Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei

a l R e p u b l i c i i M o l d o v a

Senatul Universitii de
d i n M o l d o v a

_____ __________2012

UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA Facultatea de Matematic i Informatic

Domeniul general de studiu 44 tiine Domeniul de formare profesional

444 Informatica

Specialitatea 444.2 Management Informaional Numrul total de credite de studiu


180
e x a c t e

Titlul obinut Liceniat n tiine

Baza admiterii: diploma de bacalaureat, diploma de studii medii de specialitate Forma de organizare a nvmntului

cu frecven

Chiinu 201

Calendarul universitar/graficul procesului de studii


Nr.d/o 1 2 3 Anul de studii Anul I Anul II Anul III Activitididactice Sem.I Sem.II 15 15 15 15 15 7 Sesiuni de Vacane Iarn Var Practica Iarn Primvar 4 4 2 3 1 4 4 3 1 2 2 10 2 1 Var 8 10

CONINUTUL PLANULUI DE NVMNT Numruldeorepe


Inclusiv Curs Cod Modulul / disciplina Total ore Contact direct 4. Lucru individual sptmn Laborator Seminar
Forma de evaluare Numrde credite

1.

2.

3. ANUL I Semestrul I

5. 6. 7. 8.

9.

10.

F01O001 F01O002 F01O003 F01O004 G01O005 G01O006 G01O007

Fundamantele algebrice ale informaticii Calculdiferenial Logicainformatic Arhitecturacalculatoruluiisistemedeoperare Fundamenteleprogramrii Limbastrin Educaiefizic Total Sem.I Calcul integral Geometrieinformatic Tehnici de programare Filozofie Management Limbastrin Educaiafizic Practicadeiniierenspecialitate Total Sem.II Total Anul I

180 150 120 180 150 120 30 930 Semestrul II 150 90 180 150 180 90 30 60 930 1860 ANUL II Semestrul III

90 60 60 90 90 60 30 480 90 60 120 60 60 60 30 20 500 980

90 90 60 90 60 60 0 450 60 30 60 90 120 30 0 40 430 880

2 2 2 3 2 0 0 11 2 2 4 2 2 0 0 12 23

4 2 2 0 2 4 2 16 4 2 0 2 2 4 2 16 32

0 0 0 3 2 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 4 9

Examen Examen Examen Examen Examen Examen

6 5 4 6 5 4 30

F02O008 F02O009 F02O010 U02O011 U02O012 G02O013 G02O014

Examen Examen Examen Examen Examen Examen Colocviu Examen

5 3 6 5 6 3 2 30 60

S03O115 F03O016 S03O117 S03O118 U03A019 U03A020 S03A121 S03A122 F03O023

Programareorientatobiect Baze de date Algoritmica grafurilor Reeledecalculatoare Micro-Macroeconomie Integrare economic european Marketing Matematic discret Probabilitiistatistic Total Sem.III Tehnici avansate de programare Structuridedateimetodedeprogramare Inteligenaartificial * De la alt domeniu de formare profesional Sisteme de gestiune a bazelor de date Bazele contabilitii Optimizare discret Moned i credit Modelare matematic Total Sem.IV Total Anul II

120 120 120 150 150 120 120 900 Semestrul IV 120 120 180 120 180 180 900 1800

60 60 60 60 90 60 60 450 60 60 90 60 90 90 450 900

60 60 60 90 60 60 60 450 60 60 90 60 90 90 450 900

2 2 2 2 3 2 2 15 2 2 2 2 3 3 14 29

0 0 0 1 3 2 0 6 0 0 0 0 3 3 6 12

2 2 2 1 0 0 2 9 2 2 4 2 0 0 10 19

Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen

4 4 4 5 5 4 4 30 4 4 6 4 6 6 30 60

S04O124 S04O125 S04A126 M04A127* S04O128 S04A129 S04A130 S04A131 S04A132

Examen Examen Examen Examen Examen Examen

1.

2.

3. 4. ANUL III Semestrul V

5. 6. 7. 8. 60 60 90 90 90 60 450 25 25 25 25 2 2 2 2 3 2 13 3 2 3 3 0 0 2 2 3 0 7 0 0 2 0 4 2 0 0 0 4 10 2 3 0 2

9.

10.

S05A133 M05A134* S05A135 M05A136* S05A137 S05A138 S05A139 S05A140 S05A141 S05A142 S05A143 M05A144*

Tehnologii WEB * De la alt domeniu de formare profesional Grafica pe calculator * De la alt domeniu de formare profesional Piaa hrtiilor de valoare Matematici actuariale Fiscalitate Complemente de statistic matematic Econometrie i Matematic Economic Metode matematice n teoria ateptrii Proiectarea sistemelor informatice * De la alt domeniu de formare profesional Total Sem.V

150 120 150 150 180 150 900 Semestrul VI

90 60 60 60 90 90 450 35 35 35 35

Examen Examen Examen Examen Examen Examen

5 4 5 5 6 5 30

S06A145 S06A146 U06O047 U06O048 U06A049 U06A050 S06A151 S06A152

60 Calcul numeric Calcul variaional 60 Securitateainformaieinspaiuleuropean 60 Eticaprofesional Managementulproiectelornaionaleiinternaionale 60 Management informaional Modul: Modelare i optimizare (Simulare i 90 modelare; Tehnici de optimizare) Modul: Optimizarea pe structuri discrete i algoritmi (Teoria algoritmilor; Structuri discrete i combinatoric) Practica de specialitate 180 Practicadelicen 240 Examenedelicen 750 Total Sem.VI Total Anul III Total 1650 5310

Examen Examen Examen Examen

2 2 2 2

70

20

Examen

180 240 210 660 2540 540 990 2770 17 30 82 6 13 57 7 17 45

Examen

6 8 5 30 60 180

* Cursurile cu codul MsuntcomponentadeorientarectrealtdomeniudeformarelaciclulII(Masterat)ise completeazcudisciplineleselectatedinprerechizitulprogramuluidemasterpentrucarestudeniimanifestinteres.

Stagiile de practic
Nr. d/o
1 2 3

Stagiiledepractic
Practicadeiniierenspecialitate Practica de specialitate Practicadelicen

Sem.
II VI VI

Sptmni
2 6 4

ore
60 180 240

Perioada iunie martie-mai


mai

Numrde credite

2 6 8

Total

480

16

Discipline la libera alegere


Nr. d/o 1 2 3 Denumirea disciplinei Tehnicidecomunicare(nlimbaromnpentru alolingvi) Corespondena(nlimbaromnpentrualolingvi) Doctrine economice Total ore 120 120 120 Anul 1 1 1 Sem. I II II Ore/sptmn
C S L
evaluarea Credite

0 0 2

4 4 2

0 0 0

examen examen examen

4 4 4

Examenul de licen
Nr. d/o 1 2 3 Examenuldelicen Examenladisciplinafundamental:"Informaticifundamentale" Examen la disciplina de specialitate: "Informatici speciale" Susinereatezeidelicen Perioada Credite

iunie iunie iunie

Prerechizit pentru programele de masterat ale domeniului de formare profesional "Informatica"


Numruldeorepe sptmn Laborator Seminar Curs
Forma de evaluare Numrde credite

Inclusiv Cod Modulul / disciplina Total ore Contact direct 1. F01O004 S03O115 F03O016 S05A143 2. Arhitecturacalculatoruluiisistemedeoperare Programareorientatobiect Baze de date Proiectarea sistemelor informatice Total 3. 180 120 120 180 600 4. 90 60 60 90 300 Lucru individual

5. 6. 7. 8. 90 3 0 3 60 2 0 2 60 2 0 2 90 2 0 4 300 9 0 11

9. Examen Examen Examen Examen

10. 6 4 4 6 20

NOT EXPLICATIV
ntr o societate modern, odat cu dezvoltarea progresului n domeniul tiinei i tehnicii,
c r e t e r e a v o l u m u l u i d e i n f o r m a i e n r e z u l t a t u l a c e s t e i a c t i v i t i p r e c u m i n e c e s i t a t e a e l a b o r r i i u n o r t e h n o l o g i i n o i a t t n s f e r a p r o d u c t i v c t i c e a n e p r o d u c t i v , c r e t e c o n s i d e r a b i l r o l u l i n f o r m a t i c i i , c a

domeniul general de studiu 44 tiine exacte. n acest domeniu se ncadreaz specialitatea 444.2 Management Informaional. Interesul fa de specialitatea Management Informaional este determinat de multitudinea de
p r o b l e m e d i n d i v e r s e d o m e n i i d e a c t i v i t a t e , c a r e p o t f i c u s u c c e s s o l u i o n a t e c u a j u t o r u l t e h n i c i i m o d e r n e d e c a l c u l p r i n i n t e r m e d i u l s o f t u l u i s p e c i a l i z a t . P o s i b i l i t i l e a v a n s a t e a l e c a l c u l a t o a r e l o r

Scopul programului const


o r g a n i z e z e a c t i v i t a t e a p r o f e s i o n a l d u s o c i e t i i , s c u n o a s c m i j l o a c e l e d e

Titlul conferit absolvenilor este Liceniat n tiine exacte. La finalizarea Programului de


s t u d i i s u p e r i o a r e d e l i c e n , C i c l u l I , s e a c o r d d i p l o m a d e l i c e n e c h i v a l e n t c u 1 8 0 c r e d i t e a c a d e m i c e n s i s t e m u l E C T S .

Admiterea la facultate se realizeaz n baza concursului diplomelor de bacalaureat, de studii


m e d i i d e s p e c i a l i t a t e ( c o l e g i u ) i a c e l o r d e s t u d i i s u p e r i o a r e s a u d e l i c e n . F a c u l t a t e a a s i g u r p r e g t i r e a s p e c i a l i t i l o r c o n f o r m p r e v e d e r i l o r P r o c e s u l u i d e l a B o l o g n a c u a p l i c a r e a S i s t e m u l u i d e

Calificarea ciclului I (liceniat n


r e a l i z a t i n t e g r a l p r o g r a m u l i a u p r o m o v a t p c u n o t a 5 . L a f i n a l i z a r e a p r o g r a m u l u i d e f o

este oferit studenilor absolveni care au


a r e ( i n c l u s i v e x a m e n u l d e l i c e n ) c e l p u i n n t u l d e i n e u r m t o a r e l e c o m p e t e n e :

aplicarea cunotinel
e c o n o m i c e ;

aplicarea aparatului matematic la modelarea i soluionarea problemelor cu caracter


e c o n o m i c o f i n a n c i a r ;

colectarea datelor cu caracter economico-financiar i prelucrarea acestora cu ajutorul


i n s t r u m e n t a r u l u i d i n d o m e n i u l i n f o r m a t i c i i ;

asimilarea produselor noi din domeniul informaticii i adaptarea acestora la soluionarea


p r o b l e m e l o r c u c a r a c t e r e c o n o m i c ;

elaborarea i implementa elaborarea proiectelor informatice n domeniul economico aprecierea eficienei produselor soft folosite n act Absolvenii specialitii Management Informaional pot activa n calitate de informatici
r e a s o f t u l u i s p e c i a l i z a t l a s t u d i e r e a p r o b l e m e l o r e c o n o m i c e ; f i n a n c i a r ; i v i t a t e a p r o f e s i o n a l . p r o g r a m a t o r , m a n a g e r d e s i s t e m e i n f o r m a t i c e , p r o i e c t a n t d e s i s t e m e i n f o r m a t i c e , d e z v o l t a t o r

software, administrator de baze de date i de reele de calculatoare,


n t r e p r i n d e r i d e s t a t s a u p r i v a t e , f i r m e i c o m p a n i i p r o d u c t o a r e d e s o f s e c t o r u l u i p r i v a t i d e s t a t . D e a s e m e n e a , t i t u l a r u l d i p l o m e i d e l i c e n a r

DecanulFacultiideMatematiciInformatic doctor habilitat, profesor universitar efulCatedreiMatematicAplicat doctor habilitat, profesor universitar efulCatedreiInformaticiOptimizareDiscret doctor,confereniaruniversitar

A.Perjan D.Lozovanu

S.Cataranciuc