Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea Universitatea Babe-Bolyai Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Finane Finane Licen Masterat FCA

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Strategii fiscale 2.2 Titularul activitilor de curs Conf.univ.dr. Adrian Mihai INCEU 2.3 Titularul activitilor de seminar Conf.univ.dr. Adrian Mihai INCEU 2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Ob 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 108 3.8 Total ore pe semestru 150 3.9 Numrul de credite 6 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competene 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a Videoproiector, acces la internet Videoproiector, acces la internet

1 14 Ore 20 40 43 2 3

seminarului/laboratorului

Prezena la seminar este obligatorie. Studentul este obligat s dein cel puin un calculator de buzunar. Termenul predrii lucrrilor de seminar este stabilit de titularul disciplinei. Nu se accept cererile de amnare.

6. Competenele specifice acumulate C1 Utilizarea avansata a conceptelor, principiilor si abordarilor pe care se bazeaza practica in domeniul financiar si cel al asigurarilor; C1.1: Identificarea si definirea conceptelor de specialitate, a metodelor si instrumentelor de natura financiara in entitatile/organizatiile private si publice; C1.2: Explicarea si interpretarea conceptelor de specialitate, a metodelor si instrumentelor de natura financiara in entitatile/organizatiile private si publice; C1.3: Aplicarea conceptelor de specialitate, a metodelor si instrumentelor de natura financiara in entitatile/organizatiile private si publice C2 Fundamentarea deciziilor financiare in cadrul entitatilor economice; C2.2: Explicarea proiectelor de investitie utilizand concepte si metode specifice ; C2.5: elaborarea unei lucrari cu privire la rezultatele implementarii unui proiect de investitie financiara C6 Capacitatea de a elabora strategii privind gestiunea si trezoreria entitatilor/organizatiilor private si publice; C6.1: Identificarea si descrierea strategiilor privind gestiunea si trezoreria entitatilor/organizatiilor private si publice ; C6.5: Simularea unei strategii privind gestiunea si trezoreria entitatilor/organizatiilor private si publice Competene transversale 7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenilor cu noiunile specifice domeniului precum i aplicarea practic a noiunilor nsuite, n mod deosebit: Formarea abilitilor necesare pentru nelegerea i nsuirea cunotinelor teoretice i practice privind problematica financiar, fenomenele caracteristice Crearea de condiii permisive studiului individual al studentului; nsuirea cunotinelor generale ce privesc domeniul fiscal: noiuni terminologice, concepte fundamentale, formarea unei gndiri fiscale Formarea unei baze tiinifice teoretico-metodologice - a studenilor, pentru cunoaterea specificitii bugetelor i fiscalitii din Romnia.; Perceperea componentelor implicaiilor i limitelor unei politici fiscale coerente i realiste 7.2 Obiectivele specifice 8. Coninuturi 8.1 Curs IMPOZITELE I CONCURENA; explicite i impozitele implicite Competene profesionale

Metode de predare Impozitele Prelegere Explicaii - Discuii studii de

Observaii Sptmna 1 (2 ore)

IMPOZITELE I CONCURENA; Legturi ntre impozite. Punctele critice al impozitelor ARMONIZAREA I CONCUREN FISCAL. Concuren fiscal intre avantaje si limite. De la concuren spre armonizare fiscal. Experiena U.E. n armonizarea fiscal PERSONALIZAREA IMPOZITELOR. Personalizarea impozitelor ntre avantaje i limite. Complexitatea impunerii i personalizarea impozitului. Aspectele sociale ale personalizri impozitului. IMPOZITAREA DIRECT VERSUS CEA INDIRECT. Avantajele si dezavantajele fiscalitii directe. Locul i rolul fiscalitii directe astzi. Impozitele indirecte ntre avantaje i dezavantaje. Fiscalitatea direct astzi. IMPOZITAREA VENITURILOR. Definirea venitului impozabil. Probleme tehnice ale impunerii veniturilor. Probleme economice ale impozitrii veniturilor. Impunerea persoanelor fizice. Impozitarea persoanelor juridice IMPOZITAREA CAPITALULUI. Noiunea de capital. Impozitul asupra patrimoniului global. Impozite analitice asupra patrimoniului posesia i transferul de capital. Efecte economice ale impunerii capitalului IMPOZITELE PE CONSUM. Definirea consumului. Impozitul unic aplicat asupra produciei. Impozitul cumulativ asupra tranzaciilor. Impozitarea valorii adugate. Modelul american de impozitarea consumului. Impozitele analitice asupra consumului. IMPOZITUL PE PROFIT; Elemente tehnice: Pltitorii i cotele de impozit. Determinarea profitului impozabil i a impozitului pe profit. Plata i controlul impozitului pe profit. Particulariti n impunerea ntreprinderilor mici, mijlocii i microntreprinderilor IMPOZITELE PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE I STRATEGIA FIRMEI. Forme i elemente tehnice specifice. Legturi consecine i particulariti n strategia firmei IMPOZITAREA CONSUMULUI I NTRERPINZATORII. Forme i caracteristici ale impunerii indirecte. Strategii i implicaii ale impozitelor indirecte asupra firmelor pltitoare

caz Prelegere Explicaii - Discuii studii de caz Prelegere Explicaii - Discuii studii de caz Prelegere Explicaii - Discuii studii de caz Prelegere Explicaii - Discuii studii de caz Prelegere Explicaii - Discuii studii de caz Prelegere Explicaii - Discuii studii de caz Prelegere Explicaii - Discuii studii de caz Prelegere Explicaii - Discuii studii de caz Prelegere Explicaii - Discuii studii de caz Prelegere Explicaii - Discuii studii de caz

Sptmna 2 (2 ore) Sptmna 3 (2 ore) Sptmna 4 (2 ore)

Sptmna 5 (2 ore)

Sptmna 6 (2 ore)

Sptmna 7 (2 ore)

Sptmna 8 (2 ore)

Sptmna 9 (2 ore)

Sptmna 10 (2 ore)

Sptmna 11 (2 ore)

Sptmna 12 (2 ore)

IMPOZITUL N COT UNIC. Elemente Prelegere Explicaii conceptuale. Experiene internaionale. Cota unic i - Discuii studii de evaziunea fiscal. Cine pierde i cine ctig din cota caz unic.

Sptmna 13 (2 ore)

ACTIVIZAREA IMPOZITELOR DIRECTE CA Prelegere Explicaii Sptmna 14 (2 ore) PRGHIE FISCAL. Calitatea de prghie a - Discuii studii de impozitelor directe. Impunerea veniturilor persoanelor caz fizice i calitatea de prghie. Impunerea profiturilor ca prghie economic ACTIVIZAREA IMPOZITELOR INDIRECTE CA PRGHIE FISCAL. Calitatea de prghie a impozitelor indirecte. TVA-ul i calitatea de prghie. Accizele ntre surs de venit i calitatea de prghie. Taxele vamale ca i prghie in regalarea relaiilor comerciale RECAPITULAIE. EVALUARE Bibliografie Atkinson Anthony B., Stiglitz Joseph, Lectures on Public Economics, Ed. Mc Graw Hill Book, New York, 1982 Baker Samuel H., Elliot Catherine, Readings in Public Sector Economics, Ed. D.C. Heath and Company, Lexington, 1990 Corduneanu C., Sistemul fiscal n tiina finanelor, Ed. Codecs, Bucureti, 1998.; Gaudemet Paul Marie, Molinier Joel, Finances publiques, tome I: Budget/Tresor, 6e ed., Ed. Montchretien, 1992; Finances publiques, tome 2 - Fiscalite, 6-ed., Ed. Montchrestien, Paris, 1997 Harvey Rosen, Public Finance, Ed. Mc Graw Hill, New York, 2002 Hoan N., Economie i finane publice, Ed. Polirom, Iai, 2000. Inceu Adrian Mihai, Dan Tudor Lazr, Finane i bugete publice, Editura Accent, Cluj Napoca, 2009 Inceu Adrian Mihai, n colaborare, Guvernare modern i dezvoltare local, Ed. Accent, Cluj Napoca, 2005 Inceu Adrian Mihai, Lazr Dan Tudor, Managementul financiar al comunitilor locale, Ed. Gewalt, ClujNapoca, 2000; Ed. Marineasa, Timioara, 2003, http://www.civitas.ro/docs/management_financiar.doc Inceu Adrian Mihai, Prghiile fiscale i fora lor de orientare, Editura Accent, Cluj Napoca, 2005 Manolescu Gh., Buget, abordare economic i financiar, Ed. Economic, Bucureti, 1997. Muzellec R., Finances publiques, 8-eme dition Ed. Dalloz, 1993 Paysant Andre, Finances publiques, 2-ed Ed. Masson Paris, 1988. Scholes Myron S., Wolfson Mark A., Taxes and Business Strategy, Ed. Prentice Hall, New Jersey, 1992; Stiglitz Joseph E., Economics of The Public Sector, 3rd ed., Ed. W.W. Norton&Company Inc., 2000 Tulai Constantin, Finanele publice i fiscalitatea, Ed. Casa crii de tiin, Cluj-Napoca, 2003 Xavier Frege, Descentralizarea, Ed. Humanitas, Bucureti, 1991 Zaharia Vasile, Finane publice, Ed. Gheorghe Bariiu, Cluj-Napoca, 2002 Metode de predare Observaii 8.2 Seminar / laborator Chestiuni Organizatorice. Cerinele disciplinei. Modul Discuii. Prezentare de Sptmna 1 (2 ore) de notare pe parcursul anului. Alocarea temelor de referate. referat. Experiene internaionale n impunerea veniturilor Discuii. Prezentare de Sptmna 3 (2 ore) persoanelor fizice. referate. Impozitarea veniturilor persoanelor juridice comparaii Discuii. Prezentare de Sptmna 5 (2 ore) internaionale referate. Impozitarea transferurilor de capital Discuii. Prezentare de Sptmna 7 (2 ore) Impozitarea deinerii de capital referate. Armonizarea impozitelor indirecte n experiena U.E Discuii. Prezentare de Sptmna 9 (2 ore) referate. TVA-ul i Uniunea European Discuii. Prezentare de Sptmna 11 (2 ore) referate. Accizele n rile U.E. Discuii. Prezentare de Sptmna 13 (2 ore)

referate. Bibliografie Atkinson Anthony B., Stiglitz Joseph, Lectures on Public Economics, Ed. Mc Graw Hill Book, New York, 1982 Baker Samuel H., Elliot Catherine, Readings in Public Sector Economics, Ed. D.C. Heath and Company, Lexington, 1990 Corduneanu C., Sistemul fiscal n tiina finanelor, Ed. Codecs, Bucureti, 1998.; Gaudemet Paul Marie, Molinier Joel, Finances publiques, tome I: Budget/Tresor, 6e ed., Ed. Montchretien, 1992; Finances publiques, tome 2 - Fiscalite, 6-ed., Ed. Montchrestien, Paris, 1997 Harvey Rosen, Public Finance, Ed. Mc Graw Hill, New York, 2002 Hoan N., Economie i finane publice, Ed. Polirom, Iai, 2000. Inceu Adrian Mihai, Dan Tudor Lazr, Finane i bugete publice, Editura Accent, Cluj Napoca, 2009 Inceu Adrian Mihai, n colaborare, Guvernare modern i dezvoltare local, Ed. Accent, Cluj Napoca, 2005 Inceu Adrian Mihai, Lazr Dan Tudor, Managementul financiar al comunitilor locale, Ed. Gewalt, ClujNapoca, 2000; Ed. Marineasa, Timioara, 2003, http://www.civitas.ro/docs/management_financiar.doc Inceu Adrian Mihai, Prghiile fiscale i fora lor de orientare, Editura Accent, Cluj Napoca, 2005 Manolescu Gh., Buget, abordare economic i financiar, Ed. Economic, Bucureti, 1997. Muzellec R., Finances publiques, 8-eme dition Ed. Dalloz, 1993 Paysant Andre, Finances publiques, 2-ed Ed. Masson Paris, 1988. Scholes Myron S., Wolfson Mark A., Taxes and Business Strategy, Ed. Prentice Hall, New Jersey, 1992; Stiglitz Joseph E., Economics of The Public Sector, 3rd ed., Ed. W.W. Norton&Company Inc., 2000 Tulai Constantin, Finanele publice i fiscalitatea, Ed. Casa crii de tiin, Cluj-Napoca, 2003 Xavier Frege, Descentralizarea, Ed. Humanitas, Bucureti, 1991 Zaharia Vasile, Finane publice, Ed. Gheorghe Bariiu, Cluj-Napoca, 2002 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul i structura noiunilor prezentate sunt corelate cu interesele angajatorilor prin ntlniri i colaborri cu administraiile financiare i firme Se realizeaz colaborri cu cadrele didactice de specialitate din alte centre universitare prin corelarea programelor de specialitate i a coninutului disciplinelor Se conlucrez cu Camera Consultanilor Fiscali 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.5 Seminar/laborator

Explicarea si interpretarea Test de evaluare pe parcurs conceptelor de specialitate, a metodelor si instrumentelor specifice strategiilor fiscale Capacitatea de a elabora strategii efectuarea unei cercetri fiscale la nivelul arilor UE sau la nivelul unui contribuabil-referat Efactuarea unor lucrriElaborare de lucrri. referate de strategie fiscal Prezentare de referate

10.3 Pondere din nota final 50%

30%

Evaluarea critic a unor cercetri fiscale 10.6 Standard minim de performan Cunoaterea i aplicarea noiunilor de baz ale fiscalitii Elaborarea unor studii lucrru de cercetrae fiscal

20%

Data Data completrii Semntura titularului de curs 19.03.2013 Conf.univ.dr. Adrian Mihai INCEU Data avizrii n departament 21.03.2013

Semntura titularului de seminar Conf.univ.dr. Adrian Mihai INCEU

Semntura directorului de departament Prof.univ.dr. Cristina CIUMA