Sunteți pe pagina 1din 10

enarmonic

Gl. 7, Zo,
dup Ioan Zmeu

la v n tru cei de sus lui Dum ne

zeu i pe p m nt pa ce n tru

oa meni bu n vo i re

u d mu- Te bi ne Te

cu v n tm n chi n mu- ne ie sl vi mu - Te mul u mi im i

e pen tru sla va Ta cea ma re

oam ne m p ra te ce resc

Dum ne ze u le P rin te A tot i i

to ru le Doam ne Fi u le U

nu le n s cut I i su se Hris toa se

i Du hu le Sfin te

oam ne Dum ne ze u le Mie

lu e lul lui Dum ne zeu Fi ul Ta


t lui Cel Ce ri di ici p ca tul lu mii mi

lu ie te - ne pe noi Cel Ce ri di

ici p ca te le lu mii

ri me te ru g ciu ni le

noa as tre Cel Ce ezi de-a dreap ta Ta

t lui i ne mi lu ie e te pe no oi

Tu eti U nul Sf nt Tu eti U

nul Do omn I i sus Hri is tos n tru sla

va lui Dum ne ze eu Ta tl A min


n toa te zi le le bi ne Te

vom cu v n ta i vom l u da

nu me le Tu n vea ac i n vea cul

vea cu lui

n vred ni ce e te - ne Doam ne n

zi ua a cea as ta f r de p cat

s ne p zi im noi

i ne eti cu vn tat Doa am ne Dum

ne ze ul p ri in i lor no o tri


i l u dat i prea sl vit es te

nu me le Tu n veci A min

i e Doam ne mi la Ta spre noi

pre cu um am n dj du i it n tru Ti

ne

i ne eti cu vn tat Doa am ne n

va - ne pe noi n drep t ri le Ta

le

oa am ne sc pa re Te-ai f cut no


u n nea am i n neam e eu am zi is

Doam ne mi lu ie e te - m vin de c

su fle tu ul meu c am gre it i

e

oa am ne la Ti ne am sc pat

n va - m s fac vo ia Ta c Tu eti

Dum ne ze u ul me eu

la Ti ne e es te iz vo rul

vi e ii n tru lu mi na Ta


vom ve dea lu mi ni in de

mi la Ta ce lor ce Te cu nosc

pe Ti ne

fin te Dum ne ze u le Sfin te ta

re Sfin te fr de moa ar te mi

lu ie te - ne pe no oi

la v Ta t lui i Fi u lui


i Sf n tu lu ui Duh

i a cum i pu ru rea

i n ve cii ve ci lor a min

fin te fr de moa ar te mi

lu ie te - ne pe no oifi in te Du um ne ze

u le Sfin te ta

re Sfi in te f r de moaar te mi lu ie e te -

ne pe no oi

ALT FORM :

Zo,


fin te Dum ne ze

u le Sfin te

ta re

Sfi in te f r de moa ar te

mi lu ie e te -ne pe no
'
oi