P. 1
Intrebari Frecvente Si Raspunsuri Privind Implementarea Masurii 41 Si Submasurii 431.2 Din 09 Septembrie 2013

Intrebari Frecvente Si Raspunsuri Privind Implementarea Masurii 41 Si Submasurii 431.2 Din 09 Septembrie 2013

|Views: 16|Likes:
pndr
pndr

More info:

Published by: Andreea-Maria Andrei on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 431.

2 DIN CADRUL AXEI LEADER
Nr. crt. SUBIECT RĂSPUNS
În cadrul componentei b a Sub-măsurii 431.2, în Buget (anexa la Contractul de Finanțare) este prevăzut un capitol distinct (Cap. I) referitor la “Cheltuieli pentru instruire angajaţi GAL şi lideri locali”. Instruirea personalului GAL şi a liderilor locali se referă la aspecte care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală şi poate fi realizată în diferite moduri: • prin participarea personalului GAL la diverse cursuri de pregătire în domeniu (care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală); În această situație, vor fi eligibile costurile cu taxele de instruire ale angajaților GAL/liderilor locali, iar acestea nu vor necesita procedură de achiziții. Vor fi de asemenea eligibile costurile de transport, cazare și diurnă pentru angajații/liderii locali instruiți, iar aceste costuri nu vor necesita procedură de achiziții. • prin angajarea de către GAL a unor servicii de instruire atât pentru personalul propriu cât şi pentru liderii locali (care includ și serviciile de cazare, masă și transport), prin externalizare; În acest caz, externalizarea acestor servicii se face de către GAL aplicând procedura de achiziţii aferentă pragului valoric stabilit, cu încadrarea serviciului respectiv în funcţie de codul CPV, în concordanţă cu prevederile din Instrucţiunea de achiziţii pentru beneficiarii publici. În cazul în care GAL-ul a externalizat numai serviciul de formare ca atare, iar costurile de masă, transport și cazare nu au fost incluse , cheltuielile aferente cazării, transportului și mesei participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții ; se decontează pe baza documentelor justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli. Formularul de Buget - Anexa II la Contractul de Finanţare, trebuie completat conform Instrucţiunilor de completare (parte integrantă a acestui formular) și respectând limitele impuse privind diferitele tipuri de cheltuieli eligibile (ex: salarii, chirie, decontare cheltuieli transport, cazare, diurnă). Sumele totale din Planul de Dezvoltare Locală aferente celor două componente a și b ale Sub-măsurii 431.2 se vor prelua în formularul de Buget. În capitolele/liniile bugetare din Formularul de Buget nu este obligatoriu să se preia sumele din PDL aferente acestora. Modificările aduse PDL-ului în ceea ce privește resursele umane vor trebui supuse spre aprobare AM -PNDR,
1

1.

Instruirea angajaților Grupurilor de Acțiune Locală și a liderilor locali.

2.

Completarea corectă a Formularului de Buget (Anexa II a Contractului de Finanțare). Posibilitatea

3.

modificării numărului posturilor prevăzute de GAL în organigrama stabilită și aprobată în PDL. Posibilitatea utilizării forţei de muncă din exterior fără să aibă statut de angajat - ci de colaborator - deşi în PDL personalul are statut de angajat. Posibilitatea includerii taxelor angajatului şi angajatorului în totalul salariilor decontate. Posibilitatea susţinerii garanţiei avansului de 20% de către unul din parteneri şi activele ce ar putea fi constituite ca garanţie.

acest aspect constituind un criteriu de eligibilitate în momentul selecției GAL. Totodată, modificările organigramei și a numărului de posturi vor trebui să respecte prevederile statutare ale GAL, precum şi cadrul legal naţional.

4.

Conform instrucțiunilor de completare a formularului de buget, tipurile de cheltuieli pentru Cap I sunt: salarii și alte tipuri de remuneraţii pentru personalul GAL – angajaţi cu contract de muncă, contract pe drepturi de autor, prestare servicii ca persoană fizică autorizată. Se va menționa tot personalul angajat la nivel GAL, funcțiile deținute de aceștia și salariul stabilit pentru fiecare poziție și perioada de timp aferentă activității acestora în cadrul GAL (personal angajat cu normă întreagă sau parțială). Remuneraţiile pentru personalul prevăzut în organigramă, ca angajați permanenți ai GAL, vor fi incluse în Cap. I al componentei a din Formularul de Buget şi nu vor depăşi limitele referitoare la nivelul salarial lunar, indiferent de forma de angajare (contract individual de muncă, contract prestări servicii etc.).

5.

Cheltuielile aferente salariilor angajaţilor GAL (CAS, impozite etc.) sunt cheltuieli eligibile, în conformitate cu precizările făcute de AM PNDR, în acest sens.

6.

Modalitatea de acordare a scrisorii de garanţie este stabilită la nivelul fiecărei instituţii bancare/non-bancare. Informaţiile referitoare la acest aspect pot fi furnizate exclusiv de instituțiile financiare cu care doriţi să lucraţi.

2

7.

Tipurile de garanții echivalente acceptate pentru obținerea avansului și emitenții acestora. Rolul GAL în implementarea axei LEADER/strategiei de dezvoltare locală după anul 2013. Procedura care se aplică în cazul în care componenţa Comitetului de Selecţie se modifică. Necesitatea avizării dosarelor de către serviciile de achiziţii publice din cadrul centrelor regionale în cadrul derulării achiziţiilor publice. Necesitatea prezentării de certificate ORC sau de atestare fiscală în cazul cumpărărilor directe.

În conformitate cu prevederile art. 121, alin. 4, din HG 224/2008 și ale art. 2 din OUG 79/2009, în vederea obținerii avansului pentru funcționarea GAL, va fi necesară respectarea legislației naționale în vigoare și a prevederilor Contractului de Finanțare semnat pentru implementarea Sub-măsurii 431.2. Garanțiile echivalente necesare acordării avansului pentru funcționarea GAL-urilor pot fi emise de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431.2, GAL trebuie să completeze semestrial un Raport de progres, în care trebuie înscrise date referitoare la stadiul contractelor şi al plăţilor aferente proiectelor din măsurile 41 şi 421, deci GAL trebuie să funcţioneze şi după 2013, pentru a putea monitoriza aceste proiecte. În ceea ce priveşte schimbarea componenței Comitetului de Selecţie, aceasta se va realiza conform procedurilor interne ale GAL (conform statutului asociației), cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie în baza cărora GAL-ul a fost selectat.

8.

9.

10.

Pentru cheltuielile externalizate (care implică încheierea unui contract între GAL şi un terţ), se aplică procedura de achiziţii (în funcţie de valoarea contractului) menţionată în Instrucţiunea de Achiziţii pentru beneficiarii publici (anexă la Contractul de Finanţare) şi este necesară avizarea dosarelor de achiziţii din partea Serviciului de Achiziţii de la nivelul CRPDRP. În conformitate cu legislația națională în vigoare, contractele mai mici sau egale cu 15.000 Euro, fără TVA, pot fi achiziționate prin cumpărare directă. În acest caz beneficiarul depune spre verificare şi avizare numai contractul şi Anexa 4 - Declaraţia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese. Este interzisă divizarea achiziţiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări, a căror valoare depășește 15.000 de Euro, fără TVA, în contracte mai mici, cu scopul evitării aplicării procedurilor de achiziție.

3

Activitatea de Audit poate fi achiziționată înainte de încheierea Contractului de Finanțare. nu poate fi membru al consiliului director. În prezent este reglementat doar salariul minim pe economie. Posibilitatea ca auditorul selectat şi contractat în final să difere de cel propus la momentul semnării Contractului de Finanțare. 15. prin HG nr. În ceea ce priveşte o eventuală incompatibilitate între deţinerea unei funcţii în Consiliul Director (CD)/ Adunarea Generala (AGA) a GAL şi a unei funcţii tehnice în cadrul parteneriatului. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Stabilirea noului auditor se va face în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind Achizițiile Publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare). Există pe site-ul Ministerului Muncii un proiect de HG în care se pare că pentru anul 2012 este stabilit un salariu minim pe economic de 700 lei . în situația în care în cadrul Consiliului Director al GAL sunt membri primari ai comunelor care fac parte din parteneriat. pierde această calitate. În conformitate cu prevederile OUG 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.2. este necesară înlocuirea din Consiliul Director a acestor primari cu alți reprezentanți ai respectivei instituției publice. va trebui să vă asiguraţi că aceasta nu conduce la un conflict de interese între cele două funcţii deţinute. orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice. dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. 1193/2010. toate cheltuielile trebuie justificate prin documente justificative de plată. iar primăriile pe care le reprezintă doresc să depună proiecte spre a fi selectate de către GAL. 4 14. aceasta se poate realiza în baza unui Act Adițional la Contractul de Finanțare. Modul de stabilire a salariilor angajaţilor GAL. . Astfel pentru anul 2011 acesta este stabilit la 670 lei. În ceea ce privește schimbarea auditorului menționat în cadrul Contractului de Finanțare.11. Având în vedere această prevedere. Posibilitatea angajării în compartimentul tehnic al GAL a unei persoane care este membră în Consiliul Director sau Adunarea Generală. nu este necesară schimbarea primarilor care sunt membri în acest organism de conducere. Referitor la posibilitatea de a solicita în cadrul cererilor de plată decontarea unor cheltuieli în avans. Se poate însă solicita plata unui avans pentru Sub-măsura 431. menţionăm că nu va fi posibilă o astfel de solicitare. Posibilitatea solicitării în cadrul cererilor de plată a unor decontări în avans. cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. prin consultarea Regulamentului aplicabil funcţionării CD/AGA. privind plata avansului. 13. Posibilitatea de a fi membru al Consiliului Director al GAL a unei persoane care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice. 12. fără ca aceștia să aibă funcții de conducere. iar dacă era. În cazul în care primăriile reprezentate de primari în Consiliul Director nu doresc să depună proiecte în cadrul sesiunilor de selecție lansate de GAL.

astfel nu pot fi adăugate alte sporuri şi/sau acestea nu pot fi înmulțite cu alţi coeficienţi. 5 . organele asociației sunt Adunarea Generală. Abrogarea s-a făcut prin Legea 40/2011 – de modificare a Legii nr. Pe cale de consecinţă. Cheltuielile cu personalul sunt eligibile în totalitate.05. pot prezenta ca acte doveditoare echivalente privind statutul lor juridic: • încheierea civilă a judecătoriei teritoriale privind soluționarea cererii pentru înregistrarea și înființarea asociației. Necesitatea prezentării de către Beneficiar (GAL) a „Extrasului din Registrul Naţional al De la acest salariu porneşte orice negociere deoarece contractul colectiv de muncă la nivel naţional (cel care stabilea coeficienţii de ierarhizare) a fost abrogat începând cu 01. este responsabilitatea GAL să negocieze de asemenea manieră salariile/contractele cu eventualii angajaţi. Achiziționarea de mijloace de transport nu este o cheltuială eligibilă în cadrul sub-măsurii 431. Conform OUG 26/2000. după caz. III al componentei “a” din Formularul de Buget. I din componenta „a”.Posibilitatea înmulţirii salariului minim brut pe economie cu coeficienţi funcţie de încadrare (nivelul de studii). respectiv 7 salarii brute minime pe economie pentru manager) doar la un program de lucru cu normă întreagă.2011 (deci nu mai sunt în vigoare niciun fel de coeficienţi de ierarhizare). Prin urmare. Eligibilitatea achiziţionării de mijloace de transport (autoturisme) în cadrul GAL. Consiliul Director. Angajații GAL pot primi salariul maxim (între 4 și 6 salarii brute minime pe economie pentru experții GAL. 53/2003 Codul Muncii şi prin Legea nr. respectiv art. Cenzorul sau. Posibilitatea includerii cheltuielilor aferente plăților pentru serviciile cenzorului în cadrul Cap. 18. Posibilitatea plătirii salariilor angajaților GAL prin casă.2. având ca obiect înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. cenzorul trebuie să facă parte din angajații asociației și în acest caz acesta va fi plătit din tipuri de cheltuieli pentru Cap. Conform Anexei IV – Instrucțiuni de plată. Până la apariţia în Registrul Naţional ONG. la Contractul de Finanțare (document postat pe site-ul APDRP). 17. Salariile prevăzute de Ghid sunt salarii maxime brute. având în vedere să asigure funcţionarea corespunzătoare a GAL şi încadrarea în bugetul total. beneficiarii (GAL). 62/2011 a Dialogului social. 19. de la judecătoria teritorială. 16. • certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial. Salariul maxim al angajaţilor GAL. Comisia de Cenzori. 20. salariile nu se pot plăti prin casă.

cheltuielile cu remunerarea acestora se va face din Cap. anexă la Raportul Iniţial. Modul de depunere a Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b). Conform prevederilor OUG nr. • copie conformă cu originalul după Statutul asociaţiei. în Raportul Iniţial. sunt cele aferente participării angajaților GAL şi liderilor locali la activităţi de instruire. În condiţiile în care GAL doreşte să facă externalizarea serviciilor de verificare a proiectelor (conformitate şi eligibilitate). Dosarul cererii de plată va fi depus funcţie de numărul de rapoarte intermediare/finale stabilite. Repartizarea cheltuielilor cu diurnele pentru angajații GAL. din care să reiasă reprezentantul legal al acesteia. Posibilitatea remunerării Comitetului de Selecţie a proiectelor Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. Prin urmare. fie odată cu Dosarul cererii de plată pentru componenta „b”. Beneficiarul va preciza dacă va depune Rapoarte Intermediare şi va preciza activităţile care vor fi incluse în fiecare Raport Intermediar. 21. • Pentru componenta „b”. Plata TVA.ONG. având statut de organizații non-guvernamentale (ONG). etc. urmând ca ulterior să se încheie un Act Adițional la Contractul de Finanțare prin care TVA-ul să fie rambursat de APDRP. Comitetul de Selecţie nu este remunerat.2. componenta „b”. I. 20. în cadrul Formularului de Buget (Anexa II la Contractul de Finanțare). identic procedurii aplicate măsurii 322. 74/2009. seminarii. sunt cele ce privesc cheltuielile aferente participării angajaţilor şi partenerilor din GAL la activităţile RNDR şi a REDR. în vederea decontării cheltuielilor afrente TVA-ului. Componenţa Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b) se va face diferit pentru fiecare din componente: • Pentru componenta „a”. 22. componenta „a”. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. unde apare înregistrat Grupul de Acţiune Locală” în vederea semnării Contractului de Finanțare. I.Cheltuieli pentru servicii externalizate. GAL-ul va trebui să menționeze aceste cheltuieli drept cheltuieli neeligibile. componenta „a”. aferente componentei „a”. III . 23. dosarul cererii de plată poate fi depus (chiar și lunar) fie separat. în conformitate cu prevederile legale în domeniu. GAL (beneficiarii Sub-măsurii 431. sunt cele aferente desfăşurării de către angajații GAL a activităţilor conform fişei postului (ex.2) reprezintă entități juridice constituite în conformitate cu prevederile OG nr. funcţie de planificarea activităţilor din Calendarul de desfăşurare a activităţilor. Conform Ghidului solicitantului pentru Submăsura 431. 26/2000. II. Aceste servicii se vor externaliza în baza unei proceduri de achiziţii şi este la 6 .: vizite pe teren). recuperarea TVA în cazul ONG-urilor neplătitoare de TVA se poate realiza din Bugetul de Stat. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap.

În această situaţie se va avea în vedere evitarea conflictului de interese. prin orice mijloace financiare. sau închirierea/cumpărarea de echipamente/bunuri se va face în baza unei proceduri de achiziţii. 7 . cheltuielile cu transportul de la domiciliul acestora până la sediul asociaţiei sunt cheltuieli personale şi nu se decontează din cheltuielile aferente funcţionării GAL.II al componentei „a” subcapitolul cheltuieli pentru asigurarea transportului). şi a evaluatorilor din bugetul GAL. conform prevederilor din OUG 34/2006. Prin urmare. se vor respecta prevederile legale privind conflictul de interese stipulate în Manualul Procedură Achiziții (versiunea în vigoare). de la unul din membrii GAL-ului. de terenuri. în conformitate cu prevederile art.13din OUG 34/ 2006.). latitudinea GAL să stabilească valoarea acestor servicii.Art. clădiri existente. cu respectarea prevederilor Instrucţiunilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la contractul de finanţare). în vederea închirierii spațiului pentru sediul GAL-ului. nu necesită procedură de achiziții. informare. Închirierea unor spații. Benenficiarul (GAL) având obligația de a declara că nu are legături cu furnizorul respectivelor servicii/bunuri (Sectiunea 8 – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare). Posibilitatea subcontractării de către GAL-ul a unei entităţi juridice membră a asociaţiei (ex:închirierea unei săli aparţinând unei primării membră în GAL/externalizarea furnizării de servicii de formare către un partener GAL etc. “OUG 34/ 2006 . Pentru persoanele angajate în cadrul GAL. Eligibilitatea cheltuielilor cu transportul persoanelor angajate în cadrul aparatului tehnic de la domiciliul până la sediul asociaţiei (în cadrul Cap. Externalizarea unor servicii (altele decât închirierea de spații). sau alte spații pentru derularea activităților de instruire.24. etc. 25. alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”. 13 – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea.

pentru o perioadă mai mare de un an se pot încheia acorduri cadru. diurnă etc. componenta „a”. Conform Codului muncii. cazare. pentru întocmirea bilanțului pentru o perioadă determinată.".). cursuri etc. Cheltuielile eligibile pentru componenta “a”. “Cheltuieli cu personalul GAL”. GAL vrea să externalizeze serviciile de contabilitate (ținerea evidenței contabile și întocmirea balanței/bilanțului) atunci încheie un contract de servicii cu o firmă specializată în acest sens. III și Cap IV. Conversia valorilor în lei și euro din cadrul Programului Anual de Achiziții.2.2 .2. – transport. respectiv Tipuri de cheltuieli pentru Cap. Achiziția activităților externalizate (inclusiv a celor referitoare la Cap. O persoană cu studii economice superioare care nu are calitatea de „contabil autorizat” poate fi angajată cu contract de muncă pe funcția de contabil. Programul Anual de achiziție se realizează în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor de achiziții (anexă la Contractul de Finanțare) și privește achizițiile care se fac pe parcursul întregului an. În conformitate cu prevederile secţiunii 7.Urmărirea derulării contractului pentru Componenta „a”. 27. Dacă însă. din Manualul de procedură privind implementarea sub-măsurii 431. aferente componentei b) se va face ținând cont de prevederile din Anexa IV “Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR”. sunt eligibile "cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală. Furnizorul de bunuri/servicii va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind evitarea conflictului de interese. 8 . GAL poate încheia un astfel de contract/convenție civilă cu o persoană autorizată conform Legii OG 65/ 1994. II. Pe toată perioada contractului de finanțare. respectiv OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare. se pot încheia contracte/convenții civile pentru servicii prestate ocazional fără caracter de permanență. Eligibilitatea cheltuielilor aferente angajării pe bază de convenție civilă a unei persoane fizice cu studii superioare pentru evidența contabilă a GAL în cadrul Sub-măsurii 431. etc. Contractele de achiziții se pot încheia cuprinzând toată durata anului în curs.26. Costuri ce trebuiesc acoperite de GAL-uri pentru participarea la activităţile RNDR (seminarii. Întocmirea Programului Anual de Achiziții și modalitatea de estimare a valorii serviciilor externalizate. 28. masă. Valoarea contractului de achiziții se stabilește având în vedere prevederile din Secțiunea a – 2 – a “Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică”. Angajarea persoanelor trebuie să se facă în conformitate cu legislația națională în vigoare. seminarii. anual se vor depune noi programe de achiziții (putând fi selectați noi furnizori). Cap I.

Pentru închirierea mijloacelor de transport este valabilă orice modalitate de închiriere care respectă: • eligibilitatea cheltuielilor conform prevederilor procedurii de implementare a Sub-măsurii 431. aceasta incluzând o perioadă de maxim 90 de zile de la depunerea ultimei Cereri de Plată.2. 31. al achizițiilor a cartușului III din Formularul AP 1. Necesitatea menționării combustibililor și materialelor consumabile în Programului Anual de Achiziții.v.d.2. Eligibilitatea cheltuielilor implicate de ratele de leasing.p.2. Materialele consumabile pot fi cuprinse în Programul Anual de Achiziții.2. 33. Solicitarea de acordare a avansului.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și prevederile din Manualul de Procedură Autorizare Plăți. Conform Manualului de Procedură Autorizare Plăți. cap. 30. Conform prevederilor din Manualul de Procedură Autorizare Plăți – postat pe site-ul APDRP.1 – Cererea de plată pentru avans.2.3. Ultima dată de efectuare a plății din partea APDRP în cadrul Contractului de Finanțare este 31 decembrie 2015. Conversia valorii euro/lei se realizează conform prevederilor Manualului de procedură al sub-măsurii 431. Data efectuării ultimei plăți aferente Contractului de Finanțare încheiat pentru sub-măsura 431. 9 .29. chiar dacă această cheltuială se realizează prin cumpărare directă. 5. Combustibilul poate fi cuprins în Programul Anual de Achiziții având în vedere pragul valoric stipulat în OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare. utilizând conversia euro/lei menționată în Contractul de Finanțare. Posibilitatea modificării Declarației de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare a GALului. nu este necesară completarea d. 32. • instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare). în vigoare. În ceea ce privește durata perioadei de acordare a avansului. declarația de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare GAL poate fi modificată. se vor aplica prevederile din Instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431. în cazul Sub-măsurii 431. În situația în care valoarea combustibilului nu va fi inclusă în Programul Anual de Achiziții. Verificarea dosarului cererii de plată – secțiunea pentru avans. decontarea acestuia se va realiza în baza bonurilor de combustibil și a documentelor suport privind deplasarea.

Tipuri de cheltuieli pentru Cap.2. Eligibilitatea cheltuielilor cu întreținerea sediului. pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și procedura de plată (autorizarea și efectuarea plăților). ” numărul de rapoarte de activitate intermediare/finale nu sunt considerate activități. . se vor aplica prevederile mai-sus menționate. nu este necesar să se încheie Act Adițional la Contractul de Finanțare.10)”. cât și a datelor de depunere stabilite. în cazul modificării numărului de Rapoarte de Activitate prevăzute a fi depuse de către GAL prin Raportul Inițial. fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare. Cheltuielile cu întreținerea sediului închiriat în baza unui contract de comodat sunt eligibile. 36.34. Conform prevederilor din Manualul de procedură pentru implementarea sub-măsurii 431.Cheltuieli pentru întreţinerea sediului GAL (curăţenie. Modificarea numărului de Rapoarte de Activitate prevăzute a fi depuse de către GAL prin Raportul Inițial. În cazul în care un GAL preia în comodat o parte din spațiul unei clădiri pentru sediul acestuia. igienizare etc. 10 • 35. instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431. • factura emisă de comodant referitoare la utilități în care să se facă trimitere la factura respectivă a furnizorului de utilități. Modalitatea de modificare a Bugetului (în limita maximă stabilită prin Contractul de Finanțare). ci numai Nota de aprobare (L/C1. În conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431. mai mari de 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului.2. Se încheie Act Adițional în următoarea situație: “Rectificarea bugetului prin realocări ale valorilor între capitolele acestuia.2: • contractul de comodat în care să fie menționată pe lângă alte aspecte și modalitatea de plată a utilităților. în următoarea situație: “Beneficiarul poate efectua modificări bugetare. pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431. să se factureze la prețul din factura furnizorului de utilități și pentru un consum normal (raportat la suprafață și la ceilalți locatari ai clădirii). dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului şi modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de Finanțare. pentru decontarea cheltuielilor cu utilitățile este necesar ca la dosar să se atașeze. fără a majora valoarea totală eligibilă angajată prin Contractul de Finanțare. Aceste cheltuieli vor fi decontate din componenta „a”. în baza unui contract de comodat. de pe site-ul APDRP. sau a datelor depunere a acestora. Modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale nu necesită încheierea de act adițional.2”. • factura emisă de furnizorul de utilități. Prin urmare. pe lângă alte documente menționate în Instrucțiunile de plată aferente Măsurii 431. în sensul realocărilor între capitolele bugetare.).2. II .

în conformitate cu Regulamentul CE 1974/2006.000 de euro. ci doar a unor costuri de întreținere și dotări. pot fi externalizate (achiziționate) – caz în care vor necesita procedură de achiziții. Lățime 200 cm) în locul în care este amplasată investiția pentru care au fost acordate fondurile nerambursabile. cheltuielile cu transportul. diurnă etc. din componenta „a”. iar acestea pot să includă și transportul. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate). Dacă valoarea totală a investiției este mai mică de 500. .000 de euro. nu se poate aplica prevederea menționată mai sus și astfel nu se recomandă amplasarea la sediul GAL a unui panou informativ.). În cadrul componentei „b” cheltuielile privind transportul. Necesitatea amplasării panourilor informative de către GAL. în cadrul componentei „b” cheltuielile privind acțiunile de promovare și animare pot fi externalizate. cazarea și masa participanților pentru participarea la aceste acțiuni (seminarii. Astfel.37. Anexa VI: informație și publicitate referitoare la ajutorul FEADR [prevăzute la articolul 58 alineatul (3)]. Lățime 70 cm). chiar dacă investiția este deja prevăzută cu panouri/plăcuțe informative. etc. masă și transport nu necesită procedură de achiziții. acestea nu necesită procedură de achiziții. cazare.. versiunea sintetică publicată pe pagina web a APDRP (www. De asemenea. cheltuielile pentru cazare. se aplică autocolante informative (Înălțime 15 cm. grupuri de lucru. Spre exemplu. în situația în care un GAL organizează un eveniment de promovare. masă și transport nu vor necesita procedură de achiziții. grupuri de lucru.Cap. dacă valoarea totală eligibilă a investiției este mai mare de 500. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). II: Cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală. În cazul cheltuielilor pentru cazare. se montează o plăcuță informativă (Înălțime 50 cm. cazarea și masa participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții. Situațiile care impun desfășurarea unei proceduri de achiziții pentru cazare.ro) și cu respectarea prevederilor normative europene în vigoare (Regulamentul CE 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. etc. masă și transport. la sediul GAL trebuie să se instaleze totuși o 11 38. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate). Dat fiind faptul că la sediul GAL nu se poate pune problema unor investiții. masă. seminarii. etc. punctul 2. cazarea și masa participanților la acțiuni de informare – promovare și animare a teritoriului (seminarii. Lățime 25 cm – A5 landscape) pe toate utilajele/instalațiile/achizițiile mobile procurate prin proiect. cheltuielile pentru cazare. subpunctul 2.) – caz în care va fi necesară o procedură de achiziții. – transport. Aceste cheltuieli se vor deconta in baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar În conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală. În plus. se montează panouri informative (Înălțime 150 cm. masă și transport aferente componentei „a” . a cărui organizare nu este externalizată.2 – Responsabilitățile beneficiarului).apdrp.

Toate aceste elemente de identitate vizuală (panouri. Astfel. cât și prin utilizarea lor (se vor utiliza toate elementele de identitate vizuală. stabilind modul de utilizare și aplicare a elementelor de identitate vizuală ale APDRP. sigla LEADER. Manualul de identitate vizuală descrie detaliile tehnice la fiecare element al identității vizuale. precum și normele de asigurare a transparenței gestionării fondurilor europene. un link către acest portal web și imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE – România. în cazul menționat de dumneavoastră. În același timp.39. finanțate prin PNDR. Concluzionând. având posibilitatea să optați pentru acel concept care vă slujește cel mai bine obiectivele. exprimată în paragrafe de sine stătătoare sau în cadrul unor texte. cât și în locurile în care sunt realizate investițiile din cadrul GAL. 12 . Pagina de internet. având în vedere că valoarea totală eligibilă a acestora este de 400. cu respectarea codurilor de culoare și a proporțiilor acestora). sigla UE și stema României). . . Conceptul grafic și structural vă aparține dumneavoastră. pagina de internet proprie nu se realizează conform prevederilor Manualului de Identitate al APDRP. ci doar cu utilizarea corectă a elementelor prevăzute de Manualul de Identitate Vizuală (siglă. În ceea ce privește pagina de internet nu există specificații în MIV. logotip. indicativ. concept vizual APDRP și. Totodată. Manualul de Identitate Vizuală creează cadrul instituțional corect de implementare a identității instituționale a APDRP. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web”.”.Paragraful „Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. stema României. sigla personală).000 de euro.Paragraful „Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România. Menționăm câteva prevederi și recomandări în realizarea paginii de internet. poziționate pe prima pagină. cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană. ca mijloc de comunicare electronică în masă este semnificativă și astfel se va acorda o atenție foarte mare aplicării elementelor de identitate vizuală. plăcuțe și autocolante informative) se utilizează pentru asigurarea transparenței alocării fondurilor europene acordate României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. atât la sediul GAL. puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România. la dreapta: sigla UE.Contribuția Uniunii Europene prin Programul SAPARD și PNDR. în cadrul paginii web se vor menționa obligatoriu următoarele informații și paragrafe: . atât prin poziționarea acestora (în partea superioară. beneficiarii fondurilor europene acordate prin PNDR sunt obligați să amplaseze plăcute informative în locul în care se realizează investiția. poziționat pe prima pagină. de la stânga. în acord cu actele normative naționale și europene în vigoare. în cazul GAL. Este necesară respectarea vreunei forme? plăcuță informativă. este obligatorie amplasarea de plăcuțe informative.

Conform Instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii publici – anexă la contractul de finanțare: “Autoritatea Contractantă poate achiziționa servicii (de exemplu: verificare proiect.Paragraful „Toate informațiile. 34/2006. după caz. . 1 lit. 40. cu valoare mai mică de 15. Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de conducătorul 13 41. declarația de conformitate însoțește dosarul de achiziții întocmit în cazul unei proceduri de achiziții – definită conform OG 34/2006 cu completările și modificările ulterioare.CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare. 42. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. În acest caz Autoritatea Contractantă nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă care va fi depus spre verificare și avizare la Serviciul Achiziții . a unui program anual al achiziţiilor publice. la depunerea contractului la Serviciul Achiziții – CRPDRP? În urma primirii de către GAL a solicitării de a pune Programul Anual de Achiziții la dispoziția diverselor societăţi. disponibil pe site-ul www. furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării”. GAL este autoritate contractantă în sensul OUG 34/2006. 3 alin. Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor. 8 din OUG 34/2006. poziționat pe prima pagină. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. în temeiul art. este obligat GAL-ul să dea curs acestor solicitări? Se vor respecta precizările cuprinse în ”Ghidul de utilizare a elementelor de identitate vizuală”. Cumpărarea directă nu se încadrează într-o procedură de achiziții. inspecție de șantier. GAL are obligația de a elabora şi.. etc. Care sunt elementele de identitate vizuală obligatoriu de utilizat în cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 431. este necesară completarea și depunerea Declarației de conformitate. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Declarația de conformitate nu trebuie completată de GAL în cazul contractelor încheiate pe o sumă mai mică de 15.2? În cazul contractelor încheiate între GAL și un furnizor/prestator. ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie. actualizarea. produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevăzută în articolul 19 din OUG nr. a din HG 925/2006 normele de aplicare a OUG nr. În calitate de autoritate contractantă.000 euro. pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante.000 euro.apdrp.” În temeiul art.). 4 din HG nr. 925/2006. privind Programul Național de Dezvoltare Rurală. pe baza unui contract de cumpărare directă. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice.ro /INFORMAȚII UTILE/ Elemente de identitate vizuală.

se precizează cum se realizează accesul la informațiile de interes public. se poate considera că GAL. 5 din Legea nr. având această calitate în conformitate cu prevederile legale care reglementează domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii juridice respective) etc. • cazier judiciar. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completările ulterioare. care să ateste că ”noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective”.autorităţii contractante. 2. Întrucât potrivit Art. pot răspunde solicitărilor de punere la dispoziție a Programului Anual de Achiziții.urile. • procură notarială de delegare a atribuțiilor către noul reprezentant legal. În cazul în care responsabilul legal este revocat și înlocuit de o altă persoană. • copie act de identitate și cazier judiciar a noului reprezentant legal. În cazul în care reprezentantul legal rămâne același (nu este revocat) iar atribuțiile acestuia sunt delegate către o altă persoană. 44. Se pot cumula serviciile de consultanță care privesc verificarea Achiziția de servicii de consultanță (consultanta pentru managementul si administrarea contractului si consultanta pentru evaluarea proiectelor) în cadrul Sub-măsurii 431. se vor solicita următoarele documente: • copie după Statutul GAL. (7). conform atribuţiilor legale ce îi revin. se vor solicita următoarele documente: • copie după actul de identitate. Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice. modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. cu avizul compartimentului financiar-contabil. componenta a – capitolul 3.2. în scopul obținerii informațiilor solicitate În cazul solicitării de înlocuire a Responsabilului legal al Contractului există două situații: 1. este o cheltuială eligibilă atunci când aceste servicii se pot încadra numai în codul CAEN 7022. dacă nu au publicat pe site –ul oficial Programele de Dezvoltare Locală și/sau alte programe de interes public. Înlocuirea Responsabilului legal al Contractului 14 . • Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor semnată de către asociaţi prin care fostul reprezentant este revocat din funcţie şi decizia de numire a noului responsabil legal. prin a invita persoanele interesate la sediul GAL. 43.

In ce priveste verificarea SF si PT aceasta se efectueaza de verificatori atestati conform Legii nr. a Sub-măsurii 431. IV ”Cheltuieli pentru furnizarea informației cu privire la strategia de dezvoltare locală”. consultanta pentru intocmirea SF si PT nu este eligibila in cadrul capitolului 3 – componenta a. 10/1995. GAL poate solicita rambursarea acestor cheltuieli în Cererile de Plată pe care le depune în anul 2013).2.2. GAL poate solicita rambursarea acestor cheltuieli în Cererile de Plată pe care le va depune în anul următor. Nici in cazul proiectelor depuse direct la structurile APDRP. Cheltuielile legate de crearea și actualizarea site-ului propriu al GAL trebuie încadrate în cadrul componentei b a Sub-măsurii 431. (Spre exemplu. viabilității economico-financiare a proiectului și managementul și administrarea contractului. GAL poate efectua plățile facturilor emise într-un an calendaristic și în anul următor. GAL poate efectua plățile facturilor emise în anul 2012 de către furnizori și în anul 2013. Numai beneficiarii care trebuie sa intocmeasca SF și PT (anexe la Cererea de Finantare in cadrul proiectului depus) pot include acest tip de cheltuiala ca eligibila in bugetul proiectului.2. la Cap. (ex: posibilitate de a plăti în anul 2013 facturi emise de furnizori în anul 2012 și de a Serviciile care se incadreaza in codul CAEN 7112 reprezinta servicii de asistență în inginerie pentru intocmirea SF si PT. întrucât realizarea paginii de internet a GAL are ca scop diseminarea informației cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locală în teritoriu și reprezintă o acțiune specifică componentei b a Submăsurii 431. expertii Agentiei nu realizeaza o verificare tehnica a continutului SF si PT. 15 . Astfel. încadrându-se în codul CAEN 7022 și serviciile de consultanță aferente codului CAEN 7112 privind serviciile de asistență în inginerie? Încadrarea cheltuielilor legate de crearea și actualizarea site-ului propriu al GAL Posibilitatea de a plăti facturi emise într-un an calendaristic și în anul următor și de a include aceste cheltuieli în Cererile de Plată depuse în anul calendaristic următor. si nu servicii pentru verificarea acestora.45. De asemenea. 46.

întrucât nu se limitează prin nicio reglementare legala posibilitatea unui GAL de a avea si alte scopuri decât implementarea PDL-ului. 48.).  Descrierea activităților – Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților din componenta b). în măsura in care prin STATUT își propune si aceste alte acțiuni/activități. Întocmirea de către GAL a Raportului Final anual aferent Contractului de Finanțare încheiat în cadrul Sub-măsurii 431. obținute în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Acitivitate până la depunerea Raportului Final de Activitate.  Descrierea rezultatelor – Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților din componenta b). fiind necesara si o evidențiere distincta in contabilitatea GAL. perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate). perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate). GAL are obligația de a întocmi și depune Programul anual de achiziții la Serviciul Achiziții CRPDRP.include aceste cheltuieli în Cererile de Plată depuse în anul 2013.2 49. desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Activitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. Întocmirea și depunerea Programului anual de . desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate și a rezultatelor obținute.) Posibilitatea ca un GAL (în calitate de ONG) să depună un proiect în cadrul unei măsuri din axele 1 – 3 ale PNDR în cadrul cărora ONGurile sunt beneficiari eligibili.2 și 421. (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate. GAL-ul nu poate utliza resursele umane și materiale pentru care primește finanțare prin Sub-măsura 431.4) va cuprinde următoarele rubrici și informații:  Rezumatul contractului (inclusiv obiectivele) – Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse în Raportul Inițial. Pentru achizițiile realizate de GAL.2 pentru a elabora și derula un alt proiect finanțat prin FEADR. infrastructura etc. In ceea ce privește posibilitatea unui GAL (asociație cu scop nepatrimonial) de a fi beneficiar al altor măsuri din PNDR decât 431.2-1. va trebui sa demonstreze ca acestea se derulează/organizează prin alocări independente de resurse (umane. GAL-ul. Raportul Final de Activitate (RT14. a activităților aferente componentei b). (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate. dosarele de achiziții se depun pe tot parcursul celor 4 ani de la semnarea Contractului de finanțare însoțite de Programele anuale de achiziții. Programele anuale de achiziții se vor depune 16 47.

exceptând situațiile în care. Cheltuielile aferente acestor întreținere a sediului contracte se încadrează în Capitolul bugetar 2 – componenta a. GAL va menționa în titlul Formularului. Încadrarea într-o procedură de achiziții.2. care va fi achizițiile realizate de depus spre verificare și avizare la SA-CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și GAL incompatibilități de participare. poate contracta cheltuielilor de servicii de curățenie și igienizare (inclusiv materiale pentru curățenie/igienizare). La depunerea fiecărui Program anual. în baza unor contracte individuale de muncă. facem precizare că prevederile Codului Muncii. însă bonul poate fi prezentat la decontare o singură dată și doar transport însoțit de documente (Ex: ordine de deplasare etc) care să justifice cel mult valoarea menționată pe bon. 53. anul pentru care s-a întocmit Programul. 1 din același act normativ. următoarele precizări față de angajarea personalului și de respectarea personalului GAL și Codului Muncii de către angajator și angajați: respectarea de către GAL. 1 din Codul muncii. Se poate achiziționa la începutul lunii o cantitate cheltuielilor de mai mare în baza unui singur bon de combustibil. 112 alin. pentru salarații cu normă întreagă. ”Timpul de muncă și Legat de timpul de muncă. În acest caz.5 Decontarea litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă. la începutul fiecărui an calendaristic pe parcursul derulării Contractului de finanțare. beneficiind de salariul prevederilor Codului corespunzător pentru fiecare dintre acestea. timpului de muncă au în vedere timpul de lucru prestat în temeiul unui singur cntract individual de muncă. acestea fiind eligibile pentru decontare. Se va utiliza formularul de achiziții Program de achiziții existent în Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR – Anexa la Contractul de finanțare pentru sub-măsura 431. orice salariat are dreptul de a munci angajator. pe baza unui contract de cumpărare directă. prin lege. GAL Angajarea Inspecția Muncii a transmis către APDRP. republicat. se va realiza în funcție de scopul și necesitatea contractului și de valoarea fiecărui contract de achiziții identificată la momentul întocmirii Programului anual. pentru anul în curs. republicat. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. durata maximă legală a 17 . a la angajatori diferiți sau la același angajator. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi. sunt prevăzute muncii – Titlul III incompatibilițăți pentru cumulul unor funcții. De asemenea. 52. Decontarea În cazul în care GAL își desfășoară activitatea într-un sediu în baza unui contract de comodat. Potrivit prevederilor art. produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevazută în articolul 19 din OUG nr. în calitate de ”Conform prevederilor art. GAL poate achiziționa servicii. 51. GAL Precizări privind nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă. Decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală se face în limita contravalorii a 7. republicat.50. 114 alin. Programele vor conține achizițiile pe care GAL dorește să le realizeze pe parcursul unui an calendaristic. conform prevederilor art. 40 de ore/săptămână. referitoare la durata timpul de odihnă”. 35 alin 1 și 2 din codul Muncii.

considerăm că prevederile Codului muncii referitoare la durata timpului de muncă au în vedere timpul delucru în temeiul unui singur contract individal de muncă. II “Cheltuielile ale zonei” în cadrul pentru realizarea de studii ale zonei”. Astfel. la angajatori diferiți. inclusiv orele suplimentare.cod CAEN specific pentru “elaborare de studii ale zonei”. trebuie însă să se țină cont de repartizarea programului de lucru. aceasta va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. Studiile realizate prin componenta „b” nu trebuie să se se regăsească în studii deja realizate. ar avea ca rezultat final realizarea de studii. GAL va trebui să specifice în documentația de licitație pe care o va elabora. clauză obligatorie cuprinsă în modelul cadru al contractului individual de muncă cu timp pațial. care au stat la baza elaborării strategiei. menționate în cadrul componentei “b” ale Sub-măsurii 431. pot fi cap. în urma încheierii contractului de servicii cu GAL. în baza unor contracte individuale de muncă și nici nu stabilește o durată minimă a timpului de lucru în situația încheierii unui contract individual de muncă cu timp parțial. GAL va trebui să formuleze cerințe clare privind: 18 . dă posibilitatea pentru anumite sectoare de activitate/unități/profesii ca prin negocieri colective sau individuale ori prin acte acte normative specifice durata zilnică a timpului de muncă să fie mai mică sau mai mare de 8 ore/zi. Codul muncii nu impune condiția ca totalul orelor presatate în temeiul mai multor contracte individuale de munca. prin dispozițiile art. să nu depășească durata maximă a timpului de lucru. unul cu normă întreagă și celălalt cu timp parțial) la un singur angajator. 115 din Codul Muncii. Pe de altă parte. În acest sens. republicat. măsurii 431. Legea nu interzice unui salariat să presteze activitate la diferiți angajatori.” Finanțarea de ”studii Serviciile privind realizarea de ”studii ale zonei” aferente categoriei de cheltuieli de la Cap. Nu există un componentei b a Sub. În acest caz. Deci. În cazul în care durata zilnică a timpului de muncă eset de 12 ore.2 GAL va trebui să elaboreze o temeinică fundamentare pentru a demonstra necesitatea și oportunitatea acestui studiu legate de obiectivele strategiei locale de dezvoltare și impactul studiului asupra implementării strategiei de dezvoltare locală deja elaborată și în baza căreia GAL a fost selectat. În vederea externalizării unui contract de servicii de către GAL pentru realizarea de studii. timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână.54.2. toate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o firmă de consultanță care. la același angajator durata maximă a unei zile de lucru nu poate fi mai mare de 12 ore și în cazul acelui salariat care cumulează două funcții (în baza a două contracte individuale de muncă. II aferent realizate de o firmă de consultanță care are prevăzut în obiectul de activitate servicii de consultanță.

care să răspundă cerințelor privind necesitatea realizării lui și impactul asupra implementării strategiei de dezvoltare locală. 1. calificarea experților firmei de consultanță (demonstrată prin CV și alte documente) care ar urma să realizeze studiul și experiența anterioară a firmei de consultanță în a elabora studii cu tematică similară. fundamentarea valorii contractului de servicii pentru realizarea de studii în mod realist. SUBIECT Necesitatea elaborării de către GAL a unor Ghiduri ale RĂSPUNS GAL are obligația să utilizeze și să respecte prevederile minime și obligatorii din forma finală a Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se regăsesc obiectivele și tipul de investiții ale proiectului (disponibilă pe pagina de web a APDRP).stabilirea conținutului studiului. la care se pot adăuga criteriile de selecție 19 . ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURII 41 DIN CADRUL AXEI 4 LEADER Nr. urmărind eficiența alocărilor financiare. crt.

Lansarea de către GAL a apelurilor de selecţie a proiectelor în cadrul Măsurii 41. APDRP a deschis sesiune permanentă. Selecţia proiectelor în cadrul Măsurii 41. 2 și 3. fără a fi condiționată de deschiderea sesiunilor de depunere de către APDRP pentru măsuri din axele 1.apdrp.ro în cadrul Manualului de Procedură pentru implementarea măsurii 41. Pentru proiectele de servicii se va utiliza formularul cadru de cerere de finanțare pentru proiecte de servicii (E1. În cazul proiectelor ce prevăd construcții montaj. care se pretează cel mai bine pentru investiția prevăzută în proiectul atipic.12. destinate solicitanților. preluate din Planul de Dezvoltare Locală. 3.2. solicitanului pentru accesarea măsurilor incluse în PDL şi supunerea aprobării acestora unei instituţii implicate în implementarea Axei LEADER (AM PNDR/APDRP). disponibil pe site-ul www. aceste documente nu necesită aprobare din partea unor instituții publice. specifice ale GAL. Procesul de verificare se realizează de către echipa GAL (prin personalul angajat sau servicii externalizate). Proiectele depuse la GAL vor fi verificate din punct de vedere al conformității. GAL îşi va asuma responsabilitatea pentru toate informaţiile conţinute în documentele elaborate. Pentru proiectele atipice de investiții se va utiliza formularul de cerere de finanțare aferent măsurii din PNDR cu investiții similare. Pentru proiectele finanțate prin măsura 41. 20 .2013 – sfârșitul perioadei de programare. până la epuizarea fondurilor alocate și nu mai târziu de 31.apdrp.1LS). Întocmirea calendarului apelurilor de selecție pentru măsurile incluse în PDL intră în atribuțiile GAL. solicitantul va atașa proiectul tehnic în funcție de tipul investiției specificate în cererea de finanțare și celelalte documentele solicitate conform legislației. Modelul de Cerere de Finanțare necesar pentru depunerea unui proiect la nivelul GAL. Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din PNDR. secțiunea Formulare. eligibilității și criteriilor de selecție.ro. se va utiliza formatul de cerere de finanțare care este postat pe site-ul www. 4.

ca anexă la Cererea de Finanțare. 7.ecb. este cursul euro-leu de la data aprobării. publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www. Aplicarea regulii de minimis în cadrul axei LEADER.html Raportul de Selecție/ Raportul de contestații GAL sunt atașate la Cererea de finanțare. Punctajul tuturor criteriilor de selecție va fi stabilit de GAL. se va folosi formularul de contract utilizat pentru măsura în care se încadrează scopul proiectului. 56754/ 21. În mediul urban pot fi implementate proiecte ce se încadrează în obiectivele măsurilor din axa 1PNDR. Necesitatea respectării criteriilor de eligibilitate și de selecție prevăzute în PNDR pentru măsurile preluate de GAL în PDL. 21 .2012. Pentru semnarea Contractului de Finanțare. atât a Studiului de Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic. Pentru proiectele care prevăd construcții – montaj va fi necesară depunerea.2012. așa cum au fost menționate în Planul de Dezvoltare Locală.03. care face referire la art. GAL va prelua criteriile de selecție aferente măsurii în care se încadrează proiectul. dacă în fișele măsurilor din axa 1-PNDR orașele sunt menționate în categoria de beneficiari eligibili și este permisă realizarea investițiilor/activităților pe teritoriul administrativ al localitatilor urbane.5. Raportului de Selecție/Raportului de Contestaţii de către președintele GAL/ reprezentantul legal al GAL sau o altă persoană din cadrul GAL mandatată în acest sens. Necesitatea depunerii ca anexă la Cererea de Finanțare a Studiului de Fezabilitate. la care va adăuga criteriile de selecție specifice. pentru proiectele care prevăd construcții – montaj. Cursul de schimb folosit pentru conversia valorii contractului din euro în lei. 9. proiectul fiind declarat neeligibil. Modelul de Contract de Finanțare și cursul de schimb euro-lei care va fi utilizat pentru proiectele selectate de către GAL. orașele nu vor fi eligibile pentru accesarea proiectelor care se încadrează în obiectivele măsurilor axei 3 a FEADR. 8.03. 6.int/index. regula de minimis se va aplica numai acolo unde este cazul (pentru acele proiecte care se încadrează în măsurile FEADR pentru care această regulă se aplică). Eligibilitatea beneficiarilor care provin din orașele membre în GAL. în caz contrar. 56754/ 21. Conform adresei AM PNDR nr. Proiectele care se încadrează în obiectivele și tipul de investiții ale unei măsuri din PNDR trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului aferent măsurii respective. Conform adresei AM PNDR nr. 64 din Regulamentul CE 1698/2005.

2012 pentru emiterea Certificatului de producător. spre exemplificare. Planificarea activităţilor (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 111 din PNDR). informare şi difuzare de cunoştinţe” și respectiv 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” – PNDR.10.Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (criteriu de selectie prevazut în fișa măsurii 111 din PNDR). de logistica folosită pentru implementarea proiectului (videoproiector. informare şi difuzare de cunoştinţe” și obiectivele Măsurii 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” Termenele stabilite prin ultima variantă a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 141.05.05. instalație de sonorizare etc). sunt aplicabile numai următoarei sesiuni de depunere aferente Măsurii 141 și numai pentru acei beneficiari care aplică direct prin axa I a PNDR.2012. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111. de numărul previzionat de cursanți etc. GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurilor 111 și 143 din PNDR. pentru accesarea măsurii 411141 prin PDL implementat de către GAL? Proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurii 111 ”Formare profesională. la criteriile de selecție pe care GAL le poate include în apelul de selecție propriu. pentru proiectele care se vor regăsi în scopul uneia dintre măsurile descrise în PNDR se vor respecta criteriile de eligibilitate și intensitatea ajutorului prevăzute pentru măsura respectivă. beneficiarii vor trebui să respecte toate criteriile de eligibilitate și de selecție prevăzute de fișa măsurii din PNDR și să depună toate documentele justificative anexă la Cererea de Finanțare. Conform Ghidului Solicitantului pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală – Măsura 41. beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin sub-măsura 411-111 și 411-143 trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari (finali și direcți) eligibili menționați în fișa măsurii 111 ”Formare profesională. Totuși. Astfel. Prezentăm mai jos. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu trebuie să depăşească 100 de puncte. Pentru selecția acestor proiecte. În cazul sesiunilor de depunere lansate de către GAL-uri nu va fi necesară respectarea datei de 14. adaptate la modalitatea de implementare a acestor proiecte. Este necesară depunerea de către potențialul beneficiar a unui Certificat de producător datat înainte de 14. lansat pentru Sub-măsura 411-111: 1. 11. o variantă de adaptare a criteriilor de selecție prevăzute în fișa măsurii 111 din PNDR. pentru a respecta acest criteriu de 22 . În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111– pentru a respecta acest criteriu de selecție. GAL poate să prevadă punctaj în funcție de numărul experţilor menționați în Cererea de Finanțare și experienţa acestora. la care se adăugă criteriile de selecție locală (dacă acestea sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală). 2.

Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj. Variantă de adaptare a criteriilor de selecție prevăzute în fișa măsurii 143 din PNDR.selecție. 1. GAL poate acorda punctaj în funcție de numărul experţilor menționați în Cererea de Finanțare și experienţa acestora. Proiectele de servicii finanțate prin măsura 41 se vor verifica și urmării în implementare conform descrierii din Manualul de procedură pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală – Măsura 41. chiar dacă are în implementare un proiect în cadrul Măsurii 322 din PNDR. lansat pentru Sub-măsura 411-143. sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și Proiectul Tehnic alături de Studiul de 23 13. 3. .pentru a respecta acest criteriu de selecție GAL poate acorda punctaj în funcție de echipamentele tehnice (logistica) de care dispune pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. întrucât finanțarea acestor proiecte se realizează din măsuri și axe distincte.Capacitatea profesională (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 143 din PNDR) . GAL poate acorda punctaj în funcție de bugetul alocat pentru fiecare cursant.Capacitatea tehnică (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 143 din PNDR) . beneficiarul va trebui să aibă în vedere ca proiectul pe care dorește să îl realizeze în cadrul Măsurii 41 (respectiv 413 -322) să nu aibă aceleași obiective și să nu vizeze același tip de investiții care erau prevăzute pentru proiectul aflat în derulare în cadrul Măsurii 322. Este posibil ca un solicitant care este beneficiar al unui contract de finanțare pe Măsura 322 și are un proiect în derulare pe această măsură să înainteze o cerere de finanțare în cadrul măsurii 413 – 322 din cadrul axei LEADER. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111. 2. respectiv a Sub-măsurii 413 pentru a finanța acțiuni care se încadrează în obiectivele Măsurii 322. pentru a respecta acest criteriu de selecție. în cadrul unui Plan de Dezvoltare Locală? Cum se stabilește valoarea contractată Un beneficiar poate depune un proiect în cadrul Măsurii 41. ce vor fi finanțate prin Măsura 41. Oferta financiară (criteriu de selecție prevazut în fișa măsurii 111 din PNDR). 12. GAL poate acorda punctaj în funcție de numărul de activități previzionate în Cererea de Finanțare.pentru a respecta acest criteriu de selecție. Totuși. Subliniem că aceeași precizare este valabilă pentru toate Măsurile PNDR care pot fi accesate și prin axa 4 LEADER. la criteriile de selecție pe care GAL le poate include în apelul de selecție propriu.

Acest deviz general corectat stă la baza întocmirii bugetului proiectului. justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare. beneficiarul trebuie să refacă devizele pe obiecte. În cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 411-111. 15. la GAL-ul care a selectat proiectul. pentru proiectele de investiții în cadrul Măsurii 41 (investitii care prevad construcțiimontaj)? In conformitate cu prevederile legislative referitoare la întocmirea devizului general si devizele pe obiect (in faza de studiu de fezabilitate). conform cantităţilor de lucrări rezultate la faza proiect tehnic. Valoarea contractată va fi cea din Proiectul Tehnic. în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. Intermediar. în vederea verificării și avizării. Termenele de depunere ale rapoartelor sunt prezentate în Ghidul solicitantului pentru Măsura 41. Final). 24 16. După semnarea Contractului de Finanțare pentru proiecte de servicii finanțate prin măsura 41.fezabilitate. anexa la contractul de finantare. 14. beneficiarul va depune aceste rapoarte la OJPDRP. Beneficiarul are obligația să depună la sediul GAL. după întocmirea proiectului tehnic. implicit devizul general. participanții la activitățile menționate în proiect vor fi exclusiv beneficiari eligibili care au domiciliul pe teritoriul GAL. dacă acestea sunt realizate în afara teritoriului acoperit de GAL. Proiectul Tehnic și Studiul de fezabilitate trebuie să fie întocmit în conformitate cu legislația națională în domeniu. Beneficiarul proiectelor de servicii este obligat să respecte Anexa VI a Contractului de finanțare. Atenție! Toate costurile trebuie să fie rezonabile. informare și difuzare de cunoștințe (ce constituie obiectivul măsurii 111) se vor realiza pe teritoriul acoperit de GAL și/sau în afara acestuia. . După avizarea rapoartelor de către experții GAL. Prin urmare. valoarea contractată va fi cea din bugetul indicativ al proiectului. avându-se în vedere cantitățile de lucrări rezultate la faza proiect tehnic. prin aplicarea materialelor publicitare cu informații privind finanțarea proiectelor prin PNDR. întocmit în urma corectării devizelor pe obiecte şi devizului general din SF/DALI.? Necesitatea depunerii de Rapoarte de activitate. de către beneficiarii proiectelor de servicii – finanțate prin măsura 41. toate Rapoartele de Activitate (Inițial. cazarea și transportul. Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111. sunt eligibile cheltuielile cu masa. rezultă că. spre verificare și avizare. Materialele realizate în cadrul proiectelor de Acțiunile de formare. În Fișele de verificare se va controla concordanța între Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic.

Completarea Cererilor de Finanțare aferente Măsurilor atipice În conformitate cu prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală. criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie). Grupurile de Acțiune Locală vor putea implementa acţiuni din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr. intensitatea ajutorului și criteriile de selecție pentru aceste proiecte. GAL-ul trebuie să precizeze în cadrul apelului de selecție. un GAL poate selecta proiecte atipice cu condiția ca acestea să poată fi încadrate într-o Măsură atipică. Fișa Măsurii atipice trebuie să cuprindă toate cerințele privind obiectivele. cu investiții similare”.1698/2005. pentru proiectele atipice.17. servicii trebuie să respecte elementele de identitate vizuală. Solicitanții care depun Cereri de Finanțare la GAL vor fi informați cu privire la condițiile specifice Măsurilor atipice pe care trebuie să le îndeplinească. respectiv capitolul 5. Criteriile de eligibilitate și de selecție specifice Măsurii atipice trebuie să fie prevăzute de către GAL în fișa respectivei Măsuri. a cărei fișă există în Planul de Dezvoltare Locală aprobat de AM PNDR. în care au prevăzut obiectivele. Implementarea Axei LEADER. Prin urmare. beneficiarii. intensitatea ajutorului. dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. ”cerințele de conformitate și eligibilitate ale măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41. în baza propriilor fișe ale Măsurilor atipice cuprinse în PDL-uri. beneficiarii. prin apelul de selecție lansat de către GAL. GAL-urile au avut posibilitatea să cuprindă în Planurile de Dezvoltare Locală fișe ale Măsurilor pentru proiecte atipice. acţiunile şi costurile eligibile. În cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Contractelor de Finanțare aferente Măsurii 41 (cod manual 01-15). beneficiarii. cheltuielile eligibile și intensitatea sprijinului stabilită pentru Măsura respectivă. a fost introdusă posibilitatea ca GAL-urile să poată selecta ”proiecte atipice”.4. Având în vedere aceste prevederi. 25 . acțiunile și costurile eligibile.3. cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR. Pentru proiectele atipice de investiții. prin proiecte atipice. scopul.

La nivelul PNDR. Nu sunt prevazute alte alocari financiare in cadrul axei IV LEADER pentru masurile atipice din PDL. In ceea ce priveste completarea cererilor de finantare pentru masurile atipice se vor utiliza formularele de cereri de finantare aferente masurii in care poate fi asimilat si proiectul atipic. care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele atipice ce vor fi finanțate prin măsura 41”. toți indicatorii solicitați de către CE au fost introduși în Cererile de Finanțare pentru fiecare dintre Măsurile Programului.) în care se încadrează proiectul atipic. astfel încât orice Cerere de Finanțare care va corespunde unui proiect atipic va trebui încadrată într-o Măsură a PNDR. Proiectele atipice trebuie obligatoriu incadrate ca tipologie intr-o sub-masura din masura 41 pentru a se putea incadra in alocarea bugetara a sub-masurii respective. in vigoare pe site-ul www. 322. Deși este posibil ca GAL-ul să fi atribuit o codificare proprie Măsurii atipice in PDL. NU va fi menționată această codificare în Cererea de Finanțare care va fi completata de catre solicitanti pentru un proiect atipic. 412 și 413) din cadrul acesteia. fara sa fie facuta de catre GAL (ca si in cazul celorlalte proiecte finantate prin cele trei sub-masurii ale masurii 41 din axa IV LEADER) si se va mentiona codul măsurii din PNDR (ex: 125. Astfel. codificarea cererii de finantare se face la nivelul OJPDRP . APDRP are obligația de a transmite periodic către Comisia Europeană situații privind îndeplinirea indicatorilor aferenți tuturor Măsurilor din PNDR . În vederea completării acestor situații.În ceea ce privește Cererile de Finanțare utilizate pentru Măsurile atipice. CE nu solicită indicatori specifici pentru Măsurile atipice. 313 etc. Nu se vor face modificari pe aceste formularele si se va cauta sa se se completeze cu informatiile care sunt aferente proiectului atipic. alocarea financiară aferentă Măsurii 41 este defalcată pe trei alocări distincte. cu investiții similare.ro la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL. respectiv pentru fiecare Sub-măsură (411. în Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 41 se fac următoarele mențiuni: ”Pentru proiectele atipice se vor utiliza ca model Cererile de Finanțare specifice măsurilor celor 3 axe din PNDR. 26 .apdrp.

inclusiv în ceea ce privește indicatorii de monitorizare solicitați pentru Măsura respectivă. Fisa Măsurii 41. Daca prin proiectul atipic se urmareste realizarea unor indicatori de monitorizare care coincid cu cei mentionati in cererea de finantare aferenta masurii in care se poate incadra proiectul atipic. Implementarea masurilor atipice finantate in cadrul axei LEADER care contribuie la atingerea obiectivelor axei 3 a 27 . acestia se vor completa la rubricile respective. beneficiarii. nu este necesar să fie completata cererea de finantare cu alți indicatori de monitorizare care sunt prevazuti in PDL pentru proiectele atipice daca nu coincid cu cei mentionati în Cererea de Finanțare a Măsurii în care se incadreaza proiectul atipic. nefiind necesară raportarea acestora către APDRP. Având în vedere că în acest moment nu există dispozitii legislative privind numărul de proiecte de servicii ce se pot depune la sediul GAL de către solicitanți/beneficiari (aferente Sub-măsurilor 411111. în cadrul Submăsurilor 411-111 și 411-143.1698/2005 pot fi sprijinite. daca insa indicatorii din proiectul atipic nu coincid cu cei din cererea de finantare in care poate fi incadrat proiectul atipic.G. sunt proiecte de servicii. 411-143). 224/2008. precum și în cadrul măsurilor atipice de servicii din strategiile de dezvoltare locală. În situația în care GAL-ul a prevăzut in PDL alti indicatori de monitorizare pentru o masura atipica pentru o eventuală monitorizare ex-post a implementării strategiei. se precizeaza numărul de proiecte ce se pot depune de către un solicitant/beneficiar în cadrul aceleiași măsuri doar pentru măsurile de investitii. iar in cadrul H.M01-15.” 18. cu modificările și completările ulterioare. nr. 562/2013. intensitatea ajutorului şi criteriile pentru selecţia proiectelor trebuie să fie prezentate în strategia de dezvoltare locală şi aprobate de Autoritatea de Management. GAL-ul poate să realizeze un document propriu de monitorizare. elaborat și completatat în funcție de indicatorii proprii din fișele Măsurilor din strategie. acţiunile şi costurile eligibile. Numărul de proiecte de servicii finanțate prin Axa 4 LEADER care pot fi depuse de către un solicitant 19. Nu se completeaza. solicitanții/beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 41 pot depune mai multe proiecte de servicii în același timp. În acest context. proiectele finanțate prin Măsura 41 aferente Măsurilor 111 și 143 din PNDR. aferentă axei 4 LEADER din PNDR precizează: ” Acţiunile din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr. Obiectivele şi scopul unor astfel de măsuri. în Planul de Dezvoltare Locală se pot regăsi și proiecte atipice de servicii. aprobat prin OMADR nr. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41 . dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală.

conform dispozitiilor AM PNDR. 1698/2005. beneficiarii. fara a se supune altor restricții. așa cum. 1698/2005. ”pentru proiectele atipice GAL va prezenta cerințele măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul. s-a revenit asupra cerintelor referitoare la respectarea valorii medii pe proiect prevazuta in PDL. prin încadrarea în una dintre sub-măsurile aferente.” PNDR Astfel. în 28 21. cu repectarea cerințelor aplicabile Măsurii 41. criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie).07. obiectivul Axei 3 vizează ” Calitatea vieții în mediul rural și diversificarea economiei rurale”. intensitatea ajutorului. respectiv: ► Sub-măsura 411 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier ► Sub-măsura 412 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural ► Sub-măsura 413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale În cazul în care Măsura atipică pe care ați inclus-o în PDL contribuie la atingerea obiectivelor axei 3 a PNDR. Astfel. 64382/04. Modalitatea de angajare a experților în cadrul proiectelor finanțate prin Sub-măsura 41-111 se va realiza cu respectarea prevederilor legislative în vigoare și va fi stabilită de către beneficiar. Pentru proiectele atipice de investiții. prevăzută în apelurile de selecție lansate de către GAL-uri Angajarea experților în cadrul proiectelor finanțate prin Submăsura 41-111 și eligibilitatea cheltuielilor aferente În conformitate cu adresa AM PNDR nr. o măsură atipică prevăzută în PDL va fi finanțată în cadrul Măsurii 41. îmbunătățirea calității vieții în spațiul rural și diversificarea economiei rurale). respectiv Secțiunea 3. cu modificările și completările ulterioare. cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41. 20. GALul poate stabili in apelul de selectie suma maximă a unui proiect. Există două variante posibile pentru angajarea personalului implicat în proiect: Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă.2013. sunt acestea definite în Regulamentul (CE) nr. . acţiunile şi costurile eligibile.În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. conform PNDR. cu investiții similare. aceasta va trebui să respecte obiectivele Axei 3. Valoarea maximă a proiectelor finanțate prin Măsura 41. astfel încât nu pot fi eligibile proiecte care nu vizează spațiul rural (respectiv.

În acest caz. trebuie sa urmeze cursuri finantate prin Masura 111 aferenta Axei 1. nu este justificată deoarece poate duce la crearea de condiții artificiale de finanțare. cu condiția ca aceștia să aibă domiciliul pe teritoriul GAL. Eligibilitatea beneficiarilor finali ai proiectelor finanțate prin Sub-măsura 411.141.141 prin GAL.111 prin GAL sunt recunoscute pentru beneficiarii care acceseaza Sub-masurile 411. nu sunt eligibile costurile cu datoriile către bugetul de stat. La cursurile finantate prin Sub-masura 411. Sub-măsurii 411.112 si 411. 22. lansate de parte. În această situație. Posibilitatea ca un Depunerea de către un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) a două sau mai multe proiecte solicitant să depună mai de servicii. GAL-uri diferite Un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte de servicii simultan în două sau mai multe GAL din județe diferite. Beneficiarii Masurilor 112 si 141 finantare prin Axa 1 la nivel national. situație în care plata se va realiza pe bază de factură emisă de către expert. contribuțiilor către bugetul de stat sau Beneficiarul poate contracta serviciile unor experți în baza unor contracte de prestări servicii. pentru fiecare proiect selecție sau în cadrul in parte. astfel: aceluiași apel de cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a actiunilor de formare si informare. caz în care este eligiblă plata salariilor acestora. 61. în cadrul pentru fiecare proiect in parte. la același GAL. daca acestea sunt prevazute in strategia GAL. sau la același GAL în cadrul apelurilor de 29 . modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv. aferente salariilor. în cadrul aceluiași multe proiecte aferente apel de selecție.111 la Apreciem ca in situatia de mai sus. valoarea proiectelor ar putea fi supraestimată. pentru fiecare proiect in diferite.111 23. unor apeluri de selecție cheltuieli pentru managerul si expertii care se ocupa de organizare.2013.111 (din strategia GAL) pot participa atât beneficiari ai Sub-masurilor 411.03. organizate de DGDR AM PNDR. cu obiective ce se regăsesc în cadrul aceleeași măsuri. același GAL sau de achizitionarea de servicii (comune tuturor proiectelor) in cadrul fiecarui proiect in parte. Atenție! Conform adresei AM PNDR nr.conformitate cu prevederile Codului Muncii. cât și alți participanți care se încadrează în categoriile de beneficiari finali eligibili conform Fișei Măsurii 111 din PNDR. în cazul in care același GAL.980/04. etc.112 si 411. ar fi bugetate distinct actiuni si activitati comune. diplomele obtinute ca urmare a cursurilor organizate prin Sub-masura 411.

actiunile si rezultatele proiectului si sa fie incadrate corect categoriile de cheltuieli in bugetul indicativ. valoarea proiectului sa fie fundamentata in raport cu durata. actiunile propuse prin noul proiect nu fie identice cu actiunile unui proiect anterior depus de catre acelasi solicitant în cadrul aceluiași GAL. respectind urmatoarele conditii: solicitantul să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite prin Fișa măsurii cât și cele prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală al GAL. care au mai beneficiat de actiuni de formare si informare in cadrul altui proiect similar. acțiunile prevăzute prin proiect să fie eligibile conform Fișei măsurii.selecție diferite. actiunile proiectului să nu vizeze aceiasi participanti din cadrul GAL. 30 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->