P. 1
Johanna Spyri - Heidi, fetita muntilor - 2.pdf

Johanna Spyri - Heidi, fetita muntilor - 2.pdf

|Views: 384|Likes:
Published by ivona_b287803
copii
copii

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: ivona_b287803 on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2015

pdf

text

original

*

,

;
.:*

le.

t

':

f.$ .F

.

q*

]E

4 .s: Lr' ta
,}

t

5
g !.

'+L

atenti decit la obiectul acesta...
$,r

Domnule preceptor, intreba ea h un moment dat, in mijlocul unei decliniri; n_ag putea si vid ce e in el? Nu gtiu ce si spun. De fapt, n-ar trebui si vi las, dar, din picate, nu mai sinteli nina

potrivi. Clara era
truna:

qi deschis cogul 9i citeva pisicule figniri gionl din el, rispindindu-se prin toati inciperea. Sireau pe pantofii preceptorului gi-l apucau de pantaloni, se agdgau cu ghearele de ioitria domnigoarei Rdttenmeier, se citirau pe Heidi' gi pe Clara, mieunau gi-i zgiriau pe toti, deo_

si

ispr6veasc6 preceptorul, fetila a

in

culmea fericirii gi striga in-

Una mai driguli ca alta... Heidi zburda dupi ele prin toati odaia, iar preceptorul silta mereu cite un picior, ca si scape de zgirieturi.
Capitolul
7

Heidi, Heidi, uite ce driguli e asta! $i ce frumos gtie si sari. Uite, asta...
9i
9i asta...

lN CASA SESEMANN E ZARVA MUTTA
In dimineala zilei urmitoare, dupi ce-i deschise uga domnului preceptor gi mai apuc6 sd-l conduci in sala de studii. Sebastian auzi din nou zbirniitul soneriei, de data asta ins6 atit de tare, incit valetul o rupse la goani pe sciri, inchipuindu-gi ci domnul Sesemann, stdpinul casei, s-a intors din c6l6torie. fir6 sa-l mal anunte... Sebastian veni sd anunle ci a venit cineva cu un co$ pentru domnigoara Clara. Pentru mine?! intrebi mirati fnicuta infirmi. Adu-l repede si vid ce e in et. Sebastian aduse cogul 9i pleci. Sper ci n-ai de gind si-l deschizi inainte de terminarea lectiei, spuse guvernanta cu severitate.

de garpe.

Domnigoara Rottenmeier rimase incremeniti in fotoliul ei; nu indrdznea si se ridice, de teami ci toate animalele aveau si se nipusteasci asupra ei. - Sebastian! Tinette! Eipd, ea, ca din guri

Neinfelegind cine ar putea si-i trimiti un asemenea cog, micuta Clara stitea tot timpul cu ochii afintiti asupra lui.
36

Auzind chemarea ei deznddltjdui6, servitorii veniri in grabi gi, dupi multe peripelii, izbutiri si vire pisiculele inapoi in cosul tor. La pufin timp dupi aceea, se aflau la adipost, impreuni cu tovarigele lor din ajun. Seara, cind igi mai veni putin in fire dupi atitea emofii, domnigoara Rottenmeier. ii chemi la ea pe Sebastian gi pe Tinette, spre a le cere limuriri in legiturd cu aceasti intimplare ciudat6. Se minie la culme aflind ci tot necazul se trdgea de la Heidi. Le spuse servitorilor si plece gi le ceru s-o trimiti la ea pe vinovati. Nu cunosc decit o singuri pedeapsi care ar putea si te invete curn si te porfi. Egti o mici silbaticd gi, de aceea, o si poruncesc si fii inchisd in pivnili, si stai in intuneric printre qopirle gi gobolani, 9i o si vezi pe urmi ce repede o si te imblinzesti. Sint si_

1'
:-'
1

ffits.,_l , " ,1'll-

!

rts It'

M'

\--o*

1]

iar domnigoara Rottenmeier nu_ mai dddea voie si se duc6 s6 stea de vorba cl Sebastian. pdrdsi inciperea trintind uga in urma ei. Dupd pdrerea ei. Unde s-a mai pomenit una ca asta! piine Clara cduta insd intotdeauna s-o linig. semn. O multime de chifle uscate in gifo_ Miine plec. pre_ ceptorul o linigti.. da_ nanta ii ficu zi. nul lipd llcicli. Nu se mai plictisea in timpul lectriiavuri darul sd mai domoleascd nelinisteir lor. in care bunicul pdstra brinza 9i laptele. in sufragerie. iar la cabana lor din munfi pivnila era o incipere pldcutd. pdldria vreau s-() le lua din fatra farfuriei ei.in gifonier! !! repeta ea intruna. Clara se impotrivi cu indirjire acestei hot6riri. dupi ce-i vom povesti ce s-a intimplat. Heidi iqi petrecea dou6 ore nesfir5it. Mai ciudat potolea. iar alta cu un cioc Clarei. Se incurca in literele alfabetului qi Dupi-masi. tot felul de idei ndstrugnice. Nici nu se atingea c1e pentru bunica! clc. in timp ce Clari A doua rasci el ce-i de fdcut.. iar 6sta un uliu. inainte de cind. igi aduse aminte de imbrdcaori de cite ori preceptorul incerca s-o ajute cu mintea bizard a fetei in timp ce incerca sA exemple din via[6. povestea veni inapoi in sufragerie. rdspunse ea tdios. Micufa infirmi incuviinld numaidecit de pasire. tatil ei. de pild6. totul betul gi cd descrierile lui trezeau in mintea ei va merge anapoda.gurl ca dupd aceastd pedeapsa n-o sa-1i mai ardd de asemenea glume. ea se grdbea sd rdspundd: asta e o aceastl propunere. sinr in fundul gifonierului. in camera ei. munlll0r $1. degi sivirgea anumite fapte nesdbuite. Heidi ascultd cu multi atenfie hotdrirea guvernantei. Cuvintele preceptorulur dispus6.. Si agteptim s6 vin6 tata $i. Nu 9i nu! ii spuse ea domnigoarei Rottenmeier. cu o falcd ln cer gi Clarei despre viala ei frumoas6 din impdrdfia alta in pimint. er indemna sl dormea. o lifugi gi hotdri s6-i dea citeva rochitre de-ale teri cu un corn de animal. neputind sI se teascd. desigur. Zilele treceau gi supirarea ei tot nu se mal intr-o zi.. cu sufletul la gura. va lua o hot6rire. asemdnind. dar 38 Bine. Dar voi avea grijd sd stau gi eu de vorb6 cu domnul Sese-mann. i$i incheia povesCe-am descoperit. Nu vizuse niciodati qopirle gi gtt_ bolani. Guvernanta n-avu incotro Si trebui s6-i dea ascultare. spunind: ingrozitd. guver_ larg despre incercarea ei de fugd gi despre lu_ crurile ciudate pe care le aflase de la ea. capr6. O lu6 cu ea pe Heidi qi pe Tinette qi-i prrHeidi se mai linigtea pi ta gindul c6 bunica runci cameristei si scoatd. care. spunindu-i c6. Nu trecu mult gi domnigoara Rottenmeier Dupd-amiezile. rugind-o si agtepte pind se va intoarce mai stdpineasca. nier. fetila avea totugi L. Era incredinlat6 c6 Heidi stricase rot i se pirea faptul c6 nu izbutea sd invele alfa_ rostul casei gi cit timp va rf. $i fird si mai spun6 buni seara. toritd noului ei mod de via1i. cdci numai amintirea piinii negre pe care Se repezi s-0 impiedice pe Tinette. de qotii. Nu putea sd iasd aga cum fdcel la munte. gi piinilele vreau s6 le pdstrez. N u. fErd indoiala. cle tlecare dat[. lucrurile se vor indepta. cind sosi perceptorul. in fiecare dimineafd gi sea16. din gifonier tclare se va bucura nespus de mult cind va primi chiflclc li pdldria clc pai. 9i apoi le ascundea pdstrez. era din ce in ce mai bine trece cu timpul. in schimb. Dar 9i asta va C\ara. md a$teaptA bunica. piinilele pe care.mine ea aici. SA hotd- bitrina era nevoitl s-o manince renunte. Dupd mesele de prinz. prin ce spaimi trecea. li povesti pc . Heidi suferea cu siguranfi de tulburiri mintale. Adelheid? strisi ea tea. pe ascuns. mare putere de infelegere qi. sd vind mai intii in sufragerie.. cdci colega ei se linea mereu de tot felul domnigoarei Rottenmeier. gi-i spuse.

ltiind ci la masi trebuia sA stea cuminte. cepu sd plingd cu lacrimi amare: Acum bunica n-o si mai aibl piinile. suspina adinc vlzind piinila din fala ei. Heidi se duse in camera Clarei 9i. . micuti domnigoard.. incit ai fi zis ci i se fringe inima. dup[ ce o inf69ur6 intr-o basma. Nu mai plinge. mai multe 9i mai proaspete. ca 9i cum at fi vrut sl-i spun6: . Ale tale s-ar fi ficut. O strinse la piept fericiti qi. cind Tinette trecuse pe lingi e .u petetiu in brafe. fetila mea' o mingiie Clara. Heidi avea ochii ro$ii de plins . ingiimi ea printre suspine. gi suspinele ei erau atit de sfigietoare. in- Necljiti. Heidi gist pe pat piliria de pai.Fii linigtiti. oricum' prea tari pind s6 ajungl [a bunica.i ce intra cu platourile in sufragerie' Sebastian ii fdcea mereu nigte semne cludate' Se uita la ea lli clipea din ochi. dar se stipini. care auzise tot ce s( intimplase gi. dar aceasta trebui s1-i mai figiduiasci de citeva ori ci la plecare va avea atitea piinifc cite strinsese Pini atunci. aruncindu-se la picioarele miculei infirme.'. La cin6. O pusese acolo bunu gi curajosul Sebastian. o ascuns( in fundul gifonierului. Cuvintele bolnavei o mai linigtiri un pic. i-o inglbcase zicind: "Las c-o duc eu!" Era tare bucuros ci izbutise sl i-o inapoieze li de aceea ii tr-rt fdcuse el semn' in timp in timpul mesei.domnigoara Rottenmeier se impotrivi categtrric . am vizut tot. O si-ti dau eu altele. le-au aruncat pe toate." Cind se urci itl camera ei.

Domnul Sesemann rise cu poftd. Ba da. rispunse el. CASEI AFLA NI$TE LUCRURI NEMAIPOMENITE aceste intimpliri. de la venirea lui Heidi. o imbrdfigi cu toati dragostea pirinteasci. luind paharul din mina fetilei. Heidi iegi. api rece de la fintin6. md rog.exact ce si-i ceard. Se asezi pe scaun lingi Clara. O gdsi pe Heidi ling6 fetiJa lui. incit s_o faci pe domnigoara Rottenmeier si creadi ci nu_e in toate mintile? Ai putea tu si_mi spui? Clara ii povesti despre toate intimplirile petrecute in casi. finu si subli_ Bine. am infeles. voi doud sinteli prietene bune? Nu vi certali din cind in cind. nu. Nu. cum gi acolo era inghesuiali in jurul fintinii. m-am dus mai departe.. ilai. ii lu6 miinile Foarte bine. nieze Heidi. tu nu vrei s-o trimitem inapoi? Cum s-ar zice. ai ficut o adevdrati excursie! $i cine era. gi-i spuse: A! Micufa noastri elveliani.Da.. Un domn cu pirul alb m-a rugat si vd urez sinitate.il Nici nu gtii ce repede imi trece timpul de cind e ea aici ! frumoase! . care lntre timp se ridicase in picioare: .Da. ia te uiti. lipindu-se de copilul lli. La citeva zile dupi Clara ii urd bun venit. foarte bine. spuse domnul Sesemann. se gribi sd adauge Clara. Stai pufin. intimpinindu-l cu mult5 celdurd.... nu te-ai plictisit de ea? Nu. micuJo. iar tatdl. tntii: ce fel de animale a adus in casi prietena ta.. md bucur si aud asta. acel domn? 40 .. Era tocmai intr-un moment cind cele doui colege igi petreceau timpul li_ ber impreuni. apoi o in_ trebi: Agadar. Dar.. ci n-am mincat inci nimic de azi-dimineald. in :asa Sesemann era agitalie mare. foarte rece. domnule Sese_ mann. incepu ei. Clara e intotdeauna buni cu mine. ca pe urmi si plingeti ti s6 vi impicafi. in sala de studii. titicule. un pa- in miinile lui. lucruri s6 mdninc ceva. prea multi lume. . Se intoarse apoi cu mina intinsd spre __ Heidi. dorinla gtia lui era sd rimind singur cu Clara). am si te rog si rispunzi cit se poate de lim_ pede la tot ce te voi intreba.ei se intorsese din indelungata sa cilitorie gi. pentru ca a doua zi s-o luali de la capLt? In fiecare zi se petrece ceva vesel in casd gi Heidi imi poveste$te mereu despre tot felul de domnul Sesemann.a in urma Capitolul 8 Rece? intrebe Heidi. la rindul siu. apoi ii spuse lui Heidi. rispunse Heidi. sd-1i string mina. fiindci la prima fintini era apa rece. adu-mi.har cu api. adu_mi (nu . des_ pre spaima domnigoarei Rottenmeier la vede_ rea pisiculelor gi despre saltul ei caraghios. Doar n-ai alergat pin[ la fintinl! spuse Clara mirati. bine. srApiNur. scumpa mea Clara. Dar am luat-o pe alti stradi gi. si n-o trimi. m6 duc Iar Heidi nu se cearti niciodati cu mlne. Stipinul ca_ . gi acum. ca de obicei. Ei. rispunse Heidi. inchizind u. vino incoace. micufa ta prieteni a gi venit cu Cum vid. 9i a trebuit sd md duc departe. te rog. Aga! Ia spune. Domnul Sesemann se repezi mai intii sd-gi vadi fiica. da. adusese cu el o mulfime de pachete pe care Sebastian gi Tinette trebuiau sd le aducd de la magind in apartament. care se diduse la o parte. Acum vi las. adu-mi. Pe urm[.. gi abia acolo am umplut paharul. vd arlt ce lucruri frumoase r--am adus.

D6-mi qi mie s5 tat beau. Dupd paisprezece zile de odihni.Domnului Sesemann". in timp ce discuta cu domniqoara Rottenmeier despre treburile casei. FIITITA lVITJNTII. unde il a$teptau numeroase treburi.tifi. addugi el. intr-adevdr.doctor! strigari. s-a ui. $i. cerind s-o agtepte trasura Ia gar5. aceeagi sear6. doamna Sesemann igi anunld pentru a doua zi sosirea. Pe micula Clara. indepdrtata. Desigur.Cui ii duci apir?" . care nu era in stare si priceapd de ce trebuie s-o piriseasci atit de repede. Cind a auzit asta. aq dori si fie tratati intotdeauna cu blindele 9i gingigie. incercd sd-i explice Heidi. m-a intrebat: . domnul Sesemann ii spuse guvernantei ci In prea incintatl de aceasti vizitit. iar felul ei de a fi si nu fie socotit o comportare anormali. intr-un glas.. s-a apropiat de fintind.. dacl tot ai venit cu paharul". apisind pe fiecare cuvint. micuta elveliand va r6mine la ei. precum . de aceea..gros de aur. Domnul Sesemann rise cu poft6.. Clara 9i nostru sa ramlna arcl mal multa vreme $1. care a indrdgit-o foarte mult qi pentru nimic in lume nu voia 35 se despartd de ea.OR Nu qtiu. iar bastonul lui are un cap de cal. care urmeazA . aceasta fiind dorinta Clarei. stlpinul casei se pregitea si plece iar la Paris. a ris cu poftd gi m-a rugat sd vi urez multi sinitate 9i si vd priascd apa. Dupd ce a biut.IIEIDI. o linigti anunfinou-i bucuria cd foarte curind va veni bunica si stea cu ea. dupd plecarea lui drn Frankfurt. cind a vizut noua sa metodd de a-gi procura apd rece. . i-am rdspuns eu. domnule Sesemann. dar pe fap ei nu se citea cd ar ii Iatal ei.. bunul gi bdtrinul . inchipuindu-qi ce trebuie si-i fi trecut prin rninte bdtrinului sdu prieten. Cum aratd acest domn? N-ai putea s6 mi-l descrii? E un domn foarte vesel gi poarti un . Curind. ea se intelege bine cu toatd lumea. Domnul doctor! Da. murmurA guvernanta. o sd aveli gi un ajutor. de care atirni ceva tot de lanJ aur. fetila e perfect sindtoasl 9i nu Cine si-mi faci mie o urare atit de frumoas6? se intrebi domnul Sesemann. Soseqte mama mea.nici un motiv si fie existi De altfel.la mine 9i mi-a spus: .

si vadd dacd totul era in ordine. s-o primeasci pe doamna Sesemann. d. Capitolul 9 O BUNICA Judecind dupi preg[tirile din seara aceea qi din ziua urmdtoare. Cum te cheam6? o intrebi ea. pe marginea patului gi iqi privi nepoata inde lung. pini va fi chematl. . fetiJo. aga fel incit doamna Sesemann si se poati ageza oriunde i-ar face plicere. Heidi primise porunci sd agtepte in camera ei.s6-mi spui simplu: bunico. Dar iati ci nu-i fu dat si aptepte prea mult pi in pragul trgii apiru Tinette. Heidi Nu. Pentru copii mie mel vreau sd rimin intotdeauna aceeasi bu lca. spre a-i face pe toJi sl infeleagd ci daci in casi venea o stipini noui. cd. ii spuse doamnei Sesemann A trebuit s6-i d[m un nume care. cu nepoata ei. gi ci ea va avea un cuvint puse -qreu de spus !n aceastd cas6. ce se revirsa de sub pilirioara de md tase neagrd. camerd dup[ cameri.'r vedea mai bine. se duse mai intii in dormitorul Clarer Fetifa tocmai afipise din nou. ar fi triit ir aceasti casd de cind lumea. - Se simfea putrin vinovat6. care o fdcu sd se simti numai decit in largul ei. Domnigoara Rottenmeier controld. . carc-i spusc cu vocea ei uricioasd: Coborifi in sala de studii.bunic6". doamna Sesemann va dori mai intii si rdmini citeva clipe singuri. iar Sebastian avu grijd sd fie peste tot cit mai multe scaune. astfel ci nimic nu-i scipd din ceea ce se petrecea ir casd. aIn sfirpit.respectuoasd. ciocini la usi 42 .. dar trebuie si md cheme 9i Adelheid qi si am mereu grijd si rispund la acest nume. si poatd fi rostit de fa15 cu toati lumea. se agezi un pi. impodobit de un pir alb.. se auzi uruitul rofilor 9i. rdspunse copila. Heidi se uitd cu admiralie la bunica asti atit de blajin6.. chiar daci ar fi fost vorba numai d. trisura se opri in fata casei. A dclua zi dimi neaf6. in clipa urmdtoare. uitind uneori ci de fapt acesta era numele ei adevirat gi astfe se intimpla si nu rdspundi pe loc la chemd rile dom nigoarei Rottenmeier.. stimati doamn6. mie si nu-mi spui aga n Bunica o intimpini cu glas prietenos: Vino mai aproape. Nu se mai sdtura privinduchipul frumos. nr . oricine ar fi putut s6-gi dea seama ci bunica era a$teptate cu toate cinstea cuvenitd. fdri indoiali. Sebastian gi Tinette coborird iute sd ia bagajele. Domnigoara Rottenmeier ii urmi tanfog6. . Dacd un copil are un nume al siu. Bitrina insi avea pirerile ei gi nimeni n-ar fi fost in star. nu. Se simlea aici de parc6.nici un motiv sI i se dea un altul. mi nunat.ci. auzind des pre ce-i vorba. s-o facd si li le schimbe. avind griji in acest timp s[ stea cit mai feapini. servitori. bine de riu. in ciuda virstei. o in vld trerupse bitrina. Bund ziua. en vioaie gi avea o minte foarte ageri. simplu. Heidi se aSezd pe marginea patului 9i se apuc6 sd repete in gind cum sd-i vorbeasci bunicii. s6 te p. Aceasta tocmai intra pe ug6 gi. ii spus.Heidi. auzind-o pe bunicd cum ii spune fe titei pe numele de risfit qi cum ii permite s-i numeascd. apoi se ridici 9i porni spre sufrageric Negdsind acolo pe nimeni. domnia ei nu s-a incheiat. Tinette igi numaidecit o bonelicd albd ca laptele. cu pas domol. Domnigoara Rottenmeier se ardti foartr mihniti. copila mea. .

qi acum sA luim c6rtile qi sd mergem la Clara. o linigti bunica. In mijlocul turmei se afla pistorul. Dacd vrei.-. timp.Dar Clarei ai outea sd-i soui'l intrebA batrina cu blirrcielc. pe dinaintea ochilor incepeau sA r . seara. cu putine in jur era scildat intr-o lumini aurie.-' perinde munlii poleili de revdrsatul zrrriltrr :r pdqunile smdlluite de flori multicolore: cind. Din ziua in care domni$oara Rottenmeier tr impiedicase si fugd. s-ar putea ca Peter sd nu fie in stare sd invete. de indatA ce :r' culca. . dar degeaba. A infeles cd domnul Sesemann s-ar necdji de plecarea ei qi ar spune despre ea cA r o fetili rea gi nerecunoscdtoare. acum lnsa te r0g Sa mA Crezr pe mlne $l .r5ie.domnigoarei Rottenmeier.. qi acum sintem din nou vesele. inainte. fel de r[utdcioasi ca domnigoara Rottenmer.. Aga. dar tu. .rara Rottenmeier. azr n-ai invllat si citeqti fiindci l-ai crezut pe PeIL'r. copila mea. Cititul nu se poate invdla. Adeseori. bine.. qi $tiu prea bine cd cu nici nu sint in stare si inv61. era tot mai palida. gi tot atit de frumoase..Dar Pentru c6 e tare greu. Hai. ou. insd ochii i se umezird de lacrimi qi picurr fierbinli incepuri sd i se prelingd pe obraji.. care se ardtd foarte mirati de aceastd vizitd neagteptati. Se speria numai la gindul ci bunica asta noua.' foarte tirziu. Hai.. rbspunse Heidi. de ce e nccijitd. deodat6. nelol lnceta sa mal plin96. cdci. se apuc6 si le risfoiascd cu infrigurare. aqa cum ii flgdduise qi. si.. $i mai sint gi altele in cartea asta. fetilo? . in sfirgit... desigur. Numai in felul [sta ai riltr'l \i at'li ce s-a intinrplat cu pdstorul 5i cu lurma lui.. Bunica o simli numaidecit cit estc de abitut6. $i totugi. tu e$ti o fetile cuminte gi trebuie s5 fii atentd la tot t o ce spune domnul preceptor. o intreb6 apoi bunica. VSzuse o pozb cu un cimp veTl qi frumos. vdzind fafa vegnic plinsi a copilei... ar putea fi 1. izbutea sd adoarmd.ir Spune-mi. oftind. dar. rdspunse bunica.ri sd vezi ce repede ai sl invegi sd citegti prr. $terge-ti lacrimile gi nu mai plinge.cgtile astea minunate. dorul de-acasd cregtea mere u l:: inima ei. cum stai tu cu inviidtura? Ai invdtat sd citegti'? Oh. rr chema intr-rr cjimineafd in camcra ei gi tr intrebd.o? foarte. el incearci mereu. domnig. Atunci isi ascundea capul sub pern6. pe care pdgtea o turm[ de vite. in sufletul copilei s-a schimbat ceva. nu-i aqa? Uite. Nu crezi cL am dreptate. vezi.Ascultd. ata cum 1'acuse. aSa mi-a spus Peter. Poza asta ii-a amintit. pin6.. r. 6u1. Totul osd meargi totul. nu mai plinge. !i-o povestesc.r dacd i-ar spune cd vrea sd-i pirdseasca. dar mare ii era dezamigirea cind i>i dddea seama cd se afld in patul ei alb din Frankfurt. Me rog.. Ldsd si treacd doue-trei zile. Numai a$a ai Sa inve[i. nu putea s6 adoarma d-. Aq vrea sd inval Foarte Heidi intr6 in camera bunicii si duod cc aceasta ii ariti ci4ile. Peste putrin. feti. de aceea ir rispunsc cu tristele in glas: Nu ptrt sd vd spun. Drmineatra se trezea gata sd dea luga in faga cabanei. ii apdreau in vis creasta muntelui Falkniss gi ghelarul aprins de fldcdrile purpurii ale amurgului. sprijinit in toiag. . Heidi. Nici poft6 de mincare nu mai ar. rdspunse Heidi suspinind... cici soarele tocmai se l6sa in asfintit. sub ea e scrisd tr poveste frumoasi. Era mut6 de admiralie in fatra unor poze atit de frumoase.)r)scetr)are in ochii acestei bunrcr atit de bla. atit de bund 9i de prietenoasi. cuprinsd de un plins sfigietor. Heidi nu vtria sd pard tr t'iin(i nerecur. voinla Ba da. Din clipa aceea. ceva ce te face si Dete. Ala. de ce. Niciodatd. spuse Heidi. Heidi gi-a dat seama cd va trebui sd rimini mai multA vreme la Frankfurt gi nu va putea sd se intoarcd acasi oricind.. te rog. fetila mea.jinc pi de cumsecade. Bunica o lud de mlna cu glnga$le $r-l spuse: suferi. din zr in zi.crtesc.

cu o copertd nespus de frumos ilustratS. a$ putea spune peste noapte.la masa de seri. dacd tinem seama de ce a fost inainte.. rdspunse bucuros precepto. ^ vorbind. ne putem bucura de doui intimplSri fericite: dorinla de invS(itu16. Vizind ci nu-i in stare sd tini minte semnele. Nici ei. preceptorul ceru sd fie primit de doamna Sesemann. Cind se asezard. . Aceasta il pofti si ia loc 9i..cuvinte de bun venit. ii aruncd bunicii o privire intrebdtoare si acestei veqti imbucurdtoare. dupi obignuitele resanti este cb dumneavoastri v-ati teasci un incepitor. a$ putea spune ci e. mdrturisi Heidi fdrd govlire. La o siptimind dupi aceea. Bunica igi didu seama cit e de nefericiti si r se fdcu mil6 de ea. Dar partea cea mai intedat seama numaidecit de acest lucru care. intocmai! izbucni preceptorul cu insuflelire.proaste sau vreo plingere de fdcut?? veqti Dimpotrivd. De pildi. distinsi doamni. Heidi stitea aldturi de Clara gi. pirea cu neputintd de infiptuit. acum.. m-am gindit s-o invdtr alfabetul cu mijloacele cele mai simple 9i iatd cd. un adevdrat miracol. cinstit Nu cumva Heidi a invitat si citeasci? spuse bltrina intr-o doa16. Heidi ziri . ll insoti apoi pe preceptor in sala de studii. agteptam gi. In viali se petrec multe lucruri nemaipomenite. il intrebS: Ce s-a intimplat?!? Sper ci nu aveii . citea cu tot mai multd infl1cirare. $i una gi cealaltd sint la fel de liudabile.s-a petrecut un lucru la care nu md mai rul. iar noud nu ne rdmine decit sd ne bucurim de aceste progrese 9i s5 ni le dorim pentru a se incredinta personal de adevirul in fap ei cartea care-i plicuse atit de mult. 9i mai bund metodd de predare.continuare. spuse zimbind doamna Sesemann. intr-un timp foarte scurt. acest copil a invitat si citeascd cum n-a izbutit niciodatd sd ci44 in+. care la rindul ei a dus la o nou6. intocmai. pe mdsurd ce pitrundea in miezul povestirii.

Pirisise casa pirinteascl qi plecase intr-o Jari striini. iar pajigtea era cenugie gi acoperiti de brumi. cele doui fetige nu se mai siturari risfoind cartea si admirind fiecare pozi in parte.De tot? intrebi Heidi. sprijinit in toiagul lui. unde pierduse banir cipdtali de la tatil siu li acum era nevoit s6 pdzeascl o turmi de porci. cu care impd4ea o hranl ingrozitoare. insd. nu-i aga? se amesteci in vorbi Clara. cdci. fericit cd poate sd-l ierte. pe care acum le intelegea gi mai bine. . -+ In altd pozir. rogie in obraji de bucurie. zilele treceau $l ele cu repezrclune $l lata ca sosl tl clipa cind bunica incepu si vorbeascd de apropiata sa plecare. dupi cini. iar de miine incepem s-o citim amindoui. $i-o sl pot s-o iau cu mine cind o sd plec? aceasta se grebi s6-i spuni. bunica o ruga pe Heidi si-i citeasci o poveste. Fetiga nu mai putea de fericire. Da. in acest timp. el apirea slab gi sdu. Citea repede gi cu multi ugurinti povegti de o neasemuiti frumusele.. pizea bucuros turma de oi gi capre a tatilui Da. Urma apoi a treia poz6. incuviinfi bunica. Dupi plecarea bunicii. in poza asta. explicaliile pe care i le didea bunica. zdrenfiros. in care bltrinul tatd alerga cu bralele deschise in intimpinarea fiului siu. fetifo. O citea acleseori.. rimii cu mine gi ai si vezi ce bine are si fie. clitinind din cap: poza ciobinagului care.. Heidi se uita intotdeauna cu incintare la Tu insi n-ai si pleci. pe asta o indrAgise Heidi cel mai mult. e a ta. Pini la culbare. Seari de seari. Dintre toate povegtile. cerul era mai pulin luminos. bunica avea grijd sd-i dea mereu tot felul de ldmuriri.. Mai erau multe povestiri frumoase in aceasti carte pi Heidi le citea pe toate cu interes gi cu nesal. ascultind intotdeauna. cu incintare.

De Fiindci m-am rugat s[ptimini in gir $r . la ara la care bunica obignuia s[-i citeasci. in timp ce Clara gi domnigoara Rottenmeier se odihneau. Ce-i cu tine. o chemi pe Heidi in camera ei. Dupd plecarea bunicii. de nq mai egti atit de veseli? intrebi cu griji bunica. pini in ultima clipi. 9i se agezi cuminte lingi buna ei prieteni. Heidi nu mai era atit de vesel6. fetila mea. cind vizitiul trase trisura la scari. . vrei? Clara se ardtd foarte incintati de propunerea prietenei sale 9i Heidi se apuci si citeasci. Capitolul 10 HEIDI CISTIGA $r PIERDE Dupi-amiezile. cb dumnezeu tot nu m-a auzit. personajele cipitau infiligiri apropiate de fiinfele pe care ea le cunogtea in realitate. frri s6-gi dea seama. de veselie. ne.. Chiar daci nu ne putem da seama intotdeauna ce este mai bun pentru noi. dupi o clipi de ticere.. Heidi inviti sd coas6. acum nu ma mat rog. De abia citise citeva rinduri dintr-o ln sfirgit. Dar bunica avu grijd si potriveasci lucrurile in aga . Ce te frimint6? Vechile necazuri? Da.gi toate o si gi se implineascl in viafl. in gind.. lncet. cu duioqie. sosi $i ziua despirtirii. Intr-o dimineall. tu trebuie s6 ai incredere in tot ceea ce este bun gi frumos pe aceasti lume.. spuse bunica. mirturisi Heidi. in tulburarea ei nemirginitl. Bunica avea intotdeauna la indemini nigte resturi de stof6 gi citeva pipugi drigitaSe ti o invila pe Heidi si le faci rochile. Heidi aduse cartea ei indrigiti gi-i spuse Clarei: Hai s6-fi citesc o poveste. igi puneau intreb'area cum vor putea trii fEri bunica. Fetila mea. dimpotrivi. o zi plinb. fel. gortulefe gi alte haine de toati frumusetea. rispunse Heidr cu nu De ce? . despre tot felul de lucruri. Foarte bine.. finind la subsuoari cartea de care nu se mai putea despirli.veni. egti o copili cu. Heidi 46 amitdciune.. incet. fetila mea? Da. Te rogi lui dumnezeu si te ajute si te Iacl mai buni 9i si-fi indeplineasci dorintele? Nu. De la o vreme. in inchipuirea ei de copil. minte $i rostind aceste cuvinte. A doua zi. Ai inteles. copiii simlird un gol mare in sufletul lor. Dar cel mai mult ii plicea s-o asculte pe bunica citindu-i povestirile ei indrigite. incit si nu fie o zi tristd ci. Clipele de fericire ce ficeau si i se lumineze ochii erau din ce in ce mai putine. raspunse Ieula. nu trebuie si ne pierdem niciodati increderea. dind din cap. in timp ce Clara mai dormea. de data asta firi unde gtii? intrebi bunica. goviire. copila mea. bunica o chema pe Heidi in camera ei gi stitea cu ea de vorbi. Clara era mute gi posomoriti. bunica ii mingiie obrajii.m-a ascultat niciodati. Heidi 9i Clara stiteau ticute gi. Bunica simti gi aceasti schimbare in sufletul copilului.Fiindci nu ajuti la nimic. rispunse Heidi. trdia alituri de eroii acestor povestiri toate bucuriile gi suferinfele lor qi. Degeaba m-am rugat.

. care o cuprindea era atit de mare.i. Cici. printre sughiluri. ii spunea cu o voce pirinteascd: Luafi. ci in povestire era vorba despre o alti bunic6. in afard de Clara. Heidi credea insi atit de mult in ceea ce citea. 9i izbucni intr-un plins sfigietor: Acum bunica de la munte a murit gi eu .. cartea asta era pentru ea lucrul cel mai de prel in aceasti casi. c6.. incit Clarei ii fu tare greu s-o facd sd i. bolborosi ea. Heidi. incetd pe loc si mai plingd gi. .poveste in care era vorba despre o buntcd moarti.. cici in felul [sta ili indbugea plinsul.. Seara.. se f6cu . ca s6-i n-am dau piinile proaspete. cind Heidi nu voia si minince. tafa ei munfii 9i pajigtile inverzite gi tristele. cbci Clara nu era in stare sd faci tr plimbare mai lun96. Heidi zirea mereu ir. de ce te strimbi in . Ce-i cu tine. iegeau foarte rar. dar gindul ci bunica putea sd moari in lipsa ei continua s-o frimintc mereu pe micuta Heidi. incit igi a. cind se culca. atunci. i1i iau cartea gi nu 1i-o mai ciau niciodatb. Domnigoara Rottenmeier intri in camerd . spunindu-i cd nu bunica de la munte murise. ai intreles?!? Cuvintele ristite ale guvernantei avurd darul s-o sperie pe Heidi. Bunul Sebastian nu putea si mai indure vizind-o cum se stinge gi nu . datd.ci zidurile din lurul casei erau vegnic cenuqii. de fricd. care. Heidi iti pierdu de tot pofta de mincare. Curind.nteleagd deosebirea dintre o poveste gi viala de toate zilele. micuf1 domnigoari. Dar blindelea lui era zadarnicd. vdicirelile tale sint necugetatc . Vremea trecea qi Heidi nu mai gtia dacd e vard sau iarnd..rlba ca varul. se ciznea din risputeri si n-o mai podideasci plinsul. halul Dar strimbiturile ei aveau rostul de a nu trezi atenlia guvernantei. qtergindu-qi la iuteald lacrimile. De iegit. vdzind cit de mult se striduiegte Clara s-o Iinigteasci pe aceasti zvdpbiatd cu ochii inecali in lacrimi. In cele din urm6 izbuti.ista? Niciodati nu te-am vizut aqa. Sllbea mereu gi era din ce in ce mai palidS. nici nu $titi ce gustoasi e.cundea capul sub pernd ca s6 nu i se audA plinsul. se apropie de ea li-i spuse cu toata aspnmea: Adelheid. marea ei griji era s6 nu mai verse lacrimi de fatri cu domnipoara Rottenmeier qi De aceea.si mi mai pot intoarce la ea..i fdri temei qi dac6 nu te astimperi qi te mat prind plingind. De nu o dati Clara o intreba: Clara incerci s-o linigteascd. de ce numai rr lingurd'l luagi doud.

se aranjeze un pic. le scotea gi le arunca de colo din nou prin toati inciperea. Acesta ins[ nici nu se gindea si-i ma dea gi alte aminunte. nopti in gir. negtiinr ce si mai cread[. 9i se duse in camera fiicei lui. nu mai gtia ce face. Mirati dt zarva din cas6. pe larg. singura gi cea mai bunl misuri ce putea fi luatd. in primele clipe. ii figidui ci la anul^vor face. De aceea. sfirgit. domnul Sesemann apisa servitorii. care lucra undeva prin apropiere. ca apoi si le caute de zor pe butoanele soneriei. O lisi citeva clipe si se dezmeticeasc6 apoi ii spuse si pregiteasci repede geamanta se imbrace 9i drum. impreuni. Niciodati nu se mai sculase domnigoara Rottenmeier atit de devreme. cheie ardtindu-gi convingerea ci fiica lui va infelege situalia gi va fi de aceeagi pirere cu tatil ei. 1l trimise apoi pe Sebastian s-o caut pe Dete. Stitea neclintiti. Buimaci de somn 9i speriati de graba stipinului. ma Capitolul 11 SEARA DE VARA LA MUNTE Domnul Sesemann urci sprinten scara gi bitu la uga domnigoarei Rottenmeier. Ca s-o linigteasci. in. punderea de a o mai refine la Frankfurt.sese incremeniti. la bunicul ei. invocind tot felul de motive. Era bo sumflati Si avea un aer foarte misterios Domnul Sesemann puse toate astea pe seaml zdplcelii stirnite dr de$teptarea atit de mati nali. ade. Tatil ei era de neinduplecat. Trezitd" din somn la o ori atit de neagteptati. pe acoperigul casei. agtep tind o explicafie din partea domnului Sese mann. in sufragerie. Heidi era foarte bolnavd gi. incit era limpede ci nu vizuse nici urmi de stafie. In cele din urmi. a lual hotirirea s-o trimiti cit mai grabnic inapoi.ri indoiali. dealtfel. ar fr foarte primejdios pentru ea. daci nu vor fi luate imediat misurile cuvenite. In acest timp. ceea ce. scofind un gipit de spaimi. ar putea se umble mai departe. gi-i spuse c6. cobori li domnigoara Rottenmeiel care. Clara . socotind cd nu-gi poate asuma ris. fh. primea nigte porunci care nu-i fi ceau nici o pl6cere. dupi pireree doctorului. o cilitorie in Elvetia. Clara trdgea cu urechea. Pirintele st agezi lingi patul ei pi-i povesti. i. pe rind. ii porunci lui Johann si pregiteasci trisura. aceasta fiind. In aceeagi clipi auzi vocea stipinului ei: Ve rog sd coboriti cit mai repede in sufragerie. alarmindu-i pe toli Coboriri. iar Tinettei ii ceru s-o trezeasci pe Heidi si s-o imbrace de 48 Guvernanta rim5. Se agteptase si aud6 de li stipinul ei o descriere nemaipomeniti in legi turi cu aparigia strigoilor in timpul nopfii gi cind colo. De emoti igi pusese piliria de-a-ndoaselea. cercind si afle ce se intimplase. li sind-o pe guvernanti cu gura ciscati de ui mire. izbutise pini la urmi s si ci nul micufei elvefiene gi si puni in el cit multe din imbricimintea Clarei.. si facem pregitirile de drum. Trigea pe ea rochie dupi rochie. ErA ora patru gi jumitate. pini colo. Claia se impotrivi. neavind incotro.. ln. Domnul Sesemann avea o mind atit de odihnitl 9i pirea atit de vesel. virul despre fantoma ce-gi fbcea aparilie noapte de noapte. guvernanta siri in sus. de bine de riu. pirisi sufrageria. lisind im presia merge cu spatele inainte.

se supuse hotiririi tatdlui siu. cind s-a trezil. cu atit mai pu1in. cici atunci. . Nu vrei'/ o intrebd domnul Sesemann. Mdtuga Dete se sperie auzind aceastd veste.mai putu stdpini qi incepu sa sari in sus de Da. plece. La vederea lor. Ce-ai zice. Agtepta ingrijoratd in anticamerd. iar miine dimineatd vi continuatri drumul spre Dorfli. iar in zilele urmitoare. Dupd ce se culcd. ir spuse Clara. cu un aer triumfator. in sfirgit' sosi qi Dete. 9i astfel Clara ii pregdti prietenei sale un trusou de toatd frumuse{ea. De ce n-a venit cooilul? intrebd el. neinchis. Intre timp.. in rrisuri ! Acasd?!'? repeti Heidi. il asiguri incd o datd st6pi. in pragul ai camera cea mai Nu trebuie sd ne prindd mirarea cd micuta nu mdninc6. grili Iat6 adresa unui hotel bun din Basel si ii. cerind in schimb sd i se inglduie sd pund in geamantanul lui Heidi tot ce qtia cd i-ar face mai multi plecere. trecutd. Acum ai infeles. bund. .. cdci fetila e somnambuld qi ar fi foarte primejdios dacd s-ar duce la miezui noptii sd deschidi uga de la inrrare. aga e. \'reau. nigte fricogi fdrd pereche. te rog. Socotind ci n-ar fi deloc nimerit sd-i duci inapoi copilul. $i numaidecit ingird in fap ei o multime de lucruri: rochitre. ii ardtd un cogulel in care se aflau doudsprezece piinicele albe. Apoi. voia ei. la buniei.i dddea seama daca e lreaz6. sau dacd viseazd gi se intreba mereu dacd nu va pdtri ca in noaptea Dupd-amiaz6. uluit.blindefea. f6. batiste. micufo.. Aaal ficu Sebastian. ve\i ajunge la Basel.. . cdci incdperea era l-umrnatd $i se puteau vedea toate ungherele. In timp ce stipinul scria. de vreme ce era chematd cu noaptea in cap. Si rostind aceste cuvinte. dindu-gi seama de adevdrul cu strigoii ce bintuiau casa. Domnul Sesemann ii explicd despre ce-i vorba qi o rugd s-o duci pe Heidi. chiar azi. izbuti sd murmure Heidi.Apoi il chemi la el pe Sebastian qi il anunld cd va trebui s-o ducd pe Heidi acasd. {brA insi si-i spuni vreun cuvint. spuse domnul Sesemann gi-i porunci domniqoarei Rottenmeier sd-i dea lui Heidi merinde Dentru drum.Ba da. galuri de tor felul. sd inchizi ferestrele gi sa incui u$a cu cheia. pentru copil. spuse el. incit nu purea si inghitd nici o imbucdturd qi nu-. Acum avea curaj.rd. o intimpind el cu . la bunicul ei. dupd ce i-l incredinfase gi apoi il luase dupi doi ani' incepu s6 turuie verzi qi uscate. Sebastian sta prolapit in rnijlocul oddii qi repeta mereu: Ce bine era dacd nu mi ldsam impins de Johann inapoi in salon gi fugeam dupA ardtarea a lbd ! .unde vefi rdmine peste noapte. spunindu-gi in sinea ei cd. ci e tare ocupat6. nu mai era in stare sd sufle nici o vorbI. Unchiul din muntri le spusese cu toati hotdrirea cd nu vrea si le mai vadd niciodatd in ochii lui. Domnul Sesemann se inapoie in sufragerie.' la despdrfire. se agezd la birou si lncepu sd-r scrie o scrisoare luned Unchiului 11n rnrrnti . E un lucru cit se poate de firesc. intr-o casi strdini. de bund seami. dacd azi te-ai intoarce la tine toatd acasd'l . Heidi sosi curind qi-i dddu bunir dimineala. vezi qi tu ce-am pus in el. cd miine e cu neputinld sd-qi pirdseasci lucrul. porf sd alegi. spunind cd azi nu poate. 9r tu gi Johann. La auzul acestei ve$ti atit de neagteptate. pilind. qi s[-mi spui.. s-a petrecut ceva cu totul neobignuit. sper c6 sintetri aminnul dor.sdu. Vino s5. Heidi nu s.i o l6si sd. Domnul Sesemann igi dddu numaidecit seama cum stau lucrurile . Domnul Sesemann nu avu nlmic impotrivi. Tinette o trezise pe Heidi 9i o imbrAcase la iuteald cu rochia ei de duminici. cum Atunci si mincdm gi pe urm6.. fbrd s[-i mai spund nimic. Heidi pdrdsi sufrageria gi se duse se stea cu Clara. - cul Heidi era atit de tulburatd. in cimaqd de noapte. daca i1i place. unde era pregdtit micul dejun. In mijlocul camerei se afla un geamantan mare. proaspete.sd nu vreau!.

Vi rog s-o ldsali sd ia de aici tot ce vrea. Apoi. bunica.i strigdtul conducitorului:. in sfirgit. $i. apoi ii urd drum bun li multd sdn[tate. cu toatd stra. pe Sebatian strigind: vi aqteapti! -'Trdsura Heidi didu fuga in camera ei trigind de 9i. uta elvef iand.urm[ stdpinul casei. Heidi nu indrdznea s-o ridice. Gindul ei se opri la bunica gi. i. Peter. -Decesdnu lla n. Stitea cuminte. am ajuns la Basel. pe urmd se repezi din nou in odaia Clarei. in culmea indigndrii. In acest timo Heidi nu ldsi nici o . Sebastian inqfdcd la iuteal6 geamantanul ii coboriri din vagon' in mare grabd. Cind se a$tepta mai pufin.uletrul in brafe. in capul scirii. in care era impachetati pildria ei de paie. de parci in clipa aceea i-ar fi luat cineva co- Heidi se uit6 de citeva ori. cu perere de rdu. scuturind-o u. bun. oe care nu se desplrfea niciodat6. iqi dddu seama cd era in drum spre casd gi pe dinaintea ochilor irrcepurd sd ise perinde liguri cuntrscute: bunicul. indelung. Heidi se afla in tren. La rindul ei. dacd ii face pl5cere acest lucru. cuprinsi de emofia apropierii de locurile ei natale. cdci rru duri mult li-l auzir6.Mayenfeld".. rispunse Sebastian liniqtit.i se aplecd s6-qi ia pachetul. Curind adormi qi Heidi. se auz. nici nu avurd timp sd se intristeze. o impituri frumos gi o aqezd cu grijd in cogulef. Dupa un timp. incit nimdnui nu i-ar fi dat prin minte peste citeva clipe aveau sd se despartd. finind co. care nu i1i t'olosegte la nimic. chiar gi pisici sau broagte 1estoase. Ii spuse ci atit el. in ajun. Sebastian se uite in urma lui. firi sd scoatd o vorbi. deodatd. la piinicile albe din coqulel 9i nu mai putea de bucurie. Heidi prinse curaj . induiogat de chipul din abdtut al copilului. ca sd-qi ia r[mas bun de la mlc Adelheid. smulse pinza din coguletr 9i o arunci pe Jos. Sbrrra amindoi de pe scaun. Sesemann ii faeddui sa-i indeolineasca acea:ri dorinlS 9i. zdrind bucata de pinzd rogie. trisura porni. La scurt timp dupd aceea.. Cind ajunse in faJa trdsurii. c[ci i-ar fi fdcut mai multi pldcerc sa cdldtoreascd mai departe decit sd bati. t<7. igi aminti ci. A doua zr mai avurd de mers citeva ceasurl cu trenul. care o lud de mina si o conduse oini la trisu16. il intrebi pe Sebastran: Sinteti sigur cd bunica mea din munli n-a murit? Eu cred ci e in viatrd. se apropie de domnul Sesemann. ca s6-gi imbr6figeze cu dragoste prietena gi. domnul Sesemann igi lui rdmas bun de la ea adormit. Auzindu-I.. pe. Nici n-apucard si pund bine piciorul pe peron gi trenul porni din nou lu vale.bucurie. doctorul ii spusese cd totul se va sfirgi cu 50 clipd coguleiul din bra1e. Heidi ii mullumi din inimd pentru bundtatea pe care i-o aritase gi il rugi s6-i transmiti gi doctorului mullumirile ei gi cele mai bune urdri. Domnigoard Rottenmeier.nicia. ii spuse incet la ureche: Gata. Se uita la domnul Sesemann cu o privire atit de trista. iar bucata de pinz5. Nu se trezi decit in momentul in care Sebastian o apucd de minA gi. gindindu-se la clipa in care avea sd le inSire pe masa bunicii. lnlr-aoevar. istovitd de () noapte atit de agitati. dupa ce-i mai urd o dati drunr sub perni cartea capatatd de t^ bunica. qi privea mereu pe fereastrd... o viri iute ln coqulet. De altfel.i puse la iuleald pdldria de sdrbdtoare. Nu voia sd-l lase nici o cliod oe miini strdine.atA ci batrinu doctor nu era strain de fericirea ei Domnu. strigi ea indignatd.. Apoi deschise repede dulapul 9i scoase din el o bucatd de pinzd ro9ie. micutd domnigoari. sub piinitre. Domnigoara Rottenmeier agtepta jos. pe 1rrs. ca bunica mai trdieg riegte? - moara cea mai de pre1. cit mar ales fiica lui se vor gindi adeseori la ea cu dor gi drag. intrebd din nou: _ Lreoell. Citeva ore rdmase cit se poate de liniqtiti. dupd un timp. Cele doua prietene erau atit de ve:ele. spuse in cele . Doar n-ai de gind sd pleci din casa noastrd cu aceastd cirpd.or. bine pentru ea 9i era incredin.lumltate trdiasci? bolborosi Sebas- - cu toatd cildura..

. mai tirziu. trasi de un cal costeliv. dar eu tot nu mun. agteptind cu neribdare s5 so- un tren.. ca tofi oamenii din sat.i. N-o vdzuse niciodatd pe Heidi. Apoi murmurd pentru sine: . pini sus. Pei. din nou.. cu mindne Nu e nevoie. $i-atunci de ce n-ai rdmas la ei. apoi se agezi pe o banc6. de ce'J Fiindci la bunicul mi-e de o mie de ori mai bine decit oriunde pe lume. Heidi se uita mereu in jurul ei. se invoird pind la urmd s-o ta . fi-a dat voie. ii ras. tu egti copilul care. in schimb ii cunoscuse bine pe plrinlii ei $i. neincrezdtor brutarul. rdspunse Heidi.it. la capdtul caruia il a5tepta un urcu$ anevoios. punse Atunci Sebastian il intrebd.Ce ciudat.. o aqezi pe Heidi :r caprd qi Sebastian ii strinse mina. Domnul Sesemann qi fiica . Cdrutaqul vol ajutd pe Sebatian sd salte geanantanul in cdrutd. Sebastian seascd urmdri un timp. ii spuse ci i-l duce el.un drum necunr)scut. din r orbd in vorb6. Nu departe de gari zd.i? Da. din mind.i pe Heidi.. sd gindegti altfel.mult. ar '"" fi trebuit sd meargd cu Heidi pind sus. dupd un iimp de gindire. deschise vorba: Spune-mi.. Frdmintat de acest gind. Me rog. pe care trebuia si-l pund bine in cogure1. cu un aer foarte misterios. de la bogitria orapului la sdricia din munte". nu :ierde nimic. dupd un timp atit de scurt.. ca sd fie sigur ci a ajuns cu bine la bunicul o striini i uitd bine in jurul lui. Cum. O mai sfitui inci o datd si fie cu :lir in patru 9i si nu lase nici o clipd cogule:-. inaintea cdruia p6:gea domol un bdrbat inalt qi spitos..s-au purtat cu mine cum nu se poate mal lui frumos. atunci. spuse Heidi. pind nu . daca te-ai simlit acolo atit de bine? Fiindci domnul Sesemann mi-a dat voie sd vin inapoi.rt o ciruld incdrcati cu doi saci. ii inmind un pachet greu 5i o scrisoare. il contrazise Heidi. era din ce in ce mai emofionatd.. cdci.Bine. $i tot aga. nu-i aga. De acolo md duc sinsurd. ii mai atrase de citeva ori atenJia sd nu :iardd nimic. Se apropie de el qi il intrebi: Dacd nu vd supdLratri. la un moment dat. cdci cunosc foarte bine drumul. ii lamuri ca e \ orba de un dar din partea domnului Sesemann. Nu mai p6[ise niciodatd aga ceva. care e drumul cel . la bunicul . pini la Dorfli. Cdrulagul il mdsurd din ochi . in micufa gari.. ll asleura t_letol. Cdrutagul nu era nimeni altul decit brutarul din Dorfli. qtia cd locuise doi ani la Unchiul din munti.. Recunogtea pind 9i copacri de pe . cu condilia si nu fie prea greu. de rdras bun. Se In sfir. asta eu nu am de unde sd gttu. de vreme ce te intorci atit de repede? Nu. Nici o gn1i. cu geamantanul. ciutind sigeata ce lndica drumul spre Dorfli. incepu sd fluiere in surdind gi tot drumul nu mai scoase o vorbd. iar scrisoarea sd i-o dea bunicului. nu mai avu ribdarc si. potrivit poruncii stdpinului il infeleg de ce te-ai intors. O chemi pe Heidi lingi el . ciruta porni la deal. acas6. inseamni cd nu te-ai simgit prea bine la Frankfurt.omul binevoitor.cineva s-o insoteasci pini sus.'i . Sebastian era fericit cd scdpase de povara grea a urcugului. care e drumul cel mai putin primejdios qi cum ar putea si ajungd mai ugor:. Dupd rceea. iar drumurile in tara asta sdu. eu sint. iti dddu numaidecit seama cd fetitra era nepoata morocinosulur bdtrin gi era curios sd afle de ce se intorcea de la Frankfurt.sigur spre Dorfli? mai Aici toate drumurile sint sigure. bine. dpoi. daca te simtreai la ei atit de bine.. se pdreau nespus de primejdioase. a stat la Unchiul din de ln-gras.. De acolo' adiugd cdrufaqul' gisegte ea .i. Pe mdsurd cc se apropiau de Dorfli. sd vind inapoi.. care ascultase cu atentie convorbirea dintre cei doi bdrbali. Dar s-ar putea mormii ca. Dupd care. care venise la Mayenfeld dupd fiind.

la Unchiul Heidi'. lingr mine. ei o lu5. nu se Doate! izbucni ea de bucurie . aici sint. in toate casele se vorbea despre fetitra care renuntase la viala tihniti ti plind de bucurii a oraqului Frankfurt. intre timp. copila mea. Pe mdsurd ce inainta. incit nu mai in stare sd scoatd o vorbd. numai Heidi deschide aga u5ile ce bine ar fi s-o mai simt o datd aga. Iar tu. sosi in mijlocul lor 9i brutarul satului. dupd ce ii mulgumi frumos gi-i spuse ci geamantanul o sI vind sd-l ia bunrcul a doua zi. oamenii o opreau gi n-o mai sldbeau cu intrebirile. Dar cea mai mare bucurie pentru mine egti tu. eu sint. - Nu. cea ei! Mullumesc lui Dumnezeu ci mi-a fos dat sd mai t16iesc aceasti fericirel Lacrimile de bucurie din ochii oarbei s. petrecindu-gi mina zbirciti pe obrajii aprinqi ai copilei. $i Heidi incepu s6-i povesteascd despre ne linigtea ei la gindul cd. in jurul cdrutrei se adund pe loc o droaie de femei gi de copii. Da. capul copilei. Spori pasul gi. Tremurind din tot corpui intri in casd gi se opri in mijlocul incaperrr Dumnezeule. Heidi scoase iutt din coqulej cele douisprezece piinile albe qi ie inlird in poalele bunicii. alergind cit o lineau picioarele. bana bunicii gi inima incepu sa-i batd cu pu tere.jitn ii ficu pe toti s-o lase sd treac6. fata ei neca- marginea drumului. pdrul ei cirliontat gr vt. qr astfel aveau un nou prilej sd spuni ci. Din cind in cind se mal oprea si-gi mai tragd un pic sufletul. se auzi deodatd dintr-ur colf al oddii. igi luase rdmas bun de la Heidr. . cu vocea su grumatd. Era gata-gata se sare din cdrutri gi s-o rupd la fuga. gi-i ureazd bun venit. srrisi . Heidi urca mereu. iar Heidi. ziri piscurile inalte ale stincilor Falkniss. inainte de a muri! Dar cine gtie dacd s munfi. tu n-ai sd mai mininci niciodata plrne neagra. $i rostind aceste cuvinte. inint. mai spunr ceva s5-1i aud glasul. iar neribdarea ei nu mai cunoitea margini. o si vin si te vdd in fiecare z. frdmintind in. nu s-ar duce acum in cuibul lui de balaur. In acest timp. porni la deal. ajunse gi. adeugd ea. mam. cici povirnigul era abrupt. in sfirgit. tremurind de emotie. preling pe bratrele fetitei. gi te rog frumos... abia izbur si deschidd uga. de un an incoace. bunico.. Brutarul o ajutd si coboare de pe capr6. Pdreau ce o salutd. Eqti tu.ise qi pina in sat. Mingiie un timp cu blindete. in minte r se cuibiri din nou gindul ci bunica ar fi putut sd moard in lipsa ei. Cind ajunseri in Dorfli. Surprinzdtoarea veste se rdspindi ca fulgerul in tot satul.. . ca un adevdrat pirinte. bunicufo. cu coguleful in bra1e. lui Peter. asta e o adevdratd bi' necuvintare. va mai intoarce vreodatd ! . Apoi. Hai. Ah. la o cotitura. intrd in odaie Brigitte. de atita tulburare. rosteste in goapti: Da. uscata. mea. in cele din urm[. Unchiul din mun(i se inrS. Zadarnicd-i era insd graba cdci. razna. de emotie. la tot pasul. zdrt ca52 din mai mult gi nu incape indoiali cd dacd Heidi ar avea un alt loc pe aceastd lume. e p[rul ei. nu mai plinge. pe drum. pentru a se intoarce in sdric6cioasa caband a bunicului ei. cu adevdrat'l intrebe de citer a ori bdtrina. insi. Sdtenii prlveau supirarea ei ca un semn al fricrr. 9i-1i fdgdduiesc s5 nu mai plec de aici niciodatd. nunrai la dorinla ei a fost ldsatd si se intoarcd. lisindu-gi capul pe genunchii bdtrinei Bunica e atit de emolionat5. bunica ar fi putut sd moard qi n-ar mai fi apucat sd md nince piinilele aduse de ea. fetifa ii povestise cd nimeni n-a silit-c sd pirdseascd Frankfurtul gi i-a mdrturisit ci. dupi ce-i plitise transportul cu virf gi indesat. in toiul aprinselor disculii. iar cogulelul nu era deloc ugor. Geamantanul fetilei le atrdsese aten1ia gi toli erau curiogi si afle de la ea cit mai multe. fetil. mai-mai s1-i spargi pieptul nu alta. Acesta le vorbi despre domnul care o adusese pe Heidi pini la Mayenfeld 9i care. murmuri bdtrina. ceasul din turnul bisericii bdtea ora cinci.Aici sint. tre degete piinea buni gi proaspdtd. iar seara. + In acest timp. Deodati. apoi. Deodata.

e tot ai.. te rog.. i. ta? $1 pdl6noara cu pene. a noastrd!. cu atita sfinlenie. pune-o. Apoi.i-o pe cap. dacd ai vedea-o nici n-ai recunoas- li i. intr-a- Nu. Nici nu gtii. rispunse Heidi. dar dacd tie ili place atit de mult.. incit ii spuse ci dac6. apoi se invirti in jurul ei. Brigitte era atit de incintati de pdldrioara cu pene. potl s-o pistrezi. acesta era singurul motiv pentru care rdstrase. ciodat6.i. cit timp o mai am pe a mea. . vechea ei pild:ioari. punindu-. Heidi s-o admire din toate pdrf ile.!..Heidi... ce rochili frumoasi are Heidi. pe asta nu am de gind s-o port ni- {xFl . mamd. scoase din coguletr pdLaria ei de pai.i aminti c6 bunrcuiui nu-i pldceau deloc pdliriile cu pene. de pe masi. ca strinse mina. i t' . ^ a te-o. De altfel. sd v[d cum ifi vlne. mototolitd in timpul cdldtoriei .

O mingiie un timp p Heidi.. spuse bunicul. pu nind pachetul pe bancd 9i. cu pipa in gura Zbur\ spre el ca o sdgeatd gi pind sd apuc s6-gi dea seama bdtrinul cine gonea spre el cl o vijelie. Despre toat astea s-ar putea sd scrie in scrisoarea pe car fi-am adus-o. Curind. igi agezd nepoatr pe genunchi qi o cerceti indelung. pe bani buni.. Mi-era insi ru qine si le spun. nefiind in stare si rosteascl o vorbd. il vazu p bunicul ei. Sper cd nu te-au gonit. in schimb. murmuri Heidi coplegitd de aceste splendori. a$tept. simteam cd mi sufoc. spuse bunica.nici nu te gindi la aqa ceva! Toti ar Heidi. te Deodati incepu sA se lase inserarea gi Herdi rupse din nou la fugd... invdluit in fldcdri.. nu. 5 citi. i9i luari rimas bun qi Heidi porni grdbitd spre cabana bunicului. o impituri gi o viri in buzunar. cu toatl duioqia. 54 - N-am nevoie de nimic. Era reflexul stincilor Falkniss. prietenul domnului Sesemann. gtii. nici micar in visele cele mar frumoase de la Frankfurt.ul cit colo 9i s agdfd de gitul ursuzului unchiag din singurata tea munfilor. Era atit de feri- fi Cum se face cd: te-ai intors? spuse e intr-un tirziu. Era atit de coplegitd.. De ce ti-ai scos rochia asta atit de frumoas6? o intrebd Brigitte cu mirare. dupd ce citi scri soarea. incit nr izbutea sa spuni nimic altceva decit sd repet intruna: .devdr. erau acum in carcafi de lacrimi. nu mi-a fost dat s[ vid o asemenea minundtrie. apoi. lui miinile bu- nicii intr-ale ei qi-i spuse: Acum trebuie sl md duc la bunicul. Hai nu vrei sd bei un pic de lapte cr mine? o intreba el pe fetili. Soarele tocmai se l6sa spre asfin(it qi lumina amurgului se a. dar. Ia-ti pachetul sd intrdm anul. lisind sa se strecoare printre ele o lumind portocalie.. bu- nlco. gi tu ai spus ci era cit pe ce sd nu mi recuno$tl. desprinzindu-s din inlinluirea bralelor ei. se gribi s6-i rdspundr . Peter mi-a spus ci bitrinul e din ce in ce mai uricios qi nu mai schimbi cu nimeni o vorbd. impurpura zdrenfele de nori ce alunecau u$or pe fondul albastru al cerului. Sdri de pe genunchii bunicului 9i. dar vezi. scotin< repede din coqulef plicul qi pachetul rotun( ldsate de Sebastian. dar miine am sd vin sa te vid. ochii lui. Asta e pentru tine. uimitd de frumusefea neasemuiti a crestelor ce pdreau cI inleapd cerul cu ascufiqul 1or. fii atentd. m-a ajuta cel mai mult si mi intorc acasd. dupd ce igi trase pe ea vechea ei rochie de lina rogie. Niciodatd. mi-era atit de do de tine.ternea aurie pe verdele povirniqului muntos.. Pentru cd e mai bine sd ajung la caband imbricati a$a cum sint acum. plingind de atita incintare pi de bucurie. vino miine. Altfel. Oh. Noapte bund. o raz6. nu avea de -eind sd o poarte. s-ar putea ca bunicul sd nu md recunoasci. bunicule. Heidi azvirli co. Cred cd docto rul. Acum o s6 ai cu ce si-1 cumperi un pat bun . le agezd in fala bdtrinu tul.. incit nici nu gisea cuvinte potrivite in cas6. $i vino. ar fi putut si o vindd. Deodatd. Heidi se oprea la tot pasul. cu o privir induiogatd:' Puteai sd rdmii cu ea. rispunse Heicir . imbrdtriqind-o cu duioqie. care de mull ani nu mai gtiau ce-i plinsul. Ghe[arul. buniculel Bdtrinul tdcea. copila mea. de teamd si nu-qi inchipuie cr sint o fetitri nerecunoscdtoare. de lumind rogieticd se intinse la picioarele ei. zdri virfuril brazilor inilfindu-se peste acoperigul cabaner apoi intreaga caband gi. Heidi se dezbrdcd la iuteala de rochia cea frumoas[ 9i. de Peter gi de caprele noastre.. O stringea atit de tare la pieptul ei de parca n-ar mai fi vrut s-o lase si plece. bunicule. fost buni cu mine. agezat pe bancu[6. incit uneori. in sfirgit. fiicei invdgitorului din Ddrfli.. Bunicul te-ar recunoscut oricum. Noapte bund. ii spuse Brigitte. Dealtfel. Rimase un timp nemiqcatd'.i imbriciminte pe to sd preamireascd aceste meleaguri binecuvintate. ce scdlda intreaga pajigte. in timp ce o conducea spre ug6. Bunicule.

pe neagteptate.it. aqa? Peter. spuse el gi-i strinse mina cu la L-am desfdcut. aga fel incit mci o razd de lunA sd nu pdtrund[ in podul cabanei. insi. iar haine am cdpitat de la Clara atit de multe. nu cred ci: existi . cufundatd intr-un somn adinc. miine nu. i1i pregitesc un altul. uluit.qi fala i se lumind de bucurie. ce lapte minunat. Le imbrdtiga pe toate.la bunica. . neribdatoare. bunicul se duse de nenumirate ori s6 vadd cum doarme nepoata :l cercetd cu griji gura lucarnei pe care er astufin. aerul de munte. Te-ai intors. Heidi insi dormea. rdspunse Heidi. dar poimiine mergem sigur. nu credeam cd ai sd te mai intorci. reintrd in caban6. incit nu gtiu ce sd mai fac cu ele. ca sd fie vazutd. de unde zdri intreaga turmd de capre alergind la vale. in sfir.. Ciocirlia Nu. altul Deodati. ciobdnagul se opri. apoi lisd cana pe masi qi spuse. Buni seara. miine mi . Heidi se trezi deodatb fatrd in fald cu ciobinagul piscut. care igi ridicase bdrbufa.pada 9i Heidi. ascultase freamdtul brazr' lor in bitaia ugoard a vintului qi respira din nou. Heidi nu s-ar fi inchis in staul cu Fulg-de-nea qi cu Pestrita. gi nrci prin gind nu-i mai trecea sd iasi la plimbare in toiul nopfii. Heidi se agezd pe locul ei obignuit. se culcd qi dormi cum nu mai dormise de multi vreme. curat gi sa- pase cu 9i Turcoaica o imbrincird un pic pe grdsana CertSreafi. Nu-i nimic. Dac6. care nici in ruptul capului nu mai voiau sd porneasci la vale.. se auzi un fluierat prelung. Dorinfa ei cea mai arzitoare ir fusese implinitd. Bunicul a$ternuse patul cu cearqafuri albe ca zA. caprele topdiau zglobii 9i o impungeau u$or cu cornilele lor. Revdzuse frumusetea soarelui in asfintrit. se strinseri toate in jurul ei. se repezi intr-acolo. rispunse bunicul. mai frumos. nu-i banii - Urcard impreund in podul de fin. Cind. Zburda. una cite una. Heidi ieqi iute in fafa cabanei. de buni seam6. o sd folosegti du-se aga. Miine mergem impreund cu turma duiolie. gi. sd mergem si bem laptele. Iqi biu laptele cu poftd. in timpul nopfii. dintr-o risuflare. Stii. Cind o vizu pe Heidi. Mai intii. spuse bunicul. Heidi se opri inmdrmuriti: Ce s-a intimplat cu patul meu.. cu Peter in mijlocul lor. ghelarul qi stincile incinse dc rogeata amurgului. patul ii era ficut 9i Heidi nu se mai situra trigind in piept mirosul de fin proaspdt. $i tot jucin- nitos.Pat am. dar fii liniqtiti. la ea acasd. bunicule? !? alti datd.. sdLrind de colo pind colo. Peter. Heidi nu mai putea de bucurie.. strigd Heidi 9i. turma nu s-ar mal fi urnit din loc niciodati. ii recunoscuserd vocea. Deodat6. duc ? Imi pare bine ci te-ai intors. suspinind de pldcere: Ah. de afar6. de bucurie. mai spuse . chemind fiecare capri pe numele ei. fericiti cd se gisea din nou aldturi de micufele ei prietene. cdci. Acestea. Peter Nu-i fu deloc ugor sd pund din nou in mt5care zvdpdiatele capre.mai bun pe lumel . in aceeagi clipi.

in fiecare zr o si ai piinita ta. pirl bunica va avea in fiecare zi cite o piinili albi 9i proaspiti. Clara e o prieteni minunatl gi se va fine de cuvint. bltrinul ficea ordine gi curilenie generali. Tu n-ai primit acegti bani ca sl-mi cumperi mie Porniri impreuni. de fapt. Bdtrinul se ducea ca si-i ia geamantanul de la megterul brutar gi.. o intrerupse bunica. fremitind. printre cren- gile bdtrinilor copaci. 56 Vorbele bitrinei n-avuri insi darul s6-i strice bucuria copilei.. ii curmd vorba Brigitte.ci piinigele astea.spunindu-i c6. cartea de cintece a bunicii 9i se grdbi sd spun6: In dorinta ei de a nu tulbura bucuria inimoasei fetile. .. Pe urr46. trigind in piept. Brigitte se gribi s-o dea de gol. guvernanta. i-ag cumpira piine de la brutarul nostru. strigd bucuroasd: Capitolul 12 CIND TOATE CLOPOTELE BAT Heidi il agtepta pe bunic ca si meargl impreuni la Dorfli. parcd. ins6. fiind incredintad ce in felul acesta se va insinitoSi Si va fi iar dornici si triiascd allturi de cei dragi Heidi stitu citeva clipe pe ginduri.umiti lor. aerul curat de munte. faci cu de-ale gurii. a prins din nou putere. se ardti gi bunicul care. el o s5 gtie mai bine ce si ei. dupi ce mar aruncd o privire cercetitoare in jurul cabanei. acum putem merge. Totul in casd 9i in preajmd lucea de curilenie. Nu. ea avea si rimind la bunica. Ardea de neribdare s-o vadi gi s-o intrebe daci i-au plicut piinilele de la Frankfurt. Peter se va duce si le ia de la brutarul din sat gi eu.. Gata. mul. dacl ag avea qi eu din cind in cind cite un binut in plus. ii mullumi din inimi pentru piinile. apoi. iar duminica.. mi-a f6sigurd giduit ci-mi va da atitea piinile cite am avut in dulap. s-a simfit ca o nou-niscuti.. Grozavd idee. sint siguri ci o si-ti recapefi 9i vederea. in timpul 6sta. gi cind ajunseri in dreptul cabanei lui Peter se despirtird. Dupi ce le-a mincat. Se apucase de treabi dis-de-dimineafd. vizindu-gi fiecare de drumul lui. relui ea. . vor fi tari ca piatra $i cine sd le mai minince. cu greu imi pot ing6dui si cumpir 9i piinea neagri. finindu-se de mini. ca pi cind ar fi rezolvat o problemi grea. pini mi le-a luat domnigoara Rottenmeier. bitrina ii cuprinse miinile cu duio$ie qi nu se mai indura si i le lase din strinsoare.i se lumini de fericire.. dupi ce mai capefi pufini putere. mirturisind ci. Era simbiti dupi-amiazi gi. ca s6-i rimind celelalte pe mai multe zile. bunica nu mincase decit o singuri piinila.. nu. Si vezi ce bine o si-1i prindi gi ce zdravdni o si te faci. ca s[ aibd timp si coboare cu Heidi in Dorf1i.. cu nesa!. am gdsit! ii voi scrie Clarei gi sint . De altfel. Heidi ziri pe o policioard. in aceast6" zi. Nu. Deodat6. si nu i-o fure cineva. spuse: Gata. Cind copila se apropie de ea. care le face la fel de bune. nu!.cd. parc6. de teami. din picate. Sufla o adiere ugoari ce se strecura. In sfirgit. pini si ajungi la Numai Ddrfli. ea o sd mi ajute. doui. imbibat de miresmele pajigtii inflorite. Banii 59tia trebuie s6-i dai bunicului tiu. Ei. Heidi intri repede in odaia bunicii gi aceasta ii recunoscu numaidecit pagii. bitrina ticu. Stitea fericitd la umbra brazilor. Bani?!? Bani am eu! strigi Heidi 9i chi. incepind de azi..

cind termind de citit. de pildd. bunicule.faci qi aceasti bucurie?l? exclamd b6s6-mi trina. ca si-i ci- Heidi nu se dddu insd bdtuti 9i stirut. in culmea f. lui de pe policioard carrea gi o scuturi de praf. :u invergunare si ia 9i pdldria.. Apor ir mullumi. Heidi era incintati.bunic6. gi Heidi incepu s6-i citeascd.ri. plin6 de insuflefire. Dumnezeu sd nu ne uite? ca pe sub nas omul munlilor. ticuti. cA i-a citit bdtrinei din cartea ei de cintece )r ce bucuroasi qi veseld a fost ea in timp ce-i crtea. se inr. Spune. .t Foloseqte-i cum crezi tu ci e mal bunicul.. rugdmintea mea nu a fost zadarnicd. bunicule. - Care vrei tu. Cu banii igtia poli s6-i cumperr pirnrle mulli ani de acum incolo. scumpa mea copild? Ai putea . Era atit de fericiti. Il ascultS. $tii. nu-i aqa ci o s6-mi dar cite o piinila. Cind sd plece.trind Ianrea. chipul brdzdat de cute al bdtrinei se inviora. Heidi fugr repede in odaia ei. nimeni n-o mai deschisese de ani de zile. s6-i vadi din nou tainicd bucurie.. ?p. in amurg. gindindu-se cd bunicului :rea s5-i facd pldcere. mormii oamenii.sd los coqul pe care-l purtase in spinare. se auzi un ciocdr it in fereastra. mi s-a inseninat inima. bdtrina o rugl si mai citeasci o dati. tn cele . cdci. Bunicul se intorsese din vale qi ficea semn nepoatei sd ias6.sd-tri citesc ceva? Un imn. scumpa mea copil6. a doua zi.. Heidi lud rochitra. Deodati lnsa se polou $l lncepu: Ce bine imi pare cf. pe mdsurd ce Heidi citea. Sirea in sus de bucurte 9i striga intruna: Bunica n-o sd mai mdnince nrciodatd piine neagrb. Acum sint fericitd. Bunicril lf. mai uiti el. Deqi i-ar fi ficut mare plicere sd urce cu Peter pe crestele inalte ale muntrilor. spuse ea cu toatd ho- ii po\estr bunicului totul: c6-i poate cumpira butrtctr piinile proaspete de la brutarul din Dorfli. Dupi ce o mai $terse cu o cirp6. care acum pdrea cd se grdbegte sd ajungd cit mai repede acasa. cu . un imn nespus de frumos li induiolitor. prefera totugi s[ coboare. incit pe drum - Phstreaz-o. e a ta. iar ochii ei parcd vrjdeau din nou frumuseJea de odinioar6. in schimb se impotrivi o Heidi nu-i rispunse. oglindind o fericire ce izvora din adincul sufletului ei chinuit.sd-i cumpdr in fiecare zi voie chiar daci ea s-ar impotrivi? $i cu patul tiu ce facem? rdspunse bunicul. Niciodatd n-o mai vizuse Heidi atit de fericiti 9i. urcindu-se pe un scaun. in ceea ce o privegte. Vrei Adevdrat.ericirii. chipul strdlucind de teascd nefericitei oarbe ceva care sd-i meargd la inimi 9i. Ei. Nepoata veni numaidecit. lar strigitul ei se asemuia cu cintecul pAsArl lor. a5a cum m-a in- qi vitat pe mine bunica de la Frankfurt. Bunica impinse intr-o parte roata de tors qi spuse: . La urma urmei. cu rugiciune cu tol. Deodat6. Era un imn pe care bunica il cintase in tinerefe gi cuvintele lui ii mergeau drept la inimf. . uscatd!. l re duse sA se a)czc pi bdncuta lui. aga cum era qi firesc. ci o sa ne rugdm amindoi.. ea doarme mult mai bine in patul ei de fin decit in cel mai frumos pat din Frankfurt. nu ne ajutdm singuri. cu bratele incrucigate la piept gi. Heidi nu agtepti si fie rugati de doud ort gi. Heidi iqi lui in grabi rAmas bun. lviergea ticutd. qi bunul Dumnezeu mi-a implinit dorinta. Nu-i aqa. eu am invitrat sd citesc. sint banii tdi. Heidi strdlucea toatd de bucurie.. il intrebd pe Unchiui din muntri: ce imn sd-i citeasci. bine. se aqezd din nou gi intrebi pe b6.. Cind intrard in cabani. in felul acesta. mama lui Peter ii intinse rochila 9i pdliria pe care le lisase aici. spunindu-i: Datoritd tie. spunindu-i c5. straduindu-se s6 lini pasul cu bunicul ei. nimeni nu ne ajut6. Dacd n. in liecare zi. in ajun. copila mea.din urmi. Bltrina nu mai avea fala tulbure gi obositl. fdgdduindu-i bitrinei si vini iar la ea.

in sat'. cu toate seriozitatea: in loc si bitrinul cA. in timp ce Heidi dormea cufundatd intr-un somn adinc... in schimb.noi. bunicul intrd in casd gi strigi cu voce tare: Heidi. 58 pede afard. La citeva ceasuri dupi aceea. rar acesta il stringe cu putere la pieptul tui. scoald-te qi vino re- imprejurimile aprinse de primele raze ale soarelui. rimase mut6 de uimire: Vai! izbucni ea in cele din urmd. iar munfii sclipeau in aerul Heidi ridica un pic carrea spre ochii buni.A fost odatd un gospodar care avea un ilu. Tu qi toti cei din jur afi fost buni 9i drepfi cu mine. Umbla zdrenfdros gi nu o datd se intimpla sd nu aibi ce minca. se duserd amindoi la culcare. Bunicul i9i privi nepoara . iar eu.. $i aga fdcu.zu pe ginduri - Da. la serbare. intr-o buni zi se hotdri se se intoarci acasi. i se ndz6. Pe fap ei fericitd se citea bucuria qi increderea in viald. dupi ce mincari pe sdturate. mai era incd supirat pe el. in loc de recunogtinfS.. dar. gi se aqezd gi ea iinga bunicul ei.tor dintre servitori. pe cer nu se zd. uitindu-se steruitor in ochii lui: lfl inchlpul poate cd tatdl siu. itri voi fi cel mai ascultd. de aceastd poveste gi sd zimbeascd fericit. Nibine ciodatd nu te-am vizut cu tunica asta cu nasturii de argint!. e o Doveste frumrlasd. pune-fi rochitra cea frumoasd gi si mergem impreuna jos. Era duminicd. luind cu el un scdunel. luminind chipul frumos al copilei. Uneori. la cdpdtiiul nepoatei iubite. la pdrintrii lui.toare. cului gi-i aritd bdtrinului poza in care fiul cel nesdbuit se intoarce acasd la tat6l s[u. i-a dat harne - Ar fi dorit ca bunicul sd se arate incintat se bucure. care.. v-am pirdsit. intr-adevdr.. o citise de atitea orr. nu-i a5a.. Apoi. l-a hrdnit bine gi l-a socotit iar ca pe unul din fiii sai buni. cind ieqi grdbit in fatra cabanei 9i privi multd vreme . peste citeva minute se gi afla in fatra cabanei gi.teapte sd te vadd. apoi ii spuse nepoatet si pund masa gi. cobori 5i se intinse pe patul lui. Deschise cu ugurinfa cartea la pagina dorita. in coroanele brazilor din spatele cabanei. se vizu nevort sa se angajeze ca paznic de porci. vdzindu-l pe bunicul ei. li tritia foarte bine acasd. La un moment dat.ri sd-gi pdrdseascd pimintul natal 9i sd plece intr-o farb striina.. bunicule!. printre strdini. de lund se strecura prin crdpitura lucarnei. dupd care Heidi relu6: E o poveste tare frumoasd. Adormi numaidecit gi nu se mai trezi decit odati cu revirsatul zorilor. a inceput sa-l dojeneasc6? Nu. Fiul acesta se ducea cu vitele la p6scut. iar povestirea indrdgitd o gtia aproape pe dinafard.Iartd-md tatd. trebuia si se mulfumeascd cu pufinul ce rdminea din hrana porcilor. In ochii lui scdpdrau scinteile bucuriei. Ce . gi ramase neclintit pe banca lui. Heidi nu se l6si mult agteptati. ca sd-gi agoniseascd traiul." Deodati. de bund seami. copila mea. vorba ceea.ifi std in hainele tale de sirbitoare.. urca in pod 9i se agezd ling6 patul de fin al nepoatei. pdsdrelele se intreceau in cintecele lor de veselie.. Se lipi de bdtrin qi incepu sd-i recite povestea fiului plecat de-acas6: . soarele s-a gi sdltat peste crestele munfilor qi abia a. A$a stind lucrurile. Bunicul privi poza indelung. pina cind. dimpotrivd. ii ceru tat6lui sdu partea de bani ce i se cuvenea pentru munca lui gi se duse. intr-o bun6 zi. Iar cind ajunse in fala pdnntelui siu' ii spuse: . luind-o de mind.i se gr6bi sd-i rispundd cu fata numai zimbet: $i tu egti frumoasd in rochi{a asta de sarbd. porniri amindoi pe proaspit gi curat al diminelii.rea nici o zdreanfd de nor. Banii insd se isprdvird curind gi.. am gregit fatrd de tine qr fald de consitenii mei. bunicule? carte mare sub bra!. Bdtrinul stitu muita vreme aga. cdci. bunicul se trezi gi. Abia dupl un timp mai indelungat rosti incet. Se agternurd citeva clipe de tdcere. gi-a primit fiul cu bratrele deschise. pe o pajigte nespus de frumoasd. Heidi se intrerupse gi-i spuse bunicului. O razd. rdpus 9i el de somn. Primegte-mi inapoi qi. copila mea. Nici nu gtii ce frumos esti.

ii ficu semn cu cotul vecinului siu: Ai vdzuI.. auzi ce frumos bat clopotele? Azi o s6 fie serbare cum n-a mai fost niciodatd. strisau De mult n-am mai stat de \orba intc ul l.. spuse un al treilea.. din mullime se desprinse un birbat inalt. spuse unul. 9i creu .si placi Cum si nul Dealtfel.potece. tot silttli primi cu braiele deschise. Sintem l'ericilr ci te alli tar pritltrc r-.ezara pe o bancd la marginea pietrii. la tot Pasul: Auzi. ca pe un vecl. sd mai stdm un Prc L Nu vorbi.. tot mai puternic^. Daca n-ar fi asa. Deodatd.. la vale. raspunsc. iar femeile intorceau capul sd vadd minunea minunilor. pastorul o mlnglla Heidi.a gi singuratic. bravo! se bucura pastttrul. \pr luindu-li rdmas bun.. dacd acesta ar fi. refe. ce-ar ciuta acum treburi de fdcut. la serbarea noastr6?. prietenul de altd dati al bunicului. bunicule. bitrinul nu e chiar a am gregit cd nu te-am ascultat. ii spuse: $i. numaidecit. care se bucurd la orag de toatc pii cerile vie. ne$tiind ce sd mai cread6. incd o datd. unde s-a mal ptrlll!'ll: cI am sA r. $tll _sd Bine ai venit in mijlocul nostru. Oamenii din jur cdscau gura la ei.. Eu am spus asta intotdeauna. La tttt pasui..li 9i $r spuse: Egti o fatd isteald 9i sint sigur ca o 'A' r. tll de rdu pe cit pare. ai vbzul cine a venit? din virful munfilor a coborit Morocinosul Cind intrare.. Pe mdsuri ce se apropiau de sat se avzea.llr.sd citesc 9i sd scrru. Deci. pe obra. nu era it. sd mai punem fara la cale. spuse el. atunci.. ten reintors in rindurile obltei. uluili. . Bitrinul. qi de acolo priveau forfota din jurul fanfarei. in piala printre noi.ri si scoatd nici un cuvint. aceasta amuti qi toli sdtenii se uitau acum la cei doi. De ?Cc'c'r. satului. Era pastorul. in culmea fericirii.. Vedeti.. Ca s6-l itlcurelez pastorul ii spuse: U$a casei mele iti va fi vegnic deschrsr . cind ai fost la mine sus.l. E de ajuns si te uili cu citi gingdgie i. rog si md ierti pentru nechibzuinl? nlel. . ir lreaga suflare adunati in piatd era de p. Incintatd de atmosfera sirb[toreasci. cu blindefe.. Heidi sdrea in sus de tului.. Vestea se rdspindi prin mullime cu iuleala fulgerului. Bunicul gi Heidi pornird sa strabata ptal linindu-se mereu de mina. cotul... addugd: Acum ra i: trebuie sd md duc' c[ mai am o mulltnl: invef i. numaidecit. fanfara tocmai intona un mar$ caden{at. Numeroqi siteni se gi adunaseri in mijlocul pielii ii aliii veneau mereu sa le lngroa. dangdtul clopotelor din turlele bisericilor. Se apropie de b6trin gi. care incuviin!i intru totul pdrerile tri menilor..t bunicul. sd 9ti1i ca anr t . Unul din multrime il zdri deodatl pe Unchiul din munti ii. Bunicul qi Heidi se a. vecine.i nepoata de mind ca s6-ti dai seama de ace st lucru. erl cu fetila. incepurd toti s6-9i dea cu un copil. stringindu-i mina cu toati cdldura. unii.ii.qovii qi vino. fii binevenit printre noi. $i lin sa-ti spun de pe acurr: m-am gindit bine la sfatul dumitale de J t6-iarn6. se gribi sd adauge un altul.fericit ci nu ne-ai dat uiterii gi nu te-at Sint sfiit si te intorci printre acei din rindurile cdrora ai plecat. Unchiulel strigau algri. in t<''iul acestor disculii. litl trebuie datd la scoali. La un moment dat. in cele din urmd. . nu-i aqa? . bucurie qi striga. itt. linindu-se de mini. sd se intoarcd la un bunic pt'. cu ochii strdlucind de bucurie.e rindurile.. Cele oovestite mai de mult de butrlca ll Peter. coplegit de emofie. ca in tin. curind. de Peter gi de mama acestula erau ri petate acum de mai toli sdtenii 9i. La urma urmei.t ::. Dumneata ai avut dreptate.. sosi gi brutarul sa- intimpinali cu cdldura 5i bdtrinul rlu nral )1 incotro sd se uitc ntai intii.irte bunicului gi. intr-adeta spalma lmprejurtmllor. vilat Bravo.in.. cu sau fdrd voia dumitale.tt 1'r':.

Nu. Dealtfel.. Brigitte siri in sus de bucurie. Bunicul se uitd cu coada ochiului la nepoata lui.. Nu m6 agteptam la o asemenea primire din partea lor. Bitrinul om al munfilor ii urmiri un timp cum coboard cdrarea. intr-o buni zi! .emotie.. Sitenii ii insotird un timp pe potecS. Ca Piliria si vezi citi bucurie a putut s6 ne aduci de [a Frankfurt aceast6. bunicul le rispundea: Ve mullumesc din inim6 pentru fru. pdlhia e a ei. azi toate sint mai frude moase ca oricind. strigi bitrina cuprinsi de. bunicule! mos Da. printre vechii mei prieteni.. Unchiule. Nu{i fie teami. nu se poate. gi pe chipul lui senin se citea acum mullumirea 9i linigtea sufleteasci... iar eu sint fericit c[ m-am impicat cu fralii mei oamenii. rispunse bitrinul.. aritindu-i frumoasa pllirie cu pene. cu fatra luminatd . l6sind-o pe Heidi si plece iar la orag inainte de a mi duce eu la odihna vegnic6. Heidi exclamd lnsulletrre: La auzul acestei vegti neagteptate. te rog din suflet si m[ ierfi dacl te-am necijit vreo- venim iar s6-fi reparim cocioaba. nici nu vid.. ii primi de la Heidi un dar atit de prefios. De-acum inainte vom trii in pace ca. Zburda prin odaie ca un copil 9i striga: Nici nu gtii. Nici nu gtiu cum si-1i mullumesc pentru tot ceea Ce zi frumoasi! Iar tu egti azi mai fru..asta meriti pe pulin zece franci. in sus.zimbetul bucuriei.. bunicul impinse chiar el upa 9i strigd: Buni ziua.ca oricind. ce fericiti sint! . nu se poate! Ce surprizi!. pistreaz-o sin6toas6. fetifi minunati. vino mai aproape.. Bunicul incuviinfd aceastd idee. dindu-i Brigittei a inle- dati 9i sd nu md pedepsegti. mama lui Peter il trase pe bitrin intr-un coll al odiii qi. bunico.cu lnduiogat. Dac6 fi-a dat-o. si-fi string mina. $i te rog. Nici nu gtii ce izvor de bucurie este pentru mine acest copil. nici prin gind nu-mi trece si te pedepsesc. bunico! Peste citeva zile o si - cura de viati..de ce ar trebui si te pedepsesc. La iarnd mi intorc in sat. Cind ajunser[ in dreptul casei lui peter.. dar clipi din ochi $treng1re$te. Ce bine ar ft s6-l pulem trimite acolo gi pe peter al nostru.. si ne putem bu- ce ai ficut pentru mine! Hai.voastri primire sint fericit ci voi moasa $i trii iar in mijlocul vostru. 60 spuse-n goaptd c6 nu poate . Deodati. apoi spuse cu mullumire in glas: La urma urmei. iar la despdrtire il rugari pe bunic si nu uite ci uga lor ii va fi deschisi oricind. Migcatd de fericirea bunicului.

HF]IDI. I]ETITA MUNTILOR .

aflate nu departe de Dorfli.. la Bdile Ragaz. l-a rugat stiruitor pe tatdl ei si vind. spunind ci i-o daduserd cei de la pogta din Dorfli.i-a dat consimfimintul gi astfel. cu dangdtul lor pagnic. care a venit s6-mi string6 mina. pentru mine cea mai mare bucurie e totugi aceea de a reglsi un vechi prieten. vor veni tofi trei s-o vadi pe Heidi )1. dupd ce :e agez?rd cu totii. lmpreuna cu nepoata lui. care ii merturisea tristelea ce se cuibanse in casa qi in sufle^tul ei dupi plecarea irepreluitei sale prietene. Cum era gi firesc. firi si se incurce. In dorinta de a o reredea cit mai curind pe Heidi. Aceasta se ariti curind.. in mijlocul unei naturi incintdtoare. intre ve- trecuse intimpldtor.. impreund cu bunrca. Scrisoarea Clarei le pricinui tuturor o marc bucurie. vegtile primite de la buna ei . scoase din buzunar o scnsoare pentru Heidi. timp. incit bunicul nici nu-gi didu seama cd. Heidi o deschise cu neribdare.rilmna. porni cu Heidi pe cirare. pis3tr)rul Peter. vor merge s-o viziteze gi pe Lrchiului. pe unde seliei. 9i atitea intreberi avu de pus fiecare. ca o vijelie. cu acest prilej. cu toate celdura. bineinfeles. dupd ce le strinse mina tuturoi. ln graba lui. la i. :tena.usi gi acum avea un cucui in lege deasupra bunica oarbd gi. ln SUS. pe bunicul din munfi. se izbise cu fruntea dc. izbucni bunica in toiul Aceleagi clopote. incepuse sd se lase inserarea. in drum spre cabana singuratici. Cu sufletul la gurd. pind Ja urmd domnul Sese:lann . gi incepu sd citeasci. poleitd de ultimele raze ale amurgului. Era o scrisoare de la Clara. ii insofeau acum. qi n6d6jduiesc cd de acum incolo o si dea mai des pe la noi.iege ca va trebui sa mai a$tepte un timp pind :A se iveasci un asemenea prilej.Pentru mine. Tocmar atunci. . didu buzna in cas6. 62 . Bunicul ii fdgddui si n-o mai ocoleascd niciodati gi. care ii imbiaserd de dimineap se coboare in sat.

doctorul igi putea si se riceasci. dragul meu Sesemann. vlzinsd-i ripeasci fiica adorat[. Trebuie! Apoi.aceasti bucurie. firi lovdire. cum vid. ai dreptate. Nu acelagi lucru se putea spune insi despre doctorul nostru. la inceputul primdverii.. care pigea incet gi ingindurat. gatd ar putea sd aibd pentru ea urmiri foarte cdci musafirul nu era pentru el doar cel mai grave. in- solit de Sebastian.. sint sigur ci totul s-ar lamuri intr-o clipiti 9i n-am mai sta si despicdm firul in patru... dar trebuie si mi intelegi. dupi ce-l inviti in salon gi-l pofti s6 se ageze intr-un fotoliu. la sfatul cdruia fusese luati hotirirea ca micuta Heidi sd fie trimisi inapoi in munfii ei.blajin. Era o zi frumoasi de septembrie. veselia a prins si se gteargi de prost ca in vara asta. De atunci. $i.c6 nu md pot tine de figiduiala fEcuti pilului cu luni in urm6. locu.. soarele mingiia cu razele sale blinde fetele trecitorilor 9i pe chipul lor se citea bucuria qi incintarea. ci. de parciL albastrul cerului nici n-ar fi existat. fu intimpinat de stipinul casei. Pe cigtigase gi pretuirea personalului de serviciu.HEIDI. Da.cicilitor. ziua e acum din ce in ce mai scurti 9i S-a mai schimbat ceva pe aici de cind Clara nu poate si rdmini peste noapte un- - . iseri impreuni in cea mai desdvirgiti armo. $i rostind aceste cuvinte.tem in septembrie $i. Avea ochii tri$ti.ATONTE Bunul gi blajinul doctor. spuse nie. asta se datoreazi numai speranfei in apropiata ei c6l6torie in Elvetia. domnul Sesemann igi l6si miinile pe umerii doctorului. cu tine n-o scot la capitl ton Cel mai bine ar fi s-o chemi pe mama ta si asiste la disculia noastri.Trebuie. lucru neobignuit pentru el. ca td- Dragul meu. te-a$ ruga si-mi spur dacd n-ai putea s6-[i schimbi hotirirea in privin!a CIarei. Capitolul 13 PREGATIRI DE CAT-. E pentru a treia oari cind md silegti sl repet acelagi lucru. Asta pe de-o parte. ii rispunse doctorul. privind in jos spre pietrele trotuarului. Cu ea. Sebastian ii deschise uga foarte respectuos. foarte prietene. incercind sd-l induplece: inlelege c5 mi-e tare greu s6-i spun co. strSbdtea in dimineala aceea largul bulevard ce ducea spre casa domnului Sesemann. Dar iatd cd moartea nemiloasi venise doctorul. Ce bine imi pare ci ai venitl Voiam si ne mai sfituim o dat6 in lee6tur6 cu cilltoria noastr[ in Elve]ia. de la moartea sotiei lui. in floarea virstei du-gi prietenul intristat. timpul s-ar tatea $i felul sdu de a se purta. strilucea acum ca argintul. gi o cdlitorie indelunpe chipul siu vegnic surizitor. de atunci. la munte. prin bun6. Avusese o fiicd pe care o ten6 Heidi.. pe un . Nu mi lasi inima si-i rdpesc iubea nespus gi. iar pdrul siu negru. Dar pini si apuce valetul s6-i rispundi. imi dau seama cd sint . se gribi s6 adauge: inainte de toate. zi 9i noapte viseaz6 sd se implineascl aceast1 dorinfd 9i daci in ultima vreme a indurat totul cu atita curaj. FETITA MUNTILOR nu ne-am vdzut? intrebi el urcind scirile. unde i s-ar oferi prilejul s-o viziteze 9i pe micuta ei prie- ciunele. care-l agtepta in capul scirii. continue: Gindegte-te bine. De mult Clara nu s-a mai simtrit atit de gi.. de alta. Ca si nu mai vorbim de faptul cd sinbun prieten al casei Sesemann.

apucindu-l de miini.. ca mine.. cdci eu pe toti ii qtiu din cele povestite de Heidi. Se purta cu ea prieteneqte gi intotdeauna ii p()vest. In clipa de fap. docto_ rul nu gtia ce sd rdspundi. mai schimbi 9i tu pufrn ae- facd intotdeauna cind era pus in fala une Ei. prezenla doctorului era intot_ deauna un prilej de mare bucurie. domnule doctor.deva loc s-o ferim de orice oboseali. al tutu_ ror? In felul dsta. Se in_ toarse spre doctor gi. dar stipinul casei nu-i didu rd. se va intoarce acas[ fortificata 9i calitoria ii va fi mai de folos decit acum. duce_ 1i-vi s-o vedeti pe Heidi pi. Cici. Domnul Sesemann $i doctorul se a-sezara lingd ea gi. te in_ 1ie: s-o ducem de fiecare datd pind in creierii munlilor. Ochii Clarei se umplurd totugi de lacrimi la auzul acestei vegti.i. Ca sd_i crufe lacrimile. bunul meu prieten. in felul dsta.. la anul. doctorul ii spuse fd16 ocoli_ guri pdrerea lui. in luna mai. despre caie prietena mea mi-a vorbit de atitea ori. la inroarcere.gaz sd se mai gindeasid si. era incredintatd cd ar fi l6sat-o si plece. Nu. e-lip_ sitd de multe din bucuriile altor cooii. Tu nu rntri niciodat6. Acum . dacd bunul ei prieten n_ar fi fost de pdrere cd oboseala drumului ar fi fost de naturd si-i gubrezeascd sinitatea. nu sintetri de ea. in schimb. deocamdati. in felul acesta. $i pe ciobdnapuf p. ridicindu-se brusc de oe scaun. Ar fi o singura solu_ ius la ca_ stringe inima cind te vdd atit de posomoritl rul 9i o sd-!i prindd bine. drumul ar dura crreva ore $l pentru ea ar fi mult Drea obosi_ tor.. se sdpini din rdsputeri sa nu plingd. Acum insi. dragul meu prie_ ten. din vorbd in vorbd. apoi._i ex_ plice cit de binefdcdtoare ar fi o asemen ea ca_ ldtorie pentru bunul lor prieten. s-o supunem unui efort fard rost care i-ar putea spulbera sperantra unei amelioriri? Domnul Sesemann il ascultd fdr6 sd i se impotriveascd. Existd vreo speranfd in restabilirea totald a sdn6t6trii fiicei mele? treb: n-ar fi oare pdcat s6-i intrerupem dintr-o datd un tratament care ii priegte gi. va face mai intii un tratament la bdile Ragaz gi pe urmi. Asculti: ce-ar fi si pleci ru singur J-o vizitezr pe m^icula Heidi. il conduse in odaia fiicei sale. prin infirmitatea ei."u pe bunicul. mr se probleme greu de rezolvat. nlcl culmea fericirii ori de cite ori te intorci acasi din cdlStoriile tale indelungate. are alre bucurii pe care multri copii nu le au. Eu unul sint categoric impotriva acestei ple_ cari. Clara Stia ca bunului ei prieten nu-i prta ardea de glume.r-. dar. scumpul meu pneten. cind vremea va in_ cepe s6 se incilzeascd.. Am sd-i explic Clarei cum vid eu lucru_ rile gi sint sigur cd ea o sd md inleleagd. dragul meu. ai cel pufin un copil pe care_l adori gi care."prA. ziu. ii spuse cu gingdgie in glas: Da. il intrebe cu ingrijorare in glas: Te rog sd-mi spui. De mult le am pregitite. Apoi. in scaunul ei cu rotile. la bdile Ragaz. gindindu-md la plecarea mea. i1i poartd mereu dorul qi e O speranfd exist6. gi atunci. duce(i-v6. ce_i drept.. te rog. Si-i vedefi ne toti. Pentru Clara. Dar. izbucni: Doctore. aga cum obisnuia sd 64 Surprins de propunerea prietenului. Crede-md.. intr-o casd pustie gi niciodatd nu te agezi la masd de unul sinsur. la rindul sdu. in numele nostru. gtiind ci tatdl ei se intristeazd cind o vede licrimind. mi-a venit o idee grozavdl. sd-mi povestili dumneavoastrd despre frumu_ setrile acelor meleaguri. Tu. iar tat6l ei se gr6bi si. pe tofi. asculti planul meu."nli.. dealtfel. hici vorbd nu poate fi de asa ceva. E drept ci fiica ta.u . gi am s6 vd mai rog sd luatri 9i darurile pe care vreau sd i le trimit prietenei mele gi bunicii.. in cele din urmA se opri in fafa prietenului sdu qi. Nu crezi? Gindeg_ te-te bine^la propunerea mea. ce zici'! pllns nlcl tu. dar. in voce tare contrnui. dar foarte slabd. incepura sa discute despre cdlitoria lor in Elvefia. insi. cu Stdpinul casei incepu sd umble prin odaie cu pagi mari gi apdsali. luin_ du-l de bra{. srarea sindtdfii ei s-a imbunatdfit. ris_ punse doctorul cu jumdtate de gurd. ins6. o vom putea duce mai ugor pin6 sus la caband. bdtindu_t cL palma pe umdr.a cite e) snoavd plind de haz. in band gi inapoi. cu toate sinceritatea.

. mi-a venit 9i mie ideea cd. gi tatdl tdu. Dar pind sa elont din apuce Clara sd-i rdspundd. acum tdindu-i calea doctorului. spre a-l asa ^saluta.. aga. Nu de alta' dar mi-e teamd c6. fdcindu-i o pleciciune adinci..i in l'elul acesta si evite ciocnirea cu domniSo?r& Rt)ttenineier.. ag fi fericitd.... cu cit are omul mai multe idei..insi. printre. Clara insd il apucd Ia.. Clara o chemi pe Tinette la ea gi-i spuse. gti1i. il intrerupse doctorul surizind.)ctt'rrul izbuti sd se retrag[ la timp . Miine. stiruitor... cu ue$nicul ei zimbet dispreluitor. ia spune. am auzlt vorbindu-se despre micufa domnigoard 9i qti1i. $i in timp ce valetul Sebastian il conducea pe doctor spre iegire. ai si iei unturi de pegte qi ai si te ingragi ca si prinzi puteri.. strcoti cu cale sa se dea din nou inapoi. interveni tatdl ei. intr-o clipiti.. incit guvernanta igi recdpdtd numaidecit buna dispozilie. Aga o sd fac. ai dreptate. dar doctorul ii vorbi cu atita insuflelire despre apropiara sa cd16tiirie in Elve[ia. Iar tu. dar se pare ca da. irr dorinta de a o lasa sa treacd. domnigoarq Rottenmeier. o sd mi supun..ara Rottenmeier. ciobdnaqului Peter si bunicii. treba Dar de unde gtii ci ma duc la ea'? in- .. care se pregAtea tocmai sd iasd. Bine. ficu acelagi lucru.. fetifa noastrd. se intoarse grabnic acasd gi iat-. Da. intimplitor. dacd v-ag .. care. o si-mi de braf qi-l mai rugi o dati sd transmiti din partea ei cele mai bune ginduri bunicului. in schimb. Vintul. curtenittrr. cu gindul sd iasd. La despirlire o rugi. Nu se gtie dacd promisiunea aceasta a avut darul si-l induplece pe doctor... la rindul ei. ori de cite ori pomenea cineva de micufa Heidi. aga cum doresc pi eu. Dr. dacd nu scof fi pdcat sd pierzi aici o zi insoritd 9i senin[. Vremea e atit de frumoasd gi ar i ochii toatd viata. din acelea pe astdzi 5i frumoas6: la micul dejun. Deodatd. s61)tindu-l astfel pe Sebastian din incurciturd. pe care vintul ce se stirnise din senin o impiedicase sd-gi ispraveasca treburile prin orag. fdcind-rr sa semene cu o ambarcatiune cu pinzele intrnse. spuse el.. gtili. Da.. bine. voi transmite cu plicere saiutdrile dumitale. fdcu un pas inap.. mai cu seam6. te rog.drrcttrrul.. de vreme ce. care trebuia sa-l pregateasca. dar domnig. se gribi si rdspundi Clara... eram in sufragerie 9i.. lipsegte acum de acas[.'i. camerista odaie. cu pinzele intinse. o rafald puternici de vint o impinse pe guvernant6. cll vocea sa blajini.ul.s-o salutafi gi din partea mea pe micula ruga domnisoa16'l sd plec? Dacd s-ar putea miine. $i iatd-i acum invitindu-se unul pe altul care sa treaci mai intii. vd rog mult de tot sd le duceli dumneavoastrd gi in schimb vi promit cd am si rau citi unturi de peqte o sd spuneti. Apoi igi luard rdmas bun si fiecare igi vizu hnigtit . atunci s6 qtii c[ md duc. din ce in ce mar tare.. la fel de respectuoasd. umfla qalul guvernantei. Nici o grij6. fala lui mohorit[ se lumini de un zimbet blajin. domnule doctor. Vreau sd aflu cit mai multe despre tt'r1i gi. ieSi Hm. cutia asta qi lituri fragede. Ai dreptate. despre buna mea Heidi. Intimplarea avu darul s-o necdjeascd pu1in.. umple-o cu prdcare le-am avut Meritd osteneala? intrebi Tinette. dar n-avefi nici o grijl. cind ai vrea tu Tocmai atunci Sebastian ii deschise usa doctorului 9i. cu atit intelege mai bine ce se petrece in jurul lui... Doct.. zimbi docto. cu mirare. si impacheteze cit mai bine darurile pe care Clara le pregitise pentru Heidi.... scumpa mea. aritindu-i ct cutie mare $i rostind aceste cuvinte. Bine. dacd a$a stau lucrurile. se trezi fatr6 in faga cu un obstacol greu de dep6git. in loc si f i-o petreci la munte. Domnigt. pe prietenul casei.rar:r Rottenmeier. pind deseard il vefi primi.. Pachetul pentru Heidi vi-l trimit incd azi. se ridicd de pe scaun. i se adresd: V-ali supdra.rrul. cum se cuvine. cum sd vi spun. Dar. in vestibul. Cind sd treacd pragul. are dreptate. Sebastian. dis-de-dimineaf6..

in sfirqit. Asta. Un . cu rugdminrci s6-l imparti cum va silcoti ea mai bine. atunci cind le va deschide. intimplitor. domni$oara Rotten rrrcier il chemd pe Sebastian gi-i spuse s6 iducd doctorului acasd. fird si mai ziboveasci. tot pentru ea. i-l trimitea Brigiitei. dr)mni$oara Rottenmeier era intr-o dispozilie firi si mai fie insogiti de bunicul ei. de fapt pentru Peter dar gtiindu-I. r 66 . ca sd-i [ind dr cald gi. O gi vedca pe Heidi sirinc in sus de fericire. la care Clara se uita cr nespusi bucurie. firegte.al cilduros pentru betrine. din cele povestite de Heidi. Ur pachet cu tutun de pipd pentru bunicul dir munfi 9i.. cu un capigon de toatd t'rumusefea. Clara se a$tepta si fie dojeniti pentru suntedenia de daruri pe care avea de gind s6 i lc trimiti bunei sale prietene. sub privirile inflicirate ale miculei infirme. dar. pentru Heidi.. in dorinfa ca buna sa prieteni si poati cobori la bunica ei oarbd chiar gi pe gerul cel mai aspru. cutia cu prdjituri fra gede. Cind pachetul fu gata. de zile mari gi. se apuci si facd pachetul. Un salam mare.de drumul siu. o multime de cutiuge 9i dr pachetele misterioase. cit de lacom. De toti avusese grijd Clara: un paltonag gros de lin6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->