P. 1
Intrebari Frecvente Si Raspunsuri Privind Implementarea Masurii 41 Si Submasurii 431.2 Din 09 Septembrie 2013

Intrebari Frecvente Si Raspunsuri Privind Implementarea Masurii 41 Si Submasurii 431.2 Din 09 Septembrie 2013

|Views: 16|Likes:
pndr
pndr

More info:

Published by: Andreea-Maria Andrei on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 431.

2 DIN CADRUL AXEI LEADER
Nr. crt. SUBIECT RĂSPUNS
În cadrul componentei b a Sub-măsurii 431.2, în Buget (anexa la Contractul de Finanțare) este prevăzut un capitol distinct (Cap. I) referitor la “Cheltuieli pentru instruire angajaţi GAL şi lideri locali”. Instruirea personalului GAL şi a liderilor locali se referă la aspecte care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală şi poate fi realizată în diferite moduri: • prin participarea personalului GAL la diverse cursuri de pregătire în domeniu (care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală); În această situație, vor fi eligibile costurile cu taxele de instruire ale angajaților GAL/liderilor locali, iar acestea nu vor necesita procedură de achiziții. Vor fi de asemenea eligibile costurile de transport, cazare și diurnă pentru angajații/liderii locali instruiți, iar aceste costuri nu vor necesita procedură de achiziții. • prin angajarea de către GAL a unor servicii de instruire atât pentru personalul propriu cât şi pentru liderii locali (care includ și serviciile de cazare, masă și transport), prin externalizare; În acest caz, externalizarea acestor servicii se face de către GAL aplicând procedura de achiziţii aferentă pragului valoric stabilit, cu încadrarea serviciului respectiv în funcţie de codul CPV, în concordanţă cu prevederile din Instrucţiunea de achiziţii pentru beneficiarii publici. În cazul în care GAL-ul a externalizat numai serviciul de formare ca atare, iar costurile de masă, transport și cazare nu au fost incluse , cheltuielile aferente cazării, transportului și mesei participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții ; se decontează pe baza documentelor justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli. Formularul de Buget - Anexa II la Contractul de Finanţare, trebuie completat conform Instrucţiunilor de completare (parte integrantă a acestui formular) și respectând limitele impuse privind diferitele tipuri de cheltuieli eligibile (ex: salarii, chirie, decontare cheltuieli transport, cazare, diurnă). Sumele totale din Planul de Dezvoltare Locală aferente celor două componente a și b ale Sub-măsurii 431.2 se vor prelua în formularul de Buget. În capitolele/liniile bugetare din Formularul de Buget nu este obligatoriu să se preia sumele din PDL aferente acestora. Modificările aduse PDL-ului în ceea ce privește resursele umane vor trebui supuse spre aprobare AM -PNDR,
1

1.

Instruirea angajaților Grupurilor de Acțiune Locală și a liderilor locali.

2.

Completarea corectă a Formularului de Buget (Anexa II a Contractului de Finanțare). Posibilitatea

3.

modificării numărului posturilor prevăzute de GAL în organigrama stabilită și aprobată în PDL. Posibilitatea utilizării forţei de muncă din exterior fără să aibă statut de angajat - ci de colaborator - deşi în PDL personalul are statut de angajat. Posibilitatea includerii taxelor angajatului şi angajatorului în totalul salariilor decontate. Posibilitatea susţinerii garanţiei avansului de 20% de către unul din parteneri şi activele ce ar putea fi constituite ca garanţie.

acest aspect constituind un criteriu de eligibilitate în momentul selecției GAL. Totodată, modificările organigramei și a numărului de posturi vor trebui să respecte prevederile statutare ale GAL, precum şi cadrul legal naţional.

4.

Conform instrucțiunilor de completare a formularului de buget, tipurile de cheltuieli pentru Cap I sunt: salarii și alte tipuri de remuneraţii pentru personalul GAL – angajaţi cu contract de muncă, contract pe drepturi de autor, prestare servicii ca persoană fizică autorizată. Se va menționa tot personalul angajat la nivel GAL, funcțiile deținute de aceștia și salariul stabilit pentru fiecare poziție și perioada de timp aferentă activității acestora în cadrul GAL (personal angajat cu normă întreagă sau parțială). Remuneraţiile pentru personalul prevăzut în organigramă, ca angajați permanenți ai GAL, vor fi incluse în Cap. I al componentei a din Formularul de Buget şi nu vor depăşi limitele referitoare la nivelul salarial lunar, indiferent de forma de angajare (contract individual de muncă, contract prestări servicii etc.).

5.

Cheltuielile aferente salariilor angajaţilor GAL (CAS, impozite etc.) sunt cheltuieli eligibile, în conformitate cu precizările făcute de AM PNDR, în acest sens.

6.

Modalitatea de acordare a scrisorii de garanţie este stabilită la nivelul fiecărei instituţii bancare/non-bancare. Informaţiile referitoare la acest aspect pot fi furnizate exclusiv de instituțiile financiare cu care doriţi să lucraţi.

2

7.

Tipurile de garanții echivalente acceptate pentru obținerea avansului și emitenții acestora. Rolul GAL în implementarea axei LEADER/strategiei de dezvoltare locală după anul 2013. Procedura care se aplică în cazul în care componenţa Comitetului de Selecţie se modifică. Necesitatea avizării dosarelor de către serviciile de achiziţii publice din cadrul centrelor regionale în cadrul derulării achiziţiilor publice. Necesitatea prezentării de certificate ORC sau de atestare fiscală în cazul cumpărărilor directe.

În conformitate cu prevederile art. 121, alin. 4, din HG 224/2008 și ale art. 2 din OUG 79/2009, în vederea obținerii avansului pentru funcționarea GAL, va fi necesară respectarea legislației naționale în vigoare și a prevederilor Contractului de Finanțare semnat pentru implementarea Sub-măsurii 431.2. Garanțiile echivalente necesare acordării avansului pentru funcționarea GAL-urilor pot fi emise de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431.2, GAL trebuie să completeze semestrial un Raport de progres, în care trebuie înscrise date referitoare la stadiul contractelor şi al plăţilor aferente proiectelor din măsurile 41 şi 421, deci GAL trebuie să funcţioneze şi după 2013, pentru a putea monitoriza aceste proiecte. În ceea ce priveşte schimbarea componenței Comitetului de Selecţie, aceasta se va realiza conform procedurilor interne ale GAL (conform statutului asociației), cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie în baza cărora GAL-ul a fost selectat.

8.

9.

10.

Pentru cheltuielile externalizate (care implică încheierea unui contract între GAL şi un terţ), se aplică procedura de achiziţii (în funcţie de valoarea contractului) menţionată în Instrucţiunea de Achiziţii pentru beneficiarii publici (anexă la Contractul de Finanţare) şi este necesară avizarea dosarelor de achiziţii din partea Serviciului de Achiziţii de la nivelul CRPDRP. În conformitate cu legislația națională în vigoare, contractele mai mici sau egale cu 15.000 Euro, fără TVA, pot fi achiziționate prin cumpărare directă. În acest caz beneficiarul depune spre verificare şi avizare numai contractul şi Anexa 4 - Declaraţia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese. Este interzisă divizarea achiziţiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări, a căror valoare depășește 15.000 de Euro, fără TVA, în contracte mai mici, cu scopul evitării aplicării procedurilor de achiziție.

3

15. pierde această calitate. Există pe site-ul Ministerului Muncii un proiect de HG în care se pare că pentru anul 2012 este stabilit un salariu minim pe economic de 700 lei . nu poate fi membru al consiliului director. iar dacă era.2. privind plata avansului. Posibilitatea angajării în compartimentul tehnic al GAL a unei persoane care este membră în Consiliul Director sau Adunarea Generală. menţionăm că nu va fi posibilă o astfel de solicitare. Având în vedere această prevedere. . 1193/2010. În cazul în care primăriile reprezentate de primari în Consiliul Director nu doresc să depună proiecte în cadrul sesiunilor de selecție lansate de GAL. orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice. În ceea ce priveşte o eventuală incompatibilitate între deţinerea unei funcţii în Consiliul Director (CD)/ Adunarea Generala (AGA) a GAL şi a unei funcţii tehnice în cadrul parteneriatului. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În prezent este reglementat doar salariul minim pe economie. În ceea ce privește schimbarea auditorului menționat în cadrul Contractului de Finanțare. Posibilitatea solicitării în cadrul cererilor de plată a unor decontări în avans. cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile OUG 26/2000 cu modificările și completările ulterioare. este necesară înlocuirea din Consiliul Director a acestor primari cu alți reprezentanți ai respectivei instituției publice. 13. Stabilirea noului auditor se va face în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind Achizițiile Publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare). aceasta se poate realiza în baza unui Act Adițional la Contractul de Finanțare. în situația în care în cadrul Consiliului Director al GAL sunt membri primari ai comunelor care fac parte din parteneriat. prin HG nr. Activitatea de Audit poate fi achiziționată înainte de încheierea Contractului de Finanțare. Astfel pentru anul 2011 acesta este stabilit la 670 lei. fără ca aceștia să aibă funcții de conducere. prin consultarea Regulamentului aplicabil funcţionării CD/AGA. va trebui să vă asiguraţi că aceasta nu conduce la un conflict de interese între cele două funcţii deţinute. iar primăriile pe care le reprezintă doresc să depună proiecte spre a fi selectate de către GAL. Modul de stabilire a salariilor angajaţilor GAL. dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. Posibilitatea de a fi membru al Consiliului Director al GAL a unei persoane care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice. 4 14. Se poate însă solicita plata unui avans pentru Sub-măsura 431. 12. nu este necesară schimbarea primarilor care sunt membri în acest organism de conducere. Referitor la posibilitatea de a solicita în cadrul cererilor de plată decontarea unor cheltuieli în avans.11. Posibilitatea ca auditorul selectat şi contractat în final să difere de cel propus la momentul semnării Contractului de Finanțare. toate cheltuielile trebuie justificate prin documente justificative de plată.

Salariile prevăzute de Ghid sunt salarii maxime brute.2011 (deci nu mai sunt în vigoare niciun fel de coeficienţi de ierarhizare). respectiv 7 salarii brute minime pe economie pentru manager) doar la un program de lucru cu normă întreagă. respectiv art. pot prezenta ca acte doveditoare echivalente privind statutul lor juridic: • încheierea civilă a judecătoriei teritoriale privind soluționarea cererii pentru înregistrarea și înființarea asociației. Cheltuielile cu personalul sunt eligibile în totalitate. organele asociației sunt Adunarea Generală. Pe cale de consecinţă. Necesitatea prezentării de către Beneficiar (GAL) a „Extrasului din Registrul Naţional al De la acest salariu porneşte orice negociere deoarece contractul colectiv de muncă la nivel naţional (cel care stabilea coeficienţii de ierarhizare) a fost abrogat începând cu 01. Achiziționarea de mijloace de transport nu este o cheltuială eligibilă în cadrul sub-măsurii 431.2. Angajații GAL pot primi salariul maxim (între 4 și 6 salarii brute minime pe economie pentru experții GAL. de la judecătoria teritorială. 62/2011 a Dialogului social.Posibilitatea înmulţirii salariului minim brut pe economie cu coeficienţi funcţie de încadrare (nivelul de studii). • certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial. 20. Prin urmare. 53/2003 Codul Muncii şi prin Legea nr. Conform OUG 26/2000. 19. Consiliul Director. III al componentei “a” din Formularul de Buget. 16. 17. având ca obiect înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. cenzorul trebuie să facă parte din angajații asociației și în acest caz acesta va fi plătit din tipuri de cheltuieli pentru Cap. 18. Comisia de Cenzori. astfel nu pot fi adăugate alte sporuri şi/sau acestea nu pot fi înmulțite cu alţi coeficienţi. salariile nu se pot plăti prin casă. 5 . I din componenta „a”. este responsabilitatea GAL să negocieze de asemenea manieră salariile/contractele cu eventualii angajaţi. Salariul maxim al angajaţilor GAL. Până la apariţia în Registrul Naţional ONG.05. la Contractul de Finanțare (document postat pe site-ul APDRP). după caz. beneficiarii (GAL). Abrogarea s-a făcut prin Legea 40/2011 – de modificare a Legii nr. Eligibilitatea achiziţionării de mijloace de transport (autoturisme) în cadrul GAL. Posibilitatea includerii cheltuielilor aferente plăților pentru serviciile cenzorului în cadrul Cap. Posibilitatea plătirii salariilor angajaților GAL prin casă. Cenzorul sau. Conform Anexei IV – Instrucțiuni de plată. având în vedere să asigure funcţionarea corespunzătoare a GAL şi încadrarea în bugetul total.

21. din care să reiasă reprezentantul legal al acesteia. 22. Prin urmare. • copie conformă cu originalul după Statutul asociaţiei. 20. Repartizarea cheltuielilor cu diurnele pentru angajații GAL. etc. Dosarul cererii de plată va fi depus funcţie de numărul de rapoarte intermediare/finale stabilite. seminarii. funcţie de planificarea activităţilor din Calendarul de desfăşurare a activităţilor. în cadrul Formularului de Buget (Anexa II la Contractul de Finanțare). I.2. I. componenta „a”. Plata TVA. componenta „a”. 23.Cheltuieli pentru servicii externalizate. Beneficiarul va preciza dacă va depune Rapoarte Intermediare şi va preciza activităţile care vor fi incluse în fiecare Raport Intermediar.2) reprezintă entități juridice constituite în conformitate cu prevederile OG nr. Comitetul de Selecţie nu este remunerat. Posibilitatea remunerării Comitetului de Selecţie a proiectelor Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. Modul de depunere a Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b). cheltuielile cu remunerarea acestora se va face din Cap. Aceste servicii se vor externaliza în baza unei proceduri de achiziţii şi este la 6 . aferente componentei „a”. III . în conformitate cu prevederile legale în domeniu. sunt cele ce privesc cheltuielile aferente participării angajaţilor şi partenerilor din GAL la activităţile RNDR şi a REDR. Componenţa Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b) se va face diferit pentru fiecare din componente: • Pentru componenta „a”. anexă la Raportul Iniţial. 26/2000. • Pentru componenta „b”. urmând ca ulterior să se încheie un Act Adițional la Contractul de Finanțare prin care TVA-ul să fie rambursat de APDRP. recuperarea TVA în cazul ONG-urilor neplătitoare de TVA se poate realiza din Bugetul de Stat. În condiţiile în care GAL doreşte să facă externalizarea serviciilor de verificare a proiectelor (conformitate şi eligibilitate).ONG. sunt cele aferente participării angajaților GAL şi liderilor locali la activităţi de instruire. sunt cele aferente desfăşurării de către angajații GAL a activităţilor conform fişei postului (ex. unde apare înregistrat Grupul de Acţiune Locală” în vederea semnării Contractului de Finanțare. GAL-ul va trebui să menționeze aceste cheltuieli drept cheltuieli neeligibile. dosarul cererii de plată poate fi depus (chiar și lunar) fie separat. având statut de organizații non-guvernamentale (ONG). în Raportul Iniţial. Conform Ghidului solicitantului pentru Submăsura 431. fie odată cu Dosarul cererii de plată pentru componenta „b”. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap.: vizite pe teren). Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. Conform prevederilor OUG nr. în vederea decontării cheltuielilor afrente TVA-ului. identic procedurii aplicate măsurii 322. componenta „b”. II. GAL (beneficiarii Sub-măsurii 431. 74/2009.

25. sau alte spații pentru derularea activităților de instruire. Eligibilitatea cheltuielilor cu transportul persoanelor angajate în cadrul aparatului tehnic de la domiciliul până la sediul asociaţiei (în cadrul Cap. de terenuri. în vederea închirierii spațiului pentru sediul GAL-ului. latitudinea GAL să stabilească valoarea acestor servicii. în conformitate cu prevederile art.24. conform prevederilor din OUG 34/2006. 13 – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea. Prin urmare.). Posibilitatea subcontractării de către GAL-ul a unei entităţi juridice membră a asociaţiei (ex:închirierea unei săli aparţinând unei primării membră în GAL/externalizarea furnizării de servicii de formare către un partener GAL etc. etc.Art. cheltuielile cu transportul de la domiciliul acestora până la sediul asociaţiei sunt cheltuieli personale şi nu se decontează din cheltuielile aferente funcţionării GAL. În această situaţie se va avea în vedere evitarea conflictului de interese. Pentru persoanele angajate în cadrul GAL. şi a evaluatorilor din bugetul GAL. nu necesită procedură de achiziții.13din OUG 34/ 2006. “OUG 34/ 2006 . Externalizarea unor servicii (altele decât închirierea de spații). sau închirierea/cumpărarea de echipamente/bunuri se va face în baza unei proceduri de achiziţii. de la unul din membrii GAL-ului. cu respectarea prevederilor Instrucţiunilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la contractul de finanţare).II al componentei „a” subcapitolul cheltuieli pentru asigurarea transportului). Benenficiarul (GAL) având obligația de a declara că nu are legături cu furnizorul respectivelor servicii/bunuri (Sectiunea 8 – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare). prin orice mijloace financiare. informare. alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”. clădiri existente. se vor respecta prevederile legale privind conflictul de interese stipulate în Manualul Procedură Achiziții (versiunea în vigoare). Închirierea unor spații. 7 .

Angajarea persoanelor trebuie să se facă în conformitate cu legislația națională în vigoare. O persoană cu studii economice superioare care nu are calitatea de „contabil autorizat” poate fi angajată cu contract de muncă pe funcția de contabil. cursuri etc. anual se vor depune noi programe de achiziții (putând fi selectați noi furnizori). 28. diurnă etc. cazare. GAL poate încheia un astfel de contract/convenție civilă cu o persoană autorizată conform Legii OG 65/ 1994. Eligibilitatea cheltuielilor aferente angajării pe bază de convenție civilă a unei persoane fizice cu studii superioare pentru evidența contabilă a GAL în cadrul Sub-măsurii 431. Programul Anual de achiziție se realizează în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor de achiziții (anexă la Contractul de Finanțare) și privește achizițiile care se fac pe parcursul întregului an. GAL vrea să externalizeze serviciile de contabilitate (ținerea evidenței contabile și întocmirea balanței/bilanțului) atunci încheie un contract de servicii cu o firmă specializată în acest sens. “Cheltuieli cu personalul GAL”. Pe toată perioada contractului de finanțare. Dacă însă. componenta „a”. – transport. din Manualul de procedură privind implementarea sub-măsurii 431. Cheltuielile eligibile pentru componenta “a”. Furnizorul de bunuri/servicii va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind evitarea conflictului de interese. sunt eligibile "cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală.Urmărirea derulării contractului pentru Componenta „a”.2 . pentru întocmirea bilanțului pentru o perioadă determinată. În conformitate cu prevederile secţiunii 7.26. aferente componentei b) se va face ținând cont de prevederile din Anexa IV “Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR”. Întocmirea Programului Anual de Achiziții și modalitatea de estimare a valorii serviciilor externalizate. Conversia valorilor în lei și euro din cadrul Programului Anual de Achiziții. se pot încheia contracte/convenții civile pentru servicii prestate ocazional fără caracter de permanență. Achiziția activităților externalizate (inclusiv a celor referitoare la Cap.". Valoarea contractului de achiziții se stabilește având în vedere prevederile din Secțiunea a – 2 – a “Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică”. 8 . Cap I.2. Costuri ce trebuiesc acoperite de GAL-uri pentru participarea la activităţile RNDR (seminarii. Conform Codului muncii. etc. II. seminarii. III și Cap IV. respectiv OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare.). respectiv Tipuri de cheltuieli pentru Cap. masă.2. 27. pentru o perioadă mai mare de un an se pot încheia acorduri cadru. Contractele de achiziții se pot încheia cuprinzând toată durata anului în curs.

Conform prevederilor din Manualul de Procedură Autorizare Plăți – postat pe site-ul APDRP. Solicitarea de acordare a avansului.2. 33.2.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și prevederile din Manualul de Procedură Autorizare Plăți.2.2. Posibilitatea modificării Declarației de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare a GALului. Eligibilitatea cheltuielilor implicate de ratele de leasing. 31. se vor aplica prevederile din Instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431.d. declarația de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare GAL poate fi modificată. Conversia valorii euro/lei se realizează conform prevederilor Manualului de procedură al sub-măsurii 431. Verificarea dosarului cererii de plată – secțiunea pentru avans. cap.p. aceasta incluzând o perioadă de maxim 90 de zile de la depunerea ultimei Cereri de Plată. 5. în cazul Sub-măsurii 431. Ultima dată de efectuare a plății din partea APDRP în cadrul Contractului de Finanțare este 31 decembrie 2015. în vigoare. • instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare). Pentru închirierea mijloacelor de transport este valabilă orice modalitate de închiriere care respectă: • eligibilitatea cheltuielilor conform prevederilor procedurii de implementare a Sub-măsurii 431. În situația în care valoarea combustibilului nu va fi inclusă în Programul Anual de Achiziții. al achizițiilor a cartușului III din Formularul AP 1. Necesitatea menționării combustibililor și materialelor consumabile în Programului Anual de Achiziții. 32. În ceea ce privește durata perioadei de acordare a avansului. utilizând conversia euro/lei menționată în Contractul de Finanțare.3.v. chiar dacă această cheltuială se realizează prin cumpărare directă. 9 . Materialele consumabile pot fi cuprinse în Programul Anual de Achiziții.29. decontarea acestuia se va realiza în baza bonurilor de combustibil și a documentelor suport privind deplasarea. Conform Manualului de Procedură Autorizare Plăți.1 – Cererea de plată pentru avans. 30. Combustibilul poate fi cuprins în Programul Anual de Achiziții având în vedere pragul valoric stipulat în OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare. Data efectuării ultimei plăți aferente Contractului de Finanțare încheiat pentru sub-măsura 431.2. nu este necesară completarea d.

în următoarea situație: “Beneficiarul poate efectua modificări bugetare. • factura emisă de furnizorul de utilități.10)”. în baza unui contract de comodat.2”. pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431.34.2. .2. Eligibilitatea cheltuielilor cu întreținerea sediului. sau a datelor depunere a acestora. în cazul modificării numărului de Rapoarte de Activitate prevăzute a fi depuse de către GAL prin Raportul Inițial. Prin urmare.). Se încheie Act Adițional în următoarea situație: “Rectificarea bugetului prin realocări ale valorilor între capitolele acestuia. ci numai Nota de aprobare (L/C1. Modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale nu necesită încheierea de act adițional. În conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431.2. de pe site-ul APDRP. pe lângă alte documente menționate în Instrucțiunile de plată aferente Măsurii 431. În cazul în care un GAL preia în comodat o parte din spațiul unei clădiri pentru sediul acestuia. în sensul realocărilor între capitolele bugetare. Cheltuielile cu întreținerea sediului închiriat în baza unui contract de comodat sunt eligibile. • factura emisă de comodant referitoare la utilități în care să se facă trimitere la factura respectivă a furnizorului de utilități. fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare. să se factureze la prețul din factura furnizorului de utilități și pentru un consum normal (raportat la suprafață și la ceilalți locatari ai clădirii). instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431. 10 • 35. II . Conform prevederilor din Manualul de procedură pentru implementarea sub-măsurii 431. igienizare etc. Aceste cheltuieli vor fi decontate din componenta „a”. pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431. Modificarea numărului de Rapoarte de Activitate prevăzute a fi depuse de către GAL prin Raportul Inițial. fără a majora valoarea totală eligibilă angajată prin Contractul de Finanțare.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și procedura de plată (autorizarea și efectuarea plăților).Cheltuieli pentru întreţinerea sediului GAL (curăţenie. 36. mai mari de 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului. nu este necesar să se încheie Act Adițional la Contractul de Finanțare. Tipuri de cheltuieli pentru Cap. cât și a datelor de depunere stabilite. se vor aplica prevederile mai-sus menționate. dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului şi modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de Finanțare.2: • contractul de comodat în care să fie menționată pe lângă alte aspecte și modalitatea de plată a utilităților. Modalitatea de modificare a Bugetului (în limita maximă stabilită prin Contractul de Finanțare). pentru decontarea cheltuielilor cu utilitățile este necesar ca la dosar să se atașeze. ” numărul de rapoarte de activitate intermediare/finale nu sunt considerate activități.

chiar dacă investiția este deja prevăzută cu panouri/plăcuțe informative. punctul 2. etc.Cap. iar acestea pot să includă și transportul.). se montează panouri informative (Înălțime 150 cm. ci doar a unor costuri de întreținere și dotări. În cadrul componentei „b” cheltuielile privind transportul. Anexa VI: informație și publicitate referitoare la ajutorul FEADR [prevăzute la articolul 58 alineatul (3)]. Spre exemplu. subpunctul 2. în situația în care un GAL organizează un eveniment de promovare. cazarea și masa participanților la acțiuni de informare – promovare și animare a teritoriului (seminarii. etc. la sediul GAL trebuie să se instaleze totuși o 11 38.ro) și cu respectarea prevederilor normative europene în vigoare (Regulamentul CE 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.. dacă valoarea totală eligibilă a investiției este mai mare de 500. cazarea și masa participanților pentru participarea la aceste acțiuni (seminarii. a cărui organizare nu este externalizată. se montează o plăcuță informativă (Înălțime 50 cm. În cazul cheltuielilor pentru cazare. De asemenea. Dacă valoarea totală a investiției este mai mică de 500.000 de euro. masă și transport aferente componentei „a” . versiunea sintetică publicată pe pagina web a APDRP (www. – transport.apdrp. din componenta „a”. masă și transport nu vor necesita procedură de achiziții. diurnă etc. cazarea și masa participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții. cheltuielile cu transportul. masă și transport. Aceste cheltuieli se vor deconta in baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar În conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală. cheltuielile pentru cazare.000 de euro. se aplică autocolante informative (Înălțime 15 cm. II: Cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală. Astfel.2 – Responsabilitățile beneficiarului). nu se poate aplica prevederea menționată mai sus și astfel nu se recomandă amplasarea la sediul GAL a unui panou informativ. cheltuielile pentru cazare.37. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate). Lățime 25 cm – A5 landscape) pe toate utilajele/instalațiile/achizițiile mobile procurate prin proiect. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate). Situațiile care impun desfășurarea unei proceduri de achiziții pentru cazare. masă.) – caz în care va fi necesară o procedură de achiziții. în conformitate cu Regulamentul CE 1974/2006. masă și transport nu necesită procedură de achiziții. seminarii. pot fi externalizate (achiziționate) – caz în care vor necesita procedură de achiziții. grupuri de lucru. În plus. acestea nu necesită procedură de achiziții. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Lățime 200 cm) în locul în care este amplasată investiția pentru care au fost acordate fondurile nerambursabile. Lățime 70 cm). Necesitatea amplasării panourilor informative de către GAL. Dat fiind faptul că la sediul GAL nu se poate pune problema unor investiții. . grupuri de lucru. în cadrul componentei „b” cheltuielile privind acțiunile de promovare și animare pot fi externalizate. cazare. etc.

Toate aceste elemente de identitate vizuală (panouri. Conceptul grafic și structural vă aparține dumneavoastră. sigla personală).39. Manualul de identitate vizuală descrie detaliile tehnice la fiecare element al identității vizuale. având în vedere că valoarea totală eligibilă a acestora este de 400. 12 . Manualul de Identitate Vizuală creează cadrul instituțional corect de implementare a identității instituționale a APDRP. în acord cu actele normative naționale și europene în vigoare. ca mijloc de comunicare electronică în masă este semnificativă și astfel se va acorda o atenție foarte mare aplicării elementelor de identitate vizuală. concept vizual APDRP și. puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România. beneficiarii fondurilor europene acordate prin PNDR sunt obligați să amplaseze plăcute informative în locul în care se realizează investiția.”.000 de euro. Totodată. la dreapta: sigla UE. atât prin poziționarea acestora (în partea superioară. plăcuțe și autocolante informative) se utilizează pentru asigurarea transparenței alocării fondurilor europene acordate României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Este necesară respectarea vreunei forme? plăcuță informativă. pagina de internet proprie nu se realizează conform prevederilor Manualului de Identitate al APDRP. . având posibilitatea să optați pentru acel concept care vă slujește cel mai bine obiectivele. cât și în locurile în care sunt realizate investițiile din cadrul GAL. Menționăm câteva prevederi și recomandări în realizarea paginii de internet. . cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană. Concluzionând. sigla LEADER. exprimată în paragrafe de sine stătătoare sau în cadrul unor texte. în cazul GAL.Paragraful „Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web”. În același timp. logotip. indicativ. este obligatorie amplasarea de plăcuțe informative. poziționate pe prima pagină. sigla UE și stema României). finanțate prin PNDR. poziționat pe prima pagină. stema României. atât la sediul GAL. de la stânga. Astfel. în cazul menționat de dumneavoastră. Pagina de internet. stabilind modul de utilizare și aplicare a elementelor de identitate vizuală ale APDRP.Paragraful „Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. cu respectarea codurilor de culoare și a proporțiilor acestora). precum și normele de asigurare a transparenței gestionării fondurilor europene. În ceea ce privește pagina de internet nu există specificații în MIV. un link către acest portal web și imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE – România. în cadrul paginii web se vor menționa obligatoriu următoarele informații și paragrafe: .Contribuția Uniunii Europene prin Programul SAPARD și PNDR. ci doar cu utilizarea corectă a elementelor prevăzute de Manualul de Identitate Vizuală (siglă. cât și prin utilizarea lor (se vor utiliza toate elementele de identitate vizuală.

42. 40. este obligat GAL-ul să dea curs acestor solicitări? Se vor respecta precizările cuprinse în ”Ghidul de utilizare a elementelor de identitate vizuală”. 4 din HG nr.apdrp. cu valoare mai mică de 15. privind Programul Național de Dezvoltare Rurală.. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.” În temeiul art. 34/2006. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. la depunerea contractului la Serviciul Achiziții – CRPDRP? În urma primirii de către GAL a solicitării de a pune Programul Anual de Achiziții la dispoziția diverselor societăţi. a din HG 925/2006 normele de aplicare a OUG nr. Declarația de conformitate nu trebuie completată de GAL în cazul contractelor încheiate pe o sumă mai mică de 15. În acest caz Autoritatea Contractantă nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă care va fi depus spre verificare și avizare la Serviciul Achiziții . GAL are obligația de a elabora şi. 3 alin.000 euro. pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante. după caz.ro /INFORMAȚII UTILE/ Elemente de identitate vizuală. Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de conducătorul 13 41. Conform Instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii publici – anexă la contractul de finanțare: “Autoritatea Contractantă poate achiziționa servicii (de exemplu: verificare proiect. Cumpărarea directă nu se încadrează într-o procedură de achiziții. 925/2006. produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevăzută în articolul 19 din OUG nr. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice. ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie.Paragraful „Toate informațiile. În calitate de autoritate contractantă. furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării”. inspecție de șantier. etc. Care sunt elementele de identitate vizuală obligatoriu de utilizat în cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 431. este necesară completarea și depunerea Declarației de conformitate.2? În cazul contractelor încheiate între GAL și un furnizor/prestator. 1 lit. actualizarea. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 8 din OUG 34/2006. poziționat pe prima pagină. pe baza unui contract de cumpărare directă. declarația de conformitate însoțește dosarul de achiziții întocmit în cazul unei proceduri de achiziții – definită conform OG 34/2006 cu completările și modificările ulterioare. GAL este autoritate contractantă în sensul OUG 34/2006. Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor. . Potrivit art. disponibil pe site-ul www.). în temeiul art.CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare. a unui program anual al achiziţiilor publice.000 euro.

se vor solicita următoarele documente: • copie după actul de identitate. 44. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completările ulterioare. Înlocuirea Responsabilului legal al Contractului 14 . • copie act de identitate și cazier judiciar a noului reprezentant legal. 43. 2. • procură notarială de delegare a atribuțiilor către noul reprezentant legal. conform atribuţiilor legale ce îi revin. se precizează cum se realizează accesul la informațiile de interes public. prin a invita persoanele interesate la sediul GAL.urile. în scopul obținerii informațiilor solicitate În cazul solicitării de înlocuire a Responsabilului legal al Contractului există două situații: 1. pot răspunde solicitărilor de punere la dispoziție a Programului Anual de Achiziții. modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. Se pot cumula serviciile de consultanță care privesc verificarea Achiziția de servicii de consultanță (consultanta pentru managementul si administrarea contractului si consultanta pentru evaluarea proiectelor) în cadrul Sub-măsurii 431. care să ateste că ”noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective”. componenta a – capitolul 3.autorităţii contractante. cu avizul compartimentului financiar-contabil. este o cheltuială eligibilă atunci când aceste servicii se pot încadra numai în codul CAEN 7022. În cazul în care responsabilul legal este revocat și înlocuit de o altă persoană. se vor solicita următoarele documente: • copie după Statutul GAL. (7). 5 din Legea nr. dacă nu au publicat pe site –ul oficial Programele de Dezvoltare Locală și/sau alte programe de interes public. • Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor semnată de către asociaţi prin care fostul reprezentant este revocat din funcţie şi decizia de numire a noului responsabil legal. având această calitate în conformitate cu prevederile legale care reglementează domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii juridice respective) etc. În cazul în care reprezentantul legal rămâne același (nu este revocat) iar atribuțiile acestuia sunt delegate către o altă persoană. Întrucât potrivit Art.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice. se poate considera că GAL. • cazier judiciar.

15 . viabilității economico-financiare a proiectului și managementul și administrarea contractului. expertii Agentiei nu realizeaza o verificare tehnica a continutului SF si PT. GAL poate efectua plățile facturilor emise în anul 2012 de către furnizori și în anul 2013. GAL poate solicita rambursarea acestor cheltuieli în Cererile de Plată pe care le depune în anul 2013). (ex: posibilitate de a plăti în anul 2013 facturi emise de furnizori în anul 2012 și de a Serviciile care se incadreaza in codul CAEN 7112 reprezinta servicii de asistență în inginerie pentru intocmirea SF si PT. 46. GAL poate solicita rambursarea acestor cheltuieli în Cererile de Plată pe care le va depune în anul următor. consultanta pentru intocmirea SF si PT nu este eligibila in cadrul capitolului 3 – componenta a. 10/1995.2.2. De asemenea. întrucât realizarea paginii de internet a GAL are ca scop diseminarea informației cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locală în teritoriu și reprezintă o acțiune specifică componentei b a Submăsurii 431. a Sub-măsurii 431. (Spre exemplu.2. Numai beneficiarii care trebuie sa intocmeasca SF și PT (anexe la Cererea de Finantare in cadrul proiectului depus) pot include acest tip de cheltuiala ca eligibila in bugetul proiectului. Nici in cazul proiectelor depuse direct la structurile APDRP. GAL poate efectua plățile facturilor emise într-un an calendaristic și în anul următor. In ce priveste verificarea SF si PT aceasta se efectueaza de verificatori atestati conform Legii nr. IV ”Cheltuieli pentru furnizarea informației cu privire la strategia de dezvoltare locală”. Cheltuielile legate de crearea și actualizarea site-ului propriu al GAL trebuie încadrate în cadrul componentei b a Sub-măsurii 431. la Cap. si nu servicii pentru verificarea acestora. Astfel.45. încadrându-se în codul CAEN 7022 și serviciile de consultanță aferente codului CAEN 7112 privind serviciile de asistență în inginerie? Încadrarea cheltuielilor legate de crearea și actualizarea site-ului propriu al GAL Posibilitatea de a plăti facturi emise într-un an calendaristic și în anul următor și de a include aceste cheltuieli în Cererile de Plată depuse în anul calendaristic următor.

Raportul Final de Activitate (RT14. infrastructura etc.2 pentru a elabora și derula un alt proiect finanțat prin FEADR. Pentru achizițiile realizate de GAL. (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate.2-1.2 49. GAL-ul. GAL-ul nu poate utliza resursele umane și materiale pentru care primește finanțare prin Sub-măsura 431.  Descrierea rezultatelor – Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților din componenta b). desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate și a rezultatelor obținute. fiind necesara si o evidențiere distincta in contabilitatea GAL. în măsura in care prin STATUT își propune si aceste alte acțiuni/activități. desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Activitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. obținute în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Acitivitate până la depunerea Raportului Final de Activitate.) Posibilitatea ca un GAL (în calitate de ONG) să depună un proiect în cadrul unei măsuri din axele 1 – 3 ale PNDR în cadrul cărora ONGurile sunt beneficiari eligibili. perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate). a activităților aferente componentei b). Întocmirea și depunerea Programului anual de . In ceea ce privește posibilitatea unui GAL (asociație cu scop nepatrimonial) de a fi beneficiar al altor măsuri din PNDR decât 431.4) va cuprinde următoarele rubrici și informații:  Rezumatul contractului (inclusiv obiectivele) – Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse în Raportul Inițial. (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate. Întocmirea de către GAL a Raportului Final anual aferent Contractului de Finanțare încheiat în cadrul Sub-măsurii 431. GAL are obligația de a întocmi și depune Programul anual de achiziții la Serviciul Achiziții CRPDRP. perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate). Programele anuale de achiziții se vor depune 16 47. 48.).2 și 421.  Descrierea activităților – Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților din componenta b). întrucât nu se limitează prin nicio reglementare legala posibilitatea unui GAL de a avea si alte scopuri decât implementarea PDL-ului. dosarele de achiziții se depun pe tot parcursul celor 4 ani de la semnarea Contractului de finanțare însoțite de Programele anuale de achiziții. va trebui sa demonstreze ca acestea se derulează/organizează prin alocări independente de resurse (umane.include aceste cheltuieli în Cererile de Plată depuse în anul 2013.

GAL Precizări privind nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă. sunt prevăzute muncii – Titlul III incompatibilițăți pentru cumulul unor funcții. pe baza unui contract de cumpărare directă. beneficiind de salariul prevederilor Codului corespunzător pentru fiecare dintre acestea. 1 din același act normativ.2. însă bonul poate fi prezentat la decontare o singură dată și doar transport însoțit de documente (Ex: ordine de deplasare etc) care să justifice cel mult valoarea menționată pe bon. 53. republicat. timpului de muncă au în vedere timpul de lucru prestat în temeiul unui singur cntract individual de muncă. durata maximă legală a 17 . a la angajatori diferiți sau la același angajator. acestea fiind eligibile pentru decontare. care va fi achizițiile realizate de depus spre verificare și avizare la SA-CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și GAL incompatibilități de participare. 52. Se poate achiziționa la începutul lunii o cantitate cheltuielilor de mai mare în baza unui singur bon de combustibil. 35 alin 1 și 2 din codul Muncii. GAL Angajarea Inspecția Muncii a transmis către APDRP. De asemenea. anul pentru care s-a întocmit Programul. Potrivit prevederilor art. prin lege. Decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală se face în limita contravalorii a 7. referitoare la durata timpul de odihnă”. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. la începutul fiecărui an calendaristic pe parcursul derulării Contractului de finanțare. 1 din Codul muncii. în calitate de ”Conform prevederilor art. Decontarea În cazul în care GAL își desfășoară activitatea într-un sediu în baza unui contract de comodat. Încadrarea într-o procedură de achiziții. în baza unor contracte individuale de muncă. GAL poate achiziționa servicii. facem precizare că prevederile Codului Muncii. orice salariat are dreptul de a munci angajator. poate contracta cheltuielilor de servicii de curățenie și igienizare (inclusiv materiale pentru curățenie/igienizare). durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi. 51. republicat.50. La depunerea fiecărui Program anual. 40 de ore/săptămână. Cheltuielile aferente acestor întreținere a sediului contracte se încadrează în Capitolul bugetar 2 – componenta a. Se va utiliza formularul de achiziții Program de achiziții existent în Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR – Anexa la Contractul de finanțare pentru sub-măsura 431. se va realiza în funcție de scopul și necesitatea contractului și de valoarea fiecărui contract de achiziții identificată la momentul întocmirii Programului anual. republicat. produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevazută în articolul 19 din OUG nr. pentru salarații cu normă întreagă. 114 alin. GAL va menționa în titlul Formularului. conform prevederilor art. ”Timpul de muncă și Legat de timpul de muncă. În acest caz. 112 alin. următoarele precizări față de angajarea personalului și de respectarea personalului GAL și Codului Muncii de către angajator și angajați: respectarea de către GAL. exceptând situațiile în care. pentru anul în curs. Programele vor conține achizițiile pe care GAL dorește să le realizeze pe parcursul unui an calendaristic.5 Decontarea litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă.

În acest sens. în baza unor contracte individuale de muncă și nici nu stabilește o durată minimă a timpului de lucru în situația încheierii unui contract individual de muncă cu timp parțial. Astfel. ar avea ca rezultat final realizarea de studii. GAL va trebui să formuleze cerințe clare privind: 18 . Pe de altă parte. în urma încheierii contractului de servicii cu GAL. Studiile realizate prin componenta „b” nu trebuie să se se regăsească în studii deja realizate. care au stat la baza elaborării strategiei. timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână. la angajatori diferiți. Deci. considerăm că prevederile Codului muncii referitoare la durata timpului de muncă au în vedere timpul delucru în temeiul unui singur contract individal de muncă. la același angajator durata maximă a unei zile de lucru nu poate fi mai mare de 12 ore și în cazul acelui salariat care cumulează două funcții (în baza a două contracte individuale de muncă.2 GAL va trebui să elaboreze o temeinică fundamentare pentru a demonstra necesitatea și oportunitatea acestui studiu legate de obiectivele strategiei locale de dezvoltare și impactul studiului asupra implementării strategiei de dezvoltare locală deja elaborată și în baza căreia GAL a fost selectat. republicat. inclusiv orele suplimentare. toate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o firmă de consultanță care.cod CAEN specific pentru “elaborare de studii ale zonei”. menționate în cadrul componentei “b” ale Sub-măsurii 431. II “Cheltuielile ale zonei” în cadrul pentru realizarea de studii ale zonei”.” Finanțarea de ”studii Serviciile privind realizarea de ”studii ale zonei” aferente categoriei de cheltuieli de la Cap. În cazul în care durata zilnică a timpului de muncă eset de 12 ore. Legea nu interzice unui salariat să presteze activitate la diferiți angajatori. trebuie însă să se țină cont de repartizarea programului de lucru. să nu depășească durata maximă a timpului de lucru. clauză obligatorie cuprinsă în modelul cadru al contractului individual de muncă cu timp pațial. În vederea externalizării unui contract de servicii de către GAL pentru realizarea de studii. 115 din Codul Muncii. dă posibilitatea pentru anumite sectoare de activitate/unități/profesii ca prin negocieri colective sau individuale ori prin acte acte normative specifice durata zilnică a timpului de muncă să fie mai mică sau mai mare de 8 ore/zi. unul cu normă întreagă și celălalt cu timp parțial) la un singur angajator. GAL va trebui să specifice în documentația de licitație pe care o va elabora. pot fi cap.54.2. Codul muncii nu impune condiția ca totalul orelor presatate în temeiul mai multor contracte individuale de munca. măsurii 431. II aferent realizate de o firmă de consultanță care are prevăzut în obiectul de activitate servicii de consultanță. Nu există un componentei b a Sub. prin dispozițiile art. aceasta va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. În acest caz.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURII 41 DIN CADRUL AXEI 4 LEADER Nr. calificarea experților firmei de consultanță (demonstrată prin CV și alte documente) care ar urma să realizeze studiul și experiența anterioară a firmei de consultanță în a elabora studii cu tematică similară. care să răspundă cerințelor privind necesitatea realizării lui și impactul asupra implementării strategiei de dezvoltare locală. SUBIECT Necesitatea elaborării de către GAL a unor Ghiduri ale RĂSPUNS GAL are obligația să utilizeze și să respecte prevederile minime și obligatorii din forma finală a Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se regăsesc obiectivele și tipul de investiții ale proiectului (disponibilă pe pagina de web a APDRP). 1. la care se pot adăuga criteriile de selecție 19 . urmărind eficiența alocărilor financiare. fundamentarea valorii contractului de servicii pentru realizarea de studii în mod realist.stabilirea conținutului studiului. crt.

fără a fi condiționată de deschiderea sesiunilor de depunere de către APDRP pentru măsuri din axele 1. Pentru proiectele atipice de investiții se va utiliza formularul de cerere de finanțare aferent măsurii din PNDR cu investiții similare. disponibil pe site-ul www. În cazul proiectelor ce prevăd construcții montaj. Proiectele depuse la GAL vor fi verificate din punct de vedere al conformității. solicitanului pentru accesarea măsurilor incluse în PDL şi supunerea aprobării acestora unei instituţii implicate în implementarea Axei LEADER (AM PNDR/APDRP). 2 și 3. Selecţia proiectelor în cadrul Măsurii 41. specifice ale GAL. Lansarea de către GAL a apelurilor de selecţie a proiectelor în cadrul Măsurii 41.ro în cadrul Manualului de Procedură pentru implementarea măsurii 41.2. Pentru proiectele de servicii se va utiliza formularul cadru de cerere de finanțare pentru proiecte de servicii (E1. GAL îşi va asuma responsabilitatea pentru toate informaţiile conţinute în documentele elaborate. APDRP a deschis sesiune permanentă. preluate din Planul de Dezvoltare Locală. eligibilității și criteriilor de selecție.apdrp. 3. 20 . Modelul de Cerere de Finanțare necesar pentru depunerea unui proiect la nivelul GAL.12. destinate solicitanților. se va utiliza formatul de cerere de finanțare care este postat pe site-ul www. Întocmirea calendarului apelurilor de selecție pentru măsurile incluse în PDL intră în atribuțiile GAL. solicitantul va atașa proiectul tehnic în funcție de tipul investiției specificate în cererea de finanțare și celelalte documentele solicitate conform legislației. 4.apdrp. secțiunea Formulare. Procesul de verificare se realizează de către echipa GAL (prin personalul angajat sau servicii externalizate). Pentru proiectele finanțate prin măsura 41. care se pretează cel mai bine pentru investiția prevăzută în proiectul atipic. Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din PNDR.2013 – sfârșitul perioadei de programare. aceste documente nu necesită aprobare din partea unor instituții publice.ro.1LS). până la epuizarea fondurilor alocate și nu mai târziu de 31.

așa cum au fost menționate în Planul de Dezvoltare Locală. 8. 6. 64 din Regulamentul CE 1698/2005. regula de minimis se va aplica numai acolo unde este cazul (pentru acele proiecte care se încadrează în măsurile FEADR pentru care această regulă se aplică). în caz contrar. care face referire la art.html Raportul de Selecție/ Raportul de contestații GAL sunt atașate la Cererea de finanțare. 21 .5. Modelul de Contract de Finanțare și cursul de schimb euro-lei care va fi utilizat pentru proiectele selectate de către GAL.2012. 9. este cursul euro-leu de la data aprobării. la care va adăuga criteriile de selecție specifice. proiectul fiind declarat neeligibil. Raportului de Selecție/Raportului de Contestaţii de către președintele GAL/ reprezentantul legal al GAL sau o altă persoană din cadrul GAL mandatată în acest sens.03. Eligibilitatea beneficiarilor care provin din orașele membre în GAL. se va folosi formularul de contract utilizat pentru măsura în care se încadrează scopul proiectului.2012. ca anexă la Cererea de Finanțare. GAL va prelua criteriile de selecție aferente măsurii în care se încadrează proiectul.ecb. orașele nu vor fi eligibile pentru accesarea proiectelor care se încadrează în obiectivele măsurilor axei 3 a FEADR. Conform adresei AM PNDR nr. În mediul urban pot fi implementate proiecte ce se încadrează în obiectivele măsurilor din axa 1PNDR. dacă în fișele măsurilor din axa 1-PNDR orașele sunt menționate în categoria de beneficiari eligibili și este permisă realizarea investițiilor/activităților pe teritoriul administrativ al localitatilor urbane. Cursul de schimb folosit pentru conversia valorii contractului din euro în lei. Proiectele care se încadrează în obiectivele și tipul de investiții ale unei măsuri din PNDR trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului aferent măsurii respective. Punctajul tuturor criteriilor de selecție va fi stabilit de GAL. pentru proiectele care prevăd construcții – montaj.int/index. Pentru proiectele care prevăd construcții – montaj va fi necesară depunerea. 7. 56754/ 21. 56754/ 21. Necesitatea respectării criteriilor de eligibilitate și de selecție prevăzute în PNDR pentru măsurile preluate de GAL în PDL. Pentru semnarea Contractului de Finanțare. Necesitatea depunerii ca anexă la Cererea de Finanțare a Studiului de Fezabilitate. Aplicarea regulii de minimis în cadrul axei LEADER. atât a Studiului de Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic. Conform adresei AM PNDR nr. publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.03.

În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111. Pentru selecția acestor proiecte. instalație de sonorizare etc). Totuși. de numărul previzionat de cursanți etc. lansat pentru Sub-măsura 411-111: 1. În cazul sesiunilor de depunere lansate de către GAL-uri nu va fi necesară respectarea datei de 14. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111– pentru a respecta acest criteriu de selecție. informare şi difuzare de cunoştinţe” și respectiv 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” – PNDR. la care se adăugă criteriile de selecție locală (dacă acestea sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală). GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurilor 111 și 143 din PNDR. Este necesară depunerea de către potențialul beneficiar a unui Certificat de producător datat înainte de 14. 11. Planificarea activităţilor (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 111 din PNDR).05. informare şi difuzare de cunoştinţe” și obiectivele Măsurii 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” Termenele stabilite prin ultima variantă a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 141. o variantă de adaptare a criteriilor de selecție prevăzute în fișa măsurii 111 din PNDR. pentru accesarea măsurii 411141 prin PDL implementat de către GAL? Proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurii 111 ”Formare profesională. la criteriile de selecție pe care GAL le poate include în apelul de selecție propriu. adaptate la modalitatea de implementare a acestor proiecte. sunt aplicabile numai următoarei sesiuni de depunere aferente Măsurii 141 și numai pentru acei beneficiari care aplică direct prin axa I a PNDR.05. pentru a respecta acest criteriu de 22 . beneficiarii vor trebui să respecte toate criteriile de eligibilitate și de selecție prevăzute de fișa măsurii din PNDR și să depună toate documentele justificative anexă la Cererea de Finanțare. de logistica folosită pentru implementarea proiectului (videoproiector. Astfel.10. spre exemplificare.2012 pentru emiterea Certificatului de producător. Conform Ghidului Solicitantului pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală – Măsura 41. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu trebuie să depăşească 100 de puncte. beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin sub-măsura 411-111 și 411-143 trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari (finali și direcți) eligibili menționați în fișa măsurii 111 ”Formare profesională. 2. GAL poate să prevadă punctaj în funcție de numărul experţilor menționați în Cererea de Finanțare și experienţa acestora.2012. pentru proiectele care se vor regăsi în scopul uneia dintre măsurile descrise în PNDR se vor respecta criteriile de eligibilitate și intensitatea ajutorului prevăzute pentru măsura respectivă.Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (criteriu de selectie prevazut în fișa măsurii 111 din PNDR). Prezentăm mai jos.

întrucât finanțarea acestor proiecte se realizează din măsuri și axe distincte. Variantă de adaptare a criteriilor de selecție prevăzute în fișa măsurii 143 din PNDR.Capacitatea profesională (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 143 din PNDR) . 1. 2. respectiv a Sub-măsurii 413 pentru a finanța acțiuni care se încadrează în obiectivele Măsurii 322. În apelul de selecție lansat de GAL pentru Sub-măsura 411-111. sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și Proiectul Tehnic alături de Studiul de 23 13. GAL poate acorda punctaj în funcție de numărul de activități previzionate în Cererea de Finanțare. la criteriile de selecție pe care GAL le poate include în apelul de selecție propriu.Capacitatea tehnică (criteriu de selecție prevăzut în fișa măsurii 143 din PNDR) . pentru a respecta acest criteriu de selecție. Proiectele de servicii finanțate prin măsura 41 se vor verifica și urmării în implementare conform descrierii din Manualul de procedură pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală – Măsura 41. . în cadrul unui Plan de Dezvoltare Locală? Cum se stabilește valoarea contractată Un beneficiar poate depune un proiect în cadrul Măsurii 41. Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj. ce vor fi finanțate prin Măsura 41. Este posibil ca un solicitant care este beneficiar al unui contract de finanțare pe Măsura 322 și are un proiect în derulare pe această măsură să înainteze o cerere de finanțare în cadrul măsurii 413 – 322 din cadrul axei LEADER. GAL poate acorda punctaj în funcție de bugetul alocat pentru fiecare cursant.pentru a respecta acest criteriu de selecție GAL poate acorda punctaj în funcție de echipamentele tehnice (logistica) de care dispune pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. Totuși.pentru a respecta acest criteriu de selecție. Oferta financiară (criteriu de selecție prevazut în fișa măsurii 111 din PNDR). 3. lansat pentru Sub-măsura 411-143. GAL poate acorda punctaj în funcție de numărul experţilor menționați în Cererea de Finanțare și experienţa acestora. 12. beneficiarul va trebui să aibă în vedere ca proiectul pe care dorește să îl realizeze în cadrul Măsurii 41 (respectiv 413 -322) să nu aibă aceleași obiective și să nu vizeze același tip de investiții care erau prevăzute pentru proiectul aflat în derulare în cadrul Măsurii 322. Subliniem că aceeași precizare este valabilă pentru toate Măsurile PNDR care pot fi accesate și prin axa 4 LEADER.selecție. chiar dacă are în implementare un proiect în cadrul Măsurii 322 din PNDR.

14.? Necesitatea depunerii de Rapoarte de activitate. sunt eligibile cheltuielile cu masa. Intermediar. 24 16. dacă acestea sunt realizate în afara teritoriului acoperit de GAL. la GAL-ul care a selectat proiectul. Termenele de depunere ale rapoartelor sunt prezentate în Ghidul solicitantului pentru Măsura 41. În cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 411-111. avându-se în vedere cantitățile de lucrări rezultate la faza proiect tehnic. După avizarea rapoartelor de către experții GAL. După semnarea Contractului de Finanțare pentru proiecte de servicii finanțate prin măsura 41. toate Rapoartele de Activitate (Inițial. întocmit în urma corectării devizelor pe obiecte şi devizului general din SF/DALI. beneficiarul trebuie să refacă devizele pe obiecte. justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare. beneficiarul va depune aceste rapoarte la OJPDRP. . conform cantităţilor de lucrări rezultate la faza proiect tehnic. anexa la contractul de finantare. informare și difuzare de cunoștințe (ce constituie obiectivul măsurii 111) se vor realiza pe teritoriul acoperit de GAL și/sau în afara acestuia. cazarea și transportul. implicit devizul general. în vederea verificării și avizării. valoarea contractată va fi cea din bugetul indicativ al proiectului. 15. Prin urmare. Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111. Beneficiarul proiectelor de servicii este obligat să respecte Anexa VI a Contractului de finanțare. participanții la activitățile menționate în proiect vor fi exclusiv beneficiari eligibili care au domiciliul pe teritoriul GAL. Final). pentru proiectele de investiții în cadrul Măsurii 41 (investitii care prevad construcțiimontaj)? In conformitate cu prevederile legislative referitoare la întocmirea devizului general si devizele pe obiect (in faza de studiu de fezabilitate). Proiectul Tehnic și Studiul de fezabilitate trebuie să fie întocmit în conformitate cu legislația națională în domeniu. Materialele realizate în cadrul proiectelor de Acțiunile de formare.fezabilitate. prin aplicarea materialelor publicitare cu informații privind finanțarea proiectelor prin PNDR. Atenție! Toate costurile trebuie să fie rezonabile. spre verificare și avizare. în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. Acest deviz general corectat stă la baza întocmirii bugetului proiectului. În Fișele de verificare se va controla concordanța între Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic. rezultă că. de către beneficiarii proiectelor de servicii – finanțate prin măsura 41. Beneficiarul are obligația să depună la sediul GAL. Valoarea contractată va fi cea din Proiectul Tehnic. după întocmirea proiectului tehnic.

acţiunile şi costurile eligibile. dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. prin apelul de selecție lansat de către GAL. Pentru proiectele atipice de investiții. beneficiarii. scopul.3. GAL-ul trebuie să precizeze în cadrul apelului de selecție. cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR. În cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Contractelor de Finanțare aferente Măsurii 41 (cod manual 01-15). criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie). GAL-urile au avut posibilitatea să cuprindă în Planurile de Dezvoltare Locală fișe ale Măsurilor pentru proiecte atipice. prin proiecte atipice. în baza propriilor fișe ale Măsurilor atipice cuprinse în PDL-uri. cheltuielile eligibile și intensitatea sprijinului stabilită pentru Măsura respectivă. 25 . a fost introdusă posibilitatea ca GAL-urile să poată selecta ”proiecte atipice”. servicii trebuie să respecte elementele de identitate vizuală. Criteriile de eligibilitate și de selecție specifice Măsurii atipice trebuie să fie prevăzute de către GAL în fișa respectivei Măsuri. intensitatea ajutorului. Fișa Măsurii atipice trebuie să cuprindă toate cerințele privind obiectivele.4. acțiunile și costurile eligibile. Grupurile de Acțiune Locală vor putea implementa acţiuni din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr. Completarea Cererilor de Finanțare aferente Măsurilor atipice În conformitate cu prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală. a cărei fișă există în Planul de Dezvoltare Locală aprobat de AM PNDR. Solicitanții care depun Cereri de Finanțare la GAL vor fi informați cu privire la condițiile specifice Măsurilor atipice pe care trebuie să le îndeplinească. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41. respectiv capitolul 5. intensitatea ajutorului și criteriile de selecție pentru aceste proiecte.17. un GAL poate selecta proiecte atipice cu condiția ca acestea să poată fi încadrate într-o Măsură atipică. în care au prevăzut obiectivele. cu investiții similare”. beneficiarii. beneficiarii. pentru proiectele atipice.1698/2005. ”cerințele de conformitate și eligibilitate ale măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul. Având în vedere aceste prevederi. Implementarea Axei LEADER. Prin urmare.

alocarea financiară aferentă Măsurii 41 este defalcată pe trei alocări distincte.apdrp. astfel încât orice Cerere de Finanțare care va corespunde unui proiect atipic va trebui încadrată într-o Măsură a PNDR. respectiv pentru fiecare Sub-măsură (411. Nu se vor face modificari pe aceste formularele si se va cauta sa se se completeze cu informatiile care sunt aferente proiectului atipic. În vederea completării acestor situații. APDRP are obligația de a transmite periodic către Comisia Europeană situații privind îndeplinirea indicatorilor aferenți tuturor Măsurilor din PNDR . Astfel. care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele atipice ce vor fi finanțate prin măsura 41”. CE nu solicită indicatori specifici pentru Măsurile atipice. Deși este posibil ca GAL-ul să fi atribuit o codificare proprie Măsurii atipice in PDL. In ceea ce priveste completarea cererilor de finantare pentru masurile atipice se vor utiliza formularele de cereri de finantare aferente masurii in care poate fi asimilat si proiectul atipic. 322. 26 . 313 etc. 412 și 413) din cadrul acesteia. NU va fi menționată această codificare în Cererea de Finanțare care va fi completata de catre solicitanti pentru un proiect atipic. in vigoare pe site-ul www. cu investiții similare. toți indicatorii solicitați de către CE au fost introduși în Cererile de Finanțare pentru fiecare dintre Măsurile Programului. codificarea cererii de finantare se face la nivelul OJPDRP . în Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 41 se fac următoarele mențiuni: ”Pentru proiectele atipice se vor utiliza ca model Cererile de Finanțare specifice măsurilor celor 3 axe din PNDR. La nivelul PNDR.ro la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL.În ceea ce privește Cererile de Finanțare utilizate pentru Măsurile atipice. fara sa fie facuta de catre GAL (ca si in cazul celorlalte proiecte finantate prin cele trei sub-masurii ale masurii 41 din axa IV LEADER) si se va mentiona codul măsurii din PNDR (ex: 125.) în care se încadrează proiectul atipic. Proiectele atipice trebuie obligatoriu incadrate ca tipologie intr-o sub-masura din masura 41 pentru a se putea incadra in alocarea bugetara a sub-masurii respective. Nu sunt prevazute alte alocari financiare in cadrul axei IV LEADER pentru masurile atipice din PDL.

daca insa indicatorii din proiectul atipic nu coincid cu cei din cererea de finantare in care poate fi incadrat proiectul atipic. Având în vedere că în acest moment nu există dispozitii legislative privind numărul de proiecte de servicii ce se pot depune la sediul GAL de către solicitanți/beneficiari (aferente Sub-măsurilor 411111. în cadrul Submăsurilor 411-111 și 411-143. nefiind necesară raportarea acestora către APDRP. elaborat și completatat în funcție de indicatorii proprii din fișele Măsurilor din strategie.inclusiv în ceea ce privește indicatorii de monitorizare solicitați pentru Măsura respectivă. 224/2008. nr.1698/2005 pot fi sprijinite. cu modificările și completările ulterioare. acestia se vor completa la rubricile respective. intensitatea ajutorului şi criteriile pentru selecţia proiectelor trebuie să fie prezentate în strategia de dezvoltare locală şi aprobate de Autoritatea de Management. Nu se completeaza. proiectele finanțate prin Măsura 41 aferente Măsurilor 111 și 143 din PNDR.M01-15. GAL-ul poate să realizeze un document propriu de monitorizare. aferentă axei 4 LEADER din PNDR precizează: ” Acţiunile din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr. Implementarea masurilor atipice finantate in cadrul axei LEADER care contribuie la atingerea obiectivelor axei 3 a 27 . 562/2013. acţiunile şi costurile eligibile. Daca prin proiectul atipic se urmareste realizarea unor indicatori de monitorizare care coincid cu cei mentionati in cererea de finantare aferenta masurii in care se poate incadra proiectul atipic. se precizeaza numărul de proiecte ce se pot depune de către un solicitant/beneficiar în cadrul aceleiași măsuri doar pentru măsurile de investitii. solicitanții/beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 41 pot depune mai multe proiecte de servicii în același timp. În acest context.” 18. Fisa Măsurii 41. iar in cadrul H. aprobat prin OMADR nr. beneficiarii. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41 . precum și în cadrul măsurilor atipice de servicii din strategiile de dezvoltare locală. Obiectivele şi scopul unor astfel de măsuri. dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. sunt proiecte de servicii. Numărul de proiecte de servicii finanțate prin Axa 4 LEADER care pot fi depuse de către un solicitant 19.G. În situația în care GAL-ul a prevăzut in PDL alti indicatori de monitorizare pentru o masura atipica pentru o eventuală monitorizare ex-post a implementării strategiei. 411-143). nu este necesar să fie completata cererea de finantare cu alți indicatori de monitorizare care sunt prevazuti in PDL pentru proiectele atipice daca nu coincid cu cei mentionati în Cererea de Finanțare a Măsurii în care se incadreaza proiectul atipic. în Planul de Dezvoltare Locală se pot regăsi și proiecte atipice de servicii.

Pentru proiectele atipice de investiții. 64382/04. Conform Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41. astfel încât nu pot fi eligibile proiecte care nu vizează spațiul rural (respectiv.” PNDR Astfel. GALul poate stabili in apelul de selectie suma maximă a unui proiect. Modalitatea de angajare a experților în cadrul proiectelor finanțate prin Sub-măsura 41-111 se va realiza cu respectarea prevederilor legislative în vigoare și va fi stabilită de către beneficiar. intensitatea ajutorului.07. cu repectarea cerințelor aplicabile Măsurii 41. conform PNDR. cu modificările și completările ulterioare. respectiv: ► Sub-măsura 411 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier ► Sub-măsura 412 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural ► Sub-măsura 413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale În cazul în care Măsura atipică pe care ați inclus-o în PDL contribuie la atingerea obiectivelor axei 3 a PNDR. cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR. o măsură atipică prevăzută în PDL va fi finanțată în cadrul Măsurii 41. conform dispozitiilor AM PNDR. s-a revenit asupra cerintelor referitoare la respectarea valorii medii pe proiect prevazuta in PDL. ”pentru proiectele atipice GAL va prezenta cerințele măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul. așa cum. criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie). Astfel. aceasta va trebui să respecte obiectivele Axei 3. acţiunile şi costurile eligibile. în 28 21. 20.2013. prin încadrarea în una dintre sub-măsurile aferente. cu investiții similare. Valoarea maximă a proiectelor finanțate prin Măsura 41. obiectivul Axei 3 vizează ” Calitatea vieții în mediul rural și diversificarea economiei rurale”. Există două variante posibile pentru angajarea personalului implicat în proiect: Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă. 1698/2005. sunt acestea definite în Regulamentul (CE) nr. respectiv Secțiunea 3. îmbunătățirea calității vieții în spațiul rural și diversificarea economiei rurale). prevăzută în apelurile de selecție lansate de către GAL-uri Angajarea experților în cadrul proiectelor finanțate prin Submăsura 41-111 și eligibilitatea cheltuielilor aferente În conformitate cu adresa AM PNDR nr. .În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. fara a se supune altor restricții. beneficiarii.

caz în care este eligiblă plata salariilor acestora. trebuie sa urmeze cursuri finantate prin Masura 111 aferenta Axei 1. În această situație. același GAL sau de achizitionarea de servicii (comune tuturor proiectelor) in cadrul fiecarui proiect in parte. nu este justificată deoarece poate duce la crearea de condiții artificiale de finanțare.2013. diplomele obtinute ca urmare a cursurilor organizate prin Sub-masura 411. sau la același GAL în cadrul apelurilor de 29 . valoarea proiectelor ar putea fi supraestimată. daca acestea sunt prevazute in strategia GAL. pentru fiecare proiect in diferite. în cadrul aceluiași multe proiecte aferente apel de selecție. Eligibilitatea beneficiarilor finali ai proiectelor finanțate prin Sub-măsura 411.111 (din strategia GAL) pot participa atât beneficiari ai Sub-masurilor 411.03. la același GAL. astfel: aceluiași apel de cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a actiunilor de formare si informare.111 prin GAL sunt recunoscute pentru beneficiarii care acceseaza Sub-masurile 411. nu sunt eligibile costurile cu datoriile către bugetul de stat.980/04.112 si 411.111 la Apreciem ca in situatia de mai sus.conformitate cu prevederile Codului Muncii. Posibilitatea ca un Depunerea de către un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) a două sau mai multe proiecte solicitant să depună mai de servicii. cu condiția ca aceștia să aibă domiciliul pe teritoriul GAL. organizate de DGDR AM PNDR. în cadrul pentru fiecare proiect in parte. aferente salariilor. lansate de parte. în cazul in care același GAL. unor apeluri de selecție cheltuieli pentru managerul si expertii care se ocupa de organizare. pentru fiecare proiect selecție sau în cadrul in parte. În acest caz. Sub-măsurii 411. modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv.141 prin GAL. Beneficiarii Masurilor 112 si 141 finantare prin Axa 1 la nivel national. GAL-uri diferite Un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte de servicii simultan în două sau mai multe GAL din județe diferite. situație în care plata se va realiza pe bază de factură emisă de către expert. contribuțiilor către bugetul de stat sau Beneficiarul poate contracta serviciile unor experți în baza unor contracte de prestări servicii. cât și alți participanți care se încadrează în categoriile de beneficiari finali eligibili conform Fișei Măsurii 111 din PNDR. 22. La cursurile finantate prin Sub-masura 411. cu obiective ce se regăsesc în cadrul aceleeași măsuri. etc. 61.112 si 411.141. ar fi bugetate distinct actiuni si activitati comune.111 23. Atenție! Conform adresei AM PNDR nr.

selecție diferite. acțiunile prevăzute prin proiect să fie eligibile conform Fișei măsurii. respectind urmatoarele conditii: solicitantul să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite prin Fișa măsurii cât și cele prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală al GAL. care au mai beneficiat de actiuni de formare si informare in cadrul altui proiect similar. actiunile proiectului să nu vizeze aceiasi participanti din cadrul GAL. actiunile si rezultatele proiectului si sa fie incadrate corect categoriile de cheltuieli in bugetul indicativ. valoarea proiectului sa fie fundamentata in raport cu durata. 30 . actiunile propuse prin noul proiect nu fie identice cu actiunile unui proiect anterior depus de catre acelasi solicitant în cadrul aceluiași GAL.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->