Sunteți pe pagina 1din 17

CAPITOLUL XIII MONOPOLUL I PRE UL DE MONOPOL n cadrul concuren ei perfecte, firma produc toare dintr-o ramur putea s modifice

numai cantit ile oferite pie ei dintr-un anumit bun, pre ul de vnzare fiind stabilit de pia . Concuren a dintre firme se desf oar numai prin cantitatea de bunuri omogene. Pentru pia a dominat de monopol, pre ul nu mai este un factor exogen. Firma monopolist stabile te simultan att pre ul ct i cantit ile oferite pie ei. 13.1. Caracteristicile pie ei de monopol Monopolul este situa ia de pia opus concuren ei perfecte i pure; el se poate manifesta din partea produc torului (monopol), a consumatorului (monopson) i din ambele p r i (monopol bilateral).1 A. Monopolul produc torului, prin defini ie, este acea ntreprindere ce furnizeaz ntreaga produc ie a ramurii luat n considera ie. Pia a este controlat de c tre un singur ofertant (produc tor) al unui bun omogen nesubstituibil cu alte bunuri, iar consumatorii sunt reprezenta i de c tre un num r foarte mare de solicitan i. Identificndu-se oferta individual cu cea de pia , produc torul este capabil s determine att cantitatea ct i pre ul bunului, deoarece lipsesc concuren ii n cadrul ramurii; el nu poate fi concurat nici de produc tori interni i nici de produc tori str ini. De asemenea monopolul produc torului se poate manifesta ca un grup de firme din aceea i ramur de activitate care fie se asociaz ntre ele, fie constituie un cartel, prin care cad de acord s suprime concuren a dintre ele, s - i restrng sau s - i extind n mod coordonat activitatea, pe baza unor cote de produc ie ce se asigur pentru fiecare firm participant , s se comporte ca i cum ar fi produc tori i vnz tori unici ai produsului (serviciului). n practic , situa ia de monopol exist , dar este relativ rar i se manifest pe timp limitat. Economia modern din zilele noastre dispune de capacitatea inova ional de a realiza produse similare sau substituibile
1 Vezi: Aurel Iancu, Op.cit., p.152-179; John Craven, Op.cit., p.217-265; Gilbert Abraham-Frois, Op.cit., p.245-262; colectiv de autori, Economie politic[, Editura Economic[, Bucure]ti, 1995, p.190-192.

celor create de monopoluri, la care se adaug liberalizarea comer ului exterior, ceea ce nseamn o puternic concuren str in n fiecare domeniu, inclusiv n cele n care exist monopoluri. De asemenea, autorit ile statale intervin mpotriva abuzurilor de putere din partea monopolurilor.2 Condi iile (ipotezele) care definesc monopolul produc torului sunt: a. unicitate i gigantism. Monopolul const n existen a unei firme mari sau a unei uniuni de mari firme care ocup fie n exclusivitate, fie n cea mai mare parte produc ia i vnzarea unui produs, fapt ce face posibil controlarea sau influen area pie ei produsului i impunerea unor condi ii de vnzare; b. diferen ierea sortimentelor produsului ntre firmele apar innd aceluia i monopol. Fiecare firm produce un anumit tip, o anumit dimensiune sau calitate de produs, diferen iindu-se ntre ele n cadrul ramurii (domeniului) prin design, condi ii de vnzare, de prezentare, servicii post-vnzare, etc); c. bariere la intrarea (ie irea) n (din) ramur , n special de natur tehnologic , comercial i financiar . O firm nou nu poate s p trund cu u urin ntr-o ramur unde exist ntreprinderi mari i foarte mari, care produc cu costuri medii unitare reduse, datorit economiei de scar i aplic rii progresului tehnico- tiin ific. De asemenea, o barier o constituie proprietatea intelectual de inut de monopoluri asupra inova iilor, brevetelor i tehnologiilor moderne; d. opacitatea pie ei sau lipsa de transparen . Pia a bunului este supus unor mari riscuri i incertitudini. Monopolurile pot manevra oferta provocnd o mi care imprevizibil a pre ului, cu consecin e imediate i viitoare asupra ntreprinderilor nemonopolizate i asupra cump r torilor; e. factorii de produc ie nu mai sunt mobili prezentnd fenomenul de iner ie i fric iune. Caracterul strict specializat al capitalului fizic i al for ei de munc d o anumit rigiditate factorilor de produc ie, care nu pot s migreze cu u urin dintr-un domeniu n altul. Monopol pur nu exist , dup cum nici concuren perfect nu exist , n via a real . Totdeauna pe pia a unui bun exist mai multe ntreprinderi (mari); dac produc torii din cadrul grupului se n eleg i ac ioneaz n colectiv, grupul se comport ca un monopol. Trebuie, de
2

Bernard Guerrien, Economia neoclasic , Editura Humanitas, Bucure ti, 1993, p.173-174. 2

asemenea, s se ia n considera ie aria geografic (cartierul, ora ul, zona, economia) n care unele ntreprinderi se apropie de situa ia pur de monopol. Monopolul poate fi temporar, atunci cnd o ntreprindere pune n vnzare un produs nou. Atunci cnd alte ntreprinderi vor oferi produse similare, pozi ia de monopol sl be te pn la dispari ie. Deschiderea economiei na ionale spre pia a mondial , dezvoltarea transporturilor i modificarea reglement rilor care genereaz "nonconcuren " amenin monopolul de care dispune o ntreprindere sau un grup de ntreprinderi pe pia a na ional . Totodat , monopolul poate fi un monopol de "marc " nu de produs, deoarece majoritatea produselor industriilor moderne sunt diferen iate i substituibile; ele se deosebesc i se identific prin marca produsului, a modelului, a tipului de produs fabricat de c tre o firm . Pia a monopolist presupune urm toarele condi ii: o singur firm de ine oferta unui bun; b. bunul nu poate fi substituit; c. intrarea unor firme noi pe pia a monopolist se love te de bariere tehnologice, economice i financiare; d. firma monopolist fixeaz simultan pre urile i cantit ile. Introducnd n analiz aceste limit ri la situa ia de monopol pur, formele reale pe care le mbrac monopolurile sunt: a. n elegeri secrete ntre marile firme privind mp r irea pie elor, stabilirea cotelor de produc ie i a nivelului pre ului de vnzare. Posibilitatea unor n elegeri monopoliste rezult din concentrarea capitalului i a produc iei, fuziunile i cump r rile de ntreprinderi, din sistemul de participa ii .a., care au condus la apari ia unui num r mic de ntreprinderi de mari dimensiuni ce domin fiecare ramur a industriei; b. monopolul natural se manifest n cadrul produc iei de scar realizat n acele domenii n care, pentru a se putea reduce costul mediu unitar, trebuie efectuate investi ii foarte mari (re ele de distribuirea electricit ii, apei i gazelor, re ele de termoficare, c i ferate, sisteme de iriga ii, .a); c. monopolul legal este caracteristic activit ilor i sectoarelor de interes strategic (ap rarea na ional ) sau public (unele produse farmaceutice, tutun, alcool, uraniu, izotopi radioactivi, producerea banilor, a timbrelor etc.); d. monopolul tehnologic generat de proprietatea asupra poten ialului de inova ie i a dreptului de autor, ceea ce confer inventatorului sau autorului dreptul exclusiv asupra noului produs sau a noii tehnologii, pe o perioad prev zut de lege (15-17 ani pentru inven ii);
3

e. monopolul asupra m rcii comerciale rezultnd din originalitatea produsului, garan ia nnoirii produc iei la anumite intervale de timp, garan ia calit ii produsului .a. Toate aceste caracteristici sunt legate de marca comercial , care este unic , irepetabil i recunoscut de produc tori i cump r tori; f. monopolul asupra unor z c minte minerale i surse primare de energie. B. Monosonul sau monopolul cump r torului (consumatorului) reprezint situa ia de pia a unui produs sau serviciu omogen simetric monopolului, prin care un num r mare de produc tori se confrunt cu un cump r tor unic, care fixeaz volumul produc iei i pre ul de cump rare. n via a practic , monopsonul se ntlne te la cump rarea unor materii prime, a produselor agricole, a produc iei industriale de un anumit fel i dintr-o anumit zon , la angajarea for ei de munc de o anumit calificare i dintr-o zon geografic .a. Criteriul teritorial (zonal) joac un rol deosebit de important n manifestarea formelor concrete de monopson. Monopsonul antreneaz pre uri sc zute la cump rarea bunurilor i limitarea cantit ilor achizi ionate. De cele mai multe ori, monopsonul este un intermediar; el revinde cantit ile achizi ionate, se comport ca un monopol i practic pre uri ridicate de vnzare. C. Monopolul bilateral. R spunsul la tensionarea pie ei bunurilor de c tre monopoluri i monopsonuri l constituie organizarea produc torilor nemonopoliza i i a consumatorilor. Produc torii se organizeaz n asocia ii i cooperative; se formeaz asocia ii i organiza ii ale cump r torilor, care s le apere drepturile; salaria ii ini iaz ac iuni concrete prin intermediul sindicatelor. Exist deci o tendin de contracarare a ac iunii monopolurilor i monopsonurilor, de reechilibrare a for elor pie ei. Monopolului i se opune for a reunit a cump r torilor; el nu se mai poate comporta ca un monopol absolut, discre ionar. Monopsonului i se opune for a reunit , organizat a produc torilor mici i mijlocii, care ncearc s - i manifeste cerin ele de pia ; puterea absolut a monopsonului sl be te. Tendin a de monopolizare a ofertei unui produs, pe de o parte, i a cererii acestuia pe de alt parte, conduce la situa ia de pia cunoscut sub denumirea de monopol bilateral. Dac unul din cei doi concuren i (monopolul sau monopsonul) este mai puternic l domin pe cel lalt, domina ia fiind relativ . Este ns posibil ca vnz torul i cump r torul monopoli ti s se n eleag ntre ei, n vederea fix rii pre ului i a cantit ilor din bunul respectiv; are loc integrarea monopolist a
4

producerii i vnz rii produsului, concuren a este nl turat , iar monopolul cade sub inciden a legisla iei antitrust. 13.2. Pre ul de monopol. Strategiile firmelor monopoliste A. Pre ul de monopol al produc torului. n cadrul monopolului, oferta individual i oferta de pia se confund . Firma monopolist , prin defini ie, se confrunt cu totalitatea cererilor individuale. Cererea c tre firm se confund cu cererea pie ei (cererea agregat ) i apare, n principiu, ca o func ie descresc toare de pre . n cadrul concuren ei perfecte firma alege numai cantitatea pe care o va produce, monopolistul fixeaz simultan cantit ile i pre urile. Oferta depinde n mod exclusiv de deciziile de produc ie ale monopolistului. El va determina pe curba cererii un cuplu de cerin e: cantitatea i pre ul bunului, dar acestea au repercusiuni nu numai asupra cererii, ci i asupra veniturilor i cifrei sale de afaceri. p p

C(p)

p1 p2 q

C(p)

Q1

Q2

Fig.nr. 13.1. Cererea c tre firm : a) cazul concuren ei perfecte; b) cazul monopolului Func ia de cerere c tre firma monopolist (fig.nr.13.1.b) arat c monopolul poate s fixeze cantitatea oferit pie ei i pre ul acesteia, dar nu poate domina cererea. Cererea de pia este independent de firma monopolist , aceasta din urm putnd s vnd mai mult (Q2) dac mic oreaz pre ul (de la p1 la p2), tot astfel cum ar putea s m reasc pre ul (de la p2 la p1), dar va trebui s vnd mai pu in (Q1).
5

ntre pre ul de monopol i oferta firmei monopoliste exist o rela ie special : oferta monopolului este reprezentat de c tre acea cantitate care, vndut la un anumit pre , asigur firmei profitul maxim. Oferta monopolist nu dispune de o curb reprezentat de un segment al curbei costului marginal (a a cum se ntmpl n cadrul concuren ei perfecte), ci se reduce la un punct pe curba cererii, deoarece monopolul alege simultan cantitatea i pre ul care-i maximizeaz profitul. n cadrul monopolului, curba ncas rii medii (sau a cererii) este diferit de curba ncas rii marginale, de i n cadrul concuren ei perfecte ele erau suprapuse (fig.nr.13.2.). Atunci cnd exist un monopol, ncasarea marginal (Img) nu mai este egal cu ncasarea medie (IM). Pentru a demonstra acest lucru, s consider m c avem o curb linear a cererii unui bun. Dreapta cererii taie axa ordonatelor n punctul p = a (pentru q = 0) i axa absciselor n punctul q = a/b (corespunz tor lui p = 0). Dac ncas rile totale sunt definite ca IT = pq i inem seama i de expresia lui p, atunci: (13.1.) I T = pq = ( a bq ) q = aq bq 2 ncasarea marginal (Img) se define te matematic ca fiind derivata ncas rii totale (IT) n raport cu produc ia q: dI (13.2.) Im g = T = a 2 bq I M = p = a bq
dq

Linearitatea func iei de cerere a bunului analizat reliefeaz dou caracteristici ale monopolului: a. curba ncas rii totale (IT) este o parabol , care trece printr-un maxim atunci cnd derivata nti se anuleaz , adic pentru cantitatea q = a/2b. ncasarea total este nul pentru q = 0 i q = a/b, deoarece IT = q(a bq); b. curba ncas rii marginale este dreapta care taie axa ordonatelor n punctul de ordonat a (Img = a pentru q = 0) i axa absciselor n q = a/2b, care corespunde maximului ncas rilor totale. Deci, la ncasarea total maxim , ncasarea marginal se anuleaz . ncasarea marginal este definit (matematic) ca mediana triunghiului format de axele coordonatelor i de dreapta sumei medii ncasate.

p a a/2

IM=p=abq

IT=pq=aqbq2

Img=a2bq

a/2b

a/b

Fig.nr.13.2. Monopolul: ncasarea total (IT), ncasarea medie (IM) i ncasarea marginal (Img) ncasarea marginal , n condi iile monopolului, este inferioar pre ului, deoarece vnzarea unei unit i suplimentare dintr-un bun provoac o sc dere a pre ului, care are repercusiuni asupra cantit ii totale vndute i face s scad ncasarea medie unitar . Echilibrul de pia al produc torului n cadrul monopolului se manifest atunci cnd monopolistul nu are interesul s modifice nici pre ul i nici cantitatea bunului produs. Condi ia ob inerii profitului maxim nu este singura solu ie decis de monopol; acesta va c uta i alte moduri de gestiune cum ar fi: gestiunea n stare de echilibru, stabilirea pre ului la nivelul costului marginal, discriminarea prin pre a clientelei monopolului. 1. Prima situa ie de pia luat n considera ie este aceea n care monopolul i maximizeaz profitul. Profitul total () reprezint diferen a dintre ncasarea total (IT) i costul total de produc ie (CT). ntruct IT i CT variaz , trebuie g sit acel nivel al produc iei care s permit ob inerea celui mai mare profit: = IT(q) CT(q) (13.3.) Profitul total este func ie de nivelul produc iei; el devine maxim atunci cnd derivata n raport cu nivelul de produc ie se anuleaz : dI dCT (13.4.) = O i deci T = Im g = = Cmg
dq dq dq

Deci, profitul va fi maxim atunci cnd suplimentul de ncas ri generat de vnzarea unei unit i suplimentare din bunul luat n considera ie este egal cu suplimentul de cost, generat de producerea unei
7

unit i suplimentare din acel produs, adic la acel nivel al produc iei la care se egaleaz ncasarea marginal cu costul marginal (Img=Cmg). Pornind de la ipoteza linearit ii ncas rii medii i marginale, maximizarea profitului de monopol poate fi reprezentat grafic astfel:
p

Cmg p p CMT M 0 Q Img IM Q

Fig.nr.13.3. Monopolul i maximizarea profitului Punctul de ntlnire dintre curba costului marginal i dreapta ncas rii marginale este M. Abscisa OQ define te volumul produc iei la care se ob ine echilibrul produc torului. Dac volumul produc iei ar spori dincolo de Q, profitul total al ntreprinderii ncepe s scad , ntruct costul marginal devine mai mare dect ncasarea marginal , adic orice unitate produs n plus fa de Q cost mai mult dect ncasarea pe care o asigur . Invers, dac produc ia este inferioar lui Q, ncasarea marginal este superioar costului marginal, iar profitul cre te. Nivelul de produc ie Q este optim; el permite nivelul cel mai mare al profitului deoarece produc ia este ob inut la un cost mediu unitar QN = ON' i este vndut la un pre unitar QP = OP'. Pentru fiecare unitate vndut din produsul respectiv, profitul ncasat se determin ca diferen ntre pre (ncasarea medie) i costul mediu, adic : N'P'=NP=QP-QN=MCMT. Profitul total se ob ine ca produsul dintre profitul mediu (NP) i num rul de unit i de produs vndute (OQ); el este reprezentat n grafic de suprafa a dreptunghiului N'NPP'. 2. Profitul maxim nu este singura alternativ de gestiune pe care o iau n calcul monopolurile. n anumite situa ii, monopolistul i propune ca obiectiv realizarea celei mai ridicate cifre de afaceri; el dore te s
8

evite apari ia unor concuren i, f cnd anumite sacrificii: prefer , pe termen scurt, profituri mai pu in ridicate sau risc pierderi imediate, pentru a- i proteja pozi ia de monopolist. ncasarea total este maxim (a a cum s-a demonstrat anterior) atunci cnd ncasarea marginal se anuleaz . Produc ia ce corespunde acestei situa ii este Q1 i este vndut la pre ul p1 (fig.nr.13.4.). Dac s-ar avea n vedere maximizarea profitului, volumul produc iei ar fi Q , iar pre ul corespunz tor p . Prin maximizarea cifrei de afaceri produc ia vndut cre te, pre ul de vnzare se reduce i, odat cu el, se diminueaz profitul, acesta putnd s r mn pozitiv, n unele cazuri, sau s duc la pierderi temporare, n alte cazuri (cnd costul mediu de produc ie devine superior ncas rii medii). 3. Pentru a evita pierderile, monopolistul prefer o nou alternativ : gestiunea n stare de echilibru, astfel nct s nu dep easc pragul n care profitul total s fie nul. Monopolistul i propune s realizeze dou obiective cumulate: s - i sporeasc produc ia spre a se proteja de apari ia unor eventuali concuren i i s evite riscul unor pierderi. Folosind acelea i curbe ale ncas rilor i costurilor, volumul produc iei care asigur gestiunea n echilibru este Q2, ca proiec ie pe axa cantit ilor (Oq) a punctului de intersec ie dintre curbele costului mediu (CMT) i ncas rii medie (IM). Cantitatea Q2 este vndut la pre ul p2, care acoper costurile i asigur un profit nul. 4. O alternativ des ntlnit la monopolurile gestionate de puterea public o reprezint stabilirea pre ului la nivelul costului marginal. Gestiunea n condi ii de echilibru nl tur supraprofiturile monopoli tilor dar genereaz risip de resurse, acestea fiind utilizate nera ional. n graficul nr.6.13. se vede c producnd cantitatea Q2 dintr-un produs vndut la pre ul p2 se acoper integral costul mediu unitar, care este inferior costului marginal. Se ncurajeaz astfel consumul unui bun al c rui cost marginal este foarte ridicat, ceea ce nseamn risip de resurse. Regula utiliz rii ra ionale a resurselor este de a vinde bunurile i serviciile cu pre uri care sunt la nivelul costului marginal. Cuplul p3Q3 (din fig.nr.6.13) va fi determinat de intersec ia dintre curba costului marginal i dreapta ncas rii medii.

p
p p3

Img

IM

p
p3

Cmg
CMT

p1 p2 N
0
Q

p1

p2

N1 N2 N3
Q3

Q1 Q2

Fig.nr.13.4. Moduri alternative de gestiune a monopolului F cnd o paralel ntre alternativele de gestiune: maximizarea profitului, maximizarea cifrei de afaceri, gestiunea n stare de echilibru i stabilirea pre ului la nivelul costului marginal rezult condi iile de existen i diferen ele dintre acestea: a. n cadrul maximiz rii profitului, produc ia vndut este egal cu produc ia medie a monopolului ( Q ), iar pre ul de vnzare este egal cu pre ul mediu ( p ): Q=
Q

ip=

(13.5.)

b. dac se maximizeaz cifra de afaceri (ncas rile totale): Q =Q1 i p = p1 (13.6.) c. la gestiunea n stare de echilibru, condi iile sunt: Q = Q2 i p = p 2 (13.7.) d. dac pre ul se stabile te la nivelul costului marginal: Q = Q3 i p = p3 = Cmg (13.8.) 5. Discriminarea prin pre reprezint o alt practic monopolist n domeniul pre urilor. Se consider discriminare prin pre , vnzarea, desfacerea aceluia i produs la pre uri diferite i pe pie e separate, care nu comunic ntre ele sau comunic foarte slab. Separarea pie elor unui produs poate fi: a) de ordin temporal (se practic la produse i servicii sezoniere); b. de ordin geografic, ca urmare a unor dificult i de transport i de schimb, a taxelor vamale etc. (monopolul se folose te de aceste imperfec iuni i practic pre uri diferite la acela i produs pe pia a na ional i pe pie ele externe, iar n cadrul pie ei na ionale pe pie ele zonale); c. de ordin socioeconomic; pe pia exist grupuri sociale diferite de cump r tori, care au comportamente i elasticit i diferite ale cererii n raport cu pre ul. Monopolurile evalueaz aceste deosebiri i
10

folosesc pre uri (tarife) diferite pentru acela i produs (serviciu), cum ar fi: tarife normale la spectacole pentru consumatorii obi nui i i tarife reduse pentru tineri, studen i, omeri, etc.; tarife diferite la transportul de m rfuri (pentru c rbune, minereuri, diamante, bani, etc.), tarife diferite la utilizarea electricit ii n activitatea casnic i n activit i industriale .a. B. Pre ul n condi iile monopsonului. Oferta total , n situa ia de pia numit monopson, este format din numeroasele oferte individuale ale firmelor, n schimb cererea total are caracter de unicitate. Monopsonul nu poate cump ra o cantitate nelimitat dintr-un produs la un pre uniform. Pre ul ce se cuvine fiec rei cantit i cump rate este dat de curba ofertei bunului respectiv. O cre tere a cantit ilor cump rate m re te pre ul acestora i mic oreaz profitul monopsonului; o reducere a cantit ilor cump rate determin o sc dere a pre ului i apari ia unor supraprofituri durabile, atunci cnd monopsonul comercializeaz produsul achizi ionat (materii prime, cereale .a.). Monopsonul care i maximizeaz profitul va cump ra o cantitate de produs (qM), care corespunde intersec iei dintre curba costului marginal (Cmg) i cea a ncas rii marginale (Img). Curba ofertei sau a ncas rii medii este OO', iar pre ul mediu unitar pl tit a fi pM.
p pC pC pM O qM qC q Img C C O Cmg

Fig.nr.13.5. Pre urile n condi iile monopsonului Dac nu ar exista monopsonul, curba cererii, cea a ncas rii marginale i cea a ofertei (OO') s-ar intersecta n punctul C, cantit ile de echilibru fiind qc, iar pre ul pie ei pc. Existen a monopsonului, n raport cu concuren a perfect , determin o sc dere a cantit ilor cump rate (qM < qC), o sc dere a pre ului pl tit vnz torilor (pM < pC) i apari ia supraprofitului stabil, n condi iile n care monopsonul a cump rat o
11

cantitate att de mare din produs nct valoarea produsului marginal este egal cu costul marginal (n grafic, intersec ia dintre curba costului marginal i cea a ncas rii marginale). C. Pre ul n condi iile combin rii dintre monopol i monopson i ale monopolului bilateral. O firm poate fi monopson pentru cump rarea unui produs brut (materie prim , de exemplu) i monopol pe pia a produsului finit. Pre ul produsului finit nu mai este independent de cantitatea produs de monopol: p = p(q). Firma va trebui s fixeze: cantitatea de produs brut cump rat i pre ul acestuia (monopson), cantitatea de produs finit ce trebuie vndut i pre ul acestuia (monopol). Pre ul de cump rare a produsului brut este cuprins n costul de produc ie al monopolului. Profitul se va determina ca diferen ntre totalul ncas rilor (IT) i totalul costurilor (CT); el va avea valoarea cea mai mare pentru acel volum al produc iei (QM) care determin anularea func iei de cost n raport cu cantitatea de produs: d/dx = dIT/dx - dCT/dx = Img - Cmg = 0, deci Img = Cmg (13.9.) Pentru cantitatea qM, pre ul de vnzare va fi pv, iar pre ul de aprovizionare (cump rare) pa. Are loc fixarea simultan a cantit ii i pre ului (fig.nr.13.6.).
p pv pv IM CMT pa 0 O pa qM Img q

Cmg

Fig.nr.13.6. Pre ul n condi iile monopsonului care dispune de un monopol n condi iile monopolului bilateral (monopolul unic ofertant, monopsonul unic solicitant), monopolul ncearc s fixeze un pre ct mai mare, pentru maximizarea profitului s u; el este, ns , moderat sau stopat de c tre unicul s u cump r tor, monopsonul care dore te un pre
12

ct mai mic. Pre ul de pia va rezulta din raportul de for e dintre cei doi. Monopsonul, la rndul s u, poate diminua cantit ile cump rate mic ornd pre ul, dar ntlne te opozi ia monopolului. Disputa poate fi tran at n dou moduri: a. monopolul i monopsonul se concureaz ntre ele, proces asem n tor celui de pe pia a cu concuren perfect , care duce la un pre de pia variabil, iar avantajul trece de la unul la cel lalt, n func ie de conjunctura pie ei; b. exist posibilitatea unei n elegeri pentru a fixa mpreun pre ul i cantitatea vndut , disputa mutndu-se n sfera mp r irii profitului total. 13.3. Maximizarea profitului i echilibrului monopolului (exemplificare i reprezentare grafic ) S presupunem c o firm de ine monopolul absolut asupra prest rii serviciului de televiziune prin cablu ntr-un ora oarecare; ea este beneficiarul exclusiv al unui brevet de a presta acest serviciu. Firma urm re te s - i maximizeze profitul. ntreprinz torul (care poate s fie proprietarul sau managerul acestuia), prin calcul ra ional, va trebui s stabileasc ce pre (tarif) ar trebui s practice i ce volum de activitate trebuie s realizeze, pentru a- i atinge obiectivul stabilit. n acest scop, ntreprinz torul va compara costul marginal cu ncasarea marginal (venitul marginal), pentru a descoperi care este ultima unitate de serviciu prestat ce nu i aduce pierderi. Se cunoa te c , n cadrul firmei monopoliste, curba cererii se confund cu cererea de pia , respectiv pre ul de pia , i apare ca o func ie descresc toare de pre (pre ul mediu unitar devine egal cu ncasarea medie). Cantitatea oferit i pre ul (tariful) depind n mod exclusiv de firma monopolist . ncasarea total (venitul total) a firmei monopoliste se ob ine ca produs dintre pre ul unitar de vnzare (p) i cantitatea de servicii distribuit (Q). Dac firma monopolist dore te s m reasc vnz rile, ea trebuie s reduc pre ul (n cazul nostru de la 110 Euro pn la 10 Euro. Cantit ile din exemplul nostru sunt loturi de abona i la televiziunea prin cablu: cantit ii 1 i corespunde, s zicem, un lot de 1000 de abona i, cantit ii 2 un lot de 2000 de abona i .a.m.d. Datele din tabelul nr.13.1. arat c la zero unit i de servicii vndute, ncasarea total este zero (110x0=0);

13

Cantitatea

Pre de vnzare (ncasare medie) (p)

Calculul profitului maxim al firmei (EURO)


ncasare total (IT) (pQ) Cost total (CT) Profit total (PT) ncasare margina l (Img)

Cost marginal (Cmg)

Rela ia ncasare marginal /cost marginal

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

0 100 180 240 280 300 300 280 240 180 100 0

105 95 120 170 210 240 275 320 370 430 510

-105 +5 +60 +70 +70 +60 +25 -40 -130 -250 -410

110 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

0 -10 25 50 40 30 35 45 50 60 80

Img>Cmg Img=Cmg

Img<Cmg

la o unitate vndut , ncasarea total este de 100 EURO (100x1=100); la dou unit i vndute, ncasarea este de 180 EURO (90x2=180) .a.m.d. Cnd ajungem la mijlocul curbei cererii (unde Q = 5 i p = 60), ncasarea total are o valoare maxim (50x6=300). Cre terea cantit ii vndute peste acest nivel aduce firma n zona inelastic a curbei cererii. Curba ncas rii totale ia forma unui clopot (parabole); ea porne te din originea axelor (coordonate Q = 0, T = 0), se afl n cre tere ct vreme elasticitatea cererii este mai mare dect 1 (EC>1), atinge apogeul n dreptul valorii de 300 EURO, adic n punctul n care coeficientul de elasticitate al cererii este egal cu unitatea (Ec = 1), dup care coboar c tre zero, pe m sur ce pre ul se apropie de zero, iar coeficientul de elasticitate a cererii fa de pre devine subunitar (Ec<1). Panta curbei ncas rii totale reflect dreapta ncas rii medii. ncasarea medie (venitul mediu pe unitatea de produs) se ob ine prin mp r irea ncas rii totale la cantitatea de servicii vndute i este egal cu pre ul bunului (M=T/Q; T=pQ, de unde rezult c M = p). ncasarea marginal (Img) sau venitul marginal este sporul de ncasare total pe care l aduce fiecare unitate suplimentar de serviciu vndut ; ea poate avea att valori pozitive ct i negative. n exemplul

14

nostru, ncasarea marginal nregistreaz valori pozitive, ncepnd cu primul lot de abona i, pn la cel de al cincilea lot inclusiv; devine zero dac activitatea se extinde la cel de-al 6-lea lot, dup care devine o m rime negativ (loturile 7-10). Costurile totale cresc relativ moderat pn la cel de al aselea lot de abona i, dup care cre terile se intensific . Costul marginal nregistreaz , mai nti o tendin de cre tere, urmat de o tendin de sc dere, dup care ncepe din nou s creasc . ncepnd cu cel de al 7-lea lot, costul marginal dep e te pre ul de vnzare i, deci, ncasarea medie. El este mai mic dect ncasarea marginal (loturile 1-3), devine egal cu ncasarea marginal cnd firma monopolist i-a extins produc ia la cel de al 4-lea lot, dup care devanseaz permanent ncasarea marginal , ceea ce nseamn c firma cheltuie te pentru extinderea activit ii mai mult dect ncaseaz . Pe m sur ce se extinde activitatea firmei, profitul total cre te, apoi ncepe s descreasc , dar r mne o m rime pozitiv pn la lotul al 6-lea inclusiv. Dac firma monopolist , la tehnologia pe care o de ine, dore te s - i extind activitatea, atr gnd loturile 7-10 de abona i, va nregistra pierderi de profit. Profitul cel mai mare se nregistreaz la lotul al 4-lea, cnd ncasarea marginal devine egal cu costul marginal. Echilibrul firmei monopliste corespunde profitului maxim i se poate determina cu ajutorul curbei costului marginal sau cu ajutorul curbei costului total. Profitul total este dat de distan a ce separ pe vertical curbele costului total (CT) i ncas rile totale )T). Profitul total (PT) este maxim n punctul n care se nregistreaz cea mai mare diferen ntre ncasarea total i costul total, cnd pantele celor dou curbe, T i CT sunt egale i paralele, deoarece mg=Cmg. n cazul nostru este reprezentat de T= 280 Euro i CT=210 Euro respectiv PTmax=280-210=70 Euro. Optimul (echilibrul) firmei monopoliste se ob ine la o produc ie de 4 loturi de abona i (cantitatea de servicii oferit ) i la un pre unitar de vnzare de 70 Euro, cnd ncasarea marginal de 40 de Euro egaleaz costul marginal (tot de 40 de Euro).

15

IM Img

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

C=IM

IT CT PT

Punctul de maximizare a profitului 280 210

CT

300 250 200


Img

150 100
C=IM

Punctul de maximizare a profitului

70 IT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PT Q

50
Q

0 -50 -100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig.nr.13.7. Curba venitului mediu i marginal (a). Curba ncas rii totale i a costurilor totale i a profitului total (b) REZUMAT 13.1. Caracteristicile pie ei de monopol 1. Ramura sau pia a n care o singur firm sau u singur grup de firme furnizeaz ntreaga ofert se nume te monopol; este o pia f r concuren , deci opus concuren ei perfecte. 2. Monopolul produc torului mbrac mai multe forme: n elegeri secrete, monopol natural, monopol legal, monopol tehnologic, monopolul asupra m rcii comerciale, monopolul asupra unor z c minte minerale. 3. Dac situa ia de monopolizare a pie ei provine din partea cump r torului, structura de pia rezultat se nume te monopson. 4. Monopolul bilateral este structura de pia n care monopolului produc torului i se opune monopsonul cump r torului. 13.2. Pre ul de monopol. Strategiile firmelor monopoliste 1. n cazul monopolului, oferta individual este, n acela i timp, i oferta de pia . Echilibrul de pia al produc torului se manifest atunci cnd monopolistul nu are interesul s modifice nici pre ul i nici cantitatea bunului produs. Monopolul fixeaz att cantitatea oferit pie ei, ct i pre ul pie ei.
16

2. Strategiile firmei monopoliste vizeaz mai multe alternative de gestiune, cum ar fi: maximizarea profitului, maximizarea cifrei de afaceri, gestiunea n stare de echilibru, stabilirea pre ului la nivelul costului marginal, discriminarea prin pre . CONCEPTE PRINCIPALE monopolul produc torului forme ale monopolului produc torului monopsonul monopolul bilateral pre de monopol echilibrul de pia al monopolului strategii ale firmei monopoliste pre ul n condi iile monopsonului pre ul n condi iile combin rii dintre monopol i monopson

17