1.

Metode de studiu folosite in Ecologie Sistemele ecologice sunt eterogene în spaţiu, variabile în timp şi ierarhizate, de la microcité la lot, de la ecosistem la biosferă. Procesele declanşate de interacţiunea dintre aceste sisteme sunt mai mult sau mai puţin interdependente şi se pot derula pe scări de timp şi spaţiu foarte diferite. Astfel, complexitatea fenomenului ecologic presupune utilizarea unor metode, procedee şi instrumente de cercetare tot atât de complexe şi variate. La un fenomen în care se îmbină aspectele biologice cu cele fizice, chimice, respectiv sociale şi economice nu se pot aplica decât metode de studiu interdisciplinare. Pentru orice ştiinţă, metoda de studiu desprinde din realitate legi, regularităţi, concepte, principii pentru a le introduce în teoria ştiinţei respective. În acest scop, metoda de studiu foloseşte procedee, instrumente şi modalităţi comune pentru activitatea ştiinţifică în general, dar şi procedee specifice domeniului cercetat. Având în vedere faptul că investigarea propriu-zisă a fenomenelor nu mai prezintă restricţii semnificative, reale sub raportul mijloacelor disponibile, cercetarea unui domeniu, rezultatele obţinute sunt influenţate hotărâtor de poziţia teoretică iniţială, de modul în care se abordează problematica cercetată. Modul de abordare şi metoda adoptată constituie astfel elemente teoretice esenţiale în securizarea obiectivităţii ştiinţifice a rezultatelor. În cercetarea ecologică, cu deosebire în studiile de ecologie aplicată, această caracteristică devine o cerinţă prioritară, dat fiind nevoia de a certifica relaţiile cauzale fără de care nu este posibilă justificarea demarării şi derulării proiectelor de investiţii în domeniul protecţiei mediului. Abordarea istorică Priveşte fiecare fenomen, proces ecologic ca rezultat şi, în acelaşi timp, ca pe un moment al unui îndelungat proces de evoluţie. Metoda apare odată cu percepţia darwinistă, iar utilizarea ei se face, de regulă, în completare cu metodele analitice. Abstractizarea ştiinţifică Realitatea ecologică formează obiectul de studiu şi este cunoscută prin intermediul modelelor. Ele reprezintă o formă abstractă a realităţii, păstrând doar elementele materiale şi legăturile esenţiale din lumea reală. Astfel, ecologia utilizează toată gama de modele, de la cele imitative (iconice), sub formă de imagini, filme, desene artistice, la cele de tip index (scheme), care redau legăturile esenţiale dintre componentele unui sistem sau evoluţia cantitativă a unui fenomen (grafice, diagrame etc.). Nivelul maxim de abstractizare se realizează prin modelele de tip simbol, reprezentate de concepte, legi, definiţii, teorii. În cuprinsul lucrării vom folosi toată gama de modele, ele ajutând mult la înţelegerea fenomenului cercetat şi la conturarea măsurilor practice de intervenţie pentru corectarea proceselor dereglate anterior prin activitatea omului sau prin apariţia unor fenomene distructive naturale. Abordarea sistemică În evoluţia sa, ecologia a trebuit să se alăture unor cuceriri esenţiale în lumea ştiinţei. Printre acestea se numără şi teoria generală a sistemelor formulată de Ludwig von Bertalanffy (cadrul nr. 1-5). Majoritatea conceptelor folosite de ecologie nu pot fi înţelese în afara conceptului de sistem. Cu toate acestea, conţinutul şi interpretarea sistemelor este diferit faţă de cel abordat în alte ştiinţe care se ocupă cu studiul lumii vii. Astfel, „în sistematica vegetală şi animală, system înseamnă ordonarea speciilor şi categoriilor taxonomice superioare, conform unor criterii naturale sau artificiale. În sistematica filogenetică, sistemul reflectă ordinea evoluţiei grupurilor de plante şi animale, conexiunile în timp, liniile de descendenţă în cadrul regnurilor vegetal şi animal. În ştiinţele sintetice, care reflectă organizarea materiei, inclusiv a materiei vii, noţiunea de sistem are semnificaţia de ordine în spaţiu şi în funcţionare.” Sistemul este un ansamblu de elemente identice sau diferite între care se manifestă o influenţă reciprocă în mod permanent, astfel încât formează un întreg caracterizat de structură, funcţii şi dinamică proprii. După Durand (1979), patru repere sunt esenţiale în definirea sistemului, respectiv: Interacţiunea dintre elemente (influenţa reciprocă şi permanentă); Totalitatea. Interacţiunea dintre elementele sistemului determină o sinergie care va asigura caracterul de întreg, integralitatea, astfel că sistemul va avea proprietăţi noi, proprietăţi care nu sunt caracteristice pentru nici una din componente şi care nu se pot manifesta decât în prezenţa tuturor elementelor; Organizarea rezultă din structură (relaţii spaţiale), dar şi ca urmare a funcţionării (relaţii temporale) pe baza unei încărcături informaţionale; Complexitatea, dependentă de numărul de subsisteme şi numărul de relaţii dintre acestea. Pentru a avea un sistem, elementele componente (indivizi, populaţii, ecosisteme) trebuie să fie în legătură reciprocă, în mod permanent. Aceste legături dau calitatea de sistem, ele asigurând funcţionarea sistemului. Măsurarea Metoda este utilizată pentru evidenţierea dimensiunilor cantitative ale fenomenului ecologic. Folosind diferite unităţi de măsură specifice unor mărimi cum sunt: energia, temperatura, biomasa, precum şi fenomenelor de transformare ca fotosinteza şi respiraţia, Ecologia reuşeşte să pună în valoare amploarea energiei conservate în materia vie din biosferă, precum şi mărimea antităţilor de substanţă, energie şi informaţie pe care omul le poate atrage în circuitul economic şi social. Astfel, se vor utilize etaloane ca joule, calorie, erg, lux, grad, mol, grame etc. 2. Mediul-concept si tipologie

1

Terra este singura planetă din sistemul solar şi, probabil, din uriaşul număr de planete al galaxiei Calea Lactee în care factorii fizicochimici întrunesc valori compatibile cu formele de viaţă pe care le cunoaştem noi astăzi. Interacţiunile cosmice apărute pe o anumită treaptă de evoluţie a Terrei, în urmă cu milioane de ani, se menţin şi astăzi, permiţând perpetuarea vieţii. Un rol important la apariţia vieţii l-au avut formele de materie şi energie care înconjoară sistemele vii, forme care reprezintă mediul ambiant al sistemelor respective sau, pe scurt, mediul. Acest concept reprezintă o realitate de dimensiuni infinite, care se desfăşoară din imediata vecinătate a sistemului viu, considerat până în spaţii cosmice incomensurabile. Mediul general este constituit din subansamblele de factori cu influenţă directă asupra structurii şi funcţionării sistemelor vii În mediul general, se diferenţiază subansamblele de factori care intervin direct şi semnificativ în structura şi funcţionarea sistemelor vii; ei reprezintă factori ecologici direcţi. Întregul subansamblu este definit prin noţiunea de mediu ecologic direct sau eficient. În mediul direct, se diferenţiază mediul terestru şi mediul acvatic, care se întrepătrund în numeroase situaţii. Diferenţele date de întrepătrunderea cantitativă a celor două medii le subdivid în mediu acvatic stagnant şi aerat sau mediu terestru arid şi umed. Adâncind analiza mediului în funcţie de cazurile concrete, se constată o eterogenitate şi mai mare a acestuia, impusă de variaţia unuia sau a altuia dintre factorii ecologici. Mediul, în sens larg, este reprezentat de un ansamblu de fenomene fizice obişnuite şi forţe majore ale cosmosului. Împărţirea factorilor de mediu în biotici şi abiotici nu este potrivită, având în vedere faptul că numai componentele mediului pot fi clasificate astfel. În plus, nici un factor al mediului nu poate fi exclusiv biogen sau abiogen. Fiecare factor biogen suferă influenţa factorilor abiogeni; la rândul lor, factorii abiogeni sunt uneori profund afectaţi de factorii biogeni, astfel încât delimitarea celor două categorii de factori rămâne pur relativă. Astfel, temperatura şi lumina sunt factori direcţi, abiotici. Temperatura reprezintă o formă fizică de manifestare a căldurii, iar lumina o manifestare fizică a energiei radiante a Soarelui. La suprafaţa terestră, temperatura şi lumina sunt modificate prin acţiunea fiinţelor vii. Factorii ecologici se pot clasifica în factori climatici, orografici, edafici, biotici etc. După perioada în care acţionează asupra organismelor, factorii ecologici pot fi factori statici (cosmici), factori variabili (de exemplu, factorii climatici) (vezi subcapitolul 3.3). Factorii ecologici, împreună cu organismul individual constituie o unitate funcţională. Astfel, mediul în care trăieşte un individ biologic sau, într-o accepţiune mai largă, condiţiile ecologice în care trăieşte o anumită specie, reprezintă habitatul. Acţiunea factorilor ecologici este permanent modificată prin reacţia organismelor, identificându-se pe Terra medii concrete, proprii unor organisme sau comunităţi de organisme. Actualul mediu de viaţă al Terrei se deosebeşte de cel existent înainte de apariţia vieţii. Dintre toate componentele biosferei, cele mai mari implicaţii în modificarea mediului global l-au avut plantele verzi şi omul. Procesul de fotosinteză realizat de plantele verzi a condus şi conduce la instituirea unui sistem de stocare a energiei solare care alimentează permanent şirul proceselor biogeochimice de pe planeta noastră. Prin intermediul fitosferei Pământul devine un sistem antientropic, capabil să înmagazineze energie, bilanţul său radiativ devenind negativ şi apoi echilibrat. Pentru menţinerea echilibrului său actual plantele verzi rămân tot atât de importante ca şi în perioadele anterioare. Omul acţionează asupra mediului, conştient sau inconştient, producând echilibre şi dezechilibre. În funcţie de intensitatea presiunii umane, se adaugă noi elemente create prin activitatea economică şi socială (îmbrăcăminte, locuinţe, unelte cu diverse destinaţii etc.), elemente care modifică mediul şi procesul de percepere a acestui ansamblu de către om. Mediul locuit de oameni poartă denumirea de oikumene(oikumen), nume care la vechii greci reprezenta lumea locuită; aceeaşi entitate se poate defini prin noţiunea de sit sau loc, cu un conţinut mai restrâns, atribuit peisajului modificat de om. Oikumene este spaţiul constituit dintr-un mozaic de medii naturale şi artificiale, create de către oameni. Unii ecologi, pentru a sublinia contribuţia umană la crearea mediului terestru actual şi tendinţa de amplificare a acestei acţiuni în perspectivă, folosesc noţiunile de antroposferă, noosferă∗ sau tehnosferă. Aceşti termeni sugerează posibilitatea disocierii totale a mediului natural preexistent apariţiei omului de cel actual. Ştiinţa habitatului cercetează influenţele sistemului de factori ecologici asupra morfologiei şi fiziologiei mediului, recunoscând nouă tipuri de medii: 1. mediul cosmic – cuprinde forţele fizice care provin din spaţiul cosmic. Acestea sunt radiaţia solară, radiaţiile cosmice, pulberea cosmică, forţa gravitaţională a altor corpuri cereşti ş.a.; 2. mediul geofizic – cuprinde forţele fizice dependente de alcătuirea Pământului – forţa gravitaţională, mişcarea de rotaţie a planetei, câmpul magnetic planetar, tectonica planetei, compoziţia şi structura crustei terestre; 3. mediul climatic – redă zonarea valorilor înregistrate de parametrii climatici – temperatură, insolaţie, precipitaţii, nebulozitate, viteza vântului etc. – pe suprafaţa planetei; 4. mediul orografic – cuprinde formele de relief ale suprafeţei crustei terestre şi ale substratului submarin; 5. mediul edafic – redă compoziţia şi structura solului (în limba greacă edafon = sol); 6. mediul geochimic – redă compoziţia chimică a substratului care reacţionează cu fiziologia organismului; 7. mediul biocenotic – cuprinde totalitatea fiinţelor vii, care edifică biocenozele; 8. mediul biochimic – reprezintă totalitatea produşilor metabolici eliminaţi de organisme;

2

9. mediul hidrologic – cuprinde factorul apă, sub diversele stări fizice ale acesteia. În mod concret, la nivelul biocenozei, mediul apare ca biotop sau ca totalitate a condiţiilor externe care fac posibilă existenţa biocenozei. 3. Principiile proceselor ecologice- unitatea viata-mediu Acest principiu exprimă obligativitatea schimburilor dintre sistemele vii şi mediul lor pentru menţinerea stării departe de echilibru. În acelaşi timp, ca urmare a influenţei reciproce, atât sistemele vii, cât şi mediul se transformă, iar particularităţile mediului se regăsesc în configuraţia sistemelor vii. Schimbul de substanţă între viaţă şi mediu este hotărâtor pentru sistemele materiei vii. Viaţa o datorăm efectului emergent al unor sisteme fizico-chimice cu un înalt grad de complexitate şi structurare, întrucât în materia vie se găsesc aceleaşi elemente ca şi în materia nevie. Totuşi, ce este viaţa? Natura şi definiţia vieţii au constituit subiectul unor dezbateri foarte complicate. Cea mai reuşită definiţie o invocă procesul de evoluţie. Soran şi Borcea (1985) trec în revistă păreri ale unor cercetători din cele mai diverse domenii: biologie, chimie, fizică, filosofie etc. Din aceste definiţii şi păreri se desprinde faptul că, pentru viaţă esenţial este metabolismul (schimbul de substanţe intern şi cu exteriorul) şi conservarea reacţiilor acestui metabolism pe baza păstrării şi transmiterii informaţiei ereditare. Din desfăşurarea metabolismului decurge autoorganizarea şi autoreglarea, care au drept corolar creşterea. O altă opinie, considerăm relevantă, este aceea conform căreia sistemele vii se caracterizează prin: autoreproducere – fără de care informaţia ar fi pierdută după fiecare generaţie; mutaţia – fără de care informaţia ar fi „neschimbătoare” şi viaţa nu ar fi putut să se diversifice şi metabolismul – fără de care sistemul ar regresa la echilibru, unde nici o schimbare nu ar fi posibilă. Respectarea acestui principiu presupune disponibilităţi pentru intrări, precum şi posibilitatea realizării „ieşirilor” de substanţă şi de energie. Informaţia din sistem va determina intensitatea si modul specific de desfăşurare a acestor procese şi va asigura, de asemenea, continuitatea lor. Particularităţile substanţei, energiei şi informaţiei sunt cele care impun, în continuare respectarea următoarelor principii. 4. Principiile proceselor ecologice- principiul parcimoniei Acest principiu trebuie respectat pentru a asiguradisponibilitatea intrărilor de substanţă. La nivel planetar, cantitatea totală din fiecare element chimic este constantă. Sistemele vii preiau continuu aceste elemente. Pentru ca rezerva să nu se epuizeze, ea trebuie recompletată. Cu alte cuvinte, sistemele vii nu pot stoca la nesfârşit substanţele provenite din intrări. La un moment dat, ele vor constitui ieşiri. Continuitatea acestui flux este la fel de necesară ca şi continuitatea fluxului energetic, întrucât substanţa este de fapt purtătorul energiei, „ambalajul” acesteia. De exemplu, atomul de carbon preluat prin fotosinteză de plantele verzi, poate avea următorul parcurs: Se înglobează într-o moleculă organică din frunze. De aici este preluat de o omidă defoliatoare, care apoi hrăneşte o pasăre insectivoră. În corpul acesteia, proteina din omidă este folosită ca sursă de energie pentru zbor. Pentru a îndeplini acest rol, ea va fi supusă oxidării biochimice în procesul de respiraţie. Ca urmare, atomul de carbon va fi eliberat în atmosferă sub formă de dioxid de carbon, devenind astfel disponibil pentru o nouă intrare. Traseul poate fi mai lung sau mai scurt, pot exista perioade de acumulare, atât în etapa organică (cochilii, cărbune, petrol etc.) sau anorganică (calcar). Prin urmare, pentru a menţine continuitatea intrărilor de substanţă, acelaşi element chimic va fi folosit de mai multe ori, fapt pentru care natura este considerată parcimonioasă, zgârcită. 5. Principiile proceselor ecologice- principiile termodinamicii Aceste principii devin caracteristice proceselor ecologice având în vedere modul în care au loc transformările energiei. Astfel, energia nu poate fi creată, ea se transformă după echivalenţe numerice precise (legea conservării sau principiul I), iar aceste transformări sunt însoţite de disiparea unei anumite cantităţi de energie sub formă de căldură (legea entropiei sau principiul al II-lea). Menţinerea stării departe de echilibru se realizează de către sistemele vii prin folosirea unei surse exterioare de energie, independentă de funcţionarea lor. Din punct de vedere energetic procesele din sistemele vii sunt ireversibile. Transferul de energie se corelează cu transferul de substanţă. „În marele laborator al vieţii, există două formaţii principale de organisme – plantele şi animalele –, familii care se deosebesc prin folosirea unor surse diferite de energie. Plantele obţin substanţele cu entropie joasă din substanţe cu entropie mai ridicată (dioxid de carbon, apă şi elemente minerale). Moleculele obţinute, ca toate moleculele organice, posedă o energie mai înaltă din punct de vedere termodinamic, decât dioxidul de carbon, apa şi elementele minerale din care au fost formate. Câştigul se datorează procesului de fotosinteză. Aici, energia solară este asimilată şi stocată în substanţă organică prin miracolul clorofilei. (...) În privinţa animalelor, fenomenul transformării începe de unde l-au lăsat plantele. Moleculele de hrană sunt oxidate în celula animală cu ajutorul oxigenului emanat tot de plante, într-un mediu lichid,

3

furnizând energia necesară pentru căldură, mişcare, percepţia informaţiei, precum şi substanţe pentru componentele materiale ale celulei.” Singurul factor care explică astfel câştigul în ecuaţia colaborării planteanimale- plante este energia solară, introdusă de plante în produsele „vegetale” prin procesul de fotosinteză. Acest câştig se va regăsi în organismul animalelor. 6. Clasificarea factorilor ecologici Componentele mediului influenţează organismele, imprimând o anumită intensitate a proceselor fiziologice (creştere, dezvoltare) şi, corelat cu aceasta, reprezentarea speciei în ecosistem. Astfel, mediul, prin constituenţii săi, devine un factor, un factor ecologic. Dat fiind faptul că asupra unui organism, la un moment dat, nu acţionează un singur factor şi că aceştia, la rândul lor, se influenţează reciproc, se impune o sistematizare şi o delimitare a sferelor de influenţă. Există astfel mai multe criterii de clasificare: a. în funcţie de condiţiile necesare pentru ca un organism să se dezvolte într-un mediu oarecare, se diferenţiază: factori materiali – substanţele necesare unui organism („materia primă”) pentru a fi prelucrate prin metabolism (de exemplu, resurse de hrană); factori condiţionali – furnizează cadrul de preluare şi prelucrare a substanţelor (umiditatea solului, temperature aerului, densitatea apei etc.); factori aleatori – situaţi în afara nevoilor imediate ale organismului şi ale mediului său (în anumite situaţii, pot deveni factori condiţionali) b. ţinând seama de interacţiunile dintre diferiţi factori ecologici, Dajos (1978) îi clasifică în: factori climatici – temperatură, lumină, pluviozitate etc.; factori neclimatici – edafici şi ai mediului acvatic; factori alimentari factori biotici – reprezentaţi de interacţiunile în şi dintre specii; factori antropici, determinaţi de activitatea omului. Pentru a releva modul în care aceşti factori ecologici acţioneazăasupra sistemelor supraindividuale (populaţii) vom prezenta, în cele ce urmează, legile de acţiune în raport cu factorii mediului, abiotic şi biotic. 7.Conţinutul biosferei ca sistem ecologic Nivelul integrator al vieţii la scară planetară este reprezentat de sistemul ecologic numit biosfera. Biosfera formează sistemul biologic planetar cel mai cuprinzător. Ea realizează, în cel mai înalt grad, idealul existenţei unui sistem atotcuprinzător care rezolvă autoîntreţinerea pe baza resurselor interne, cu excepţia energiei, de provenienţă extraterestră, energia solară. Biosfera este sistemul viu global care include în sine toate vieţuitoarele Pământului;ea constituie stratul sau învelişul viu al planetei, cuprinzând în sine, ca subsistem, şi societatea umană.Sub raport ecologic, biosfera se înfăţişează ca un gradient al tuturor ecosistemelor , de la gropile abisale, până la cele mai înalte culmi montane, de la ecuator, la poli. Rezultă faptul că, paralel cu termenul de biosferă, se foloseşte termenul ecosferă (de la gr. oikos – casă, rădăcina cuvântului ecologie).Ecosfera reprezintă sistemul global care cuprinde totalitatea ecosistemelor, respectiv ansamblul comunităţilor biotice şi cel al condiţiilor de viaţă a acestora, reprezentate de componente, mai mult sau mai puţin transformate, ale celorlalte învelişuri. In România, Botnariuc (1976) consideră că termenul ecosferă este mult mai potrivit decât cel de biosferă deoarece cuprinde în structura şi semnificaţia sa, prin prefixul „eco”, relevarea unităţii dintre totalitatea comunităţilor vii (biocenozelor) şi substratul abiotic al acestora. O astfel de precizare pune în discuţie sinonimia celor doi termeni aproximativ echivalenţi. În sens restrâns, biosfera ar trebui înţeleasă ca totalitatea vieţuitoarelor terestre şi a comunităţilor vii (biocenozelor) pe care fiinţele le formează. Ecosfera ar însemna, în sens strict, ceva mai mult decât biosfera, ea incluzând şi ambianţa sau mediul de trai al vieţuitoarelor.Biologii folosesc ambii termeni, atribuindu-le aceeaşi semnificaţie. Noi suntem de părere să fie păstraţi ambii termeni, aceştia conducând atât la îmbogăţirea vocabularului ştiinţific, cât şi la circumscrierea a două realităţi ale naturii puţin diferite. 8. Structura functionala a biosferei Diversitatea generată de dinamica generală a Globului,varietatea climatelor şi, nu în ultimul rând, activitatea umană determină diferenţieri considerabile la nivelul biosferei. Repartizarea teritorială a componentelor cu un anumit grad de omogenitate defineşte structura spaţială, în timp ce modificările care caracterizează dinamica se constituie în structura funcţională a acesteia. Sfera relaţiilor temporale care se stabilesc între componentele biosferei cuprinde o mare varietate de interacţiuni. Prin importanţa pentru fiecare specie, dar şi pentru menţinerea integrităţii sistemelor de pe niveluri ierarhice superioare se remarcă relaţiile legate de prelucrarea hranei, respectiv relaţiile trofice (gr. trophos – hrană). Multitudinea de specii care populează uscatul şi mările poate fi repartizată în patru entităţi care constituie tot atâtea compartimente fundamentale ale sistemului biosferei: producătorii primari, consumatorii primari, consumatorii secundari şi de rang superior, organisme care au funcţia de descompunere. Sunt producători primari plantele autotrofe, plantele verzi terestre, algele şi fitoplanctonul din ape, care utilizează energia solară pentru fotosinteză în care elaborează substanţele organice complexe, pornind de la substanţe anorganice simple. Să ne aducem aminte că funcţia fundamentală a fotosintezei constă în producerea moleculelor de glucoză şi de oxigen, plecând de la dioxid de carbon şi apă, astfel:

4

Efectul acumulării biogeochimice actuale devine evident în cazul unor metale grele sau substanţe toxice. a reacţiilor chimice şi la ciclurile biogeochimice. în general. Cl-. Oxigenul atmosferic este. Astfel. Acumularea atomilor în organisme este. Zăcămintele de petrol şi gaze naturale s-au format din materia organică transformată. ca un rezultat al perfecţionării selective a metabolismului de-a lungul evoluţiei. în general. o evaporare anuală în jur de 400 000 km3. ceea ce reprezintă numai 0. fosforul realizează concentraţii mult mai mari în substanţa vie decât în mediul înconjurător Acumularea de către organisme a unor elemente este uneori proporţională cu conţinutul lor în mediu. Ciclul apei Apa condiţionează circulaţia biogeochimică a tuturor elementelor. dioxid de carbon se menţin constante ca urmare a activităţii biosferei. Concentraţiile de azot. Astfel. şi de transfer dintr-un înveliş geografic în altul prin intermediul organismelor vii. a două funcţii esenţiale: concentrarea (acumularea) şi dispersarea selectivă a elementelor. Calotele glaciare arctică şi antarctică înglobează o cantitate mare de apă dulce.2% din totalul global). SO42-. această activitate asigură nu numai absorbţia elementelor respective. elemente care participă la formarea acizilor nucleici.Concentrarea. La altitudini > 5000 de metri sunt prezenţi vapori de apă în atmosferă.4 Biomasa este formată din fitomasă şi zoomasă. 10. Cea mai mare pondere o are fitomasa pe uscat (circa 99% din biomasa totală). în gaze (Vernadski. prin realizarea. care presupune descompunerea şi resinteza moleculei din elementele componente. acumularea selectiva a elementelor in activitatea biochimica a sistemelor vii Activitatea biochimică a sistemelor vii se manifestă. carbonul are o viteză mai mare de circulaţie decât azotul. a căror concentrare de-a lungul lanţurilor trofice poate deveni periculoasă pentru consumatorii de ordin superior. iar în ocean. în linii mari. în totalitate. Guanoul provine din dejecţiile unor populaţii de păsări. incluzându-se fie în molecula ei (oxigenul şi hidrogenul).3 milioane km3 (2. prin intermediul unui ciclu fizic toate învelişurile exterioare ale Pământului. fosforul şi sulful. biosfera împrăştie în atmosferă şi hidrosferă cantităţi importante de gaze. terestre sau marine. parcurgând. plantele halofile (Salicornia herbacea) acumulează până la 10. aproape în exclusivitate. restul apei fiind reprezentat pe continente sau în litosferă. după moarte.1% ioni de Na+. prin activitatea organismelor. Păsările migratoare transportă la mii de kilometri elementele chimice. la nivelul oceanelor. excremente. a unor zăcăminte minerale.8% din cantitatea totală). cât şi în bazine oceanice. azotul. lichenii – cupru. apă care revine sub formă de precipitaţii. Dispersarea în mediu a elementelor este. Apa realizează un ciclu complet ca urmare a impactului energiei solare. brom.şi zooplanctonului în proterozoic şi cambrian. în timp ce resursele de apă dulce nu se ridică peste 8. independentă de proporţia acestora în mediul extern. Carbonul.4x1018 tone). materia vie constituie biomasa estimată la 2 429 x 109 tone global. 9.6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 +Q dioxid de carbon + apă → glucoză + oxigen + căldură Energia necesară realizării acestei sinteze este furnizată de energia solară captată de clorofilă şi alţi pigmenţi vegetali. Sunt consideraţi consumatori primari animalele care se hrănesc pe seama producătorilor primari. fenomenul având caracter de adaptabilitate. De asemenea. apa trece succesiv din mediul organic în mediul anorganic. în hidrocarburi.3 Prin activitatea metabolică sau descompunerea cadavrelor.001% din masa crustei terestre. Aceste erbivore produc şi ele materie organică prin creştere şi dezvoltare. Se diferenţiază în această categorie consumatorii secundari (cei care se hrănesc cu erbivore). În realitate. fizică şi chimică. consumatorii terţiari (care se hrănesc cu cei precedenţi) etc. resturi vegetale etc. În sistemele vii. excreţii. Ciclul biogeochimic al unui element reprezintă etapele de transformare. lintiţa ( Lemna trisluca) – mangan. în mod diferit în funcţie de proprietăţile lor. respectiv toate organismele care se hrănesc pe seama altor animale vii (producători secundari). Energia solară produce. prin ciclul chimic.46 miliarde km3 (1. de materia organică sintetizată de plantele cu care se hrănesc. apa mărilor şi oceanelor totalizând 1. Mai mult de 35 000 km3 din cei 100 000 km3 cât reprezintă precipitaţiile continentale provin din ocean şi se reîntorc în 5 . estimându-se că 95-97% din substanţa vie se transformă. iar la nivelul continentelor de 65 000 km3/an. ci şi revenirea lor în atmosferă. Cele două cicluri se întrepătrund inseparabil în biosferă şi asigură transportul apei pe arii geografice întinse. elementele chimice participă la realizarea structurilor. Sunt consumatori secundari organismele carnivore. Fosforitele s-au constituit din depunerile marine ale fito. o funcţie dependentă de organismele mobile. acestea vehiculează la distanţe variabile de la locul absorbţiei atomii pe care îi pun în libertate în urma proceselor de excreţie sau după moarte prin descompunerea substanţelor care le alcătuiesc. Sunt organisme cu rol de descompunere nevertebratele. 1934).3 miliarde km3 (97. ciupercile. cele calcifile ( Saxigrafa aizoon) acumulează şi secretă ioni de Ca2+. iar animalele marine inferioare realizează o compoziţie chimică generală similară cu cea a mediului extern. iar salpetrul prin acumularea unor resturi organice atât pe continent. proteinelor. multe specii nu se încadrează uşor în această clasificare pe nivele trofice şi pot aparţine mai multor compartimente – consumatori primari şi secundari (specii omnivore). în raport cu mediul. dar pentru aceasta ele depind. în unele medii organismele concentrează elemente rare: algele brune – iod. Sub aspect cantitativ. bine fixat genetic. fie în dispersia altor elemente pe care le transporta. consumatori secundari şi terţiari (specii de pradă sau paraziţii erbivorelor şi carnivorelor) etc. inclusiv pentru om. rezultat din fotosinteză. până la 18-20% din cenuşă. potasiu. Acumularea biogeochimică realizată de organisme în diferite perioade geologice a avut ca efect formarea depozitelor sedimentare. bacteriile care se hrănesc cu materia organică moartă – cadavre. ponderea acesteia este sub 50%. Resursele totale de apă la nivelul Terrei se estimează la 1. care conferă speciilor respective avantaje competitive.

s-a calculat că mai mult de jumătate (404 mm) se reîntorc în atmosferă. ca întreg.6 Există mai multe tipuri de materie bioinertă: sol. în condiţii anaerobe. orizonturi de sol. un pedosistem. În biotopurile cu umiditate redusă. particule elementare de sol.descompunerea necromasei datorată enzimelor produse de bacteriile din sol. cum este cazul Germaniei. tipuri de sol. O serie de compuşi organici produşi de industria chimică. Reprezintă rezultatul interacţiunii dintre roca mamă.aceasta prin apa fluviilor (25 000 km3) sau se infiltrează în straturile acvifere (10 000–15 000 km3). . lichide. Materia organică tehnogenă. până în Islanda.). Este alcătuit din particule solide şi coloidale. biosfera intervine în ciclul apei la nivelul continentelor. insecte). în păduri. reprezentând evapotranspiraţia. cât şi pentru prevenirea bolilor transmise deinsecte a condus la un impact generalizat la nivelul biosferei. înainte ca acestea să ajungă la nivelul solului. nici moartă. prin lanţurile trofice. covor vegetal. o parte semnificativă (18%) revenind prin transpiraţia plantelor. amfibieni) utilizează cantităţi sporite de apă. în contrast cu cele lipsite de precipitaţii sau cu o alternanţă a anotimpurilor ploios şi secetos. fiinţe vii. fie prin intermediul curenţilor face ca acestea să ajungă la mari distanţe faţă de locul unde au fost utilizate (de exemplu. Transportul unor substanţe. Prin microfloră solul acţionează ca reglator al dinamicii elementelor chimice. agregate de sol. o trecere permanentă de apă prin atmosferă spre continente şi o revenire a acesteia prin scurgeri în oceane. În zona temperată. În lacuri. Solul este structurat pe mai multe niveluri: molecule şi ioni. Antilele Mici. Folosirea insecticidului DDT. Diverse ecosisteme reţin cantităţi mici din acestea. organismele xerofile îşi perfecţionează bilanţul hidric. păsări). aici ele fiind mult mai rapide. organismele mezofile prezintă un metabolism adaptat alimentării moderate cu apă. până la 25% din total. prin utilizarea apei metabolice obţinute prin transformarea altor substanţe (gândacul de făină. bogat în bacterii şi necromasă. în straturile acvifere. Prin vegetaţie. mai ales pesticidele. fracţiunea aceasta poate ajunge. vegetaţie. agave). Concentraţia de DDT creşte pe niveluri trofice superioare.acumularea de macro şi microelemente în materia organică Mâlul. Cantitatea de apă infiltrată în sol care depăşeşte capacitatea sa maximă de reţinere se scurge în pânza freatică unde rămâne mult timp sau revine la suprafaţă sub formă de izvoare. La o cantitate medie anuală de precipitaţii de 71 mm. Intervenţia omului în circulaţia globală a apei este directă sau indirectă. Distribuţia cantităţii de precipitaţii constituie. Acest fenomen este deosebit de periculos pentru viaţa din orizonturile superioare ale mării. ei sunt capabili să provoace transformări structurale şi funcţionale în terenurile agricole. într-o perioadă estimată la 10-12 zile. Bilanţul de apă al organismelor terestre se realizează printr-un permanent echilibru dinamic între aportul şi pierderea de apă. solul este un subsistem al ecosistemului terestru. pentru regiunile temperate la 3 000-7 000 t/ha. Rămânând multă vreme în sol. reducându-şi pierderile de apă prin îngroşarea cuticulei (frunzele de leandru) sau tegumentului (reptile. Concentraţia de apă din mediu induce la organisme modificări morfo-fiziologice specifice. spre suprafaţă. în agricultură. prin degradarea materiei organice moarte în mâlul submarin se deosebeşte de acumulările biogeochimice din mâlul lacului. Nu este inertă întrucât este îmbibată cu organisme vii. Antarctica. în acest mod. Marea Sudului etc. dezvoltarea la plante a unor ţesuturi acvifere (iarba surzilor. alături de temperatură. reducerea cantităţii de apă din dejecţii (antilope. unde se produc şi efectele secundare. Ciclul materiei bioinerte Materia bioinertă este o materie specială – nici vie. Acumularea unor microelemente în urma acţiunii unor bacterii. organismele numite hidrofile (rogozuri. 6 . cât şi pe plan continental sau planetar. microorganismelor. migraţia atomilor de azot în sol prin intermediul lumbricidelor. proprietăţile biologice ale sistemelor vii. 11. defrişarea influenţează bilanţul apei în sensul accelerării sau încetinirii vitezei de reciclare. este estimată. ajungând în soluri. El se formează prin depozitarea particulelor sedimentare în bazinul acvatic. Covorul vegetal interceptează şi evaporă în atmosferă o parte din precipitaţiile căzute. reîntorcându-se lent în mări şi oceane când rocile sunt saturate are loc. apă freatică etc. solul poate fi considerat pătura superficială a scoarţei unde se dezvoltă plantele şi este mediul de viaţă al insectelor. microfloră şi microfaună.mineralizarea fosforului organic prin intermediul microflorei şi a plantelor superioare. Apa din straturile superficiale este absorbită de către rădăcinile plantelor şi este eliminată prin transpiraţie în atmosferă sau se evaporă direct din sol. Solul. Sub aspect ecologic. împiedicând infiltrarea în pânzele subterane din subteran sau scurgerea rapidă prin cursurile de suprafaţă. unul din elementele esenţiale pentru edificarea tipurilor de climat pe continente: există regiuni cu pluviozitate pe tot parcursul anului (1 000–2 000 mm/an). În perspectiva teoriei sistemice. utilizarea industrială. sunt integraţi în ciclurile materiei din biosferă. DDT-ul se acumulează în mâl şi apoi migrează. organismelor hipogee. Cantitatea apei revenită în felul acesta în atmosferă. gaze. Între cele două extreme. Aceşti compuşi perturbă procesele ecologice atât pe plan local. realizând următoarele funcţii biogeochimice: . substanţe organice moarte. . animale etc. mâl. fie prin infiltrarea lor în sol. astfel încât ele devin capabile să regleze fluxul de apă care le străbate. irigaţiile. unde se desfăşoară fotosinteza algelor – inhibată de DDT. alcătuit din corp fizic solid. . scoarţă de eroziune. În biotopuri cu umiditate mare. Proporţii însemnate de apă sunt reţinute în litieră. localizarea internă a organelor respiratorii (mamifere). Acumularea apei în lacuri de baraj artificial.mineralizarea azotului. prin acumularea şi concentrarea lor în materia vie. dromaderul) sau prin adaptări etologice care privesc micşorarea ritmului vital în perioada de maximă uscăciune (animalele de deşert). Nu este o materie vie pentru că nu are.

alunecări de teren. cât şi autogenă – fenomene geotermale. formele de relief influenţează. Prin însuşirile lor. la 5 500 m scade la 380 mm. Regimul lor este extrem de variabil în timp. iar în apele marine. aerul fiind mai rarefiat. Pentru evaluarea resurselor termice se analizează temperaturi medii ale aerului.76μ. Mediul fizic trebuie considerat drept spaţiul ocupat de diversele populaţii ale speciilor alcătuitoare. În apele dulci. în regiunea Subcarpaţilor de Curbură. maxime absolute). Caracteristicile componentelor mediului fizic Biotopul constituie. Lumina este formată din radiaţia vizibilă. dar şi a troficităţii apei. K etc. eoliană. deplasarea plăcilor – şi exogene (sculpturale) – eroziune pluvială. de joasă presiune (cicloni). regimul termic constituie cel mai constant parametru al mediului climatic. valorile medii fiind arareori înregistrate pentru diferite perioade analizate. semnificând distrugere în cazul pădurilor. vulcanism.Accesibilitatea resurselor de lumină se apreciază pe baza duratei de strălucire potenţială şi efectivă a Soarelui. Starea mediului chimic este reflectată de compoziţia chimică a solurilor. Astfel. dar şi de latitudine (este mai mare la poli şi scade spre Ecuator). Ploaia şi ninsoarea reprezintă formele cele mai cunoscute. 7 . antropice etc. 7. Astfel. Configuraţia depinde de acţiunea contradictorie a forţelor endogene (constructive) – mişcări orogenice. greu.Lumina constituie principala sursă de energie a vieţii. Temperatura variază în funcţie de fluctuaţiile radiaţiei solare. cu influenţă determinantă asupra climei locale şi regionale. caracteristicile climei. biologice. Sistemele biologice individuale echilibrează presiunea atmosferică prin presiunea interioară a corpului lor. chiciura. Parametrii de analiză sunt reprezentaţi de energia reliefului. Cantitatea de energie calorică ajunsă la suprafaţa ecosistemelor depinde de constanta solară. grindina. după fiecare 9. reprezentând unul din factorii genetici ai acesteia – suprafaţa subiacentă activă. devenind accesibilă prin radiaţia solară. la temperatura de 4°C. Incidenţa lui nu are caracter de regim decât în foarte puţine regiuni. Intensitatea iluminării suportă un ritm circadian (zi-noapte). 8. având în vedere faptul că pe perioade mari de timp abaterile faţă de valorile medii au amplitudini relativ scăzute (<20%). solul uşor (nisipos) se încălzeşte mai repede decât solul argilos. grosimea şi coeficientul de transparenţă a atmosferei. Originea ei este cosmică. nebulozitate. acceleraţia gravitaţională variază în funcţie de relief (invers proporţional cu altitudinea).Precipitaţiile constituie a doua categorie de factori climatici. înclinarea şi expoziţia pantelor.Orografia este dată de neuniformităţile suprafeţei terestre sau ale fundului oceanic. 13. precum şi locul care ar putea fi ocupat de viaţă în ansamblu şi este analizat prin prisma caracteristicilor pe care le înregistrează următoarele componente (factori ecologici): 1. Sub influenţa gravitaţiei au loc procese geomorfologice actuale (prăbuşiri de roci. care va modifica inclusiv configuraţia determinată de bilanţul radiativ. reprezentând mediul fizic şi chimic al unei comunităţi. mişcarea şi stratificarea apei. fiind corelată cu variaţia temperaturii. nivală. în special în spaţiul subaerian terestru. an). fragmentarea.Gravitaţia reprezintă forţa de atracţie a Pământului pentru toate corpurile din aer. savanele africane. apei sau solului pentru diferite intervale de timp (zi. ceaţa. Cantitatea de precipitaţii înregistrată într-o regiune se realizează din ploi determinate de circulaţia generală a atmosferei (ploi ciclonale sau frontale) şi ploi determinate de particularităţile suprafeţei active. respectiv de adâncimea la care ne situăm faţă de suprafaţa apei. în funcţie de poziţionarea planetei Pământ în raport cu „astrul zilei”. altitudine). la care se adaugă bruma.Presiunea atmosferică rezultă din greutatea cu care apasă aerul asupra suprafeţei terestre. Caracteristicile componentelor mediului chimic Prin interacţiunea dintre biocenoză şi suportul ei se formează mediul chimic. respectiv radiaţii cu lungimi de undă cuprinse între 0. presiunea hidrostatică creşte cu o atmosferă la fiecare 10. respectiv densităţii. unghiul de incidenţă a razelor solare. Cantitatea de căldură absorbită depinde şi de capacitatea calorică a mediului de viaţă – uscatul se încălzeşte de două ori mai mult decât apa. astfel: 1. respectiv energia necesară pentru realizarea unui anumit nivel termic este atât alogenă (radiaţia solară). Biotopul reprezintă un sistem abiotic sau abiogen. suma gradelor de temperatură etc. pe pantele exterioare cantitatea de precipitaţii anuală delimitează o enclavă topoclimatică datorită valorilor mai mici înregistrate aici ca urmare a manifestării fenomenului de foehn (încălzirea adiabatică a aerului descendent în perioada circulaţiei vestice). format dintr-un complex de factori ecologici prezenţi într-o anumită porţiune a suprafeţei Pământului sau a părţii lui subterane care asigură mijloacele materiale necesare biocenozei. partea nevie a ecosistemului.39 şi 0. epirogenetice. în general. mai puţin concentrat în oxigen. în timp ce deasupra regiunilor reci se formează zone de mare presiune (anticiloni). 2. altitudinea etc. de pe suprafaţă sau din interiorul său.3 m. valoare care se va corecta în funcţie de caracteristicile mediului de viaţa. eroziune). dacă la nivelul mării presiunea este de 760 mm Hg.Aprovizionarea cu macroelemente (N. 4.Presiunea hidrostatică este dependentă a grosimea coloanei de apă. a bazinelor acvatice şi chiar a atmosferei. fapt care determină circulaţia generală a maselor de aer.88 m. Accesibilitatea luminii depinde de poziţia geografică (latitudine. Astfel. Neuniformitatea valorilor gravitaţiei rezidă în structurile diverse care alcătuiesc scoarţa terestră. ca regim. roua. Nivelul înregistrat de concentraţia elementelor nutritive depinde de caracteristicile stării solide (complex argilo-humic. conform accepţiunii generale. respectiv substrat). Variaţia presiunii se realizează. 5. înclinarea şi expoziţia pantei etc. transparenţa apei. sau în situaţia în care se abordează scări de timp mari.) este un parametru folosit în caracterizarea fertilităţii solului. temperaturile extreme (minime absolute. lună. Diferenţele de presiune pe verticală influenţează accesibilitatea oxigenului. 3. P. 6. înregistrând valori foarte diferite de la o regiune la alta sau de la un moment la altul. Diferenţierea presiunii pe orizontală se realizează ca urmare a diferenţelor de temperatură. cutremure.12. biologică.Focul este un factor ecologic rezultat în urma supraîncălzirii terestre sau descărcărilor electrice. sau favorabile – bălţile cu stufării din Delta Dunării. amplitudinea termică. dar şi unul anual. Pentru o regiune. Efectele sunt nefavorabile.Temperatura. Deasupra regiunilor cu temperaturi ridicate se formează zone depresionare.

hidrogen. Adaptarea speciilor nu serveşte la conservarea şi supravieţuirea biocenozei. cât şi din punct de vedere al influenţei pe care o exercită asupra celorlalte populaţii şi asupra biotopului. Rolul ecologic al azotului constă în diminuarea puterii de oxidare a aerului. 3. Caracteristicile generale. speciile respective depinzând de baza lor genetică. De exemplu.activitatea microorganismelor. xenon. Indicii de structura ai biocenozei Într-o biocenoză. Există astfel specii caracteristice (legate strict de o anumită biocenoză). constituie o posibilitate empirică de descriere a ecosistemelor.). pe de altă parte. cele cu frecvenţă cuprinsă între 50 şi 25% sunt specii accesorii.Chimismul apei se apreciază prin numeroşi indicatori. atât din punct de vedere cantitativ. acest din urmă mod fiind considerat mai potrivit pentru a exprima bogăţia de indivizi a unei specii în cadrul biocenozei. număr de indivizi. cu o suprafaţă de 25 708 km2 s-au inventariat circa 2 600 de specii de plante. cele mai puţine sunt speciile caracteristice (adaptate strict) şi cele mai multe speciile preferenţiale. Cu cât numărul de specii este mai mare. Edificarea biocenozei este realizată de mulţimile de indivizi şi specii. dar şi de prezenţa algelor fotosintetizante. Analiza capacităţii de saturaţie a biotopului. neon heliu. oxizi de azot etc. 15. Termenii folosiţi pot fi numărul de indivizi sau biomasa. în biocenoză sunt mai multe reţele de interacţiuni. Asigurarea echilibrului între intrările şi ieşirile de oxigen este un factor cheie pentru menţinerea capacităţii de autoepurare a apelor din râuri. Cele mai multe specii preferă diferite biotopuri. Se evaluează atât concentraţia absolută a elementelor nutritive.valori care determină arsuri la nivelul ţesuturilor.Compoziţia atmosferei reflectă o stare departe de echilibru.). Constanţa este. creşte şi numărul speciilor. fiind la rândul său determinat geologic şi puţin influenţat ca dinamică de prezenţa sau absenţa comunităţilor vii. preferenţiale (care pot trăi îndeosebi în anumite biocenoze). pentru apa – mediu de viaţă – sunt date de salinitate (concentraţia de săruri solvite) şi de concentraţia de oxigen. iar cele cu frecvenţă sub 25% sunt specii accidentale. 4. ci o construcţie produsă de câmpul intern de forţe al biocenozei. dioxid de sulf.Ordinea biocenotica in ecosistem Biocenoza funcţionează ca un sistem autonom de populaţii. radon). rolul speciei în transferul substanţei şi energiei într-un ecosistem. iar în Madeira 8 . În acest sens. Echitabilitatea exprimă modul cum este distribuită abundenţa relativă a speciilor unei biocenoze. metan. în Sicilia. lacuri şi a celor marine. prin realizarea listelor de specii. diversitatea va fi mai mare acolo unde numărul speciilor va fi mai mare. de obicei. mulţimi exprimate prin forme biotice şi grupări ecologice. Dioxidul de carbon constituie resursă de substanţă pentru plante şi factor al echilibrului termic la nivel planetar. respectiv specii dominante. Primul factor diferenţiază net biocenozele care populează apele dulci.Reacţia ionică sau pH-ul influenţează direct accesibilitatea elementelor minerale pentru plante. 14.a.95%. respectiv salinele. se calculează o serie de indici care reflectă structura biocenozei. Diversitatea maximă se realizează atunci când speciile dintr-o biocenoză sunt cât mai apropiate ca frecvenţă. în timp ce prezenţa oxigenului permite eliberarea energiei necesare susţinerii proceselor vitale şi proceselor ecologice prin respiraţie (oxidare biochimică). Astfel. devenind un factor ecologic şi pentru animale numai la valori foarte îndepărtate de valoarea specifică mediului neutru . Modificarea pH-ului poate determina şi mobilizarea unor ioni cu efecte toxice pentru majoritatea organismelor (aluminiu. este foarte importantă cunoaşterea speciilor. Lupta pentru existenţa speciei este întemeiată pe autonomia biocenozei în raport cu biotopul. Speciile cu frecvenţă mare şi abundenţă numerică ridicată în biocenoză sunt considerate specii cu rol esenţial în determinarea structurii şi funcţionării biocenozei. multe dintre ele formând biosisteme. Echitabilitatea ar fi ideală când toate speciile din biocenoză ar avea un număr egal de indivizi. de ritmul dizolvării din aer. străine (care nu aparţin biocenozei) şi ubicviste (care se găsesc în ecosisteme foarte variate). respectiv omogenitatea sau eterogenitatea unei specii pe întinderea biocenozei Abundenţa se calculează ca raport între numărul indivizilor unei specii. Se consideră că speciile a căror frecvenţă este mai mare de 50% sunt componente constante (specii permanente). Dominanţa speciilor încearcă să exprime rolul mai mare sau mai mic jucat de o specie în cadrul biocenozei. faţă de numărul indivizilor din celelalte specii. 2. gradul de obligativitate al relaţiilor cu aceasta. diversitate ecologică. Diversitatea – exprimă raportul dintre numărul speciilor şi numărul de indivizi dintr-o biocenoză. în care oxigenul se menţine la concentraţii foarte ridicate – 20. Dacă suprafaţa ecosistemului este mai mare. Caracteristica biocenozei este dată de speciile constante. respectiv gaze compozite (dioxid de carbon. Într-o biocenoză. un indice exprimat prin frecvenţă. plumb. În cazul în care comparăm două biocenoze care au echitabilitate maximă (proporţii egale între specii). Fidelitatea exprimă intensitatea legăturilor unei specii cu biocenoza din care face parte. curenţii de adâncime şi migraţia organismelor pe verticală etc. mercur ş. Concentraţia de oxigen depinde. Alte gaze sunt azotul (78%) şi gazele rare (argon.7 Biocenozele au în general puţine specii cu indivizi numeroşi şi multe specii cu indivizi puţini. amoniac. cât şi proporţia lor relativă. Frecvenţa speciilor exprimă secvenţa de probe în care se găseşte o specie dată faţă de totalul numărului de probe şi aduce informaţii în legătură cu densitatea. dioxidul de carbon face posibilă menţinerea unei temperaturi mai mari la suprafaţa Pământului şi atenuează amplitudinile termice diurne şi sezoniere. kripton. respectiv concentraţii ale elementelor chimice. Structura biocenotică a ecosistemului nu este o proiecţie a biotopului.

prin instaurarea unui regim de protecţie. Toate lanţurile trofice. în Elveţia. este imposibilă. corespunzând randamentului de transfer a energiei la fiecare nivel (10%). Uneori poate fi situat. după hrana consumată. În fapt. într-un sistem de axe rectangulare (pe ordonată notând nivele trofice. un singur nivel trofic. În aceeaşi ordine de idei. cu atât va fi mai mare şi numărul de specii în biocenoza care îi aparţine. situat pe un nivel trofic oarecare. Luând în considerare categoriile trofice menţionate anterior. alteori pe cel al zoofagelor. Piramida trofică rezultă din reprezentarea. Diversitatea ecologică a speciilor este. cauza constituind-o condiţiile de biotop uniforme şi nefavorabile altor specii. Astfel de informaţii sunt necesare pentru stabilirea limitelor. erbivorele însumează o cantitate mai mică. 16. Metoda a fost pusă la punct de zoologul britanic Charles Elton. Căile (canalele) reţelei trofice sunt reprezentate de lanţuri trofice. Abaterea de la condiţiile de existenţă dintr-un biotop conduce la scăderea numărului de specii. 5-4). În biotopurile cu condiţii ecologice extreme predomină forme puternic specializate. piramida inversă de biotop reflectă mobilitatea crescută a organismelor de pe niveluri trofice superioare. aşa cum am menţionat. De exemplu. Dacă aşezăm diferitele populaţii într-o linie. structura trofică poate fi reprezentată astfel: plantă autotrofă (P) → animal erbivor (CI)→ animale carnivor de ordinul I (CII) → animal carnivor de ordinul II (CIII) (fig. precum şi faptul că un animal mare consumă mai multe animale mici. respectiv dimensiunilor minime necesare pentru menţinerea condiţiilor favorabile pentru o specie. Circulaţia în sens invers. raţă) → uliul de baltă • în mări: diatomee → crustacee → rechin Nici omul este străin de lanţurile trofice. plantele verzi.Nisele ecologice si coevolutii 9 . respectiv faptul că populaţiile constituie un fel de verigi ale unui lanţ. reprezintă căile de vehiculare a materiei în ecosistem. inclusiv cele care includ omul. Pe baza acestei conexiuni. într-un lanţ trofic. pornesc de la o bază vie. constatăm faptul că producătorii au cantitatea cea mai mare de biomasă. nu toată substanţa ingerată prin hrană este convertită în biomasă proprie. Thiemann (1956) a enunţat principiile biocenotice Principiile biocenotice I. Forma caracteristică rezultă din scăderea numărului de indivizi de la un nivel la altul. Astfel.(796 km2) s-au identificat numai 499 de specii de plante. care se deplasează pentru procurarea hranei pe suprafeţe mai mari. Este logică această micşorare a biomasei. Mărimea fiecărui nivel se poate exprima nu numai prin număr de indivizi. a biomaselor şi energetică.Piramida eltoniana Reprezintă o modalitatea ştiinţifică de ilustrare a diferenţierii funcţionale. într-o biocenoză. pe nivelul trofic al fitofagelor. un organism dintr-o anumită specie. acesta de un alt organism şi aşa mai departe. în ansamblul lor. Astfel. apoi animalele mici – posedă un potenţial de înmulţire mai ridicat comparativ cu animalele mari. la intervale egale şi pe abscisă numărul de indivizi) a fiecărui nivel trofic. ci şi prin biomasa sau energia înglobată în aceasta. aşa s-a cum arătat. iar o altă parte este transformată în cataboliţi. tranzitând mai multe biotopuri. Explicaţia constă în faptul că nivelurile inferioare – plantele. rezultând astfel trei tipuri de piramide: numerică. Înregistrând biomasa nivelurilor trofice succesive. pentru consumatori există o diferenţiere pe mai multe niveluri. în ordinea în care sunt mâncate unele de altele. o parte din hrană nu este digerată. Dacă producătorii primari constituie. sau materie organică moartă (detritus) → detritivore specializate pe diferite secvenţe biochimice → substanţă anorganică. Cu cât sunt mai variate condiţiile de existenţă dintr-un biotop. Oferă o imagine sintetică a relaţiilor trofice care se realizează între populaţiile dintr-o biocenoză. Realizarea piramidei trofice are la bază observaţia că există o diferenţiere între organisme pe baza regimului de hrană. Organismele de pe nivelurile trofice inferioare nu au posibilitatea de a captura şi consuma organisme de pe niveluri trofice superioare. o funcţie de relaţie între numărul de indivizi şi numărul de specii din ecosistem. se poate realiza o altă schematizare. constatăm că hrana circulă în biocenoze numai de la stânga la dreapta. pentru ca la consumatorii de ordinul trei (carnivorele de ordinul doi) să fie cantitatea cea mai mică de biomasă. crescând numărul de indivizi din fiecare specie Numărul mare de specii al covorului vegetal se explică prin incapacitatea speciilor dominante de a asimila în întregime resursele mediului şi de a-l exploata până la epuizare. pentru ilustrarea interdependenţei dintre relaţiile spaţiale şi cele trofice. II. Piramida energetică reflectă pierderile energetice la fiecare nivel. de la dreapta la stânga. în zona adâncă a lacului Neuchatel a fost identificată o singură specie. Exemple de lanţuri trofice • în stepă: graminee → gărgăriţe → şopârla de câmp → şoim • în păduri: frunze → omidă păroasă → ciocănitoare → uliul păsărelelor • în bălţi şi lacuri: diatomee → răcuşori → boul de apă → pasăre de baltă (gâscă. se hrăneşte cu un organism situat pe un nivel trofic precedent. 17. deoarece nivelurile inferioare servesc drept hrană nivelurilor superioare şi. Ne dăm seama de existenţa lor dacă luăm în considerare un fapt obişnuit: un organism este mâncat de un alt organism. sub aspect trofic. Totalitatea organismelor similare din punctul de vedere al hranei şi prin poziţia lor faţă de producătorii primari (acelaşi număr de intermediari) constituie un nivel trofic.

yucca sunt plante polenizate numai de o singură specie de insecte. Indiferent de conţinutul care s-a atribuit noţiunii de ecoton. Un efect similar are şi invazia rozătoarelor. iar în mediile puţin adânci există o zonă de tranziţie. care se hrănesc din mai multe biotopuri. Cele 20 de specii de colibri se interconectează cu 45 de specii de plante. pasărea colibri este adaptată la polenizarea plantelor din pădurea tropicală.Desigur. zone care sunt percepute de observator drept zone de tranziţie. care acoperă şi alte formulări: interfaţă. Dar. multe specii de plante formează micorize. În ansamblul lor. câmpul ei de activitate. Practic. astfel că Johnson (1910) introduce termenul de nişă ecologică. pentru că identificarea limitelor între unităţile ecologice nu este uşor de făcut. în special cele trofice. în 1971. se admite existenţa unor zone de discontinuitate între două ecosisteme învecinate. Animale – microorganisme. cerbul european – cerbul Wapiti (Canada). Astfel. plante cu flori – animale polenizatoare. în timp ce a doua categorie îşi procură hrana numai dintr-un singur biotop. relaţiile sale cu comunitatea de specii în care se află. transformarea solului. Apariţia unor condiţii ecologice limitate. Acestea au rolul de a disponibiliza substanţele minerale necesare plantelor.Limitele ecosistemului În practică. Plante – polenizatori. unde au loc procese de schimb şi relaţii de competiţie între populaţiile din biocenozele vecine. orhidee etc. relaţia pradă – prădător. bordură. sugerând faptul că în zonele de ecoton apar nu numai specii din comunităţile învecinate. Conform legii lui Gause. În acest context. slab definită spaţial. Mai târziu. cu opţiuni pentru mai multe specii apropiate (dar care diferă între ele prin anumite particularităţi) vor menţine echilibrul speciilor. Încă din 1897. Compoziţia şi biomasa covorului vegetal sunt supuse presiunii continue din partea fitofagelor. Mulţimea condiţiilor ecologice. un lac este adesea intuitiv considerat un ecosistem având contururi destul de evidente prin linia ţărmului. Coevolutia Plante – animale fitofage. Primele includ păsările răpitoare. Odum revine asupra problematicii de delimitare. care constituie limita de demarcaţie faţă de ecosistemele terestre învecinate. sisteme patogene. care contribuie la eliberarea covorului vegetal de resturi şi la germinarea seminţelor unor specii vegetale. În anumite cazuri. cui serveşte drept hrană. fiecare specie îndeplineşte un anumit rol prin interacţiunea cu elementele (abiotice şi biotice) ecosistemului. respectiv factori biotici. Pe rădăcinile plantelor se dezvoltă o bogată microfloră. două specii nu pot exista într-o nişă decât segregate ecologic. În literatura de specialitate astfel de zone sunt desemnate prin termenul de ecoton. dar şi specii caracteristice. De exemplu. gorunul (Europa) – stejarul roşu (America de Nord) îndeplinesc funcţii similare. în realitate. Dimensiunile nişei pot fi largi sau înguste. distrugerea seminţelor. caracterizarea structurii unui ecosistem sub raport funcţional nu se poate rezuma la structura determinată de relaţiile de hrană. Odum (1971) consideră că habitatul unei specii corespunde cu „adresa” ei. Smochinul. în egală măsură. s-a observat că păşunatul selectiv în pădurile mixte are efecte favorabile aspra diversităţii covorului vegetal. mai puţin adaptate. face ca speciile mai bine adaptate noilor condiţii să tindă să înlocuiască speciile convieţuitoare. concurenţă interspecifică. fie că este vorba de cercetările ecologice sau pentru necesităţi de gestiune. leandru. Mijloacele prin care se poate face acest lucru nu sunt unanim acceptate. fără însă să schimbe între ele gene. Ordinea biocenotică se realizează prin existenţa unor sisteme de relaţii de tipul: plante – animale fitofage. apare uneori nevoia de a identifica limitele ecosistemului. Plante – microorganisme. zonă de frontieră. animale – microorganisme. De exemplu. Atinge punctul culminant în situaţia în care dezvoltarea unor plante este legată strict de prezenţa unei anumite specii de polenizatori. Acţiunea acestora se manifestă pe trei planuri: păşunat. Clements defineşte ecotonul ca zonă de frontieră între două asociaţii sau două comunităţi vegetale. În diferite zone ale globului. limitele sunt de natură fizică. se pot desprinde următoarele concluzii: 10 . la nivelul ecosistemului. Astfel. Astfel. bogat reprezentată în hrana lor. coevoluţia. sisteme gazdă – parazit. simbioze cu ciuperci inferioare – lămâi. Acţiunea lor interdependentă generează. în biocenozele amplasate diferit. cum şi cu cine (pe seama cui) se hrăneşte. furnicile attide din Brazilia cultivă ciuperci şi se hrănesc cu hidraţii de carbon furnizaţi de acestea prin degradarea celulozei. De exemplu. între mediul acvatic şi mediul terestru. Coevoluţia redă dependenţa reciprocă a proceselor evolutive ale speciilor. zonă de contact etc. ca un subsistem aparte al ecosistemului. în timp ce nişa ecologică arată „profesia” acesteia. cu posibilităţi de satisfacere. specii care sunt ecologic conectate între ele. linia ţărmului este în continuă schimbare datorită fluctuaţiilor de nivel. uşor de remarcat din configuraţia biotopului. relaţiile interne din biocenoză. Termitele sunt dependente de ciuperci. În diferite aparate şi sisteme ale organismului animal se dezvoltă bacterii şi ciuperci care concură în metabolism. constituie factori ecologici dependenţi de comunitatea de specii. respectiv particularităţile identificate în astfel de spaţii. Practic. cu toate că aparţin unor biocenoze amplasate diferit din punct de vedere geografic. pot să apară nişe echivalente. în ecosistemele naturale nu există nişe libere Sub aspect geografic. 18. plante – microorganisme. a mai multor sau cel puţin a două specii. fiindcă nu sunt capabile să digere lignina. suprapăşunatul mamiferelor sălbatice nu conduce la distrugerea covorului vegetal. Nişa ecologică reprezintă funcţia unei specii.

o întreagă lume vie. valoarea brută semnifică cantitate de substanţă organică obţinută prin fotosinteză. Ecosisteme lentice 11 . Astfel. Noţiunea de producţie biologică s-a folosit iniţial în agricultură şi piscicultură. În sens ecologic. Pentru consumatori. În piscicultură. Astfel. productia biologică este sporul de biomasă realizat de un sistem biologic (individ. Astfel. În cazul ecosistemelor terestre. Aceasta se explică prin aceea că o parte din hrană a fost utilizată pentru desfăşurarea proceselor fiziologice ale organismului. cum sunt. Cuantumul de creştere a stocului de biomasă la unitatea de suprafaţă în unitatea de timp reprezintă productivitatea biologică. semnificaţia fiind diferită de înţelesul pe care îl reprezintă în studiul ecologic. ecotonul se identifică pe orizontală. la grâu) şi producţie secundară (paiele de grâu). 20. întrucât ele au permis supravieţuirea unor specii relicte. cât şi pentru productivitatea secundară se face o diferenţiere între valorile brute şi valorile nete. iar productivitatea netă rezultă prin scăderea din aceasta a materialelor neasimilabile şi cataboliţilor sub formă de fecale. iar producţia secundară – cocenii de porumb. Astfel. Plantele autotrofe realizează producţia biologică primară. de-a lungul apelor curgătoare există un compartiment fluvial subteran. Tipul ecosistemelor care se învecinează influenţează intensitatea şi sensul fluxurilor dintre cele două entităţi. în ecotonul teren cultivat (cereale) – pajişti. Astfel. formată dintr-un amestec de pietriş. Acest rol de filtru chimic şi biologic a fost studiat cu deosebire în cazul pădurilor riverane. populaţie sau biocenoză) într-un anumit interval de timp. dat fiind biocenoza „incompletă”. zona de silvostepă sau Sahelul sunt considerate având caracterul unei zone de tranziţie. există situaţii în care aceste zone au devenit protejate. De exemplu. producţia de boabe. prin producţie biologică se înţelege numai cantitatea pescuită pe un anumit teritoriu. în Sahel variaţii relativ mici în volumul şi repartiţia precipitaţiilor (în sensul scăderii cantităţii lor) conduc la scăderea nivelul resurselor de apă sub limitele de toleranţă pentru speciile caracteristice savanei. urină. fluxul schimbului de specii este îndreptat dinspre pajişti spre terenul cultivat cu cereale. deci ale unui ecoton. care reprezintă de fapt recolta.Categorii ecologice specifice ecosistemelor acvatice Se diferenţiază în funcţie de caracteristicile mediului de viaţă. El este caracterizat de o dinamică proprie şi are proprietăţi specifice. În moleculele organice proprii unui organism sau unei biocenoze este stocată.. Într-o unitate de timp. cu numeroase nişe ecologice neocupate din ecosistemul agricol. 19. iar consumatorii o producţie biologică secundară. Comunitatea biotică a ecotonului reuneşte specii din ambele ecosisteme (biomuri). O altă observaţie interesantă este faptul că. ecotonul este mai larg în sol decât pe suprafaţa acestuia. La nivel regional. transpiraţie. Ecotonul poate să fie identificat şi pe verticală. ΔB – sporul de biomasă obţinut după Δt Q – cantitate de hrană acceptată de la nivelul inferior. Această zonă hiporeică. Rata productivităţii unui nivel trofic redă eficienţa în raport cu nivelul trofic anterior. dioxid de carbon etc. sporul de greutate individual reprezintă productivitatea brută. Dacă ne referim la rata din punctul de vedere al substanţei se obţine formula: B + Q > B+ ΔΒ. cu grosimi care variază în limite largi. prădătorii (o forţă externă) pot îndepărta un cuantum de substanţă organică.categoriile si relstiile dintre ele Producţia de biomasă reprezintă una din cele mai grandioase transformări din natură. în agricultură. Atât pentru productivitatea primară.ecotonul poate influenţa fluxul de materie sau de organisme între entităţile ecologice adiacente. de la bacterii la nevertebrate. apa. poate fi considerată şi drept substanţa organică (biomasa) din cuprinsul unui ecosistem care se acumulează într-o unitate de timp şi spaţiu. . Volumul energiei implicate în acest proces. dar şi al substanţelor antrenate în circulaţie biogeochimică depăşesc cu mult fluxurile intermediate prin activitatea economică. în interstiţiile sale. deoarece nivelul factorilor ecologici nu atinge întotdeauna valoarea optimă. deoarece fauna solului migrează pe orizontală numai după ce se extind şi locurile în care se găsesc condiţii favorabile pentru dezvoltarea animalelor edafice. în ecosisteme de ape stătătoare ( ecosisteme lentice) şi curgătoare (ecosisteme lotice).un ecoton nu este o zonă statică de contact între două comunităţi. în care: B – stocul de biomasă pe un nivel trofic oarecare în momentul t0. nisip şi argilă ocupă toată câmpia fluvială şi adăposteşte. definirea lui având la bază modificarea structurii fitocenozei. Totodată. pădurile de mangrove. La porumb. În acelaşi timp.ecotonul nu este o entitate fizică izolată. El face parte dintr-un peisaj astfel că formează zone de tranziţie între ecosisteme învecinate. având un ansamblu de caracteristici definite în mod unic prin scările de timp şi de spaţiu şi prin forţa de interacţiune între sistemele ecologice adiacente.Productivitatea ecologica. de data aceasta între două biomuri. de exemplu. iar limitele spaţiale variază şi ele. iar valoarea netă este dată de cantitatea rămasă după ce o parte s-a consumat în procesele de respiraţie. se folosesc sintagmele de producţie principală (de exemplu. o cantitate de energie care reprezintă producţia de energie. în cazul producătorilor. este o zonă de tensiune ecologică şi cu o stabilitate redusă. producţia principală este constituită din boabele de porumb. .

animale inferioare care formează perifitonul. În zona de litoral cuibăresc specii de pescăruş argintiu. biban. în care se situează cea mai mare parte a biocenozei şi b) un strat de adâncime (peste 180-200 m). foci. stratul superficial (mai uşor) plutind deasupra celui de adâncime (mai greu). peşti obişnuiţi (hamsii. vegetale (fitoplancton – alge verzi. sau de la suprafaţa acestora şi care sunt „alimentate” de resturile organice rezultate din activitatea celorlalte categorii de organisme. precum şi alge brune şi roşii. rogoz.). Structura spaţială este determinată de distribuţia temperaturii. ciuma apei. Balta Are o adâncime mai mică (3-5 m). algele silicoase. plancton – format din organisme de dimensiuni mici. în afara relaţiilor trofice. trestie. să înoate activ. evoluţie. castravetele de mare etc Ecosisteme lotice Se diferenţiază în funcţie de particularităţile reliefului străbătut în pâraie şi râuri: a. grupa consumatorilor incluzând zooplanctonul. luminii şi oxigenului în raport cu adâncimea Biocenoza este structurată. Caracteristice sunt următoarele subunităţi: neuston – populaţii de alge microscopice. lucerna de nisip. ştiucă. sedimentare sau în zonele montane unde substanţele provin parţial din mineralizarea materiei organice animale şi vegetale. cu precădere. mlaştină şi baltă.17%) şi mai uşor. protozoare. Marea Neagră Se caracterizează prin existenţa a două straturi de apă: a) la suprafaţă. cu vegetaţie caracteristică bălţilor şi mlaştini oligotrofe care se întâlnesc în regiunile cu climat rece şi umed. implicit. papură. iar în larg sunt răspândite plante cu frunze plutitoare ca broscariţa. Lacul Structura biotopului şi structura funcţională sunt bine individualizate. care au posibilitatea să se opună curenţilor. care este într-o relativă izolare faţă de ecosistemele învecinate. apare rogozul. pipirigul. În cadrul acesteia se deosebesc următoarele categorii: Pelagos Această subunitate a ecosistemului acvatice este formată din organismele aflate în masa apei. bacterii. gresii. iar a zooplanctonului populaţii de rotifere. stuful şi papura. rechini. roua cerului). De munte 12 . Costineşti. chiră de mare. Bentos Este formaţiunea care reuneşte organismele de pe fundul bazinului lacustru.a.) La nivelul României se diferenţiază două categorii: mlaştini eutrofe. până în 1984. biban etc. lin. Producătorii sunt reprezentaţi de algele planctonice. stavrizi.Sunt de mai multe tipuri în funcţie de dimensiuni. Astfel. Zoobentosul este format din totalitatea organismelor animale din mâl. Printre dunele de nisip s-au identificat circa 120 de specii de plante arenicole ca varza de nisip. Aici este prezent muşchiul de turbă ( Sphagnum) şi alte specii vegetale (bumbăcăriţă. Balta este populată de crap. Plantele (fitobentosul) sunt prezente. albastre) sau animale (zooplancton) care nu înoată activ în apă (sunt purtate de curenţi). oxigenat. ridichea de nisip. În structura fitoplanctonului intră algele albastre. de formele aerobe de viaţă. caracudă. în zonele cu şisturi cristaline. dimensiunea determină împărţirea în ecosisteme de lac. mezotrofe şi eutrofe). nuferi etc. delfini şi. Între cele două straturi nu există schimb de ape. Din punct de vedere trofic. păsări şi mamifere (guzgan. plătică. încărcat cu hidrogen sulfurat. categoriile menţionate se diferenţiază astfel: producătorii sunt reprezentaţi de fitoplancton. buzdugan. necton – asociaţie formată din diferite specii de animale. limba broaştei. plutniţa. cegă. Interconectarea acestor categorii în condiţiile modificării structurii spaţiale datorită variaţiilor climatice permite o economie proprie a lacului. pelin de nisip. Năvodari „eşuează” în cantităţi mari alge verzi cu talul lăţit şi marginile ondulate. sturioni (nisetru. bizam. nufărul alb şi galben. categoriile identificate fiind utilizate şi pentru cercetarea celorlalte tipuri de ecosisteme acvatice. mai sărat (salinitate – 21-22%) şi mai greu. lintiţa. compoziţia chimică a apei. suport pentru alge microscopice.). vidră. la rândul lor. nisip etc. şalău. cârcelul. denumite popular sălăţica de mare. bacterii şi ciuperci care populează pelicula de apă la locul de contact dintre mediul acvatic şi cel aerian. consumatorii se regăsesc în special în rândul vertebratelor care formează nectonul. un strat relativ mai dulce ( cu salinitate de 16. algele verzi. cât şi cele submerse ca sârmuliţa apei. Pe plaja de la Mamaia. brădiş etc. În zona malurilor. furtunar ş. Tulpinile macrofitelor sunt. pe baza distribuţiei spaţiale a organismelor şi a comportării lor în masa de apă. guvizi). în general vertebrate (şalău. lipsit de oxigen şi. lanţurile detritivore şi organismele cu rol de descompunere se situează mai ales la nivelul bentosului. fiind dependente de substratul mai mult sau mai puţin stabil şi de accesibilitatea luminii (rogoz. pe întreaga întindere şi adâncime a lacului. ştiucă. iar compoziţia chimică a apei le diferenţiază în funcţie de salinitate (de apă dulce şi de apă sărată) şi aprovizionarea cu substanţe nutritive (oligotrofe. păstrugă) denumiţi de Herodot „peşti fără oase”. nurcă etc. scaiul vânăt. bogate în iod. morun. Bentosul ocupă tot fundul bălţilor şi este reprezentat de organisme consumatoare de mâl sau carnivore. în zona litorală. dar şi de diferite specii de broaşte. granite.

aproximativ jumatate din hidrocarburi. Solurile sunt cenuşii. reprezentativ este păstrăvul. in tarile aflate in curs de dezvoltare. ceea ce afectează puternic viaţa peştilor şi determină trecerea în stare solvită a unor elemente toxice (metale grele. rădăcini adventive cu rol de ancorare. În apă apar şi plante superioare submerse. boarţă. înfigându-se în substrat. De câmpie Cursul inferior al râurilor se caracterizează prin albii foarte largi.În albia puţin adâncă şi îngustă a râurilor şi pâraielor substratul este neuniform format din bolovănişuri. determină o viteză de scurgere mare apei şi formarea de cascade. Productivitatea ecosistemului este influenţată de salinitate şi accesibilitatea macroelementelor. in tarile industrializate. Variaţia termică mai largă în cursul anului. crap. clean. algele şi numerose specii de nevertebrate (insecte. iar concentraţia de săruri dizolvate este scăzută. Debitele sunt relativ mici. în perimetrul mangrovelor aerul este încărcat cu un miros greu. determinat de compuşii sulfuroşi eliminaţi în timpul descompunerii anaerobe la care este supusă materia organică din solul lipsit de oxigen. controlului fluxului de energie prin sporirea resurselor de hrană şi transferul energiei şi hranei peste limitele ecosistemelor. care este transportată în apele litorale adiacente şi aprovizionează astfel zonele comerciale de pescuit. cu acumulări de mâl şi nisip. uneori discontinue. 22. gasteropode) se fixează de elementele substratului (pietre. Plantele (muşchi. În sectoarele cu viteză redusă. alge) şi animalele (rotifere. ca si intreg continutul de plumb din aer. de aici provenind aproape jumatate din oxizii de azot produsi prin activitatile umane. c. Ecosisteme mixte. Delta Dunarii Pădurile de mangrove (mangrovele) sunt asociaţii de arbori şi arbuşti care tivesc litoralurile marine şi ale estuarelor din zona tropicală. temperatura apei coborâtă. care şi-au dezvoltat adaptări speciale pentru a supravieţui într-un mediu cu substrat instabil. dar şi o concentraţie de săruri care depăşeşte 1 250-1500 mg/l. nisip.a. pietriş. bogate în materii organice şi slab sau deloc aerate. viermi sârmă. De zone deluroase Malurile sunt mai joase. şi alte specii halofile. nisip. Pantele mari. albia este mai largă şi adâncă.). Litiera produsă reprezintă o sursă potenţială de substanţă organică şi elemente nutritive. Transilvaniei. Podişului Getic etc. Dacă mangrovele sunt defrişate şi solurile drenate. PH-ul apelor poate coborî până la 2-3. caracteristice dealurilor subcarpatice. variabilă de la anotimp la anotimp. Apa solului este în general salină. climatici şi ecologici care determină diferenţierea distribuţiei de-a lungul litoralului. cleanul. Avicennia (mangrove negre) Sonneratia etc. crustacee mici. cladocere. 21. inundat periodic pe diferite durate de cel puţin şase ori pe zi. rădăcini aeriene (pneumatofori) cu creştere verticală pe a asigura oxigenarea la nivelul rădăcinilor. manifestând diferite adaptări morfologice pentru a evita antrenarea de curenţii puternici. Dat fiind faptul că solurile sunt în general saturate cu apă. larve. ştiucă etc. Funcţia mangrovelor de sursă de habitat şi hrană pentru ichtiofauna estuarelor este una dintre cele mai populare. fiind mărginită de bolovănişuri. viviparitatea – seminţele germinează în fructele nedesprinse de pe ramuri şi apoi plantula cade ca o săgeată. mâl) formând comunitatea biocenotică bentală. comparabilă cubiodiversitatea pădurilor tropicale. topirea zăpezilor). doua treimi din cantitatea de monoxid de carbon si. 13 . Planctonul este mult mai diversificat decât în zona colinară. Transparenţa apelor este mare (anulându-se însă în perioadele de torenţialitate – ploi puternice. cu drenaj slab. aluminiu). cu viteză de scurgere şi eroziune foarte reduse. alături de care se întâlnesc zglăvocul. Nectonul este şi el bine reprezentat (mreană. molanul ş. copepode pentru zooplancton. oxidarea acestor compuşi duce la formarea de soluri acide şi la scurgeri acide în cursurile de apă. pietrişuri. Programe de control al poluarii aerului in centrele urbane Folosirea automobilelor cauzeaza mai multa poluare decat oricare activitate umana. alge verzi şi albastre pentru fitoplancton şi rotifere. Nectonul este reprezentat de populaţii de peşti cum sunt mreana de râu.mangrove. nisip. ca o componentă biocenotică permanentă. asociaţiile pe care acestea le formează se caracterizează printr-o diversitate foarte ridicată. Natura migratorie a populaţiilor piscicole şi variaţia sezonieră în input-ul de substanţă organică şi în productivitate primară determină legături extrem de complexe între ţărmurile acoperite de mangrove şi fauna piscicolă din estuare. În apă sunt prezente atât substanţe în suspensie. molanul etc b. Productivitatea secundară a populaţiilor de peşti din estuare este influenţată de prezenţa mangrovelor pe trei căi: depozitarea substanţelor nutritive şi a energiei. Deşi numărul speciilor de arbori cunoscute sub denumirea generică de mangrove este mic. acoperind substratul între limita medie şi maximă din timpul fluxului. Podişului Sucevei. lipanul. Pantele au înclinaţii mai mici. de la anotimp la anotimp favorizează prezenţa planctonului. Structura pădurilor de mangrove este influenţată de o combinaţie de factori geomorfologici. Elementul edificator principal îl constituie arbori aparţinând la genurile Rhizophora (mangorve roşii). formată dintr-un număr mic de populaţii – diatomee. cât şi solvite (100-200 mg/l). determinând o viteză de scurgere mai mică. cladocere) prezente aici au cerinţe mari faţă de oxigen. Între acestea menţionăm: presiunea osmotică ridicată pentru a putea absorbi apa dintrun sol salin. Dintre vertebrate.

numarul automobilelor se va dubla in urmatorii 40 de ani. sau a radiaţiilor UV). În concentraţii mari este dăunător. întinzându-se de la 15 la 50 km. mai ales in zonele urbane. Acolo unde benzina cu plumb era inca larg folosita. participa in reactie cu apa de ploaie: CO2+H2O H2CO3. adica de zece ori mai multe decat in anul 1950.U. mai ales din spectrul UV. Intrand in reactie cu vaporii de apa. cu ace foarte fine de gheaţă. sau pentru stingerea incendiilor. Acest strat filtrează aproximativ două treimi din razele ultraviolete emise de Soare. 23. Aceste particule intra in reactie cu vaporii de apa. ce scad pH-ul apei de ploaie. toate programele de control al poluarii se concentreaza in primul rand asupra automobilelor si termocentralelor. asa cum e CO2. în special la Polul Sud. unde cererea de autyomobile va creste probabil la sfarsitul secolului cu 200%. zapada. Cu exceptia oraselor in care mersul pe jos si cu bicicleta sunt principalele forme de transport. ca agent de răcire al frigiderelor şi congelatoarelor. „Stratul de ozon” este situat în stratosferă. care intervin cu ponderea cea mai mare. transformandu-le in amestecuri acide. Unele tari promoveaza intens folosirea combustibililor alternativi care ard mai curat decat cei pe baza de titei. Ozonul este însă şi un gaz care ajută vieţii. Energia necesară derulării acestor reacţii provine de la radiaţiile Soarelui. ca solvenţi industriali etc. termocentralele sunt sursa a doua treimi din cantitatea de dioxid de sulf eliberata in aer si o treime pana la jumatate din toti ceilalti poluanti. În straturile inferioare ale atmosferei. Dacă toate razele ar ajunge pe Pământ. intre anii 1976 si 1980. utilizaţi pentru presurizarea substanţelor lichide în butelii metalice (spray-uri). Printre aceste alternative se numara amestecuri cu volatilitate redusa – si continut redus de benzen si alte componente toxice. ce contin sulf si azot.6. ar fi dăunătoare vieţii de pe planetă. SO2 si NOx se transforma in acizii H2SO4. Aceasta depinde de compozitia gazului. sau altfel spus. iar pH-ul real e variabil de la o regiune la alta. la prepararea maselor plastice expandate. Degradarea stratului de ozon Substanţe numite CFC-uri (clorofluorocarbonuri) au fost utilizate în spray-uri pentru expulzarea conţinutului. Principalii vinovaţi sunt freonii (CFC – clorofluoro-carbonaţi-).Chiar in orasele in care predomina transportul cu bicicleta. consumul de benzina cu plumb a scazut cu mai mult de jumatate. ale caror pH e mai mic decat pH-ul apei naturale.Iar conform prognozelor recente. impreuna cu ploaia sau 14 . 24. În stratul de ozon are loc o transformare continuă între diferitele forme de oxigen. stratul de ozon împiedică ca razele UV să ajungă la suprafaţa Pământului şi să producă daune. care filtrează majoritatea radiaţiilor ultraviolete dăunătoare ale soarelui.  antropice. în urma unor procese industriale sau a gazelor de eşapament. eliminandu-se in urma activitatii umane SO2 si NOx se transforma in atmosfera in particule acide. cea mai eficienta strategie a fost cea de interzicere a adaugarii acestui metal la combustibil sau scaderea drastica a cantitatii adaugate.In majoritatea tarilor industrializate. HNO2 si H2SO3. HNO3. Ploaia acida se formeaza in rezultatul reactiilor din atmosfera cu substante. De aceea. Formarea in cantitati mari a oxizilor se formeaza in urma arderii petrolului si carbunelui. este vorba de „aer ozonat” şi nu de ozon pur. afectând plantele şi provocând afecţiuni respiratorii.ploaie.6-5. agravand puternic problemele legate de poluare. pH-ul slab acid al apei de ploaie se datoreste faptului ca substantele naturale din atmosfera. Degradarea stratului de ozon s-a atribuit unor cauze:  naturale (o specie de nori existentă la poli. ceata. numarul automobilelor se afla in crestere rapida. Cea mai mare cantitate de oxizi se intalneste in orase. Pământul este înconjurat de un strat de ozon situat la o altitudine foarte mare.Aceste gaze au ajuns în stratul superior al atmosferei şi au deteriorat stratul de ozon al Pământului. determina toxicitatea apei potabile in urma dizolvarii in apa a Pb din conducte si scade transparenta apei. ajungand la un miliard. pH-ul ideal al apei de ploaie e 5. pe suprafaţa cărora se descompune ozonul. care este egal cu 5. având un număr mai mare de molecule de ozon în compoziţie decât aerul obişnuit (care conţine mai ales azot şi oxigen). ozonul este eliberat în aer ca un agent poluant. asupra carbunelui ieftin folosit pentru incalzirea locuintelor si pentru gatit. Ploile acide Sub termenul de "ploi acide" sau "precipitatii acide" se includ toate tipurile de precipitatii . ceea ce a cauzat o scadere a continutului de plumb in sange cu 37%. Dupa ce afost luata aceasta masura S.7. fiind însă cel mai concentrat la 20 – 25 km. Apoi. duce la scaderea fertilitatii solului. Absorbind energie. O alta varianta este “oxigenarea” combustibilului prin adaugarea de alcool. lapovita. iar in unele tari in curs de dezvoltare. la coroziunea podurilor si monumentelor arhitecturale. Marirea acestui numar se va manifesta cel mai intens intens in tarile aflate in curs de dezvoltare. orice program menit sa reduca gradul de poluare trebuie sa fie indreptat in principal impotriva emisiei de gaze de asapament. pierderea lumii vii a bazinelor acvatice. In prezent se afla in folosinta peste 500 de milioane de automobile in uz particular si comercial. Practic.A. Ploile acide duc la distrugerea suprafetelor date cu lac si vopsea. Pentru prima data termenul a fost introdus de Angus Smith.

în oraşe. In Germania de Vest s-a trecut la utilizarea benzinei cu continut redus de plumb si la limitarea emisiunilor nocive ale tuturor vehiculelor. continentală sau globală. Germania. amfibiile. cum sunt carbunele. Sunt afectate părţile nordice şi centrale ale Chinei. întrucât numărul puţurilor de extragere a apei a crescut exponenţial. Cand ploua sau ninge. Si toate acestea au loc ziua in amiaza mare. de procesele de combustie. este instalata lumina electrica. Până la începutul anilor ’70. In URSS avem deja 8 rezervatii biosferice: Berezeni (Bielorusia). cad la pamant. epuizarea acviferelor s-a răspândit de la cazuri izolate la suprafeţe întinse. se trage gaz natural. ca la nelumea: in locurile distribuite se inalta peste noapte palate cu 2-3 etaje si un buncar. Sursele de provenienţă a poluanţilor atmosferici sunt extrem de variate. Prelucrarea metalelor şi a rocilor antrenează în aer pulberi. Efecte cumulative ale poluarii aerului la scara locala Poluarea aerului este definită ca fiind “introducerea în atmosferă de către om.20 ha). La noi in Moldova. Referindu-ne la sursele antropice acestea sunt reprezentate. în cea mai mare proporţie. o mare 15 .07 fata de 3.F.zapada. acid carbonic si acid azotic. existând de altfel numeroase clasificări în acest sens. direct sau indirect. importandu-l din China si Japonia. Astfel. Aproape langa fiecare sat din Moldova creste imediat. resursele de apă suportă şi o accentuată epuizare cantitativă. ceea ce duce la scăderea continuă a nivelului pânzelor freatice. in timp ce bietul taran umbla ani intregi pe drumuri dupa o scandura sau o caldare de mortar. Din substantele organice depuse la fundul bazinului acvatic are loc eliberarea metalelor toxice. Dincolo de degradarea lor calitativă. La pH de 4. Baikal . astfel ca. La acestea se adaugă poluarea aerului din interiorul clădirilor (unde omul îşi petrece aproape 80% din timp) şi la locul de muncă (unde concentraţiile substanţelor toxice pot determina apariţia de afecţiuni acute şi cronice). 26. carbon si azot in atmosfera. Australia. de altfel deloc de neglijat. ci pe mica mosie a codrilor. care pot rezulta în procesul producţiei sau constituie produse finite. NV şi S Indiei. Hg.2. Acesti oxizi se combina cu umezeala din aer si formeaza acid sulfuric. se emit oxizi de sulf. Niderlanda. Elvetia. a deteriora bunurile materiale şi a aduce atingere ori a vătăma valorile de agrement şi utilizările legitime ale mediului. Cele mai dese ploi acide au loc in SUA. dispare planctonul. Cand se ard combustibili fosili. fie că acestea furnizează energia calorică necesară în procese industriale sau pentru încălzirea încăperilor sau pentru obţinerea lucrului mechanic necesar deplasării autovehiculelor. extinderea irigaţiilor. Aciditatea mare a apei duce la descompunerea Al. efectele se vor resimţi la scară regională. Odata cu castelele de peste noapte sunt construite drumuri pavate. Cd. deşi trăim pe “Planeta albastră”. Pe intreg cuprinsul URSS impartirea parcelelor nu se face pe terenurile arabile si irigabile. incat este nimicita flora si fauna. la pH de 5. unde ar putea sa stea la dos pe timp de ploaie sau sa pastreze o sapa.5 milioane hectare de padure ale tarii au fost distruse). Ploaia acida are o actiune negativa asupra bazinelor acvatice: duce la marirea aciditatii pana la asa nivel. Sivicultorii incearca sa reintroduca ulmul in Europa Occidentala. aerosoli de metale grele etc. sunt numai câţiva din factorii care conduc spre epuizare. Practic numai apele continentale (subterane şi de suprafaţă) pot fi luate în considerare în evaluarea disponibilităţilor. legate de distribuirea resurselor de apă. intr-o buna zi . Poluanţii ajunşi în atmosferă se diferenţiază prin proprietăţile lor fizice (stare de agregare) şi chimice fiind mai mult sau mai puţini predispuşi de a fi neutralizaţi. o disponibilitate destul de redusă a acestora. Adăugând la acestea disparităţile regionale. în măsura în care acumularea poluanţilor va lua proporţii. dispersaţi sau depuşi pe suprafaţa terestră. La pH de 6 mor crevetele.ne vom pomeni ca intreaga republica va deveni un oras gigant. Infestarea mediului inconjurator datorita CO2 furnizat de industrie si de parcul auto se afla la originea pierderilor ireparabile cauzate padurii de "ploile acide". Industria chimică şi petrochimică sunt responsabile de numeroase emisii ale celor mai toxici poluanţi. aceasta poate deveni un factor restrictiv. Ulterior. din cauza încălzirii şi a automobilelor şi în apropierea unor unităţi industriale. în ciuda unei aparente abundenţe. apa pentru irigaţii este pompată din subteran mai reped decât poate natura să refacă rezervele. manifestându-se mai ales în apropierea surselor de poluare.daca nu chiar maine .3 ha media pe tara (in Canada sau Finlanda . iar omul isi construieste o coliba. Cehia. În timpul ultimelor decenii. prin poluare.5 mor pestii. 25.apa Un inventar sumar al resurselor de apă evidenţiază. a prejudicia resursele biologice şi ecosistemele. Plantele acvatice cresc foarte bine in apa cu pH de 7-9. In Moldova a inceput sa repartizeze loturi pentru vile si nu oriunde.Germana catre sf. Pb. "Ploile acide" au fost depistate pentru prima data in R. benzina sau petrolul. se modernizeaza parcul tehnic aerian. acesti acizi ajung pe pamant sub forma a ceea ce numim ploaie acida. Repetec (Asia Centrala). alte tari ale lumii. Impactul antropic prin supraexploatarea resurselor. insectele. in inima padurii. anilor 70 (mai mult de o treime din cele 7. Moartea lor duce la acumularea reziduurilor organice la fundul bazinelor acvatice. Apoi. E lucru stiut ca Moldova are cel mai mare jos nivel de impadurire: la un locuitor revine 0. delta Niprului … Si nici una in Moldova. Slovacia.5 mor bacteriile bentonice. urbanizarea. tarile fostei Iugoslavii. Modificările climatice. de substanţe ori de energie având o acţiune nocivă de natură a pune în pericol sănătatea umană. Se construiesc mari rezervoare de apa pentru stingerea incendiilor. poluarea atmosferică a rămas un fenomen exclusiv local.

întrucât ea este pe de o parte cel mai mare consumator de apă (peste 52% din consumul total). cu un grad ridicat de concentrare. Practic. Deşi energia se prezintă sub multiple forme. Cea mai gravă formă de supraexploatare a resurselor turistice o constituie amenajarea turistică necorespunzătoare. puţine pot fi valorificate în procesele productive. pentru a iriga 4. în 1996. În aceeaşi ordine de idei. care se situează pe locul al doilea în rândul importatorilor. Acestea solicită concentrarea energiei. Supraaglomerarea. deservind mii de utilizatori într-o regiune de obicei fragilă. şi deosebirile în nivelul de dezvoltare economică. iar energia de diferite tipuri. fenomen cunoscut sub denumirea de “Primul Şoc Petrolier”. în mare parte. puncte şi obiective turistice. în ciuda eforturilor. telefericul reprezintă o altă modalitate de intensificare a circulaţiei turistice. ca orice activitate umană. peisajul cu stâlpi care invadează versanţii şi platoul Bucegilor. fiind. în detrimentul factorului natural. şoseaua transfăgărăşană a distrus valea glaciară Bâlea. conflicte sociale. la circa 325 miliarde m³. în prima jumătate a anilor ’70 se declanşează criza energetică prin creşterea explozivă a preţului petrolului. din ce în ce mai ample. Orientul Apropiat. Această diferenţiere spaţială induce numeroase tensiuni. pe termen lung contribuie la progresul politicilor şi măsurilor de conservare a energiei. Cifrele însă nu reflectă acutizarea problemei. Resursele de petrol ridică şi numeroase probleme de ordin geopolitic. fie prin nerespectarea corelaţiei logice cantitative dintre resurse şi dotări. Astfel. este puternic dispersată. mai mult de jumătate din consum s-a realizat în ultimele două decenii. fiind un consumator de spaţiu şi resurse turistice. Crearea de căi de acces care pot suporta circulaţie turistică ridicată. cât în plan calitativ. florei şi faunei sau a altor obiective turistice pe care le poate deteriora parţial sau total. Excesul de amenajare conduce la degradarea mediului ambiant şi la scăderea atracţiei zonei prin supradimensionarea factorului antropic. Industria şi consumul menajer afectează resursele de apă nu atât în plan cantitativ. reprezintă peste 90%. Deficitul total a ajuns. dotarea la un nivel inferior de suport a unor zone turistice care dispun de resurse excepţionale. în schimb. fiind asociat chiar cu ideea de neocolonialism. aducând mii de turişti care. cum este cazul României). Turismul contemporan implică şi un impact asupra valorilor culturale prin declinul tradiţiei. generată de sezonalitatea activităţii turistice determină perturbarea proceselor naturale şi degradarea peisajelor. Pe aceeaşi scară de mărime se înscrie şi America de Nord. Aceasta se manifestă fie prin neconcordanţa calitativă dintre resurse şi dotări (de exemplu. 51. Africa de Nord. transformă potecile în ravene şi albii torenţiale. cărbunele şi gazele naturale sunt principalii furnizori de energie pentru societatea actuală.8%.A. pentru acest acvifer. Astfel. Petrolul.parte din vestul S. participă implicit la degradarea şi poluarea mediului înconjurător şi a potenţialului turistic. impactul manifestându-se ca o modificare a mediului de viaţă pentru organismele acvatice. Deşi motivaţia investiţiei este legată de sistemul politic care a permis manifestarea şi înfăptuirea dorinţelor individuale la o asemenea scară. chiar şi în lipsa altor amenajări.. întrucât ea reflectă. Orientul Mijlociu şi Apropiat este. 27. peste 400 de miliarde de barili s-au consumat şi rezervele estimate sunt în jur de 900 miliarde de barili. aglomerări etc. care a fost iniţial declarată rezervaţie geologică şi biogeografică. Generarea deseurilor 16 . distrugerea dotărilor şi monumentelor de artă. în care combustibilii fosili. poate conduce la deteriorarea peisajului.2 milioane hectare de teren agricol (cu circa un milion mai puţin decât în 1978). materialism. Deşi pe termen scurt efectele economice sunt nefavorabile. pot fi semnalate şi cazuri în care amenajarea are la bază motivaţii economice fără a fi corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor naturale. la înlăturarea risipei şi ineficienţei energetice. în circuitul hidrologic. 28. Anual se preiau din acesta 12 miliarde m³ de apă.7% din rezervă. O categorie aparte de resurse. fără să conţină elemente intenţionale. Din figurile 5 şi 6 se observă repartiţia diferenţiată din punct de vedere geografic a principalelor rezerve şi a marilor consumatori. iar pe de altă parte apa folosită nu se reîntoarce direct. prin sufocarea acestuia. Situaţia cea mai critică o înregistrează petrolul. iar tendinţa este în continuare crescătoare. fie prin concepţia greşită de valorificare a unor zone. Am subliniat rolul agriculturii în epuizarea acestei resurse.. contribuie la consumul acestora cu 16. creşterea criminalităţii. de altfel. De asemenea. Peninsula Arabică. resursele naturale suportă presiunea unei circulaţii turistice mai intense care contribuie la degradarea lor. În acelaşi timp. Astfel. cea mai importantă zonă de exploatare. Impactul antropic prin supraexploatarea resurselor. Turismul. decât în proporţie foarte mică. deşi abundentă. ducând la o gravă mutilare a peisajului. fie prin presiunea directă a turiştilor asupra peisajului. precum şi a progreselor tehnologice în exploatare. de intensivizarea transferului de energie. rezervele pentru acestea înregistrează o continuă scădere. Un exemplu elocvent de epuizare îl reprezintă formaţiunea geologică Oglala – unul din cele mai mari acvifere (pânze freatice) ale lumii. de investigare a noi zăcăminte. şi cea mai mare importatoare.combustibilii fosili Progresul omenirii este asigurat de posibilitatea creşterii consumului energetic. Astfel se explică structura surselor de energie utilizate. la nivel global. pe măsură ce tot mai multe ţări avansează tehnologic. Astfel. la perturbarea ecosistemelor. dar a căror importanţă este în continuă creştere.2% din exportul mondial de petrol. pe pantele mari. Astfel. realizând. Europa Occidentală deşi deţine numai 1. paralel cu o continuitate a creşterii consumului.U. o constituie resursele turistice sau potenţialul turistic.

În sens general. utilizarea terenului. ziare. mai concret. descrierea. cantitatea de deseuri solide trimise spre depozitare pe teren este in crestere. caroserii. peisajul). solvenţi. valorile culturale. Ecologia – continut si obiect de studiu Realitatea ultimelor decenii a adus în atenţia publicului larg. sol. deşeurile se împart în următoarele categorii: deşeuri menajere.In conditiile unor realizari in recircularea deseurilor. dar şi a factorilor de decizie nenumărate dovezi ale unui raport de forţe dezechilibrat. -industriale de orice gen. echilibrul. prese. Pentru a găsi soluţii. Deşeurile nucleare provin din laboratoarele de cercetare. explozive sau radioactive. direct proporţionale cu acestea. totusi. precum cele provenind de la băile de decupare şi tratament la suprafaţă a metalelor. aflat într-o stare fără precedent. cât de inversarea raportului.).Se constata destul de multe preocupari privind imnpactul potential al unui management neadecvat al deseurilor asupra sanatatii umane si asupra ecosistemelor(contaminarea apelor si solului. Cuprind deşeurile rezultate din activitatea zilnică de întreţinere (resturi alimentare. medicale şi. Volumul deşeurilor menajere depinde de nivelele de consum. De-a lungul timpului. Luând în considerare sensul etimologic . dintre sistemele alcătuite de plante şi animale. O scurtă privire în istorie.) şi alte materiale diverse. ecologia are ca obiect de studiu relaţiile de interacţiune dintre materia vie şi mediu.) deşeuri legate de folosirea automobilelor (pneuri. scoli. 30. s-au conturat şi au luat apoi o amploare din ce în ce mai mare preocupările legate de mediul înconjurător. Faptul că situaţia actuală nu are precedent este explicat nu atât de dezechilibru. armonia rareori au fost atribute ale acestui raport. suportul informaţional acumulat în diverse alte domenii. • deşeuri minerale solide. cu sau fără ştiinţa noastră ieşim învingători din lupta cu natura sau cel puţin din numeroase bătălii. Cu alte cuvinte. corespunzand unei tendinte generale si in generarea deseurilor. a felului cum convieţuiesc plantele şi animalele. ale proceselor naturale de transformare ale substanţei. cuprinzând relaţiile intra. -din constructii sub forma de moloz si alte detritusuri minerale. precum si locul si conditii sociale de acceptare a noilor facilitati (de ex:NIMBY pentru controlul depozitelor si instalatiilor de incinerare) Dat fiind faptul ca in orase se desfasoara multiple activitati. Impactul ecologic este generat atât de spaţiul ocupat şi de necesitatea supravegherii. aer. • deşeurile minerale lichide. obiectele de folosinţă îndelungată (aparate frigorifice. astfel încât cunoaşterea umană să acopere toată complexitatea naturii. Examinând însă noile dovezi. rezultă un raport om-natură supraunitar. gudroane. organisme). oamenii. De exemplu. în acelaşi timp. Ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul relatiilor de interacţiune din biosferă. -comerciale in special ambalaje mari. Fiinţele vii trăiesc în dependenţă reciprocă. Se caracterizează prin nivele de activitate deosebite care se menţin diferite perioade. Inventarierea. televizoare. valorificând. -speciale. percepţia fiecărui om. cât şi de riscul contaminării mediului (apă. în cea mai mare proporţie. cenuşile rezultate în urma incinerării deşeurilor. de la modul de organizare. arderii combustibililor solizi etc. din locuinta sa sau din meseriile pe care le exercita in aceasta si care pot fi lichide sau solidfe. noi. ecologia îşi propune să pună în evidenţă mecanismele intime ale vieţii pe Terra. abordarea fenomenelor şi proceselor trebuie să fie holistă. să cuprindă întregul ansamblu. nocive. recipienţi etc. NORMALE SAU SALBATICE. desurile sunt generate de diferite surse: -menajere propriu-zise din activitatea gospodareasca a omului. 29. Sau.Aceasta ridica importante intrebari asupra capacitatii facilitatilor existente pentru tratamentul final si al depozitarii. spitalicesti. Tot în această grupă sunt cuprinse materialele reziduale rezultate în procesul de depoluare a apei şi aerului.şi interspecifice şi relaţiile cu mediul de viaţă anorganic. Ecologia este domeniul ştiinţific care dispune de instrumentarul specific şi nu numai pentru a răspunde acestor cerinţe. -din administratie. Vieţuirea unor organisme în asociaţii permanente nu este întâmplătoare. sărurile de călire cianurică. precum deşeurile de hidrocarburi. Este vorba de raportul de forţe dintre natură şi societate. în general. edituri. -STRADALE URBANE. calculatoare electronice etc. Clasificarea deseurilor În funcţie de provenienţa lor. nivelul veniturilor individuale fiind. REZULTAT AL UNOR deversari sau depozitari necontrolate . de altfel urme ale civilizaţie moderne. modelele de comportament promovate prin religie sunt numai câteva din elementele care ne conving de neputinţa omului în faţa forţelor naturii. calitatea aerului . din producerea de energie nucleară. ambalaje etc. precum nisipurile de topitorie. în funcţie de timpul de înjumătăţire al izotopilor radioactivi pe care-i conţin. pentru a pune premisele unei relaţii armonioase cu natura. deşeuri industriale sunt cele generate de procedeele de fabricaţie şi pot fi încadrate în trei mari categorii: • deşeuri organice. structurare şi funcţionare la transformările generate de procesele ireversibile specifice acesteia.etc in special sub forma de hartie si cartoane sanitare. analiza problemelor s-a dovedit insuficientă. ecologia este ştiinţa gospodăriei din natură. În acest context. anumite 17 . energiei şi informaţiei în care se angajează materia vie organizată sub formă de sisteme.

limita inferioară – de nivelul organismului individual. latinul vicus (cartierul unui oraş. Solul este. De asemenea. Ecologia spaţială are în vedere localizarea ecosistemelor şi modul cum relaţiile spaţiale. care studiază caracteristicile ecologice ale unei specii. 18 . din rădăcina indo-europeană weik. De aceea. ecologia proceselor de degradare. devine un partener permanent în procesele de adoptare a deciziilor economice. ca ştiinţă a interacţiunilor din şi dintre sistemele supraindividuale. a existenţei societăţii). punând accentul pe creşterea gradului de cunoaştere din domeniu pe diferite direcţii: ecologie terestră. sociale şi chiar politice. un sistem complex a cărui poluare trebuie înţeleasă dincolo de limitele impurificării. ecologia ecosistemelor. fluxurile energetice şi transmiterea informaţiilor. o altă delimitare se realizează în funcţie de domeniul de aplicabilitate al rezultatelor cercetării. conducând la interpretarea sistemică a proceselor ecologice. modificarea pH-ului şi degradare biologică (poluarea cu germeni de boli). ecologia comunităţilor. Din punct de vedere al nivelului abordat din organizarea sistemică a viului. în general. În următoarele decenii. prin contribuţia sa la dezvoltarea unui nou mod de gândire. Prin activitatea sa economică. se individualizează: Ecologia teoretică. bogat în substanţe zaharoase. de asemenea. limnologia. ecologia a fost trecută în rândul ştiinţelor prioritare. de productivitate etc. degradare chimică (poluarea cu metale grele. precum şi diferenţierea scărilor de abordare în funcţie de procesele studiate. ceea ce reprezintă esenţa ecologiei generale sau a ecologiei teoretice. naturale sau antropice. biosferă. ţinându-se seama de interacţiunea lor cu condiţiile mediului abiotic. Poluarea solului Poluarea solului constă în orice acţiune care produce dereglarea funcţionării normale a acestuia. Această rădăcină a dat sanscritul vecah (casă). ecologie acvatică. aceasta se manifestă ca o dereglare în mai multe planuri: degradare fizică (compactare. Ecologia. ecologia scoate în evidenţă relaţiile viaţă-mediu. ecologie agricolă. infiltrarea apelor cu diferite încărcături poluante duce la reţinerea acestora pe profilul de sol. ca părţi ale biosferei – ecosistemului. ecologia dezvoltă şi pune în practică cunoştinţele teoretice de la care ar trebui puse. populaţional sau biocenotic. O dată cu apariţia fenomenelor de poluare şi degradare a mediului. limnologie. În fapt. un rol din ce în ce mai important. pentru a fi posibilă evidenţierea cât mai corectă a relaţionărilor. animalelor şi microorganismelor.a. fiind integrate şi ciclurile materiei. Solul se constituie adesea şi în “staţia” finală a poluanţilor emişi iniţial în alte medii. În ecologie se subliniază şi un punct de vedere mezoecologic. burg) şi grecul oikos (habitat. precipitaţiile acide ajung la suprafaţa solului. El va pune „la treabă” multe plante şi animale pentru a-i completa forţa şi pentru a-i procura hrana. ecologie spaţială sau a peisajului etc. care are în vedere studierea raporturilor de convieţuire ale indivizilor în cadrul populaţiilor şi a raporturilor dintre populaţii în cadrul biocenozei. 31. omul pătrunde în procesele complexe din ecosisteme. rezultând: oceanografia. distrugerea structurii). se diferenţiază: Autoecologia. ecologia animală. ecologie globală şi pe diferite niveluri: ecosisteme.insecte nu pot trăi fără nectarul florilor. are puternice legături cu activitatea omului. apoi rezolvate. Ecologia aplicată prin care sunt investigate diverse procese rezultate din interacţiunea omului cu sistemele ecologice sau sunt aplicate rezultatele cercetărilor teoretice în vederea creşterii armoniei activităţilor umane în relaţiile cu mediul înconjurător: reconstrucţie ecologică. Astfel. prin latura sa negativă (afectarea proceselor naturale de obţinere a hranei. ca studiu al particularităţilor interacţiunilor viaţă-mediu. Construit precum termenul de „economie”. în parte. În sfârşit. Extinderea obiectului de studiu al ecologiei asupra întregului mediu biotic al antroposferei duce la înglobarea în domeniul său şi a unor domenii extrabiologice. Ca atare „ecologie” a fost construit pe baza a două cuvinte greceşti: oikos şi logos (logia = discurs). cele mai multe din problemele legate de ocrotirea. Ca ştiinţă aplicată. amenajarea sau exploatarea ecosistemelor şi a resurselor regenerabile ale biosferei. ekistica (ecologia aşezărilor umane) . pe de altă parte. gospodărirea resurselor naturale etc. termenul de „ecologie” derivă. Multiplicarea cantitativă şi calitativă a fenomenului ecologic a făcut ca în cadrul ecologiei să se diferenţieze mai multe subdomenii: ecologia vegetală. care desemenează o unitate socială superioară „casei” şefului de familie. pulberile din atmosferă. Ecologia populaţiilor abordează problema dinamicii şi interacţiunii acestora la nivelul plantelor. biomuri. La baza subdivizării pot fi şi domeniile de viaţă. variabilitatea în profil teritorial se exprimă la nivelul interacţiunilor specifice sistemelor supraindividuale. plantele care produc asemenea substanţe nu se pot reproduce fără ajutorul insectelor respective. Ecologia ecosistemelor sau a comunităţilor are ca obiect de cercetare elemente care nu mai sunt exclusiv biologice. ea este chemată să joace. Activitatea de cercetare-dezvoltare în ecologie se circumscrie în jurul a mai multe direcţii. ecologia agricolă. cu un pronunţat rol practic. şi cu activitatea economică. În acest sens. care factori influenţează echilibrul ecologic şi cum poate fi atrasă entropia joasă din diferite regiuni ale Terrei sau din lumina şi căldura Soarelui. de abordare a realităţii economice. în special. Sub aspect sintetic. sociale şi politice generate de expansiunea omului în biosferă. reprezentate de: ecologia populaţiilor. ecologia umană ş. Fenomenul ecologic. sistemul general al biosferei devine un sistem deschis spre spaţiul interplanetar. biospeologia. ecopedologia. ca suport şi mediu de viaţă pentru plantele superioare din cadrul diferitelor ecosisteme. în funcţie de natura mediului. în activitatea sa economică omul va trebui să ştie ceea ce se petrece în lumea plantelor şi a animalelor. Limita superioară a domeniului de studiu al ecologiei este reprezentată de biosferă. peisaje. preluând o parte din materie pentru interesele sale şi ale societăţii. acasă). ecologia forestieră. Astfel. evidenţiind adaptările sale la acţiunea factorilor de mediu fizici şi biotici şi Sinecologia.

In functie de geneza. întrucât nu se pot reproduce condiţiile şi istoria milenară a formării sale. acest tip de poluare s-a extins odată cu creşterea volumului deşeurilor.seceta. eroziunea. Deşeurile sunt materiale care nu au nici o utilitate. necesită o perioadă lungă pentru refacere iar aceasta nu va fi integrală. ele pot cauza pagube pe arii extinse cladirilor. Cutremurele .Se distinge flora continentala.ex. intr-o anumita perioada. Inundatiile . Biodiversitatea. Alunecarile de teren .care sunt de doua tipuri: endogene(generate de energia provenita din interiorul planetei) si exogene. odată distrus. Un hazard este considerat dezastru daca sunt cel putin zece pierderi de vieti omenesti sau 50 depersoane ranite si pierderi materiale de peste un milion de dolari. irigaţiile. prabusirea barajelor.sunt volume de apa ce trec peste albiile raurilor. Hazarde. În acest cadru general. etc. semnificaţia cuprinde practic întreaga gamă de substanţe care constituie poluanţi de orice fel (concepţia anglo-saxonă) Cu toate acestea. Cutremurele sunt frecvent asociate cu activitatea vulcanica. dintr-o zona geografica naturala. pesticidele etc. substanţe vâscoase ori lichide concentrate care nu sunt emanate în aer sau nu se scurg în ape. structura specifica a populatiiolor vegetale. Astfel de fenomene includ caderea pietrelor si avalanse. proprietati si locuinte. distribuite si grupate dupa anumite conditii naturale:factori pedologici si climatici. legate în special de practica agricolă (modul de efectuare al lucrărilor mecanice. contaminarea apei potabile. între specii si între/în cadrul ecosisteme/lor. hazardele se diferentiaza in: Hazarde cu efecte reduse . v. diversitatea cuprinde variabilitatea din cadrul speciilor. cutremurele etc.care sunt generate de diferite activitati umane. v. proprietarilor. dar pot aparea aproape oriunde. desertificare si eroziunea solurilor. Chiar daca de obicei dureaza cateva secunde.subacvatica 33. termenul este folosit uzual pentru a desemna corpuri solide. cauzand pierderea vietilor omenesti. Prin semnificaţia sa în ilustrarea caracterului linear al transferului de materii. Hazarde locale si punctuale . se poate forma un tsunami care sa inunde coastele inconjuratoare. O inundatie poate fi cauzata de precipitatii intense si prelungite. 2. tevilor de apa si gaze.afecteaza suprafete intinse pe continenete(ciclonii.Fauna Terrei cuprinde 1.ex.produc pagube importante. lacurilor sau coastele oceanelor.5 mil specii.Ex:v. montana. clasificare Definitie: Hazardul este un eveniment amenintator ai reprezinta probabilitatea de aparitie. Hazrde naturale: 1.sunt cele mai intalnite de-a lungul limitelor placii tectonice. tornadele. Inundatiile sunt o amenintare majora. Focul cauzat de tevile de gaze si de caderea liniilor de curent este o cauza primara de pagube in cutremurele moderne. Dezastre(catastrofe) . componente Biodiversitate . Ele pot declansa si alte hazarde ca: alunecari de teren si chiar incendii.cutremurele. Componente: Fauna= Totalitatea speciilor de animale dintr-un grup taxonomic. Clasificare alunecarilor de teren depind de felul in care se misca si natura materialului miscat. se disting doua mari categorii de hazarde: hazarde naturale . hazarde antropogene .) In functie de marimea efectelor.Sursele de poluare directe sunt reprezentate de depozitarea diferitelor materiale (steril. hazardele pot fi: Hazarde globale sistemice .efectele acestor hazarde depasesc capacitatea societatii de a reactiona eficient prin folosirea surselor locale. Cand cutremurele se declanseaza intr-un ocean sau lac mare.definire. deşeuri menajere şi industriale).definitie. care de obicei nu erau scufundate. raniri de persoane ce necesita interventia formatiunilor de protectie civila.) Spre deosebire de alte resurse naturale. ploi torentiale sau inghetarea apei subsolice 19 . se remarcă poluarea solului prin depozitarea deşeurilor. liniilor de curent electric si comunicatii si soselelor. ridicarea nivelului Oceanului Planetar. valuri cauzate de furtuna. Alunecarile de teren cauzeaza pagube imense pentru sosele. Ele pot declansa alte hazarde ca: cutremure. scufundand regiuni de pamant. Flora=totalitatea plantelor din biosfera. fiind necesare interventii si ajutoare pe plan national si international. lente . Hazarde globale cu efecte regionale .sunt fenomene naturale majore in multe regiuni ale lumii. tendinta de incalzire a climei.produc pagube mici ce pot fi remediate prin forte locale. ele pot produce soluri bogate unde recoltele se pot reface. solul. 3. Vegetatia=totalitatea asociatiilor de plante existente intr-un ecosistem situat intr-o anumita zona climatica etc. Iniţial un atribut al marilor aglomerări urbane. dintr-un teritoriu administrativ. In functie de durata de manifestare hazardele sunt: rapide . dintr-o era sau perioada geologica. distrugerea recoltelor si lanurilor. Totusi. precum şi de o serie de activităţi care afectează proprietăţile fizice. In functie de suprafata afectata.tropicala. viiturile etc.alpina. Hazarde cu efecte severe . a unui fenomen potential daunator pentru om.variabilitatea organismelor vii din ecosistemele terestre si acvatice si din cadrul complexurilor ecologice din care acestea fac parte. etc. pentru bunurile produse de acesta si pentru mediul inconjurator. marina. 32.

„ecologizarea” ştiinţelor trebuie să înceapă chiar cu biologia. Este vorba. în înţelesul său geografic. Geosistemele se bazează pe interacţiunea elementelor geomorfologice. cauzate de falii cand un cutremur se produce.Unitatea de studiu a geografiei este peisajul geografic. precum şi la ştiinţele tehnice. botanica etc. pădurile de stejar. alunecarile de teren. agricole. în acelaşi timp. naturale şi sociale. În tratarea interdisciplinară a realităţii. Geosistemul. care în elaborarea tezelor sale prelucrează informaţii din domeniile ştiinţelor fundamentale. cunoaşterea structurii geosistemului sub raport geoecologic. ecologia studiază bazele naturale ale spaţiului vital al omului în dimensiunile relevante acestuia. cum ar fi Insulele Hawaii. sa inunde coastele si sa ia intregi comunitati cu ele cand se retrag. Asupra raporturilor sale cu noţiunile de peisaj şi geosistem persistă unele confuzii. pe de alta. teză care nu este identică cu cea a nivelurilor de structurare din interiorul organismelor (celulă. pe de o parte şi de interacţiunile posibile dintre acestea. lanţ trofic). de asemenea. teza nivelurilor de organizare a vieţii (individ. ca o dimensiune a încărcăturii acestuia cu resurse de viaţă. ordin etc.sunt cratere pe suprafata pamantului prin care erupe magma. ponderea principală revine când Geografiei. În geografia clasică s-a încetăţenit noţiunea de peisaj. restricţiile impuse de 20 . inundatiile. pe când ecosistemul este un sistem funcţional. Organismele constituie componentele de vârf ale structurii geosistemului. reprezintă o expresie. informatică. accentuând procesele geomorfologice (Roşu. Pentru geografi. acest concept se cuprinde în cadrul mai larg al geosistemelor. productivitatea biologică a geosistemului capătă atributul măsurii calitative a acestuia Cerinţele ecologice ale timpurilor noastre au inclus în terminologia de specialitate şi noţiunea generică de mediu. gaze si alte materiale. familie.4. eruptii vulcanice sau alunecari de teren.sunt definite ca valuri oceanice cu inaltimi foarte mari care calatoresc pe distante mari. ca o expresie a favorabilităţii mediului pentru viaţă.). Valurile de pietre. Vulcanii . ţesut. include şi aşezările omeneşti. statistică. La rândul ei. cutremurele. Pusă astfel problema. tsunami-urile pot exista si in interiorul lacurilor si raurilor mari. Ca urmare. incendiile si alte hazarde pot fi provocate de eruptiile vulcanice. Vulcanii explozivi prezinta multe potentiale amenintari incluzand gazele toxice. numit landşaft. prin prisma Geografie – Ecologie. la o viziune mai completă a relaţiilor dintre organisme şi mediul lor de viaţă la care se „adaptează” şi pe care îl adaptează. valurile piroclastice (fragmente de roca fierbinte si cenusa). Unii vulcanii erup exploziv. dar devastatoare pentru coaste. Acesta se constituie într-un izvor al structurii interne generatoare a parametrilor geografici care determină calitatea geosistemului ca mediu de viaţă şi ca măsură a capacităţii sale ecogeografice. luncile. ecologia a devenit o modalitate de gândire. sistem) şi nici cu cele adoptate în sistematică (specie. Ecologia a adus cu sine. 1987). să fie utile pentru ecologie în explicarea proceselor de interacţiune dintre plante şi animale. de o ştiinţă enciclopedică. 5. biocenoză). nori arzatori (nori ce se misca foarte repede si ce contin gaze fierbinti si cenusa fina) si o mare cantitate de cenusa. ca o sinteză a reprezentărilor concrete ale intercondiţionărilor dintre componentele naturii (relief. care se identifică cu calitatea funcţională a acestuia. Nu putem exterioriza rezultatele cercetării fenomenului ecologic fără a face apel la matematică. pentru cunoaşterea lui este necesară integrarea informaţiilor furnizate de mai multe domenii ştiinţifice.Relatia ecologiei cu alte stiinte Fenomenul ecologic se remarcă prin complexitatea dată de diversitatea elementelor participante. ceea ce justifică atributul de „acoperişul ştiinţelor”. o concretizare a calităţii geosistemului. într-adevăr. Tsunami-urile . Ele sunt cauzate de orice fenomen care cauzeaza marirea inaltimii si volumului apei. când Ecologiei. geochimia. populaţie. mediu geografic. Ecologie–Geografie Apropierile dintre geografie şi ecologie ajung la zone de intersecţie foarte largi. Prin urmare. Ecologia impune biologiei o privire sistemică şi necesitatea ca relaţiile dintre vieţuitoare să fie descifrate şi înţelese sub această formă sistemică Ecologie-alte ştiinţe Rezultatele unor ştiinţe cum sunt chimia. o filosofie vie a contemporaneităţii. mlaştinile etc. vegetaţie. pot. nevoile cibernetice care dirijează funcţionalitatea geosistemului se confundă cu nevoile de viaţă. precum şi stabilirea de măsuri pentru optimizarea şi gospodărirea raţională a ecosistemelor ocupă un loc principal în pregătirea economiştilor. Geosistemele (cum ar fi Podişul Moldovei sau Podişul Basarabiei) cuprind mai multe ecosisteme: terenurile agricole. Geografia şi ecologia se întâlnesc în zona definirii ecosistemului. dar exista si pe „locurile fierbintiâ€� ale Pamantului. cum ar fi cutremure. altii incet. climă etc. Ecologia a dus la reconsiderarea interacţiunilor biotice din biosferă (nivel trofic. gen. apă. aparat. Mediul. Totusi. Ele se gasesc in limitele placii tectonice.). „metaştiinţă” sau „punte între ştiinţe” pe care le-a dobândit în decursul timpului. printre altele. Ele sunt imperceptibile in interiorul oceanelor. Rezultă faptul că măsura calităţii peisajului sau geosistemului nu poate fi precizată decât prin productivitatea biologică. Ecologie-Biologie După unii autori. economie politică. producătoare de viaţă. Ele pot duce vasele mari din apropierea tarmului foarte departe pe ocean.. Mai mult. climatice şi hidrologice cu lumea vie. zootehnice et Ecologie-ştiinţă enciclopedică Legătura Ecologiei cu alte ştiinţe este ceva mai mult decât o întrepătrundere de graniţă. 34. Analiza geosistemică în abordarea problemelor ecologice. În definirea geosistemului. s-a pus accentul pe potenţialul său energetic. biochimia. spre deosebire de ecosistem. Faptul că identificăm productivitatea biologică cu măsura calităţii peisajului dovedeşte. Geosistemul are caracter spaţial.

şi anume: .Echilibru. definiţia iniţială din teoria generală a sistemelor. pe de o parte. Ecologia va adăuga şi rezultatele investigaţiilor referitoare la interacţiunile dintre sectoare.Departe de echilibru. al cărei obiect de studiu devin mediul înconjurător. procesul sau „fragmentul” de realitate pe care îl abordează în studiul lor (hidrologie. serveşte demersului ştiinţific din acest domeniu. Bertalanffy identifică o nouă categorie – sistemele deschise. apoi. geografie. faptul că recunoştea sistemele complexe. fluent. lăsate de seama lor. obiectele cu care operează ecologia şi pe care le priveşte ca fiind sisteme sunt diferite de cele folosite de biologie. prin fluxul permanent de substanţă şi energie care le traversează. fiind nu numai recunoscute. principiile termodinamicii. organismele fiind entităţi intrinsec active. Prin urmare. societate şi biosferă. Prin urmare. Cercetarea ecologică se constituie într-un demers ştiinţific capabil să integreze informaţii de origini diverse într-o concepţie dinamică şi sistemică a naturii. Analiza utilizării acestui demers ca metodă de studiu cu aplicabilitate generală a determinat numeroase diferenţieri în poziţiile celor care sau aplecat asupra dezvoltării şi aplicării metodei în diverse domenii. aparatul statistic al termodinamicii s-a dovedit a fi cel mai potrivit.” În termodinamica proceselor ireversibile. conform căreia sistemul este un complex de elemente aflate în interacţiune nu poate explica caracterul sistemic al unităţilor utilizate în biologie – specie. care se află într-o stare de echilibru dinamic. Sistemele vii sunt considerate astfel sisteme deschise. Astfel. Sistemele deschise realizează cu mediul extern atât schimburi de energie. fapt pentru care rămân la parametri relativ constanţi. iar sistemul nu este capabil de travaliu. respectiv o stare independentă de timp. deşi nu există un corespondent în natură pentru un sistem care să nu fie în permanent schimb de energie cu mediul său. fiind deci prea îngustă. Fenomenele vieţii trebuie tratate dinamic. biologie. Prigogine (1955) nuanţează noţiunea de echilibru. care posedă organizare şi integralitate şi care realizează permanent schimburi cu mediul sunt elemente fundamentale care l-au motivat pe Ludwig von Bertalanffy să formuleze şi să dezvolte iniţial teoria sistemelor deschise şi. Însăşi noţiunea de sistem a fost subiectul a numeroase controverse în ceea ce priveşte definiţiile atribuite. sistemele închise (lipsite de viaţă) nu au nevoie de energie pentru a-şi menţine starea de echilibru.). entităţile biologice. Din punct de vedere al cercetării ecologice însă. cât şi de substanţă. În contextul actual al manifestării pe scări spaţiale şi temporale din ce în ce mai extinse a dezechilibrelor şi a efectelor economice şi sociale ale acestora. chiar dacă nu poate explica caracterul sistemic al altor unităţi utilizate în cercetarea „actorilor” implicaţi. respectiv sistemelor vii care. reprezentând o stare în care sistemele încă nu au atins starea de echilibru. Cu toate acestea. ecosisteme) pot efectua un travaliu.Caracteristicile sistemelor deschise la 21 . astfel că. Rezultă astfel o abordare ştiinţifică fără echivalent în ansamblul disciplinelor academice recunoscute în prezent. morfologie etc. evită alunecarea spre starea de echilibru. sistemele în care este organizată viaţa sunt sisteme deschise. în care toate mărimile macroscopice rămân neschimbate şi se realizează continuu procese de eliminare de substanţe şi de energie. aflat pe ultimul nivel ierarhic al organizării geosistemului Terra. Ecologia se individualizează ca o ştiinţă integratoare. Deosebirea esenţială faţă de echilibrul sistemelor închise este continuitatea proceselor de transformare din sistemele deschise. stare caracteristică sistemelor deschise. gen. deşi substanţa şi energia pătrund şi ies permanent şi sunt caracterizate de procese ireversibile. ci şi acceptate. concepţia promovată de ecologie va deveni un reper valoros în ordonarea informaţiilor şi alegerea noilor direcţii de aprofundare în sensul armonizării activităţii umane cu mediul înconjurător. dar tind spre realizarea acesteia. Aceste informaţii ne sunt furnizate de discipline conturate în raport cu fenomenul.legile naturii. Sisteme vii. conform principiului al doilea al termodinamicii (sisteme închise) şi . caracteristică a sistemelor lipsite de viaţă. Caracteristicile noilor categorii de sisteme sunt următoarele: Sistemele închise realizează cu mediul extern numai schimburi de energie. Faptul că organismul viu nu este un conglomerat de elemente individuale. Prin analogie cu criteriile acestei clasificări. teoria generală a sistemelor. biosfera în ansamblul său şi rela ia dintre om. obiectul de studiu al acesteia erau sistemele închise. De exemplu. aflate departe de echilibru. elementele. geologie. gândirea sistemică. ca sistem planetar. iar pe de altă parte fundamentarea statistică a fenomenelor şi proceselor. dar caracterizate printr-o stare independentă de timp (echilibru dinamic) susţinută de raportul unitar dintre intrări şi ieşiri. studiile empirice iau în considerare şi noţiunea de sistem izolat. Cu alte cuvinte. cu foarte multe elemente. ca stare ideală. pedologie. independente. 35. a „unei noi metode de gândire”. fiind astfel informaţii sectoriale. în timp ce sistemele deschise (organisme. având în vedere. familie sau al sistemului elementelor chimice (Mendeleev). identificând trei categorii. fiind un sistem de un anumit tip. pentru a fi posibilă aplicarea acestei noi perspective asupra vieţii şi nu numai. cu restricţia impusă de existenţa influenţei reciproce şi permanente dintre elemente. fără a fi însă total independente de acestea.Aproape de echilibru. În acest context. . „dar pentru oscilaţia de la starea de echilibru au nevoie de un permanent torent de energie şi substanţă. Asamblarea tuturor acestor informaţii nu este însă suficientă. de lucru. sisteme deschise Lumea vie a fost domeniul în raport cu care s-a resimţit nevoia unei noi abordări. respectiv sistemelor izolate. care nu puteau să reprezintă corespunzător sistemele vii. tind spre o stare de echilibru caracterizată printr-o cantitate minimă de energie liberă şi prin maximum de entropie şi sunt sediul unor procese reversibile. fapt care influenţează şi economia lor energetică. respectiv pentru a se îndrepta către starea de echilibru.

populaţia şi biocenoza.din punct de vedere sistemic. ca noţiune ecologică. Totalitatea populaţiilor cuprinse în acelaşi biotop (formând o pădure. într-un ecosistem agricol. nu este posibil să reprezentăm un sistem „ontic” decât schematic. studiul ecologic va avea în vedere atât comportamentul materiei vii. dezvoltare) şi. cât mai precis. care constă dintr-un proces dialectic indispensabil şi esenţial. conduce la o altă trăsătură esenţială a metodologiei sistemice. oxigen. compartimentare. esenţială este interacţiunea trofică. Unii autori dau o accepţie ontologică conceptului de sistem. în sensul că pot evita degradarea entropică a propriei structuri. Împreună acestea alcătuiesc legea de sistem caracteristică. închise. stratificare ierarhică. informaţionale. ieşite din transformările specifice sistemelor sunt întotdeauna mai mici decât intrările atrase. prin constituenţii săi. Primele referiri la influenţa acestora asupra organismelor datează chiar înainte de apariţia ecologiei ca ştiinţă. Integrarea oricărui ansamblu unitar ca fenomen universal. Conceptul teoretico-metodologic. În felul acesta se evidenţiază structura. de obicei. În studiul ecologic. În sens ecologic. Legea conservării materiei stabileşte faptul că toate procesele care au loc într-un sistem sunt procese de transformare. cât şi condiţionările multiple ale plantelor şi animalelor din partea mediului neviu. substanţe minerale). limitative. dar nu schimbă consecinţele principiilor termodinamice. hrană. ca expresie a naturii relaţiilor dintre componentele unui întreg sistemic. o pajişte etc. respectiv apariţia de noi componente. formarea solului sau a stratului de ozon. nimic nefiind creat sau pierdut. Aceasta a însemnat nu numai o modificare a modului în care vedem lumea. lanţul de sisteme în care intră materia vie împreună cu materia nevie cuprinde. într-un limbaj geosistemic. se pune problema ca în abordarea sistemică să se reflecte. spaţii în care au loc necunoscute „tranzacţii” şi fluxuri de energie. În existenţa ecosistemelor naturale. corelat cu aceasta. S-au putut identifica sisteme izolate.) legea atracţiei universale şi tot atât de inexorabilă ”. În urma acestora. interacţionează cu plantele şi animalele din locuinţa. inclusiv cu paraziţii patogeni. peisajul de munte etc.) – plante. obiectele de studiu (lacul.. cu săgeţi care unesc punctele reprezentative. ca (. legea entropiei reflectă faptul că rezultatele utile pentru sistem. 37. fenomenele. imprimând o anumită intensitate a proceselor fiziologice (creştere. substanţă şi informaţie. localizaţi într-un spaţiu având caracteristici relativ uniforme (biotop). mediul. Prin urmare. Practic. care conduc la clasarea sau „tipologia” abstractă (generală) a sistemelor. la metagalaxie. după cum influenţele sunt pozitive (favorizante) sau negative (defavorizante. măsurile agrotehnice şi punerea lor în practică se subsumează factorilor de normare cultural-socială. căldură. ecosistemul şi biosfera Populaţia.sistemic -polifunctional Bertalanffy (1949) propune teoria generală a sistemelor . Sistemele deschise. care joacă rolul principal de reglare.. caracterizată de minimum de energie liberă şi maximum de entropie (energie legată). adăpost. Caracteristicile oferite de observaţie şi experiment suntconcretizările reprezentărilor sistemice.. agresive). Toate fiinţele vii au nevoie de substanţe nutritive. dar numai în condiţiile menţinerii intrărilor energetice (lumină. animale şi microorganisme – formează conţinutul unui sistem mai cuprinzător – biocenoza. cercuri etc. habitatul şi biotopul. a condiţionării reciproce. De exemplu. dar şi funcţionalitatea subsistemelor. Noţiunea de lege de sistem oferă o cale de rezolvare pentru problema „reducţionismului”. nu este decât expresia vocaţiei de integraţie a componentelor sau. printr-o figurare (puncte. este un sistem alcătuit din indivizii aceleaşi specii. organismului unei plante etc. Prin urmare. dar şi emergenţă. cartierul. Legea minimului 22 .” Reprezentarea interacţiunilor intersistemice se face. În ecosistemele antropizate. 36. Aplicând această concepţie în ecologie. întreaga realitate este alcătuită din sisteme. care permite interacţiunea acestora. Ele sunt rezultatul cercetărilor efectuate de chimistului german Justus von Liebig elemente nutritive asupra productivităţii plantelor. fie el de tipul peisajului. comportamentul uman. iar sistemele tind spre starea de echilibru.) ci. cibernetice etc. mai cu seamă. în limitele evoluţiei mediului în care se încadrează şi pe fondul materialului care-l alcătuieşte. Un component important al sistemelor în care intră substanţa vie este reprezentat de partea nevie. complexitatea structurilor obiectelor şi prin aceasta să se surprindă dinamismul şi evoluţia. localitatea sa. în interdependenţa lor. integrarea şi integraţia. ecosistemul forestier. o plantaţie. „Recunoaşterea calităţii. anumite obiceiuri devin mai importante. Abordarea sistemică este mai degrabă o metodologie care concepe obiectele în mişcare. singura cale metodologică de a răspunde cerinţelor complexităţii este calea sistemico-cibernetică. în 1862 este enunţată legea minimului. Conform acesteia. reprezentarea speciei în ecosistem. un factor ecologic. devine un factor. sistemul reprezintă un model al unei realităţi.Legile de actiune ale factorilor ecologici Componentele mediului influenţează organismele. În sens metodologic.particularizează net în raport cu cele închise. respectiv legea conservării (principiul I) şi legea entropiei (principiul al II-lea). de a o cerceta. evoluţie. deschise. Astfel. notate cu (+) sau (-). toate aceste elemente constituie conceptul de mediu. Organismul viu este un sistem ca şi ecosistemul. iar tipul de schematizare depinde de scopul „analizei de sistem”. energetice. de pe Terra şi din Cosmos. în ordinea complexităţii lor. De exemplu. În acest context. sistemele vii au un comportament aparte în raport cu legea considerată de Georgescu-Roegen „ tot atât de independentă. sistemul se caracterizează prin eterogenitate.) a factorilor importanţi. Omul. o schimbare a modului de a o cunoaşte. de la nucleul atomic.

fie terestră (roci. Până la apariţia vieţii. se găsesc bacterii anaerobe. pentru om. Viaţa furnizează o seamă de resurse de însemnătate capitală pentru însăşi vieţuitoarele care le produc şi. interdependenţa. Un pas important. Limitele fizice 23 . „Biosfera este stratul exterior al Globului unde a luat naştere viaţa şi unde se găseşte actualmente multitudinea de organisme diferite care populează straturile inferioare ale atmosferei. Haeckel a conceput ecologia ca o ştiinţă care fundamentează tocmai relaţiile care se stabilesc în cadrul biosferei. dezvoltarea unei populaţii – apreciată prin frecvenţă. fie că îl numim biosferă. abundenţă. Popularea planetei este condiţionată de intensitatea iradierii solare. dar care aparţin „regnului mineral”. ideea concretizării liniare a efectului factorilor minimi. frontiera superioară a biosferei este situată la circa 3 000-4 000 m. în 1911. Astfel. elaborând legea acţiunii factorilor de creştere. biosfera este constituită nu numai din substanţă organică.” Acest înveliş. şi mai puţin pentru factorii condiţionali. justifică această extrapolare. materializate în enunţarea unor noi legi referitoare la modul cum reacţionează organismele la modificarea intensităţii sau concentraţiei factorilor ecologici. până unde această iradiere nu mai permite existenţa vieţii. biosfera pune în rezervă şi redistribuie energia provenită din spaţiul cosmic. în concepţia actuală. E. Din litosferă. În ocean. născându-se schimbări şi la nivelul acestor elemente prin transferul substanţei şi energiei de la unul la altul. Viaţa s-a adăugat mai târziu. pentru studierea factorilor care reprezintă resurse (materiali). Creşterea proporţiei acestui element duce la creşterea producţiei. caracteristica geologiei istorice a Terrei se menţine şi astăzi. de tranziţie între domeniul subteran şi sol. În aer. cărbune. aer). optim ecologic şi exces 38. el coboară până la 4 000-5 000 m adâncime. până la 5 km. Caracteristica principală a acestor resurse constă în faptul că ele se refac continuu. Mediul a fost cel care a diferenţiat şi creat viaţa. grosimea spaţiului vital nu este mai mare de 20-25 km.componenta a mediului Între viaţă şi mediul natural. biosfera cuprinde partea ei superioară. Astfel. desigur. De exemplu. de factorul ecologic care se va situa cel mai departe faţă de nevoile speciei respective. Limita inferioară teoretică a biosferei poate fi considerată până acolo unde pătrund capilarele acvifere. Definită mult timp ca înveliş geografic care cuprinde totalitatea vieţuitoarelor. pe baze experimentale. folosite şi astăzi.Productivitatea plantelor (populaţiilor) este condiţionată de substanţele minerale (factorii ecologici) aflate în sol în cantitatea cea mai mică faţă de necesităţile plantei (populatiilor). Extinderea spaţială a vieţii se bazează pe energia depozitată în moleculele organice ale vieţuitoarelor. respectiv carenţă. Ea rezultă din interacţiunea substanţelor biotice şi a substanţelor abiotice ale Pământului. Realizarea unor modele pentru aprecierea reacţiilor posibile ale sistemelor ecologice în raport cu eventuale modificări ale configuraţiei factorilor ecologici a evidenţiat faptul că modelele bazate pe legea minimului sunt potrivite. biosfera încheind structurarea învelişurilor geografice. cu deosebire. În biosferă se realizează schimbul reciproc de substanţă şi energie între elementele care o compun. densitate etc. unde insectele zburătoare nu mai sunt reprezentate. Deşi a fost formulată pentru a descrie o realitate caracteristică funcţionării organismelor vegetale. dar şi din materia anorganică de provenienţă fie cosmică (energia solară). între acestea diferenţiindu-se domenii de favorabilitate. În structurile petroliere. în sensul generalizării. în 1909. O altă extrapolare se poate face luând în considerare şi variaţia pozitivă a factorului în raport cu nevoile plantei. sensul legii poate fi extrapolat (termenii din paranteze) la toţi factorii ecologici. E.A. până când un alt element ajunge în situaţia de minimum relativ Plecându-se de la această lege s-au formulat principiile fertilizării raţionale. în primul rând. se poate vorbi doar de conexiunea aer-apăscoarţă.Biosfera. până la maximum posibil în condiţiile concrete. La schimbările mediului vieţuitoarele „se supun” prin adaptare. Studiile ulterioare. Astfel. Nu intră în acest grup rocile biogene (petrol. respectiv poziţia de maximum relativ. învelişul vieţii. este făcut o dată cu enunţarea. fauna cavernicolă este reprezentată pe biotopuri speciale. înveliş geografic sau biogenosferă (conţinutul lor este identic) constituie un complex ecologic planetar sau un sistem ecologic unitar al Terrei – pe scurt – ecosistem planetar*. în formaţiunile carstice. creşterea concentraţiei de elemente nutritive peste nevoile plantei. care pot ajunge sub formă de ploi de polen. de către Shelford a legii toleranţei. gaze) care provin din organisme. recunoscându-se astfel modul de influenţă al fiecărui factor ecologic asupra speciilor. până la peste 4 000 m adâncime. Graţie acţiunii plantelor. La înălţimi mai mari sunt transportaţi numai sporii polenici sau de ciuperci. Limitele spatiale Pe uscat. Mitscherlich corectează. apă. Legea factorilor de creştere Creşterea factorilor nutritivi nu se traduce prin sporuri proporţionale ale recoltei. ci prin creşteri tot mai mici. – va fi influenţată. hidrosfera şi litosfera emersă. prin folosirea îngrăşămintelor minerale. Legea toleranţei Fiecare specie prezintă limite de toleranţă în raport cu toţi factorii ecologici. reprezentând forma cea mai cuprinzătoare de interdependenţă dintre natura vie şi natura anorganică din care rezultă unitatea ei indestructibilă şi permanentă.

în Marea Moartă etc. existenţa vieţii a condus la formarea de biotopuri speciale. fizice şi chimice ale biosferei la nivelul întregului geosistem. provenit natural mai ales din erupţiile vulcanice. Astfel. acumulări mari există în Golful Bremenhaven din Marea Nordului şi Napoli din Marea Mediterană. pH-ul apei prezintă o reacţie puternic acidă. insulele Galapagos etc. în apele cu temperaturi mai mari de 90°C din gheizerul Uriaşul Alb.50 x 106 indivizi. La adâncimi de 200-290 m. de pe fundul mărilor şi în apele interioare unde circulaţia verticală a apei este redusă. Moartea pădurii cauzată de ploi acide este rezultatul schimbării întregului sistem de factori fizico-chimici din mediu. la astfel de temperaturi dispar algele. Ionii de aluminiu din sol sunt mobilizaţi de ploile acide. astfel. băltoacele de petrol din zona de extracţie a platformelor din Golful Campeche – Mexic. din platoul răsăritean al Podişului Anatoliei (Turcia). cu perioade îndelungate de secetă. iar contaminarea antropică a extins prezenţa dioxidului de sulf.U. deci într-o formă mai puţin accesibilă. au favorizat apariţia unei flore specifice în etajul foioaselor. în unele chott-uri din Africa. concentraţia de carbonat de sodiu atinge 3. Procesul de fotosinteză. s-a observat faptul că animalele şi-au dezvoltat o anumită rezistenţă la erupţiile de dioxid de sulf. lemnului etc. a petrolului. punerea în circulaţie a întregului fond de rezervă a carbonului accesibil vieţii necesită între 300 şi 500 de ani. în special al fagului. cenuşa vulcanică influenţează mediul de viaţă al nevertebratelor. Astfel.În condiţii extreme (de exemplu. Ciclul biogeochimic al carbonului relevă faptul că cea mai mare parte (95%) din acest element se află depozitat în litosferă. ciuperci. extinzând limitele spaţiale. având repercusiuni care duc la dezechilibre.2-0. un efectiv de 1.. În sectorul Kamceatka – insulele Nipone. ca urmare a poluării. în momentul de faţă. corespunzând unei biomase de 61 g/m3. Încărcarea apelor cu hidrocarburi în exces din unele zone ale Terrei (lacurile bituminoase. Biotopuri caracterizate de concentraţii ridicate ale hidrogenului sulfurat sunt prezente în zone de mare adâncime. în parcul Yellowstone. omul a amorsat un proces de acumulare a dioxidului de carbon în atmosferă. Acest echilibru multimilenar este astăzi în pericol de a fi tulburat prin arderea în cantităţi tot mai mari a cărbunelui. În Dry Valley (Valea Uscată) din deşertul pietros Ross (Antarctica) viaţa este posibilă numai sub gheaţă. împrăştierea fumarolelor contaminează flora şi fauna. Pe grohotişurile din aceeaşi vale sunt prezente algele albastre. Compuşii sulfului au o largă răspândire. ceea ce depăşeşte cu 1. În Lacul Van. care elimină anual în atmosferă circa 73 miliarde tone Dioxidul de carbon circulat prin organismele vegetale şi animale reprezintă circa 0. Biotopuri similare au fost depistate şi în fosele abisale din vecinătatea insulei Vancouver (Canada). ale cărui urmări în viitor vor produce dereglări majore. care aveau. se găsesc comunităţi biotice formate din bacterii termofile. în zona deşertică Sahariană şi sub 150 m în Marea Neagră. se elimină în atmosferă o cantitate de CO2 echivalentă cu 2% din actualul fond de schimb al carbonului pe Terra.A. numărul speciilor şi al indivizilor se reduce la temperaturi de 80-90°C.). suprapunându-se acestei poluări. Prin acţiunile sale. în calota glaciară din părţile centrale ale Antarcticii supravieţuiesc bacterii. prin consumarea combustibililor fosili. Ricklefs (1974) apreciază că. fiind prezentă prin alge şi protozoare. În unele lacuri din Canada şi S. Ciclul biogeochimic al Carbonului C si Oxigenului O Circulaţia carbonului este strâns legată de activitatea energetică a biosferei. în statul Wyoming (S. De exemplu. În zonele cu vulcani submarini activi. Producătorii primari consumă anual aproximativ 105 miliarde tone de dioxid de carbon. Variaţiile climatice. microfauna fiind bogată în specii chiar la temperaturi de -57°C.75% cantitatea de CO2 consumată anual în fotosinteză de vegetaţie. acest mediu fiind populat în special de alge şi bacterii. la circa 1 m sub banchiza de gheaţă în strâmtoarea McMurda (Antarctica). cu un pH de 10. iar solurile sunt sărate şi acide. în 1973. în timp ce în lacul Nakuru (Kenia). a dioxidului de carbon. carbonatului de sodiu condiţionează formarea aşa-ziselor biotopuri extreme. care induc caracterul extrem în numeroase biotopuri.5 g/l. constând în fotodisocierea chimică a apei sub acţiunea razelor ultraviolete şi prin fotosinteza realizată de către plantele verzi.70-1.5 biomasa este reprezentată prin algele albastre ( Spirulina platensis) care ajung la 150-200 g/l. Astfel. ajunge la saturaţie. înregistrate în Europa Centrală. lipsind curenţii verticali. această biomasă este consumată de flamingi (Phoenicopterus minor). reducerea lui chimică la compuşii organici constituind modul principal de înmagazinare şi transfer ale energiei de către sistemele vii.3% din totalul uşor accesibil. Efecte negative sunt înregistrate şi în zonele cu concentraţii mari de carbonat de sodiu. temperaturi ridicate).) duc la înregistrarea unor aspecte anormale. 39. 24 . Din ecuaţia generală a fotosintezei şi a respiraţiei rezultă faptul că împlinirea ciclului biogeochimic al carbonului este intercondiţionată de desfăşurarea sincronică a ciclului biogeochimic al oxigenului şi al apei Rezerva de oxigen molecular s-a constituit prin procese de suprafaţă. iar în fisurile stâncilor îşi fac apariţia lichenii Concentraţiile ridicate ale unor compuşi cu sulf. dacă la temperaturi de 20-40°C mai sunt prezente biocenoze cu variate specii animale. determinând o floră şi o faună foarte sărace.A. poluarea cu oxizi de sulf a pădurii influenţează procesul biotic. din care 32 miliarde tone (aproximativ 30%) se reîntorc relativ repede în atmosferă datorită respiraţiei aceloraşi organisme. Cea mai mare contribuţie la reîntoarcerea dioxidului de carbon în atmosferă o au celelalte categorii de organisme. ciclul oxigenului se întrepătrunde strâns cu cel al carbonului şi hidrogenului. covorul vegetal este sărac în specii şi indivizi. Erupţiile la suprafaţa terestră. afectând rădăcina plantei. Un calcul simplu demonstrează faptul că în actualul echilibru al ecosferei. favorabile proceselor de reducere şi de descompunere anaerobă. Analiza biotopurilor extreme confirmă existenţa vieţii în condiţii aparent nefavorabile. Ajungând la concentraţii ridicate. sub formă de carbonat de calciu şi alţi carbonaţi. În condiţii naturale cel mai întâlnit este hidrogenul sulfurat. rămânând numai bacteriile.U.

biomasa acesteia nu poate depăşi proporţia de fosfor disponibilă la nivel global. având în vedere faptul că acestea reprezintă principalul producător de oxigen. chiar 20 milioane tone) iau anual drumul oceanelor. cum sunt animalele. 40. aici. Spre deosebire de oxigen. pornind de la N2 şi O2..15%) din scoarţa terestră sugerează dependenţa directă a biosferei de cantitatea disponibilă de fosfor pe Pământ. Rezervele exploatate de fosfor. 25 . prin activitatea metabolică a unor alge albastre (Cyanophyta). este absorbit şi transformat în aminoacizi. restrângerea vegetaţiei naturale. 1997). sunt antrenaţi la sol. exportul de azot fiind compensat de către om prin îngrăşămintele naturale (gunoi de grajd. Societatea agricolă intervine în circuitul azotului din ecosistemele de cultură. compuşii fosforului sunt transferaţi animalelor consumatoare şi descompunătorilor. rocile cedează fosfor biocenozelor din ecosistemele terestre. ca rezultat al unor acţiuni umane dezechilibrante. în S.5 şi 16. acestea din urmă reprezentând peste 40 milioane tone/an şi rezultând din fixarea azotului atmosferic. hidrogen şi azot. Actinomyces pentru Alnus) sau de pe frunze (Mycobacterium rubiaceum la Rubiaceae). prin fotosinteză.adenozintrifosfat) şi a acizilor nucleici. Australia. la eliminarea organismelor aerobe. Brazilia. Pe de altă parte. intrând în lanţul prădătorilor. Cantitatea de azot astfel ajunsă la sol poate varia între 0. Prin intermediul lanţurilor trofice. fie mineralizaţi rapid după moartea acestora. India. Clostridium etc. fosforul intră în alcătuirea compuşilor macroenergetici (ATP . ar permite supravieţuirea omului cel mult un mileniu şi jumătate. Comparaţia dintre masa biosferei (0. prin favorizarea proceselor de eroziune. al căror fond de rezervă se află în atmosferă sau în hidrosferă. formarea de oxizi de azot care. o parte este preluat de planctonul marin. Sub acţiunea descărcărilor electrice sau a radiaţiilor ultraviolete are loc.U. plantele heterotrofe. Prin acţiunea organismelor fixatoare de azot din sol ( Azotobacter. acest ciclu este influenţat de rezerva uriaşă de azot liber din atmosferă. Cea mai mare parte este însă acumulată în sedimentele profunde. Reciclarea biogeochimică a oxigenului durează. procesele de eutrofizare determinate de afluenţa sporită de compuşi organici sau nutritivi (azot şi fosfor) provoacă dezechilibre care pot conduce la consumul integral al oxigenului dizolvat şi.Ciclul biogeochimic al Azotului N si al Fosorului Circuitul azotului este mult mai complex decât al celorlalte elemente biogene analizate până acum. Fosforul ajuns în oceane alimentează fitoplanctonul de pe platformele continentale şi lanţurile trofice pe care le susţine acesta.5 milioane tone de fosfor (după Hutchinson. Compuşii organici ai microorganismelor sunt fie înglobaţi în lanţurile trofice ale ecosistemului. îngrăşăminte complexe etc. fosforul apare ca factor limitativ al biosferei. localizate cu precădere în Africa de Nord şi centrală. odată cu ploaia.1%) şi masa fosforului (0. utilizarea unor cantităţi mari de îngrăşăminte fosfatice. Fitofiziologii împart ciclul biogeochimic al azotului în două secţiuni: a) ciclul mare. Azotul poate părăsi ciclul ecosistemelor terestre fiind transportat de râuri în ocean (30 milioane tone /an). guano) sau minerale (sulfat de amoniu. azotul mineralizat. de animale fosilizate. În virtutea legii minimului. Prin intermediul păsărilor marine (guano) fosforul revine parţial. fără participarea fondului de rezervă.A. Efectele creşterii necontrolate a cantităţii de azot. În concentraţii diferite sunt dispersate pe toată suprafaţa uscatului . În contact cu rădăcinile plantelor. La nivelul ecosistemelor acvatice stagnante şi a celor oceanice sau marine. de obicei sub formă de azotaţi. Prin descompunere şi spălare de către ape. ţinând seama de cantitatea de dioxid de carbon fixată în biomasa vegetală rezultată. Se estimează că 3. folosirea detergenţilor conduce la scurgerea fosforului spre oceane. China.). Rusia.0 kg/ha/an. Vietnam şi Mongolia dau siguranţa că epuizarea nu va avea loc imediat. Reducerea cantităţii de oxigen în atmosferă în urma defrişării. 2 500 de ani. în timp ce numai 10 000 tone se reîntorc pe continente sub formă de guano şi 60 000 tone ca urmare a pescuitului. infiltrarea acestuia în straturile acvifere şi eutrofizarea apelor continentale relevă perturbările provocate de dezechilibrul în circuitul azotului şi în ciclul biogeochimic al celorlalte elemente. iar apoi în proteine ale plantelor superioare.Contribuţia fotosintezei actuale la îmbogăţirea atmosferei terestre. Absorbit de către plante. restul provenind din ţările şi oceanele învecinate. condiţionând desfăşurarea transferurilor de energie şi informaţie în sistemele vii. covorul vegetal generează doar 40% din oxigenul consumat aici. care degajă anual. revenind în circuit prin intermediul păsărilor (guano) şi mamiferelor sau prin denitrificare pe uscat. ulterior. deci aproximativ de 24 de ori mai mult decât întreaga masă de oxigen existentă în atmosfera terestră în perioada biogenezei. Principalele rezerve de fosfor sunt reprezentate prin roci de tipul apatitelor şi depozitelor de guano. Fenomenul de fixare biologică are loc cu amploare mai redusă (10 milioane tone/an) şi în mediul acvatic sau pe soluri umede. fondul de rezervă se află în litosferă. fiind estimată la nivel global la milioane t/an. eliminate anual. în care se utilizează şi se înscrie în circuit fondul uriaş de rezervă (circa 79% din atmosferă) b) ciclul mic. în cazul fosforului. (1978). azotat de amoniu. Aceste proteine constituie baza alimentaţiei azotate a numeroşi consumatori. microorganismele şi chiar omul. ceea ce nu compensează pierderile. sunt transferate în biosferă sub formă de substanţă organică cantităţi considerabile de azot. estimate la 1010 tone de rocă fosforică (cu 4% H2O5). ceea ce contribuie la o creştere cu peste 50% a ratei globale de fixare.5 x 106 tone de oxigen. aproximativ. trebuie să fie în jur de 2.7 x 1011 tone de oxigen. Acţiunea omului. Defrişarea pădurilor tropicale constituie un serios motiv de nelinişte. în care circulaţia azotului se desfăşoară între organisme şi sol.) şi a celor simbionte prezente în nodozităţile de pe rădăcini (Rhisobium pentru Leguminosae. apreciate la 44 milioane tone/an (Barbault. o cantitate de 55.

organismele nu există în mod izolat. trestie de zahăr). a întregii biosfere. habitat. Ele formează sisteme complexe.4 x 1020 kcal. se stabileşte un echilibru între activitatea producătorilor şi a consumatorilor.75 x 1017 W).9 Astfel. iar pe întinsul oceanelor 3. 0. de 0. determinându-le intensitatea.5-4. Pentru o vegetaţie densă din zona temperată 17% din radiaţia solară este reflectată. numai 0.7 x 1011 tone de materie organică. Formaţiunile ierboase (stepele. modificând acţiunea altor factori ecologici. 26 . În medie. metalurgică şi minieră este de ordinul a 9 x 1010 tone. astfel încât cantitatea de energie fixată se eliberează. 2/3 străbate atmosfera.06% în deşert. în medie. funcţionarea ecosistemelor şi. Dacă se ia în considerare faptul că producţia anuală totală a industriilor chimică. biocenoză. ecosistem. Pădurile şi pajiştile mezofile.1 x 106 cal/m2/an. astfel că circulaţia energiei prin biosferă are un evident caracter aciclic Randamentul transferului energetic de la un nivel trofic inferior la altul superior este admis în jurul valorii de 10%. Această energie se repartizează inegal. Din cantitatea de energie solară incidentă. valoare totuşi redusă. transpiraţia. la forme joase de energie care se răspândeşte în mediu ca energie legată. lacurile puţin adânci şi ogoarele cu culturi permanente au o productivitate de 4-12 x 106 cal/m2/an. biom etc. ca urmare a concentrării factorilor limitativi ai procesului de fotosinteză. respectiv de la un nivel trofic la alt nivel se realizează. fără a mai putea fi utilizată de către sistemele vii”. la nivelul biosferei o cantitate de 155. astfel că numai 1% din ea este efectiv stocată în biomasa vegetală. deltelor. apare pregnant faptul că fotosinteza constituie cel mai grandios proces de transformare energetică de pe Terra. erbivorele utilizează în jur de 10%. Din fracţiunea de energie radiantă incidentă pe plante mare parte este fie reflectată de frunze. mările mărginaşe. fiind utilizată în realizarea circulaţiei biogeochimice a elementelor. prin ameliorarea raselor s-au obţinut randamente de conversie de până la 15-25%. raportată la energia solară anuală. 1 x 106 cal/m2/an). iar energia stocată disponibilă este destinată altor componente ale biosferei. ceea ce înseamnă la latitudinile medii un impact de 9-10 miliarde kcal/ha/an.66% în culturi şi în pajişti. determinând o creştere a stocului energetic o dată cu creşterea biomasei din ecosistem. În ecosistemele aflate în stare de climax. Cantitatea interceptată într-un an este de ordinul a 5 x 1020 kcal (1. 4-2). la rândul său este de peste 10 ori mai mică decât randamentul care poate fi obţinut în laborator Transferul de energie de la un organism la altul. Procesele de fixare a energiei le depăşesc pe cele de degradare. chiar în condiţii optime de cultură şi zile favorabile de vară. lacurile adânci.4-2). Suprafeţele cu vegetaţie absorb energie în proporţie mai mare decât cele fără vegetaţie.5 x 106 cal/m2/an. 1972). preeriile). creşterea şi dezvoltarea. 0. citată anterior. în ale cărei legături chimice este stocată o energie de circa 2. Activitatea sistemelor vii este integral susţinută de fluxul de energie solară care se revarsă asupra Pământului. pădurile de pe solurile uscate şi culturile extensive au o productivitate de 0. ceea ce echivalează cu de 20 de ori consumul mondial actual de combustibili fosili. Din energia acumulată de plantele consumate. Zonele climatice au impus răspândirea speciilor în funcţie de cerinţele lor faţă de temperatură. Captarea de energie solară de către plantele terestre şi acvatice permite sinteza anuală a aproximativ 1. 70% absorbită de vegetaţie şi 13% transmisă de ea în sol. de care acestea depind.2% în păduri. uneori mai mică de 0.12% la nivelul ecosistemelor oceanice şi între 0. 1/3 fiind reflectată în spaţiul cosmic.5 x 1021 jouli. în toate cazurile. din zonele neîmpădurite.0 x 106 cal/m2/an (în medie. apa. determinând aceeaşi zonalitate latitudinală şi altitudinală a biosferei. Energia termică contribuie direct la desfăşurarea proceselor fiziologice cum sunt: fotosinteza. iar producţia anuală de energie atinge doar 0. iar carnivorele de ordinul I doar 10% din energia conţinută de erbivorele consumate. adică. elementele nutritive constituie principalii factori ai biotopului de care depinde productivitatea într-un ecosistem. Lumina. câmpurile cu culturi intensive tropicale (banane. productivitate care are o distribuţie neuniformă Mările adânci şi terenurile aride au o bază productivă slabă. concomitent cu „transformarea energiei libere inclusă în structuri organice ordonate. fie absorbită sub formă de căldură. este condiţionată de intrarea energetică permanentă din exterior. eficacitatea fotosintezei frapează prin valorile şi mai reduse de 1. formaţiunile aluviale din zona estuarelor. este convertită şi stocată în compuşi organici.8 O parte din energia fixată de producătorii primari este consumată prin respiraţie.18% la nivelul întregii biosfere. temperatura.2 x 1010 tone de materie organică.6 x 1020 kcal. la nivel global. recifelor coraligene au o productivitate de până la 10-30 x 106 cal/m2/an (tabelul nr. Se apreciază drept capacitate maximă pentru productivitatea primară într-un ecosistem nivelul de 30-40 x 106 cal/m2/an. Anual. Din cantitatea totală. 0. biotop.3% la nivelul ecosistemelor terestre şi 0. Randamentul realizat în conversia energiei solare de către ecosisteme atinge.9 x 1018 kcal (tabelul nr.Circuitul energiei in biosfera În condiţii naturale. Deşi randamentul fotosintezei pe terenurile agricole este de peste 10 ori mai mare decât eficienţa globală a biosferei. pădurile scunde.5825 x 1018 kcal. echivalentă cu o cantitate de energie fixată de 686. doar 9% din energia solară convertită şi stocată de plante.41. Chiar şi în cazul unor animale domestice. pe continente 1. dar şi indirect. Pădurile ecuatoriale. doar 12% din radiaţia luminoasă fotosintetic activă sau de 4-5% din radiaţia solară incidentă (Lieth.15-0. fie transmisă. înierbate sau cele agricole. a fost estimată a fi sintetizată. respiraţia. bilanţul energetic este pozitiv. organizate pe mai multe niveluri: populaţie.13% în tundră. În cadrul ecosistemelor tinere ale biosferei.

Mărirea consumurilor energetice peste posibilităţile de fixare ale producătorilor determină prăbuşirea ecosistemului. prin replicarea integrală a suportului informaţional. posibilitatea stocării şi transmiterii informaţiei explică nu numai existenţa vieţii. Cunoaşterea ştiinţifică a vieţii a permis. Aşadar. incomparabil mai scurt decât timpul biologic al reacţiei. Acest comportament dovedeşte rolul informaţiei genetice în viaţa oricărei celule. Timpul de reacţie depinde de nivelul de organizare. şi o precizare mai exactă a graniţelor dintre viu şi neviu. la valori caracteristice. reproducerea sistemelor. de comunicarea dintre componentele sistemului astfel încât comportamentul. respectiv formelor în care substanţa sau energia erau disponibile. Mediul – condiţii şi resurse – nu este însă constant. Cu alte cuvinte. La aceste schimbări sistemele vii trebuie să se adapteze. iar întreaga lui existenţă se bazează pe mecanisme biologice. Deşi nu este considerat un organism. Mecanismul informaţional se manifestă astfel: coordonarea proceselor fundamentale (chimice. Informaţia stocată depinde de nevoile suprasistemului. respectiv acidul dezoxiribonucleic (ADN) şi acidul ribonucleic (ARN). Având în vedere această comuniune. poate duce la dispariţia unor specii şi. colmatarea albiilor. Timpul uman este. de instalarea şi evoluţia unui nou ecosistem. entitatea care dispune de acest element va fi capabilă de metabolism. reacţiile astfel încât să nu fie distruse. respectiv de perioada de reproducere. astfel. prin modificarea parametrilor sistemului în raport cu schimbările intervenite în mediul extern sau intern – autoreglarea. elasticitate informaţională. dar şi comportamentul ei atât de „potrivit” în raport cu limitele fizice şi chimice ale mediului. omul poate să conserve sau să dezechilibreze producătorii primari ai biosferei. Procesul se desfăşoară la toate nivelurile de organizare a vieţii. preocupările legate de definirea vieţii. care domină celelalte specii.” În vârful piramidei trofice a întregii biosfere se situează specia umană.Scurgerea energiei „se face în flux continuu prin biocenoza al cărei stoc energetic rămâne vreme îndelungată constant. în momentul diminuării. Simpla existenţă a speciei umane este indisolubil legată de producătorii primari ai biosferei. structura. 27 . componenţa lor să se modifice în vederea evitării influenţelor generate de factori externi sau interni. totodată. în mare măsură. indiferent de nivelul de organizare sau complexitatea sistemelor pe care le alcătuieşte. totodată. printr-o reglare complexă de tip feed-back. asigurarea stabilităţii. Coordonarea proceselor fundamentale. Astfel s-a întâmplat în perioadele care au precedat episoadele de extincţie. Adaptarea se manifestă la toate nivelurile de organizare a vieţii. dar şi în legătură cu limitele spaţiotemporale în care se încadrează spectacolul vieţii. Unitatea naturală fundamentală a biosferei realizează o corespondenţă între biotop şi biocenoze. trebuie să-şi modifice structura. Omul însuşi este viaţă. 42. la manifestarea unor disfuncţionalităţi. care permite schimbări interne necesare pentru a valorifica noi resurse în noi condiţii – adaptare. în mod natural. fiind o reacţie la schimbarea externă. contribuind. Depinde. În situaţia în care variaţia externă. Diversitatea mediilor. dar odată ajunse în celulele gazdă vor determina schimbarea reacţiilor în conformitate cu informaţiile stocate în propriile lanţuri de acid nucleic. începând cu nivelul intracelular. soldate cu numeroase pierderi. în formula în care a definit-o Wiener. dar şi de nevoile proprii. la oscilarea stocului de energie care. Suportul material care permite realizarea acestor funcţii informaţionale este materialul genetic. urmată. de asemenea. care a devenit din ce în ce mai favorabil desfăşurării proceselor specifice de la diferite niveluri. Situaţia este caracteristică viruşilor şi viroizilor. În departajarea realizată. El se transformă ca urmare a unor procese independente de viaţă – eroziunea. fiind legată de însăşi noţiunea de informaţie. comunicarea explică întregul mecanism informaţional – de la coordonarea proceselor. modificarea mediului. viaţa a găsit soluţii într-un univers entropic. a originii ei au concentrat dintotdeauna un interes deosebit şi au condus la apariţia a numeroase ipoteze. Sistemele vii tind să se autoreproducă. În sens larg. creând un mediu unic. astfel încât s-a organizat în sisteme aflate departe de echilibru. la adaptarea şi diversificarea formelor de viaţă. mecanismul informaţional al vieţii este esenţial pentru însăşi existenţa ei. se realizează mai repede decât transmiterea informaţiei apare o defazare care poate determina chiar distrugerea sistemului sau eliminarea unora din componentele sale. necesare transmiterii informaţiei. Acestea nu pot fi numite organisme pentru că nu au metabolism propriu. singurii capabili să genereze un surplus de materie organică. Nivelul inferior de manifestare a vieţii este un fragment de acid nucleic. subordonate ierarhic. dizolvarea sărurilor din substrat etc. respectiv energie liberă. Prin activitatea sa permanentă. constituind o premisă pentru schimbări majore. Prin stocarea şi transmiterea informaţiei. Sau determinate de interacţiunea cu sistemele vii. nu a constituit o barieră în extinderea vieţii în cele mai neaşteptate locuri. Elasticitatea informaţională rezultă din capacitatea nelimitată de diversificare a informaţiei. Astfel. Mecanismul informational Realitatea umană este o realitate a vieţii. de transmiterea informaţiei. Componentele mecanismului informaţional sunt de natură să demonstreze faptul că strategia supravieţuirii este o strategie informaţională. comunicarea serveşte autoreglării. fizice). considerate cele mai simple forme de viaţă. cuprinzând diferite intervale de timp.

formată din populaţiile diferitelor specii. de alte animale şi plante care populează aceeaşi zonă. totuşi când încercăm să pătrundem în esenţa lucrurilor. nu atât fizic. care să întrunească într-o „teorie unitară” cunoştinţele despre originea vieţii şi dinamica structurii sau arhitectura ecosistemelor naturale contemporane Originea şi evoluţia conceptului de ecosistem sunt importante a fi cunoscute pentru dezvoltarea viitoare a cercetării ecologice. Parcurgând istoria conceptului de ecosistem. precum şi un anumit tip de schimb de formă şi energie între ele şi cu alte fenomene naturale care reprezintă o unitate dialectică interncontradictorie fiind în continuă mişcare şi dezvoltare. Continuarea diversificării informaţiei. Aceste efecte sunt determinate şi de caracteristicile chimice şi fizice ale mediului şi. 28 . ca urmare a timpului de reacţie mult mai scurt şi mult mai puţin dependent de timpul de reproducere. prin care înţelege. Pe lângă păstrarea structurii morfo-fiziologice în cele mai variate condiţii. ca orice sistem. Unitatea de viaţă este o altă noţiune formulată în cercetările ecologice ale lacurilor (limnologie) de către Thiemann (1925). capacitatea omului de a gestiona informaţia a înlăturat orice competiţie. iniţial numai organisme vii. strat mineral. Singurul factor care a frânat acest avânt este reprezentat de faptul că reproducerea informaţiei individuale nu este posibilă. subliniindu-se faptul că deşi relaţia pradă-prădător este expresia unui conflict. investite în procesul învăţării.Explorarea graniţelor biosferei este încă un proces nefinalizat. respectiv partea vie (biotică). Totuşi. justificând dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi o societate informaţională. sunt unităţi de bază ale naturii. biocenoză – subsistem biologic. 43. are o structură unitară. O altă idee prin care Forbes concluzionează observaţiile sale este recunoaşterea „puterii benefice a selectiei naturale”.” Microcosmosul a fost o noţiune introdusă de entomologul american Forbes (1887).” Ecosistemele naturale s-au constituit treptat şi după o anumită distanţă în timp faţă de apariţia primelor vieţuitoare. Lacul este considerat un organism de ordin superior (supraorganism). a integralităţii care se manifestă într-un lac. societăţii. Se pune accentul pe relaţiile trofice.Microorganismele. ale biosferei. cât în ceea ce priveşte posibilităţile teoretice. Mecanismele descrise implică sisteme independente de om. astfel că înmulţirea prădătorilor nu va determina dispariţia prăzii. ecosistemul este alcătuit din două componente: biotop şi biocenoză. plantele şi animalele sunt reunite într-un totunitar cu biotopul sub acţiunea unor forţe materiale şi energii alerealităţii fizico-chimice.Tansley (1935). ea va conduce la o „ comunitate de interese” între aceştia. care prezintă propriile tipuri specifice de interacţiuni între aceste componente. în asociere cu care se formează un sistem. adăugând ulterior faptul că prin comunitatea vie se înţelege „ansamblul tuturor efectelor de pe un teritoriu. Ele formează o categorie din mulţimea sistemelor universului. După o concepţie tradiţionalistă. Beneficiile cunoaşterii vin însă numai în urma unor eforturi individuale. Condiţia este să schimbăm „centrul de comandă”. vegetaţie. ecosistemul este un sistem complex.G. animale şi viaţă microscopică. facem cunoştinţă cu personalităţi ştiinţifice.Noţiunea de ecosistem aparţine botanistului englez A. Aşadar. Rezultă astfel sisteme care. o densitate de specii şi un circuit de substanţe în interiorulsistemului (schimbul dintre partea biotică şi abiotică) reprezintă un sistem ecologic sau ecosistem. Ecosistemul este un complex de organisme şi factori fizici care formează ceea ce numim mediul biomului. nu putem separa organismul de mediul său. ale cărui organe (biocenoza şi biotopul) interacţionează într-un schimb reciproc strâns. Unitatea care include toate organismele (comunitatea) de pe un teritoriu dat şi care interacţionează cu mediul fizic în aşa fel încât curentul de energie creează o anumită structură trofică. valorificarea stocului informaţional acumulat depind de modalităţile cele mai eficiente de gestionare a acestei resurse. Ecosistemul. de la o generaţie la alta se transmite numai informaţia genetică. de asemenea. observăm modul în care disciplinele ştiinţifice interacţionează sau intră în competiţie sub influenţa instituţiilor şi societăţilor ştiinţifice Precursorii conceptului de ecosistem Biocenoza. umiditate). Altfel spus.Conceptul de ecosistem Conceptul de ecosistem a fost introdus în ştiinţă după ce ecologia se constituise în ramură de sine stătătoare a biologiei. Termen formulat de Mobius (1866). Biogeocenoza este definită drept o „combinaţie pe o anumită zonă a suprafeţei pământului caracterizată de fenomene naturale omogene (atmosferă. voluntare. Ideea de ecosistem este respinsă pentru a scoate în evidenţă unitatea care rezultă din interacţiunea între complexele biologice şi geologice. aflate în interacţiune. de la întregul univers până la atom. al dezvoltării abilităţilor mintale. Studiul ecosistemelor necesită o abordare interdisciplinară. încărcătura informaţională devine şi mai importantă. alcătuit din: biotop – subsistem primar anorganic. care a urmărit evidenţierea caracterului unitar. Aceste ecosisteme sunt de cele mai variate feluri şi dimensiuni. mai mult morfologică decât funcţională. respectiv partea nevie (abiotică) sau cadrul natural cu condiţiile sale fizice şi chimice. Prelungind această analiză la nivelul omului. din punct de vedere ecologic. Deşi obiectul care ne interesează mai mult poate fi organismul. care influenţează parţial proprietăţile şi numărul de specii care se dezvoltă acolo. care impune o ajustare între rata de distrugere şi rata de reproducere a fiecărei specii. Biogeocenoza a fost un termen propus în anii ’40 de Sukachev pentru a desemna complexul interactiv de organisme şi de mediu al acestora. ele pot fi interpretate foarte uşor şi din perspectivă umană.

În limbajul comun. al ciclului biogeochimic local. Reţelele trofice nu sunt sisteme izolate. circulaţia energiei chimice înseamnă consumarea (prădarea. Valoarea energetica a biomasei Biomasa reprezintă cantitatea de substanţă organică prezentă la un moment dat în ecosistem. oxigen şi materie antrenată de ape. Din punct de vedere termodinamic. sub raport dinamic şi structural. alteori pe cel al zoofagelor. respectiv resturile moarte ale organismelor. cu prioritate. un organism dintr-o anumită specie. În fapt. dioxid de carbon. în ordinea în care sunt mâncate unele de altele. în timp ce cea mai mare parte din ieşiri este reprezentată de căldură. această disociere este înţeleasă drept viaţă şi mediu de viaţă. la rândul lor. inclusiv cele care includ omul. În procesul producţiei biologice. după criterii morfologice şi taxonomice. ca subsisteme sau sunt rezultatul unei delimitări spaţiale fără ca aceasta să se suprapună unei individualităţi integraţioniste. Ne dăm seama de existenţa lor dacă luăm în considerare un fapt obişnuit: un organism este mâncat de un alt organism. În spaţiul ecosistemului sunt grupate. ca şi între substanţele organice fundamentale. parazitarea) unor indivizi dintr-o specie. studiul ecologic se concentrează pe două componente delimitate pe criterii artificiale. configuraţia reţelei trofice putând fi reprezentată. întrucât prin lanţurile trofice se realizează reglarea populaţiilor din cadrul biocenozelor. Prin deplasarea consumatorilor în mai multe ecosisteme se realizează conexiuni trofice interbiocenotice. Aşa cum am văzut. diverse componente. Omogenitatea relativă a părţii abiotice este însoţită de o anumită omogenitate din punct de vedere botanic şi zoologic. ecosistemul este relativ stabil. Faptul că prin reacţiile metabolice oxidative este mobilizată energia chimică din alimente permite ca valoarea energetică a acestora să fie determinată prin măsurători calorimetrice. Împreună. Ambele biomase includ şi substanţe organice. Din această cauză s-a convenit a se utiliza. curentul de energie. Circulaţia în sens invers. conservarea structurii sale este o premisă pentru stabilitatea ecosistemului. Reţeaua trofică este condiţionată de organizarea fluxului de materie în ecosistem. Organismele de pe nivelurile trofice inferioare nu au posibilitatea de a captura şi consuma organisme de pe niveluri trofice superioare Nici omul este străin de lanţurile trofice. 45. exprimarea energetică a biomaselor realizate prin producţie pentru a se putea compara diferitele populaţii din acest punct de vedere. corelat cu criteriile folosite în delimitarea lor. sporul de biomasă de un kilogram la o plantă verde nu este echivalent cu o cantitate similară la mamifere. bogate energetic şi substanţe anorganice. sub aspect structural şi funcţional. ca acumulator şi captator de atomi şi energie solară. respectiv productivitatea biologică a ecosistemelor. cele două componente formează. Adesea. elementele biotopului şi biocenozei Structura reflectă alcătuirea internă a unui sistem. precipitaţii şidin antrenarea unor substanţe chimice. constatăm că hrana circulă în biocenoze numai de la stânga la dreapta. împreună cu universalitatea macromoleculară a tuturor organismelor face ca diferitele lanţuri trofice dintr-un ecosistem să fie interconectate într-o reţea trofică prin care circulă energie chimică. Uneori poate fi situat. în principiu. situat pe un nivel trofic oarecare. de către alţi indivizi din specii diferite. sărace sub acest raport. sunt diferite. Dar proporţiile între cele două categorii. de la dreapta la stânga. independent de particularităţile locale. 44. acesta de un alt organism şi aşa mai departe. pornesc de la o bază vie. Căile (canalele) reţelei trofice sunt reprezentate de lanţuri trofice. o arhitectură unică. reprezintă căile de vehiculare a materiei în ecosistem. Stabilitatea reţelei trofice. conform piramidei inverse de biotop. Aceste componente se organizează. din punct de vedere structural. Biocenoza are funcţie de reglator al metabolismului atomilor elementelor chimice în biotop. care permite o privire generală asupra stărilor şi transformărilor tuturor biomaselor care participă la metabolismul substanţei şi energiei. respectiv alinierea lor în raport cu demarcaţia dintre organic şi anorganic. la plante şi animale se înregistrează intrări şi ieşiri de substanţe diferite.Aceste două componente nu sunt separate fizic în natură. lipsit de „vecini”. Acest sistem – ecosistemul – constituie unitatea de lucru a biosferei . deoarece lanţurile depăşesc limita ecosistemelor. Astfel. Aceasta se compune din masa tuturor organismelor vii (standing crop). Dacă aşezăm diferitele populaţii într-o linie. 29 . într-un lanţ trofic. captat de la Soare sau introdus pe alte căi în interiorul unităţii. caracterizată prin natura şi însuşirile elementelor componente. care dau variaţia de entropie (ΔH) produsă prin combustia izobară a biomasei respective. Fiecare biocenoză posedă trăsături trofice particulare. după hrana consumată. Biomasa se realizează în cadrul unui proces complex de producţie biologică. Astfel. structura trofică poate fi reprezentată astfel: plantă autotrofă (P) → animal erbivor (CI)→ animale carnivor de ordinul I (CII) → animal carnivor de ordinul II (CIII) sau materie organică moartă (detritus) → detritivore specializate pe diferite secvenţe biochimice → substanţă anorganică. este imposibilă. prin dispoziţia lor spaţială şi prin legăturile şi interacţiunile lor reciproce. Rezultatul funcţiei energetice şi al funcţiei de circulaţie a materiei este producţia. la care se adaugă necromasa. Luând în considerare categoriile trofice menţionate anterior. Toate lanţurile trofice. deşi mediul de viaţă nu este un spaţiu pustiu. se hrăneşte cu un organism situat pe un nivel trofic precedent. printr-un model comportamental. plantele verzi. Ecosistemul reprezintă o unitate funcţională a biosferei în cercetarea căreia se identifică. intrările fiind constituite din energia solară. un sistem deschis. Universalitatea biologică de reacţii care concentrează energia.Reteaua trofica Oferă o imagine sintetică a relaţiilor trofice care se realizează între populaţiile dintr-o biocenoză. respectiv faptul că populaţiile constituie un fel de verigi ale unui lanţ. încă nemineralizate. pe nivelul trofic al fitofagelor. care utilizează constructiv.

Sursa de energie a plantelor o reprezintă energia radiantă solară pe care acestea o stochează în combinaţii organice sub formă de energie chimică. ajungând în jur de 90% la carnivorele tipice (lup. unde gazele de fermentaţie care se formează în stomac au o valoare energetică importantă. având în vedere faptul că sursa lor de energie este mult mai concentrată şi de aceeaşi formă (energie chimică). adică schimbarea produsă prin trecerea biomasei producătorilor primari în biomasa consumatorilor. pentru întreţinerea şi reînnoirea organismului (metabolismul bazal). Suma fracţiunilor celor trei componente este 100%.2 kj/g Introducând aceste valori în relaţia precedentă. luate în stare deshidratată. Valoarea acesteia depinde foarte mult de calitatea hranei. este raportul dintre producţia primară brută (PPB) şi energia absorbită (Ea). râs. randamentul de exploatare (valorificare a resurselor de energie (hrană). pentru producători. pentru consumatori este raportul dintre producţia de biomasă şi cantitate de energie asimilată. la animale.004. Determinarea acestor valori poate ridica. cantitatea hranei asimilate se deduce din relaţia alimente ingerate – dejecţii.1 kj/g.1 kj/g. Astfel. eficienţa sporeşte pe măsură ce înaintăm în lanţul trofic. având în vedere hrana (energia) pe care a avut-o la dispoziţie o populaţie. glucide. unde valoare medie este de 0.Variaţia de entropie depinde de proporţiile de proteine. iar valoarea maximă de 0. lipide şi glucide provenite din diferite tipuri de biomasă. respectiv glucide. leopard etc. Abundenţa hranei pentru cei din prima categorie şi necesitatea deplasării şi a prestării de efort suplimentar pentru procurarea hranei în cazul celor dintr-a doua explică aceste valori. Eficienţa asimilării. existente în biomasa respectivă. la prădătorii de talie medie. eficienţa ecologică este dată de raportul dintre producţia populaţiei de pe nivelul trofic „n” şi producţia a populaţiei de pe nivelul inferior („n-1”). pe măsură ce are loc o îmbunătăţire în calitatea hranei. Deoarece un prădător poate fi consumat. ΔHlip = 39. mai eficientă a disponibilităţilor de hrană. Acest indicator înregistrează valori mai ridicate la consumatorii fitofagi. variaţia de entropie prin combustia biomasei este: ΔH = fprot(ΔHprot) + flip(ΔHlip) + fgl(ΔHgl) În relaţia de mai sus. ΔHgl = 17. astfel că: fprot + flip + fgl = 1. care devine: ΔH = fprot(ΔHprot) + flip(ΔHlip) + (1 – fprot – flip)(ΔHgl) Mediindu-se valorile obţinute pentru proteine. dependentă de trei componente: sursa de energie. ΔHgl reprezintă căldura de combustie izobară a câte un gram de proteine. se consideră. Formula menţionată mai sus are meritul de a releva diferenţele energetice între biomasa vegetală şi biomasa animală. aşa încât numai o parte relativ mică este stocată în propria biomasă a prădătorului. dar şi de nivelul trofic pe care se situează consumatorul. la producători. locomoţie). La animalele fitofage şi zoofage are valori mai ridicate decât la plante. reprezintă raportul dintre energia solară absorbită (Ea) şi energia solară incidentă. respectiv 40-85% (eficienţa producţiei nete). în măsura avansării într-un lanţ trofic. ca şi pentru diferitele activităţi (de exemplu. comparativ cu animalele carnivore.40%. în mod estimativ: ΔHprot = 23. este clar faptul că. reprezintă raportul dintre energia asimilată şi energia ingerată.Eficienta ecologica Un alt parametru important pentru caracterizarea ecosistemului sub aspectul productivităţii îl reprezintă eficienţa ecologică. serveşte. probleme de ordin tehnic. în mare parte. Variaţia componentelor eficienţei ecologice evidenţiază perfecţionarea posibilităţilor de utilizare spre vârful piramidei trofice. prin utilizarea biomasei prăzii. Astfel. la cele care se hrănesc cu frunze şi lăstari tineri . ΔHprot. pentru consumatori. Eficienţa producţiei nete este dată pentru producători de raportul dintre producţia primară netă (PPN) şi producţia primară brută (PPB). constituie raportul dintre energia ingerată şi energia disponibilă. lipide.5. Pentru producţia primară eficienta ecologică constă în raportul dintre energia consumată pentru fotosinteză şi energia primită.85.). la animalele xilofage (care se hrănesc cu lemn) este de 15%. mai ales în cazul erbivorelor rumegătoare. diversitatea mai mare a speciilor pe un anumit nivel trofic permite o valorificare mai completă. un nivel trofic. atât vegetală. pentru a deveni componentă a materiei vii va fi supusă unui proces de ordonare care va implica şi stocarea unei anumite cantităţi de energie. Notând cu fprot. Energia care rezultă în organismul prădător. la rândul său. Pe aceleaşi considerente. leu. în sensul concentrării energiei libere. 30 .4 şi 0. în special la insectivore. 47. cât şi animală. unde valorile variază între 0. disponibilităţile energetice devin din ce în ce mai mici. lipide. de către un prădător de ordin superior. Variaţia celor trei componente se prezintă astfel: Eficienţa valorificării. în anumite situaţii. unul din coeficienţi putând fi eliminat din formula variaţiei de entropie. în ecosistemele terestre. fgl fracţiunile din aceste substanţe în unitatea de biomasă uscată.. Energia dejecţiilor este uneori mai dificil de cuantificat decât energia hranei asimilate. este cuprinsă între 60 şi 80% (chitina din structura scheletului extern este greu digerabilă). rezultă o formulă simplă cu ajutorul căreia se poate calcula valoarea energetică a unei biomase oarecare. Pentru consumatori. ΔHlip.01 (eficienţa asimilării). pe baza cunoaşterii compoziţiei ei. randamentul de asimilare a energiei (hranei) şi de randamentul producţiei nete.Fluxul de energie in ecosistem Substanţa minerală. 46. Eficienţa ecologică evidenţiază randamentul transferului de energie de la un nivel trofic la altul. ajungând la 80% pentru animalele granivore. Mărimea eficienţei depinde de structura nivelurilor trofice. unde valoarea medie este de 0. Astfel. flip.

mărimile prin care se caracterizează stabilitatea sunt reprezentate de: . ceea ce la nivelul ecosistemului conduce la diferenţierea funcţiilor pentru fiecare populaţie. respectiv prin categoriile trofice menţionate. care nu este utilizată. Fracţiunea asimilată corespunde producţiei secundare şi ea reprezintă fluxul de energie care traversează nivelul trofic al erbivorelor. de reproducere a populaţiilor biologice. homocromie. Noţiunea de echilibru ecologic a fost printre primele care a depăşit sfera ştiinţifică a studiilor teoretice. echilibrul ecologic exprimă un echilibru dinamic.stabilitatea traiectoriei. Menţinerea stării de echilibru dinamic reprezintă stabilitatea sistemului. Rezultă că aceeaşi cuantă de lumină nu poate străbate de două ori un organism. echilibrul se menţine atât între efectivele populaţiilor. .). populaţie. din care se scade materia consumată prin respiraţie. Dincolo de acest simbolism profan. dat fiind nivelul evolutiv al speciilor. populaţie. cum sunt relaţiile de: reproducere. absorb cantitatea de energie constitutivă a hranei. De exemplu. . 31 . O parte din producţia brută se pierde prin respiraţie.inerţia sau capacitatea de a rezista perturbărilor. plecând de la valorile cunoscute ale biomasei. practic nelimitat. Cantitatea de energie care traversează ecosistemul poate fi apreciată şi prin calcularea unor mărimi cum sunt: emergia şi exergia. Controlul parametrilor se realizează la fiecare nivel al ierarhiei sistemice (individ. întreaga cantitate utilizată la realizarea acesteia.Energia chimică trece de la un organism la altul o dată cu hrana constituită din substanţe organice. valori care corespund capacităţii de suport a mediului. cât şi între acestea şi condiţiile şi resursele mediului de viaţă.persistenţa. Cealaltă parte a productivităţii primare. în descrierea căreia se au în vedere numeroase mărimi a căror cunoaştere devine importantă în acţiunile de reconstrucţie ecologică şi de stabilire a căilor de exploatare raţională a resurselor. Eficienţa utilizării energiei (hranei) disponibile creşte de la nivelul producătorilor primari spre cel al consumatorilor de ranguri mai înalte. proprietatea ecosistemelor de a se îndrepta şi evolua spre o stare particulară pornind de la o varietate de situaţii. Populaţiile se menţin la valori optime ale efectivelor. biocenoză etc. raportul dintre niveluri fiind de 1/10. la fiecare nivel trofic. transferul energiei în biocenoză este diferit de transferul substanţei. hrană (trofice) şi biochimice (autotoxicitate). c) Pentru cel de-al treilea nivel – nivelul trofic al carnivorelor de ordinul I (consumatori secundari) – fluxul de energie este reprezentat de biomasa totală a producţiei secundare a erbivorelor. în acest context. 48. cunoaşterea mecanismelor care asigură această stare permite previziunea unor reacţii ale ecosistemului la perturbări de natură antropică. sunt reprezentate de reciclare şi controlul creşterii. asupra căruia persistă încă numeroase controverse. respectiv măsura îndepărtării reversibile de starea iniţială de echilibru. în sensul că. autoprotecţie (ascundere. la dispoziţia celui de-al doilea nivel trofic rămânând producţia netă. dar şi cu resurse finite se poate explica ca rezultat al unor mecanisme de autoreglare (autocontrol) şi se materializează prin echilibrul ecologic. la care se adaugă cantitatea de energie din biomasa consumatorilor primari şi apoi energia din plantele cu care sau hrănit fitofagele. energie pe care o absorb la nivelul clorofilei. . echilibrul ecologic este cu adevărat o stare care se menţine prin interacţiuni complexe. urmată de crearea interdependenţei şi de organizarea într-un sistem cibernetic cu autoreglare. emergia reprezintă cantitatea de energie din biomasa consumatorilor secundari. un raport unitar între intrări şi ieşiri. Fluxul energiei prin ecosistem. capacitatea de supravieţuire în timp a ecosistemului.Echilibrul ecologic Menţinerea structurii şi funcţiilor ecosistemelor într-un mediu permanent schimbător. a căror decelare a suscitat un interes deosebit în planul dezbaterilor teoretice şi a observaţiilor empirice. nivel trofic. Din punct de vedere al schimburilor de substanţă şi energie. ţinând cont de randamentul transferului de energie. răspândire. se caracterizează prin următoarelor legităţi: Producţia netă scade de la nivelul producătorilor la cel al consumatorilor. plecând de la energia solară. Principalele mecanisme de autoreglare sunt mecanisme de prevenire (feed-before) şi mecanisme de corectare (feed-back) care se bazează pe relaţii diverse. Jorgensen (1997) a introdus acest termen pentru a înlocui termenul de entropie. Menţinerea echilibrului necesită autoreglare. Noţiunea de emergie a fost introdusă de Odum (1983) şi măsoară. Rezultă faptul că energia are un traiect. Energia înglobată corespunde la ceea ce este real utilizat din producţia netă vegetală. dat fiind caracterul finit al resurselor sau spaţiului şi al potenţialului. devenind un concept emblematic al armoniei din mediul înconjurător. Cantitatea de energie eliminată prin respiraţie raportată la producţia brută creşte de la nivelul producătorilor primari spre cel al consumatorilor de rang mai înalt. La nivelul biocenotic.constanţă sau lipsa perturbaţiilor. va reprezenta pradă pentru bacterii. Soluţiile.amplitudinea. În plus. Exergia măsoară cantitatea de energie sub formă de căldură.9 Astfel. Mărimea ei exprimă necesarul iniţial de energie solară pentru a obţine o anumită cantitate de biomasă. astfel. . b) O parte a producţiei primare nete serveşte ca aliment animalelor erbivore (consumatori primari) care. mimetism). Energia stocată în substanţa organică nu mai poate fi reconvertită în energie radiantă. ingerând-o. plecând de la energia conţinută de un organism. are loc o pierdere de energie. însoţit de pierderi entropice Transferul de energie de-a lungul diferitelor lanţuri trofice decurge astfel: a) Producătorii primari captează energia de la radiaţiile solare.

De asemenea. de altfel.agroecosisteme (ecosisteme agricole) . Ipotezele diferă în ceea ce priveşte modul de explicare a corelaţiei dintre complexitatea. a atmosferei şi a biodiversităţii. În continuare. Aceste ecosisteme s-au constituit în urma unei evoluţii îndelungate. 49. precum şi de nivelul de negentropie sau entropie generat. principalele căi prin care circulă energia şi. s-au înaintat multiple ipoteze privind factorii de care depinde această stare.ecosisteme forestiere (plantaţii) IV.apele interiore. ecosisteme minore Sunt fie ecosisteme naturale. Ecosisteme dependente de energia solară şi de energia subvenţionată de om: . Pădurea se constituie într-un factor de protecţie a mediului înconjurător şi de mentinere a echilibrului ecologic prin exercitarea funcţiilor de protecţie a apelor.acvacultură . funcţii care afectează direct sau indirect activităţile umane. dar sunt convergente în ceea ce priveşte rolul pe care îl joacă fluxul de energie. a diferitelor strategii de valorificare a potenţialităţii mediului.Ecosisteme naturale dependente atat de energia solara. Ţinând seama de curentul de energie necesar pentru subzistenţă. Legăturile generate de hrană constituie. diversitatea ecosistemului şi stabilitatea lui. Se face astfel diferenţa între ecosistemele acvatice şi ecosistemele terestre. Varietatea modalităţilor în care se pot asocia componentele spaţiului geografic generează o diversitate uriaşă de medii de viaţă particularizate apoi sub influenţa biocenozelor care le ocupă. pe baza selectării. au o structură complexă reflectată în marea lor diversitate. terenurilor şi solurilor.Clasificarea ecosistemelor Varietatea ridicată a condiţiilor de mediu a generat un răspuns similar în organizarea sistemelor vii. cat si de alte surse de energie : -estuarele din platforma continentala a oceanelor -padurile ecuatoriale si tropicale pluviale III. Următoarea treaptă de diversificare este dată de caracteristicile mediului fluid în care se găsesc comunităţile de organism. 50.) şi heterotrofe (dominate de consumatori – peşteri). ecosistemele care alcătuiesc ecosfera se pot împărţi în trei mari categorii: ecosisteme majore Reprezintă toate ecosistemele naturale racordate la sursa de energie solară prin intermediul plantelor verzi (producători primari). structura biocenotică ş. Ponderea relativă a unor categorii funcţionale de organisme permite identificarea unor ecosisteme autotrofe (în care predomină activitatea producătorilor – pădure. implicit. Ecosisteme dependente numai de energia solară: . ecosistemele mixte Sunt acelea a căror existenţă depinde de folosirea unui curent de energie provenit din două sau mai multe surse distincte.Având în vedere importanţa stabilităţii pentru menţinerea funcţiilor ecologice ale ecosistemelor. părerile sunt unanime şi asupra relaţiilor trofice ca principal garant al echilibrului. evoluţia în timp. În continuare. lipsite de producători primari. Din punct de vedere al provenienţei energiei necesare pentru întreţinerea structurilor şi funcţiilor. se consideră că în funcţie de influenţa omului ecosistemele pot fi naturale modificate sau amenajate. determinând o mare diversitate a ecosistemelor în tendinţa de extindere continuă a spaţiului de viaţă şi de valorificare eficientă a resurselor. În acest context. caracteristicile biotopului.a. în special cele dependente de energia solară.pădurile din diverse zone climatice . particularităţile economiei energetice. Odum (1971) a sintetizat principalele tipuri de ecosisteme de pe Terra I.Functii ecologice ale padurii Ecosistemul de pădure se remarcă nu numai prin gradul ridicat de stabilitate şi organizare complexă care-l transformă într-o carte deschisă în cercetarea funcţionării unui ecosistem. ceea ce le asigură utilizarea cu o eficienţă maximă a energiei solare şi a fondului de substanţe minerale. particularităţile biotopului realizează o primă diferenţiere prin poziţia pe verticală faţă de o linie imaginară care este substratul sau cota 0. stepă etc. dulci şi sărate II. în funcţie de circumstanţe. fie constituite de om. diferenţierea merge pe căi specifice pentru fiecare din cele două categorii.păşunile alpine . 32 . Diferenţierea ecosistemelor poate fi determinată de condiţiile genetice.aşezări umane nelor Ecosistemele naturale actuale. Ecosisteme subvenţionate de resurse de energie în formă concentrată şi dependente de energia solară prin alimentaţie : . rezultând ecosisteme supraterane şi ecosisteme subterane.Oceanul planetar . substanţa.tundrele . în tratarea factorilor care determină stabilitatea. dar şi prin raporturile care s-au stabilit în decursul timpului între aceasta şi activitatea omului. elemente dimensionale. cât şi de alte surse de energie.

Sub aspect economic şi ecologic. terenurilor agricole. intensitate scăzută a radiaţiei solare. Podişul Central Moldovenesc etc. creşterea frecvenţei calmului atmosferic şi viteze mai mici ale vântului. pentru înfiinţarea de islazuri comunale (Legea din 1920) a condus la suprafeţe întinse degradate prin eroziune şi procese torenţiale în Vrancea. scăderea vitezei de scurgere. în pădurile mediteraneene. în schimb. fixarea solurilor nisipoase şi asanarea terenurilor cu umiditate în exces. prin influenţa pe care o exercită asupra climei. Subcarpaţii Sudici. Interceptarea apei pluviale nu se realizează în totalitate la suprafaţa solului. în special cele urbane. toleranţa speciilor vegetale fiind limitată. Regularizarea regimului râurilor Se realizează prin micşorarea volumului de apă scurs la suprafaţa solului. repartizarea mai uniformă a precipitaţiilor şi creşterea cantităţii acestora. pe o distanţă de 500-1 000 m. în acelaşi timp. aici pădurea joacă un rol hotărâtor şi în însuşi procesul de solificare. circulaţiei maselor de aer şi proceselor de evaporare. pentru a îndeplini asemenea funcţii. mai nou. 33 . Porozitatea ridicată a acestuia permite absorbţia unui volum important de apă. de unde se evaporă cu uşurinţă. în acelaşi timp. Aceste influenţe favorabile se resimt nu numai în interior. la nivelul solului. Defrişarea pădurilor de pe coastele repezi din zonele colinare. Pădurea participă activ şi la conservarea formelor de relief prin diminuarea eroziunii de suprafaţă şi de adâncime. 1 m de muşchi putând reţine 5 litri de apă. ceea ce are o importanţă deosebită pentru comunităţile umane. adevărata dimensiune a acestui efect este apreciată. rolul pădurii este semnificativ. favorabili sănătăţii. ci şi în zonele învecinate. Acesta este determinat de influenţa exercitată asupra radiaţiei solare. oxigenul necesar la aceeaşi scară. Volumul informaţional semnificativ care organizează ecosistemul forestier determină ca acesta să joace un rol important în menţinerea echilibrului la o scară mai mare – regională. Pădurea reuneşte pe o suprafaţă relativ restrânsă un volum important de biomasă vegetală (arbori. de asemenea.6 Protecţia atmosferei şi funcţiile climatice Reprezintă un alt aspect al rolului jucat de pădure în menţinerea echilibrului ecologic. reţinerea apei în profilul de sol. mai bogat în ioni negativi. în primii 50 cm. Aerul pădurii este. Valea Arieşului. Această funcţie justifică denumirea de „plămân verde”. ea asigură consumul de dioxid de carbon rezultat din „metabolismul” propriu. carbonului etc. eliberând. Manifestarea acestor particularităţi depinde de caracteristicile covorului vegetal. respectiv la evitarea colmatării albiilor sau lacurilor de acumulare. De exemplu. datorat poluării. stratul de muşchi de la suprafaţa solului acţionează ca un adevărat reglator. cât şi de factorii staţionari. dar şi din ecosistemele învecinate sau. dar şi a siguranţei construcţiilor. ecosistemele forestiere. arbuşti. Îmbunătăţirea calităţii apei Este rezultatul îmbogăţirii acesteia în ioni de hidrocarbonat. multe vitale. circuitelor apei. plante erbacee) angajate în procesul fotosintezei. Astfel. Întrucât modifică semnificativ suprafaţa activă. este necesar ca cel puţin 50% din suprafaţa bazinului hidrografic care aprovizionează un lac de acumulare să fie acoperită cu pădure. Astfel. nu trebuie uitat faptul că aceiaşi poluanţi pot distruge pădurea. prin prisma consecinţelor devastatoare ale diminuării suprafeţei împădurite în bazinele hidrografice. că un hectar de pădure poate reţine. calciu şi scăderea conţinutului în ioni de amoniu Aceste efecte justifică asocierea pădurii cu garanţia aprovizionării cu apă. prezenţa ecosistemului de pădure induce un topoclimat specific. cu până la 90% faţă de atmosfera urbană. reducerea debitelor maxime ale viiturilor. cu atât mai mult cu cât litiera cedează lent apa. datorită evapotranspiraţiei scăzute (ca o adaptare la regimul hidric deficitar) nu se resimte efectul de „răcoare”. o parte din apă este reţinută de frunziş. fiind cunoscut faptul că molidişurile constituie principalul regulator al formării debitelor de apă ale râurilor. mai cu seamă cele tropicale. evitarea alunecărilor de teren. de cele mai multe ori. În cel din urmă caz. Deşi. datorată prezenţei fitoncidelor. sau se scurge pe trunchiurile copacilor ajungând treptat la nivelul solului. Topoclima pădurii se diferenţiază prin moderarea extremelor de temperatură. Se semnalează. oxigenului. De altfel. prezenţa perdelelor de protecţie aduce importante sporuri de producţie. Se apreciază. ca factor genetic al climei. Protecţia terenurilor şi a solurilor Este o funcţie deosebit de importantă în regiunile cu relief frământat şi în regiunile cu soluri nisipoase. bioacumularea. Acţiunea moderatoare asupra scurgerilor superficiale reduce eroziunea solului.). băltiri. creşterea umezelii relative a aerului. Efectul „purificator” se manifestă pentru un spectru mai larg al poluanţilor atmosferici – pulberi sedimentabile. asigurând stabilitatea mecanică.a. o diminuare a încărcăturii microbiene. Absenţa pădurii relevă importanţa acestui efect moderator asupra agenţilor fizici de modelare actuală a reliefului. Valea Lotrului. ruperi de baraje. torenţialitate ş. la reducerea volumul de sedimente. Se realizează datorită influenţei exercitate asupra circuitului hidrologic de interacţiunea dintre biotop şi biocenoză. pădurea a îndeplinit şi îndeplineşte o serie de funcţii. în acest sens. căilor de transport etc. Această influenţă asigură debitul constant al izvoarelor. Din păcate. Mai mult. care sunt afectate de fenomenele hidrologice extreme (inundaţii. Acestea concură la manifestarea efectelor pozitive pe următoarele direcţii: Formarea rezervelor de apă Rezervele de apă sunt aprovizionate constant prin infiltrare. contribuind. dioxid de sulf. dar şi pentru culturile agricole. Astfel. 1 450 m3 de apă (echivalentul a 145 mm de precipitaţii). diminuarea temperaturilor în cursul verii este mai mare pentru pădurile de foioase (unde prin evapotranspiraţie se consumă mai multă căldură). elemente radioactive – reţinuţi mecanic sau absorbiţi de frunziş. fiind unele din cele mai importante producătoare de oxigen la nivel planetar.

iar pe cele cu substrat nisipos s-au format asociaţii vegetale caracteristice. Importanţa lor este dată de condiţiile prielnice pe care le asigură pentru cuibărit. brădiş. unii autori (Muja. în rândul funcţiilor pădurii. deşi depinde în mare măsură de o serie de facilităţi ale vieţii urbane. Funcţiile de protecţie sunt importante în actualul context economico-social în care exploatarea intensivă a condus la manifestarea consecinţelor deosebit de grave ale diminuării suprafeţelor acoperite de pădure. diminuează intensitatea sunetului cu până la 10 decibeli. dau naştere. 51. săgeata apei. prin fluctuaţiile sale. atâta timp cât uscăciunea nu este excesivă. alcătuite din specii de rogoz prin acumularea şi turbificarea materialului organic mort.Delta Dunarii Reprezintă o asociere complexă de ecosisteme interconectate. şalău. e) Grindurile 34 . cosac. Fitoplanctonul reprezintă clasa producătorilor. de a reface forţele. el prezintă asociaţii de organisme constituindu-se într-un adevărat ecosistem care şi-a „creat” suportul ecologic. în special pădurea de răşinoase. Cu toate acestea. contribuie la modificări substanţiale ale biotopurilor cu o periodicitate mai mult sau mai puţin constantă. săgeata apei. asigurată de mecanismul complex de autoreglare a ecosistemului forestier. stârc galben. Multe terenuri mlăştinoase sunt acoperite cu stufărişuri permanente. ca şi cele mlăştinoase.). somn. cu frunze plutitoare (nuferi) sau plutitoare (lintiţă. pentru cunoaşterea legităţilor care coordonează procesele din natură. moluştele. prin mediul ambiant deosebit de favorabil pe care îl creează. rogozul. limba broaştei. protecţia poate fi înţeleasă şi în sensul îngreunării atacurilor cotropitorilor. rămâne. iar pe durata apelor mici sunt uscate. vânat etc. cormoran pitic. sturioni) compun clasa consumatorilor. la acest orizont de timp. ştiucă. De aici decurge şi rolul pădurii pentru cercetarea ştiinţifică. Tot aici se întâlnesc zăloagele. Diversitatea mare a condiţiilor de mediu. şalău.În aceeaşi ordine de idei trebuie menţionat faptul că vegetaţia forestieră. transformându-se în adevărate colonii de păsări pentru speciile: ţigănuş.şi macroscopici sunt mai mult sau mai puţin. fiind intercalate între bălţile permanente şi terenurile inundabile. Sulina şi Sf. formează cel mai întins biotop al deltei actuale. Apropierea de mlaştini a unora permite extinderea biocenozelor acestora. ciuma apei). mai ales cele cu substrat nisipos. peştişoară. fructe. Functia recreativă reprezintă însuşirea pădurii de a proteja şi fortifica sănătatea. Diversitatea biologică cea mai ridicată se înregistrează în pădure. insectele se asociază tulpinilor plantelor sau populează zona bentală. ştiucă. 1994) consideră acest rol o funcţie socială. Consumatorii micro. respectiv tufe de sălcii în care predomină zălogul sau salcia cenuşie. stârc-de-noapte. a căror limită spre uscat o constituie o centură de papură şi rogozuri. Consumatorii sunt bine reprezentaţi de peşti din familia Cyprinidelor (crap. Regiunile întinse de stufărişuri.dependente de regimul hidrologic al Dunării care. Prezenţa lor depinde de durata şi intensitatea inundaţiilor de primăvară. precum şi de biban. Terenurile inundabile Se acoperă cu apă în timpul viiturilor. în timp ce un zooplancton variat şi numeroase specii de vertebrate (crap. capacitatea de muncă a oamenilor. Funcţia de recreare Ocupă.9 Protecţia fondului genetic Decurge din însăşi existenţa pădurii. pentru identificarea posibilităţilor de protecţie ale unor specii aflate pe cale de dispariţie. măcrişul-de-apă etc. inariţă. stuf etc. aflate şi ele într-o permanentă interacţiune unele cu altele. babuşcă). acoperite de pământ aluvionar şi resturi organice. mai cunoscute fiind cele de popândaci. Gheorghe). în care numeroase populaţii trăiesc într-o stabilitate relativă. stânjeneii. fiind invers proporţională cu acestea. Adăugând la aceasta efectul asupra psihicului uman. c) Terenurile mlăştinoase Servesc în timpul viiturilor la reproducerea peştilor de baltă. cosor. În afara acestora. cu timpul. Aceste terenuri. otrăţel) şi în marginile mlăştinoase (ciulini. canale şi gârle. astfel încât să permită supravieţuirea speciei în condiţiile alternanţei dintre uscat şi apă.). de a asigura un nivel superior al stării psihice umane. egretă mică etc. comuni cu cei din ecosistemele acvatice descrise anterior. larve. legat intim de natură. Prin influenţa exercitată asupra climatului şi calităţii aerului pădurea permite realizarea unui cadru ambiental optim pentru sănătatea umană. Deşi este format din stuf. Practic. întrepătrunderea şi suprapunerea acestora nu permit o delimitare strictă a ecosistemelor. sunt importante pentru reproducerea faunei piscicole (mai ales a ciprinidelor). Printre plantele însoţitoare se numără papura. pădurea devine un refugiu pentru citadinul modern care. un loc aparte prin influenţa directă asupra activităţii şi sănătăţii umane. De asemenea. ecosistem în stare de climax. la o formaţiune specifică şi anume zonele de plaur. b) Apele stagnante Permit dezvoltarea macrofitelor sub suprafaţa apei (broscariţă. În acest context. culminând cu pădurile tropicale. perdelele forestiere plantate de-a lungul drumurilor au un rol important pentru combaterea poluării sonore. pădurea apare mai degrabă ca un important furnizor de materii prime şi alimente (material lemnos. Din perspectivă istorică însă. se individualizează următoarele categorii: a) Apele curgătoare Sunt reprezentat de cele trei braţe ale Dunării (Chilia. Prin urmare. pipirigul. somn. ca orice fiinţă vie.

pe arealul asolamentului. întrucât componentele biocenozei sunt constante. Structura spaţială este determinată de om pe baza necesităţilor de producţie. nitraţi). loc de reproducere a numeroase specii de peşti. afectând planeta Pământ. care-şi vor petrece aici mare parte din viaţă. refăceau rezerva de elemente nutritive a solului. În evoluţia ecosistemelor agricole se individualizează mai multe etape. călin). iniţial. de dimensiuni relativ mici şi având condiţii uniforme. dar în acelaşi timp relevantă. o variaţie multiplă a diverselor fenotipuri de plante caracteristice stepelor aride. Delta Dunării constituie un ansamblu complex de ecosisteme. astfel încât densitatea a putut ajunge până la 50 loc/km2. pe mai multe nivele ierarhice. având o salinitate variabilă. pesticidelor etc. reprezentată de o suprafaţă delimitată administrativ. Datorită surplusului de energie oferit de agricultură. creată şi controlată de om în vederea obţinerii unei producţii ridicate şi de calitate superioară. este necesar un consum de energie ridicat din partea oamenilor (lucrări de întreţinere a culturilor). într-o arhitectură specifică. La un moment dat. Structură şi funcţii Ecosistemul agricol constituie o unitate funcţională a biosferei. Sistemele de agricultură au evoluat. caracteristici sunt şoarecii cu botul ascuţit. cu efecte poluante şi asupra celorlalte specii. Această zonă este populată cu puieţi din familia sturionilor. biocenoza dintr-un asolament este suma biocenozelor din solele componente. Perfecţionarea tehnologică şi introducerea uneltelor cu mii de ani în urmă. Astfel. important prin funcţiile sale de filtru biologic. În încercarea de a reda o imagine cât mai sintetică. subarbuşti. iepurii şi coropişniţele. Agricultura zilelor noastre se realizează pe baze ştiinţifice prin utilizarea soiurilor şi raselor ameliorate genetic. prin dejecţiile lor. se creează condiţii relativ uniforme de sol. vipera. Acestea permit obţinerea de producţii ridicate în sisteme intensive de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor pentru satisfacerea necesităţilor de hrană a unei populaţii în continuă creştere. Într-o primă fază. 52. păduri cu aspect luxuriant. respectiv de conservare a biodiversităţii. în care se menţin relaţiile caracteristice dintre specii.Constituie suportul ecologic al pădurilor de sălcii şi plopi (Letea. deşi anual îşi modifică poziţia relativă. sânger. mistreţ. Gradul de omogenitate este ridicat. viţă sălbatică. Ecosistemul agricol Impactul agriculturii primitive asupra biosferei nu a produs dezechilibre decât în unele părţi ale Globului. deosebit de dăunătoare pentru culturile agricole. atât a speciilor vegetale. furajelor concentrate. f) Zona mării Este reprezentată de mediul marin în care se simte influenţa apelor Dunării. pentru extinderea terenurilor de păşunat. s-au făcut numeroase „simplificări”. sitarul de pădure. în primul rând relaţiile trofice şi cele de tip biochimic. omul îşi restructurează şi mediul de viaţă. hrana preferată a morunului şi nisetrului. dracilă. Astfel. hamei. animalele. liane (curpen. cultivarea terenului devine continuă. lup (mai ales iarna). unde scăderea fertilităţii solului se produce mai lent. cătină roşie. iar sezonul rece face inaccesibile majoritatea posibilelor surse de hrană. se lasă terenul să se „odihnească” sub formă de pârloagă (terenul nu se mai cultiva). Cu toate acestea. cât şi a celor animale. capabil de autoreglare şi caracterizat de stabilitate. arbuştii (cătină albă. Ulterior. cu funcţionalitate proprie. delimitările fiind stabilite printro planificare în cadrul unui management care integrează componentele ecologice şi economice. ceea ce dă naştere oikumenei Treptat. nisipurilor umede. iederă. Se acumulează astfel compuşi minerali solubili. alimentând bancurile de scoici. alelopatic. Pentru a împiedica această tendinţă. Acesta reprezintă momentul desprinderii omului de sub incidenţa ciclurilor naturale şi dobândirea unei autonomii limitate faţă de ecosisteme. alături de numeroasele specii de sălcii ( Salix) şi plopi (Populus). mur. folosirea animalelor în activităţile agricole. se trece la o nouă agricultură care se bazează pe un tip aparte de ecosistem. în anii favorabili. Pădurile Letea şi Caraorman sunt fitocenoze foarte interesante şi rare în flora Europei şi arată. comasate pe un spaţiu relativ mic. Ca metodă de întreţinere. irigaţiilor. uşor accesibili pentru plante (de exemplu. se pot dezvolta lăcustele migratoare. Dintre consumatori. aceste modificări sau generalizat. Ierarhic superior solei este asolamentul în care se încadrează sola prin rotaţie. Toate acestea au constituit fundamentul transformării întregului complex de ecosisteme într-o arie protejată recunoscută internaţional prin categoriile de „Rezervaţie a Biosferei”. „Site Ramsar” şi componentă a Patrimoniului Natural Mondial (UNESCO). marginii bălţilor şi lacurilor. în condiţii economice şi sociale tot mai avantajoase. corn. cu precădere. vulturul codalb. măceş. în timp. a îngrăşămintelor chimice. al cărei element edificator este planta de cultură. fertilizarea fiind realizată prin utilizarea resturilor de plante şi a dejecţiilor de animale care asigurau regenerarea humusului. când s-a trecut la agricultura tradiţională şi industrială. Caraorman) care concentrează o diversitate ecologică ridicată. se produce o continuă ploaie de organisme moarte spre fundul platformei continentale. Unitatea elementară în ecosistemele agricole este considerată sola (parcela). În stufării şi tufărişurile dinspre mare. Ulterior. mecanizării lucrărilor. bufniţa mare. Ecosistemele agricole au tendinţa de a evolua spre starea de climax – maximă ordine structurală şi funcţională posibilă într-un ecosistem dat prin reţeaua sa de interacţiune. fapt pentru care s-au folosit mijloace chimice în combaterea lor. staţiune temporară a unor păsări. baza trofică uniformă asigurând aceleaşi caractere nivelurilor trofice superioare. în zonele temperate. formarea ecosistemelor agricole s-a realizat prin defrişări sau incendieri ale pădurilor. spurcaciul. selectarea speciilor şi a soiurilor au făcut posibilă creşterea populaţiei umane prin asigurarea cu hrană. Pe acest teren se instalau buruienile şi erau folosite ca păşuni. În regiunile mai depărtate de litoral. Unităţile administrative care agregă mai multe asolamente 35 . volbură mare) şi plante parazite (vâsc) edifică. şarpele de apă. diferite specii de păsări. lemn câinesc. pe care omul înfiinţează biocenoza. pădurilor.

praşile. irigaţii etc.pot fi considerate un nivel superior de integrare. dăunători.) Programul. o singură specie. În plan funcţional. este necesară aplicarea lucrărilor specifice (tăieri. Însuşirile sistemelor biologice se transmit şi ecosistemelor agricole. recoltare.). arături de mare adâncime (desfundări). La plantele din ecosistemele agricole se menţin programe specifice (de exemplu. fertilizare etc. determină rolul preponderent al omului în realizarea acestei însuşiri esenţiale pentru menţinerea ecosistemului 36 . fiind vulnerabilă la accidentele climatice. rezultat din uniformitatea ridicată a biocenozei şi biotopului. Biocenoza agricolă Este formată din plantele de cultură. de regulă. cât şi omul care aplică măsuri chimice sau mecanice pentru evitarea îmburuienării sau stabileşte epoca de semănat astfel încât plantele de cultură să acopere prin frunze solul înainte de răsărirea buruienilor. ecosistemul agricol se individualizează prin: productivitate biologică ridicată. menţinerea într-un stadiu tânăr (în care sunt predominante procesele de fixare a energiei. randament fotosintetic ridicat prin creşterea indicelui suprafeţei foliare (raportul dintre suprafaţa foliară şi suprafaţa de teren cultivată). prin viteza de creştere. În ansamblu. împreună cu toate organismele vii existente în spaţiul de cultură (microorganisme. de producţie a substanţei organice). cât şi la consumatori. implicit. tipul de îngrăşăminte folosite. consumuri energetice ridicate. nu realizarea unui echilibru între diferitele populaţii. Este o biocenoză simplă. Autoreglarea se realizează atât prin acţiunea plantelor cultivate. ecosistemele agricole fiind vulnerabile la variaţii relativ mici ale factorilor ecologici. Astfel. suprafaţă foliară. sisteme de susţinere. prezenţa de substanţe chimice de sinteză mai mult sau mai puţin biodegradabile (pesticide. Subsistemul agrofitotehnic Cuprinde lucrările prin intermediul cărora omul îşi exercită controlul permanent în ecosistem: tratamente. mijloace de susţinere etc. buruieni etc. Efectul direct este cel de diminuare a stabilităţii. în care controlul structural şi funcţional se realizează prin management agricol. Lucrările mecanice. răsucitul frunzelor în timpul arşiţei de vară). eliminarea periodică a unei proporţii importante de biomasă. Interacţiunea acestor sisteme manifestată prin procese biologice de ambianţă fizico-climatică şi socio-economice desemnează ecosistemul agricol drept un sistemic bioeconomic. rămânând multe nişe ecologice neocupate. Eterogenitatea. biotopul. Numărul redus al conexiunilor interne. praşile. Echilibrul dinamic. pesticide. rotaţia culturilor modifică însuşirile solului. ci prin tratamente cu insecticide.) introduse în ecosistem pentru menţinerea echilibrului acestuia. Transformările realizate de om la nivelul componentelor sistemului induce însă manifestări deosebite ale acestor însuşiri. Subsistemul socio-economic Reprezintă totalitatea mijloacelor de mecanizare şi a materialelor de producţie (îngrăşăminte. cretizare etc. În acest context. atât la plantele de superioare. îngrăşăminte chimice etc. conform caracterului istoric. subsistemul agrofitotehnic şi subsistemul socio-economic Biotopul agricol Este definit prin factorii climatici. tratamente fitosanitare. macroelemente) în ciclurile biogeochimice. menţinerea unui anumit nivel al populaţiilor de insecte defoliatoare nu se realizează prin activitatea consumatorilor de gradul al II-lea.). în timp ce altele sunt modificate în favoarea omului. tăieri. Integralitatea din ecosistemele agricole este mult afectată pentru că biocenozele au fost simplificate. cât şi ca rezultat al intervenţiei antropice. determinate de preluarea activităţii nişelor ecologice neocupate de către acţiuni consumatoare de energie. amendamente pentru corectarea reacţiei solului. Rolul lor în funcţionarea ecosistemului este preluat de activitatea omului (de exemplu. irigaţii. fiind astfel edificate circuite complete ale substanţei şi energiei. creându-se o independenţă relativă faţă de restricţiile ecologice specifice ecosistemelor naturale. Este mult mai redusă. Aceste măsuri vizează sporirea biomasei utile (recolta plantei de cultură). ecosistemul agricol integrează 4 subsisteme: biocenoza agricolă.urmărindu-se creşterea recoltei. deoarece pe solă se cultivă. uniformitatea biocenozei şi. ecosistemul agricol reprezintă o unitate funcţională creată de om pentru a controla procesele de producţie de biomasă. Pentru a îmbunătăţi aceste condiţii şi pentru a le adapta la cerinţele speciei de cultură se modifică uneori cel natural prin terasări. Se poate realiza şi o asociere cu sectorul zootehnic. Pentru a evita dezechilibrul generat de competiţia dintre plantele de cultură şi buruieni intervin atât plantele. folosirea soiurilor rezistente etc. mai puţin stabilă. a biomasei produse. dar mai ales dezechilibre generate de lipsa mecanismelor de autoreglare a efectivelor populaţiilor. accelerarea vitezei de circulaţie a elementelor chimice (în special. edafici şi orografici care induc o anumită intensitate a proceselor fiziologice. uniformitatea accentuându-se în cazul monoculturii.). fiecare din aceste acţiuni având repercusiuni asupra favorabilităţii momentane a solului pentru o specie dată şi influenţând tipul şi intensitatea noilor intervenţii.

aceasta se obţine din circa şapte calorii primare. persistă încă deficienţe în satisfacerea nevoilor elementare. adică 28%. în timp ce bovinele (exceptând cele îngrăşate în complexe specializate). indicele producţiei alimentare l-a devansat pe cel al creşterii populaţiei. bazată pe alimente de provenienţă vegetală.Securitatea alimentara si problemele globale Consumul de alimente asigură între 1 764-3 535 kcal/zi/locuitor.12 Din suprafaţa uscatului de 14. Pentru menţinerea potenţialului productiv pe termen lung este necesară o gestionare atentă prin stabilirea 37 . oceanice. fâneţe). Deşi societatea modernă a condus la o diversificare şi la o amplificare fără precedent a nevoilor umane.26 hectare/locuitor. la nivel zonal. Prima categorie furnizează.8 persoane la un hectar. ca şi cei subnutriţi şi subponderali se confruntă cu probleme medicale similare.1 miliarde în 2000) rezultă un spaţiu de hrană de 0. industrializare. nu creează această situaţie. din punct de vedere calitativ. în timp ce indicii producţiei alimentare s-au situat sub 2% pe an. Asigurarea necesarului de hrană pentru populaţie reprezintă una din variabilele cheie ale ecuaţiei populaţie în creştere . o reprezintă continentul african. Spaţiul de hrană variază. tehnologiile agricole şi materialul biologic. adică la 0. Aceasta a permis crearea unor surplusuri imense de hrană cu implicaţii profunde în organizarea. cantităţi însemnate. o raţie alimentară normală trebuie să includă şi furaje concentrate. care se găsesc numai în produsele de origine animală. aceasta reprezintă doar 10% din total. În acest caz. încărcarea apelor cu poluanţi sau mineralizarea ridicată sunt principalii factori care determină disponibilitatea pentru irigaţii. norma de teren arabil se va reduce la mai puţin de jumătate. O calorie stocată în biomasa consumatorilor (erbivorelor) este rezultată din mai multe calorii stocate de producători (plantele verzi). deşertificarea. Este o ironie faptul că cei care sunt „suprahrăniţi” şi supraponderali.Acestea pot fi luate din produsele vegetale şi animale consumate. Ca o excepţie. ca spaţiu propriu-zis de hrană. trebuie menţionat faptul că aceasta nu are întotdeauna efecte pozitive. Debitul apelor de suprafaţă depinde de regimul climatic şi de gradul de împădurire al bazinelor hidrografice. este echivalentă cu 13 755 kcal primare. Prezenţa în alimentaţie a unor aminoacizi esenţiali. altfel spus 3. Mai mult. din ecosistemele agricole. Oferta alimentară a omenirii se bazează pe două componente fundamentale: ecosistemele naturale şi ecosistemele agricole. în condiţiile în care suprafeţele actuale se vor menţine constante. reprezentând spaţiul de hrană.Trăim. ale apelor interioare). proprietăţi aerohidrice etc. cu rol productiv (de exemplu. în care unii oameni mănâncă prea mult. fără proteine animale şi fără grăsimi. Totuşi. râuri) şi subterane. turism etc. iar.1 miliarde hectare. respectiv de modificare a biotopului. de aproximativ 3% pe an. printre altele. în prezent. păşuni. în special de proteine animale (de exemplu. există numeroşi factori naturali şi antropici care diminuează suprafaţa productivă: eroziunea solului. ecosistemele marine.) Resursele de apă pentru irigaţii Folosirea irigaţiilor a însemnat una din primele acţiuni de control a factorilor ecologici de către om.13 hectare. fertilitatea solurilor. suprafaţa agricolă este de 4. sub suprafaţa pe care o reprezintă în prezent în China. Ambele categorii suferă de malnutriţie. o raţie alimentară de circa 3 501 kcal/zi. Fertilitatea solurilor condiţionează direct productivitatea ecosistemelor agricole fiind dependentă de numeroşi factori (aprovizionarea cu elemente nutritive. Variabilele care caracterizează această componentă sunt: suprafaţa disponibilă de a fi cultivată (terenuri agricole – arabil. din care 1 709 kcal provin din produse animaliere. încă direct. în timp ce la o dietă bogată. cum este şi nevoia alimentară. pH. dar creşterea intensităţii exploatării înseamnă depăşirea capacităţii de refacere a biomasei prin mecanismele naturale. acvaculturile).resurse limitate. iar alţii prea puţin. la care se adaugă ecosistemele parţial amenajate. degradarea chimică şi antropizarea (utilizarea terenului în alte scopuri decât cel agricol – urbanizare. unde se manifestă o tendinţă inversă. Cum păsările şi ovinele consumă seminţe (furaje concentrate) înseamnă că acestea sunt în competiţie cu omul. Importanţa irigaţiilor este susţinută de câteva date statistice relevante. Pomparea apei din surse subterane este singura soluţie de menţinere a ecosistemelor agricole în zonele unde densitatea reţelei hidrografice este redusă – majoritatea zonelor aride.53. aria minimă este de 0. Rezultă faptul că cea mai mare parte din creşterea viitoare a ofertei mondiale de hrană trebuie să provină de pe terenurile cultivabile. consumând furaje grosiere. În prezent. face obligatorie şi utilizarea acestora în alimentaţie. La nivel mondial. Ambele surse pot deveni limitative pentru practicarea agriculturii. Luând în considerare şi posibilitatea modificării suprafeţei în sensul creşterii. Ţinând seama de dublarea populaţiei în perspectiva anului 2100.62 ha. în medie. extrăgându-se un volum mai mare de apă decât cel care se reîntoarce prin infiltrare. Dacă luăm în calcul numai suprafaţa arabilă. pe durata mai multor decenii indicele de creştere a populaţiei a fost. efectele asupra sănătăţii fiind asemănătoare – sensibilitate mai mare la îmbolnăviri.8 miliarde hectare. Această valoare acoperă însă diferenţieri mari între continente şi ţări. aria minimă este de 0. Raportând terenul productiv la numărul de locuitori (6. ierarhizarea şi dezvoltarea societăţii. cu produse vegetale şi animale. speranţă de viaţă redusă şi productivitate diminuată.09 ha. Astfel. într-o lume divizată sub aspect nutriţional. şi în funcţie de provenienţa alimentelor şi calitatea lor: la o dietă austeră. o parte însemnată a pânzelor freatice importante sunt supraexploatate. în parte prelucrate industrial. resursele de apă pentru irigaţii.). Astfel. Apele folosite pentru irigaţii pot proveni din două categorii de surse: de suprafaţă (lacuri.

Principalul avantaj care a promovat OMG-urile îl reprezintă posibilitatea de a obţine într-un timp incomparabil mai scurt calităţile dorite pentru o specie. Argumentaţia ostilă utilizării OMG-urilor pleacă de la considerente cum sunt: riscul potenţial pe care îl comportă în relaţia directă cu sănătatea. Mărimea biomasei este mai mare decât canitatea obţinută din ecosistemele naturale. porumb. bazate în special pe utilizarea energiei fosile. Primele agroecosisteme păstrau. o evoluţie similară nu mai este posibilă. printr-o eliminare a soiurilor şi raselor cu productivitate nesatisfăcătoare. încadrându-se în ansamblul natural. mergând până la dezechilibrarea completă a agroecosistemului. Acest termen generic se aplică organismelor cărora li s-au transferat gene de la o altă specie. înlăturând prin agrotehnică producătorii de biomasă neutilizabilă în dieta proprie sau a animalelor domestice. Dispunerea lor spaţială era condiţionată de extinderea spaţială a biotopurilor naturale favorabile plantelor de cultură. Simplificarea este dublată de o uniformizare permanentă a întregului sistem agricol mondial datorită. Tehnologiile agricole Prin abordarea sistemică a agriculturii contemporane şi prin crearea de complexe agricole. şansele noilor generaţii etc. recoltele se ridică la maximum posibil în condiţiile unui aport optim de materie. potenţialul de producţie şi însuşirile de rezistenţă ale soiurilor/raselor constituie cheia de boltă pentru asigurarea continuităţii recoltelor. Omul menţine în permanenţă caracterul juvenil. prin aplicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice explică randamentul sporit în conversia energiei solare. randamentele fotosintetice şi ale asimilării fiind îmbunătăţite comparativ cu cele din natură. singura legătură cu ecosistemele naturale învecinate sau precedente agroecosistemelor se realizează prin populaţiile de fitofagi sau alţi dăunători care nu pot fi distruşi sub o anumită limită. Pe de altă parte. Caracterul nesaturat al agrobiocenozei reduce la valori extrem de mici funcţia antierozională manifestată de biocenozele naturale. Ciclurile biogeochimice din agroecosisteme. controlate fiind de factorul antropic. cu siguranţă. Cu timpul. orez. nesaturat al ecosistemului agricol. Omul modifică informaţia genetică pentru a obţine manifestări fenotipice favorabile. Perfecţionarea agrotehnicii. manioc etc. ele s-au lărgit prin amenajări artificiale ale acestor biotopuri. instituite de-a lungul unor îndelungate perioade de evoluţie şi înlocuirea lor cu biocenoze mai simple. fãrã a exista o legãturã filogeneticã. Aproape întreaga cantitate de resurse alimentare mondiale era realizată. controlate de om. impactul indirect asupra ecosistemelor. 9-2). fapt ce face ca. respectiv pentru a spori eficienţa utilizării resurselor de energie şi de substanţă. unde se declanşează dezechilibre ecologice. Ele se întindeau pe suprafeţe restrânse. la care se adaugă aceea de a „manipula” însuşirile favorabile dincolo de barierele genetice interspecifice. care asigură refacerea fertilităţii solului. Intervenţia asupra materialului biologic este un caz tipic de gestionare informaţională. În acelaşi timp. ci chiar cantităţi apreciabile de sol. omul duce la extrem simplificarea reţelei trofice. reprezentând resursele alimentare pentru om şi animalele domestice. dar şi pentru extinderea spaţiului de hrană. Materialul biologic În ecosistemele agricole. precum şi pe unii consumatori. la nivelul anului 1980. tehnologiile moderne au la baza consumuri energetice ridicate. Brown (2001) atrage atenţia asupra faptului că. păsări). pe de altă parte. restrângerii speciilor cultivate şi. O direcţie inovatoare şi controversată în acelaşi timp o reprezintă folosirea organismelor modificate genetic (OMG. pe seama cultivării a 30 de specii de plante (grâu. un număr apreciabil de populaţii biologice din ecosistemele naturale pe care le înlocuiau. ameliorarea speciilor constituie unul din factorii motori care au permis valorificarea din ce în ce mai eficientă a biotopului agricol.) şi a creşterii a 7 specii de animale (porci. chiar în cadrul acestora. cartof. dirijând întreaga activitatea productivă în vederea satisfacerii nevoilor proprii. ele fiind cunoscute si sub denumirea de organism 38 . Folosirea OMG in productia de alimente O directie inovatoare si controversatã în acelasi timp o reprezintã folosirea organismelor modificate genetic (OMG) (tabelul nr. 54. energie şi informaţie. Crearea ecosistemelor agricole echivalează cu înlăturarea de pe o anumită suprafaţă a biocenozelor naturale. batate. sunt dependente de om. În continuare. să fie îndepărtate din agroecosisteme nu numai anumite elemente. fără a exista o legătură filogenetică. Acest termen generic se aplicã organismelor cãrora li s-au transferat gene de la o altã specie. bovine. pe de o parte. Fenomenul se corelează direct cu reducerea corespunzătoare a productivităţii. Această restricţionare rezultă din randamentul scăzut de valorificare care conduce la eliminarea excesului în apele subterane şi ecosistemele marine. este exportată în afara ecosistemelor şi consumată pe arii restrânse. Cea mai mare parte a acestei biomase. deşi utilizarea îngrăşămintelor chimice a permis triplarea recoltei agricole la nivel mondial după 1950. ele fiind cunoscute şi sub denumirea de organisme transgenice. dar şi cu ritmul de diminuare a rezervei organice reprezentate de humus.raţiilor de îngrăşăminte corelată cu cerinţele fiecărei specii cultivate. fără să prejudicieze structura iniţială a acestui ansamblu. sub acţiunea apei. El determină acumularea de cantităţi semnificative de biomasă vegetală pe care o utilizează pentru nevoile sale.

Cumularea lui în organism este cunoscutã sub denumirea de saturnism. afectând cu precãdere cãile respiratorii. cu efecte nocive asupra sãnãtãtii omului. autovehiculelor etc. Acumularea poate genera “ploi acide” si. se poate ajunge la eliminarea totalã a oxigenului. mercurul. putând transfera poluantii în ecosistemele terestre sau chiar omului. Principalul impact ecologic îl constituie scãderea concentratiei de oxigen dizolvat.a.oxizii de azot (NOx) – provin în proportie de 70% din transporturile auto. Pb. Alte metale grele. Poluarea chimicã sau toxicã. O formã particularã a acestui tip de poluare este cea rezultatã în urma cresterii concentratiei de substante nutritive. Este toxic prin capacitatea sa de a bloca hemoglobina si astfel oxigenarea organismului. în interactiune cu alti poluanti. chimicã..V. 55. la concentratii relativ mici distrugând organismele vii si o persistentã îndelungatã. Sunt toxici în sine pentru organismul uman. s-au adaptat.Poluanti atmosferici si efectele lor Prin efecte si cantitate cei mai periculosi poluanti atmosferici sunt considerati: . ca agent antidetonant). îndeosebi când deversãrile se fac în ape stagnante. în ecosistem mentinându-se numai formele de viatã anaerobe (în general. Cu. În cazuri grave. Impactul de mediu este similar cu cel al SO2. . Hg. sansele noilor generatii etc. Este un oxidant foarte puternic (folosit si în epurarea avansatã a apei) care distruge rapid tesuturile vii. în cele de incinerare a deseurilor menajere si. arderea combustibililor etc.. impactul indirect asupra ecosistemelor. pãtrunzând cu usurintã în plante datoritã similitudinii cu molecule de dioxid de carbon. iar diminuarea efectului va trebui sã porneascã de la sursele de poluare. si asupra sãnãtãtii umane.compusii organici volatili (C. mai ales la copii. Plumbul actioneazã cu precãdere asupra sistemului nervos reducând capacitatea de concentrare. trophos – hranã). în special a celor neferoase. componentã naturalã a aerului este. cu care se asociazã frecvent. neutralizarea lor fiind de naturã chimicã sau fizicã. .ozonul – se formeazã prin mecanism fotochimic în prezenta gazelor de esapament. . zincul etc.dioxidul de sulf (SO2) – rezultã din procese de ardere.pulberile pot fi sedimentabile (praf) sau în suspensie (funingine. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de eutrofizare (euris – larg.) – provin din arderea incompletã a combustibililor lichizi. Tipuri de poluare a apelor În functie de predominanta unui anumit tip de poluant si de natura proceselor pe care le declanseazã. organomercurice (folosite ca insecticide). Poluarea aerului nu este altceva decât acumularea componentelor astfel încât sunt depãsiti parametrii fizici sau chimici la care majoritatea formelor de viatã. bacterii). Principalul effect ecologic nu se datoreazã toxicitãtii sale ci este rezultatul acumulãrii lui în atmosferã.dioxidul de carbon (CO2). dar în acest caz sporeste toxicitatea altor poluanti atmosferici (în special a dioxidului de sulf). Cd. siderurgie. . 56. Un alt aspect important în acest caz îl reprezintã substantele care nu “ucid” imediat dar care. Astfel de substante au în general toxicitate ridicatã. prin combustia benzinei cu plumb (a cãrei cifrã octanicã este îmbunãtãtitã prin adãugarea tetraetilului de plumb. productia si utilizarea unor compusi organici de sintezã. poluarea apei poate îmbrãca mai multe forme: organicã. biologicã. Efectul toxic apare datoritã imposibilitãtii “utilizãrii” acestor compusi. fãrã participarea microorganismelor. Ti s. “pompat” în atmosferã de efortul omului de a-si procura energia prin arderea combustibililor. astfel cã speciile putin tolerante îsi scad efectivele sau chiar dispar. Hg etc. cu mare putere de volatilizare. mai ales în organismele rezistente. stocarea hidrocarburilor. petrol greu). sunt cadmiul. Poluarea organicã este consideratã cea pe care o determinã deversarea de substante organice fermentescibile. adicã substante care pot fi descompuse de microorganismele din apã în conditii de aerobiozã (în prezenta oxigenului) sau anaerobiozã (absenta oxigenului). .O. în acelasi timp. În aceastã categorie sunt cuprinse substantele organoclorurate. se pot acumula.) sau neutre. Zn. de asemenea. respectiv azot si fosfor. si implicit omul. sau prin interactiunea cu ceilalti poluanti atmosferici.metale grele – sunt eliminate în procesele industriale de prelucrare a metalelor. . putând induce diferite tipuri de cancer.) pânã la simpla deplasare a pietonilor.). de la industrie (producerea cimentului. .fortificat consumatori Argumentatia ostilã utilizãrii OMG-urilor pleacã de la considerente cum sunt: riscul potential pe care îl comportã în relatia directã cu sãnãtatea. metalele grele (Cd. la care se adaugã aceea de a „manipula” însusirile favorabile dincolo de barierele genetice interspecifice. În functie de natura lor chimicã pot fi toxice (dacã sunt încãrcate cu Pb. este determinatã de deversarea de substante organice în general de sintezã (inexistente în naturã) si anorganice în stare solvitã (dizolvate). iar abundenta de “hranã” favorizeazã dezvoltarea 39 . respectiv de la reducerea emisiilor. Principalul avantaj care a promovat OMG-urile îl reprezintã posibilitatea de a obtine într-un timp incomparabil mai scurt calitãtile dorite pentru o specie.transgenice. ceatã toxicã. în special a combustibililor fosili cu un continut ridicat de sulf (cãrbuni inferiori. Are impact asupra vegetatiei. fizicã. fum) si rezultã din cele mai variate activitãti.monoxidul de carbon (CO) rezultã din arderile incomplete în motoarele autovehiculelor (mai ales cele care folosesc benzinã) si a combustibililor fosili. si asupra sintezei de hemoglobinã.

Impactul ecologic este agravat de toxicitatea substantelor care sunt prezente în aceste particule. Factorul demografic S-a observat o încetinire a ratei natalităţii. • factori economici – evoluţia cererii. adică o dublare în aproximativ 130 de ani. al XIX-lea). luminã solarã.controlul riguros al vehiculelor si intretinerea regulate a acestora asigura respectarea normelor de emisie de poluanti si aduc astfel un aport important la eforturile de diminuare a poluarii 58. litorale si mai putin în apa potabilã (supusã unor tratamente fizice si chimice sau preluatã din perimetrul unor zone de protectie). lacuri.Impactul antropic prin supra exploatarea resurselor-solul 40 .Incepand cu anul 2000 in L. 57. Poluarea termicã este o altã formã gravã. cel puţin un motiv de reflexie.ciclismul. dincolo de această perspectivă globală. blocând cãile respiratorii. scãderii solubilitãtii oxigenului odatã cu cresterea temperaturii. consumatoare de oxigen. iar pe de altã parte intensificãrii activitãtii microorganismelor aerobe.Masuri de control al transportului in centrele urbane .. poluanti organici. întrucât reprezintã contaminarea apei cu bacterii patogene pentru om si/sau animale. În 1930 s-a atins pragul de 2 miliarde. Acestea constituie un pericol potential în apele de loisir.algelor planctonice (unele dintre acestea chiar toxice). ar putea deveni efectivă în anii 2025. este esenţial să sesizăm disparităţile regionale pe care le disimulează. care poate influenta direct speciile de plante si animale (inducând o anumitã selectie a lor) sau indirect. dar viteza de creştere a efectivelor umane este actualmente la maximum. de industrie alimentarã. au extins reteaua de drumuri rezervate biciclistilor. • factori tehnologici. Într-adevăr. la nivel de 7 miliarde şi jumătate.A au fost impuse zile fara automobile. Poluarea biologicã se apreciazã mai ales în raport cu utilizãrile menajere (apã potabilã). implicit. geologici etc. multe dintre ele au forme de închistare foarte rezistente. zootehnice. transportului etc.celule de circulatie – intr-un oras suedez in 1970 zona de centru a fost impartita in 5 sectoare triunghiulare pentru a reduce circulatia automobilelor si a incuraja folosirea mijloacelor de transport in comun. dacă nu un motiv de îngrijorare. rata de creştere anuală şi timpul de dublare în ani. sunt putin rezistente în afara gazdei la actiunea factorilor de mediu externi (aer. . locuri speciale de parcare.restrictiile de acces – in 1977 in Buenos Aires a fost interzisa circulatia automobilelor particulare in zona de centru a orasului in zilele de lucru intre orele 10:00 si 19:0. nivelul educaţional etc. Următoarea dublare. Poluarea fizicã îmbracã. de agrement. adică depăşirea pragului de 8 miliarde de locuitori. Particulele solide afecteazã si direct fauna macroscopicã. Acestea scad simtitor transparenta apei si. care devin. prin care parcurg etapele dintre infectii. intensitatea luminii pe baza cãreia algele reoxigeneazã apa prin procesul de fotosintezã.salariatii lucreaza acasapastrand legatura cu biroul prin telefon si computer . Dar.in unele orase intr-o zi este interzise circulatia pentru automobilele cu numar de inregistrare fara sot iar in ziua urmatoare sunt interzise cele nu numere cu sot. • factori naturali – climatici. sunt foarte diferite în funcţie de regiunile considerate 59. masura menita sa scada concentratia de ozon si de CO2 din aer. În primul caz. în principal.zile fara automobile. aceste organisme fiind adaptate unui mod de viatã parazit. conducând la efectele mentionate mai sus. pe de o parte. dupã moarte. insolubile. prin modificarea concentratiei de oxigen dizolvat. poluantul este reprezentat de particulele solide. Acesteareprezintă. adică o dublare în 45 de ani. efectivele. Danemarca. Au trebuit mai mult de 2 milioane de ani pentru ca populaţia umană să atingă un miliard de indivizi (începutul sec.). În 1975 pragul de 4 miliarde a fost depăşit. dinamica populaţiei. Cu toate acestea.interdictii de parcare – asemenea interdictii micsoreaza numarul de masini care pot parca in anumite zone dar nu au nici un effect asupra numarului de masini care le traverseaza.. care în functie de dimensiunea lor rãmân în suspensie sau se sedimenteazã. stabilizarea efectivelor nu se va produce înainte de jumătatea secolului 21. printre care menţionăm: • factori de ordin demografic (numărul de locuitori. Belgia.controlul tehnic si intretinerea automobilelor. Tari ca Olanda. Germania. si chiar garaje speciale . . cu implicatii complexe în ecosistemele acvatice. douã forme: poluarea cu materii în suspensie si sedimentabile si poluarea termicã. preţul exploatării. fizico-geografici. Aceasta se datoreazã. De cele mai multe ori este vorba de o crestere a temperaturii apei. În general. temperaturã). astfel fiind imbunatatite serviciile de tranzit iar numarul accidentelor a scazut . iar după ipoteza de bază a Naţiunilor Unite. Automobilele particulare nu puteau trece dintr-un sector in altul. care ţin de posibilităţile tehnice deexploatare şi verificare a diferitelor tipuri de resurse. Variabilele presiunii antropuce asupra resurselor naturale-factorul demographic În ecuaţia resurselor pot fi identificate numeroase variabile care influenţează nivelul presiunii exercitate de umanitate asupra fondului de resurse din mediu.este cea mai raspandita forma de transport din lume iar autoritatile incearca sa incurajeze folosirea ei. . servicii de inchiriere.Astfel circulatia a fost rarita si poluarea redusa intr-o zona in care intra zilnic 1 mil de oameni.telenaveta.

iar cele de pe acelaşi nivel nu reuşesc să le concureze. Lucrãrile de asanare a zonelor umede pentru a atrage noi terenuri în circuitul agricol au devenit o practicã curentã începând cu secolul al XIX-lea. Acestea au fost considerate întotdeauna ca victorii hotãrâtoare ale omului asupra naturii. Ori de câte ori omul a stabilit noi aşezări la mare depărtare de cele de provenienţă. cormoranul mic. altele sunt cultivate o datã la doi ani. înlocuind vegetaţia naturală. zãganul. “alimentarea” solurilor si apelor litorale etc. iar scara de timp pe care actioneazã anuleazã posibilitãtile adaptative ale majoritãtii speciilor. În acelasi interval.1991. conducând chiar la distrugerea lor. 41 . Zambila de apă.0%). pisici etc. gãinusa albastrã de baltã a dispãrut din Sicilia si Sardinia din cauza desecãrii mlastinilor. Pe ansamblul planetei. Reducerea suprafetelor împãdurite a devenit un fenomen mondial. Perioada marilor descoperiri geografice a reprezentat şi începutul unor transformări ireversibile în ecosistemele din noile teritorii. acvila de câmp. Astfel. Degradarea biodiversitatii prin transferul de specii Contribuie puternic la diminuarea biodiversităţii. întrucât factorii care limitau creşterea populaţiilor nu mai acţionează cu aceeaşi intensitate în noile condiţii. gaia albã. Efecte globale (modificãrile climatice) si regionale (ploi acide) conduc la schimbãri în structura biocenoticã. ea produce pagube însemnate şi în Africa. Efectivele unor specii cum sunt vulturul negru. Aceastã dinamicã nu evidentiazã si variatiile calitative. Speciile alohtone (exotice. acestea suportã si presiunea comertului cu lemn tropical. prin reducerea celei forestiere. fertilitatea naturalã influenteazã semnificativ productia agricolã. unele soluri permit obtinerea de douã recolte. Dupã acest prag. pãsãrile prãdãtoare constituie ultima verigã a acestor lanturi. în mare mãsurã. Aceasta se manifestã direct prin reducerea suprafetei ocupate de ecosistemele naturale.9%) si Africa (5. a invadat numeroase ecosisteme acvatice în SUA. precum si ponderea relativã reprezentatã de fiecare a cunoscut variatii semnificative odatã cu intensificarea presiunii prin cresterea populatiei. Astfel. a căutat să-şi aducă speciile familiare. Statele Florida. cu deosebire în tãrile în curs de dezvoltare din zonele calde. În plan ecologic însã este mai degrabã vorba de insuccese. pãsunile si plantatiile viti-pomicole. circa 12 milioane de kmp (respectiv 20% din pãduri). fânetelor. Mai mult. De asemenea. iar în Federatia Rusã cu 1%. 61. respectiv terenurile arabile.8%. iar pe ansamblu. presiunea demograficã si caracteristicile naturale ale solului sunt factori care actioneazã în favoarea agriculturii extensive. de altfel nu întotdeauna avantajoase. s-a restrâns suprafata agricolã în Europa. plantă acvatică originară în America de Sud.). furnizoare de hrană şi alte bunuri. acestea reprezentând primul pas sau transferul voluntar. întrucât ponderea arabilului a crescut pe seama pãsunilor. Agricultura extensivã reprezintã cel mai important factor de presiune sub raport spatial. soimul cãlãtor au scãzut alarmant datoritã intoxicãrii cu pesticide organo-mercurice sau organo-clorurate. în medie cu 1. cum sunt pelicanul cret. În acelasi timp. sau indirect. soldate adesea cu dispariţia speciilor indigene (autohtone). lopãtarul sunt amenintate datoritã restrângerii suprafetelor cu stufãrisuri si ape de micã adâncime.7%. întrucât mlastinile sunt ecosisteme de mare productivitate si diversitate. acestea pot genera probleme pe termen lung sau chiar permanent. codalbul. speciile de pe nivelurile trofice inferioare nu au adaptări care să permită evitarea noului prădător/parazit. de cresterea cererii de produse alimentare. Oceania (9. El se manifestã în raport cu cele mai importante tipuri de ecosisteme. Astfel. fiind al doilea factor după distrugerea şi modificarea habitatelor. cu un rol fundamental în mentinerea echilibrului biologic natural (regularizarea cursurilor de apã. fânetele. pe seama pãdurilor tropicale. Aici. terenul agricol a crescut cu un ritm mediu de 1. Degradarea biodiversitatii prin modificarea si distrugerea habitatelor Distrugerea si fragmentarea habitatelor sunt considerate cele mai importante cauze ale erodãrii biodiversitãtii.8%. mai accentuat în America de Sud (12. care concentreazã o mare diversitate de organisme – pãdurile si zonele umede. se consideră că 42% din speciile de pe „lista roşie” au ajuns aici ca urmare a prezenţei speciilor exotice. ceea ce le expune la influenta nefastã a pesticidelor sau altor otrãvuri folosite în momelile din capcanele pentru vulpi si lupi.7%). 60. iar altele îsi pierd potentialul productiv dupã 4-5 ani (cum sunt. Suprafata acestora. Astfel. în favoarea terenurilor cultivate.). prin efectele poluãrii asupra conditiilor de viatã ale speciilor. întinse suprafete fiind defrisate pentru extractia lui. Deoarece populaţiile speciilor exotice se regenerează. de exemplu. cunoscute ca fiind ecosistemele cu cea mai mare biodiversitate. concomitent. şoareci. din 1700 si pânã în 1980 au dispãrut. Plantele exotice formează adesea monoculturi înlocuind speciile indigene. în perioada 1989. are loc şi un transfer involuntar al speciilor simbionte sau parazite. În SUA. introduse) au în multe cazuri comportament invaziv. spatiul de hranã al planetei cuprinde terenurile agricole. fenomenul se intensificã. dar şi a altora care s-au adaptat să trăiască în apropierea omului (şobolani. Alte specii. solurile lateritice). de exemplu. într-un an. Poluarea cu substante chimice de sintezã cu toxicitate ridicatã si (sau) cu predispozitie de concentrare în verigile superioare ale lanturilor trofice a afectat numeroase specii.Supraexploatarea solului este legatã. Poluarea afecteazã habitatele. în America Centralã si de Nord cu 0. acvila de stepã. Louisiana şi Texas cheltuiesc anual 11 milioane dolari în încercarea de a limita creşterea ei. În majoritatea cazurilor.

Principalele căi de transfer sunt reprezentate în prezent de: Transportul containerizat – a permis transferul speciilor nu numai în zonele portuare. mecanism. Degradarea biodiversitatii prin supraexploatare Supraexploatarea speciilor afectează mai mult de o treime din acestea. la asigurarea resurselor alimentare. Traficul aerian – asigură multor specii o modalitate rapidă de răspândire. terenuri agricole. Roiurile s-au deplasat spre nord cu 400–500 km/an. În fapt. vânătoarea şi pescuitul fiind acum limitate de reglementări restrictive. Deşi putem spune că epoca marilor masacre a trecut. în 1950. o dată cu aceasta. numeroase resurse ale biosferei devenind epuizabile sau epuizate. va contribui în continuare la transferul de specii. dar şi accesul ambarcaţiunilor. 63. în care omul nu intervine pentru a contracara efectele acţiunii lui. răspândindu-se apoi pe mari suprafeţe. aşa cum se întâmplă în cazul ecosistemelor agricole. cantitate comparabilă cu masa de peşte capturată la nivel global într-un an. dar.). În acelaşi timp. veniturile substanţiale care se pot obţine din capturarea speciilor protejate să motiveze populaţia săracă pentru a încălca reglementările şi a continua prigoana acestora. dar şi a paraziţilor acestora. de capacitatea lor de a contracara un anumit nivel al presiunii umane. ne putem aştepta la atenuarea diferenţelor dintre ecosisteme echivalente. Schimbarea climatica poate fi indicate prin inregistrari geologice pe termen lung. deoarece containerele sunt livrate. sunt transportate specii şi animale acvatice. Agricultura – speciile de plante cultivate se răspândesc în ecosistemele naturale. a sărăcirii permanente a zestrei genetice. Contextul economic face ca. în numeroase cazuri. ci chiar în locaţiile interioare. ele constituie surse de materii prime pentru numeroase ramuri ale industriei uşoare (medicamente. 62. Ca urmare. În Marea Neagră. contributii ale sectoarelor economice Definitie=Variatia lenta a caracteristicilor climatice intr-o perioada data de timp ai intr-n loc dat. Relaţia omului cu speciile din floră şi faună a depăşit de mult timp limitele satisfacerii nevoilor existenţiale. stau mult timp înainte de a fi încărcate/descărcate şi sunt dificil de examinat. la mijlocul anilor ‘80 a fost introdusă accidental o specie de meduză (Mnemiopsis leidyi) provenită din oceanul Atlantic. iar modalităţile de transport s-au diversificat. sunt exploatate ecosistemele naturale. masa totală a populaţiei era de 900 milioane tone. textile din piele etc. astfel că degradarea biodiversităţii specifice va conduce la scăderi şi pentru următoarea componentă – biodiversitatea ecologică. răspândirea filoxerei în Europa prin introducerea viţelor americane). De altfel. cosmetice. iar reînnoirea depinde. în care se încerca combinarea productivităţii ridicate a albinelor africane cu calitatea mierii produse de albinele europene. dar mai ales pescuitul contribuie încă. Cum am distrus natura Albinele ucigaşe din SUA erau specii hibride scăpate dintr-un experiment realizat în Brazilia. dezvoltarea luxuriantă în apele lacului Victoria împiedică funcţionarea instalaţiilor de tratare a apei. aducându-le în pragul dispariţiei. cu atât mai mult cu cât comerţul cu specii sălbatice a luat o amploare deosebită în ultimele decenii. capacitatea speciilor de a suporta presiunea acestora a scăzut chiar mai mult. prin schimbarea formelor de relief pe termen mediu si prin schimbarea vegetatiei pe termen scrut. Această capacitate este de multe ori supraevaluată sau ignorată. recolte etc. Meduzele exotice din Marea Neagra au venit pe această cale. Acvacultura – contribuie la răspândirea speciilor exotice de peşti. Aceleaşi caracteristici sunt valabile şi pentru speciile silvice şi dendrologice.Schimbari climatice. 42 . iar medicamentele “verzi” şi-au dovedit eficienţa în tratarea a numeroase afecţiuni. Caracterul invaziv s-a manifesta în 1987 şi 1989. a hidrantelor. în multe cazuri şi pe cele ale mecanismelor care asigură existenţa acestora. Istoria exploatării speciilor este o istorie a involuţiei. La începutul anilor 90’. efectele fiind mai puţin evidente. Apa de balast – navele comerciale neîncărcate sunt stabilizate prin umplerea calelor cu apă de mare sau apă dulce şi. într-o proporţie semnificativă.Astfel. Astfel. devenind de multe ori invazive. Vânătoarea. Transferul de specii nu aparţine însă trecutului. aceasta înseamnă dispariţia sau ameninţarea cu extincţia a mii de specii de plante şi animale. lemnul este încă considerat unul din cele mai valoroase materiale de construcţie. ele reprezintă şi vectorii pentru răspândirea unor agenţi fitopatogeni şi a insectelor dăunătoare (de exemplu. modalităţi agreate sau tradiţionale de petrecere a timpului liber sau de găsire a unei companii “exotice”. În acest context. Lumea plantelor nu este exceptată. în care etapele sunt marcate de extincţia totală sau parţială a speciilor. multe specii de peşti autohtoni au înregistrat un puternic declin al populaţiilor. astfel că în 1998 au ajuns în Los Angeles. Iată numai câteva din motivaţiile care conduc la sporirea presiunii antropice asupra ecosistemelor naturale. fără a fi deschise decât la destinaţie. susţinută de liberalizarea comerţului. fiind preferate de insecte şi reptile. de stabilitatea ecosistemelor.definire. “costul refacerii” nu este suportat pentru nici unul din produsele obţinute. Practic. Amplificarea comerţului internaţional. În plus. Supraexploatarea îmbracă diverse forme şi este motivată de satisfacerea uneia sau alteia dintre nevoile din ce în ce mai sofisticate pe care creşterea gradului de civilizaţie le-a generat. Containerele asigură un adăpost temporar. în totalitate. prin impactul asupra puietului de peşte. confecţii. La aceasta s-a adăugat necesitatea eliminării concurenţei pe care o reprezentau pentru păşuni. dar individualizate ca urmare a izolării geografice.

64. Mai putina zapada.2 grade C de la momentul cand a inceput sa fie monitorizata (anul 1860). Nivelul marii va incepe sa creasca Calota glaciara va incepe sa se topeasca rapid (James Hanson). Conditii meteo mai greu de prezis. Se considera ca schimbarile climatice vor determina o continuare a cresterii nivelului marii care va pune in pericol zonele de coasta de pe glob prin eroziune si inundatii. pot aparea modificari ale ecosistemelor locale. Efectele sunt vizibile. CH4. Mai multe "valuri" de caldura.consecinte Desi aceste fenomene pot parea nesemnificative la prima vedere. 65. Ca rezultat al schimbarii climatice. Futuni puternice in Marea Nordului si sudul Oceanului Planetar. Australia se va desertifica. de asemenea. Mai putine nopti racoroase. care este probabilitatea pentru acest lucru si cat de grave sunt consecintele in aces caz. agricultura si turismul. Industria. Rezervele de hrana se vor diminua. cotribuie la schimbarile climatice prin faptul ca toate utilizeaza tehnologii care schimba compozitia atmosferica prin emisia de gaze cu effect de sera care depasesc limitele admise si care provoaca efectul de sera. Dioxidul de carbon va accidula Oceanul Planetar. si chiar ciclurile globale ale apei pot fi tulburate. Uragane de o mai lunga durata si de o intensitate mai ridicata. Schimbari climatice. Bolile tropicale vor fi mai numeroase. Evaluarea riscurilor ecoloigice In evaluarea unui risc ar trebui sa existe o corelatie intre riscul perceput si riscul evaluat. Tendinta de incalzire continua.Procesul de evaluare consta in a gasi ce anume poate sa mearga prost. Alti indicatori care evidentiaza schimbarile climatice sunt topirea accelerata a ghetarilor in timpul verii si o crestere cu 10-20 cm a nivelului marii in secolul al XX-lea. PFC-uri si SF6). Ele vor determina. Informatiile se combinba intr-o estimare a riscului conform relatiei R=P*G Unde: R=riscul aparitiei unui eveniment neprevazut P=probabilitatea G=gravitatea pericolului Riscul poate fi depasit daca profitul depaseste daunele R=P*(D-B) R=riscul P=probabilitatea D=efecte daunatoare B=efecte profitabile Un mod normal de evaluare a riscului este acela de a lua principalele trasaturi(probabilitatea si gravitatea) si de a le reprezenta grafic Estimarile pot avea rezultate diferite in functie de profesie sex si tipul locului de munca . Mai putine ploi in numeroase regiuni ale Globului. energia. HFC-uri.0. Uraganele vor creste in intensitate ( Alfred Russel Wallace in 1900 ).Schimbarile climatice sunt cauzate in mod direct sau indirect de activitatile umane care determina schimbarea compozitiei atmosferei globale si care se adauga la variabilitatea naturala a climei observate pe o perioada de timp comparabila. tot mai multe specii vor disparea. N2O. mai ales prin cresterea temperaturii medii globale cu 0. Majoritatea comunitatii stiintifice a lumii este de acord ca pot fi deja observate schimbari climatice determinate de activitatile antropice ce produc emisii de GHG (gazele cu efect de sera prevazute de Protocolul de la Kyoto sunt: CO2. Mai mult. efectele lor asupra vietii cotidiene pot deveni extrem de grave. Toate sectoarele economice.6 +/. datorita schimbarii conditiilor meteorologice. intensificarea frecventei aparitiei evenimentelor meteorologice extreme si modificarea modelelor precipitatiilor la scara globala. Mai putine rezerve de ape in numeroase regiuni ale Pamantului. Ierni mai scurte. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 43 . ducand la inundatii si secete.

Identificarea si analiza riscului pentru accindente majore Procesul de evaluare a riscului este unul probabilistic. 66. Tehnicile de indentificare se impart in 3 categorii: Cat1-Metode comparative -metoda listei de verificare a procesului -metoda reviziei de siguranta -metoda rangului relativ -analiza preliminare ale riscului Cat2-Metode fundamentale -studiul de risc al functionarii(HAZOP) -analiza WHAT IF -modul de defectare si analiza efectului (FMEA) Cat3.Atentia publicului ramane rareori concentrata pe o anumita problema chiar daca aceasta este una permanenta sau de importanta cruciala.-Metodile diagramelor logice -analiza arborelui de eroare -analiza arborelui de evenimente -analiza cauzei efect -analiza erorii umane Obiectivele principale ale identificarii sunt: -cuantificarea si evaluare riscului -posibilitatea de prevenire si anticipare a modului de producere a acshidentelor si de transformare a lor in acshidente majore -ordonarea dupa prioritati a riscurilor. care permite alocarea optima a resurselor pentru control si gestionari 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful