P. 1
Ecologie

Ecologie

|Views: 8|Likes:

More info:

Published by: Pantazica Camelia Mirela on Oct 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

1.

Metode de studiu folosite in Ecologie Sistemele ecologice sunt eterogene în spaţiu, variabile în timp şi ierarhizate, de la microcité la lot, de la ecosistem la biosferă. Procesele declanşate de interacţiunea dintre aceste sisteme sunt mai mult sau mai puţin interdependente şi se pot derula pe scări de timp şi spaţiu foarte diferite. Astfel, complexitatea fenomenului ecologic presupune utilizarea unor metode, procedee şi instrumente de cercetare tot atât de complexe şi variate. La un fenomen în care se îmbină aspectele biologice cu cele fizice, chimice, respectiv sociale şi economice nu se pot aplica decât metode de studiu interdisciplinare. Pentru orice ştiinţă, metoda de studiu desprinde din realitate legi, regularităţi, concepte, principii pentru a le introduce în teoria ştiinţei respective. În acest scop, metoda de studiu foloseşte procedee, instrumente şi modalităţi comune pentru activitatea ştiinţifică în general, dar şi procedee specifice domeniului cercetat. Având în vedere faptul că investigarea propriu-zisă a fenomenelor nu mai prezintă restricţii semnificative, reale sub raportul mijloacelor disponibile, cercetarea unui domeniu, rezultatele obţinute sunt influenţate hotărâtor de poziţia teoretică iniţială, de modul în care se abordează problematica cercetată. Modul de abordare şi metoda adoptată constituie astfel elemente teoretice esenţiale în securizarea obiectivităţii ştiinţifice a rezultatelor. În cercetarea ecologică, cu deosebire în studiile de ecologie aplicată, această caracteristică devine o cerinţă prioritară, dat fiind nevoia de a certifica relaţiile cauzale fără de care nu este posibilă justificarea demarării şi derulării proiectelor de investiţii în domeniul protecţiei mediului. Abordarea istorică Priveşte fiecare fenomen, proces ecologic ca rezultat şi, în acelaşi timp, ca pe un moment al unui îndelungat proces de evoluţie. Metoda apare odată cu percepţia darwinistă, iar utilizarea ei se face, de regulă, în completare cu metodele analitice. Abstractizarea ştiinţifică Realitatea ecologică formează obiectul de studiu şi este cunoscută prin intermediul modelelor. Ele reprezintă o formă abstractă a realităţii, păstrând doar elementele materiale şi legăturile esenţiale din lumea reală. Astfel, ecologia utilizează toată gama de modele, de la cele imitative (iconice), sub formă de imagini, filme, desene artistice, la cele de tip index (scheme), care redau legăturile esenţiale dintre componentele unui sistem sau evoluţia cantitativă a unui fenomen (grafice, diagrame etc.). Nivelul maxim de abstractizare se realizează prin modelele de tip simbol, reprezentate de concepte, legi, definiţii, teorii. În cuprinsul lucrării vom folosi toată gama de modele, ele ajutând mult la înţelegerea fenomenului cercetat şi la conturarea măsurilor practice de intervenţie pentru corectarea proceselor dereglate anterior prin activitatea omului sau prin apariţia unor fenomene distructive naturale. Abordarea sistemică În evoluţia sa, ecologia a trebuit să se alăture unor cuceriri esenţiale în lumea ştiinţei. Printre acestea se numără şi teoria generală a sistemelor formulată de Ludwig von Bertalanffy (cadrul nr. 1-5). Majoritatea conceptelor folosite de ecologie nu pot fi înţelese în afara conceptului de sistem. Cu toate acestea, conţinutul şi interpretarea sistemelor este diferit faţă de cel abordat în alte ştiinţe care se ocupă cu studiul lumii vii. Astfel, „în sistematica vegetală şi animală, system înseamnă ordonarea speciilor şi categoriilor taxonomice superioare, conform unor criterii naturale sau artificiale. În sistematica filogenetică, sistemul reflectă ordinea evoluţiei grupurilor de plante şi animale, conexiunile în timp, liniile de descendenţă în cadrul regnurilor vegetal şi animal. În ştiinţele sintetice, care reflectă organizarea materiei, inclusiv a materiei vii, noţiunea de sistem are semnificaţia de ordine în spaţiu şi în funcţionare.” Sistemul este un ansamblu de elemente identice sau diferite între care se manifestă o influenţă reciprocă în mod permanent, astfel încât formează un întreg caracterizat de structură, funcţii şi dinamică proprii. După Durand (1979), patru repere sunt esenţiale în definirea sistemului, respectiv: Interacţiunea dintre elemente (influenţa reciprocă şi permanentă); Totalitatea. Interacţiunea dintre elementele sistemului determină o sinergie care va asigura caracterul de întreg, integralitatea, astfel că sistemul va avea proprietăţi noi, proprietăţi care nu sunt caracteristice pentru nici una din componente şi care nu se pot manifesta decât în prezenţa tuturor elementelor; Organizarea rezultă din structură (relaţii spaţiale), dar şi ca urmare a funcţionării (relaţii temporale) pe baza unei încărcături informaţionale; Complexitatea, dependentă de numărul de subsisteme şi numărul de relaţii dintre acestea. Pentru a avea un sistem, elementele componente (indivizi, populaţii, ecosisteme) trebuie să fie în legătură reciprocă, în mod permanent. Aceste legături dau calitatea de sistem, ele asigurând funcţionarea sistemului. Măsurarea Metoda este utilizată pentru evidenţierea dimensiunilor cantitative ale fenomenului ecologic. Folosind diferite unităţi de măsură specifice unor mărimi cum sunt: energia, temperatura, biomasa, precum şi fenomenelor de transformare ca fotosinteza şi respiraţia, Ecologia reuşeşte să pună în valoare amploarea energiei conservate în materia vie din biosferă, precum şi mărimea antităţilor de substanţă, energie şi informaţie pe care omul le poate atrage în circuitul economic şi social. Astfel, se vor utilize etaloane ca joule, calorie, erg, lux, grad, mol, grame etc. 2. Mediul-concept si tipologie

1

Terra este singura planetă din sistemul solar şi, probabil, din uriaşul număr de planete al galaxiei Calea Lactee în care factorii fizicochimici întrunesc valori compatibile cu formele de viaţă pe care le cunoaştem noi astăzi. Interacţiunile cosmice apărute pe o anumită treaptă de evoluţie a Terrei, în urmă cu milioane de ani, se menţin şi astăzi, permiţând perpetuarea vieţii. Un rol important la apariţia vieţii l-au avut formele de materie şi energie care înconjoară sistemele vii, forme care reprezintă mediul ambiant al sistemelor respective sau, pe scurt, mediul. Acest concept reprezintă o realitate de dimensiuni infinite, care se desfăşoară din imediata vecinătate a sistemului viu, considerat până în spaţii cosmice incomensurabile. Mediul general este constituit din subansamblele de factori cu influenţă directă asupra structurii şi funcţionării sistemelor vii În mediul general, se diferenţiază subansamblele de factori care intervin direct şi semnificativ în structura şi funcţionarea sistemelor vii; ei reprezintă factori ecologici direcţi. Întregul subansamblu este definit prin noţiunea de mediu ecologic direct sau eficient. În mediul direct, se diferenţiază mediul terestru şi mediul acvatic, care se întrepătrund în numeroase situaţii. Diferenţele date de întrepătrunderea cantitativă a celor două medii le subdivid în mediu acvatic stagnant şi aerat sau mediu terestru arid şi umed. Adâncind analiza mediului în funcţie de cazurile concrete, se constată o eterogenitate şi mai mare a acestuia, impusă de variaţia unuia sau a altuia dintre factorii ecologici. Mediul, în sens larg, este reprezentat de un ansamblu de fenomene fizice obişnuite şi forţe majore ale cosmosului. Împărţirea factorilor de mediu în biotici şi abiotici nu este potrivită, având în vedere faptul că numai componentele mediului pot fi clasificate astfel. În plus, nici un factor al mediului nu poate fi exclusiv biogen sau abiogen. Fiecare factor biogen suferă influenţa factorilor abiogeni; la rândul lor, factorii abiogeni sunt uneori profund afectaţi de factorii biogeni, astfel încât delimitarea celor două categorii de factori rămâne pur relativă. Astfel, temperatura şi lumina sunt factori direcţi, abiotici. Temperatura reprezintă o formă fizică de manifestare a căldurii, iar lumina o manifestare fizică a energiei radiante a Soarelui. La suprafaţa terestră, temperatura şi lumina sunt modificate prin acţiunea fiinţelor vii. Factorii ecologici se pot clasifica în factori climatici, orografici, edafici, biotici etc. După perioada în care acţionează asupra organismelor, factorii ecologici pot fi factori statici (cosmici), factori variabili (de exemplu, factorii climatici) (vezi subcapitolul 3.3). Factorii ecologici, împreună cu organismul individual constituie o unitate funcţională. Astfel, mediul în care trăieşte un individ biologic sau, într-o accepţiune mai largă, condiţiile ecologice în care trăieşte o anumită specie, reprezintă habitatul. Acţiunea factorilor ecologici este permanent modificată prin reacţia organismelor, identificându-se pe Terra medii concrete, proprii unor organisme sau comunităţi de organisme. Actualul mediu de viaţă al Terrei se deosebeşte de cel existent înainte de apariţia vieţii. Dintre toate componentele biosferei, cele mai mari implicaţii în modificarea mediului global l-au avut plantele verzi şi omul. Procesul de fotosinteză realizat de plantele verzi a condus şi conduce la instituirea unui sistem de stocare a energiei solare care alimentează permanent şirul proceselor biogeochimice de pe planeta noastră. Prin intermediul fitosferei Pământul devine un sistem antientropic, capabil să înmagazineze energie, bilanţul său radiativ devenind negativ şi apoi echilibrat. Pentru menţinerea echilibrului său actual plantele verzi rămân tot atât de importante ca şi în perioadele anterioare. Omul acţionează asupra mediului, conştient sau inconştient, producând echilibre şi dezechilibre. În funcţie de intensitatea presiunii umane, se adaugă noi elemente create prin activitatea economică şi socială (îmbrăcăminte, locuinţe, unelte cu diverse destinaţii etc.), elemente care modifică mediul şi procesul de percepere a acestui ansamblu de către om. Mediul locuit de oameni poartă denumirea de oikumene(oikumen), nume care la vechii greci reprezenta lumea locuită; aceeaşi entitate se poate defini prin noţiunea de sit sau loc, cu un conţinut mai restrâns, atribuit peisajului modificat de om. Oikumene este spaţiul constituit dintr-un mozaic de medii naturale şi artificiale, create de către oameni. Unii ecologi, pentru a sublinia contribuţia umană la crearea mediului terestru actual şi tendinţa de amplificare a acestei acţiuni în perspectivă, folosesc noţiunile de antroposferă, noosferă∗ sau tehnosferă. Aceşti termeni sugerează posibilitatea disocierii totale a mediului natural preexistent apariţiei omului de cel actual. Ştiinţa habitatului cercetează influenţele sistemului de factori ecologici asupra morfologiei şi fiziologiei mediului, recunoscând nouă tipuri de medii: 1. mediul cosmic – cuprinde forţele fizice care provin din spaţiul cosmic. Acestea sunt radiaţia solară, radiaţiile cosmice, pulberea cosmică, forţa gravitaţională a altor corpuri cereşti ş.a.; 2. mediul geofizic – cuprinde forţele fizice dependente de alcătuirea Pământului – forţa gravitaţională, mişcarea de rotaţie a planetei, câmpul magnetic planetar, tectonica planetei, compoziţia şi structura crustei terestre; 3. mediul climatic – redă zonarea valorilor înregistrate de parametrii climatici – temperatură, insolaţie, precipitaţii, nebulozitate, viteza vântului etc. – pe suprafaţa planetei; 4. mediul orografic – cuprinde formele de relief ale suprafeţei crustei terestre şi ale substratului submarin; 5. mediul edafic – redă compoziţia şi structura solului (în limba greacă edafon = sol); 6. mediul geochimic – redă compoziţia chimică a substratului care reacţionează cu fiziologia organismului; 7. mediul biocenotic – cuprinde totalitatea fiinţelor vii, care edifică biocenozele; 8. mediul biochimic – reprezintă totalitatea produşilor metabolici eliminaţi de organisme;

2

9. mediul hidrologic – cuprinde factorul apă, sub diversele stări fizice ale acesteia. În mod concret, la nivelul biocenozei, mediul apare ca biotop sau ca totalitate a condiţiilor externe care fac posibilă existenţa biocenozei. 3. Principiile proceselor ecologice- unitatea viata-mediu Acest principiu exprimă obligativitatea schimburilor dintre sistemele vii şi mediul lor pentru menţinerea stării departe de echilibru. În acelaşi timp, ca urmare a influenţei reciproce, atât sistemele vii, cât şi mediul se transformă, iar particularităţile mediului se regăsesc în configuraţia sistemelor vii. Schimbul de substanţă între viaţă şi mediu este hotărâtor pentru sistemele materiei vii. Viaţa o datorăm efectului emergent al unor sisteme fizico-chimice cu un înalt grad de complexitate şi structurare, întrucât în materia vie se găsesc aceleaşi elemente ca şi în materia nevie. Totuşi, ce este viaţa? Natura şi definiţia vieţii au constituit subiectul unor dezbateri foarte complicate. Cea mai reuşită definiţie o invocă procesul de evoluţie. Soran şi Borcea (1985) trec în revistă păreri ale unor cercetători din cele mai diverse domenii: biologie, chimie, fizică, filosofie etc. Din aceste definiţii şi păreri se desprinde faptul că, pentru viaţă esenţial este metabolismul (schimbul de substanţe intern şi cu exteriorul) şi conservarea reacţiilor acestui metabolism pe baza păstrării şi transmiterii informaţiei ereditare. Din desfăşurarea metabolismului decurge autoorganizarea şi autoreglarea, care au drept corolar creşterea. O altă opinie, considerăm relevantă, este aceea conform căreia sistemele vii se caracterizează prin: autoreproducere – fără de care informaţia ar fi pierdută după fiecare generaţie; mutaţia – fără de care informaţia ar fi „neschimbătoare” şi viaţa nu ar fi putut să se diversifice şi metabolismul – fără de care sistemul ar regresa la echilibru, unde nici o schimbare nu ar fi posibilă. Respectarea acestui principiu presupune disponibilităţi pentru intrări, precum şi posibilitatea realizării „ieşirilor” de substanţă şi de energie. Informaţia din sistem va determina intensitatea si modul specific de desfăşurare a acestor procese şi va asigura, de asemenea, continuitatea lor. Particularităţile substanţei, energiei şi informaţiei sunt cele care impun, în continuare respectarea următoarelor principii. 4. Principiile proceselor ecologice- principiul parcimoniei Acest principiu trebuie respectat pentru a asiguradisponibilitatea intrărilor de substanţă. La nivel planetar, cantitatea totală din fiecare element chimic este constantă. Sistemele vii preiau continuu aceste elemente. Pentru ca rezerva să nu se epuizeze, ea trebuie recompletată. Cu alte cuvinte, sistemele vii nu pot stoca la nesfârşit substanţele provenite din intrări. La un moment dat, ele vor constitui ieşiri. Continuitatea acestui flux este la fel de necesară ca şi continuitatea fluxului energetic, întrucât substanţa este de fapt purtătorul energiei, „ambalajul” acesteia. De exemplu, atomul de carbon preluat prin fotosinteză de plantele verzi, poate avea următorul parcurs: Se înglobează într-o moleculă organică din frunze. De aici este preluat de o omidă defoliatoare, care apoi hrăneşte o pasăre insectivoră. În corpul acesteia, proteina din omidă este folosită ca sursă de energie pentru zbor. Pentru a îndeplini acest rol, ea va fi supusă oxidării biochimice în procesul de respiraţie. Ca urmare, atomul de carbon va fi eliberat în atmosferă sub formă de dioxid de carbon, devenind astfel disponibil pentru o nouă intrare. Traseul poate fi mai lung sau mai scurt, pot exista perioade de acumulare, atât în etapa organică (cochilii, cărbune, petrol etc.) sau anorganică (calcar). Prin urmare, pentru a menţine continuitatea intrărilor de substanţă, acelaşi element chimic va fi folosit de mai multe ori, fapt pentru care natura este considerată parcimonioasă, zgârcită. 5. Principiile proceselor ecologice- principiile termodinamicii Aceste principii devin caracteristice proceselor ecologice având în vedere modul în care au loc transformările energiei. Astfel, energia nu poate fi creată, ea se transformă după echivalenţe numerice precise (legea conservării sau principiul I), iar aceste transformări sunt însoţite de disiparea unei anumite cantităţi de energie sub formă de căldură (legea entropiei sau principiul al II-lea). Menţinerea stării departe de echilibru se realizează de către sistemele vii prin folosirea unei surse exterioare de energie, independentă de funcţionarea lor. Din punct de vedere energetic procesele din sistemele vii sunt ireversibile. Transferul de energie se corelează cu transferul de substanţă. „În marele laborator al vieţii, există două formaţii principale de organisme – plantele şi animalele –, familii care se deosebesc prin folosirea unor surse diferite de energie. Plantele obţin substanţele cu entropie joasă din substanţe cu entropie mai ridicată (dioxid de carbon, apă şi elemente minerale). Moleculele obţinute, ca toate moleculele organice, posedă o energie mai înaltă din punct de vedere termodinamic, decât dioxidul de carbon, apa şi elementele minerale din care au fost formate. Câştigul se datorează procesului de fotosinteză. Aici, energia solară este asimilată şi stocată în substanţă organică prin miracolul clorofilei. (...) În privinţa animalelor, fenomenul transformării începe de unde l-au lăsat plantele. Moleculele de hrană sunt oxidate în celula animală cu ajutorul oxigenului emanat tot de plante, într-un mediu lichid,

3

furnizând energia necesară pentru căldură, mişcare, percepţia informaţiei, precum şi substanţe pentru componentele materiale ale celulei.” Singurul factor care explică astfel câştigul în ecuaţia colaborării planteanimale- plante este energia solară, introdusă de plante în produsele „vegetale” prin procesul de fotosinteză. Acest câştig se va regăsi în organismul animalelor. 6. Clasificarea factorilor ecologici Componentele mediului influenţează organismele, imprimând o anumită intensitate a proceselor fiziologice (creştere, dezvoltare) şi, corelat cu aceasta, reprezentarea speciei în ecosistem. Astfel, mediul, prin constituenţii săi, devine un factor, un factor ecologic. Dat fiind faptul că asupra unui organism, la un moment dat, nu acţionează un singur factor şi că aceştia, la rândul lor, se influenţează reciproc, se impune o sistematizare şi o delimitare a sferelor de influenţă. Există astfel mai multe criterii de clasificare: a. în funcţie de condiţiile necesare pentru ca un organism să se dezvolte într-un mediu oarecare, se diferenţiază: factori materiali – substanţele necesare unui organism („materia primă”) pentru a fi prelucrate prin metabolism (de exemplu, resurse de hrană); factori condiţionali – furnizează cadrul de preluare şi prelucrare a substanţelor (umiditatea solului, temperature aerului, densitatea apei etc.); factori aleatori – situaţi în afara nevoilor imediate ale organismului şi ale mediului său (în anumite situaţii, pot deveni factori condiţionali) b. ţinând seama de interacţiunile dintre diferiţi factori ecologici, Dajos (1978) îi clasifică în: factori climatici – temperatură, lumină, pluviozitate etc.; factori neclimatici – edafici şi ai mediului acvatic; factori alimentari factori biotici – reprezentaţi de interacţiunile în şi dintre specii; factori antropici, determinaţi de activitatea omului. Pentru a releva modul în care aceşti factori ecologici acţioneazăasupra sistemelor supraindividuale (populaţii) vom prezenta, în cele ce urmează, legile de acţiune în raport cu factorii mediului, abiotic şi biotic. 7.Conţinutul biosferei ca sistem ecologic Nivelul integrator al vieţii la scară planetară este reprezentat de sistemul ecologic numit biosfera. Biosfera formează sistemul biologic planetar cel mai cuprinzător. Ea realizează, în cel mai înalt grad, idealul existenţei unui sistem atotcuprinzător care rezolvă autoîntreţinerea pe baza resurselor interne, cu excepţia energiei, de provenienţă extraterestră, energia solară. Biosfera este sistemul viu global care include în sine toate vieţuitoarele Pământului;ea constituie stratul sau învelişul viu al planetei, cuprinzând în sine, ca subsistem, şi societatea umană.Sub raport ecologic, biosfera se înfăţişează ca un gradient al tuturor ecosistemelor , de la gropile abisale, până la cele mai înalte culmi montane, de la ecuator, la poli. Rezultă faptul că, paralel cu termenul de biosferă, se foloseşte termenul ecosferă (de la gr. oikos – casă, rădăcina cuvântului ecologie).Ecosfera reprezintă sistemul global care cuprinde totalitatea ecosistemelor, respectiv ansamblul comunităţilor biotice şi cel al condiţiilor de viaţă a acestora, reprezentate de componente, mai mult sau mai puţin transformate, ale celorlalte învelişuri. In România, Botnariuc (1976) consideră că termenul ecosferă este mult mai potrivit decât cel de biosferă deoarece cuprinde în structura şi semnificaţia sa, prin prefixul „eco”, relevarea unităţii dintre totalitatea comunităţilor vii (biocenozelor) şi substratul abiotic al acestora. O astfel de precizare pune în discuţie sinonimia celor doi termeni aproximativ echivalenţi. În sens restrâns, biosfera ar trebui înţeleasă ca totalitatea vieţuitoarelor terestre şi a comunităţilor vii (biocenozelor) pe care fiinţele le formează. Ecosfera ar însemna, în sens strict, ceva mai mult decât biosfera, ea incluzând şi ambianţa sau mediul de trai al vieţuitoarelor.Biologii folosesc ambii termeni, atribuindu-le aceeaşi semnificaţie. Noi suntem de părere să fie păstraţi ambii termeni, aceştia conducând atât la îmbogăţirea vocabularului ştiinţific, cât şi la circumscrierea a două realităţi ale naturii puţin diferite. 8. Structura functionala a biosferei Diversitatea generată de dinamica generală a Globului,varietatea climatelor şi, nu în ultimul rând, activitatea umană determină diferenţieri considerabile la nivelul biosferei. Repartizarea teritorială a componentelor cu un anumit grad de omogenitate defineşte structura spaţială, în timp ce modificările care caracterizează dinamica se constituie în structura funcţională a acesteia. Sfera relaţiilor temporale care se stabilesc între componentele biosferei cuprinde o mare varietate de interacţiuni. Prin importanţa pentru fiecare specie, dar şi pentru menţinerea integrităţii sistemelor de pe niveluri ierarhice superioare se remarcă relaţiile legate de prelucrarea hranei, respectiv relaţiile trofice (gr. trophos – hrană). Multitudinea de specii care populează uscatul şi mările poate fi repartizată în patru entităţi care constituie tot atâtea compartimente fundamentale ale sistemului biosferei: producătorii primari, consumatorii primari, consumatorii secundari şi de rang superior, organisme care au funcţia de descompunere. Sunt producători primari plantele autotrofe, plantele verzi terestre, algele şi fitoplanctonul din ape, care utilizează energia solară pentru fotosinteză în care elaborează substanţele organice complexe, pornind de la substanţe anorganice simple. Să ne aducem aminte că funcţia fundamentală a fotosintezei constă în producerea moleculelor de glucoză şi de oxigen, plecând de la dioxid de carbon şi apă, astfel:

4

Astfel.3 milioane km3 (2. până la 18-20% din cenuşă. Cele două cicluri se întrepătrund inseparabil în biosferă şi asigură transportul apei pe arii geografice întinse. multe specii nu se încadrează uşor în această clasificare pe nivele trofice şi pot aparţine mai multor compartimente – consumatori primari şi secundari (specii omnivore). Acumularea biogeochimică realizată de organisme în diferite perioade geologice a avut ca efect formarea depozitelor sedimentare.6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 +Q dioxid de carbon + apă → glucoză + oxigen + căldură Energia necesară realizării acestei sinteze este furnizată de energia solară captată de clorofilă şi alţi pigmenţi vegetali. Apa realizează un ciclu complet ca urmare a impactului energiei solare. Sunt organisme cu rol de descompunere nevertebratele. materia vie constituie biomasa estimată la 2 429 x 109 tone global. consumatorii terţiari (care se hrănesc cu cei precedenţi) etc. apa mărilor şi oceanelor totalizând 1. ciupercile. fosforul şi sulful. fie în dispersia altor elemente pe care le transporta. aproape în exclusivitate. respectiv toate organismele care se hrănesc pe seama altor animale vii (producători secundari). Zăcămintele de petrol şi gaze naturale s-au format din materia organică transformată. consumatori secundari şi terţiari (specii de pradă sau paraziţii erbivorelor şi carnivorelor) etc. în timp ce resursele de apă dulce nu se ridică peste 8. iar în ocean. în general. Oxigenul atmosferic este. azotul. fizică şi chimică. apă care revine sub formă de precipitaţii. în general. la nivelul oceanelor. a căror concentrare de-a lungul lanţurilor trofice poate deveni periculoasă pentru consumatorii de ordin superior. cele calcifile ( Saxigrafa aizoon) acumulează şi secretă ioni de Ca2+. Aceste erbivore produc şi ele materie organică prin creştere şi dezvoltare. fenomenul având caracter de adaptabilitate. La altitudini > 5000 de metri sunt prezenţi vapori de apă în atmosferă. carbonul are o viteză mai mare de circulaţie decât azotul. această activitate asigură nu numai absorbţia elementelor respective. De asemenea. inclusiv pentru om. În realitate. de materia organică sintetizată de plantele cu care se hrănesc. după moarte. Se diferenţiază în această categorie consumatorii secundari (cei care se hrănesc cu erbivore).4x1018 tone). 1934). Sunt consumatori secundari organismele carnivore. estimându-se că 95-97% din substanţa vie se transformă. Ciclul apei Apa condiţionează circulaţia biogeochimică a tuturor elementelor.şi zooplanctonului în proterozoic şi cambrian. Cea mai mare pondere o are fitomasa pe uscat (circa 99% din biomasa totală). În sistemele vii. Păsările migratoare transportă la mii de kilometri elementele chimice. bacteriile care se hrănesc cu materia organică moartă – cadavre. resturi vegetale etc. a două funcţii esenţiale: concentrarea (acumularea) şi dispersarea selectivă a elementelor. Astfel. dioxid de carbon se menţin constante ca urmare a activităţii biosferei. Carbonul. acestea vehiculează la distanţe variabile de la locul absorbţiei atomii pe care îi pun în libertate în urma proceselor de excreţie sau după moarte prin descompunerea substanţelor care le alcătuiesc. potasiu. independentă de proporţia acestora în mediul extern. şi de transfer dintr-un înveliş geografic în altul prin intermediul organismelor vii. brom. Efectul acumulării biogeochimice actuale devine evident în cazul unor metale grele sau substanţe toxice. SO42-. ca un rezultat al perfecţionării selective a metabolismului de-a lungul evoluţiei. 9. prin intermediul unui ciclu fizic toate învelişurile exterioare ale Pământului. Ciclul biogeochimic al unui element reprezintă etapele de transformare. elementele chimice participă la realizarea structurilor. o evaporare anuală în jur de 400 000 km3. în mod diferit în funcţie de proprietăţile lor. excreţii. Calotele glaciare arctică şi antarctică înglobează o cantitate mare de apă dulce. Sub aspect cantitativ. proteinelor. Resursele totale de apă la nivelul Terrei se estimează la 1. incluzându-se fie în molecula ei (oxigenul şi hidrogenul).4 Biomasa este formată din fitomasă şi zoomasă. iar animalele marine inferioare realizează o compoziţie chimică generală similară cu cea a mediului extern. biosfera împrăştie în atmosferă şi hidrosferă cantităţi importante de gaze. iar la nivelul continentelor de 65 000 km3/an. prin realizarea. 10. apa trece succesiv din mediul organic în mediul anorganic.46 miliarde km3 (1.001% din masa crustei terestre. Concentraţiile de azot. ci şi revenirea lor în atmosferă. rezultat din fotosinteză. lichenii – cupru. acumularea selectiva a elementelor in activitatea biochimica a sistemelor vii Activitatea biochimică a sistemelor vii se manifestă. plantele halofile (Salicornia herbacea) acumulează până la 10.1% ioni de Na+. Guanoul provine din dejecţiile unor populaţii de păsări. cât şi în bazine oceanice. în raport cu mediul. restul apei fiind reprezentat pe continente sau în litosferă. dar pentru aceasta ele depind. lintiţa ( Lemna trisluca) – mangan. în gaze (Vernadski. care presupune descompunerea şi resinteza moleculei din elementele componente. Acumularea atomilor în organisme este. Energia solară produce. a unor zăcăminte minerale. care conferă speciilor respective avantaje competitive. în linii mari. Mai mult de 35 000 km3 din cei 100 000 km3 cât reprezintă precipitaţiile continentale provin din ocean şi se reîntorc în 5 . o funcţie dependentă de organismele mobile. excremente. fosforul realizează concentraţii mult mai mari în substanţa vie decât în mediul înconjurător Acumularea de către organisme a unor elemente este uneori proporţională cu conţinutul lor în mediu.3 miliarde km3 (97. în totalitate. în unele medii organismele concentrează elemente rare: algele brune – iod. bine fixat genetic. elemente care participă la formarea acizilor nucleici.8% din cantitatea totală). iar salpetrul prin acumularea unor resturi organice atât pe continent.2% din totalul global). parcurgând. Dispersarea în mediu a elementelor este. Fosforitele s-au constituit din depunerile marine ale fito.Concentrarea. a reacţiilor chimice şi la ciclurile biogeochimice. Cl-.3 Prin activitatea metabolică sau descompunerea cadavrelor. Sunt consideraţi consumatori primari animalele care se hrănesc pe seama producătorilor primari. prin ciclul chimic. ceea ce reprezintă numai 0. în hidrocarburi. prin activitatea organismelor. terestre sau marine. ponderea acesteia este sub 50%.

alături de temperatură. Cantitatea de apă infiltrată în sol care depăşeşte capacitatea sa maximă de reţinere se scurge în pânza freatică unde rămâne mult timp sau revine la suprafaţă sub formă de izvoare. irigaţiile.6 Există mai multe tipuri de materie bioinertă: sol. unde se produc şi efectele secundare. Acumularea apei în lacuri de baraj artificial. într-o perioadă estimată la 10-12 zile. Acest fenomen este deosebit de periculos pentru viaţa din orizonturile superioare ale mării. în acest mod. În zona temperată. ca întreg. DDT-ul se acumulează în mâl şi apoi migrează. În biotopuri cu umiditate mare. animale etc. s-a calculat că mai mult de jumătate (404 mm) se reîntorc în atmosferă. spre suprafaţă. prin utilizarea apei metabolice obţinute prin transformarea altor substanţe (gândacul de făină. cât şi pentru prevenirea bolilor transmise deinsecte a condus la un impact generalizat la nivelul biosferei. Diverse ecosisteme reţin cantităţi mici din acestea. fiinţe vii. reîntorcându-se lent în mări şi oceane când rocile sunt saturate are loc. Aceşti compuşi perturbă procesele ecologice atât pe plan local. bogat în bacterii şi necromasă. Antarctica. Bilanţul de apă al organismelor terestre se realizează printr-un permanent echilibru dinamic între aportul şi pierderea de apă. Acumularea unor microelemente în urma acţiunii unor bacterii. Concentraţia de apă din mediu induce la organisme modificări morfo-fiziologice specifice. mâl. 6 . astfel încât ele devin capabile să regleze fluxul de apă care le străbate. sunt integraţi în ciclurile materiei din biosferă. în păduri. apă freatică etc. Solul este structurat pe mai multe niveluri: molecule şi ioni. Apa din straturile superficiale este absorbită de către rădăcinile plantelor şi este eliminată prin transpiraţie în atmosferă sau se evaporă direct din sol. lichide. . defrişarea influenţează bilanţul apei în sensul accelerării sau încetinirii vitezei de reciclare. particule elementare de sol. utilizarea industrială. La o cantitate medie anuală de precipitaţii de 71 mm. Rămânând multă vreme în sol. Covorul vegetal interceptează şi evaporă în atmosferă o parte din precipitaţiile căzute. amfibieni) utilizează cantităţi sporite de apă. ei sunt capabili să provoace transformări structurale şi funcţionale în terenurile agricole. dromaderul) sau prin adaptări etologice care privesc micşorarea ritmului vital în perioada de maximă uscăciune (animalele de deşert). Distribuţia cantităţii de precipitaţii constituie.). organismele xerofile îşi perfecţionează bilanţul hidric. proprietăţile biologice ale sistemelor vii. migraţia atomilor de azot în sol prin intermediul lumbricidelor. o trecere permanentă de apă prin atmosferă spre continente şi o revenire a acesteia prin scurgeri în oceane. până în Islanda. Marea Sudului etc. Între cele două extreme. agregate de sol. în condiţii anaerobe. În perspectiva teoriei sistemice. reprezentând evapotranspiraţia. cum este cazul Germaniei. covor vegetal. O serie de compuşi organici produşi de industria chimică. Prin microfloră solul acţionează ca reglator al dinamicii elementelor chimice. biosfera intervine în ciclul apei la nivelul continentelor. . prin lanţurile trofice. Ciclul materiei bioinerte Materia bioinertă este o materie specială – nici vie. fie prin intermediul curenţilor face ca acestea să ajungă la mari distanţe faţă de locul unde au fost utilizate (de exemplu. 11. este estimată. până la 25% din total. Prin vegetaţie. Cantitatea apei revenită în felul acesta în atmosferă. în contrast cu cele lipsite de precipitaţii sau cu o alternanţă a anotimpurilor ploios şi secetos. în agricultură. orizonturi de sol. solul poate fi considerat pătura superficială a scoarţei unde se dezvoltă plantele şi este mediul de viaţă al insectelor. scoarţă de eroziune. înainte ca acestea să ajungă la nivelul solului. Nu este inertă întrucât este îmbibată cu organisme vii. în straturile acvifere. fracţiunea aceasta poate ajunge. tipuri de sol. dezvoltarea la plante a unor ţesuturi acvifere (iarba surzilor. un pedosistem. În lacuri. substanţe organice moarte. unul din elementele esenţiale pentru edificarea tipurilor de climat pe continente: există regiuni cu pluviozitate pe tot parcursul anului (1 000–2 000 mm/an).acumularea de macro şi microelemente în materia organică Mâlul.mineralizarea fosforului organic prin intermediul microflorei şi a plantelor superioare.mineralizarea azotului. împiedicând infiltrarea în pânzele subterane din subteran sau scurgerea rapidă prin cursurile de suprafaţă. Solul. mai ales pesticidele. vegetaţie. aici ele fiind mult mai rapide. localizarea internă a organelor respiratorii (mamifere). organismelor hipogee. Reprezintă rezultatul interacţiunii dintre roca mamă. organismele numite hidrofile (rogozuri. organismele mezofile prezintă un metabolism adaptat alimentării moderate cu apă. gaze. prin acumularea şi concentrarea lor în materia vie. Proporţii însemnate de apă sunt reţinute în litieră. El se formează prin depozitarea particulelor sedimentare în bazinul acvatic.descompunerea necromasei datorată enzimelor produse de bacteriile din sol. În biotopurile cu umiditate redusă. păsări). reducându-şi pierderile de apă prin îngroşarea cuticulei (frunzele de leandru) sau tegumentului (reptile.aceasta prin apa fluviilor (25 000 km3) sau se infiltrează în straturile acvifere (10 000–15 000 km3). solul este un subsistem al ecosistemului terestru. . Materia organică tehnogenă. prin degradarea materiei organice moarte în mâlul submarin se deosebeşte de acumulările biogeochimice din mâlul lacului. Transportul unor substanţe. insecte). pentru regiunile temperate la 3 000-7 000 t/ha. agave). nici moartă. Antilele Mici. microfloră şi microfaună. microorganismelor. Folosirea insecticidului DDT. Concentraţia de DDT creşte pe niveluri trofice superioare. Sub aspect ecologic. Nu este o materie vie pentru că nu are. o parte semnificativă (18%) revenind prin transpiraţia plantelor. fie prin infiltrarea lor în sol. unde se desfăşoară fotosinteza algelor – inhibată de DDT. Intervenţia omului în circulaţia globală a apei este directă sau indirectă. Este alcătuit din particule solide şi coloidale. reducerea cantităţii de apă din dejecţii (antilope. cât şi pe plan continental sau planetar. ajungând în soluri. realizând următoarele funcţii biogeochimice: . alcătuit din corp fizic solid.

aerul fiind mai rarefiat. nivală. Caracteristicile componentelor mediului fizic Biotopul constituie. dacă la nivelul mării presiunea este de 760 mm Hg. înregistrând valori foarte diferite de la o regiune la alta sau de la un moment la altul. Astfel. având în vedere faptul că pe perioade mari de timp abaterile faţă de valorile medii au amplitudini relativ scăzute (<20%). de joasă presiune (cicloni).Focul este un factor ecologic rezultat în urma supraîncălzirii terestre sau descărcărilor electrice. an). Caracteristicile componentelor mediului chimic Prin interacţiunea dintre biocenoză şi suportul ei se formează mediul chimic. Nivelul înregistrat de concentraţia elementelor nutritive depinde de caracteristicile stării solide (complex argilo-humic. Diferenţele de presiune pe verticală influenţează accesibilitatea oxigenului. reprezentând unul din factorii genetici ai acesteia – suprafaţa subiacentă activă. altitudine). de pe suprafaţă sau din interiorul său. semnificând distrugere în cazul pădurilor. în general. Incidenţa lui nu are caracter de regim decât în foarte puţine regiuni. transparenţa apei. Mediul fizic trebuie considerat drept spaţiul ocupat de diversele populaţii ale speciilor alcătuitoare. Cantitatea de precipitaţii înregistrată într-o regiune se realizează din ploi determinate de circulaţia generală a atmosferei (ploi ciclonale sau frontale) şi ploi determinate de particularităţile suprafeţei active. în timp ce deasupra regiunilor reci se formează zone de mare presiune (anticiloni). eroziune). dar şi a troficităţii apei. cutremure. K etc. dar şi de latitudine (este mai mare la poli şi scade spre Ecuator). ca regim. format dintr-un complex de factori ecologici prezenţi într-o anumită porţiune a suprafeţei Pământului sau a părţii lui subterane care asigură mijloacele materiale necesare biocenozei.Gravitaţia reprezintă forţa de atracţie a Pământului pentru toate corpurile din aer. conform accepţiunii generale. caracteristicile climei. la temperatura de 4°C. Ploaia şi ninsoarea reprezintă formele cele mai cunoscute. devenind accesibilă prin radiaţia solară. În apele dulci. în regiunea Subcarpaţilor de Curbură. la care se adaugă bruma.Lumina constituie principala sursă de energie a vieţii. înclinarea şi expoziţia pantelor. Variaţia presiunii se realizează. a bazinelor acvatice şi chiar a atmosferei. 7.Accesibilitatea resurselor de lumină se apreciază pe baza duratei de strălucire potenţială şi efectivă a Soarelui. 6. alunecări de teren. amplitudinea termică.88 m. 13. lună.12. biologice. deplasarea plăcilor – şi exogene (sculpturale) – eroziune pluvială. roua. Biotopul reprezintă un sistem abiotic sau abiogen.Presiunea atmosferică rezultă din greutatea cu care apasă aerul asupra suprafeţei terestre. iar în apele marine. 3. mişcarea şi stratificarea apei. 7 . 8. grosimea şi coeficientul de transparenţă a atmosferei. epirogenetice. presiunea hidrostatică creşte cu o atmosferă la fiecare 10. în special în spaţiul subaerian terestru. Efectele sunt nefavorabile. maxime absolute). 2. temperaturile extreme (minime absolute. partea nevie a ecosistemului. Cantitatea de căldură absorbită depinde şi de capacitatea calorică a mediului de viaţă – uscatul se încălzeşte de două ori mai mult decât apa. savanele africane. valorile medii fiind arareori înregistrate pentru diferite perioade analizate.Orografia este dată de neuniformităţile suprafeţei terestre sau ale fundului oceanic. vulcanism. Deasupra regiunilor cu temperaturi ridicate se formează zone depresionare. Originea ei este cosmică. greu.Precipitaţiile constituie a doua categorie de factori climatici. unghiul de incidenţă a razelor solare. pe pantele exterioare cantitatea de precipitaţii anuală delimitează o enclavă topoclimatică datorită valorilor mai mici înregistrate aici ca urmare a manifestării fenomenului de foehn (încălzirea adiabatică a aerului descendent în perioada circulaţiei vestice). Pentru o regiune. înclinarea şi expoziţia pantei etc. Lumina este formată din radiaţia vizibilă. Starea mediului chimic este reflectată de compoziţia chimică a solurilor. grindina. valoare care se va corecta în funcţie de caracteristicile mediului de viaţa. P. Sub influenţa gravitaţiei au loc procese geomorfologice actuale (prăbuşiri de roci. dar şi unul anual.Presiunea hidrostatică este dependentă a grosimea coloanei de apă. sau în situaţia în care se abordează scări de timp mari. reprezentând mediul fizic şi chimic al unei comunităţi. 4. la 5 500 m scade la 380 mm. apei sau solului pentru diferite intervale de timp (zi. Sistemele biologice individuale echilibrează presiunea atmosferică prin presiunea interioară a corpului lor. fapt care determină circulaţia generală a maselor de aer. Astfel.Temperatura. Temperatura variază în funcţie de fluctuaţiile radiaţiei solare.76μ. suma gradelor de temperatură etc. Intensitatea iluminării suportă un ritm circadian (zi-noapte). Pentru evaluarea resurselor termice se analizează temperaturi medii ale aerului. Prin însuşirile lor. Regimul lor este extrem de variabil în timp. regimul termic constituie cel mai constant parametru al mediului climatic. Parametrii de analiză sunt reprezentaţi de energia reliefului. altitudinea etc. acceleraţia gravitaţională variază în funcţie de relief (invers proporţional cu altitudinea). formele de relief influenţează.39 şi 0. nebulozitate. Neuniformitatea valorilor gravitaţiei rezidă în structurile diverse care alcătuiesc scoarţa terestră. cu influenţă determinantă asupra climei locale şi regionale. respectiv radiaţii cu lungimi de undă cuprinse între 0. respectiv energia necesară pentru realizarea unui anumit nivel termic este atât alogenă (radiaţia solară).Aprovizionarea cu macroelemente (N. fragmentarea. mai puţin concentrat în oxigen. după fiecare 9. respectiv substrat). cât şi autogenă – fenomene geotermale. 5. sau favorabile – bălţile cu stufării din Delta Dunării. Configuraţia depinde de acţiunea contradictorie a forţelor endogene (constructive) – mişcări orogenice. Accesibilitatea luminii depinde de poziţia geografică (latitudine. respectiv de adâncimea la care ne situăm faţă de suprafaţa apei. respectiv densităţii. solul uşor (nisipos) se încălzeşte mai repede decât solul argilos. în funcţie de poziţionarea planetei Pământ în raport cu „astrul zilei”.3 m. astfel: 1. ceaţa. Diferenţierea presiunii pe orizontală se realizează ca urmare a diferenţelor de temperatură. Astfel. chiciura. eoliană. care va modifica inclusiv configuraţia determinată de bilanţul radiativ.) este un parametru folosit în caracterizarea fertilităţii solului. precum şi locul care ar putea fi ocupat de viaţă în ansamblu şi este analizat prin prisma caracteristicilor pe care le înregistrează următoarele componente (factori ecologici): 1. fiind corelată cu variaţia temperaturii. biologică. Cantitatea de energie calorică ajunsă la suprafaţa ecosistemelor depinde de constanta solară. antropice etc.

Primul factor diferenţiază net biocenozele care populează apele dulci. Dominanţa speciilor încearcă să exprime rolul mai mare sau mai mic jucat de o specie în cadrul biocenozei. Cu cât numărul de specii este mai mare. Alte gaze sunt azotul (78%) şi gazele rare (argon. Lupta pentru existenţa speciei este întemeiată pe autonomia biocenozei în raport cu biotopul. respectiv concentraţii ale elementelor chimice.Reacţia ionică sau pH-ul influenţează direct accesibilitatea elementelor minerale pentru plante. constituie o posibilitate empirică de descriere a ecosistemelor. Se consideră că speciile a căror frecvenţă este mai mare de 50% sunt componente constante (specii permanente). rolul speciei în transferul substanţei şi energiei într-un ecosistem. curenţii de adâncime şi migraţia organismelor pe verticală etc. creşte şi numărul speciilor.Ordinea biocenotica in ecosistem Biocenoza funcţionează ca un sistem autonom de populaţii. Modificarea pH-ului poate determina şi mobilizarea unor ioni cu efecte toxice pentru majoritatea organismelor (aluminiu. 2. Diversitatea maximă se realizează atunci când speciile dintr-o biocenoză sunt cât mai apropiate ca frecvenţă.). Echitabilitatea ar fi ideală când toate speciile din biocenoză ar avea un număr egal de indivizi. Termenii folosiţi pot fi numărul de indivizi sau biomasa. Echitabilitatea exprimă modul cum este distribuită abundenţa relativă a speciilor unei biocenoze. pe de altă parte. kripton. Cele mai multe specii preferă diferite biotopuri. Asigurarea echilibrului între intrările şi ieşirile de oxigen este un factor cheie pentru menţinerea capacităţii de autoepurare a apelor din râuri. Fidelitatea exprimă intensitatea legăturilor unei specii cu biocenoza din care face parte. iar în Madeira 8 . Se evaluează atât concentraţia absolută a elementelor nutritive. respectiv gaze compozite (dioxid de carbon.Compoziţia atmosferei reflectă o stare departe de echilibru. cele mai puţine sunt speciile caracteristice (adaptate strict) şi cele mai multe speciile preferenţiale. fiind la rândul său determinat geologic şi puţin influenţat ca dinamică de prezenţa sau absenţa comunităţilor vii. Caracteristica biocenozei este dată de speciile constante. metan. în care oxigenul se menţine la concentraţii foarte ridicate – 20. cât şi din punct de vedere al influenţei pe care o exercită asupra celorlalte populaţii şi asupra biotopului. cu o suprafaţă de 25 708 km2 s-au inventariat circa 2 600 de specii de plante. în Sicilia. respectiv salinele. număr de indivizi. hidrogen. dioxid de sulf. De exemplu. În cazul în care comparăm două biocenoze care au echitabilitate maximă (proporţii egale între specii). cât şi proporţia lor relativă. radon).valori care determină arsuri la nivelul ţesuturilor.). Frecvenţa speciilor exprimă secvenţa de probe în care se găseşte o specie dată faţă de totalul numărului de probe şi aduce informaţii în legătură cu densitatea.7 Biocenozele au în general puţine specii cu indivizi numeroşi şi multe specii cu indivizi puţini. Astfel. devenind un factor ecologic şi pentru animale numai la valori foarte îndepărtate de valoarea specifică mediului neutru . Diversitatea – exprimă raportul dintre numărul speciilor şi numărul de indivizi dintr-o biocenoză. plumb. oxizi de azot etc. În acest sens. străine (care nu aparţin biocenozei) şi ubicviste (care se găsesc în ecosisteme foarte variate). amoniac. Rolul ecologic al azotului constă în diminuarea puterii de oxidare a aerului. xenon. respectiv specii dominante. în biocenoză sunt mai multe reţele de interacţiuni. Analiza capacităţii de saturaţie a biotopului. ci o construcţie produsă de câmpul intern de forţe al biocenozei. dar şi de prezenţa algelor fotosintetizante. acest din urmă mod fiind considerat mai potrivit pentru a exprima bogăţia de indivizi a unei specii în cadrul biocenozei. Structura biocenotică a ecosistemului nu este o proiecţie a biotopului. Caracteristicile generale. atât din punct de vedere cantitativ. Speciile cu frecvenţă mare şi abundenţă numerică ridicată în biocenoză sunt considerate specii cu rol esenţial în determinarea structurii şi funcţionării biocenozei. Adaptarea speciilor nu serveşte la conservarea şi supravieţuirea biocenozei. preferenţiale (care pot trăi îndeosebi în anumite biocenoze). Într-o biocenoză. multe dintre ele formând biosisteme. neon heliu.a. mercur ş. speciile respective depinzând de baza lor genetică. 15. Există astfel specii caracteristice (legate strict de o anumită biocenoză). faţă de numărul indivizilor din celelalte specii. Concentraţia de oxigen depinde. respectiv omogenitatea sau eterogenitatea unei specii pe întinderea biocenozei Abundenţa se calculează ca raport între numărul indivizilor unei specii. un indice exprimat prin frecvenţă. Dioxidul de carbon constituie resursă de substanţă pentru plante şi factor al echilibrului termic la nivel planetar. de ritmul dizolvării din aer. gradul de obligativitate al relaţiilor cu aceasta. cele cu frecvenţă cuprinsă între 50 şi 25% sunt specii accesorii. Dacă suprafaţa ecosistemului este mai mare. 4. este foarte importantă cunoaşterea speciilor. Constanţa este. pentru apa – mediu de viaţă – sunt date de salinitate (concentraţia de săruri solvite) şi de concentraţia de oxigen. Edificarea biocenozei este realizată de mulţimile de indivizi şi specii. lacuri şi a celor marine. în timp ce prezenţa oxigenului permite eliberarea energiei necesare susţinerii proceselor vitale şi proceselor ecologice prin respiraţie (oxidare biochimică). diversitate ecologică.95%. prin realizarea listelor de specii. de obicei. dioxidul de carbon face posibilă menţinerea unei temperaturi mai mari la suprafaţa Pământului şi atenuează amplitudinile termice diurne şi sezoniere.activitatea microorganismelor. Indicii de structura ai biocenozei Într-o biocenoză. 3.Chimismul apei se apreciază prin numeroşi indicatori. 14. se calculează o serie de indici care reflectă structura biocenozei. mulţimi exprimate prin forme biotice şi grupări ecologice. iar cele cu frecvenţă sub 25% sunt specii accidentale. diversitatea va fi mai mare acolo unde numărul speciilor va fi mai mare.

alteori pe cel al zoofagelor. constatăm că hrana circulă în biocenoze numai de la stânga la dreapta. Piramida energetică reflectă pierderile energetice la fiecare nivel. de la dreapta la stânga. este imposibilă. aşa s-a cum arătat. acesta de un alt organism şi aşa mai departe. Thiemann (1956) a enunţat principiile biocenotice Principiile biocenotice I. Oferă o imagine sintetică a relaţiilor trofice care se realizează între populaţiile dintr-o biocenoză. Astfel. crescând numărul de indivizi din fiecare specie Numărul mare de specii al covorului vegetal se explică prin incapacitatea speciilor dominante de a asimila în întregime resursele mediului şi de a-l exploata până la epuizare.(796 km2) s-au identificat numai 499 de specii de plante. Dacă producătorii primari constituie. 17. a biomaselor şi energetică. erbivorele însumează o cantitate mai mică. raţă) → uliul de baltă • în mări: diatomee → crustacee → rechin Nici omul este străin de lanţurile trofice. Dacă aşezăm diferitele populaţii într-o linie. într-o biocenoză. o parte din hrană nu este digerată. în Elveţia. constatăm faptul că producătorii au cantitatea cea mai mare de biomasă. Forma caracteristică rezultă din scăderea numărului de indivizi de la un nivel la altul. într-un lanţ trofic. corespunzând randamentului de transfer a energiei la fiecare nivel (10%). aşa cum am menţionat. nu toată substanţa ingerată prin hrană este convertită în biomasă proprie. respectiv faptul că populaţiile constituie un fel de verigi ale unui lanţ.Nisele ecologice si coevolutii 9 . Metoda a fost pusă la punct de zoologul britanic Charles Elton. pornesc de la o bază vie. pentru consumatori există o diferenţiere pe mai multe niveluri. Căile (canalele) reţelei trofice sunt reprezentate de lanţuri trofice. rezultând astfel trei tipuri de piramide: numerică. ci şi prin biomasa sau energia înglobată în aceasta. Totalitatea organismelor similare din punctul de vedere al hranei şi prin poziţia lor faţă de producătorii primari (acelaşi număr de intermediari) constituie un nivel trofic. Realizarea piramidei trofice are la bază observaţia că există o diferenţiere între organisme pe baza regimului de hrană. pentru ca la consumatorii de ordinul trei (carnivorele de ordinul doi) să fie cantitatea cea mai mică de biomasă. Este logică această micşorare a biomasei. deoarece nivelurile inferioare servesc drept hrană nivelurilor superioare şi. Astfel. Cu cât sunt mai variate condiţiile de existenţă dintr-un biotop. apoi animalele mici – posedă un potenţial de înmulţire mai ridicat comparativ cu animalele mari. la intervale egale şi pe abscisă numărul de indivizi) a fiecărui nivel trofic. Mărimea fiecărui nivel se poate exprima nu numai prin număr de indivizi. Luând în considerare categoriile trofice menţionate anterior. structura trofică poate fi reprezentată astfel: plantă autotrofă (P) → animal erbivor (CI)→ animale carnivor de ordinul I (CII) → animal carnivor de ordinul II (CIII) (fig. în ordinea în care sunt mâncate unele de altele. În fapt. De exemplu. piramida inversă de biotop reflectă mobilitatea crescută a organismelor de pe niveluri trofice superioare. Uneori poate fi situat. în zona adâncă a lacului Neuchatel a fost identificată o singură specie. sub aspect trofic. Toate lanţurile trofice. Astfel de informaţii sunt necesare pentru stabilirea limitelor. se hrăneşte cu un organism situat pe un nivel trofic precedent. un singur nivel trofic. un organism dintr-o anumită specie.Piramida eltoniana Reprezintă o modalitatea ştiinţifică de ilustrare a diferenţierii funcţionale. prin instaurarea unui regim de protecţie. reprezintă căile de vehiculare a materiei în ecosistem. pe nivelul trofic al fitofagelor. Abaterea de la condiţiile de existenţă dintr-un biotop conduce la scăderea numărului de specii. după hrana consumată. Exemple de lanţuri trofice • în stepă: graminee → gărgăriţe → şopârla de câmp → şoim • în păduri: frunze → omidă păroasă → ciocănitoare → uliul păsărelelor • în bălţi şi lacuri: diatomee → răcuşori → boul de apă → pasăre de baltă (gâscă. inclusiv cele care includ omul. Circulaţia în sens invers. precum şi faptul că un animal mare consumă mai multe animale mici. se poate realiza o altă schematizare. Explicaţia constă în faptul că nivelurile inferioare – plantele. Organismele de pe nivelurile trofice inferioare nu au posibilitatea de a captura şi consuma organisme de pe niveluri trofice superioare. în ansamblul lor. plantele verzi. Pe baza acestei conexiuni. pentru ilustrarea interdependenţei dintre relaţiile spaţiale şi cele trofice. cu atât va fi mai mare şi numărul de specii în biocenoza care îi aparţine. Înregistrând biomasa nivelurilor trofice succesive. iar o altă parte este transformată în cataboliţi. 16. II. Ne dăm seama de existenţa lor dacă luăm în considerare un fapt obişnuit: un organism este mâncat de un alt organism. situat pe un nivel trofic oarecare. care se deplasează pentru procurarea hranei pe suprafeţe mai mari. Diversitatea ecologică a speciilor este. respectiv dimensiunilor minime necesare pentru menţinerea condiţiilor favorabile pentru o specie. sau materie organică moartă (detritus) → detritivore specializate pe diferite secvenţe biochimice → substanţă anorganică. În biotopurile cu condiţii ecologice extreme predomină forme puternic specializate. tranzitând mai multe biotopuri. cauza constituind-o condiţiile de biotop uniforme şi nefavorabile altor specii. Piramida trofică rezultă din reprezentarea. într-un sistem de axe rectangulare (pe ordonată notând nivele trofice. În aceeaşi ordine de idei. 5-4). o funcţie de relaţie între numărul de indivizi şi numărul de specii din ecosistem.

respectiv factori biotici. În diferite zone ale globului. În literatura de specialitate astfel de zone sunt desemnate prin termenul de ecoton. Plante – polenizatori. iar în mediile puţin adânci există o zonă de tranziţie. se admite existenţa unor zone de discontinuitate între două ecosisteme învecinate. Dar. zone care sunt percepute de observator drept zone de tranziţie. Mulţimea condiţiilor ecologice. Apariţia unor condiţii ecologice limitate. câmpul ei de activitate. cu toate că aparţin unor biocenoze amplasate diferit din punct de vedere geografic. fie că este vorba de cercetările ecologice sau pentru necesităţi de gestiune. yucca sunt plante polenizate numai de o singură specie de insecte. respectiv particularităţile identificate în astfel de spaţii. Astfel. distrugerea seminţelor. un lac este adesea intuitiv considerat un ecosistem având contururi destul de evidente prin linia ţărmului. linia ţărmului este în continuă schimbare datorită fluctuaţiilor de nivel. Odum revine asupra problematicii de delimitare. sugerând faptul că în zonele de ecoton apar nu numai specii din comunităţile învecinate. astfel că Johnson (1910) introduce termenul de nişă ecologică. Compoziţia şi biomasa covorului vegetal sunt supuse presiunii continue din partea fitofagelor. Ordinea biocenotică se realizează prin existenţa unor sisteme de relaţii de tipul: plante – animale fitofage. relaţia pradă – prădător. Mai târziu. sisteme gazdă – parazit. multe specii de plante formează micorize. 18. face ca speciile mai bine adaptate noilor condiţii să tindă să înlocuiască speciile convieţuitoare. În anumite cazuri. transformarea solului. Plante – microorganisme. caracterizarea structurii unui ecosistem sub raport funcţional nu se poate rezuma la structura determinată de relaţiile de hrană. Odum (1971) consideră că habitatul unei specii corespunde cu „adresa” ei. Acestea au rolul de a disponibiliza substanţele minerale necesare plantelor. fiindcă nu sunt capabile să digere lignina. zonă de frontieră. Primele includ păsările răpitoare. Indiferent de conţinutul care s-a atribuit noţiunii de ecoton. în realitate. care acoperă şi alte formulări: interfaţă. gorunul (Europa) – stejarul roşu (America de Nord) îndeplinesc funcţii similare. sisteme patogene. mai puţin adaptate. Termitele sunt dependente de ciuperci. De exemplu. care constituie limita de demarcaţie faţă de ecosistemele terestre învecinate. două specii nu pot exista într-o nişă decât segregate ecologic. fiecare specie îndeplineşte un anumit rol prin interacţiunea cu elementele (abiotice şi biotice) ecosistemului. Nişa ecologică reprezintă funcţia unei specii. concurenţă interspecifică. bordură. apare uneori nevoia de a identifica limitele ecosistemului. unde au loc procese de schimb şi relaţii de competiţie între populaţiile din biocenozele vecine. limitele sunt de natură fizică. coevoluţia. plante – microorganisme. pentru că identificarea limitelor între unităţile ecologice nu este uşor de făcut. Coevoluţia redă dependenţa reciprocă a proceselor evolutive ale speciilor. zonă de contact etc. În ansamblul lor. De exemplu. Astfel. în egală măsură. specii care sunt ecologic conectate între ele. în special cele trofice. fără însă să schimbe între ele gene. furnicile attide din Brazilia cultivă ciuperci şi se hrănesc cu hidraţii de carbon furnizaţi de acestea prin degradarea celulozei. cum şi cu cine (pe seama cui) se hrăneşte. plante cu flori – animale polenizatoare. se pot desprinde următoarele concluzii: 10 . cu opţiuni pentru mai multe specii apropiate (dar care diferă între ele prin anumite particularităţi) vor menţine echilibrul speciilor. care contribuie la eliberarea covorului vegetal de resturi şi la germinarea seminţelor unor specii vegetale. Un efect similar are şi invazia rozătoarelor. cu posibilităţi de satisfacere. constituie factori ecologici dependenţi de comunitatea de specii. Practic. bogat reprezentată în hrana lor. Conform legii lui Gause. uşor de remarcat din configuraţia biotopului.Limitele ecosistemului În practică. Cele 20 de specii de colibri se interconectează cu 45 de specii de plante. relaţiile interne din biocenoză. Animale – microorganisme. pot să apară nişe echivalente. Acţiunea lor interdependentă generează. cui serveşte drept hrană. în timp ce a doua categorie îşi procură hrana numai dintr-un singur biotop. în timp ce nişa ecologică arată „profesia” acesteia. care se hrănesc din mai multe biotopuri. în 1971. În acest context. dar şi specii caracteristice. cerbul european – cerbul Wapiti (Canada). Dimensiunile nişei pot fi largi sau înguste. ca un subsistem aparte al ecosistemului. Pe rădăcinile plantelor se dezvoltă o bogată microfloră. relaţiile sale cu comunitatea de specii în care se află. orhidee etc. Clements defineşte ecotonul ca zonă de frontieră între două asociaţii sau două comunităţi vegetale. slab definită spaţial. Acţiunea acestora se manifestă pe trei planuri: păşunat. a mai multor sau cel puţin a două specii. Mijloacele prin care se poate face acest lucru nu sunt unanim acceptate. Atinge punctul culminant în situaţia în care dezvoltarea unor plante este legată strict de prezenţa unei anumite specii de polenizatori. s-a observat că păşunatul selectiv în pădurile mixte are efecte favorabile aspra diversităţii covorului vegetal. în ecosistemele naturale nu există nişe libere Sub aspect geografic. De exemplu. Smochinul. în biocenozele amplasate diferit. pasărea colibri este adaptată la polenizarea plantelor din pădurea tropicală. animale – microorganisme. leandru. În diferite aparate şi sisteme ale organismului animal se dezvoltă bacterii şi ciuperci care concură în metabolism. suprapăşunatul mamiferelor sălbatice nu conduce la distrugerea covorului vegetal. Practic. simbioze cu ciuperci inferioare – lămâi. Încă din 1897. Coevolutia Plante – animale fitofage. Astfel. între mediul acvatic şi mediul terestru. la nivelul ecosistemului.Desigur.

producţia principală este constituită din boabele de porumb. . ΔB – sporul de biomasă obţinut după Δt Q – cantitate de hrană acceptată de la nivelul inferior. cum sunt. în ecosisteme de ape stătătoare ( ecosisteme lentice) şi curgătoare (ecosisteme lotice). este o zonă de tensiune ecologică şi cu o stabilitate redusă. există situaţii în care aceste zone au devenit protejate. De exemplu. Astfel. Noţiunea de producţie biologică s-a folosit iniţial în agricultură şi piscicultură. în ecotonul teren cultivat (cereale) – pajişti. iar producţia secundară – cocenii de porumb. care reprezintă de fapt recolta. În sens ecologic. dar şi al substanţelor antrenate în circulaţie biogeochimică depăşesc cu mult fluxurile intermediate prin activitatea economică. productia biologică este sporul de biomasă realizat de un sistem biologic (individ. dioxid de carbon etc. La nivel regional. urină.ecotonul nu este o entitate fizică izolată. valoarea brută semnifică cantitate de substanţă organică obţinută prin fotosinteză. Astfel. 19. Ecotonul poate să fie identificat şi pe verticală. formată dintr-un amestec de pietriş. o cantitate de energie care reprezintă producţia de energie. Astfel. pădurile de mangrove. iar limitele spaţiale variază şi ele. o întreagă lume vie. . în Sahel variaţii relativ mici în volumul şi repartiţia precipitaţiilor (în sensul scăderii cantităţii lor) conduc la scăderea nivelul resurselor de apă sub limitele de toleranţă pentru speciile caracteristice savanei. În acelaşi timp. Cuantumul de creştere a stocului de biomasă la unitatea de suprafaţă în unitatea de timp reprezintă productivitatea biologică. iar consumatorii o producţie biologică secundară. de-a lungul apelor curgătoare există un compartiment fluvial subteran. Totodată. iar valoarea netă este dată de cantitatea rămasă după ce o parte s-a consumat în procesele de respiraţie. La porumb. Rata productivităţii unui nivel trofic redă eficienţa în raport cu nivelul trofic anterior. În moleculele organice proprii unui organism sau unei biocenoze este stocată. prădătorii (o forţă externă) pot îndepărta un cuantum de substanţă organică. de exemplu. producţia de boabe. În piscicultură. ecotonul se identifică pe orizontală.Categorii ecologice specifice ecosistemelor acvatice Se diferenţiază în funcţie de caracteristicile mediului de viaţă. Această zonă hiporeică. dat fiind biocenoza „incompletă”. 20. Într-o unitate de timp. poate fi considerată şi drept substanţa organică (biomasa) din cuprinsul unui ecosistem care se acumulează într-o unitate de timp şi spaţiu.un ecoton nu este o zonă statică de contact între două comunităţi. Astfel. populaţie sau biocenoză) într-un anumit interval de timp. la grâu) şi producţie secundară (paiele de grâu). deoarece fauna solului migrează pe orizontală numai după ce se extind şi locurile în care se găsesc condiţii favorabile pentru dezvoltarea animalelor edafice.ecotonul poate influenţa fluxul de materie sau de organisme între entităţile ecologice adiacente. Comunitatea biotică a ecotonului reuneşte specii din ambele ecosisteme (biomuri).categoriile si relstiile dintre ele Producţia de biomasă reprezintă una din cele mai grandioase transformări din natură. definirea lui având la bază modificarea structurii fitocenozei. cu numeroase nişe ecologice neocupate din ecosistemul agricol. Atât pentru productivitatea primară. întrucât ele au permis supravieţuirea unor specii relicte. El este caracterizat de o dinamică proprie şi are proprietăţi specifice. El face parte dintr-un peisaj astfel că formează zone de tranziţie între ecosisteme învecinate. Ecosisteme lentice 11 . în cazul producătorilor. având un ansamblu de caracteristici definite în mod unic prin scările de timp şi de spaţiu şi prin forţa de interacţiune între sistemele ecologice adiacente. Pentru consumatori. Acest rol de filtru chimic şi biologic a fost studiat cu deosebire în cazul pădurilor riverane. se folosesc sintagmele de producţie principală (de exemplu. O altă observaţie interesantă este faptul că.Productivitatea ecologica. apa. în care: B – stocul de biomasă pe un nivel trofic oarecare în momentul t0. zona de silvostepă sau Sahelul sunt considerate având caracterul unei zone de tranziţie. În cazul ecosistemelor terestre. în agricultură. nisip şi argilă ocupă toată câmpia fluvială şi adăposteşte. Dacă ne referim la rata din punctul de vedere al substanţei se obţine formula: B + Q > B+ ΔΒ. semnificaţia fiind diferită de înţelesul pe care îl reprezintă în studiul ecologic. în interstiţiile sale. de la bacterii la nevertebrate. Volumul energiei implicate în acest proces. fluxul schimbului de specii este îndreptat dinspre pajişti spre terenul cultivat cu cereale. de data aceasta între două biomuri. Tipul ecosistemelor care se învecinează influenţează intensitatea şi sensul fluxurilor dintre cele două entităţi. deoarece nivelul factorilor ecologici nu atinge întotdeauna valoarea optimă. Plantele autotrofe realizează producţia biologică primară. deci ale unui ecoton. Astfel. Aceasta se explică prin aceea că o parte din hrană a fost utilizată pentru desfăşurarea proceselor fiziologice ale organismului. ecotonul este mai larg în sol decât pe suprafaţa acestuia. sporul de greutate individual reprezintă productivitatea brută. iar productivitatea netă rezultă prin scăderea din aceasta a materialelor neasimilabile şi cataboliţilor sub formă de fecale. cât şi pentru productivitatea secundară se face o diferenţiere între valorile brute şi valorile nete. transpiraţie. cu grosimi care variază în limite largi.. prin producţie biologică se înţelege numai cantitatea pescuită pe un anumit teritoriu.

pipirigul. nufărul alb şi galben. Zoobentosul este format din totalitatea organismelor animale din mâl. categoriile identificate fiind utilizate şi pentru cercetarea celorlalte tipuri de ecosisteme acvatice. Structura spaţială este determinată de distribuţia temperaturii. stuful şi papura. stavrizi. guvizi). lanţurile detritivore şi organismele cu rol de descompunere se situează mai ales la nivelul bentosului. Bentos Este formaţiunea care reuneşte organismele de pe fundul bazinului lacustru. iar compoziţia chimică a apei le diferenţiază în funcţie de salinitate (de apă dulce şi de apă sărată) şi aprovizionarea cu substanţe nutritive (oligotrofe. sau de la suprafaţa acestora şi care sunt „alimentate” de resturile organice rezultate din activitatea celorlalte categorii de organisme. plancton – format din organisme de dimensiuni mici. Tulpinile macrofitelor sunt. nisip etc. necton – asociaţie formată din diferite specii de animale. cegă. luminii şi oxigenului în raport cu adâncimea Biocenoza este structurată. păstrugă) denumiţi de Herodot „peşti fără oase”. care au posibilitatea să se opună curenţilor. care este într-o relativă izolare faţă de ecosistemele învecinate. compoziţia chimică a apei. nurcă etc. buzdugan. ştiucă. cârcelul. suport pentru alge microscopice. Interconectarea acestor categorii în condiţiile modificării structurii spaţiale datorită variaţiilor climatice permite o economie proprie a lacului. lintiţa. rechini.) La nivelul României se diferenţiază două categorii: mlaştini eutrofe. castravetele de mare etc Ecosisteme lotice Se diferenţiază în funcţie de particularităţile reliefului străbătut în pâraie şi râuri: a. gresii.17%) şi mai uşor. evoluţie. cu vegetaţie caracteristică bălţilor şi mlaştini oligotrofe care se întâlnesc în regiunile cu climat rece şi umed. bizam. furtunar ş. Astfel. albastre) sau animale (zooplancton) care nu înoată activ în apă (sunt purtate de curenţi). oxigenat. ciuma apei. bacterii şi ciuperci care populează pelicula de apă la locul de contact dintre mediul acvatic şi cel aerian. sedimentare sau în zonele montane unde substanţele provin parţial din mineralizarea materiei organice animale şi vegetale. dimensiunea determină împărţirea în ecosisteme de lac. scaiul vânăt. Costineşti. în general vertebrate (şalău. biban etc. rogoz. Plantele (fitobentosul) sunt prezente. încărcat cu hidrogen sulfurat. De munte 12 . algele silicoase. Printre dunele de nisip s-au identificat circa 120 de specii de plante arenicole ca varza de nisip. brădiş etc. fiind dependente de substratul mai mult sau mai puţin stabil şi de accesibilitatea luminii (rogoz. denumite popular sălăţica de mare. delfini şi. în zonele cu şisturi cristaline. În structura fitoplanctonului intră algele albastre. Marea Neagră Se caracterizează prin existenţa a două straturi de apă: a) la suprafaţă. lucerna de nisip. precum şi alge brune şi roşii. dar şi de diferite specii de broaşte.Sunt de mai multe tipuri în funcţie de dimensiuni. mai sărat (salinitate – 21-22%) şi mai greu. Balta Are o adâncime mai mică (3-5 m). consumatorii se regăsesc în special în rândul vertebratelor care formează nectonul. limba broaştei. mlaştină şi baltă.). nuferi etc. un strat relativ mai dulce ( cu salinitate de 16. morun. Năvodari „eşuează” în cantităţi mari alge verzi cu talul lăţit şi marginile ondulate. caracudă. protozoare. roua cerului). cu precădere. categoriile menţionate se diferenţiază astfel: producătorii sunt reprezentaţi de fitoplancton. cât şi cele submerse ca sârmuliţa apei. plătică. chiră de mare. la rândul lor.). bacterii. şalău. papură. vegetale (fitoplancton – alge verzi. ştiucă. granite. în zona litorală. peşti obişnuiţi (hamsii. În zona malurilor. Lacul Structura biotopului şi structura funcţională sunt bine individualizate. lipsit de oxigen şi. Pe plaja de la Mamaia. vidră. apare rogozul. trestie. bogate în iod. în care se situează cea mai mare parte a biocenozei şi b) un strat de adâncime (peste 180-200 m). animale inferioare care formează perifitonul. în afara relaţiilor trofice. În zona de litoral cuibăresc specii de pescăruş argintiu. foci. grupa consumatorilor incluzând zooplanctonul. iar a zooplanctonului populaţii de rotifere. mezotrofe şi eutrofe). Între cele două straturi nu există schimb de ape. păsări şi mamifere (guzgan. plutniţa. pe întreaga întindere şi adâncime a lacului. În cadrul acesteia se deosebesc următoarele categorii: Pelagos Această subunitate a ecosistemului acvatice este formată din organismele aflate în masa apei. sturioni (nisetru. Aici este prezent muşchiul de turbă ( Sphagnum) şi alte specii vegetale (bumbăcăriţă. pelin de nisip. biban. Bentosul ocupă tot fundul bălţilor şi este reprezentat de organisme consumatoare de mâl sau carnivore. iar în larg sunt răspândite plante cu frunze plutitoare ca broscariţa. să înoate activ. stratul superficial (mai uşor) plutind deasupra celui de adâncime (mai greu). implicit. ridichea de nisip. Producătorii sunt reprezentaţi de algele planctonice. algele verzi. lin. până în 1984. de formele aerobe de viaţă.a. Balta este populată de crap. pe baza distribuţiei spaţiale a organismelor şi a comportării lor în masa de apă. Din punct de vedere trofic. Caracteristice sunt următoarele subunităţi: neuston – populaţii de alge microscopice.

În apă sunt prezente atât substanţe în suspensie. PH-ul apelor poate coborî până la 2-3. Apa solului este în general salină. În apă apar şi plante superioare submerse. rădăcini adventive cu rol de ancorare. Transilvaniei. viviparitatea – seminţele germinează în fructele nedesprinse de pe ramuri şi apoi plantula cade ca o săgeată. Pantele au înclinaţii mai mici. Planctonul este mult mai diversificat decât în zona colinară. aluminiu). alge verzi şi albastre pentru fitoplancton şi rotifere. crap. larve. care şi-au dezvoltat adaptări speciale pentru a supravieţui într-un mediu cu substrat instabil. dar şi o concentraţie de săruri care depăşeşte 1 250-1500 mg/l. Debitele sunt relativ mici.mangrove. ştiucă etc. molanul etc b. Delta Dunarii Pădurile de mangrove (mangrovele) sunt asociaţii de arbori şi arbuşti care tivesc litoralurile marine şi ale estuarelor din zona tropicală. bogate în materii organice şi slab sau deloc aerate. manifestând diferite adaptări morfologice pentru a evita antrenarea de curenţii puternici. formată dintr-un număr mic de populaţii – diatomee. Între acestea menţionăm: presiunea osmotică ridicată pentru a putea absorbi apa dintrun sol salin. De câmpie Cursul inferior al râurilor se caracterizează prin albii foarte largi. cu acumulări de mâl şi nisip. cleanul. iar concentraţia de săruri dizolvate este scăzută. variabilă de la anotimp la anotimp. gasteropode) se fixează de elementele substratului (pietre. Productivitatea ecosistemului este influenţată de salinitate şi accesibilitatea macroelementelor. algele şi numerose specii de nevertebrate (insecte. caracteristice dealurilor subcarpatice. 22. Programe de control al poluarii aerului in centrele urbane Folosirea automobilelor cauzeaza mai multa poluare decat oricare activitate umana. aproximativ jumatate din hidrocarburi. Natura migratorie a populaţiilor piscicole şi variaţia sezonieră în input-ul de substanţă organică şi în productivitate primară determină legături extrem de complexe între ţărmurile acoperite de mangrove şi fauna piscicolă din estuare. lipanul. Nectonul este reprezentat de populaţii de peşti cum sunt mreana de râu. climatici şi ecologici care determină diferenţierea distribuţiei de-a lungul litoralului. in tarile industrializate. alături de care se întâlnesc zglăvocul. controlului fluxului de energie prin sporirea resurselor de hrană şi transferul energiei şi hranei peste limitele ecosistemelor. fiind mărginită de bolovănişuri. cât şi solvite (100-200 mg/l). albia este mai largă şi adâncă. De zone deluroase Malurile sunt mai joase. ceea ce afectează puternic viaţa peştilor şi determină trecerea în stare solvită a unor elemente toxice (metale grele.a. cu viteză de scurgere şi eroziune foarte reduse. in tarile aflate in curs de dezvoltare. alge) şi animalele (rotifere. Podişului Getic etc. şi alte specii halofile. asociaţiile pe care acestea le formează se caracterizează printr-o diversitate foarte ridicată. Pantele mari. Ecosisteme mixte. Solurile sunt cenuşii. pietrişuri. acoperind substratul între limita medie şi maximă din timpul fluxului. Structura pădurilor de mangrove este influenţată de o combinaţie de factori geomorfologici. 21.). care este transportată în apele litorale adiacente şi aprovizionează astfel zonele comerciale de pescuit. Dacă mangrovele sunt defrişate şi solurile drenate. comparabilă cubiodiversitatea pădurilor tropicale. nisip. clean. Dat fiind faptul că solurile sunt în general saturate cu apă. cladocere. viermi sârmă. Avicennia (mangrove negre) Sonneratia etc. c. ca o componentă biocenotică permanentă. temperatura apei coborâtă. determină o viteză de scurgere mare apei şi formarea de cascade. Dintre vertebrate. Productivitatea secundară a populaţiilor de peşti din estuare este influenţată de prezenţa mangrovelor pe trei căi: depozitarea substanţelor nutritive şi a energiei. Plantele (muşchi. în perimetrul mangrovelor aerul este încărcat cu un miros greu. înfigându-se în substrat. cladocere) prezente aici au cerinţe mari faţă de oxigen. de aici provenind aproape jumatate din oxizii de azot produsi prin activitatile umane. În sectoarele cu viteză redusă. uneori discontinue. doua treimi din cantitatea de monoxid de carbon si. reprezentativ este păstrăvul. Deşi numărul speciilor de arbori cunoscute sub denumirea generică de mangrove este mic. cu drenaj slab. crustacee mici. copepode pentru zooplancton. Litiera produsă reprezintă o sursă potenţială de substanţă organică şi elemente nutritive. Transparenţa apelor este mare (anulându-se însă în perioadele de torenţialitate – ploi puternice. oxidarea acestor compuşi duce la formarea de soluri acide şi la scurgeri acide în cursurile de apă. determinând o viteză de scurgere mai mică. inundat periodic pe diferite durate de cel puţin şase ori pe zi. rădăcini aeriene (pneumatofori) cu creştere verticală pe a asigura oxigenarea la nivelul rădăcinilor.În albia puţin adâncă şi îngustă a râurilor şi pâraielor substratul este neuniform format din bolovănişuri. ca si intreg continutul de plumb din aer. nisip. topirea zăpezilor). de la anotimp la anotimp favorizează prezenţa planctonului. nisip. Nectonul este şi el bine reprezentat (mreană. Elementul edificator principal îl constituie arbori aparţinând la genurile Rhizophora (mangorve roşii). 13 . Variaţia termică mai largă în cursul anului. Podişului Sucevei. pietriş. molanul ş. Funcţia mangrovelor de sursă de habitat şi hrană pentru ichtiofauna estuarelor este una dintre cele mai populare. mâl) formând comunitatea biocenotică bentală. determinat de compuşii sulfuroşi eliminaţi în timpul descompunerii anaerobe la care este supusă materia organică din solul lipsit de oxigen. boarţă.

ozonul este eliberat în aer ca un agent poluant. Degradarea stratului de ozon Substanţe numite CFC-uri (clorofluorocarbonuri) au fost utilizate în spray-uri pentru expulzarea conţinutului. asupra carbunelui ieftin folosit pentru incalzirea locuintelor si pentru gatit. iar pH-ul real e variabil de la o regiune la alta. În straturile inferioare ale atmosferei. determina toxicitatea apei potabile in urma dizolvarii in apa a Pb din conducte si scade transparenta apei. În concentraţii mari este dăunător. sau a radiaţiilor UV). Marirea acestui numar se va manifesta cel mai intens intens in tarile aflate in curs de dezvoltare. ale caror pH e mai mic decat pH-ul apei naturale. SO2 si NOx se transforma in acizii H2SO4. asa cum e CO2. Principalii vinovaţi sunt freonii (CFC – clorofluoro-carbonaţi-). Dupa ce afost luata aceasta masura S.Aceste gaze au ajuns în stratul superior al atmosferei şi au deteriorat stratul de ozon al Pământului. pH-ul slab acid al apei de ploaie se datoreste faptului ca substantele naturale din atmosfera. la prepararea maselor plastice expandate. pe suprafaţa cărora se descompune ozonul. ajungand la un miliard. având un număr mai mare de molecule de ozon în compoziţie decât aerul obişnuit (care conţine mai ales azot şi oxigen). este vorba de „aer ozonat” şi nu de ozon pur. afectând plantele şi provocând afecţiuni respiratorii. O alta varianta este “oxigenarea” combustibilului prin adaugarea de alcool. Ozonul este însă şi un gaz care ajută vieţii. Pământul este înconjurat de un strat de ozon situat la o altitudine foarte mare. duce la scaderea fertilitatii solului. care intervin cu ponderea cea mai mare. Ploile acide Sub termenul de "ploi acide" sau "precipitatii acide" se includ toate tipurile de precipitatii .In majoritatea tarilor industrializate. utilizaţi pentru presurizarea substanţelor lichide în butelii metalice (spray-uri). În stratul de ozon are loc o transformare continuă între diferitele forme de oxigen. impreuna cu ploaia sau 14 . Energia necesară derulării acestor reacţii provine de la radiaţiile Soarelui. participa in reactie cu apa de ploaie: CO2+H2O H2CO3. HNO2 si H2SO3. Acolo unde benzina cu plumb era inca larg folosita. 23. Dacă toate razele ar ajunge pe Pământ. întinzându-se de la 15 la 50 km. în special la Polul Sud. eliminandu-se in urma activitatii umane SO2 si NOx se transforma in atmosfera in particule acide.7.Iar conform prognozelor recente. iar in unele tari in curs de dezvoltare. In prezent se afla in folosinta peste 500 de milioane de automobile in uz particular si comercial. cu ace foarte fine de gheaţă. Printre aceste alternative se numara amestecuri cu volatilitate redusa – si continut redus de benzen si alte componente toxice. Ploile acide duc la distrugerea suprafetelor date cu lac si vopsea. Degradarea stratului de ozon s-a atribuit unor cauze:  naturale (o specie de nori existentă la poli. Aceste particule intra in reactie cu vaporii de apa. 24. Intrand in reactie cu vaporii de apa.6-5. Unele tari promoveaza intens folosirea combustibililor alternativi care ard mai curat decat cei pe baza de titei. De aceea. Cu exceptia oraselor in care mersul pe jos si cu bicicleta sunt principalele forme de transport. Aceasta depinde de compozitia gazului. orice program menit sa reduca gradul de poluare trebuie sa fie indreptat in principal impotriva emisiei de gaze de asapament. numarul automobilelor se afla in crestere rapida. lapovita. termocentralele sunt sursa a doua treimi din cantitatea de dioxid de sulf eliberata in aer si o treime pana la jumatate din toti ceilalti poluanti. ce contin sulf si azot. Pentru prima data termenul a fost introdus de Angus Smith. pH-ul ideal al apei de ploaie e 5. „Stratul de ozon” este situat în stratosferă.U.A. transformandu-le in amestecuri acide. pierderea lumii vii a bazinelor acvatice. stratul de ozon împiedică ca razele UV să ajungă la suprafaţa Pământului şi să producă daune. mai ales din spectrul UV. ar fi dăunătoare vieţii de pe planetă. ca agent de răcire al frigiderelor şi congelatoarelor. fiind însă cel mai concentrat la 20 – 25 km. ca solvenţi industriali etc. sau pentru stingerea incendiilor.Chiar in orasele in care predomina transportul cu bicicleta. toate programele de control al poluarii se concentreaza in primul rand asupra automobilelor si termocentralelor. la coroziunea podurilor si monumentelor arhitecturale. HNO3. unde cererea de autyomobile va creste probabil la sfarsitul secolului cu 200%. care filtrează majoritatea radiaţiilor ultraviolete dăunătoare ale soarelui. Apoi. zapada. care este egal cu 5. Ploaia acida se formeaza in rezultatul reactiilor din atmosfera cu substante. în urma unor procese industriale sau a gazelor de eşapament.  antropice. consumul de benzina cu plumb a scazut cu mai mult de jumatate. ceata. ce scad pH-ul apei de ploaie. intre anii 1976 si 1980. mai ales in zonele urbane. Absorbind energie.ploaie. Formarea in cantitati mari a oxizilor se formeaza in urma arderii petrolului si carbunelui. numarul automobilelor se va dubla in urmatorii 40 de ani. adica de zece ori mai multe decat in anul 1950. Practic. cea mai eficienta strategie a fost cea de interzicere a adaugarii acestui metal la combustibil sau scaderea drastica a cantitatii adaugate. Acest strat filtrează aproximativ două treimi din razele ultraviolete emise de Soare. sau altfel spus. agravand puternic problemele legate de poluare.6. Cea mai mare cantitate de oxizi se intalneste in orase. ceea ce a cauzat o scadere a continutului de plumb in sange cu 37%.

resursele de apă suportă şi o accentuată epuizare cantitativă. extinderea irigaţiilor. Aciditatea mare a apei duce la descompunerea Al. Niderlanda.5 milioane hectare de padure ale tarii au fost distruse).07 fata de 3.F. Aproape langa fiecare sat din Moldova creste imediat. direct sau indirect. benzina sau petrolul. Sivicultorii incearca sa reintroduca ulmul in Europa Occidentala. carbon si azot in atmosfera. Industria chimică şi petrochimică sunt responsabile de numeroase emisii ale celor mai toxici poluanţi. Cele mai dese ploi acide au loc in SUA. Ploaia acida are o actiune negativa asupra bazinelor acvatice: duce la marirea aciditatii pana la asa nivel. importandu-l din China si Japonia. Plantele acvatice cresc foarte bine in apa cu pH de 7-9. ci pe mica mosie a codrilor. manifestându-se mai ales în apropierea surselor de poluare. acid carbonic si acid azotic. Până la începutul anilor ’70. acesti acizi ajung pe pamant sub forma a ceea ce numim ploaie acida. NV şi S Indiei. E lucru stiut ca Moldova are cel mai mare jos nivel de impadurire: la un locuitor revine 0. Poluanţii ajunşi în atmosferă se diferenţiază prin proprietăţile lor fizice (stare de agregare) şi chimice fiind mai mult sau mai puţini predispuşi de a fi neutralizaţi. aerosoli de metale grele etc. ca la nelumea: in locurile distribuite se inalta peste noapte palate cu 2-3 etaje si un buncar. Germania. Si toate acestea au loc ziua in amiaza mare. se trage gaz natural. Ulterior. la pH de 5. Impactul antropic prin supraexploatarea resurselor. Practic numai apele continentale (subterane şi de suprafaţă) pot fi luate în considerare în evaluarea disponibilităţilor. La pH de 4. insectele. a prejudicia resursele biologice şi ecosistemele. din cauza încălzirii şi a automobilelor şi în apropierea unor unităţi industriale. Dincolo de degradarea lor calitativă. Modificările climatice. se emit oxizi de sulf. La acestea se adaugă poluarea aerului din interiorul clădirilor (unde omul îşi petrece aproape 80% din timp) şi la locul de muncă (unde concentraţiile substanţelor toxice pot determina apariţia de afecţiuni acute şi cronice). efectele se vor resimţi la scară regională. epuizarea acviferelor s-a răspândit de la cazuri izolate la suprafeţe întinse. La noi in Moldova. cad la pamant.2. este instalata lumina electrica. întrucât numărul puţurilor de extragere a apei a crescut exponenţial.5 mor bacteriile bentonice. fie că acestea furnizează energia calorică necesară în procese industriale sau pentru încălzirea încăperilor sau pentru obţinerea lucrului mechanic necesar deplasării autovehiculelor.20 ha). care pot rezulta în procesul producţiei sau constituie produse finite. 26. Moartea lor duce la acumularea reziduurilor organice la fundul bazinelor acvatice. Cand ploua sau ninge. în oraşe. urbanizarea. Hg. astfel ca. prin poluare. Odata cu castelele de peste noapte sunt construite drumuri pavate. în ciuda unei aparente abundenţe.3 ha media pe tara (in Canada sau Finlanda . unde ar putea sa stea la dos pe timp de ploaie sau sa pastreze o sapa. ceea ce duce la scăderea continuă a nivelului pânzelor freatice. Acesti oxizi se combina cu umezeala din aer si formeaza acid sulfuric. Se construiesc mari rezervoare de apa pentru stingerea incendiilor.daca nu chiar maine . Baikal . Sunt afectate părţile nordice şi centrale ale Chinei. iar omul isi construieste o coliba. in timp ce bietul taran umbla ani intregi pe drumuri dupa o scandura sau o caldare de mortar. de procesele de combustie. Cehia. de altfel deloc de neglijat.apa Un inventar sumar al resurselor de apă evidenţiază. Prelucrarea metalelor şi a rocilor antrenează în aer pulberi.zapada. de substanţe ori de energie având o acţiune nocivă de natură a pune în pericol sănătatea umană. Astfel. In URSS avem deja 8 rezervatii biosferice: Berezeni (Bielorusia). Adăugând la acestea disparităţile regionale. Pb. aceasta poate deveni un factor restrictiv. Australia. existând de altfel numeroase clasificări în acest sens. În timpul ultimelor decenii. Infestarea mediului inconjurator datorita CO2 furnizat de industrie si de parcul auto se afla la originea pierderilor ireparabile cauzate padurii de "ploile acide". continentală sau globală. tarile fostei Iugoslavii. a deteriora bunurile materiale şi a aduce atingere ori a vătăma valorile de agrement şi utilizările legitime ale mediului. în măsura în care acumularea poluanţilor va lua proporţii. cum sunt carbunele. legate de distribuirea resurselor de apă. poluarea atmosferică a rămas un fenomen exclusiv local. o mare 15 . sunt numai câţiva din factorii care conduc spre epuizare. "Ploile acide" au fost depistate pentru prima data in R.5 mor pestii. apa pentru irigaţii este pompată din subteran mai reped decât poate natura să refacă rezervele. dispare planctonul. In Moldova a inceput sa repartizeze loturi pentru vile si nu oriunde. Apoi. 25. In Germania de Vest s-a trecut la utilizarea benzinei cu continut redus de plumb si la limitarea emisiunilor nocive ale tuturor vehiculelor. intr-o buna zi . incat este nimicita flora si fauna. Elvetia. amfibiile. o disponibilitate destul de redusă a acestora. Cand se ard combustibili fosili. Repetec (Asia Centrala). delta Niprului … Si nici una in Moldova. Sursele de provenienţă a poluanţilor atmosferici sunt extrem de variate. Pe intreg cuprinsul URSS impartirea parcelelor nu se face pe terenurile arabile si irigabile.Germana catre sf. alte tari ale lumii. Slovacia. anilor 70 (mai mult de o treime din cele 7. în cea mai mare proporţie. Referindu-ne la sursele antropice acestea sunt reprezentate. in inima padurii. La pH de 6 mor crevetele. dispersaţi sau depuşi pe suprafaţa terestră. Cd. se modernizeaza parcul tehnic aerian. Din substantele organice depuse la fundul bazinului acvatic are loc eliberarea metalelor toxice. Efecte cumulative ale poluarii aerului la scara locala Poluarea aerului este definită ca fiind “introducerea în atmosferă de către om. deşi trăim pe “Planeta albastră”.ne vom pomeni ca intreaga republica va deveni un oras gigant.

fiind un consumator de spaţiu şi resurse turistice. Anual se preiau din acesta 12 miliarde m³ de apă. chiar şi în lipsa altor amenajări.parte din vestul S. Astfel.2 milioane hectare de teren agricol (cu circa un milion mai puţin decât în 1978). Astfel. fie prin nerespectarea corelaţiei logice cantitative dintre resurse şi dotări. iar energia de diferite tipuri. Orientul Apropiat. prin sufocarea acestuia. deservind mii de utilizatori într-o regiune de obicei fragilă. Deficitul total a ajuns.U. în mare parte. cu un grad ridicat de concentrare. o constituie resursele turistice sau potenţialul turistic. Acestea solicită concentrarea energiei. transformă potecile în ravene şi albii torenţiale. Industria şi consumul menajer afectează resursele de apă nu atât în plan cantitativ. fenomen cunoscut sub denumirea de “Primul Şoc Petrolier”. Excesul de amenajare conduce la degradarea mediului ambiant şi la scăderea atracţiei zonei prin supradimensionarea factorului antropic. precum şi a progreselor tehnologice în exploatare.8%. 27. În aceeaşi ordine de idei. Aceasta se manifestă fie prin neconcordanţa calitativă dintre resurse şi dotări (de exemplu. Peninsula Arabică.A. întrucât ea reflectă. peste 400 de miliarde de barili s-au consumat şi rezervele estimate sunt în jur de 900 miliarde de barili.. dar a căror importanţă este în continuă creştere. O categorie aparte de resurse. şi cea mai mare importatoare. rezervele pentru acestea înregistrează o continuă scădere. deşi abundentă. care se situează pe locul al doilea în rândul importatorilor. în 1996. Generarea deseurilor 16 . 28. în detrimentul factorului natural. Practic. Resursele de petrol ridică şi numeroase probleme de ordin geopolitic. cea mai importantă zonă de exploatare. Astfel. impactul manifestându-se ca o modificare a mediului de viaţă pentru organismele acvatice.combustibilii fosili Progresul omenirii este asigurat de posibilitatea creşterii consumului energetic. Din figurile 5 şi 6 se observă repartiţia diferenţiată din punct de vedere geografic a principalelor rezerve şi a marilor consumatori. Deşi energia se prezintă sub multiple forme. paralel cu o continuitate a creşterii consumului. cărbunele şi gazele naturale sunt principalii furnizori de energie pentru societatea actuală. este puternic dispersată. iar pe de altă parte apa folosită nu se reîntoarce direct. din ce în ce mai ample. peisajul cu stâlpi care invadează versanţii şi platoul Bucegilor.. Europa Occidentală deşi deţine numai 1. pe măsură ce tot mai multe ţări avansează tehnologic. Petrolul. reprezintă peste 90%. Astfel. poate conduce la deteriorarea peisajului. mai mult de jumătate din consum s-a realizat în ultimele două decenii. Crearea de căi de acces care pot suporta circulaţie turistică ridicată. ca orice activitate umană. iar tendinţa este în continuare crescătoare. de investigare a noi zăcăminte. participă implicit la degradarea şi poluarea mediului înconjurător şi a potenţialului turistic. de altfel. Impactul antropic prin supraexploatarea resurselor. şi deosebirile în nivelul de dezvoltare economică. Turismul. telefericul reprezintă o altă modalitate de intensificare a circulaţiei turistice. fără să conţină elemente intenţionale. la înlăturarea risipei şi ineficienţei energetice. Deşi pe termen scurt efectele economice sunt nefavorabile. puncte şi obiective turistice. pentru acest acvifer. pe termen lung contribuie la progresul politicilor şi măsurilor de conservare a energiei. contribuie la consumul acestora cu 16. în ciuda eforturilor. în care combustibilii fosili. pot fi semnalate şi cazuri în care amenajarea are la bază motivaţii economice fără a fi corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor naturale. Africa de Nord. în prima jumătate a anilor ’70 se declanşează criza energetică prin creşterea explozivă a preţului petrolului. generată de sezonalitatea activităţii turistice determină perturbarea proceselor naturale şi degradarea peisajelor. Turismul contemporan implică şi un impact asupra valorilor culturale prin declinul tradiţiei. pentru a iriga 4. materialism. Această diferenţiere spaţială induce numeroase tensiuni. şoseaua transfăgărăşană a distrus valea glaciară Bâlea. În acelaşi timp. Astfel. Astfel se explică structura surselor de energie utilizate. fiind asociat chiar cu ideea de neocolonialism. conflicte sociale. creşterea criminalităţii. pe pantele mari. fiind. de intensivizarea transferului de energie. Deşi motivaţia investiţiei este legată de sistemul politic care a permis manifestarea şi înfăptuirea dorinţelor individuale la o asemenea scară. întrucât ea este pe de o parte cel mai mare consumator de apă (peste 52% din consumul total). aglomerări etc. aducând mii de turişti care. la perturbarea ecosistemelor. De asemenea. la nivel global. cât în plan calitativ. Orientul Mijlociu şi Apropiat este. Cea mai gravă formă de supraexploatare a resurselor turistice o constituie amenajarea turistică necorespunzătoare. în circuitul hidrologic. florei şi faunei sau a altor obiective turistice pe care le poate deteriora parţial sau total. decât în proporţie foarte mică. Pe aceeaşi scară de mărime se înscrie şi America de Nord. ducând la o gravă mutilare a peisajului. Am subliniat rolul agriculturii în epuizarea acestei resurse. fie prin presiunea directă a turiştilor asupra peisajului. Situaţia cea mai critică o înregistrează petrolul. fie prin concepţia greşită de valorificare a unor zone.2% din exportul mondial de petrol. puţine pot fi valorificate în procesele productive. în schimb. dotarea la un nivel inferior de suport a unor zone turistice care dispun de resurse excepţionale. Cifrele însă nu reflectă acutizarea problemei. care a fost iniţial declarată rezervaţie geologică şi biogeografică. Un exemplu elocvent de epuizare îl reprezintă formaţiunea geologică Oglala – unul din cele mai mari acvifere (pânze freatice) ale lumii. cum este cazul României). la circa 325 miliarde m³. resursele naturale suportă presiunea unei circulaţii turistice mai intense care contribuie la degradarea lor.7% din rezervă. distrugerea dotărilor şi monumentelor de artă. 51. Supraaglomerarea. realizând.

valorile culturale. să cuprindă întregul ansamblu. mai concret. ziare. nocive. precum nisipurile de topitorie. Cu alte cuvinte. Tot în această grupă sunt cuprinse materialele reziduale rezultate în procesul de depoluare a apei şi aerului. suportul informaţional acumulat în diverse alte domenii. anumite 17 . precum si locul si conditii sociale de acceptare a noilor facilitati (de ex:NIMBY pentru controlul depozitelor si instalatiilor de incinerare) Dat fiind faptul ca in orase se desfasoara multiple activitati. Ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul relatiilor de interacţiune din biosferă. • deşeuri minerale solide. armonia rareori au fost atribute ale acestui raport. percepţia fiecărui om. De exemplu. utilizarea terenului. arderii combustibililor solizi etc. precum cele provenind de la băile de decupare şi tratament la suprafaţă a metalelor. a felului cum convieţuiesc plantele şi animalele. prese. în funcţie de timpul de înjumătăţire al izotopilor radioactivi pe care-i conţin. medicale şi. edituri. Fiinţele vii trăiesc în dependenţă reciprocă. cât de inversarea raportului. cât şi de riscul contaminării mediului (apă.) şi alte materiale diverse. direct proporţionale cu acestea. din producerea de energie nucleară.Se constata destul de multe preocupari privind imnpactul potential al unui management neadecvat al deseurilor asupra sanatatii umane si asupra ecosistemelor(contaminarea apelor si solului. De-a lungul timpului. rezultă un raport om-natură supraunitar. Ecologia este domeniul ştiinţific care dispune de instrumentarul specific şi nu numai pentru a răspunde acestor cerinţe. oamenii.şi interspecifice şi relaţiile cu mediul de viaţă anorganic. obiectele de folosinţă îndelungată (aparate frigorifice. descrierea. sol. calitatea aerului . 30. În acest context. gudroane. deşeuri industriale sunt cele generate de procedeele de fabricaţie şi pot fi încadrate în trei mari categorii: • deşeuri organice. O scurtă privire în istorie. Pentru a găsi soluţii. nivelul veniturilor individuale fiind. -speciale. desurile sunt generate de diferite surse: -menajere propriu-zise din activitatea gospodareasca a omului.In conditiile unor realizari in recircularea deseurilor. -din constructii sub forma de moloz si alte detritusuri minerale. -comerciale in special ambalaje mari. Volumul deşeurilor menajere depinde de nivelele de consum. în acelaşi timp.) deşeuri legate de folosirea automobilelor (pneuri. Vieţuirea unor organisme în asociaţii permanente nu este întâmplătoare. REZULTAT AL UNOR deversari sau depozitari necontrolate . dar şi a factorilor de decizie nenumărate dovezi ale unui raport de forţe dezechilibrat. Este vorba de raportul de forţe dintre natură şi societate. analiza problemelor s-a dovedit insuficientă. echilibrul. -STRADALE URBANE. caroserii. s-au conturat şi au luat apoi o amploare din ce în ce mai mare preocupările legate de mediul înconjurător. ale proceselor naturale de transformare ale substanţei. valorificând. televizoare.). calculatoare electronice etc. structurare şi funcţionare la transformările generate de procesele ireversibile specifice acesteia. -industriale de orice gen. Cuprind deşeurile rezultate din activitatea zilnică de întreţinere (resturi alimentare. • deşeurile minerale lichide. Impactul ecologic este generat atât de spaţiul ocupat şi de necesitatea supravegherii. Deşeurile nucleare provin din laboratoarele de cercetare. dintre sistemele alcătuite de plante şi animale. cenuşile rezultate în urma incinerării deşeurilor. noi. abordarea fenomenelor şi proceselor trebuie să fie holistă. NORMALE SAU SALBATICE. scoli. în cea mai mare proporţie.Aceasta ridica importante intrebari asupra capacitatii facilitatilor existente pentru tratamentul final si al depozitarii. -din administratie. ambalaje etc. ecologia are ca obiect de studiu relaţiile de interacţiune dintre materia vie şi mediu. pentru a pune premisele unei relaţii armonioase cu natura. deşeurile se împart în următoarele categorii: deşeuri menajere. în general. Clasificarea deseurilor În funcţie de provenienţa lor. peisajul). Faptul că situaţia actuală nu are precedent este explicat nu atât de dezechilibru. explozive sau radioactive. de altfel urme ale civilizaţie moderne. aflat într-o stare fără precedent. corespunzand unei tendinte generale si in generarea deseurilor. În sens general. din locuinta sa sau din meseriile pe care le exercita in aceasta si care pot fi lichide sau solidfe. spitalicesti. cuprinzând relaţiile intra. Luând în considerare sensul etimologic . Sau. Inventarierea. astfel încât cunoaşterea umană să acopere toată complexitatea naturii. Examinând însă noile dovezi. recipienţi etc. sărurile de călire cianurică. solvenţi. de la modul de organizare. cantitatea de deseuri solide trimise spre depozitare pe teren este in crestere. aer. precum deşeurile de hidrocarburi. energiei şi informaţiei în care se angajează materia vie organizată sub formă de sisteme. Se caracterizează prin nivele de activitate deosebite care se menţin diferite perioade. ecologia este ştiinţa gospodăriei din natură. modelele de comportament promovate prin religie sunt numai câteva din elementele care ne conving de neputinţa omului în faţa forţelor naturii. ecologia îşi propune să pună în evidenţă mecanismele intime ale vieţii pe Terra. Ecologia – continut si obiect de studiu Realitatea ultimelor decenii a adus în atenţia publicului larg. cu sau fără ştiinţa noastră ieşim învingători din lupta cu natura sau cel puţin din numeroase bătălii. organisme). totusi.etc in special sub forma de hartie si cartoane sanitare. 29.

care factori influenţează echilibrul ecologic şi cum poate fi atrasă entropia joasă din diferite regiuni ale Terrei sau din lumina şi căldura Soarelui. 18 . în funcţie de natura mediului. La baza subdivizării pot fi şi domeniile de viaţă. degradare chimică (poluarea cu metale grele. ecologia comunităţilor. pentru a fi posibilă evidenţierea cât mai corectă a relaţionărilor. apoi rezolvate. conducând la interpretarea sistemică a proceselor ecologice. În sfârşit. De aceea. biospeologia. În următoarele decenii. amenajarea sau exploatarea ecosistemelor şi a resurselor regenerabile ale biosferei. Ecologia aplicată prin care sunt investigate diverse procese rezultate din interacţiunea omului cu sistemele ecologice sau sunt aplicate rezultatele cercetărilor teoretice în vederea creşterii armoniei activităţilor umane în relaţiile cu mediul înconjurător: reconstrucţie ecologică. animalelor şi microorganismelor. Ecologia. Extinderea obiectului de studiu al ecologiei asupra întregului mediu biotic al antroposferei duce la înglobarea în domeniul său şi a unor domenii extrabiologice. ekistica (ecologia aşezărilor umane) . reprezentate de: ecologia populaţiilor. de abordare a realităţii economice. ecologia dezvoltă şi pune în practică cunoştinţele teoretice de la care ar trebui puse. fluxurile energetice şi transmiterea informaţiilor. 31. În ecologie se subliniază şi un punct de vedere mezoecologic. Din punct de vedere al nivelului abordat din organizarea sistemică a viului. ea este chemată să joace. ca studiu al particularităţilor interacţiunilor viaţă-mediu. în special. limnologia. ecologia proceselor de degradare. precipitaţiile acide ajung la suprafaţa solului. punând accentul pe creşterea gradului de cunoaştere din domeniu pe diferite direcţii: ecologie terestră. Limita superioară a domeniului de studiu al ecologiei este reprezentată de biosferă. ca suport şi mediu de viaţă pentru plantele superioare din cadrul diferitelor ecosisteme. acasă).a. omul pătrunde în procesele complexe din ecosisteme. ecologia scoate în evidenţă relaţiile viaţă-mediu. O dată cu apariţia fenomenelor de poluare şi degradare a mediului. de asemenea. sistemul general al biosferei devine un sistem deschis spre spaţiul interplanetar. un rol din ce în ce mai important. modificarea pH-ului şi degradare biologică (poluarea cu germeni de boli). infiltrarea apelor cu diferite încărcături poluante duce la reţinerea acestora pe profilul de sol. precum şi diferenţierea scărilor de abordare în funcţie de procesele studiate. De asemenea. Sub aspect sintetic. Ecologia spaţială are în vedere localizarea ecosistemelor şi modul cum relaţiile spaţiale. Ecologia populaţiilor abordează problema dinamicii şi interacţiunii acestora la nivelul plantelor. preluând o parte din materie pentru interesele sale şi ale societăţii. Astfel. a existenţei societăţii). Poluarea solului Poluarea solului constă în orice acţiune care produce dereglarea funcţionării normale a acestuia. latinul vicus (cartierul unui oraş. ecologia forestieră. distrugerea structurii). care are în vedere studierea raporturilor de convieţuire ale indivizilor în cadrul populaţiilor şi a raporturilor dintre populaţii în cadrul biocenozei. El va pune „la treabă” multe plante şi animale pentru a-i completa forţa şi pentru a-i procura hrana. ecologia a fost trecută în rândul ştiinţelor prioritare. naturale sau antropice. care desemenează o unitate socială superioară „casei” şefului de familie. limita inferioară – de nivelul organismului individual. Solul este.insecte nu pot trăi fără nectarul florilor. ecologia umană ş. ţinându-se seama de interacţiunea lor cu condiţiile mediului abiotic. populaţional sau biocenotic. cele mai multe din problemele legate de ocrotirea. rezultând: oceanografia. plantele care produc asemenea substanţe nu se pot reproduce fără ajutorul insectelor respective. ecologie agricolă. fiind integrate şi ciclurile materiei. ecologie acvatică. Fenomenul ecologic. în activitatea sa economică omul va trebui să ştie ceea ce se petrece în lumea plantelor şi a animalelor. în parte. peisaje. burg) şi grecul oikos (habitat. ceea ce reprezintă esenţa ecologiei generale sau a ecologiei teoretice. în general. variabilitatea în profil teritorial se exprimă la nivelul interacţiunilor specifice sistemelor supraindividuale. sociale şi chiar politice. din rădăcina indo-europeană weik. limnologie. pulberile din atmosferă. Construit precum termenul de „economie”. se individualizează: Ecologia teoretică. pe de altă parte. Multiplicarea cantitativă şi calitativă a fenomenului ecologic a făcut ca în cadrul ecologiei să se diferenţieze mai multe subdomenii: ecologia vegetală. ca părţi ale biosferei – ecosistemului. cu un pronunţat rol practic. ecologie spaţială sau a peisajului etc. Activitatea de cercetare-dezvoltare în ecologie se circumscrie în jurul a mai multe direcţii. biosferă. şi cu activitatea economică. ecologia ecosistemelor. ecologia animală. Ca ştiinţă aplicată. termenul de „ecologie” derivă. evidenţiind adaptările sale la acţiunea factorilor de mediu fizici şi biotici şi Sinecologia. Astfel. un sistem complex a cărui poluare trebuie înţeleasă dincolo de limitele impurificării. Solul se constituie adesea şi în “staţia” finală a poluanţilor emişi iniţial în alte medii. sociale şi politice generate de expansiunea omului în biosferă. se diferenţiază: Autoecologia. ecologia agricolă. bogat în substanţe zaharoase. Ecologia ecosistemelor sau a comunităţilor are ca obiect de cercetare elemente care nu mai sunt exclusiv biologice. aceasta se manifestă ca o dereglare în mai multe planuri: degradare fizică (compactare. are puternice legături cu activitatea omului. devine un partener permanent în procesele de adoptare a deciziilor economice. Prin activitatea sa economică. ecologie globală şi pe diferite niveluri: ecosisteme. În acest sens. În fapt. gospodărirea resurselor naturale etc. biomuri. Ca atare „ecologie” a fost construit pe baza a două cuvinte greceşti: oikos şi logos (logia = discurs). prin latura sa negativă (afectarea proceselor naturale de obţinere a hranei. prin contribuţia sa la dezvoltarea unui nou mod de gândire. Această rădăcină a dat sanscritul vecah (casă). o altă delimitare se realizează în funcţie de domeniul de aplicabilitate al rezultatelor cercetării. de productivitate etc. ecopedologia. care studiază caracteristicile ecologice ale unei specii. ca ştiinţă a interacţiunilor din şi dintre sistemele supraindividuale.

Focul cauzat de tevile de gaze si de caderea liniilor de curent este o cauza primara de pagube in cutremurele moderne. Iniţial un atribut al marilor aglomerări urbane. 32. In functie de durata de manifestare hazardele sunt: rapide . ridicarea nivelului Oceanului Planetar. Cand cutremurele se declanseaza intr-un ocean sau lac mare. Vegetatia=totalitatea asociatiilor de plante existente intr-un ecosistem situat intr-o anumita zona climatica etc. contaminarea apei potabile. Ele pot declansa alte hazarde ca: cutremure. raniri de persoane ce necesita interventia formatiunilor de protectie civila. Inundatiile . Biodiversitatea. În acest cadru general. ele pot cauza pagube pe arii extinse cladirilor.) In functie de marimea efectelor. pentru bunurile produse de acesta si pentru mediul inconjurator.Sursele de poluare directe sunt reprezentate de depozitarea diferitelor materiale (steril. Un hazard este considerat dezastru daca sunt cel putin zece pierderi de vieti omenesti sau 50 depersoane ranite si pierderi materiale de peste un milion de dolari. Ele pot declansa si alte hazarde ca: alunecari de teren si chiar incendii. legate în special de practica agricolă (modul de efectuare al lucrărilor mecanice. Astfel de fenomene includ caderea pietrelor si avalanse.afecteaza suprafete intinse pe continenete(ciclonii. Dezastre(catastrofe) . intr-o anumita perioada. valuri cauzate de furtuna.tropicala.produc pagube mici ce pot fi remediate prin forte locale. lente . lacurilor sau coastele oceanelor. etc. distribuite si grupate dupa anumite conditii naturale:factori pedologici si climatici. irigaţiile.sunt cele mai intalnite de-a lungul limitelor placii tectonice. Componente: Fauna= Totalitatea speciilor de animale dintr-un grup taxonomic.alpina. desertificare si eroziunea solurilor. hazarde antropogene . dintr-o zona geografica naturala.Fauna Terrei cuprinde 1.subacvatica 33. 2. proprietati si locuinte. hazardele pot fi: Hazarde globale sistemice . tevilor de apa si gaze. In functie de suprafata afectata. semnificaţia cuprinde practic întreaga gamă de substanţe care constituie poluanţi de orice fel (concepţia anglo-saxonă) Cu toate acestea.sunt fenomene naturale majore in multe regiuni ale lumii.5 mil specii. etc.care sunt de doua tipuri: endogene(generate de energia provenita din interiorul planetei) si exogene. 3. Flora=totalitatea plantelor din biosfera.efectele acestor hazarde depasesc capacitatea societatii de a reactiona eficient prin folosirea surselor locale.seceta. Hazarde cu efecte severe . scufundand regiuni de pamant. Hazrde naturale: 1. viiturile etc. liniilor de curent electric si comunicatii si soselelor. care de obicei nu erau scufundate. Cutremurele . acest tip de poluare s-a extins odată cu creşterea volumului deşeurilor. între specii si între/în cadrul ecosisteme/lor. Hazarde locale si punctuale . v. ploi torentiale sau inghetarea apei subsolice 19 . hazardele se diferentiaza in: Hazarde cu efecte reduse .ex. substanţe vâscoase ori lichide concentrate care nu sunt emanate în aer sau nu se scurg în ape. întrucât nu se pot reproduce condiţiile şi istoria milenară a formării sale. Totusi. Chiar daca de obicei dureaza cateva secunde. dintr-un teritoriu administrativ. montana. Hazarde. precum şi de o serie de activităţi care afectează proprietăţile fizice. dar pot aparea aproape oriunde. componente Biodiversitate . Inundatiile sunt o amenintare majora. se disting doua mari categorii de hazarde: hazarde naturale . marina. O inundatie poate fi cauzata de precipitatii intense si prelungite. pesticidele etc. clasificare Definitie: Hazardul este un eveniment amenintator ai reprezinta probabilitatea de aparitie.variabilitatea organismelor vii din ecosistemele terestre si acvatice si din cadrul complexurilor ecologice din care acestea fac parte. tornadele. Clasificare alunecarilor de teren depind de felul in care se misca si natura materialului miscat.care sunt generate de diferite activitati umane. se poate forma un tsunami care sa inunde coastele inconjuratoare. Deşeurile sunt materiale care nu au nici o utilitate. diversitatea cuprinde variabilitatea din cadrul speciilor. dintr-o era sau perioada geologica.Se distinge flora continentala. termenul este folosit uzual pentru a desemna corpuri solide. v. cauzand pierderea vietilor omenesti.definitie. se remarcă poluarea solului prin depozitarea deşeurilor. odată distrus. distrugerea recoltelor si lanurilor. necesită o perioadă lungă pentru refacere iar aceasta nu va fi integrală. solul.produc pagube importante. deşeuri menajere şi industriale). a unui fenomen potential daunator pentru om. prabusirea barajelor. Prin semnificaţia sa în ilustrarea caracterului linear al transferului de materii.ex. Alunecarile de teren cauzeaza pagube imense pentru sosele. tendinta de incalzire a climei.) Spre deosebire de alte resurse naturale. structura specifica a populatiiolor vegetale. ele pot produce soluri bogate unde recoltele se pot reface. fiind necesare interventii si ajutoare pe plan national si international. In functie de geneza.cutremurele. Cutremurele sunt frecvent asociate cu activitatea vulcanica. proprietarilor. Hazarde globale cu efecte regionale . eroziunea.definire.Ex:v.sunt volume de apa ce trec peste albiile raurilor. cutremurele etc. Alunecarile de teren .

s-a pus accentul pe potenţialul său energetic. acest concept se cuprinde în cadrul mai larg al geosistemelor. gaze si alte materiale. La rândul ei. care în elaborarea tezelor sale prelucrează informaţii din domeniile ştiinţelor fundamentale. agricole. Prin urmare. Organismele constituie componentele de vârf ale structurii geosistemului. ca o dimensiune a încărcăturii acestuia cu resurse de viaţă. „ecologizarea” ştiinţelor trebuie să înceapă chiar cu biologia. ca o expresie a favorabilităţii mediului pentru viaţă. zootehnice et Ecologie-ştiinţă enciclopedică Legătura Ecologiei cu alte ştiinţe este ceva mai mult decât o întrepătrundere de graniţă. În tratarea interdisciplinară a realităţii. Faptul că identificăm productivitatea biologică cu măsura calităţii peisajului dovedeşte. alunecarile de teren. ecologia a devenit o modalitate de gândire. Ecologia impune biologiei o privire sistemică şi necesitatea ca relaţiile dintre vieţuitoare să fie descifrate şi înţelese sub această formă sistemică Ecologie-alte ştiinţe Rezultatele unor ştiinţe cum sunt chimia. Tsunami-urile . producătoare de viaţă. accentuând procesele geomorfologice (Roşu. Este vorba. nori arzatori (nori ce se misca foarte repede si ce contin gaze fierbinti si cenusa fina) si o mare cantitate de cenusa. climatice şi hidrologice cu lumea vie. apă. care se identifică cu calitatea funcţională a acestuia. Mediul. spre deosebire de ecosistem. ordin etc.sunt definite ca valuri oceanice cu inaltimi foarte mari care calatoresc pe distante mari. cum ar fi cutremure. în acelaşi timp. pe când ecosistemul este un sistem funcţional. În geografia clasică s-a încetăţenit noţiunea de peisaj. Pentru geografi. „metaştiinţă” sau „punte între ştiinţe” pe care le-a dobândit în decursul timpului. eruptii vulcanice sau alunecari de teren. incendiile si alte hazarde pot fi provocate de eruptiile vulcanice. de o ştiinţă enciclopedică. mediu geografic. Totusi. Geosistemele se bazează pe interacţiunea elementelor geomorfologice. sistem) şi nici cu cele adoptate în sistematică (specie. include şi aşezările omeneşti. 1987). ceea ce justifică atributul de „acoperişul ştiinţelor”. ţesut. Geosistemul. ponderea principală revine când Geografiei. prin prisma Geografie – Ecologie. de asemenea.. Ca urmare. Asupra raporturilor sale cu noţiunile de peisaj şi geosistem persistă unele confuzii.). numit landşaft. tsunami-urile pot exista si in interiorul lacurilor si raurilor mari. aparat. precum şi la ştiinţele tehnice. dar exista si pe „locurile fierbintiâ€� ale Pamantului. economie politică. Unii vulcanii erup exploziv. nevoile cibernetice care dirijează funcţionalitatea geosistemului se confundă cu nevoile de viaţă. Ecologia a adus cu sine. inundatiile. Vulcanii . cunoaşterea structurii geosistemului sub raport geoecologic. 34. statistică. în înţelesul său geografic. pădurile de stejar. valurile piroclastice (fragmente de roca fierbinte si cenusa). o concretizare a calităţii geosistemului. Vulcanii explozivi prezinta multe potentiale amenintari incluzand gazele toxice. restricţiile impuse de 20 . informatică. luncile. Ele sunt cauzate de orice fenomen care cauzeaza marirea inaltimii si volumului apei. într-adevăr. ecologia studiază bazele naturale ale spaţiului vital al omului în dimensiunile relevante acestuia. geochimia. gen. pot. Ecologie–Geografie Apropierile dintre geografie şi ecologie ajung la zone de intersecţie foarte largi. Rezultă faptul că măsura calităţii peisajului sau geosistemului nu poate fi precizată decât prin productivitatea biologică. În definirea geosistemului. biochimia. să fie utile pentru ecologie în explicarea proceselor de interacţiune dintre plante şi animale.Unitatea de studiu a geografiei este peisajul geografic. Geosistemele (cum ar fi Podişul Moldovei sau Podişul Basarabiei) cuprind mai multe ecosisteme: terenurile agricole. ca o sinteză a reprezentărilor concrete ale intercondiţionărilor dintre componentele naturii (relief. pe de alta.sunt cratere pe suprafata pamantului prin care erupe magma. Ele sunt imperceptibile in interiorul oceanelor. Ele pot duce vasele mari din apropierea tarmului foarte departe pe ocean. productivitatea biologică a geosistemului capătă atributul măsurii calitative a acestuia Cerinţele ecologice ale timpurilor noastre au inclus în terminologia de specialitate şi noţiunea generică de mediu. Mai mult. Geosistemul are caracter spaţial. când Ecologiei. la o viziune mai completă a relaţiilor dintre organisme şi mediul lor de viaţă la care se „adaptează” şi pe care îl adaptează. Geografia şi ecologia se întâlnesc în zona definirii ecosistemului. teza nivelurilor de organizare a vieţii (individ. o filosofie vie a contemporaneităţii. lanţ trofic). cauzate de falii cand un cutremur se produce. cum ar fi Insulele Hawaii. Ecologie-Biologie După unii autori. botanica etc.Relatia ecologiei cu alte stiinte Fenomenul ecologic se remarcă prin complexitatea dată de diversitatea elementelor participante. biocenoză). familie. Pusă astfel problema. printre altele.4. naturale şi sociale. sa inunde coastele si sa ia intregi comunitati cu ele cand se retrag. Analiza geosistemică în abordarea problemelor ecologice. pentru cunoaşterea lui este necesară integrarea informaţiilor furnizate de mai multe domenii ştiinţifice. Acesta se constituie într-un izvor al structurii interne generatoare a parametrilor geografici care determină calitatea geosistemului ca mediu de viaţă şi ca măsură a capacităţii sale ecogeografice. Nu putem exterioriza rezultatele cercetării fenomenului ecologic fără a face apel la matematică. altii incet. Ecologia a dus la reconsiderarea interacţiunilor biotice din biosferă (nivel trofic. reprezintă o expresie. Valurile de pietre. mlaştinile etc. cutremurele. dar devastatoare pentru coaste. climă etc. Ele se gasesc in limitele placii tectonice. pe de o parte şi de interacţiunile posibile dintre acestea. teză care nu este identică cu cea a nivelurilor de structurare din interiorul organismelor (celulă. precum şi stabilirea de măsuri pentru optimizarea şi gospodărirea raţională a ecosistemelor ocupă un loc principal în pregătirea economiştilor. vegetaţie. populaţie.). 5.

definiţia iniţială din teoria generală a sistemelor. Faptul că organismul viu nu este un conglomerat de elemente individuale. conform principiului al doilea al termodinamicii (sisteme închise) şi . În acest context. . concepţia promovată de ecologie va deveni un reper valoros în ordonarea informaţiilor şi alegerea noilor direcţii de aprofundare în sensul armonizării activităţii umane cu mediul înconjurător. evită alunecarea spre starea de echilibru. cu foarte multe elemente. fiind nu numai recunoscute. al cărei obiect de studiu devin mediul înconjurător. Astfel. sisteme deschise Lumea vie a fost domeniul în raport cu care s-a resimţit nevoia unei noi abordări. iar sistemul nu este capabil de travaliu. morfologie etc. entităţile biologice. deşi nu există un corespondent în natură pentru un sistem care să nu fie în permanent schimb de energie cu mediul său. şi anume: .Aproape de echilibru. Cu toate acestea. biosfera în ansamblul său şi rela ia dintre om. conform căreia sistemul este un complex de elemente aflate în interacţiune nu poate explica caracterul sistemic al unităţilor utilizate în biologie – specie. cât şi de substanţă. În contextul actual al manifestării pe scări spaţiale şi temporale din ce în ce mai extinse a dezechilibrelor şi a efectelor economice şi sociale ale acestora. teoria generală a sistemelor. pedologie. în care toate mărimile macroscopice rămân neschimbate şi se realizează continuu procese de eliminare de substanţe şi de energie. Rezultă astfel o abordare ştiinţifică fără echivalent în ansamblul disciplinelor academice recunoscute în prezent. organismele fiind entităţi intrinsec active. cu restricţia impusă de existenţa influenţei reciproce şi permanente dintre elemente. geologie. Sistemele vii sunt considerate astfel sisteme deschise. Caracteristicile noilor categorii de sisteme sunt următoarele: Sistemele închise realizează cu mediul extern numai schimburi de energie. având în vedere. aflat pe ultimul nivel ierarhic al organizării geosistemului Terra. astfel că. procesul sau „fragmentul” de realitate pe care îl abordează în studiul lor (hidrologie. Ecologia se individualizează ca o ştiinţă integratoare. gândirea sistemică. Din punct de vedere al cercetării ecologice însă. stare caracteristică sistemelor deschise. faptul că recunoştea sistemele complexe. lăsate de seama lor. caracteristică a sistemelor lipsite de viaţă. care nu puteau să reprezintă corespunzător sistemele vii. Ecologia va adăuga şi rezultatele investigaţiilor referitoare la interacţiunile dintre sectoare. geografie.legile naturii. independente. Însăşi noţiunea de sistem a fost subiectul a numeroase controverse în ceea ce priveşte definiţiile atribuite.Caracteristicile sistemelor deschise la 21 . care posedă organizare şi integralitate şi care realizează permanent schimburi cu mediul sunt elemente fundamentale care l-au motivat pe Ludwig von Bertalanffy să formuleze şi să dezvolte iniţial teoria sistemelor deschise şi. biologie. gen. 35.). respectiv pentru a se îndrepta către starea de echilibru.” În termodinamica proceselor ireversibile. respectiv sistemelor vii care. Sistemele deschise realizează cu mediul extern atât schimburi de energie. identificând trei categorii. aflate departe de echilibru. „dar pentru oscilaţia de la starea de echilibru au nevoie de un permanent torent de energie şi substanţă. iar pe de altă parte fundamentarea statistică a fenomenelor şi proceselor. pe de o parte.Departe de echilibru. studiile empirice iau în considerare şi noţiunea de sistem izolat. fiind astfel informaţii sectoriale. Sisteme vii. Asamblarea tuturor acestor informaţii nu este însă suficientă. deşi substanţa şi energia pătrund şi ies permanent şi sunt caracterizate de procese ireversibile. Prigogine (1955) nuanţează noţiunea de echilibru. Prin urmare. reprezentând o stare în care sistemele încă nu au atins starea de echilibru. Deosebirea esenţială faţă de echilibrul sistemelor închise este continuitatea proceselor de transformare din sistemele deschise. De exemplu. ecosisteme) pot efectua un travaliu. Cu alte cuvinte. ca stare ideală. pentru a fi posibilă aplicarea acestei noi perspective asupra vieţii şi nu numai. fluent. tind spre o stare de echilibru caracterizată printr-o cantitate minimă de energie liberă şi prin maximum de entropie şi sunt sediul unor procese reversibile. fără a fi însă total independente de acestea. dar tind spre realizarea acesteia. obiectele cu care operează ecologia şi pe care le priveşte ca fiind sisteme sunt diferite de cele folosite de biologie. Aceste informaţii ne sunt furnizate de discipline conturate în raport cu fenomenul. în timp ce sistemele deschise (organisme. chiar dacă nu poate explica caracterul sistemic al altor unităţi utilizate în cercetarea „actorilor” implicaţi. Cercetarea ecologică se constituie într-un demers ştiinţific capabil să integreze informaţii de origini diverse într-o concepţie dinamică şi sistemică a naturii. Bertalanffy identifică o nouă categorie – sistemele deschise. elementele.Echilibru. apoi. serveşte demersului ştiinţific din acest domeniu. fiind un sistem de un anumit tip. Prin analogie cu criteriile acestei clasificări. societate şi biosferă. ca sistem planetar. familie sau al sistemului elementelor chimice (Mendeleev). Fenomenele vieţii trebuie tratate dinamic. Analiza utilizării acestui demers ca metodă de studiu cu aplicabilitate generală a determinat numeroase diferenţieri în poziţiile celor care sau aplecat asupra dezvoltării şi aplicării metodei în diverse domenii. de lucru. fapt pentru care rămân la parametri relativ constanţi. sistemele închise (lipsite de viaţă) nu au nevoie de energie pentru a-şi menţine starea de echilibru. sistemele în care este organizată viaţa sunt sisteme deschise. respectiv sistemelor izolate. aparatul statistic al termodinamicii s-a dovedit a fi cel mai potrivit. principiile termodinamicii. ci şi acceptate. obiectul de studiu al acesteia erau sistemele închise. respectiv o stare independentă de timp. dar caracterizate printr-o stare independentă de timp (echilibru dinamic) susţinută de raportul unitar dintre intrări şi ieşiri. fiind deci prea îngustă. care se află într-o stare de echilibru dinamic. Prin urmare. fapt care influenţează şi economia lor energetică. a „unei noi metode de gândire”. prin fluxul permanent de substanţă şi energie care le traversează.

evoluţie. nu este posibil să reprezentăm un sistem „ontic” decât schematic. esenţială este interacţiunea trofică. Noţiunea de lege de sistem oferă o cale de rezolvare pentru problema „reducţionismului”. într-un limbaj geosistemic. de obicei. Organismul viu este un sistem ca şi ecosistemul. substanţă şi informaţie.) – plante. Totalitatea populaţiilor cuprinse în acelaşi biotop (formând o pădure. peisajul de munte etc. ieşite din transformările specifice sistemelor sunt întotdeauna mai mici decât intrările atrase. Conform acesteia. în ordinea complexităţii lor. respectiv legea conservării (principiul I) şi legea entropiei (principiul al II-lea).) a factorilor importanţi. Unii autori dau o accepţie ontologică conceptului de sistem. studiul ecologic va avea în vedere atât comportamentul materiei vii. în sensul că pot evita degradarea entropică a propriei structuri. integrarea şi integraţia.particularizează net în raport cu cele închise. nu este decât expresia vocaţiei de integraţie a componentelor sau. complexitatea structurilor obiectelor şi prin aceasta să se surprindă dinamismul şi evoluţia. oxigen. În sens ecologic. într-un ecosistem agricol. nimic nefiind creat sau pierdut. în 1862 este enunţată legea minimului. căldură. adăpost. hrană. În studiul ecologic. dezvoltare) şi.) ci. Primele referiri la influenţa acestora asupra organismelor datează chiar înainte de apariţia ecologiei ca ştiinţă. se pune problema ca în abordarea sistemică să se reflecte. ca (. sistemul reprezintă un model al unei realităţi. de la nucleul atomic. obiectele de studiu (lacul. agresive). lanţul de sisteme în care intră materia vie împreună cu materia nevie cuprinde. notate cu (+) sau (-). habitatul şi biotopul. În felul acesta se evidenţiază structura. anumite obiceiuri devin mai importante. printr-o figurare (puncte.. În sens metodologic. Legea minimului 22 . conduce la o altă trăsătură esenţială a metodologiei sistemice. informaţionale. respectiv apariţia de noi componente. Sistemele deschise. dar nu schimbă consecinţele principiilor termodinamice. dar şi funcţionalitatea subsistemelor. ca expresie a naturii relaţiilor dintre componentele unui întreg sistemic. populaţia şi biocenoza. spaţii în care au loc necunoscute „tranzacţii” şi fluxuri de energie. devine un factor. o schimbare a modului de a o cunoaşte. care joacă rolul principal de reglare. dar numai în condiţiile menţinerii intrărilor energetice (lumină. o pajişte etc. compartimentare. cât şi condiţionările multiple ale plantelor şi animalelor din partea mediului neviu. care conduc la clasarea sau „tipologia” abstractă (generală) a sistemelor. mai cu seamă.. este un sistem alcătuit din indivizii aceleaşi specii. cât mai precis. organismului unei plante etc. formarea solului sau a stratului de ozon. dar şi emergenţă. S-au putut identifica sisteme izolate. „Recunoaşterea calităţii. iar tipul de schematizare depinde de scopul „analizei de sistem”. de pe Terra şi din Cosmos.) legea atracţiei universale şi tot atât de inexorabilă ”. 36. Practic. fenomenele. reprezentarea speciei în ecosistem. Prin urmare. sistemele vii au un comportament aparte în raport cu legea considerată de Georgescu-Roegen „ tot atât de independentă. animale şi microorganisme – formează conţinutul unui sistem mai cuprinzător – biocenoza. deschise. la metagalaxie. fie el de tipul peisajului. cercuri etc. Legea conservării materiei stabileşte faptul că toate procesele care au loc într-un sistem sunt procese de transformare. cartierul. ecosistemul şi biosfera Populaţia. inclusiv cu paraziţii patogeni. sistemul se caracterizează prin eterogenitate. În existenţa ecosistemelor naturale. Împreună acestea alcătuiesc legea de sistem caracteristică. În urma acestora. mediul. ecosistemul forestier. substanţe minerale). prin constituenţii săi. Conceptul teoretico-metodologic. Caracteristicile oferite de observaţie şi experiment suntconcretizările reprezentărilor sistemice.” Reprezentarea interacţiunilor intersistemice se face. un factor ecologic. Abordarea sistemică este mai degrabă o metodologie care concepe obiectele în mişcare.Legile de actiune ale factorilor ecologici Componentele mediului influenţează organismele. în interdependenţa lor. care permite interacţiunea acestora. Aplicând această concepţie în ecologie. Integrarea oricărui ansamblu unitar ca fenomen universal. interacţionează cu plantele şi animalele din locuinţa. cu săgeţi care unesc punctele reprezentative. imprimând o anumită intensitate a proceselor fiziologice (creştere. Aceasta a însemnat nu numai o modificare a modului în care vedem lumea. corelat cu aceasta.din punct de vedere sistemic. energetice. cibernetice etc. ca noţiune ecologică. 37.sistemic -polifunctional Bertalanffy (1949) propune teoria generală a sistemelor . Prin urmare. În ecosistemele antropizate. Toate fiinţele vii au nevoie de substanţe nutritive. Ele sunt rezultatul cercetărilor efectuate de chimistului german Justus von Liebig elemente nutritive asupra productivităţii plantelor. comportamentul uman.. o plantaţie. în limitele evoluţiei mediului în care se încadrează şi pe fondul materialului care-l alcătuieşte. a condiţionării reciproce. localizaţi într-un spaţiu având caracteristici relativ uniforme (biotop). limitative. de a o cerceta. legea entropiei reflectă faptul că rezultatele utile pentru sistem. Omul. De exemplu. localitatea sa. stratificare ierarhică. după cum influenţele sunt pozitive (favorizante) sau negative (defavorizante. De exemplu. care constă dintr-un proces dialectic indispensabil şi esenţial. Un component important al sistemelor în care intră substanţa vie este reprezentat de partea nevie. închise. În acest context. toate aceste elemente constituie conceptul de mediu. iar sistemele tind spre starea de echilibru. întreaga realitate este alcătuită din sisteme. Astfel. singura cale metodologică de a răspunde cerinţelor complexităţii este calea sistemico-cibernetică. caracterizată de minimum de energie liberă şi maximum de entropie (energie legată). măsurile agrotehnice şi punerea lor în practică se subsumează factorilor de normare cultural-socială.

până când un alt element ajunge în situaţia de minimum relativ Plecându-se de la această lege s-au formulat principiile fertilizării raţionale. Mediul a fost cel care a diferenţiat şi creat viaţa. justifică această extrapolare. Viaţa s-a adăugat mai târziu. Un pas important. pe baze experimentale. recunoscându-se astfel modul de influenţă al fiecărui factor ecologic asupra speciilor. Caracteristica principală a acestor resurse constă în faptul că ele se refac continuu. biosfera pune în rezervă şi redistribuie energia provenită din spaţiul cosmic. Limita inferioară teoretică a biosferei poate fi considerată până acolo unde pătrund capilarele acvifere.A. se poate vorbi doar de conexiunea aer-apăscoarţă. învelişul vieţii. se găsesc bacterii anaerobe. Astfel. Studiile ulterioare. Creşterea proporţiei acestui element duce la creşterea producţiei. gaze) care provin din organisme. Viaţa furnizează o seamă de resurse de însemnătate capitală pentru însăşi vieţuitoarele care le produc şi.Productivitatea plantelor (populaţiilor) este condiţionată de substanţele minerale (factorii ecologici) aflate în sol în cantitatea cea mai mică faţă de necesităţile plantei (populatiilor). reprezentând forma cea mai cuprinzătoare de interdependenţă dintre natura vie şi natura anorganică din care rezultă unitatea ei indestructibilă şi permanentă. Din litosferă. de către Shelford a legii toleranţei. „Biosfera este stratul exterior al Globului unde a luat naştere viaţa şi unde se găseşte actualmente multitudinea de organisme diferite care populează straturile inferioare ale atmosferei. aer). Limitele spatiale Pe uscat. E. ci prin creşteri tot mai mici. desigur. între acestea diferenţiindu-se domenii de favorabilitate. optim ecologic şi exces 38. de tranziţie între domeniul subteran şi sol. La înălţimi mai mari sunt transportaţi numai sporii polenici sau de ciuperci. prin folosirea îngrăşămintelor minerale. densitate etc. La schimbările mediului vieţuitoarele „se supun” prin adaptare. respectiv carenţă. în sensul generalizării. şi mai puţin pentru factorii condiţionali. grosimea spaţiului vital nu este mai mare de 20-25 km.” Acest înveliş. interdependenţa. dar care aparţin „regnului mineral”. De exemplu. Extinderea spaţială a vieţii se bazează pe energia depozitată în moleculele organice ale vieţuitoarelor. dezvoltarea unei populaţii – apreciată prin frecvenţă. frontiera superioară a biosferei este situată la circa 3 000-4 000 m.Biosfera. el coboară până la 4 000-5 000 m adâncime. fie că îl numim biosferă. biosfera încheind structurarea învelişurilor geografice. În aer. cu deosebire. fauna cavernicolă este reprezentată pe biotopuri speciale. în primul rând. Ea rezultă din interacţiunea substanţelor biotice şi a substanţelor abiotice ale Pământului. de factorul ecologic care se va situa cel mai departe faţă de nevoile speciei respective. caracteristica geologiei istorice a Terrei se menţine şi astăzi. până la maximum posibil în condiţiile concrete. O altă extrapolare se poate face luând în considerare şi variaţia pozitivă a factorului în raport cu nevoile plantei. este făcut o dată cu enunţarea. – va fi influenţată. cărbune. înveliş geografic sau biogenosferă (conţinutul lor este identic) constituie un complex ecologic planetar sau un sistem ecologic unitar al Terrei – pe scurt – ecosistem planetar*. pentru om. abundenţă. În structurile petroliere. În ocean. sensul legii poate fi extrapolat (termenii din paranteze) la toţi factorii ecologici. până unde această iradiere nu mai permite existenţa vieţii. până la 5 km. fie terestră (roci. Haeckel a conceput ecologia ca o ştiinţă care fundamentează tocmai relaţiile care se stabilesc în cadrul biosferei. pentru studierea factorilor care reprezintă resurse (materiali). Nu intră în acest grup rocile biogene (petrol. Până la apariţia vieţii. dar şi din materia anorganică de provenienţă fie cosmică (energia solară). unde insectele zburătoare nu mai sunt reprezentate. până la peste 4 000 m adâncime. hidrosfera şi litosfera emersă. Popularea planetei este condiţionată de intensitatea iradierii solare. elaborând legea acţiunii factorilor de creştere. în concepţia actuală. Legea toleranţei Fiecare specie prezintă limite de toleranţă în raport cu toţi factorii ecologici. Realizarea unor modele pentru aprecierea reacţiilor posibile ale sistemelor ecologice în raport cu eventuale modificări ale configuraţiei factorilor ecologici a evidenţiat faptul că modelele bazate pe legea minimului sunt potrivite. În biosferă se realizează schimbul reciproc de substanţă şi energie între elementele care o compun. biosfera este constituită nu numai din substanţă organică. E. în 1909. Graţie acţiunii plantelor. materializate în enunţarea unor noi legi referitoare la modul cum reacţionează organismele la modificarea intensităţii sau concentraţiei factorilor ecologici. Limitele fizice 23 . Astfel. biosfera cuprinde partea ei superioară. Definită mult timp ca înveliş geografic care cuprinde totalitatea vieţuitoarelor. în formaţiunile carstice. Astfel. ideea concretizării liniare a efectului factorilor minimi. născându-se schimbări şi la nivelul acestor elemente prin transferul substanţei şi energiei de la unul la altul. respectiv poziţia de maximum relativ. Mitscherlich corectează. Legea factorilor de creştere Creşterea factorilor nutritivi nu se traduce prin sporuri proporţionale ale recoltei.componenta a mediului Între viaţă şi mediul natural. folosite şi astăzi. creşterea concentraţiei de elemente nutritive peste nevoile plantei. în 1911. Deşi a fost formulată pentru a descrie o realitate caracteristică funcţionării organismelor vegetale. care pot ajunge sub formă de ploi de polen. apă.

ciuperci. constând în fotodisocierea chimică a apei sub acţiunea razelor ultraviolete şi prin fotosinteza realizată de către plantele verzi. Analiza biotopurilor extreme confirmă existenţa vieţii în condiţii aparent nefavorabile. În zonele cu vulcani submarini activi. la circa 1 m sub banchiza de gheaţă în strâmtoarea McMurda (Antarctica). Ricklefs (1974) apreciază că. dacă la temperaturi de 20-40°C mai sunt prezente biocenoze cu variate specii animale.) duc la înregistrarea unor aspecte anormale.). băltoacele de petrol din zona de extracţie a platformelor din Golful Campeche – Mexic. Procesul de fotosinteză. Ajungând la concentraţii ridicate. Din ecuaţia generală a fotosintezei şi a respiraţiei rezultă faptul că împlinirea ciclului biogeochimic al carbonului este intercondiţionată de desfăşurarea sincronică a ciclului biogeochimic al oxigenului şi al apei Rezerva de oxigen molecular s-a constituit prin procese de suprafaţă. insulele Galapagos etc. în 1973. Ciclul biogeochimic al Carbonului C si Oxigenului O Circulaţia carbonului este strâns legată de activitatea energetică a biosferei. carbonatului de sodiu condiţionează formarea aşa-ziselor biotopuri extreme. se elimină în atmosferă o cantitate de CO2 echivalentă cu 2% din actualul fond de schimb al carbonului pe Terra. punerea în circulaţie a întregului fond de rezervă a carbonului accesibil vieţii necesită între 300 şi 500 de ani. Ciclul biogeochimic al carbonului relevă faptul că cea mai mare parte (95%) din acest element se află depozitat în litosferă. fiind prezentă prin alge şi protozoare. covorul vegetal este sărac în specii şi indivizi. omul a amorsat un proces de acumulare a dioxidului de carbon în atmosferă. care aveau.3% din totalul uşor accesibil. existenţa vieţii a condus la formarea de biotopuri speciale. au favorizat apariţia unei flore specifice în etajul foioaselor. în apele cu temperaturi mai mari de 90°C din gheizerul Uriaşul Alb. în zona deşertică Sahariană şi sub 150 m în Marea Neagră. pH-ul apei prezintă o reacţie puternic acidă. La adâncimi de 200-290 m. cu perioade îndelungate de secetă. 39. poluarea cu oxizi de sulf a pădurii influenţează procesul biotic. în calota glaciară din părţile centrale ale Antarcticii supravieţuiesc bacterii. temperaturi ridicate). sub formă de carbonat de calciu şi alţi carbonaţi. Încărcarea apelor cu hidrocarburi în exces din unele zone ale Terrei (lacurile bituminoase.A.. ca urmare a poluării. lemnului etc. În unele lacuri din Canada şi S. ceea ce depăşeşte cu 1. În Dry Valley (Valea Uscată) din deşertul pietros Ross (Antarctica) viaţa este posibilă numai sub gheaţă. Erupţiile la suprafaţa terestră. suprapunându-se acestei poluări. rămânând numai bacteriile. în momentul de faţă. Astfel. iar în fisurile stâncilor îşi fac apariţia lichenii Concentraţiile ridicate ale unor compuşi cu sulf. determinând o floră şi o faună foarte sărace. ale cărui urmări în viitor vor produce dereglări majore.În condiţii extreme (de exemplu. Moartea pădurii cauzată de ploi acide este rezultatul schimbării întregului sistem de factori fizico-chimici din mediu. reducerea lui chimică la compuşii organici constituind modul principal de înmagazinare şi transfer ale energiei de către sistemele vii. la astfel de temperaturi dispar algele.U. Biotopuri similare au fost depistate şi în fosele abisale din vecinătatea insulei Vancouver (Canada). în Marea Moartă etc. De exemplu. având repercusiuni care duc la dezechilibre. astfel. Astfel.50 x 106 indivizi. Cea mai mare contribuţie la reîntoarcerea dioxidului de carbon în atmosferă o au celelalte categorii de organisme. Pe grohotişurile din aceeaşi vale sunt prezente algele albastre.70-1. Ionii de aluminiu din sol sunt mobilizaţi de ploile acide.75% cantitatea de CO2 consumată anual în fotosinteză de vegetaţie. Variaţiile climatice. prin consumarea combustibililor fosili. deci într-o formă mai puţin accesibilă. în statul Wyoming (S. care induc caracterul extrem în numeroase biotopuri. afectând rădăcina plantei. favorabile proceselor de reducere şi de descompunere anaerobă. în unele chott-uri din Africa. Compuşii sulfului au o largă răspândire. în parcul Yellowstone. iar solurile sunt sărate şi acide. numărul speciilor şi al indivizilor se reduce la temperaturi de 80-90°C. provenit natural mai ales din erupţiile vulcanice. această biomasă este consumată de flamingi (Phoenicopterus minor). în special al fagului. de pe fundul mărilor şi în apele interioare unde circulaţia verticală a apei este redusă. Astfel. care elimină anual în atmosferă circa 73 miliarde tone Dioxidul de carbon circulat prin organismele vegetale şi animale reprezintă circa 0. lipsind curenţii verticali. din platoul răsăritean al Podişului Anatoliei (Turcia). Un calcul simplu demonstrează faptul că în actualul echilibru al ecosferei. iar contaminarea antropică a extins prezenţa dioxidului de sulf. ajunge la saturaţie. a petrolului. corespunzând unei biomase de 61 g/m3. În Lacul Van. În sectorul Kamceatka – insulele Nipone. concentraţia de carbonat de sodiu atinge 3. s-a observat faptul că animalele şi-au dezvoltat o anumită rezistenţă la erupţiile de dioxid de sulf. un efectiv de 1.5 biomasa este reprezentată prin algele albastre ( Spirulina platensis) care ajung la 150-200 g/l. împrăştierea fumarolelor contaminează flora şi fauna.U. Prin acţiunile sale. din care 32 miliarde tone (aproximativ 30%) se reîntorc relativ repede în atmosferă datorită respiraţiei aceloraşi organisme. cenuşa vulcanică influenţează mediul de viaţă al nevertebratelor. Acest echilibru multimilenar este astăzi în pericol de a fi tulburat prin arderea în cantităţi tot mai mari a cărbunelui. înregistrate în Europa Centrală. în timp ce în lacul Nakuru (Kenia). Biotopuri caracterizate de concentraţii ridicate ale hidrogenului sulfurat sunt prezente în zone de mare adâncime. Efecte negative sunt înregistrate şi în zonele cu concentraţii mari de carbonat de sodiu. fizice şi chimice ale biosferei la nivelul întregului geosistem. În condiţii naturale cel mai întâlnit este hidrogenul sulfurat. extinzând limitele spaţiale. Producătorii primari consumă anual aproximativ 105 miliarde tone de dioxid de carbon. cu un pH de 10. se găsesc comunităţi biotice formate din bacterii termofile. acumulări mari există în Golful Bremenhaven din Marea Nordului şi Napoli din Marea Mediterană. acest mediu fiind populat în special de alge şi bacterii. 24 .5 g/l. a dioxidului de carbon. ciclul oxigenului se întrepătrunde strâns cu cel al carbonului şi hidrogenului.A. microfauna fiind bogată în specii chiar la temperaturi de -57°C.2-0.

Spre deosebire de oxigen.15%) din scoarţa terestră sugerează dependenţa directă a biosferei de cantitatea disponibilă de fosfor pe Pământ.) şi a celor simbionte prezente în nodozităţile de pe rădăcini (Rhisobium pentru Leguminosae. în care circulaţia azotului se desfăşoară între organisme şi sol.Ciclul biogeochimic al Azotului N si al Fosorului Circuitul azotului este mult mai complex decât al celorlalte elemente biogene analizate până acum. azotat de amoniu. Fenomenul de fixare biologică are loc cu amploare mai redusă (10 milioane tone/an) şi în mediul acvatic sau pe soluri umede. Cantitatea de azot astfel ajunsă la sol poate varia între 0. ulterior. Se estimează că 3.7 x 1011 tone de oxigen. prin fotosinteză. condiţionând desfăşurarea transferurilor de energie şi informaţie în sistemele vii. Azotul poate părăsi ciclul ecosistemelor terestre fiind transportat de râuri în ocean (30 milioane tone /an). restul provenind din ţările şi oceanele învecinate. Australia. Fosforul ajuns în oceane alimentează fitoplanctonul de pe platformele continentale şi lanţurile trofice pe care le susţine acesta. Pe de altă parte. eliminate anual. acest ciclu este influenţat de rezerva uriaşă de azot liber din atmosferă. Comparaţia dintre masa biosferei (0.5 şi 16.A. Clostridium etc. India. care degajă anual. la eliminarea organismelor aerobe. compuşii fosforului sunt transferaţi animalelor consumatoare şi descompunătorilor. hidrogen şi azot. fosforul intră în alcătuirea compuşilor macroenergetici (ATP . 1997). estimate la 1010 tone de rocă fosforică (cu 4% H2O5). având în vedere faptul că acestea reprezintă principalul producător de oxigen. Vietnam şi Mongolia dau siguranţa că epuizarea nu va avea loc imediat. în timp ce numai 10 000 tone se reîntorc pe continente sub formă de guano şi 60 000 tone ca urmare a pescuitului. iar apoi în proteine ale plantelor superioare. Prin intermediul păsărilor marine (guano) fosforul revine parţial. covorul vegetal generează doar 40% din oxigenul consumat aici. 40. este absorbit şi transformat în aminoacizi. al căror fond de rezervă se află în atmosferă sau în hidrosferă. azotul mineralizat. rocile cedează fosfor biocenozelor din ecosistemele terestre. microorganismele şi chiar omul. procesele de eutrofizare determinate de afluenţa sporită de compuşi organici sau nutritivi (azot şi fosfor) provoacă dezechilibre care pot conduce la consumul integral al oxigenului dizolvat şi. Fitofiziologii împart ciclul biogeochimic al azotului în două secţiuni: a) ciclul mare. utilizarea unor cantităţi mari de îngrăşăminte fosfatice. Aceste proteine constituie baza alimentaţiei azotate a numeroşi consumatori. Defrişarea pădurilor tropicale constituie un serios motiv de nelinişte. Prin descompunere şi spălare de către ape. guano) sau minerale (sulfat de amoniu. aici. În concentraţii diferite sunt dispersate pe toată suprafaţa uscatului . Sub acţiunea descărcărilor electrice sau a radiaţiilor ultraviolete are loc. îngrăşăminte complexe etc.Contribuţia fotosintezei actuale la îmbogăţirea atmosferei terestre. intrând în lanţul prădătorilor. de obicei sub formă de azotaţi. sunt transferate în biosferă sub formă de substanţă organică cantităţi considerabile de azot. ţinând seama de cantitatea de dioxid de carbon fixată în biomasa vegetală rezultată. ceea ce contribuie la o creştere cu peste 50% a ratei globale de fixare. fondul de rezervă se află în litosferă. odată cu ploaia. ca rezultat al unor acţiuni umane dezechilibrante. Cea mai mare parte este însă acumulată în sedimentele profunde. în care se utilizează şi se înscrie în circuit fondul uriaş de rezervă (circa 79% din atmosferă) b) ciclul mic. în cazul fosforului. Acţiunea omului. de animale fosilizate. 25 . aproximativ. fără participarea fondului de rezervă. exportul de azot fiind compensat de către om prin îngrăşămintele naturale (gunoi de grajd. în S. formarea de oxizi de azot care. infiltrarea acestuia în straturile acvifere şi eutrofizarea apelor continentale relevă perturbările provocate de dezechilibrul în circuitul azotului şi în ciclul biogeochimic al celorlalte elemente.. (1978). prin activitatea metabolică a unor alge albastre (Cyanophyta).).5 milioane tone de fosfor (după Hutchinson. sunt antrenaţi la sol.adenozintrifosfat) şi a acizilor nucleici.U. Compuşii organici ai microorganismelor sunt fie înglobaţi în lanţurile trofice ale ecosistemului. China. Rusia. ar permite supravieţuirea omului cel mult un mileniu şi jumătate. fosforul apare ca factor limitativ al biosferei. restrângerea vegetaţiei naturale. localizate cu precădere în Africa de Nord şi centrală. În virtutea legii minimului. prin favorizarea proceselor de eroziune. apreciate la 44 milioane tone/an (Barbault. Prin acţiunea organismelor fixatoare de azot din sol ( Azotobacter. Rezervele exploatate de fosfor. 2 500 de ani. biomasa acesteia nu poate depăşi proporţia de fosfor disponibilă la nivel global.1%) şi masa fosforului (0. ceea ce nu compensează pierderile. cum sunt animalele. Reducerea cantităţii de oxigen în atmosferă în urma defrişării. folosirea detergenţilor conduce la scurgerea fosforului spre oceane. revenind în circuit prin intermediul păsărilor (guano) şi mamiferelor sau prin denitrificare pe uscat. pornind de la N2 şi O2. o cantitate de 55. Prin intermediul lanţurilor trofice. La nivelul ecosistemelor acvatice stagnante şi a celor oceanice sau marine. deci aproximativ de 24 de ori mai mult decât întreaga masă de oxigen existentă în atmosfera terestră în perioada biogenezei. Reciclarea biogeochimică a oxigenului durează.0 kg/ha/an. o parte este preluat de planctonul marin. chiar 20 milioane tone) iau anual drumul oceanelor. Brazilia. fie mineralizaţi rapid după moartea acestora. Absorbit de către plante. Actinomyces pentru Alnus) sau de pe frunze (Mycobacterium rubiaceum la Rubiaceae). acestea din urmă reprezentând peste 40 milioane tone/an şi rezultând din fixarea azotului atmosferic. Principalele rezerve de fosfor sunt reprezentate prin roci de tipul apatitelor şi depozitelor de guano.5 x 106 tone de oxigen. trebuie să fie în jur de 2. În contact cu rădăcinile plantelor. fiind estimată la nivel global la milioane t/an. Societatea agricolă intervine în circuitul azotului din ecosistemele de cultură. Efectele creşterii necontrolate a cantităţii de azot. plantele heterotrofe.

41. Se apreciază drept capacitate maximă pentru productivitatea primară într-un ecosistem nivelul de 30-40 x 106 cal/m2/an.8 O parte din energia fixată de producătorii primari este consumată prin respiraţie. ca urmare a concentrării factorilor limitativi ai procesului de fotosinteză. fără a mai putea fi utilizată de către sistemele vii”. Pentru o vegetaţie densă din zona temperată 17% din radiaţia solară este reflectată. înierbate sau cele agricole. dar şi indirect. lacurile adânci.2 x 1010 tone de materie organică. formaţiunile aluviale din zona estuarelor. doar 9% din energia solară convertită şi stocată de plante. eficacitatea fotosintezei frapează prin valorile şi mai reduse de 1. astfel că numai 1% din ea este efectiv stocată în biomasa vegetală. 0. iar energia stocată disponibilă este destinată altor componente ale biosferei. funcţionarea ecosistemelor şi. prin ameliorarea raselor s-au obţinut randamente de conversie de până la 15-25%. Captarea de energie solară de către plantele terestre şi acvatice permite sinteza anuală a aproximativ 1.18% la nivelul întregii biosfere. astfel că circulaţia energiei prin biosferă are un evident caracter aciclic Randamentul transferului energetic de la un nivel trofic inferior la altul superior este admis în jurul valorii de 10%. 0.4-2).4 x 1020 kcal. 1/3 fiind reflectată în spaţiul cosmic.6 x 1020 kcal. ceea ce echivalează cu de 20 de ori consumul mondial actual de combustibili fosili. preeriile). a întregii biosfere. Cantitatea interceptată într-un an este de ordinul a 5 x 1020 kcal (1. biom etc. Ele formează sisteme complexe. 26 . chiar în condiţii optime de cultură şi zile favorabile de vară. Lumina. Activitatea sistemelor vii este integral susţinută de fluxul de energie solară care se revarsă asupra Pământului.66% în culturi şi în pajişti. respiraţia. la nivelul biosferei o cantitate de 155. iar pe întinsul oceanelor 3.75 x 1017 W). pe continente 1. Randamentul realizat în conversia energiei solare de către ecosisteme atinge. 4-2). Chiar şi în cazul unor animale domestice. Formaţiunile ierboase (stepele. este condiţionată de intrarea energetică permanentă din exterior. de 0. fiind utilizată în realizarea circulaţiei biogeochimice a elementelor. Pădurile şi pajiştile mezofile. biocenoză. elementele nutritive constituie principalii factori ai biotopului de care depinde productivitatea într-un ecosistem. organismele nu există în mod izolat. creşterea şi dezvoltarea. de care acestea depind. Energia termică contribuie direct la desfăşurarea proceselor fiziologice cum sunt: fotosinteza. 1 x 106 cal/m2/an). 0.1 x 106 cal/m2/an. ecosistem. deltelor. a fost estimată a fi sintetizată. la nivel global. Procesele de fixare a energiei le depăşesc pe cele de degradare. raportată la energia solară anuală. Dacă se ia în considerare faptul că producţia anuală totală a industriilor chimică. Din energia acumulată de plantele consumate. determinând o creştere a stocului energetic o dată cu creşterea biomasei din ecosistem. productivitate care are o distribuţie neuniformă Mările adânci şi terenurile aride au o bază productivă slabă. erbivorele utilizează în jur de 10%. respectiv de la un nivel trofic la alt nivel se realizează. recifelor coraligene au o productivitate de până la 10-30 x 106 cal/m2/an (tabelul nr. la rândul său este de peste 10 ori mai mică decât randamentul care poate fi obţinut în laborator Transferul de energie de la un organism la altul. iar carnivorele de ordinul I doar 10% din energia conţinută de erbivorele consumate. trestie de zahăr).9 x 1018 kcal (tabelul nr.0 x 106 cal/m2/an (în medie.7 x 1011 tone de materie organică.5-4. Această energie se repartizează inegal. 1972). concomitent cu „transformarea energiei libere inclusă în structuri organice ordonate.12% la nivelul ecosistemelor oceanice şi între 0.5 x 106 cal/m2/an. la forme joase de energie care se răspândeşte în mediu ca energie legată. iar producţia anuală de energie atinge doar 0. se stabileşte un echilibru între activitatea producătorilor şi a consumatorilor.13% în tundră. Anual.5825 x 1018 kcal. habitat. temperatura.2% în păduri.15-0. determinând aceeaşi zonalitate latitudinală şi altitudinală a biosferei. Din cantitatea de energie solară incidentă. modificând acţiunea altor factori ecologici. citată anterior. lacurile puţin adânci şi ogoarele cu culturi permanente au o productivitate de 4-12 x 106 cal/m2/an. transpiraţia. apare pregnant faptul că fotosinteza constituie cel mai grandios proces de transformare energetică de pe Terra.5 x 1021 jouli. fie absorbită sub formă de căldură. astfel încât cantitatea de energie fixată se eliberează. în medie. 70% absorbită de vegetaţie şi 13% transmisă de ea în sol. mările mărginaşe. biotop. În ecosistemele aflate în stare de climax. echivalentă cu o cantitate de energie fixată de 686. în toate cazurile. valoare totuşi redusă. Deşi randamentul fotosintezei pe terenurile agricole este de peste 10 ori mai mare decât eficienţa globală a biosferei. uneori mai mică de 0. Din fracţiunea de energie radiantă incidentă pe plante mare parte este fie reflectată de frunze. este convertită şi stocată în compuşi organici. adică. În medie. 2/3 străbate atmosfera. metalurgică şi minieră este de ordinul a 9 x 1010 tone. pădurile de pe solurile uscate şi culturile extensive au o productivitate de 0. Zonele climatice au impus răspândirea speciilor în funcţie de cerinţele lor faţă de temperatură. ceea ce înseamnă la latitudinile medii un impact de 9-10 miliarde kcal/ha/an.06% în deşert. Din cantitatea totală. doar 12% din radiaţia luminoasă fotosintetic activă sau de 4-5% din radiaţia solară incidentă (Lieth. pădurile scunde.3% la nivelul ecosistemelor terestre şi 0. numai 0. În cadrul ecosistemelor tinere ale biosferei. din zonele neîmpădurite. în ale cărei legături chimice este stocată o energie de circa 2. Suprafeţele cu vegetaţie absorb energie în proporţie mai mare decât cele fără vegetaţie. apa. organizate pe mai multe niveluri: populaţie. fie transmisă. câmpurile cu culturi intensive tropicale (banane.Circuitul energiei in biosfera În condiţii naturale. Pădurile ecuatoriale. determinându-le intensitatea.9 Astfel. bilanţul energetic este pozitiv.

27 . dar şi comportamentul ei atât de „potrivit” în raport cu limitele fizice şi chimice ale mediului. în formula în care a definit-o Wiener. fiind legată de însăşi noţiunea de informaţie. mecanismul informaţional al vieţii este esenţial pentru însăşi existenţa ei. Sistemele vii tind să se autoreproducă. nu a constituit o barieră în extinderea vieţii în cele mai neaşteptate locuri. singurii capabili să genereze un surplus de materie organică. La aceste schimbări sistemele vii trebuie să se adapteze. care domină celelalte specii. creând un mediu unic. Componentele mecanismului informaţional sunt de natură să demonstreze faptul că strategia supravieţuirii este o strategie informaţională. prin replicarea integrală a suportului informaţional. Depinde. posibilitatea stocării şi transmiterii informaţiei explică nu numai existenţa vieţii. Aşadar. a originii ei au concentrat dintotdeauna un interes deosebit şi au condus la apariţia a numeroase ipoteze. Sau determinate de interacţiunea cu sistemele vii. se realizează mai repede decât transmiterea informaţiei apare o defazare care poate determina chiar distrugerea sistemului sau eliminarea unora din componentele sale. dizolvarea sărurilor din substrat etc. la valori caracteristice. El se transformă ca urmare a unor procese independente de viaţă – eroziunea. Cunoaşterea ştiinţifică a vieţii a permis. comunicarea explică întregul mecanism informaţional – de la coordonarea proceselor. respectiv acidul dezoxiribonucleic (ADN) şi acidul ribonucleic (ARN). 42. astfel. preocupările legate de definirea vieţii. care permite schimbări interne necesare pentru a valorifica noi resurse în noi condiţii – adaptare. dar odată ajunse în celulele gazdă vor determina schimbarea reacţiilor în conformitate cu informaţiile stocate în propriile lanţuri de acid nucleic. poate duce la dispariţia unor specii şi. Mecanismul informaţional se manifestă astfel: coordonarea proceselor fundamentale (chimice. incomparabil mai scurt decât timpul biologic al reacţiei. Unitatea naturală fundamentală a biosferei realizează o corespondenţă între biotop şi biocenoze.” În vârful piramidei trofice a întregii biosfere se situează specia umană. de asemenea. modificarea mediului. în mod natural. Mediul – condiţii şi resurse – nu este însă constant. constituind o premisă pentru schimbări majore. respectiv formelor în care substanţa sau energia erau disponibile. indiferent de nivelul de organizare sau complexitatea sistemelor pe care le alcătuieşte. la oscilarea stocului de energie care. dar şi în legătură cu limitele spaţiotemporale în care se încadrează spectacolul vieţii. astfel încât s-a organizat în sisteme aflate departe de echilibru. Prin stocarea şi transmiterea informaţiei. Acestea nu pot fi numite organisme pentru că nu au metabolism propriu. Situaţia este caracteristică viruşilor şi viroizilor. viaţa a găsit soluţii într-un univers entropic. respectiv de perioada de reproducere. asigurarea stabilităţii. Astfel s-a întâmplat în perioadele care au precedat episoadele de extincţie. şi o precizare mai exactă a graniţelor dintre viu şi neviu. Timpul uman este. Cu alte cuvinte. Nivelul inferior de manifestare a vieţii este un fragment de acid nucleic. colmatarea albiilor. urmată. Acest comportament dovedeşte rolul informaţiei genetice în viaţa oricărei celule. reproducerea sistemelor. Suportul material care permite realizarea acestor funcţii informaţionale este materialul genetic. fiind o reacţie la schimbarea externă. omul poate să conserve sau să dezechilibreze producătorii primari ai biosferei. Deşi nu este considerat un organism. necesare transmiterii informaţiei. trebuie să-şi modifice structura. Mecanismul informational Realitatea umană este o realitate a vieţii. fizice). iar întreaga lui existenţă se bazează pe mecanisme biologice. la manifestarea unor disfuncţionalităţi. Omul însuşi este viaţă. Timpul de reacţie depinde de nivelul de organizare. dar şi de nevoile proprii. în momentul diminuării. prin modificarea parametrilor sistemului în raport cu schimbările intervenite în mediul extern sau intern – autoreglarea. de instalarea şi evoluţia unui nou ecosistem. la adaptarea şi diversificarea formelor de viaţă. structura. Diversitatea mediilor. comunicarea serveşte autoreglării. de transmiterea informaţiei. contribuind. În sens larg. entitatea care dispune de acest element va fi capabilă de metabolism. componenţa lor să se modifice în vederea evitării influenţelor generate de factori externi sau interni. în mare măsură. Mărirea consumurilor energetice peste posibilităţile de fixare ale producătorilor determină prăbuşirea ecosistemului. Procesul se desfăşoară la toate nivelurile de organizare a vieţii. Astfel. Coordonarea proceselor fundamentale. În departajarea realizată. În situaţia în care variaţia externă. considerate cele mai simple forme de viaţă. subordonate ierarhic. cuprinzând diferite intervale de timp. Prin activitatea sa permanentă. respectiv energie liberă. de comunicarea dintre componentele sistemului astfel încât comportamentul. Elasticitatea informaţională rezultă din capacitatea nelimitată de diversificare a informaţiei. elasticitate informaţională. care a devenit din ce în ce mai favorabil desfăşurării proceselor specifice de la diferite niveluri. soldate cu numeroase pierderi.Scurgerea energiei „se face în flux continuu prin biocenoza al cărei stoc energetic rămâne vreme îndelungată constant. totodată. începând cu nivelul intracelular. totodată. Având în vedere această comuniune. Adaptarea se manifestă la toate nivelurile de organizare a vieţii. printr-o reglare complexă de tip feed-back. reacţiile astfel încât să nu fie distruse. Simpla existenţă a speciei umane este indisolubil legată de producătorii primari ai biosferei. Informaţia stocată depinde de nevoile suprasistemului.

respectiv partea vie (biotică). Unitatea care include toate organismele (comunitatea) de pe un teritoriu dat şi care interacţionează cu mediul fizic în aşa fel încât curentul de energie creează o anumită structură trofică. Ideea de ecosistem este respinsă pentru a scoate în evidenţă unitatea care rezultă din interacţiunea între complexele biologice şi geologice. care a urmărit evidenţierea caracterului unitar. totuşi când încercăm să pătrundem în esenţa lucrurilor. valorificarea stocului informaţional acumulat depind de modalităţile cele mai eficiente de gestionare a acestei resurse. umiditate). din punct de vedere ecologic. precum şi un anumit tip de schimb de formă şi energie între ele şi cu alte fenomene naturale care reprezintă o unitate dialectică interncontradictorie fiind în continuă mişcare şi dezvoltare. are o structură unitară. ele pot fi interpretate foarte uşor şi din perspectivă umană. observăm modul în care disciplinele ştiinţifice interacţionează sau intră în competiţie sub influenţa instituţiilor şi societăţilor ştiinţifice Precursorii conceptului de ecosistem Biocenoza. Aceste ecosisteme sunt de cele mai variate feluri şi dimensiuni. Continuarea diversificării informaţiei. Singurul factor care a frânat acest avânt este reprezentat de faptul că reproducerea informaţiei individuale nu este posibilă. Ele formează o categorie din mulţimea sistemelor universului. nu putem separa organismul de mediul său. prin care înţelege. facem cunoştinţă cu personalităţi ştiinţifice. subliniindu-se faptul că deşi relaţia pradă-prădător este expresia unui conflict. aflate în interacţiune. Aceste efecte sunt determinate şi de caracteristicile chimice şi fizice ale mediului şi. alcătuit din: biotop – subsistem primar anorganic. Altfel spus. de la întregul univers până la atom. ecosistemul este alcătuit din două componente: biotop şi biocenoză. Unitatea de viaţă este o altă noţiune formulată în cercetările ecologice ale lacurilor (limnologie) de către Thiemann (1925). O altă idee prin care Forbes concluzionează observaţiile sale este recunoaşterea „puterii benefice a selectiei naturale”.Conceptul de ecosistem Conceptul de ecosistem a fost introdus în ştiinţă după ce ecologia se constituise în ramură de sine stătătoare a biologiei. Ecosistemul este un complex de organisme şi factori fizici care formează ceea ce numim mediul biomului. biocenoză – subsistem biologic. Condiţia este să schimbăm „centrul de comandă”. care influenţează parţial proprietăţile şi numărul de specii care se dezvoltă acolo. Se pune accentul pe relaţiile trofice. Ecosistemul. iniţial numai organisme vii. care impune o ajustare între rata de distrugere şi rata de reproducere a fiecărei specii. strat mineral.Tansley (1935). de la o generaţie la alta se transmite numai informaţia genetică.” Ecosistemele naturale s-au constituit treptat şi după o anumită distanţă în timp faţă de apariţia primelor vieţuitoare. Deşi obiectul care ne interesează mai mult poate fi organismul. Beneficiile cunoaşterii vin însă numai în urma unor eforturi individuale. de alte animale şi plante care populează aceeaşi zonă. de asemenea. capacitatea omului de a gestiona informaţia a înlăturat orice competiţie.” Microcosmosul a fost o noţiune introdusă de entomologul american Forbes (1887). Biogeocenoza este definită drept o „combinaţie pe o anumită zonă a suprafeţei pământului caracterizată de fenomene naturale omogene (atmosferă. care să întrunească într-o „teorie unitară” cunoştinţele despre originea vieţii şi dinamica structurii sau arhitectura ecosistemelor naturale contemporane Originea şi evoluţia conceptului de ecosistem sunt importante a fi cunoscute pentru dezvoltarea viitoare a cercetării ecologice. al dezvoltării abilităţilor mintale. mai mult morfologică decât funcţională. 28 . adăugând ulterior faptul că prin comunitatea vie se înţelege „ansamblul tuturor efectelor de pe un teritoriu. societăţii. Lacul este considerat un organism de ordin superior (supraorganism). astfel că înmulţirea prădătorilor nu va determina dispariţia prăzii. Mecanismele descrise implică sisteme independente de om. ca orice sistem. Studiul ecosistemelor necesită o abordare interdisciplinară. ale biosferei. Termen formulat de Mobius (1866). Prelungind această analiză la nivelul omului. o densitate de specii şi un circuit de substanţe în interiorulsistemului (schimbul dintre partea biotică şi abiotică) reprezintă un sistem ecologic sau ecosistem. investite în procesul învăţării. Pe lângă păstrarea structurii morfo-fiziologice în cele mai variate condiţii. cât în ceea ce priveşte posibilităţile teoretice. justificând dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi o societate informaţională. ale cărui organe (biocenoza şi biotopul) interacţionează într-un schimb reciproc strâns. Totuşi.G. 43. încărcătura informaţională devine şi mai importantă. în asociere cu care se formează un sistem. vegetaţie. ea va conduce la o „ comunitate de interese” între aceştia. nu atât fizic. a integralităţii care se manifestă într-un lac. formată din populaţiile diferitelor specii. animale şi viaţă microscopică. Aşadar.Noţiunea de ecosistem aparţine botanistului englez A. plantele şi animalele sunt reunite într-un totunitar cu biotopul sub acţiunea unor forţe materiale şi energii alerealităţii fizico-chimice. care prezintă propriile tipuri specifice de interacţiuni între aceste componente. Biogeocenoza a fost un termen propus în anii ’40 de Sukachev pentru a desemna complexul interactiv de organisme şi de mediu al acestora. După o concepţie tradiţionalistă.Microorganismele. Parcurgând istoria conceptului de ecosistem. sunt unităţi de bază ale naturii. voluntare.Explorarea graniţelor biosferei este încă un proces nefinalizat. Rezultă astfel sisteme care. respectiv partea nevie (abiotică) sau cadrul natural cu condiţiile sale fizice şi chimice. ca urmare a timpului de reacţie mult mai scurt şi mult mai puţin dependent de timpul de reproducere. ecosistemul este un sistem complex.

Rezultatul funcţiei energetice şi al funcţiei de circulaţie a materiei este producţia. care utilizează constructiv. situat pe un nivel trofic oarecare. încă nemineralizate. Universalitatea biologică de reacţii care concentrează energia. captat de la Soare sau introdus pe alte căi în interiorul unităţii. În spaţiul ecosistemului sunt grupate. Reţeaua trofică este condiţionată de organizarea fluxului de materie în ecosistem. Împreună. sărace sub acest raport. de la dreapta la stânga. prin dispoziţia lor spaţială şi prin legăturile şi interacţiunile lor reciproce. Aceasta se compune din masa tuturor organismelor vii (standing crop). conform piramidei inverse de biotop. în timp ce cea mai mare parte din ieşiri este reprezentată de căldură. respectiv alinierea lor în raport cu demarcaţia dintre organic şi anorganic. În procesul producţiei biologice. Stabilitatea reţelei trofice. Din această cauză s-a convenit a se utiliza. împreună cu universalitatea macromoleculară a tuturor organismelor face ca diferitele lanţuri trofice dintr-un ecosistem să fie interconectate într-o reţea trofică prin care circulă energie chimică. deoarece lanţurile depăşesc limita ecosistemelor. în principiu.Aceste două componente nu sunt separate fizic în natură. Luând în considerare categoriile trofice menţionate anterior. ca subsisteme sau sunt rezultatul unei delimitări spaţiale fără ca aceasta să se suprapună unei individualităţi integraţioniste. reprezintă căile de vehiculare a materiei în ecosistem. Ambele biomase includ şi substanţe organice. circulaţia energiei chimice înseamnă consumarea (prădarea. Dar proporţiile între cele două categorii. caracterizată prin natura şi însuşirile elementelor componente. 29 . această disociere este înţeleasă drept viaţă şi mediu de viaţă. Biocenoza are funcţie de reglator al metabolismului atomilor elementelor chimice în biotop. într-un lanţ trofic. structura trofică poate fi reprezentată astfel: plantă autotrofă (P) → animal erbivor (CI)→ animale carnivor de ordinul I (CII) → animal carnivor de ordinul II (CIII) sau materie organică moartă (detritus) → detritivore specializate pe diferite secvenţe biochimice → substanţă anorganică. se hrăneşte cu un organism situat pe un nivel trofic precedent. Astfel. pe nivelul trofic al fitofagelor. din punct de vedere structural. al ciclului biogeochimic local. un organism dintr-o anumită specie. studiul ecologic se concentrează pe două componente delimitate pe criterii artificiale. parazitarea) unor indivizi dintr-o specie. independent de particularităţile locale. întrucât prin lanţurile trofice se realizează reglarea populaţiilor din cadrul biocenozelor. curentul de energie. inclusiv cele care includ omul. care permite o privire generală asupra stărilor şi transformărilor tuturor biomaselor care participă la metabolismul substanţei şi energiei. de către alţi indivizi din specii diferite. Valoarea energetica a biomasei Biomasa reprezintă cantitatea de substanţă organică prezentă la un moment dat în ecosistem. corelat cu criteriile folosite în delimitarea lor. o arhitectură unică. Biomasa se realizează în cadrul unui proces complex de producţie biologică. Omogenitatea relativă a părţii abiotice este însoţită de o anumită omogenitate din punct de vedere botanic şi zoologic. oxigen şi materie antrenată de ape. ca acumulator şi captator de atomi şi energie solară. la plante şi animale se înregistrează intrări şi ieşiri de substanţe diferite. În fapt. Ecosistemul reprezintă o unitate funcţională a biosferei în cercetarea căreia se identifică. 44. Circulaţia în sens invers. Astfel. printr-un model comportamental. 45. pornesc de la o bază vie. conservarea structurii sale este o premisă pentru stabilitatea ecosistemului. respectiv resturile moarte ale organismelor. În limbajul comun. cele două componente formează. diverse componente. Reţelele trofice nu sunt sisteme izolate. Adesea. la rândul lor. intrările fiind constituite din energia solară. elementele biotopului şi biocenozei Structura reflectă alcătuirea internă a unui sistem. la care se adaugă necromasa. Faptul că prin reacţiile metabolice oxidative este mobilizată energia chimică din alimente permite ca valoarea energetică a acestora să fie determinată prin măsurători calorimetrice. exprimarea energetică a biomaselor realizate prin producţie pentru a se putea compara diferitele populaţii din acest punct de vedere. respectiv faptul că populaţiile constituie un fel de verigi ale unui lanţ. după hrana consumată. respectiv productivitatea biologică a ecosistemelor. care dau variaţia de entropie (ΔH) produsă prin combustia izobară a biomasei respective. sporul de biomasă de un kilogram la o plantă verde nu este echivalent cu o cantitate similară la mamifere. Acest sistem – ecosistemul – constituie unitatea de lucru a biosferei . Căile (canalele) reţelei trofice sunt reprezentate de lanţuri trofice. ecosistemul este relativ stabil. Dacă aşezăm diferitele populaţii într-o linie. ca şi între substanţele organice fundamentale. Fiecare biocenoză posedă trăsături trofice particulare. plantele verzi. Din punct de vedere termodinamic. dioxid de carbon. un sistem deschis. deşi mediul de viaţă nu este un spaţiu pustiu. precipitaţii şidin antrenarea unor substanţe chimice. bogate energetic şi substanţe anorganice. configuraţia reţelei trofice putând fi reprezentată. Toate lanţurile trofice. în ordinea în care sunt mâncate unele de altele. este imposibilă. Organismele de pe nivelurile trofice inferioare nu au posibilitatea de a captura şi consuma organisme de pe niveluri trofice superioare Nici omul este străin de lanţurile trofice.Reteaua trofica Oferă o imagine sintetică a relaţiilor trofice care se realizează între populaţiile dintr-o biocenoză. lipsit de „vecini”. Prin deplasarea consumatorilor în mai multe ecosisteme se realizează conexiuni trofice interbiocenotice. Aşa cum am văzut. sub aspect structural şi funcţional. constatăm că hrana circulă în biocenoze numai de la stânga la dreapta. alteori pe cel al zoofagelor. Aceste componente se organizează. sunt diferite. cu prioritate. Uneori poate fi situat. Ne dăm seama de existenţa lor dacă luăm în considerare un fapt obişnuit: un organism este mâncat de un alt organism. acesta de un alt organism şi aşa mai departe. după criterii morfologice şi taxonomice. sub raport dinamic şi structural.

unde valoare medie este de 0. Sursa de energie a plantelor o reprezintă energia radiantă solară pe care acestea o stochează în combinaţii organice sub formă de energie chimică. ΔHlip = 39. ΔHgl reprezintă căldura de combustie izobară a câte un gram de proteine. Variaţia componentelor eficienţei ecologice evidenţiază perfecţionarea posibilităţilor de utilizare spre vârful piramidei trofice. Astfel. respectiv 40-85% (eficienţa producţiei nete). în mod estimativ: ΔHprot = 23. Acest indicator înregistrează valori mai ridicate la consumatorii fitofagi. dar şi de nivelul trofic pe care se situează consumatorul. Formula menţionată mai sus are meritul de a releva diferenţele energetice între biomasa vegetală şi biomasa animală. în mare parte. este clar faptul că. 46. Energia dejecţiilor este uneori mai dificil de cuantificat decât energia hranei asimilate. reprezintă raportul dintre energia solară absorbită (Ea) şi energia solară incidentă. pentru consumatori. adică schimbarea produsă prin trecerea biomasei producătorilor primari în biomasa consumatorilor. ca şi pentru diferitele activităţi (de exemplu. ΔHprot. de către un prădător de ordin superior. la animalele xilofage (care se hrănesc cu lemn) este de 15%. variaţia de entropie prin combustia biomasei este: ΔH = fprot(ΔHprot) + flip(ΔHlip) + fgl(ΔHgl) În relaţia de mai sus.004. randamentul de asimilare a energiei (hranei) şi de randamentul producţiei nete. eficienţa ecologică este dată de raportul dintre producţia populaţiei de pe nivelul trofic „n” şi producţia a populaţiei de pe nivelul inferior („n-1”). atât vegetală. Mărimea eficienţei depinde de structura nivelurilor trofice. 30 . reprezintă raportul dintre energia asimilată şi energia ingerată. Suma fracţiunilor celor trei componente este 100%. unul din coeficienţi putând fi eliminat din formula variaţiei de entropie. unde valorile variază între 0. dependentă de trei componente: sursa de energie. probleme de ordin tehnic. se consideră. unde gazele de fermentaţie care se formează în stomac au o valoare energetică importantă. Pentru producţia primară eficienta ecologică constă în raportul dintre energia consumată pentru fotosinteză şi energia primită. fgl fracţiunile din aceste substanţe în unitatea de biomasă uscată.5. Energia care rezultă în organismul prădător. leu. care devine: ΔH = fprot(ΔHprot) + flip(ΔHlip) + (1 – fprot – flip)(ΔHgl) Mediindu-se valorile obţinute pentru proteine. Deoarece un prădător poate fi consumat. ajungând în jur de 90% la carnivorele tipice (lup. ajungând la 80% pentru animalele granivore. Astfel. râs. 47.2 kj/g Introducând aceste valori în relaţia precedentă.1 kj/g. ΔHlip.Variaţia de entropie depinde de proporţiile de proteine. randamentul de exploatare (valorificare a resurselor de energie (hrană). rezultă o formulă simplă cu ajutorul căreia se poate calcula valoarea energetică a unei biomase oarecare. leopard etc.Fluxul de energie in ecosistem Substanţa minerală. pentru consumatori este raportul dintre producţia de biomasă şi cantitate de energie asimilată. Eficienţa ecologică evidenţiază randamentul transferului de energie de la un nivel trofic la altul. pe măsură ce are loc o îmbunătăţire în calitatea hranei. serveşte. având în vedere faptul că sursa lor de energie este mult mai concentrată şi de aceeaşi formă (energie chimică). în sensul concentrării energiei libere. astfel că: fprot + flip + fgl = 1. Determinarea acestor valori poate ridica. disponibilităţile energetice devin din ce în ce mai mici.01 (eficienţa asimilării). pe baza cunoaşterii compoziţiei ei. la cele care se hrănesc cu frunze şi lăstari tineri . respectiv glucide. lipide şi glucide provenite din diferite tipuri de biomasă. la producători. Pentru consumatori. cât şi animală. comparativ cu animalele carnivore. luate în stare deshidratată. la rândul său. este cuprinsă între 60 şi 80% (chitina din structura scheletului extern este greu digerabilă). lipide. prin utilizarea biomasei prăzii. mai eficientă a disponibilităţilor de hrană.Eficienta ecologica Un alt parametru important pentru caracterizarea ecosistemului sub aspectul productivităţii îl reprezintă eficienţa ecologică. Variaţia celor trei componente se prezintă astfel: Eficienţa valorificării. la prădătorii de talie medie.40%. Abundenţa hranei pentru cei din prima categorie şi necesitatea deplasării şi a prestării de efort suplimentar pentru procurarea hranei în cazul celor dintr-a doua explică aceste valori.). este raportul dintre producţia primară brută (PPB) şi energia absorbită (Ea). pentru a deveni componentă a materiei vii va fi supusă unui proces de ordonare care va implica şi stocarea unei anumite cantităţi de energie. Notând cu fprot.1 kj/g. un nivel trofic. La animalele fitofage şi zoofage are valori mai ridicate decât la plante.85. în ecosistemele terestre. Eficienţa asimilării. Eficienţa producţiei nete este dată pentru producători de raportul dintre producţia primară netă (PPN) şi producţia primară brută (PPB). cantitatea hranei asimilate se deduce din relaţia alimente ingerate – dejecţii. existente în biomasa respectivă.. flip. ΔHgl = 17. pentru întreţinerea şi reînnoirea organismului (metabolismul bazal). aşa încât numai o parte relativ mică este stocată în propria biomasă a prădătorului. diversitatea mai mare a speciilor pe un anumit nivel trofic permite o valorificare mai completă. Astfel. iar valoarea maximă de 0. pentru producători. Valoarea acesteia depinde foarte mult de calitatea hranei. glucide.4 şi 0. Pe aceleaşi considerente. eficienţa sporeşte pe măsură ce înaintăm în lanţul trofic. la animale. în special la insectivore. în anumite situaţii. mai ales în cazul erbivorelor rumegătoare. în măsura avansării într-un lanţ trofic. locomoţie). lipide. unde valoarea medie este de 0. constituie raportul dintre energia ingerată şi energia disponibilă. având în vedere hrana (energia) pe care a avut-o la dispoziţie o populaţie.

Exergia măsoară cantitatea de energie sub formă de căldură. La nivelul biocenotic. . Mărimea ei exprimă necesarul iniţial de energie solară pentru a obţine o anumită cantitate de biomasă. Energia înglobată corespunde la ceea ce este real utilizat din producţia netă vegetală. urmată de crearea interdependenţei şi de organizarea într-un sistem cibernetic cu autoreglare. devenind un concept emblematic al armoniei din mediul înconjurător. raportul dintre niveluri fiind de 1/10. cum sunt relaţiile de: reproducere. plecând de la valorile cunoscute ale biomasei. în descrierea căreia se au în vedere numeroase mărimi a căror cunoaştere devine importantă în acţiunile de reconstrucţie ecologică şi de stabilire a căilor de exploatare raţională a resurselor. la care se adaugă cantitatea de energie din biomasa consumatorilor primari şi apoi energia din plantele cu care sau hrănit fitofagele. biocenoză etc.persistenţa. asupra căruia persistă încă numeroase controverse. Dincolo de acest simbolism profan. Rezultă că aceeaşi cuantă de lumină nu poate străbate de două ori un organism. Jorgensen (1997) a introdus acest termen pentru a înlocui termenul de entropie. ceea ce la nivelul ecosistemului conduce la diferenţierea funcţiilor pentru fiecare populaţie. Noţiunea de emergie a fost introdusă de Odum (1983) şi măsoară. are loc o pierdere de energie.Echilibrul ecologic Menţinerea structurii şi funcţiilor ecosistemelor într-un mediu permanent schimbător. la dispoziţia celui de-al doilea nivel trofic rămânând producţia netă. proprietatea ecosistemelor de a se îndrepta şi evolua spre o stare particulară pornind de la o varietate de situaţii. b) O parte a producţiei primare nete serveşte ca aliment animalelor erbivore (consumatori primari) care. Menţinerea stării de echilibru dinamic reprezintă stabilitatea sistemului. cunoaşterea mecanismelor care asigură această stare permite previziunea unor reacţii ale ecosistemului la perturbări de natură antropică. sunt reprezentate de reciclare şi controlul creşterii. Menţinerea echilibrului necesită autoreglare. a căror decelare a suscitat un interes deosebit în planul dezbaterilor teoretice şi a observaţiilor empirice.Energia chimică trece de la un organism la altul o dată cu hrana constituită din substanţe organice. absorb cantitatea de energie constitutivă a hranei. capacitatea de supravieţuire în timp a ecosistemului. răspândire. nivel trofic. 31 . în acest context. Energia stocată în substanţa organică nu mai poate fi reconvertită în energie radiantă. populaţie. Fracţiunea asimilată corespunde producţiei secundare şi ea reprezintă fluxul de energie care traversează nivelul trofic al erbivorelor.amplitudinea. Principalele mecanisme de autoreglare sunt mecanisme de prevenire (feed-before) şi mecanisme de corectare (feed-back) care se bazează pe relaţii diverse. din care se scade materia consumată prin respiraţie. c) Pentru cel de-al treilea nivel – nivelul trofic al carnivorelor de ordinul I (consumatori secundari) – fluxul de energie este reprezentat de biomasa totală a producţiei secundare a erbivorelor. populaţie. emergia reprezintă cantitatea de energie din biomasa consumatorilor secundari. cât şi între acestea şi condiţiile şi resursele mediului de viaţă. dar şi cu resurse finite se poate explica ca rezultat al unor mecanisme de autoreglare (autocontrol) şi se materializează prin echilibrul ecologic. hrană (trofice) şi biochimice (autotoxicitate). dat fiind caracterul finit al resurselor sau spaţiului şi al potenţialului. dat fiind nivelul evolutiv al speciilor. Rezultă faptul că energia are un traiect. Cantitatea de energie eliminată prin respiraţie raportată la producţia brută creşte de la nivelul producătorilor primari spre cel al consumatorilor de rang mai înalt. echilibrul ecologic exprimă un echilibru dinamic. . mimetism). Cealaltă parte a productivităţii primare. De exemplu. plecând de la energia solară. însoţit de pierderi entropice Transferul de energie de-a lungul diferitelor lanţuri trofice decurge astfel: a) Producătorii primari captează energia de la radiaţiile solare.stabilitatea traiectoriei.9 Astfel. respectiv prin categoriile trofice menţionate. de reproducere a populaţiilor biologice. În plus. ingerând-o. Din punct de vedere al schimburilor de substanţă şi energie.constanţă sau lipsa perturbaţiilor. Controlul parametrilor se realizează la fiecare nivel al ierarhiei sistemice (individ. echilibrul se menţine atât între efectivele populaţiilor. echilibrul ecologic este cu adevărat o stare care se menţine prin interacţiuni complexe. la fiecare nivel trofic. transferul energiei în biocenoză este diferit de transferul substanţei. practic nelimitat. în sensul că. . O parte din producţia brută se pierde prin respiraţie. Soluţiile. un raport unitar între intrări şi ieşiri. . Cantitatea de energie care traversează ecosistemul poate fi apreciată şi prin calcularea unor mărimi cum sunt: emergia şi exergia. care nu este utilizată. Fluxul energiei prin ecosistem. Populaţiile se menţin la valori optime ale efectivelor. 48. autoprotecţie (ascundere. astfel. respectiv măsura îndepărtării reversibile de starea iniţială de echilibru. Eficienţa utilizării energiei (hranei) disponibile creşte de la nivelul producătorilor primari spre cel al consumatorilor de ranguri mai înalte. homocromie. ţinând cont de randamentul transferului de energie. Noţiunea de echilibru ecologic a fost printre primele care a depăşit sfera ştiinţifică a studiilor teoretice. valori care corespund capacităţii de suport a mediului. energie pe care o absorb la nivelul clorofilei. întreaga cantitate utilizată la realizarea acesteia. mărimile prin care se caracterizează stabilitatea sunt reprezentate de: . plecând de la energia conţinută de un organism. se caracterizează prin următoarelor legităţi: Producţia netă scade de la nivelul producătorilor la cel al consumatorilor. va reprezenta pradă pentru bacterii.).inerţia sau capacitatea de a rezista perturbărilor.

pe baza selectării. lipsite de producători primari. substanţa. dulci şi sărate II. diversitatea ecosistemului şi stabilitatea lui. dar şi prin raporturile care s-au stabilit în decursul timpului între aceasta şi activitatea omului. Diferenţierea ecosistemelor poate fi determinată de condiţiile genetice. De asemenea.acvacultură .Clasificarea ecosistemelor Varietatea ridicată a condiţiilor de mediu a generat un răspuns similar în organizarea sistemelor vii. ecosistemele mixte Sunt acelea a căror existenţă depinde de folosirea unui curent de energie provenit din două sau mai multe surse distincte. 32 .pădurile din diverse zone climatice . caracteristicile biotopului. principalele căi prin care circulă energia şi. Se face astfel diferenţa între ecosistemele acvatice şi ecosistemele terestre. a atmosferei şi a biodiversităţii. Odum (1971) a sintetizat principalele tipuri de ecosisteme de pe Terra I. s-au înaintat multiple ipoteze privind factorii de care depinde această stare.ecosisteme forestiere (plantaţii) IV. a diferitelor strategii de valorificare a potenţialităţii mediului.Functii ecologice ale padurii Ecosistemul de pădure se remarcă nu numai prin gradul ridicat de stabilitate şi organizare complexă care-l transformă într-o carte deschisă în cercetarea funcţionării unui ecosistem. implicit. cât şi de alte surse de energie.Oceanul planetar . au o structură complexă reflectată în marea lor diversitate. cat si de alte surse de energie : -estuarele din platforma continentala a oceanelor -padurile ecuatoriale si tropicale pluviale III. 50. Ecosisteme subvenţionate de resurse de energie în formă concentrată şi dependente de energia solară prin alimentaţie : .tundrele . fie constituite de om. În continuare. Ecosisteme dependente numai de energia solară: . Ipotezele diferă în ceea ce priveşte modul de explicare a corelaţiei dintre complexitatea. particularităţile biotopului realizează o primă diferenţiere prin poziţia pe verticală faţă de o linie imaginară care este substratul sau cota 0. Aceste ecosisteme s-au constituit în urma unei evoluţii îndelungate. 49. de altfel. în special cele dependente de energia solară. ecosistemele care alcătuiesc ecosfera se pot împărţi în trei mari categorii: ecosisteme majore Reprezintă toate ecosistemele naturale racordate la sursa de energie solară prin intermediul plantelor verzi (producători primari).a. ecosisteme minore Sunt fie ecosisteme naturale.) şi heterotrofe (dominate de consumatori – peşteri). Legăturile generate de hrană constituie. în funcţie de circumstanţe. dar sunt convergente în ceea ce priveşte rolul pe care îl joacă fluxul de energie. particularităţile economiei energetice. precum şi de nivelul de negentropie sau entropie generat. Pădurea se constituie într-un factor de protecţie a mediului înconjurător şi de mentinere a echilibrului ecologic prin exercitarea funcţiilor de protecţie a apelor. terenurilor şi solurilor. Din punct de vedere al provenienţei energiei necesare pentru întreţinerea structurilor şi funcţiilor.Ecosisteme naturale dependente atat de energia solara. determinând o mare diversitate a ecosistemelor în tendinţa de extindere continuă a spaţiului de viaţă şi de valorificare eficientă a resurselor.agroecosisteme (ecosisteme agricole) . În acest context. funcţii care afectează direct sau indirect activităţile umane. Ponderea relativă a unor categorii funcţionale de organisme permite identificarea unor ecosisteme autotrofe (în care predomină activitatea producătorilor – pădure. se consideră că în funcţie de influenţa omului ecosistemele pot fi naturale modificate sau amenajate.aşezări umane nelor Ecosistemele naturale actuale. structura biocenotică ş. elemente dimensionale. părerile sunt unanime şi asupra relaţiilor trofice ca principal garant al echilibrului.Având în vedere importanţa stabilităţii pentru menţinerea funcţiilor ecologice ale ecosistemelor. stepă etc. Varietatea modalităţilor în care se pot asocia componentele spaţiului geografic generează o diversitate uriaşă de medii de viaţă particularizate apoi sub influenţa biocenozelor care le ocupă. Ţinând seama de curentul de energie necesar pentru subzistenţă. evoluţia în timp. diferenţierea merge pe căi specifice pentru fiecare din cele două categorii. Următoarea treaptă de diversificare este dată de caracteristicile mediului fluid în care se găsesc comunităţile de organism. În continuare.apele interiore. rezultând ecosisteme supraterane şi ecosisteme subterane.păşunile alpine . în tratarea factorilor care determină stabilitatea. Ecosisteme dependente de energia solară şi de energia subvenţionată de om: . ceea ce le asigură utilizarea cu o eficienţă maximă a energiei solare şi a fondului de substanţe minerale.

ci şi în zonele învecinate. Valea Arieşului. fiind cunoscut faptul că molidişurile constituie principalul regulator al formării debitelor de apă ale râurilor. 33 .6 Protecţia atmosferei şi funcţiile climatice Reprezintă un alt aspect al rolului jucat de pădure în menţinerea echilibrului ecologic. de cele mai multe ori. de asemenea. 1 m de muşchi putând reţine 5 litri de apă. mai bogat în ioni negativi. rolul pădurii este semnificativ. prezenţa ecosistemului de pădure induce un topoclimat specific. de unde se evaporă cu uşurinţă. în acelaşi timp. o diminuare a încărcăturii microbiene. cu până la 90% faţă de atmosfera urbană. Podişul Central Moldovenesc etc. De exemplu. evitarea alunecărilor de teren. Acesta este determinat de influenţa exercitată asupra radiaţiei solare. Topoclima pădurii se diferenţiază prin moderarea extremelor de temperatură. care sunt afectate de fenomenele hidrologice extreme (inundaţii. favorabili sănătăţii. în special cele urbane. în primii 50 cm. fixarea solurilor nisipoase şi asanarea terenurilor cu umiditate în exces. pe o distanţă de 500-1 000 m. Pădurea reuneşte pe o suprafaţă relativ restrânsă un volum important de biomasă vegetală (arbori. Astfel. sau se scurge pe trunchiurile copacilor ajungând treptat la nivelul solului. Valea Lotrului. prezenţa perdelelor de protecţie aduce importante sporuri de producţie. pădurea a îndeplinit şi îndeplineşte o serie de funcţii. adevărata dimensiune a acestui efect este apreciată. plante erbacee) angajate în procesul fotosintezei. dar şi din ecosistemele învecinate sau. Aceste influenţe favorabile se resimt nu numai în interior. Manifestarea acestor particularităţi depinde de caracteristicile covorului vegetal. băltiri. mai cu seamă cele tropicale. multe vitale. calciu şi scăderea conţinutului în ioni de amoniu Aceste efecte justifică asocierea pădurii cu garanţia aprovizionării cu apă. Absenţa pădurii relevă importanţa acestui efect moderator asupra agenţilor fizici de modelare actuală a reliefului. ceea ce are o importanţă deosebită pentru comunităţile umane. Se realizează datorită influenţei exercitate asupra circuitului hidrologic de interacţiunea dintre biotop şi biocenoză.a.Sub aspect economic şi ecologic. ruperi de baraje. pentru a îndeplini asemenea funcţii. toleranţa speciilor vegetale fiind limitată. datorată prezenţei fitoncidelor. Protecţia terenurilor şi a solurilor Este o funcţie deosebit de importantă în regiunile cu relief frământat şi în regiunile cu soluri nisipoase. reţinerea apei în profilul de sol. Aerul pădurii este. Acestea concură la manifestarea efectelor pozitive pe următoarele direcţii: Formarea rezervelor de apă Rezervele de apă sunt aprovizionate constant prin infiltrare. bioacumularea. Această influenţă asigură debitul constant al izvoarelor. Acţiunea moderatoare asupra scurgerilor superficiale reduce eroziunea solului. căilor de transport etc. prin prisma consecinţelor devastatoare ale diminuării suprafeţei împădurite în bazinele hidrografice. Din păcate. scăderea vitezei de scurgere. dar şi pentru culturile agricole. prin influenţa pe care o exercită asupra climei. Regularizarea regimului râurilor Se realizează prin micşorarea volumului de apă scurs la suprafaţa solului. în acest sens. intensitate scăzută a radiaţiei solare. arbuşti. ecosistemele forestiere. Subcarpaţii Sudici. datorită evapotranspiraţiei scăzute (ca o adaptare la regimul hidric deficitar) nu se resimte efectul de „răcoare”. fiind unele din cele mai importante producătoare de oxigen la nivel planetar. la reducerea volumul de sedimente. creşterea umezelii relative a aerului. stratul de muşchi de la suprafaţa solului acţionează ca un adevărat reglator. la nivelul solului. Pădurea participă activ şi la conservarea formelor de relief prin diminuarea eroziunii de suprafaţă şi de adâncime. diminuarea temperaturilor în cursul verii este mai mare pentru pădurile de foioase (unde prin evapotranspiraţie se consumă mai multă căldură). terenurilor agricole. 1 450 m3 de apă (echivalentul a 145 mm de precipitaţii). mai nou. Întrucât modifică semnificativ suprafaţa activă. ea asigură consumul de dioxid de carbon rezultat din „metabolismul” propriu. De altfel. Efectul „purificator” se manifestă pentru un spectru mai larg al poluanţilor atmosferici – pulberi sedimentabile. asigurând stabilitatea mecanică. repartizarea mai uniformă a precipitaţiilor şi creşterea cantităţii acestora. reducerea debitelor maxime ale viiturilor. circuitelor apei. ca factor genetic al climei. pentru înfiinţarea de islazuri comunale (Legea din 1920) a condus la suprafeţe întinse degradate prin eroziune şi procese torenţiale în Vrancea. Volumul informaţional semnificativ care organizează ecosistemul forestier determină ca acesta să joace un rol important în menţinerea echilibrului la o scară mai mare – regională. Mai mult. nu trebuie uitat faptul că aceiaşi poluanţi pot distruge pădurea. În cel din urmă caz. datorat poluării. elemente radioactive – reţinuţi mecanic sau absorbiţi de frunziş. Deşi. în acelaşi timp. în schimb. respectiv la evitarea colmatării albiilor sau lacurilor de acumulare. Porozitatea ridicată a acestuia permite absorbţia unui volum important de apă. Astfel. eliberând. este necesar ca cel puţin 50% din suprafaţa bazinului hidrografic care aprovizionează un lac de acumulare să fie acoperită cu pădure.). că un hectar de pădure poate reţine. în pădurile mediteraneene. torenţialitate ş. Defrişarea pădurilor de pe coastele repezi din zonele colinare. o parte din apă este reţinută de frunziş. cu atât mai mult cu cât litiera cedează lent apa. oxigenul necesar la aceeaşi scară. circulaţiei maselor de aer şi proceselor de evaporare. Se apreciază. Interceptarea apei pluviale nu se realizează în totalitate la suprafaţa solului. aici pădurea joacă un rol hotărâtor şi în însuşi procesul de solificare. carbonului etc. creşterea frecvenţei calmului atmosferic şi viteze mai mici ale vântului. cât şi de factorii staţionari. Această funcţie justifică denumirea de „plămân verde”. contribuind. Se semnalează. dioxid de sulf. dar şi a siguranţei construcţiilor. oxigenului. Astfel. Îmbunătăţirea calităţii apei Este rezultatul îmbogăţirii acesteia în ioni de hidrocarbonat.

în timp ce un zooplancton variat şi numeroase specii de vertebrate (crap. întrepătrunderea şi suprapunerea acestora nu permit o delimitare strictă a ecosistemelor. respectiv tufe de sălcii în care predomină zălogul sau salcia cenuşie. Cu toate acestea. cu timpul. Consumatorii sunt bine reprezentaţi de peşti din familia Cyprinidelor (crap.9 Protecţia fondului genetic Decurge din însăşi existenţa pădurii. şalău. Regiunile întinse de stufărişuri. canale şi gârle. formează cel mai întins biotop al deltei actuale. ciuma apei).Delta Dunarii Reprezintă o asociere complexă de ecosisteme interconectate. e) Grindurile 34 . un loc aparte prin influenţa directă asupra activităţii şi sănătăţii umane. Din perspectivă istorică însă. mai ales cele cu substrat nisipos. peştişoară. iar pe cele cu substrat nisipos s-au format asociaţii vegetale caracteristice. transformându-se în adevărate colonii de păsări pentru speciile: ţigănuş. şalău. Consumatorii micro. ca orice fiinţă vie. măcrişul-de-apă etc. în care numeroase populaţii trăiesc într-o stabilitate relativă. 51. la o formaţiune specifică şi anume zonele de plaur. astfel încât să permită supravieţuirea speciei în condiţiile alternanţei dintre uscat şi apă. pipirigul. săgeata apei.). la acest orizont de timp. prin fluctuaţiile sale. diminuează intensitatea sunetului cu până la 10 decibeli. de a asigura un nivel superior al stării psihice umane. mai cunoscute fiind cele de popândaci. Tot aici se întâlnesc zăloagele. În acest context. rămâne. ecosistem în stare de climax. cosac. Aceste terenuri. somn. sturioni) compun clasa consumatorilor. Diversitatea mare a condiţiilor de mediu. Deşi este format din stuf. Diversitatea biologică cea mai ridicată se înregistrează în pădure. inariţă. moluştele. Functia recreativă reprezintă însuşirea pădurii de a proteja şi fortifica sănătatea. pentru identificarea posibilităţilor de protecţie ale unor specii aflate pe cale de dispariţie. capacitatea de muncă a oamenilor. pentru cunoaşterea legităţilor care coordonează procesele din natură. 1994) consideră acest rol o funcţie socială. Fitoplanctonul reprezintă clasa producătorilor. În afara acestora. fructe. culminând cu pădurile tropicale. somn. dau naştere. c) Terenurile mlăştinoase Servesc în timpul viiturilor la reproducerea peştilor de baltă. babuşcă). fiind intercalate între bălţile permanente şi terenurile inundabile. stârc galben. cosor. protecţia poate fi înţeleasă şi în sensul îngreunării atacurilor cotropitorilor. Prin urmare. în special pădurea de răşinoase. asigurată de mecanismul complex de autoreglare a ecosistemului forestier. perdelele forestiere plantate de-a lungul drumurilor au un rol important pentru combaterea poluării sonore. otrăţel) şi în marginile mlăştinoase (ciulini. Terenurile inundabile Se acoperă cu apă în timpul viiturilor. aflate şi ele într-o permanentă interacţiune unele cu altele. legat intim de natură. ca şi cele mlăştinoase. Prezenţa lor depinde de durata şi intensitatea inundaţiilor de primăvară.dependente de regimul hidrologic al Dunării care. larve. Printre plantele însoţitoare se numără papura. Prin influenţa exercitată asupra climatului şi calităţii aerului pădurea permite realizarea unui cadru ambiental optim pentru sănătatea umană. pădurea apare mai degrabă ca un important furnizor de materii prime şi alimente (material lemnos. egretă mică etc. pădurea devine un refugiu pentru citadinul modern care. prin mediul ambiant deosebit de favorabil pe care îl creează. De asemenea. De aici decurge şi rolul pădurii pentru cercetarea ştiinţifică. atâta timp cât uscăciunea nu este excesivă. cormoran pitic. b) Apele stagnante Permit dezvoltarea macrofitelor sub suprafaţa apei (broscariţă. se individualizează următoarele categorii: a) Apele curgătoare Sunt reprezentat de cele trei braţe ale Dunării (Chilia. alcătuite din specii de rogoz prin acumularea şi turbificarea materialului organic mort.). Practic. contribuie la modificări substanţiale ale biotopurilor cu o periodicitate mai mult sau mai puţin constantă. cu frunze plutitoare (nuferi) sau plutitoare (lintiţă. Sulina şi Sf. vânat etc. unii autori (Muja.şi macroscopici sunt mai mult sau mai puţin. Importanţa lor este dată de condiţiile prielnice pe care le asigură pentru cuibărit.În aceeaşi ordine de idei trebuie menţionat faptul că vegetaţia forestieră. Funcţiile de protecţie sunt importante în actualul context economico-social în care exploatarea intensivă a condus la manifestarea consecinţelor deosebit de grave ale diminuării suprafeţelor acoperite de pădure. în rândul funcţiilor pădurii. ştiucă. fiind invers proporţională cu acestea. Multe terenuri mlăştinoase sunt acoperite cu stufărişuri permanente. a căror limită spre uscat o constituie o centură de papură şi rogozuri. deşi depinde în mare măsură de o serie de facilităţi ale vieţii urbane. el prezintă asociaţii de organisme constituindu-se într-un adevărat ecosistem care şi-a „creat” suportul ecologic. iar pe durata apelor mici sunt uscate. comuni cu cei din ecosistemele acvatice descrise anterior. ştiucă. stânjeneii. de a reface forţele. Gheorghe). Apropierea de mlaştini a unora permite extinderea biocenozelor acestora. insectele se asociază tulpinilor plantelor sau populează zona bentală. brădiş. stârc-de-noapte. limba broaştei. acoperite de pământ aluvionar şi resturi organice. Funcţia de recreare Ocupă. săgeata apei. Adăugând la aceasta efectul asupra psihicului uman. stuf etc. precum şi de biban. sunt importante pentru reproducerea faunei piscicole (mai ales a ciprinidelor). rogozul.

de dimensiuni relativ mici şi având condiţii uniforme. selectarea speciilor şi a soiurilor au făcut posibilă creşterea populaţiei umane prin asigurarea cu hrană. astfel încât densitatea a putut ajunge până la 50 loc/km2. care-şi vor petrece aici mare parte din viaţă. în condiţii economice şi sociale tot mai avantajoase. Acesta reprezintă momentul desprinderii omului de sub incidenţa ciclurilor naturale şi dobândirea unei autonomii limitate faţă de ecosisteme. furajelor concentrate. deşi anual îşi modifică poziţia relativă. volbură mare) şi plante parazite (vâsc) edifică. ceea ce dă naştere oikumenei Treptat. mur. capabil de autoreglare şi caracterizat de stabilitate. arbuştii (cătină albă. unde scăderea fertilităţii solului se produce mai lent. vipera. irigaţiilor. corn. Delta Dunării constituie un ansamblu complex de ecosisteme. spurcaciul. cultivarea terenului devine continuă. Agricultura zilelor noastre se realizează pe baze ştiinţifice prin utilizarea soiurilor şi raselor ameliorate genetic. măceş. nitraţi). folosirea animalelor în activităţile agricole. Gradul de omogenitate este ridicat. liane (curpen. animalele. Acestea permit obţinerea de producţii ridicate în sisteme intensive de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor pentru satisfacerea necesităţilor de hrană a unei populaţii în continuă creştere. lemn câinesc.Constituie suportul ecologic al pădurilor de sălcii şi plopi (Letea. mecanizării lucrărilor. păduri cu aspect luxuriant. f) Zona mării Este reprezentată de mediul marin în care se simte influenţa apelor Dunării. alături de numeroasele specii de sălcii ( Salix) şi plopi (Populus). staţiune temporară a unor păsări. pe arealul asolamentului. o variaţie multiplă a diverselor fenotipuri de plante caracteristice stepelor aride. Se acumulează astfel compuşi minerali solubili. în anii favorabili. fertilizarea fiind realizată prin utilizarea resturilor de plante şi a dejecţiilor de animale care asigurau regenerarea humusului. baza trofică uniformă asigurând aceleaşi caractere nivelurilor trofice superioare. cu funcţionalitate proprie. deosebit de dăunătoare pentru culturile agricole. dar în acelaşi timp relevantă. viţă sălbatică. hrana preferată a morunului şi nisetrului. Sistemele de agricultură au evoluat. Toate acestea au constituit fundamentul transformării întregului complex de ecosisteme într-o arie protejată recunoscută internaţional prin categoriile de „Rezervaţie a Biosferei”. pădurilor. Într-o primă fază. întrucât componentele biocenozei sunt constante. comasate pe un spaţiu relativ mic. iepurii şi coropişniţele. sitarul de pădure. în primul rând relaţiile trofice şi cele de tip biochimic. cu precădere. Unităţile administrative care agregă mai multe asolamente 35 . este necesar un consum de energie ridicat din partea oamenilor (lucrări de întreţinere a culturilor). cătină roşie. alimentând bancurile de scoici. se lasă terenul să se „odihnească” sub formă de pârloagă (terenul nu se mai cultiva). marginii bălţilor şi lacurilor. Cu toate acestea. a îngrăşămintelor chimice. „Site Ramsar” şi componentă a Patrimoniului Natural Mondial (UNESCO). Pădurile Letea şi Caraorman sunt fitocenoze foarte interesante şi rare în flora Europei şi arată. În stufării şi tufărişurile dinspre mare. Ecosistemele agricole au tendinţa de a evolua spre starea de climax – maximă ordine structurală şi funcţională posibilă într-un ecosistem dat prin reţeaua sa de interacţiune. respectiv de conservare a biodiversităţii. într-o arhitectură specifică. bufniţa mare. aceste modificări sau generalizat. cu efecte poluante şi asupra celorlalte specii. nisipurilor umede. călin). pe care omul înfiinţează biocenoza. În evoluţia ecosistemelor agricole se individualizează mai multe etape. pesticidelor etc. pe mai multe nivele ierarhice. când s-a trecut la agricultura tradiţională şi industrială. reprezentată de o suprafaţă delimitată administrativ. iar sezonul rece face inaccesibile majoritatea posibilelor surse de hrană. în timp. Ulterior. se pot dezvolta lăcustele migratoare. în care se menţin relaţiile caracteristice dintre specii. Această zonă este populată cu puieţi din familia sturionilor. În regiunile mai depărtate de litoral. uşor accesibili pentru plante (de exemplu. pentru extinderea terenurilor de păşunat. lup (mai ales iarna). Caraorman) care concentrează o diversitate ecologică ridicată. important prin funcţiile sale de filtru biologic. Astfel. Structură şi funcţii Ecosistemul agricol constituie o unitate funcţională a biosferei. La un moment dat. diferite specii de păsări. hamei. atât a speciilor vegetale. cât şi a celor animale. caracteristici sunt şoarecii cu botul ascuţit. subarbuşti. Astfel. Pentru a împiedica această tendinţă. mistreţ. prin dejecţiile lor. având o salinitate variabilă. formarea ecosistemelor agricole s-a realizat prin defrişări sau incendieri ale pădurilor. refăceau rezerva de elemente nutritive a solului. Ierarhic superior solei este asolamentul în care se încadrează sola prin rotaţie. se produce o continuă ploaie de organisme moarte spre fundul platformei continentale. fapt pentru care s-au folosit mijloace chimice în combaterea lor. şarpele de apă. afectând planeta Pământ. biocenoza dintr-un asolament este suma biocenozelor din solele componente. iederă. sânger. dracilă. Ca metodă de întreţinere. al cărei element edificator este planta de cultură. Pe acest teren se instalau buruienile şi erau folosite ca păşuni. Ecosistemul agricol Impactul agriculturii primitive asupra biosferei nu a produs dezechilibre decât în unele părţi ale Globului. Ulterior. În încercarea de a reda o imagine cât mai sintetică. Dintre consumatori. Perfecţionarea tehnologică şi introducerea uneltelor cu mii de ani în urmă. Unitatea elementară în ecosistemele agricole este considerată sola (parcela). iniţial. Datorită surplusului de energie oferit de agricultură. se trece la o nouă agricultură care se bazează pe un tip aparte de ecosistem. loc de reproducere a numeroase specii de peşti. 52. creată şi controlată de om în vederea obţinerii unei producţii ridicate şi de calitate superioară. omul îşi restructurează şi mediul de viaţă. s-au făcut numeroase „simplificări”. se creează condiţii relativ uniforme de sol. în zonele temperate. vulturul codalb. alelopatic. Structura spaţială este determinată de om pe baza necesităţilor de producţie. delimitările fiind stabilite printro planificare în cadrul unui management care integrează componentele ecologice şi economice.

mijloace de susţinere etc. suprafaţă foliară. implicit. uniformitatea accentuându-se în cazul monoculturii. Rolul lor în funcţionarea ecosistemului este preluat de activitatea omului (de exemplu. Lucrările mecanice. amendamente pentru corectarea reacţiei solului. praşile. pesticide. edafici şi orografici care induc o anumită intensitate a proceselor fiziologice. folosirea soiurilor rezistente etc. fiind astfel edificate circuite complete ale substanţei şi energiei. conform caracterului istoric. tipul de îngrăşăminte folosite.) introduse în ecosistem pentru menţinerea echilibrului acestuia. Este o biocenoză simplă. rezultat din uniformitatea ridicată a biocenozei şi biotopului. Transformările realizate de om la nivelul componentelor sistemului induce însă manifestări deosebite ale acestor însuşiri. de regulă. tratamente fitosanitare. nu realizarea unui echilibru între diferitele populaţii. ecosistemul agricol se individualizează prin: productivitate biologică ridicată. atât la plantele de superioare. în care controlul structural şi funcţional se realizează prin management agricol. subsistemul agrofitotehnic şi subsistemul socio-economic Biotopul agricol Este definit prin factorii climatici. praşile. Aceste măsuri vizează sporirea biomasei utile (recolta plantei de cultură). Interacţiunea acestor sisteme manifestată prin procese biologice de ambianţă fizico-climatică şi socio-economice desemnează ecosistemul agricol drept un sistemic bioeconomic. randament fotosintetic ridicat prin creşterea indicelui suprafeţei foliare (raportul dintre suprafaţa foliară şi suprafaţa de teren cultivată). determină rolul preponderent al omului în realizarea acestei însuşiri esenţiale pentru menţinerea ecosistemului 36 . În plan funcţional.). ecosistemele agricole fiind vulnerabile la variaţii relativ mici ale factorilor ecologici. eliminarea periodică a unei proporţii importante de biomasă. sisteme de susţinere. cretizare etc. În ansamblu. Este mult mai redusă. Astfel. Integralitatea din ecosistemele agricole este mult afectată pentru că biocenozele au fost simplificate. rămânând multe nişe ecologice neocupate. tăieri. prezenţa de substanţe chimice de sinteză mai mult sau mai puţin biodegradabile (pesticide. a biomasei produse. irigaţii. consumuri energetice ridicate.pot fi considerate un nivel superior de integrare. cât şi ca rezultat al intervenţiei antropice. îngrăşăminte chimice etc. Autoreglarea se realizează atât prin acţiunea plantelor cultivate.). de producţie a substanţei organice). ecosistemul agricol integrează 4 subsisteme: biocenoza agricolă. cât şi la consumatori.urmărindu-se creşterea recoltei. fertilizare etc. Efectul direct este cel de diminuare a stabilităţii. Subsistemul agrofitotehnic Cuprinde lucrările prin intermediul cărora omul îşi exercită controlul permanent în ecosistem: tratamente. fiind vulnerabilă la accidentele climatice. ci prin tratamente cu insecticide. uniformitatea biocenozei şi. rotaţia culturilor modifică însuşirile solului. recoltare. Eterogenitatea. În acest context. creându-se o independenţă relativă faţă de restricţiile ecologice specifice ecosistemelor naturale. determinate de preluarea activităţii nişelor ecologice neocupate de către acţiuni consumatoare de energie. în timp ce altele sunt modificate în favoarea omului. mai puţin stabilă. dar mai ales dezechilibre generate de lipsa mecanismelor de autoreglare a efectivelor populaţiilor. este necesară aplicarea lucrărilor specifice (tăieri. Însuşirile sistemelor biologice se transmit şi ecosistemelor agricole. Subsistemul socio-economic Reprezintă totalitatea mijloacelor de mecanizare şi a materialelor de producţie (îngrăşăminte. Numărul redus al conexiunilor interne. biotopul.). Pentru a îmbunătăţi aceste condiţii şi pentru a le adapta la cerinţele speciei de cultură se modifică uneori cel natural prin terasări. Echilibrul dinamic. Biocenoza agricolă Este formată din plantele de cultură. cât şi omul care aplică măsuri chimice sau mecanice pentru evitarea îmburuienării sau stabileşte epoca de semănat astfel încât plantele de cultură să acopere prin frunze solul înainte de răsărirea buruienilor. irigaţii etc. ecosistemul agricol reprezintă o unitate funcţională creată de om pentru a controla procesele de producţie de biomasă. arături de mare adâncime (desfundări). Pentru a evita dezechilibrul generat de competiţia dintre plantele de cultură şi buruieni intervin atât plantele. o singură specie. deoarece pe solă se cultivă. menţinerea într-un stadiu tânăr (în care sunt predominante procesele de fixare a energiei. menţinerea unui anumit nivel al populaţiilor de insecte defoliatoare nu se realizează prin activitatea consumatorilor de gradul al II-lea. fiecare din aceste acţiuni având repercusiuni asupra favorabilităţii momentane a solului pentru o specie dată şi influenţând tipul şi intensitatea noilor intervenţii.) Programul. accelerarea vitezei de circulaţie a elementelor chimice (în special. prin viteza de creştere. împreună cu toate organismele vii existente în spaţiul de cultură (microorganisme. dăunători. macroelemente) în ciclurile biogeochimice. La plantele din ecosistemele agricole se menţin programe specifice (de exemplu. buruieni etc. răsucitul frunzelor în timpul arşiţei de vară). Se poate realiza şi o asociere cu sectorul zootehnic.

dar creşterea intensităţii exploatării înseamnă depăşirea capacităţii de refacere a biomasei prin mecanismele naturale. la nivel zonal. Spaţiul de hrană variază. există numeroşi factori naturali şi antropici care diminuează suprafaţa productivă: eroziunea solului. de aproximativ 3% pe an. norma de teren arabil se va reduce la mai puţin de jumătate. păşuni. bazată pe alimente de provenienţă vegetală.12 Din suprafaţa uscatului de 14. trebuie menţionat faptul că aceasta nu are întotdeauna efecte pozitive. adică 28%. fără proteine animale şi fără grăsimi. iar. respectiv de modificare a biotopului. indicele producţiei alimentare l-a devansat pe cel al creşterii populaţiei. Pomparea apei din surse subterane este singura soluţie de menţinere a ecosistemelor agricole în zonele unde densitatea reţelei hidrografice este redusă – majoritatea zonelor aride. aceasta se obţine din circa şapte calorii primare. reprezentând spaţiul de hrană. Dacă luăm în calcul numai suprafaţa arabilă. iar alţii prea puţin. oceanice. printre altele.26 hectare/locuitor. În prezent. o raţie alimentară de circa 3 501 kcal/zi. degradarea chimică şi antropizarea (utilizarea terenului în alte scopuri decât cel agricol – urbanizare.Acestea pot fi luate din produsele vegetale şi animale consumate. în timp ce indicii producţiei alimentare s-au situat sub 2% pe an. unde se manifestă o tendinţă inversă. Luând în considerare şi posibilitatea modificării suprafeţei în sensul creşterii. o parte însemnată a pânzelor freatice importante sunt supraexploatate. este echivalentă cu 13 755 kcal primare.Securitatea alimentara si problemele globale Consumul de alimente asigură între 1 764-3 535 kcal/zi/locuitor. Apele folosite pentru irigaţii pot proveni din două categorii de surse: de suprafaţă (lacuri. sub suprafaţa pe care o reprezintă în prezent în China. Astfel. adică la 0.). Pentru menţinerea potenţialului productiv pe termen lung este necesară o gestionare atentă prin stabilirea 37 . Ambele categorii suferă de malnutriţie. nu creează această situaţie. fertilitatea solurilor. cu produse vegetale şi animale. fâneţe). acvaculturile). pH.53.09 ha. în condiţiile în care suprafeţele actuale se vor menţine constante. în care unii oameni mănâncă prea mult. Cum păsările şi ovinele consumă seminţe (furaje concentrate) înseamnă că acestea sunt în competiţie cu omul. Asigurarea necesarului de hrană pentru populaţie reprezintă una din variabilele cheie ale ecuaţiei populaţie în creştere . râuri) şi subterane. în timp ce bovinele (exceptând cele îngrăşate în complexe specializate). aria minimă este de 0. extrăgându-se un volum mai mare de apă decât cel care se reîntoarce prin infiltrare. Ambele surse pot deveni limitative pentru practicarea agriculturii. industrializare. ale apelor interioare). Deşi societatea modernă a condus la o diversificare şi la o amplificare fără precedent a nevoilor umane. Ca o excepţie. Importanţa irigaţiilor este susţinută de câteva date statistice relevante. ierarhizarea şi dezvoltarea societăţii. proprietăţi aerohidrice etc. deşertificarea. Ţinând seama de dublarea populaţiei în perspectiva anului 2100. efectele asupra sănătăţii fiind asemănătoare – sensibilitate mai mare la îmbolnăviri. ca şi cei subnutriţi şi subponderali se confruntă cu probleme medicale similare.Trăim. Este o ironie faptul că cei care sunt „suprahrăniţi” şi supraponderali. altfel spus 3. La nivel mondial. Astfel. pe durata mai multor decenii indicele de creştere a populaţiei a fost.8 miliarde hectare. O calorie stocată în biomasa consumatorilor (erbivorelor) este rezultată din mai multe calorii stocate de producători (plantele verzi). Rezultă faptul că cea mai mare parte din creşterea viitoare a ofertei mondiale de hrană trebuie să provină de pe terenurile cultivabile. speranţă de viaţă redusă şi productivitate diminuată. o raţie alimentară normală trebuie să includă şi furaje concentrate. la care se adaugă ecosistemele parţial amenajate. şi în funcţie de provenienţa alimentelor şi calitatea lor: la o dietă austeră.) Resursele de apă pentru irigaţii Folosirea irigaţiilor a însemnat una din primele acţiuni de control a factorilor ecologici de către om. Aceasta a permis crearea unor surplusuri imense de hrană cu implicaţii profunde în organizarea.1 miliarde în 2000) rezultă un spaţiu de hrană de 0. în parte prelucrate industrial. aria minimă este de 0. o reprezintă continentul african. cum este şi nevoia alimentară.8 persoane la un hectar. din punct de vedere calitativ. aceasta reprezintă doar 10% din total. tehnologiile agricole şi materialul biologic. Mai mult. face obligatorie şi utilizarea acestora în alimentaţie. încărcarea apelor cu poluanţi sau mineralizarea ridicată sunt principalii factori care determină disponibilitatea pentru irigaţii. în prezent. ca spaţiu propriu-zis de hrană. într-o lume divizată sub aspect nutriţional. Oferta alimentară a omenirii se bazează pe două componente fundamentale: ecosistemele naturale şi ecosistemele agricole. Fertilitatea solurilor condiţionează direct productivitatea ecosistemelor agricole fiind dependentă de numeroşi factori (aprovizionarea cu elemente nutritive. din ecosistemele agricole. care se găsesc numai în produsele de origine animală. din care 1 709 kcal provin din produse animaliere. suprafaţa agricolă este de 4. persistă încă deficienţe în satisfacerea nevoilor elementare.resurse limitate.13 hectare. consumând furaje grosiere. în special de proteine animale (de exemplu. Prima categorie furnizează. cu rol productiv (de exemplu. Debitul apelor de suprafaţă depinde de regimul climatic şi de gradul de împădurire al bazinelor hidrografice. turism etc. ecosistemele marine.1 miliarde hectare. resursele de apă pentru irigaţii. În acest caz. Prezenţa în alimentaţie a unor aminoacizi esenţiali. cantităţi însemnate. Variabilele care caracterizează această componentă sunt: suprafaţa disponibilă de a fi cultivată (terenuri agricole – arabil. Totuşi.62 ha. Raportând terenul productiv la numărul de locuitori (6. în timp ce la o dietă bogată. în medie. Această valoare acoperă însă diferenţieri mari între continente şi ţări. încă direct.

fără a exista o legătură filogenetică. omul duce la extrem simplificarea reţelei trofice. instituite de-a lungul unor îndelungate perioade de evoluţie şi înlocuirea lor cu biocenoze mai simple. Simplificarea este dublată de o uniformizare permanentă a întregului sistem agricol mondial datorită. înlăturând prin agrotehnică producătorii de biomasă neutilizabilă în dieta proprie sau a animalelor domestice. În continuare. Fenomenul se corelează direct cu reducerea corespunzătoare a productivităţii. încadrându-se în ansamblul natural. batate. Ciclurile biogeochimice din agroecosisteme. Cea mai mare parte a acestei biomase. precum şi pe unii consumatori. şansele noilor generaţii etc. randamentele fotosintetice şi ale asimilării fiind îmbunătăţite comparativ cu cele din natură. tehnologiile moderne au la baza consumuri energetice ridicate. mergând până la dezechilibrarea completă a agroecosistemului. Aproape întreaga cantitate de resurse alimentare mondiale era realizată. porumb. fãrã a exista o legãturã filogeneticã. ele fiind cunoscute şi sub denumirea de organisme transgenice. Primele agroecosisteme păstrau. fapt ce face ca. Argumentaţia ostilă utilizării OMG-urilor pleacă de la considerente cum sunt: riscul potenţial pe care îl comportă în relaţia directă cu sănătatea.) şi a creşterii a 7 specii de animale (porci. potenţialul de producţie şi însuşirile de rezistenţă ale soiurilor/raselor constituie cheia de boltă pentru asigurarea continuităţii recoltelor. restrângerii speciilor cultivate şi. ele s-au lărgit prin amenajări artificiale ale acestor biotopuri. respectiv pentru a spori eficienţa utilizării resurselor de energie şi de substanţă. Acest termen generic se aplicã organismelor cãrora li s-au transferat gene de la o altã specie. Pe de altă parte. pe de altă parte. Brown (2001) atrage atenţia asupra faptului că. O direcţie inovatoare şi controversată în acelaşi timp o reprezintă folosirea organismelor modificate genetic (OMG. dirijând întreaga activitatea productivă în vederea satisfacerii nevoilor proprii. Caracterul nesaturat al agrobiocenozei reduce la valori extrem de mici funcţia antierozională manifestată de biocenozele naturale. Ele se întindeau pe suprafeţe restrânse. Materialul biologic În ecosistemele agricole. sunt dependente de om. Intervenţia asupra materialului biologic este un caz tipic de gestionare informaţională. Folosirea OMG in productia de alimente O directie inovatoare si controversatã în acelasi timp o reprezintã folosirea organismelor modificate genetic (OMG) (tabelul nr. impactul indirect asupra ecosistemelor. deşi utilizarea îngrăşămintelor chimice a permis triplarea recoltei agricole la nivel mondial după 1950. Omul menţine în permanenţă caracterul juvenil. Această restricţionare rezultă din randamentul scăzut de valorificare care conduce la eliminarea excesului în apele subterane şi ecosistemele marine. printr-o eliminare a soiurilor şi raselor cu productivitate nesatisfăcătoare. să fie îndepărtate din agroecosisteme nu numai anumite elemente. păsări). la care se adaugă aceea de a „manipula” însuşirile favorabile dincolo de barierele genetice interspecifice. dar şi cu ritmul de diminuare a rezervei organice reprezentate de humus. bazate în special pe utilizarea energiei fosile. Mărimea biomasei este mai mare decât canitatea obţinută din ecosistemele naturale. manioc etc. dar şi pentru extinderea spaţiului de hrană. Tehnologiile agricole Prin abordarea sistemică a agriculturii contemporane şi prin crearea de complexe agricole. controlate fiind de factorul antropic. sub acţiunea apei.raţiilor de îngrăşăminte corelată cu cerinţele fiecărei specii cultivate. care asigură refacerea fertilităţii solului. În acelaşi timp. ci chiar cantităţi apreciabile de sol. ele fiind cunoscute si sub denumirea de organism 38 . cu siguranţă. o evoluţie similară nu mai este posibilă. 54. pe seama cultivării a 30 de specii de plante (grâu. Omul modifică informaţia genetică pentru a obţine manifestări fenotipice favorabile. Acest termen generic se aplică organismelor cărora li s-au transferat gene de la o altă specie. recoltele se ridică la maximum posibil în condiţiile unui aport optim de materie. la nivelul anului 1980. cartof. chiar în cadrul acestora. El determină acumularea de cantităţi semnificative de biomasă vegetală pe care o utilizează pentru nevoile sale. ameliorarea speciilor constituie unul din factorii motori care au permis valorificarea din ce în ce mai eficientă a biotopului agricol. nesaturat al ecosistemului agricol. orez. energie şi informaţie. singura legătură cu ecosistemele naturale învecinate sau precedente agroecosistemelor se realizează prin populaţiile de fitofagi sau alţi dăunători care nu pot fi distruşi sub o anumită limită. Principalul avantaj care a promovat OMG-urile îl reprezintă posibilitatea de a obţine într-un timp incomparabil mai scurt calităţile dorite pentru o specie. fără să prejudicieze structura iniţială a acestui ansamblu. pe de o parte. unde se declanşează dezechilibre ecologice. este exportată în afara ecosistemelor şi consumată pe arii restrânse. Cu timpul. un număr apreciabil de populaţii biologice din ecosistemele naturale pe care le înlocuiau. prin aplicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice explică randamentul sporit în conversia energiei solare. 9-2). reprezentând resursele alimentare pentru om şi animalele domestice. bovine. Crearea ecosistemelor agricole echivalează cu înlăturarea de pe o anumită suprafaţă a biocenozelor naturale. controlate de om. Perfecţionarea agrotehnicii. Dispunerea lor spaţială era condiţionată de extinderea spaţială a biotopurilor naturale favorabile plantelor de cultură.

mercurul. O formã particularã a acestui tip de poluare este cea rezultatã în urma cresterii concentratiei de substante nutritive. Sunt toxici în sine pentru organismul uman. Un alt aspect important în acest caz îl reprezintã substantele care nu “ucid” imediat dar care. . iar abundenta de “hranã” favorizeazã dezvoltarea 39 . Poluarea organicã este consideratã cea pe care o determinã deversarea de substante organice fermentescibile. Hg.fortificat consumatori Argumentatia ostilã utilizãrii OMG-urilor pleacã de la considerente cum sunt: riscul potential pe care îl comportã în relatia directã cu sãnãtatea. Pb. în ecosistem mentinându-se numai formele de viatã anaerobe (în general. . neutralizarea lor fiind de naturã chimicã sau fizicã. respectiv azot si fosfor. Principalul avantaj care a promovat OMG-urile îl reprezintã posibilitatea de a obtine într-un timp incomparabil mai scurt calitãtile dorite pentru o specie.compusii organici volatili (C. si asupra sãnãtãtii umane.dioxidul de carbon (CO2). cu care se asociazã frecvent. se poate ajunge la eliminarea totalã a oxigenului. Hg etc. se pot acumula. adicã substante care pot fi descompuse de microorganismele din apã în conditii de aerobiozã (în prezenta oxigenului) sau anaerobiozã (absenta oxigenului). cu efecte nocive asupra sãnãtãtii omului.dioxidul de sulf (SO2) – rezultã din procese de ardere. În cazuri grave. de la industrie (producerea cimentului. În functie de natura lor chimicã pot fi toxice (dacã sunt încãrcate cu Pb. dar în acest caz sporeste toxicitatea altor poluanti atmosferici (în special a dioxidului de sulf). bacterii). Fenomenul este cunoscut sub denumirea de eutrofizare (euris – larg. si asupra sintezei de hemoglobinã. trophos – hranã). ca agent antidetonant). Poluarea chimicã sau toxicã. . siderurgie. la concentratii relativ mici distrugând organismele vii si o persistentã îndelungatã. astfel cã speciile putin tolerante îsi scad efectivele sau chiar dispar. Este un oxidant foarte puternic (folosit si în epurarea avansatã a apei) care distruge rapid tesuturile vii. putând transfera poluantii în ecosistemele terestre sau chiar omului. arderea combustibililor etc. .) sau neutre. Tipuri de poluare a apelor În functie de predominanta unui anumit tip de poluant si de natura proceselor pe care le declanseazã. este determinatã de deversarea de substante organice în general de sintezã (inexistente în naturã) si anorganice în stare solvitã (dizolvate). ceatã toxicã. “pompat” în atmosferã de efortul omului de a-si procura energia prin arderea combustibililor. sansele noilor generatii etc. Cd. Zn. în interactiune cu alti poluanti. s-au adaptat. sunt cadmiul. fum) si rezultã din cele mai variate activitãti.). Impactul de mediu este similar cu cel al SO2. . .Poluanti atmosferici si efectele lor Prin efecte si cantitate cei mai periculosi poluanti atmosferici sunt considerati: . cu mare putere de volatilizare. mai ales la copii. sau prin interactiunea cu ceilalti poluanti atmosferici.transgenice. chimicã. metalele grele (Cd. componentã naturalã a aerului este. în special a celor neferoase.monoxidul de carbon (CO) rezultã din arderile incomplete în motoarele autovehiculelor (mai ales cele care folosesc benzinã) si a combustibililor fosili. în cele de incinerare a deseurilor menajere si. respectiv de la reducerea emisiilor. organomercurice (folosite ca insecticide). de asemenea. biologicã. în acelasi timp. în special a combustibililor fosili cu un continut ridicat de sulf (cãrbuni inferiori.) – provin din arderea incompletã a combustibililor lichizi. Astfel de substante au în general toxicitate ridicatã. zincul etc. mai ales în organismele rezistente. stocarea hidrocarburilor. Alte metale grele. În aceastã categorie sunt cuprinse substantele organoclorurate. îndeosebi când deversãrile se fac în ape stagnante. Acumularea poate genera “ploi acide” si. prin combustia benzinei cu plumb (a cãrei cifrã octanicã este îmbunãtãtitã prin adãugarea tetraetilului de plumb. autovehiculelor etc. Principalul impact ecologic îl constituie scãderea concentratiei de oxigen dizolvat. Poluarea aerului nu este altceva decât acumularea componentelor astfel încât sunt depãsiti parametrii fizici sau chimici la care majoritatea formelor de viatã. putând induce diferite tipuri de cancer. si implicit omul.V. Plumbul actioneazã cu precãdere asupra sistemului nervos reducând capacitatea de concentrare.ozonul – se formeazã prin mecanism fotochimic în prezenta gazelor de esapament. afectând cu precãdere cãile respiratorii. productia si utilizarea unor compusi organici de sintezã. 55.O.) pânã la simpla deplasare a pietonilor. petrol greu). Principalul effect ecologic nu se datoreazã toxicitãtii sale ci este rezultatul acumulãrii lui în atmosferã. Ti s. fãrã participarea microorganismelor. la care se adaugã aceea de a „manipula” însusirile favorabile dincolo de barierele genetice interspecifice.pulberile pot fi sedimentabile (praf) sau în suspensie (funingine. . 56. Cumularea lui în organism este cunoscutã sub denumirea de saturnism. Efectul toxic apare datoritã imposibilitãtii “utilizãrii” acestor compusi.. iar diminuarea efectului va trebui sã porneascã de la sursele de poluare.oxizii de azot (NOx) – provin în proportie de 70% din transporturile auto. Are impact asupra vegetatiei. poluarea apei poate îmbrãca mai multe forme: organicã. impactul indirect asupra ecosistemelor.a. Este toxic prin capacitatea sa de a bloca hemoglobina si astfel oxigenarea organismului.metale grele – sunt eliminate în procesele industriale de prelucrare a metalelor. fizicã. pãtrunzând cu usurintã în plante datoritã similitudinii cu molecule de dioxid de carbon. Cu..

douã forme: poluarea cu materii în suspensie si sedimentabile si poluarea termicã. • factori economici – evoluţia cererii. În primul caz. în principal. multe dintre ele au forme de închistare foarte rezistente. efectivele. stabilizarea efectivelor nu se va produce înainte de jumătatea secolului 21. fizico-geografici. temperaturã). dar viteza de creştere a efectivelor umane este actualmente la maximum. aceste organisme fiind adaptate unui mod de viatã parazit. 57. la nivel de 7 miliarde şi jumătate. care în functie de dimensiunea lor rãmân în suspensie sau se sedimenteazã. geologici etc. cu implicatii complexe în ecosistemele acvatice.zile fara automobile. servicii de inchiriere.telenaveta. masura menita sa scada concentratia de ozon si de CO2 din aer. blocând cãile respiratorii. Particulele solide afecteazã si direct fauna macroscopicã. de agrement.celule de circulatie – intr-un oras suedez in 1970 zona de centru a fost impartita in 5 sectoare triunghiulare pentru a reduce circulatia automobilelor si a incuraja folosirea mijloacelor de transport in comun. În general.controlul tehnic si intretinerea automobilelor.). Impactul ecologic este agravat de toxicitatea substantelor care sunt prezente în aceste particule. pe de o parte. preţul exploatării. Variabilele presiunii antropuce asupra resurselor naturale-factorul demographic În ecuaţia resurselor pot fi identificate numeroase variabile care influenţează nivelul presiunii exercitate de umanitate asupra fondului de resurse din mediu. Următoarea dublare.Masuri de control al transportului in centrele urbane . litorale si mai putin în apa potabilã (supusã unor tratamente fizice si chimice sau preluatã din perimetrul unor zone de protectie). de industrie alimentarã. implicit. au extins reteaua de drumuri rezervate biciclistilor. adică o dublare în aproximativ 130 de ani. dupã moarte.controlul riguros al vehiculelor si intretinerea regulate a acestora asigura respectarea normelor de emisie de poluanti si aduc astfel un aport important la eforturile de diminuare a poluarii 58. dincolo de această perspectivă globală. locuri speciale de parcare. lacuri. dacă nu un motiv de îngrijorare. este esenţial să sesizăm disparităţile regionale pe care le disimulează. insolubile. adică depăşirea pragului de 8 miliarde de locuitori. De cele mai multe ori este vorba de o crestere a temperaturii apei.Astfel circulatia a fost rarita si poluarea redusa intr-o zona in care intra zilnic 1 mil de oameni. care ţin de posibilităţile tehnice deexploatare şi verificare a diferitelor tipuri de resurse. scãderii solubilitãtii oxigenului odatã cu cresterea temperaturii.este cea mai raspandita forma de transport din lume iar autoritatile incearca sa incurajeze folosirea ei.Impactul antropic prin supra exploatarea resurselor-solul 40 . . Poluarea biologicã se apreciazã mai ales în raport cu utilizãrile menajere (apã potabilã). prin care parcurg etapele dintre infectii. . Poluarea fizicã îmbracã. luminã solarã. iar după ipoteza de bază a Naţiunilor Unite.Incepand cu anul 2000 in L. care poate influenta direct speciile de plante si animale (inducând o anumitã selectie a lor) sau indirect. • factori naturali – climatici. Acesteareprezintă. Danemarca. iar pe de altã parte intensificãrii activitãtii microorganismelor aerobe. prin modificarea concentratiei de oxigen dizolvat. conducând la efectele mentionate mai sus. Aceasta se datoreazã. poluantul este reprezentat de particulele solide. al XIX-lea). Într-adevăr. întrucât reprezintã contaminarea apei cu bacterii patogene pentru om si/sau animale. ar putea deveni efectivă în anii 2025. rata de creştere anuală şi timpul de dublare în ani. sunt foarte diferite în funcţie de regiunile considerate 59. Cu toate acestea.interdictii de parcare – asemenea interdictii micsoreaza numarul de masini care pot parca in anumite zone dar nu au nici un effect asupra numarului de masini care le traverseaza. transportului etc. consumatoare de oxigen. Factorul demografic S-a observat o încetinire a ratei natalităţii. Germania. adică o dublare în 45 de ani. zootehnice. printre care menţionăm: • factori de ordin demografic (numărul de locuitori. intensitatea luminii pe baza cãreia algele reoxigeneazã apa prin procesul de fotosintezã. astfel fiind imbunatatite serviciile de tranzit iar numarul accidentelor a scazut . Belgia. Acestea scad simtitor transparenta apei si. nivelul educaţional etc. cel puţin un motiv de reflexie. poluanti organici.algelor planctonice (unele dintre acestea chiar toxice). Poluarea termicã este o altã formã gravã. care devin. În 1930 s-a atins pragul de 2 miliarde.. Dar.in unele orase intr-o zi este interzise circulatia pentru automobilele cu numar de inregistrare fara sot iar in ziua urmatoare sunt interzise cele nu numere cu sot. Au trebuit mai mult de 2 milioane de ani pentru ca populaţia umană să atingă un miliard de indivizi (începutul sec. Automobilele particulare nu puteau trece dintr-un sector in altul.ciclismul. Tari ca Olanda. • factori tehnologici. În 1975 pragul de 4 miliarde a fost depăşit.salariatii lucreaza acasapastrand legatura cu biroul prin telefon si computer . . Acestea constituie un pericol potential în apele de loisir. sunt putin rezistente în afara gazdei la actiunea factorilor de mediu externi (aer.. dinamica populaţiei. si chiar garaje speciale .A au fost impuse zile fara automobile.restrictiile de acces – in 1977 in Buenos Aires a fost interzisa circulatia automobilelor particulare in zona de centru a orasului in zilele de lucru intre orele 10:00 si 19:0.

Degradarea biodiversitatii prin transferul de specii Contribuie puternic la diminuarea biodiversităţii. pisici etc. cum sunt pelicanul cret. care concentreazã o mare diversitate de organisme – pãdurile si zonele umede. într-un an. Degradarea biodiversitatii prin modificarea si distrugerea habitatelor Distrugerea si fragmentarea habitatelor sunt considerate cele mai importante cauze ale erodãrii biodiversitãtii. cu un rol fundamental în mentinerea echilibrului biologic natural (regularizarea cursurilor de apã. Astfel. cormoranul mic. Speciile alohtone (exotice. Oceania (9. 61. “alimentarea” solurilor si apelor litorale etc.Supraexploatarea solului este legatã. furnizoare de hrană şi alte bunuri. s-a restrâns suprafata agricolã în Europa. fiind al doilea factor după distrugerea şi modificarea habitatelor. speciile de pe nivelurile trofice inferioare nu au adaptări care să permită evitarea noului prădător/parazit. în mare mãsurã. întrucât mlastinile sunt ecosisteme de mare productivitate si diversitate. acestea suportã si presiunea comertului cu lemn tropical. iar scara de timp pe care actioneazã anuleazã posibilitãtile adaptative ale majoritãtii speciilor. Efectivele unor specii cum sunt vulturul negru. înlocuind vegetaţia naturală. Poluarea cu substante chimice de sintezã cu toxicitate ridicatã si (sau) cu predispozitie de concentrare în verigile superioare ale lanturilor trofice a afectat numeroase specii. El se manifestã în raport cu cele mai importante tipuri de ecosisteme. de altfel nu întotdeauna avantajoase. Astfel. Agricultura extensivã reprezintã cel mai important factor de presiune sub raport spatial. Statele Florida. presiunea demograficã si caracteristicile naturale ale solului sunt factori care actioneazã în favoarea agriculturii extensive. iar în Federatia Rusã cu 1%. pãsunile si plantatiile viti-pomicole. sau indirect. în favoarea terenurilor cultivate. acvila de câmp. iar cele de pe acelaşi nivel nu reuşesc să le concureze. terenul agricol a crescut cu un ritm mediu de 1. plantă acvatică originară în America de Sud. de exemplu.9%) si Africa (5. iar pe ansamblu. în America Centralã si de Nord cu 0. altele sunt cultivate o datã la doi ani. gaia albã. în perioada 1989. de exemplu.1991. Ori de câte ori omul a stabilit noi aşezări la mare depărtare de cele de provenienţă. ea produce pagube însemnate şi în Africa. Astfel. Mai mult.7%. ceea ce le expune la influenta nefastã a pesticidelor sau altor otrãvuri folosite în momelile din capcanele pentru vulpi si lupi. prin reducerea celei forestiere. Zambila de apă. În acelasi interval. acestea reprezentând primul pas sau transferul voluntar.). circa 12 milioane de kmp (respectiv 20% din pãduri). Louisiana şi Texas cheltuiesc anual 11 milioane dolari în încercarea de a limita creşterea ei. Suprafata acestora. a invadat numeroase ecosisteme acvatice în SUA. Aceasta se manifestã direct prin reducerea suprafetei ocupate de ecosistemele naturale. are loc şi un transfer involuntar al speciilor simbionte sau parazite. cunoscute ca fiind ecosistemele cu cea mai mare biodiversitate. concomitent. a căutat să-şi aducă speciile familiare. spatiul de hranã al planetei cuprinde terenurile agricole. întrucât factorii care limitau creşterea populaţiilor nu mai acţionează cu aceeaşi intensitate în noile condiţii. Astfel. Poluarea afecteazã habitatele. şoareci. solurile lateritice). În majoritatea cazurilor. prin efectele poluãrii asupra conditiilor de viatã ale speciilor. mai accentuat în America de Sud (12. acvila de stepã. Deoarece populaţiile speciilor exotice se regenerează. de cresterea cererii de produse alimentare.). unele soluri permit obtinerea de douã recolte. întrucât ponderea arabilului a crescut pe seama pãsunilor.8%. în medie cu 1. acestea pot genera probleme pe termen lung sau chiar permanent. introduse) au în multe cazuri comportament invaziv. Lucrãrile de asanare a zonelor umede pentru a atrage noi terenuri în circuitul agricol au devenit o practicã curentã începând cu secolul al XIX-lea. Plantele exotice formează adesea monoculturi înlocuind speciile indigene. Acestea au fost considerate întotdeauna ca victorii hotãrâtoare ale omului asupra naturii. Reducerea suprafetelor împãdurite a devenit un fenomen mondial.7%).8%. Aceastã dinamicã nu evidentiazã si variatiile calitative. dar şi a altora care s-au adaptat să trăiască în apropierea omului (şobolani. conducând chiar la distrugerea lor. din 1700 si pânã în 1980 au dispãrut. Dupã acest prag. În SUA. zãganul. cu deosebire în tãrile în curs de dezvoltare din zonele calde. pe seama pãdurilor tropicale. lopãtarul sunt amenintate datoritã restrângerii suprafetelor cu stufãrisuri si ape de micã adâncime. întinse suprafete fiind defrisate pentru extractia lui. Pe ansamblul planetei. 60. 41 . precum si ponderea relativã reprezentatã de fiecare a cunoscut variatii semnificative odatã cu intensificarea presiunii prin cresterea populatiei. se consideră că 42% din speciile de pe „lista roşie” au ajuns aici ca urmare a prezenţei speciilor exotice. În acelasi timp. respectiv terenurile arabile. iar altele îsi pierd potentialul productiv dupã 4-5 ani (cum sunt. Perioada marilor descoperiri geografice a reprezentat şi începutul unor transformări ireversibile în ecosistemele din noile teritorii.0%). Efecte globale (modificãrile climatice) si regionale (ploi acide) conduc la schimbãri în structura biocenoticã. fânetelor. soimul cãlãtor au scãzut alarmant datoritã intoxicãrii cu pesticide organo-mercurice sau organo-clorurate. soldate adesea cu dispariţia speciilor indigene (autohtone). În plan ecologic însã este mai degrabã vorba de insuccese. gãinusa albastrã de baltã a dispãrut din Sicilia si Sardinia din cauza desecãrii mlastinilor. pãsãrile prãdãtoare constituie ultima verigã a acestor lanturi. fenomenul se intensificã. fertilitatea naturalã influenteazã semnificativ productia agricolã. codalbul. fânetele. Alte specii. De asemenea. Aici.

va contribui în continuare la transferul de specii. Meduzele exotice din Marea Neagra au venit pe această cale. confecţii. Vânătoarea. Istoria exploatării speciilor este o istorie a involuţiei. De altfel. vânătoarea şi pescuitul fiind acum limitate de reglementări restrictive.Astfel. în 1950. 42 . În fapt. mecanism. Caracterul invaziv s-a manifesta în 1987 şi 1989. a hidrantelor. dar şi accesul ambarcaţiunilor. răspândirea filoxerei în Europa prin introducerea viţelor americane). Iată numai câteva din motivaţiile care conduc la sporirea presiunii antropice asupra ecosistemelor naturale. sunt exploatate ecosistemele naturale. “costul refacerii” nu este suportat pentru nici unul din produsele obţinute. ele reprezintă şi vectorii pentru răspândirea unor agenţi fitopatogeni şi a insectelor dăunătoare (de exemplu. Principalele căi de transfer sunt reprezentate în prezent de: Transportul containerizat – a permis transferul speciilor nu numai în zonele portuare. 63. lemnul este încă considerat unul din cele mai valoroase materiale de construcţie. iar reînnoirea depinde. dar. fără a fi deschise decât la destinaţie.definire. ne putem aştepta la atenuarea diferenţelor dintre ecosisteme echivalente. fiind preferate de insecte şi reptile. dar şi a paraziţilor acestora. În acest context. în care se încerca combinarea productivităţii ridicate a albinelor africane cu calitatea mierii produse de albinele europene. de capacitatea lor de a contracara un anumit nivel al presiunii umane. Supraexploatarea îmbracă diverse forme şi este motivată de satisfacerea uneia sau alteia dintre nevoile din ce în ce mai sofisticate pe care creşterea gradului de civilizaţie le-a generat. În acelaşi timp. prin impactul asupra puietului de peşte. prin schimbarea formelor de relief pe termen mediu si prin schimbarea vegetatiei pe termen scrut. în multe cazuri şi pe cele ale mecanismelor care asigură existenţa acestora. Acvacultura – contribuie la răspândirea speciilor exotice de peşti. Amplificarea comerţului internaţional. Agricultura – speciile de plante cultivate se răspândesc în ecosistemele naturale. Traficul aerian – asigură multor specii o modalitate rapidă de răspândire. Apa de balast – navele comerciale neîncărcate sunt stabilizate prin umplerea calelor cu apă de mare sau apă dulce şi. Relaţia omului cu speciile din floră şi faună a depăşit de mult timp limitele satisfacerii nevoilor existenţiale. la asigurarea resurselor alimentare. dezvoltarea luxuriantă în apele lacului Victoria împiedică funcţionarea instalaţiilor de tratare a apei. multe specii de peşti autohtoni au înregistrat un puternic declin al populaţiilor. iar medicamentele “verzi” şi-au dovedit eficienţa în tratarea a numeroase afecţiuni. de stabilitatea ecosistemelor. o dată cu aceasta.Schimbari climatice. stau mult timp înainte de a fi încărcate/descărcate şi sunt dificil de examinat. Ca urmare. ele constituie surse de materii prime pentru numeroase ramuri ale industriei uşoare (medicamente. cosmetice. Aceleaşi caracteristici sunt valabile şi pentru speciile silvice şi dendrologice. dar mai ales pescuitul contribuie încă. deoarece containerele sunt livrate. veniturile substanţiale care se pot obţine din capturarea speciilor protejate să motiveze populaţia săracă pentru a încălca reglementările şi a continua prigoana acestora. la mijlocul anilor ‘80 a fost introdusă accidental o specie de meduză (Mnemiopsis leidyi) provenită din oceanul Atlantic. În Marea Neagră. ci chiar în locaţiile interioare. recolte etc. La începutul anilor 90’. dar individualizate ca urmare a izolării geografice. Această capacitate este de multe ori supraevaluată sau ignorată. numeroase resurse ale biosferei devenind epuizabile sau epuizate. cu atât mai mult cu cât comerţul cu specii sălbatice a luat o amploare deosebită în ultimele decenii. efectele fiind mai puţin evidente. iar modalităţile de transport s-au diversificat. modalităţi agreate sau tradiţionale de petrecere a timpului liber sau de găsire a unei companii “exotice”. Contextul economic face ca. contributii ale sectoarelor economice Definitie=Variatia lenta a caracteristicilor climatice intr-o perioada data de timp ai intr-n loc dat. Lumea plantelor nu este exceptată. În plus. 62.). capacitatea speciilor de a suporta presiunea acestora a scăzut chiar mai mult. Containerele asigură un adăpost temporar. Astfel. a sărăcirii permanente a zestrei genetice. astfel că în 1998 au ajuns în Los Angeles. sunt transportate specii şi animale acvatice. Transferul de specii nu aparţine însă trecutului. în care etapele sunt marcate de extincţia totală sau parţială a speciilor. susţinută de liberalizarea comerţului. în totalitate. în numeroase cazuri. masa totală a populaţiei era de 900 milioane tone. în care omul nu intervine pentru a contracara efectele acţiunii lui. cantitate comparabilă cu masa de peşte capturată la nivel global într-un an. într-o proporţie semnificativă. Practic. astfel că degradarea biodiversităţii specifice va conduce la scăderi şi pentru următoarea componentă – biodiversitatea ecologică. aceasta înseamnă dispariţia sau ameninţarea cu extincţia a mii de specii de plante şi animale. răspândindu-se apoi pe mari suprafeţe. Degradarea biodiversitatii prin supraexploatare Supraexploatarea speciilor afectează mai mult de o treime din acestea. Roiurile s-au deplasat spre nord cu 400–500 km/an. Cum am distrus natura Albinele ucigaşe din SUA erau specii hibride scăpate dintr-un experiment realizat în Brazilia. textile din piele etc. aşa cum se întâmplă în cazul ecosistemelor agricole. La aceasta s-a adăugat necesitatea eliminării concurenţei pe care o reprezentau pentru păşuni. Deşi putem spune că epoca marilor masacre a trecut. Schimbarea climatica poate fi indicate prin inregistrari geologice pe termen lung. devenind de multe ori invazive. aducându-le în pragul dispariţiei. terenuri agricole.

ducand la inundatii si secete. Futuni puternice in Marea Nordului si sudul Oceanului Planetar. tot mai multe specii vor disparea. Mai mult.2 grade C de la momentul cand a inceput sa fie monitorizata (anul 1860). Mai putine ploi in numeroase regiuni ale Globului. care este probabilitatea pentru acest lucru si cat de grave sunt consecintele in aces caz. Industria. de asemenea. Majoritatea comunitatii stiintifice a lumii este de acord ca pot fi deja observate schimbari climatice determinate de activitatile antropice ce produc emisii de GHG (gazele cu efect de sera prevazute de Protocolul de la Kyoto sunt: CO2. Se considera ca schimbarile climatice vor determina o continuare a cresterii nivelului marii care va pune in pericol zonele de coasta de pe glob prin eroziune si inundatii.consecinte Desi aceste fenomene pot parea nesemnificative la prima vedere. datorita schimbarii conditiilor meteorologice. HFC-uri. Bolile tropicale vor fi mai numeroase. Mai putina zapada. Ca rezultat al schimbarii climatice. Conditii meteo mai greu de prezis. Tendinta de incalzire continua. si chiar ciclurile globale ale apei pot fi tulburate. Ele vor determina. mai ales prin cresterea temperaturii medii globale cu 0. efectele lor asupra vietii cotidiene pot deveni extrem de grave.Procesul de evaluare consta in a gasi ce anume poate sa mearga prost. intensificarea frecventei aparitiei evenimentelor meteorologice extreme si modificarea modelelor precipitatiilor la scara globala. Mai putine nopti racoroase. PFC-uri si SF6). Ierni mai scurte. Nivelul marii va incepe sa creasca Calota glaciara va incepe sa se topeasca rapid (James Hanson). 64. Dioxidul de carbon va accidula Oceanul Planetar. Australia se va desertifica. energia. Informatiile se combinba intr-o estimare a riscului conform relatiei R=P*G Unde: R=riscul aparitiei unui eveniment neprevazut P=probabilitatea G=gravitatea pericolului Riscul poate fi depasit daca profitul depaseste daunele R=P*(D-B) R=riscul P=probabilitatea D=efecte daunatoare B=efecte profitabile Un mod normal de evaluare a riscului este acela de a lua principalele trasaturi(probabilitatea si gravitatea) si de a le reprezenta grafic Estimarile pot avea rezultate diferite in functie de profesie sex si tipul locului de munca . Evaluarea riscurilor ecoloigice In evaluarea unui risc ar trebui sa existe o corelatie intre riscul perceput si riscul evaluat.0.Schimbarile climatice sunt cauzate in mod direct sau indirect de activitatile umane care determina schimbarea compozitiei atmosferei globale si care se adauga la variabilitatea naturala a climei observate pe o perioada de timp comparabila. Uragane de o mai lunga durata si de o intensitate mai ridicata. Efectele sunt vizibile. Mai multe "valuri" de caldura. Uraganele vor creste in intensitate ( Alfred Russel Wallace in 1900 ). Schimbari climatice. Mai putine rezerve de ape in numeroase regiuni ale Pamantului.6 +/. N2O. pot aparea modificari ale ecosistemelor locale. 65. agricultura si turismul. Rezervele de hrana se vor diminua. CH4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 43 . Alti indicatori care evidentiaza schimbarile climatice sunt topirea accelerata a ghetarilor in timpul verii si o crestere cu 10-20 cm a nivelului marii in secolul al XX-lea. cotribuie la schimbarile climatice prin faptul ca toate utilizeaza tehnologii care schimba compozitia atmosferica prin emisia de gaze cu effect de sera care depasesc limitele admise si care provoaca efectul de sera. Toate sectoarele economice.

care permite alocarea optima a resurselor pentru control si gestionari 44 .-Metodile diagramelor logice -analiza arborelui de eroare -analiza arborelui de evenimente -analiza cauzei efect -analiza erorii umane Obiectivele principale ale identificarii sunt: -cuantificarea si evaluare riscului -posibilitatea de prevenire si anticipare a modului de producere a acshidentelor si de transformare a lor in acshidente majore -ordonarea dupa prioritati a riscurilor. 66. Tehnicile de indentificare se impart in 3 categorii: Cat1-Metode comparative -metoda listei de verificare a procesului -metoda reviziei de siguranta -metoda rangului relativ -analiza preliminare ale riscului Cat2-Metode fundamentale -studiul de risc al functionarii(HAZOP) -analiza WHAT IF -modul de defectare si analiza efectului (FMEA) Cat3. Identificarea si analiza riscului pentru accindente majore Procesul de evaluare a riscului este unul probabilistic.Atentia publicului ramane rareori concentrata pe o anumita problema chiar daca aceasta este una permanenta sau de importanta cruciala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->