Sunteți pe pagina 1din 9

F1

IIIHIBTEIUL us IHTFJHHE
H1". c|In .__
qqiq

FFIIETEEIII
im

E.t.nr.______

I|HlSTBU-

F-'f*] '69
V

IHTERQE

.RAI()HTHH
:5

Recent e-e enelizet aetiuitatea urgenelnr Hinieterului dl lnterne pe linia uuneegterii, prevenirii gi uenblterii flditllf
eligrliiunlete ei de eueziune, preeul g1 | fepteler uutile unlit

de lnunite pereeene ea urlere e prepegendei 51 letiuniler Tnirlpri ii ?Ipetrivu terii neeetre de ntre eervieiile de epienlj, organizljiile g1 eereurile reeetienere din etreinitlte.
nalize a reliefat ei unittile eentrele gi ieriiurilll Ill

\ .1

-n-J

linieterului de lnterne, ec11enTnd in epiritul nrdinelw I1 r||.|it-,-,-; Tn epeeial Tn ultila perieadi, se preuine lei operltiu Illll-Hu nifeetlri negative gi iepte eentrare erdinei de drupt. Tetudlti, s-e eeee in evideti ui $n exeeutlrel urdlneler 51 Tndepliniree etributiunilnr lnr unitit11e de eeeurltltl g1 d lilijie nu eu enelizet uietenatic g1 nub teete lipeutull flnullnul inteneifinir-H ectiviteiii de propegandi pe plan intomltienll pril care ee urlireete creeree unu1 elilet pelitie necnreepuzitur'Ih tirile :eeiel1ste,1nelue1u Tn Hnlinie. 8-: lpreeiet, de eeelenea, ce nplrltul nu I nuneleut pl ilplln eituntin eperetiui, nu 3-I aeigurnt nuerdnuren lilurilur dl prevenire 1 neutrulizere e1 din uueete eluze nu feet UIIflIl:GI-

zurile n1nd ergnnele de eecuritate gi nie nu fest uurprinn dl


enunite eutiuni netile.

In vederee Tnliturerii efeetelnr uner lllllll lulluni u]. I .

-3deem preuel gt I Iipeilriler nenifeetete Tn Indul de lueru ll

illller de leuuritnte gi lilitie, e-au etabiiit n eerie de ne- iii plltru deagurlree unei eetieititi unitare lie eunueetere ei
T II'I\'II|II care ii libl un prenuntet eer-enter ufeneie.

' In eentutul lieuriler cle perieetienlre I nuneii, 1-e _. ullllilhrlt neeeeer urglnizlree, In niuelul Ilinieterului lie Inter5-,'IIl_ Tetrugl letivitlte I erglneler iiinieterului de lnterne Twe( ,_-;#:_i_Il letiunilur it prepegendei duelineeee deefeurete centre tirii

.1.

Q, I IIII1 uularldlent care me eibe lieiunee. lie a urqeniza ei ener- F5

nqtre _ . e _,_.t . In realizerel liliunii eele, nulendalentul we indeplini, " in priuritlte, urlitenrele:
'\!q'__

in

- etudieree urqlninti e fenenenului in ceqenitutel

in leepul Ieeizirii tendinteier gt depieterii eeuzeier ee put


_,._=,;mrizn lttfel de letiuni ee teriteriui tirii, deeprinderii de

_-3 ,_-_',,

Hllelulii gt prezentirii de prepuneri eendueerii linieterului; _- eeerdunlree uniteri e netivititii ergenelur de securiF [1 Iilitie Tn irederel eunoegterii, prewenirii gi neutralizih,fi'i _t1tlI-iiliil el fee ohieetul prezentului rapurt;
- urriree ledului in eare ee execute leeurile et|hili-

""

-II! gt Tnlllulehi etieiente leeeture. Pentru Tndeplinirea eeeeter eereini, ennendalentul we __ln1ienI in urlitearele direetii prineipnle: I. Q!-i inferlltiveretiue gi de neutreIi1|re.ineIiQ gringigeleler eggeete lie eituejiei genitive.
I.- Unitltile eentreie uer inteneifiel letiuitetee de Tlhllre, eentrui gi eprijin Tn unititile teritnrille eeqire inde_ -jziijlirii llreinilur etehiiite 1| ultile nernreelre cu eefii uniti1i-

__ in

hr, pririml ernaninree gi Iieefigurerea luncii de eupraueqher-e ;.


. 1" 1

BF!"-I

inforlativi, noordind atentie deoeebiti:

,-.-v \

'aJ.ltritn1lor eere ee efle in tare nu aieiuni ofic1ele,le ltudii, on tur1et1, preeul 1 legiturilor aoeetore din rindul lutohtonilor;

'=*'

hhnetenilor rnlini eare au rude e1 1"'Bllt'|'| Tn etre1nltats: vizitatnrilnr la eiiaeede; eenultitorilor care colour-

' ' ' ma etirile treneaiee do poetul de radio "Europa liberi gi alto ofinine do propngande duelenoene; nelor ee-ei lnnifeetl 'or1nfa de a eliqra aeu dint ounoecuti eu intentii do evenin' """"7i" ni; ellentelor enre nu ennoeptii 51 nenifeetiri iredentiete; l" -'-onion nu anteeedente politine eeu penele, inulueiv do drept '' nolun, nrenul 31 nelor eere due un led de viete pnrazitar; cl. ohientivelor, lonurilor gi aediilor ce ee efln in atlntil oerourilor reaut1onnre 31 e eervioiilor de npionnj '*'="""" din atrlinitnte, Tn eeopul nuneegterii etnrii do epirit gt "" nravenirii unor lanlfeatiri nenet1ve; d). deecoperirli ceilor eeounee de penetrare n propaganf -_l dei reentionnre, prenua 51 de triaitere din we e unor date "h*T oi Iateriele eu enntinut until, denigretor, in vederea unini'=- llrii lor. 'ii; Riepund: eefii unitetilor eentrale do linie __ . -2.- Fe beta aotivittii de cunoeetere, e eetiunilor operative lntreorinde do organele de eeeuritete 1 nilitie ei Tn ve" ooordoner-ii netivittii aeeetorn, eonendenentul ve anal1:n,'|n and lploi-al, urlltoarele: I) eonoluaiile privind eituetie operative de eneublu Tn proll, ruzultate din anelize infer-antiiler nbtinute pe toete linille - do unei; ' Teraen: triaeetriel Rinpund: un1tet1le oentrale de linie ei BID ./.

--'

l . 1oiete_, "odile eenunee do penetrare e unnr eeelenee oonneptii in

bl eotiunile divereieniete ele poeturiler de radio reenfionare din etriindtate, i'n led epeeiel "Europe liberi", |Jl"BGlI 1'Iipurile do eontranarere a eoeetore; Terlen: triaeetriel Reporteaadiuniidile eentrele de linie, . 1 U092 51 C.l.B. oi eetiuni nefioneliet-dredentiete intreprinee din atri-

vll_\

E
E
I |

gra.noaetre, prneun 51 niaurile luate de nentrnearerea lor; Ternen: deoelhrie l9??,epr1l1e l9?d. Raportenzd: unitegale eentrele de linie,
UH U9 31 C.|.D.

'

I d).efeotele preependei eligretioniete, e oolei intreprinae de oereuri reaetioere din utreindtate pr1v1nd "drepturile oalui", -"--ldbnrtiti le religioaee ete., in rindul uner eetnteni FOIi,IidUrf-ih lei do prev. en1re Tntreprinee do organele Iinieterului de lnterne 51 <e_l'.;1e_1_e_ne- aneetora. Ternen: deeelrie 197?, lei l9?B. Raporteazez unitdgle eentrale de linie U! U9 e1 B.l.. 1' el aotiunile ziarigtilor etriini efleti Tn tare noaeire,de ineitfare a,unor oetdieni renini la note eetile, precm pi de infernare eronetn a opiniei puhlioe aondiale deepre realittile din Ronnia; Iainuriie de influentare 31 de dezinforlere intreprinae de nrgenele de aeeuritate Teraen: februerie IBTB Rapnrteeze: Direotia I, a Ill-e 51
Serviniul "B".

.1.
ii -i

I?
If ___ 5 __ I
:

l ?-"'
-ail

_F

ajfj
ii I.-I"

'5' -" . ' _

ll. lojiggi do inuenjgre poaitivi 51 do contrgmgpgdi iggta Q lai mite imitiji gt oontrolate do ooaandaaent l.- Se vor aeleoiiona paraeane de Tncredere din rTndul onedl. gtiintl, arid pi oulturd, al nationalititilor oonloouitoare

rqdrazllitlrlti at nultelor Tn veder-ea pregetirii lor an actioneze ralatiile oe le au Tn etriinitate Tqiotriva aotiunilor da
QQIQIIII eltill tlrii noaatre. Tor fi aattel aolioitati ed adrena"l;l_:l'i_aor1, qieluri pi laaorii do proteat Tn nun personal aau Tn orpliizaiiilor, a nategoriilor aooiale aau a1 oultelor pe oara

1;-qruieu, dam delegaiiile s.u.i. gt R.F.EerIan1a la Rauniunea


- bl; Belprad, Saoratariatului aoeatei reuniuni, unor oiioialitti

51 vaai-garland, aiaaaadelor aceator atate Ia Buouragti,


l
' FF '
i|>1;=-

Ter|en:perioeda Reuniunii de la Belprad


Riapund: unitdtile oentrale pi 1napeotoratele judetene antreoate Tn actio-

ne Tn eon uorare ou Uil E9213 pi Ser"B"-

2.- llirijarea retalei infer-native nu poaihiliteti an axereite poaiiivd Ill.|}I"I diploaatilor, Tn special aaericani at vaataiarigtilor, anriitorilor, oaaeniior do gtiintd 51 afaoeri,

_"_ .

pi aanpra alter oetdteni atriini influenti Tn tdrile lor penIelgtia ll Tntelaapl pi ad preainte Tn and ooreepunzitor raa- _

H111! din Rtllnia. _ dorviniul "D" Tqerauni on unititile oentrale de profll va aotiunaa, aa1purTnd elaoorerea leterialelor neoeaare oere

l_I-fie foloaite da auraale antrenate Tn aoeaatd aotiviiate.


L 3.- laipurarea inatruirii aeleotive a oetdtenilor roani

- pine! Tn atriindtate, Tn intarea de aervioiu aau paraonal,pan{I'll I |II'llIi'|ll ohieotiv raalitdtile din tara noaoiri pi a reepinpe

./.

--

TH .1_,.

'

I.
II

I.

Iii oatiil. ll lat dooaabite ae vor preaenta conducerii lilpaoialo do inatruiro. ~i_ .' _. llpund: unitltile centralo do linio 11 inapoctoratele judeone Tn con ucra_ re cu Sorviciul " " oi llii 11920. .5;

f1 aalootionato noi pereoane reprezentative 1 do ~,,' l Iiprliiei rollo, care ed adroaeae, Tn contiaorieori do protaat Secretariatului Boniorintoi do actiunilo propaqandiatico din atrdindtato Ta- mu in acaat acop ao vor alaora oi triaite din tori Iii-Ira pi vor ii foloaito unelo lucriri apiruto GI! trlteazd do pe poaitii corocte rezolvaroe proTli Rolia, drqaturile pi libertiitile na1;ionaliti- Q

la, prin "dolitetelo pentru qair-area Trancilvato an va orpaniza triaitorea rdopunaului la

"inc iltili llqhiarilor Ioricani" odroaat Secretariada la Balprad pi unor peraonalitdti politice inintlnlifica qiaritia Tn diforita publicatii occidenIiratiai a unor .ar-ticcle Tn care vor ii preconlin I.$.il1Iinia Tn prohiela roapactdr-ii dropturi- Q
'" Riapunde: UH @211 Bucuroeti at Serviciul "U"

It

cu aprijinul unitdtilor cotralo

"

Till ii prepdtite paniru a f1 triaiaa roprezontaotoil I atrlinltata dililicl viaelor acordate dupd Bo-nio-

_lainl\I, parlanilnr, evreilor 1 peraoanelor wartinlliiltllitlii din taro noaatri, pentru a dlonatra ~

. /. -_._--__._J

in

I-II

'

_
I I

r
I I

puvornolor oi diioritolor peroonalitoti, politica jueta a Roadnioi privind "reunificaroa iaailioi". JFHf,= Rdopund: UH U920 51 UH 0200. T
B.- So va continua actiunea do invitore Tn tar! a unor oa-

aoni do ctiintd i culture, ziarigti ctroini do prootigiu pi reproaontanti ai unor culte pentru o cuneaeto nonijlocit roalitdtilo cu priviro la dropturile oi libortdtile cototonoeti, roligioaae 1 ale na-

tionalitdtilor cenlecuitoare, Tn vedoroa publicdrii unor aotoriale po acoaatd tend.


Q lidopund: Uirectiilo 1, a Iii-a ci llli E920 Buccroti gt Sorviciul "D".

To

._;

?.- Po haaa erdinoler Tn vigearo, unitotile contralo at teritorialo vor intonoiiica participarea la activitatoa do progdtiro centrainfernativa a populatioi, donaacaroa ci centracaroroa Propagandei oatile din exterior. In acoct ccep, cu oprijinul oi cub Tndrularaa erganolor do pariid, vor aciiona pentru: a) punoroa Tn doahatoroa coloctivolor do eaaoni ai auncii a color care co abet do la provoderilo noroolor logalo privind relatiilo cu otrdinii oi a color core cue iniluonta prepagondoi octilo
edvTreac iapte antioocialo pentru denaacaroa, cenprolitorea oi ani-

hilaroa activitotii ler;


go bl doaveltoroa conlucrarii cu cololalta organo do aiat, inatitutiilo do Tnvatdaint, organizatiilo do tinerat, copii, foloi oi '

oindicat, cu gdrzilo patriotico i feruatiunile do proeotiro a tine- l


rotului pentru apararoa patriei Tn ocopul intonaificdrii oi divorciiicarii laurilor do provoniro pi noutraliaaro a influontolor nocive E din anterior aeupra tinorilor oi colerlalti cotdtoni;

c) oprijinirea continua o erganolor do proud, radio, toleviaiuno, a oditurilor 51 alter inctitutii cultural-artietice, Tn raa- -

liaaroa unor actiuni do nature ed centrihuio la donaocaroa proaean-

___

-/e

-B-

dai atrdine dueadnoaae tdrii neaatra.


Rdopund: Directia l, a ll-a, a Ill-a oi Serviciul aditorial,preo 1 prepaeandd Tn

rTnduI populatiai
I

Praaentul raport va ii difuaot do Uiractia Secretariat Juridicd unitdtiler cantrale interaoata at inapecteratelor judotono ale Iinieterului do lnterne, Tn pertile care lo privaac,uraTnd ca pa haze Tut, ad ae coapletazo, cu earcini detaliata, planuriie do Iunci pa coapartiaente. Siailar coaandalentului central, la nivalui inapectoratalor judeteno pi al lunicipiului Bucuroeti ae va cenatitui e prupi operative condued do inepacterul oi.

lctiunea aa codified cu indicativul "RIPUSTA ll". SEBRETAR DE STAT panarai l etanont,


aMqM
U ICURU

SECRETAH DE STAT general l on , I ad, ...


iulian Vlad

eon: nwoci IL liliilSTRULUi IE IHTERITE


Iililfllylonol ,.d;5i%tu Hicolaa EL)

Pom nomm lo ill | room no ||i1|-33$ . 1


general Iocetanant Viva./L =. l
Hicelae Flogitd

|q_|,\;_,Q-_,o_;,,,, , .-. .

3".'|"' '-'

L.I|..:;-.1

.-

_J;._ oaomoinre.

EUAHDAHEHTUL ACTIUHII "HIPUSTL ll"

..:/" .e
II

-oi

Bggdatj general-locoi. TLAU IULIAH - eecrotar do etat

- g

Hemhri: l. general naior TABABlRU DUHITRU


2. 3. 4. 5. E. T. B. 9. lo. general general general general general general general general general naior locot mater naior naior naior oaior aaior naior
HACRI EHIL HUGA EHEDRGHE HUTA CUNSTAHTIH EAHAHAH HIHAI PUPESGU REHED ERlEURE EHEDREHE BUCUR HICULAE BURSAH DUHITRU PUP UBTAVIAH IUSIF CUNSTAHTIN TASTLE GHEURGHE RAUU EHEDHEHE BRESTUIU HURIA GEAGLA IDH

Directia l
Directia a ll-a

'1

Directia a Ill-a Directia a IV-a U.H.UB2


Dir.Paapearie

Unit.Spec. "F" Unit. 5pec."$"


Serviciul "D"

Ii

II-

ll. colonel

I-

l.E.. U.H.DQ2U
Directia a Tl-a

l2. colonel
13. Colonel

l4. colonel
I5. colonel

Unit.Spoc."T" C. 1. D.
Serv.praa-edit.

-i'j$*'IF-8-Ii

* .-

ii

%_