Sunteți pe pagina 1din 226

Ajutoarele sociale acordate in baza contractelor colective de munca De cele mai multe ori, expresia de ajutor social este

asociata cu alti termeni apropiati, precum: protectie sociala, prestatii s In Regulamentul (CEE) Nr. 1408/14 iunie 1971 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucr - prestatii de boala si de maternitate, - prestatii de invaliditate, inclusiv cele destinate mentinerii sau imbunatatirii capacitatii de obtinere a unor venituri; - prestatii pentru limita de varsta; - prestatii de urmas; - prestatii pentru accidente de munca si boli profesionale; - ajutoare de inmormantare; - ajutoare de somaj; - prestatii familiale. Constitutia Romaniei asigura dreptul salariatilor la masuri de protectie sociala, precum: securitatea si sanatatea salariatilor, re Sistemul national de asistenta sociala este reglementat prin Legea nr. 47/2006 (publicata in M.Of. nr. 239/16.03.2006). Acest Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala, cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale. Acest Serviciile sociale reprezinta ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanel Prestatiile sociale sunt masuri de redistributie financiara destinate persoanelor sau familiilor care intrunesc conditiile de eligib - alocatii familiale ce se acorda familiilor ca ajutor pentru nasterea, educatia si intretinerea copiilor - ajutoare sociale ce se acorda persoanelor sau familiilor aflate in dificultate si ale caror venituri sunt insuficiente pentru aco - indemnizatii si facilitati ce se acorda persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale si asigurarii unei vieti autonome. Ind Prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ?i completarile ulterioare, se defineste ajutorul social In categoria ajutoarelor sociale acordate in sistemul public de stat sunt incluse: 1) sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale - in baza Legii nr. 19/2000 - sistemul public de asigurari sociale de sanatate Legea nr.15895/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, (Titlul VIII), cu - sistemul public de ajutoare de somaj Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fo 1. Conform Legii nr. 19/2000 (publicata in M.Of. nr.140/01.04.2000), cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 19/20

2. In baza Ordonantei de Urgenta nr. 158 /17.11.2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, per

a) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli pro

b) prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, precum:

- indemnizatie pentru trecerea temporara in alta munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru carantina,

- ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, tratament balnear, ajutoare care nu sunt supo

- reabilitare profesionala, bilete de odihna, pentru asiguratii unitatilor in care nu este reglementata, constituirea fondului soc

Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile, precum si pensionarii de invalidita

c) la concediu pentru sarcina si lauzie, pe perioada caruia beneficiaza de indemnizatie pentru sarcina si lauzie. De acest drept

d) indemnizatie pentru risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanata

e) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;

e) concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pent

f) ajutor de deces acordat persoanei care face dovada suportarii cheltuielilor de inmormantare, integral din bugetul asigura

3. Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile

In cazul absolventilor de institutii de invatamant, someri prevazuti la art. 17 alin. (2), se acorda un ajutor social o singura data

La nivel de angajator, dreptul la asigurari sociale se reglementeaza si prin prevederile cuprinse la nivel de regulament intern s

De asemenea, la nivelul contractelor colective de munca, in concordanta cu tipurile de prestatii sociale stabilite prin lege, ?i la

Prin Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca (publicata in M.Of. nr. 184/19 mai 1998) in completare cu Codu

Potrivit legii, contractul colectiv de munca reprezinta o conventie incheiata intre patron si salariati, prin care se stabilesc clauz

Ca partile ale contractului colectiv de munca se identifica:

1) patronul reprezentat la nivel de unitate - de conducerea acestuia, la nivel de ramura - de grupul de unitati, la nivel national

si

2) salariatii reprezentati la nivel de unitate - de organizatii sindicale sau reprezentantii salariatilor, la nivel de grupuri de unita

In functie de actorii implicati, contractele colective de munca se pot incheia la nivelul unitatilor, grupurilor de societati comer

Clauzele contractelor colective de munca produc efecte, dupa cum urmeaza:

- pentru toti salariatii din unitate, in cazul contractelor colective de munca incheiate la acest nivel (indiferent de data angajari

- pentru toti salariatii incadrati in unitatile care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractul colectiv de m

- pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din ramura de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munc

- pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara, in cazul contractelor colective de munca la nivel national.

Contractele colective de munca se pot incheia si pentru salariatii institutiilor publice, dar prin aceste contracte nu pot fi negoc

La fiecare nivel se incheie un singur contract colectiv de munca (art. 11(2)) si produce efecte de la data inregistrarii (la Directia

Fiecare contract colectiv de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin co

Conform indicatiilor amintite mai sus, voi exemplifica cateva modele de ajutoare sociale identificate la nivelul unor contracte

Conform Contractului Colectiv de Munca la nivel national pentru anii 2007-2011 nr. 2895/21/29.12.2006 (publicat in M.Of. , n

- in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, familiei, de cel putin 22 salariii mediii lunaree pe unitate,

- daca decesul a survenit ca urmare a riscului profesional, ajutorul acordat de unitate va fi de cel putin 3 salarii medii pe unita

- un salariu mediu pe unitate, platit mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia benefi

- un salariu mediu pe unitate platit de unitate la decesul sotului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul I aflate in intretin

Alte prestatii care se pot incadra in categoria ajutorului social:

Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin doua doua salariii de baza avu

La incetarea contractului individual de munca din motive care nu tin de persoana salariatului, angajatorii vor acorda o compe

Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii agricultura, piscicultura si pescuit pe anii 2010-2011, inregistrat la Ministe

- cel putin 6 salarii medii nete la nivel de angajator minime brute pe unitate platite fiecarui salariat odata cu decizia de dispon

- 6 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime in munca mai mica de 5 ani;

- 9 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime in munca intre 5 si 15 ani;

- 12 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime in munca mai mare de 15 ani.

- o indemnizatie egala cu cel putin doua salarii de baza avute la data pensionarii pentru salariatii care se pensioneaza pentru l

- in afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare (art. 80):

- in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de 6 salarii minime negociate pe unitate;

- daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau cu boala profesionala, c

- doua salarii de baza platite de unitate sau institutie mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotu

- trei salarii minime negociate pe unitate sau institutie la decesul sotului sau al sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I, aflat

- trei salarii de baza, tinerilor casatoriti, cu ocazia primei casatorii.

- salariatii si membrii familiilor acestora, care beneficiaza de bilete de tratament in statiunile balneoclimaterice au dreptul la o

- daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu

- repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, catre salariatii unitatilor sau ai institutiilor se va face de o comisie pa

- la art. 95 se aminteste ca in contractele colective de munca la nivel de unitati sa fie prevazute actiuni cu caracter social, cost

- construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine si bufete pentru s

- construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;

- formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;

- construirea de locuinte;

- aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate femeii si copilului.

In Contractul colectiv de munca la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010 (Inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei

- salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin trei salarii de baza avute in lu

- in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel putin trei salarii medii brute lunare pe unitate; daca decesul

- un salariu mediu brut pe unitate, platit de aceasta angajatului cand i se naste un copil;

- doua salarii medii brute pe unitate platite angajatilor cu ocazia primei casatorii;

- un salariu mediu brut pe unitate platit de unitate la decesul sotului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul I;

- la incetarea contractului individual de munca din motive ce nu tin de persoana salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o

Prin Contract colectiv de munca unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizar

Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc din fondurile proprii ale angajatorului o indemnizatie egala de d

- in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de 3 salarii medii pe unitate; daca decesul a survenit din cauza unui

- un salariu mediu pe unitate platit mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia benefici

- din fondul de actiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea cu 50% a

Repartizarea catre salariatii unitatii a spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu exceptia locuintelor de serviciu, se va face

In contractele colective de munca la nivel de unitati se pot prevedea cheltuieli cu caracter social, pentru:

- construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine-bufet pentru sala

- construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sanitare la locurile de munca, la capacitate corespunzatoare, cu do

- aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii concomitent cu acordarea de zile libere platite pentru even

Prin contractele colective de munca la nivel de unitate, partile pot avea in vedere acordarea de plati banesti compensatorii sa

Fiecare angajator si salariat va avea in vedere contractul colectiv de munca superior aplicabil in scopul acordarii, respectiv pri

Conform Planului de Guvernare 2009-2012 ca directie de actiune se propune ca ajutor social asigurarea unei pensii sociale mi

Autor: Budici Carmen

cum: protectie sociala, prestatii sociale, servicii sociale, bunastare sociala, asistenta sociala, ingrijire sociala etc. Acest ajutor social reprez securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, se clarifica termenul de

btinere a unor venituri;

uritatea si sanatatea salariatilor, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tara, repausul saptaman M.Of. nr. 239/16.03.2006). Acesta reprezinta un ansamblul de institutii si masuri prin care statul, prin autoritatile administratiei publice c sociale si prestatiile sociale. Acestea sunt acordate in vederea dezvoltarii capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilo nde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, v r care intrunesc conditiile de eligibilitate prevazute in Legea nr 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala (art. 5 lit. c, din Lege

nituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viata, evaluate prin ancheta sociala, precum si prin alte instrumente specific asigurarii unei vieti autonome. Indemnizatiile cu caracter reparatoriu se acorda persoanelor si, dupa caz, familiilor acestora, care au sufer ioare, se defineste ajutorul social ca un ajutor financiar lunar acordat din bugetul de stat, la cerere, familiilor si persoanelor singure, cetat

domeniul sanatatii, (Titlul VIII), cu modificarile ?i completarile ulterioare.5 tru somaj si stimularea ocuparii fortei de mun. pletarile ulterioare, Legii nr. 19/2000 asiguratii, - cetateni romani sau cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care detin, conform

asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, au dreptul pe perioada in care au domicili

accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca. Aceasta incapacitate se dovediste prin certificatul de concediu medical

ca sau pentru carantina,

alnear, ajutoare care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate,

mentata, constituirea fondului social, potrivit legii. Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de z

precum si pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear si reabilitare profesionala, in conformitate cu prevederile program

u sarcina si lauzie. De acest drept beneficiazade maternitate, femeile asigurate in cadrul asigurarilor sociale de stat pentru concediu de sa

unic de asigurari sociale de sanatate, se acorda fara conditie de stagiu de cotizare si reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform pr

handicap, de pana la 3 ani;

cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

ntare, integral din bugetul asigurarilor sociale, la cerere, pe baza certificatului de deces al asiguratului, neconditionat de indeplinirea stagiu

ii fortei de munca, cu modificarile ?i completarile ulterioare, se prevede ca ajutor social o indemnizatie de somaj si se acorda somerilor pr

rda un ajutor social o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita, pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, neimpozabila

nse la nivel de regulament intern sau contract colectiv de munca.

tatii sociale stabilite prin lege, ?i la nivelul contractelor colective de munca incheiate la nivel national, de ramura, grupuri de unitati sau la

mai 1998) in completare cu Codul Muncii Legea nr. 53/2003 (publicata in M.of. nr. 72/5 feb. 2003) titlul VIII se reglementeaza cadrul p

alariati, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, alte drepturi si obligatii care decurg din raporturile de munca

grupul de unitati, la nivel national - de asociatii patronale,

atilor, la nivel de grupuri de unitati si de ramura - de catre organizatii sindicale de tip federativ, la nivel national - de catre organizatii sindi

ilor, grupurilor de societati comerciale si regii autonome, la nivelul ramurilor de activitate si la nivel national. Contractul colectiv de munc

t nivel (indiferent de data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala din unitate);

a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;

heiat contractul colectiv de munca;

munca la nivel national.

n aceste contracte nu pot fi negociate clauze referitoare la drepturile a caror acordare si al caror cuantum sunt stabilite prin dispozitii lega

e de la data inregistrarii (la Directia Generala de Munca , a Familiei si Protectiei Sociale sau dupa caz, la Ministerul Muncii, Familiei si Prote

n nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior conform art. 8 din Legea nr. 130/1996. Contr

ntificate la nivelul unor contracte colective de munca la nivel national si de ramura.

1/29.12.2006 (publicat in M.Of. , nr. 5/29.01.2007), la art. 51 se precizeaza ca in afara ajutoarelor la care au dreptul conform legii, salariat

ediii lunaree pe unitate,

e cel putin 3 salarii medii pe unitate ale decedatului, diferen stabilirea cauzei decesului,

ste salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitatemediu pe unitate,

i rude de gradul I aflate in intretinerea salariatului.

tin doua doua salariii de baza avute in luna pensionarii (art. 50).

ui, angajatorii vor acorda o compensatie de cel putin un salariu lunar, in afara drepturilor cuvenite la zi. Durata preavizului va fi de 20 de zi

i 2010-2011, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu nr. 120/02/31.03.2010 (publicat in M.Of. nr. 5/15.04.2010), p

salariat odata cu decizia de disponibilizare, la disponibilizarea colectiva (art. 77). La societatea comerciala, indiferent de forma de capital, c

riatii care se pensioneaza pentru limita de varsta.

matoarele ajutoare (art. 80):

munca sau cu boala profesionala, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 6 salarii de baza;

daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza; daca ambii soti sunt salariatii aceleiasi unitati, fiecar

decesul unei rude de gradul I, aflate in intretinerea salariatului;

e balneoclimaterice au dreptul la o reducere a costului biletelor de pana la 100% din valoarea nominala a acestora, pentru boli profesiona

ident de munca sau in legatura cu munca, ori contractarii unei boli profesionale, angajatorul are obligatia de a achita o indemnizatie a car

itutiilor se va face de o comisie paritara administratie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la ni

ute actiuni cu caracter social, costul fiind suportat din fondul social constituit potrivit Legii bugetului de stat, actiuni precum:

um si de cantine si bufete pentru salariati;

terul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu nr. 42/01/11.02.2010), (publicat in M.Of. nr. 3/24.02.2010) se negociaza ca ajutoare sociale u

utin trei salarii de baza avute in luna pensionarii.(art 49)

e lunare pe unitate; daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profes

unei rude de gradul I;

, angajatorii vor acorda acestuia o compensatie de cel putin doua salarii lunare, in afara drepturilor cuvenite la zi (art. 76).

alimentare cu apa si de canalizare pe anii 2009-2010, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sub nr. 219/04/13.04.2

atorului o indemnizatie egala de doua salarii de baza, avute in luna pensionarii. Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de u

decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutor

e salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitate. In cazul decesului sotului, sotiei, parintilor, copiilor aflati in in

uielile pentru reducerea cu 50% a costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneo-climaterice din tara, in care e

locuintelor de serviciu, se va face de catre Comisia paritara administratie-sindicat conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul cole

ocial, pentru:

um si de cantine-bufet pentru salariati;

capacitate corespunzatoare, cu dotare specifica, cel putin la nivelul prevazut de normele generale de sanatate si securitate in munca;

de zile libere platite pentru evenimente deosebite din viata salariatului.

a de plati banesti compensatorii sau alte forme de compensatii banesti atat in cazul concedierilor colective cat si a celor individuale.

il in scopul acordarii, respectiv primirii, a beneficiilor celor mai mari prevazute in actele legislative in vigoare in domeniul ajutoarelor socia

l asigurarea unei pensii sociale minime garantate care sa completeze pensia pana la 350 lei lunar pentru toti pensionarii cu cuantumul pe

iala etc. Acest ajutor social reprezinta un instrument economic prin care se poate echilibra societatea din punct de vedere al combaterii s unitatii, se clarifica termenul de prestatii, pensii si indemnizatii ca reprezentand totalitatea prestatiilor in natura si in numerar, inclu

m brut pe tara, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii deosebite sau speciale, formarea profesional utoritatile administratiei publice centrale si locale, colectivitatea locala si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlatur olective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala (art. 2 alin. 2 asirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta, cu care acestea se confrunta la un moment dat. tenta sociala (art. 5 lit. c, din Legea nr. 47/2006). Din categoria prestatiilor sociale fac parte:

um si prin alte instrumente specifice, , familiilor acestora, care au suferit daune in urma unor evenimente socio-politice sau legate de catastrofe si calamitati naturale, recunosc liilor si persoanelor singure, cetateni romani, care se afla in dificultate economica prin nedispunerea de resurse financiare suficiente, proc

pe perioada in care detin, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania - au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au

tul pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei,pe langa concedii medicale si la indemnizatii de asigurari sociale

n certificatul de concediu medical vizat de catre medicul de familie;

e o perioada mai mare de 90 de zile, precum si pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear si reabilitare profesionala, in

nformitate cu prevederile programului individual de recuperare.

ale de stat pentru concediu de sarcina si lauzie sau femeilor care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Indemn

baza de calcul stabilita conform prevederilor legale.

econditionat de indeplinirea stagiului de cotizare prevazut de lege de catre decedat.

de somaj si se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1) din lege (persoane care au ramas fara locuri de munca sau nu se pot reincadra

i si este o suma fixa, neimpozabila, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stab

e ramura, grupuri de unitati sau la nivel se societate se prevad articole referitoare la ajutorul de natura sociala care sa sprijine salariatii afla

itlul VIII se reglementeaza cadrul pentru negocierea colectiva, incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor

e decurg din raporturile de munca. Conform art. 2(1) din legea 130/1996, prin incheierea contractelor colective de munca se urmareste pr

national - de catre organizatii sindicale de tip confederativ.

onal. Contractul colectiv de munca unic la nivel national cuprinde drepturile si obligatiile patronilor si ale salariatilor cu privire la conditiile

m sunt stabilite prin dispozitii legale (art. 12).

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale), daca partile nu au convenit o alta data ulterioara zilei de inregistrare a contractului pentru

t. 8 din Legea nr. 130/1996. Contractele colective de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de la nivel superior, daca

e au dreptul conform legii, salariatii vor mai beneficia si de urmatoarele ajutoare:

Durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare, salariatii avand dreptul de a absenta 4 ore/zi de la programul stabilit (acordate zilnic sau c

blicat in M.Of. nr. 5/15.04.2010), prevede urmatoarele ajutoare sociale:

a, indiferent de forma de capital, care se dizolva, lichideaza, reorganizeaza juridic sau se privatizeaza si unde sunt afectati salariatii dispon

nt salariatii aceleiasi unitati, fiecare va primi cate un salariu de baza;

a acestora, pentru boli profesionale, si 50% pentru restul biletelor de tratament, precum si de 30% din costul biletelor de odihna, inclusiv

a de a achita o indemnizatie a carei baza de calcul se stabileste conform prevederilor art. 99 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si com

contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie.

stat, actiuni precum:

se negociaza ca ajutoare sociale urmatoarele:

ra cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 6 salarii medii brute pe unitate; diferenta

nite la zi (art. 76).

tiei Sociale sub nr. 219/04/13.04.2009 (publicat in M.Of. nr. 8/08.05.2009), angajatii vor beneficia in anumite situatii de urmatoarele ajuto

e de munca incheiate la nivel de unitate se poate prevedea acordarea a doua salarii din fondurile proprii ale angajatorului si in cazul pensi

oli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de 4 salarii medii pe unitate;

otiei, parintilor, copiilor aflati in intretinere, se va acorda salariatului un ajutor de 2 salarii medii pe unitate. Daca ambii soti sunt salariati a

neo-climaterice din tara, in care este inclus si transportul pe calea ferata (clasa a II-a), bilete repartizate pe baza acordului dintre sindicat s

vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

natate si securitate in munca;

ve cat si a celor individuale.

oare in domeniul ajutoarelor sociale.

u toti pensionarii cu cuantumul pensiei sub aceasta suma, finantata din bugetul de stat. Alte obiective stabilite in acest plan sunt: sprijinire

n punct de vedere al combaterii saraciei si asigurarii unei securitati sociale persoanelor, grupurilor, colectivitatilor. tiilor in natura si in numerar, inclusiv toate elementele acestora platibile din fonduri publice, cresteri de revalorizare sau alocatii suplimen

au speciale, formarea profesionala, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege. (art. 41(2)). Conform art. 47, statul este obligat sa ia u prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziune e si incluziune sociala (art. 2 alin. 2).

ofe si calamitati naturale, recunoscute prin lege. resurse financiare suficiente, procurate prin mijloace proprii, pentru asigurarea unui trai decent.

ontributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale. In sistemul public, - conform art. 7, alin. 1 din ac

a indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum:

lnear si reabilitare profesionala, in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.,

rderii calitatii de asigurat. Indemnizatia se acorda pentru o perioada de 126 de zile calendaristice, acordate de regula 63 de zile inainte de

de munca sau nu se pot reincadra din motive neimputabile lor), pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, 6 luni, 9

rut pe tara, in vigoare la data stabilirii acesteia.

ociala care sa sprijine salariatii aflati in anumite momente in impas financiar datorat unor cauze neimputabile acestora. In baza prevederil

endarea si incetarea contractelor colective de munca.

olective de munca se urmareste promovarea unor relatii de munca echitabile, care sa asigure protectia sociala a salariatilor, prevenirea sa

e salariatilor cu privire la conditiile generale de munca, iar prin contractele colective de munca la nivel de ramura, grup de unitati, unitati s

inregistrare a contractului pentru aplicarea clauzelor negociate (art. 25(3)).

olective de la nivel superior, daca prevederile minimale ale contractelor superioare nu se regasesc in acestea.

amul stabilit (acordate zilnic sau cumulat) pentru a-si cauta un nou loc de munca, fara a i se modifica salariul sau alte drepturi din contract

nde sunt afectati salariatii disponibilizati, personalul in cauza beneficiaza de masurile de protectie sociala dupa cum urmeaza:

ostul biletelor de odihna, inclusiv transportul dus-intors (CFR clasa a II-a), aceasta reducere fiind suportata de patron in limita plafonului fo

r. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, platite in totalitate din fondurile unitatii. Acordarea compensatiei prevazute la aline

medii brute pe unitate; diferenta de 3 salarii se va plati dupa stabilirea, in conditiile legii, a cauzei decesului (art. 50) ;

umite situatii de urmatoarele ajutoare sociale in maximum 30 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului, in baza document

ale angajatorului si in cazul pensionarilor anticipate si partial anticipate.

ate. Daca ambii soti sunt salariati ai unitatii se acorda un singur ajutor pentru decesul copilului aflat in intretinere;

pe baza acordului dintre sindicat si angajator. Contravaloarea biletelor salariatilor trimisi in statiunile din tara, pentru tratarea unor boli p

abilite in acest plan sunt: sprijinirea dialogului angajator - angajat prin revederea intregului pachet de legi privind sindicatele, patronatele,

revalorizare sau alocatii suplimentare, precum si prestatiile in suma forfetara care pot fi substituite pensiilor si platilor efectuate prin ram

orm art. 47, statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de tra nera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor (art. 2, alin. 12).

blic, - conform art. 7, alin. 1 din aceeasi lege - prestatiile de asigurari sociale reprezinta venituri de inlocuire pentru pierderea totala sau pa

ate de regula 63 de zile inainte de nastere (concediul pentru sarcina) si 63 de zile dupa nastere (concediul pentru lauzie) sau in functie de r

tie de stagiul de cotizare, 6 luni, 9 luni sau 12 luni, in cuantum de o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baz

tabile acestora. In baza prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cheltuielile unitatii cu ajutoare sociale sunt incluse in categoria

ociala a salariatilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor.

e ramura, grup de unitati, unitati si institutii se stabilesc conditii specifice de munca.

ariul sau alte drepturi din contractul individual de munca.

a dupa cum urmeaza:

ta de patron in limita plafonului fondului social. Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli p

a compensatiei prevazute la alineatul precedentmai sus nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza

ului (art. 50) ;

evenimentului, in baza documentelor justificative:

n tara, pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitate, inclusiv costul transportului pe calea ferata (clasa a II-a) sau, a

gi privind sindicatele, patronatele, negocierile colective, conflictele de munca si revitalizarea dialogului social, inclusiv prin participarea com

siilor si platilor efectuate prin rambursarea contributiilor. Regulamentul prevedere acordarea urmatoarelor tipuri de ajutoare sociale (art

asigure cetatenilor un nivel de trai decent si dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare

uire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor asigurate, ca urmare a batranetii, invaliditatii sau decesului si se acorda sub forma de

ul pentru lauzie) sau in functie de recomandarea medicului si optiunea beneficiarei.

rezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia.

re sociale sunt incluse in categoria cheltuielilor sociale si sunt deductibile limitat, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana

tatiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului pe calea ferata, clasa a

despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.

pe calea ferata (clasa a II-a) sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.

ocial, inclusiv prin participarea companiilor multinationale la actiunile stabilite.

elor tipuri de ajutoare sociale (art. 4(10)):

enta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj, la masuri de asistenta sociala si la alte forme de asigurari sociale publice sau

ecesului si se acorda sub forma de pensii, ajutoare si alte tipuri de prestatii prevazute de lege. Pastrarea si evidenta datelor privind contrib

e prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual.

nsportului pe calea ferata, clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.

me de asigurari sociale publice sau private, potrivit legii.

si evidenta datelor privind contributiile de asigurari sociale, pentru fiecare asigurat, colectarea si evidenta contributiilor de asigurari socia

nta contributiilor de asigurari sociale se asigura pe baza codului personal de asigurari sociale, prin casele teritoriale de pensii si de CNPAS (

teritoriale de pensii si de CNPAS (Casa Nationala de Pe