Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE LEASING

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea comerciala ........................ cu sediul in ........... str. ........ nr. .... sect. .... al municipiului Bucuresti/judetul ............... tel. ........... fax.............. inmatriculata in Registrul Comertului ............... sub nr. ............ avand contul nr. ................. la Banca ................... si codul fiscal nr. .................... prin reprezentanti legali ............... ........... avand functia .................. cetatean ................... posesor al actului de identitate/pasaport nr. .................... in calitate de LOCATOR si Societatea comerciala .......................... cu sediul in ............. str. ......... nr. .... sect. ......... al municipiului Bucuresti/judetul ............... tel. ........... fax .............. inmatriculata in Registrul comertului .............. sub nr. ............... avand contul nr. ............. la Banca ................... si codul fiscal nr. ............... prin reprezentanti legali ........... .............. avand functia .................. cetatean ............... posesor al actului de identitate/pasaport nr. ....................... in calitate de UTILIZATOR. S-a incheiat prezentul contract. Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Locatorul ................ se obliga sa transmita dreptul de folosinta si posesia bunului descris mai jos (se precizeaza denumirea, marca si documentele de atestare al acestuia) in valoare de ...................., iar utilizatorul sa plateasca si sa preia acest bun. Predarea-primirea bunului ce face obiectul utilizarii se consemneaza in procesverbal, anexat la prezentul contract. Bunul ce face obiectul contractului va fi utilizat pentru ................ ....................... (scopul, destinatia bunului, eficienta comerciala). Art. 3. DURATA CONTRACTULUI Contractul se incheie pe o durata de ...............ani, cu incepere de la data de ................. pana la data de .............. Contractul se poate prelungi, in care scop partile vor incheia si semna un act aditional scris. Art. 4. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Pretul pentru folosirea bunului este de ........... pe luna. Redeventele platite care acopera valoarea de circulatie a bunului vor fi calculate tinand seama de o marje de profit si de amortizarea integrala a bunului, regimul de amortizare fiind stabilit de parti, de comun acord, in conformitate cu legea. Evolutia ratei inflatiei care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract poate determina indexarea redeventelor. Art. 5. Partile au convenit ca plata sa se faca prin: a) virament cu ordin de plata; b) fila CEC; c) cambie. Plata se va face lunar, in a 25-a zi, in contul locatorului cu nr. ...... ......... deschis la Banca ...................... sucursala ........... In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara bunul, locatorul trebuie sa aiba in vedere varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa si amortizarile. In situatia in care contractul de leasing a fost incheiat ca urmare a unei novatii, prin care s-a stins un raport juridic anterior nascut in baza unui contract de locatie de gestiune, locatorul va lua in considerare si ratele cu titlu de chirie platite in baza contractului de locatie la gestiune, daca acest contract a fost incheiat cu acelasi utilizator. Art. 6. GARANTII SI ASISTENTA TEHNICA Locatorul garanteaza bunul predat in folosinta utilizatorului pentru a) performante ............................................................

b) calitate ........................................................ pe o perioada de .................. calculata de la ................. pana la ................. Locatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica in procesul de utilizare pe toata durata prezentului contract. Locatorul va livra, odata cu bunul: - cartea tehnica, instructiuni, documentatie ............................... Locatorul va garanta pe utilizator de evictiune din partea oricarei persoane fizice sau juridice care ar pretinde vreun drept real asupra bunului inchiriat. Art. 7. OBLIGATIILE LOCATORULUI Locatorul se obliga: a) sa confere utilizatorului un drept de folosinta si posesia bunului utilizat in sistem de leasing; b) sa-i predea utilizatorului bunul la termenul stipulat in contract ........................... la adresa .............. pe baza de proces-verbal. Cheltuielile de predare vor fi suportate de ........................... . c) locatorul garanteaza bunul livrat pe o perioada de ......... ani care curge din momentul receptiei, in urmatoarele conditii .................... d) locatorul se obliga sa nu instraineze, sa nu greveze si sa nu dispuna de instalatie in alt mod in proprie initiativa pe durata contractului; e) sa respecte la expirarea contractului de leasing, dreptul de optiune al utilizatorului, ce consta in posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului sau restituirea acestuia. Art. 8. OBLIGATIILE UTILIZATORULUI Utilizatorul se obliga: a) sa preia si sa foloseasca bunul, dupa destinatia care rezulta din documentatie si clauzele prezentului contract; b) sa nu incheie un contract de sublocatie privind bunul incredintat, fara acordul locatorului; c) sa efectueze platile cu titlu de redeventa in cuantumul valoric stabilit si la datele fixate in prezentul contract; d) sa execute la termen si in bune conditii toate reparatiile capitale si curente; e) sa suporte cheltuielile de intretinere si reparatiile ocazionate de intrebuintarea bunului in activitatea sa; f) sa fixeze pe partile si pe piesele componente ale instalatiei placute din care sa rezulte numele furnizorului (in scop publicitar); g) sa apere, in raporturile cu alte persoane, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la bunul ce face obiectul prezentului contract. In caz de pierdere, deteriorare, furt, disparitie a bunului, din culpa sa, sa plateasca proprietarului contravaloarea bunului. h) sa asigure bunul la o societate de asigurari autorizata si sa plateasca sumele de asigurare, ori sa preia contractul de asigurare de la locator; i) sa plateasca toate impozitele si taxele, precum si utilitatile consumate (energie electrica, termica, gaze naturale, salubritate, telefon, fax etc; j) sa efectueze investitiile convenite cu locatorul, prevazute in anexa de la prezentul contract; k) sa restituie bunul locatorului, in stare de buna folosinta, potrivit destinatiei sale, la expirarea sau rezilierea contractului, in cazul in care nu s-a exercitat dreptul de optiune, prin notificare scrisa, cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii fiind considerat ca, initial, l-a primit in stare buna. Art. 9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat, nu-si respecta obligatiile privitoare la investitii sau daca se afla in reorganizare judiciara sau faliment, locatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract cu daune interese. In cazul in care utilizatorul nu-si executa obligatia de plata a redeventei, locatorul are dreptul sa perceapa penalitati de ......% pe zi de intarziere, calculata la valoarea

ratelor restante. Pentru neplata redeventei, trei luni consecutiv, locatorul are dreptul a rezilia contractul prin simpla notificare, cu plata de daune interese, ce cuprind redeventele scadente si cuantumul valoric al redeventelor care au ramas de platit pana la expirarea prezentului contract. Pentru alte cauze, rezilierea poate avea loc prin conventia partilor sau prin hotarare judecatoreasca. Nerespectarea dreptului de optiune al utilizatorului obliga locatorul la plata de daune ce vor fi egale cu valoarea contabila ramasa. Art. 10. FORTA MAJORA Forta majora ivita dupa incheierea contractului care impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului apara de raspundere partea care nu si-a putut indeplini obligatiile din aceasta cauza pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata, conform art. 1082-1083 Cod civil. Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere. Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturala, incendiu, mobilizare, rechizitie, insurectie starea de razboi. Greva nu va fi considerata caz de forta majora. Partea care invoca forta majora este obligata sa justifice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora. Art. 11. MODIFICAREA CONTRACTULUI Modificarea contractului se face de comun acord prin act aditional semnat de ambele parti. Art. 12. DISPOZITII FINALE Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi solutionate la instantele judecatoresti competente. Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

LOCATOR, UTILIZATOR,

S-ar putea să vă placă și