Sunteți pe pagina 1din 3

11.

Intocmiti o CARTA de Audit Intern si un Regulament general de aplicare a CARTEI de Audit intern la o societate comerciala din domeniul productiei industriale. Cuprins:

1. Definirea activitatii de audit intern 2. Misiunea 3. Obiectivele auditului intern 4. Autoritatea 5. Responsabilitatea 6. Principiile aplicate auditului intern si auditorului intern 7. Metodologie 8. Reguli de conduita 9. Norme profesionale aplicate 1 Definirea activitatii de audit intern Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii societatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a modului de gestionare a riscurilor , a sistemelor de control intern si a proceselor de conducere a societatii 2 Misiunea Misiunea audiului intern este de a da asigurari si consiliere managementului societatii , de pe pozitii de independenta si obiectivitate , astfel incat sa contribuie la imbunatatirea activitatii societatii 3 Obietcivele audituli intern Auditul intern are drept obiective urmatoarele: -verificarea conformitatii operatiunilor din societate cu reglementariel legale si cu politicile, procedurile si obiectivele societatii -aprecierea modului de aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de conducerea societatii -aprecierea daca datele destinate conducerii pt cunoasterea realitatii din societate sunt adecvate si revizuirea mijloacelor utilizate -revizuirea modului de protejare a elementelor patrimoniale si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor de orice fel -evalarea economiei si eficientei cu care sunt angajate resursele in cadrul societatii 4 Autoritatea In indeplinirea misiunii auditorul intern este autorizat sa aiba acces integral , liber si nerestrictionat la toate functiile societatii, inregisrtarile, activele si personalul acesteia Activitatea de audit intern se desfasoara in conformitate cu normele profesionale aplicabile si auditroul intern trebuie sa respecte Codul Etic. De asemenea garanteaza confidentialitatea misiunilor de audit. Dosarele de audit sunt confidentiale 5.Responsabilitatea Auditorul intern este responsabil pentru: -eloborarea planului intern de audit -prezentarea planului intern de audit Consiliului de Administratie -indeplinirea misiunilor mentionate in planul de audit -raportarea periodica (semenstrial) catre Consiliul de Administratie asupra constatarilor, concluziilor, reconmandarilor rezultate din activitatea de audit -prezentarea anuala catre Consiliul de Administratie a unui raport de activitate din care se reiasa scopul activitatii de audit intern , autoritatea , responsabilitatea precum si observatiile semnificative facute in cadrul misiunilor de audit si recomandatile propuse -elaborarea politicilor si procedurilor d elucru proprii auditului intern

6.Principiile aplicabile auditului intern si auditorului intern -Independenta si obiectivitatea -Compententa profesionala

-Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii 7.Metodologie -Planul de audit intern: se elaboreaza pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structurii, activiitati , programe precum si tinand seama de criteriile Consiliului de Administratie. Acesta va fi prezentat spre aprobare Consiliului -Contactactarea responsabililor structurilor auditate: acestia sunt informati inainte de inceprea misiunii de audit cu privire la data inceperii , scopul si obiectivele misiunii de audit -Realizarea misiunilor la fata locului : auditul trebuie realizat intr-un climat de incredere , asigutat prin insusi rolul auditului intern care in esenta vizeaza imbunatatirea functionarii societatii. La aceasta contribuie sedinta de deschidere in care sunt prezentate scopul si obiectivele misiunilor , stabilirea intalnirilor si contactelor, precum si Carta Auditului Intern -Transmiterea rezultatelor :proiectul raportului precum si observatiile si recomandatile auditorului intern se transmit responsabililor structurilor auditate, care isi vor formula punctele lor de vedere referitoare la recomandari, raspunsuri care vor fi incluse in raportul final al auditorului care va fi inaintat Cosniliului de Administratie -Urmarirea punerii in practica a recomandarilor propuse de auditorii interni: auditorul intern va stabili un sistem permanent de verificare a punerii in practica a recomandarilor. In acest scop responsabilii structurilor auditate vor propune planul de actiune insotite d eun calendar de implementare, tot ei vor asigura urmarierea aplicarii planului si vor informa auditorii interni pe masura realizari actiunilor 8.Reguli de conduita Auditorii interni trebuie sa respecte Codul Etic si principiile acestuia Ei trebuie sa exercite o functie de evaluare independenta, care se concretizeaza in recomandari. Trebuie sa comunice prin raportul sau rezultatele muncii sale catre Consiliul de Administratie si sa semnaleze acestuia orice tip de neregula care face obiectul auditului 9.Norme profesionale aplicate -Ordinul 1267/2000 privind Normele minimale d eaudit intern -OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificarile ulterioere -Normele Auditului Intern -Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania -Hotararea CAFR nr.88/2007