ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 431.

2 DIN CADRUL AXEI LEADER
Nr. crt. SUBIECT RĂSPUNS
În cadrul componentei b a Sub-măsurii 431.2, în Buget (anexa la Contractul de Finanțare) este prevăzut un capitol distinct (Cap. I) referitor la “Cheltuieli pentru instruire angajaţi GAL şi lideri locali”. Instruirea personalului GAL şi a liderilor locali se referă la aspecte care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală şi poate fi realizată în diferite moduri: • prin participarea personalului GAL la diverse cursuri de pregătire în domeniu (care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală); În această situație, vor fi eligibile costurile cu taxele de instruire ale angajaților GAL/liderilor locali, iar acestea nu vor necesita procedură de achiziții. Vor fi de asemenea eligibile costurile de transport, cazare și diurnă pentru angajații/liderii locali instruiți, iar aceste costuri nu vor necesita procedură de achiziții. • prin angajarea de către GAL a unor servicii de instruire atât pentru personalul propriu cât şi pentru liderii locali (care includ și serviciile de cazare, masă și transport), prin externalizare; În acest caz, externalizarea acestor servicii se face de către GAL aplicând procedura de achiziţii aferentă pragului valoric stabilit, cu încadrarea serviciului respectiv în funcţie de codul CPV, în concordanţă cu prevederile din Instrucţiunea de achiziţii pentru beneficiarii publici. În cazul în care GAL-ul a externalizat numai serviciul de formare ca atare, iar costurile de masă, transport și cazare nu au fost incluse , cheltuielile aferente cazării, transportului și mesei participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții ; se decontează pe baza documentelor justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli. Formularul de Buget - Anexa II la Contractul de Finanţare, trebuie completat conform Instrucţiunilor de completare (parte integrantă a acestui formular) și respectând limitele impuse privind diferitele tipuri de cheltuieli eligibile (ex: salarii, chirie, decontare cheltuieli transport, cazare, diurnă). Sumele totale din Planul de Dezvoltare Locală aferente celor două componente a și b ale Sub-măsurii 431.2 se vor prelua în formularul de Buget. În capitolele/liniile bugetare din Formularul de Buget nu este obligatoriu să se preia sumele din PDL aferente acestora. Modificările aduse PDL-ului în ceea ce privește resursele umane vor trebui supuse spre aprobare AM -PNDR,
1

1.

Instruirea angajaților Grupurilor de Acțiune Locală și a liderilor locali.

2.

Completarea corectă a Formularului de Buget (Anexa II a Contractului de Finanțare). Posibilitatea

3.

modificării numărului posturilor prevăzute de GAL în organigrama stabilită și aprobată în PDL. Posibilitatea utilizării forţei de muncă din exterior fără să aibă statut de angajat - ci de colaborator - deşi în PDL personalul are statut de angajat. Posibilitatea includerii taxelor angajatului şi angajatorului în totalul salariilor decontate. Posibilitatea susţinerii garanţiei avansului de 20% de către unul din parteneri şi activele ce ar putea fi constituite ca garanţie.

acest aspect constituind un criteriu de eligibilitate în momentul selecției GAL. Totodată, modificările organigramei și a numărului de posturi vor trebui să respecte prevederile statutare ale GAL, precum şi cadrul legal naţional.

4.

Conform instrucțiunilor de completare a formularului de buget, tipurile de cheltuieli pentru Cap I sunt: salarii și alte tipuri de remuneraţii pentru personalul GAL – angajaţi cu contract de muncă, contract pe drepturi de autor, prestare servicii ca persoană fizică autorizată. Se va menționa tot personalul angajat la nivel GAL, funcțiile deținute de aceștia și salariul stabilit pentru fiecare poziție și perioada de timp aferentă activității acestora în cadrul GAL (personal angajat cu normă întreagă sau parțială). Remuneraţiile pentru personalul prevăzut în organigramă, ca angajați permanenți ai GAL, vor fi incluse în Cap. I al componentei a din Formularul de Buget şi nu vor depăşi limitele referitoare la nivelul salarial lunar, indiferent de forma de angajare (contract individual de muncă, contract prestări servicii etc.).

5.

Cheltuielile aferente salariilor angajaţilor GAL (CAS, impozite etc.) sunt cheltuieli eligibile, în conformitate cu precizările făcute de AM PNDR, în acest sens.

6.

Modalitatea de acordare a scrisorii de garanţie este stabilită la nivelul fiecărei instituţii bancare/non-bancare. Informaţiile referitoare la acest aspect pot fi furnizate exclusiv de instituțiile financiare cu care doriţi să lucraţi.

2

7.

Tipurile de garanții echivalente acceptate pentru obținerea avansului și emitenții acestora. Rolul GAL în implementarea axei LEADER/strategiei de dezvoltare locală după anul 2013. Procedura care se aplică în cazul în care componenţa Comitetului de Selecţie se modifică. Necesitatea avizării dosarelor de către serviciile de achiziţii publice din cadrul centrelor regionale în cadrul derulării achiziţiilor publice. Necesitatea prezentării de certificate ORC sau de atestare fiscală în cazul cumpărărilor directe.

În conformitate cu prevederile art. 121, alin. 4, din HG 224/2008 și ale art. 2 din OUG 79/2009, în vederea obținerii avansului pentru funcționarea GAL, va fi necesară respectarea legislației naționale în vigoare și a prevederilor Contractului de Finanțare semnat pentru implementarea Sub-măsurii 431.2. Garanțiile echivalente necesare acordării avansului pentru funcționarea GAL-urilor pot fi emise de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431.2, GAL trebuie să completeze semestrial un Raport de progres, în care trebuie înscrise date referitoare la stadiul contractelor şi al plăţilor aferente proiectelor din măsurile 41 şi 421, deci GAL trebuie să funcţioneze şi după 2013, pentru a putea monitoriza aceste proiecte. În ceea ce priveşte schimbarea componenței Comitetului de Selecţie, aceasta se va realiza conform procedurilor interne ale GAL (conform statutului asociației), cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie în baza cărora GAL-ul a fost selectat.

8.

9.

10.

Pentru cheltuielile externalizate (care implică încheierea unui contract între GAL şi un terţ), se aplică procedura de achiziţii (în funcţie de valoarea contractului) menţionată în Instrucţiunea de Achiziţii pentru beneficiarii publici (anexă la Contractul de Finanţare) şi este necesară avizarea dosarelor de achiziţii din partea Serviciului de Achiziţii de la nivelul CRPDRP. În conformitate cu legislația națională în vigoare, contractele mai mici sau egale cu 15.000 Euro, fără TVA, pot fi achiziționate prin cumpărare directă. În acest caz beneficiarul depune spre verificare şi avizare numai contractul şi Anexa 4 - Declaraţia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese. Este interzisă divizarea achiziţiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări, a căror valoare depășește 15.000 de Euro, fără TVA, în contracte mai mici, cu scopul evitării aplicării procedurilor de achiziție.

3

Referitor la posibilitatea de a solicita în cadrul cererilor de plată decontarea unor cheltuieli în avans. Posibilitatea de a fi membru al Consiliului Director al GAL a unei persoane care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice. este necesară înlocuirea din Consiliul Director a acestor primari cu alți reprezentanți ai respectivei instituției publice. nu poate fi membru al consiliului director. În cazul în care primăriile reprezentate de primari în Consiliul Director nu doresc să depună proiecte în cadrul sesiunilor de selecție lansate de GAL. Posibilitatea solicitării în cadrul cererilor de plată a unor decontări în avans. aceasta se poate realiza în baza unui Act Adițional la Contractul de Finanțare. prin HG nr. Există pe site-ul Ministerului Muncii un proiect de HG în care se pare că pentru anul 2012 este stabilit un salariu minim pe economic de 700 lei . În conformitate cu prevederile OUG 26/2000 cu modificările și completările ulterioare. Posibilitatea ca auditorul selectat şi contractat în final să difere de cel propus la momentul semnării Contractului de Finanțare. În ceea ce priveşte o eventuală incompatibilitate între deţinerea unei funcţii în Consiliul Director (CD)/ Adunarea Generala (AGA) a GAL şi a unei funcţii tehnice în cadrul parteneriatului. 12. 4 14. 15. 13. Activitatea de Audit poate fi achiziționată înainte de încheierea Contractului de Finanțare. 1193/2010. Astfel pentru anul 2011 acesta este stabilit la 670 lei. dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. privind plata avansului.2. . iar dacă era. Posibilitatea angajării în compartimentul tehnic al GAL a unei persoane care este membră în Consiliul Director sau Adunarea Generală. În prezent este reglementat doar salariul minim pe economie. prin consultarea Regulamentului aplicabil funcţionării CD/AGA. Modul de stabilire a salariilor angajaţilor GAL. cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. iar primăriile pe care le reprezintă doresc să depună proiecte spre a fi selectate de către GAL. pierde această calitate. Se poate însă solicita plata unui avans pentru Sub-măsura 431. Stabilirea noului auditor se va face în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind Achizițiile Publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare).11. Având în vedere această prevedere. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice. în situația în care în cadrul Consiliului Director al GAL sunt membri primari ai comunelor care fac parte din parteneriat. În ceea ce privește schimbarea auditorului menționat în cadrul Contractului de Finanțare. toate cheltuielile trebuie justificate prin documente justificative de plată. menţionăm că nu va fi posibilă o astfel de solicitare. fără ca aceștia să aibă funcții de conducere. nu este necesară schimbarea primarilor care sunt membri în acest organism de conducere. va trebui să vă asiguraţi că aceasta nu conduce la un conflict de interese între cele două funcţii deţinute.

53/2003 Codul Muncii şi prin Legea nr. 17. Necesitatea prezentării de către Beneficiar (GAL) a „Extrasului din Registrul Naţional al De la acest salariu porneşte orice negociere deoarece contractul colectiv de muncă la nivel naţional (cel care stabilea coeficienţii de ierarhizare) a fost abrogat începând cu 01. este responsabilitatea GAL să negocieze de asemenea manieră salariile/contractele cu eventualii angajaţi. 20.05. III al componentei “a” din Formularul de Buget. Consiliul Director. având ca obiect înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Conform Anexei IV – Instrucțiuni de plată. Până la apariţia în Registrul Naţional ONG. 18. respectiv 7 salarii brute minime pe economie pentru manager) doar la un program de lucru cu normă întreagă. organele asociației sunt Adunarea Generală. beneficiarii (GAL). Prin urmare.Posibilitatea înmulţirii salariului minim brut pe economie cu coeficienţi funcţie de încadrare (nivelul de studii). astfel nu pot fi adăugate alte sporuri şi/sau acestea nu pot fi înmulțite cu alţi coeficienţi. Achiziționarea de mijloace de transport nu este o cheltuială eligibilă în cadrul sub-măsurii 431. Posibilitatea includerii cheltuielilor aferente plăților pentru serviciile cenzorului în cadrul Cap. cenzorul trebuie să facă parte din angajații asociației și în acest caz acesta va fi plătit din tipuri de cheltuieli pentru Cap. Eligibilitatea achiziţionării de mijloace de transport (autoturisme) în cadrul GAL. Cheltuielile cu personalul sunt eligibile în totalitate. Cenzorul sau. Conform OUG 26/2000.2011 (deci nu mai sunt în vigoare niciun fel de coeficienţi de ierarhizare). la Contractul de Finanțare (document postat pe site-ul APDRP). • certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial. salariile nu se pot plăti prin casă. Salariile prevăzute de Ghid sunt salarii maxime brute. Posibilitatea plătirii salariilor angajaților GAL prin casă. Angajații GAL pot primi salariul maxim (între 4 și 6 salarii brute minime pe economie pentru experții GAL. având în vedere să asigure funcţionarea corespunzătoare a GAL şi încadrarea în bugetul total. Comisia de Cenzori. 62/2011 a Dialogului social. Abrogarea s-a făcut prin Legea 40/2011 – de modificare a Legii nr. Pe cale de consecinţă. de la judecătoria teritorială. pot prezenta ca acte doveditoare echivalente privind statutul lor juridic: • încheierea civilă a judecătoriei teritoriale privind soluționarea cererii pentru înregistrarea și înființarea asociației. I din componenta „a”. 16. după caz. respectiv art. 19. 5 . Salariul maxim al angajaţilor GAL.2.

Componenţa Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b) se va face diferit pentru fiecare din componente: • Pentru componenta „a”. cheltuielile cu remunerarea acestora se va face din Cap. etc. Posibilitatea remunerării Comitetului de Selecţie a proiectelor Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. sunt cele aferente participării angajaților GAL şi liderilor locali la activităţi de instruire. în conformitate cu prevederile legale în domeniu. componenta „a”. componenta „b”. 74/2009. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. 21. Conform prevederilor OUG nr. Repartizarea cheltuielilor cu diurnele pentru angajații GAL. sunt cele ce privesc cheltuielile aferente participării angajaţilor şi partenerilor din GAL la activităţile RNDR şi a REDR. II. 26/2000. III . dosarul cererii de plată poate fi depus (chiar și lunar) fie separat. Conform Ghidului solicitantului pentru Submăsura 431. anexă la Raportul Iniţial. Comitetul de Selecţie nu este remunerat. În condiţiile în care GAL doreşte să facă externalizarea serviciilor de verificare a proiectelor (conformitate şi eligibilitate). 23. • copie conformă cu originalul după Statutul asociaţiei. Aceste servicii se vor externaliza în baza unei proceduri de achiziţii şi este la 6 . fie odată cu Dosarul cererii de plată pentru componenta „b”. Dosarul cererii de plată va fi depus funcţie de numărul de rapoarte intermediare/finale stabilite. identic procedurii aplicate măsurii 322. în vederea decontării cheltuielilor afrente TVA-ului. având statut de organizații non-guvernamentale (ONG). urmând ca ulterior să se încheie un Act Adițional la Contractul de Finanțare prin care TVA-ul să fie rambursat de APDRP. din care să reiasă reprezentantul legal al acesteia.2) reprezintă entități juridice constituite în conformitate cu prevederile OG nr. sunt cele aferente desfăşurării de către angajații GAL a activităţilor conform fişei postului (ex. 22. I. Beneficiarul va preciza dacă va depune Rapoarte Intermediare şi va preciza activităţile care vor fi incluse în fiecare Raport Intermediar. GAL-ul va trebui să menționeze aceste cheltuieli drept cheltuieli neeligibile.ONG. 20. în cadrul Formularului de Buget (Anexa II la Contractul de Finanțare). seminarii. I. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. aferente componentei „a”.2. Modul de depunere a Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b). Plata TVA. Prin urmare. recuperarea TVA în cazul ONG-urilor neplătitoare de TVA se poate realiza din Bugetul de Stat. GAL (beneficiarii Sub-măsurii 431.: vizite pe teren). • Pentru componenta „b”.Cheltuieli pentru servicii externalizate. componenta „a”. în Raportul Iniţial. unde apare înregistrat Grupul de Acţiune Locală” în vederea semnării Contractului de Finanțare. funcţie de planificarea activităţilor din Calendarul de desfăşurare a activităţilor.

). în vederea închirierii spațiului pentru sediul GAL-ului. sau închirierea/cumpărarea de echipamente/bunuri se va face în baza unei proceduri de achiziţii. informare. Posibilitatea subcontractării de către GAL-ul a unei entităţi juridice membră a asociaţiei (ex:închirierea unei săli aparţinând unei primării membră în GAL/externalizarea furnizării de servicii de formare către un partener GAL etc. nu necesită procedură de achiziții. se vor respecta prevederile legale privind conflictul de interese stipulate în Manualul Procedură Achiziții (versiunea în vigoare).13din OUG 34/ 2006. 13 – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea. sau alte spații pentru derularea activităților de instruire. 7 . Benenficiarul (GAL) având obligația de a declara că nu are legături cu furnizorul respectivelor servicii/bunuri (Sectiunea 8 – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare). Pentru persoanele angajate în cadrul GAL. de terenuri. conform prevederilor din OUG 34/2006. cu respectarea prevederilor Instrucţiunilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la contractul de finanţare). latitudinea GAL să stabilească valoarea acestor servicii. etc. prin orice mijloace financiare. clădiri existente. cheltuielile cu transportul de la domiciliul acestora până la sediul asociaţiei sunt cheltuieli personale şi nu se decontează din cheltuielile aferente funcţionării GAL. Prin urmare. de la unul din membrii GAL-ului. Eligibilitatea cheltuielilor cu transportul persoanelor angajate în cadrul aparatului tehnic de la domiciliul până la sediul asociaţiei (în cadrul Cap.24. şi a evaluatorilor din bugetul GAL. “OUG 34/ 2006 . în conformitate cu prevederile art. Externalizarea unor servicii (altele decât închirierea de spații). În această situaţie se va avea în vedere evitarea conflictului de interese. Închirierea unor spații. 25.Art.II al componentei „a” subcapitolul cheltuieli pentru asigurarea transportului). alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”.

Furnizorul de bunuri/servicii va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind evitarea conflictului de interese. masă. Conversia valorilor în lei și euro din cadrul Programului Anual de Achiziții.). GAL vrea să externalizeze serviciile de contabilitate (ținerea evidenței contabile și întocmirea balanței/bilanțului) atunci încheie un contract de servicii cu o firmă specializată în acest sens. Întocmirea Programului Anual de Achiziții și modalitatea de estimare a valorii serviciilor externalizate. GAL poate încheia un astfel de contract/convenție civilă cu o persoană autorizată conform Legii OG 65/ 1994. diurnă etc. Eligibilitatea cheltuielilor aferente angajării pe bază de convenție civilă a unei persoane fizice cu studii superioare pentru evidența contabilă a GAL în cadrul Sub-măsurii 431. componenta „a”.Urmărirea derulării contractului pentru Componenta „a”. Dacă însă. Pe toată perioada contractului de finanțare. 27. respectiv Tipuri de cheltuieli pentru Cap.2. Programul Anual de achiziție se realizează în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor de achiziții (anexă la Contractul de Finanțare) și privește achizițiile care se fac pe parcursul întregului an. etc. cazare. Valoarea contractului de achiziții se stabilește având în vedere prevederile din Secțiunea a – 2 – a “Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică”. 28. Costuri ce trebuiesc acoperite de GAL-uri pentru participarea la activităţile RNDR (seminarii. “Cheltuieli cu personalul GAL”.2. din Manualul de procedură privind implementarea sub-măsurii 431. Cheltuielile eligibile pentru componenta “a”. cursuri etc. – transport. III și Cap IV. sunt eligibile "cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală. seminarii. Cap I. aferente componentei b) se va face ținând cont de prevederile din Anexa IV “Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR”. Angajarea persoanelor trebuie să se facă în conformitate cu legislația națională în vigoare. 8 .2 . pentru o perioadă mai mare de un an se pot încheia acorduri cadru. se pot încheia contracte/convenții civile pentru servicii prestate ocazional fără caracter de permanență. anual se vor depune noi programe de achiziții (putând fi selectați noi furnizori). pentru întocmirea bilanțului pentru o perioadă determinată.". respectiv OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare. Contractele de achiziții se pot încheia cuprinzând toată durata anului în curs. Conform Codului muncii. În conformitate cu prevederile secţiunii 7.26. Achiziția activităților externalizate (inclusiv a celor referitoare la Cap. II. O persoană cu studii economice superioare care nu are calitatea de „contabil autorizat” poate fi angajată cu contract de muncă pe funcția de contabil.

Combustibilul poate fi cuprins în Programul Anual de Achiziții având în vedere pragul valoric stipulat în OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare.d.3. decontarea acestuia se va realiza în baza bonurilor de combustibil și a documentelor suport privind deplasarea. 5. Conform prevederilor din Manualul de Procedură Autorizare Plăți – postat pe site-ul APDRP. Ultima dată de efectuare a plății din partea APDRP în cadrul Contractului de Finanțare este 31 decembrie 2015. 31. 32. în vigoare. Pentru închirierea mijloacelor de transport este valabilă orice modalitate de închiriere care respectă: • eligibilitatea cheltuielilor conform prevederilor procedurii de implementare a Sub-măsurii 431. 30.v. 9 . 33. În situația în care valoarea combustibilului nu va fi inclusă în Programul Anual de Achiziții.2. Materialele consumabile pot fi cuprinse în Programul Anual de Achiziții. aceasta incluzând o perioadă de maxim 90 de zile de la depunerea ultimei Cereri de Plată.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și prevederile din Manualul de Procedură Autorizare Plăți. declarația de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare GAL poate fi modificată. nu este necesară completarea d.1 – Cererea de plată pentru avans.p. Posibilitatea modificării Declarației de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare a GALului. Conversia valorii euro/lei se realizează conform prevederilor Manualului de procedură al sub-măsurii 431. Conform Manualului de Procedură Autorizare Plăți. • instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare). Necesitatea menționării combustibililor și materialelor consumabile în Programului Anual de Achiziții. în cazul Sub-măsurii 431.29.2. Solicitarea de acordare a avansului. se vor aplica prevederile din Instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431. Eligibilitatea cheltuielilor implicate de ratele de leasing. În ceea ce privește durata perioadei de acordare a avansului. cap. al achizițiilor a cartușului III din Formularul AP 1.2. utilizând conversia euro/lei menționată în Contractul de Finanțare. chiar dacă această cheltuială se realizează prin cumpărare directă. Verificarea dosarului cererii de plată – secțiunea pentru avans.2. Data efectuării ultimei plăți aferente Contractului de Finanțare încheiat pentru sub-măsura 431.2.

de pe site-ul APDRP.Cheltuieli pentru întreţinerea sediului GAL (curăţenie. În conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431. sau a datelor depunere a acestora. Modalitatea de modificare a Bugetului (în limita maximă stabilită prin Contractul de Finanțare). în cazul modificării numărului de Rapoarte de Activitate prevăzute a fi depuse de către GAL prin Raportul Inițial. Modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale nu necesită încheierea de act adițional. mai mari de 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului. ” numărul de rapoarte de activitate intermediare/finale nu sunt considerate activități. în următoarea situație: “Beneficiarul poate efectua modificări bugetare.10)”.). 36. Modificarea numărului de Rapoarte de Activitate prevăzute a fi depuse de către GAL prin Raportul Inițial. instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431.34. • factura emisă de furnizorul de utilități. pentru decontarea cheltuielilor cu utilitățile este necesar ca la dosar să se atașeze. Cheltuielile cu întreținerea sediului închiriat în baza unui contract de comodat sunt eligibile. să se factureze la prețul din factura furnizorului de utilități și pentru un consum normal (raportat la suprafață și la ceilalți locatari ai clădirii).2 (anexă la Contractul de Finanțare) și procedura de plată (autorizarea și efectuarea plăților). Eligibilitatea cheltuielilor cu întreținerea sediului.2”. Conform prevederilor din Manualul de procedură pentru implementarea sub-măsurii 431. ci numai Nota de aprobare (L/C1. dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului şi modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de Finanțare. în baza unui contract de comodat.2. Tipuri de cheltuieli pentru Cap. cât și a datelor de depunere stabilite.2. se vor aplica prevederile mai-sus menționate. fără a majora valoarea totală eligibilă angajată prin Contractul de Finanțare. pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431.2.2: • contractul de comodat în care să fie menționată pe lângă alte aspecte și modalitatea de plată a utilităților. Se încheie Act Adițional în următoarea situație: “Rectificarea bugetului prin realocări ale valorilor între capitolele acestuia. II . nu este necesar să se încheie Act Adițional la Contractul de Finanțare. . • factura emisă de comodant referitoare la utilități în care să se facă trimitere la factura respectivă a furnizorului de utilități. pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431. fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare. pe lângă alte documente menționate în Instrucțiunile de plată aferente Măsurii 431. În cazul în care un GAL preia în comodat o parte din spațiul unei clădiri pentru sediul acestuia. igienizare etc. Aceste cheltuieli vor fi decontate din componenta „a”. în sensul realocărilor între capitolele bugetare. 10 • 35. Prin urmare.

. grupuri de lucru. a cărui organizare nu este externalizată. masă și transport. se montează panouri informative (Înălțime 150 cm. II: Cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală.2 – Responsabilitățile beneficiarului). etc. În cazul cheltuielilor pentru cazare. iar acestea pot să includă și transportul. cheltuielile pentru cazare. chiar dacă investiția este deja prevăzută cu panouri/plăcuțe informative. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate). în conformitate cu Regulamentul CE 1974/2006. masă și transport nu vor necesita procedură de achiziții.37.ro) și cu respectarea prevederilor normative europene în vigoare (Regulamentul CE 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. În plus. la sediul GAL trebuie să se instaleze totuși o 11 38. punctul 2. acestea nu necesită procedură de achiziții.000 de euro. Anexa VI: informație și publicitate referitoare la ajutorul FEADR [prevăzute la articolul 58 alineatul (3)]. cheltuielile cu transportul. . În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate). se montează o plăcuță informativă (Înălțime 50 cm.apdrp. nu se poate aplica prevederea menționată mai sus și astfel nu se recomandă amplasarea la sediul GAL a unui panou informativ. în situația în care un GAL organizează un eveniment de promovare.Cap. cazarea și masa participanților pentru participarea la aceste acțiuni (seminarii. din componenta „a”.). cazarea și masa participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții. în cadrul componentei „b” cheltuielile privind acțiunile de promovare și animare pot fi externalizate. grupuri de lucru. În cadrul componentei „b” cheltuielile privind transportul. Necesitatea amplasării panourilor informative de către GAL. etc. seminarii. ci doar a unor costuri de întreținere și dotări. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). versiunea sintetică publicată pe pagina web a APDRP (www. masă și transport aferente componentei „a” . masă și transport nu necesită procedură de achiziții. cazarea și masa participanților la acțiuni de informare – promovare și animare a teritoriului (seminarii. masă. pot fi externalizate (achiziționate) – caz în care vor necesita procedură de achiziții. Spre exemplu. Aceste cheltuieli se vor deconta in baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar În conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală. Lățime 200 cm) în locul în care este amplasată investiția pentru care au fost acordate fondurile nerambursabile. Lățime 70 cm).000 de euro. Lățime 25 cm – A5 landscape) pe toate utilajele/instalațiile/achizițiile mobile procurate prin proiect. Situațiile care impun desfășurarea unei proceduri de achiziții pentru cazare. De asemenea. Astfel. etc. se aplică autocolante informative (Înălțime 15 cm. dacă valoarea totală eligibilă a investiției este mai mare de 500. Dat fiind faptul că la sediul GAL nu se poate pune problema unor investiții. diurnă etc. Dacă valoarea totală a investiției este mai mică de 500. cazare. – transport. cheltuielile pentru cazare.) – caz în care va fi necesară o procedură de achiziții. subpunctul 2.

la dreapta: sigla UE. Toate aceste elemente de identitate vizuală (panouri. 12 . beneficiarii fondurilor europene acordate prin PNDR sunt obligați să amplaseze plăcute informative în locul în care se realizează investiția. este obligatorie amplasarea de plăcuțe informative. poziționate pe prima pagină. stema României. Pagina de internet. atât prin poziționarea acestora (în partea superioară. Astfel. În același timp. sigla UE și stema României). În ceea ce privește pagina de internet nu există specificații în MIV. pagina de internet proprie nu se realizează conform prevederilor Manualului de Identitate al APDRP. Menționăm câteva prevederi și recomandări în realizarea paginii de internet. plăcuțe și autocolante informative) se utilizează pentru asigurarea transparenței alocării fondurilor europene acordate României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. ca mijloc de comunicare electronică în masă este semnificativă și astfel se va acorda o atenție foarte mare aplicării elementelor de identitate vizuală.Paragraful „Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. având posibilitatea să optați pentru acel concept care vă slujește cel mai bine obiectivele.Paragraful „Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România. sigla LEADER. indicativ. având în vedere că valoarea totală eligibilă a acestora este de 400. finanțate prin PNDR. Manualul de Identitate Vizuală creează cadrul instituțional corect de implementare a identității instituționale a APDRP. cu respectarea codurilor de culoare și a proporțiilor acestora). Este necesară respectarea vreunei forme? plăcuță informativă. .39. exprimată în paragrafe de sine stătătoare sau în cadrul unor texte. Totodată. Concluzionând. un link către acest portal web și imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE – România. cât și prin utilizarea lor (se vor utiliza toate elementele de identitate vizuală. în acord cu actele normative naționale și europene în vigoare. . cât și în locurile în care sunt realizate investițiile din cadrul GAL. în cazul GAL. concept vizual APDRP și. de la stânga. poziționat pe prima pagină. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web”. cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană. puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România. stabilind modul de utilizare și aplicare a elementelor de identitate vizuală ale APDRP. precum și normele de asigurare a transparenței gestionării fondurilor europene. Conceptul grafic și structural vă aparține dumneavoastră. atât la sediul GAL. ci doar cu utilizarea corectă a elementelor prevăzute de Manualul de Identitate Vizuală (siglă.Contribuția Uniunii Europene prin Programul SAPARD și PNDR. în cadrul paginii web se vor menționa obligatoriu următoarele informații și paragrafe: .”. logotip. Manualul de identitate vizuală descrie detaliile tehnice la fiecare element al identității vizuale.000 de euro. în cazul menționat de dumneavoastră. sigla personală).

2? În cazul contractelor încheiate între GAL și un furnizor/prestator. declarația de conformitate însoțește dosarul de achiziții întocmit în cazul unei proceduri de achiziții – definită conform OG 34/2006 cu completările și modificările ulterioare.. poziționat pe prima pagină. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. etc. este necesară completarea și depunerea Declarației de conformitate. a din HG 925/2006 normele de aplicare a OUG nr.). 925/2006. pe baza unui contract de cumpărare directă. actualizarea. 3 alin. Care sunt elementele de identitate vizuală obligatoriu de utilizat în cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 431. 4 din HG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.000 euro. 1 lit. 8 din OUG 34/2006. la depunerea contractului la Serviciul Achiziții – CRPDRP? În urma primirii de către GAL a solicitării de a pune Programul Anual de Achiziții la dispoziția diverselor societăţi. ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie. cu valoare mai mică de 15. Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor. produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevăzută în articolul 19 din OUG nr.apdrp. pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante. 40. furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării”. 42. 34/2006. după caz. Declarația de conformitate nu trebuie completată de GAL în cazul contractelor încheiate pe o sumă mai mică de 15. . Potrivit art. Conform Instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii publici – anexă la contractul de finanțare: “Autoritatea Contractantă poate achiziționa servicii (de exemplu: verificare proiect. GAL este autoritate contractantă în sensul OUG 34/2006. în temeiul art.” În temeiul art. privind Programul Național de Dezvoltare Rurală. disponibil pe site-ul www. Cumpărarea directă nu se încadrează într-o procedură de achiziții. GAL are obligația de a elabora şi.CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare. este obligat GAL-ul să dea curs acestor solicitări? Se vor respecta precizările cuprinse în ”Ghidul de utilizare a elementelor de identitate vizuală”.000 euro. În calitate de autoritate contractantă. inspecție de șantier. În acest caz Autoritatea Contractantă nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă care va fi depus spre verificare și avizare la Serviciul Achiziții . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.ro /INFORMAȚII UTILE/ Elemente de identitate vizuală. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice.Paragraful „Toate informațiile. Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de conducătorul 13 41. a unui program anual al achiziţiilor publice.

Se pot cumula serviciile de consultanță care privesc verificarea Achiziția de servicii de consultanță (consultanta pentru managementul si administrarea contractului si consultanta pentru evaluarea proiectelor) în cadrul Sub-măsurii 431. se vor solicita următoarele documente: • copie după Statutul GAL. modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin.2. • procură notarială de delegare a atribuțiilor către noul reprezentant legal. conform atribuţiilor legale ce îi revin. Înlocuirea Responsabilului legal al Contractului 14 . având această calitate în conformitate cu prevederile legale care reglementează domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii juridice respective) etc. prin a invita persoanele interesate la sediul GAL. se precizează cum se realizează accesul la informațiile de interes public.urile. • Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor semnată de către asociaţi prin care fostul reprezentant este revocat din funcţie şi decizia de numire a noului responsabil legal. (7). 2. 44. dacă nu au publicat pe site –ul oficial Programele de Dezvoltare Locală și/sau alte programe de interes public. cu avizul compartimentului financiar-contabil. Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice. pot răspunde solicitărilor de punere la dispoziție a Programului Anual de Achiziții. în scopul obținerii informațiilor solicitate În cazul solicitării de înlocuire a Responsabilului legal al Contractului există două situații: 1. În cazul în care responsabilul legal este revocat și înlocuit de o altă persoană. • copie act de identitate și cazier judiciar a noului reprezentant legal. componenta a – capitolul 3. 5 din Legea nr. se poate considera că GAL. • cazier judiciar. este o cheltuială eligibilă atunci când aceste servicii se pot încadra numai în codul CAEN 7022.autorităţii contractante. 43. Întrucât potrivit Art. se vor solicita următoarele documente: • copie după actul de identitate. care să ateste că ”noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective”. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completările ulterioare. În cazul în care reprezentantul legal rămâne același (nu este revocat) iar atribuțiile acestuia sunt delegate către o altă persoană.

45. 10/1995. încadrându-se în codul CAEN 7022 și serviciile de consultanță aferente codului CAEN 7112 privind serviciile de asistență în inginerie? Încadrarea cheltuielilor legate de crearea și actualizarea site-ului propriu al GAL Posibilitatea de a plăti facturi emise într-un an calendaristic și în anul următor și de a include aceste cheltuieli în Cererile de Plată depuse în anul calendaristic următor. GAL poate solicita rambursarea acestor cheltuieli în Cererile de Plată pe care le depune în anul 2013). IV ”Cheltuieli pentru furnizarea informației cu privire la strategia de dezvoltare locală”. Nici in cazul proiectelor depuse direct la structurile APDRP. GAL poate solicita rambursarea acestor cheltuieli în Cererile de Plată pe care le va depune în anul următor. consultanta pentru intocmirea SF si PT nu este eligibila in cadrul capitolului 3 – componenta a.2. la Cap. GAL poate efectua plățile facturilor emise într-un an calendaristic și în anul următor. GAL poate efectua plățile facturilor emise în anul 2012 de către furnizori și în anul 2013. In ce priveste verificarea SF si PT aceasta se efectueaza de verificatori atestati conform Legii nr.2. Astfel. De asemenea. întrucât realizarea paginii de internet a GAL are ca scop diseminarea informației cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locală în teritoriu și reprezintă o acțiune specifică componentei b a Submăsurii 431. 15 . si nu servicii pentru verificarea acestora. (Spre exemplu. viabilității economico-financiare a proiectului și managementul și administrarea contractului. a Sub-măsurii 431. 46. (ex: posibilitate de a plăti în anul 2013 facturi emise de furnizori în anul 2012 și de a Serviciile care se incadreaza in codul CAEN 7112 reprezinta servicii de asistență în inginerie pentru intocmirea SF si PT.2. Cheltuielile legate de crearea și actualizarea site-ului propriu al GAL trebuie încadrate în cadrul componentei b a Sub-măsurii 431. Numai beneficiarii care trebuie sa intocmeasca SF și PT (anexe la Cererea de Finantare in cadrul proiectului depus) pot include acest tip de cheltuiala ca eligibila in bugetul proiectului. expertii Agentiei nu realizeaza o verificare tehnica a continutului SF si PT.

2 49. a activităților aferente componentei b).) Posibilitatea ca un GAL (în calitate de ONG) să depună un proiect în cadrul unei măsuri din axele 1 – 3 ale PNDR în cadrul cărora ONGurile sunt beneficiari eligibili.  Descrierea rezultatelor – Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților din componenta b). GAL are obligația de a întocmi și depune Programul anual de achiziții la Serviciul Achiziții CRPDRP.2-1. fiind necesara si o evidențiere distincta in contabilitatea GAL. perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate). perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate). în măsura in care prin STATUT își propune si aceste alte acțiuni/activități.include aceste cheltuieli în Cererile de Plată depuse în anul 2013. (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate.). dosarele de achiziții se depun pe tot parcursul celor 4 ani de la semnarea Contractului de finanțare însoțite de Programele anuale de achiziții. GAL-ul nu poate utliza resursele umane și materiale pentru care primește finanțare prin Sub-măsura 431. Întocmirea și depunerea Programului anual de . Întocmirea de către GAL a Raportului Final anual aferent Contractului de Finanțare încheiat în cadrul Sub-măsurii 431. infrastructura etc. Programele anuale de achiziții se vor depune 16 47.2 și 421.4) va cuprinde următoarele rubrici și informații:  Rezumatul contractului (inclusiv obiectivele) – Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse în Raportul Inițial. 48.  Descrierea activităților – Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților din componenta b). Pentru achizițiile realizate de GAL. obținute în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Acitivitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. va trebui sa demonstreze ca acestea se derulează/organizează prin alocări independente de resurse (umane. Raportul Final de Activitate (RT14. desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate și a rezultatelor obținute. întrucât nu se limitează prin nicio reglementare legala posibilitatea unui GAL de a avea si alte scopuri decât implementarea PDL-ului. (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate.2 pentru a elabora și derula un alt proiect finanțat prin FEADR. GAL-ul. In ceea ce privește posibilitatea unui GAL (asociație cu scop nepatrimonial) de a fi beneficiar al altor măsuri din PNDR decât 431. desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Activitate până la depunerea Raportului Final de Activitate.

exceptând situațiile în care.5 Decontarea litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă. 1 din Codul muncii. pentru anul în curs. care va fi achizițiile realizate de depus spre verificare și avizare la SA-CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și GAL incompatibilități de participare. GAL poate achiziționa servicii. durata maximă legală a 17 . prin lege. Decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală se face în limita contravalorii a 7. referitoare la durata timpul de odihnă”. a la angajatori diferiți sau la același angajator. se va realiza în funcție de scopul și necesitatea contractului și de valoarea fiecărui contract de achiziții identificată la momentul întocmirii Programului anual. GAL Angajarea Inspecția Muncii a transmis către APDRP. 112 alin. acestea fiind eligibile pentru decontare. În acest caz. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. Potrivit prevederilor art. Se va utiliza formularul de achiziții Program de achiziții existent în Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR – Anexa la Contractul de finanțare pentru sub-măsura 431. GAL va menționa în titlul Formularului. anul pentru care s-a întocmit Programul. în baza unor contracte individuale de muncă. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi. pentru salarații cu normă întreagă. conform prevederilor art. La depunerea fiecărui Program anual. la începutul fiecărui an calendaristic pe parcursul derulării Contractului de finanțare. 52. 53. însă bonul poate fi prezentat la decontare o singură dată și doar transport însoțit de documente (Ex: ordine de deplasare etc) care să justifice cel mult valoarea menționată pe bon. sunt prevăzute muncii – Titlul III incompatibilițăți pentru cumulul unor funcții. pe baza unui contract de cumpărare directă. republicat. 40 de ore/săptămână. produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevazută în articolul 19 din OUG nr. 51. poate contracta cheltuielilor de servicii de curățenie și igienizare (inclusiv materiale pentru curățenie/igienizare). în calitate de ”Conform prevederilor art. 1 din același act normativ. Se poate achiziționa la începutul lunii o cantitate cheltuielilor de mai mare în baza unui singur bon de combustibil. 35 alin 1 și 2 din codul Muncii.50.2. 114 alin. orice salariat are dreptul de a munci angajator. GAL Precizări privind nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă. Încadrarea într-o procedură de achiziții. ”Timpul de muncă și Legat de timpul de muncă. Decontarea În cazul în care GAL își desfășoară activitatea într-un sediu în baza unui contract de comodat. beneficiind de salariul prevederilor Codului corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Cheltuielile aferente acestor întreținere a sediului contracte se încadrează în Capitolul bugetar 2 – componenta a. facem precizare că prevederile Codului Muncii. timpului de muncă au în vedere timpul de lucru prestat în temeiul unui singur cntract individual de muncă. republicat. De asemenea. Programele vor conține achizițiile pe care GAL dorește să le realizeze pe parcursul unui an calendaristic. următoarele precizări față de angajarea personalului și de respectarea personalului GAL și Codului Muncii de către angajator și angajați: respectarea de către GAL. republicat.

Legea nu interzice unui salariat să presteze activitate la diferiți angajatori. În cazul în care durata zilnică a timpului de muncă eset de 12 ore. În acest caz. Codul muncii nu impune condiția ca totalul orelor presatate în temeiul mai multor contracte individuale de munca. În vederea externalizării unui contract de servicii de către GAL pentru realizarea de studii. republicat. Nu există un componentei b a Sub. să nu depășească durata maximă a timpului de lucru. Pe de altă parte. 115 din Codul Muncii. inclusiv orele suplimentare. ar avea ca rezultat final realizarea de studii. GAL va trebui să formuleze cerințe clare privind: 18 . trebuie însă să se țină cont de repartizarea programului de lucru. în urma încheierii contractului de servicii cu GAL. care au stat la baza elaborării strategiei. menționate în cadrul componentei “b” ale Sub-măsurii 431. toate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o firmă de consultanță care. considerăm că prevederile Codului muncii referitoare la durata timpului de muncă au în vedere timpul delucru în temeiul unui singur contract individal de muncă. pot fi cap. prin dispozițiile art. II aferent realizate de o firmă de consultanță care are prevăzut în obiectul de activitate servicii de consultanță. la același angajator durata maximă a unei zile de lucru nu poate fi mai mare de 12 ore și în cazul acelui salariat care cumulează două funcții (în baza a două contracte individuale de muncă. Deci. II “Cheltuielile ale zonei” în cadrul pentru realizarea de studii ale zonei”. clauză obligatorie cuprinsă în modelul cadru al contractului individual de muncă cu timp pațial.cod CAEN specific pentru “elaborare de studii ale zonei”. dă posibilitatea pentru anumite sectoare de activitate/unități/profesii ca prin negocieri colective sau individuale ori prin acte acte normative specifice durata zilnică a timpului de muncă să fie mai mică sau mai mare de 8 ore/zi. la angajatori diferiți. aceasta va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. În acest sens. în baza unor contracte individuale de muncă și nici nu stabilește o durată minimă a timpului de lucru în situația încheierii unui contract individual de muncă cu timp parțial.2. Studiile realizate prin componenta „b” nu trebuie să se se regăsească în studii deja realizate.54.” Finanțarea de ”studii Serviciile privind realizarea de ”studii ale zonei” aferente categoriei de cheltuieli de la Cap. Astfel. măsurii 431. GAL va trebui să specifice în documentația de licitație pe care o va elabora. timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână. unul cu normă întreagă și celălalt cu timp parțial) la un singur angajator.2 GAL va trebui să elaboreze o temeinică fundamentare pentru a demonstra necesitatea și oportunitatea acestui studiu legate de obiectivele strategiei locale de dezvoltare și impactul studiului asupra implementării strategiei de dezvoltare locală deja elaborată și în baza căreia GAL a fost selectat.

urmărind eficiența alocărilor financiare. ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURII 41 DIN CADRUL AXEI 4 LEADER Nr. fundamentarea valorii contractului de servicii pentru realizarea de studii în mod realist. care să răspundă cerințelor privind necesitatea realizării lui și impactul asupra implementării strategiei de dezvoltare locală. calificarea experților firmei de consultanță (demonstrată prin CV și alte documente) care ar urma să realizeze studiul și experiența anterioară a firmei de consultanță în a elabora studii cu tematică similară. la care se pot adăuga criteriile de selecție 19 . 1.stabilirea conținutului studiului. crt. SUBIECT Necesitatea elaborării de către GAL a unor Ghiduri ale RĂSPUNS GAL are obligația să utilizeze și să respecte prevederile minime și obligatorii din forma finală a Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se regăsesc obiectivele și tipul de investiții ale proiectului (disponibilă pe pagina de web a APDRP).

Pentru proiectele finanțate prin măsura 41. Modelul de Cerere de Finanțare necesar pentru depunerea unui proiect la nivelul GAL. Procesul de verificare se realizează de către echipa GAL (prin personalul angajat sau servicii externalizate).apdrp. Pentru proiectele atipice de investiții se va utiliza formularul de cerere de finanțare aferent măsurii din PNDR cu investiții similare. Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din PNDR.apdrp. fără a fi condiționată de deschiderea sesiunilor de depunere de către APDRP pentru măsuri din axele 1. 2 și 3. APDRP a deschis sesiune permanentă. Lansarea de către GAL a apelurilor de selecţie a proiectelor în cadrul Măsurii 41. aceste documente nu necesită aprobare din partea unor instituții publice.12. solicitanului pentru accesarea măsurilor incluse în PDL şi supunerea aprobării acestora unei instituţii implicate în implementarea Axei LEADER (AM PNDR/APDRP). eligibilității și criteriilor de selecție. destinate solicitanților. 4. Proiectele depuse la GAL vor fi verificate din punct de vedere al conformității. 3.2013 – sfârșitul perioadei de programare.2. care se pretează cel mai bine pentru investiția prevăzută în proiectul atipic. 20 . specifice ale GAL.ro în cadrul Manualului de Procedură pentru implementarea măsurii 41. secțiunea Formulare. În cazul proiectelor ce prevăd construcții montaj. preluate din Planul de Dezvoltare Locală. disponibil pe site-ul www. Întocmirea calendarului apelurilor de selecție pentru măsurile incluse în PDL intră în atribuțiile GAL. solicitantul va atașa proiectul tehnic în funcție de tipul investiției specificate în cererea de finanțare și celelalte documentele solicitate conform legislației. Selecţia proiectelor în cadrul Măsurii 41. până la epuizarea fondurilor alocate și nu mai târziu de 31.ro.1LS). Pentru proiectele de servicii se va utiliza formularul cadru de cerere de finanțare pentru proiecte de servicii (E1. se va utiliza formatul de cerere de finanțare care este postat pe site-ul www. GAL îşi va asuma responsabilitatea pentru toate informaţiile conţinute în documentele elaborate.

În mediul urban pot fi implementate proiecte ce se încadrează în obiectivele măsurilor din axa 1PNDR. 21 . publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www. Eligibilitatea beneficiarilor care provin din orașele membre în GAL. Conform adresei AM PNDR nr. 9. Pentru proiectele care prevăd construcții – montaj va fi necesară depunerea.ecb.5. orașele nu vor fi eligibile pentru accesarea proiectelor care se încadrează în obiectivele măsurilor axei 3 a FEADR.int/index. este cursul euro-leu de la data aprobării. 7. ca anexă la Cererea de Finanțare. 56754/ 21. 8. 64 din Regulamentul CE 1698/2005.2012. proiectul fiind declarat neeligibil. care face referire la art. atât a Studiului de Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic. dacă în fișele măsurilor din axa 1-PNDR orașele sunt menționate în categoria de beneficiari eligibili și este permisă realizarea investițiilor/activităților pe teritoriul administrativ al localitatilor urbane. 6. Cursul de schimb folosit pentru conversia valorii contractului din euro în lei. Necesitatea depunerii ca anexă la Cererea de Finanțare a Studiului de Fezabilitate. Aplicarea regulii de minimis în cadrul axei LEADER.03.03. 56754/ 21. în caz contrar. Raportului de Selecție/Raportului de Contestaţii de către președintele GAL/ reprezentantul legal al GAL sau o altă persoană din cadrul GAL mandatată în acest sens. GAL va prelua criteriile de selecție aferente măsurii în care se încadrează proiectul. regula de minimis se va aplica numai acolo unde este cazul (pentru acele proiecte care se încadrează în măsurile FEADR pentru care această regulă se aplică). Necesitatea respectării criteriilor de eligibilitate și de selecție prevăzute în PNDR pentru măsurile preluate de GAL în PDL. Modelul de Contract de Finanțare și cursul de schimb euro-lei care va fi utilizat pentru proiectele selectate de către GAL.2012. Punctajul tuturor criteriilor de selecție va fi stabilit de GAL. Pentru semnarea Contractului de Finanțare.html Raportul de Selecție/ Raportul de contestații GAL sunt atașate la Cererea de finanțare. se va folosi formularul de contract utilizat pentru măsura în care se încadrează scopul proiectului. Proiectele care se încadrează în obiectivele și tipul de investiții ale unei măsuri din PNDR trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului aferent măsurii respective. așa cum au fost menționate în Planul de Dezvoltare Locală. la care va adăuga criteriile de selecție specifice. pentru proiectele care prevăd construcții – montaj. Conform adresei AM PNDR nr.

GAL poate să prevadă punctaj în funcție de numărul experţilor menționați în Cererea de Finanțare și experienţa acestora. pentru accesarea măsurii 411141 prin PDL implementat de către GAL? Proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurii 111 ”Formare profesională.05. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu trebuie să depăşească 100 de puncte. pentru proiectele care se vor regăsi în scopul uneia dintre măsurile descrise în PNDR se vor respecta criteriile de eligibilitate și intensitatea ajutorului prevăzute pentru măsura respectivă. de numărul previzionat de cursanți etc. beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin sub-măsura 411-111 și 411-143 trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari (finali și direcți) eligibili menționați în fișa măsurii 111 ”Formare profesională. beneficiarii vor trebui să respecte toate criteriile de eligibilitate și de selecție prevăzute de fișa măsurii din PNDR și să depună toate documentele justificative anexă la Cererea de Finanțare. Totuși.2012. informare şi difuzare de cunoştinţe” și respectiv 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” – PNDR. În cazul sesiunilor de depunere lansate de către GAL-uri nu va fi necesară respectarea datei de 14. lansat pentru Sub-măsura 411-111: 1. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111. la care se adăugă criteriile de selecție locală (dacă acestea sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală). pentru a respecta acest criteriu de 22 . sunt aplicabile numai următoarei sesiuni de depunere aferente Măsurii 141 și numai pentru acei beneficiari care aplică direct prin axa I a PNDR. o variantă de adaptare a criteriilor de selecție prevăzute în fișa măsurii 111 din PNDR.05. informare şi difuzare de cunoştinţe” și obiectivele Măsurii 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” Termenele stabilite prin ultima variantă a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 141. 2. la criteriile de selecție pe care GAL le poate include în apelul de selecție propriu.10. de logistica folosită pentru implementarea proiectului (videoproiector. Astfel.2012 pentru emiterea Certificatului de producător. Este necesară depunerea de către potențialul beneficiar a unui Certificat de producător datat înainte de 14. Planificarea activităţilor (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 111 din PNDR). Pentru selecția acestor proiecte. GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurilor 111 și 143 din PNDR. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111– pentru a respecta acest criteriu de selecție. adaptate la modalitatea de implementare a acestor proiecte. 11.Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (criteriu de selectie prevazut în fișa măsurii 111 din PNDR). spre exemplificare. Prezentăm mai jos. instalație de sonorizare etc). Conform Ghidului Solicitantului pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală – Măsura 41.

lansat pentru Sub-măsura 411-143.pentru a respecta acest criteriu de selecție. 2.Capacitatea profesională (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 143 din PNDR) . În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111. în cadrul unui Plan de Dezvoltare Locală? Cum se stabilește valoarea contractată Un beneficiar poate depune un proiect în cadrul Măsurii 41. Subliniem că aceeași precizare este valabilă pentru toate Măsurile PNDR care pot fi accesate și prin axa 4 LEADER. sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și Proiectul Tehnic alături de Studiul de 23 13. întrucât finanțarea acestor proiecte se realizează din măsuri și axe distincte. ce vor fi finanțate prin Măsura 41. Este posibil ca un solicitant care este beneficiar al unui contract de finanțare pe Măsura 322 și are un proiect în derulare pe această măsură să înainteze o cerere de finanțare în cadrul măsurii 413 – 322 din cadrul axei LEADER. 12. chiar dacă are în implementare un proiect în cadrul Măsurii 322 din PNDR. respectiv a Sub-măsurii 413 pentru a finanța acțiuni care se încadrează în obiectivele Măsurii 322. GAL poate acorda punctaj în funcție de numărul de activități previzionate în Cererea de Finanțare.pentru a respecta acest criteriu de selecție GAL poate acorda punctaj în funcție de echipamentele tehnice (logistica) de care dispune pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. Variantă de adaptare a criteriilor de selecție prevăzute în fișa măsurii 143 din PNDR. 1. GAL poate acorda punctaj în funcție de bugetul alocat pentru fiecare cursant.Capacitatea tehnică (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 143 din PNDR) . Proiectele de servicii finanțate prin măsura 41 se vor verifica și urmării în implementare conform descrierii din Manualul de procedură pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală – Măsura 41. beneficiarul va trebui să aibă în vedere ca proiectul pe care dorește să îl realizeze în cadrul Măsurii 41 (respectiv 413 -322) să nu aibă aceleași obiective și să nu vizeze același tip de investiții care erau prevăzute pentru proiectul aflat în derulare în cadrul Măsurii 322. . Totuși. la criteriile de selecție pe care GAL le poate include în apelul de selecție propriu. Oferta financiară (criteriu de selecție prevazut în fișa măsurii 111 din PNDR). Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj. 3.selecție. GAL poate acorda punctaj în funcție de numărul experţilor menționați în Cererea de Finanțare și experienţa acestora. pentru a respecta acest criteriu de selecție.

Final). anexa la contractul de finantare. sunt eligibile cheltuielile cu masa.fezabilitate. informare și difuzare de cunoștințe (ce constituie obiectivul măsurii 111) se vor realiza pe teritoriul acoperit de GAL și/sau în afara acestuia. Valoarea contractată va fi cea din Proiectul Tehnic. În cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 411-111.? Necesitatea depunerii de Rapoarte de activitate. participanții la activitățile menționate în proiect vor fi exclusiv beneficiari eligibili care au domiciliul pe teritoriul GAL. în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. Beneficiarul are obligația să depună la sediul GAL. 15. . Beneficiarul proiectelor de servicii este obligat să respecte Anexa VI a Contractului de finanțare. întocmit în urma corectării devizelor pe obiecte şi devizului general din SF/DALI. În Fișele de verificare se va controla concordanța între Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic. în vederea verificării și avizării. beneficiarul trebuie să refacă devizele pe obiecte. pentru proiectele de investiții în cadrul Măsurii 41 (investitii care prevad construcțiimontaj)? In conformitate cu prevederile legislative referitoare la întocmirea devizului general si devizele pe obiect (in faza de studiu de fezabilitate). După semnarea Contractului de Finanțare pentru proiecte de servicii finanțate prin măsura 41. Materialele realizate în cadrul proiectelor de Acțiunile de formare. cazarea și transportul. beneficiarul va depune aceste rapoarte la OJPDRP. Prin urmare. după întocmirea proiectului tehnic. avându-se în vedere cantitățile de lucrări rezultate la faza proiect tehnic. valoarea contractată va fi cea din bugetul indicativ al proiectului. Termenele de depunere ale rapoartelor sunt prezentate în Ghidul solicitantului pentru Măsura 41. spre verificare și avizare. de către beneficiarii proiectelor de servicii – finanțate prin măsura 41. implicit devizul general. Proiectul Tehnic și Studiul de fezabilitate trebuie să fie întocmit în conformitate cu legislația națională în domeniu. conform cantităţilor de lucrări rezultate la faza proiect tehnic. prin aplicarea materialelor publicitare cu informații privind finanțarea proiectelor prin PNDR. Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111. toate Rapoartele de Activitate (Inițial. După avizarea rapoartelor de către experții GAL. 14. la GAL-ul care a selectat proiectul. rezultă că. Acest deviz general corectat stă la baza întocmirii bugetului proiectului. dacă acestea sunt realizate în afara teritoriului acoperit de GAL. Atenție! Toate costurile trebuie să fie rezonabile. justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare. 24 16. Intermediar.

beneficiarii. cu investiții similare”. un GAL poate selecta proiecte atipice cu condiția ca acestea să poată fi încadrate într-o Măsură atipică. a fost introdusă posibilitatea ca GAL-urile să poată selecta ”proiecte atipice”. intensitatea ajutorului și criteriile de selecție pentru aceste proiecte. intensitatea ajutorului. Grupurile de Acțiune Locală vor putea implementa acţiuni din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr. cheltuielile eligibile și intensitatea sprijinului stabilită pentru Măsura respectivă. servicii trebuie să respecte elementele de identitate vizuală.3. beneficiarii. respectiv capitolul 5. prin proiecte atipice. în baza propriilor fișe ale Măsurilor atipice cuprinse în PDL-uri. 25 . Implementarea Axei LEADER. Fișa Măsurii atipice trebuie să cuprindă toate cerințele privind obiectivele. Solicitanții care depun Cereri de Finanțare la GAL vor fi informați cu privire la condițiile specifice Măsurilor atipice pe care trebuie să le îndeplinească. Completarea Cererilor de Finanțare aferente Măsurilor atipice În conformitate cu prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală. În cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Contractelor de Finanțare aferente Măsurii 41 (cod manual 01-15). dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. acţiunile şi costurile eligibile.4. beneficiarii. Pentru proiectele atipice de investiții. criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie).17. GAL-ul trebuie să precizeze în cadrul apelului de selecție. pentru proiectele atipice. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41. Criteriile de eligibilitate și de selecție specifice Măsurii atipice trebuie să fie prevăzute de către GAL în fișa respectivei Măsuri. cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR. Prin urmare.1698/2005. GAL-urile au avut posibilitatea să cuprindă în Planurile de Dezvoltare Locală fișe ale Măsurilor pentru proiecte atipice. ”cerințele de conformitate și eligibilitate ale măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul. acțiunile și costurile eligibile. în care au prevăzut obiectivele. Având în vedere aceste prevederi. prin apelul de selecție lansat de către GAL. a cărei fișă există în Planul de Dezvoltare Locală aprobat de AM PNDR. scopul.

alocarea financiară aferentă Măsurii 41 este defalcată pe trei alocări distincte. În vederea completării acestor situații.În ceea ce privește Cererile de Finanțare utilizate pentru Măsurile atipice. care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele atipice ce vor fi finanțate prin măsura 41”. In ceea ce priveste completarea cererilor de finantare pentru masurile atipice se vor utiliza formularele de cereri de finantare aferente masurii in care poate fi asimilat si proiectul atipic. NU va fi menționată această codificare în Cererea de Finanțare care va fi completata de catre solicitanti pentru un proiect atipic. 313 etc. in vigoare pe site-ul www. 26 . CE nu solicită indicatori specifici pentru Măsurile atipice. toți indicatorii solicitați de către CE au fost introduși în Cererile de Finanțare pentru fiecare dintre Măsurile Programului. APDRP are obligația de a transmite periodic către Comisia Europeană situații privind îndeplinirea indicatorilor aferenți tuturor Măsurilor din PNDR . 412 și 413) din cadrul acesteia. Nu sunt prevazute alte alocari financiare in cadrul axei IV LEADER pentru masurile atipice din PDL. Deși este posibil ca GAL-ul să fi atribuit o codificare proprie Măsurii atipice in PDL. Nu se vor face modificari pe aceste formularele si se va cauta sa se se completeze cu informatiile care sunt aferente proiectului atipic. Astfel. Proiectele atipice trebuie obligatoriu incadrate ca tipologie intr-o sub-masura din masura 41 pentru a se putea incadra in alocarea bugetara a sub-masurii respective. codificarea cererii de finantare se face la nivelul OJPDRP .apdrp.) în care se încadrează proiectul atipic. astfel încât orice Cerere de Finanțare care va corespunde unui proiect atipic va trebui încadrată într-o Măsură a PNDR. cu investiții similare. respectiv pentru fiecare Sub-măsură (411.ro la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL. La nivelul PNDR. 322. fara sa fie facuta de catre GAL (ca si in cazul celorlalte proiecte finantate prin cele trei sub-masurii ale masurii 41 din axa IV LEADER) si se va mentiona codul măsurii din PNDR (ex: 125. în Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 41 se fac următoarele mențiuni: ”Pentru proiectele atipice se vor utiliza ca model Cererile de Finanțare specifice măsurilor celor 3 axe din PNDR.

Obiectivele şi scopul unor astfel de măsuri. elaborat și completatat în funcție de indicatorii proprii din fișele Măsurilor din strategie. aprobat prin OMADR nr. 224/2008. În situația în care GAL-ul a prevăzut in PDL alti indicatori de monitorizare pentru o masura atipica pentru o eventuală monitorizare ex-post a implementării strategiei.M01-15. cu modificările și completările ulterioare. iar in cadrul H. solicitanții/beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 41 pot depune mai multe proiecte de servicii în același timp. în Planul de Dezvoltare Locală se pot regăsi și proiecte atipice de servicii. GAL-ul poate să realizeze un document propriu de monitorizare. intensitatea ajutorului şi criteriile pentru selecţia proiectelor trebuie să fie prezentate în strategia de dezvoltare locală şi aprobate de Autoritatea de Management. sunt proiecte de servicii. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41 . În acest context. Având în vedere că în acest moment nu există dispozitii legislative privind numărul de proiecte de servicii ce se pot depune la sediul GAL de către solicitanți/beneficiari (aferente Sub-măsurilor 411111. Daca prin proiectul atipic se urmareste realizarea unor indicatori de monitorizare care coincid cu cei mentionati in cererea de finantare aferenta masurii in care se poate incadra proiectul atipic. precum și în cadrul măsurilor atipice de servicii din strategiile de dezvoltare locală. proiectele finanțate prin Măsura 41 aferente Măsurilor 111 și 143 din PNDR. Implementarea masurilor atipice finantate in cadrul axei LEADER care contribuie la atingerea obiectivelor axei 3 a 27 . acestia se vor completa la rubricile respective. 411-143).G. acţiunile şi costurile eligibile. nefiind necesară raportarea acestora către APDRP.1698/2005 pot fi sprijinite. dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. nu este necesar să fie completata cererea de finantare cu alți indicatori de monitorizare care sunt prevazuti in PDL pentru proiectele atipice daca nu coincid cu cei mentionati în Cererea de Finanțare a Măsurii în care se incadreaza proiectul atipic. 562/2013. aferentă axei 4 LEADER din PNDR precizează: ” Acţiunile din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr. se precizeaza numărul de proiecte ce se pot depune de către un solicitant/beneficiar în cadrul aceleiași măsuri doar pentru măsurile de investitii. Nu se completeaza.” 18. Numărul de proiecte de servicii finanțate prin Axa 4 LEADER care pot fi depuse de către un solicitant 19. daca insa indicatorii din proiectul atipic nu coincid cu cei din cererea de finantare in care poate fi incadrat proiectul atipic. beneficiarii. nr. Fisa Măsurii 41.inclusiv în ceea ce privește indicatorii de monitorizare solicitați pentru Măsura respectivă. în cadrul Submăsurilor 411-111 și 411-143.

prevăzută în apelurile de selecție lansate de către GAL-uri Angajarea experților în cadrul proiectelor finanțate prin Submăsura 41-111 și eligibilitatea cheltuielilor aferente În conformitate cu adresa AM PNDR nr.În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. s-a revenit asupra cerintelor referitoare la respectarea valorii medii pe proiect prevazuta in PDL. Astfel. 20. obiectivul Axei 3 vizează ” Calitatea vieții în mediul rural și diversificarea economiei rurale”. cu investiții similare. fara a se supune altor restricții. 1698/2005. . conform PNDR. cu repectarea cerințelor aplicabile Măsurii 41.” PNDR Astfel. GALul poate stabili in apelul de selectie suma maximă a unui proiect. cu modificările și completările ulterioare. beneficiarii. sunt acestea definite în Regulamentul (CE) nr. respectiv Secțiunea 3. Valoarea maximă a proiectelor finanțate prin Măsura 41. cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR. criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie). 64382/04. conform dispozitiilor AM PNDR.2013. Există două variante posibile pentru angajarea personalului implicat în proiect: Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă. acţiunile şi costurile eligibile. o măsură atipică prevăzută în PDL va fi finanțată în cadrul Măsurii 41. în 28 21. intensitatea ajutorului. astfel încât nu pot fi eligibile proiecte care nu vizează spațiul rural (respectiv. Pentru proiectele atipice de investiții. respectiv: ► Sub-măsura 411 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier ► Sub-măsura 412 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural ► Sub-măsura 413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale În cazul în care Măsura atipică pe care ați inclus-o în PDL contribuie la atingerea obiectivelor axei 3 a PNDR. prin încadrarea în una dintre sub-măsurile aferente. așa cum. 1698/2005. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41. îmbunătățirea calității vieții în spațiul rural și diversificarea economiei rurale). Modalitatea de angajare a experților în cadrul proiectelor finanțate prin Sub-măsura 41-111 se va realiza cu respectarea prevederilor legislative în vigoare și va fi stabilită de către beneficiar. ”pentru proiectele atipice GAL va prezenta cerințele măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul.07. aceasta va trebui să respecte obiectivele Axei 3.

valoarea proiectelor ar putea fi supraestimată. aferente salariilor. caz în care este eligiblă plata salariilor acestora. La cursurile finantate prin Sub-masura 411. Eligibilitatea beneficiarilor finali ai proiectelor finanțate prin Sub-măsura 411. Atenție! Conform adresei AM PNDR nr. în cadrul aceluiași multe proiecte aferente apel de selecție. organizate de DGDR AM PNDR.111 prin GAL sunt recunoscute pentru beneficiarii care acceseaza Sub-masurile 411. În acest caz.03. astfel: aceluiași apel de cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a actiunilor de formare si informare. În această situație. GAL-uri diferite Un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte de servicii simultan în două sau mai multe GAL din județe diferite. cu obiective ce se regăsesc în cadrul aceleeași măsuri.2013. etc. Beneficiarii Masurilor 112 si 141 finantare prin Axa 1 la nivel national. pentru fiecare proiect in diferite. sau la același GAL în cadrul apelurilor de 29 .111 (din strategia GAL) pot participa atât beneficiari ai Sub-masurilor 411.141.111 la Apreciem ca in situatia de mai sus. 22. contribuțiilor către bugetul de stat sau Beneficiarul poate contracta serviciile unor experți în baza unor contracte de prestări servicii. situație în care plata se va realiza pe bază de factură emisă de către expert. daca acestea sunt prevazute in strategia GAL.111 23. 61. în cazul in care același GAL. cât și alți participanți care se încadrează în categoriile de beneficiari finali eligibili conform Fișei Măsurii 111 din PNDR.112 si 411. diplomele obtinute ca urmare a cursurilor organizate prin Sub-masura 411.112 si 411. nu este justificată deoarece poate duce la crearea de condiții artificiale de finanțare. în cadrul pentru fiecare proiect in parte. Posibilitatea ca un Depunerea de către un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) a două sau mai multe proiecte solicitant să depună mai de servicii. ar fi bugetate distinct actiuni si activitati comune.980/04. unor apeluri de selecție cheltuieli pentru managerul si expertii care se ocupa de organizare.141 prin GAL. lansate de parte. la același GAL. trebuie sa urmeze cursuri finantate prin Masura 111 aferenta Axei 1. același GAL sau de achizitionarea de servicii (comune tuturor proiectelor) in cadrul fiecarui proiect in parte.conformitate cu prevederile Codului Muncii. nu sunt eligibile costurile cu datoriile către bugetul de stat. Sub-măsurii 411. pentru fiecare proiect selecție sau în cadrul in parte. modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv. cu condiția ca aceștia să aibă domiciliul pe teritoriul GAL.

actiunile proiectului să nu vizeze aceiasi participanti din cadrul GAL. acțiunile prevăzute prin proiect să fie eligibile conform Fișei măsurii. respectind urmatoarele conditii: solicitantul să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite prin Fișa măsurii cât și cele prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală al GAL. actiunile si rezultatele proiectului si sa fie incadrate corect categoriile de cheltuieli in bugetul indicativ. care au mai beneficiat de actiuni de formare si informare in cadrul altui proiect similar. 30 . valoarea proiectului sa fie fundamentata in raport cu durata. actiunile propuse prin noul proiect nu fie identice cu actiunile unui proiect anterior depus de catre acelasi solicitant în cadrul aceluiași GAL.selecție diferite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful