Sunteți pe pagina 1din 7

NR.1006/22.03.2012

Aprob, Director General, Corjautanu Gheorghe

CAIET DE SARCINI

Expertiza tehnica si intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie instalatie de balizaj luminos existenta -R.A.Aeroportul Iasi

Cod CPV:

71319000-7

Servicii de expertiza;

71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport;

I.OBIECTUL CONTRACTULUI:

Expertiza tehnica instalatie de balizaj luminos existenta;

Intocmire D.A.L.I.-documentatie tehnico-economica similara studiului de fezabilitate ce va fi eleborata in baza concluziilor expertizei tehnice;

La elaborarea documentaţiei se vor respecta normativele şi standardele în vigoare, din care se menţionează în mod special următoarele:

1-OACI, Anexa 14, volumul 1, Concepţia şi operarea Aeroporturilor, ediţia IV, 2004; 2-OACI, Manualul de Concepţie Aeroporturi, partea 2 - Căi de rulare şi platforme,editia

4,2005;

3-OACI, Manualul de Concepţie Aeroporturi, partea 4 - Mijloace vizuale, ediţia IV, 2004; 4-OACI, Manualul de Concepţie Aeroporturi, partea 5 - Instalaţii electrice, ediţia I, 1983; 5-RACR-AD-PETA-Proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor,editia 1-2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 6-RACR-AD-PETA- Mijloace vizuale de navigatie, editia 1-2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 7-RACR-AD-PETA- Mijloace vizuale pentru semnalarea obstacolelor, editia 1-2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 8-RACR-AD-PETA- Mijloace vizuale pentru semnalarea zonelor cu utilizare limitata, editia 1- 2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 9-RACR-AD-PETA-Sisteme electrice,editia 1-2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 10- PE 107-1995 - execuţia reţelelor de cabluri electrice; 11- PE 116-1994 - încercări echipamente electrice; 12-Normativ I7-2002 pentru instalaţii electrice de joasă tensiune; 13-STAS 12604-1987,12604/4-1989,12604/5-1990, protecţia împotriva electrocutării; 14-OMMSS 508-2002 Norme generale de protecţia muncii; 15-IEC 61827- Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes-editia in vigoare;

II.PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE:

Echipamentele şi instalaţiile sistemului de balizaj luminos aferent pistei de decolare- aterizare,a căii de rulare si a platformei de stationare aeronave sunt de provenienta germana si au fost montate şi puse în funcţiune în anul 1997.

]

1. Avand in vedere aspectele semnalate de catre AACR in auditurile din 15-03-2011 , 22-09-

2011, si 14-03-2012,respectiv:

inexistenta pe calea de rulare a lampilor pentru bareta de oprire;

inexistenta panourilor de semnalizare pentru circulatia la sol a aeronavelor;

necesitatea completarii cu balize suplimentare in zona de racord cale de rulare/platforma stationare aeronave,pentru a se asigura informatii corespunzatoare pilotilor;

neconformitatea balizajului marginal al PDA in zonele buzunarelor de intoarcere;

inexistenta buletinelor de masuratori fotometrice periodice ale lampilor de balizaj;

2.Avand in vedere aspectele legate de exploatarea instalatiei respectiv:

numarul mare de ore de functionare acumulat in intervalul celor 15 ani de exploatare ,fapt ce poate conduce in orice moment la degradarea parametrilor functionali ai echipamentelor datorata imbatranirii componentelor electrice,electronice si macanice.Acest lucru este confirmat si de cedarile relativ dese din ultima perioada a unor componente electronice din cadrul telecomenzii sau a regulatorilor de curent constant.O crestere a frecventei defectelor datorate uzurii fizice a componentelor mentionate mai sus va micsora gradul de siguranţă aeronautică în exploatarea instalatiei de balizaj a R.A.Aeroportul Iasi;

lucrarile de mentenanta efectuate in decursul acestor ani au avut un caracter predominant corectiv,si au constat in principal in lucrari de intretinere asupra lampilor supraterane ale instalatiei(inlocuire becuri arse, filtre,garnituri de etansare,conectori secundari,cuple frangibile,decolmatare cuve transformatori,etc);

nu s-a pus un accent deosebit pe lucrarile de mentenata cu caracter predictiv asupra telecomenzii instalatiei de balizaj ,a regulatorilor de curent constant, a grupului electrogen de rezerva precum si a automatizarilor aferente automatului de anclansare a rezervei care sa permita diagnosticarea si inlocuirea din timp a componentelor cu grad inaintat de uzura fizica si cu potential ridicat de defectare;

Concluzionând cele susmenţionate si ţinând cont că din 1997, şi până în prezent (15 ani) echipamentele şi instalaţiile sistemului de balizaj luminos pe care il avem in exploatare a fost în funcţiune permanent, iar durata normală de funcţionare este de 10 ani, comportamentul actual al echipamentelor este un comportament normal al unui echipament cu resursa tehnică pe cale de epuizare.

3. Instalatia de balizaj existenta cuprinde:

a)Dispozitivul luminos de apropiere pe directia principala „15”:

136 lampi unidirectionale de mare intensitate(150W);

regulatori de curent constant:APH1 si APH 2;

b)Dispozitiv luminos de apropiere simplificat pe directia secundara „33”:

44 lampi omnidirectionale de mica intensitate(45 W);

regulatori de curent constant:”SA1” si „SA2”;

c)Dispozitiv luminos de prag pe directia „15”;

16 lampi unidirectionale de mare intensitate(200 W);

regulatori de curent constant:”THR 1” si „THR2”;

d)Dispozitiv luminos de prag pe directia „33”:

10 lampi unidirectionale de mare intensitate(200W);

alimentarea cu energie precum si comanda dispozitivului luminos de prag pe directia 33 se realizeaza in comun cu dispozitivul luminos de apropiere simplificat pe directia secundara 33;

e)Dispozitiv luminos marginal PDA:

58 lampi omnidirectionale de mare intensitate(150 W);

6 lampi omnidirectionale de mica intensitate(45W) in buzunarele de intoarcere;

regulatori de curent constant:”RWY1” si „RWY2”;

f)Dispozitiv luminos de sfarsit de pista(directia „15” + directia”33”);

12 lampi unidirectionale de mare intensitate(200 W),dispuse 6 pe directia „15”,6 pe directia „33”;

alimentarea cu energie precum si comanda dispozitivului luminos de sfarsit de pista se realizeaza in comun cu dispozitivul luminos marginal PDA;

g)Sistemul PAPI:

4 corpuri de iluminat cu cate 2 lampi de 200 W fiecare;

1 regulator de curent constant:”PAPI”;

h)Balizaj marginal cale de rulare +platforma:

26 de lampi omnidirectionale de mica intensitate(45W);

1 regulator de curent constant:”TWY”;

Fiderii de balizaj sunt realizati in cablu monofilar ecranat de ½ sau 3/6 KV,corespunzator numarului si puterii lampilor in sistem serie.Racordarea lampilor de balizaj la fideri este realizata prin cabluri de joasa tensiune prin intermediul transformatoarelor de separatie de 6,6/6,6 amperi si de puteri corespunzatoare cu puterile lampilor pe care le alimenteaza.Transformatorii de separatie sunt montati in cuve de beton. Alimentarea cu energie electrica a instalatiei de balizaj se realizeaza prin doua cai de curent,respectiv de la TRAFO 1(250 kVA)la bara „A” din T.G.si de la TRAFO 2(250 kVA) la bara „B” a T.G.Barele „A” si „B” alimenteaza bara prioritara „E” care este asistata de un A.A.R.ce comuta automat de pe transformatorul principal pe cel rezerva in cazul defectarii

primului.De asemenea, pentru asigurarea continuitatii in alimentarea

cazul unei avarii in amonte de transformatore,este prevazut un grup electrogen de rezerva de 125 kVA asistat de un AAR, ce preia sarcina in maxim 15 secunde conform prevederilor RACR-AD-

PETA in vigoare.

cu energie electrica in

III.CERINŢE DE PROIECTARE:

Ofertantul trebuie să fie certificat de AACR pentru efectuarea activităţilor în domeniul aviaţiei civile de proiectare sisteme de balizaj luminos pentru piste, căi de rulare şi platforme. Pe baza documentaţiei pusă la dispoziţie de R.A.Aeroportul Iasi, a proiectelor existente şi a situatiei din teren se va realiza expertizarea instalatiei de balizaj existente si intocmirea D.A.L.I. in baza concluziilor expertizei tehnice efectuate; Expertizarea si intocmirea ulterioara a D.A.L.I. vor fi efectuate avand ca baza de fundamentare aspectele semnalate la punctele II-1. si II-2,respectiv:

1.Eliminarea neconformitatilor semnalate de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana in urma auditurilor efectuate, prin:

amplasarea pe calea de rulare a lampilor pentru bareta stop; -numarul si tipul lampilor, caracteristicile electrice si fotometrice ale acestora vor

fi

stabilite cu respectarea prevederilor reglementarilor aeronautice civile in vigoare si corelate situatia existenta; -solutia pentru alimentarea cu energie a lampilor si comanda aprinderii/stingerii acestora se va face deasemenea cu respectarea prevederilor aeronautice civile in vigoare si va fi corelata cu situatia existenta in teren la ora actuala;

amplasarea de panouri de semnalizare pentru circulatia la sol a

aeronavelor;

-se va stabili numarul si tipul panourilor de semnalizare necesare,precum si

amplasamentul lor,in functie de prevederile reglementarilor aeronautice civile in vigoare si corelat cu situatia existenta in teren la ora actuala;

-alimentarea cu energie electrica a panourilor de

transformatoare de separatie aferente, pozate in cuve de beton si inseriate in circuitul existent de alimentare balizaj cale de rulare sau balizaj marginal PDA,in functie de destinatia panoului si de locul de montaj ales ;

semnalizare se va realiza prin

-comanda aprinderii/stingerii panourilor se va realiza in comun cu comanda segmentului de balizaj cu care se inseriaza; -panourile trebuie sa fie frangibile, iluminate din interior si sa respecte caracteristicile fotometrice,dimensiunile si inscriptionarile specificate in reglementarile aeronautice civile in vigoare,raportat la situatia existenta; -transformatoarele de separatie si kiturile de conectare(inseriere) a panourilor vor fi de acelasi producator cu echipamentul de balizaj existent,pentru a se evita eventualele incompatibilitati;

completarea cu balize suplimentare in zona de racord cale de rulare/platforma stationare ; -se va stabili numarul de lampi necesare si amplasamentul lor in functie de prevederile reglementarilor aeronautice civile in vigoare si corelat cu situtia existenta; -alimentarea cu energie electrica a lampilor suplimentare se va realiza prin transformatoare de separatie suplimentare pozate in cuve de beton si inseriate in circuitul existent de alimentare a balizajului caii de rulare; -lampile ,transformatoarele de separatie si kiturile de conectare(inseriere) vor fi de acelasi producator cu echipamentul de balizaj existent,pentru a se evita eventualele incompatibilitati;

completarea cu lampi incastrate a balizalui marginal in zonele buzunarelor de intoarcere; -se va stabili numarul lampilor incastrate necesare si amplasamentul lor, in vederea corectarii neconformitatii balizajului marginal in zona buzunarelor de intoarcere , cu respectarea prevederilor reglementarilor aeronautice civile in vigoare si corelat cu situatia actuala existenta; -alimentarea cu energie electrica a lampilor incastrate se va realiza prin transformatoare de separatie aferente, pozate in cuve de beton si inseriate in circuitul existent de alimentare a balizajului marginal al PDA; -lampile ,transformatoarele de separatie si kiturile de conectare(inseriere) vor fi de acelasi producator cu echipamentul de balizaj existent,pentru a se evita eventualele incompatibilitati;

prezentarea unei solutii/echipament pentru efectuarea masuratorilor fotometrice periodice ale lampilor de balizaj;

suplimentar,se va analiza si prezenta o solutie de dotare cu balizaj axial a PDA,balizaj ce va fi integrat in sistemul de balizaj existent, cu suplimentarile aferente necesare(trasee de cabluri,lampi incastrate,regulatori,cuve transformatori,etc);

2.Analiza starii tehnice actuale a instalatiei de balizaj din perspectiva uzurii fizice si morale a acestuia, determinata de durata mare de functionare a acesteia.Se va avea in vedere:

RK regulatori de curent constant;

RK grup electrogen de rezerva(electric,mecanic,termic,automatizare-AAR);

RK( upgrade)telecomanda;

update soft(acesta va fi analizat avand in vedere si modificarile ce vor surveni prin introducerile de noi consumatori in instalatia de balizaj existenta,consumatori mentionati la punctul III-1);

*Nota:Prevederile de la punctele III-1. si III-2 nu au un caracter restrictiv.In cazul in care ofertantul stabileste si alte neconformitati ale instalatiei de balizaj in raport cu prevederile reglementarilor aeronautice civile in vigoare, sau in cazul in care remarca deficiente tehnice si la alte subansamble sau componente ale instalatiei care nu au fost mentionate mai sus,acestea vor fi supuse expertizarii si solutionarii .

IV. ALTE PRECIZĂRI NECESARE LA ÎNTOCMIREA

1. Precizări generale:

DOCUMENTAŢIILOR

Având în vedere specificul şi condiţiile în care trebuie să se execute lucrarea, se recomandă ofertanţilor vizitarea locaţiei înainte de întocmirea ofertei, ocazie cu care se pot solicita informaţii suplimentare. La elaborarea ofertei prestatorul va lua în calcul studiile, măsurătorile şi orice alte determinări pe care le consideră necesare pentru execuţia serviciului şi le va evidenţia atât în prezentarea tehnica cât şi în partea economică. În cazul în care pe durata elaborării proiectului se modifică legislaţia, normele, normativele tehnice, prestatorul va modifica documentaţia întocmită conform noilor prevederi şi apoi o va preda achizitorului.

2. Cadrul legislativ naţional şi reglementările aeronautice de referinţă :

Acte normative, reglementări naţionale si internationale ;

3. Precizari speciale :

În elaborarea documentaţiilor, prestatorul va folosi numai soluţii tehnice, tehnologii de execuţie şi materiale agrementate în ţară şi acceptate de A.A.C.R. pentru realizarea de instalatii de balizaj aeroportuar ; Intocmirea documentatiei se va face cu respectarea integrală a reglementărilor

internaţionale de aviaţie civilă si a H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. Documentatia va fi predata la beneficiar in 3 (trei) exemplare pe suport de hirtie si 3 (trei) pe suport electronic. Durata maxima de realizare a lucrarilor va fi de maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere a serviciilor.

Sef Serviciu Tehnic, ing. Mihart Sever

Director Operational, Anghel Alexandru

Întocmit, ing.Fîntînaru Ciprian

X

Nichitus Monica Tamara