Sunteți pe pagina 1din 3

h; el,

LPl. Metode de analizil a acizilor nucleici. Principii


GLOSAR
Procariote: microorganisme uni/multi-celulare ce nu prezintd nucleu 9i organite
delimitate de membrane. Domenii: bacteria 9i archaea. cu celule avdnd organizare internd complexd, cu citoschelet

1.

) Eucariote: organisme

9i

organite delimitate de membrane. Structura caracteristicd eucariotelor este nucleul delirnitat de o membrand dubl6.
3.

Nucleotid (sinonim mononucleotid): unitate constitutivd a acizilor nucleici formatd dintr-o bazd azotatd, purinicd (Guanina - G li adenina - A) sau pirimidinicd (Citozina
- C, timina - T, gi uracilul- U), pentozi (ribozdldeoxiribozd), radical fosforic.

4.

Acizii nucleici: polimeri mono/bicatenari lungi in care subunitdlile sunt reprezentate de nucleotide. Tipuri: acid deoxiribonucleic (ADN) sau ribonucleic (ARN).
Biomolecule informa{ionale cu rol in stocarea, transmiterea gi transferul inforrnaliei
genetice.

5.

ADN: acid dezoxiribonucleic - polimer lung, neramificat, format din patru tipuri de subunitdti: A, C, G gi T. Nucleotidele sunt legate intre ele prin leglturi fosfodiesterice
covalente stabilite intre carbonul 5'

al unei dezoxiriboze, cu carbonul 3' al celei urmatoare. Acidul dezoxiribonucleic deline, in secvenla de nucleotide, inforrrralia geneticd pentru structura gi funcfia organismelor vii, o exprimd prin sinteza unui

ARNm gi a unei proteine specifice qi o transmite in succesiunea generaiiilor de celule qi organisme. ADN este alcdtuit din doud catene polinucleotidice, spiralizate intr-o
elice dubl[. ADN intrd in alcdtuirea cromozomilor.
6.

ARN: acid ribonucleic. Polimer lung, neramificat, format din patru tipuri

de

subunitdli: A, C, G $i U. Spre deosebire de ADN scheletul zaharido-fosforic al ARN con{i1e ribozd in loc de dezoxiribozd. Tipuri: ARN mesager, ARN ribozomal qi ARN
transpott.
7.

Gena: a fost considerati de geneticienii clasici drept unitatea fttnclionald a ereditdlii. Sunt descrise 3 tipuri: I. gene transcrise in ARNmesager gi translatate in polipeptide

(stucturate).fi. gene doar transcrise in ARN nu gi translatate (ex: genele pentru ARNr gi ARNt). I11. gene ce funclioneazd ca reglatori ai expresiei primelor 2 tipuri (gene
reglatoare). in organismele diploide genele pot avea forme alternative

- alele.

8. Fibra de cromatin[: fibre rezultate din interac{iunea 9. Cromozom:

moleculelor ADN din celula

eucarioti cu proteine histonice gi ne-histonice. Intr6 in alcituirea cromozomilor. structurd nucleoproteicf, cu localizare nuclearl ce poartd informalia

ereditard. Este format dintr-un filament fbarte lung de cromatind de 30 nm, organizat

prin impachetare intr-o serie de bucle. Numdrul de cromozomi este o caracteristicd de


specie.

Numir

de cromozomi per nucleu

celuli somatic[ umani:

46.
este

10. Genom: totalitatea informa(iei genetice a unui organism. reprezentat de genomul nuclear gi cel mitocondrial. 11.

La om genom-ul total

Exoni (eucariote): secvente informationale ADN cu localizare intragenicd ce se vor


exprima in ARN-ul matur. Denumirea lor se bazeazd pe faptul cd sunt secvenle ce se -

exprimd gi pdrlsesc

exit

nucleul. Sunt regiunile func{ionale din structura genei,

care, de obicei, codificd anumite pA{i structurale gi/sau func{ionale distincte ale
proteinei, numite domenii. Numdrul exonilor variazd de la o gend la alta (intre 2 gi mai

rnult de 50).
12.

Introni:

secvenfe neinformationale

ADN cu localizare intragenicd ce nu se vor

regdsi
se

in ARN-ul matur. Numili gi "intervening

sequences/IVS" (intercalate pentru cd

interpun intre exoni). Numdrul intronilor este cu unul mai mic decdt cel al exonilor, iar

lungimea lor este variabi16, neconcordantd cu a exonilor, de obicei mai mare. Ei pot

lipsi la anumite gene (ADN mitocondrial, genele pentru histone,


receptori beta-adrenergici)
13. Codon: unitate de codificare ce folosegte 3 nucleotide din

angiotensin6,

ADN

sau ARNrn.

Existi 6l

de codoni pentru cei20 de aminoacizi,3 codoni fiind de stop informalional. 14.

Replicare: Procesul de copiere fideld a succesiunii de nucleotide din moleculele

de

ADN, deci a informa{iei genetice, in scopul transmiterii acesteia de-a lungul


genera{iilor celulare, se numegte replicare ADN.
15.

Transcripfie: copierea secvenlei ADN intr-o secven!6 de baze completnentare


ARN.

de

16.

Transla{ie: este procesul prin care mesajul genetic, reprezentat de secventa de


azotate a

baze

ARN mesager, este tradus intr-o

secvenlE de aminoacizi corespunzdtoare.

Procesul are loc in citoplasmd, la nivelul ribozomilor gi reprezintd sinteza proteinelor.


17. Vector: acid nucleic care este capabil de autoreplicare qi men{inere intr-o celuld gazdd gi care poate

fi utilizat

pentru clonarea unei gene sau a unui fragment ADN.

18.

Clonfl: popula{ie de celule identice rezultatd prin mitoze succesive dintr-o


celul6 diploidd ancestralf,.

singurd

19.

SondI ADN: o secventd de ADN marcatd fluorescent sau radioactiv folositd pentru
identificarea unei gene.

20.

EnzimI de restricfie:

endonucleaze de origine bacteriand care sec{ioneazd moleculele


de recunoagtere specifice.

de ADN dublu catenar la nivelul unor situsuri