întîlnirilor bilaterale la nivel de conducere şi experţi, precum
şi între organismele de autoreglementare din cele două ţări în vederea schimbului
de experienţă;
− schimbul de informaţii reciproce referitoare la activitatea pieţelor precum şi
aplicarea şi perfecţionarea normelor legale în domeniul valorilor mobiliare.
Memorandumul de colaborare privind cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniul
supravegherii asigurărilor între Comisia de Supraveghere a Asigurărilor den România şi
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii
din Republica Moldova, încheiat la 27 noiembrie 2007, la Bucureşti, România.
Memorandumul conţine prevederi referitoare la:
− stabilirea domeniilor de acordare a asistenţei reciproce şi schimbul de informaţii;
− stabilirea accesului la informaţie şi a confidenţialităţii;
− organizarea programelor de pregatire si asistenta tehnica pentru dezvoltarea

cadrului de reglementare a pietei asigurarilor


Cooperarea cu organizaţiile internaţionale de profil şi obţinerea calităţii de
membru al acestora reprezintă paşii ce urmează a fi efectuaţi în cadrul integrării
europene a pieţei financiare autohtone.
Institutul Francofon de Reglementare Financiară (IFREFI)
Comisia Naţională a Pieţei Financiare este membru al Institutul Francofon de
Reglementare Financiară, la care a aderat în cadrul reuniunii din 12.09.2006, care a avut
loc la Bucureşti, România.
Institutul Francofon de Reglementare Financiară a fost fondat la 20 iunie 2002, în
cadrul Conferinţei francofone privind reglementarea financiară. Preşedinţii şi

42
reprezentanţii ai autorităţilor de reglementarea financiară din 9 ţări, vorbitoare de limba
franceză – Belgia, Franţa, Luxemburg, provincia canadiană Quebec, Elveţia, Maroco,
Algeria, Guineea, şi Uniunea monetară vest-africană (reprezintă piaţa financiară
regională a 8 ţări din zonă) au semnat declaraţia de constituire şi au aprobat statutul
IFREFI.
Conform prevederilor statutului, IFREFI este o structură flexibilă de cooperare şi
dialog, scopul căreia este efectuarea schimbului de cunoştinţe şi experienţă, referitoare
la piaţa financiară, între membrii săi.
În linii generale, IFREFI este o structură care are drept principale obiective:
- organizarea seminarelor de formare profesională în domeniul reglementării
financiare;
- schimbul de informaţii şi experienţă;
- elaborarea de studii şi cercetări legate in special de existenta unui cadru juridic
comun.
IFREFI se reuneşte cel puţin o dată pe an la invitaţia unuia dintre membri. De
asemenea organizează o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie seminare de formare
profesionala pe diverse tematici.
Grupul Consultativ de Reglementare şi Supraveghere a Pieţei de Capital (GC)
C.N.P.F. a aderat la Grupul Consultativ de reglementare şi supraveghere a pieţei
de capital în cadrul reuniunii din 10 aprilie 2007, care a avut loc la Mumbai, India.
Grupul Consultativ de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital a fost creat
la 30 mai 2001, la Varşovia, de către 12 autorităţi de reglementare a pieţei de capital din
ţările care aspirau să devină membru al Uniunii Europene, în scopul coordonării
eforturilor şi desfăşurării de acţiuni comune în vederea integrării în UE. La moment
Grupul Consultativ are 20 de membri din următoarele ţări: Albania, Bulgaria, Bosnia-
Herţegovina, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania,
Macedonia, Malta, Muntenegru, Moldova, Polonia, România, Serbia, Republica
Slovacă, Slovenia, Srpska, Turcia.
Obiectivele Grupului Consultativ sunt următoarele:

43
− Schimbul de informaţii privind experienţa autorităţilor în implementarea şi
înţelegera regulamentelor şi Directivelor Uniunii Europene
− Efectuarea consultărilor privind armonizarea cu regulile şi standardele UE;
− Focusarea activităţii Grupului spre obţinerea accesului la lucrul de
reglementare efectuat în cadrul UE.
Grupul se întruneşte regulat, nu mai puţin de două ori pe an. Grupul alege un
membru care va prezida Grupul pentru un an.
Consiliul Preşedinţilor instituţiilor de reglementare ale pieţei valorilor
mobiliare a Statelor membre CSI
Din anul 2002 Comisia Naţională a Pieţei Financiare este reprezentată în cadrul
Consiliului Preşedinţilor instituţiilor de reglementare ale pieţei valorilor mobiliare a
Statelor membre CSI.
Consiliul Preşedinţilor instituţiilor de reglementare ale pieţei valorilor mobiliare a
Statelor membre CSI a fost fondat cu scopul de a asigura coordonarea activităţilor
instituţiilor de reglementare ale pieţei valorilor mobiliare a Statelor membre CSI. În
activitatea sa, Consiliul este gestionat conform Regulamentului Statelor CSI, acordurilor
interstatale şi interguvernamentale, deciziilor Consiliului Preşedinţilor Statelor CSI,
deciziilor Consiliului Economic. Consiliul activează într-o strînsă colaborare cu
Comitetul Executiv al CSI.
Obiectivele Consiliului:
• integrarea economică mai profundă a statelor membre CSI în domeniul pieţei valorilor
mobiliare;
• asigurarea colaborării conform reglementării standardelor internaţionale, servind la
formarea unor pieţe efective şi transparente;
• crearea condiţiilor pentru o continuă liberalizare a circuitului de capital în cadrul CSI;
• asigurarea privind apărarea drepturilor garantate şi efective ale investitorilor pe piaţa
valorilor mobiliare ale statelor-membre CSI;
• crearea unui sistem de control efectiv pe pieţele valorilor mobiliare al statelor membre
CSI.

44
Consiliul este format din Preşedinţii instituţiilor de reglementare ale pieţei
valorilor mobiliare a Statelor membre CSI sau persoanele împuternicite. Preşedintele
Consiliului este ales prin vot pe un termen de un an.
În prezent, C.N.P.F. este în proces de aderare la IOSCO – Organizaţia
Internaţională a Comisiilor Valorilor Mobiliare.
Organizaţia Internaţională a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO) promovează
cooperarea, asistenţa reciprocă, schimbul de informaţii şi dezvoltarea standardelor
pentru a îmbunătăţi reglementarea pieţelor valorilor mobiliare, mai mult ca atît, este cea
mai importanta organizatie pentru cooperare internationala in domeniul reglementarii
pietelor valorilor mobiliare.
Agenţiile membre ale IOSCO efectuează schimb permanent de informaţii cu privire la
experienţa lor proprie în domeniul respectiv, întru promovarea dezvoltării pieţelor
naţionale de valori mobiliare, precum şi acordă asistenţă reciprocă întru promovarea
integrităţii pieţelor prin respectarea riguroasă a legislaţiei şi sancţionarea fraudelor
economice.
Obiectivele principale ale IOSCO sunt:
− mărirea eficienţei şi a transparenţei pieţei valorilor mobiliare;
− protejarea investitorilor;
− facilitarea cooperării între organizaţiile de reglementare în lupta contra
crimelor financiare.

Printre realizările recente ale IOSCO figurează şi:


- adoptarea în 1998 a unui set atotcuprinzător al Obiectivelor şi Principiilor
Reglementării (Principiile IOSCO), în prezent recunoscut de comunitatea internaţională
drept un reper pentru toate pieţele;
- ratificarea în 2002 a Memorandumului de Înţelegere Multilateral (IOSCO MOU),
elaborat pentru facilitarea respectării legislaţiei şi a schimbului de informaţii în cadrul
comunităţii internaţionale a Organismelor de Reglementare a PVM;
- ratificarea în 2003 a metodologiei (Metodologia de Evaluare IOSCO), care va permite
evaluarea obiectivelor la nivelul de implementare a principiilor IOSCO în jurisdicţia
45
membrilor IOSCO şi dezvoltarea planului de acţiuni practice, elaborate în special pentru
înlăturarea deficienţelor identificate.

CAPITOLUL II

CARACTERISTICA ORGANIZATIONAL - ECONOMICA A COMISIEI


NATIONALE A PIETII FINANCIARE

2.1 Modul de organizare a activităţii subdiviziunilor structurale ale Comisiei


Naţionale a Pieţei Financiare

2.1.1 Ordinele Preşedintelui


În scopul organizării eficiente a activităţii subdiviziunilor structurale, creării grupurilor
de lucru, precum şi reglementării altor chestiuni legate de activitatea curentă, Preşedintele
emite ordine de aplicaţie internă, obligatorii pentru angajaţii C.N.P.F.
Proiectele de ordine sînt elaborate, de regulă, de către Secţia resurse umane. În funcţie
de chestiunea ce urmează a fi reglementată, proiectul de ordin se coordonează cu conducătorul
subdiviziunii structurale respective. Proiectul de ordin se completează pe verso cu următoarele
date:
a) numele şi semnătura executorului care a elaborat ordinul;
b) numele şi semnătura conducătorului subdiviziuni structurale în cadrul căreia
activează executorul;
c) semnătura conducătorului subdiviziuni structurale, activitatea căreia are
tangenţă cu aplicarea prevederilor ordinului (după caz);
d) semnătura directorului Departamentului juridic (ca confirmare că proiectul de
ordin a fost supus expertizei juridice);
e) semnătura membrului Consiliului de administraţie coordonator.
Secţia resurse umane:
- asigură controlul asupra înregistrării ordinelor Preşedintelui în registrul de evidenţă a
ordinelor;

46
- aduce la cunoştinţa angajaţilor vizaţi prevederile ordinelor emise, contra semnătură, cu
indicarea datei corespunzătoare;
- asigură, permanent, plasarea pe panoul informativ a ordinelor ce ţin de schimbarea
timpului de muncă, activitatea întregului colectiv de muncă, de stimulare şi de sancţionare a
angajaţilor, de programare a concediilor, altor ordine la indicaţia Preşedintelui, pe un termen de
cel puţin 10 zile şi/sau expedierea acestora în versiune electronică tuturor angajaţilor prin
intermediul adreselor electronice de serviciu din reţeaua locală de calculatoare.
1.2 Planificarea activităţii
Activitatea C.N.P.F. se desfăşoară în conformitate cu planul anual de activitate, aprobat
prin hotărîrea Consiliului de administraţie, planurile trimestriale, aprobate prin înscriere
protocolară, precum şi prin alte acte normative.
Anual, pînă la data de 01 decembrie a anului în curs, conducătorii subdiviziunilor
structurale prezintă propuneri pentru planul anual de activitate, coordonate cu membrul
Consiliului de administraţie, care coordonează activitatea subdiviziunii respective.
Anual, în baza propunerilor prezentate de conducătorii subdiviziunilor structurale, în
termen de pînă la 15 decembrie a anului în curs, Direcţia analize strategice şi dezvoltare
elaborează şi prezintă spre examinare şi aprobare la şedinţa Consiliului de administraţie
proiectul definitivat al planului anual de activitate.
Trimestrial, pînă la data de 25 a ultimei luni a trimestrului în curs, conducătorii
subdiviziunilor structurale prezintă propuneri pentru planul trimestrial de activitate.
Trimestrial, în baza propunerilor prezentate de conducătorii subdiviziunilor structurale,
coordonate cu membrul Consiliului de administraţie coordonator, în termen de pînă la data de 1
a primei luni a trimestrului următor, Direcţia analize strategice şi dezvoltare elaborează şi
prezintă spre examinare şi aprobare prin înscriere protocolară la şedinţa Consiliului de
administraţie planul trimestrial de activitate.
Planificarea activităţilor curente se efectuează, de regulă, săptămînal (în ziua de luni sau
în prima zi lucrătoare a săptămînii) la şedinţa operativă, la care participă: membrii Consiliului
de administraţie, Aparatul Preşedintelui, directorii departamentelor, şefii direcţiilor şi secţiilor,
precum şi alţi angajaţi, după caz, la indicaţia conducerii C.N.P.F.

47
Direcţia secretariat perfectează procesul-verbal al şedinţei operative, care se semnează
de Preşedinte, se aduce la cunoştinţa conducătorilor subdiviziunilor structurale contra
semnătură şi se plasează în versiune electronică în reţeaua informaţională locală. Prezenţa
persoanelor care urmează să participe la şedinţele operative este asigurată de Direcţia
secretariat.
2.1.3 Elaborarea şi examinarea proiectelor de decizii ale Consiliului de
administraţie
Conducătorii subdiviziunilor structurale (directorii de departament, şefii de
direcţie/secţie), în limitele atribuţiilor, elaborează proiecte de decizii, avize, înscrieri
protocolare, precum şi alte acte normative ale C.N.P.F. (în continuare – proiecte), le prezintă şi
le susţin în procesul examinării acestora la şedinţa Consiliului de administraţie.
Proiectele includ, de regulă, următoarele elemente:
a) titlul;
b) partea de constatare, care include, după caz, concluziile, argumentele şi prevederile
actelor normative şi legislative de referinţă;
c) dispozitivul deciziei.
La proiect se perfectează nota informativă, care include prezentarea activităţilor legate
de examinarea materialelor în cauză, termenele de examinare, studii, analize, prevederile
actelor normative şi legislative de referinţă, constatările şi concluziile argumentate cu probe
veridice şi relevante şi alte aspecte. În mod obligatoriu, se prezintă analiza detaliată a factorilor
şi a riscurilor, precum şi a efectelor (impactului) legate de adoptarea deciziei în cauză.
Întru exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, angajaţii C.N.P.F., în scopul verificării
bunurilor imobile ale diferitor persoane juridice sau fizice, vor putea obţine informaţia din
„Banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile” în baza cererii prezentate D.A.I.S.I.,
conform modelului stabilit (Anexa nr. 52).
Varianta finală a proiectelor actelor cu caracter individual şi a notelor informative se
prezintă Departamentului juridic pentru efectuarea expertizei juridice (verificarea aplicării
conforme a actelor legislative şi normative în vigoare) şi avizare în termen de cel mult 3 zile
lucrătoare de la data primirii materialelor în cauză, care se consemnează în registrul respectiv
de evidenţă, ţinut de Departamentul juridic, contra semnăturii persoanei ce prezintă proiectul.

48
76. Versiunea finală a proiectului cu nota informativă respectivă se prezintă Direcţiei
secretariat pentru includere în ordinea de zi a şedinţei Consiliului de administraţie, fiind
completată pe verso cu următoarele date:
a) numele şi semnătura executorului;
b) semnătura conducătorului subdiviziunii structurale în cadrul căreia a fost
elaborat proiectul (ca confirmare a verificării corectitudinii constatărilor şi
concluziilor expuse, respectării prevederilor legale şi a altor cerinţe stabilite);
c) semnăturile altor conducători ai subdiviziunilor structurale care au prezentat
obiecţii şi propuneri vizavi de proiect (ca confirmare că proiectul deciziei a fost
examinat şi avizat corespunzător);
d) semnătura directorului şi colaboratorului responsabil al Departamentului juridic
(ca confirmare că proiectul a fost supus expertizei juridice);
e) în cazul proiectelor de acte normative cu caracter de reglementare – semnătura
Consilierului Preşedintelui (ca confirmare a lipsei obiecţiilor în urma examinării
proiectului);
f) semnătura membrului Consiliului de administraţie coordonator al subdiviziunii
structurale în cadrul căreia a fost elaborat proiectul.
Proiectele, vizate în modul stabilit în pct.76, notele informative şi lista persoanelor
invitate la şedinţa Consiliului de administraţie se prezintă în Direcţia secretariat cu cel puţin
două zile înainte de a fi examinate la şedinţa de lucru, care de regulă se desfăşoară în ziua de
marţi a săptămînii.
Direcţia secretariat perfectează ordinea de zi a şedinţei de lucru, care se aprobă de
Preşedinte, şi asigură repartizarea materialelor membrilor Consiliului de administraţie cu cel
puţin o zi înainte de data şedinţei de lucru.
La şedinţa de lucru, pe lîngă membrii Consiliului de administraţie, participă:
reprezentantul Departamentului juridic, conducătorul subdiviziunii structurale şi executorul
care a participat nemijlocit la examinarea materialelor în cauză, precum şi alţi angajaţi după
caz.

49
Membrii Consiliului de administraţie pot solicita orice document şi explicaţii pe
marginea proiectului de decizie. În cazul cînd proiectul de decizie urmează a fi revizuit şi
modificat substanţial, materialele se restituie pentru reexaminare.
2.1.4 Elaborarea şi examinarea proiectelor de acte legislative şi acte
normative cu caracter de reglementare
Proiectele de acte legislative şi normative cu caracter de reglementare (regulamente,
instrucţiuni, norme metodologice, reguli şi alte acte normative – în continuare proiecte de acte
normative), precum şi cele de modificare şi completare a actelor adoptate, sînt elaborate:
a) de subdiviziunile structurale, în dependenţă de competenţa acestora, sau;

b) de persoanele desemnate de Preşedinte, sau;


c) de grupurile de lucru create în acest scop.
Proiectele de acte normative se elaborează în termenele stabilite în planul anual de
activitate şi/sau planurile trimestriale de activitate ale subdiviziunii structurale, C.N.P.F. sau în
ordinul Preşedintelui. La proiectele de acte normative se întocmesc note informative, în care se
expun argumentele şi oportunitatea adoptării acestora, temeiul juridic, alte informaţii relevante.
Varianta proiectului de act normativ se plasează în versiune electronică în reţeaua
informaţională locală pentru expunerea obiecţiilor şi propunerilor din partea angajaţilor
subdiviziunilor structurale, care se prezintă subdiviziunii responsabile de elaborarea acestuia în
termen de cel mult 10 zile lucrătoare.
Varianta definitivată, luînd în consideraţie obiecţiile şi propunerile la proiect, se prezintă
în termen de 5 zile spre examinare Consiliului de administraţie. La indicaţia Consiliului de
administraţie proiectul de act normativ, după caz, se prezintă spre examinare, în termen de cel
mult 15 zile, Consiliului de experţi, organizaţiilor de autoreglementare, participanţilor
profesionişti, altor autorităţi publice, instituţiilor internaţionale şi străine de profil şi se plasează
pe pagina oficială web a C.N.P.F dacă n-a fost dispus altfel.
În baza obiecţiilor şi propunerilor parvenite, subdiviziunea structurală, angajaţii (grupul
de lucru) care au elaborat proiectul, în termen de 5 zile, perfectează varianta definitivată a
proiectului de act normativ cu respectarea ceinţelor pct.76 al prezentului Regulament.
Varianta definitivată a proiectului de act normativ se prezintă Departamentului juridic
pentru efectuarea expertizei juridice (verificarea aplicării conforme a actelor legislative şi

50
normative în vigoare) şi avizare, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii
materialelor în cauză, care se consemnează în registrul respectiv de evidenţă, ţinut de
Departamentul juridic, contra semnăturii persoanei ce prezintă proiectul.
Varianta finală a proiectului de act normativ se prezintă spre examinare la şedinţa
Consiliului de administraţie. Actul normativ cu caracter de reglementare adoptat urmează a fi
supus coordonării cu organele interesate, expertizei juridice şi înregistrării de stat în modul şi în
termenele stabilite de legislaţie. După înregistrarea de stat, actul normativ se publică în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Actele normative, prin care se operează modificări sau completări în actele normative ce
au trecut înregistrarea de stat, se supun procedurii de expertiză juridică şi înregistrare de stat în
modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Perioadele de timp stabilite în capitolele XIV-XV ale prezentului Regulament:
a) nu vor fi aplicate în cazul în care actele legislative şi normative în vigoare
prevăd alte perioade de elaborare şi/sau examinare a proiectelor;
b) pot fi reduse sau extinse, la indicaţia Preşedintelui, în cazul unor decizii care

necesită a fi aprobate în regim de urgenţă (inclusiv în cadrul şedinţelor


extraordinare ale Consiliului de administraţie) sau în cazul unor acte de
dimensiuni mari.
2.1.5 Organizarea şedinţelor Consiliului de administraţie
Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului de administraţie (planificarea
şedinţelor, perfectarea ordinii de zi şi a proceselor-verbale, multiplicarea materialelor, etc.) se
asigură de către Direcţia secretariat. Şedinţa Consiliului de administraţie se convoacă după
necesitate, de regulă, în ziua de joi a săptămînii, cu excepţia şedinţelor extraordinare, care se
convoacă din iniţiativa Preşedintelui sau a cel puţin doi membri ai Consiliului de administraţie.
Direcţia secretariat prezintă ordinea de zi şi lista invitaţilor pentru aprobare
Preşedintelui. Avizul pentru participare la şedinţa Consiliului de administraţie a persoanelor
invitate se semnează de Preşedinte, se înregistrează şi se expediază (fax, poştă) cu cel puţin o zi
înainte de ziua şedinţei.

51
Ordinea de zi a şedinţei şi proiectele incluse în ordinea de zi se prezintă membrilor
Consiliului de administraţie, consilierilor, şefului serviciului presă, directorului
Departamentului juridic şi altor angajaţi la indicaţia Preşedintelui după şedinţa de lucru.
La şedinţa Consiliului de administraţie participă: consilierii Preşedintelui, directorul
Departamentului juridic şi şeful serviciului presă. În funcţie de chestiunile incluse în ordinea de
zi participă directorii de departamente şi şefii de direcţii respectivi, şi/sau alţi angajaţi şi invitaţi.
Directorii de departamente, şefii de direcţii, de comun cu Direcţia secretariat, asigură
semnarea de către Preşedinte a deciziei adoptate şi contrasemnarea acesteia de către persoanele
responsabile de elaborarea proiectului potrivit pct.76, membrii Consiliului de administraţie
prezenţi la şedinţă şi redactor.
Deciziile adoptate ale Consiliului de administraţie se prezintă Direcţiei secretariat pentru
redactare şi traducere în limba rusă (în cazul publicării în Monitorul Oficial) în termen de cel
mult 3 zile de la data adoptării. Termenul poate fi majorat pînă la 6 zile pentru materiale ce
depăşesc 10 pagini.
Conducătorii subdiviziunilor structurale asigură verificarea variantei în limba rusă a
deciziei adoptate şi confirmă prin semnătură corespunderea conţinutului acesteia cu varianta
adoptată în limba de stat.
Direcţia secretariat perfectează procesul-verbal al şedinţei, în care se fixează
completările şi modificările la proiectele examinate în cadrul şedinţei, şi asigură semnarea
acestuia de către Preşedinte şi contrasemnarea de către membrii Consiliului de administraţie.
2.1.6 Organizarea lucrului cu documentele de intrare
Direcţia secretariat asigură înregistrarea documentelor de intrare, inclusiv a
documentelor oficiale parvenite prin fax sau e-mail, şi le prezintă în aceeaşi zi Preşedintelui, iar
în lipsa lui – Vicepreşedintelui sau membrului împuternicit, pentru aplicarea rezoluţiei ce
conţine următoarele elemente:
a) numele membrului Consiliului de administraţie sau numele conducătorului
subdiviziunii structurale, căruia îi este direcţionat documentul spre executare;
b) semnătura şi data aplicării rezoluţiei, care ulterior este consemnată în registrul

documentelor de intrare, ţinut de către Direcţia secretariat;

52
c) după caz, termenul de executare a documentelor şi alte indicaţii. Documentul
de intrare, care indică termenul pentru primirea răspunsului, se execută cu
respectarea termenului menţionat.
În conformitate cu rezoluţia aplicată conform pct.98 din prezentul Regulament, Direcţia
secretariat înregistrează datele persoanelor responsabile de executarea documentelor şi asigură
repartizarea imediată a acestora contra semnătură. După caz, se aplică parafa “control” care
presupune ţinerea rezolvării documentului la evidenţă de către Direcţia secretariat.
Membrul Consiliului de administraţie prin rezoluţia corespunzătoare direcţionează
documentul conducătorului subdiviziunii structurale sau angajatului responsabil de executare,
care efectuează înscrierea respectivă în registrul intern de evidenţă a documentaţiei, numeşte
executorul documentului, exercită controlul asupra calităţii examinării documentului şi a
respectării termenului stabilit de executare.
Termenul de executare a documentelor nu poate depăşi o lună din ziua înregistrării
documentului de către Direcţia secretariat, dacă actele normative nu stabilesc altfel.
Direcţia secretariat exercită controlul asupra respectării termenelor de executare a
documentelor. În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit de către
Preşedinte, în baza notei informative a conducătorului subdiviziunii structurale, cu cel mult o
lună, fapt despre care este informat solicitantul.
Petiţiile (interpelările) prin care se solicită o informaţie oficială se examinează cu
respectarea următoarelor termene:
a) cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întîrziere sau în
termen de 15 zile de la data înregistrării;
b) cele care necesită o studiere şi examinare suplimentară - în termen de 30 zile de la
data înregistrării.
Informaţiile, documentele solicitate în baza cererilor de acces la informaţie se pun la
dispoziţia solicitantului din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai
tîrziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie. Termenul de
furnizare a informaţiei, documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare de Preşedinte, cu
informarea solicitantului cu 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial.

53
Examinarea cererilor şi a documentelor cu privire la acordarea sau suspendarea
licenţelor, autorizaţiilor şi certificatelor de calificare, eliberarea acordurilor şi avizelor,
efectuarea înscrierilor respective în registrele ţinute de C.N.P.F., înregistrarea emisiunilor şi
ofertelor de valori mobiliare, etc. este efectuată de subdiviziunea structurală competentă în
termenul stabilit de actele normative în vigoare.
Scrisorile, documentele şi materialele de intrare înregistrate se păstrează corespunzător:
a) dacă au caracter de avizare şi interpelare – în Direcţia secretariat;

b) dacă conţin ca anexe acte normative elaborate de alte instituţii, propuneri cu

privire la elaborarea sau modificarea actelor normative sau legislative – în


Direcţia secretariat şi o copie în subdiviziunea structurală responsabilă de
executare;
c) dacă ţin de acordarea sau suspendarea licenţelor, autorizaţiilor şi certificatelor

de calificare, eliberarea acordurilor şi avizelor, efectuarea înscrierilor


respective în registrele ţinute de C.N.P.F., înregistrarea emisiunilor şi ofertelor
de valori mobiliare, etc. – după aprobarea deciziilor respective, cererile şi
materialele anexate se păstrează în cadrul subdiviziunii responsabile de
executare, iar ulterior se remit Direcţiei secretariat (arhivă).
2.1.7 Organizarea lucrului cu documentele de ieşire
Documentele de ieşire, inclusiv documentele oficiale expediate prin fax sau e-mail, se
întocmesc în conformitate cu Regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de
dispoziţie, Instrucţiunea-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele
administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii
Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993, alte acte legislative şi
normative în vigoare.
Documentele de ieşire se prezintă în două exemplare originale şi se semnează de către
Preşedinte, sau, în lipsa acestuia, de către Vicepreşedinte, din care unul urmează a fi expediat
destinatarului, iar altul se păstrează în Direcţia secretariat. În partea stîngă (de jos) a
exemplarului destinat expedierii se indică numele complet al executorului şi numărul
telefonului de serviciu de contact.

54
Exemplarul doi al documentului în original, care se păstrează în Direcţia secretariat, se
completează pe verso cu următoarele date:
a) semnătura executorului;
b) semnătura conducătorului subdiviziunii în cadrul căreia a fost elaborat documentul

(ca confirmare a verificării corectitudinii constatărilor şi concluziilor expuse,


respectării prevederilor legale şi a altor cerinţe stabilite);
c) semnătura conducătorului/colaboratorilor subdiviziunilor atrase la examinarea
chestiunii vizate în conţinutul documentului;
d) după caz, semnătura directorului Departamentului juridic;
e) semnătura membrului Consiliului de administraţie coordonator.
Direcţia secretariat înregistrează documentele de ieşire semnate şi pregătite pentru
expediere şi în aceeaşi zi le expediază destinatarilor. O copie a documentului, semnat şi
înregistrat în modul stabilit, se păstrează în cadrul subdiviziunii structurale care a elaborat
documentul în cauză.
Direcţia secretariat verifică corectitudinea întocmirii documentelor pentru expediere cu
respectarea cerinţelor stabilite de actele legislative şi normative, inclusiv prezenţa anexelor
indicate în document, şi asigură controlul asupra înregistrării şi păstrării adecvate a
documentelor de ieşire.
În cazul în care, la elaborarea unui document, opinia persoanei care elaborează textul
documentului nu coincide cu opinia persoanei ierarhic superioare privind modul de executare a
documentului, persoana dată va elabora textul documentului în modul indicat de persoana
ierarhic superioară, prezentînd opinia sa, în formă scrisă. În acest caz, executor al documentului
se va considera persoana ierarhic superioară care a dat indicaţiile respective.
2.1.8 Controlul executării deciziilor şi documentelor
Direcţia secretariat asigură evidenţa deciziilor şi altor chestiuni examinate în cadrul
şedinţei Consiliului de administraţie, a documentelor de serviciu, monitorizează şi controlează
executarea integrală a acestora.
Conform rezoluţiei Preşedintelui, deciziile Consiliului de administraţie şi documentele
de serviciu luate la control se repartizează executorilor în ziua emiterii acestora. În cazul în care
sînt indicaţi mai mulţi executori, organizarea executării documentului se efectuează de către

55
executorul indicat pe prima poziţie, care desemnează persoana responsabilă de generalizarea
propunerilor pentru varianta finală. Executorii ce urmează conform rezoluţiei, în mod
obligatoriu, perfectează şi prezintă în termenul stabilit persoanei responsabile de generalizare o
notă în scris cu privire la examinarea chestiunii expuse în document.
Direcţia secretariat va exclude de la control executarea deciziilor Consiliului de
administraţie şi a documentelor de serviciu numai după executarea integrală a acestora. În
acest sens, subdiviziunea structurală responsabilă va prezenta Preşedintelui şi membrilor
Consiliului de administraţie o notă informativă privind executarea integrală a actelor
menţionate.
2.1.9 Organizarea audienţei
Direcţia secretariat organizează audienţa solicitanţilor conform programului stabilit prin
ordinul Preşedintelui. Înregistrarea solicitanţilor şi a chestiunilor pentru audienţă la Preşedinte
şi Vicepreşedinte se efectuează în Registrul de evidenţă a audienţei ţinut de Direcţia secretariat.
În funcţie de problemele expuse de solicitanţi în cadrul audierii, participă conducătorii
subdiviziunilor structurale conform competenţei şi atribuţiilor funcţionale. Direcţia secretariat
consemnează prin proces-verbal discuţiile rezultate în cadrul audierii, precum şi rezoluţiile
Preşedintelui, Vicepreşedintelui şi a membrilor Consiliului de administraţie, după caz.
Rezoluţiile conducerii se înregistrează în Registrul de evidenţă a audienţei, Fişa de
evidenţă a audienţei la Preşedinte/Vicepreşedinte şi se prezintă conducătorilor subdiviziunilor
structurale pentru soluţionarea chestiunilor abordate şi informarea solicitanţilor.
2.1.10 Accesul la informaţia deţinută de C.N.P.F.
Accesul persoanelor terţe la informaţiile aflate în posesia C.N.P.F. se efectuează în
condiţiile stabilite de Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”
şi actele normative ale C.N.P.F.
În sensul prezentului Regulament, informaţii deţinute de C.N.P.F. sunt informaţiile
obţinute de la participanţii la piaţa financiară nebancară, inclusiv rapoarte financiare,
dări de seamă specializate şi documente ce ţin de constituirea, licenţierea, controlul şi
sancţionarea participantului la piaţa financiară nebancară; corespondenţa C.N.P.F.: acte,
avize, analize şi oricare alte înscrisuri elaborate de C.N.P.F.; adresări şi interpelări ale
C.N.P.F.; adresări şi interpelări ale C.N.P.F. către alte organe de stat sau persoane fizice

56
şi juridice; registre ţinute de către C.N.P.F.; baze de date create şi întreţinute de C.N.P.F.;
orice alte informaţii aflate în posesia şi la dispoziţia C.N.P.F., care au fost acumulate,
obţinute sau elaborate de către membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii C.N.P.F.
în exerciţiul funcţiei.
Informaţiile destinate plasării pe pagina oficială web a C.N.P.F. în reţeaua Internet se
prezintă în conformitate cu regulile stabilite în Regulamentul privind menţinerea paginii-web
oficiale a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat de Preşedintele C.N.P.F.
Orice informaţie destinată difuzării prin mass-media se efectuează prin intermediul
Serviciului presă. Informaţia/interviul se coordonează cu conducătorul subdiviziunii structurale
şi membrul Consiliului de administraţie coordonator. Serviciul presă coordonează, în mod
obligatoriu, difuzarea informaţiilor respective cu Preşedintele, iar în lipsa acestuia cu
Vicepreşedintele C.N.P.F.
Furnizarea informaţiilor oficiale, altor decît cele prevăzute a fi comunicate din
oficiu, se va efectua în baza cererii scrise. Informaţiile pot fi solicitate şi comunicate şi
în format electronic în conformitate cu prevederile Legii nr. 264-XV din 15.07.2004 „Cu
privire la documentul electronic şi semnătura digitală”.
Pentru furnizarea informaţiilor oficiale pot fi percepute plăţi în conformitate cu
ordinul Preşedintelui C.N.P.F., mărimile cărora nu vor depăşi cheltuielile suportate
pentru pregătirea copiilor, expedierea lor solicitantului şi/sau pentru traducerea, la
cererea solicitantului, a informaţiei, documentului, acestea fiind vărsate în bugetul
C.N.P.F.
Plăţile pentru furnizarea informaţiilor analitice, de sinteză sau inedite, executate la
comanda solicitantului, se vor stabili conform contractului.
La dispoziţia solicitanţilor vor fi puse fără plată informaţiile oficiale care:
a) se referă nemijlocit la drepturile şi libertăţile solicitantului;
b) sînt expuse verbal;
c) sînt solicitate pentru a fi examinate la sediul C.N.P.F.;
d) sînt solicitate de Preşedinţia R. Moldova, Parlamentul R. Moldova, Guvernul R.
Moldova, precum şi de alte organe de stat.
Angajaţii C.N.P.F. sînt obligaţi:

57
a) să nu divulge informaţiile şi documentele cu accesibilitate limitată utilizate în
exerciţiul funcţiei;
b) să ia măsurile necesare pentru neadmiterea accesului altor persoane la informaţiile
utilizate;
c) să nu răspîndească informaţii false care au incidenţă asupra pieţei financiare;
d) să anunţe urgent conducerea despre pierderea şi/sau deteriorarea informaţiilor şi
documentelor aflate în folosinţa sa.
Angajaţii C.N.P.F., la difuzarea şi/sau furnizarea oricăror materiale (opinii, avize,
note, studii, monografii, articole etc.) elaborate în afara timpului de muncă, vor indica,
în mod obligatoriu, că acestea nu reprezintă opinia oficială a C.N.P.F..
La încetarea activităţii în cadrul C.N.P.F., angajaţii vor face o declaraţie că nu vor
utiliza informaţiile şi documentele cu accesibilitate limitată deţinute de C.N.P.F. la care
au avut acces pe perioada în care aceştia au fost salariaţii C.N.P.F.. Asigurarea controlului
de depunere a declaraţiilor de către angajaţi se pune în sarcina Secţiei resurse umane.
Lucrul cu documentele ce conţin secret de stat în cadrul C.N.P.F. este efectuat de
persoana desemnată prin ordinul Preşedintelui. Transmiterea acestor atribuţii către altă
persoană, inclusiv pe perioade determinate, se face în mod exclusiv prin ordinul Preşedintelui.
2.1.11 Ţinerea şi utilizarea arhivei
Întocmirea nomenclatorului şi a inventarelor dosarelor, efectuarea expertizei valorii
documentelor în scopul selectării lor pentru păstrare de stat şi stabilirea termenelor de păstrare,
păstrarea provizorie a documentelor şi depunerea lor la Arhiva Naţională a Republicii Moldova
ţine de competenţa Direcţiei secretariat.
Accesul la documentaţia din arhivă se realizează după cum urmează:
a) cu permisiunea Preşedintelui sau Vicepreşedintelui prin completarea unui
formular-model conform anexei nr.6 la prezentul Regulament, semnat de solicitant şi
avizat de conducătorul subdiviziunii respective şi membrul Consiliului de
administraţie coordonator – în cazul examinării materialelor în incinta subdiviviziunii
structurale;
b) cu permisiunea membrului Consiliului de administraţie coordonator prin completarea
unui formular-model conform anexei nr.7 la prezentul Regulament, semnat de solicitant şi

58
avizat de conducătorul subdiviziunii respective – în cazul examinării materialelor în incinta
arhivei.
Accesul la documentaţia din arhivă este consemnat în registrul respectiv, ţinut de
Direcţia secretariat.
Accesul la documentaţia care conţine informaţii confidenţiale se efectuează în
conformitate cu Regulamentul cu privire la accesul la informaţiile deţinute de Comisia
Naţională.
2.1.12 Evidenţă taxelor şi plăţilor percepute de C.N.P.F.
Evidenţa taxelor şi plăţilor percepute de C.N.P.F. se efectuează de către Direcţia
finanţe, buget şi contabilitate de comun cu subdiviziunile structurale, precum urmează:
a) Departamentul valori mobiliare – în cazul perceperii taxelor şi plăţilor de la
participanţii profesionişti şi emitenţii de valori mobiliare;
b) Departamentul supraveghere asigurări – în cazul perceperii taxelor şi plăţilor de

la participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor;


c) Departamentul plasamente colective şi microfinanţare – în cazul perceperii
taxelor şi plăţilor de la participanţii profesionişti care activează pe sectorul
plasamente colective şi microfinanţare;
d) Departamentul administrativ – în cazul perceperii plăţilor pentru atestarea

specialiştilor, organizarea seminarelor, eliberarea certificatelor de calificare şi


duplicatelor acestora.
Subdiviziunile structurale, reieşind din atribuţiile de serviciu, asigură ţinerea registrelor
de evidenţă a plăţilor şi taxelor percepute de C.N.P.F. de la participanţii la piaţa financiară
nebancară în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
Direcţia finanţe, buget şi contabilitate, de comun cu subdiviziunile structurale, verifică
lunar datele incluse în registrele menţionate în pct. 127, în vederea corelării acestora cu datele
incluse în registrele contabile, cu perfectarea actelor de verificare care se semnează de către
contabilul-şef şi conducătorul subdiviziunii respective.
În caz de constatare a încălcărilor şi abaterilor de la prevederile legislaţiei, contabilul-şef
informează prin rapoarte operative conducerea C.N.P.F.
1.13 Raportarea rezultatelor în activitate

59
Conducătorii subdiviziunior structurale asigură controlul asupra realizării
planurilor trimestriale de activitate, aprobate de Consiliul de administraţie, precum şi,
după caz, la indicaţia Preşedintelui, a planurilor individuale detaliate coordonate cu
membrul Consiliului de administraţie.
Trimestrial, pînă la data de 25 a ultimei luni a trimestrului în curs, conducătorii
subdiviziunilor structurale prezintă raportul privind activitatea subdiviziunii pe parcursul
trimestrului. În cazul executării unor activităţi pe parcursul ultimei săptămîni a
trimestrului, informaţia respectivă se prezintă suplimentar Direcţiei analize strategice şi
dezvoltare.
Trimestrial, directorii de departamente şi şefii de direcţii prezintă Direcţiei analize
strategice şi dezvoltare, în termen de pîna la data de 10 a celei de-a doua luni după
expirarea trimestrului de raportare, informaţia privind funcţionarea segmentelor pieţei
financiare nebancare în trimestrul de gestiune.
Anual, pîna la 1 martie, directorii de departamente şi şefii de direcţii prezintă
Direcţiei analize strategice şi dezvoltare informaţia privind funcţionarea segmentelor
pieţei financiare nebancare pentru anul de gestiune precedent.
Direcţia analize strategice şi dezvoltare asigură acumularea rapoartelor, generalizarea
acestora şi elaborarea buletinelor informative trimestriale şi a Raportului anual.
În baza rapoartelor trimestriale de activitate, Direcţia audit intern şi securitate
internă, trimestrial, în termen de pînă la data de 15 a primei luni a trimestrului următor,
perfectează raportul de audit asupra activităţii C.N.P.F. pe perioada trimestrului expirat, cu
concluziile şi recomandările respective, care se prezintă spre examinare Consiliului de
administraţie pentru adoptarea deciziei.
Raportul anual asupra activităţii C.N.P.F. şi asupra activităţii participanţilor profesionişti
la piaţa financiară nebancară (în continuare – Raport anual) se elaborează pînă la 01 iunie, în
conformitate cu ordinul Preşedintelui.
Prin ordinul Preşedintelui, în termen de pînă la 15 decembrie a anului în curs, se
desemnează grupul de lucru responsabil de elaborarea Raportului anual, în componenţa
căruia se includ: membrii Consiliului de administraţie, directorii de departamente şi şefii
de direcţii, precum şi alţi angajaţi.

60
Grupul de lucru elaborează structura Raportului anual, acumulează şi sistematizează
informaţiile respective şi asigură elaborarea proiectului Raportului anual în termen de pînă la 01
aprilie a anului în curs şi prezentarea acestuia la şedinţa Consiliului de administraţie pentru
examinare şi aprobare.
Direcţia secretariat asigură redactarea Raportului anual şi traducerea în limba rusă
a acestuia, în termen de pînă la 15 aprilie, care ulterior se verifică de către membrii
grupului de lucru şi se vizează.
Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

2.2.Organizarea muncii angajatilor Comisiei Nationale


2.2.1 Drepturile si obligatiile angajatilor
Angajaţii dispun de următoarele drepturi:
a) drepturi salariale, stabilite în conformitate cu actele legislative şi normative;
b) dreptul la restituirea, în conformitate cu legislaţia, a cheltuielilor legate de
deplasări în interes de serviciu şi alte cheltuieli efectuate motivat în legătură cu
exercitarea atribuţiilor, în baza ordinului Preşedintelui C.N.P.F.;
c) dreptul la condiţii optime de muncă;
d) dreptul la asigurare socială şi medicală în modul prevăzut de legislaţie;
e) dreptul la perfecţionare profesională;
f) dreptul la opinie;
g) dreptul să se asocieze în sindicate şi să participe la activitatea lor, conform
legislaţiei;
h) alte drepturi stabilite în contractul individual de muncă.
În vederea executării funcţiilor de serviciu, angajaţii sînt în drept:
a) să examineze probleme şi să prezinte propuneri de soluţionare în limitele împuternicirilor lor;
b) să avanseze în serviciu corespunzător pregătirii profesionale, rezultatelor în
activitate, capacităţilor intelectuale şi profesionale, rezultatelor atestării,
conştiinciozităţii în exercitarea atribuţiilor şi altor criterii în conformitate cu
legislaţia.
Angajaţii sînt obligaţi:

61
a) să muncească cinstit şi sîrguincios, să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de
muncă prevăzute de contractul individual de muncă;
b) să respecte disciplina muncii;
c) să respecte normele referitoare la protecţia şi igiena muncii şi tehnica securităţii;
d) să manifeste un comportament onest;
e) să manifeste o atitudine responsabilă faţă de bunurile C.N.P.F. şi a altor angajaţi;
f) să nu divulge informaţia obţinută în exerciţiul funcţiei;
g) să se abţină de la orice activitate sau acţiune incompatibilă cu calitatea de
funcţionar public şi angajat al C.N.P.F.;
h) să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament.
În vederea executării funcţiilor de serviciu, angajaţii sînt obligaţi:
a) să execute la timp şi calitativ dispoziţiile conducerii C.N.P.F. în problemele ce ţin de

competenţa lor;
b) să activeze în cadrul sectorului de muncă încredinţat, să manifeste iniţiativă şi

perseverenţă, să asigure îndeplinirea întocmai şi în termenii stabiliţi a sarcinilor


atribuite;
c) să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor care adresează interpelări sau

solicită consultaţii la C.N.P.F.;


d) să se călăuzească de legislaţia în vigoare, să fie obiectivi şi imparţiali, să nu manifeste

birocratism şi să nu admită tergiversări în exercitarea funcţiilor atribuite;


e) să dovedească o atitudine colegială, să nu admită conflicte şi discriminare;

f) să examineze la timp propunerile, cererile şi plîngerile cetăţenilor în domeniul activităţii


lor de serviciu, în conformitate cu legislaţia;
g) să studieze opinia publică şi să ţină cont de aceasta în activitatea lor;

h) să respecte programul de lucru, să folosească eficient timpul de muncă, să nu părăsească

locul de muncă fără permisiunea conducătorului subdiviziunii şi fără perfectarea cererii


indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
i) să păstreze şi să transmită informaţia secretă în modul stabilit de cerinţele pentru
organizarea materialelor cu documentele secrete;
j) să păstreze şi să transmită informaţia ce constituie secret comercial în modul stabilit;

62
k) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în exerciţiul funcţiei

deţinute, să asigure integritatea lor şi să ia măsurile necesare pentru a nu admite


accesul neautorizat la aceste informaţii;
l) să utilizeze cu economie şi raţional resursele financiare şi materiale ale C.N.P.F.;
m) să comunice, în cazul în care au depistat încălcări ale legislaţiei în activitatea

C.N.P.F, informaţii despre acestea coducătorului subdiviziunii structurale,


membrului Consiliului de administraţie coordonator, Preşedintelui C.N.P.F.;
n) să respecte alte obligaţiuni în corespundere cu cerinţele legislaţiei, prezentului

Regulament şi fişei postului, precum şi indicaţiile înaintate, în limitele competenţei,


de conducătorul subdiviziunii.
Funcţionarii publici nu sînt în drept:
a) să desfăşoare alt tip de activitate remunerată, cu excepţia activităţii ştiinţifice, didactice
şi de creaţie, în afara programului de muncă stabilit;
b) să fie împuterniciţii unor terţe persoane în C.N.P.F.;
c) să desfăşoare nemijlocit activitate de întreprinzător ori să înlesnească, în virtutea funcţiei
deţinute, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice în schimbul unor
recompense, servicii, înlesniri;
d) să fie membri ai consiliilor de supraveghere, consiliilor de directori, comitetelor
de conducere, comisiilor de revizie şi ai altor organe de conducere ale persoanelor
juridice care sînt subiecţi ai supravegherii din partea C.N.P.F.;
e) să dispună de conturi nedeclarate în băncile din ţară şi străinătate;
f) să participe la grevele care dereglează funcţionarea autorităţilor publice respective, de a
căror activitate depinde asigurarea societăţii cu bunuri şi servicii de importanţă vitală;
g) să folosească bunurile şi resursele C.N.P.F. în interes personal sau în alte scopuri
decît cele ce reies din atribuţiile de serviciu;
h) să exercite acţiunile stabilite de art.8 din Legea nr.900 din 27.06.1996 „Privind
combaterea corupţiei şi protecţionismului”;
i) să folosească informaţii confidenţiale obţinute ca urmare a activităţii în cadrul
C.N.P.F. în alte scopuri decît cele ce ţin de atribuţiile de serviciu;

63
j) să deţină funcţia, în cazul în care persoanei date nu i-a fost întocmit dreptul de
acces la informaţiile secrete în baza documentelor prezentate de către aceasta, iar
cerinţa dată reprezintă o condiţie esenţială pentru deţinerea funcţiei. În acest caz,
persoana respectivă va fi înlăturată de la exercitarea funcţiei în conformitate cu actele
legislative şi normative. k) să facă comentarii asupra unor litigii în curs de
desfăşurare sau în care C.N.P.F. are calitate de parte;
l) să facă trimiteri la opiniile separate ale membrilor Consiliului de administraţie,
altor angajaţi pe problemele ce ţin de piaţa financiară nebancară.
În cazul în care după angajare persoana devine incompatibilă cu condiţiile stabilite de
art.27 alin.(4) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998, aceasta este obligată:
a) să depună cerere de eliberare din funcţie din propria iniţiativă; sau
b) să înlăture condiţiile de incompatibilitate în termeni de cel mult 30 zile.
2.2 Încheierea şi desfacerea contractului individual de muncă
Angajarea în cadrul C.N.P.F. se efectuează conform prevederilor legislaţiei, în
baza ordinului Preşedintelui şi contractului individual de muncă încheiat între angajat şi
angajator în două exemplare, cu aplicarea ştampilei. Contractul-model individual de
muncă în cadrul C.N.P.F. se aprobă de Consiliul de administraţie prin înscriere
protocolară.
La angajarea în funcţie angajatorul este în drept să solicite următoarele documente:
a) carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie;
b) copia diplomei de studii (cu prezentarea originalului);
c) copia buletinul de identitate (cu prezentarea originalului);
d) copia certificatului de căsătorie (după caz);
e) copia certificatului de naştere a copiilor (după caz);
f) copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (după caz);
g) copia certificatului de atribuire a codului personal de asigurări sociale (după caz);
h) curriculum vitae;
i) certificatul medical (după caz);
j) documente de evidenţă militară (după caz);
k) cazierul juridic (după caz);

64
l) copia certificatelor de calificare (dacă există);
m) copia permisului de conducere auto (pentru şoferi);
n) 1 fotografie (3 x 4 cm) pentru fişa personală.

La angajare, angajatul prezintă o declaraţie scrisă (separată sau în cadrul acordului,


cererii de a fi angajat), prin care confirmă pe propria răspundere, că este compatibil cu calitatea
de angajat, conform cerinţelor stabilite în art.27 alin.(4) din Legea nr.192-XIV din 12.11. 1998.
Secţia resurse umane ţine evidenţa contractelor individuale de muncă într-un registru de
evidenţă separat. Un exemplar al contractului individual de muncă se eliberează angajatului
contra semnătură, exemplarul al doilea se păstrează în dosarul personal.
În termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual
de muncă, Secţia resurse umane aduce la cunoştinţa angajatului sub semnătură:
a) ordinul de angajare prin care se stabileşte data angajării, funcţia, subdiviziunea,
perioada de activitate şi perioada de probă (după caz);
b) prezentul Regulament;
c) fişa postului, regulamentul subdiviziunii;
d) condiţiile de muncă;
e) retribuirea muncii;
f) tehnica securităţii şi igiena muncii.
Pentru angajaţii încadraţi în cîmpul muncii pentru prima dată şi care au lucrat mai mult
de 5 (cinci) zile, Secţia resurse umane perfectează carnete de muncă cu înscrierile
corespunzătoare. De asemenea, se efectuează înscrieri în conformitate cu legislaţia în carnetul
de muncă prezentat de angajatul care dispune de vechime în muncă.
Funcţiile vacante în cadrul subdiviziunilor structurale pot fi completate prin angajare sau
concurs. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru selectarea candidaţilor la ocuparea
funcţiilor vacante se efectuează de către Comisia de concurs în conformitate cu prevederile
legislaţiei.
În cazul cînd persoana care se încadrează în serviciu nu dispune de gradul de calificare
necesar deţinerii funcţiei de rangul respectiv, angajatorul poate decide, după caz, asupra
susţinerii, în conformitate cu legislaţia, a unei perioade de probă, care nu poate fi mai mare de 6

65
luni. În perioada de probă, Comisia de atestare examinează corespunderea angajatului în
funcţia deţinută şi decide asupra conferirii gradului de calificare.
Cetăţenii încadraţi pentru prima dată în serviciul public în calitate de persoane cu funcţii
de răspundere şi funcţionarii publici promovaţi pentru prima dată în posturi cu funcţie de
răspundere depun următorul jurămînt:
“Conştient de responsabilitatea ce-mi revine în serviciul public în calitate de
persoană cu funcţie de răspundere, jur solemn să servesc cu credinţă statul şi poporul
Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr interesele şi
autoritatea statului, drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale cetăţenilor, să port
cu demnitate titlul de funcţionar public, să-mi exercit în mod conştiincios obligaţiile.
Dacă voi încălca acest jurămînt, sînt gata să port răspundere cu toată rigoarea legii”.
Jurămîntul se depune o singură dată, în prezenţa colectivului unităţii respective a
autorităţii publice, în faţa simbolurilor de stat, la cel mult 10 zile de la ocuparea funcţiei.
Persoana cu funcţie de răspundere semnează jurămîntul, care se anexează la dosarul
său personal.
În conformitate cu prevederile legislaţiei, angajaţii pot fi transferaţi/permutaţi în
cadrul subdiviziunii sau în alte subdiviziuni structurale, în baza ordinului Preşedintelui,
la propunerea membrilor Consiliului de administraţie, conducătorului subdiviziunii,
Comisiei de atestare sau la cererea angajatului.
Desfacerea contractului individual de muncă se efectuează în baza ordinului
Preşedintelui C.N.P.F. conform prevederilor legislaţiei. Angajaţii, care demisionează din
proprie iniţiativă, anunţă în scris conducerea C.N.P.F. cu 14 zile calendaristice înainte de data
desfacerii contractului individual de muncă, cu excepţiile prevăzute de legislaţie.
Secţia resurse umane pînă la desfacerea contractului individual de muncă a angajatului,
asigură controlul asupra:
- eliberării şi completării integrale a Fişei de eliberare (conform anexei nr. 1 la prezentul
Regulament), care va fi semnată de conducătorii subdiviziunilor ca dovadă că angajatul şi-a
executat toate obligaţiunile de serviciu;
- întocmirii actului de predare-primire a documentelor de lucru (dosare, informaţii şi alte
documente de serviciu);

66
- restituirii legitimaţiei de serviciu.
În ultima zi de muncă (ziua încetării contractului individual de muncă) Secţia resurse
umane eliberează angajatului carnetul de muncă, contra semnătură în registrul de evidenţă a
carnetelor de muncă eliberate. Totodată, angajatul indică data eliberării carnetului de muncă şi
datele personale scrise complet.
2.2.3 Organizarea timpului de muncă şi disciplina muncii
Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii constituie 8 ore pe zi, timp de 5
zile, cu două zile de repaos (sîmbăta şi duminica). Regimul ordinar al timpului de muncă al
angajaţilor C.N.P.F. se stabileşte:
• începutul zilei de muncă 8:30
• pauza de masă 12:00 - 13:00
• sfîrşitul zilei de muncă 17:30
Modificarea ocazională a regimului ordinar al timpului de muncă şi a zilelor de muncă
are loc doar în cazuri excepţionale şi se aprobă prin ordinul Preşedintelui, cu avizul Comitetului
sindical.
Zilele de sărbătoare nelucrătoare includ zilele stabilite în art.111 din Codul muncii.
Durata timpului de muncă în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare, după caz, se reduce cu o
oră pentru toţi angajaţii.
Locul de muncă al angajaţilor se consideră încăperile de serviciu ale Comisiei
Naţionale, inclusiv ale reprezentanţilor teritoriale.
Absenţa angajatului în timpul de muncă din motive personale se documentează prin
cererea scrisă a angajatului conform modelului stabilit în anexa nr. 2 la prezentul Regulament,
coordonată în prealabil cu conducătorul subdiviziunii structurale respective, iar absenţa
conducătorului subdiviziunii structurale se coordonează în prealabil cu membrul Consiliului de
administraţie coordonator, cu recuperarea ulterioară a orelor de muncă în termen de o lună. În
cazul absenţei pe un termen de cel puţin o zi lucrătoare, angajatul depune cererea respectivă,
coordonată corespunzător, care serveşte temei pentru emiterea ordinului Preşedintelui cu
respectarea prevederilor legislaţiei. Asigurarea controlului de recuperare a timpului de muncă a
angajaţilor se pune în sarcina conducătorilor subdiviziunilor structurale şi Secţiei resurse
umane. Se interzice recuperarea timpului de muncă pe durata pauzei de masă.
67
Secţia resurse umane asigură permanent:
- controlul asupra respectării regimului de muncă, cu informarea permanentă a
conducerii C.N.P.F. despre încălcările stabilite;
- ţinerea registrelor privind evidenţa: absenţelor angajaţilor de la locul de muncă, în
scopuri de serviciu, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament; absenţelor angajaţilor de la
locul de muncă, în scopuri personale, şi a orelor recuperate de către aceştia, conform anexei nr.
4 la prezentul Regulament.
La intrarea şi ieşirea din sediul C.N.P.F. angajaţii sînt obligaţi să se înregistreze în
Registrul de evidenţă a intrării şi ieşirii angajaţilor în sediul C.N.P.F. în afara programului de
serviciu, întocmit conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament, care se află la Reprezentantul
Direcţiei Pază de Stat. Secţia resurse umane verifică săptămînal corectitudinea ţinerii registrului
în cauză şi, de comun cu conducătorii subdiviziunilor structurale, întreprinde măsuri pentru
asigurarea respectării disciplinei muncii de către angajaţi.
Condiţiile ieşirii la serviciu a angajaţilor C.N.P.F. în afara programului de lucru sînt
prevăzute în capitolul XI1 din prezentul Regulament.
Sancţiuni disciplinare
Sancţiunile disciplinare se aplică pentru nerespectarea sau respectarea neadecvată a
disciplinei muncii, inclusiv a atribuţiilor funcţionale stabilite în fişa postului, a prevederilor
legislaţiei, precum şi a prezentului Regulament.
Angajaţilor li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertisment;
b) mustrare;
c) mustrare aspră;
d) concedierea (în temeiurile prevăzute de Codul Muncii).
Sancţiunile disciplinare se aplică, în conformitate cu legislaţia, prin ordin, de către
Preşedinte din iniţiativă proprie, la propunerea membrului Consiliului de administraţie
coordonator şi/sau conducătorului subdiviziunii structurale în cadrul căreia activează angajatul,
Direcţiei audit intern şi securitate internă, Secţiei resurse umane, precum şi a grupului de
anchetă. Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatul prezintă în mod obligatoriu
explicaţii scrise privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţii se consemnează prin

68
proces-verbal, semnat de Secţia resurse umane şi de un reprezentant al Comitetului sindical din
cadrul C.N.P.F.
Secţia resurse umane aduce la cunoştinţă angajatului, sub semnătură, ordinul cu privire
la aplicarea sancţiunilor disciplinare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data cînd a
fost emis şi îşi produce efectele de la data comunicării.
Acţiunea sancţiunii disciplinare încetează:
a) la data indicată în ordinul de sancţionare;
b) la data expirării termenului de validitate a sancţiunii disciplinare aplicate conform
art. 211 din Codul Muncii;
c) în baza unui ordin de revocare a sancţiunii disciplinare aplicate.
2.2.4 Condiţiile de salarizare a membrilor Consiliului de administraţie şi a
angajaţilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
Salarizarea membrilor Consiliului de administraţie şi a angajaţilor Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare, denumită în continuare CNPF, se efectuează în
conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 şi cu
prezentele condiţii de salarizare.
Prezentele condiţii de salarizare stabilesc structura salariului, salariile de funcţie,
sporurile şi suplimentele la salariul de funcţie pentru membrii Consiliului de
administraţie şi angajaţii CNPF, inclusiv pentru persoanele ce efectuează deservirea
tehnică a CNPF.
Mărimea salariilor de funcţie, a sporurilor şi a suplimentelor la salariul de funcţie
se stabileşte de către preşedintele CNPF în modul prevăzut de legislaţie şi prezentele
condiţii de salarizare.
Salarizarea membrilor consiliului de administraţie al CNPF
Membrii Consiliului de administraţie al CNPF au dreptul la un salariu lunar în
cuantum de:
- preşedinte 7100 lei
- vicepreşedinte 6500 lei
- membru 6000 lei.
Salariul lunar stabilit la pct.4 reprezintă unica formă de salarizare a membrilor
Consiliului de administraţie.

69
Membrii Consiliului de administraţie beneficiază de:
a) spor pentru grad ştiinţific în mărimea prevăzută de legislaţia în vigoare pentru
funcţionarii publici;
b) spor lunar pentru păstrarea secretului de stat în cuantum de pînă la 20% din
salariul lunar;
c) un ajutor material anual în mărimea unui salariu lunar, stabilit conform pct.4;
d) premii cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare
nelucrătoare, care se plătesc din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate
pe anul respectiv.

Salarizarea angajaţilor CNPF


Salariul de funcţie pentru funcţionarii publici se stabileşte conform grilei de salarii,
după cum urmează:

Funcţia Grila de salarii,


lei
Director departament, consilier al preşedintelui 2250–3000
Şef direcţie 2000–2750
Şef reprezentanţă, şef secţie, şef serviciu, contabil-şef 1850–2600
Consultant principal, inspector principal de specialitate 1400–2100
Consultant superior, inspector superior de specialitate 1300–1950
Consultant 1200–1800
Specialist 900–1400

Grila de salarii de funcţie pentru adjuncţii conducătorilor de subdiviziuni se


stabileşte cu o reducere de 5–10% faţă de grila de salarii de funcţie prevăzută pentru
conducătorii respectivi.
Grilele de salarii de funcţie specificate la pct.7 sînt stabilite pentru angajaţii cu
studii superioare (complete). Pentru angajaţii care nu au nivelul de pregătire necesar,
grilele de salarii se aplică cu coeficientul 0,85.
Mărimea concretă a salariului de funcţie pentru fiecare angajat al CNPF se
stabileşte prin ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie.

70
Funcţionarii publici menţionaţi la pct.7 beneficiază, suplimentar la salariul de
funcţie, de sporuri pentru:
a) grad de calificare;
b) vechime în muncă;
c) înaltă competenţă profesională, intensitate a muncii, precum şi pentru
îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră;
d) păstrarea secretului de stat;
e) grad ştiinţific;
f) executarea unor sarcini suplimentare faţă de munca de bază şi a obligaţiilor unui
lucrător temporar absent.
Mărimea şi modul de plată ale sporurilor menţionate se stabilesc de actele
legislative şi normative în vigoare.
Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă, salariile de
funcţie ale angajaţilor cu funcţii de control se majorează cu pînă la 30%. De majorare
beneficiază funcţionarii publici cu funcţii de control în conformitate cu fişele posturilor.
În vederea majorării salariilor de funcţie se vor aloca mijloace financiare în
cuantum ce nu va depăşi 20% din fondul de salarizare, calculat în raport cu salariile de
funcţie conform schemei de încadrare.
Pentru rezultatele activităţii curente se acordă un premiu lunar în cuantum de pînă
la 50% din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă.
Pentru îndeplinirea unui volum de muncă suplimentar în termen redus se acordă un
spor lunar în mărime de 20% din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru
vechime în muncă.
Pentru îndeplinirea unui volum de muncă suplimentar, legat de elaborarea, sinteza
şi monitorizarea programelor şi strategiilor naţionale, se acordă un spor lunar în mărime
de 20% din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă. De
sporul respectiv beneficiază funcţionarii publici avînd funcţii de elaborare, sinteză şi
monitorizare a programelor şi strategiilor naţionale în conformitate cu fişele posturilor.
Se acordă un ajutor material în limitele a 2 fonduri medii lunare de salarizare pe an.

71
Preşedintele Consiliului de administraţie are dreptul să stabilească pentru unii
angajaţi premii unice pentru rezultate deosebite în muncă, pentru creşterea eficienţei şi
calităţii muncii, de asemenea cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al
zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din economiile mijloacelor destinate
retribuirii muncii, alocate pe anul respectiv.
Alte ajutoare materiale (în legătură cu decesul soţului/soţiei sau al unei rude de
gradul I, producerea unor accidente, incendii, starea materială gravă etc.) se acordă din
economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv.
Condiţiile de salarizare a personalului nespecificat în prezenta anexă se stabilesc în
conformitate cu prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative în vigoare.
2.2.5 Motivarea angajatului pentru rezultate în activitate
Pentru exercitarea integrală a atribuţiilor funcţionale, spirit activ şi de iniţiativă, ridicarea
calităţii şi eficienţei muncii, înregistrarea indicatorilor de performanţă şi progres, muncă
îndelungată şi ireproşabilă şi pentru alte rezultate reuşite în activitate se aplică, în conformitate
cu legislaţia, următoarele stimulări sub formă de:
a) mulţumire;
b) premii;
c) cadouri de preţ;
d) diplome de onoare (în cazurile şi în condiţiile stabilite de C.N.P.F.).

Stimulările, indicate în pct.51 al prezentului Regulament, se aplică prin ordin de


către Preşedinte din iniţiativă proprie, la propunerea membrului Consiliului de
administraţie coordonator şi/sau conducătorului subdiviziunii structurale în cadrul
căreia activează angajatul.
Secţia resurse umane aduce la cunoştinţă angajatului, sub semnătură, ordinul cu privire
la stimulare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data cînd a fost emis, precum şi
asigură plasarea acestuia pe panoul informativ intern pe termen de cel puţin 10 zile.
2.2.6 Concedii
Angajaţii încadraţi în serviciul public au dreptul la concediu de odihnă anual plătit pe o
durată de 35 zile calendaristice. În cazul în care vechimea în serviciul public depăşeşte 5 ani, 10

72
ani, 15 ani concediul de odihnă plătit se măreşte respectiv cu 2, cu 4, cu 6 zile lucrătoare, în
conformitate cu legislaţia.
Angajaţilor care asigură deservirea tehnică şi funcţionarea instituţiei li se acordă
concediu de odihnă anual plătit cu o durată de 28 zile calendaristice.
Concediul pentru primul an de muncă se acordă angajaţilor după expirarea a cel puţin 6
luni de muncă de la încadrare în cadrul C.N.P.F.
Secţia resurse umane elaborează programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul
următor în baza propunerilor conducătorilor subdiviziunilor structurale consultate cu angajaţii,
care se aprobă prin ordinul Preşedintelui, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an
calendaristic. Ordinul de programare a concediilor de odihnă anuale se aduce la cunoştinţa
angajaţilor sub semnătură.
Funcţionarii publici au dreptul la un concediu anual neplătit pe o durată de cel mult 60
zile lucrătoare din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în conformitate cu legislaţia.
2.2.7 Perfecţionarea profesională
Perfecţionarea profesională a angajaţilor C.N.P.F. se realizează în conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor
publici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.845 din 26.07.2004.
Secţia resurse umane planifică şi organizează procesul de perfecţionare continuă a
angajaţilor, luînd în consideraţie, după caz, propunerile privind necesităţile de instruire
ale personalului.
În baza propunerilor prezentate de către conducătorii subdiviziunilor structurale,
în termen de pînă la 01 decembrie a anului în curs, Secţia resurse umane elaborează
Planul anual de instruire a angajaţilor C.N.P.F., care se prezintă Consiliului de
administraţie pentru examinare şi aprobare, prin înscriere protocolară, în termen de pînă
la 20 decembrie.
Planul anual de instruire a angajaţilor C.N.P.F. include activităţile de instruire, durata,
termenele de realizare, locul desfăşurării, persoanele responsabile, numărul de participanţi şi, la
necesitate, se actualizează trimestrial cu alte activităţi de instruire, organizate la nivel
naţional şi internaţional, la care participă şi angajaţii C.N.P.F.

73
Angajaţii, care au participat la diverse conferinţe, forumuri, activităţi de instruire
organizate în republică şi pe plan internaţional, în termen de 5 zile de la revenire,
prezintă conducerii C.N.P.F. note informative cu propuneri concrete privind
implementarea şi aplicarea experienţei acumulate şi un set a materialelor instructive
(dacă sînt), care ulterior se transmit Direcţiei secretariat (bibliotecă) pentru evidenţă,
păstrare şi asigurare a accesului tuturor solicitanţilor. Ulterior, după caz, de comun cu
Secţia resurse umane, se organizează prezentarea materialelor instructive respective în
cadrul activităţilor de instruire a angajaţilor.

2.2.8 Legitimatia de lucru

Legitimaţia de serviciu (în continuare – legitimaţie) este documentul oficial care atestă
calitatea de angajat al C.N.P.F. în exerciţiu şi este utilizată în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Legitimaţia va conţine următoarele date şi informaţii obligatorii:
a) denumirea autorităţii publice „Comisia Naţională a Pieţei Financiare”;
b) numărul de ordine al legitimaţiei;
c) fotografia color a titularului (3 x 4 cm);
d) numele şi prenumele complet a titularului;
e) funcţia deţinută de titularul legitimaţiei;
f) data eliberării legitimaţiei;
g) termenul de valabilitate a legitimaţiei;
h) semnătura Preşedintelui.
Direcţia audit intern şi securitate internă asigură:
- eliberarea, contra semnătură, a legitimaţiilor de serviciu în termen de cel mult 3
zile lucrătoare din data angajării şi evidenţa strictă a acestora;
- eliberarea legitimaţiilor, cartelelor de acces, permiselor provizorii în baza
dispoziţiilor Preşedintelui C.N.P.F., cu înregistrarea acestora în baza de date a
sistemului de acces-control;
- recepţionarea legitimaţiilor de serviciu, legitimaţiilor, cartelelor de acces,
permiselor provizorii cu termenul de valabilitate expirat, deteriorate şi ale
angajaţilor eliberaţi din funcţie, cu excluderea din baza de date a sistemului de
acces-control;
74
- nimicirea legitimaţiilor şi permiselor provizorii recepţionate, cu întocmirea procesului-
verbal respectiv.
În cazul transferului angajatului la o altă funcţie în cadrul C.N.P.F., Direcţia audit intern
şi securitate internă eliberează în cel mult trei zile lucrătoare o legitimaţie corespunzătoare
funcţiei, cu asigurarea restituirii de către angajat a legitimaţiei deţinute anterior.
Titularul legitimaţiei de serviciu este obligat:
a) să utilizeze legitimaţia în mod exclusiv pentru realizarea atribuţiilor de serviciu;
b) să restituie secţiei resurse umane legitimaţia la eliberarea din funcţie;
c) să informeze operativ, în scris, Direcţia audit intern şi securitate internă despre
pierderea sau deteriorarea legitimaţiei şi să asigure publicarea în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova a anunţului respectiv.
În cazul deteriorării sau pierderii legitimaţiei titularul legitimaţiei va suporta toate
cheltuielile legate de reperfectarea acesteia.
Se interzice transmiterea legitimaţiei către o altă persoană, precum şi utilizarea
legitimaţiei în scopuri personale, pentru obţinerea unor favoruri, înlesniri sau pentru
desfăşurarea unor activităţi şi atribuţii altele decît cele de serviciu.

CAPITOLUL II

75
SISTEMUL DE REGLEMENTARE A PIETII FINANCIARE IN ALTE TARI A
LUMII
3.1. Sistemul de reglementare a pietei financiare din Romania
3.1.1 Statutul si obiectivele fundamentale a Comisiei Nationale a valorilor
Mobiliare din Romania
Piata financiara din Rominia este reglementata de autoritatea administrative
autonoma cu personalitate juridica – Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare reglementeaza si supravegheaza piata de
capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si
institutiile si operatiunile specifice acestora.
C.N.V.M. este subordonata Parlamentului si prezinta rapoarte acestuia prin
comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor.
Autoritatea C.N.V.M. se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei si are sediul
central in municipiul Bucuresti si isi poate deschide reprezentante in functie de
necesitati.
C.N.V.M. are drept obiective fundamentale:
a) stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii pietelor reglementate;
b) promovarea increderii in pietele reglementate si in investitiile in instrumente
financiare;
c) asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale,
abuzive si frauduloase;
d) promovarea functionarii corecte si transparente a pietelor reglementate;
e) prevenirea manipularii pietei si a fraudei si asigurarea integritatii pietelor
reglementate;
f) stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele
reglementate;
g) adoptarea masurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele
reglementate;
h) prevenirea afectarii egalitatii de informare si tratament al investitorilor sau al
intereselor acestora

76
3.1.2 Organizarea si administratia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

• Compunerea si membrii comisiei Natiomnale a Valorilor Mobiliare


C.N.V.M. este compusa din 7 membri, dintre care un presedinte, 2 vicepresedinti
si 4 comisari. Numirea si revocarea acestora se fac de catre Parlament in sedinta comuna
a celor doua Camere.
Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea
comuna a Comisiei economice a Senatului, Comisiei pentru politica economica, reforma
si privatizare a Camerei Deputatilor si a comisiilor pentru buget, finante si banci ale
celor doua Camere.
Presedintele este reprezentantul de drept al C.N.V.M. ca autoritate administrativa
autonoma si ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun.
In caz de indisponibilitate temporara a presedintelui reprezentarea legala a
C.N.V.M. revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, cu exceptia situatiilor prevazute la
alin. (9), cand reprezentarea legala, in absenta presedintelui si vicepresedintilor, se
atribuie comisarului celui mai varstnic.
C.N.V.M. se intruneste in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzand
presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti. Membrii C.N.V.M.
absenti pot vota in scris.
Hotararile sunt adoptate cu votul a cel putin 5 membri ai C.N.V.M. in caz de partaj
egal al voturilor este decisiv votul presedintelui sau, in cazul indisponibilitatii acestuia,
cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.
In cazul sedintelor C.N.V.M. la care se iau decizii privind politica generala a pietei
de capital, C.N.V.M. se va intruni valabil in prezenta a cel putin 5 membri.
Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii C.N.V.M.; membrii care
au votat impotriva si cei absenti pot consemna opinia separata in procesul-verbal al
sedintei respective. Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este
obligat sa semneze actele ce decurg din hotararea adoptata, chiar daca a votat impotriva.
In situatii de urgenta, cand cvorumul prevazut mai sus nu poate fi intrunit,
hotararea va fi adoptata cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, indiferent de
numarul acestora, si va fi astfel pusa in aplicare, urmand sa fie confirmata, modificata
77
sau revocata de catre C.N.V.M. in prima sedinta, in conformitate cu prevederile
alineatelor precedente.
Membrii C.N.V.M. isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru
activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei
hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.
Indeplinirea sau omisiunea indeplinirii cu buna-credinta si fara neglijenta a
oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de
supraveghere si control nu poate atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, a
membrilor C.N.V.M. numiti conform prevederilor prezentului articol sau a persoanelor
delegate de aceasta in acest sens. In cazul declansarii cercetarii penale impotriva
membrilor C.N.V.M. va fi informat in prealabil Parlamentul Romaniei.
Durata mandatului de membru al C.N.V.M. este de 5 ani, fiecare membru putand
fi reinvestit o singura data.
In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre
membri comisiile parlamentare mentionate la art. 3 alin. (2) vor propune Parlamentului,
in termen de 30 de zile, persoana care va fi numita pentru durata restanta a mandatului.
Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care
creeaza o indisponibilizare cu o durata mai mare de 90 de zile consecutive.
Membrii C.N.V.M. trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania,
in varsta de minimum 30 de ani, cu o buna reputatie si pregatire profesionala in
domeniul economic sau juridic, avand o vechime in specialitate de minimum 5 ani.
Membrii C.N.V.M.:
a) nu pot fi soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele
Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul
Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si
nu se pot inrudi intre ei;
b) nu pot fi membri ai vreunui partid politic;
c) nu pot exercita o alta functie remunerata, publica sau privata, cu exceptia celor
de cadru didactic universitar si de consultant sau expert al autoritatilor publice ori al
organismelor internationale;

78
d) nu pot fi membri in consiliile de administratie, directori executivi, cenzori sau
auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor sau Bancii Nationale a Romaniei ori actionari semnificativi
la astfel de persoane juridice;
e) nu trebuie sa fi fost declarati faliti;
f) nu trebuie sa aiba cazier judiciar.
Calitatea de membru al C.N.V.M. inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, in conditiile alin. (1) si (2);
b) prin demisie;
c) prin revocare de catre Parlament in urmatoarele situatii:
− la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele
prevazute la alin. (4);
− impotriva acestuia a fost pronuntata o condamnare penala cu pedeapsa
privativa de libertate, ramasa definitiva;
d) prin inlocuire, in conditiile prevazute la alin. (2).
Membrii C.N.V.M. au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului
aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (4). Pana la
decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.
• Prerogativele si actele C.N.V.M.
In vederea indeplinirii obiectivelor sale stabilite la art. 2 C.N.V.M. isi exercita
prerogativele legale privind reglementarea prin adoptarea de norme, emiterea de acte
individuale si dispunerea de masuri, dupa deliberare in sedinte tinute conform
prevederilor art. 3.
In vederea indeplinirii obiectivelor sale privind protectia operatorilor si
investitorilor impotriva practicilor neloiale, precum si pentru functionarea corecta si
transparenta a pietei, prevenirea manipularii si evitarea aparitiei riscului sistemic pe
pietele reglementate, C.N.V.M. va supraveghea in timp real si periodic institutiile,
operatorii si operatiunile de pe piata de capital si de pe pietele reglementate de marfuri si
instrumente financiare derivate.

79
C.N.V.M. adopta norme prin regulamente si instructiuni care sunt puse in aplicare
prin ordin al presedintelui acesteia.
Actele individuale emise de catre C.N.V.M. sunt deciziile, ordonantele, atestatele
si avizele.
Actele individuale ale C.N.V.M. sunt inscrisuri oficiale si beneficiaza de forta
probanta a inscrisurilor autentice, continutul lor putand fi contrazis numai prin procedura
inscrierii in fals.
C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficiala a tuturor
normelor juridice emise de aceasta, aplicabile entitatilor reglementate si supravegheate.
C.N.V.M. este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor
de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale,
prevazute la alin. (1) si (2). In caz de litigiu actele individuale emise de catre C.N.V.M.
cu privire la interpretarile prevazute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs in fata Curtii de
Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ. Pana la pronuntarea unei hotarari
definitive si irevocabile de catre instanta judecatoreasca executarea actelor C.N.V.M. nu
se suspenda.
C.N.V.M. are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces
privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, fara obligatia de a
proba un interes.
Accesul la documentele tinute de C.N.V.M. se face in conditiile legii.
C.N.V.M. va edita si va publica periodic un buletin, care este publicatia oficiala a
acesteia. Actele publicate in acest buletin sunt opozabile tertilor. Buletinul va contine,
fara a se limita la acestea:
a) reglementarile adoptate de C.N.V.M.;
b) comunicate si acte cu privire la pietele reglementate;
c) interpretarea oficiala a reglementarilor proprii care guverneaza pietele
reglementate si entitatile supravegheate.
C.N.V.M. poate infiinta o Camera arbitrala in scopul rezolvarii litigiilor izvorand
din contractele incheiate pe pietele de capital, pe pietele reglementate de marfuri si

80
instrumente financiare derivate sau in legatura cu institutiile ori operatiunile acestora. In
solutionarea litigiilor Camera arbitrala va aplica:
a) legislatia pietelor de capital, a pietelor reglementate de marfuri si instrumente
financiare derivate, precum si reglementarile C.N.V.M. in materie;
b) uzantele comerciale in materie;
c) dispozitiile dreptului comun.
C.N.V.M. isi stabileste prin regulament propriu structura organizatorica, atributiile
de conducere si de executie ale personalului sau.
C.N.V.M. stabileste prin regulament propriu regimul si principiile remunerarii
membrilor si a personalului angajat.
C.N.V.M. adopta prin decizie nivelul remunerarii membrilor si personalului
angajat, cu luarea in considerare a nivelului remuneratiei acordate unor pozitii si functii
similare din piata financiara.
Normele adoptate de C.N.V.M. se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
Deciziile sunt acte individuale prin care C.N.V.M. infiinteaza institutii si
organisme ori le dizolva, acorda sau retrage autorizatii, anuleaza ori confirma acte ale
agentilor sai, deleaga ori retrage puteri, aproba regulamente ale institutiilor si
organismelor pietei de valori mobiliare, aproba sau respinge prospectele de oferta
publica, stabileste remunerarea membrilor si a personalului sau, aproba reglementarile
privind salarizarea personalului Bursei de Valori Bucuresti ca institutie publica si da
interpretarea oficiala a propriilor reglementari care guverneaza piata de capital si pietele
reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate.
Ordonantele sunt acte prin care C.N.V.M. da dispozitii privind prezentarea de
documente, situatii si informatii, audieri, impune interdictii sau suspendari de autorizatii
ori activitati, dispune anchete sau alte investigatii, masuri conservatorii, precum
ridicarea si depunerea de documente sau titluri, indisponibilizarea unor bunuri sau
fonduri, aplica sanctiuni disciplinare si administrative.
Atestatele sunt acte prin care C.N.V.M. confirma ori recunoaste situatii sau
calitati, raportari ori comunicari de date si informatii.

81
Avizele sunt acte prin care C.N.V.M. formuleaza raspunsuri oficiale la chestiuni
privind aplicarea legii si a normelor reglementare ori da calificari privind pietele
reglementate si instrumentele financiare.
• Confidentialitatea si transparenta informatiilor
Membrii si angajatii C.N.V.M. vor respecta, in privinta informatiilor obtinute in
cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor si care nu au devenit accesibile publicului
larg, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu. In sensul prezentei ordonante de
urgenta transmiterea de informatii in cadrul prevazut la art. 6 alin. (2) nu reprezinta o
incalcare a acestei obligatii.
Furnizarea de informatii de natura celor prevazute la alin. (1) va putea fi facuta
sub semnatura presedintelui C.N.V.M. sau a persoanelor imputernicite in acest sens,
dupa deliberarea in sedinta conform art. 3, in urmatoarele situatii:
a) in cadrul unor proceduri judiciare, prin dispozitie a procurorului sau a
instantelor de judecata, dupa caz;
b) in cadrul negocierii sau al derularii unor acorduri internationale la care
Romania este parte;
c) in cadrul acordurilor de cooperare cu alte autoritati, cu organizatii
internationale din care C.N.V.M. face parte sau din propria initiativa a C.N.V.M., in
scopul asigurarii indeplinirii atributiilor specifice de supraveghere si control asupra
respectarii prevederilor legale.
C.N.V.M. organizeaza un Oficiu de Evidenta a Valorilor Mobiliare caruia ii sunt
transmise toate informatiile necesare cu privire la valorile mobiliare care se supun
prevederilor prezentului statut si la emitentii acestora.
Obligatiunile si alte valori mobiliare de natura acestora, emise de catre stat, judet,
oras, comuna si de catre autoritati ale administratiei publice centrale si locale, vor fi
inregistrate la primirea documentului de emisiune.
Evidentele tinute de Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare sunt accesibile
publicului in conditiile stabilite de C.N.V.M.
• Relaţiile CNVM cu alte institutii publice si cu organismele internationale

82
C.N.V.M. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere
a Asigurarilor, Consiliul Concurentei, autoritatile judecatoresti si cu alte autoritati si
institutii publice in vederea indeplinirii obiectivelor sale prevazute la art. 2.
In vederea indeplinirii obiectivelor sale fundamentale C.N.V.M. va fi consultata in
prealabil cu privire la actele normative ale autoritatilor publice cu impact asupra pietei
de capital, pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si
asupra institutiilor si operatiunilor specifice acestora.
C.N.V.M. este invitata de drept la sedintele autoritatilor publice in care se adopta
actele normative mentionate la alin. (2).
C.N.V.M. poate face schimb de informatii atat publice, cat si confidentiale cu
Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Consiliul
Concurentei, precum si cu alte autoritati si institutii publice. In aplicarea prevederilor
prezentului articol aceste autoritati nu vor invoca secretul de serviciu sau orice alta
obligatie legala de pastrare a confidentialitatii informatiilor detinute.
C.N.V.M. poate incheia acorduri de schimb de informatii cu alte autoritati publice,
prin care se stabilesc modalitatile concrete de efectuare a schimbului acestor informatii.
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, conform Legii nr. 514/2002 pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 25/2002 privind Statutul CNVM, participă la
activitatea organizaţiilor internaţionale de profil în calitate de membru al acestora. De
asemenea, CNVM încheie acorduri de cooperare cu alte autorităţi de reglementare şi
supraveghere a sectorului financiar, în vederea schimbului de informaţii şi asistenţă
tehnică, pentru îndeplinirea obiectivelor statutare.
C.N.V.M. poate participa la activitatea organizatiilor internationale de profil si
poate deveni membra a acestor organizatii.
C.N.V.M. poate acorda, pe baza de reciprocitate, asistenta autoritatilor de
reglementare straine care au nevoie de aceasta pentru indeplinirea obiectivelor lor de
supraveghere. Acest tip de asistenta include, fara a se limita la acestea:
a) furnizarea de informatii publice sau nesupuse publicitatii despre ori in
legatura cu o persoana fizica sau juridica subiect al reglementarii, supravegherii ori
controlului C.N.V.M.;

83
b) furnizarea de copii ale inregistrarilor tinute de entitatile supravegheate;
c) colaborari cu persoanele care detin informatii despre obiectul unei anchete.

3.2. Sistemul de reglementare a pietii financiare in Bulgaria

3.2.1 Statutul organului de reglementare a pietii financiare din Bulgaria


Piata financiara din Bulgaria este reglementata de autoritatea administrativa
autonoma cu personalitate juridica – Comisia de Supraveghere Financiara.
Comisia de Supraveghere Financiara este un organism de stat specializat, care
reglementeaza şi autorizează activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară,
precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de către ei.
Comisia este o persoană juridică cu sprijin bugetar, care isi are sediul central in Sofia. În
funcţie de necesităţi, aceasta îşi poate deschide în teritoriu reprezentanţe, care
funcţionează potrivit regulamentelor aprobate de ea.
Comisia în exercitarea competenţelor sale, este independent de puterea executivă si
prezinta rapoarte cu privire la activităţile lor în cadrul acestei legi Adunării Naţionale.
Membrii comisiei
Comisia este format din şapte membri: preşedinte, trei vicepreşedinţi şi alţi trei membri.
Comisia este asistată de o administraţie a cărui compoziţie, structură, de drepturi şi
obligaţii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.
• Structura Comisiei
Structura şi funcţiile comitetului sunt definite de Legea cu privire Comisia de
Supraveghere Financiara şi de legile speciale care reglementează investiţiile si activitaile
de asigurare.
Activităţile Comisiei ca un organism de reglementare şi supraveghere sint în principal
realizată de către trei birouri specializate :
Directia supraveghere a activitatii de investitii
Directia supraveghere asigurari
Directia supravegherea asigurari sociale
fiecare dintre acestea fiind gestionate direct de către vice-preşedinte al Comisiei.
• Obligatiile membrilor Comisiei

84
Membrii Comisiei pot fi numai cetăţeni bulgari cu studii superioare, care posedă
calificări adecvate şi experienţă în domeniul Economiei şi Finanţelor.
Membrii comisiei sint alese persoanele care :
− nu au antecedente penale
− nu a declarat faliment ca un singur agent economic, nelimitat

Responsabil partener în cadrul companiei şi nu se află în producţie pentru faliment;


− nu au fost membri de conducere sau de supraveghere al unei societăţi cooperativă

de răspunsuri, suspendate din cauza falimentului, în ultimii doi ani înainte de data
de declarare a falimentului, dacă este nemulţumit de creditori;
− nu sunt manageri, directorii executivi, membri de conducere sau de autoritate de

supraveghere sau membru cu răspundere nelimitată a unei podnadzorno sensul


prezentei legi
− nu sînt rude sau afini între ei,
− nu exercită controlul asupra podnadzorno în conformitate cu prezentul Act o

persoană.
Preşedintele, vice-preşedinţii şi alţi membri ai Comisiei pot efectua o altă activitate
plătită cu excepţia activitatilor de predare sau de cercetare sau în calitate de membri ai
organizaţii internaţionale, în legătură cu activităţile de Comisie.
• Alegerea membrilor Comitetului
Preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai Comisiei este ales de Adunarea
Naţională.
La asumarea functiei de membru a comisiei este obligatoriu de a depune urmatorul
juramint"Jur, în numele Republicii Bulgaria de a respecta Constituţia şi legile ţării,de a
lucra pentru punerea în aplicare a obiectivelor de supraveghere financiară a Comisiei,
astfel cum a fost ghidat de principiul de independenţă, obiectivitate şi corectitudine în
îndeplinirea misiunilor încredinţate.Jur. "
Distorsiuni în alegerea de membru al unei comisii nu denatureze deciziile sale.
• Mandatul membrilor Comisiei

85
Mandatul membrilor comitetului este de şase ani .Membrii Comitetului trebuie să-si
indeplineasca atribuţiilor ce le revin după expirarea mandatului lor, la deschiderea de noi
membri.
Mandatul de membru al comitetului este oprit anticipat de Adunarea Nationala in caz de
:
1. demisie;
2. neindeplinire a obligaţiunilor de mai mult de şase luni;
3. Neîndeplinire a cerinţelor din la art. 4, alin. 2;
4. Încălcare a art. 4, alin. 3;
5. non-participare, fără motiv, în trei sau mai multe consecutiv
6. conflict de interese, în conformitate cu Legea cu privire la prevenirea şi depistarea
conflictelor de interese.
• Motivarea membrilor Comisiei

Preşedintele primeşte un salariu lunar de bază la rata de 90 la suta din indemnizaţiilor


preşedintelui Adunării Naţionale.
Adjunctii preşedinţilor primesc salariul lunar de bază în marimea 90 la suta din
remuneraţie de la preşedintele comisiei.
Alţi membri ai comitetului primesc salariul lunar de bază la rata de 80 la suta din
remuneraţia preşedintelui comisiei.
• Reuniunile Comitetului
Reuniunile Comitetului se convoacă de către preşedintele său pe iniţiativă sau la cererea
unui membru al comisiei.
Reuniunile Comitetului sunt prezidate de către preşedinte în absenţa acestuia de catre
vicepreşedinte.
Deciziile Comisiei se adoptă cu o majoritate de nu mai puţin de patru voturi,abţinerea de
la vot nu este permis.
3.2.2 Obiectivele, funcţiile şi atribuţiile Comisiei
Comisia are ca scop realizarea următoarelor obiective :

86
1. Protejarea intereselor investitorilor, societăţile de asigurare şi a persoanelor
asigurate
2. Asigurarea stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar

Comisia are la dispoziţie următoarele instrumente pentru punerea în aplicare a


obiectivelor sale:competenţele de iniţiativă legislativă; controlul preliminar asupra
participanţilor la piaţa de admitere, dreptul de a controla activităţile de participanţi care
au fost deja admise; şi, în final, dreptul de a impune sancţiuni, la stabilirea unor
încălcări.
Atributiile Comisiei :
• elaborează şi aprobă strategia de dezvoltare a pieţei financiare
• elaborarea şi adoptarea de regulamente şi instrucţiuni prevăzute în legislaţie
• adoptă şi publică orientări cu privire la activităţile lor;
• adoptă regulamente şi instrucţiuni de utilizare,da instrucţiuni scrise cu privire
la aplicarea şi interpretarea Codului de securitate socială, Legea cu privire la
Oferta Publica a Valorilor privind piaţa,Legea împotriva abuzului de piaţă
instrumente financiare, de asigurări sociale în conformitate cu termenii şi
condiţiile prevăzute de Legea cu privire la Oferta Publica a Valorilor Mobiliare
Administrarea Comisiei
• în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute de Legea cu privire la ofertă
publică de valori mobiliare , precum si la propunerea vice –presedintelui decit
acordarea sau refuzul de confirmare a unei oferte publice de valori mobiliare,
şi de înregistrare a emisiilor în scopul schimburilor comerciale pe o piaţă
reglementată de valori mobiliare
• revizui periodic rapoarte de activitate din principalele birouri ale Comisiei
• elaborarea şi adoptarea de regulamente şi instrucţiuni stabilite prin lege,
• emite orientări şi instrucţiuni cu privire la aplicarea şi interpretarea din Codul
de securitate socială
• Comisia de acordare a licentelor se bazeaza pe principiul echitatii si aplicarea
unitara a criteriilor pentru toti solicitantii

87
• Punerea în aplicare temporar sau definitiv provizorii cu privire la publicarea
ofertelor de licitaţie pentru cumpărarea şi schimbul de acţiuni;
• revizuirea periodica a rapoartelor de activitate din principalele birouri ale
Comisiei;
• realizează alte atribuţii în conformitate cu legislaţia ce reglementează
activitatea participanţilor profesionişti, cu prezenta lege şi cu alte acte
legislative
Licenţiere
Comisia de acordare a licenţelor se bazeaza pe principiul echităţii şi aplicarea
unitară a abordării şi a criteriilor pentru toţi solicitanţii.
Comisia examinează documentele anexate la cererile de autorizare sau modificare
a unui deja a emis o decizie cu privire la conformitatea cu reglementările în vigoare.
Stabileşte dacă sint prezentate toate documentele şi informaţiile necesare şi
verifica dacă sunt respectate restricţiile legale la o producţie de licenta, cum ar fi:
- mărimea şi structura de capital
- de origine a fondurilor de capital, ceea ce a făcut contribuţii - prezenţa (absenţa)
de conexiune între fizice şi / sau persoane juridice, în conformitate cu reglementările -
cerinţele pentru membri de management şi organismele de supraveghere şi a altor
speciale cerinţe.
Supravegherea
Comisia monitorizează activităţile de control la distanţă şi de controale la faţa
locului cu privire la funcţionarea licenţiat participanţii de pe piaţă.
În sensul punerii în aplicare a FSC inspecţie activitate este de prevenire şi de
încetare a legii pentru a asigura protecţia intereselor investitorilor, de asigurare şi a
persoanelor asigurate.
Competenţele Comisiei
Preşedintele organizează şi conduce activităţi ale Comisiei, precum şi
administrarea acestuia, cu excepţia acelor activităţi care sunt prevăzute în competenţa
exclusivă a vice-preşedintelui Comisiei sau a membrilor săi.

88
Preşedintele poate furniza o parte din puterile sale, şi a altor oficiali şi unor
consilii consultative pentru a ajuta la punerea în aplicare a funcţiilor sale.
Preşedinte al Comisiei:
• reprezintă Comisia în ţară şi în străinătate;
• convoaca şi prezida reuniunile comitetului
• coordonează activităţile de vicepreşedinţi;
• încheia şi reziliaza contractele cu angajatii comisiei
• organizeaza, administreaza şi supravegheaza activităţile de administrare
• elaboreaza proiectul de buget şi îl prezintă pentru adoptare către Comisie;

89
CAPITOLUL III
CONCLUZII. RECOMANDARI SI PROPUNERI CU CARACTER DE
MODIFICARE SI COMPLETARE A SISITEMULUI DE REGLEMENTARE
A PIETEI FINANCIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
In urma desfasurarii stagiului de practica in cadrul Comisiei Nationale a Pietei
Financiare am acumulat cunostinte teoretice si am obtinut aptitudini practice foarte
importante in domeniul pietei financiare nebancare. Am format deprinderi practice
necesare pentru activitatea investitională, activitatea segmentul nebancar al pietei
financiare, în general, ne-am familiarizat cu activitătile desfăsurate pe piata financiară,
am obtinut niste finalităti aplicative a bazei legislative si normative ce reglementează
activitatea pietei financiare nebancare.
Pe baza studiului pe care l-am facut in cadrul CNPF pe parursul stagiului de
practica am pus o baza a cunostintelor in ceea ce priveste piata financiara, si ca urmare
voi prezenta niste concluzii referitare la cele studiate.
A devenit deja axiomatic faptul ca rolul principal in garantarea unei piete eficace
apartine statului.Este vorba nu doar de faptul ca trebuie sau nu sa promoveze statul o
politica activa in dezvoltarea stabila a pietei financiare, ci de modalitatea de promovare a
acesteia, de masurile primordiale care trebuie sa se faca, de limita interventiei directe a
statului in reglementarea relatiilor pe piata.
Abordind problema pietei, opinam ca este absolut obligatorie abordarea
fenomenului dereglementarii, in conditiile in care de nenumarate ori sau cautat
argumente pro si contra pentru cele doua fenomene ;reglementare si dereglementare.
Sub aspectul imbunatatirii cadrului legislativ actual constatam ca, dreptul pozitiv
in materia valorilor mobiliare este imprecisa, dovedind neclaritatea ideilor transmise, iar
utilizarea unui limbaj juridic neadecvat si plasarea regulilor intr-o maniera dezordonata
ori inlocuirea normelor de drept substantial cu cele procedural-administrative reduc
simtitor posibilitatea de identificare a ratiunii legii si a sferei de participanti profesionisti
la piata valotilor mobiliare.

90
Adoptarea celor mai importante legi, care au formulat cadrul legal necesar
existentei pietei financiare, precum Legea Republicii Moldova nr.199-XIV din 18.11.98
cu privire la piata valorilor mobiliare;Legea Republicii Moldova nr.192-XIV din
12.11.98 privind Comisia Nationala si legea Romaniei nr.297/2004 privind piata de
capital au reprezentat un moment hotaritor in ceea ce priveste viitorul piete financiare
din Romania din perspectiva aderarii la Uniunea Europeana, iar pentru Republica
Moldova a constituit un pas important spre integrarea in structurile europene,Elaborarea
legilor mentionate mai sus a vizat consolidarea legislatiei la acel moment in domeniul
pietei de capital si adaptarii acesteia, mai mult sau mai putin, la prevederile legislative
comunitare.Aceste legi asigura dezvoltarea cadrului legislativ necesar crearii unor
institutii, accesul intermediarilor la piata de capital din Republica Moldova si Romania
la piata europeana unica, precum si formarea unei piete de capital viabile care ar permite
tranzactionarea unor operatiuni financiare moderna.
In continuare, vom identifica principalele concluzii vis-a-vis de analiza sistemului
de reglementare a pietei financiare.
1. Nu incape indoiala ca modalitatea adoptarii rapide a actelor normative in materia
valorilor mobiliare este una mai mult decit solutabila.Esre, insa, criticabila
practica abordarii fregvente a actelor normative, pentru ca noile prevederi nu
reprezinta, in fapt, un proces de reglementare.Problema este ca in materia
valorilor mobiliare si a pietei de capital aceasta practica este una deosebit de
daunatoare, pentru ca o lege bine fundamentata, bine conceputa si stabilita, creaza
premiza increderii publicului si a participantilor profesionisti pe piata valorilor
mobiliare.
2. Studiul realizat a stabilit in ce masura Comisia Nationala a Pietei Financiare din
Republica Moldova a creat un climat favorabil pentru dezvoltarea pe scara larga a
emisiunilor de obigatiuni.
3. A fos efectuata o scurta, dar consistenta, prezentare a aspectelor de drept
comparat, care si-a avut drept scop principal evidentierea lacunelor legislatiei cu
privire la valorile mobiliare.Dintr-o astfel de perspectiva, aspectele de drept
comparat na-eu ajutat sa intelegem ca in statele occidentale, dreptul de

91
reglementare in materia valorilor mobiliare nu este conferit unui organ
administrativ, ci puteri legiuitoare, iar normele juridice sint adoptate prin legi, nu
prin ordine, regulamente, instructiuni etc.comparativ, mentinerea competentei
Comisiei Nationale a Pietei Financiare, atit in Republica Moldova cit si in
Rominia si Bulgaria, de a legifera nu constituie un progres legislativ in stabilirea
regimului juridic unitar al valorilor mobiliare, accesibil si credibil potentialilor
investitori.
4. A fost constatata inexistenta unui mecanism eficace care sa controleze comisia
nationala a pietei financiare si sa antreneze raspunderea persoanelor ce opereaza
in acesta comisie, precum si ingradirea investitorilor de a cere acestei comisii sa
lucreze conform legii.Din aceasta perspectiva, putem argumentata ipoteza precum
ca este necesar sa se prevada expres raspunderea comisiei si a persoanelor fizice
pentru indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor conferite de
lege.
5. In materia reglementarii , supravegherii si controlului pietei financiare, realizat de
C.N.P.F, s-a constatat ca aceste atributii se concretizeaza practic printr-o suma de
activitati, ulele cu scop preventiv, altele cu scop organizatoric – de informare
publica si de asigurare a transparentei pietei , iar altele cu scopul crearii
certitudinii in atingerea mizei pentru care publicul interesat a investit, reinvestit
ori dezinvestit lichiditati in tranzactiile incheiate.In aceste conditii, de lege ferenda
se impune instituirea unor obligatii care sa reflecte existente sporite si controlul
permanent asupra modului de administrare si utilizare a economiilor, precum si
masurile de sanctionare prompta a operatiunilor abuzive si prejudiciabile
publicului investitor.
6. Am stabilit care sint problemele principale cu care se confrunta piata financiara
din Republica Moldova, care sint impedimentele ce-i blocheza dezvoltarea si caile
de depasire a handicapului de ordin juridic si sistematic.Astfel, printre problemele
esentiale cu care se confrunta piata valorilor mobiliare din republica Moldova
vom mentiona:

92
a) O problema acuta la etapa actuala este disonanta dintre ritmurile dezvotarii
pietei valorilor mobiliare si dinamica cresterii economice si formarii
resurselor investitionale interne pe motiv ca piata valorilor mobiliare, in
prezent, nu isi reglementeaza functiile principale de acumulare a
economiilor si de transformare a acestora in investitii.
b) Pe piata valorilor mobiliare, practic, lipsesc institutiile de investitii
colective si administrare corporativa a investitiilor din care cauza un numar
impunator de investitori mici si mijlocii nu au accces la piata de
capital.Aceasta situatie blocheaza substantial derularea ascendenta a
transformarilor radicale incepute in economie, impiedica dezvoltarea
bussines-ului mic si mijlociu, sume enorme de mijloace financiare libere
ramin inghetate pe o perioada nedeterminata de timp.Nu au fost in deplina
masura inlaturate impedimentele existente pentru patrunderea pe piate
valorilor mobiliare a investitiilor straine.
c) O problema mai putin importanta decit cele mentionate mai sus ramine a fi
nivelul scazut al increderii populatiei in piata de capital, lipsa unui
mecanism eficient de asigurare a protectiei drepturilor actionarilor si
invstitorilor.
d) Transparenta si accesul echitabil al participantilor pe piata si al publicului
larg la informatia privitoare la activitatile desfasurate pe piata valorilor
mobiliare continua sa ramina aspecte vulnerabile ale Comisiei Nationale a
Pietei Financiare si ale participantilor profesionisti.
Recomandari:
Drept rezultat al studiului ce a fost realizat sint inaitate un sir de
recomandari si propuneri cu caracter de modificare si completare a cadrului
normativ de reglementare a pietei financiare, fapt care demonstreaza o dat ai n
plus existenta problemelor de o strigenta actualitate si necesitate de a studia
institutia juridica in discutie.Speram ca prin luarea lor in consideratie de catre
factorii decizionali chemati sa rezolve problemele enuntate in incheierea studiului,

93
a tuturor recomandarilor sa se solutioneze o parte din carentele functionarii pietei
financiare din Republica Moldova.
In continuare vom mentiona cele mai importante propuneri si recomandari:
1. Concluzionin, putem spune ca activitatea pe piate financiara din statele
studiate este buna, dar pentru ca aceasta sa se ridice la standardele europene
este necesar a se intreprinde o serie de masuri care vizeaza imbunatatirea
cadrului legislativ existent prin armonizarea acestuia cu Directivele Uniunii
Europene in domeniul pietei de capital, cresterea interesului marilor
companii fata de piata de capital printr-o informare cit mai completa si
exacta asupra activitatii desfasurate si folosirea tuturor facilitatilor pietei de
capital, cresterea interesului fata de piata de capital prin atragerea unor
societati importante care actioneaza in economie, elaborarea de legi si
regulamente care sa asigure cresterea activitatii pe piata.
2. Se impune dezvoltarea unui sistem electronic eficient pentru raportarea si
deseminarea informatiilor cu privire la societatile emitente.
3. Este necesara cresterea sigurantei, integritatii si credibilitatii pietei
financiare.
4. Se impune reducerea costurilor de tranzactionare pe piata de captal.
5. Se impune pregatirea operatiunilor pe piata cu instrumente financiare
derivate si implimentarea noilor tehnici de tranzactionare.
6. Consideram ca eforturile CNPF urmeaza a fi indreptate spre perfectionarea
cadrului normativ si infrastructural al pietea, in baza directivelor Uniunii
Europene si in conformitate cu standardele organizatiei Internationale a
Comisiilor Valorulor Mobiliare(IOSCO)
7. In corespondenta cu standardele comunitare, CNPF in viitorul cit mai
apropiat trebuie sa diversifice instrumentele financiare si sa stimuleze
emisiunea valorilor mobiliare prin simplificarea procedurilor existente in
vederea reducerii costurilor si micsorarii termenilor pentru efectuarea
emisiunilor si a tranzactiilor.

94
8. O alta directie de activitate a CNPF in cadrul abordarii strategiilor
ulterioare consta in crearea conditiilor necesare pentru aparitia si
dezvoltarea unor noi institutii de investitii colective cum ar fi, spre
exemplu, fondurile private de pensii, fondurile de constructii sau fondurile
mutuale.Toate aceste masuri, insa, isi pot atinge scopul doar o data cu
ridicarea nivelului de incredere a investitorilor in instrumentele pietei
valorilor mobiliare, care depinde nemijlocit de asigurarea protectiei
drepturilor acestora.
9. In baza studiului realizat am constata ca pe piata fianaciara interventia
statului trebuie sa fie una delicata si atenta.Cercetarea ne-a oferit suficiente
argumente de a opta pentru reducerea reglementarii pietei financiare.
10.Pentru ameliorarea climatului pe piata de capital ar fi binevenit elaborarea
unui cod al gestionarii corporative.
11.De asemenea se cere o elaborare si adoptae cit mai urgenta a legii cu privire
la investitiile colective, actuala lege cu privire la fondurile de investitii este
cazuta in desuetudine creind impedimente in calea aparitie noilor fonduri de
investitii.
Avind in vedere toate concluziile si recomandarile enuntate mai sus, putem afirma
ca doar in urma luarii in consideratie a tuturor neajunsurilor din activitatea Comisiei
Nationale, inlaturarii lor cit mai grabnice, prevederile legale ar fi armonizate cu cele
comunitare si s-ar crea garantia indeplinirii de catre CNPF a atributiilor specifice
scopului pentru care a fost organizata.

95
BIBLIOGRAFIE
1. Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare Nr.192-XIV din 12.11.98
2. Regulamentul de ordine interioară a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

aprobat prin înscriere protocolară la şedinţa Consiliului de administraţie din 01


noiembrie 2007
3. Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98

4. Hotarirea cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

pe anul 2009 nr. 249-XVI din 28.11.2008


5. Ordonanta de urgenta privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor

Mobiliare din Romania Nr.25 din 3.03.2002


6. Legea privind Comisia de Supraveghere Financiara din Bulgaria publicata în

Gazeta de stat, Vol.8 ,28 ianuarie 2003, intrata in vigoare pe 1 martie 2003,
7. Ion Iova, teza de doctor “Aspecte juridico-administrative de reglementare a pietii
valorilor mobiliare.Elemente de drept comparat”Chisinau 2007

Adrese electronice utilizate:


www.cnpf.md

96
www.moldse.md
www.justice.md
www.bnb.bg
www.cnvm.ro

97