Sunteți pe pagina 1din 169

Despre carte

Lucrarea, rodul experienþei unui colectiv de autori foarte experimentaþi în pregãtirea elevilor la clasã, pentru evaluãri ºi pentru concursuri, este un auxiliar ideal de alãturat oricãrui manual de matematicã de clasa a VI-a. Materia conþinutã în programa ºcolarã de clasa a VI-a este aprofundatã pe teme, fiecare debutând cu un foarte sintetic breviar teoretic urmat de exerciþii ºi probleme pentru aplicarea noþiunilor matematice. Cei care se pregãtesc pentru concursuri ºi olimpiade ºcolare au la dispoziþie, spre rezolvare, un capitol de probleme cu grad ridicat de dificultate. De asemenea, lucrarea cuprinde un capitol separat de teste de autoevaluare, unele dintre ele fiind concepute dupã modelul celor utilizate la tezele cu subiect unic. Secþiunea finalã a cãrþii conþine rezolvãrile aplicaþiilor ºi este utilã pentru verificarea promptã a valorii experienþei câºtigate de fiecare elev.

Despre autori

Membrii colectivului de autori care au contribuit la alcãtuirea lucrãrii, cadre didactice de specialitate, se bucurã de competenþã profesionalã ºi o vastã experienþã la catedrã, dublate de cunoºtinþe psihopedagogice ºi meto- dice, punând în practicã, în activitatea didacticã de fiecare zi, conceptele privitoare la procesul educaþional, la cel de predare-învãþare, precum ºi la procesul de evaluare în cadrul disciplinei. Autorii sunt foarte cunoscuþi ºi prin alte auxiliare ºcolare publicate.

ªtefan Smarandache Victor Bãlºeanu Suzana Basarabescu Mihai Contanu Victor Pândaru

Petre Simion Victor Nicolae Aurelia Vidovici Ion Marin Valerica Niþã

Matematicã

Exerciþii ºi probleme clasa a VI-a

Simion Victor Nicolae Aurelia Vidovici Ion Marin Valerica Niþã Matematicã Exerciþii ºi probleme clasa a VI-a

© Editura NICULESCU, 2010 Adresa: Bd. Regiei 6D 060204 - Bucureºti, România Comenzi: (+40)21-312.97.82 Fax: (+40)21-316.97.83 E-mail: editura@niculescu.ro Internet: www.niculescu.ro

ISBN 978-973-748-528-1

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cãrþi nu poate fi reprodusã sau transmisã sub nicio formã ºi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau prin orice sistem de stocare ºi accesare a datelor, fãrã permisiunea Editurii NICULESCU. Orice nerespectare a acestor prevederi conduce în mod automat la rãspunderea penalã faþã de legile naþionale ºi internaþionale privind proprie- tatea intelectualã.

CUPRINS

ALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄ

ALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄ
ALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄ

ALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄ
ALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄALGEBRÄ

   

 

+ = + = + =

+++

+ +

=+++++

+

+ + +

+

=

=

=

=

   

 

+

=

{

∈≠

}

 

=

 

=

 

=

=

 

 

 

=

=

 

 

 

+

++

 

 

=

 

 

+

++

 

   

 

= = = = = + + − + + + + + +

= = = = = + + − + + + + + +

=

=

=

=

=

+

+ −

+

+

+

+

+

+