ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 431.

2 DIN CADRUL AXEI LEADER
Nr. crt. SUBIECT RĂSPUNS
În cadrul componentei b a Sub-măsurii 431.2, în Buget (anexa la Contractul de Finanțare) este prevăzut un capitol distinct (Cap. I) referitor la “Cheltuieli pentru instruire angajaţi GAL şi lideri locali”. Instruirea personalului GAL şi a liderilor locali se referă la aspecte care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală şi poate fi realizată în diferite moduri: • prin participarea personalului GAL la diverse cursuri de pregătire în domeniu (care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală); În această situație, vor fi eligibile costurile cu taxele de instruire ale angajaților GAL/liderilor locali, iar acestea nu vor necesita procedură de achiziții. Vor fi de asemenea eligibile costurile de transport, cazare și diurnă pentru angajații/liderii locali instruiți, iar aceste costuri nu vor necesita procedură de achiziții. • prin angajarea de către GAL a unor servicii de instruire atât pentru personalul propriu cât şi pentru liderii locali (care includ și serviciile de cazare, masă și transport), prin externalizare; În acest caz, externalizarea acestor servicii se face de către GAL aplicând procedura de achiziţii aferentă pragului valoric stabilit, cu încadrarea serviciului respectiv în funcţie de codul CPV, în concordanţă cu prevederile din Instrucţiunea de achiziţii pentru beneficiarii publici. În cazul în care GAL-ul a externalizat numai serviciul de formare ca atare, iar costurile de masă, transport și cazare nu au fost incluse , cheltuielile aferente cazării, transportului și mesei participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții ; se decontează pe baza documentelor justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli. Formularul de Buget - Anexa II la Contractul de Finanţare, trebuie completat conform Instrucţiunilor de completare (parte integrantă a acestui formular) și respectând limitele impuse privind diferitele tipuri de cheltuieli eligibile (ex: salarii, chirie, decontare cheltuieli transport, cazare, diurnă). Sumele totale din Planul de Dezvoltare Locală aferente celor două componente a și b ale Sub-măsurii 431.2 se vor prelua în formularul de Buget. În capitolele/liniile bugetare din Formularul de Buget nu este obligatoriu să se preia sumele din PDL aferente acestora. Modificările aduse PDL-ului în ceea ce privește resursele umane vor trebui supuse spre aprobare AM -PNDR,
1

1.

Instruirea angajaților Grupurilor de Acțiune Locală și a liderilor locali.

2.

Completarea corectă a Formularului de Buget (Anexa II a Contractului de Finanțare). Posibilitatea

3.

modificării numărului posturilor prevăzute de GAL în organigrama stabilită și aprobată în PDL. Posibilitatea utilizării forţei de muncă din exterior fără să aibă statut de angajat - ci de colaborator - deşi în PDL personalul are statut de angajat. Posibilitatea includerii taxelor angajatului şi angajatorului în totalul salariilor decontate. Posibilitatea susţinerii garanţiei avansului de 20% de către unul din parteneri şi activele ce ar putea fi constituite ca garanţie.

acest aspect constituind un criteriu de eligibilitate în momentul selecției GAL. Totodată, modificările organigramei și a numărului de posturi vor trebui să respecte prevederile statutare ale GAL, precum şi cadrul legal naţional.

4.

Conform instrucțiunilor de completare a formularului de buget, tipurile de cheltuieli pentru Cap I sunt: salarii și alte tipuri de remuneraţii pentru personalul GAL – angajaţi cu contract de muncă, contract pe drepturi de autor, prestare servicii ca persoană fizică autorizată. Se va menționa tot personalul angajat la nivel GAL, funcțiile deținute de aceștia și salariul stabilit pentru fiecare poziție și perioada de timp aferentă activității acestora în cadrul GAL (personal angajat cu normă întreagă sau parțială). Remuneraţiile pentru personalul prevăzut în organigramă, ca angajați permanenți ai GAL, vor fi incluse în Cap. I al componentei a din Formularul de Buget şi nu vor depăşi limitele referitoare la nivelul salarial lunar, indiferent de forma de angajare (contract individual de muncă, contract prestări servicii etc.).

5.

Cheltuielile aferente salariilor angajaţilor GAL (CAS, impozite etc.) sunt cheltuieli eligibile, în conformitate cu precizările făcute de AM PNDR, în acest sens.

6.

Modalitatea de acordare a scrisorii de garanţie este stabilită la nivelul fiecărei instituţii bancare/non-bancare. Informaţiile referitoare la acest aspect pot fi furnizate exclusiv de instituțiile financiare cu care doriţi să lucraţi.

2

7.

Tipurile de garanții echivalente acceptate pentru obținerea avansului și emitenții acestora. Rolul GAL în implementarea axei LEADER/strategiei de dezvoltare locală după anul 2013. Procedura care se aplică în cazul în care componenţa Comitetului de Selecţie se modifică. Necesitatea avizării dosarelor de către serviciile de achiziţii publice din cadrul centrelor regionale în cadrul derulării achiziţiilor publice. Necesitatea prezentării de certificate ORC sau de atestare fiscală în cazul cumpărărilor directe.

În conformitate cu prevederile art. 121, alin. 4, din HG 224/2008 și ale art. 2 din OUG 79/2009, în vederea obținerii avansului pentru funcționarea GAL, va fi necesară respectarea legislației naționale în vigoare și a prevederilor Contractului de Finanțare semnat pentru implementarea Sub-măsurii 431.2. Garanțiile echivalente necesare acordării avansului pentru funcționarea GAL-urilor pot fi emise de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431.2, GAL trebuie să completeze semestrial un Raport de progres, în care trebuie înscrise date referitoare la stadiul contractelor şi al plăţilor aferente proiectelor din măsurile 41 şi 421, deci GAL trebuie să funcţioneze şi după 2013, pentru a putea monitoriza aceste proiecte. În ceea ce priveşte schimbarea componenței Comitetului de Selecţie, aceasta se va realiza conform procedurilor interne ale GAL (conform statutului asociației), cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie în baza cărora GAL-ul a fost selectat.

8.

9.

10.

Pentru cheltuielile externalizate (care implică încheierea unui contract între GAL şi un terţ), se aplică procedura de achiziţii (în funcţie de valoarea contractului) menţionată în Instrucţiunea de Achiziţii pentru beneficiarii publici (anexă la Contractul de Finanţare) şi este necesară avizarea dosarelor de achiziţii din partea Serviciului de Achiziţii de la nivelul CRPDRP. În conformitate cu legislația națională în vigoare, contractele mai mici sau egale cu 15.000 Euro, fără TVA, pot fi achiziționate prin cumpărare directă. În acest caz beneficiarul depune spre verificare şi avizare numai contractul şi Anexa 4 - Declaraţia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese. Este interzisă divizarea achiziţiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări, a căror valoare depășește 15.000 de Euro, fără TVA, în contracte mai mici, cu scopul evitării aplicării procedurilor de achiziție.

3

Stabilirea noului auditor se va face în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind Achizițiile Publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare). Având în vedere această prevedere. nu poate fi membru al consiliului director. În ceea ce priveşte o eventuală incompatibilitate între deţinerea unei funcţii în Consiliul Director (CD)/ Adunarea Generala (AGA) a GAL şi a unei funcţii tehnice în cadrul parteneriatului. În conformitate cu prevederile OUG 26/2000 cu modificările și completările ulterioare. Posibilitatea de a fi membru al Consiliului Director al GAL a unei persoane care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice. în situația în care în cadrul Consiliului Director al GAL sunt membri primari ai comunelor care fac parte din parteneriat. 12. Posibilitatea ca auditorul selectat şi contractat în final să difere de cel propus la momentul semnării Contractului de Finanțare. nu este necesară schimbarea primarilor care sunt membri în acest organism de conducere. orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice. va trebui să vă asiguraţi că aceasta nu conduce la un conflict de interese între cele două funcţii deţinute. dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. aceasta se poate realiza în baza unui Act Adițional la Contractul de Finanțare. iar dacă era. În prezent este reglementat doar salariul minim pe economie. 13. Astfel pentru anul 2011 acesta este stabilit la 670 lei. toate cheltuielile trebuie justificate prin documente justificative de plată.2. Există pe site-ul Ministerului Muncii un proiect de HG în care se pare că pentru anul 2012 este stabilit un salariu minim pe economic de 700 lei . Modul de stabilire a salariilor angajaţilor GAL. Posibilitatea solicitării în cadrul cererilor de plată a unor decontări în avans. 1193/2010. prin consultarea Regulamentului aplicabil funcţionării CD/AGA. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Se poate însă solicita plata unui avans pentru Sub-măsura 431. prin HG nr. este necesară înlocuirea din Consiliul Director a acestor primari cu alți reprezentanți ai respectivei instituției publice. 15. fără ca aceștia să aibă funcții de conducere. cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. În ceea ce privește schimbarea auditorului menționat în cadrul Contractului de Finanțare.11. iar primăriile pe care le reprezintă doresc să depună proiecte spre a fi selectate de către GAL. 4 14. Posibilitatea angajării în compartimentul tehnic al GAL a unei persoane care este membră în Consiliul Director sau Adunarea Generală. pierde această calitate. În cazul în care primăriile reprezentate de primari în Consiliul Director nu doresc să depună proiecte în cadrul sesiunilor de selecție lansate de GAL. Activitatea de Audit poate fi achiziționată înainte de încheierea Contractului de Finanțare. menţionăm că nu va fi posibilă o astfel de solicitare. Referitor la posibilitatea de a solicita în cadrul cererilor de plată decontarea unor cheltuieli în avans. . privind plata avansului.

2011 (deci nu mai sunt în vigoare niciun fel de coeficienţi de ierarhizare). 18. III al componentei “a” din Formularul de Buget. Eligibilitatea achiziţionării de mijloace de transport (autoturisme) în cadrul GAL. după caz. pot prezenta ca acte doveditoare echivalente privind statutul lor juridic: • încheierea civilă a judecătoriei teritoriale privind soluționarea cererii pentru înregistrarea și înființarea asociației. cenzorul trebuie să facă parte din angajații asociației și în acest caz acesta va fi plătit din tipuri de cheltuieli pentru Cap. Achiziționarea de mijloace de transport nu este o cheltuială eligibilă în cadrul sub-măsurii 431. este responsabilitatea GAL să negocieze de asemenea manieră salariile/contractele cu eventualii angajaţi. Conform OUG 26/2000.05. Salariile prevăzute de Ghid sunt salarii maxime brute.2. Salariul maxim al angajaţilor GAL. Necesitatea prezentării de către Beneficiar (GAL) a „Extrasului din Registrul Naţional al De la acest salariu porneşte orice negociere deoarece contractul colectiv de muncă la nivel naţional (cel care stabilea coeficienţii de ierarhizare) a fost abrogat începând cu 01. salariile nu se pot plăti prin casă. Angajații GAL pot primi salariul maxim (între 4 și 6 salarii brute minime pe economie pentru experții GAL. respectiv art. Pe cale de consecinţă. având ca obiect înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Comisia de Cenzori. la Contractul de Finanțare (document postat pe site-ul APDRP). Până la apariţia în Registrul Naţional ONG. astfel nu pot fi adăugate alte sporuri şi/sau acestea nu pot fi înmulțite cu alţi coeficienţi. Posibilitatea includerii cheltuielilor aferente plăților pentru serviciile cenzorului în cadrul Cap. 20. de la judecătoria teritorială. Prin urmare. beneficiarii (GAL). 62/2011 a Dialogului social.Posibilitatea înmulţirii salariului minim brut pe economie cu coeficienţi funcţie de încadrare (nivelul de studii). Cheltuielile cu personalul sunt eligibile în totalitate. Conform Anexei IV – Instrucțiuni de plată. Abrogarea s-a făcut prin Legea 40/2011 – de modificare a Legii nr. Consiliul Director. respectiv 7 salarii brute minime pe economie pentru manager) doar la un program de lucru cu normă întreagă. Posibilitatea plătirii salariilor angajaților GAL prin casă. I din componenta „a”. 19. având în vedere să asigure funcţionarea corespunzătoare a GAL şi încadrarea în bugetul total. 16. 17. 5 . • certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial. 53/2003 Codul Muncii şi prin Legea nr. Cenzorul sau. organele asociației sunt Adunarea Generală.

Comitetul de Selecţie nu este remunerat. sunt cele aferente participării angajaților GAL şi liderilor locali la activităţi de instruire. sunt cele ce privesc cheltuielile aferente participării angajaţilor şi partenerilor din GAL la activităţile RNDR şi a REDR. sunt cele aferente desfăşurării de către angajații GAL a activităţilor conform fişei postului (ex. Modul de depunere a Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b). • copie conformă cu originalul după Statutul asociaţiei. Conform prevederilor OUG nr.2) reprezintă entități juridice constituite în conformitate cu prevederile OG nr. Posibilitatea remunerării Comitetului de Selecţie a proiectelor Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap.: vizite pe teren). Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. Plata TVA. identic procedurii aplicate măsurii 322. 21. în vederea decontării cheltuielilor afrente TVA-ului.ONG. 22. Conform Ghidului solicitantului pentru Submăsura 431. componenta „b”. urmând ca ulterior să se încheie un Act Adițional la Contractul de Finanțare prin care TVA-ul să fie rambursat de APDRP. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. În condiţiile în care GAL doreşte să facă externalizarea serviciilor de verificare a proiectelor (conformitate şi eligibilitate). Repartizarea cheltuielilor cu diurnele pentru angajații GAL. din care să reiasă reprezentantul legal al acesteia. etc. recuperarea TVA în cazul ONG-urilor neplătitoare de TVA se poate realiza din Bugetul de Stat. 20. Aceste servicii se vor externaliza în baza unei proceduri de achiziţii şi este la 6 . 23. în Raportul Iniţial. GAL-ul va trebui să menționeze aceste cheltuieli drept cheltuieli neeligibile. Componenţa Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b) se va face diferit pentru fiecare din componente: • Pentru componenta „a”. I. Prin urmare. cheltuielile cu remunerarea acestora se va face din Cap. fie odată cu Dosarul cererii de plată pentru componenta „b”. Beneficiarul va preciza dacă va depune Rapoarte Intermediare şi va preciza activităţile care vor fi incluse în fiecare Raport Intermediar. în cadrul Formularului de Buget (Anexa II la Contractul de Finanțare). dosarul cererii de plată poate fi depus (chiar și lunar) fie separat. 74/2009. II. aferente componentei „a”. în conformitate cu prevederile legale în domeniu. GAL (beneficiarii Sub-măsurii 431. componenta „a”. III . I.2. componenta „a”. funcţie de planificarea activităţilor din Calendarul de desfăşurare a activităţilor.Cheltuieli pentru servicii externalizate. seminarii. unde apare înregistrat Grupul de Acţiune Locală” în vederea semnării Contractului de Finanțare. anexă la Raportul Iniţial. 26/2000. • Pentru componenta „b”. având statut de organizații non-guvernamentale (ONG). Dosarul cererii de plată va fi depus funcţie de numărul de rapoarte intermediare/finale stabilite.

se vor respecta prevederile legale privind conflictul de interese stipulate în Manualul Procedură Achiziții (versiunea în vigoare). cheltuielile cu transportul de la domiciliul acestora până la sediul asociaţiei sunt cheltuieli personale şi nu se decontează din cheltuielile aferente funcţionării GAL. de terenuri. Pentru persoanele angajate în cadrul GAL. Închirierea unor spații. sau închirierea/cumpărarea de echipamente/bunuri se va face în baza unei proceduri de achiziţii. În această situaţie se va avea în vedere evitarea conflictului de interese. Benenficiarul (GAL) având obligația de a declara că nu are legături cu furnizorul respectivelor servicii/bunuri (Sectiunea 8 – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare). cu respectarea prevederilor Instrucţiunilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la contractul de finanţare). 13 – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea. “OUG 34/ 2006 . de la unul din membrii GAL-ului.Art. etc. sau alte spații pentru derularea activităților de instruire. nu necesită procedură de achiziții. Posibilitatea subcontractării de către GAL-ul a unei entităţi juridice membră a asociaţiei (ex:închirierea unei săli aparţinând unei primării membră în GAL/externalizarea furnizării de servicii de formare către un partener GAL etc.II al componentei „a” subcapitolul cheltuieli pentru asigurarea transportului). în vederea închirierii spațiului pentru sediul GAL-ului. şi a evaluatorilor din bugetul GAL. alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”. prin orice mijloace financiare. conform prevederilor din OUG 34/2006.13din OUG 34/ 2006.24. în conformitate cu prevederile art. Eligibilitatea cheltuielilor cu transportul persoanelor angajate în cadrul aparatului tehnic de la domiciliul până la sediul asociaţiei (în cadrul Cap.). 25. latitudinea GAL să stabilească valoarea acestor servicii. 7 . informare. clădiri existente. Prin urmare. Externalizarea unor servicii (altele decât închirierea de spații).

componenta „a”. Programul Anual de achiziție se realizează în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor de achiziții (anexă la Contractul de Finanțare) și privește achizițiile care se fac pe parcursul întregului an. Dacă însă. respectiv OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare. GAL vrea să externalizeze serviciile de contabilitate (ținerea evidenței contabile și întocmirea balanței/bilanțului) atunci încheie un contract de servicii cu o firmă specializată în acest sens. Conversia valorilor în lei și euro din cadrul Programului Anual de Achiziții. Furnizorul de bunuri/servicii va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind evitarea conflictului de interese. 8 . Cheltuielile eligibile pentru componenta “a”.2 . etc. Conform Codului muncii. 28. III și Cap IV. pentru întocmirea bilanțului pentru o perioadă determinată. anual se vor depune noi programe de achiziții (putând fi selectați noi furnizori). Întocmirea Programului Anual de Achiziții și modalitatea de estimare a valorii serviciilor externalizate. Costuri ce trebuiesc acoperite de GAL-uri pentru participarea la activităţile RNDR (seminarii. Contractele de achiziții se pot încheia cuprinzând toată durata anului în curs. se pot încheia contracte/convenții civile pentru servicii prestate ocazional fără caracter de permanență. “Cheltuieli cu personalul GAL”.2.2. respectiv Tipuri de cheltuieli pentru Cap. II. 27. masă. Achiziția activităților externalizate (inclusiv a celor referitoare la Cap. seminarii. Angajarea persoanelor trebuie să se facă în conformitate cu legislația națională în vigoare. Valoarea contractului de achiziții se stabilește având în vedere prevederile din Secțiunea a – 2 – a “Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică”. GAL poate încheia un astfel de contract/convenție civilă cu o persoană autorizată conform Legii OG 65/ 1994. cazare. Cap I.Urmărirea derulării contractului pentru Componenta „a”. O persoană cu studii economice superioare care nu are calitatea de „contabil autorizat” poate fi angajată cu contract de muncă pe funcția de contabil.26.".). aferente componentei b) se va face ținând cont de prevederile din Anexa IV “Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR”. cursuri etc. pentru o perioadă mai mare de un an se pot încheia acorduri cadru. Eligibilitatea cheltuielilor aferente angajării pe bază de convenție civilă a unei persoane fizice cu studii superioare pentru evidența contabilă a GAL în cadrul Sub-măsurii 431. sunt eligibile "cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală. diurnă etc. din Manualul de procedură privind implementarea sub-măsurii 431. Pe toată perioada contractului de finanțare. – transport. În conformitate cu prevederile secţiunii 7.

Data efectuării ultimei plăți aferente Contractului de Finanțare încheiat pentru sub-măsura 431.2. Combustibilul poate fi cuprins în Programul Anual de Achiziții având în vedere pragul valoric stipulat în OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare. În ceea ce privește durata perioadei de acordare a avansului. Necesitatea menționării combustibililor și materialelor consumabile în Programului Anual de Achiziții. Solicitarea de acordare a avansului.2.2. 5. în cazul Sub-măsurii 431. Materialele consumabile pot fi cuprinse în Programul Anual de Achiziții. decontarea acestuia se va realiza în baza bonurilor de combustibil și a documentelor suport privind deplasarea. 31.p. În situația în care valoarea combustibilului nu va fi inclusă în Programul Anual de Achiziții. 30. se vor aplica prevederile din Instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431. 9 . Conform prevederilor din Manualul de Procedură Autorizare Plăți – postat pe site-ul APDRP. Verificarea dosarului cererii de plată – secțiunea pentru avans. nu este necesară completarea d.3. 33. Conform Manualului de Procedură Autorizare Plăți. Ultima dată de efectuare a plății din partea APDRP în cadrul Contractului de Finanțare este 31 decembrie 2015. utilizând conversia euro/lei menționată în Contractul de Finanțare. Eligibilitatea cheltuielilor implicate de ratele de leasing.2.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și prevederile din Manualul de Procedură Autorizare Plăți.v. declarația de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare GAL poate fi modificată. Conversia valorii euro/lei se realizează conform prevederilor Manualului de procedură al sub-măsurii 431.d. • instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare). aceasta incluzând o perioadă de maxim 90 de zile de la depunerea ultimei Cereri de Plată. în vigoare. Pentru închirierea mijloacelor de transport este valabilă orice modalitate de închiriere care respectă: • eligibilitatea cheltuielilor conform prevederilor procedurii de implementare a Sub-măsurii 431. al achizițiilor a cartușului III din Formularul AP 1. chiar dacă această cheltuială se realizează prin cumpărare directă. 32. cap. Posibilitatea modificării Declarației de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare a GALului.2.29.1 – Cererea de plată pentru avans.

pe lângă alte documente menționate în Instrucțiunile de plată aferente Măsurii 431. ” numărul de rapoarte de activitate intermediare/finale nu sunt considerate activități.10)”. dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului şi modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de Finanțare.34. • factura emisă de furnizorul de utilități. Modificarea numărului de Rapoarte de Activitate prevăzute a fi depuse de către GAL prin Raportul Inițial. II . . Conform prevederilor din Manualul de procedură pentru implementarea sub-măsurii 431.).2”. în următoarea situație: “Beneficiarul poate efectua modificări bugetare. 36. fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare. să se factureze la prețul din factura furnizorului de utilități și pentru un consum normal (raportat la suprafață și la ceilalți locatari ai clădirii). în cazul modificării numărului de Rapoarte de Activitate prevăzute a fi depuse de către GAL prin Raportul Inițial.2. Modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale nu necesită încheierea de act adițional. se vor aplica prevederile mai-sus menționate. 10 • 35.Cheltuieli pentru întreţinerea sediului GAL (curăţenie. nu este necesar să se încheie Act Adițional la Contractul de Finanțare. mai mari de 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului. în baza unui contract de comodat. • factura emisă de comodant referitoare la utilități în care să se facă trimitere la factura respectivă a furnizorului de utilități. Cheltuielile cu întreținerea sediului închiriat în baza unui contract de comodat sunt eligibile. Modalitatea de modificare a Bugetului (în limita maximă stabilită prin Contractul de Finanțare). instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431. Tipuri de cheltuieli pentru Cap. fără a majora valoarea totală eligibilă angajată prin Contractul de Finanțare. cât și a datelor de depunere stabilite. pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431. de pe site-ul APDRP.2. în sensul realocărilor între capitolele bugetare. Eligibilitatea cheltuielilor cu întreținerea sediului. În conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și procedura de plată (autorizarea și efectuarea plăților).2.2: • contractul de comodat în care să fie menționată pe lângă alte aspecte și modalitatea de plată a utilităților. pentru decontarea cheltuielilor cu utilitățile este necesar ca la dosar să se atașeze. Aceste cheltuieli vor fi decontate din componenta „a”. pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431. ci numai Nota de aprobare (L/C1. Prin urmare. În cazul în care un GAL preia în comodat o parte din spațiul unei clădiri pentru sediul acestuia. Se încheie Act Adițional în următoarea situație: “Rectificarea bugetului prin realocări ale valorilor între capitolele acestuia. igienizare etc. sau a datelor depunere a acestora.

Dacă valoarea totală a investiției este mai mică de 500. cheltuielile pentru cazare. cazare.ro) și cu respectarea prevederilor normative europene în vigoare (Regulamentul CE 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. Situațiile care impun desfășurarea unei proceduri de achiziții pentru cazare. acestea nu necesită procedură de achiziții. cazarea și masa participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții. II: Cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală. punctul 2. Lățime 70 cm). cheltuielile cu transportul. masă și transport. versiunea sintetică publicată pe pagina web a APDRP (www. se montează o plăcuță informativă (Înălțime 50 cm. masă și transport nu vor necesita procedură de achiziții.000 de euro. cazarea și masa participanților la acțiuni de informare – promovare și animare a teritoriului (seminarii. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate). în cadrul componentei „b” cheltuielile privind acțiunile de promovare și animare pot fi externalizate. dacă valoarea totală eligibilă a investiției este mai mare de 500. . În cazul cheltuielilor pentru cazare. se aplică autocolante informative (Înălțime 15 cm.Cap.000 de euro. în situația în care un GAL organizează un eveniment de promovare. din componenta „a”. Astfel.2 – Responsabilitățile beneficiarului).). etc. În plus. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate). Lățime 25 cm – A5 landscape) pe toate utilajele/instalațiile/achizițiile mobile procurate prin proiect. În cadrul componentei „b” cheltuielile privind transportul. Aceste cheltuieli se vor deconta in baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar În conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). cheltuielile pentru cazare. a cărui organizare nu este externalizată. în conformitate cu Regulamentul CE 1974/2006. De asemenea. Dat fiind faptul că la sediul GAL nu se poate pune problema unor investiții. Anexa VI: informație și publicitate referitoare la ajutorul FEADR [prevăzute la articolul 58 alineatul (3)]. etc. Lățime 200 cm) în locul în care este amplasată investiția pentru care au fost acordate fondurile nerambursabile. cazarea și masa participanților pentru participarea la aceste acțiuni (seminarii. grupuri de lucru. etc. Necesitatea amplasării panourilor informative de către GAL. la sediul GAL trebuie să se instaleze totuși o 11 38. diurnă etc.apdrp. Spre exemplu.37. masă. seminarii.) – caz în care va fi necesară o procedură de achiziții. grupuri de lucru. masă și transport aferente componentei „a” .. chiar dacă investiția este deja prevăzută cu panouri/plăcuțe informative. pot fi externalizate (achiziționate) – caz în care vor necesita procedură de achiziții. – transport. se montează panouri informative (Înălțime 150 cm. subpunctul 2. ci doar a unor costuri de întreținere și dotări. iar acestea pot să includă și transportul. masă și transport nu necesită procedură de achiziții. nu se poate aplica prevederea menționată mai sus și astfel nu se recomandă amplasarea la sediul GAL a unui panou informativ.

Menționăm câteva prevederi și recomandări în realizarea paginii de internet. logotip. poziționat pe prima pagină.Paragraful „Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. la dreapta: sigla UE. poziționate pe prima pagină. În ceea ce privește pagina de internet nu există specificații în MIV. cât și prin utilizarea lor (se vor utiliza toate elementele de identitate vizuală.000 de euro. în cazul GAL. cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană. de la stânga. precum și normele de asigurare a transparenței gestionării fondurilor europene. beneficiarii fondurilor europene acordate prin PNDR sunt obligați să amplaseze plăcute informative în locul în care se realizează investiția. stabilind modul de utilizare și aplicare a elementelor de identitate vizuală ale APDRP. . cu respectarea codurilor de culoare și a proporțiilor acestora). Totodată. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web”. . în cazul menționat de dumneavoastră. sigla UE și stema României). Manualul de identitate vizuală descrie detaliile tehnice la fiecare element al identității vizuale. este obligatorie amplasarea de plăcuțe informative. având posibilitatea să optați pentru acel concept care vă slujește cel mai bine obiectivele. atât la sediul GAL. ca mijloc de comunicare electronică în masă este semnificativă și astfel se va acorda o atenție foarte mare aplicării elementelor de identitate vizuală. plăcuțe și autocolante informative) se utilizează pentru asigurarea transparenței alocării fondurilor europene acordate României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. cât și în locurile în care sunt realizate investițiile din cadrul GAL. concept vizual APDRP și. sigla LEADER. puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România. Pagina de internet.”.Contribuția Uniunii Europene prin Programul SAPARD și PNDR. pagina de internet proprie nu se realizează conform prevederilor Manualului de Identitate al APDRP. atât prin poziționarea acestora (în partea superioară. un link către acest portal web și imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE – România. În același timp. sigla personală). finanțate prin PNDR. având în vedere că valoarea totală eligibilă a acestora este de 400. Este necesară respectarea vreunei forme? plăcuță informativă. Concluzionând.39. în cadrul paginii web se vor menționa obligatoriu următoarele informații și paragrafe: . ci doar cu utilizarea corectă a elementelor prevăzute de Manualul de Identitate Vizuală (siglă. Astfel.Paragraful „Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România. exprimată în paragrafe de sine stătătoare sau în cadrul unor texte. stema României. indicativ. Toate aceste elemente de identitate vizuală (panouri. Conceptul grafic și structural vă aparține dumneavoastră. în acord cu actele normative naționale și europene în vigoare. Manualul de Identitate Vizuală creează cadrul instituțional corect de implementare a identității instituționale a APDRP. 12 .

ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie. inspecție de șantier. a unui program anual al achiziţiilor publice. 1 lit. Care sunt elementele de identitate vizuală obligatoriu de utilizat în cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 431. Potrivit art.CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare.2? În cazul contractelor încheiate între GAL și un furnizor/prestator. produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevăzută în articolul 19 din OUG nr. este obligat GAL-ul să dea curs acestor solicitări? Se vor respecta precizările cuprinse în ”Ghidul de utilizare a elementelor de identitate vizuală”. furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării”. GAL are obligația de a elabora şi. pe baza unui contract de cumpărare directă. etc. Declarația de conformitate nu trebuie completată de GAL în cazul contractelor încheiate pe o sumă mai mică de 15.). Conform Instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii publici – anexă la contractul de finanțare: “Autoritatea Contractantă poate achiziționa servicii (de exemplu: verificare proiect. În acest caz Autoritatea Contractantă nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă care va fi depus spre verificare și avizare la Serviciul Achiziții . disponibil pe site-ul www. după caz.000 euro.Paragraful „Toate informațiile. la depunerea contractului la Serviciul Achiziții – CRPDRP? În urma primirii de către GAL a solicitării de a pune Programul Anual de Achiziții la dispoziția diverselor societăţi. în temeiul art. 34/2006. GAL este autoritate contractantă în sensul OUG 34/2006.” În temeiul art. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice. 4 din HG nr. Cumpărarea directă nu se încadrează într-o procedură de achiziții.ro /INFORMAȚII UTILE/ Elemente de identitate vizuală. cu valoare mai mică de 15. . este necesară completarea și depunerea Declarației de conformitate.000 euro. privind Programul Național de Dezvoltare Rurală. În calitate de autoritate contractantă.. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 40. actualizarea. declarația de conformitate însoțește dosarul de achiziții întocmit în cazul unei proceduri de achiziții – definită conform OG 34/2006 cu completările și modificările ulterioare. 42. 925/2006. a din HG 925/2006 normele de aplicare a OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. 8 din OUG 34/2006. 3 alin.apdrp. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. poziționat pe prima pagină. Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor. Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de conducătorul 13 41. pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante.

• cazier judiciar. se vor solicita următoarele documente: • copie după Statutul GAL. 43. În cazul în care responsabilul legal este revocat și înlocuit de o altă persoană. pot răspunde solicitărilor de punere la dispoziție a Programului Anual de Achiziții. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completările ulterioare. • procură notarială de delegare a atribuțiilor către noul reprezentant legal. având această calitate în conformitate cu prevederile legale care reglementează domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii juridice respective) etc. se precizează cum se realizează accesul la informațiile de interes public. Întrucât potrivit Art. prin a invita persoanele interesate la sediul GAL.autorităţii contractante. În cazul în care reprezentantul legal rămâne același (nu este revocat) iar atribuțiile acestuia sunt delegate către o altă persoană. • copie act de identitate și cazier judiciar a noului reprezentant legal. componenta a – capitolul 3. Se pot cumula serviciile de consultanță care privesc verificarea Achiziția de servicii de consultanță (consultanta pentru managementul si administrarea contractului si consultanta pentru evaluarea proiectelor) în cadrul Sub-măsurii 431. se poate considera că GAL.2. (7). 2. este o cheltuială eligibilă atunci când aceste servicii se pot încadra numai în codul CAEN 7022. 5 din Legea nr.urile. conform atribuţiilor legale ce îi revin. care să ateste că ”noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective”. Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice. dacă nu au publicat pe site –ul oficial Programele de Dezvoltare Locală și/sau alte programe de interes public. • Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor semnată de către asociaţi prin care fostul reprezentant este revocat din funcţie şi decizia de numire a noului responsabil legal. se vor solicita următoarele documente: • copie după actul de identitate. 44. modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. cu avizul compartimentului financiar-contabil. în scopul obținerii informațiilor solicitate În cazul solicitării de înlocuire a Responsabilului legal al Contractului există două situații: 1. Înlocuirea Responsabilului legal al Contractului 14 .

(ex: posibilitate de a plăti în anul 2013 facturi emise de furnizori în anul 2012 și de a Serviciile care se incadreaza in codul CAEN 7112 reprezinta servicii de asistență în inginerie pentru intocmirea SF si PT. De asemenea. IV ”Cheltuieli pentru furnizarea informației cu privire la strategia de dezvoltare locală”. viabilității economico-financiare a proiectului și managementul și administrarea contractului. la Cap.45. expertii Agentiei nu realizeaza o verificare tehnica a continutului SF si PT. GAL poate efectua plățile facturilor emise într-un an calendaristic și în anul următor.2. 10/1995. Cheltuielile legate de crearea și actualizarea site-ului propriu al GAL trebuie încadrate în cadrul componentei b a Sub-măsurii 431. Numai beneficiarii care trebuie sa intocmeasca SF și PT (anexe la Cererea de Finantare in cadrul proiectului depus) pot include acest tip de cheltuiala ca eligibila in bugetul proiectului. 46. GAL poate efectua plățile facturilor emise în anul 2012 de către furnizori și în anul 2013. GAL poate solicita rambursarea acestor cheltuieli în Cererile de Plată pe care le va depune în anul următor. GAL poate solicita rambursarea acestor cheltuieli în Cererile de Plată pe care le depune în anul 2013). Nici in cazul proiectelor depuse direct la structurile APDRP. si nu servicii pentru verificarea acestora. încadrându-se în codul CAEN 7022 și serviciile de consultanță aferente codului CAEN 7112 privind serviciile de asistență în inginerie? Încadrarea cheltuielilor legate de crearea și actualizarea site-ului propriu al GAL Posibilitatea de a plăti facturi emise într-un an calendaristic și în anul următor și de a include aceste cheltuieli în Cererile de Plată depuse în anul calendaristic următor. consultanta pentru intocmirea SF si PT nu este eligibila in cadrul capitolului 3 – componenta a. întrucât realizarea paginii de internet a GAL are ca scop diseminarea informației cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locală în teritoriu și reprezintă o acțiune specifică componentei b a Submăsurii 431. Astfel.2. a Sub-măsurii 431.2. (Spre exemplu. 15 . In ce priveste verificarea SF si PT aceasta se efectueaza de verificatori atestati conform Legii nr.

perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate). infrastructura etc.2 și 421. desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate și a rezultatelor obținute. (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate. 48. Raportul Final de Activitate (RT14. fiind necesara si o evidențiere distincta in contabilitatea GAL. a activităților aferente componentei b). (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate.  Descrierea rezultatelor – Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților din componenta b). GAL-ul. va trebui sa demonstreze ca acestea se derulează/organizează prin alocări independente de resurse (umane.2 49.include aceste cheltuieli în Cererile de Plată depuse în anul 2013.2 pentru a elabora și derula un alt proiect finanțat prin FEADR. Programele anuale de achiziții se vor depune 16 47.). în măsura in care prin STATUT își propune si aceste alte acțiuni/activități. obținute în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Acitivitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. întrucât nu se limitează prin nicio reglementare legala posibilitatea unui GAL de a avea si alte scopuri decât implementarea PDL-ului. desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Activitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. Întocmirea și depunerea Programului anual de . perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate).  Descrierea activităților – Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților din componenta b). Pentru achizițiile realizate de GAL. GAL are obligația de a întocmi și depune Programul anual de achiziții la Serviciul Achiziții CRPDRP.) Posibilitatea ca un GAL (în calitate de ONG) să depună un proiect în cadrul unei măsuri din axele 1 – 3 ale PNDR în cadrul cărora ONGurile sunt beneficiari eligibili. Întocmirea de către GAL a Raportului Final anual aferent Contractului de Finanțare încheiat în cadrul Sub-măsurii 431.2-1.4) va cuprinde următoarele rubrici și informații:  Rezumatul contractului (inclusiv obiectivele) – Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse în Raportul Inițial. In ceea ce privește posibilitatea unui GAL (asociație cu scop nepatrimonial) de a fi beneficiar al altor măsuri din PNDR decât 431. GAL-ul nu poate utliza resursele umane și materiale pentru care primește finanțare prin Sub-măsura 431. dosarele de achiziții se depun pe tot parcursul celor 4 ani de la semnarea Contractului de finanțare însoțite de Programele anuale de achiziții.

orice salariat are dreptul de a munci angajator. la începutul fiecărui an calendaristic pe parcursul derulării Contractului de finanțare. GAL Precizări privind nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă. În acest caz. 51. Decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală se face în limita contravalorii a 7. ”Timpul de muncă și Legat de timpul de muncă. în baza unor contracte individuale de muncă. anul pentru care s-a întocmit Programul. Încadrarea într-o procedură de achiziții. poate contracta cheltuielilor de servicii de curățenie și igienizare (inclusiv materiale pentru curățenie/igienizare). pentru anul în curs. referitoare la durata timpul de odihnă”. Decontarea În cazul în care GAL își desfășoară activitatea într-un sediu în baza unui contract de comodat. 52. Cheltuielile aferente acestor întreținere a sediului contracte se încadrează în Capitolul bugetar 2 – componenta a. republicat. durata maximă legală a 17 . GAL Angajarea Inspecția Muncii a transmis către APDRP. 1 din același act normativ. sunt prevăzute muncii – Titlul III incompatibilițăți pentru cumulul unor funcții.5 Decontarea litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă.50. timpului de muncă au în vedere timpul de lucru prestat în temeiul unui singur cntract individual de muncă. Se poate achiziționa la începutul lunii o cantitate cheltuielilor de mai mare în baza unui singur bon de combustibil. se va realiza în funcție de scopul și necesitatea contractului și de valoarea fiecărui contract de achiziții identificată la momentul întocmirii Programului anual. GAL poate achiziționa servicii. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi. pentru salarații cu normă întreagă. republicat. prin lege. 112 alin. De asemenea. La depunerea fiecărui Program anual. a la angajatori diferiți sau la același angajator. produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevazută în articolul 19 din OUG nr.2. facem precizare că prevederile Codului Muncii. 114 alin. 40 de ore/săptămână. Potrivit prevederilor art. 1 din Codul muncii. 35 alin 1 și 2 din codul Muncii. pe baza unui contract de cumpărare directă. 53. acestea fiind eligibile pentru decontare. însă bonul poate fi prezentat la decontare o singură dată și doar transport însoțit de documente (Ex: ordine de deplasare etc) care să justifice cel mult valoarea menționată pe bon. în calitate de ”Conform prevederilor art. beneficiind de salariul prevederilor Codului corespunzător pentru fiecare dintre acestea. următoarele precizări față de angajarea personalului și de respectarea personalului GAL și Codului Muncii de către angajator și angajați: respectarea de către GAL. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. exceptând situațiile în care. GAL va menționa în titlul Formularului. republicat. Se va utiliza formularul de achiziții Program de achiziții existent în Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR – Anexa la Contractul de finanțare pentru sub-măsura 431. Programele vor conține achizițiile pe care GAL dorește să le realizeze pe parcursul unui an calendaristic. care va fi achizițiile realizate de depus spre verificare și avizare la SA-CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și GAL incompatibilități de participare. conform prevederilor art.

Legea nu interzice unui salariat să presteze activitate la diferiți angajatori. Codul muncii nu impune condiția ca totalul orelor presatate în temeiul mai multor contracte individuale de munca. Deci. II aferent realizate de o firmă de consultanță care are prevăzut în obiectul de activitate servicii de consultanță. măsurii 431. să nu depășească durata maximă a timpului de lucru.2 GAL va trebui să elaboreze o temeinică fundamentare pentru a demonstra necesitatea și oportunitatea acestui studiu legate de obiectivele strategiei locale de dezvoltare și impactul studiului asupra implementării strategiei de dezvoltare locală deja elaborată și în baza căreia GAL a fost selectat.54. în urma încheierii contractului de servicii cu GAL.2. toate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o firmă de consultanță care. trebuie însă să se țină cont de repartizarea programului de lucru. la același angajator durata maximă a unei zile de lucru nu poate fi mai mare de 12 ore și în cazul acelui salariat care cumulează două funcții (în baza a două contracte individuale de muncă. dă posibilitatea pentru anumite sectoare de activitate/unități/profesii ca prin negocieri colective sau individuale ori prin acte acte normative specifice durata zilnică a timpului de muncă să fie mai mică sau mai mare de 8 ore/zi. Nu există un componentei b a Sub. II “Cheltuielile ale zonei” în cadrul pentru realizarea de studii ale zonei”.” Finanțarea de ”studii Serviciile privind realizarea de ”studii ale zonei” aferente categoriei de cheltuieli de la Cap. considerăm că prevederile Codului muncii referitoare la durata timpului de muncă au în vedere timpul delucru în temeiul unui singur contract individal de muncă. republicat. ar avea ca rezultat final realizarea de studii. timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână. la angajatori diferiți. unul cu normă întreagă și celălalt cu timp parțial) la un singur angajator. menționate în cadrul componentei “b” ale Sub-măsurii 431. În acest sens. aceasta va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. GAL va trebui să specifice în documentația de licitație pe care o va elabora. clauză obligatorie cuprinsă în modelul cadru al contractului individual de muncă cu timp pațial.cod CAEN specific pentru “elaborare de studii ale zonei”. în baza unor contracte individuale de muncă și nici nu stabilește o durată minimă a timpului de lucru în situația încheierii unui contract individual de muncă cu timp parțial. pot fi cap. În cazul în care durata zilnică a timpului de muncă eset de 12 ore. În acest caz. 115 din Codul Muncii. Pe de altă parte. prin dispozițiile art. inclusiv orele suplimentare. GAL va trebui să formuleze cerințe clare privind: 18 . Studiile realizate prin componenta „b” nu trebuie să se se regăsească în studii deja realizate. care au stat la baza elaborării strategiei. În vederea externalizării unui contract de servicii de către GAL pentru realizarea de studii. Astfel.

calificarea experților firmei de consultanță (demonstrată prin CV și alte documente) care ar urma să realizeze studiul și experiența anterioară a firmei de consultanță în a elabora studii cu tematică similară. crt. ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURII 41 DIN CADRUL AXEI 4 LEADER Nr. care să răspundă cerințelor privind necesitatea realizării lui și impactul asupra implementării strategiei de dezvoltare locală.stabilirea conținutului studiului. 1. SUBIECT Necesitatea elaborării de către GAL a unor Ghiduri ale RĂSPUNS GAL are obligația să utilizeze și să respecte prevederile minime și obligatorii din forma finală a Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se regăsesc obiectivele și tipul de investiții ale proiectului (disponibilă pe pagina de web a APDRP). la care se pot adăuga criteriile de selecție 19 . fundamentarea valorii contractului de servicii pentru realizarea de studii în mod realist. urmărind eficiența alocărilor financiare.

APDRP a deschis sesiune permanentă.2013 – sfârșitul perioadei de programare. fără a fi condiționată de deschiderea sesiunilor de depunere de către APDRP pentru măsuri din axele 1. Pentru proiectele de servicii se va utiliza formularul cadru de cerere de finanțare pentru proiecte de servicii (E1. 3. Pentru proiectele atipice de investiții se va utiliza formularul de cerere de finanțare aferent măsurii din PNDR cu investiții similare.2.apdrp. 4. aceste documente nu necesită aprobare din partea unor instituții publice. eligibilității și criteriilor de selecție. disponibil pe site-ul www. GAL îşi va asuma responsabilitatea pentru toate informaţiile conţinute în documentele elaborate.1LS). Procesul de verificare se realizează de către echipa GAL (prin personalul angajat sau servicii externalizate). Modelul de Cerere de Finanțare necesar pentru depunerea unui proiect la nivelul GAL. până la epuizarea fondurilor alocate și nu mai târziu de 31. 20 .ro. preluate din Planul de Dezvoltare Locală. Întocmirea calendarului apelurilor de selecție pentru măsurile incluse în PDL intră în atribuțiile GAL.ro în cadrul Manualului de Procedură pentru implementarea măsurii 41. secțiunea Formulare. Proiectele depuse la GAL vor fi verificate din punct de vedere al conformității. solicitanului pentru accesarea măsurilor incluse în PDL şi supunerea aprobării acestora unei instituţii implicate în implementarea Axei LEADER (AM PNDR/APDRP). se va utiliza formatul de cerere de finanțare care este postat pe site-ul www. În cazul proiectelor ce prevăd construcții montaj. specifice ale GAL. care se pretează cel mai bine pentru investiția prevăzută în proiectul atipic. destinate solicitanților. Lansarea de către GAL a apelurilor de selecţie a proiectelor în cadrul Măsurii 41. solicitantul va atașa proiectul tehnic în funcție de tipul investiției specificate în cererea de finanțare și celelalte documentele solicitate conform legislației. 2 și 3.12.apdrp. Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din PNDR. Pentru proiectele finanțate prin măsura 41. Selecţia proiectelor în cadrul Măsurii 41.

pentru proiectele care prevăd construcții – montaj. 56754/ 21. 7. Conform adresei AM PNDR nr. Pentru semnarea Contractului de Finanțare. Necesitatea depunerii ca anexă la Cererea de Finanțare a Studiului de Fezabilitate. 64 din Regulamentul CE 1698/2005. regula de minimis se va aplica numai acolo unde este cazul (pentru acele proiecte care se încadrează în măsurile FEADR pentru care această regulă se aplică). dacă în fișele măsurilor din axa 1-PNDR orașele sunt menționate în categoria de beneficiari eligibili și este permisă realizarea investițiilor/activităților pe teritoriul administrativ al localitatilor urbane. În mediul urban pot fi implementate proiecte ce se încadrează în obiectivele măsurilor din axa 1PNDR. 21 . atât a Studiului de Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic.2012. 56754/ 21. Modelul de Contract de Finanțare și cursul de schimb euro-lei care va fi utilizat pentru proiectele selectate de către GAL.2012.03. ca anexă la Cererea de Finanțare. Punctajul tuturor criteriilor de selecție va fi stabilit de GAL. este cursul euro-leu de la data aprobării. proiectul fiind declarat neeligibil.int/index. Pentru proiectele care prevăd construcții – montaj va fi necesară depunerea.03. 6. la care va adăuga criteriile de selecție specifice.ecb. care face referire la art. se va folosi formularul de contract utilizat pentru măsura în care se încadrează scopul proiectului. orașele nu vor fi eligibile pentru accesarea proiectelor care se încadrează în obiectivele măsurilor axei 3 a FEADR. Eligibilitatea beneficiarilor care provin din orașele membre în GAL. Conform adresei AM PNDR nr. Raportului de Selecție/Raportului de Contestaţii de către președintele GAL/ reprezentantul legal al GAL sau o altă persoană din cadrul GAL mandatată în acest sens.html Raportul de Selecție/ Raportul de contestații GAL sunt atașate la Cererea de finanțare. publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www. Necesitatea respectării criteriilor de eligibilitate și de selecție prevăzute în PNDR pentru măsurile preluate de GAL în PDL.5. Aplicarea regulii de minimis în cadrul axei LEADER. 8. în caz contrar. așa cum au fost menționate în Planul de Dezvoltare Locală. GAL va prelua criteriile de selecție aferente măsurii în care se încadrează proiectul. Proiectele care se încadrează în obiectivele și tipul de investiții ale unei măsuri din PNDR trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului aferent măsurii respective. Cursul de schimb folosit pentru conversia valorii contractului din euro în lei. 9.

Totuși. o variantă de adaptare a criteriilor de selecție prevăzute în fișa măsurii 111 din PNDR. pentru a respecta acest criteriu de 22 .05. Astfel. spre exemplificare. pentru accesarea măsurii 411141 prin PDL implementat de către GAL? Proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurii 111 ”Formare profesională. 2. lansat pentru Sub-măsura 411-111: 1. GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurilor 111 și 143 din PNDR. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111– pentru a respecta acest criteriu de selecție.05.10. Pentru selecția acestor proiecte. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111. Este necesară depunerea de către potențialul beneficiar a unui Certificat de producător datat înainte de 14. la criteriile de selecție pe care GAL le poate include în apelul de selecție propriu. Prezentăm mai jos. GAL poate să prevadă punctaj în funcție de numărul experţilor menționați în Cererea de Finanțare și experienţa acestora. sunt aplicabile numai următoarei sesiuni de depunere aferente Măsurii 141 și numai pentru acei beneficiari care aplică direct prin axa I a PNDR. Planificarea activităţilor (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 111 din PNDR). Conform Ghidului Solicitantului pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală – Măsura 41. informare şi difuzare de cunoştinţe” și obiectivele Măsurii 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” Termenele stabilite prin ultima variantă a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 141. beneficiarii vor trebui să respecte toate criteriile de eligibilitate și de selecție prevăzute de fișa măsurii din PNDR și să depună toate documentele justificative anexă la Cererea de Finanțare. informare şi difuzare de cunoştinţe” și respectiv 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” – PNDR. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu trebuie să depăşească 100 de puncte. la care se adăugă criteriile de selecție locală (dacă acestea sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală). de numărul previzionat de cursanți etc. instalație de sonorizare etc).2012.Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (criteriu de selectie prevazut în fișa măsurii 111 din PNDR). adaptate la modalitatea de implementare a acestor proiecte. În cazul sesiunilor de depunere lansate de către GAL-uri nu va fi necesară respectarea datei de 14. 11. beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin sub-măsura 411-111 și 411-143 trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari (finali și direcți) eligibili menționați în fișa măsurii 111 ”Formare profesională. pentru proiectele care se vor regăsi în scopul uneia dintre măsurile descrise în PNDR se vor respecta criteriile de eligibilitate și intensitatea ajutorului prevăzute pentru măsura respectivă. de logistica folosită pentru implementarea proiectului (videoproiector.2012 pentru emiterea Certificatului de producător.

la criteriile de selecție pe care GAL le poate include în apelul de selecție propriu. Variantă de adaptare a criteriilor de selecție prevăzute în fișa măsurii 143 din PNDR.pentru a respecta acest criteriu de selecție GAL poate acorda punctaj în funcție de echipamentele tehnice (logistica) de care dispune pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.pentru a respecta acest criteriu de selecție.selecție. pentru a respecta acest criteriu de selecție.Capacitatea profesională (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 143 din PNDR) . 2. Totuși. respectiv a Sub-măsurii 413 pentru a finanța acțiuni care se încadrează în obiectivele Măsurii 322. Este posibil ca un solicitant care este beneficiar al unui contract de finanțare pe Măsura 322 și are un proiect în derulare pe această măsură să înainteze o cerere de finanțare în cadrul măsurii 413 – 322 din cadrul axei LEADER. 3. GAL poate acorda punctaj în funcție de numărul experţilor menționați în Cererea de Finanțare și experienţa acestora. Subliniem că aceeași precizare este valabilă pentru toate Măsurile PNDR care pot fi accesate și prin axa 4 LEADER. 1. chiar dacă are în implementare un proiect în cadrul Măsurii 322 din PNDR. 12. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111. .Capacitatea tehnică (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 143 din PNDR) . beneficiarul va trebui să aibă în vedere ca proiectul pe care dorește să îl realizeze în cadrul Măsurii 41 (respectiv 413 -322) să nu aibă aceleași obiective și să nu vizeze același tip de investiții care erau prevăzute pentru proiectul aflat în derulare în cadrul Măsurii 322. lansat pentru Sub-măsura 411-143. Proiectele de servicii finanțate prin măsura 41 se vor verifica și urmării în implementare conform descrierii din Manualul de procedură pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală – Măsura 41. GAL poate acorda punctaj în funcție de bugetul alocat pentru fiecare cursant. sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și Proiectul Tehnic alături de Studiul de 23 13. în cadrul unui Plan de Dezvoltare Locală? Cum se stabilește valoarea contractată Un beneficiar poate depune un proiect în cadrul Măsurii 41. GAL poate acorda punctaj în funcție de numărul de activități previzionate în Cererea de Finanțare. Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj. ce vor fi finanțate prin Măsura 41. Oferta financiară (criteriu de selecție prevazut în fișa măsurii 111 din PNDR). întrucât finanțarea acestor proiecte se realizează din măsuri și axe distincte.

sunt eligibile cheltuielile cu masa. întocmit în urma corectării devizelor pe obiecte şi devizului general din SF/DALI. anexa la contractul de finantare. justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare. pentru proiectele de investiții în cadrul Măsurii 41 (investitii care prevad construcțiimontaj)? In conformitate cu prevederile legislative referitoare la întocmirea devizului general si devizele pe obiect (in faza de studiu de fezabilitate). rezultă că. avându-se în vedere cantitățile de lucrări rezultate la faza proiect tehnic. spre verificare și avizare. la GAL-ul care a selectat proiectul. de către beneficiarii proiectelor de servicii – finanțate prin măsura 41. valoarea contractată va fi cea din bugetul indicativ al proiectului. În cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 411-111. în vederea verificării și avizării. 24 16. Beneficiarul proiectelor de servicii este obligat să respecte Anexa VI a Contractului de finanțare. prin aplicarea materialelor publicitare cu informații privind finanțarea proiectelor prin PNDR. . Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111. 15. Beneficiarul are obligația să depună la sediul GAL. beneficiarul va depune aceste rapoarte la OJPDRP. Proiectul Tehnic și Studiul de fezabilitate trebuie să fie întocmit în conformitate cu legislația națională în domeniu. 14. conform cantităţilor de lucrări rezultate la faza proiect tehnic. În Fișele de verificare se va controla concordanța între Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic. După semnarea Contractului de Finanțare pentru proiecte de servicii finanțate prin măsura 41. Acest deviz general corectat stă la baza întocmirii bugetului proiectului. Materialele realizate în cadrul proiectelor de Acțiunile de formare. în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. după întocmirea proiectului tehnic. beneficiarul trebuie să refacă devizele pe obiecte. dacă acestea sunt realizate în afara teritoriului acoperit de GAL. participanții la activitățile menționate în proiect vor fi exclusiv beneficiari eligibili care au domiciliul pe teritoriul GAL. Final). Prin urmare. Valoarea contractată va fi cea din Proiectul Tehnic. informare și difuzare de cunoștințe (ce constituie obiectivul măsurii 111) se vor realiza pe teritoriul acoperit de GAL și/sau în afara acestuia. cazarea și transportul. După avizarea rapoartelor de către experții GAL. Intermediar.fezabilitate. Termenele de depunere ale rapoartelor sunt prezentate în Ghidul solicitantului pentru Măsura 41. toate Rapoartele de Activitate (Inițial. implicit devizul general. Atenție! Toate costurile trebuie să fie rezonabile.? Necesitatea depunerii de Rapoarte de activitate.

cheltuielile eligibile și intensitatea sprijinului stabilită pentru Măsura respectivă.17. un GAL poate selecta proiecte atipice cu condiția ca acestea să poată fi încadrate într-o Măsură atipică.1698/2005. prin apelul de selecție lansat de către GAL. 25 . în care au prevăzut obiectivele. GAL-urile au avut posibilitatea să cuprindă în Planurile de Dezvoltare Locală fișe ale Măsurilor pentru proiecte atipice. servicii trebuie să respecte elementele de identitate vizuală. dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. GAL-ul trebuie să precizeze în cadrul apelului de selecție. Implementarea Axei LEADER. Având în vedere aceste prevederi. Pentru proiectele atipice de investiții. beneficiarii. acțiunile și costurile eligibile. Prin urmare. a cărei fișă există în Planul de Dezvoltare Locală aprobat de AM PNDR. ”cerințele de conformitate și eligibilitate ale măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul. criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie). Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41. Completarea Cererilor de Finanțare aferente Măsurilor atipice În conformitate cu prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală. intensitatea ajutorului și criteriile de selecție pentru aceste proiecte. Solicitanții care depun Cereri de Finanțare la GAL vor fi informați cu privire la condițiile specifice Măsurilor atipice pe care trebuie să le îndeplinească.3. intensitatea ajutorului. beneficiarii. a fost introdusă posibilitatea ca GAL-urile să poată selecta ”proiecte atipice”. cu investiții similare”. În cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Contractelor de Finanțare aferente Măsurii 41 (cod manual 01-15). Criteriile de eligibilitate și de selecție specifice Măsurii atipice trebuie să fie prevăzute de către GAL în fișa respectivei Măsuri. Grupurile de Acțiune Locală vor putea implementa acţiuni din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr. Fișa Măsurii atipice trebuie să cuprindă toate cerințele privind obiectivele. prin proiecte atipice. în baza propriilor fișe ale Măsurilor atipice cuprinse în PDL-uri. beneficiarii. cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR.4. scopul. pentru proiectele atipice. acţiunile şi costurile eligibile. respectiv capitolul 5.

apdrp. NU va fi menționată această codificare în Cererea de Finanțare care va fi completata de catre solicitanti pentru un proiect atipic.În ceea ce privește Cererile de Finanțare utilizate pentru Măsurile atipice. APDRP are obligația de a transmite periodic către Comisia Europeană situații privind îndeplinirea indicatorilor aferenți tuturor Măsurilor din PNDR . CE nu solicită indicatori specifici pentru Măsurile atipice. care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele atipice ce vor fi finanțate prin măsura 41”. astfel încât orice Cerere de Finanțare care va corespunde unui proiect atipic va trebui încadrată într-o Măsură a PNDR. Proiectele atipice trebuie obligatoriu incadrate ca tipologie intr-o sub-masura din masura 41 pentru a se putea incadra in alocarea bugetara a sub-masurii respective. În vederea completării acestor situații. cu investiții similare. Nu se vor face modificari pe aceste formularele si se va cauta sa se se completeze cu informatiile care sunt aferente proiectului atipic. codificarea cererii de finantare se face la nivelul OJPDRP . Deși este posibil ca GAL-ul să fi atribuit o codificare proprie Măsurii atipice in PDL. 313 etc. in vigoare pe site-ul www. respectiv pentru fiecare Sub-măsură (411. în Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 41 se fac următoarele mențiuni: ”Pentru proiectele atipice se vor utiliza ca model Cererile de Finanțare specifice măsurilor celor 3 axe din PNDR. 412 și 413) din cadrul acesteia.ro la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL.) în care se încadrează proiectul atipic. Astfel. fara sa fie facuta de catre GAL (ca si in cazul celorlalte proiecte finantate prin cele trei sub-masurii ale masurii 41 din axa IV LEADER) si se va mentiona codul măsurii din PNDR (ex: 125. toți indicatorii solicitați de către CE au fost introduși în Cererile de Finanțare pentru fiecare dintre Măsurile Programului. In ceea ce priveste completarea cererilor de finantare pentru masurile atipice se vor utiliza formularele de cereri de finantare aferente masurii in care poate fi asimilat si proiectul atipic. 26 . La nivelul PNDR. 322. alocarea financiară aferentă Măsurii 41 este defalcată pe trei alocări distincte. Nu sunt prevazute alte alocari financiare in cadrul axei IV LEADER pentru masurile atipice din PDL.

aferentă axei 4 LEADER din PNDR precizează: ” Acţiunile din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr.M01-15. daca insa indicatorii din proiectul atipic nu coincid cu cei din cererea de finantare in care poate fi incadrat proiectul atipic. beneficiarii. se precizeaza numărul de proiecte ce se pot depune de către un solicitant/beneficiar în cadrul aceleiași măsuri doar pentru măsurile de investitii. Implementarea masurilor atipice finantate in cadrul axei LEADER care contribuie la atingerea obiectivelor axei 3 a 27 . Numărul de proiecte de servicii finanțate prin Axa 4 LEADER care pot fi depuse de către un solicitant 19.inclusiv în ceea ce privește indicatorii de monitorizare solicitați pentru Măsura respectivă. solicitanții/beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 41 pot depune mai multe proiecte de servicii în același timp. nefiind necesară raportarea acestora către APDRP. iar in cadrul H.G. acestia se vor completa la rubricile respective. în cadrul Submăsurilor 411-111 și 411-143. acţiunile şi costurile eligibile.1698/2005 pot fi sprijinite. nu este necesar să fie completata cererea de finantare cu alți indicatori de monitorizare care sunt prevazuti in PDL pentru proiectele atipice daca nu coincid cu cei mentionati în Cererea de Finanțare a Măsurii în care se incadreaza proiectul atipic. GAL-ul poate să realizeze un document propriu de monitorizare. aprobat prin OMADR nr. Având în vedere că în acest moment nu există dispozitii legislative privind numărul de proiecte de servicii ce se pot depune la sediul GAL de către solicitanți/beneficiari (aferente Sub-măsurilor 411111. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41 . 224/2008. sunt proiecte de servicii. Daca prin proiectul atipic se urmareste realizarea unor indicatori de monitorizare care coincid cu cei mentionati in cererea de finantare aferenta masurii in care se poate incadra proiectul atipic. elaborat și completatat în funcție de indicatorii proprii din fișele Măsurilor din strategie. cu modificările și completările ulterioare. proiectele finanțate prin Măsura 41 aferente Măsurilor 111 și 143 din PNDR. Fisa Măsurii 41. nr.” 18. Nu se completeaza. dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. În situația în care GAL-ul a prevăzut in PDL alti indicatori de monitorizare pentru o masura atipica pentru o eventuală monitorizare ex-post a implementării strategiei. intensitatea ajutorului şi criteriile pentru selecţia proiectelor trebuie să fie prezentate în strategia de dezvoltare locală şi aprobate de Autoritatea de Management. 411-143). Obiectivele şi scopul unor astfel de măsuri. precum și în cadrul măsurilor atipice de servicii din strategiile de dezvoltare locală. În acest context. 562/2013. în Planul de Dezvoltare Locală se pot regăsi și proiecte atipice de servicii.

respectiv Secțiunea 3. 1698/2005. respectiv: ► Sub-măsura 411 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier ► Sub-măsura 412 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural ► Sub-măsura 413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale În cazul în care Măsura atipică pe care ați inclus-o în PDL contribuie la atingerea obiectivelor axei 3 a PNDR. acţiunile şi costurile eligibile. GALul poate stabili in apelul de selectie suma maximă a unui proiect. prin încadrarea în una dintre sub-măsurile aferente. intensitatea ajutorului. obiectivul Axei 3 vizează ” Calitatea vieții în mediul rural și diversificarea economiei rurale”. astfel încât nu pot fi eligibile proiecte care nu vizează spațiul rural (respectiv. criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie). 64382/04. prevăzută în apelurile de selecție lansate de către GAL-uri Angajarea experților în cadrul proiectelor finanțate prin Submăsura 41-111 și eligibilitatea cheltuielilor aferente În conformitate cu adresa AM PNDR nr. beneficiarii. . cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR. ”pentru proiectele atipice GAL va prezenta cerințele măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul. cu repectarea cerințelor aplicabile Măsurii 41. Pentru proiectele atipice de investiții. sunt acestea definite în Regulamentul (CE) nr. aceasta va trebui să respecte obiectivele Axei 3. fara a se supune altor restricții. o măsură atipică prevăzută în PDL va fi finanțată în cadrul Măsurii 41. Astfel. cu investiții similare. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41. Modalitatea de angajare a experților în cadrul proiectelor finanțate prin Sub-măsura 41-111 se va realiza cu respectarea prevederilor legislative în vigoare și va fi stabilită de către beneficiar. în 28 21.În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. conform dispozitiilor AM PNDR.07. așa cum. îmbunătățirea calității vieții în spațiul rural și diversificarea economiei rurale). s-a revenit asupra cerintelor referitoare la respectarea valorii medii pe proiect prevazuta in PDL.2013. conform PNDR. cu modificările și completările ulterioare. Există două variante posibile pentru angajarea personalului implicat în proiect: Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă. 1698/2005. 20. Valoarea maximă a proiectelor finanțate prin Măsura 41.” PNDR Astfel.

nu este justificată deoarece poate duce la crearea de condiții artificiale de finanțare. ar fi bugetate distinct actiuni si activitati comune.112 si 411. situație în care plata se va realiza pe bază de factură emisă de către expert. Sub-măsurii 411. organizate de DGDR AM PNDR. pentru fiecare proiect in diferite. unor apeluri de selecție cheltuieli pentru managerul si expertii care se ocupa de organizare.111 23. în cadrul pentru fiecare proiect in parte. Beneficiarii Masurilor 112 si 141 finantare prin Axa 1 la nivel national.141 prin GAL. cât și alți participanți care se încadrează în categoriile de beneficiari finali eligibili conform Fișei Măsurii 111 din PNDR.2013. cu obiective ce se regăsesc în cadrul aceleeași măsuri. etc.111 (din strategia GAL) pot participa atât beneficiari ai Sub-masurilor 411. cu condiția ca aceștia să aibă domiciliul pe teritoriul GAL. GAL-uri diferite Un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte de servicii simultan în două sau mai multe GAL din județe diferite.112 si 411. nu sunt eligibile costurile cu datoriile către bugetul de stat. În această situație. 61. caz în care este eligiblă plata salariilor acestora.conformitate cu prevederile Codului Muncii. modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv. pentru fiecare proiect selecție sau în cadrul in parte. La cursurile finantate prin Sub-masura 411. trebuie sa urmeze cursuri finantate prin Masura 111 aferenta Axei 1. sau la același GAL în cadrul apelurilor de 29 . daca acestea sunt prevazute in strategia GAL.980/04. 22. la același GAL.141. contribuțiilor către bugetul de stat sau Beneficiarul poate contracta serviciile unor experți în baza unor contracte de prestări servicii. Posibilitatea ca un Depunerea de către un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) a două sau mai multe proiecte solicitant să depună mai de servicii. în cazul in care același GAL.03. valoarea proiectelor ar putea fi supraestimată. Atenție! Conform adresei AM PNDR nr. lansate de parte. Eligibilitatea beneficiarilor finali ai proiectelor finanțate prin Sub-măsura 411.111 la Apreciem ca in situatia de mai sus. același GAL sau de achizitionarea de servicii (comune tuturor proiectelor) in cadrul fiecarui proiect in parte. diplomele obtinute ca urmare a cursurilor organizate prin Sub-masura 411. aferente salariilor. astfel: aceluiași apel de cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a actiunilor de formare si informare. în cadrul aceluiași multe proiecte aferente apel de selecție. În acest caz.111 prin GAL sunt recunoscute pentru beneficiarii care acceseaza Sub-masurile 411.

30 . care au mai beneficiat de actiuni de formare si informare in cadrul altui proiect similar. actiunile si rezultatele proiectului si sa fie incadrate corect categoriile de cheltuieli in bugetul indicativ. acțiunile prevăzute prin proiect să fie eligibile conform Fișei măsurii.selecție diferite. actiunile proiectului să nu vizeze aceiasi participanti din cadrul GAL. valoarea proiectului sa fie fundamentata in raport cu durata. respectind urmatoarele conditii: solicitantul să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite prin Fișa măsurii cât și cele prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală al GAL. actiunile propuse prin noul proiect nu fie identice cu actiunile unui proiect anterior depus de catre acelasi solicitant în cadrul aceluiași GAL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful