Sunteți pe pagina 1din 5

SRL SC TRUSTPROIECT

CAIETDE SARCINI
pentru lucrari de arhitectura luatein tehnicece trebuiesc conditiile stabilesc din acest"Caietde sarcini" lndicatiile considerare la executia principalelorlucrari de arhitectura - finisaj pentru realizarea Sl obiectivului de investitii ".REPARATII GRADINITA NR. 1 OITUZ-SARPANTA proiectului "conform nr.14din datade ...07-12010. INVELfTOARE aspecte: Prezentul caietde sarcinitrateazaurmatoarele 1 . IN V E L IT OR SII TINICHIGERIE MUNCII 2. MASURI DE PROTECTIA Prezentulcaiet de sarcinicontineprevederiminimalecare pot fi extinsein raportcu legislatiei tehnicein vigoare. si cu respectarea lucrarilor efectivnecesare complexitatea ".8". ".11.", de importanta categoria se incadreazatn clasade importanta Constructia cAP. | - TNVELITORT 9r TTNTCHTGERIE 1. Domeniul de aplicare: calitdtiigi receptialucrdrilor 1.1. Prevederile din prezentulcapitolse referdla verificarea realizatedin: de Invelitori, i peste hidroizolatie pe pe o directie, vopsita, asezata sipci tabla cutata, -

din carton bitumatasezat pe o asterealadin scanduri. calitdtiipentrujgheaburi,burlane De asemenea,capitolulse referdla verificarea gi tinichigeria de orice fel: aferentdinvelitorilor apelor meteoricese va asiguraprin jgheaburisi burlanetip -colectarea LINDABsau oricb aft fel de tabla zincatasau PVC, iar la solva fi preluatade rigole; - sorturietc. din lablazincata0.5 mm; si antiseptizatai - asterealascandurirasinoase2,4 cm grosime,ignifugata cutata,vopsita; - atic din tablade 1mm aluminiu, 2. Prevedericomune: constd din: Controlulexecutieiinvelitorilor

specifcede la pct. 3.1. de mai jos. suportuluiconformprevederiior 2.1. Yerittcarea care urmeazda fi puse in operd care se efectueazdde 2.2.Yerificareamaterialelor tehnic al lucririi, se referdla: conducdtorul pe de calitatela primireamaterialelor - existentagi continutulcertifioatelor gantier; - in cazul lipsei certificatelorde calitate,efectuarea incercdrilorde calitate previzute in prescriptia tehnicda produsului(normd interndsau standard); gi a manipulirii,materialele - punereain operd,dacd in urma depozitdrii nu au fost deterioratesau inlocuitegregit; proiectului, se face conformprevederilor 2.3. Verificareape parcursa calitdtiilucrdrilor de cdtre conducitorultehnic al lucrdriiTntot timpulexecutiei. 2.4. Verificarea pe laze a calitdtii lucrdirilor,ce se efectueaza conform reglementdrilor in vigoare gi se referd la corespondenta cu prevederile din proiect, respectarea conditiilor de calitategi incadrarein abaterileadmisibileprevizute la pct. 3. Aceasti verificarese referd la intreagacategoriede lucrdride invelitorigi se face pentru fiecare tronson in parte, incheindu-se"procese verbale de verificare pe faze de lucrdri"gi care se inscriu in registrulrespectiv. a intreguluiobiectse face de citre 2.5. Verificareala receptiala terminarealucrarilor comisiade receptie,prin: gi continutului de calitatea certificatelor - examinarea-existentei gi a proceselor verbalede verificarepe faze de lucrdri; materialelor - examinareadirectda lucrirllor executate,prin sondaj (cel putin 1 de ale invelitorii, fiecaretronson)cu referirila toate elementeleconstructive si indeplineasci functiilede urmirindu-sein specialca invelitorile de etanseitate; indepdrtare a apelorpluvialegi conditiilerespective 3. Prevederispecifice: 3.1. Suportulinvelitorii Verificarea constd in examlnarea proceselor-verbaleincheiate la terminarea lazei de lucrdri din care face parte suportul gi din mdsurarea, prin sondaj, a elementelor geometrice ale acestuia (pante, planeitate, rectiliniaritate,distante intre axe, protectia anticorozivi a pd(ilor metalice).Abaterile de planeitatemdsurate cu dreptarulde 3 mm, trebuie sd nu dep5geascd 5 mm Tn lungul pantei 9i 10 mm perpendicularpe aceasta. propriu-zisd 3.2. Invelitoarea

[n toate cazurile se va verifica: - concordantalucrdrilorexecutatecu prevederilegi detaliiledate de proiectant etc.). tinichigerie pante, racorddri, (felul invelitorii, dolii,coame,strdpungeri, conform aferenteinvelitorii de tinichigerie lucrdrilor - existentagi corectitudinea doliile,strdpungeri de detaliitip, in special,gorfurile, din proiectgi cataloagelor detaliilor pentruventilatie; de tinichigerie; modul de prinderepe suporla elementelor - existenta.gi Invelitoarease va realiza in conformitatecu prevederileproiectuluisi a la constructii" - C37188. pentrualcatuireasi executareainvelitorilor "Normativului sint conformSTAS 3303/2-88.Din punct de vedere Panteleinvelitorii tinind seama de prevederile va fi verificata intreagastructurade invelitoare higrotermic, C 107| 1982. Normativului Se va executa invelitoareadin tabla cutata, inainte de incepereaexecutiei conditii: se va verificasuportul,pentrua indepliniurmatoarele invelitorii - sa nu prezintedenivelarimai mari de 3 mm/m - asterealasa fie bine fixata de caprioriimetalici,cu rosturileintre scinduride max. 2 cm; - carligelepentrujgheaburi,prinsein astereala.sa fie inglobatela nivelul acesteia,fara denivelari; Prindereaplacilorde tabla de suport (sipci)se va face cu agrafe,la proiectarea si executarea invelitorilorse vor respecta: si realizarea la proiectarea - Normelegeneralede protectiecontra incendiilor ' si instalatiilo/' constructiilor - Normele tehnice de proiectaresi realizarea constructiilorprivind protectiala actiuneafocului"P118/99: de protectiamuncii; - Normelerepublicane 3.3. Jgheaburi gi burlane Se vor verifica: din proiect; (minimum0.5%) sd fie conformeindicatiilor - pantelejgheaburilor sd fie executati cu minimum1 cm gi maximum5 cm sub - montareajgheaburilor picdturastreaginei; din sd corespundi prevederilor tipul gi numdrulde cir:lige - amplasamentul,

proiect; - margineaexterioarda jgheabuluisd fie agezatdcu circa 2 cm mai jos decit margineainterioard; pentrujgheaburigi brdtdrilepentruburlanesd fie protejatecontra - cTrligele corozlunll; 1 cm/ml fdra a dep69i5 cm Tn burlanelor: - abateriadmisibilede la verticalitatea total; din - fixarea burlanelorcu ajutorulbritdrilor sd fie fdcutd la distantagi intervalul detaliiledate de proiectant: - tronsoanelede burlanesi intreetang unul in cel5lalt(cel superiorin cel inferior) - imbinarea cu tuburile de fontd sd fie de asemenea etangeizatd' - toate imbindrileintre elementelede tablSla jgheaburigi burlanesi fie cositorite; Normativeprivind proiectareasi executarea lucrarilorpentru invelitorisi tinichigerie: si alcatuire". de proiectare "Jgheaburi si burlane-Prescriptii - STAS 2389t1977jgheaburisi accesoriide imbinaresifixare". - STAS 2274fi988 - "Burlane, de constructii". - C37l1988 - "Normativpentruexecutareainvelitorilor MUNCII CAP.II., MASURIDE PROTECTIA privindprotectia prevederile Regulamentului se vor respecta Pe toataduratalucrarilor C300/94 Normativului de MLPA T prinOrdin9/N/1993, aprobat in constructii si lgienamuncii pe durataexecutiei Legea90/96,Ordin lucrafilor, privind prevenirea incendiilor si stingerea etc. Sociale, Munciisi Protectiei al Ministerului 56197 masuri: urmatoarelor se va urmarirespectarea De asemenea pe sub zonelede lucrusiingradirea circulatia verbalprivind unuiproces - incheierea acestora; de personal trebuiesa aiba facut instructajul Tntregul lucrului, de Tnceperea - Tnainte side lucru,sa nu fie bolnav, protectie de protectie echipamentul a muncii, sa posede alcoolice; bauturilor obositsau sub influenta la corectracordate sa fie Tnstarede functionare, si utilajele - sculeledispozitivele si legatela pamdnt; reteauaelectrica de bradsi sa fie bine ancorate. si scdnduri cu balustrade sa fie prevazute - schelele si cu altele limitativ si se vor completa maisus nu au un caracter enumerate Masurile

accident. oricarui menite sa eviteproduoerea Prezentulcaiet de sarcini contine prevederiminimalecare pot fi extinsein legislatieitehnice si cu respectarea lucrarilorefectiv necesare raport cu complexitatea in vigoare. lntocmit Arhitect: RotaruConstantin