Sunteți pe pagina 1din 6

FISA DE POST Auditor intern (Economist )

1. Denumirea departamentului: COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 2. Denumirea postului: ECONOMIST Pozitia in COR: 241125 3. Titularul postului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Postul imediat superior: DIRECTORUL GENERAL 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: PERSONALUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC CU INCADRARI INFERIOARE - DACA ESTE CAZUL 7. Relatii de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii de colaborare: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.

9. Pregatirea si experienta: Studii :Absolvent al Facultatii de Stiinte Economice Experienta:minim 3 ani experienta in domeniu Cunostinte: - sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil; - sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil; - sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; - legislatie financiar-contabila, contabilitate financiara si de gestiune, contabilitate consolidata, control financiar; Aptitudini: - inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); - capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; - capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date p - corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; - obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus

10. Autoritate si libertate organizatorica: DACA ESTE CAZUL

11. Responsabilitati si sarcini: Sarcini : - efectuarea misiunii de audit intern conform programarii aprobate de conducere; - urmarirea procedurilor utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circulatia acestora si a sistemelor de contabili - verificarea procedurilor prin efectuarea testelor de conformitate, sondaje, identificarea punctelor forte si a punctelor slabe; - analiza procedurilor; - controale necesare; - efectuarea de controale interne de detectare (confruntarile cu banca, confruntarea balantei analitice cu cea sintetica, etc.) - comunicarea cu conducerea intreprinderii semnalind prin raport rezultatul controalelor interne; - verificarea corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii; - aplicarea normelor nationale de audit financiar (procedurile si principiile fundamentale care stau la baza activitatii ); - colectarea de elemente probante necesare pentru a trage concluzii si a exprima opinii asupra situatiilor financiare; - utilizarea tehnicii sondajului, urmarind ca in emiterea unor judecati, riscurile sa fie cat mai mici; - incadrarea in programul de lucru si in bugetul de timp a compartimentului; - concluziile din lucrarile efectuate se vor concentra in rapoarte destinate utilizatorilor dinainte stabiliti; - se asigura ca toate operatiunile miscarilor patrimoniale care fac obiectul inregistrarilor in contabilitate sa fie inregistrate; - se asigura ca toate inregistrarile contabile transpun corect operatii reale (verificarea realitatii inregistrarilor); - executia misiunii de compilare a informatiilor financiare a societatilor din cadrul grupului (stingerea, clasarea si prepararea u - pastreaza secretul de serviciu. Limite de competente : In cadrul misiunii incredintate de conducerea unitatii, are acces nelimitat la : - toate documentele justificative intocmite in birourile si compartimentele unitatii,; - toate inregistrarile contabile, inclusiv la situatiile de sinteza elaborate de Biroul Contabilitate Financiara; Verificarea tuturor procedurilor aplicate (aprobate in scris sau verbal) in toate compartimentele unitatii si modul de aplicare ( controale care vizeaza exhaustivitatea, realitatea, corecta evaluare, separarea exercitiilor, corecta imputare; In limita imputernicirilor date de conducerea unitatii, reprezinta interesele firmelor din grup, in relatiile cu furnizori, clienti, or Responsabilitati : - raspunde de prezentarea obiectiva, corecta, fidela si fara omisiuni a deficientelor constate a situatiilor urmarite in misiunea - raspunde de prezentarea in raport a inexactitatilor si erorilor constatate si includerea elementelor probante. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: DACA ESTE CAZUL 13. Mentiuni speciale: DACA ESTE CAZUL 14. Semnaturi: 15. Data semnarii:

ciar-contabil;

ata, control financiar;

ecizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

te, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare)

estora si a sistemelor de contabilizare ; unctelor forte si a punctelor slabe;

ei analitice cu cea sintetica, etc.)

re stau la baza activitatii ); pra situatiilor financiare;

nte stabiliti; ontabilitate sa fie inregistrate; atii inregistrarilor); stingerea, clasarea si prepararea unei sinteze a informatiilor financiare )

te Financiara; ntele unitatii si modul de aplicare (teste de conformitate, sondaje, etc.) orecta imputare; p, in relatiile cu furnizori, clienti, organe fiscale etc.

a situatiilor urmarite in misiunea incredintata de conducerea unitatii, in conformitate cu normele nationale de audit; mentelor probante.

nale de audit;