Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Marketing Finane Masterat Finante corporative-asigurari

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei STRATEGII DE MARKETING FINANCIAR 2.2 Titularul activitilor de curs Lector dr. Cosmin Voicu NISTOR 2.3 Titularul activitilor de seminar Lector dr. Cosmin Voicu NISTOR 2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Op. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 83 3.8 Total ore pe semestru 125 3.9 Numrul de credite 5 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului Studenii se vor prezenta la prelegeri i seminarii cu telefoanele mobile nchise i ntr-o inut decent.

1 14 ore 23 28 26 3 3 x

5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului

Nu va fi acceptat ntrzierea studenilor la curs i seminarii, respectiv nu va fi permis plecarea nainte de terminarea orelor. Fiecare student este solicitat s aib o prezen activ i s ncerce s rezolve problemele puse n discuie n cadrul seminarilor.

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate Cunoaterea i utilizarea adecvat a conceptelor, metodelor i tehnicilor folosite n domeniul strategiilor de marketing intr-un domeniu specific. Dezvoltarea i promovarea gndirii strategice de marketing n cadrul organizaiei financiar bancare.

Competene transversale

Promovarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale, eficienei i responsabilitii n cadrul activitilor de marketing.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice S familiarizeze studenii cu modul academic de abordare a proceselor strategice de marketing. S familiarizeze studenii cu importana i rolul jucat de activitatea strategice de marketing.

8. Coninuturi 8.1 Curs Metode de predare Rolul marketingului n activitatea financiar- prelegere bancar. Piaa bancar n Romnia i interaciunea cu activitatea de marketing. Tendine ale mediului de marketing n sfera prelegere financiar-bancar. Particulariti ale pieei produselor i serviciilor bancare. Analiza comportamentului concurenial n sectorul prelegere financiar-bancar. Analiza comportamentului clientului n segmentul

Observaii 2 prelegeri

2 prelegeri

2 prelegeri

retail. Analiza comportamentului clientului n segmentul prelegere corporate. Coordonatele particulare ale mixului de marketing financiar-bancar. Politica de produs n marketingul financiar-bancar. Dezvoltarea produselor i serviciilor financiarbancare. Politica de pre n marketingul financiar-bancar. prelegere 2 prelegeri

2 prelegeri

prelegere

2 prelegeri

Distribuia produselor i serviciilor financiarbancare. Canale tradiionale de distribuie vs. canale prelegere moderne de distribuie. Ci de gestionare a posibilelor conflicte. Planificarea campaniilor promoionale n marketingul financiar bancar. Particulariti n publicitatea financiar-bancar. Vnzrile promoionale n sfera serviciilor financiar-bancare. prelegere

2 prelegeri

2 prelegeri

Importana relaiilor publice n domeniul financiar- prelegere bancar. Sponsorizarea i impactul acesteia asupra imaginii instituiei financiar-bancare. Vnzarea produselor i serviciilor financiar- prelegere bancare. Marketingul direct n sectorul financiar-bancar. Integrarea politicilor de comunicare cu misiunea i prelegere obiectivele instituiei financiar-bancare. Sistemul de marketing intern n sectorul financiar bancar. Funcii integrate de marketing pentru personalul prelegere front-office i back-office. Importana componentelor procese i premise fizice n mixul de marketing bancar. Coordonatele conceptului de calitate n sfera prelegere produselor i serviciilor financiar-bancare. Strategia i planul de marketing financiar bancar. Implementarea planificrii strategice de marketing. Marketing strategic integrat la nivelul centralei prelegere financiar-bancare Marketing strategic la nivelul reelei teritoriale. Auditul activitii de marketing financiar-bancar. Bibliografie obligatorie:

2 prelegeri

2 prelegeri

2 prelegeri

2 prelegeri

3 prelegeri

3 prelegeri

1. Cetina Iuliana - Marketing financiar-bancar, Editura Economic, Bucureti, 2005. 2. Ennew Christine, Wright Mike, Watkins Trevor - Marketing Financial Services, Butterworth Heinemann, Oxford, 2000. 3. Odobescu Emanuel - Marketing bancar intern i internaional, Editura Aconda, Bucureti, 1999. 4. Olteanu Valeric - Marketing financiar bancar, Editura Ecomar, Bucureti, 2005. 8.2 Seminar / laborator Metode de predare Rolul marketingului n activitatea Discuii financiar-bancar. Piaa bancar n Romnia i interaciunea cu activitatea de marketing. Tendine ale mediului de marketing n sfera Discuii, studii de caz, prezentare referate financiar-bancar. Particulariti ale pieei produselor i serviciilor bancare. Analiza comportamentului concurenial n Discuii, studii de caz, prezentare referate sectorul financiar-bancar. Analiza comportamentului clientului n segmentul retail. Analiza comportamentului clientului n Discuii, studii de caz, prezentare referate segmentul corporate. Coordonatele particulare ale mixului de marketing financiar-bancar. Politica de produs n marketingul financiar- Discuii, studii de caz, prezentare referate bancar. Dezvoltarea produselor i serviciilor financiar-bancare. Politica de pre n marketingul financiar- Discuii, studii de caz, prezentare referate bancar. Distribuia produselor i serviciilor financiar-bancare. Canale tradiionale de distribuie vs. canale Discuii, studii de caz, prezentare referate moderne de distribuie. Ci de gestionare a posibilelor conflicte. Planificarea campaniilor promoionale n marketingul financiar bancar. Particulariti n publicitatea financiar- Discuii, studii de caz, prezentare referate bancar. Vnzrile promoionale n sfera serviciilor financiar-bancare. Importana relaiilor publice n domeniul Discuii, studii de caz, prezentare referate financiar-bancar. Sponsorizarea i impactul acesteia asupra imaginii instituiei financiar-bancare. Vnzarea produselor financiar-bancare. i serviciilor Discuii, studii de caz, prezentare referate Observaii 1 seminar

1 seminar

1 seminar

1 seminar

1 seminar

1 seminar

1 seminar

1 seminar

1 seminar

1 seminar

Marketingul direct n sectorul financiarbancar. Integrarea politicilor de comunicare cu Discuii, studii de caz, prezentare referate misiunea i obiectivele instituiei financiarbancare. Sistemul de marketing intern n sectorul financiar bancar. Funcii integrate de marketing pentru Discuii, studii de caz, prezentare referate personalul front-office i back-office. Importana componentelor procese i premise fizice n mixul de marketing bancar. Coordonatele conceptului de calitate n Discuii, studii de caz, prezentare referate sfera produselor i serviciilor financiarbancare. Strategia i planul de marketing financiar bancar. Implementarea planificrii strategice de marketing. Marketing strategic integrat la nivelul Discuii, studii de caz, prezentare referate centralei financiar-bancare Marketing strategic la nivelul reelei teritoriale. Auditul activitii de marketing financiarbancar. 1 seminar

1 seminar

1 seminar

1 seminar

Bibliografie obligatorie: 5. Cetina Iuliana - Marketing financiar-bancar, Editura Economic, Bucureti, 2005. 6. Ennew Christine, Wright Mike, Watkins Trevor - Marketing Financial Services, Butterworth Heinemann, Oxford, 2000. 7. Odobescu Emanuel - Marketing bancar intern i internaional, Editura Aconda, Bucureti, 1999. 2. Olteanu Valeric - Marketing financiar bancar, Editura Ecomar, Bucureti, 2005. 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Implementarea disciplinei se face in corelaie cu activitile de marketing strategic derulate in sistemul bancar. 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare Cunoaterea conceptelor teoretice corespondente fiecrei teme atribuite cursanilor. Calitatea contribuiilor personale prin intermediul referatelor alctuite.

10.2 Metode de evaluare Examen scris cu dou subiecte

10.3 Pondere din nota final 0,7

10.5 Seminar/laborator

Evaluarea gradului de cunoatere a temei alese.

0,3

10.6 Standard minim de performan Demonstrarea cunoaterii noiunilor i a capacitii de nelegere i aplicare a conceptelor specifice temelor discutate.

Data completrii 11.04.2013

Semntura titularului de curs Lector dr. Cosmin Voicu NISTOR

Semntura titularului de seminar Lector dr. Cosmin Voicu NISTOR

Data avizrii n departament 18.04.2013

Semntura directorului de departament Prof. univ. dr. Ioan Plia