Sunteți pe pagina 1din 1

MEDICALA A III.A.MASAJULiU NECUPER.

AREA PATtEA

clasic- generalitili Masajui 1.1. aplicate variate, manuale ca o seriede manevre estedefinit clasic medical Masajul de ca o suiti poate ficonsiderat Mai terapeutic. scop in organismului pEsuprataii ,lstemaiic intr-o succed se. care organismului, ia suprafala desfigurate mecanice-rii"nri"t" rretucari 9i localSa scopulterapeutic ai stareagenerald ordine,in runilie de regiune, rnumitd lrgan is m u l u i . o stare persoanacare efectueazi masjul trebuie sd aibd o !inutd adecvatS, sale. situaliei adecvat gi un comportam,ent ,"rr"nunti de igieni ireprogabili de rAnd, in primul clasic estereprezentat, masdlului o6sfiguiirii n.."r"i MoSilierul -iro"r. inducerii gi.. necesare perne rezimitori, 9i pidi, dotat iu p. .rn pat JCcesioil standard pacientului. Dimensiunile jnumitoi poiitiisi, r'ai dtes,!n s_c_opul relaxdrii cm,(inillimea).se. mai ji-' (lifimea)/ 60-65. i tz-ts .cm"uJtrbrii e-a1 rjrirrri-tJnt ied i-m liungim pacientului din pentru abordarea ,olosegte siurtS, speteazi un scaunfSrJ ipeti"zd'sau. precum cozilia 9i taburete. ---i agezat, bine gedinla de masajtrebuie_l?Jie_luminoasd, in lard se desfdgoari Camera efectuarea jurul Pentru de 20oC. valorii in constantd, aerisitigi sd se *"n1ina temperatura pudra talc sau uneoridiverse de regirle, de folosegte,. se ciasic,' malaj' oe manevrelor umedil rece9i sd nu aibdmAna ci maseurul trebuie unouente; 'il;6;t, de doui ori in funclie,.9?_9.t, se aplicdo dati pe 2i, uneori r"Jriui ctasic este propice masajului aplicirii momentyl_q9]mai preferinld, pe zi sa-u o ;;ta i; oou#itre.De de minute; 5-20 intre variind regiune.a be ab^qrrdati, diRinde uneigeoinle i*inulir. Durata 'in 'medie de a seriei totald Durata m,'inute. 20-30. intre g"nei"i dur6az6 reouli. masaiul, mult. mai uneori sau, sdptdrnAni 4-6 2 la ta de caz, de uAii=ii"functie ii"ir*bnf -Ca apropiindu-ne bolnave,; se incepin jurul regiunii manevrele ordinede abdrdare, trunchiul. abordeazi jceasta. periflarice, se apoi cu regiuniie o" J."r*r, se incepe incetde clasic ale masaiului fundamentate Manevrele 111.1.2. frimAntatul (effleurajul), sunt:netezirea clasic ale masajului fundamentale Manevrele vibralia. fricliunea, baterea, (petrisajul), de asemeni' sqy in!.rqrypere,.9i, de introducere estemanevra (effleurajul) Netezirea apdsatS, poate atingere ca fi definiti Ea manevre, intre celelalte de regalura estemanevra planurilor superficiale.,.permiland tpasati, care are dreptrol insensibilizarea ,", Manevra se estecel sedativ. al manevrei iundamantal "iun"iire Rolul pe planurilJpiofunde. presiuni line, care prin lungi trisituri fibrele.musculare, paralel cu E;;;i;,"du"r"guit,-i-ntripet sau "masajul-pieptine". de netezire, a manevrei fxilta o variant6 Oureioasa. reqiunea deodsesc multe variante: mai recunoaqte manevra Deci, indoite. de"getele ;;ffii;t . netezirea centriPeti; . netezirea circulard; musculare' paraleld cu fibrele . netezirea poate fi gedinlei de masaj' saiein cadrul aplicirii momentul de aooioati 9i in runctiJoJzonj tiPuri: cjemai'multe cu doudvariante: longitudinald, e netezird "imPins" sau * varianta .!' varianta "tras" tr netezireatransversali ovalari. f, netezirea zonei la nivelul carepresupune..compresiuni (petrisajul) esteo manevrd Frimintatul pe voluminoase, propriu-zis, aplicat mase Petrisajul .. o .toji..re fntieruptd. abordate,