Sunteți pe pagina 1din 34

ADMINISTRAIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA
P-a Independenei nr. 21, Oradea, jud. Bihor Telefon: 0040259-479148, fax: 0040259-440438, e-mail: secretariat@rapas.ro J05/1/29.11.1995, C.U.I.: RO7997507 Nr.

Nr. inregistrare: 1306/23.02.2012

Documentaie de Atribuire

SECIUNEA I INVITAIA DE PARTICIPARE SECIUNEA II CAIETUL DE SARCINI SECIUNEA III FORMULARE CONTRACT TIP

SECIUNEA I

INVITAIA DE PARTICIPARE

INVITATIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, v invitam s participai la procedura de achiziie direct a serviciilor de asiten tehnic Diriginte de antier pentru parcelare, desecare i amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal cu 5,7552 ha . Valoarea estimata a achizitiei : 11.000 ron fara tva reprezentand echivalentul in lei a .2.522,8 euro la cursul comunicat de BNR la data de .22.02.2012, un euro = 4,3602 lei Codul CPV: 71356200 2 servicii de asisten tehnic 71520000 9 servicii de supraveghere a lucrrilor

Sursa de finanare: .bugetul SC ADP SA Oradea Perioada de valabilitate a ofertelor : .40 de zile de la data limita de depunere a ofertelor Obiectul achizitiei directe: Servicii de asisten tehnic i de supraveghere a lucrrilor. Modul de finalizare a achizitiei directe : incheierea unui contract de achizitie publica Documentele de calificare solicitate - Se vor prezenta urmatoarele documente: 1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului (conform formularului anexat in docuementatie- prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180,181 si 691 din OUG 34/2006 2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (copie cui) de pe langa Tribunalele Teritoriale sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lng tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, termen maxim intre emitere si data limita de depunere a ofertelor 30 zile din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei. Forma de prezentare - certificatul de inregistrare se va prezenta n copie lizibil stampilata, semnata de ctre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul"; 3. Fisa de informatii generale (Formular nr. 11-INFORMATII GENERALE) din care sa reiasa datele de identificare, numarul de telefon, fax, contul deschis la Trezorerie si cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (). 4. Experienta similara - Declaraie privind lista principalelor servicii similare prestate n ultimii 3 ani ( 2011,2010,2009) (Formular nr. D anexat) din care sa rezulte incheierea si executarea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract de servicii de consultanta (dirigentie de santier) in domeniul constructiilor si instalatiilor, insotita de copia xerox a respectivului contract de servicii similare si de o recomandare (Formular 7) din partea beneficiarului cu care ofertantul a ncheiat contractul respectiv. 5. Declaratie referitoare la personalul de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor de dirigentie de santier (conform formular E anexat), prin care agentii economici de consultanta ofertanti, sa faca dovada ca

detin cel putin un diriginte de santier cu autorizatia valabila pentru anul 2012 in domeniile: constructii civile, industriale si agricole categoria de importanta minim C 6. Prezentarea copiei xerox a autorizatiei/autorizatiilor de diriginte de santier semnata/semnate de ctre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul", din care sa reiasa perioada de valabilitate si domeniile de autorizare. Oferta va contine: - a) documentele de calificare solicitate mai sus; b) propunerea tehnica:- care se va elabora in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in acest scop propunerea tehnica va contine: o descriere cat mai detaliata a specificatiilor tehnice continute de caietul de sarcini, metodologia si planul conceput pentru prestarea serviciilor de dirigentie de santier, precum si activitatile si sarcinile concrete ale dirigintelui de santier; ofertantul i va asuma prin propunerea tehnic obligativitatea de a presta serviciile de dirigentie de santier pe toata perioada de executie si garantie a lucrarilor, pn la semnarea fr obieciuni a procesului verbal de recepie final la toate obiectivele de investitie. c) - propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat, si va contine pretul total in lei fara TVA pentru prestarea serviciilor de dirigentie de santier pentru lucrarea Parcelare, desecare i extindere teren pentru extinderea Cimitirului Municipal cu 5,7552 ha. Propunerea financiara va cuprinde pe langa Formularul de Oferta si un centralizator (tabel) ntocmit de ofertant, care va contine detalierea pretului total al ofertei. Pretul ofertei total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului. * NU se accept asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de sustinere din partea unui tert. * NU se accepta oferte alternative la oferta de baza * NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise. * Ofertantii care incepand cu data de 20.02.2012 au refuzat semnarea contractului de achizitie publica sau si-au retras oferta dupa deschiderea acesteia, vor fi respinsi din toate achizitiile directe care se vor organiza pe parcursul anului 2012. *Se solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor. Modul de intocmire a ofertei Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se introduc fiecare in plicuri separate

marcate corespunzator. Cele 2 plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent . Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 1. denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta (Oferta privind achizitia directa ) 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa 3. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 29.02.2012, ORA 10,00 4. Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza : 1 scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*) Criteriul de atribuire: - pretul total cel mai scazut , dintre ofertele declarate admisibile. Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Piaa Independenei nr. 21, Oradea, judeul Bihor Data limit pentru depunerea ofertei- 29.02.2012 ora 9:00 Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 29.02.2012 ora 10:00 la sediul SC ADP SA Oradea. Formularele,caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.adporadea.ro si pe cel al Primriei Oradea, www.oradea.ro. Consilier Achiziii Publice Alexandru Florin

SECTIUNEA II CAIETUL DE SARCINI

CAIET DE SARCINI pentru achizitionarea serviciilor de asistenta tehnica dirigentie de santier pentru lucrarea Parcelare, desecare i amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipiului cu 57552 mp n Oradea Calitatea lucrrilor va fi asigurat prin respectarea urmtoarelor prevederi legale: - Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie cu toate reglementarile ce decurg din aceasta. - HG 272/1994 privind receptia lucrarilor. - HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului tehnic pentru executia lucrarilor. - Buletinul constructiilor 4/1996 prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor, inclusiv controlul pe faze determinante. - ORDIN nr. 1.496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginilor de antier 1.DENUMIREA INVESTITIEI: Parcelare, desecare i amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipiului cu 57.552 mp n Oradea 2.AMPLASAMENTUL LUCRARII Municipiul ORADEA, terenul proprietate public a municipiului Oradea nscris n CF 3749, dat n administrarea SC ADMINISTRAIA DOMENIULUI PUBLIC SA Oradea (fosta RAPAS) prin HCL nr. 142/2006. 3.BENEFICIARUL LUCRARILOR SC ADMINISTRAIA DOMENIULUI PUBLIC SA Oradea (fosta RAPAS). 4.DATE GENERALE 4.1. Zona de amplasament Se are n vedere amenajarea suprafeei de 57.552 mp i pregtirea terenului pentru urmtoarele lucrri: - sistematizarea pe vertical a ntregii suprafee de 57.552 mp. - executarea de alei de circulatie principale auto cu latimea de 5.00 m asfaltate si alei secundare cu latimea de 3.00 m asfaltate - 2359ml. In lungul acestor alei se vor executa rigole de colectare si evacuare a apelor pluviale.

- executarea unui drenaj pe intrega suprafata pentru colectarea apelor -1650 ml - executarea unei canalizari pluviale -2400 ml si menajere-100 ml - extinderea retelei electrice pe intrega suprafata - 2400 ml si 22 stalpi - extinderea sistemului de alimentare cu apa pe intreaga suprafata - 600 ml - imprejmuiri si porti - 736 ml 4.2. Situaia ocuprii terenului - Terenul este liber de sarcini 4.3. Termenul de realizare a construciei Termenul pentru execuia lucrrii este de maxim 8 luni, de la data emniterii ordinului de ncepere a lucrrilor de ctre beneficiar. 5.CONDITII PENTRU OFERTANTI Dirigintele de antier este persoana fizic sau juridica care ndeplinete condiiile de studii i experiena profesional, fiind angajat de ctre Beneficiar pentru verificarea execuiei corecte a lucrrilor de construcii, pentru verificarea calitii materialelor i echipamentelor puse n lucrare si acceptarea la plata a lucrarilor. El este rspunztor att fa de angajator ct i fa de organele abilitate ale statului, pentru execuia conform cu proiectul i cu reglementrile tehnice n vigoare. 5.1. Atestri obligatorii Ofertantul va fi obligatoriu atestat de Inspectoratul de Stat n Constructii. Ofertantul, va fi atestat conform Ordinului nr. 1.496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginilor de antier de ctre Inspectoratul de Stat n Constructii, ca diriginte de santier, n domeniul de autorizare. 5.2. Experienta similar Ofertantul trebuie sa prezinte experien n domeniul dirigeniei de antier i s dein autorizaie n domeniile : construcii civile, industriale categoria de importan B ; instalaii sanitare - electrice Pentru a face dovada experientei, ofertantul va prezenta 1 3 lucrri avand ca obiect urmarirea executiei unor lucrari dirigentate avnd valoarea de 2.195.903,76 lei fara TVA. Aceste lucrari trebuie sa fi fost finalizate fara obiectiuni si vor fi insotite fiecare, in mod obligatoriu, de urmatoarele documente: contract de prestri servicii de dirigentie de santier, recomandare, proces-verbal de receptie la

terminarea lucrarilor dirigentate, ncheiate fr obiectiuni si n cadrul termenelor legale stabilite prin contractele ncheiate si recomandare din partea beneficiariarului lucrrii. 5.3. Obligaiile dirigintelui de antier Agentul economic de consultant specializat /diriginii de antier i vor desfaura activitatea n conformitate cu prevederile Ordinului nr 154/2010 privind aprobarea procedurii de autorizare a diriginilor de antier i n conformitate cu obligaiile contractuale prevzute n contractul de servicii. 1. Dirigintele de santier va confirma situatiile de lucrari care vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente justificative: foi de atasament, certificate de calitate, conformitate, respectarea programului de control al calitatii lucrarilor aprobat de Inspectoratul de Stat in Constructii procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de receptie calitativa, faze determinante. Dirigintele de santier conduce evidenta cantittilor de lucrri real executate si a preturilor de decontare pentru fiecare situatie de lucrri prezentat spre decontare, prezentnd n acest sens, restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant. 2. Dirigintele de santier va intocmi un raport de activitate care trebuie s conin detalierea tuturor lucrrilor executate i s descrie, din punct de vedere financiar i fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calitii lucrrilor si la monitorizarea decontrilor. Dirigintele de antier i va exercita atributele n urmtoarele faze tipice ale unui proiect : preconstrucia lucrrilor mobilizarea execuia lucrrilor recepia lucrrilor perioada de garanie (de notificare a defectelor) Obligatiile generale si specifice ale dirigintelui de santier pentru dirigentarea lucrarilor Parcelare, desecare i amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipiului cu 57.552 mp n Oradea Ordinul nr. 1.496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintelui de antier. Art. 44. n exercitarea verificrii realizrii corecte a executrii lucrrilor de construcii, dirigintele de antier are urmtoarele obligaii i rspunderi: A. n perioada de pregtire a investiiei (preconstrucie): 1. verific existena autorizaiei de construire, precum i ndeplinirea condiiilor legale cu privire la ncadrarea n termenul de valabilitate; 2. verific concordana dintre prevederile autorizaiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor i ale proiectului;

3. studiaz proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile i procedurile prevzute pentru realizarea construciilor; 4. verific existena tuturor pieselor scrise i desenate din proiect, inclusiv existena studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize i concordana dintre prevederile acestora; 5. verific existena expertizei tehnice n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor; 6. verific respectarea reglementrilor cu privire la verificarea proiectelor de ctre verificatori de proiecte atestai i nsuirea acestora de ctre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 7. verific dac este precizat n proiect categoria de importan a construciei; 8. verific existena n proiect a programelor de faze determinante i le depune mpreun cu proiectanii de specialitate la IJC/ICB n vederea vizrii; 9. verific existena proiectului sau a procedurilor de urmrire special a comportrii n exploatare a construciilor, dac aceasta va fi instituit; 10. preia amplasamentul i reperele de nivelment i le predau executantului, libere de orice sarcin; 11. particip, mpreun cu proiectantul i cu executantul, la trasarea general a construciei i la stabilirea bornelor de reper; 12. pred ctre executant terenul rezervat pentru organizarea de antier; 13. verific existena "Planului calitii" i a procedurilor/instruciunilor tehnice pentru lucrarea respectiv; 14. verific existena anunului de ncepere a lucrrilor la emitentul autorizaiei i la IJC/ICB; 15. verific existena panoului de identificare a investiiei, dac acesta corespunde prevederilor legale i dac este amplasat la loc vizibil; B. n perioada execuiei lucrrilor: 1. urmrete realizarea construciei n conformitate cu prevederile autorizaiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementrilor tehnice n vigoare; 2. verific existena documentelor de certificare a calitii produselor pentru construcii, respectiv corespondena calitii acestora cu prevederile cuprinse n proiecte; 3. interzic utilizarea produselor pentru construcii fr certificate de conformitate, declaraii de conformitate sau agrement tehnic; 4. interzic utilizarea de procedee i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat; 5. verific respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului calitativ prevzut n documentaia tehnic i n reglementrile tehnice; 6. verific respectarea "Planului calitii", a procedurilor i instruciunilor tehnice pentru lucrarea respectiv; 7. interzic executarea de lucrri de ctre personal necalificat; 8. particip la verificarea lucrrilor ajunse n faze determinante; 9. efectueaz verificrile prevzute n reglementrile tehnice, semneaz i tampileaz documentele ntocmite ca urmare a verificrilor, respectiv procese-

verbale n faze determinante, procese-verbale de recepie calitativ a lucrrilor ce devin ascunse etc.; 10. asist la prelevarea de probe de la locul de punere n oper; 11. transmit ctre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizrile proprii sau ale participanilor la realizarea construciei privind neconformitile constatate pe parcursul execuiei; 12. informeaz operativ investitorul privind deficienele calitative constatate, n vederea dispunerii de msuri i, dup caz, propun oprirea lucrrilor; 13. urmresc respectarea de ctre executant a dispoziiilor i/sau a msurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate; 14. verific, n calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale n cazul schimbrii soluiilor tehnice pe parcursul execuiei lucrrilor; 15. anun IJC/ICB privind oprirea/sistarea executrii lucrrilor de ctre investitor/beneficiar pentru o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de timp friguros, i verific punerea n siguran a construciei, conform proiectului; 16. anun IJC/ICB privind reluarea lucrrilor la investiiile la care a fost oprit/sistat executarea lucrrilor de ctre investitor/beneficiar pentru o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de timp friguros; 17. preiau documentele de la constructor i proiectant i completeaz cartea tehnic a construciei cu toate documentele prevzute de reglementrile legale; 18. urmresc dezafectarea lucrrilor de organizare de antier i predau terenul deintorului acestuia. C. La recepia lucrrilor: 1. asigur secretariatul comisiei de recepie la terminarea lucrrilor i ntocmesc actele de recepie; 2. urmresc soluionarea obieciilor cuprinse n anexele la procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor i ndeplinirea recomandrilor comisiei de recepie; 3. predau ctre investitor actele de recepie i cartea tehnic a construciei dup efectuarea recepiei finale. Dirigintele de antier va participa ca reprezentant al SC ADP Oradea, mpreun cu reprezentanii Direciei Tehnice ai ADP la toate fazele privind realizarea construciei, n limitele stabilite prin reglementrile tehnice; Dirigintele de antier va reprezenta investitorul n relaia cu organele de control, abilitate n acest sens ex. Curtea de Conturi, Inspectoratul Teritorial n Construcii, orice organ de control abilitat cu privire la obligaiile ce i revin potrivit contractului de servicii, a contractului de lucrri i a legislaiei n vigoare. Dirigintele de antier va asigura n relaia cu proiectantul elaborarea dispoziiilor de antier, a notelor de constatare, a notelor de renunare i respectiv a notelor de comand suplimentar, corectitudinea acestora i va verifica cantitile rezultate. Totodat notele de constatare, notele de renunare, notele de comand suplimentar i dispoziiile de antier se depun la SC ADP SA ntrun interval de: notele de constatare maxim 3 zile de la data ntocmiri acestora (respectiv data constatrii n teren), dispoziiile de antier, notele de

renunare, notele de comand suplimentar maxim 7 zile de la data depunerii notelor de constatare la ADP SA. Aferent notelor de constatare, lucrrile prevzute prin dispoziia de antier, notele de renunare i notele de comand suplimentar aferente vor fi considerate acceptate numai dup aprobarea acestora de ctre ordonatorul principal de credite, directorul general al SC ADP SA. 6. LEGISLATIE IN VIGOARE Ordonana de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu modificrile i completrile ulterioare, HG nr. 925 /2006 cu modificrile i completrile ulerioare i dup caz, alte acte normative . Hotarrea nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii; Ordin nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginilor de antier, cu modificrile i completrile ulterioare Standarde nationale si reglementri tehnice, norme, normative specifice executiei lucrarilor de constructii si instalatii; 7. DURATA CONTRACTULUI Data de ncepere a contractului se stabilete a fi din a doua zi de la semnarea contractului de ambele pri i se ncheie nu mai trziu de termenul final de realizare a obiectivului de investiii 8 luni de la data nceperii lucrrilor. Dirigintele de antier va raspunde de calitatea lucrrilor si in perioada de garantie a lucrarilor de executie care este, conform contractului de execuie, 3 ani. 8. CONINUTUL-CADRU AL DOCUMENTELOR CE URMEAZ A FI DEPUSE DE CTRE PARTICIPANTI N CADRUL OFERTEI: Oferta tehnic si financiar trebuie s fie suficient de detaliat pentru evaluarea capacittii de urmrire si monitorizare tehnic si financiar a executiei lucrrilor. 9. Valoarea estimat a achiziiei de 11.000 lei, fara TVA. Director tehnic Bimbo Szuhai Tibor

SECTIUNEA III FORMULARE


OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) SCRISOARE DE NAINTARE Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Formular 2B*

Subscrisa , cu sediul n .. nr. , bl. .., sc. ., ap. , CUI .., ca urmare a invitaiei nr. din data de .., publicat n site-ul www.oradea.ro n vederea atribuirii contractului de achiziie public de .., prin prezenta v transmitem oferta noastr, precum i urmtoarele documente: 1. coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd oferta n original , 2. documentele care nsoesc oferta.

n sperana c, oferta noastr este corespunztoare i v satisface toate cerinele, v asigurm de ntreaga noastr consideraie. Cu deosebit respect,

Data completrii ..............................

Operator economic

OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

Formular A

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta candidatur/ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ . (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii ......................

Operator economic, _________________ (semntura autorizat)

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) Formular B

DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a)........................................................ [se insereaz numele operatorului economic - persoana juridic ], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................................................................[ se menioneaz procedura] pentru achiziia de.................................................................................................................. [ se insereaz, dup caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV ], la data de ................. [se insereaz data], organizat de .................................................................... [ se insereaz numele autoritii contractante], declar pe proprie rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorulsindic; b) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data solicitat................. c) n ultimii 2 ani nu mi-am ndeplinit corespunzator obligaiile contractuale, si ca urmare nu am produs prejudicii beneficiarilor; d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; e) nu prezint informaii false, si ma angajez sa prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic, . (semntura autorizat )

OPERATOR ECONOMIC _____________________


(denumirea/numele)

Formular D

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant al .........................................................................................


economic)

mputernicit

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului

declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ...........................................................................
(denumirea si adresa

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de
autoritaii contractante)
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic, . (semnatura autorizat )

. .

Obiectul contractului

Codul Denumirea/numele Calitatea CPV beneficiarului/clientului prestatorului*) Adresa 2 3 4

Preul total al contractului

Procent ndeplinit de prestator % 6

Cantitatea (U.M.)

Perioada de derulare* 8

Formular nr.

(Numele si adresa emitentului)

RECOMANDARE
In legatura cu participarea ( Numele si adresa ofertantului ) la derularea procedurii de achizitie publica......................................................, noi (denumirea procedurii) ............................................................................................................................ ca urmare (se trece numele, datele de identificare si adresa emitentului) a colaborarii in derularea unui/unor contract/contracte de asistenta tehnica/servicii de dirigentie de santier pe domeniul lucrarilor de drumuri si poduri, cu operatorul economic mai sus mentionat, suntem in masura a va face cunoscute urmatoarele : a) Numitul operator economic a derulat cu societatea noastra urmatorul contract: (denumire obiect contract,nr. contract, perioada de derulare, valoare) Observatii. b) Apreciem calificativul serviciilor prestate, din punct de vedere al caliatatii, ca fiind: FOARTE BUN NESATISFACATOR BUN SATISFACATOR

c) Alte precizari. Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre. Data completarii Semnatura si stampila ..

Formular E OPERATOR ECONOMIC

_____________________ (denumirea/numele)

LISTA CU PERSONALUL SPECIALIZAT PROPUS PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE

Subsemnatul.......................................... director general al societii comerciale declar pe propria rspundere ca pentru lucrarea ..................................................................................... voi folosi urmtorul personal: Nr. serviciilor similare de diriginte de santier prestate/ executate in calitate de specialist 5

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Functia

Studii de specialitate

Vechimea in specialitate (ani)

0 1 2 3 ...

Data completrii ..............................

Operator economic, .......... (semntura autorizat )

OFERTANTUL

............... (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre ..................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............/(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa prestam serviciile de ............ ..../(denumirea serviciului) pentru suma de /(suma in litere si cifre) lei fara TVA, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...... ../(suma in litere si cifre) lei. 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile de dirigentie de santier pn la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor pentru cele 7 blocuri. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .... ..../(durata in litere si in cifre) zile, respectiv pana la data de ........ ./(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Alaturi de oferta de baza: [] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; [] nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data ./....../....... ............../(semnatura) in calitate de. .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ................/(denumirea/numele ofertantului)

BANCA ___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR DE BUN EXECUIE Ctre ___________________________________________


(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la contractul ________________________________,

de

achiziie

public

(denumirea contractului)

ncheiat ntre __________________ , n calitate de contractant, i __________________, n calitate de achizitor, ne obligm prin prezenta s pltim n favoarea achizitorului, pn la concurena sumei de _____________ reprezentnd ______% din valoarea contractului respectiv, orice sum cerut de acesta la prima sa cerere nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute n contractul de achiziie public mai sus menionat. Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt formalitate suplimentar din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garanie este valabil pn la data de ____________________ . n cazul n care parile contractante sunt de acord s prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau s modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta scrisoare de garanie i pierde valabilitatea. Parafat de Banca _______________ n ziua ______ luna ________ anul _____ (semntura autorizat)

Contract de servicii

Nr.______data_________
1.Preambul n temeiul Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de prestare de servicii, ntre SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA Oradea, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Str Piata Independentei nr.21, telefon 0259/479148, fax 0259/440438, nr. de inregistrare J05/1/1995, cod fiscal RO 7997507 cont deschis la BCR Oradea, reprezentata prin Liviu Andrica director general, in calitate de achizitor, pe de o parte i SC (PFA, II, IF) _______________________ cu sediul in judetul__________, str. ____________________________fax_______________, numr de nmatriculare _________________, cod fiscal____________________________________,cont nr deschis la........................, reprezentat prin .. n calitate de prestator, pe de alta parte. 2. Definiii 2.1. - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretati astfel: a. contract - prezentul contract i toate anexele sale; b. achizitor i prestator - prile contractante, asa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integrala i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. servicii - activitile a cror prestare face obiectul contractului;

e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza n legatura cu serviciile prestate conform contractului; f. forta major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibila executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile; h. ordin administrativ: orice instruciune sau ordin emis de Managerul de Proiect ctre prestator privind prestarea serviciilor. i. buget detaliat: ntr-un contract pe baz de onorarii, planul care defalc valoarea contractului evideniind ratele de onorarii. j. conflict de interese nseamn orice eveniment influennd capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesional obiectiv i imparial, sau care l mpiedic pe acesta, n orice moment, s acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv n legtur cu posibile contracte n viitor sau n conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricii sunt de asemenea aplicabile oricror sub-contractani, salariai i experi acionnd sub autoritatea i controlul prestatorului. k. garania de bun execuie suma de bani care se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii Achizitorului de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului. l. despgubire general : suma, neprevzut expres n contractul de servicii, care este acordat de ctre instana de judecat sau este convenit de ctre pri ca i despgubire pltibil prii prejudiciate n urma nclcrii contractului de prestri servicii de ctre cealalt parte. m. penalitate contractual: despgubirea stabilit n contractul de prestri servicii ca fiind pltibil de ctre una din prile contractante ctre cealalt parte n caz de nendeplinire a obligaiilor din contract; n. proiectul: proiectul n legtur cu care sunt prestate serviciile de asisten tehnic n baza contractului de servicii.

o. managerul de proiect: persoana fizic sau juridic responsabil cu monitorizarea implementrii contractului n numele Achizitorului (achizitorului); p. executant: operatorul economic care executa lucrarile supravegheate de prestator; q. termene limit: acele perioade din contract care vor ncepe s curg din ziua urmtoare actului sau evenimentului care reprezint momentul de nceput al acelor perioade. n cazul n care ultima zi a termenului se mplinete ntr-o zi nelucrtoare, termenul va expira la sfritul urmtoarei zile lucrtoare. 3. Interpretare 3.1. - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specifica n mod diferit. 3.3.Cuvintele referitoare la persoane sau pri vor include societile i companiile, precum i orice organizaie avnd personalitate juridic. Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului 4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de dirigentie de santier pentru lucrarile de Parcelare, desecare i amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal din Oradea cu 5.7552 ha , n perioada convenita i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se obliga sa plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile de dirigentie de santier prestate. 5. Preul contractului 5.1. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre achizitor este de 11.000 lei la care se adauga TVA. Plata taxei pe valoare adaugata se va face in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare la data facturarii. 5.2 Pretul prestarii serviciului de dirigentie de santier este 13.640 de lei, TVA inclus. 6. Durata contractului

6.1 Serviciului de dirigentie de santier se va presta pe toata perioada de executie i garantie a lucrarii mentionate, astfel: a) - Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier aferent executiei lucrarilor serviciul se va presta pe toata perioada de executie a lucrarilor, ncepnd cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor i pn la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. b) - Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier, aferent perioadei de garantie a lucrarilor serviciul se va presta pe toata durata de garantie a lucrarilor respectiv - 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pn la receptia finala. 6.2. - Prezentul contract nceteaz sa produc efecte la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de receptie finala pentru lucrarea Parcelare, desecare i amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal cu 5,7552 ha. 7. Executarea contractului 7.1. - Executarea contractului ncepe la data semnarii contractului, respectiv la data de _________________. 8. Documentele contractului 8.1. - Documentele contractului sunt: a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnica; c) formular de oferta; d) garania de bun execuie.

9. Obligaiile principale ale prestatorului 9.1. (1) - Prestatorul se oblig s presteze Serviciile de dirigentie de santier pentru lucrarile lucrrile la parcelare, desecare i amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal cu 5,7552 ha pe toata perioada de executie a lucrarilor, inclusiv in perioada de garantie acordata lucrarilor. (2) - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele i sau performanele solicitate in caietul de sarcini si prezentate n propunerea tehnica, anexa la contract. 9.2. - Prestatorul prin activitatea de Dirigenie de antier pe care o presteaz asigur achizitorul, c Executantul cruia i-a fost atribuit contractul de execuie lucrri, i va ndeplini toate responsabilitile asumate prin

contract, va respecta prevederile legale, reglementrile tehnice i caietele de sarcini. 9.3.(1) Prestatorul are obligaia de a presta serviciile prevzute n contract cu profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalitii i imparialitate att fa de achizitor ct i fa de Executant, Furnizori i Proiectant. (2) Prestatorul se oblig s supravegheze lucrarile, s asigure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, care cad in sarcina sa sau se pot deduce n mod rezonabil din contract. 9.4. Prestatorul va considera toate documentele i informaiile care i sunt puse la dispoziie referitoare la prezentul contract drept private i confideniale dup caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fr acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dac exist divergene cu privire la necesitatea publicrii sau divulgrii n scopul executrii prezentului contract, decizia final va aparine achizitorului. 9.5. Prestatorul se va abine de la orice declaraie public privind derularea contractului fr aprobarea prealabil a achizitorului i de la a se angaja n orice alt activitate care intr n conflict cu obligaiile sale fa de achizitor conform prezentului contract. 9.6. Prestatorul se oblig s respecte reglementrile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii i dup caz, standardele internaionale agreate cu privire la fora de munc, conveniile cu privire la libertatea de asociere i negocierile colective, eliminarea muncii forate i obligatorii, eliminarea discriminrii n privina angajrii i ocuprii forei de munc i abolirea muncii minorilor. 9.7. Prestatorul va prezenta achizitorului rapoarte tehnice cu stadiul lucrarilor. 9.8 Prestatorul va respecta i se va supune tuturor legilor i reglementrilor n vigoare in Romania. Prestatorul va despgubi achizitorul n cazul oricror pretenii i aciuni n justiie rezultate din orice nclcari ale prevederilor n vigoare de ctre Prestator. 9.9. - Prestatorul se obliga sa despgubeasc achizitorul impotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezulta din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatura cu produsele achiziionate; i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezulta din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

9.10 - n exercitarea verificrii realizrii corecte a execuiei lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, Dirigintele de antier are urmtoarele obligaii: 1. Verificarea existenei autorizaiei de construire, precum i ndeplinirea condiiilor legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligaia conform Legii 10/1995, articolul 21b), s obin toate acordurile i avizele necesare i autorizaia de construire. Documentaia necesar obinerii autorizaiei de construire este precizat n Legea 50/1991, modificat i republicat. 2. Verificarea corespondenei dintre prevederile autorizaiei de construire i ale proiectului. 3. Preluarea amplasamentului i a reperelor de nivelment i predarea acestora executantului, libere de orice sarcin; 4. Participarea mpreun cu proiectantul i cu executantul la trasarea general a construciei i la stabilirea bornelor de reper; 5. Predarea ctre executant a terenului rezervat pentru organizarea de antier; 6. Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i a procedurilor prevzute pentru realizarea construciilor; 7. Verificarea existenei tuturor pieselor scrise i desenate, corelarea acestora, respectarea reglementrilor cu privire la verificarea proiectelor de ctre verificatori atestai i existena vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; 8. Verificarea existenei programului de faze determinante, vizat de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C.; 9. Verificarea existenei i valabilitii tuturor avizelor, acordurilor, precum i a modului de preluare a condiiilor impuse de acestea n proiect; 10. Verificarea existenei i respectarea "Planului calitii" i a procedurilor/instruciunilor tehnice pentru lucrarea respectiv; 11. Verificarea existenei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru construcii, respectiv corespondena calitii acestora cu prevederile cuprinse n proiecte; 12. Interzicerea utilizrii produselor pentru construcii fr certificate de conformitate, declaraie de conformitate ori fr agrement tehnic (pentru produse, procedee i echipamente noi); 13. Verificarea i acceptarea la plat a situaiilor de lucrri, centralizatoarelor i anexelor i naintarea acestora spre decontare la Primria Municipiului Oradea prin registratur numai dup verificarea i confirmarea lucrrilor real executate att din punct de vedere cantitativ, calitativ i valoric.

Termenul pentru verificarea i acceptarea la plat a situaiilor de lucrri va fi corelat cu prevederile contractului de execuie lucrri i nu va depi 5 zile calendaristice de la data primirii situaiilor de lucrri de la executant; 14. Urmrirea realizrii lucrrilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuiei acestora i admiterea la plat numai a lucrrilor corespunztoare din punct de vedere cantitativ i calitativ; 15. Verificarea i msurarea lucrrilor care devin ascunse n cel mult 24 ore de la notificarea executantului; 16. Urmrirea realizrii construciei n conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementrilor tehnice n vigoare; 17. Verificarea respectrii tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului calitativ prevzut n documentaia tehnic i n reglementrile tehnice; 18. Interzicerea executrii de lucrri de ctre personal necalificat; 19. Participarea la verificarea lucrrilor ajunse n faze determinante; 20. Efectuarea verificrilor prevzute n reglementrile tehnice i semnarea documentelor ntocmite ca urmare a verificrilor, respectiv procese-verbale n faze determinante, procese-verbale de recepie calitativ a lucrrilor ce devin ascunse etc; 21. Interzicerea utilizrii de produse, procedee i echipamente noi neagrementate tehnic; 22. Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere n oper; 23. Transmiterea ctre proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizrilor proprii sau ale participanilor la realizarea construciei privind neconformitile constatate pe parcursul execuiei; 24. Informarea operativ a investitorului privind deficienele de ordin calitativ constatate, n vederea dispunerii de msuri; 25. Urmrirea respectrii de ctre executant a dispoziiilor i/sau a msurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate; 26. Preluarea documentelor de la constructor i proiectant i completarea crii tehnice a construciei cu toate documentele prevzute de reglementrile legale; 27. Urmrirea dezafectrii lucrrilor de organizare de antier i predarea terenului deintorului acestuia; 28. Asigurarea secretariatului recepiei la terminarea lucrrilor i a recepiei finale, ntocmirea actelor de recepie; 29. Urmrirea soluionrii obieciilor cuprinse n anexele la procesulverbal de recepie la terminarea lucrrilor i ndeplinirii recomandrilor comisiei de recepie;

30. Predarea ctre investitor - beneficiar a actelor de recepie i a crii tehnice a construciei, n termen de 3 zile de la efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor; 31. Dirigintele de antier va participa ca reprezentant al SC ADP SA, mpreun cu reprezentanii Compartimentului Tehnic al societii la toate fazele privind realizarea construciei, n limitele stabilite prin reglementrile tehnice; 32. Dirigintele de antier va reprezenta investitorul n relaia cu organele de control, abilitate n acest sens ex. Curtea de Conturi, Inspectoratul Teritorial n Construcii, orice organ de control abilitat cu privire la obligaiile ce i revin potrivit contractului de servicii, a contractului de lucrri i a legislaiei n vigoare. 33. Dirigintele de antier va asigura n relaia cu proiectantul elaborarea dispoziiilor de antier, a notelor de constatare, a notelor de renunare i respectiv a notelor de comand suplimentar, corectitudinea acestora i va verifica cantitile rezultate. Totodat notele de constatare, notele de renunare, notele de comand suplimentar i dispoziiile de antier se depun la registratura SC ADP SA ntr-un interval de: notele de constatare maxim 3 zile de la data ntocmiri acestora (respectiv data constatrii n teren), dispoziiile de antier, notele de renunare, notele de comand suplimentar maxim 7 zile de la data depunerii notelor de constatare la registratura SC ADP Aferent notelor de constatare, lucrrile prevzute prin dispoziia de antier, notele de renunare i notele de comand suplimentar aferente vor fi considerate acceptate numai dup aprobarea acestora de ctre ordonatorul principal de credite ( directorul general). 9.11.(1) - Sarcinile i ndatoririle Dirigintelui de antier la recepia lucrrilor de construcie sunt, fr a se limita ns la acestea, urmtoarele: (2) - Dac sunt ndeplinite condiiile contractuale privind efectuarea unei Recepii, Dirigintele de santier va solicita Beneficiarului nominalizarea unei Comisii de Recepie care va ntocmi i semna Procesul Verbal de Receptie parial / la terminarea lucrrilor n conformitate cu legislatia n vigoare. (3) - Participarea la recepia lucrrilor. Asigur secretariatul Comisiei de recepie i ntocmete Procesul verbal de recepie la terminarea lucrrilor inclusiv anexele care cuprind lucrrile restante/necorespunztoare stabilite de Comisia de recepie i care trebuie finalizate/ remediate n timpul perioadei de garanie. (4) - Va emite ctre Executant Certificatul de Receptie parial / la terminarea lucrrilor; sau va respinge solicitarea, prezentnd motivaia i specificnd lucrrile pe care s le realizeze Executantul pentru a face

posibil admiterea recepiei. Executantul va finaliza lucrrile specificate nainte de a iniia o nou recepie. (5) - Dac sunt ndeplinite condiiile contractuale privind efectuarea Recepiei finale, Dirigintele de santier va solicita Beneficiarului nominalizarea unei Comisii de Recepie care va ntocmi i semna Procesul Verbal de Receptie final n conformitate cu legislatia n vigoare. (6) - Va emite ctre Executant Certificatul de Receptie final; sau va respinge solicitarea, prezentnd motivaia i specificnd lucrrile pe care s le realizeze Executantul pentru a face posibil admiterea recepiei. Executantul va finaliza lucrrile specificate nainte de a iniia o nou recepie. 9.12 - Dirigintele de antier rspunde, conform prevederilor legale, n cazul neducerii la ndeplinire a obligaiilor prevzute in prezentul contract precum i n cazul neasigurrii din culpa lui a realizrii nivelului calitativ al lucrrilor prevzute n proiect, caiete de sarcini, n reglementrile tehnice n vigoare i n contract. 10. Obligaiile principale ale achizitorului 10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate n termenul convenit. 10.2. - Achizitorul va efectua plata ctre prestator conform OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009, n perioada de 8 a lunii, pentru facturile emise pana in data de 20 a lunii. Factura aferenta serviciilor de dirigentie de santier prestate pentru fiecare obiectiv de investitie in parte, va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre dirigintele de santier si achizitor a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de reabilitare termica aferente obiectivului respectiv. Pentru facturile emise dupa data de 20 a lunii, plata se va face in perioada dep data de 20 a lunii urmatoare. 10.3. Plata pentru prestarea serviciului se va face dup verificarea, semnarea si acceptarea procesului-verbal de recepie, fara obiectiuni de ctre comisia de receptie la terminarea lucrarilor. 10.4. - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe pe care le consider necesare ndeplinirii contractului. 11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 11.1. - n cazul n care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuete sa-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o suma echivalenta cu o cota

procentual de 1% din preul contractului pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor. 11.2. - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plati ca penaliti o suma echivalenta cu o cota procentual de 0,1% din plata neefectuata pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor. 11.3. Penalitatile datorate curg de drept din data scadenei obligaiilor asumate conform prezentului contract. 11.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor asumate, care depeste valoarea penalitilor ce pot fi percepute n condiiile art.11.1 i 11.2, n completare, prile datoreaz daune interese n condiiile dreptului comun. Clauze specifice 12. Garania de buna execuie a contractului 12.1. (1) - Prestatorul se obliga sa constituie garania de buna execuie a contractului, n cuantum de _______ lei suma ce reprezinta 10% din pretul contractului fara TVA. In cazul in care la data semnarii contractului ofertantul prezinta declaratia de incadrare in categoria IMM, va avea dreptul la o reducere cu 50% a garantiei de buna executie. (2) - Garania de buna execuie a contractului se va constitui integral de catre prestator in contul special de garanie de bun execuie, deschis la dispozitia achizitorului, cont nr deschis la ............................., in termen de .. zile de la data semnarii contractului. 12.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de buna execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu isi executa, executa cu ntrziere sau executa necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de buna execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 12.3. - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de 14 zile, de la data intocmirii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor, semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie, daca nu a ridicat pana la aceasta data pretentii asupra ei. 13. Recepie i verificri

13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica i din caietul de sarcini. 13.2. - Verificrile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentanii si mputernicii, n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest scop. 13.3 Verificrile vor fi efectuate numai cu notificarea prealabil a prestatorului cu privire la ziua i ora stabilit pentru verificare. 13.4.-Dac prestatorul nu se prezint la data i locul stabilit, achizitorul poate ncepe efectuarea verificrilor care se vor considera a fi efectuate n prezena prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte. 13.5. - Operaiunile recepiei implic: - identificarea serviciilor prestate; - testele prevzute de contract (dup caz) - constatarea eventualelor neconcordane a prestaiilor fa de propunerea tehnic; - verificarea respectrii condiiilor de prestare conform specificaiilor din caietul de sarcini; -constatarea eventualelor deficiene; 13.6.- Operaiunile precizate la art.13.5. fac obiectul unui raport ntocmit la faa locului de ctre achizitor, semnat att de ctre acesta ct i de prestator. n cazul n care prestatorul refuz s semneze raportul, se menioneaz acest fapt. O copie a a raportului se va transmite prestatorului n cel mult 3 zile de la data ntocmirii. 13.7.- Prestatorul are obligaia de a remedia deficienele semnalate, n termen de 5 zile de la data lurii la cunotin a raportului prevzut la art. 13.6. 13.8.- La finalizarea serviciului de dirigentie de santier, prestatorul are obligatia de a aviza faptul ca sunt indeplinite conditiile pentru ca executantul sa solicite receptia finala a lucrarii. 13.9 Prestarea serviciului de dirigentie de santier va fi considerata finalizata, la data semnarii procesului verbal de receptie finala dupa expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor. 14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare 14.1. - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor de dirigentie de santier pentru fiecare obiectiv de investitie ce face obiectul prezentului contract, la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor aferent obiectivului respectiv.

(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suporta costuri suplimentare, datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor adauga la preul contractului. 14.2. - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faza a acestora trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor. (2) n cazul n care: i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului; sau ii) alte circumstane neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel dect prin nclcarea contractului de ctre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional. 14.3. - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect timpul de lucru stabilit si asumat, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul prilor, prin act adiional. 14.4. - n afar cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului. 15. Ajustarea preului contractului 15.1. - Pentru serviciile prestate, plata datorata de achizitor prestatorului este pretul declarat n propunerea financiar, anexa la contract, care este ferm si nu se actualizeaza.

16. Amendamente 16.1. - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. 17. Cesiunea

17.1. - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin contract, fr sa obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului. 17.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte obligaii asumate prin contract. 17.3. - Prestatorul poate cesiona dreptul su de a ncasa contraprestaia serviciilor prestate, n condiiile prevzute de dispoziiile Codului Civil. 17.4. Solicitrile de plat ctre teri pot fi onorate numai dup operarea unei cesiuni n condiiile art.17.3. 18.Incetarea Contractului 18.1.- Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV , fara punerea in intarziere a furnizorului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii: a) Daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, certificarile sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale; b) Cumularea de catre prestator a penalitatilor pentru neexecutarea obligatiilor contractuale lato sensu, pana la o suma echivalenta cu din suma reprezentand valoarea garantiei de buna executie; c) daca una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile contractuale fara acordul celeilalte parti d) in cazul incalcarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in scris, de cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce la rezilierea contractului. e) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract. 18.2. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. 19. Rezilierea contractului 19.1. - n caz de neexecutare de ctre una din pri a obligaiilor contractuale, contractul se consider reziliat de plin drept, dup ce partea care nu i-a ndeplinit obligaiile a fost pus n intarziere n vederea executrii acestora. 19.2. -- Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificarii scrise de catre achizitor, daca prestatorul nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul contract constituie titlu executoriu. Prevederile punctului 11.1 ramn aplicabile.

19.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renuna oricnd la contract, printro notificare scris, adresat prestatorului, fr nicio compensaie, dac acesta din urma da faliment, cu condiia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pana la data denunrii unilaterale a contractului. 20. Forta major 20.1. - Forta major este constatat de o autoritate competenta. 20.2. - Forta major exonereaza prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 20.3. - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pana la apariia acesteia. 20.4. - Partea contractant care invoca forta major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i sa ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 20.5. - Dac forta major acioneaz sau se estimeaza ca va aciona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre pri sa poat pretind celeilalte daune-interese. 21. Soluionarea litigiilor 21.1. - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice nenelegere sau disputa care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatura cu ndeplinirea contractului. 21.2. - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc sa rezolve n mod amiabil o divergenta contractual, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia. (Se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor.) 22. Limba care guverneaz contractul 22.1. - Limba care guverneaz contractul este limba romana. 23. Comunicri

23.1. - (1) Orice comunicare dintre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, cat i n momentul primirii. 23.2. - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 24. Legea aplicabil contractului 24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au neles sa ncheie astzi,___________, prezentul contract n trei exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
achizitor SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA Oradea DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC CONSILIER JURIDIC DIRECTOR TEHNIC CONSILIER ACHIZITII PUBLICE prestator