Sunteți pe pagina 1din 20

Angajator Adresa inregistratd Ia Registrul Comerfului din ...... sub ff.J.../...../..... C.U.I.

Telefon:

.................../Fax: ...........

DECIZIE DE SANCTIONARE DISCIPLINARA (AVERTISMENT SCRIS)


(art.263-264 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 5312003

- Codul muncii)

HotirArea/decizia nr. din data de .................


de sesizare a conducerii ................', de Ca urmare a referatului/notei/adresei inregistrate cu nr. cdtre ...........', cu privire la sdvdrgirea de cdtre salariatul/a .......... a urmdioarei abateri disciplinare .........................,

............

in temeiul dispozifiilor art.263 9iart.264 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
prevederilor Regulamentului intern al ................................. '; Pregedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul
............a,

5312003

Codul muncii 9i potrivit

numit prin ..........' nr. ............./........ a ...............u;

DECIDE:
1. - (1) Dna/dl ........"..........,, avAnd funcfia de ............. in cu avertisment scris.
(2) Prin prezenta,

Art.

cadrul
.

se sanctioneazd

disciplinar,

Dna/dl

se avertizeazd

in scris cd ....................

ArL 2. -

(1)

Motivul de fapt al sancfiondrii disciplinare il constituie neindeplinirea atribufiilor de servi-

ciu/nerespectarea normelor de conduitd in unitate, gi anume: (2) Imprejurdrile in care fapta a fost sdvArqitd sunt urmdtoarele:
(3) Gradul de vinovdtie a salariatului: (4) Consecintele abaterii disciplinare sunt urmdtoarele: (5) In stabilirea sancliunii disciplinare au fost avute in vedere comportarea generald 9i lipsa/eventualele sancfiuni disciplinare suferite anterior de cdtre acesta.

in serviciu

a salariatului

Art.

3.

- Temeiul

de drept al aplicdrii sancfiunii disciplinare il constituie art.264 alin. (1)

lit.

a)

din Codul muncii.

Se anexeazd prezentei decizii de sancfionare disciplinard procesul-verbal redactat cu prilejul cercetdrii prealabile a abaterii disciplinare proba refuzului de prezentare 1a cercetare.'

Art. 4. Art. Art.


5. 6.

w
0lE
.eL

- Prezenta

decizie se poate contesta in termen de 30 de zile, la

r+-n

(1) Compartimentul Resurse Umane qi Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei

decizii.
(2) Prezenta decizie igi produce efectele de la data comunicdrii sale.

REPREZENTANTT LEGALI ANGATATOR"

Data comunicdrii: ............. Semndturi de luare la cunoptintd: ...................

Note:

1)Reprezentantul

legal al autoritifii conhactante sau alti persoand competenti

sd emitd

decuii.

zl

"'De exemplu:

gefrd compartimenhrlui din care face parte salariatuJ;

- un organ de control intern sau din afara centrului; - prin autosesizare, atunci cind persoana abilitad sd aplice " Denumirea angajatorulur.
'' Mentionarea actului

sancfiunea constatd in mod direct sdvArgirea unei abateri disciplinare;

orice altd persoand care, avAnd cunogtinle despre sdvArgirea abaterii, sesizeazd conducerea centrului

ir

acest sens.

Denumirea angajatorulur. de numire, dupd caz. 6) Menlionarea emitenh:lui actului de numire, dupd caz. D Pottivit art. 75 alin. (1) din Conhacful colectiv de munci unic ia nivel national pe anii 2007-2010, sub sancfiunea nuliteili absolute, nicio sancfiune nu poate fi dispusd inainte de efectuarea unei cercetdri disciplinare prealabile. Dat fiind cd prevederile Contractuiui colectiv de munci sunt mai favorabiie salariatului, acestea se aplicd cu prioritate fafd de prevederile Codului muncii care, inarl.267 alin. (1), excepta avertismentul de la obligativitatea cercetdrii prealabile. o'Tribunalul in circumscripfia cdruia domiciliazd salariahrl. De exemplu, Tribunalul Municipiului Bucuregh - Secfia a VIII-a Litigii de
muncd gi asigurdri sociale.

') Pohivit regulilor specifice angajatorului. De exemplu: Director General, Director Economic, precum gi $ef Resurse Umane 9i aviz iuridic.

22

Angajator Adresa inregistratd la Registrul Comerfului din ...... sub nr.J.../...../..... C.U.I.

Telefon:

.................../Fax: ...........

DECIZIE DE SANCTIONARE DISCPLINARA


(CONCEDIERE)
(art.263-264 alin. (1) lit. 0 din Legea nr. 53/2003

Codul muncii)

de sesizare a conducerii Ca urmare a referatului/notei/adresei inregistratd cu ff. ... a urmdtoarei abateri .............', cu privire la sdvAr$irea de cdtre de disciplinare grave/urmdtoarelor abateri disciplinare repetate ...i..'...,.!,.'....'..../

cdtre

........... salariatul/a

i
nr.

inbaza Procesului-verbal privind desfdgurarea procedurii cercetdri disciplinare prealabile inregistrat


................

cu

in temeiul dispozitiilor art.263 gi art.264 alin.

(1)

tit. 0 din Legea nr. 5312003 - Codul muncii gi potrivit

prevederilor Regulamentului intern al Pregedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul

DECIDE:
..., avAnd functia de .................... in Art. 1,. desfacerea disciplinard a contractului individual de muncd.

(l)Dna/dl.

cadrul

se sancfioneazd cu

2. - Motivele de fapt ale sancfiondrii disciplinare cu concedierea sunt urmdtoarele: Obiectul abaterii disciplinare il reprezintd fapta/ele in legdturd cu munca salariahrlui, care constd/u intr-o acfiune sau inacliune sdvArgitd cu vinovdtie de cdtre acesta, prin care s-au incdlcat: - normele legale - regulamentul intern - contractul individual de muncd - contractul colectiv de muncd aplicabil - ordinele 9i dispozifiile conducdtorilor ierarhici. Punctul de vedere al salariatului/ei este cel consemnats: a) in Notele explicative scrise, inregistrate cu nr. ..........................., prin care salariatui gi-a prezentat propria pozifle in legdturd cu fapta imputatd, plecum 9i apdrdrile invocate in favoarea sa;

Art.

b) salariatul in cauzd a refuzal sd prezinte Note explicative

scrise,

fapt consemnat ca atare in

c) AvAnd in vedere neprezentarea salariatului la convocare, fdrd un motiv obiectiv, Comisia a aplicat dispoziliile art. 267 alin. (3) din Legea nr.53l2003,potrivit cu care angajatorul are dreptul sd dispund sancfionarea, fdrd efectuarea cercetdrii disciplinare prealabile. Aga cum rezultd gi din Notele explicative formulate. salariatul/a:

a) recunoate b) nu recunoagte
sdvdr$irea faptelor gi invocd in apdrarea sa urmdtoarele imprejurdri:

(2)

Latura abiectivd: Salariatul/a

a sdvArqit urmdtoarele fapte:

(3) Faptele au fost sdvArgite in urmdtoarele tmprejurdri: (4) Salariatul/a a sdvArgit faptele mai sus menlionate cu incdlcarea:

- obligafiilor

de serviciu propriu-zise,

23

- normelor

de comportare din unitate, 9i anume:

(6) C o n s e c i nt e l e ab at e rii d i s cip linare."'....... " " "' (7) Latura subiectivd: fapta a fost sdvArgitd cu: .........."""' (De exemplu

intentie directd'o

- intentie indirectd" - culpd cu prevedere" - culpi simpld") (B) Cauze exoneratorii de rdspundere'o:

(10) Comportarea generald in serviciu a salariatului (11) Termenele de prescripfie" prevdzute pentru angajarea rdspunderii disciplinare .....'t..:.........'.'. (12) in verificarea zustinerilor fScute de saiariat in apdrare 9i a constatdrilor din referatul de sesizare, s-au ana-

Art. Art.

3.

- Motir.ul

de drept al aplicdrii sanctiunii disciplinare il constituie art.263-268 din Legea nt,5312003

Codul muncii, in special art.264alin. (1) iit. f) din Codul muncii'


4.

- Prezenta

decizie se poate contesta in termen de 30 de zile,la


Resurse Umane 9i Contabilitate

Art. 5. - (1) Compartimentul

vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii. (2) Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicdrii sale. REPREZENTANTI LEGALI ANGAJATOR,, Data comunicdrii: ............. Semndtura de luare la cunogiinld a salariatului:
Note:
1)

'..."""""""""
si emitd decizii.

Reprezentantul legal al autoritdtii contractante sau altd persoani competentd

'' De exemplu:

acest sens va intocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie faptei, descrierea modului in care s-a desfdqurat cercetarea disciplinard descrierea si cuprindd: indicarea subiech:lui uUut.tii dir.iptittare, in_care fapta a fost sdvAr$iti, prezentarea consecintelor abaqi imprejurdrilor conditiilor prezentarei gi salariatului, pr.ulubile ascultarea generule in sewiciu a salariatului 9i a eventualelor sancfiuni disciplinare suferite anterior de cdhe salariat,

- qefu1 compartimentului din care face parte salariatui; - un organ de controi htern sau din afara centrului; mod direct sdvargirea unei abateri - prin Jutosesizare, atunci cand persoana abilitati sd aplice sanc{iunea constatdjn cenfrului in acest sens. conducetea sesizeazd abaterii, sdvirgirea despre cunoqtinfe avAnd care, persoand - orice alti
,)La
fiouLirarua cercetdrii disciplinare

discipLinare;

prealabili comisia numitd in

ierii disciplinare, a comportirii

imputernicite de cdtre angaiator sd stabilirea gradului de vinovdtie"a salariah;lui, probele administrate 9i propunerile_persoanei/comisiei a salariatului. disciplinard de sancfionare sau a cauzei ilasare de prealabili rcaluezec"ercetarea disciplinard n'') Denumkea angajatorului. 6)Menlionarea actului de numire, dupd caz. z Menlionarea emitenh.rlui actului de numire, dupd caz' u)Co-lsia scrisd de 1a salariatul ascultat, noti numitd pentru efectuarea cercetdrii discipiinare prealabile are obligafia de a lua o notX in apdrarea sa. invocate impreiuririle a comis-o 9i in care se va preciza pozitia salariahrlui fatd de fapta pe care t) 1or. datei sdvArqirii menlionarea cu disciplinare, Se prezintd in detaliu abateri-le r0)Salariatul a prevdzut rezultatul faptei 9i a urmdrit producerea lui' 11)Sa-lariatul lui. a previzut rezultatul negativ, nu I-a urmdrit, dar a acceptat producerea 12)Salariatul firi temei cd acesta nu se va produce. considerAnd i-a acceptai, nici nu 1-a urmdrit nu sale, fap"tei 9i a prevdzut rezultatri ,r)Salariatul nu a prevdzut rezultatul negativ, deqi trebuia 9i putea si-l prevadd. tn)Cauzele sunt: legitima apdrare, starea de neceside exonerare sau de nerespoisabilitate prevdzute de dispozifiile legale in vigoare de serviciu' ordinului executarea de fapt eroarea majori, forfa 9i qi iortuit, fizicd morald, cazul
tate, consh6ngerea
tu)Se

vor tece abaterile disciplinare sdvir$ite in hecut de salariat' t6)Nu se vor trece sancfiunile disciplinare reabilitate de drept' t, Nu au fost/au Iost respectate. Sanctiunea disciplinard poate fi stabilitd 9i trebuie comunicati in scris salariatuiui in termen de 30 de dar nu mai tArziu de 6 luni de la data sdvdrqirii faptei. ziie calendaristice de la data ludrii la cuno$tinti despresdvdrgirea abaterii disciplinare, tu)Se de control, extrase din condica de prezenfd, de organe vor hece inscrisurile analizate de Comiiie (procese-verbale intocmite in cauzd' declaratii aie salariafllor etc.) sau orice alte probe adminishate tr)Tribunalul - Secfia a \rfll-a Litigii de muncd pi asiguriri sociale de la domiciliul reclamantului, de exemplu, Tribunalul Municipiului Bucuregti ,o)potrivit precum 9i $ef Resurse Umane 9i aviz juridic. Economic, regulilor specifice angajatorului. De exemplu: Director General, Director

24

Angajator Adresa inregistratd la Registrul Comerfului din ...... sub nr.J.../...../..... C.U.I.

Telefon:

.................../Fax: ...........

CONTRACT DE MANAGEMENT*)
Data incheierii contractului

Pi4ile contractului:
...... f,r. ......, str. ............. Persoana juridicd cu sediul in ............... inregistratd la Registrul Comerfului/autoritdtile administratiei sector/judet ................, telefon ..... sub rrr. 1.../..../...., C.U.I. publice din ............ de mandant, reprezentatd legal prin dna/dl ....................... in calitate

9i
.... domiciliat/domiciliatd in localitatea nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ..... sector/judetul ............. posesor/posesoare al/a buletinului/cdrtii de identitate/pagaportului seria ...... nr. ...... elibe........ permis de muncd seria ....... rat/eliberatd de............... la data de................... CNP in calitate de manager, nr. ............... din data de .............. .

Dlldna str. .............

au convenit sd incheie prezentul contract de management cu respectarea urmdtoarelor


clatze:

Art. 1. Obiectul contractului


1.1. Organizarea, conducerea gi gestionarea activitdfii mandantului de cdtre manager,pebaza indicatorilor de referinli, obiectivelor gi criteriilor de performanfd detaliate in anexi. 1.2. Indicatorii, obiectivele gi criteriile de performantd din anexd se acfualizeazd, pe baza bilanhrlui contabil anual, prin act adifional.

Art. 2. Durata contractului


2.1. Prezentul contract de management se incheie pe o duratd de .............. ani, incepAnd cu data semndrii acestuia. 2.2.in condifiile in care managerul igi indeplinegte obligafiile asirmate prin prezentul contract,la expirarea termenului prevdzut la pct. 2.1, pdrlile pot conveni prelungirea acestuia.

Art.3. Drepturi 9i obligafii


3.1..

Managerul are urmdtoarele drepturi qi obligafii: a) Drepturi: 1. sd primeascd un salariu debazd. brut in valoare de ................. lei lunar, renegociabil in raport cu cregterea indicilor prefurilor de consum; 2. sd participe la profitul net al societdtii in procent de ................% stabilit astfel:
.,'......; 3. sd beneficieze de concediu de odihnd anual de ......... zile lucrdtoare, pldtit cu o indemnizatie de .................... lei; 4. sd primeascd, in folosinfd, un autoturism din patrimoniul societitii cu/fdrd

sofer;
5. sd fie asigurat pentru accident de muncd, pe cheltuiala societdfii; 6. sd i se deconteze cheltuielile de cazare, diurnd, transport qi alte cheltuieli, pe bazd, de documente justificative, pentru deplasdrile in interesul serviciului, efectuate in tard 9i in striindtate, stabilite la urmitoarele niveluri maxime:

_ .....................'.;

zc

b) Obligafii:
1. sd aducd la

indeplinire indicatorii de referintd, obiectivele gi criteriile de performantd stabilite in anexd, in care scop dispune de urmdtoarele prerogative: - concepe gi aplicd strategii 9i politici de dezvoltare; - selecteazd, angajeazd. gi concediazd personalul; - negociazd contractul colectiv de muncd gi contractele individuale de muncd; - reprezintd mandantul in relatiile cu tertii; - incheie acte juridice in numele gi pe seama mandantului, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este necesard aprobarea organului de conducere al acestuia; - alte prerogative incredintate de organul de conducere al mandantului; sd constituie o garanfie bineascd in valoare de 2. in termen de ..........

zentului contract in conditiile reaiizdrii integrale a prevederilor acestuia. 3.2. Mandantul are urmdtoarele drepturi 9i obligafii: a) Drepturi: 1. sd ceard managerului indeplinirea indicatorilor de referintd, obiectivelor gi criteriilor de performantd din anexd; 2. sd solicite managerului, periodic, prezentarea situafiei economico-financiare a societifii, stadiul realizdrii investiflilor, precum gi alte situafli privind indeplinirea indicatorilor de referintd, obiectivelor 9i criteriilor de performanld din anexd; 3. sd pretindd managerului constituirea garanflei stabilite prin prezentul contract, la valoarea gi in termenul convenite de parfi. b) Obligafii: 1. si asigure managerului deplina libertate in conducerea, organizarea gi gestionarea activit[fii mandantului, cu exceptia limitirilor prevdzute de lege 9i de prezenful contract; 2. sd acorde managerului, integral 9i la termenele stabilite, toate drepturile ce i se cuvin.

;;;;;;;:ilil:'Xr',"ffifl

trilT;Xff

:T'#fa:i$"*iil:lf i'il1

Art.4. Clauze de loialitate qi de confidentialitate

4.L. Managerul este obligat sd-gi foloseascd intreaga capacitate profesionald qi de muncd

in

interesul mandantului, comportindu-se in activitatea sa ca un bun comerciant. .2.Managerului ii sunt interzise orice fel de activitdti, in beneficiul unor societdli concurente sau care au relatii comerciale cu mandanful. Interdictia se extinde gi asupra sofului/sotiei managerului, Precum gi asupra rudelor acestuia pAnd la gradul al IV-lea inclusiv. 4.3. Pe toatd durata de valabilitate a prezentului contract, managerul este obligat sd pdstreze, cu rigurozitate, confidenfialitatea asupra datelor, informatiilor gi documentelor referitoare la activitatea mandantului, cdrora li s-a conferit acest caracter' Obligafia de confidentialitate se menfine 9i pentru o perioadi de ........... ani de la incetarea prezentului contract.

Art. 5. Rispunderea Pirfilor 5.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necoresPunzdtoare a obligatiilor previzute de prezentul contract, pirfile rispund potrivit prevederilor legii5.2. Rdspunderea managerului va fi angajatd pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului contract gi ale hotdrArilor conducerii mandantului. 5.3. Managerul rdspunde, potrivit legii, pentru daunele produse mandantului prin orice act al sdu, contrar intereselor acestuia, prin acte de gestiune imprudentd, utilizarea abuzivd sau negliientd a valorilor materiale qi binegti ale lui. 1.4. i" cazul in care existd indicii privind sdvArgirea unei infracfiuni in legdturd cu executarea prezentului contract, mandantul va sesiza organele de umdrire penald. Pe intreaga durati a solutionirii sesizdrii de cdtre organele de urmirire penal6, contractul de
management se suspendd.

Art. 6. incetarea contractului


6.1. Prezentul confract inceteazd prin:
26

a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, dacd pdrfile nu au renegociat prelun-

girea lui; b) revocarea managerului, in cazul neindeplinirii obligatiilor prevdzute de prezentul contracU c) renunfarea managerului la mandatul incredinfat, dacd nu t s-au asigurat conditiile prevdzute in contract; d) acordul pdrtilor; e) interventia unei cauze de incompatibilitate; f) decesul sau punerea sub interdicfie judecdtoreascd a managerului; e) insolvabilitatea sau falimentul societitii. 6.2.in cazurile de revocare (pct.6.1. lit. b) gi de renunfare (pct.6.1. lit. c), partea in cauzd acordd un preaviz de 30 de zile.

Art.7. Forfa majori Niciuna dintre pdrfile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen sau/9i de executarea in mod necorespunzdtor - total sau parlial - a oricdrei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, dacd neexecutarea sau/Si executarea obligafiei respective a fost cauzatd de forfa majord, aga cum este definiti de lege. 7.2. Partea care invocd forfa majord este obligatd sd notifice celeilalte pdrfi, in termen de ......., producerea evenimentului 9i sd ia toate mdsurile posibile in vederea
7.1.

limitirii consecinfelor lui.


7.3.Dac6,in termen de

i;i.;,;;;

..............
(zile, ore)

de la producere, evenimentul respectiv nu

inceteaz5, pdrfile au dreptul sd-gi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd, ca vreuna dintre ele sd pretindd daune-interese.

Art. 8. Notificirile intre pirfi 8.1. in acceptiunea pdrfilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinitd dacd va fi transmisd la adresa/sediul prevdzut in partea introductivd a prezentului contract. 8.2. in cazul in care notificarea se face pe cale poqtald, ea va fi transmisd prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire (A.R.) 9i se considerd primitd de destinatar Ia data menfionatd de oficiul pogtal primitor pe aceastd confirmare' 8.3. Dacd notificarea se trimite prin telefax, ea se considerd primitd in prima zi lucrdtoare dupd cea in care a fost expediatd. 8.4. Notificdrile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre pirfi, dacd nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitdtile prevdzute la alineatele precedente. Art. 9. Solufionarea litigiilor 9.1. Pdrtile au convenit ca toate neinfelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea gri incetarea acestuia sd fie rezolvate pe cale amiabild. 9.2.in cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibild pe cale amiabild, pdrfile se vor adresa instantelor judecdtoregti. Art.10. Clauze finale 10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional intre pirfile contractante.

impreund cu anexele sale care fac parte integrantd din cuprinsul sdu, reprezintd voinla pdrfilor 9i inldturd orice alti infelegere verbali dintre acestea, anterioard sau ulterioard incheierii lui. 10.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numir de ................... exemplare, din care .......... .
10.2. Prezentul contract,

MANDANT,

MANAGER.

Noti:
") Este reglementat de Legea nr. 217 /1998 9i se aplicH societdfilor comerciale in care statul define actiuni aferente unei cote de cel pufin 50% din capitalul social.

27

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII*)


Data incheierii contractului

Pirtile contractului:

9i

D\ldnadomiciliat/domiciliatdinlocalitatea................. Pose' '' nr. ..... bl. ...... sc' """ et' """ ap' ""' sector/iudetul 'nr' str. ............. eliberat/eli""" identitate/paqaportului ieria """ sor/poseso are aI/aUrri"tir,nl,rl /cdrtlide seria muncd de """' nr' """""""' permis CNP beratd de...'...........la data de """""""""' economicd in mod indepersoani iitita tu'" desfiqoard activitate din data de .........""'
pendent, in calitate de Prestator'

urmdtoarelor de prestiri de servicii, cu respectarea au convenit sd incheie prezentul contract clauze:

Art. 1". Obiectul contractului l.l.obiectulcontractuluiilconstituieefectuareadecitreprestatorinfavoareabeneficiarului a urmdtoarelor servicii'):


a) .............
etc.

b).....,.......

.........;

l.2.invederearealizdriiobiectuluiprevdzutlapct'l']rnlaleauconvenittuPl:tlll:yj: acestea vor t1 in anexa li prezentul contract' cazin care procure materialele necesare *"^tior,ui"
hecontate de beneficiar'

partile au convenit ca beneficiarul sd reaiizirii obiectului prevdzut la oct. 1.1, prevdzute in necesare' i" .u"iiiatiie pi de calitatea Drocure, pe contul sdu, materialele

sau

rli i"

vederea

'u.rexa

contract' / derrizul anexi la prezentul


2. Durata contractului

prevdzute la pct. 1.1 2.1. prestatorrrr r.u r"ullra serviciile *a"iZf""i incepdnd cu data semnirii prezentului contract'

Art

in termen de

""""""'

zlre/sdprd-

va fi l"r*"r,nlui prevdzut la pct' 21"in cazul in care 2.2.pdrt\Iepot conveni la prelungir"u situatii aProvizionarea cu materiale sau a eventualelor necesar datoritd greutdlilor ivite in lucrdrii' ,r"pr"rrarrrte, apirute in cursul executdrii

Art. 3. Preful contractului 3.l.Prefulserviciilorefectuatedeprestatorestede..........LEI/EuRO/USD. iniegral/egalonat la data de: 3.2. Plata prefului se va efectua LEI/EURO/USD a) ............'.....""" suma de """"""""" de """"""""" LEI/EURO/USD' contul prestatorului indicat in b) ....'........ ...""" suma h ;;;i;;;estatorului/in 3.3. prefut se va pldti in numerar partea introductivi a prezentului contract' ' 3.4.in cazul in care, anterior efectudrii serviciilor, vor interveni majordri de preturi care af ecteazd costu I aceslgla :
28

prestatorul de servicii are dreptul sI majoreze preful contractului, in raport cu cregterea prefurilor, dar cu obligafia de a notifica in termen de ............ zile beneficiarului hotdrArea sa; zile de la data primirii notificdrii scrise a b) beneficiarul, in termen de ......."...... prestatorului, are obligafia sd comunice acestuia dacd preful majorat este acceptabil gi sd solicite continuarea/sistarea lucrdrii. Dacd beneficiarul nu r5spunde la notificare in termenul de mai sus, se considerd acceptare tacitd a prefului. 3.5. Atunci cAnd majorarea de prefuri intervine in cursul executdrii contracfului, iar beneficiarul nu acceptd majorarea, va noti{ica in scris prestatorului refuzul sdu, acesta avAnd drepful la cotaparte din pref echivalentd cu prestafia executatd 9i la preful convenit.
a)

servicii garanteazd, serviciile prestate pentru un termen de ..... zile/luni/ ani incheierii prezentului contract. din ziua 4.2.in cadrul acesfui termen, beneficiarul poate solicita remedierea eventualelor lucrdri efectuate, cu conditia ca ele sd nu se datoreze culpei sale.
4.1. Prestatorul de

Art.4. Garantii

Art. 5. Obligafiile pdrfilor 5.7. Prestatorul se obligi:


a) sd procure materialele menfionate in anexa la prezenful contracP; b) sd foloseascd personal calificat in domeniul/domeniile care fac obiectul serviciilor prestate;
c) sd efectueze,in mod grafuit, remedierea eventualelor defectiuni survenite la lucrdrile

efectuate, dacd nu se datoreazd culpei sale.


5.2. Obli ga liile b eneficiarului sunt urmdtoarele : a) sd procure materialele menlionate in anexa la prezentul contract');

b) sd pldteascd, prestatorului serviciilor, preful lucrdrilor la termenele si previzute la cap. IV.

in conditiile

Art. 6. Rispunderea pirfilor


caz de neexecutare sau executare necorespunzitoare a serviciilor/lucrdrilor contractate, prestatorul se obligd sd pldteascd beneficiarului daune-interese. 6.2.Dacdbeneficiarul nu achitd preful serviciilor/lucririlor la termenele stabilite, este obligat la plata unor penalitdfi de .....% Pe zi de intdrziere din suma datoratd. 6.3. Prestatorul rdspunde pentru viciile ascunse ale lucrdrilor executate gi suportd riscurile pieirii fortuite a bunurilor asupra cdrora s-au efectuat lucrdrile respective, pAnd in momentul preddrii lor beneficiarului, moment in care riscurile pieirii fortuite a bunurilor respective trec asupra acestuia.
6.1.

in

Alt.7. Forfa majord


Niciuna dintre pdrfile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen sau/qi de executarea in mod necorespunzdtor - total sau parfial - a oricdrei obligafli care ii revine in baza prezenfului contract, dacd neexecutarea sau/gi executarea obligafiei respective a fost cauzatd de forfa majori aga cum este definitd de lege. 7.2. Paftea care invocd forfa majord este obligatd sd notifice celeilalte pdrfi, in termen de producerea evenimentului gi sd ia toate misurile posibile in vederea limitirii
7.1.
(zile, ore)

consecinfelor lui. 7.3.Dacd in termen de .................. de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazd, pdrfile
(zile, ore)

au dreptul sd-pi notifice incetarea de plin drept sd pretindd daune-interese.

prezentului contract, fdrd ca vreuna dintre ele

Art. 8. Notificirile intre pirfi 8.1. in accepfiunea pdrfilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte este valabil indepliniti daci va fi transmisd la adresa/sediul prevdzut in partea introductivd a prezentului contract. 8.2. in cazul in care notificarea se face pe cale pogtald, ea va fi transmisd prin scrisoare recomandat5, cu confirmare de primire (A.R.) 9i se considerd primitd de destinatar la data menfionatd de oficiul pogtal primitor pe aceastd confirmare.
29

8.3. Dacd notificarea se trimite dupd cea in care a fost exPediatd.


g.4.

prin telefax, ea se considerd primitd in prima zi lucrdtoare

nu sunt confirNotificdrile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre pdrfi, dacd precedente' mate prin intermediul uneia dintre modalitdlile prevdzute la alineatele

Art. 9. Solufionarea litigiilor contract, inclusiv referitor la 9.1. Orice litigiu decurgind din sau in legdturd cu prezentul pe cale amiabild de reprezenrezolva incheierea, executarea ori iesfiintarea 1ui, daci nu se poate de pe tanlii pdrfilor, se va solufionu pri.t arbitrajul Curtii deArbitraj Comercial Internafional arbiprocedurd Regulile de lAngd bu-"ru de Comer! ii Industrie a Romdniei, in conformitate cu trald ale acestei Curti. 9.2.Hotdrdrea arbitrald este definitivd gi obligatorie'
contract sau cazul in care eventualele neinlelegeri privind validitatea prezentului amiabild' cale pe rezolva rezultate din interpretarea, executarea sau inc6tarei lni tt, se vor putea pdrfile au convenii sd se adreseze instanlelor judecdtoregti competente'
sau

g.i.

i"

Art.

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai

1-0.

Clauze finale

prin act aditional incheiat intre pdrfile

contractante. fac parte integrantd din cuprinsul s6u, 10.2. Prezentul contract, impreund cu anexele sale care acestea, anterioard sau reprezintd vointa pdrfilor 9i inliturd orice altd infelegere verbald dintre ulterioard incheierii lui. 10.3. Prezentul contract s-a BENEFICIAR,
PRESTATOR,

Note

*) se incheie in temeiul dispoziliilor art.942 9i urmdtoarele din Codul civil. care trebuie sd 1e efectueze prestatorul vor 1) in vederea evitdrii eventualelor neinfelegeri intre pdrfi, serviciile Pe 2) in raport de convenfia intervenitd intre pdrti'

fi precis determinate in cuprinsul contractului'

30

Camera consultanf ilor fiscali " Adresa .................../Fax: ........... Telefon:

CONTRACT DE CONSULTANTA*)
Biroul individual/Societatea Comerciald de Consultanfd Fiscald nr. ............. , data ............. incheiat intre:
1. Biroul individual/Societatea Comerciald de Consultanfd Fiscald inregistrat/autorizatd la/de Camera Consultantilor Fiscali sub nr. ....... din data de .............., CU sediul in localitatea .............., str. ............... flr. ...., bl. ...., sC. ...., t. ...., judeful/sectorul ......., avAnd C.U.I.nr.......'.......dindaiade......'......' reprezentant ............... (numele gi prenumele) in calitate de ................, p de o parte, gi 2. Client (societatea comerciald/persoand fizicd) cu sediul/domiciliul in localitatea str. .............. f,r. ...., bl. ...., sc. ...., t. ...., judetul/sectorul ............, avAnd C.U.I. nr. ........... din data de .........., cont bancar nr. ......./ deschis la ........., reprezentat prin .........., care se identificd cu (8.I./C.I./pagaport) 9i delegafia ............../ pe de altd parte.

in conformitate cu prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 71/2001, privind organizarea gi exercitarea activitdtii de consultanfd fiscald, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr.1.98/2002, cu modificdrile ulterioare, 9i ale Regulamentului de organizare 9i funcfionare al Camerei Consultantilor Fiscali, pdrfile convin urmdtoarele:
Art. 1. Obiectul contractului Obiectul contractului il reprezintd .................. (acordarea de servicii profesionale privind asistenta de specialitate la intocmirea declarafiilor de impozite gi taxe, asistentd pe probleme fiscale, asistentd privind creanfele bugetare, cum sunt: amenzi, penalitdli gi majordri, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, reprezentare in fata organelor fiscale gi reprezentare in fafa organelor judecdtoregti, in calitate de expert).2)

Art.2. Onorariul

2.1. Onorariul cuvenit este

in cuantum de.............. (in cifre 9i litere) lei. .......... (termene, modalitdii de platd etc.) 2.2. Alte menliuni cu privire la onorariu

Art.3. Cheltuieli
onorariului.

... (in cifre gi litere) lei. 3.1. Cheltuielile sunt in cuantum de .............. 3.2. Cheltuielile aferente activitdtii sus-menfionate vor fi suportate de client, separat de plata

Art.4. Clauze speciale


4.1. Raporturile dintre pdrfi nu pot fi dovedite decAt cu prezentul contract Si/sau in condifiile previzute de regulament. 4.2.Fald de terfi, dovada prezentului contract se face prin imputernicire 9i se poate aduce ia cuno;tinti acestora numai cu acordul exPres al pdriilor. 4.3. Clientul este rdspunzdtor de exactitatea gi realitatea documentelor gi informafiilor pe care le fixnizeazi consultantului fiscal. 4.4. Consultantul fiscal are obligafla executirii cu profesionalism a serviciilor solicitate, a respectdrii confidenfiahtetii informatiilor furnizate de client 9i a solufiondrii lucrdrilor la termenele prevdzute in contract. 4.5. Neplata onorariului in cuantumul gi la termenele fixate potrivit art.2, precum gi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau dreptul la rezilierea de plin drept a prezentului contract. 4.6. Litigiile dintre pdrli se supun medierii Camerei Consultanfilor Fiscali sau, dupd caz, instanfelor de judecatd competente.
31

Art.

5.

Alte clauze

din Registrul de evidenti a con9i inregistrat la nr. incheiat la ............., astdzi, pdrfl recunoscAnd cd au ambele tractelor de consultantd fiscald, in doud exemplare originale, primit cAte un exemPlar.
BIROUL INDIVIDUAL/SOCIETATEA

COMERCIALA

CLIENT/REPREZENTANT

Atest data, conlinutul acfului gi identitatea semnatarului' (actul de identitate ........'. , seria ....'... nr. .......)

SEMNATURA

SEMNATURA

de cdtre client Domnul/Doamna , in calitate de consultant fiscal, se imputernicegte urmdtoarele exercite ............., sd din ......... nr. fiscali inbazaContractului de consultantd .'.. 9i sd reprezinte clientul in fata activitdti

iuPurnnNIcIRE

CLIENT/REPREZENTANT,
(semndtura 9i gtampila)

Atest identitatea pdrfilor, continutul contractului de consultantd fiscald, in baza ciruia emis imputernicirea. CONSULTANT FISCAL, (semnitura 9i gtampila)
Data,

s-a

Note:

*) Contractul de consultanld fiscald este reglementat de art. 63 din Regulamentul de organizare 9i funcflonare al

in Monitorul Camerei Consultanfllor Fiscali, aprobaiprin HotXrArea Guvernului. nr. 1.052/2006, publicatd 28.08'2006' din nr. nt.732 Oficial al RomAniei, Partea I, este organizalie profesionald de utilitate publicd, persoand ') Camera Consultanfilor Fiscali, avAnd sigla ,,CCF', juridicd fdrd scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuregti, stu. Apoiodor nr. 17, sectorul 5, 9i functioneazd in tuza p.uvederilor ordonantei Guvernului nr.7i,/2Q01 privind organizarea 9i exercitarea activitdtii de consultantd fiscald, aprobatd cu modificdri prin Legea nr.798/2002 9i asigurd organizarea, coordonarea 9i autorizarea activitdtii de consultanfd fiscald in RomAnia. consultanld fiscald pot desfigura,inbaza art. 17 din Ordonanta ') Consultanlii fiscali qi societdtile comerciale de de consultanfd fiscatd, cu respectarea condifiilor prevdzute de actele activitatea ldngd Z00l,pe Guvernului nr.77 / normative in materie, qi activit;H de: expertizd contabild; audit financiar; instruire gi perfectionare in domeniul
fiscal.

32

Angajator Adresa inregistratd la Registrul Comerfului din ...... sub rrr.1...1...../..... C.U.I.

Telefon:

................... / Fax: ...........

CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUT DE MUNCAX)


A.

Pi{ile

contractantel):

............ cu sediul/domiinregistratd la Registrul Comerfului/autoritdtile administrafiei pucod unic de inregistrare cod fiscal blice locale din ................. sub numdrul reprezentatd legal prin ........... in calitate de .............. telefon
1. Angajatorul, persoand juridicd /hzicd,lasociafie familiald

ciliul
9i 2.

in

.........., domiciliat/d in localitatea ............. Ucenicul", dl/ dna posesor al str. .............. nr. ....., bloc ....., apartament ......., sector/judet ........... eliberat/d de ............la data de..........., CNP.........'..... (perBI/CI/paqaport seria ...... nr. mis de muncd) Am incheiat prezentul contract de ucenicie la locul de muncd, prin care am convenit asupra urmdtoarelor clauze:

B. Obiectul contractului: ............. C. Durata contractului'): de la data de ............... la data de ................

m lol
@

D. Calificarea/competenfele care urmeazd a fi dobAnditd/e de ucenic: ...................


E. Maistrula) Pregd_tirea ucenicului urmeazd sd

fie coordonatd de ..................... , in calitate de maistru de

ucenicie'', avAnd atestatul nr. .............


F. Locul desfiouririi uceniciei (1) Locul de desfdqurare a activitdfii de pregdtire teoreticd (2) Locul de desfdgurare a activitdtii de pregdtire practicd

G. Tipul certificatului ob[inut la absolvirea programului de formare profesionald prin


ucenicie la locul de muncd:

H. Repartizarea programului de pregitire teoretici gi practici: (1) Durata zilnicd a pregdtirii practice intre orele (2) Durata zilnicd a pregdtirii teoretice intre orele

I. Durata totali a programului de formare profesionali prin ucenicie la locul de muncd:


I. Atributiile ucenicului ...............
K. Durata concediului de odihni anual:
L. Durata concediului suplimentar: .............

M. Durata concediului

plitit pentru studii

N. Salarizare (1) Ucenicul urmeazd sd beneficieze de un salariu debazd lunar


adaugd:
a) sporuri

de

lei la care

se

b) indemnizatli ...........
JJ

c) alte adaosuri

d) alte avantaje in naturi6) (2) Data/datele la care se achitd drepturile salariale sunt: '.'...".. (3) Data/ datele la care se acordd adaosurile gi avantajele i:r naturd:
O. Drepturi specifice legate de sinitatea gi securitatea in munci: (1) echipamentul de protecfie: (2) echipamentul de lucru:
(3) antidoturi: ............... (4) alimentafie suplimentard de protecfie: .....'..................' (5) alte drepturi 9i obligafii privind sdndtatea gi securitatea P.

in muncd:

(i) perioada

Alte clauze:
de probd'

(2) perioada de preaviz in cazul in care incetarea raporturilor de muncd se face din iniflativa angajatorului este de ....................... (3) perioada de preaviz in cazrtl in care incetarea raporturilor de munci se face din inifiativa angajatului este de (4) se interzice ucenicului minor sd presteze activitate in condifii grele, vdtdmdtoare sau Pe-

riculoase
(5) se interzice ucenicului minor sd presteze muncd de noapte gi muncd

suplimentari

(6) alte clauze: R. Riscurile specifice

locului de desfigurare

activititii practice

gi teoretice

S. Drepturile qi obligatiile pirfilor contractante: (1) Ucenicul are, in principal, urmitoarele drepturi: a) de a se pregiti profesional;

b) de a fi salarizat pentru munca depusd; c) la un concediu de odihnd anual, pentru munca efectiv prestatd; d) la repaus zilnic ai sdptdmAnal; e) la egalitate de ganse qi de tratament; f) la demnitate in muncd; g) la securitate gi sindtate in muncd; h) la acces pentru formare profesionald suplimentard; i) la informare 9i consultare; j) de a constitui sau de a adera la un sindica| k) de a lua parte la determinarea gi ameliorarea conditiilor de muncd gi a mediului de muncd; l) la protectie in caz de concediere; m) de a participa Ia actiuni colective; n) la negociere individuald gi colectivd; o) la protecfie in cazul in care raporturile de muncd ale maistrului se suspendd sau inceteazd, gi acest lucru afecteazd direct pregdtirea profesionald a ucenicului. (2) Ucenicului ii revin, in principal, urmitoarele obligafii: a) de a realiza norma de muncd sau, dupd caz, de a indeplini atribufiile ce ii revin conform figei postului; b) de a respecta disciplina muncii; c) de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de muncd aplicabil, precum gi in contractul de ucenicie la locul de muncd; d) de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; e) de a respecta mdsurile de securitate li sdndtate a muncii in unitate; f) de a respecta secretul de serviciu sau secrete de fabricatie; g) de a se pregdti profesional; h) de a respecta indicatiile maistrului de ucenicie. (3) Angajatorul are, in principal, urmdtoarele drepturi: a) sd stabileascd organizarea gi funcfionarea unitdtii; b) sd stabileascd atribuflile corespunzdtoare pentru fiecare ucenic, in conditiile legii; c) sd dea dispozifii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalitdlii lor; d) sd exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
34 ,a,'.,.:Z

e) sd constate sdvArgirea abaterilor disciplinare Si si aplice sancfiunile corespunzitoate, potrivit legii, contractului colectiv de muncd aplicabil gi regulamentului intern. (4) Angajatorului ii revin, in principal, urmdtoarele obligafii: a) sd asigure toate condifiile pentru ca maistrul de ucenicie sd-gi indeplineascd sarcinile in ceea ce privegte formarea ucenicului; b) sd informeze ucenicul asupra condi;iilor de muncd gi asupra elementelor care privesc desfdsurarea relatiilor de muncd; c) sd asigure permanent condifiile tehnice gi organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de muncd gi conditiile corespunzdtoare de munci; d) sd acorde ucenicului toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncd aplicabil gi din contractele individuale de muncd; e) sd se consulte cu sindicatul sau, dupd caz, cl) reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sd afecteze substaniial drepturile si interesele acestora; f) sd pldteascd toaie contributiile 9i impozitele aflate in sarcina sa/ precum 9i sd refind gi sd vireze contribufiile 9i impozitele datorate de ucenic, in condiliile legii; g) sd infiinfeze registrul general de evidenfd a salariatilor si sd opereze inregistririle prevdzute de lege; h) sd elibereze,la cerere, toate documentele care atestd calitatea de ucenic a solicitanfului; i) sd asigure confidenflalitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului. j) sd asigure pregdtirea profesionali a ucenicului; k) sd asigure accesul gratuit al ucenicului la servicii de medicind sau medicini a muncii; l) sd asigure verificarea periodicd a locului de desfdourare a activititii ucenicului; m) sd il sprijine pe ucenic in toate actiunile sale care privesc pregdtirea teoreticd gi practicd; n) sd asigure ucenicului, in cazul in care raporturile maistrului de ucenicie se suspendd sau inceteazd, continuarea pregdtirii profesionale; o) sd nu il utilizeze pe ucenic la prestarea unor ntunci care nu au legdfurd cu calificarea sau ocupafia pentru care se pregdtegte; p) sd il supund pe ucenic la cel pufin 2 examene medicale gratuite Pe an; r) sd elibereze ucenicului care a absolvit ucenicia la locul de muncd certificatul de calificare potrivit legislaflei in vigoare.
$. Alte clauze:

T. Dispozifii finale: (1) Prevederile prezentului contract de ucenicie se completeazd cu dispozifiile legii privind ucenicia la locul de munci, cu cele ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificdrile gi completirile ulterioare, 9i cu cele ale contractului colectiv de muncd aplicabil la nivelul gi inregistrat la ................. sub numdrul ...,..../......... (2) Programul de formare profesionald prin ucenicie la locul de muncd face parte integrantd din prezentul contract de ucenicie gi este prezentat in anexd Ia contract. (3) Orice modificare privind clauzele din prezentul contract, in timpul executdrii acestuia, impune incheierea unui act aditional, conform dispozifiilor legale. (4) Prezenful contract de ucenicie la locul de muncd se incheie in 3 exemplare, cAte unul pentru fiecare parte, iar unul se va depune la inspectoratul teritorial de muncd. (5) Conflictele in legiturd cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea gi incetarea raporturilor de muncd ale ucenicului sunt solufionate de instanta judecdtoreascd competentd material 9i teritorial, potrivit legii. UCENIC,
Note:
*) Contracful de ucenicie la locul de muncd trebuie sd confind elementele obligatorii ale contractului individual de muncd previzute de Legea nr.53 /2003 - Codul muncii, cu modificdrile 9i completdriie ulterioare, Precum qi clauzele prevdzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr.279 12005 privind ucenicia la locul de muncd. Contractul de ucenicie 1a locul de muncd se incheie obligatoriu in formd scrisd, in limba romAni gi se evidenflazd in registrul general de evidentd a

ANGAJATOR,

salariatilor, cu menfiunea,,CULM". Contractul de ucenicie la locul de muncd nu poate fi cumulat cu un alt contract de ucenicie la locul de muncd. ') Pdtile sunt libere 9i egale la negocierea clauzelor qi la incheierea contractului de ucenicie la locul de muncd. ') Verificarea indeplinirii conditiilor pe care trebuie si le intruneascd o persoani pentru a fi incadratd ca ucenic

se

face de citre angajator, pebaza urmdtoarelor documente: a) actul de identitate, certificatul de nagtere 9i actul de studii care atestd indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionald prin ucenicie la locul de muncd, pentru persoaneie previzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr.279/2005;

35

dupd caz, alteprezentanfllor legaii 9i b) actul de identitate, certificatul de nagtere, acordul scris al pdrinfilor sau, prin ucenicie la locul de muncd, profesionali formare la de acces conclitiilor indeplinirea actele de studii care atestd

pentrupersoaneleprevdzutelaart.5alin.(2)dirrLegeanr.279/2005; atestd indeplinirea conditiilor de c) pagaportul 9i permisul de muncd, prefliln 9i aiteie de studii care

acces

la for-

la art. 5 alin' (3) din Legea nr'279 /2005' mare profesionald prin ucenicie la locul de muncd, pentru p.ersoaneie prevdzute persoanele care urmeazd a fi incadrate in muncd in cilitate de uienici vor da o declarafie pe propria rdspundere ci nu detin o calificare pentru ocupafia in care se organizeazd uceniciala locul de muncd' potrivit art. 7 aiin. (1) din Legea 3) Contractul de ucenicie la loiul de muncd se iircheie pe duratd determinatd la locul de muncd reprezintd durata rc.279/2005privind ucenicia la locul de muncd. Durata contractului de ucenicie evaludrii finale a ucenicului' necesard perioada necesard dobindirii competenfelor/calificdrij de cdtre ucenic, inclusiv de ocupafia/calificarea in functie stabilegte se Pentru care munci de Durata contractului de ucenicie la locul fdrd a putea fi mai micd de: ucenic, de cdtre anterior dobdndite de competenlele ucenicul 9i urmeazd si se pregdteascd dobAndirea unei calificdri de nivel 1; a) 6 luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncd se organizeazd pentru dobdndirea unei calificdri de nivel 2 pentru organizeazd se muncd b) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de majore 5,6,7 qi 8 din Clasificarea in grupele .rp.ittt" ocupaliiior specifice sau pentru dobdndirea competenfelor

ocupatiilor din RomAnia; pentru dobAndirea,unei calificiri de nivel c) 24 d,eiuni, in .urrri in care ucenicia la locul de munci se organizeazd in grupele majore 3 9i 4 din Clasificarea cuprinse ocupaliilor specifice competenfelor 3 sau pentru dobdndirea ocupaliilor din RomAnia. ,) pentru coordonarea activitdlii de formare profesionald a ucenicului, angajatorul desemneazd un maistru de maistrului de ucenicie in raport cu activiucerucie atestat pentru aceastd activitate. Atribuiiile, drepturile 9i obligaflile prin act adilional la contractul indiu u.iirritatii de formare profesionald a ucenicului ie stabilesc
tatea de coordonare de muncd ai maistrului de ucenicie' vidual '^-;l;;J";ii"it* de ucenicie are in principal urmdtoarele obligatii: a ucenicului 9i sd il indrume profesional, in concordantd cu stanpractice pregdtirii a) sd asigjrre condiiiile se realizeazd' pregdtirea; dardul ocuiaflonal sau cu standatdnl I" p."geti." profesionali conform cdruia practicd; in pregdtirea ucenic de firregistrat b) sd erralueze periodic progresul

uotl"tiilor

ce

ii revin, maistrul

necesare

de formare profesionald care asigurd pregdtirea c) sd mentina p"r..run"rit tulatoru 9i sX cohboreze cu fu.ni2orul teoreLicd a ucenicului; reciproc cu privire la d) sd mentini legdfura cu pdrinfii sau cu tutorele ucenicului minor pentru a se informa acestuia; evolufia profesionald a angajatorului stadiul de pregdtire al e) sd monitorizeze permanent evolulia ucenicului 9i sd raporteze periodic acestuia; de pregdtire profesionali; 0 sd nu dispund ucenicului sarcini care nu au legdturd cu programa

tl5eliculul; g) sd nu pund in pericoi viafa, integritatea 9i persoary la locul de muncd; ucenic'lui i) sd asigure respectarea tufuror drepturilor cu standardui ocupafional sau cu standardul de pregdtire in concoidanli pregdtire i) sd elaboreze programul de
a) sd coordoneze activitatea de pregdtire profesionald a ucenicului; de pregdtire; b) sd stabileascd sarcinile de lucnr ile ucenicului in conformitate cu programa c) sd propund acordarea de stimulente sau sancflonarea ucenicului;

profesionald. ' in indeplinirea

atribufiilor

ce

^r^ r-^_r. ii revin, maistrul de ucenicie are in principal urmdtoarele drepturi:

a ucenicului informdri cu d) sd solicite furruzorului de formare profesionald care asigurd pregdtirea teoreticd

privire la progresele inregistrate de acesta;

de cdtre ucenic a competenfelor specifice e) sd solicite angalato".ului asigurarea conditiilor necesare dobAndirii de muncd; lircul la de ucenicie contractul ocupafiei/calificdriipentru care a iost incheiat activitate. de sdu domeniul in profesionald formarea la b sd aibi acces piioritar u)La cererea ucenicului care are domiciliul in altd localltate, fdrd' posibilitdfi de navetd zilnicd, angajatorul are acest caz, ucenicul are obligafia, potrivit art' 7 obligafia de a asigura conditii de cazare 9i masd in conditiiie legii. in decazare, fdrd ca aceastd sumd sd depdpeascd serviciilor contravaloarea a achita alin. (g) din Legea nr.Z79/2005,de conform contractului de ucenicie la locul de muncd' 50% din venitul net salarial realizat de ucenic la locul de muncd, (7) nt.279 /20Q5, sunt unitili autorizate conform disdin Legea Unitdtile de profil autorizate, prevdzute la art.7 atin. cantine, pensiuni 9i hoteluri' cdmine, respectiv: masd, cazare Fi poziflilor legale sd ofere serviiii de D perioada de probd la care poate fi supus uceniculiace parte integrantd din durata Pentru care se incheie contractul de ucenicie la locui de muncd' la data expirdrii perioadei de Contractul de ucenicie la locul de muncd poate inceta din inifiativa angajatorului munc6prin de pregdtire orobd, atunci cand se constatd cd ucenicul nu corespunde procesului t'"il';i;.uru .o"trr"t"l de ucenicie la locul ae mut'ria inceteazd dupd expirarea perioadei de probd, dar inaineste obligat sd acorde ucenicului toate drepturiie statea expirdrii t".-".,rrrrri-f"ni* .ur" a fost incheiat, angajatorul bilite prin contract, Pentru perioada lucratd' de 3 ucenici pe perioada de probd' Pe acelagi loc de muncd nu pot fi angajali succesiv mai mult

36

ANEXA

tA

CONTRACTUT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

Programul de formare profesionali A. Planul de formare profesionali prin ucenicie la locul de munci Ocupafia/calificarea

Conditiile de acces:
Competenfe profesionale dobAndite:

Durata totali a pregitirii ore, din care: teorie practicd, repartizate astf el: zile, ......... siptimAni, luni ...........

Nr. de ucenici/maistru
Organizarea

..............

pregitirii
Competenfe/

Nr.
crt.

Modulul

Nr. ore

unititi

de

competentd

pregitire teoretici alocate

Nr. ore pregdtire practici alocate

Locul de desfigurare

Modalititi de evaluare a participantilor la programul de formare profesionali prin ucenicie la locul de


1. Evaluare Scop

munci

initiall

(dacd e cazul)

Metode - instrumente Scald de apreciere

2. Evaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru pregitire teoreticd gi practicd, respectiv pe module) Frecvenfd Metode - instrumente ScalS de apreciere
3. Evaluare

finali (se prezintd separat Metode - Instrumente


Scald de apreciere

pe probe

scrisd, orald, practicd)

B. Program de

pregitire

MODULUL ................
Durata (in ore de pregdtire)
Obiectivele generale

Nr. crt.

Competenfe/ unitdfi de competenfd

Continuturile
de bazd pe secvenfe de

de formare
Metodele

Mijloacele de instruire

Criteriile de
evaluare

presdtire

37

Angajator Adresa inregistratd la Registrul Comertului din ...... sub rrr.1.../...../.-... C.U.I.

Telefon:

.................../Fax:...........

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA LA DOMICILIUX)


incheiat gi inregistrat sub nr. ... / ......... in registrul general de evidentd a salariafilor"

A. Pi4ile contractului:

AngajatoP - persoand juridicd./fizici ................ , cu sediul/domiciliul in .............., inregistratd sub nr. ..............., cod la regiitrul comeigului/autoritdtile administrafiei publice din .......... fiscai ............., telefon ............., reprezentatd legal prin ................ , in calitate de ..................,
si

SalariatuVsalariata3)cu munca la domiciliun'- domnul/doamna i...!.ri....r..r., domiciliat/domiposesor/posesoare al/a buleticiliatd in localitatea .............., str. .............. nr. ....., judelul nului/cdrtii de identitate/pagaportului seria........ nr........, eliberat/eliberati de..'...'...' la data de ..........., CNP ................., permis de muncd seria .'.....'.. nr' .-..-.......... din data am incheiat prezentul contract individual de muncd in urmdtoarele condilii asupra cdrora am convenit: B. Obiectul contractului:

funcfiei/meseriei
prezentul contract.

Obiectul contracfului

il

constituie prestarea de citre salariat a muncii corespunzdtoare penLru gi sub, autoritatea angajatorului, in conditiile convenite prin

C. Durata contractului: a) nedeterminatds), salariatul/salariata

.......

urmdnd sd inceapd activitatea la data

de ...................... ; b) determinatd6), de ......... luni, pe perioada cuprinsd intre data de "............ 9i data de ............../ pe perioada suspendirii contractului individual de muncd al titularuIui de post.

D. Locul de munci 1. Activitatea se desfdgoard la ^+ln [psa unut loc de muncd fix, salariatul va desfigura activitatea astfel: z.
E. Felul

Functia/meseria
F.

muncii

conform Clasificdrii ocupafiilor din RomAnia

Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevdzute in figa postului, anexd la contractul individual de muncd.
G. Conditii de muncd 1. Activitatea se desfigoard in con{ormitate cu prevederile Legii nr. 31/1991'. 2. Activitatea prestatd se desfi$oard in condilii normale/deosebite/speciale de muncd, potrivit Legii nr. {g /ZOOO privind sistemul public de pensii gi alte drepturi de asigurdri sociale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

H. Durata muncii orelsiptdmAnd. oref zi, L. O normd intreagd, durata timpului de lucru fiind de (ore zilore urmeazd: dupd cum face lucru se de programului a) Repartizarea noapte/inegal).
38

b) Programul de lucru

se

poate modifica in condiliile regulamentului internlcontractului

colectiv de muncd aplicabil. 2. O fractiune de normd de .......... ore f zi7),......... ore/sdptdmAnd. a) Repartizarea programului de lucnr se face dupd cum urmeazd,: .............. (ore zi/ore noapte). b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncd aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepfia cazurilor de forfd majord sau pentru alte lucrdri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inldturirii consecinfelor acestora.

I. Concediul zile lucrdtoare, in raport cu durata Durata concediului anual de odihnd este de muncii (normd intreagd, fracfiune de normd). De asemenea, beneficiazd de un concediu suplimentar de
J. Salariul:

Salariul debazd lunar brut: ... lei 2. Alte elemente constitutive: a) sporuri ...; b) indemnizatli...; c) alte adaosuri .... 2. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreazd ori in zilele de sirbitori legale se compenseazd, cw ore libere pldtite sau se plXtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncd aplicabil sau Legii nr.53/2003 Codul muncii. 4. Data/ datele la care se pldtegte salariul este/sunt ...
1.

K. Drepturi 9i obligafii ale pirfilor privind securitatea gi sinitatea in munci: a) echipament individual de protecfie ...; b) echipament individual de lucru ...; c) materiale igienico-sanitare ...; d) alimentatie de protecfie ...; e) alte drepturi 9i obligafii privind sdndtatea gi securitatea rn munca ...
L. Alte clauze: a) perioada de probd este de .......................n'; zile lucrdtoare, conform Legii nr. b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncd; zile calendaristice, conform Legii nr. c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncd; d) in cazul in care salariatul urmeazd sd-Si desfdgoare activitatea in strdindtate, informafiile prevdzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii se vor regdsi gi in contractul individual de muncd; e) alte clauzett): in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariatul cu munca la domiciliu igi stabileote singur programul de lucru. Angajatorul este in drept sd verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, in condiliile stabilite prin prezentul contract individual de munci. Programul in cadrul cdruia angajatorul este in drept sd controleze activitatea salariatului siu gi modalitatea concreti de realizare a controlului sunt urmdtoarele: ................ Angajatorul are obligatia de a asigura transportul la 9i de la domiciliul salariatului, dupd. caz, al materiilor prime gi materialelor pe care le utllizeazd in activitate, precum gi al produselor finite pe care le realtzeazd,.

tI L?

M. Drepturi 9i obligafii generale ale pirfilor 1. Salariatul are, in principal, urmdtoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusd; b) dreptul la repaus zilnic ai sdptdmAnal;
eo

c) dreptul la concediu de odihnd anual; d) dreptul la egalitate de ganse 9i de tratament; e) dreptul la securitate qi sdndtate in muncd;

f) dreptul la formare profesionald, in conditiile actelor adiiionale.


2. Salariatului

ii revin, in principal, urmitoarele obligafii: a) obligafia de a realiza norma de munci sau, dupd caz, de a indeplini atributiile

ce

ii revin

conform figei postului; b) obligafia de a respecta disciplina muncii; c) obligafia de fidelitate fafd de angajator in executarea atribufiilor de serviciu; d) obligafia de a respecta mdsurile de securitate qi sdndtate a muncii in unitate; e) obligatia de a respecta secretul de serviciu'

Angajatorul are, in principal, urmdtoarele drepturi: a) sd dea dispozifii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitifii lor; b) sd exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; c) sd constate sdvArgirea abateriior disciplinare qi sd aplice sanctiunile corespunzdtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncd aplicabil gi regulamentului intern.
3. 4. Angajatorului ii revin, in principal, urmdtoarele obligatii: a) sd Icorde salariatului toate drepturilel3) ce decurg din contractele din contractul colectiv de muncd aplicabil 9i din lege;

individuale de muncd,

b) sd asigure permanent condifiile tehnice qi organizatorice avute in vedere la elaborarea

normelor de muncd gi conditiile corespunzdtoare de muncd; c) sd informeze salariatul asupra condifilor de muncd gi asupra elementelor care privesc desfd$urarea relatiilor de muncd; d) sd elibereze,lacerere, toate documentele care atestd calitatea de salariat a solicitantului; e) sd asigure confidenfialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. N. Dispozifii finale Prevederile prezentului contract individual de muncd se completeazd. cu dispozifiile Legii nr. 53/2003 - eodul muncii 9i ale contractului colectiv de muncd aplicabil incheiat la nivelul

[r
lo

angajatorului/grupuluideangajatori/ramurii/national,inregistratsubn1 Oireitia g".r".ile de muncd 9i solidaritate sociald a judefului/municipiului ..........."......"........./ Ministerul Muncii 9i Solidaritdfii Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executdrii contractului individual de muncd impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozifiilor legale.
O. Conflictele in legdturd cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de muncd sunt solufionate de instanta judecdtoreascd competenti material gi teritorial, potrivit legii.

{r

Prezentul contract individual de muncd s-a incheiat in doud exemplare, cAte unul pentru fiecare parte.
ANGAJATOR,

SALARIAT,

Reprezentant legal,

pe data de ............. prezentul contract inceteazd in temeiul art. ...... din indeplinirii procedurii legale. urma in muncii, nr. 53/2003 - Codul
ANGAIATOR,

Legea

Note: *) Contractul individual de munci incheiat intre angajator 9i salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele

prevdzute

in

modelul-cadru aprobat prin Ordinul ministrului muncii qi solidaritdtii sociale nr. 64/2003.

Pin

negociere intre

pdti, contractul individual

de muncd poate cuprind" gi giu.t,u

sp".ifi.",

S-ar putea să vă placă și