ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 431.

2 DIN CADRUL AXEI LEADER
Nr. crt. SUBIECT RĂSPUNS
În cadrul componentei b a Sub-măsurii 431.2, în Buget (anexa la Contractul de Finanțare) este prevăzut un capitol distinct (Cap. I) referitor la “Cheltuieli pentru instruire angajaţi GAL şi lideri locali”. Instruirea personalului GAL şi a liderilor locali se referă la aspecte care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală şi poate fi realizată în diferite moduri: • prin participarea personalului GAL la diverse cursuri de pregătire în domeniu (care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală); În această situație, vor fi eligibile costurile cu taxele de instruire ale angajaților GAL/liderilor locali, iar acestea nu vor necesita procedură de achiziții. Vor fi de asemenea eligibile costurile de transport, cazare și diurnă pentru angajații/liderii locali instruiți, iar aceste costuri nu vor necesita procedură de achiziții. • prin angajarea de către GAL a unor servicii de instruire atât pentru personalul propriu cât şi pentru liderii locali (care includ și serviciile de cazare, masă și transport), prin externalizare; În acest caz, externalizarea acestor servicii se face de către GAL aplicând procedura de achiziţii aferentă pragului valoric stabilit, cu încadrarea serviciului respectiv în funcţie de codul CPV, în concordanţă cu prevederile din Instrucţiunea de achiziţii pentru beneficiarii publici. În cazul în care GAL-ul a externalizat numai serviciul de formare ca atare, iar costurile de masă, transport și cazare nu au fost incluse , cheltuielile aferente cazării, transportului și mesei participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții ; se decontează pe baza documentelor justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli. Formularul de Buget - Anexa II la Contractul de Finanţare, trebuie completat conform Instrucţiunilor de completare (parte integrantă a acestui formular) și respectând limitele impuse privind diferitele tipuri de cheltuieli eligibile (ex: salarii, chirie, decontare cheltuieli transport, cazare, diurnă). Sumele totale din Planul de Dezvoltare Locală aferente celor două componente a și b ale Sub-măsurii 431.2 se vor prelua în formularul de Buget. În capitolele/liniile bugetare din Formularul de Buget nu este obligatoriu să se preia sumele din PDL aferente acestora. Modificările aduse PDL-ului în ceea ce privește resursele umane vor trebui supuse spre aprobare AM -PNDR,
1

1.

Instruirea angajaților Grupurilor de Acțiune Locală și a liderilor locali.

2.

Completarea corectă a Formularului de Buget (Anexa II a Contractului de Finanțare). Posibilitatea

3.

modificării numărului posturilor prevăzute de GAL în organigrama stabilită și aprobată în PDL. Posibilitatea utilizării forţei de muncă din exterior fără să aibă statut de angajat - ci de colaborator - deşi în PDL personalul are statut de angajat. Posibilitatea includerii taxelor angajatului şi angajatorului în totalul salariilor decontate. Posibilitatea susţinerii garanţiei avansului de 20% de către unul din parteneri şi activele ce ar putea fi constituite ca garanţie.

acest aspect constituind un criteriu de eligibilitate în momentul selecției GAL. Totodată, modificările organigramei și a numărului de posturi vor trebui să respecte prevederile statutare ale GAL, precum şi cadrul legal naţional.

4.

Conform instrucțiunilor de completare a formularului de buget, tipurile de cheltuieli pentru Cap I sunt: salarii și alte tipuri de remuneraţii pentru personalul GAL – angajaţi cu contract de muncă, contract pe drepturi de autor, prestare servicii ca persoană fizică autorizată. Se va menționa tot personalul angajat la nivel GAL, funcțiile deținute de aceștia și salariul stabilit pentru fiecare poziție și perioada de timp aferentă activității acestora în cadrul GAL (personal angajat cu normă întreagă sau parțială). Remuneraţiile pentru personalul prevăzut în organigramă, ca angajați permanenți ai GAL, vor fi incluse în Cap. I al componentei a din Formularul de Buget şi nu vor depăşi limitele referitoare la nivelul salarial lunar, indiferent de forma de angajare (contract individual de muncă, contract prestări servicii etc.).

5.

Cheltuielile aferente salariilor angajaţilor GAL (CAS, impozite etc.) sunt cheltuieli eligibile, în conformitate cu precizările făcute de AM PNDR, în acest sens.

6.

Modalitatea de acordare a scrisorii de garanţie este stabilită la nivelul fiecărei instituţii bancare/non-bancare. Informaţiile referitoare la acest aspect pot fi furnizate exclusiv de instituțiile financiare cu care doriţi să lucraţi.

2

7.

Tipurile de garanții echivalente acceptate pentru obținerea avansului și emitenții acestora. Rolul GAL în implementarea axei LEADER/strategiei de dezvoltare locală după anul 2013. Procedura care se aplică în cazul în care componenţa Comitetului de Selecţie se modifică. Necesitatea avizării dosarelor de către serviciile de achiziţii publice din cadrul centrelor regionale în cadrul derulării achiziţiilor publice. Necesitatea prezentării de certificate ORC sau de atestare fiscală în cazul cumpărărilor directe.

În conformitate cu prevederile art. 121, alin. 4, din HG 224/2008 și ale art. 2 din OUG 79/2009, în vederea obținerii avansului pentru funcționarea GAL, va fi necesară respectarea legislației naționale în vigoare și a prevederilor Contractului de Finanțare semnat pentru implementarea Sub-măsurii 431.2. Garanțiile echivalente necesare acordării avansului pentru funcționarea GAL-urilor pot fi emise de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431.2, GAL trebuie să completeze semestrial un Raport de progres, în care trebuie înscrise date referitoare la stadiul contractelor şi al plăţilor aferente proiectelor din măsurile 41 şi 421, deci GAL trebuie să funcţioneze şi după 2013, pentru a putea monitoriza aceste proiecte. În ceea ce priveşte schimbarea componenței Comitetului de Selecţie, aceasta se va realiza conform procedurilor interne ale GAL (conform statutului asociației), cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie în baza cărora GAL-ul a fost selectat.

8.

9.

10.

Pentru cheltuielile externalizate (care implică încheierea unui contract între GAL şi un terţ), se aplică procedura de achiziţii (în funcţie de valoarea contractului) menţionată în Instrucţiunea de Achiziţii pentru beneficiarii publici (anexă la Contractul de Finanţare) şi este necesară avizarea dosarelor de achiziţii din partea Serviciului de Achiziţii de la nivelul CRPDRP. În conformitate cu legislația națională în vigoare, contractele mai mici sau egale cu 15.000 Euro, fără TVA, pot fi achiziționate prin cumpărare directă. În acest caz beneficiarul depune spre verificare şi avizare numai contractul şi Anexa 4 - Declaraţia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese. Este interzisă divizarea achiziţiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări, a căror valoare depășește 15.000 de Euro, fără TVA, în contracte mai mici, cu scopul evitării aplicării procedurilor de achiziție.

3

Posibilitatea angajării în compartimentul tehnic al GAL a unei persoane care este membră în Consiliul Director sau Adunarea Generală. Se poate însă solicita plata unui avans pentru Sub-măsura 431. . nu este necesară schimbarea primarilor care sunt membri în acest organism de conducere. fără ca aceștia să aibă funcții de conducere. nu poate fi membru al consiliului director. prin consultarea Regulamentului aplicabil funcţionării CD/AGA. 15. în situația în care în cadrul Consiliului Director al GAL sunt membri primari ai comunelor care fac parte din parteneriat. În prezent este reglementat doar salariul minim pe economie. va trebui să vă asiguraţi că aceasta nu conduce la un conflict de interese între cele două funcţii deţinute. menţionăm că nu va fi posibilă o astfel de solicitare. 1193/2010. pierde această calitate. Posibilitatea ca auditorul selectat şi contractat în final să difere de cel propus la momentul semnării Contractului de Finanțare. Activitatea de Audit poate fi achiziționată înainte de încheierea Contractului de Finanțare. orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice.2. 13. toate cheltuielile trebuie justificate prin documente justificative de plată. În ceea ce priveşte o eventuală incompatibilitate între deţinerea unei funcţii în Consiliul Director (CD)/ Adunarea Generala (AGA) a GAL şi a unei funcţii tehnice în cadrul parteneriatului. Astfel pentru anul 2011 acesta este stabilit la 670 lei. 4 14.11. dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. Având în vedere această prevedere. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Modul de stabilire a salariilor angajaţilor GAL. În conformitate cu prevederile OUG 26/2000 cu modificările și completările ulterioare. Posibilitatea de a fi membru al Consiliului Director al GAL a unei persoane care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice. Referitor la posibilitatea de a solicita în cadrul cererilor de plată decontarea unor cheltuieli în avans. Există pe site-ul Ministerului Muncii un proiect de HG în care se pare că pentru anul 2012 este stabilit un salariu minim pe economic de 700 lei . În ceea ce privește schimbarea auditorului menționat în cadrul Contractului de Finanțare. Stabilirea noului auditor se va face în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind Achizițiile Publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare). cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. prin HG nr. este necesară înlocuirea din Consiliul Director a acestor primari cu alți reprezentanți ai respectivei instituției publice. În cazul în care primăriile reprezentate de primari în Consiliul Director nu doresc să depună proiecte în cadrul sesiunilor de selecție lansate de GAL. aceasta se poate realiza în baza unui Act Adițional la Contractul de Finanțare. iar dacă era. 12. privind plata avansului. iar primăriile pe care le reprezintă doresc să depună proiecte spre a fi selectate de către GAL. Posibilitatea solicitării în cadrul cererilor de plată a unor decontări în avans.

Achiziționarea de mijloace de transport nu este o cheltuială eligibilă în cadrul sub-măsurii 431. • certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial. Abrogarea s-a făcut prin Legea 40/2011 – de modificare a Legii nr. 20. având în vedere să asigure funcţionarea corespunzătoare a GAL şi încadrarea în bugetul total. 62/2011 a Dialogului social. 53/2003 Codul Muncii şi prin Legea nr. 16. Cenzorul sau. 17. 19. beneficiarii (GAL). la Contractul de Finanțare (document postat pe site-ul APDRP).05. Angajații GAL pot primi salariul maxim (între 4 și 6 salarii brute minime pe economie pentru experții GAL. Necesitatea prezentării de către Beneficiar (GAL) a „Extrasului din Registrul Naţional al De la acest salariu porneşte orice negociere deoarece contractul colectiv de muncă la nivel naţional (cel care stabilea coeficienţii de ierarhizare) a fost abrogat începând cu 01. Conform OUG 26/2000. pot prezenta ca acte doveditoare echivalente privind statutul lor juridic: • încheierea civilă a judecătoriei teritoriale privind soluționarea cererii pentru înregistrarea și înființarea asociației. Salariile prevăzute de Ghid sunt salarii maxime brute. Prin urmare. Consiliul Director. după caz. salariile nu se pot plăti prin casă. respectiv 7 salarii brute minime pe economie pentru manager) doar la un program de lucru cu normă întreagă.2011 (deci nu mai sunt în vigoare niciun fel de coeficienţi de ierarhizare). organele asociației sunt Adunarea Generală. Pe cale de consecinţă. Până la apariţia în Registrul Naţional ONG. III al componentei “a” din Formularul de Buget. I din componenta „a”. respectiv art. Salariul maxim al angajaţilor GAL. de la judecătoria teritorială. Posibilitatea plătirii salariilor angajaților GAL prin casă. Comisia de Cenzori. este responsabilitatea GAL să negocieze de asemenea manieră salariile/contractele cu eventualii angajaţi. Cheltuielile cu personalul sunt eligibile în totalitate. 5 . astfel nu pot fi adăugate alte sporuri şi/sau acestea nu pot fi înmulțite cu alţi coeficienţi. Posibilitatea includerii cheltuielilor aferente plăților pentru serviciile cenzorului în cadrul Cap. Conform Anexei IV – Instrucțiuni de plată. având ca obiect înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Eligibilitatea achiziţionării de mijloace de transport (autoturisme) în cadrul GAL. cenzorul trebuie să facă parte din angajații asociației și în acest caz acesta va fi plătit din tipuri de cheltuieli pentru Cap.2.Posibilitatea înmulţirii salariului minim brut pe economie cu coeficienţi funcţie de încadrare (nivelul de studii). 18.

anexă la Raportul Iniţial. Posibilitatea remunerării Comitetului de Selecţie a proiectelor Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. GAL (beneficiarii Sub-măsurii 431. Comitetul de Selecţie nu este remunerat. din care să reiasă reprezentantul legal al acesteia. sunt cele ce privesc cheltuielile aferente participării angajaţilor şi partenerilor din GAL la activităţile RNDR şi a REDR. Beneficiarul va preciza dacă va depune Rapoarte Intermediare şi va preciza activităţile care vor fi incluse în fiecare Raport Intermediar. componenta „a”. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. sunt cele aferente participării angajaților GAL şi liderilor locali la activităţi de instruire. I. 74/2009. Modul de depunere a Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b). în Raportul Iniţial. GAL-ul va trebui să menționeze aceste cheltuieli drept cheltuieli neeligibile. I. în vederea decontării cheltuielilor afrente TVA-ului. aferente componentei „a”. recuperarea TVA în cazul ONG-urilor neplătitoare de TVA se poate realiza din Bugetul de Stat. unde apare înregistrat Grupul de Acţiune Locală” în vederea semnării Contractului de Finanțare. funcţie de planificarea activităţilor din Calendarul de desfăşurare a activităţilor. în conformitate cu prevederile legale în domeniu. 20. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. cheltuielile cu remunerarea acestora se va face din Cap. Plata TVA. Repartizarea cheltuielilor cu diurnele pentru angajații GAL. în cadrul Formularului de Buget (Anexa II la Contractul de Finanțare).: vizite pe teren). Prin urmare. sunt cele aferente desfăşurării de către angajații GAL a activităţilor conform fişei postului (ex. fie odată cu Dosarul cererii de plată pentru componenta „b”.ONG. Aceste servicii se vor externaliza în baza unei proceduri de achiziţii şi este la 6 . seminarii. În condiţiile în care GAL doreşte să facă externalizarea serviciilor de verificare a proiectelor (conformitate şi eligibilitate). etc. Componenţa Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b) se va face diferit pentru fiecare din componente: • Pentru componenta „a”. 21.Cheltuieli pentru servicii externalizate. III . componenta „a”. Dosarul cererii de plată va fi depus funcţie de numărul de rapoarte intermediare/finale stabilite. 23. • Pentru componenta „b”. urmând ca ulterior să se încheie un Act Adițional la Contractul de Finanțare prin care TVA-ul să fie rambursat de APDRP. componenta „b”. Conform Ghidului solicitantului pentru Submăsura 431.2.2) reprezintă entități juridice constituite în conformitate cu prevederile OG nr. dosarul cererii de plată poate fi depus (chiar și lunar) fie separat. • copie conformă cu originalul după Statutul asociaţiei. având statut de organizații non-guvernamentale (ONG). identic procedurii aplicate măsurii 322. 26/2000. II. 22. Conform prevederilor OUG nr.

informare. etc. Benenficiarul (GAL) având obligația de a declara că nu are legături cu furnizorul respectivelor servicii/bunuri (Sectiunea 8 – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare). Externalizarea unor servicii (altele decât închirierea de spații). sau alte spații pentru derularea activităților de instruire. 25.II al componentei „a” subcapitolul cheltuieli pentru asigurarea transportului). Eligibilitatea cheltuielilor cu transportul persoanelor angajate în cadrul aparatului tehnic de la domiciliul până la sediul asociaţiei (în cadrul Cap. de terenuri. clădiri existente. În această situaţie se va avea în vedere evitarea conflictului de interese. 7 . conform prevederilor din OUG 34/2006. şi a evaluatorilor din bugetul GAL. 13 – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea. Pentru persoanele angajate în cadrul GAL. cheltuielile cu transportul de la domiciliul acestora până la sediul asociaţiei sunt cheltuieli personale şi nu se decontează din cheltuielile aferente funcţionării GAL. în conformitate cu prevederile art. prin orice mijloace financiare. alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”.13din OUG 34/ 2006. sau închirierea/cumpărarea de echipamente/bunuri se va face în baza unei proceduri de achiziţii.). de la unul din membrii GAL-ului. “OUG 34/ 2006 . latitudinea GAL să stabilească valoarea acestor servicii.Art. Închirierea unor spații. Posibilitatea subcontractării de către GAL-ul a unei entităţi juridice membră a asociaţiei (ex:închirierea unei săli aparţinând unei primării membră în GAL/externalizarea furnizării de servicii de formare către un partener GAL etc. în vederea închirierii spațiului pentru sediul GAL-ului. nu necesită procedură de achiziții. Prin urmare. cu respectarea prevederilor Instrucţiunilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la contractul de finanţare).24. se vor respecta prevederile legale privind conflictul de interese stipulate în Manualul Procedură Achiziții (versiunea în vigoare).

cursuri etc.2. GAL vrea să externalizeze serviciile de contabilitate (ținerea evidenței contabile și întocmirea balanței/bilanțului) atunci încheie un contract de servicii cu o firmă specializată în acest sens. 8 . Programul Anual de achiziție se realizează în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor de achiziții (anexă la Contractul de Finanțare) și privește achizițiile care se fac pe parcursul întregului an. Conform Codului muncii. Dacă însă.2. Întocmirea Programului Anual de Achiziții și modalitatea de estimare a valorii serviciilor externalizate. diurnă etc. Costuri ce trebuiesc acoperite de GAL-uri pentru participarea la activităţile RNDR (seminarii. aferente componentei b) se va face ținând cont de prevederile din Anexa IV “Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR”. Angajarea persoanelor trebuie să se facă în conformitate cu legislația națională în vigoare. Pe toată perioada contractului de finanțare. Cap I. anual se vor depune noi programe de achiziții (putând fi selectați noi furnizori). Furnizorul de bunuri/servicii va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind evitarea conflictului de interese. respectiv OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare.26. cazare. seminarii. masă. etc. se pot încheia contracte/convenții civile pentru servicii prestate ocazional fără caracter de permanență. O persoană cu studii economice superioare care nu are calitatea de „contabil autorizat” poate fi angajată cu contract de muncă pe funcția de contabil. III și Cap IV. Valoarea contractului de achiziții se stabilește având în vedere prevederile din Secțiunea a – 2 – a “Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică”. pentru o perioadă mai mare de un an se pot încheia acorduri cadru. În conformitate cu prevederile secţiunii 7. – transport. Contractele de achiziții se pot încheia cuprinzând toată durata anului în curs. II. “Cheltuieli cu personalul GAL”. sunt eligibile "cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală. Cheltuielile eligibile pentru componenta “a”. 28. respectiv Tipuri de cheltuieli pentru Cap.2 . Eligibilitatea cheltuielilor aferente angajării pe bază de convenție civilă a unei persoane fizice cu studii superioare pentru evidența contabilă a GAL în cadrul Sub-măsurii 431. Conversia valorilor în lei și euro din cadrul Programului Anual de Achiziții. din Manualul de procedură privind implementarea sub-măsurii 431. pentru întocmirea bilanțului pentru o perioadă determinată. Achiziția activităților externalizate (inclusiv a celor referitoare la Cap. GAL poate încheia un astfel de contract/convenție civilă cu o persoană autorizată conform Legii OG 65/ 1994. 27.Urmărirea derulării contractului pentru Componenta „a”. componenta „a”.).".

Necesitatea menționării combustibililor și materialelor consumabile în Programului Anual de Achiziții.d.2. aceasta incluzând o perioadă de maxim 90 de zile de la depunerea ultimei Cereri de Plată. Posibilitatea modificării Declarației de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare a GALului. În ceea ce privește durata perioadei de acordare a avansului. Data efectuării ultimei plăți aferente Contractului de Finanțare încheiat pentru sub-măsura 431. în vigoare. 5.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și prevederile din Manualul de Procedură Autorizare Plăți. Eligibilitatea cheltuielilor implicate de ratele de leasing. Solicitarea de acordare a avansului. al achizițiilor a cartușului III din Formularul AP 1.2. utilizând conversia euro/lei menționată în Contractul de Finanțare.2. În situația în care valoarea combustibilului nu va fi inclusă în Programul Anual de Achiziții. în cazul Sub-măsurii 431. chiar dacă această cheltuială se realizează prin cumpărare directă. 33. decontarea acestuia se va realiza în baza bonurilor de combustibil și a documentelor suport privind deplasarea. declarația de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare GAL poate fi modificată.29. Verificarea dosarului cererii de plată – secțiunea pentru avans.3. Materialele consumabile pot fi cuprinse în Programul Anual de Achiziții.1 – Cererea de plată pentru avans. Conform Manualului de Procedură Autorizare Plăți. 30. Ultima dată de efectuare a plății din partea APDRP în cadrul Contractului de Finanțare este 31 decembrie 2015. se vor aplica prevederile din Instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431.p. Conform prevederilor din Manualul de Procedură Autorizare Plăți – postat pe site-ul APDRP.2. • instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare). nu este necesară completarea d. Pentru închirierea mijloacelor de transport este valabilă orice modalitate de închiriere care respectă: • eligibilitatea cheltuielilor conform prevederilor procedurii de implementare a Sub-măsurii 431.v.2. 32. 9 . cap. Combustibilul poate fi cuprins în Programul Anual de Achiziții având în vedere pragul valoric stipulat în OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare. Conversia valorii euro/lei se realizează conform prevederilor Manualului de procedură al sub-măsurii 431. 31.

. în baza unui contract de comodat. instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431.2. în următoarea situație: “Beneficiarul poate efectua modificări bugetare. Modalitatea de modificare a Bugetului (în limita maximă stabilită prin Contractul de Finanțare). în cazul modificării numărului de Rapoarte de Activitate prevăzute a fi depuse de către GAL prin Raportul Inițial. • factura emisă de furnizorul de utilități.10)”. 10 • 35. dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului şi modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de Finanțare. pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431. de pe site-ul APDRP. Aceste cheltuieli vor fi decontate din componenta „a”. sau a datelor depunere a acestora. pentru decontarea cheltuielilor cu utilitățile este necesar ca la dosar să se atașeze. fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare.34. • factura emisă de comodant referitoare la utilități în care să se facă trimitere la factura respectivă a furnizorului de utilități.2. Cheltuielile cu întreținerea sediului închiriat în baza unui contract de comodat sunt eligibile. 36. În conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431.Cheltuieli pentru întreţinerea sediului GAL (curăţenie. În cazul în care un GAL preia în comodat o parte din spațiul unei clădiri pentru sediul acestuia.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și procedura de plată (autorizarea și efectuarea plăților). în sensul realocărilor între capitolele bugetare. cât și a datelor de depunere stabilite. Modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale nu necesită încheierea de act adițional. Eligibilitatea cheltuielilor cu întreținerea sediului.2”. ” numărul de rapoarte de activitate intermediare/finale nu sunt considerate activități. ci numai Nota de aprobare (L/C1.2. Tipuri de cheltuieli pentru Cap. Conform prevederilor din Manualul de procedură pentru implementarea sub-măsurii 431. II . igienizare etc. nu este necesar să se încheie Act Adițional la Contractul de Finanțare. pe lângă alte documente menționate în Instrucțiunile de plată aferente Măsurii 431. mai mari de 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului. Prin urmare. Se încheie Act Adițional în următoarea situație: “Rectificarea bugetului prin realocări ale valorilor între capitolele acestuia. Modificarea numărului de Rapoarte de Activitate prevăzute a fi depuse de către GAL prin Raportul Inițial. pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431.2: • contractul de comodat în care să fie menționată pe lângă alte aspecte și modalitatea de plată a utilităților. se vor aplica prevederile mai-sus menționate. fără a majora valoarea totală eligibilă angajată prin Contractul de Finanțare. să se factureze la prețul din factura furnizorului de utilități și pentru un consum normal (raportat la suprafață și la ceilalți locatari ai clădirii).).

cazarea și masa participanților la acțiuni de informare – promovare și animare a teritoriului (seminarii. cazarea și masa participanților pentru participarea la aceste acțiuni (seminarii. cheltuielile pentru cazare. masă și transport aferente componentei „a” . Lățime 25 cm – A5 landscape) pe toate utilajele/instalațiile/achizițiile mobile procurate prin proiect. în situația în care un GAL organizează un eveniment de promovare. se aplică autocolante informative (Înălțime 15 cm. nu se poate aplica prevederea menționată mai sus și astfel nu se recomandă amplasarea la sediul GAL a unui panou informativ. .000 de euro.. se montează o plăcuță informativă (Înălțime 50 cm. Aceste cheltuieli se vor deconta in baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar În conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală. Lățime 70 cm). grupuri de lucru. diurnă etc. se montează panouri informative (Înălțime 150 cm. Dat fiind faptul că la sediul GAL nu se poate pune problema unor investiții. Dacă valoarea totală a investiției este mai mică de 500. Anexa VI: informație și publicitate referitoare la ajutorul FEADR [prevăzute la articolul 58 alineatul (3)]. la sediul GAL trebuie să se instaleze totuși o 11 38. masă și transport.2 – Responsabilitățile beneficiarului). – transport. etc. cheltuielile cu transportul. În plus. În cadrul componentei „b” cheltuielile privind transportul. cazarea și masa participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții. din componenta „a”.ro) și cu respectarea prevederilor normative europene în vigoare (Regulamentul CE 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. acestea nu necesită procedură de achiziții. ci doar a unor costuri de întreținere și dotări. cheltuielile pentru cazare.Cap. punctul 2.) – caz în care va fi necesară o procedură de achiziții. masă și transport nu vor necesita procedură de achiziții. Necesitatea amplasării panourilor informative de către GAL. II: Cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală. a cărui organizare nu este externalizată. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate). pot fi externalizate (achiziționate) – caz în care vor necesita procedură de achiziții. iar acestea pot să includă și transportul. dacă valoarea totală eligibilă a investiției este mai mare de 500.apdrp. seminarii. Lățime 200 cm) în locul în care este amplasată investiția pentru care au fost acordate fondurile nerambursabile. etc. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). În cazul cheltuielilor pentru cazare. chiar dacă investiția este deja prevăzută cu panouri/plăcuțe informative. în cadrul componentei „b” cheltuielile privind acțiunile de promovare și animare pot fi externalizate. De asemenea. în conformitate cu Regulamentul CE 1974/2006. cazare. masă și transport nu necesită procedură de achiziții. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate). subpunctul 2. etc. grupuri de lucru.). versiunea sintetică publicată pe pagina web a APDRP (www. Situațiile care impun desfășurarea unei proceduri de achiziții pentru cazare. Astfel.000 de euro.37. masă. Spre exemplu.

Paragraful „Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. stema României. Concluzionând. cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană. pagina de internet proprie nu se realizează conform prevederilor Manualului de Identitate al APDRP. de la stânga. În același timp. ci doar cu utilizarea corectă a elementelor prevăzute de Manualul de Identitate Vizuală (siglă. concept vizual APDRP și. în cazul menționat de dumneavoastră. cât și prin utilizarea lor (se vor utiliza toate elementele de identitate vizuală. poziționate pe prima pagină. Astfel. poziționat pe prima pagină. indicativ. puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.39. în cadrul paginii web se vor menționa obligatoriu următoarele informații și paragrafe: . atât prin poziționarea acestora (în partea superioară. precum și normele de asigurare a transparenței gestionării fondurilor europene.000 de euro. finanțate prin PNDR. Conceptul grafic și structural vă aparține dumneavoastră. atât la sediul GAL. 12 . Manualul de Identitate Vizuală creează cadrul instituțional corect de implementare a identității instituționale a APDRP. Manualul de identitate vizuală descrie detaliile tehnice la fiecare element al identității vizuale. Totodată. la dreapta: sigla UE. un link către acest portal web și imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE – România.Paragraful „Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România. cu respectarea codurilor de culoare și a proporțiilor acestora). în cazul GAL. cât și în locurile în care sunt realizate investițiile din cadrul GAL. Este necesară respectarea vreunei forme? plăcuță informativă. sigla LEADER.”. sigla UE și stema României). în acord cu actele normative naționale și europene în vigoare. În ceea ce privește pagina de internet nu există specificații în MIV. . stabilind modul de utilizare și aplicare a elementelor de identitate vizuală ale APDRP. ca mijloc de comunicare electronică în masă este semnificativă și astfel se va acorda o atenție foarte mare aplicării elementelor de identitate vizuală. exprimată în paragrafe de sine stătătoare sau în cadrul unor texte. este obligatorie amplasarea de plăcuțe informative. având posibilitatea să optați pentru acel concept care vă slujește cel mai bine obiectivele. Toate aceste elemente de identitate vizuală (panouri.Contribuția Uniunii Europene prin Programul SAPARD și PNDR. plăcuțe și autocolante informative) se utilizează pentru asigurarea transparenței alocării fondurilor europene acordate României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web”. sigla personală). Menționăm câteva prevederi și recomandări în realizarea paginii de internet. . având în vedere că valoarea totală eligibilă a acestora este de 400. Pagina de internet. logotip. beneficiarii fondurilor europene acordate prin PNDR sunt obligați să amplaseze plăcute informative în locul în care se realizează investiția.

a unui program anual al achiziţiilor publice. Conform Instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii publici – anexă la contractul de finanțare: “Autoritatea Contractantă poate achiziționa servicii (de exemplu: verificare proiect. inspecție de șantier. este obligat GAL-ul să dea curs acestor solicitări? Se vor respecta precizările cuprinse în ”Ghidul de utilizare a elementelor de identitate vizuală”. Cumpărarea directă nu se încadrează într-o procedură de achiziții. după caz. 1 lit. În calitate de autoritate contractantă. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. 42. Potrivit art. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 925/2006. la depunerea contractului la Serviciul Achiziții – CRPDRP? În urma primirii de către GAL a solicitării de a pune Programul Anual de Achiziții la dispoziția diverselor societăţi. 8 din OUG 34/2006.” În temeiul art. pe baza unui contract de cumpărare directă.. 34/2006. privind Programul Național de Dezvoltare Rurală.CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare. produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevăzută în articolul 19 din OUG nr. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice.). disponibil pe site-ul www. . 4 din HG nr. GAL este autoritate contractantă în sensul OUG 34/2006.000 euro. actualizarea.Paragraful „Toate informațiile. ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. a din HG 925/2006 normele de aplicare a OUG nr. etc. Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor. furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării”. 40. Care sunt elementele de identitate vizuală obligatoriu de utilizat în cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 431. În acest caz Autoritatea Contractantă nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă care va fi depus spre verificare și avizare la Serviciul Achiziții .2? În cazul contractelor încheiate între GAL și un furnizor/prestator. este necesară completarea și depunerea Declarației de conformitate. 3 alin. în temeiul art. Declarația de conformitate nu trebuie completată de GAL în cazul contractelor încheiate pe o sumă mai mică de 15. Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de conducătorul 13 41. poziționat pe prima pagină.ro /INFORMAȚII UTILE/ Elemente de identitate vizuală. GAL are obligația de a elabora şi.000 euro. cu valoare mai mică de 15. declarația de conformitate însoțește dosarul de achiziții întocmit în cazul unei proceduri de achiziții – definită conform OG 34/2006 cu completările și modificările ulterioare. pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante.apdrp.

• procură notarială de delegare a atribuțiilor către noul reprezentant legal. 43. Înlocuirea Responsabilului legal al Contractului 14 . 44. 2. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completările ulterioare. având această calitate în conformitate cu prevederile legale care reglementează domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii juridice respective) etc. (7).autorităţii contractante. 5 din Legea nr.2. modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. este o cheltuială eligibilă atunci când aceste servicii se pot încadra numai în codul CAEN 7022. Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice. prin a invita persoanele interesate la sediul GAL. • cazier judiciar. se poate considera că GAL. Se pot cumula serviciile de consultanță care privesc verificarea Achiziția de servicii de consultanță (consultanta pentru managementul si administrarea contractului si consultanta pentru evaluarea proiectelor) în cadrul Sub-măsurii 431. componenta a – capitolul 3. conform atribuţiilor legale ce îi revin. În cazul în care reprezentantul legal rămâne același (nu este revocat) iar atribuțiile acestuia sunt delegate către o altă persoană. cu avizul compartimentului financiar-contabil. • copie act de identitate și cazier judiciar a noului reprezentant legal. se precizează cum se realizează accesul la informațiile de interes public. se vor solicita următoarele documente: • copie după actul de identitate. în scopul obținerii informațiilor solicitate În cazul solicitării de înlocuire a Responsabilului legal al Contractului există două situații: 1. pot răspunde solicitărilor de punere la dispoziție a Programului Anual de Achiziții. dacă nu au publicat pe site –ul oficial Programele de Dezvoltare Locală și/sau alte programe de interes public. se vor solicita următoarele documente: • copie după Statutul GAL. Întrucât potrivit Art. În cazul în care responsabilul legal este revocat și înlocuit de o altă persoană. care să ateste că ”noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective”.urile. • Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor semnată de către asociaţi prin care fostul reprezentant este revocat din funcţie şi decizia de numire a noului responsabil legal.

GAL poate solicita rambursarea acestor cheltuieli în Cererile de Plată pe care le depune în anul 2013).2. 46. a Sub-măsurii 431. consultanta pentru intocmirea SF si PT nu este eligibila in cadrul capitolului 3 – componenta a. 10/1995. IV ”Cheltuieli pentru furnizarea informației cu privire la strategia de dezvoltare locală”. GAL poate solicita rambursarea acestor cheltuieli în Cererile de Plată pe care le va depune în anul următor. (Spre exemplu.45. Nici in cazul proiectelor depuse direct la structurile APDRP. De asemenea. Numai beneficiarii care trebuie sa intocmeasca SF și PT (anexe la Cererea de Finantare in cadrul proiectului depus) pot include acest tip de cheltuiala ca eligibila in bugetul proiectului. viabilității economico-financiare a proiectului și managementul și administrarea contractului. GAL poate efectua plățile facturilor emise într-un an calendaristic și în anul următor. expertii Agentiei nu realizeaza o verificare tehnica a continutului SF si PT. Cheltuielile legate de crearea și actualizarea site-ului propriu al GAL trebuie încadrate în cadrul componentei b a Sub-măsurii 431. întrucât realizarea paginii de internet a GAL are ca scop diseminarea informației cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locală în teritoriu și reprezintă o acțiune specifică componentei b a Submăsurii 431. GAL poate efectua plățile facturilor emise în anul 2012 de către furnizori și în anul 2013. Astfel. In ce priveste verificarea SF si PT aceasta se efectueaza de verificatori atestati conform Legii nr. la Cap. 15 .2. (ex: posibilitate de a plăti în anul 2013 facturi emise de furnizori în anul 2012 și de a Serviciile care se incadreaza in codul CAEN 7112 reprezinta servicii de asistență în inginerie pentru intocmirea SF si PT. încadrându-se în codul CAEN 7022 și serviciile de consultanță aferente codului CAEN 7112 privind serviciile de asistență în inginerie? Încadrarea cheltuielilor legate de crearea și actualizarea site-ului propriu al GAL Posibilitatea de a plăti facturi emise într-un an calendaristic și în anul următor și de a include aceste cheltuieli în Cererile de Plată depuse în anul calendaristic următor.2. si nu servicii pentru verificarea acestora.

desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate și a rezultatelor obținute.2 49. Pentru achizițiile realizate de GAL.) Posibilitatea ca un GAL (în calitate de ONG) să depună un proiect în cadrul unei măsuri din axele 1 – 3 ale PNDR în cadrul cărora ONGurile sunt beneficiari eligibili. Programele anuale de achiziții se vor depune 16 47. (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate.include aceste cheltuieli în Cererile de Plată depuse în anul 2013. GAL-ul nu poate utliza resursele umane și materiale pentru care primește finanțare prin Sub-măsura 431. va trebui sa demonstreze ca acestea se derulează/organizează prin alocări independente de resurse (umane. infrastructura etc. GAL-ul.  Descrierea rezultatelor – Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților din componenta b).2-1.2 și 421.  Descrierea activităților – Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților din componenta b). In ceea ce privește posibilitatea unui GAL (asociație cu scop nepatrimonial) de a fi beneficiar al altor măsuri din PNDR decât 431. dosarele de achiziții se depun pe tot parcursul celor 4 ani de la semnarea Contractului de finanțare însoțite de Programele anuale de achiziții. (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate.2 pentru a elabora și derula un alt proiect finanțat prin FEADR. obținute în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Acitivitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. 48.). Raportul Final de Activitate (RT14. desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Activitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate). Întocmirea de către GAL a Raportului Final anual aferent Contractului de Finanțare încheiat în cadrul Sub-măsurii 431.4) va cuprinde următoarele rubrici și informații:  Rezumatul contractului (inclusiv obiectivele) – Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse în Raportul Inițial. în măsura in care prin STATUT își propune si aceste alte acțiuni/activități. întrucât nu se limitează prin nicio reglementare legala posibilitatea unui GAL de a avea si alte scopuri decât implementarea PDL-ului. a activităților aferente componentei b). fiind necesara si o evidențiere distincta in contabilitatea GAL. GAL are obligația de a întocmi și depune Programul anual de achiziții la Serviciul Achiziții CRPDRP. Întocmirea și depunerea Programului anual de . perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate).

în baza unor contracte individuale de muncă. 114 alin. în calitate de ”Conform prevederilor art. Potrivit prevederilor art. a la angajatori diferiți sau la același angajator. conform prevederilor art. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi. Decontarea În cazul în care GAL își desfășoară activitatea într-un sediu în baza unui contract de comodat. următoarele precizări față de angajarea personalului și de respectarea personalului GAL și Codului Muncii de către angajator și angajați: respectarea de către GAL. Cheltuielile aferente acestor întreținere a sediului contracte se încadrează în Capitolul bugetar 2 – componenta a. anul pentru care s-a întocmit Programul. la începutul fiecărui an calendaristic pe parcursul derulării Contractului de finanțare.50. acestea fiind eligibile pentru decontare. Se poate achiziționa la începutul lunii o cantitate cheltuielilor de mai mare în baza unui singur bon de combustibil. prin lege. se va realiza în funcție de scopul și necesitatea contractului și de valoarea fiecărui contract de achiziții identificată la momentul întocmirii Programului anual. 35 alin 1 și 2 din codul Muncii. 1 din Codul muncii.5 Decontarea litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă. durata maximă legală a 17 . 40 de ore/săptămână. Încadrarea într-o procedură de achiziții. poate contracta cheltuielilor de servicii de curățenie și igienizare (inclusiv materiale pentru curățenie/igienizare). facem precizare că prevederile Codului Muncii. timpului de muncă au în vedere timpul de lucru prestat în temeiul unui singur cntract individual de muncă. orice salariat are dreptul de a munci angajator. referitoare la durata timpul de odihnă”. De asemenea. care va fi achizițiile realizate de depus spre verificare și avizare la SA-CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și GAL incompatibilități de participare. GAL Angajarea Inspecția Muncii a transmis către APDRP. republicat. pentru anul în curs. exceptând situațiile în care. GAL poate achiziționa servicii. 51. 53. pentru salarații cu normă întreagă. 52. republicat. Se va utiliza formularul de achiziții Program de achiziții existent în Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR – Anexa la Contractul de finanțare pentru sub-măsura 431. Decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală se face în limita contravalorii a 7. În acest caz.2. pe baza unui contract de cumpărare directă. 112 alin. produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevazută în articolul 19 din OUG nr. Programele vor conține achizițiile pe care GAL dorește să le realizeze pe parcursul unui an calendaristic. 1 din același act normativ. GAL Precizări privind nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă. ”Timpul de muncă și Legat de timpul de muncă. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. sunt prevăzute muncii – Titlul III incompatibilițăți pentru cumulul unor funcții. La depunerea fiecărui Program anual. însă bonul poate fi prezentat la decontare o singură dată și doar transport însoțit de documente (Ex: ordine de deplasare etc) care să justifice cel mult valoarea menționată pe bon. GAL va menționa în titlul Formularului. beneficiind de salariul prevederilor Codului corespunzător pentru fiecare dintre acestea. republicat.

unul cu normă întreagă și celălalt cu timp parțial) la un singur angajator. măsurii 431.2.2 GAL va trebui să elaboreze o temeinică fundamentare pentru a demonstra necesitatea și oportunitatea acestui studiu legate de obiectivele strategiei locale de dezvoltare și impactul studiului asupra implementării strategiei de dezvoltare locală deja elaborată și în baza căreia GAL a fost selectat. în urma încheierii contractului de servicii cu GAL. la angajatori diferiți. II “Cheltuielile ale zonei” în cadrul pentru realizarea de studii ale zonei”. ar avea ca rezultat final realizarea de studii. care au stat la baza elaborării strategiei. considerăm că prevederile Codului muncii referitoare la durata timpului de muncă au în vedere timpul delucru în temeiul unui singur contract individal de muncă. în baza unor contracte individuale de muncă și nici nu stabilește o durată minimă a timpului de lucru în situația încheierii unui contract individual de muncă cu timp parțial. toate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o firmă de consultanță care. menționate în cadrul componentei “b” ale Sub-măsurii 431. să nu depășească durata maximă a timpului de lucru. Nu există un componentei b a Sub. timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână. pot fi cap. 115 din Codul Muncii. Pe de altă parte. trebuie însă să se țină cont de repartizarea programului de lucru. aceasta va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.cod CAEN specific pentru “elaborare de studii ale zonei”. GAL va trebui să specifice în documentația de licitație pe care o va elabora. În acest caz.54. la același angajator durata maximă a unei zile de lucru nu poate fi mai mare de 12 ore și în cazul acelui salariat care cumulează două funcții (în baza a două contracte individuale de muncă.” Finanțarea de ”studii Serviciile privind realizarea de ”studii ale zonei” aferente categoriei de cheltuieli de la Cap. dă posibilitatea pentru anumite sectoare de activitate/unități/profesii ca prin negocieri colective sau individuale ori prin acte acte normative specifice durata zilnică a timpului de muncă să fie mai mică sau mai mare de 8 ore/zi. În vederea externalizării unui contract de servicii de către GAL pentru realizarea de studii. Astfel. republicat. Deci. GAL va trebui să formuleze cerințe clare privind: 18 . Studiile realizate prin componenta „b” nu trebuie să se se regăsească în studii deja realizate. Codul muncii nu impune condiția ca totalul orelor presatate în temeiul mai multor contracte individuale de munca. Legea nu interzice unui salariat să presteze activitate la diferiți angajatori. prin dispozițiile art. II aferent realizate de o firmă de consultanță care are prevăzut în obiectul de activitate servicii de consultanță. inclusiv orele suplimentare. În acest sens. În cazul în care durata zilnică a timpului de muncă eset de 12 ore. clauză obligatorie cuprinsă în modelul cadru al contractului individual de muncă cu timp pațial.

1. calificarea experților firmei de consultanță (demonstrată prin CV și alte documente) care ar urma să realizeze studiul și experiența anterioară a firmei de consultanță în a elabora studii cu tematică similară. fundamentarea valorii contractului de servicii pentru realizarea de studii în mod realist. urmărind eficiența alocărilor financiare. SUBIECT Necesitatea elaborării de către GAL a unor Ghiduri ale RĂSPUNS GAL are obligația să utilizeze și să respecte prevederile minime și obligatorii din forma finală a Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se regăsesc obiectivele și tipul de investiții ale proiectului (disponibilă pe pagina de web a APDRP). ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURII 41 DIN CADRUL AXEI 4 LEADER Nr. care să răspundă cerințelor privind necesitatea realizării lui și impactul asupra implementării strategiei de dezvoltare locală. la care se pot adăuga criteriile de selecție 19 .stabilirea conținutului studiului. crt.

disponibil pe site-ul www. Modelul de Cerere de Finanțare necesar pentru depunerea unui proiect la nivelul GAL. Lansarea de către GAL a apelurilor de selecţie a proiectelor în cadrul Măsurii 41. Selecţia proiectelor în cadrul Măsurii 41. În cazul proiectelor ce prevăd construcții montaj. Întocmirea calendarului apelurilor de selecție pentru măsurile incluse în PDL intră în atribuțiile GAL. 3. Pentru proiectele atipice de investiții se va utiliza formularul de cerere de finanțare aferent măsurii din PNDR cu investiții similare. Procesul de verificare se realizează de către echipa GAL (prin personalul angajat sau servicii externalizate). fără a fi condiționată de deschiderea sesiunilor de depunere de către APDRP pentru măsuri din axele 1. secțiunea Formulare. specifice ale GAL.ro. care se pretează cel mai bine pentru investiția prevăzută în proiectul atipic. Pentru proiectele finanțate prin măsura 41. GAL îşi va asuma responsabilitatea pentru toate informaţiile conţinute în documentele elaborate. Pentru proiectele de servicii se va utiliza formularul cadru de cerere de finanțare pentru proiecte de servicii (E1. se va utiliza formatul de cerere de finanțare care este postat pe site-ul www. aceste documente nu necesită aprobare din partea unor instituții publice. destinate solicitanților. 4.apdrp.2. APDRP a deschis sesiune permanentă.1LS).2013 – sfârșitul perioadei de programare. solicitantul va atașa proiectul tehnic în funcție de tipul investiției specificate în cererea de finanțare și celelalte documentele solicitate conform legislației. Proiectele depuse la GAL vor fi verificate din punct de vedere al conformității.12. preluate din Planul de Dezvoltare Locală. Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din PNDR.ro în cadrul Manualului de Procedură pentru implementarea măsurii 41.apdrp. eligibilității și criteriilor de selecție. solicitanului pentru accesarea măsurilor incluse în PDL şi supunerea aprobării acestora unei instituţii implicate în implementarea Axei LEADER (AM PNDR/APDRP). 2 și 3. 20 . până la epuizarea fondurilor alocate și nu mai târziu de 31.

atât a Studiului de Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic.03. așa cum au fost menționate în Planul de Dezvoltare Locală. 7.ecb. se va folosi formularul de contract utilizat pentru măsura în care se încadrează scopul proiectului. Pentru semnarea Contractului de Finanțare. dacă în fișele măsurilor din axa 1-PNDR orașele sunt menționate în categoria de beneficiari eligibili și este permisă realizarea investițiilor/activităților pe teritoriul administrativ al localitatilor urbane. este cursul euro-leu de la data aprobării. Eligibilitatea beneficiarilor care provin din orașele membre în GAL. care face referire la art. în caz contrar. Necesitatea respectării criteriilor de eligibilitate și de selecție prevăzute în PNDR pentru măsurile preluate de GAL în PDL. la care va adăuga criteriile de selecție specifice. 56754/ 21. pentru proiectele care prevăd construcții – montaj. În mediul urban pot fi implementate proiecte ce se încadrează în obiectivele măsurilor din axa 1PNDR. 9. Conform adresei AM PNDR nr. Aplicarea regulii de minimis în cadrul axei LEADER. orașele nu vor fi eligibile pentru accesarea proiectelor care se încadrează în obiectivele măsurilor axei 3 a FEADR. GAL va prelua criteriile de selecție aferente măsurii în care se încadrează proiectul. regula de minimis se va aplica numai acolo unde este cazul (pentru acele proiecte care se încadrează în măsurile FEADR pentru care această regulă se aplică). Modelul de Contract de Finanțare și cursul de schimb euro-lei care va fi utilizat pentru proiectele selectate de către GAL.html Raportul de Selecție/ Raportul de contestații GAL sunt atașate la Cererea de finanțare.5. Raportului de Selecție/Raportului de Contestaţii de către președintele GAL/ reprezentantul legal al GAL sau o altă persoană din cadrul GAL mandatată în acest sens. 64 din Regulamentul CE 1698/2005.2012. Cursul de schimb folosit pentru conversia valorii contractului din euro în lei.int/index. 8. Pentru proiectele care prevăd construcții – montaj va fi necesară depunerea. Conform adresei AM PNDR nr. proiectul fiind declarat neeligibil. Proiectele care se încadrează în obiectivele și tipul de investiții ale unei măsuri din PNDR trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului aferent măsurii respective. Punctajul tuturor criteriilor de selecție va fi stabilit de GAL. publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.03. ca anexă la Cererea de Finanțare. 56754/ 21. 21 .2012. 6. Necesitatea depunerii ca anexă la Cererea de Finanțare a Studiului de Fezabilitate.

de numărul previzionat de cursanți etc. instalație de sonorizare etc). lansat pentru Sub-măsura 411-111: 1. 11. Totuși. În cazul sesiunilor de depunere lansate de către GAL-uri nu va fi necesară respectarea datei de 14. la care se adăugă criteriile de selecție locală (dacă acestea sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală). Este necesară depunerea de către potențialul beneficiar a unui Certificat de producător datat înainte de 14. pentru proiectele care se vor regăsi în scopul uneia dintre măsurile descrise în PNDR se vor respecta criteriile de eligibilitate și intensitatea ajutorului prevăzute pentru măsura respectivă.05. la criteriile de selecție pe care GAL le poate include în apelul de selecție propriu.2012 pentru emiterea Certificatului de producător. pentru a respecta acest criteriu de 22 . GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurilor 111 și 143 din PNDR.2012. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111. GAL poate să prevadă punctaj în funcție de numărul experţilor menționați în Cererea de Finanțare și experienţa acestora. informare şi difuzare de cunoştinţe” și obiectivele Măsurii 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” Termenele stabilite prin ultima variantă a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 141.05.Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (criteriu de selectie prevazut în fișa măsurii 111 din PNDR). Astfel. Conform Ghidului Solicitantului pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală – Măsura 41. informare şi difuzare de cunoştinţe” și respectiv 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” – PNDR. spre exemplificare. 2. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu trebuie să depăşească 100 de puncte. Planificarea activităţilor (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 111 din PNDR). adaptate la modalitatea de implementare a acestor proiecte. Pentru selecția acestor proiecte. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111– pentru a respecta acest criteriu de selecție. beneficiarii vor trebui să respecte toate criteriile de eligibilitate și de selecție prevăzute de fișa măsurii din PNDR și să depună toate documentele justificative anexă la Cererea de Finanțare. de logistica folosită pentru implementarea proiectului (videoproiector. beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin sub-măsura 411-111 și 411-143 trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari (finali și direcți) eligibili menționați în fișa măsurii 111 ”Formare profesională.10. o variantă de adaptare a criteriilor de selecție prevăzute în fișa măsurii 111 din PNDR. sunt aplicabile numai următoarei sesiuni de depunere aferente Măsurii 141 și numai pentru acei beneficiari care aplică direct prin axa I a PNDR. pentru accesarea măsurii 411141 prin PDL implementat de către GAL? Proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurii 111 ”Formare profesională. Prezentăm mai jos.

respectiv a Sub-măsurii 413 pentru a finanța acțiuni care se încadrează în obiectivele Măsurii 322. Este posibil ca un solicitant care este beneficiar al unui contract de finanțare pe Măsura 322 și are un proiect în derulare pe această măsură să înainteze o cerere de finanțare în cadrul măsurii 413 – 322 din cadrul axei LEADER. Variantă de adaptare a criteriilor de selecție prevăzute în fișa măsurii 143 din PNDR. 12. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111. întrucât finanțarea acestor proiecte se realizează din măsuri și axe distincte.selecție. GAL poate acorda punctaj în funcție de bugetul alocat pentru fiecare cursant. Totuși. la criteriile de selecție pe care GAL le poate include în apelul de selecție propriu. 1. sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și Proiectul Tehnic alături de Studiul de 23 13.Capacitatea tehnică (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 143 din PNDR) . chiar dacă are în implementare un proiect în cadrul Măsurii 322 din PNDR. Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj. în cadrul unui Plan de Dezvoltare Locală? Cum se stabilește valoarea contractată Un beneficiar poate depune un proiect în cadrul Măsurii 41.Capacitatea profesională (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 143 din PNDR) . beneficiarul va trebui să aibă în vedere ca proiectul pe care dorește să îl realizeze în cadrul Măsurii 41 (respectiv 413 -322) să nu aibă aceleași obiective și să nu vizeze același tip de investiții care erau prevăzute pentru proiectul aflat în derulare în cadrul Măsurii 322. GAL poate acorda punctaj în funcție de numărul de activități previzionate în Cererea de Finanțare. 3. pentru a respecta acest criteriu de selecție. ce vor fi finanțate prin Măsura 41. .pentru a respecta acest criteriu de selecție GAL poate acorda punctaj în funcție de echipamentele tehnice (logistica) de care dispune pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. 2. lansat pentru Sub-măsura 411-143.pentru a respecta acest criteriu de selecție. Proiectele de servicii finanțate prin măsura 41 se vor verifica și urmării în implementare conform descrierii din Manualul de procedură pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală – Măsura 41. Subliniem că aceeași precizare este valabilă pentru toate Măsurile PNDR care pot fi accesate și prin axa 4 LEADER. GAL poate acorda punctaj în funcție de numărul experţilor menționați în Cererea de Finanțare și experienţa acestora. Oferta financiară (criteriu de selecție prevazut în fișa măsurii 111 din PNDR).

După semnarea Contractului de Finanțare pentru proiecte de servicii finanțate prin măsura 41. valoarea contractată va fi cea din bugetul indicativ al proiectului. la GAL-ul care a selectat proiectul. 14. sunt eligibile cheltuielile cu masa. participanții la activitățile menționate în proiect vor fi exclusiv beneficiari eligibili care au domiciliul pe teritoriul GAL. Beneficiarul are obligația să depună la sediul GAL. Final). beneficiarul trebuie să refacă devizele pe obiecte. 15. întocmit în urma corectării devizelor pe obiecte şi devizului general din SF/DALI. Beneficiarul proiectelor de servicii este obligat să respecte Anexa VI a Contractului de finanțare. anexa la contractul de finantare. implicit devizul general. După avizarea rapoartelor de către experții GAL. spre verificare și avizare. Prin urmare. după întocmirea proiectului tehnic. cazarea și transportul.? Necesitatea depunerii de Rapoarte de activitate. în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. informare și difuzare de cunoștințe (ce constituie obiectivul măsurii 111) se vor realiza pe teritoriul acoperit de GAL și/sau în afara acestuia. Acest deviz general corectat stă la baza întocmirii bugetului proiectului. rezultă că. Valoarea contractată va fi cea din Proiectul Tehnic. beneficiarul va depune aceste rapoarte la OJPDRP. conform cantităţilor de lucrări rezultate la faza proiect tehnic. prin aplicarea materialelor publicitare cu informații privind finanțarea proiectelor prin PNDR. dacă acestea sunt realizate în afara teritoriului acoperit de GAL. avându-se în vedere cantitățile de lucrări rezultate la faza proiect tehnic. În cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 411-111. Proiectul Tehnic și Studiul de fezabilitate trebuie să fie întocmit în conformitate cu legislația națională în domeniu. Atenție! Toate costurile trebuie să fie rezonabile.fezabilitate. toate Rapoartele de Activitate (Inițial. Materialele realizate în cadrul proiectelor de Acțiunile de formare. Termenele de depunere ale rapoartelor sunt prezentate în Ghidul solicitantului pentru Măsura 41. în vederea verificării și avizării. Intermediar. În Fișele de verificare se va controla concordanța între Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic. . 24 16. de către beneficiarii proiectelor de servicii – finanțate prin măsura 41. pentru proiectele de investiții în cadrul Măsurii 41 (investitii care prevad construcțiimontaj)? In conformitate cu prevederile legislative referitoare la întocmirea devizului general si devizele pe obiect (in faza de studiu de fezabilitate). justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare. Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111.

respectiv capitolul 5. Fișa Măsurii atipice trebuie să cuprindă toate cerințele privind obiectivele. prin proiecte atipice. cheltuielile eligibile și intensitatea sprijinului stabilită pentru Măsura respectivă. criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie). în baza propriilor fișe ale Măsurilor atipice cuprinse în PDL-uri. acţiunile şi costurile eligibile. În cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Contractelor de Finanțare aferente Măsurii 41 (cod manual 01-15). Grupurile de Acțiune Locală vor putea implementa acţiuni din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr. un GAL poate selecta proiecte atipice cu condiția ca acestea să poată fi încadrate într-o Măsură atipică. Criteriile de eligibilitate și de selecție specifice Măsurii atipice trebuie să fie prevăzute de către GAL în fișa respectivei Măsuri. acțiunile și costurile eligibile. Prin urmare. GAL-ul trebuie să precizeze în cadrul apelului de selecție. scopul. a fost introdusă posibilitatea ca GAL-urile să poată selecta ”proiecte atipice”. Solicitanții care depun Cereri de Finanțare la GAL vor fi informați cu privire la condițiile specifice Măsurilor atipice pe care trebuie să le îndeplinească. Completarea Cererilor de Finanțare aferente Măsurilor atipice În conformitate cu prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală. Având în vedere aceste prevederi. prin apelul de selecție lansat de către GAL. servicii trebuie să respecte elementele de identitate vizuală.4. 25 . beneficiarii. GAL-urile au avut posibilitatea să cuprindă în Planurile de Dezvoltare Locală fișe ale Măsurilor pentru proiecte atipice.17. beneficiarii. dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală.1698/2005. în care au prevăzut obiectivele. intensitatea ajutorului. Pentru proiectele atipice de investiții.3. beneficiarii. ”cerințele de conformitate și eligibilitate ale măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul. pentru proiectele atipice. cu investiții similare”. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41. intensitatea ajutorului și criteriile de selecție pentru aceste proiecte. cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR. a cărei fișă există în Planul de Dezvoltare Locală aprobat de AM PNDR. Implementarea Axei LEADER.

cu investiții similare. care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele atipice ce vor fi finanțate prin măsura 41”. La nivelul PNDR. Deși este posibil ca GAL-ul să fi atribuit o codificare proprie Măsurii atipice in PDL. toți indicatorii solicitați de către CE au fost introduși în Cererile de Finanțare pentru fiecare dintre Măsurile Programului.apdrp. APDRP are obligația de a transmite periodic către Comisia Europeană situații privind îndeplinirea indicatorilor aferenți tuturor Măsurilor din PNDR . Proiectele atipice trebuie obligatoriu incadrate ca tipologie intr-o sub-masura din masura 41 pentru a se putea incadra in alocarea bugetara a sub-masurii respective.ro la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL. respectiv pentru fiecare Sub-măsură (411. astfel încât orice Cerere de Finanțare care va corespunde unui proiect atipic va trebui încadrată într-o Măsură a PNDR. 412 și 413) din cadrul acesteia. alocarea financiară aferentă Măsurii 41 este defalcată pe trei alocări distincte. în Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 41 se fac următoarele mențiuni: ”Pentru proiectele atipice se vor utiliza ca model Cererile de Finanțare specifice măsurilor celor 3 axe din PNDR. 313 etc. 322. În vederea completării acestor situații. CE nu solicită indicatori specifici pentru Măsurile atipice.) în care se încadrează proiectul atipic.În ceea ce privește Cererile de Finanțare utilizate pentru Măsurile atipice. 26 . codificarea cererii de finantare se face la nivelul OJPDRP . Astfel. Nu sunt prevazute alte alocari financiare in cadrul axei IV LEADER pentru masurile atipice din PDL. in vigoare pe site-ul www. Nu se vor face modificari pe aceste formularele si se va cauta sa se se completeze cu informatiile care sunt aferente proiectului atipic. fara sa fie facuta de catre GAL (ca si in cazul celorlalte proiecte finantate prin cele trei sub-masurii ale masurii 41 din axa IV LEADER) si se va mentiona codul măsurii din PNDR (ex: 125. In ceea ce priveste completarea cererilor de finantare pentru masurile atipice se vor utiliza formularele de cereri de finantare aferente masurii in care poate fi asimilat si proiectul atipic. NU va fi menționată această codificare în Cererea de Finanțare care va fi completata de catre solicitanti pentru un proiect atipic.

1698/2005 pot fi sprijinite. cu modificările și completările ulterioare. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41 . aferentă axei 4 LEADER din PNDR precizează: ” Acţiunile din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr. dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. 562/2013. acestia se vor completa la rubricile respective. solicitanții/beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 41 pot depune mai multe proiecte de servicii în același timp. aprobat prin OMADR nr. elaborat și completatat în funcție de indicatorii proprii din fișele Măsurilor din strategie. sunt proiecte de servicii. Având în vedere că în acest moment nu există dispozitii legislative privind numărul de proiecte de servicii ce se pot depune la sediul GAL de către solicitanți/beneficiari (aferente Sub-măsurilor 411111. 224/2008. acţiunile şi costurile eligibile.G. În acest context. intensitatea ajutorului şi criteriile pentru selecţia proiectelor trebuie să fie prezentate în strategia de dezvoltare locală şi aprobate de Autoritatea de Management. se precizeaza numărul de proiecte ce se pot depune de către un solicitant/beneficiar în cadrul aceleiași măsuri doar pentru măsurile de investitii. iar in cadrul H. daca insa indicatorii din proiectul atipic nu coincid cu cei din cererea de finantare in care poate fi incadrat proiectul atipic. precum și în cadrul măsurilor atipice de servicii din strategiile de dezvoltare locală. Nu se completeaza.inclusiv în ceea ce privește indicatorii de monitorizare solicitați pentru Măsura respectivă. 411-143).M01-15. proiectele finanțate prin Măsura 41 aferente Măsurilor 111 și 143 din PNDR. Daca prin proiectul atipic se urmareste realizarea unor indicatori de monitorizare care coincid cu cei mentionati in cererea de finantare aferenta masurii in care se poate incadra proiectul atipic. în Planul de Dezvoltare Locală se pot regăsi și proiecte atipice de servicii.” 18. nr. nu este necesar să fie completata cererea de finantare cu alți indicatori de monitorizare care sunt prevazuti in PDL pentru proiectele atipice daca nu coincid cu cei mentionati în Cererea de Finanțare a Măsurii în care se incadreaza proiectul atipic. Fisa Măsurii 41. în cadrul Submăsurilor 411-111 și 411-143. Obiectivele şi scopul unor astfel de măsuri. beneficiarii. nefiind necesară raportarea acestora către APDRP. Implementarea masurilor atipice finantate in cadrul axei LEADER care contribuie la atingerea obiectivelor axei 3 a 27 . În situația în care GAL-ul a prevăzut in PDL alti indicatori de monitorizare pentru o masura atipica pentru o eventuală monitorizare ex-post a implementării strategiei. Numărul de proiecte de servicii finanțate prin Axa 4 LEADER care pot fi depuse de către un solicitant 19. GAL-ul poate să realizeze un document propriu de monitorizare.

. conform PNDR.07. sunt acestea definite în Regulamentul (CE) nr. îmbunătățirea calității vieții în spațiul rural și diversificarea economiei rurale). cu investiții similare.2013. fara a se supune altor restricții. Modalitatea de angajare a experților în cadrul proiectelor finanțate prin Sub-măsura 41-111 se va realiza cu respectarea prevederilor legislative în vigoare și va fi stabilită de către beneficiar. Există două variante posibile pentru angajarea personalului implicat în proiect: Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă. Astfel. 1698/2005. acţiunile şi costurile eligibile. prevăzută în apelurile de selecție lansate de către GAL-uri Angajarea experților în cadrul proiectelor finanțate prin Submăsura 41-111 și eligibilitatea cheltuielilor aferente În conformitate cu adresa AM PNDR nr. prin încadrarea în una dintre sub-măsurile aferente. 1698/2005. 64382/04.În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. obiectivul Axei 3 vizează ” Calitatea vieții în mediul rural și diversificarea economiei rurale”. 20. cu modificările și completările ulterioare. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41. aceasta va trebui să respecte obiectivele Axei 3. s-a revenit asupra cerintelor referitoare la respectarea valorii medii pe proiect prevazuta in PDL.” PNDR Astfel. respectiv: ► Sub-măsura 411 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier ► Sub-măsura 412 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural ► Sub-măsura 413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale În cazul în care Măsura atipică pe care ați inclus-o în PDL contribuie la atingerea obiectivelor axei 3 a PNDR. în 28 21. criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie). așa cum. Pentru proiectele atipice de investiții. cu repectarea cerințelor aplicabile Măsurii 41. intensitatea ajutorului. GALul poate stabili in apelul de selectie suma maximă a unui proiect. respectiv Secțiunea 3. astfel încât nu pot fi eligibile proiecte care nu vizează spațiul rural (respectiv. beneficiarii. Valoarea maximă a proiectelor finanțate prin Măsura 41. conform dispozitiilor AM PNDR. ”pentru proiectele atipice GAL va prezenta cerințele măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul. o măsură atipică prevăzută în PDL va fi finanțată în cadrul Măsurii 41. cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR.

sau la același GAL în cadrul apelurilor de 29 . contribuțiilor către bugetul de stat sau Beneficiarul poate contracta serviciile unor experți în baza unor contracte de prestări servicii. Posibilitatea ca un Depunerea de către un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) a două sau mai multe proiecte solicitant să depună mai de servicii. pentru fiecare proiect selecție sau în cadrul in parte.111 la Apreciem ca in situatia de mai sus. trebuie sa urmeze cursuri finantate prin Masura 111 aferenta Axei 1. la același GAL.111 prin GAL sunt recunoscute pentru beneficiarii care acceseaza Sub-masurile 411. nu sunt eligibile costurile cu datoriile către bugetul de stat. ar fi bugetate distinct actiuni si activitati comune. pentru fiecare proiect in diferite.03.980/04. cu condiția ca aceștia să aibă domiciliul pe teritoriul GAL. 22.112 si 411.2013. în cazul in care același GAL. cât și alți participanți care se încadrează în categoriile de beneficiari finali eligibili conform Fișei Măsurii 111 din PNDR. caz în care este eligiblă plata salariilor acestora. în cadrul pentru fiecare proiect in parte. daca acestea sunt prevazute in strategia GAL. Beneficiarii Masurilor 112 si 141 finantare prin Axa 1 la nivel national. Sub-măsurii 411. organizate de DGDR AM PNDR. GAL-uri diferite Un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte de servicii simultan în două sau mai multe GAL din județe diferite. modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv. valoarea proiectelor ar putea fi supraestimată. același GAL sau de achizitionarea de servicii (comune tuturor proiectelor) in cadrul fiecarui proiect in parte. lansate de parte.111 (din strategia GAL) pot participa atât beneficiari ai Sub-masurilor 411. în cadrul aceluiași multe proiecte aferente apel de selecție. cu obiective ce se regăsesc în cadrul aceleeași măsuri. Atenție! Conform adresei AM PNDR nr. 61.conformitate cu prevederile Codului Muncii. nu este justificată deoarece poate duce la crearea de condiții artificiale de finanțare. astfel: aceluiași apel de cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a actiunilor de formare si informare. unor apeluri de selecție cheltuieli pentru managerul si expertii care se ocupa de organizare.112 si 411.141 prin GAL.141. În această situație. aferente salariilor. etc. În acest caz. diplomele obtinute ca urmare a cursurilor organizate prin Sub-masura 411.111 23. La cursurile finantate prin Sub-masura 411. situație în care plata se va realiza pe bază de factură emisă de către expert. Eligibilitatea beneficiarilor finali ai proiectelor finanțate prin Sub-măsura 411.

selecție diferite. actiunile proiectului să nu vizeze aceiasi participanti din cadrul GAL. acțiunile prevăzute prin proiect să fie eligibile conform Fișei măsurii. actiunile si rezultatele proiectului si sa fie incadrate corect categoriile de cheltuieli in bugetul indicativ. actiunile propuse prin noul proiect nu fie identice cu actiunile unui proiect anterior depus de catre acelasi solicitant în cadrul aceluiași GAL. care au mai beneficiat de actiuni de formare si informare in cadrul altui proiect similar. respectind urmatoarele conditii: solicitantul să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite prin Fișa măsurii cât și cele prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală al GAL. 30 . valoarea proiectului sa fie fundamentata in raport cu durata.