Sunteți pe pagina 1din 78

Beneficiile angajatilor in sistemul de asigurari sociale

I. Generalitati Asiguratii sistemului public de asigurari sociale au dreptul la:

a) concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara mun b) prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca; c) concediu si indemnizatie pentru maternitate; d) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului; e) concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav; f) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente

Persoanele care au dobandit, conform Legii 19/2000, calitatea de asigurat beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate te

Beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilu

Cele 12 luni pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele s a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate; b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii; c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii; d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracte

f) au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizat

g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in c h) au beneficiat de pensii de invaliditate;

i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa anga

j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Roman

k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pe

l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu exa

m) urmeaza cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar si universitar, organizat potrivit legii, frecventate fara intreruper Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile

In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminueaza cu p Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare. II. Baza de calcul Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale a) pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; b) pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor c) pentru maternitate; d) pentru ingrijirea copilului bolnav; e) de risc maternal.

se calculeaza ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele trebuie sa indeplineasca cumulativ a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare;

b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate tempo

c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite de lege, in vederea

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilat

a) cuantumul indemnizatiilor, pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse si perioad

b) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele in care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din al

Prevederile de mai sus se aplica si in cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevazatori, pe perioada in ca A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;

B. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata C. sunt membri ai asociatiei familiale; D. sunt persoane autorizate sa desfasoare activitati independente.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor in

La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare decla

La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare decla III. Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

In sistemul public, asiguratii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, da

Somerii aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, la alte forme de pregatire profesionala, organiz

Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglem

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an,

Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expe

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se d

a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala d

b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor c) un an si jumatate, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza

Medicul primar sau, dupa caz, medicul specialist in afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul specialist in afectiunea principal invalidanta poate propune

Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recu

Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Na

In cazul in care medicul expert al asigurarilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru in

Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata be

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea unui procent de 7 Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala profesionala, accident

Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se

Adresa de domiciliu sau resedinta la care urmeaza a se efectua verificarea este cea mentionata de asigurat prin declaratia pre Platitorii de indemnizatii pot solicita prezenta reprezentantului politiei cu ocazia verificarii prezentei asiguratilor la adresa de

In cadrul actiunii de verificare reprezentantul unitatii teritoriale de politie competente are obligatia de a actiona conform regl

Persoanele desemnate sa efectueze verificarea au obligatia de a asigura pe parcursul verificarii respectarea garantiilor constit

In cadrul actiunii de verificare a prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de resedinta indica

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, pot patrunde in locuinta sau in locul imprejmuit tinand de aceasta numai reprezen

Dispozitiile de mai sus sunt aplicabile numai in situatia in care asiguratul, din cauza starii sale de sanatate, nu se poate deplasa

In cazul in care la activitatea de verificare participa si un reprezentant al politiei, acesta semneaza procesul-verbal de constata IV. Prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, in sistemul public asiguratii pot beneficia de:

a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

b) concediu si indemnizatie pentru carantina;

c) tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.

Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor care:

A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;

B. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata

care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.

Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda, la propunerea medicului curan

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabili

Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei bo

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilita pentru incapacitate tempo

Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratame

Tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca se desfasoara in conformitate cu prevederile programului individ

In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de m

Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza in unitati sanitare specializate aflate in relatie contractual

Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare, asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie d

Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele in care asiguratul, din motive imputabile lui, nu isi indeplineste obligatia de a

Controlul recomandarilor medicului specialist si al programului individual de recuperare, precum si respectarea acestora de c

Criteriile pe baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul cotei de participare individuala a asigura

Plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear si biletelor de odihna utilizate se realizeaza de CNPAS.

Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 118 din 30/06/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilib V. Indemnizatia de maternitate

Asiguratele au dreptul, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada in care bene

De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, in conditiile Legii 19/2000, da

In situatiile prevazute de mai sus, baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe b

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada d

Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei

Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.

In cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe t

Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita ca medie a veniturilor lunare din ulti VI. Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilul

Beneficiaza, la cerere, de indemnizatia pentru cresterea copilului, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste c

Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de OUG nr. 158 /2005 privind concediile si indemnizatiile

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente p

Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilita stabilita ca me VI. Indemnizatia de risc maternal

Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 priv

Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondulu

Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.

Cuantumul indemnizatiei reprezinta 75% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie VII Indemnizatia pentru cresterea copilului

Baza legala a acordarii indemnizatiei de crestere a copilului este reprezentata de Ordonanta de urgenta nr. 148/2005 privind

Persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozit

Cele 12 luni prevazute mai sus pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe d

a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;

b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;

c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;

d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracte

f) au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005, perioade de

g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in c

h) au beneficiat de pensii de invaliditate;

i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa anga

j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Roman

k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pe

l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu exa

m) urmeaza cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar si universitar, organizat potrivit legii, frecventate fara intreruper

n) urmeaza cursuri cu frecventa de masterat in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recuno

Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile

Cuantumul indemnizatiilor acordate in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea

Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemela

Persoanele care sunt indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului si realizeaza venituri profesionale

Stimulentul de 300 lei se acorda si persoanelor care au fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copi

In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului si solicita dreptul la stimulent, plata acestei in

Indemnizatia de crestere a sau stimulentul de 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau mult

a) 200 lei (RON) lunar, in situatia copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap;

b) 40 lei lunar, in situatia copiilor in varsta de peste 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap;

De indemnizatia si stimulentul prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005 privind sustinerea familiei in vederea creste

Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adop

In situatia persoanelor persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copil

Concediul, indemnizatia lunara si stimulentul prevazute prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005 privind sustinerea

Durata de acordare a concediului pentru cresterea copilului se prelungeste corespunzator, in cazul suprapunerii a doua sau tr

In cazurile prevazute mai sus se acorda o singura indemnizatie, in cuantumul prevazut de Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005

Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005 privind sustinerea familiei in

Durata concediului pentru cresterea copilului este de 3 luni si se acorda integral, o singura data, fiecaruia dintre parintii firest

Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la anga

Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada as

Drepturile se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;

c) locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de catre persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care

Cererile pentru acordarea drepturilor reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, si documentele

Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005, constituie perioada asim

Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv art. 2 din Ordonanta de urgenta nr. 148 /2

In situatia de mai sus, la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul valoarea indemn

Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap co

Drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005 se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandat

Autor: CALUIANU DRAGOS Avocat

uite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;

de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca, prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si re

demnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul accidentelor de munca, bolilor profesiona

mul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Le

au mai multe dintre urmatoarele situatii:

e prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si

te de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;

05 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare soc

spectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

re profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;

ale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;

incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

sitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii;

t legii, frecventate fara intrerupere. Sunt exceptate de la aceasta obligatie persoanele care au intrerupt cursurile din motive medicale.

3, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agri

derii dreptului se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de speci

fara muncii;

uatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

nstituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

ebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

e concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infecto

ditiile stabilite de lege, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

lor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se sup s-a facut din alte surse si perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de OUG nr. 158/2005 privind

sociale de sanatate s-a facut din alte surse si perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de OUG nr.

arilor nevazatori, pe perioada in care:

slative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror

hirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA si situatiile de risc maternal, baza de calcul a indemniz

rivire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contracte

rivire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contracte

pacitate temporara de munca, daca dovedesc incapacitatea temporara de munca printr-un certificat medical, eliberat conform reglement

de pregatire profesionala, organizate potrivit Legii 19/2000, care, datorita accidentelor survenite in timpul si din cauza practicii profesiona

e medicul curant, conform reglementarilor in vigoare.

ult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.

e zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

e in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:

ulare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;

rilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, prec

steoarticulara;

pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

opune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacita

ncipal invalidanta poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentine

tru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in raport de pregatirea profesionala si de ap

m procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, impreuna cu CNAS

ate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul, fara

na sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata f

na prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul descrisa anterior.

a de boala profesionala, accident de munca sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum si de boala infect

miciliu sau la resedinta indicata se efectueaza de catre platitorii de indemnizatii, insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei, av

ata de asigurat prin declaratia prevazuta mai sus.

rezentei asiguratilor la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata, in vederea desfasurarii in conditii corespunzatoare a acestei activitat

bligatia de a actiona conform reglementarilor legale cu privire la exercitarea profesiei de politist.

arii respectarea garantiilor constitutionale privind inviolabilitatea domiciliului, respectarea dreptului la viata intima, familiala si privata.

unca la adresa de resedinta indicata este interzisa patrunderea reprezentantilor platitorilor de indemnizatii sau a reprezentantului unitatii

inand de aceasta numai reprezentantii platitorului de indemnizatii avand consimtamantul expres al persoanei care le foloseste.

e de sanatate, nu se poate deplasa in exteriorul locuintei sau al locului imprejmuit tinand de aceasta.

neaza procesul-verbal de constatare.

uratii pot beneficia de:

da asiguratilor care:

slative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror

da, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioa

erenta dintre baza de calcul stabilita mai sus si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca, fara a de

nuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.

abilita pentru incapacitate temporara de munca.

onsecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere, in conditiile prevazute

cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale, i

e 15-21 de zile si se stabileste de medicul curant.

alizate aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

eexaminarii medicale. In functie de rezultatele acesteia, medicul expert al asigurarilor sociale poate propune medicului curant actualizare

i, nu isi indeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.

ecum si respectarea acestora de catre asigurat se realizeaza de catre organele specializate din structura CNAS, respectiv casele de asigurar

de participare individuala a asiguratilor se aproba anual de CNPAS.

alizeaza de CNPAS.

esare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nu mai contracteaza bilete de

na si lauzie, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

iale, in conditiile Legii 19/2000, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de as

e din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei p

diul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

edicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calenda

nd cu luna a 6-a de sarcina.

atia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime br

e pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

nti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare (o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda

rivind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii a adopta

andicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de med

e zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, est

a de calcul stabilita stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana

enta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2

porta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

de urgenta nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.

nituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile

s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

e prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si

te de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;

genta nr. 148 /2005, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;

spectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

re profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;

ale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;

incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

sitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii;

t legii, frecventate fara intrerupere. Sunt exceptate de la aceasta obligatie persoanele care au intrerupt cursurile din motive medicale.

uropene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, si cel putin unul dintre parintii copilului a

3, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agri

ui nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu mod

opil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.

si realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulte

demnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile aplicabile pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta nr. 14

reptul la stimulent, plata acestei indemnizatii se suspenda.

cina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere, respectiv stimulentul cu 100 lei se cu

opiilor cu handicap;

stinerea familiei in vederea cresterii copilului beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.

ncredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului mat

ederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, acordarea indemnizatia si stimulentul prevazute de

a nr. 148 /2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pent

n cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept.

rdonanta de urgenta nr. 148 /2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.

/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului du

ata, fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, persoanelor prevazute la art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr. 148 /20

depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

ea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modifica

a si ingrijirea acestuia/acestora.

zice, denumite angajatori, la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta nr. 148 /

stat pentru copii, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun, dupa caz, la primaria co

148 /2005, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificar

n Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari s

ate se ia in calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului.

ni in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in rap

reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent perso

tru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediu si indemnizatie pentru maternitate, concediu si indemnizatie p

telor de munca, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infectocontagioase din grupa A.

ui pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

baza de contract de asigurare sociala;

cerii in somaj, potrivit legii;

cursurile din motive medicale.

ndente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege.

rii, certificata de medicul de specialitate.

o-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

i de asigurari sociale de sanatate.

asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse, veniturile ce se iau in considerare sunt:

ute de OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate ;

demnizatiile prevazute de OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

peratiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate cu ale persoanelor prevazute la lit. A;

aternal, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contr

de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

dical, eliberat conform reglementarilor in vigoare.

ul si din cauza practicii profesionale, suporta o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile, beneficiaza de aceleasi prevederi ca

nisterului Sanatatii;

usiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii;

a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurar

nsionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate.

de pregatirea profesionala si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.

tinuare CNPAS, impreuna cu CNAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

re celei in care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului (273 de zile).

ncediul de odihna sau fara plata fiind intrerupte, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

rice tip, precum si de boala infectocontagioasa din grupa A si urgente medico-chirurgicale stabilite este de 100% din baza de calcul descri

de un reprezentant al politiei, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist si numai i

orespunzatoare a acestei activitati, pentru preintampinarea unor situatii de risc ce ar putea aduce atingere ordinii si linistii publice.

iata intima, familiala si privata.

atii sau a reprezentantului unitatii teritoriale de politie competente in locuinta sau in locul imprejmuit tinand de aceasta.

soanei care le foloseste.

peratiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile Legii nr. 19/2000, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;

de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.

mpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.

de sanatate publica.

e trimitere, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari soci

ului expert al asigurarilor sociale, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.

pune medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, dupa caz, recomanda reluarea activitatii profesionale ori pro

CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate.

ciale nu mai contracteaza bilete de odihna in anul 2010.

Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de

ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat.

lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

ana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

tei de 18 ani.

rioare lunii pentru care se acorda concediul medical).

ul care, in conditiile legii a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament.

concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis in conditiile legii, dupa caz.

infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aces

onstituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru conced

i si completari prin Legea nr. 25/2004.

pletarile ulterioare.

al, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul cop

asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

cerii in somaj, potrivit legii;

cursurile din motive medicale.

utin unul dintre parintii copilului are cetatenie romana. Nu beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului cursantii care o primesc din

ndente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege.

tari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a Legii nr

-o astfel de nastere.

u modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un stimulent in cuantum lunar de 100 lei.

are a Ordonantei de urgenta nr. 148 /2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cuprinse in Legea nr. 19/2000, cu mod

spectiv stimulentul cu 100 lei se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii prevazuta prevazute de Legea nr. 61/1993 calculata astfel:

enta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si persoana care a fost numita tutore.

nizatia si stimulentul prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, se face tin

mele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei

atiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz, dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile preva

Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005, in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv a varstei de 3 ani in cazul co

de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor p

in Ordonanta de urgenta nr. 148 /2005.

e depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicita

e Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

bilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modifica

rea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.

au, dupa caz, in cont curent personal ori cont de card.

rnitate, concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav, asiguratii care, in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu m

agioase din grupa A.

re s-a stabilit sa se plateasca contributia.

neficiaza de aceleasi prevederi ca si ceilalti asigurati privind accidentul de munca.

ediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

de 100% din baza de calcul descrisa anterior.

catre medicul specialist si numai in intervalul mentionat in declaratia prevazuta in anexa nr. 1 la Norma de aplicare a prevederilor art. 51 a

ere ordinii si linistii publice.

nand de aceasta.

e persoanelor prevazute la lit. A;

cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

area activitatii profesionale ori propune pensionarea de invaliditate.

deste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora.

cedii si indemnizatii.

n plasament.

n conditiile legii, dupa caz.

urata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, de catre medicul s

culeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, option

pilului cursantii care o primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene

a data intrarii in vigoare a Legii nr. 118 din 30/06/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar se diminu

nse in Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, re

a nr. 61/1993 calculata astfel:

derea cresterii copilului, se face tinandu-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost fac

dintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta.

aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2) din aceeasi ordonanta.

pectiv a varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap.

002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si

esti, pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

r. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.

erioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni.

de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3.1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asi

ui de 90 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.

ilirii echilibrului bugetar se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.

tul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensii

caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.

ompletarile ulterioare, precum si in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guve

are de cel putin 6 luni.

concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinele nr. 112 /2010 al Ministerul Administratiei si Internelo

uni, dar nu mai mult de 4.000 lei.

e acorda 600 lei.

rnului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 4

de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile u

nisterul Administratiei si Internelor, nr. 429/ 2010 al Ministerului Sanatatii, nr. 471/2010 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

icari si completari prin Legea nr. 452/2001, precum si de alte acte normative referitoare la stabilirea si acordarea acestui drept, denumite

iale de sanatate, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.

ale de Asigurari de Sanatate.

cordarea acestui drept, denumite in continuare acte normative speciale.