Sunteți pe pagina 1din 7

Nozick si statul minimal - justicarea si problemele ei

Paul Sabou (gr. 364) 17 Mai, 2007

Rezumat
In acest eseu mi propun s a discut critic justicarea pe care Nozick o aduce n sprijinul tezei conform c areia statul minimal este justicat moral. In urma unei prezent ari generale a demersului lui Nozick, voi restr ange discut ia asupra justic arii trecerii de la statul ultraminimal la statul minimal. Prin aceast a analiz a voi ncerca s a ar at c a justicarea lui Nozick, este insucient a din motive principiale, ceea ce afecteaz a n general credibilitatea pozit iei libertariene.

Nozick si justicarea statului minimal


Nozick elaboreaz a o reconstruct ie rat ional a a aparit iei statului minimal n vederea justic arii faptului c a statul minimal (statul paznic de noapte) este o stare moral a si de asemenea c a, orice stat cu atribut ii mai mari nu poate justicat moral. Astfel, scopul acestei justic ari este de a respinge at at tezele anarhistului (care pretinde c a orice form a de stat este nejusticat a moral) c at si pe cele socialiste. Nozick utilizeaz a metoda reconstruct iei, consider and c a aceasta i-ar permite s a arate c a, pornind de la o stare init ial a (asumat a ca ind moral a), si aplic and transform ari corecte din punct de vedere moral se ajunge la o stare nal a justicat a moral. Starea init ial a1 asumat a de Nozick poate rezumat a la urm atoarele dou a 2 caracteristici : 1. nici un individ nu are dreptul de a act iona n a sa fel nc at, prin consecint ele act iunii sale, s a afecteze viat a, s an atatea, libertatea sau proprietatea altuia 2. orice individ are dreptul de a pedepsi nc alcarea regulii (1) sau de a se ap ara de cei ce o ncalc a Starea nal a este dat a de statul minimal care3 : CSM1 este o asociat ie de protect ie care monopolizeaz a utilizarea fort ei ( ntr-o anumit a arie geograc a) CSM2 asigur a protect ia tututor indivizilor, indiferent dac a au pl atit sau nu Procesul prin care se trece de la o stare la alta, nu este dependent de nici o coordonare global a, ci se datoreaz a n exclusivitate act iunii independente a subiect ilor asumat i ca si agent i rat ionali. De asemenea, asum and modelul subiectului ca si agent rat ional, Nozick va ncerca s a dovedeasc a cum c a, ntreg procesul (prin care se ajunge la un stat
1 Aceast a stare natural a este identicat a de Nozick cu legea natural a, a sa cum apare ea la Locke 2 A sa cum apare n [3] - sect iunea Starea natural a 3 A sa cum apare n [3] - sect iunea Statul minimal si statul ultraminimal

minimal) este justicat strict pe temeiuri rat ionale (justicare rat ional a) f ar aa se face apel la principii morale (justicare moral a)4 . Procesul prin care ajungem de la starea natural a, la statul minimal are urm atorii pa si5 : 1. Exist a doar indivizi independent i aat i n starea natural a. 2. Exist a mai multe agent ii de protect ie concurente. 3. Exist a o agent ie de protect ie dominant a care nu ndepline ste nici condit ia CSM1, nici CSM2. 4. Exist a o agent ie de protect ie dominant a, care ndepline ste condit ia CSM1, dar nu si CSM2 statul ultraminimal. 5. Exist a o agent ie de protect ie dominant a, care ndepline ste at at condit ia CSM1, c at si CSM2 statul minimal.

Cum se trece de la statul ultraminimal la statul minimal


Un punct esent ial n reconstruct ia propus a de Nozick, l reprezint a justicarea trecerii de la statul ultraminimal la statul minimal. Conform cadrului propus de Nozick, trecerea se realizeaz a prin obligativitatea membrilor asociat iei de protect ie dominant a s a pl ateasc a suplimentar, astfel nc at chiar si persoanele care nu au posibilitatea s a pl ateasc a ( ns a se a a n aria geograc a specicat a) s a devin a membrii ( si astfel s a e protejat i). Nozick consier a c a este moral ca membrii asociat iei dominante s a pl ateasc a suplimentar pentru protect ia celorlalt i, si justic a aceasta n urm atorul mod6 : Dac a pe lang a cei protejat i de asociat ia de protect ie dominant a mai exist a si unii independent i (cei ce nu pot pl ati, dar ar vrea s a e protejat i) atunci avem o situat ie instabil a. Ins a ace stia nu pot suprimat i, f ar a ca asociat ia de protect ie dominant a s a ajung a ntr-o stare imoral a. P astr and condit ia de moralitate, singura solut ie este aceea n care independent ilor li se interzice s a- si fac a singuri dreptate. Pentru a compensat i de aceast a pierdere (a dreptului lor de a- si face singuri dreptate7 ), independent ii vor primi n schimb protect ie. Aceast a protect ie implic a un cost suplimentar care trebuie pl atit de membrii init iali ai asociat iei de protect ie. Ins a aceste costuri sunt re sti, n m asura n care ace stia vor n acela si timp : 1. s a e protejat i 2. asociat ia de protect ie s a nu e imoral a
4 Astfel, cu toate c a ecare transformare este corect a moral, aceasta nu se datoreaz a faptului c a ea a fost realizat a n virtutea unei justic ari/principiu morale ci datorit a act iunii agentului care caut a n mod exclusiv rat ional s a- si maximizeze protul 5 In elaborarea acestei reconstruct ii m-am folosit si de [6] 6 Am reconstruit justicarea pe care Nozick o d a n [3] - sect iunea Statul minimal si statul ultraminimal 7 Acest drept l are orice om aat n starea n care se supune legii naturale

Problemele justic arii trecerii de la statul ultraminimal la cel minimal


Consider c a justicarea propus a de Nozick nu este plauzibil a, ind imposibil s a funct ioneze asum and exclusiv o justicare rat ional a ( si apelul la modelul subiectului ca si agent rat ional). In continuare voi rezuma cele trei obiect ii : Problema blatistului (free rider )8 In situat ia n care este sucient s a te ai ntr-o anumita arie geograc a pentru a primi protect ie atunci nu mai ai nici un interes s a pl ate sti aceste servicii. Practic, ajungi s a i protejat pe cheltuiala celorlalt i care sunt sucient de naivi s a pl ateasc a. Astfel, n scurt timp va ajunge n situat ia n care nici unul dintre locuitori nu va mai pl ati, consider and c a este dreptul s au s a e protejat. Problema blatistului apare at at la nceputul tranzit iei dintre statul ultraminimal c at si la sf ar situl ei. Dac a apare la nceput atunci nu mai are cum s a se ajung a la statul minimal, revenindu-se temporar la starea natural a. Dac a n schimb apare dup a ce statul minimal s-a instaurat, acesta se va pr abu si sub povara propriilor cheltuieli de ntret inere a asociat iei de protect ie dominant a. Falsa problem a a instabilit a tii Nozick sust ine c a o situat ie n care pe l ang a indivizii protejat i avem si indivizi independent i este o situat ie instabil a (din punctul de vedere al celor protejat i). Ins a aceast a evaluare nu este plauzibil a. Pentru a ar ata acest lucru voi face apel la ceea ce se nt elege prin relat ia dintre cel protejat si asociat ia de protect ie. Astfel, dac a un anumit individ x face parte dintr-o anumit a asociat ie de protect ie P, atunci : 1. oricine ncalc a drepturile lui x, indiferent dac a face parte sau nu din P, va pedepsit de P 2. x si deleg a drepturile sale de a pedepsi lui P si pl ate ste pentru asigurarea acestor servicii Din aceasta se vede faptul c a, pentru un individ protejat de asociat ia de protect ie dominant a, nu conteaz a dac a exist a sau nu c a tiva independent i. Acest lucru nu conteaz a, deoarece protect ia lui este asigurat a n aceea si m asur a, indiferent cine dore ste (sau ar putea) s a-i ncalce drepturile. Chiar faptul c a este vorba despre o asociat ie dominant a de protect ie, face implauzibil a posibilitatea ca un independent oarecare s a aib a curajul de a nc alca drepturile oricui este protejat de o asemenea asociat ie. Astfel, lipsind temeiul (situat ia instabil a) nu exist a nici o justicare strict rat ional a n virtutea c areia pl atitorii de protect ie s a suporte costuri suplimentare doar pentru a-i proteja pe cei lipsit i de fonduri ( si astfel constr an si s a e independent i).
8 Pentru

o descrire mai pe larg a acestei probleme vezi [1]

Extinderea redistribuirii dincolo de protect ie Prin ideea de plat a pentru protect ia altora, Nozick introduce un mecanism de redistribuire a veniturilor n m asura n care acestea au n vedere cump ararea protect iei. Chiar si n situat ia n care am accepta aceast mecanism ca ind moral, Nozick nu ofer a nici o justicare plauzibil a n favoarea limit arii mecanismului de redistribuire la domeniul protect iei9 . Astfel, asum and c a noi ne-am simt i obligat i moral s a acord am celorlalt i protect ie pe gratis, nu pare a exista nici un motiv pentru care ne-am limita la aceasta. Practic nu am avea nici un motiv s a nu redistribuim nu doar protect ia c at si veniturile ( n general), proprietatea si alte servicii (ex: educat ie gratuit a, asistent a medical a gratuit a, etc.) Ins a, proced and n acest fel am ajunge s a justic am mai mult dec at statul minimal, lucru pe care Nozick ncearc a s a l evite.

Exist a si alte metode de a trece de la statul ultraminimal la cel minimal?


Cu toate c a nu exist a un proces care, asum and subiect i independent i a c aror act iune poate modelat a conform modelului agentului rat ional, s a asigure trecerea de la statul ultraminimal la statul minimal, trecerea poate realizat a prin apelul la unele interpret ari posibile ale legii naturale. Astfel, Nozick asum a c a init ial ecare individ trebuie s a act ioneze ind constr ans de anumite principii ale drept a tii (care pun bazele moralit a tii - v azut a ca si stare n care nu exist a nici o nc alcare a drepturilor), ns a aceste principii pot interpretate n dou a moduri diferite : 1. a act iona n a sa mod nc at s a nu ncalc nici un un drept (al altuia) 2. a act iona n a sa mod nc at s a reduc (global) orice nc alcare posibil a a unui drept Dac a ne rezum am la analiza modului n care Nozick justic a trecerea de la statul ultraminimal la cel minimal singura posibilitate n care aceast a justicare are sanse de a plauzibil a s-ar datora apelului la asumarea simultan a a ambelor interpret ari. In aceast a situat ie, ar plauzibil ca ecare individ s a act ioneze n vederea redistribuirii protect iei si pentru cei ce nu sunt capabili s a pl ateasc a pentru ea, deoarece situat ia n care ecare este protejat de o asociat ie de protect ie dominant a reduce semnicativ sansele ca drepturile oricui s a e nc alcate10 . Chiar dac a o justicare moral a ne ajut a s a trecem de la statul ultraminimal la cel minimal11 , a asuma simultan cele dou a interpret ari ne va obliga s a justic am mult mai mult dec at statul minimal.
9 Aceast a limitare ar presupune denirea unui criteriu conform c aruia s a putem delimita (o distinct ie de natur a) ntre protect ie si alte bunuri 10 Acest lucru s-ar datora n primul r and faptului c a o asociat ie de protect ie este cu at at mai puternic a, cu c at are mai mult i membri 11 Lucru care nu ajut a cu nimic pretent iile init iale ale lui Nozick, deoarece el dorea s a justice aceast a trecere strict prin apel la rat ionalitatea subiectului o justicare exclusiv rat ional a

Acest lucru se nt ampl a datorit a faptului c a printre drepturile de baz a asumate n legea natural a (cel put in n modul n care ele apar n teoria lockeean a asumat a de Nozick) se num ar a si s an atatea si libertatea. Dac a vom lua n considerare s an atatea atunci vom obligat i (pentru a sc adea sansele ca s an atatea s a e afectat a) s a impunem de asemenea un mecanism de redistribuire al serviciilor medicale ajung and astfel s a justic am asistent a medical a gratuit a (cel put in pentru cazurile care dep a sesc un anumit nivel de gravitate). De asemenea, dac a ncerc am s a evit am situat iile n care o persoan a ar privat a de libertate, ar trebui s a impunem un sistem de redistribuire (egalizare) a sanselor n a avea succes a membrilor aceleia si organizat ie de protect ie12 In concluzie, cu toate c a asumarea simultan a a unei justic ari rat ionale c at si a uneia morale ne ajut a s a justic am statul minimal, aceasta nu ne ajut a s a justic am faptul c a statul minimal reprezint a punctul terminus ind astfel posibil s a justic am si state supra-minimale.

Concluzie
Analiz and critic propunerile lui Nozick, consider c a exist a suciente motive s a se arme c a telul s au de a justica exclusiv rat ional statul minimal ( si doar at at) nu poate atins. Pe l ang a aceasta s-a observat c a, chiar dac a am asuma simultan cu o justicare rat ional a si o justicare moral a am ajunge ntr-o situat ie oarecum similar a : justic am statul minimal, dar si modele de stat mult mai bogate dec at statul minimal. E secul justicativ principial pe care le are pozit ia lui Nozick ( si alte pozit ii libertariene similare) pot considerate drept un argument n plus n favoarea plauzibilit a tii abord arii comunitariene (cum ar pozit iile de st anga de tip Rawls, etc.).

12 Acest lucru s-ar impune, prin faptul c a putem privi libertatea ca si posibilitate de a alege. Ins a exist a foarte multe cazuri n care oamenii nu au posibilitatea de a alege (nu au sansa de a alege n prezent sau viitor) pentru c a le lipse ste : educat ia, mijloacele materiale, etc.

Bibliograe
[1] Richard J. Arneson. The principle of fairness and free-rider problems. Ethics, 92:616633, 1982. [2] ed. Ted Honderich. The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press, New York, 1995. [3] Robert Nozick. Anarhie, Stat si Utopie. Humanitas, Bucure sti, 1997. [4] Stanford Encyclopedia of Philosophy Libertarianism. http://plato.stanford.edu/entries/libertarianism/. Ethics, [accesat 15 Mai, 2007]. [5] Georey Sampson. Liberalism and nozicks minimal state. Mind, 87:9397, 1978. [6] David Wood. Nozicks justication of the minimal state. Ethics, 88:260262, 1978.